Page 1


คำ�นำ�

การจัดทำ�สินค้าแบรนด์ Young Rak “Couple Love” เป็นการปัน้ ตุก๊ ตาจากดินญีป่ นุ่ ซึง่ นำ�ออกมาจำ�หน่ายในงาน gift on the moon ณ อาคาร เป็นส่วนหนึง่ ของวิชาการเทคโนโลยีการ ออกแบบนิเทศศิลป์ (ARTI3319) ซึง่ เป็นรายงานประกอบการเรียนการสอน เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละ ความเข้าใจในการปัน้ ชิน้ งานมากขึน้ ในรายงานเล่มนีป้ ระกอบไปด้วยข้อมูลการจัด วิธกี ารดำ�เนินงาน วัสดุอปุ กรณ์ ราคาต้นทุน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาต่อไป หวังว่ารายงานชิน้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็นอ้ ยเกีย่ วกับ ผูท้ ส่ี นใจการปัน้ ดินญีป่ นุ่ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี

นางสาวชลลดา เปลี่ยนแสงศรี ผู้จัดทำ�


สารบัญ โครงการออกแบบสินค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กันในวันแห่งความรัก อุปกรณ์และวิธีการทำ� ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดินญี่ปุ่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีน้ำ�มัน (Oil coluer) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีอะครีลิค (ACRYLIC COLOUR ) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูกัน (paintbrush) กระบวนการผลิต Process

4 6 7 8 9 10 11


Gift on The Moon

โครงการออกแบบสินค้า

เพื่อสร้างความประทับใจให้กันในวันแห่งความรัก

ภายใต้ Concept Love Product สำ�หรับวางขายในงาน Gift On The Moon วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ออกแบบ นางสาวชลลดา เปลี่ยนแสงศรี รหัสนักศึกษา 5311310261 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์(ARTI3319) สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ติดต่อ: Chollada5311310261@gmail.com Reference Website: chollada-arti3319.blogspot.com

ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์: Young Rak: Couple Love Concept: สินค้าแบรนด์ Young rak : มาจากศัพท์อังกฤษผสมผสานกับศัพท์คาราโอเกะให้ทันสมัยมากขึ้น และสอดคล้องกับ เทศกาลวาเลนไทน์ เป็นวันที่คู่รักจะมอบของขวัญให้กัน วัยรุ่นส่วนมากจะนิยมซื้อตุ๊กตาเป็น ของขวัญ ยิ่งเป็นตุ๊กตาคู่รักจะเป็นที่นิยม ตัวชิ้นงานตุ๊กตานี้ทำ�มาจากดินญี่ปุ่น ขนาดกะทัดรัด ลวดลายคละแบบ เหมาะที่จะเป็นของขวัญที่มอบให้แก่คนรัก หรือเป็นของที่ระลึก

4

Young Rak : Couple Love


Gift on The Moon

ที่มาและความสำ�คัญ

จุดเริ่มต้นของดินญี่ปุ่น มีที่มาจากประเทศในทวีปยุโรป เนื่องจากคนยุโรปในสมัย มักจะทานอาหารประเภทขนมปังเป็นอาหารหลัก ดังนั้นจึงเกิดแป้งที่เหลือใช้เป็นจำ�นวนมาก ในแต่ละครั้ง จึงได้มีผู้ที่คิดลองเอามาปั้นเป็นสิ่งของต่างๆ เช่น ตุ๊กตา ตัวสัตว์ และดอกไม้ จากนั้นก็ได้มีการคิดพัฒนามาเรื่อยๆ จากที่เคยไม่มีสีก็ผสมสีลงไป จากที่โดยแมลงแทะกิน จากที่เกิดเป็นเชื้อราบ้าง ก็ปรับสูตรมากันมาเรื่อยๆตามลำ�ดับ

จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ

จุดแข็ง: จุดแข็งของงานชิ้นนี้ อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแต่ละชิ้นงาน ความ ประณีต ละเอียดลออ จุดอ่อน: จุดอ่อนของงานชิ้นนี้ อาจจะเก็บรักษาได้ยาก เพราะมีขนาดเล็ก

ผลกำ�ไร และความคาดหวัง

ต้นทุนของการจัดทำ�Animals Collectionจากดินญี่ปุ่นนี้ ค่อนข้างใช้การลงทุนพอ สมควร เป็นงานHand madeที่ต้องใช้สมาธิและความประณีตในการทำ� เป็นชิ้นงานที่เหมาะ กับคนทุกกลุ่มวัย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบสนองที่ดีจากท้องตลาด

Young Rak : Couple Love

5


Gift on The Moon

อุปกรณ์และวิธีการทำ�

Couple LOVE

อุปกรณ์

1. ดินญี่ปุ่น(Japan clay) 2. สีน้ำ�มัน (Oil coluer) 3. สีอคิริค 4. พู่กัน

วิธีการทำ�

1.ปั้นตัวสัตว์จากดินญี่ปุ่น ตามโครงร่างของสัตว์แต่ละตัว 2.ตกแต่งให้รอยหายไปด้วยไม้อันเล็กๆ เพื่อง่ายต่อการเกลี่ยดินให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดย ใช้น้ำ�เป็นตัวผสานโดยเอาพู่กันจุ่มน้ำ�แล้วนำ�มาทาตรงส่วนที่ต้องการเชื่อมกัน 3.วางตากลมให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง 4.ลงสีสัน ตกแต่งตามต้องการ

