Page 1

คัดลอกจากนิตยสาร What Hi-Fi? ฉบับที่ 335 กันยายน 2556 ทดสอบโดย อิทธิพร แจ่มสอาด อิทธิพร แจ่มสอาด

Sherwood

R-607

Sherwood เริ่มก่อตั้งที่มลรัฐชิคาโก ประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า จนถึ ง ปั จ จุ บั น ก็ มี อ ายุ เ กื อ บ 60 ปี Sherwood เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมแรกเริ่มของวงการ หลายๆ อย่างเช่น FM stereo broadcast ที่ใช้ทางการ ค้าเครื่องแรก เครื่องรับวิทยุที่อ่านสัญญาณดิจิตอล และเครื่องรับวิทยุที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่ โดดเด่นสุดก็คือ เครื่องรีซีฟเวอร์ ที่เป็นซิลิคอนเครื่องแรก มีต้นก�ำเนิดมาจาก Sherwood Sherwood มีขายอยู่หลายประเทศทั่วโลก โดยที่อเมริกา Stereo Receiver ของ Sherwood ขายดีอันดับหนึ่งในห้าง Circuit City มาตลอดหลายปี ซึ่งห้าง Circuit City เป็นห้าง สรรพสินค้าที่มีสาขาครอบคลุมทั่วทั้งอเมริกา อีกทั้ง Sherwood นี้ได้รับรางวัล CES จากอเมริกามาหลายรางวัล

59


Specification

Amplifier Feature - 100 W x 5 ch (20 Hz~20 kHz, 6 Ω, THD 1%/Only Channel Driven) - 75 W x 2 ch (20 Hz~20 kHz, 6 Ω, THD 0.1%/Stereo Mode) - Heavy Duty Speaker Binding Post Tuner Feature - Quartz Synthesized Digital Tuning - 30 Stations Preset - RDS Function : PS, TA, RT and PTY (Europe Version Only) Key Feature - HD Audio Decoding - Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus - DTS-HD (Master Audio/High Resolution Audio) - Legacy Audio Decoding - Dolby Digital/Dolby Digital EX/Dolby Prologicllz - DTS-ES (Discrete/Matrix) - DTS 96/24, DTS Neo6 (Cinema/Music) - 3 In / 1 Out HDMI Repeater (3D/ARC/CEC) - Front USB Input : MP3/WAV/WMA/AAC - Discrete Power Amplifier - Text OSD - Advanced 32-bit Processing DSP Chip - Digital Audio Input (2 Optical/1 Coaxial) - 4 Analog Input - 5 DSP Modes (Theater/Hall/Game/Stadium/Multi Ch Stereo) General Feature - Color Coded Terminal - Headphone Jack - Remote Controller - Color Availability : Black - Dimension (WxHxD) : 435 x 138 x 379 mm - Weight (Net) : 8.0 Kg 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบ • LG lm7600 42 นิ้ว • Popcorn c-200 • Sony s380 • Jamo S606 HCS3 • Subwoofer Infinity PS212

Jack ReacherBlu Ray

เธอท�ำให้ฉันเสียใจ Cocktail (fileflac)

