Page 1

nr

9/63 wrzesieñ 2009

ISSN 1898-8199

bezp³atny magazyn studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej

TEMAT NUMERU:

ERASMUS

OKIEM STUDENTA


S£OWO OD REDAKTOR NACZELNEJ S

p

i

s

t

r

e

ś

c

i

Informator stypendialny . . . . . . . . . . . . . . 3 Studencki bowling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Wydarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Parytety - za czy przeciw? . . . . . . . . . . . . 9 Przewodnik po Uczelni . . . . . . . . . . . . . . 10 Zarządzanie - Przejrzystość obrotu finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Temat numeru - Erazmus okiem studenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Drodzy Czytelnicy! Witam Was serdecznie w nowym roku akademickim. Skończyły się wakacje i nadszedł czas pracy i nauki. W ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy będziemy zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę, poznamy nowych ludzi i na pewno wiele się wydarzy. Dlatego też szczególnie serdecznie witam nowych studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej. Dokonaliście trafnego wyboru! Chciałabym Was zachęcić do współpracy z redakcją „Kalejdoskopu Studenckiego” oraz czynnego włączenia się do szeroko pojętego życia naszej Uczelni. Mam nadzieję, że po trzech miesiącach wypoczynku zebraliście dużo sił, aby z werwą i zaangażowaniem rozpocząć nowy rok akademicki i żwawo przejść przez najbliższe miesiące aż do kolejnego letniego odpoczynku.

10 pytań do... dra Adama Dudzica . . . 18 Gość specjalny - Andrzej Pietrasik . . . 19

Życzę wszystkim miłej lektury Dominika Szatanik Redaktor Naczelna

Kultura, rozrywka, sport . . . . . . . . . . . . . 20

RE

D

A

K

C

J

A

Redaktor Naczelna: Dominika Szatanik ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ: Anna Janik SEKRETARZ REDAKCJI: Michał Janik ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Paulina Dula Monika Koszuk Adam Krasowicz Anna Kurowska REDAKCJA JĘZYKOWA: Joanna Paszkowska OPIEKUN REDAKCJI: Monika Wilczyńska Kontakt: Michał Janik, tel. +48 694 810 976 Dominika Szatanik, tel. +48 600 449 505, po godz. 16. e-mail: kalejdoskop@chodkowska.edu.pl ADRES REDAKCJI: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 tel.: (0-22) 539 19 19, 539 19 97, faks: (0-22) 539 19 89 e-mail: kalejdoskop@chodkowska.edu.pl ISSN 1898-8199 Drukarnia: Polski Druk Nakład: 3000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów. Redakcja nie zwraca tekstów. Aby zapewnić autorowi anonimowość, redakcja musi wiedzieć, komu ma ją zapewnić! Nie przyjmujemy anonimów! Wszelkie materiały przyjmujemy w formie elektronicznej na adres e-mail redakcji. Redakcja przyjmuje płatne ogłoszenia i reklamy.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU Redakcja „Kalejdoskopu Studenckiego” pilnie poszukuje:

Redaktorów Dziennikarzy Reporterów Fotoreporterów

WYMAGANIA: • „lekkie pióro” • szerokie zainteresowania • umiejętności organizacyjne i interpersonalne • dyspozycyjność, sumienność i terminowość

OFERUJEMY: • doświadczenie w opiniotwórczym piśmie studenckim • możliwość poznania ciekawych ludzi • atrakcyjne zniżki w czesnym


Samorz¥d 

3

I n f or m ator

s t y p e n d i a l n y na rok akademicki 2009/2010 Anna Kurowska W naszej Uczelni istnieje dobrze funkcjonujący system stypendialny. Studenci uzyskują także zniżki w czesnym. Wspieramy studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywnie działają na rzecz Uczelni lub mają trudną sytuację materialną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia: socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe oraz naukowe za wyniki w nauce. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przyznawaniem stypendiów zajmuje się Komisja Stypendialna powołana przez Rektora, składająca się ze studentów oraz pracowników Uczelni Heleny Chodkowskiej. Studenci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich dochód miesięczny netto w rodzinie (po odliczeniu składek na ZUS i podatków) nie przekracza 572 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: • studenta, • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Stypendia socjalne przyznawane są na wniosek studenta na cały rok akademicki, czyli 9 miesięcy. Stypendia są wypłacane co miesiąc. Wysokość stypendium socjalnego zależy od kwoty dotacji oraz liczby uprawnionych studentów. Jest ustalana przez Rektora działającego w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Studenckiego. Student może również otrzymać dwa razy w roku zapomogę, ale tylko raz na semestr. Jest to forma

