Page 1

Jesus Paid it All

written for the Indian Trail Church Choir SATB choir and piano

John T. Grape (1835-1915) arr. Jacob Beal

Elvina M. Hall (1820-1889)

## 3 & 4 Œ

q = 70

SOPRANO

ALTO

TENOR

BASS

# & # 43 Œ # V # 43 Œ ? # # 43 Œ # & # 43 Œ

q = 70

Piano

? ## 3 4

œœ ˙ œœ ˙ œœ .. œJ œ œœ œœ œ œ

P œ œ œ œ œ ˙ œ

œœ

˙˙ œ œ œ œ œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ

www.ChoirUnlimited.com ©Choir Unlimited 2019

Ó

p

. œ œ . œ.

pI Ó œ pI Ó œ p œI œ Ó ˙˙ .. ˙˙ ..

I

.. œ .

œ œ œ J j œ œ œ

hear

the sav - ior

hear

.. œ .

the sav - ior

.. œœ .. œ.

the sav - ior

.. œ .

hear

hear

..

œ

œ œ œ J œ œ œ J

the sav - ior

œœ

œœ œœ œ œ J œ


2

7

S.

A.

T.

B.

&

##

# & #

˙

say,

˙

? ## ˙

## 4 p & 4 ˙. ## 4 p & 4 ˙.

p # V # 44 ˙ . p ? # # 44 ˙ .

all.

Pno.

strenth in - deed is small Child of

œ.

j œ œ œ ˙

œ œ œ.

j œ œ œ ˙

thy

## ˙ & ˙˙ œœ œœ ? ## œ œ œ œ œ ˙.

all.

B.

œ œ

thy

say,

all.

T.

œ œ œ.

j œ œ œ ˙

œ

œ

# V # ˙

all.

A.

œ œ

thy strenth in - deed is small Child of

13

S.

j œ œ œ ˙

say,

say,

Pno.

œ.

œ œ

strenth in - deed is small Child of

œ œ

j œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ œ .

thy strenth in - deed is small Child of

œœ .. œ.

F 3 Œ 4 œ.

œ œ œ ˙. J

Je - sus paid it all.

j œ œ œ ˙.

F Œ 43 œ .

œ.

Je

F Œ 43 œ .

# & # 44 ˙˙ œœ œœœ ? # # 44 œ œ œ œ b œ œœ

43 43

œ

-

sus

F œœœ .. œj . p œ œœ œ

œœœ œ

j œ œ œ 44

œ.

˙

œ œ

pray, find in

Me

thine all in

˙

œ œ

œ.

Me

thine all in

œ œ nœ.

j œ œ

œ

œ.

j œ œ

œ #˙

weak - ness watch and pray, find in

44 j œ œ œ j œ œ œ 44

weak - ness watch and pray, find in

Me

thine all in

œ œ

œ.

thine all in

œ.

j œ œ

˙

œ

œœ œ œ œœ # œœ œ œ œ œ #œ ˙.

weak - ness watch and

˙ ˙˙ œ˙ œ œ œ

paid it

Je - sus paid it all.

œ

œ.

œ œ œ œ

œ œœœ œ 4 œ n œ œ œ œœ œ 4 œ nœ œ œ 4 4 œ

Me

All

to Him I owe.

Sin

had left a

œ.

j œ œ œ ˙.

œ.

j œ œ œ

All

all.

pray, find in

j 4 œ œ œ 4

œ œ œ . ˙ J

œ.

œ œ œ

œ œ œ ˙. J

œ

weak - ness watch and

Je - sus paid it all.

F Œ 43 ˙

œ J

˙ All

œ.

All

to Him I owe.

œ

to

œ œ œ

to Him I owe.

œ œ ˙˙ œœ œœ œœœ ... œœ œœ œœ œ œ œœœ œ œœ œ œ œœœœ œ œ œ

œ œ œ J

Sin

had left a

œ.

had left a

œ.

j œ œ œ

Him I owe. Sin

œ œ œ ˙. J œ œœœ J

œ.

Sin

œœ .. œ œœ

j œ œ œ

j œœ œ œ œ

had left a

œœ œ


3

&

## œ

&

##

19

S.

A.