รูปลักษณ์การออกแบบ (Design) AVR Sherwood R-607 5.1 เป็น AVR ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับก�ำลังขับ 100 วัตต์ x 5 ใช้ชิป DSP ขนาด 32 บิท รูปลักษณ์ภายนอก ตัวเครื่องเป็นสีด�ำ ดูเคร่งขรึมดี การออกแบบ ไม่ได้แตกต่างจาก AVR ขนาดเล็กโดยทั่วไปเท่าไหร่นัก ยังคงเป็นรูปทรงมาตรฐานทั่วไป ด้านหน้ามีแผงหน้าปัดแบบ Glossy มีช่องดิสเพลย์ที่แสดงฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เราก�ำลังใช้งาน อยู่ อยู่ตรงกลางเครื่องพอดี แต่จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก อาจส่งผลบ้างส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ค�ำอธิบายรายละเอียดบนช่องเยอะๆ แต่มีส่วนที่ขาดหายไปคือ ยังคงปล่อยช่องว่าง ที่อยู่ด้านล่างของช่องดิสเพลย์ไว้เยอะเกินไป ซึ่งความจริงแล้วอาจสามารถจัดวางฟังก์ชั่น ต่ า งๆ เพิ่ ม เข้ า ไปได้ อี ก ดี ก ว่ า ปล่ อ ยให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ว ่ า งไว้ เ ฉยๆ ขวามื อ เป็ น ปุ ่ ม โวลลุ ่ ม ขนาดใหญ่ ด้านล่างของโวลลุ่มจะมีช่อง USB มาให้หนึ่งช่อง ด้านซ้ายจะมีปุ่มคล้ายกับ ปุ่มโวลลุ่มแต่เป็นปุ่มส�ำหรับเปลี่ยนโหมดการเชื่อมต่อ โดยรวมแล้วด้านหน้ายังคงมาตรฐาน ทั่วๆ ไปด้านหลังเครื่อง การจัดวางช่องต่อต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานทุกประการที่พิเศษ คือ AC ที่สามารถถอดสายได้เผื่อรองรับการ upgrade เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตได้ รีโมทมีขนาดค่อนข้างเล็กกะทัดรัดน�้ำหนักเบาสามารถจับถือได้ถนัดมือดี ปุ่มใช้งานต่างๆ จัดวางค่อนข้างเป็นระเบียบปุม่ กดไม่เยอะจนรกตา ตรงไปตรงมาง่ายต่อการจดจ�ำและใช้งาน ตัวรีโมทเป็นสีด�ำ ปุ่มกดสีขาวมองชัดเจนดี เมื่อกดปุ่มที่รีโมทจะมีไฟปรากฏขึ้นมาเหมาะ ส�ำหรับใช้งานที่มีแสงน้อยหรือมืด 60

