Choice magazine #2

Page 1


the

leader’s

watch

No other watch is engineered quite like a Rolex. The Day-Date II, launched in 2008, enhances the legacy of the original Day-Date, which was the first watch to display the date, as well as the day in its entirety. Now in a larger, more commanding 41 mm size, the Day-Date II is a natural evolution of a classic. The Day-Date II can display the day in a wide choice of languages and is presented here in platinum.

the d ay -d at e ii


JUDILFNÛ GHVLJQ SURGHM D SRWLVN G¿UNRYÛFK WDxHN D REDOĎ ]DN¿]NRYÇ G¿UNRYÇ REDO\ GHVLJQ NRQVWUXNFH D YÛURED REDOĎ ]DN¿]NRYÇ WDxN\ ]DN¿]NRYÇ REDO\ SUR PDORREFKRG -(5,( V U R , .O¿QRYLFN¿ 3UDKD u +ORXEøWËQ , WHOHIRQ , HPDLO LQIR#MHULH EL] , ZZZ MHULH EL]


1 j 7,3
zaznamenaný čas.

Přepsání původní historie chronografu Montblanc Nicolas Rieussec. Exkluzivní chronograf, se samonatahovacím chodem. 30 min. a 60 sec. sčítače jako rotační disky spojené nosným můstkem. Pouzdro z nerez oceli a černý pásek z kůže aligátora. Vyrobeno v Manufaktuře Montblanc v Le Locle, Švýcarsko.

Boutique Montblanc

Pařížská 9

Praha 1

Tel.: 221 771 670& ! %3, !* %

Aîģ>Ã… =6E ?2 >:A:> #!"" Aîģ>Ã… 492CE6C@GÃ… =6E ( 1 , ( 1 ,

46?2 KAÅ¢E6Å“?Ä£ =6E6?<J *( %) ( % # (#/ ( ; & %%3 # * %" % & 0 ($ &'(&,& ; (& %%5 ':5)#+6%5 '# *5 '&+0 # * 6*%5 * ./

5@AC2G2 ç:EŢ ?2 >ģCF+ / ':5$7 # * $ 0 ( &+ / &'( , 0 # * 6*9 & 6 & &* #+ / ':5! $%7 ; ) & # *+ ':5# *+ / & # *+ % #4 & %/ / 0 ( 0 " 0'&8 9%5 0*(3*/ 0 , 0 # / ,# )*%5 & ,&, 5 ': '38" % # * 6* / #0 & ! % * '&; * )*+ !5 5 !$4% $&8%& & * 8 %5 ': & # * $ / % *-&(" % , (3$ ; ) "&2)#&, %)"4 ,7'( ,/ ! 8 )*&+636

635ร 9$ 1(029,7267ร

ร 9iรฃ SDUWQHU SUR LQYHVWLFH GR QHPRYLWRVWtยณ

ZZZ 636 61 F] _ 92/(-7(

'2 /( . '( 21 1 รฉ( 1 ยซ

%<7< &ยซ6$ฤ .$ 3UDKD DNรชQร FHQ\ X PDNOร ฤ H ZZZ E\W\FLVDUND F]

'

ยซ 1 9ย 2

+ 7รท

$6

1 .

2 0$ 32 . 5 /ยง 8 ฤ รฉ 8 -(

.

/8

1

$6

7รท

;8

+

61

2 9ย 1

ยซ

ยซ

3(756.ยง 1ย 0รท67ยซ

9 2/j,1.ย &+

'20< +(5,1.

