Page 1

1


2 กิตติกรรมประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางสถานกรมยุทธการทหารสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทางกรม ยุทธบริ ก ารและพี่ค วบคุมดู แลที่ใ ห้คาแนะน าและความรู้ใ นการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ รวมถึง อาจารย์ ส าขาวิ ช าศิ ล ปกรรม ที่ ก รุ ณ าสละเวลาอั น มี ค่ า ให้ ค วามคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพ ผู้จัดทาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ. ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณ ผู้มีอุปการคุณ ช่วยเหลือ สนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่สนับสนุนทาให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี สาหรับคุณงามความดีอันใดนี้ที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดา มารดาที่ซึ่งเป็นที่เคารพรั กอย่างยิ่ง ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เคารพทุก ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ คณะผู้ดูแลและควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่แนะนาและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้า นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์ ผู้จัดทารายงาน 10มิถุนายน2556


3 บทคัดย่อ ธุรกิจการออกแบบต่างๆนั้นไม่เป็นเพียงแค่จะอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และศิลปะในการ ออกแบบ ผสมกับเทคโนโลยีการออกแบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่แตกต่างจากกระบวนการก่อน หน้านี้หลายปี เพื่อให้การออกแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นจน "นาไปใช้ได้ในทางราชการ"การออกแบบเช่นนี้ ยังอาศัยศาสตร์แห่งการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะท้ายที่สดุ แล้วการออแบบจะนาไปใช้ได้หรือสร้างมูลค่า ได้ก็ล้วนแต่จาเป็นต้องใช้วิชาการการออกแบบที่ดขี องผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นการนาการออกแบบตัวดังกล่าวไป ที่นาไปใช้ทางราชการหรืองานพิธีต่างๆของกรมยุทธการลักษณะการออกแบบลิขสิทธิ์แบบการ์ตูนหรือป้าย พิธีงานต่างๆถือเป็นต้นแบบในการออกแบบของผลงานของกรมยุทธการทหารยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไป การออกแบบหนึ่งอย่างจะมีลกั ษณะท่าทางหรือการออกแบบมากมายนับร้อยแบบทางกรมยุทธการทหาร สามารถขายลิขสิทธิ์การออกแบบแยกตามหมวด เช่นป้ายประดับยศ ป้ายอวดพรหรือป้ายพิธีต่างๆ เป็นต้น ทาให้กรมยุทธการทหารสามารถขายลิขสิทธิ์ได้หลายครั้งแยกตามหมวดโครงการนั่นเองขณะเดียวกัน เจ้าของลิขสิทธิ์ยังได้รับส่วนแบ่งจากการขายสินค้า หรือ royalty ที่เลือกใช้ลิขสิทธิ์การออกแบบดังกล่าวได้ ตามข้อตกลงเบื้องต้นอีกด้วยแม้ออกแบบดังกล่าวจะเป็นเรือ่ งที่คนทั่วไปเห็นกันจนชินตา แต่ความสาเร็จ และที่มาของการออกแบบเหล่านั้นก็แตกต่างกันออกไป


4 สารบัญ หน้า กิตติกรรมประกาศ

2

บทคัดย่อ

3

สารบัญ

4-5

บทที่ 1 บทนา

6

1.1 ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

6

1.2 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ

6

1.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริการงานขององค์กร

6

1.4 หลักการ

7

1.5 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน

7

1.6 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน

7-8

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานทีป่ ฏิบัติ

9

2.1 ที่มาและจุดเริ่มต้น

10-17

2.2ขอบเขตของการบริการ

10-17

2.3 การจัดโครงสร้างเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดในองค์กร

18-24

บทที่ 3 การปฏิบัตงิ าน

25

3.1 การปฎิบัติงาน

25-27

3.2 งานที่ได้รับมอบหมาย

27-31


5 บทที่ 4 ผลทีไ่ ด้รบั จากการปฎิบัตงิ าน

32

ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage)