WH A T H I - F I ? S e p t e m b e r 2 0 13

คอนเสิร์ต SATANA MKV

ยอยศ พระลอ Audio


ผลจากการฟัง ความเป็นดนตรี เริ่มจากการทดลองฟังเพลง เธอท�ำให้ฉันเสียใจ ของ Cocktail ซึ่งเป็น file flac จะมีความละเอียดค่อนข้างสูง มีความ ใกล้เคียงกับต้นฉบับมาก ละเอียด ใส ท�ำการปรับเสียงเป็นระบบ 2.1 ให้เสียงออกเฉพาะคู่หน้า โดยช่วงแรกยังไม่มีการเปิด Subwoofer เสียงที่ได้ค่อนข้างคมชัด เสียงร้องชัดเจน แต่ยังไม่เด่นมากนัก เป็น แนวเพลง ป็อปร็อค เสียงดนตรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดี เสียงกีตาร์มี ความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเข้ากับจังหวะกลองได้ดี แต่น�้ำหนัก ยังไม่ชัดเจนพอ ดังนั้นจึงเปิด Subwoofer ช่วย ผลที่ได้กระเดื่องมี น�้ำหนักเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังมีอาการบวม ล้า นิดหน่อย ไม่กระชับเท่าที่ควร วิธีแก้คือ ปรับเสียงเบสที่ Subwoofer ลง โดยตั้งไว้ ที่ 12 นาฬิกา ผลที่ได้ เสียงมีความกลมกล่อมมากขึ้น ไม่บวม ฟังลื่นหูได้ มากกว่าเดิม เก็บตัวเร็วขึ้น หลังจากนั้นเปลี่ยนมาฟังเพลงลูกทุ่งดูบ้าง เพลงยอยศพระลอ เป็น Audio ที่มีความละเอียดน้อยกว่า file flac หลังจากการฟังเสียงที่ได้นั้น มีความหวานอยู่บ้าง แต่บุคลิกที่แท้จริง ของ R-607 ค่อนข้าง ดุดนั หนักแน่น ลักษณะเด่นคือเครือ่ งเป่า จะมีความ ชัดเจน ใส บ่งบอกถึงเครือ่ งดนตรีประเภทนัน้ ๆ ได้ชดั เจนมาก ซึง่ สอดคล้อง กับคอนเสิร์ต SATANA ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีเครื่องเป่าเป็นส่วนควบ ที่ส�ำคัญมาก รวมไปถึงเสียงกีตาร์ที่ชัดเจน เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือ น�้ำหนักที่ได้มีความหนักแน่นมาก ทรงพลัง มี แรงกระแทกที่หนักหน่วง ฟังแล้วรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและอารมณ์ ร่วมเป็นอย่างมาก ตั้งค่าเป็นระบบ stereo 2.1 ตั้งค่าเสียงเบสหลัง Subwoofer เป็น 12 นาฬิกา ตั้งระดับเสียงที่ 35 การตอบสนองย่านความถี่ ตามสเปคทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น เริม่ ทดสอบ จาก เสียงต�ำ่ หรือเบส โดยทดสอบจากภาพยนตร์เรือ่ ง Jack Reacher เป็นหนัง Action สืบสวน สอบสวนระบบเสียง DTS น�้ำหนักของเสียงต�่ำ ที่ได้นั้น ต้องยอมรับว่า หนักหน่วง ทรงพลังมาก มีแรงปะทะที่จัดได้ว่า เต็มจนถึงล้น เสียงลงได้ต�่ำและลึกจนถึงขั้นพื้นสะเทือน เห็นได้จากฉาก ไล่ล่าโดยรถยนต์ ที่แสดงถึงน�้ำหนักของเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง รวมถึง เสียงระเบิดที่แสดงให้เห็นถึงแรงปะทะอย่างมีน�้ำหนักที่ชัดเจน หนักแน่น นอกจากนี้เสียงปืนที่มีการแสดงถึงเสียงต้น ที่เกิดจากแรงอัดของดินปืน ก่อนจะจุดชนวนระเบิดส่งให้ลูกตะกั่ววิ่งออกจากรังเพลิงไปจนถึงเสียง ปลาย ได้อย่างทรงพลังและบ่งบอกถึงลักษณะของปืนชนิดนั้นๆ ได้อย่าง ชัดเจน ซึ่งต้องยอมรับว่า R-607 นั้นท�ำมาเพื่อดูหนังอย่างแท้จริง ตั้งค่า เป็นระบบ Theater 5.1 ตั้งค่าเสียงเบสหลัง Subwoofer เป็น 9 นาฬิกา เนื่องจากเสียงที่ได้จากภาพยนตร์นั้นค่อนข้างหนักและเยอะมากจึงต้อง ตัง้ ค่าเบสให้ลดลงจากค่าเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้สำ� หรับทดสอบการฟังเพลง จึงได้ ค่าที่เหมาะสมส�ำหรับการชมภาพยนตร์ ระดับเสียงที่ 45 เสี ย งกลาง เป็นเสียงที่ได้ยินมากที่สุดและเด่นที่สุด จากการ ทดสอบทิศทางการโยนของเสียงท�ำได้ดมี าก การบอกต�ำแหน่ง ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง ชัดเจน มีทิศทางที่แม่นย�ำ การต่อเนื่องของเสียงท�ำได้ดี มีมิติ กระชับ สะอาดแต่เสียงสนทนาอาจต้องมีการปรับตั้งค่านิดหน่อย เนื่องจากมีเสียงที่ค่อนข้างเบา แต่ไม่ได้เบามากจนฟังไม่ได้ยิน แต่ถือว่า ยังได้ยนิ เบากว่าเสียงอืน่ ๆ อยูบ่ า้ ง เห็นได้จาก ฉากสุดท้ายของเรือ่ ง Jack Reacher เป็นฉากยิงกันของตัวละคร เสียงของเศษหินที่แตกอันเนื่องมา