doraźnej pomocy dla tych osób, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek należy złożyć w ciągu miesiąca od zaistnienia wypadku losowego. Osoby niepełnosprawne mające orzeczony przez właściwy organ stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o stypendium specjalne. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać student od drugiego roku studiów, który w danym roku akademickim należy do 15% najlepszych studentów danego kierunku studiów w danym naborze i formie studiów, zaliczył poprzedni rok

akademicki bez poprawek oraz uzyskał średnią za cały rok nie niższą niż 4,0. Nowy regulamin przyznawania stypendiów znajduje się w Intranecie w zakładce „Stypendia”. Z Intranetu można pobrać wniosek oraz listę dokumentów, jakie należy złożyć w celu otrzymania stypendium. Wnioski przyjmują członkowie Komisji Stypendialnej (pok. 132) do 20 października 2009 roku. Informacja o terminach dyżurów jest dostępna na tablicach ogłoszeń i w Intranecie.


4

 Samorz¥d

ST U D E N C KI

B O W L I N G Dominika Szatanik W ostatnim i bardzo gorącym dniu czerwca grupa studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej spędziła popołudnie w kręgielni ARCO mieszczącej się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, na warszawskich Szczęśliwcach. Impreza została zorganizowana przez Samorząd Studentów, a sfinansowana przez władze Uczelni. Miał to być dla nas wszystkich odpoczynek po pracowitym roku akademickim, a zwłaszcza po jego najintensywniejszym okresie, czyli sesji. Na kręgle można było zapisać się osobiście w pokoju Samorządu bądź za pośrednictwem strony internetowej naszej Uczelni. Liczba miejsc była ograniczona, obowiązywała więc zasada kto pierwszy, ten lepszy. Jak można było się spodziewać, już przed godziną 16, na którą zaplanowano oficjalne otwarcie imprezy, przed ARCO czekali podekscytowani studenci. Niestety, korki na warszawskich ulicach spowodowały, że kilku uczestników dotarło z pewnym opóźnieniem, ale nikomu nie popsuło to humoru. Studenci zajęli łącznie cztery tory, a na każdym z nich grały przynajmniej trzy-cztery osoby. Jak widać pomysł ze zrelaksowaniem się w kręgielni przypadł do gustu licznemu gronu! Kolejnym dowodem na to była różnorodność reprezentowanych kierunków i semestrów – można było spotkać kolegów i koleżanki zarówno z młodszych, jak i ze starszych roczników. Nie było to jednak przeszkodą w komunikacji, przecież wszyscy znamy się z widzenia bądź z zajęć. Szybko więc nawiązały się rozmowy na wszelkie tematy, i te luźne, i te jeszcze związane z Uczelnią – rozmowy o wynikach sesji, o tym, jak komu poszły egzaminy. Dzięki temu, że mieliśmy do dyspozycji kilka torów, tryb i prędkość gry nie stanowiła najmniejszego problemu. Kto chciał, mógł urządzić sobie mały turniej ze znajomymi, inni mogli pograć dla relaksu, a niektórzy po raz pierwszy rzucić kulą w kręgle. Życzliwa i przyjazna atmosfera tylko sprzyjała początkującym – za każde dobre trafienie byli rzęsiście oklaskiwani, a gdy coś im się nie udało, gracze bardziej doświadczeni służyli dobrą radą. Już po kilkunastu minutach od rozpoczęcia imprezy salę wypełniły, oprócz dźwięków zbijanych kręgli, salwy śmiechu, wesołe przekrzykiwania czy przekomarzania i rozmowy.

W pewnym momencie pojawili się dodatkowi gracze – kilku pracowników Uczelni skusiło się na chwilę rozrywki, która dla nich również była odpoczynkiem od pracy. Trzy godziny, w ciągu których tory były do naszej dyspozycji, upłynęły zdecydowanie za szybko. Ale czy nie zawsze tak się dzieje, jeśli człowiek

dobrze się bawi? Nim się spostrzegliśmy, trzeba było odłożyć kule i oddać wypożyczone obuwie. Niechętnie opuściliśmy kręgielnię. Było to dla nas bardzo przyjemnie spędzone popołudnie. Odpoczęliśmy w grupie znajomych, śmiejąc się i dobrze się bawiąc. Myślę, że był to wspaniały początek wakacji.