œ

œ

œ

crim - son stain

œ

œ

œ

B.

Pno.

# V # œ

œ

œ

? ##

œ

œ

œ œ

œ œ

? ##

A.

T.

B.

Pno.

##

œ

œ

œ

He

œ

œœ œ œ

œ

snow.

˙.

˙

Œ

˙.

˙

Œ

˙ œœ ..

œ œ œ œ J

snow.

washed sub.p

œ

it white as

snow.

j œ œ

œ

œœœ .. . œ

œ

j œœ œœ

œ

œ

œ

œœ œ

Œ

˙

it white as

œ

Œ

˙

˙.

washed sub.p

j œ œ

œ

snow.

it white as

œ.

œ

j œ œ

˙

˙˙

œœ P

˙

œ

œ

œ

œ

# & #

V

##

? ##

23

S.

He

œ

washed sub.p

œ.

œ

j œ œ

it white as

œ.

He

crim - son stain

# & # œœ

washed sub.p

œ

crim - son stain

œ

œ.

He

crim - son stain

T.

sub.p

&

## ˙ & œœ ? ## ˙

œœ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙ œ. œ

œ

œ J œ

œœ œ

œ œ

œœ œ

œ

œœ œ

œ œ

œ œ


4

## P & Ó

26

S.

A.

T.

B.

Pno.

# & # # V #

A.

T.

B.

Pno.

P For œœ

# & # ˙. ˙. ? # # ˙˙ ..

j œ œ

œ. œ.

œ œ J œ œ J

œ.

œœ œœ J œ œœ

œœ . œ .. œ

&

in the blood

V

##

white

œ œ nœ.

? ## ˙ ##

white

œ & # œœ œœ ? ## œ # œ ˙.

œ

For noth - ing good have

##

white

œ

noth - ing good have

white

˙

œ

noth - ing good have

&

˙

œ

noth - ing good have

##

32

S.

P For Ó œ P For Ó œ

? ## Ó

œ œ J

œ œ œ.

œ œ

œ.

in the blood

œ œ

œ.

in the blood

œ œ

œ.

in the blood

œœ œ œ

œœ

˙

œ

I

where

I

where

˙ I

œ

where

˙ I

lamb.

lamb.

lamb.

p j œ œ 44 ˙ . œ

of calv' - ry's

œ.

thy grace to claim;

j œ œ œ ˙ j œ œ œ ˙

thy grace to claim;

lamb.

œ œ œ.

I'll

wash

œ œ œ.

I'll

wash

œ œ œ.

œ œ J

œ

my gar-ments

j œ œ

œ

my gar-ments

j œ œ

œ

thy grace to claim;

I'll

wash

my gar-ments

œ œ œ.

thy grace to claim;

I'll

wash

my gar-ments

by

j œ œ œ ˙

j ˙˙ œ . œ œœ œœ œœ .. œ œ ˙ œœœœœ œ œ œ œ ˙. ˙.

p j 4 œ œ œ 4 ˙.

of clav' - ry's

by

j œ œ œ ˙

by

where

p 4 j 4 œ œ œ ˙. ry's

of calv' -

by

œ œ œ.

˙

p j 4 œ œ œ 4 ˙.

of calv' - ry's

œ.

œ œ œ.

œœ œœ œœ œ˙ œ œœ

F 3 Œ 4 œ. œ œ œ ˙. J

˙˙ œ ˙ œ œœœ ˙ œ œœ œ.

œ œœ

œ œ œ J

Je - sus paid it all.

All

to Him I

Je - sus paid it all.

œ.

All

j œ œ œ

to Him I

˙

œ

F Œ 43 œ . j œ œ œ ˙. F Œ 43 ˙

œ

œ œ œ

F œ Œ 43 . œJ œ œ ˙ .

œ œœœ œ œ n œ œ œ œœ œ 44 ˙˙ œœ œœœ œ nœ œ œ 4 œœœ 4 œ œ bœ œ œ

j œ œ

Je

-

sus

paid it

Je - sus paid it all.

3 4 œœ .. œj œ. œ 3 4 œœ œ

all.

All

œ.

All

to

œ œ œ J

to Him I

œœœ ˙˙ œœ œœ œœœ ... œJ œœœ œ œ œœœœœ œœ œ œ œ œ


5 38

Solo

S.