จากถูกยิง มีเสียงที่ชัดเจนมาก บอกต�ำแหน่ง ใกล้ ไกล หน้า หลัง ได้ ชัดเจนแม่นย�ำ บอกถึงน�้ำหนักของเศษหินที่มีขนาดเล็ก ใหญ่ ได้ชัดเจน แต่หากมีการตัดเข้าบทสนทนา บทสนทนาจะมีน�้ำหนักเบาลงทันที (ชัดเจนแต่เบา) ทั้งนี้หากมีการปรับแต่งหรือตั้งค่าที่เหมาะสมแล้ว คาดว่า เสียงสนทนาน่าจะมีความชัดเจน และเด่นชัดขึ้นเป็นได้ เสียงแหลม ความถี่ในย่านนี้มีลักษณะค่อนข้างโปร่ง ใส แต่ ไม่มาก ยังมีการอั้นของเสียงอยู่บ้าง กรณีนี้เกิดจากการเปิดเสียงใน ระดับเบา อยู่ที่ 30-35 แต่ถ้าเพิ่มระดับขึ้นไปที่ 40-45 เสียงแหลมจะมี ความใสขึ้น ชัดขึ้น ปลายพลิ้วเก็บตัวเร็วกระชับ ค่อนข้างฉับไว ท�ำให้ผล ที่ได้รับจากการฟังไม่มีอาการหูล้า หรือบาดหูแต่อย่างใด ได้จากการ ฟังเพลง เธอท�ำให้ฉันเสียของ Cocktail ซึ่งเป็นเพลงแนว pop rock ลักษณะแนวเสียงกีตาร์ที่เป็นเสียงแตก จัดจ้าน ทั้งเพลง มีปลายเสียง กีตาร์ที่ขึ้นได้สูงแต่ไม่ส่งผลการฟัง โดยสามารถฟังได้ต่อเนื่องและหลาย รอบโดยไม่มีอาการของหูเสียให้เห็น นอกจากนี้ยังสามารถปรับความดัง ขึ้นไปได้อีก เปลี่ยนมาเป็นการชมภาพยนตร์บ้างเรื่อง Jack Reacher เสียงที่ได้นั้น มีความชัดเจนมาก แม่นย�ำ กระชับ ปลายเสียงเก็บตัวได้เร็ว ไม่มอี าการของเสียงบาดหูหรือยัดเยียดความคมในส่วนของเสียงแหลมให้ ได้ยินแต่อย่างใด ซึ่งโดยรวมแล้วเสียงที่ได้จากการชมภาพยนตร์นั้นมี ความกลมกล่อมและลงตัวเป็นอย่างมาก ตั้งเป็นระบบ 2.1 ความดังอยู่ที่ 35-40 Subwoofer ตั้งไว้ที่ 9 นาฬิกา ความพอดีระหว่างเสียงในแต่ละย่านความถี่ เสียงต�ำ่ เสียงกลาง และเสียงแหลม ในที่นี้ R-607 ท�ำได้ค่อนข้างน่าประทับใจ แต่ยังขาด เสียงกลางที่ยังมีความแตกต่างอยู่บ้างเล็กน้อย นั่นคือ เสียงสนทนาของ ตัวละคร จะมีระดับความดังที่ค่อนข้างเบากว่าเสียงในย่านอื่นๆ จนบาง ครั้งต้องตั้งใจฟังให้ดีหรืออาจต้องเพิ่มระดับความดังให้มากขึ้นกว่าเดิม รายละเอียด จะขอแยกไปที่การดูภาพยนตร์ก่อน นั่นคือ การท�ำ หน้าที่ของ surround นั้นท�ำได้น่าประทับใจ การบอกรายละเอียดของ ต�ำแหน่งได้แม่นย�ำ ค่อนข้างชัดเจนอย่างมาก ในบ้างฉากเสียงที่มาจาก ด้านหลังจะชัดเจนมากกว่าด้านหน้าอย่างเห็นได้ชัด หรือแม้แต่เสียง ที่มาจากคู่หน้า มีการบอกถึงระยะได้อย่างชัดเจน แม่นย�ำ ซึ่งการรับ-ส่ง ระหว่างหน้าหลังนั้น ท�ำได้ดีไม่ผิดหวัง การตกกระทบของวัตถุก็ถือว่า ท�ำได้ดี ไม่ว่าจะเป็น เสียงการแตกกระจายของหิน การตกกระทบของ ปลอกกระสุนปืน หรือเสียงระเบิดที่เกิดจากเสียง effect ต่างๆ นั้นก็ยัง แสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนไม่บดิ พลิว้ ในส่วนรายละเอียดต่อมา คือ เสียงเพลง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรองการชมภาพยนตร์มากนัก หากแต่เพลงจะมี เมโลดี้ที่ชัดเจน รายละเอียดค่อนข้างมาก รายละเอียดของ percussion ในส่วนของคอนเสิร์ต SATANA นั้นก็ได้พิสูจน์แล้วว่า การแจกแจง รายละเอียดนั้นชัดเจนมาก โดยเฉพาะเครื่องเป่าค่อนข้างจะโดดเด่น การไล่ตัวโน้ต หรือการเล่นเครื่องหมายในเพลง ถือว่าท�ำได้ดี ดนตรีมี ความไพเราะขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นเพลง pop rock Latin หรือแม้แต่ลูกทุ่ง R-607 ก็สามารถถ่ายทอดความเป็นบุคลิกแนวเพลงนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน และครบครัน เวทีเสียง ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านลึก นั่นคือการบอกถึง ต�ำแหน่งของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นว่าอยู่ตรงส่วนไหนของเวทีการแสดง ไม่วา่ จะเป็น file เสียงทีเ่ ป็น Audio R-607 สามารถแยก ซ้าย ขวา ได้อย่าง แม่นย�ำ บ่งบอกถึงระยะของเสียงได้ ความหนัก เบา ของเสียงท�ำได้ดี 61