w y d a r z e ni a 

5

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa JURATA 2009 Magdalena Niedźwiedzka W dniach 14–16 maja w nadmorskim kurorcie Jurata odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w administracji i biznesie w warunkach kryzysu gospodarki światowej, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. To już trzecia edycja konferencji, która zgromadziła wybitnych specjalistów

z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli różnorodnych instytucji publicznych, zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas prelekcji zaprezentowano najnowsze wyniki badań i upowszechniono poglądy naukowców i praktyków o politycznych, ekonomicznych oraz biznesowych aspektach bezpieczeństwa. Starano się nie tylko zdiagnozować zagrożenia w obszarze logistyki, komunikacji i energetyki, ale także znaleźć odpowiedź i rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie sieci logistycznych i informacyjnych.

Podpisaliśmy umowę z MSZ o współpracy w zakresie realizacji praktyk studenckich Julita Mucha Wydział Prawa Uczelni Heleny Chodkowskiej to pierwszy wydział prawa wśród uczelni niepublicznych, który organizuje praktyki studenckie w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Dr Piotr Mochnaczewski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. heleny Chodkowskiej i prof. dr hab. Grażyna Bernatowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uzgodnili szczegóły związane z realizacją umowy. Dla studentów Wydziału Prawa Uczelni Heleny Chodkowskiej to wspaniała okazja do zdobycia cennego doświadczenia. Praktyki w MSZ nie są jednak przeznaczone tylko i wyłącznie dla studentów Wydziału Prawa. Do wybranych Departamentów MSZ mogą aplikować również studenci stosunków międzynarodowych, zarządzania, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczegółowych informacji związanych z odbyciem praktyk w MSZ udziela Akademickie Biuro Karier. W ABK każdy student może zapoznać się z treścią formularza zgłoszeniowego, jaki zobowiązany jest wypełnić kandydat na praktykanta. Osoba zgłaszająca się do programu praktyk w MSZ musi spełnić kilka podstawowych kryteriów. Ministerstwo rozpatruje głównie aplikacje studentów starszych lat – szczególnie zapraszamy studentów IV i V roku. Ze względu na obowiązującą umowę MSZ przyjmuje studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej na preferencyjnych warunkach. W sierpniu pierwsi studenci naszej Szkoły odbyli praktyki w kilku departamentach ministerstwa. Kolejne osoby zostały zakwalifikowane na praktyki we wrześniu.

Praktyki w MSZ stwarzają okazję poznania struktury i zasad funkcjonowania ministerstwa oraz zapoznania się z pracą wysoko wykwalifikowanych specjalistów służby dyplomatycznej. Zachęcamy gorąco do skorzystania z tak ciekawej propozycji i sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce.


6

 w y d a r z e ni a

Zakończenie projektu edukacyjnego dla Komendy Stołecznej Policji Ewa Nerlo

22 i 29 maja odbyły się uroczystości kończące naukę na studiach podyplomowych: Zarządzanie organizacją i Zarządzanie zasobami ludzkimi, realizowanych w ramach programu „Doskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi”. Wcześniej (w styczniu) naukę zakończyli uczestnicy analogicznego kursu doszkalającego. Celem projektu – w którym brało udział 649 osób – było podniesienie umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji w zakresie posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem, technikami motywowania i wynagradzania pracowników, budowania ścieżki kariery oraz kształtowania i planowania pracy. Słuchacze, którzy brali udział w projekcie z zakresu zarządzania organizacją, uczestniczyli dodatkowo w zajęciach, których celem był wzrost kompetencji i przygotowanie do zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem charakteru pracy i służby w Policji. Z ust naszej kadry naukowo-dydaktycznej padało pod adresem słuchaczy z KSP wiele słów uznania dla ich determinacji, zaangażowania i wysiłku włożonego w pogodzenie odpowiedzialnej służby z udziałem w zajęciach. Prace zaliczeniowe, a przede wszystkim prace dyplomowe stały na bardzo wysokim poziomie. Według opinii kierownika studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pani prof. Marty Juchnowicz, znalazły się między nimi prawdziwe perełki, których lekturę warto polecić wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizowanie pracy, rozliczanie jej efektów oraz motywowanie i ocenę pracowników. Realizacja tak dużego projektu była ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla naszej Uczelni. Odebraliśmy wiele sygnałów, które świadczą o tym, że słuchacze byli bardzo zadowoleni z poziomu merytorycznego zajęć oraz wysoko ocenili przydatność zdobytej wiedzy w codziennej pracy i służbie.

