__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


the

leader’s

watch

No other watch is engineered quite like a Rolex. The Day-Date II, launched in 2008, enhances the legacy of the original Day-Date, which was the first watch to display the date, as well as the day in its entirety. Now in a larger, more commanding 41 mm size, the Day-Date II is a natural evolution of a classic. The Day-Date II can display the day in a wide choice of languages and is presented here in platinum.

the d ay -d at e ii


JUDILFNÛGHVLJQSURGHMDSRWLVNG¿UNRYÛFKWDxHNDREDOĎ]DN¿]NRYÇG¿UNRYÇREDO\ GHVLJQNRQVWUXNFHDYÛUREDREDOĎ]DN¿]NRYÇWDxN\]DN¿]NRYÇREDO\SURPDORREFKRG -(5,(VUR,.O¿QRYLFN¿3UDKDu+ORXEøWËQ,WHOHIRQ ,HPDLOLQIR#MHULHEL],ZZZMHULHEL]


1Ÿj 7,3


zaznamenaný čas.

Přepsání původní historie chronografu Montblanc Nicolas Rieussec. Exkluzivní chronograf, se samonatahovacím chodem. 30 min. a 60 sec. sčítače jako rotační disky spojené nosným můstkem. Pouzdro z nerez oceli a černý pásek z kůže aligátora. Vyrobeno v Manufaktuře Montblanc v Le Locle, Švýcarsko.

Boutique Montblanc

Pařížská 9

Praha 1

Tel.: 221 771 670


&!%3,!*%

    

Aîģ>Ã…=6E?2>:A:>#!"" Aîģ>Ã…492CE6C@GÃ…=6E( 1  ,  (1  , 

46?2KAÅ¢E6Å&#x201C;?Ä£=6E6?<J*(%)( %# (#/ ( ; & %%3#*%" %& 0($ &'(&,&; (& %%5':5)#+6%5 '#*5'&+0#* 6*%5*./

5@AC2G2ç:EŢ?2>ģCF+ /':5$7#*$0 (&+ /&'(,0#* 6*9&6&&*#+/':5!$%7 ;)&#*+':5#*+/&#*+%#4 & %//0( 0 "0'&89%50*(3*/ 0,0#/,#)*%5&,&,5':'38"%#* 6* /#0&!%*'&;*)*+ !55!$4%$&8%&&*8 %5':&#*$/%*-&(" %,(3$ ;) "&2)#&,%)"4,7'(,/! 8)*&+


636

635รˆ9$ 1(029,7267ร‹

ร„9iรฃSDUWQHUSURLQYHVWLFHGRQHPRYLWRVWtยณ

ZZZ63661F]_92/(-7(

'2 /( . '( 21 1 รฉ( 1 ยซ

%<7<&ยซ6$ฤ….$3UDKD DNรชQร‹FHQ\XPDNOร‡ฤ†HZZZE\W\FLVDUNDF]

'

ยซ 1 9ยŸ 2

+ 7รท

$6

1 .

2 0$ 32 . 5 /ยง 8 ฤ… รฉ 8 -(

.

/8

1

$6

7รท

;8

+

61

2 9ยŸ 1

ยซ

ยซ

3(756.ยง1ยŸ0รท67ยซ

92/j,1.ยŸ&+

'20<+(5,1.

'20<-(6(1,&(

%5$1'ยป61$'/$%(0

+(5,1.35$+$9ยป&+2'

35$+$9ยป&+2'

35$+$3(756.ยง1ยŸ0รท67ยซ

NNNNSORFKDE\WXP =NRODXGRYiQR ,KQHGNQDVWฤŒKRYiQt

5RGLQQpGYRMGRP\NN FHONHPSR]HPNฤคP

ฤ›DGRYpURGLQQpGRP\YREFL-HVHQLFH LKQHGNQDVWฤŒKRYiQtNN* SR]HPHNPSORFKDGRPXP

/X[XVQtE\W\YFHQWUX3UDK\NNDรฅNN SORFKDPYHONpWHUDV\PH]LSDWUD 9\GiQRVWDYHEQtSRYROHQt 'HVLJQ2OJRM&KRUFKRM

ZZZEUDQG\VE\W\F]

