Page 1

‘เลือกเอง-ถูกชักจูง’ สังคมประชาธิปไตย

จริงหรือนศ.ชุมนุมไม่เกีย่ วสถาบัน

1 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


³ à¡ÉÁ 6 º·ºÃóҸ¡ÒÃ

2 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


วิจัยเด่น

3 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


4 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


5 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


6 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


7 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


8 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


9 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


10 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


11 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


12 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


13 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


14 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


un a

พาเพลิน

15 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


16 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


17 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


18 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


¤×¹ªÕÇÔµ

สังคมสีเขียว

19 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


ºÃÃàŧ

à¾Å§¾×鹺ŒÒ¹

20 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


21 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


แม่ทองจันทร์ เรสเตอร์รอง

เปิดบริการ 11.00 - 23.00 น. ทุกวัน บริการอาหารไทยและรองรับงานจัดเลี้ยงทุกประเภท

โปรโมชั่นพิเศษ

!!!

ทุกคนรับส่วนลดค่าอาหาร 10% ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำ�รองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-915-0557 374 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel/Fax.02-9150557 / 094-6574888 E-mail:maetongchan@hotmail.com www.facebook.com/pages/แม่ทองจันทร์-เรสเตอร์รอง

22 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


ไต้ฮั้ว

ร้าน

ค้าไม้

726 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จำ�หน่าย ไม้เต็ง ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้อัด

ไม้บัว อิฐ หิน ปูน ทราย และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด (02) 3197286 (02) 717-6374 (02) 3146184 Tel./Fax. (02) 314-3779

รับจ้างไสไม้ ทำ�ลวดลายต่างๆ มีรถยกบริการ

ราคายุติธรรมและเป็นกันเอง

พุทธรักษาเพ้นท์

55/1 ËÁÙ‹ 7 ¶.ËÁà¡ÅŒÒ á¢Ç§ÁÕ¹ºØÃÕ à¢µÁÕ¹ºØÃÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 Tel.086-8928284 ซุปเสฉวน ��� บาท

โดย คุณอดุลย์-คุณกมลมาศ อรสุทธิกุล จำ�หน่าย สีพ่นรถยนต์ แห้งช้า/แห้งเร็ว สีอะคริลิค สีไนโตร น้ำ�มันผสมสี แลคเกอร์กาพ่นสี + อะไหล่ อุปกรณ์งานซ่อมสีและรับผสมสีตาม ตัวอย่าง

ราคากันเอง 02-7019466 , 0859494239

ปักกิ�งเสี�ยวหลงเปา �� บาท

501/7 ม.3 ถ.พุทธรักษา ตำ�บลแพ รกษา อำ�เภอเมือง สมุทรปราการ 10280

ซี�โครงหมูหลายรส ��� บาท

23 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


24 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


25 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


26 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


27 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม


คลินิกทันตกรรม สไมลีย์ ร่มเกล้า

ทำ�ฟัน

จัดฟัน

02-5438227, 086-5099533 *โปรโมชั่นเปิดคลินิกใหม่!!

ราคาพิเศษ 38,000 เหลือ 36,000.-

(พร้อมเลือกวิธีการแบ่งชำ�ระหรือผ่อนจ่าย)

เพียงแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อรับโปรโมชั่น

หมดเขต 30 เมษายน 2557

28 หนังสือพิมพ์ ณ เกษม

ธ.กรุงไทย

ถนนร่มเกล้า

อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ลด 10% จัดฟัน

คลินิก ทันตกรรมสไมลีย์

ซ.ร่มเกล้า 2 7-11 ม.เกษมบัณฑิต

แสดงบัตร

อาจารย์-นักศึกษา

ลด10%

สำ�หรับอุดฟัน , ขูดหินปูน ถอนฟัน

Nakasem 6 KBU  
Advertisement