6

Young Rak : Couple Love


Gift on The Moon

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดินญี่ปุ่น (Japan clay)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดินญี่ปุ่น(Japan clay) ดินญี่ปุ่นเป็นดินสำ�เร็จรูปที่ไว้ใช้สำ�หรับปั้นโดยเฉพาะ ที่มีขายอยู่ใน บ้านเราก็มีอยู่ยี่ห้อเดียว คือ LUNACLAY (ก่อนหน้านี้มียี่ห้ออื่นด้วย) ซึ่งดิน LUNACLAY ซึ่งดินตัว นี้ขายในเมืองไทย 10 กว่าปีแล้ว ในสมัยก่อนดินไทยยังไม่มี ดินชนิดนี้มีส่วนผสมหลักก็คือแป้งผสม กับกาวลาเท็กซ์ นำ�มานวดด้วยสูตรลับของชาวญี่ปุ่นจึงออกมาเป็น ดินใช้สำ�หรับทำ�ดอกไม้ มีลักษณะ ที่นุ่มเนียน ไม่เหนี่ยวติดมือง่าย หรือออกจะร่วนถ้าใส่สีมากจนเกินไป และพอแห้งเป็นชิ้นงานแล้วจะ มีลักษณะอ่อนนุ่ม สีออกด้านๆ เวลาทำ�ดอกไม้ด้วยดินญี่ปุ่น 100% พอเก็บไว้นานๆ ก็อาจแห้งและ เปราะได้ ถ้าจับแรงอาจจะแตกร้าวตรงรอยพับใบได้

Young Rak : Couple Love

7


Gift on The Moon

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีน้ำ�มัน (Oil coluer)

สีน้ำ�มัน (Oil colour)

สีน้ำ�มัน (Oil coluer) เป็นสีที่ใช้ได้ทั้งผสมลงในดินและการเพนท์ เนื่องจากสีมีส่วนผสมของ น้ำ�มัน เวลาเจอจางสีต้องใช้รินซีตเป็นตัวทำ�ละลาย สีซีรีย์ หรือ บางคนเรียกว่าสีพิเศษ คือสีที่มีความ เข้มข้นของเนื้อสีสูง และเป็นเฉดสีที่มีมากกว่าสีน้ำ�มันปกติ มีโทนสีให้เลือกมากกว่า แต่ราคาของแพง ตามซีรีย์ “ Linseed Oil “ ผสมลงจานสีพร้อมกับการผสมสีต่าง ๆ น้ำ�มันลินสีดเป็นน้ำ�มันที่สกัดจากพืช เพื่อใช้สำ�หรับผสมกับสีน้ำ�มันโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีจำ�หน่ายบรรจุเป็นขวดขนาดต่าง ๆ เมื่อต้องการ จะล้างภู่กันสามารถล้างได้โดยน้ำ�มันสน ( Turpentine ) เป็นตัวล้าง จานสีสามารถทำ�ขึ้นเองเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนได้ หรืออาจซื้อสำ�เร็จรูปได้จากร้านต่าง ๆ ได้เช่นกัน การทำ�จาน สีควรใช้แผ่นกระดานขนาดพอเหมาะ หรือประมาณ ขนาดกระดาษ A4 - A3 หรืออาจเป็นกระดาษ แข็งที่มีความหนาและแข็งแรง ควรมีพื้นขาวหรือสีเรียบ หุ่มด้วยกระดาษไขเมื่อจะเปลี่ยนก็เพียงแต่ ฉีกกระดาษไขทิ้งไปแล้วหุ้มใหม่ แต่ถ้าไม่ใช้กระดาษไขจะใช้แผ่นพลาสติกหรือ ถุงพลาสติกสวมแทน ก็สามารถทำ�ได้ หรืออาจใช้กระดาน ที่แผ่นหน้าบุโฟเมก้า หรือแผ่นแข็งที่น้ำ�ซึมไม่ได้ เป็นจานสีก็ได้ และควรมีผ้าไว้สำ�หรับเช็ดภู่กันด้วย สรุปว่าวัสดุที่ใช้ในการเขียนภาพสีน้ำ�มันควรมี ภู่กัน , เกรียง ,น้ำ�มันลินสีด , น้ำ�มันสน , จานสี , ผ้าเข็ดภู่กัน .สีที่ใช้เป็นสีน้ำ�มัน ( Oil Colors ) และควรมีสีต่าง ๆไว้ใช้โดยทั่วไปนิยมใช้สีขาว Win Sor and Newton , Le France ฯลฯ 8

Young Rak : Couple Love


Gift on The Moon

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีอะครีลิค (ACRYLIC COLOUR )