33

ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน

34

การกาหนดแบบร่างทางความคิด

35

บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติงาน

36

ภาพสถานที่ฝึกงาน

37-41


6 บทที่ 1 บทนา ชื่อและที่ตงั้ สถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝกึ งาน : กรมยุทธบริการทหาร ที่ตั้ง : เลขที่ 2218 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 02-9636008 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป ช่วงระยะเวลาฝึกงาน : ตั้งแต่วันที่ 1เดือน มีนาคม พ.ศ.2556ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทางานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มงานเวลา 8.30 น.จนถึงเวลา 16.00 น.เวลาพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. สถานทีป่ ระกอบการฝึกงาน กรมยุทธบริการทหารบก (สานักยุทธโยธาทหาร)


7 หลักการ 1.จัดประสบการณ์ให้เป็นระบบและกระบวนการที่ต่อเนื่อง 2.ให้มีการฝึกสถานการณ์จริงให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับนักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีให้สอดคล้องกับการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก 5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงานและผู้ใช้ วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป

การปฏิบัตติ ัวระหว่างการฝึกงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆจากสถานที่ฝึกงาน


8 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทางาน และทาการฝึกงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯต้องไม่กระทา การ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึกษาเชิงวิชาการนักศึกษาควรติดต่อกลับมา ยังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯโดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


9 บทที่ 2 การจัดการภายในองค์กร สถานทีป่ ระกอบการ หน่วยงานที่ฝกึ งาน : กรมยุทธบริการทหาร


10 ที่ตั้ง : เลขที่ 2218 ถ.กรุงเทพ-นน

ทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800โทรศัพท์: 02-9636008 ภาพที่ 2.1 แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกอบ ประเภทหน่วยงาน กรมยุทธบริการทหาร ลักษณะการออกแบบของกรมยุทธการทหาร การออกแบบจัดสถานที่ เป็นเรื่องราวของจุดเริ่มต้นการออกแบบสถานที่ที่ใช้ในราชการ


11

ภาพที่ 2.1 การออกแบบสถานที่(googlesktech)


12

ภาพที่ 2.2

การออกแบบสถานที่(googlesktech)

ภาพที่ 2.3

การออกแบบสถานที่(googlesktech)


13 การออกแบบป้ายสถาปนากรมยุทธการทหาร เป็นการออกแบบตัวอักษรหรือ font

ภาพที่ 2.4 ออกแบบป้ายสถาปนาวันกองทัพไทย การออกแบบลิฟท์กรมยุทธการทหาร

ภาพที่ 2.5 การตกแต่งภายนอกของลิฟท์


14

ภาพที่ 2.6 การตกแต่งภายในของลิฟท์ แบบที1่

ภาพที่ 2.7 การตกแต่งภายในลิฟท์

แบบที2 ่


15

ภาพที่ 2.8การออกแบบป้ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยสานักยุทธโยธาทหาร แบบของป้ายมีทั้งหมดสองแบบ


16 บทที่ 3 การปฏิบัตงิ าน แผนกหน่วยงานย่อยที่ได้ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพ ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สาหรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทากรมยุทธการทหาร จะมีพี่คอยดูแลและให้คาแนะนาต่างๆ หรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ ซึ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้ 1 ออกแบบสถานที่ กิจกรรมออกแบบสถานที่กรมยุทธการทหารเป็นกิจกรรมที่ทางกรมยุทธการทหารให้ออกแบบ โดย กิจกรรมดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการฝึกให้ออกแบบให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น ทั้งการ ออกแบบเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิติจริง วิธีการปฏิบัติงานออกแบบสถานที่

ภาพที3่ .3 ออกแบบสถานที่ใช้ในราชการ


17

ภาพที3่ .4 ออกแบบสถานที่ใช้ในราชการ

ภาพที่ 3.5 การจัดวางสถานที่


18

ภาพที่ 3.6 การจัดวางสถานที่

ภาพที่ 3.7 การจัดวางสถานที่


19

ภาพที่ 3.8 การจัดวางสถานที่ กิจกรรมต่างๆได้ปฏิบัติงานจริงมีดังต่อไปนี้ 2.1 กิจกรรมมีผู้ช่วย

ภาพที่ 3.9 การออกแบบป้ายงานพิธีสงฆ์


20 การออกแบบลิฟท์กรมยุทธการทหาร 2.2 กิจกรรมมีผู้ช่วย

ภาพที่ 4.0 การออกแบบลิฟท์กรมยุทธการทหารแบบด้านหน้า

แบบที่ 1


21

แบบที2่

ภาพที่ 4.1 การออกภายในแบบลิฟท์กรมยุทธการทหารแบบด้านใน แบบที่ 1


22

ภาพที่ 4.2 การออกภายในแบบลิฟท์กรมยุทธการทหารแบบด้านใน แบบที่ 2


23 การออกแบบป้ายช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย 2.3 กิจกรรมมีผู้ช่วย