จุดเด่นอยู่ที่คอนเสิร์ต ต�ำแหน่งการวางของเสียงนั้น ท�ำให้เห็นมิติมากขึ้น มีความกว้าง และมีความลึกที่แสดงถึงระนาบในด้านนี้ให้เห็นค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ ต�ำแหน่งกลอง เครื่องเป่า และ percussion อื่นๆ มีระยะระหว่างเวทีกับคนดูชัดเจน เสียงที่โอบล้อม ท�ำหน้าที่ได้ดี เวทีเสียงค่อนข้างกว้าง เหมือนนั่งดูคอนเสิร์ตนั้นจริงๆ Dynamic แสดงออกให้ได้ยินอย่างชัดเจนถึงทิศทางการเคลื่อนตัวของเสียงและ ความต่อเนื่องของเสียงอย่างเต็มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงของเสียงจากทุกต�ำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง มีการรับส่งที่สอดคล้องและต่อเนื่องชัดเจนมาก และ ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ R-607 ที่ถ่ายทอดการเคลื่อนไหว และเชื่อมโยงได้อย่าง ลงตัวแต่แฝงไปด้วยความชัดเจน หนักแน่น ทรงพลัง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ฉากยิงกัน ในภาพยนตร์ ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงการเชือ่ มโยงของระยะจากด้านหลังมายังด้านหน้าได้ อย่างลงตัว การรับแรงปะทะจากคู่หน้าไปยัง Subwoofer ทีแ่ สดงให้เห็นถึงน�ำ้ หนักทีล่ ง ต�่ำได้อย่างแม่นย�ำและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการกระจายเสียงไปยังต�ำแหน่งต่างๆ ได้ อย่างมีมิติ ซึ่งส่งผลให้ทราบถึงขนาดและทิศทางของ Effect นั้นๆ ได้ชัดเจนอย่างยิ่ง