สีอคิริค

สีอคิริค เป็นสีที่เหมาะสำ�หรับงานเพนท์ เพราะสีลักษณะเนื้อสีที่เข้มข้น เวลาเพนท์จะแห้งเร็ว กว่าสีน้ำ�มันมาก และง่ายต่อการใช้เพราะใช้น้ำ�เป็นตัวทำ�ละลาย สีอะครีลิค เป็นสีที่มีส่วนผสม ของสารพลาสติกโพลีเมอร์ ( Polymer) จำ�พวก อะครีลิค ( Acrylic ) หรือ ไวนิล ( Vinyl ) เป็น สีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ล่าสุด วลาจะใช้นำ�มาผสมกับน้ำ� ใช้งานได้เหมือนกับสีน้ำ� และสีน้ำ�มัน มีทั้งแบบโปร่งแสง และทึบแสง แต่จะแห้งเร็วกว่าสีน้ำ�มัน 1 - 6 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วจะมี คุณสมบัติกันน้ำ�ได้และเป็นสีที่ติดแน่นทนนาน คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถเก็บไว้ได้ นานๆ ยึดเกาะติดผิวหน้าวัตถุได้ดี เมื่อระบายสีแล้วอาจใช้น้ำ�ยาวานิช ( Vanish ) เคลือบผิวหน้า เพื่อป้องกัน การขูดขีด เพื่อให้คงทนมากยิ่งขึ้น สีอะครีลิคที่ใช้วาดภาพบรรจุในหลอด มีราคา ค่อนข้างแพง

Young Rak : Couple Love

9


Gift on The Moon

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูกัน (paintbrush)

ภู่กัน

ภู่กัน ภู่กันที่ใช้ในการทำ�งานจิตรกรรมมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภู่กันกลม กับภู่กันแบน และทั้ง 2 ชนิดนี้มีลักษณะขนนุ่ม กับขนแข็ง โดยทั่วไปภู่กันที่มีขนนุ่มมีสปริงดี จะเหมาะกับการ เขียนสีน้ำ� และภู่กันขนแข็งจะใช้ในการเขียนสีน้ำ�มัน แต่ก็ไม่เสมอไป บางคนอาจใช้แตกต่างจาก นี้ เนื่องจากปรับให้เหมาะสมกับเทคนิคของแต่ละคน สำ�หรับการเขียนสีน้ำ�มันยังสามารถใช้” เกรียง “ แทนภู่กันได้อีกด้วย เพราะสีน้ำ�มันมีความข้นมาก พอที่เกรียงจะปาดป้ายสีได้ เกรียง คือแผ่นเหล็กบาง ๆ มีด้านจับ เอาไว้ใช้ป้ายสี หรือผสมสี ในจานสีได้ ภู่กันที่ควรมีไว้ในการเขียน สีน้ำ�มัน อาจใช้ภู่กันเบอร์ 4, 8, 10, 12, ควรเป็นภู่กันขนแข็ง เพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือลงสีใน ระยะแรก ภู่กันขนแข็งจะเหมาะกับเทคนิคการเขียนโดยใช้สีหนา ๆ ใช้เนื้อสีมาก ขนภู่กันที่แข็ง จะเป็นแรงพยุงสี ให้เกาะติดกับเนื้อผ้าใบได้ดี ภู่กันที่มีขนอ่อนก็สามารถเขียนสีน้ำ�มันได้ เหมาะ สำ�หรับการเขียนสีบาง ผสมสีให้เหลวหน่อย และจะสามารถเกลี่ยเนื้อสีให้เรียบเข้ากันได้ ง่ายดู นุ่มนวล ข้อควรระวังสำ�หรับการขึ้นรูป บนผ้าใบ สำ�หรับการใช้ภู่กันควรใช้ภู่กันขนแข็ง และไม่ ควรมีราคาแพงเกินไป เพราะการขึ้นรูปในระยะแรก บนผ้าใบจะทำ�ให้ภู่กันสึกหรอมาก

10

Young Rak : Couple Love


Gift on The Moon

กระบวนการผลิต Process

• ออกแบบตัวการ์ตูนที่ทำ�ลงในคอมพิวเตอร์ (ถ้าไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ อาจใช้วิธีร่างลงกระดาษแทนก็ได้)

• หลังจากได้แบบการ์ตูนที่ต้องการแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปั้น โดยนำ�ดินญี่ปุ่นมา ผสมสีตามที่ออกแบบไว้ Young Rak : Couple Love

11


Gift on The Moon

• ปั้นดินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนหัวส่วนตัว และส่วนประกอบต่างๆ

• นำ�ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาเชื่อมต่อด้วยกาวร้อน

• เมื่อปั้นเสร็จแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินแห้งสนิท (ถ้าต้องการให้เกิดความเงางามบนชิ้นงาน ใช้สเปรย์เคลือบเงา) 12

Young Rak : Couple Love


Gift on The Moon

Package 8

2

c

5

Couple LOVE Young Rak : Couple Love

13


Gift on The Moon

11-13 February 201 at 28th Build

Chandrakasem Rajabhat University

Couple LOVE

14

Young Rak : Couple Love

สรุปผลงาน gift on the moon  

สรุปผลงาน gift on the moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you