Page 1

ЄМЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ: Спортсмен. Педагог. Вчений. Біобібліографічний покажчик


2


ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 1 липня 1938 року

Народився в м. Мена Чернігівської області в родині робітника. Батько загинув на фронті. Мати все життя працювала в колгоспі

Вступив до Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського Закінчив факультет фізичного виховання і спорту по 1959 спеціальності фізвиховання, анатомія та фізіологія Розпочав трудову діяльність викладачем кафедри фізичного 1959 виховання Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя 15.10.1960 – Проходив службу у Збройних Силах Союзу РСР: молодший 16.11.1962 лейтенант, командир взводу зв’язку Працював у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки на посадах викладача, доцента, завідувача 1969 – 1992 кафедри теоретичних основ фізичного виховання. Постійно здійснював керівництво студентською науковою роботою, був факультетським керівником педагогічної практики Захистив кандидатську дисертацію «Формирование педагогической направленности личности учителя физической 18 квітня культуры в процессе спортивной специализации». Присуджено вчений ступінь кандидата педагогічних наук 1985 рішенням Ради Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького 17 квітня Присвоєно вчене звання доцент по кафедрі легкої атлетики, теорії і методики фізичного виховання рішенням Державного 1990 комітету СРСР з народної освіти Працював у Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка на посадах доцента, професора 1992 – 2016 кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання факультету фізичного виховання Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 2008 висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність 1955

Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти України, Волинської та Чернігівської обласних державних адміністрацій. Сфера наукових пошуків – професійна підготовка фахівців фізичного виховання. 3


ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ 1973 1.

Сравнительная характеристика эмоционального состояния студентов разных факультетов в период экзаменов // Теория и практика физического воспитания и спорта. – К.: Здоров’я. – 1973. – Вип. 4. – С.16-19. 1977

2.

Исследование умственной работоспособности студентов в связи с их физической подготовленностью // Гигиена и санитария. – 1977. – №3. – С.37-39. 1978

3.

4.

Влияние физической тренировки студентов-спортсменов на функциональное состояние организма в период экзаменов // Гигиена и санитария. – 1978. – № 2. – С.42-45. Некоторые особенности внимания у студентов // Физическое воспитание детей и молодежи. – К.: Здоров’я. – 1978. – Вип. 6. – С.55-59. 1979

5.

6.

Исследование умственной работоспособности студентов факультета физического воспитания педагогического института // Гигиена и санитария. – 1979. – №11. – С.35-37. Тематика творческих работ по физическому воспитанию. Пособие для студентов. – Луцк. – 1979. – 80 с. 1980

7.

Влияние занятий различными видами спорта на умственную работоспособность студентов // Гигиена и санитария. – 1980. – №5. – С.84-86. 4


1982 8.

Исследование умственной работоспособности студентов в связи с их спортивной специализацией // Гигиена и санитария. – 1982. – №11. – С.82-83.

1984 Дослідження професійно важливих педагогічних умінь учителя фізичної культури // Фізичне виховання дітей і молоді. – К.: Здоров’я. – 1984. – Вип.10. – С.65-67. 10. Выраженность педагогических умений у студентов // Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров по физической культуре и спорту. – М. – 1984. – С.8990. 9.

1985 11. Формирование педагогической направленности личности учителя физической культуры в процессе спортивной специализации: Автореф. Дис… канд.пед.наук: 13.00.01 / Киевский государственный педагогический институт им. А.М. Горького. – К., 1985. – 24 с. 12. Пути внедрения в практику достижений науки но вопросам физического воспитания в дошкольных учреждениях // Метод. рекомендации научно-практической конференции. – Луцк. – 1985. – С.3-5.

1986 13. Методические разработки по курсу теории физического воспитания для студентов заочной формы обучения. – Пособие для студентов. – Луцк. – 1986.

5


1988 14. Педагогическое мастерство формируется в вузе // Физическая культура в школе. – 1988. – №2. – С.38-39. 15. Формирование профессиональных умений в курсе спортивно-педагогического совершенствования // Совершенствование подготовки учителей физической культуры в педагогических вузах страны. –Пенза. – 1988. – С.19-20. 16. Методические разработки по курсу теории и методики физического воспитания при самостоятельной работе. – Пособие для студентов. – Луцк. – 1988. 17. Исследование практической готовности выпускников факультета физического воспитания // Проблема формирования личности учителя в пед. вузе. – Луцк. – 1988. – С.93-94. 18. Сухомлинский А.В. О физическом воспитании // Тезисы доклада научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения А.В. Сухомлинского. – Луцк. – 1988. – С.203-204. 1989 19. Влияние занятий различными видами спорта на умственную работоспособность студентов // Гигиена и санитария. – 1989. – №5. – С.84-86. 20. О спорте словом науки. – Газета «Радянська Волинь». – 1989, 7 февраля. 21. Взгляды Н.К. Крупской на физическое воспитание // Тезисы докладов научно-метод. конференции. – Луцк. – 1989. – С.174-176. 22. Спорт и прогнозы. – Газета «Радянська Волинь». – 1989, 2 апреля. 23. Из опыта использования программированных практикумов в учебном процессе // Тезисы докл. научно-практ. семинара. – Луцк. – 1989. – С.119-120. 24. В зеркале исследований. – Газета «Радянська Волинь». – 1989, 6 сентября. 6