การทดสอบภาครับวิทยุ FM Tuner Section

Frequency range Usable sensitivity IHF Signal-to-noise ratio (mono/stereo) Distortion (mono/stereo) Stereo separation Image rejection IF rejection

87.5-108 MHz 1.3 µv/13.2 dBf 65 dB/62 dB 0.2%/0.3% 35 dB @ 1 kHz 80 dB 80 dB

การทดสอบภาครั บ วิ ท ยุ ค ลื่ น ความถี่ ย ่ า น AM และ FM ได้ ใ ช้ ส ายอากาศ ภายนอกต่อเข้ากับ AVR Sherwood R-607 ทางด้านหลัง เพื่อทดสอบการรับสัญญาณ จากสถานีที่ห่างไกล และประการส�ำคัญต้องการทดสอบการรับคลื่นที่ส่งมาในระบบ RDS (Radio Data System) ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งในระบบดิจิตอลโดยอาศัยความถี่ เสริมที่ 57 kHz ผสมกับความถี่หลักของแต่ละสถานีส่ง หรือเรียกกันว่า วิทยุระบบ ข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยีนี้เริ่มมีใช้การครั้งแรกในโซนยุโรปและได้รับความนิยมมาก จึง แพร่หลายมาในโซนอเมริกาเหนือ ปัจจุบันในประเทศสหรัฐฯมีสถานีทีใช้งานระบบ RDS มากกว่า 700 สถานี ส�ำหรับในประเทศไทยเรานั้น จุดเริ่มของระบบนี้อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ดูแล เรื่องนี้โดยตรง ในระยะแรกๆ ที่ผู้เขียนได้ติดตามเรื่องนี้เป็นการศึกษากับระบบที่เรียกว่า DRM (Digital Radio Mondlale) คือเป็นระบบการส่งสัญญาณวิทยุที่จะได้คุณภาพเสียง เทียบเท่ากับเครื่องเล่นซีดี (ในสมัยนั้น) ท�ำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพสูง ไร้สัญญาณรบกวน และเทคโนโลยีดังกล่าว ได้น�ำมาใช้งานในลักษณะดังนี้ • ใช้ส่งกระจายเสียงทดแทนวิทยุกระจายเสียงระบบ AM • ใช้ย่านความถี่การส่งกระจายเสียงในระบบ AM เดิม • ส่งสัญญาณเสียงในระบบ Stereo และสามารถส่งข้อมูล ตัวอักษร ชื่อเพลง ชื่อ สถานีวิทยุ หรือแจ้งผังรายการ ไปปรากฏที่เครื่องรับของผู้ฟังได้ ซึ่งต่อมาในระยะหลังผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามในเรื่องนี้อีกครั้ง จึงได้ทราบว่าได้ มีการน�ำระบบ RDS เข้ามา ใช้กับสถานีส่งกระจายเสียงคลื่น FM ในหลายๆ สถานีแล้ว และได้ขอความรู้ และข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ส่งกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ทราบว่า ปัจจุบนั เริม่ มีบางคลืน่ ของระบบ FM ทีม่ กี ารส่งออกอากาศในระบบ HD แล้ว จึงขอขอบคุณ ส�ำหรับข้อมูลในครั้งนี้ด้วย การใช้งานในส่วนของภาครับวิทยุของ AVR Sherwood R-607 เป็นการใช้งานที่ ง่ายและสะดวก โดยการกดปุ่ม 62