Targi PERSPEKTYWY 2009 Dominika Szatanik

9 i 10 września w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyły się targi edukacyjne będące częścią „Salonu Maturzystów” organizowanego przez „Perspektywy”. Organizatorzy zaskoczyli wszystkich – zarówno wystawców, jak i maturzystów – dość nietypowym terminem targów. Impreza bowiem odbywała się w środę i czwartek, a nie, jak co roku, w piątek i sobotę. Była to jednak korzystna zmiana. Dzięki temu, że targi odbywały się w dwa dni szkolne, Salon odwiedziły tysiące maturzystów, zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. Niektórzy przychodzili sami, inni ze znajomymi, wiele było również klas wraz z nauczycielami. Wielu z pedagogów pamiętało warsztaty dla maturzystów, jakie Uczelnia Heleny Chodkowskiej organizowała w ich szkołach. Nauczyciele wyrażali chęć kontynuowania doszkalania w tej formie. Stoisko naszej Uczelni było wprost oblegane przez tegorocznych maturzystów, którzy pytali przede wszystkim o program studiów na nowo otwartych kierunkach – psychologii, psychologii w biznesie oraz psychologii sądowej dla prawników, a także tryb rekrutacji na studia. Materiały, które pracownicy Uczelni przygotowali z myślą o targach – informatory i egzemplarze „Kalejdoskopu Studenckiego”, cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi.

Rektor WSZiP, dr Piotr Mochnaczewski otrzymał specjalne podziękowania od Komendanta Stołecznego Policji inspektora Adama Mularza. Liczymy na to, że absolwenci zarówno studiów podyplomowych, jak i kursu doszkalającego dołączą do licznego grona absolwentów Uczelni Heleny Chodkowskiej, którzy stale utrzymują z nami kontakt, czynnie uczestniczą w życiu Uczelni, a przede wszystkim korzystają z możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji, biorąc udział w kolejnych projektach edukacyjnych.


w y d a r z e ni a 

7

Prawo w sposób praktyczny – spotkanie z Minister Julią Piterą Anna Janik

W ramach kolejnego „Spotkania z prawnikiem w Uczelni Heleny Chodkowskiej” 27 maja naszą Uczelnię odwiedziła Julia Pitera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych. Julia Pitera rozpoczęła swoją karierę w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej. Po kilku latach kierunek jej kariery zawodowej uległ diametralnym zmianom. Podjęła pracę w Biurze Współpracy z Partiami Politycznymi, Organizacjami Społecznymi, Związkami Zawodowymi i Kościołami Kancelarii Prezydenta RP, następnie w 1992 roku – w Biurze Reformy Administracji Publicznej oraz Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej. Odbyła również staże w Ministerstwie Finansów i Budżetu oraz w Ministerstwie Zdrowia Republiki Francuskiej, organizowane przez Fundację France Pologne oraz Biuro Informacji Premiera Republiki Francuskiej. W 1998 roku na zaproszenie Departamentu Stanu USA uczestniczyła w International Visitors Program, gdzie zapoznała się między innymi z problematyką zwalczania korupcji, kontroli jednostek samorządu terytorialnego, pracą prokuratury, mechanizmami prewencyjnymi. Kolejną ważną funkcją było sprawowanie mandatu radnej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Julia Pitera została również członkiem Transparency International Polska oraz Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, a od 2005 roku – Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. W 2006 roku objęła funkcję rzecznika ds. sprawiedliwości w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej. 22 listopada 2007 roku została sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister Julia Pitera owocnie wykorzystuje swoje doświadczenia i zdobytą wiedzę do pełnienia obecnych funkcji. Przyznaje, że praca w administracji daje szanse kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zwłaszcza młodym ludziom, którzy dopiero wkraczają na zawodową ścieżkę i poważnie myślą o swojej przyszłości. Na co dzień ma przyjemność współpracować z prawnikami, aplikantami i studentami. Uczą się prawa w sposób praktyczny. Prawo zaczyna nabierać innego uroku – podkreśliła Pani Minister. To wspólne zaangażowanie przekłada się na efekty osiągane przez zespół. Działania Minister Julii Pitery i jej współpracowników skupiają się na monitorowaniu działań instytucji państwowych. Prewencja, nadzór, badanie przyczyn nieprawidłowości i rozwiązywanie konfliktów – to główne zamysły. Niewątpliwie do sukcesów wymienionych przez naszego gościa można zaliczyć: przegląd wydziałów kontroli wewnętrznej w ministerstwach,