A.

T.

B.

Pno.

&

##

# & # ˙. &

##

V

##

? ##

? ##

S.

A.

T.

B.

Pno.

# & #

œ.

˙.

owe.

œ

Him

œ I

œ

owe.

œ

from

œ.

j œ œ œ

œ.

owe. Sin

Sin

œœ œ œ œ œ

had left a

j œ œ œ

had left a

j œ œ œ j œœ œ œ œ

had left a

œ

œ œ œ J

my dy - ing

˙.

# V # ˙. j # œ œœ œ & # œœ .. œ œ p œ œ ? ## œ œ œ

˙

bed

œ

œ

œ

œ

œ

crim- son stain

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

crim- son stain

œ œ

œ

my

œ œ.

ran

Ó

U j œ œ œ ˙.

sub.p

œ.

washed

œ

sub.p

He

washed sub.p

it white as

snow.

He

washed

it white as

snow.

œ

sub.p

it white as

snow.

U j œ œ œ ˙.

œ.

U̇ j . œ œ œ

œ.

washed

j œœ œœ œœ ˙ u̇ œ œ œ œ œ U̇ œ

œœ œ

œœœ .. .

œ œ œ œ

j œ œ

œ

somed soul shall

˙

rise.

œ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ

n œœ˙ .. nœ

nœ nœ

j n œœ œœœ # œœ œ

When

U j œ œ œ ˙.

œ.

He

-

it white as

œ œ

snow.

He

œ

crim- son stain

œ ∑

œ

crim- son stain

œœ .. œ œœ œ œ œ

˙.

? ## ˙ .

œ œ œ J

had left a

œ.

œœ œ

Sin

Sin

˙.

# & # œ. # & #

owe.

# œ & # œœ

43

Solo

œœ P œ œ œ œ

Jes - sus

˙˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ


6

# & # œ.

47

Solo

S.

A. T. B.

Pno.

# & #

died

my soul to

# & # ## V

A.

? ##

# & # œ.

## π & ˙.

-

œ œ œ J

sus paid it

Aw ## π & ˙.

## π V ˙. ? ## π ˙.

j œ & œ œœ œœ ? ## œ œ œ œ œ œ ##

Pno.

Aw

œœœ .. . p

shall

œ.

rend

j œ œœ œ œ œ œ œ

˙.

the valt - ed

˙

skies.

œ.

j œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ . .

œ œ œ J

˙

˙˙ œ œœ œ œ œ œ Œ

œ.

all.

All

to Him I

owe.

˙.

˙

œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

#˙.

˙.

˙.

˙.

œœ .. œ.

j œ œœ œ œœ .. œ œ œ.

˙.

˙.

˙

œ œ œ

œ

œ

j œ œ œ ˙ œ œ œ #˙

œ œ œ œ œ œ

j‰ œ

œœ .. œ̇ .

j œ œ œ

j # œ œ œ & # œœœ ... œ œ ? # # œ˙ œ œœ œ œœ .

Aw

B.

œ œ

Aw

T.

save

Je

S.

˙

51

Solo

œ œ œ J

œ œ

œ œ #œ œ œ

Sin

œœ .. œ. œ

œ œ œ J

had left a

j œœ œœ œ œ

œ œ œ


# & # œ œ œ œ 44 œ .

56

Solo

S.

A.

T.

B.

Pno.

&

##

crim-son stain He

A.

˙.

44 w

? ## ˙ .

44 ˙

V

œ . œJ œ œ

## f V ˙

lay

? # # f˙

plete.

Pno.

my tro- phies down,

˙

œ œ œ œ. J œ œ

˙

I

lay

my tro- phies down,

my tro- phies down,

œ œ œ . œJ œ œ I

# & # œœ œœ œ œœ œ œ œ ? ## ˙

˙

j œ . œ œ œ

lay

œœ

lay

˙

my tro- phies down,

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ

F œ . œJ œ œ ˙

34 U Ó.

snow.