24

ภาพที่ 4.3 การออกแบบป้ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ภาพที่ 4.4 การออกแบบป้ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


25

ภาพที่ 5.3 จัดสถานทีจ่ ริง

ภาพที่ 5.4 จัดสถานทีจ่ ริง


26

ภาพที่ 5.5 จัดสถานทีจ่ ริง

ภาพที่ 5.6 แก้ไขสัญลักษณ์


27

ภาพที่ 5.7 เขียนป้ายโฟมงานพิธี

ภาพที่ 5.8 เขียนป้ายโฟมงานพิธี


28

ภาพที่ 5.9 จักสถานที่จริง เป็นกิจกรรมสนุกๆ เพื่อความความรู้ โดยมีลักษณะเป็นการทางานหลักของกรมยุทธการทหาร โดย กาหนดให้นักศึกษาฝึกงานทากิจกรรมนี้


29

บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน วัตถุประสงค์ของการปฎิบัติงานครั้งนี้คือการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบงาน bill bordที่สามารถ ออกแบบเพื่อสื่อสารใช้เป็นงานต้นแบบเพื่อผลิตและนาเสนอได้นาไปผลิตได้จริงโดยผู้ปฎิบัติงานได้วาง แนวทางวิธีการทางานและสร้างผลงานออกแบบไว้เป็นลาดับขั้นดังนี้ ก. ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) 1. ตั้งสมมติฐาน 2. ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ผลิต และความต้องการในการออกแบบ(Creative Brief) กรุณาดูที่ ภาคผนวก 3. การศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา(Case Study) 4. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข. การกาหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิดโดยออกแบบตามแนวคิด(Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดาพร้อมวิเคราะห์และแก้ไข 5. ถ่ายภาพเพื่อเตรียมสร้างภาพกราฟิกและสร้างภาพจาลองโครงสร้างหรือหาภาพในสต็อกภาพ 6. การปรับปรุงแก้ไขแบบจนได้รูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม 7.internalตรวจสอบงานจากฝ่าย AE ก่อนนาไปเสนอแบบขายลูกค้าครั้งแรก ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage)


30 1. การเขียนแบบกราฟิกแบบ 2 มิต(ิ Working Drawing) แก้ไขปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า จนถูกต้อง 2. การ onscreen รีทัชภาพจากทาง studio 3. การทาแบบจาลองเลเอาท์รายละเอียดประกอบแบบ ง. ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage) 1. เตรียมไฟล์แบบ high resolution 2. เตรียมไฟล์ Art Work

ก. ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน การกาหนดประเด็นและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ที่มาของปัญหา และตั้งสมมติฐานผู้ปฎิบัติงานได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การออกแบบเพื่อให้ตรงตามสมมติฐาน และวัตถุประสงค์ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้


31 1. ตั้งสมมติฐานเมื่อทราบที่มาของปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงทาการตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ กาหนดขอบเขตแนวทางในการทางานดังนี้แนวคิดในการพัฒนาการออกแบบสถานที่เพื่อสื่อสารให้ทราบ ซึ่งมีการวางแนวการออกแบบหลัก การกาหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาเพื่อกาหนดขอบเขตในการทางาน ต่อไป 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ จากการเห็นกระบวนการผลิตจริงทาให้ เล็งเห็นว่าสินค้าควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สื่อสารได้ง่ายผู้บริโภคจาสินค้าได้ว่ามีการ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นดีไซด์ใหม่และน่าบริโภค 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิดโดยออกแบบตามแนวคิด (Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดาพร้อมวิเคราะห์และแก้ไขขั้นตอนนี้ผู้ปฎิบัติงานได้ ทาการออกแบบออกมาร่างขาวดา


32 ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage) 1. การเขียนแบบกราฟิกแบบ 2 มิต(ิ Working Drawing) แก้ไขปรับปรุงตามความต้องการ งานออกแบบสถานทีเ่ ป็นต้นแบบที่สามารถนาไปผลิตได้จริงผู้วิจัยได้ทาการเขียนแบบที่มีคุณภาพ งานเพื่อส่งโรงพิมพ์ได้เลย การทางานผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Illustrator cs 5 (for mac) Photoshop cs 5 (for mac)