przegląd niewykonanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, badania nad mechanizmem manipulacji środkami na leki refundowane i recepty inwalidzkie, regulacje przepisów dotyczących służbowych kart płatniczych. Dzięki staraniom Minister Julii Pitery zmieniono również kształt oświadczenia majątkowego, w którym zamiast wartości posiadanego majątku podaje się obecnie cenę i datę zakupu posiadanych dóbr. Rola prawnika w procesie porządkowania państwa i kształtowania prawidłowych stosunków społecznych jest niezaprzeczalna. Według słów Dziekana Jana Szachułowicza – prawnik służy nie tylko sobie, innym obywatelom, ale również państwu. Zawód prawnika to szkoła życia obywatelskiego. Pani Minister gorąco zachęcała przyszłych i obecnych prawników do pracy w administracji publicznej.

Współpraca Uczelni Heleny Chodkowskiej z EPOC dr Sławomir Wiatr

Porozumienie zawarte przez Uczelnię Heleny Chodkowskiej z wiedeńskim Verein European Policy Consultants (EPOC) otwiera nowe perspektywy współpracy międzynarodowej naszej Uczelni. Intencją założycieli EPOC, wykładowców wiedeńskich uczelni, przede wszystkim Uniwersytetu Wiedeńskiego, jest rozwój współpracy europejskich środowisk akademickich. Współpraca ta obejmuje zarówno realizację wspólnych projektów badawczych, konferencji, seminariów i wydawnictw, jak i wymianę studencką. W ramach tego porozumienia nasza Uczelnia zamierza wziąć udział

w międzynarodowych badaniach porównawczych związanych z integracją europejską, kulturą polityczną oraz bezpieczeństwem wewnętrznym. Jedną z ważniejszych intencji przystąpienia do tej współpracy jest wzbogacenie naszej oferty dydaktycznej. Wykładowcy wiedeńskich uczelni wspomogą naszą kadrę naukowo-dydaktyczną i rozpoczną cykle wykładów w Uczelni Heleny Chodkowskiej. Naszym zamiarem jest także umożliwienie naszym studentom nawiązania bezpośrednich kontaktów ze studentami wiedeńskimi już od najbliższego roku akademickiego. Służyć temu mają wspólne seminaria kół naukowych studentów i wizyty studyjne.


8

 w y d a r z e ni a

Pozytywna ocena PKA kierunku finanse i rachunkowość Katarzyna Walewska

1 lipca 2009 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, sprawującej nadzór nad jakością kształcenia w szkołach wyższych, wydało uchwałę nr 538/2009, zawierającą pozytywną ocenę jakości kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w naszej Uczelni. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uznało, że wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne oraz wymagania w zakresie bazy materialnej do prowadzenia wymienionych studiów.

Następna kontrola jakości kształcenia na tym kierunku planowana jest na rok akademicki 2013/2014. Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studiach pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość jest kolejną pozytywną oceną działalności naszej Uczelni. Tym samym Uczelnia posiada pozytywne oceny Komisji na wszystkich prowadzonych kierunkach.

Spotkanie Ab s o l we ntów Uczelni He l e ny Ch o dkowsk iej Julita Mucha

W czerwcu w restauracji OSADA odbyło się pierwsze Spotkanie Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Wzięli w nim udział absolwenci roczników parzystych WSZiP i WSZiM (Uczelnia Heleny Chodkowskiej do 2004 roku nosiła nazwę Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu), kadra Uczelni oraz zaproszeni goście. Gospodarzem spotkania był JM Rektor – dr Piotr Mochnaczewski. W swoim wystąpieniu Rektor podkreślił, jak ważne dla studentów i pracowników jest utrzymywanie kontaktu z osobami, które opuściły już mury naszej Szkoły. Złożył również zebranym absolwentom gratulacje – ich sukcesy zawodowe są powodem do dumy dla całej akademickiej społeczności. Impreza była doskonałą okazją do odnowienia kontaktów z wykładowcami, co zauważył reprezentujący kadrę naukowo-dydaktyczną WSZiP prof. dr hab. Zbigniew Madej. W ten wyjątkowy wieczór najważniejszymi gośćmi byli absolwenci. W ich imieniu Jan Ciesielski podziękował władzom Uczelni oraz pracownikom Akademickiego Biura Karier za przygotowanie tego spotkania. Dodał również, że już podczas studiów jako praktykant rozpoczął pracę w jednym z największych banków w Polsce i dziś, jako pracownik wyższego szczebla, wspiera studentów Alma Mater w rozwoju zawodowym, współpracując z ABK Uczelni Heleny Chodkowskiej. Krzysztof Mameła, Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów, podkreślił, jak duże znaczenie dla studentów ma obserwacja losów zawodowych absolwentów naszej Uczelni. Jest to dla nich źródło cennych informacji, z których z chęcią skorzystają, budując własną ścieżkę kariery.