F œ. œ œ œ ˙ J

When be-fore the throne

F 34 UÓ œ œ œ œ ˙ œœ . J

When be-fore the throne

And when be-fore the throne

34 UÓ œ œ F œ. œ œ œ ˙ J

j 3 œœ œœ œœ 4 ˙ u̇ œ œ œ 4 œ œ œ œ 3 U̇˙ ? ## œ 4 œ 4 œ œ

plete.

B.

˙

# œ œ 4 & # œ œœ œœ œœ 4 œœ ..

## f & ˙. plete. ## f & ˙.

U 43 Ó .

44 w

plete.

T.

44 w

˙.

62

S.

washed it white as

# & # ˙. ##

U j 3 œ œ œ 4 ˙.

And When be-fore the throne

œœ œ œ œ

ƒ 44 j œ œ œ. œ œ œ ˙

all down at Je - sus

all down at Je - sus

œ

all

œ

all

∑ œ

feet.

ƒ œ . œj œ œ 44 n w

feet.

ƒ j 44 w œ. œ œ œ

down at Je - sus

feet.

down at Je - sus

feet.

œœœ œ œ œ

I

stand in Him com-

œ

œœœ œ œ œ

I

œ

stand in Him com-

j œ. œ œ œ

I

stand in Him com-

œ

œ. œ œ œ J

I

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ

ƒ œ œ œ . œ œ œ 44 ˙ J

7

˙ ˙

œœ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ 44 n ˙˙˙ œ n œœ œ œ œ œ 44 œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

stand in Him com-

œœ œ œ œ œ œ œœ œ. œ œ œ œ. J

f 3 œ. œ œ 4 œ J q = 65

f 34 œ . œj œ œ

Je - sus paid it

f 3 ˙ 4

Je - sus paid it

œ

f 34 œ . œJ œ œ Je

-

sus

Je - sus paid it

3 4 œœ .. œj œœœ œ. 43

œœ œ œ

q = 65

œ

œ


# . & # ˙

œ.

68

S.

# & # ˙.

All

all.

All

all.

A.

T.

# œ œ œ V # paid it

B.

Pno.

? ## ˙ . &

A.

T.

B.

Pno.

##

˙

all.

all.

˙˙

&

##

˙

All

œœ œœ œœœ ...

white

œ

white

˙

white

## ˙ & ˙˙ ? ##

œ

as

# V # ˙ ? ##

œ œœ

white

# & # ˙

All

œ.

? ## œ œ œ œ œ 74

S.

œ.

as

œ

as

œ

as

œœ œ

œœœ œ œ

rit.

œ œ œ ˙. J

œ.

to Him I owe.

j œ œ œ ˙. œ

œ œ œ

to

had left a

Sin

had left a

rit.

œ.

Him I owe. Sin rit.

œ œ œ ˙. J

to Him I owe.

œ œ œœ œœ œœ

œ œœœ J

œ œ œ

decresc.

Sin rit.

œ.

to Him I owe.

œ

œœ

œœ

œ œ œ 45 œ J

œ.

U 3 P Œ œ œœ œ 4 ˙

crim- son stain. He

j œ 45 œ œ œ

crim- son stain. He

j 5 œ œ œ 4 œ

had left a

P œ Uœ Œ œ 43 ˙

j œ œ œ 45 œ

had left a

it

washed

œ

washed

P U 3 Œ œ 4 ˙ œ œ

j 5 œ œ œ œœ .. œ œœ œ 4 œœœ œœœ œœœ Ó U œ œœ œ œ œ 45 œ œ œ Ó œ

Sin

washed

P U œ œ Œ œ 43 ˙

crim- son stain. He

crim- son stain. He

washed

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

snow.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

snow. decresc.

decresc.

snow.

Ó Ó

Œ

œ˙œ ..

œ œœ œœ œ œœœ œ J molto rit. œ œœœœ œœ œ œ

œ œœ œ ˙œœ œœ œœ œ œ ˙˙ J œ.

P œ œ œ ˙ œ œ œ

œœ

it

œ

it

œ

it

3 ˙ 4 ˙˙ œœ P œœ 3 œ 4 œœ

˙.

snow. decresc.

œ

˙˙ .. ˙. p ˙˙ ˙˙

œ œ π

Profile for Choir Unlimited

Jesus Paid it All - Jacob Beal  

Jesus Paid it All - Jacob Beal  

Advertisement