ZZZGRP\KHULQNF]

ZZZGRP\YOXNDFKF]

ZZZSHWUVNHQDPHVWLF]

636VSUยฟYDQHPRYLWRVWร‹VUR_9LOD2VYรธWD-DQD0DVDU\ND_3UDKD9LQRKUDG\_ZZZ63661F]_LQIR#63661F]


µßèÝêâd”çäãàéäæÕ×éÞÙáٔç”êl×ٔâْ”¬¤¤” êí„ßãàÙâáݔÜãçèÙçßÕáÝ ”äæãáãècæí”Õ”áãØÙàßÕáݔ äã”×Ùàc”#Ùçßc”æÙäéÖàÝ×Ù¢” .RQNUÇWQËSURPRWHDPVLYSĆËSDGø9DxHKR ¿ãâßæcèâl”äæãáã”èÙÕá”çݔê”äläÕØd”ÊՄÙÜ㔠]¿MPXPĎæHWHQDYUKQRXWLVDPLQDQDxLFK îXÞáé”᎒ÙèٔâÕêæÜâãéè”Ý”çÕáݔâՄÝ×ܔëÙÖãê×ܔ ZHERYÛFKVWU¿QN¿FK çèæXâßX×Ü¢

¹¼ÃÇȹǿµ”ç¢æ¢ã¢” ÊâÝçàÕêãêՔ¨” ¥¦¬”¤¤”ÄæÕÜՔ¦ ÝâÚã´ÙÜãçèÙçßÕ¢×î”

èÙࢮ” Ÿ¨¦¤”¦¦¦”©¦¥”¦¦ª ÚÕ쮔 Ÿ¨¦¤”¦¦¨”­§ª”¦©«

¸ÝçäãâéÞÙáٔâÙÞêdè„lá”êÖdæÙá”ÞÙØâãèâ×ܔßãçèáŽ” êaÙèâd”Øãäàvߎ”ß”æŽîâãæã؏á”çäãàÙaÙâçߏᔠݔçäãæèãêâlá”éØXàãçèÙá”aݔâÕêæÜâÙáٔßãçèáí”älá㔠âՔálæé”ÞÙØâãèàÝêá”Õß×lá”aݔßãæäãæXèâl”ÝØÙâèÝèd” äæã”äæÕêÝØÙàâc”êíé’Ýèl¢


PESร‹EB 90,:305.

SFHJPO 46:,3

LBUFHPSJFWrO =:6<;,รน079(.<,>05,;967/@:3(+2ร=ร5(

WJOBยถTUWr -90;A/((. . 9 ( 5 : ยถ -( : : 0 ( 5 :*/36::30,:,9 9,05/63+/((9;

NFEBJMr A790/3รรท,5รธ*/=ร5=:6<;,รน079(.<,>05,;967/@

DIBNQJPO )9(<5,),9.,91<--,9:655,5</990,:305.(<:3,:,-90;A/((.

6OJLgUOrWrOB 4m[LamQLTVaHQxTH]tKmYR`]WVKVIL ZWPJRV]รปJO]xUa4VZLS` HYHYP[UxJOYVJUxRV]รปJOรบHTWHUZRรปJO& 2 6 5 ;( 2 ; < 1 ; , 5 ร : 5 ( PUMV'VOTZJa

> > > 6 / 4 : * A ยถ > > > 6 / 4 : : 2 ยถ > > > 6 / 4 : ) = 0 * 6 4 6 / 4 : ยถ - 6 < 5 + 0 5 . 7( 9 ; 5 , 9 6 - > 0 5 , 4 ( 2 , 9 : + 0 5 5 , 9 : > > > > 0 5 , 4 ( 2 , 9 : + 0 5 5 , 9 : * 6 4


  

     

 

    

     

Profile for Choice Magazín

Choice magazine #2  

Vstupenka do světa životního stylu / čtvrtletník

Choice magazine #2  

Vstupenka do světa životního stylu / čtvrtletník

Advertisement