Podczas imprezy Prorektor WSZiP, prof. dr hab. Wojciech Pisula poprosił zgromadzonych o wsparcie akcji zbiórki pieniędzy na Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Spotkanie Absolwentów było świetną okazją do zainteresowania zebranych gości Klubem Absolwentów Uczelni Heleny Chodkowskiej. Głównym celem jego działalności jest pielęgnowanie więzi z Uczelnią oraz umożliwienie nawiązywania kontaktów biznesowych i towarzyskich, wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą w gronie ludzi, których łączą wspólne wartości i tradycje. Z okazji spotkania oraz prac mających na celu rozwój Klubu Absolwentów Uczelnia Heleny Chodkowskiej przygotowała dla absolwentów ofertę specjalną. Osoby, które ukończyły naszą Uczelnię i zostały członkami Klubu Absolwentów, mogą podjąć kolejne studia (na innym kierunku bądź na studiach podyplomowych) ze zniżką w czesnym. Z oferty mogą również skorzystać członkowie rodziny absolwenta. Szczegóły oferty są dostępne na stronie www.kariera.chodkowska.edu.pl w zakładce Dla Absolwentów. Władze naszej Uczelni chcą utrzymywać stały kontakt z osobami, które opuściły jej mury. Za rok z pewnością zobaczymy się na kolejnym spotkaniu absolwentów!


prawo 

9

Par y t e t y za czy przeciw? Paulina Dula Na polskiej scenie politycznej obserwujemy walkę o uchwalenie parytetów dla kobiet. Czy jednak zrównanie liczby kobiet i mężczyzn w organach kolegialnych ma większy sens? Czy może jest to tylko dążenie feministek nie tyle do równouprawnienia, ile do dominacji? Walka o parytety trwa od dłuższego czasu. Jednym z ważniejszych postulatów Kongresu Kobiet, który odbył się w czerwcu br. w Warszawie, jest wprowadzenie kwot do ordynacji wyborczej (czyli zagwarantowanej liczby miejsc na listach wyborczych, np. 40 proc. dla kobiet) lub parytetów (zagwarantowanych 50 proc.), co miałoby spowodować wzrost szans kobiet w wyborach na wszystkich szczeblach. Dzięki temu większa liczba kobiet brałaby udział w sprawowaniu władzy politycznej. Na Kongresie Kobiet zgłoszono również pomysł powołania rzecznika do spraw kobiet. Na zjeździe zgłoszono wiele postulatów, ale obecnie są one opracowywane. W fazie realizacji znajdują się wymienione dwa. Obywatelski projekt ustawy wprowadzającej parytety jest już gotowy i prawdopodobnie jesienią zostanie złożony w Sejmie. Wśród polityków parytety oraz mechanizmy wspierania udziału kobiet w życiu publicznym budzą wiele kontrowersji. W PO prowadzona jest wewnętrzna dyskusja w tej sprawie, aczkolwiek posłowie tej partii opowiadają się za powołaniem rzecznika do spraw kobiet. Przedstawiciele klubu Lewicy popierają działalność kobiet, a nawet pracują

Zmiana Konstytucji RP

nad własnym projektem dotyczącym m.in. powołania rzecznika. Z kolei PSL jest przeciwny tym pomysłom. Parytety istnieją w wielu europejskich krajach, np. w Belgii, Finlandii i Niemczech. Jednakże zawsze znajdzie się tylu ich zwolenników, ilu przeciwników. Dzięki parytetom kobiety uczestniczą intensywniej w życiu publicznym. Oczywiście polityką zajmują się te z nich, które chcą się realizować na tym polu. W środowisku obywatelskim słychać głosy, że parytety naruszają zasady równości i wolnego

Batalia o parytety na pewno jeszcze potrwa. Trudno jest dojść w tej sprawie do natychmiastowego konsensusu, ale wypracowanie porozumienia jest nieuniknione ze względów politycznych i społecznych.