1990 25. Средства информации и особенности воспитательной работы со студентами // Социально-экономические проблемы воспитания спортсменов в условиях перестройки советского общества. – М.: 1990. – С.198-199. 26. Исследование дидактических возможностей спортивных специализаций // Всесоюзная научная конференция, посвященная вопросам совершенствования системы физкультурного образования в высших педагогических учебных заведениях. – Одесса. – 1990. – С.32-34. 27. К вопросу о перестройке преподавания курса ТМФВ // Система подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту. – Материалы всесоюзной научной конференции. – М.: – 1990. – С.97-98. 28. Физическая культура в семьях трудящихся г. Луцка // Социально-философские и методические аспекты массовой физической культуры и спорта. Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции. – Хмельницкий. – 1990. – С.128-129. 29. Исследование популярности средств спортивной информации в оценке жителей г. Луцка // Социально-философские и методические аспекты массовой физической культуры и спорта. Тезисы докладов республиканской научнопрактической конференции. – Хмельницкий. – 1990. – С.129131. 30. Формування педагогічної спрямованості вчителя фізичної культури // Фізичне виховання дітей і молоді. – К.: 3доров’я. – 1990, Вип.13. – С.46-48. 1991 31. К вопросу о современной концепции физического воспитания

учащихся // Физическое воспитание и спортивная подготовка молодежи. Тезисы докладов научно-практической конференции. – Луцк. – 1991. – С.19-20. 32. Влияние социальной среды на профессиональные интересы студентов факультета физической культуры // IV Всесоюзная 7


конференция «Физическое воспитание и школьная гигиена»: Тезисы докл. – М.:1991. – С.178-179. 33. К вопросу об эффективности воспитательной работы в новых условиях // IV Всесоюзная конференция «Физическое воспитание и школьная гигиена»: Тезисы докл. – М.:1991. – С.164. 34. Сельской школе нужен такой учитель // Физическая культура в школе. – 1991. – №11. – С.36-37. 35. Спортивная деятельность как важный фактор качеств // Республиканская научно-практическая конференция «Совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию студенческой молодежи». – Петрозаводск. – 1991. – С.27-28. 36. Влияние физических нагрузок на умственную деятельность студенток педвуза / А.И. Емец, П.М. Ткач // V Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы формирования личности средствами физической культуры и спорта»: Тезисы докладов. – Кировоград. – 1991, часть ІІІ. – С.5-6. 1992 37. Збірник

професійних ситуацій вчителя фізкультури. Методичні розробки. – Луцьк, 1992. – 22 с. 38. Професійні цінності вчителів фізичної культури // Матеріали 38 наукової конференції викладачів інституту. – Луцьк. – 1992. – С.378. 1993 39. До

питання модельних характеристик багатоборців // Актуальні проблеми фізкультурно-спортивних багатоборств України (Збірник матеріалів науково-методичної конференції). – Луцьк, 1993, С.65-66. 40. Діагностика творчого потенціалу майбутнього вчителя фізкультури // Технологія навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя. Матеріали конференції. Житомир, 1993, том ІІ, ч. ІІ. – С.240-241. 8


41. Професійні ситуації в підготовці вчителя фізкультури //

Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності. – Тези доповідей наукової конференції. – Київ, 1993. – С.69-70. 42. Формування освітніх завдань на уроки фізичної культури в школі. – Методичні розробки для студентів. – Чернігів. – 1994. 1994 43. Як підготувати курсову роботу з ТМФВ. – Методичні

розробки для студентів. – Чернігів. – 1994. 44. Основные понятия и характеристики ТМФВ. Учебнометодические материалы для студентов факультета физического воспитания. – Чернигов. – 1994. – 33 с. 45. Понятійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури // Матеріали першої республіканської конференції «Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні». – Луцьк, 1994, С.131-132. 46. Аеробіка для освічених? – Газета «Чернігівські відомості». – 1994, 8 квітня. 47. Гарний спортсмен – чудовий бізнесмен. – Газета «Чернігівські відомості». – 1994, 3 червня. 48. Хто готуватиме молодь? – Газета «Чернігівські відомості». – 1994, 18 листопада. 1995 49. Хочу бути тренером. – Газета «Чернігівські відомості». –

1995, 8 квітня. 50. Курс ТМФВ в вопросах и ответах. Методические материалы для студентов. – Чернигов, 1995. – 20 с. 51. Нове поповнення. – Газета «Чернігівські відомості». – 1995, 6 жовтня. 52. Прикладне багатоборство в системі фізичного виховання // Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. – Чернігів. – 1995. – С.28-29. 9


1997 53. Фізкультура: педагогічні ситуації // ОІПКППО. – 1997. – 52 с.