'20< -(6(1,&(

%5$1'ยป6 1$' /$%(0

+(5,1. 35$+$ 9ยป&+2'

35$+$ 9ยป&+2'

35$+$ 3(756.ยง 1ย 0รท67ยซ

NN NN SORFKD E\WX P =NRODXGRYiQR ,KQHG N QDVWฤ KRYiQt

5RGLQQp GYRMGRP\ NN FHONHP SR]HPNฤค P

ฤ DGRYp URGLQQp GRP\ Y REFL -HVHQLFH LKQHG N QDVWฤ KRYiQt NN * SR]HPHN P SORFKD GRPX P

/X[XVQt E\W\ Y FHQWUX 3UDK\ NN Dรฅ NN SORFKD P YHONp WHUDV\ PH]LSDWUD 9\GiQR VWDYHEQt SRYROHQt 'HVLJQ 2OJRM &KRUFKRM

ZZZ EUDQG\V E\W\ F]

ZZZ GRP\KHULQN F]

ZZZ GRP\YOXNDFK F]

ZZZ SHWUVNHQDPHVWL F]

636 VSUยฟYD QHPRYLWRVWร V U R _ 9LOD 2VYรธWD -DQD 0DVDU\ND _ 3UDKD 9LQRKUDG\ _ ZZZ 636 61 F] _ LQIR#636 61 F]

µßèÝêâd çäãàéäæÕ×éÞÙáÙ ç êl×Ù âÙ ¬¤¤ êí ßãàÙâ áÝ ÜãçèÙçßÕáÝ äæãáãècæí Õ áãØÙàßÕáÝ äã ×Ùàc #Ùçßc æÙäéÖàÝ×Ù¢ .RQNUÇWQË SURPR WHDP VL Y SĆËSDGø 9DxHKR ¿ãâßæcèâl äæãáã èÙÕá çÝ ê ä läÕØd ÊÕ ÙÜã ]¿MPX PĎæHWH QDYUKQRXW L VDPL QD QDxLFK îXÞáé á ÙèÙ âÕêæÜâãéè Ý çÕáÝ âÕ Ý×Ü ëÙÖãê ×Ü ZHERYÛFK VWU¿QN¿FK çèæXâßX×Ü¢

¹¼ÃÇȹǿµ ç¢æ¢ã¢ ÊâÝçàÕêãêÕ ¨ ¥¦¬ ¤¤ ÄæÕÜÕ ¦ ÝâÚã´ÙÜãçèÙçßÕ¢×î

èÙࢮ ¨¦¤ ¦¦¦ ©¦¥ ¦¦ª ÚÕì® ¨¦¤ ¦¦¨ ­§ª ¦©«

¸ÝçäãâéÞÙáÙ âÙÞêdè lá ê ÖdæÙá ÞÙØâãèâ ×Ü ßãçè á êaÙèâd Øãäàvß ß æ îâãæãØ á çäãàÙaÙâçß á Ý çäãæèãêâlá éØXàãçèÙá aÝ âÕêæÜâÙáÙ ßãçè áí ä láã âÕ álæé ÞÙØâãèàÝê á Õß×lá aÝ ßãæäãæXèâl ÝØÙâèÝèd äæã äæÕêÝØÙàâc êíé Ýèl¢

PESร EB 90,:305.

SFHJPO 46:,3

LBUFHPSJF WrO = :6<;,รน0 79(.<, >05, ;967/@ :3(+2ร =ร 5(

WJOBยถTUWr -90;A /((. . 9 ( 5 : ยถ -( : : 0 ( 5 :*/36:: 30,:,9 9,05/63+ /((9;

NFEBJMr A 790/3ร รท,5รธ*/ =ร 5 = :6<;,รน0 79(.<, >05, ;967/@

DIBNQJPO )9(<5,),9.,9 1<--,9 :655,5</9 90,:305. (<:3,:, -90;A /((.

6OJLgUOr WrOB 4m[L amQLT V aHQxTH]t KmYR` ] WVKVIL ZWPJRV]รปJO ]xU a 4VZLS` H YHYP[UxJO YVJUxRV]รปJO รบHTWHUZRรปJO& 2 6 5 ;( 2 ; < 1 ; , 5 ร : 5 ( PUMV'VOTZ Ja

> > > 6 / 4 : * A ยถ > > > 6 / 4 : : 2 ยถ > > > 6 / 4 : ) = 0 * 6 4 6 / 4 : ยถ - 6 < 5 + 0 5 . 7( 9 ; 5 , 9 6 - > 0 5 , 4 ( 2 , 9 : + 0 5 5 , 9 : > > > > 0 5 , 4 ( 2 , 9 : + 0 5 5 , 9 : * 6 4