8 września 2006 roku Sejm znowelizował art. 55

najbliższych VII i VIII kadencji.

dotyczący ekstradycji obywateli polskich. Zmiana

Zmiany dokonywane w obowiązującej Konstytucji

weszła w życie 7 listopada 2006 roku. Paulina Dula

wyboru oraz dyskryminują mężczyzn. Wysuwane są także argumenty, że należy zrównać udział kobiet i mężczyzn w życiu publicznym ze względu na różnorodność materii życia obywateli (np. dlaczego mężczyźni mają decydować o żłobkach i becikowym?).

Druga nowelizacja Konstytucji RP nastąpiła 7 maja 2009 roku Sejm uchwalił zmianę

świadczą o tym, że polskie prawo nieustannie ewoluuje. Wszystkie nowelizacje mają na celu przede wszystkim poprawę sytuacji prawnej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to ustawa

art. 99 dotyczącego biernego prawa wyborczego.

zasadnicza, która ma prymat nad wszystkimi

Zgodnie z nowelą osoba skazana prawomocnym

innymi aktami normatywnymi wydawanymi

wyrokiem na karę pozbawienia wolności

w naszym kraju. Proces jej uchwalania i zmiany jest

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

bardziej skomplikowany niż nowelizacja zwykłych

publicznego nie może zostać posłem ani

normatywnych, w tym również we własnej

ustaw. Dlatego też w Konstytucji uchwalonej przez

senatorem. Przepis w zmienionym brzmieniu

Konstytucji. Pozwala to na ujednolicenie pewnych

Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku

wejdzie w życie 21 października 2009 roku.

ważnych kwestii prawnych z punktu widzenia

dotychczas zmieniono tylko dwa przepisy.

Będzie miał zastosowanie do posłów i senatorów

prawa międzynarodowego.

obywateli. Polska jako kraj należący do wielu organizacji międzynarodowych często musi modyfikować przepisy zawarte w różnych aktach


10

 u C z e l ni a

PRZEWODNIK PIĘTRO 2

PIĘTRO 1

Parter

PARTER

Aula im. PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA (sala 01) Najbardziej reprezentacyjna aula Uczelni o schodkowym usytuowaniu rzędów siedzeń dla 180 osób. Przestronne, klimatyzowane wnętrze auli stanowi doskonałą scenerię uroczystych wydarzeń organizowanych w Uczelni. Aula wyposażona jest w konferencyjną aparaturę nagłaśniającą, sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz dostęp do internetu. Jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

POZIOM -1 Dominika Szatanik Monika Wilczyńska

Poziom -1 Laboratorium psychologiczne Nowoczesne laboratorium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań klinicznych. Zostało przekazane do dyspozycji pracowników naukowych i studentów we wrześniu tego roku. Laboratorium jest wyposażone w klatki

hodowlane, sprzężony z komputerami system kamer z iluminatorami podczerwieni i funkcją detekcji ruchu, rejestrator ultradźwięków, różne kamery doświadczalne oraz urządzenia do pomiaru właściwości fizycznych pomieszczeń doświadczalnych. Warunki hodowli zwierząt spełniają normy Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na porównawczej analizie adaptacji do nowości zwierząt (szczury laboratoryjne i dzikie) oraz ludzi.

Sala SĄDOWA (SALA 02) W profesjonalnie wyposażonej sali sądowej odbywają się symulacje rozpraw sądowych z udziałem studentów wcielających się w role sędziego, prokuratora czy adwokata. Odwzorowanie układu i warunków panujących w prawdziwej sali rozpraw sprawia, że inscenizacje


u C z e l ni a 

11

Piętro 1 Sale dydaktyczne W przestronnych i klimatyzowanych salach dydaktycznych studenci odbywają zajęcia w kameralnych grupach, co zapewnia im komfortowe warunki nauki.

Korytarze

Estetyczne korytarze zapewniają komfortowe warunki wypoczynku podczas przerw między zajęciami. Studenci mogą korzystać z komputerów wyposażonych w aplikacje biurowe i podłączenie do internetu. Mają również do dyspozycji automaty z kawą, zimnymi napojami oraz słodkimi przekąskami.

mają olbrzymie walory poznawcze nie tylko dla uczestników procesu, ale także jego obserwatorów, dla których specjalnie została zaprojektowana widownia. Barek Barek kusi smacznymi posiłkami i przystępnymi cenami. Studenci mogą kupić gorące i zimne kanapki oraz słodycze. Chętni mogą również przysiąść na chwilę na wygodnych kanapach i wypić smaczną kawę lub herbatę.