1998 54. Педагогічні ситуації в підготовці вчителя фізичної культури //

Фізичне виховання в школі. – 1998. – №4. – С.10-12.

1999 55. Метод ситуації в підготовці вчителя фізичної культури //

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Волинського університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С.158-161. 2000 56. Формування творчої особистості вчителя фізичної культури //

Фізичне виховання в школі. – 2000. – №1. – С.24-26. 57. Вчимося професійного мислення // Фізичне виховання в школі. – 2000. – №4. – С.20-28. 2001 58. Шляхи оптимізації фізичного виховання учнів // Ред.-вид. відділ ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – 2001. – 39 с. 2002 59. Активні методи навчання в фізкультурній освіті // Теорія і

методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – №2-3. – С.56-58. 60. Активні методи підготовки вчителя фізичної культури // Фізичне виховання в школі. – 2002. – №3. – С.31-33.

10


61. Діагностика та розвиток професійного мислення майбутніх

учителів фізичної культури // Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки, Т.1, 2002. – С.72-73. 2003 62. Навчально-виховні ситуації у шкільній ігровій практиці //

Фізичне виховання в школі. – 2003. – №1. – С.50-52. 63. Якщо виникла професійна ситуація // Фізичне виховання в школі. – 2003. – № 4 – С.27-28. 64. Технології розв’язання професійних ситуацій учителя фізичної культури / Р.П. Карпюк, О. Й. Ємець // Навчальний посібник з грифом МОН. – 2003. – Луцьк. – 136 с. 2005 65. Функції

та можливості професійних ситуацій учителя фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 28. – 2005. – С.25-29. 66. Розвиток професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – №2. – С.62-64. 67. Стан рухової активності вчителя фізичної культури // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. Збірник наукових праць Луцького інституту розвитку людини університету «Україна». – 2005. – №1. – С.202-205. 2006 68. Формування

професійного мислення майбутніх вчителів фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип.35. Серія: педагогічні науки. — 2006. – С.84-87. 69. Аналіз ситуацій професійної діяльності в процесі підготовки вчителя фізичної культури // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені 11


Михайла Коцюбинського. «Фізична культура, спорт та здоров'я нації». – 2006. – С.326-328. 2007 70. Тактика поведінки вчителів та студентів в умовах розв'язання

професійної ситуації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – 2007. – Вип.44. – С.117-119. 2008 71. Ситуаційні технології в підготовці вчителя фізичної культури

// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: у 3 т. / Уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ Вежа, Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 170-172. 72. Професійні ситуації вчителя фізичної культури / О.Й. Ємець, В.І. Скрипка. – Чернігів, 2008. – 80 с. – Навчальний посібник з грифом МОН. 73. Дидактичні можливості педагогічних ситуацій в підготовці фахівців фізичного виховання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – 2008. – Вип.55. – Т. 1. - С.197-199.

2009 74. Тестовий контроль знань фахівців фізичного виховання //

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2009. – Вип. 64. – С.30-33. 75. Оцінка професійно значущих умінь фахівців з фізичного виховання // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 23. – С.78-81.

12


2010 76. Використання педагогічних ситуацій в підготовці вчителя

фізичної культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2010. – С.32-34. 77. Практикум з професійних ситуацій: Навчальний посібник. – Чернігів. – 2010. – 156 с. 2011 78. Диференційований

підхід в оцінці стану професійного мислення майбутніх фахівців фізичного виховання / О.М. Печко, О. Й. Ємець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 86. Том ІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – № 86. – С. 337-340. 79. Співвідношення фізичної та розумової працездатності дітей шкільного віку / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С.179-188. 2012 80. Педагогічна ситуація як засіб діагностики професійного

мислення / О. М. Печко, О.Й. Ємець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 98. Том І. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник – Чернігів: ЧНПУ, 2012.№ 98. – С. 112-114. 2015 81. Використання педагогічних ситуацій у самостійній роботі

майбутніх фахівців фізичної культури // Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – №2 (30). – С.9-12. 13


14


15


16


17


Наукова школа Ємця О.Й. Кандидати наук Печко Олександр Миколайович Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Печко Олександр Миколайович; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 2015.

Черняков Володимир Володимирович Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Черняков; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011.

18


19


20

Profile for choippo

Наукові праці Ємця О.Й.  

Наукові праці Ємця О.Й.  

Profile for choippo
Advertisement