WH A T H I - F I ? S e p t e m b e r 2 0 13

“Tuner” บนรีโมท และเลือกรับฟังในระบบ FM แบบ Mono หรือ Stereo และรับฟังในระบบ AM โดยกดซ�้ำที่ปุ่ม “Tuner” ไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถเปลี่ยนการรับฟังได้ตาม ต้องการ ส่วนผลการรับข้อมูลจากสถานีส่งกระจายเสียง คลืน่ FM มีให้บริการระบบ RDS ด้วยนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกันจ�ำนวน หลายสถานี ตามที่แสดงจากภาพประกอบครับ


AM Tuner Section Frequency range Usable sensitivity (loop) Signal-to-noise ratio Selectivity (+/- 10kHz) IF rejection

520-1720 kHz,522-1161 kHz 500 µv 45 dB 30 dB 80 dB

แนะนำ�เพิ่มเติม ปัญหาที่พบ คือเสียงการสนทนาของตัวละครนั้นค่อนข้างเบา อาจ เป็นปัญหาในเรื่องของการฟังเรื่องราวต่างๆ ในภาพยนตร์นั้นๆ ได้ การแก้ ปัญหาอาจท�ำได้หลายวิธี ดังนี้ • การปรับระดับความดังเพิ่มขึ้นกว่าปกติ และลดเสียงเบสที่ Subwoofer ลง เพื่อเน้นที่เสียงสนทนามากกว่าเสียง Effect • การเลือกซือ้ Subwoofer อาจไม่จำ� เป็นต้องเน้นไปทีห่ น้ากว้างของ ล�ำโพง แต่ให้เน้นถึงการฟังเป็นหลัก ซึ่งอาจเลือกหน้ากว้างไม่มาก แต่ สามารถเข้ากับ AVR หรือขนาดของห้องได้กเ็ พียงพอ แน่นอนว่าอาจต้องไป ทดลองฟังตามโชว์รูมเครื่องเสียงต่างๆ ก็ได้

สรุปผลจากการฟัง R-607 ถือเป็น AVR ส�ำหรับดูหนัง ฟังเพลงโดยเฉพาะจริงๆ เสียงเบส ที่มามากจนบางทีอาจจะมากจนล้น แต่นั่นก็ถือว่าอาจถูกใจคอหนังที่ ต้องการความหนักแน่น ดุดัน แรงปะทะหนักๆ โดนใจคอหนัง Action รวม ถึงราคาทีไ่ ม่สงู เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั แต่หากต้องการเน้น รายเอียดเล็กๆ น้อยๆ R-607 ก็สามารถท�ำได้แต่ต้องปรับตั้งค่ากันบ้าง ขึ้น อยู่กับความต้องการของคนฟังเองเป็นหลัก หรือหากต้องการฟังเพลง นุ่มๆ หวานๆ ก็ถือว่าไม่ท�ำให้ผิดหวังแต่อย่างใด สามารถจัดเข้าชุดได้กับล�ำโพง ที่มีให้เลือกมากมายในตลาดเครื่องเสียงในปัจจุบัน R-607 ถือว่าเป็น AVR รุ่นเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กตามรุ่นอย่างแน่นอน ระบบเสียงที่ให้มานั้นก็ มีให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น DTS HD MASTER Dolby true HD master DTS ซึ่งถือว่า AVR ในปัจจุบันจะมีมาให้แทบทั้งสิ้น อยู่ที่ผู้ฟังเองจะเลือก ระบบการฟังให้เข้ากับตัวเองแบบใด Sherwood R-607 ถือว่าเป็น AVR สัญชาติอเมริกาอีกยี่ห้อที่ไม่ธรรมดาที่พกเอาความสามารถมาเกินตัวจริงๆ

n ขอขอบคุณ

บริษัท โฮมไฮไฟ จ�ำกัด โทร. 0-2864-3141 ที่เอื้อเฟื้อ เครื่องให้ทดสอบในครั้งนี้

63

Aw test sherwood r 607  

Sherwood R-607 ทดสอบสินค้าโดยนิตยสาร What Hi-Fi ฉบับเดือนกันยายน 2556 หน้า 59-63