ภาพที่ 16 แสดงภาพโปรแกรมทีใ่ ช้ในการออกแบบ


33

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสาขาออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ในหลักสูตรแล้ว การศึกษาประสบการณ์ วิชาชีพศิลปกรรมยังเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่นักศึกษาต้องทาการปฏิบัติก่อนการจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จะออกไปดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นถือเป็นการฝึกทักษะการทางานและรู้จักการปรับตัวของการทางานร่วมกับ ผู้อื่น มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึก ประสบการณ์วิช าชีพสาขาออกแบบนิ เทศศิลป์ ณ กรมยุทธการทหาร ในครั้ง นี้ ทาให้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เข้าใจการทางานด้าน โฆษณา การมีมนุ ษย์สัมพัน ธ์ที่ดีต่ อผู้อื่น การวางตั ว ในสังคมได้ อีก ประการหนึ่ งที่สาคั ญที่สุด สาหรับ นักศึกษาที่ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองเปรียบเสมือน ตนเองเป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วันแรกของการ ฝึกประสบการณ์จนถึงวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์เป็นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรีจิตที่ดีต่อนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังให้คาแนะนาและช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่อง ส่วนตัวแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมอมา ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการเข้ารับการฝึกงาน 1.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึกงานใน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบ ถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลผลงานออกแบบเพือ่ เป็นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิด การออกแบบกระบวนการคิดของนักออกแบบ


34

ด้านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความ คิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรียนรูก้ ารทางานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้ 6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริมสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึน้ 14. ทาให้มีความขยันหมัน่ เพียรมากยิ่งขึ้นการมีบคุ ลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึน้ 12. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มคี วามรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้านสถานประกอบการ 1. เปิดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึกงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานของนักศึกษา ฝึกงานมาช่วยทางานในส่วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ ละมหาวิทยาลัย


35

ด้านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดกี บั สถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนต่อไป 3. จากการส่งตัวเข้ารับการฝึกงานไปยังบริษัทต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ฝึกงานยังเป็นมือใหม่สาหรับงานออกแบบด้านกราฟิกเพราะฉะนั้นควรฝึกฝนฝีมือด้วย การดูงานออกแบบจากของทั้งในและต่างประเทศเทศเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบ ยังดูไม่ทันสมัย และฝึกการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกให้มีความชานาญยิ่งขึ้นเพื่อให้รวดเร็วในการทางาน การตอบรับจากทีฝ่ ึกงาน จากการที่เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ กรมยุทธการทหารได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี มีการให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้คาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม เทคนิค ทางด้านโปรแกรม การให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานที่โดยได้ไปศึกษางาน การทางานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและ นาเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝึกทักษะการนาเสนอ ให้เราทางานจริง เสมือนนักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่งของ องค์กร ความรู้สึกที่มีต่อทีฝ่ ึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ กรมยุทธการทหาร นักศึกษามีความประทับใจและดีใจ เป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่องค์กร ที่นี้พนักงานทุกคนจะอยู่กันแบบพี่น้อง คอยให้ คาปรึก ษาและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การทางานจะทางานเป็น ทีม ทาให้นั กศึกษาได้ เรียนรู้การทางาน ร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และการทางานที่นี้นักศึกษารู้สึกว่าได้ความรู้ต่างๆ มากมาย นอกเหนือจาก การศึกษาในชั้นเรียน คือ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมี ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ที่สาคัญนอกเหนือสิง่ ใด คือ งานที่นักศึกษาออกแบบสามารถนามาใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการทางานจริงต่อไป


36

ภาพสถานทีฝ่ ึกงาน


37

หน้าประตูทางเข้าของกรมยุธทบริการทหารบก

ช่วยเหลืออุทกภัยน้าถ่วม


38


39

โต๊ะทางาน

สถานที่ทางาน


40

สถานที่ทางาน

สถานที่จัดงานพิธีแถวแจ้งวัฒนะ


41

ผลงานจริงเสร็จสมบรูณ์


42

รายงานปาม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you