Półpiętro Stołówka Przytulne wnętrze stanowi ciekawą oprawę spotkań towarzyskich i biznesowych. Apetyczne domowe dania serwowane w stołówce zaspokajają podniebienia nawet najbardziej wybrednych amatorów sztuki kulinarnej.


12

 u C z e l ni a

 Piętro 1

Pracownie komputerowe (sale 115, 116, 117)

Studenckie Biuro Porad Prawnych (POKÓJ 133)

Na terenie Uczelni znajdują się trzy pracownie komputerowe liczące łącznie 80 stanowisk komputerowych. W każdej z nich jest dostęp do internetu oraz najnowszej generacji sprzęt i oprogramowanie.

Studenckim Biurem Porad Prawnych opiekują się pracownicy dziekanatu Wydziału Prawa. Przyszli prawnicy mogą tutaj zdobywać pierwsze doświadczenia w zawodzie, uczą się, jak udzielać porad prawnych, pisać pisma. Pomoc oferowana przez studentów jest bezpłatna i mogą z niej skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej. Współpracownikom z SBPP Uczelnia oferuje atrakcyjne zniżki w czesnym.

Biuro Promocji i Rekrutacji (POKÓJ 100)

Kandydaci na studia mogą tu uzyskać wyczerpujące informacje m.in. na temat oferty studiów, zasad rekrutacji, organizacji roku akademickiego, praktyk studenckich, programów wymiany międzynarodowej oraz systemu pomocy finansowej. Mogą ponadto liczyć na fachową pomoc pracowników Biura w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. W Biurze są dostępne materiały promocyjne Uczelni oraz aktualne numery „Kalejdoskopu Studenckiego”.

Biuro Promocji i Rekrutacji jest także ważnym punktem na mapie Uczelni dla studentów, którzy chcieliby zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe oraz uzyskać atrakcyjne zniżki w czesnym. Pracownicy Biura informują o możliwościach podjęcia współpracy w zakresie obsługi organizowanych przez Uczelnię warsztatów, konferencji, spotkań z wybitnymi osobistościami ze świata polityki i biznesu itp. Zapraszają również adeptów sztuki dziennikarskiej do współpracy z redakcją „Kalejdoskopu Studenckiego”, którą Biuro objęło swoją opieką. Aula im. Heleny Chodkowskiej (aula 107)

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Marketingu (POKÓJ 118)

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Marketingu jest chyba najbardziej rozpoznawalnym pomieszczeniem na terenie Uczelni, dzięki… jedynym w całym kampusie szklanym drzwiom! Na korytarzu, przy wejściu do dziekanatu oraz na ścianie naprzeciwko znajdują się tablice, na których wywieszane są najważniejsze ogłoszenia. W razie potrzeby pracownicy dziekanatu zawsze służą pomocą. Dziekanat Wydziału Psychologii (POKÓJ 118) W dziekanacie studenci zawsze mogą liczyć na fachową obsługę i pomoc. Jest to najnowszy dziekanat na naszej Uczelni, ale szybko jego pracownicy zdobyli sympatię współpracowników i studentów. Dziekanat Wydziału Prawa (POKÓJ 120)

Samorząd Studentów (POKÓJ 132) W pokoju Samorządu Studentów można uzyskać informacje dotyczące prac studenckich komisji: kulturalno-turystycznej i stypendialnej oraz zasad składania wniosków o stypendia socjalne. Do Samorządu warto zgłaszać się również z innowacyjnymi pomysłami mającymi na celu poprawę warunków nauki i rozrywki, a także propozycjami podjęcia współpracy przy organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych, integracyjnych czy akcji charytatywnych. Centrum Języków Obcych (POKÓJ 147) Centrum Języków Obcych to miejsce, gdzie można znaleźć lektorów pracujących w naszej Uczelni, a także uzyskać informacje dotyczące ponadprogramowej nauki języków obcych oraz warunków przystąpienia do międzynarodowych egzaminów językowych. CJO prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych, np. TELC, TOLES. Od 2008 roku Uczelnia stwarza również możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu TELC w 9 językach europejskich. Dział Planowania (POKÓJ 140) W tym biurze powstają plany zajęć dla wszystkich kierunków oraz plany sesji. Można tu zasięgnąć informacji o ewentualnych zmianach w terminarzu zajęć.

Największa aula Uczelni jest dzielona ścianą przesuwną na dwie mniejsze sale wykładowe. Wyposażona została w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Odbywają się w niej m.in. spotkania z zaproszonymi gośćmi i seminaria.

Dla studentów Wydziału Prawa ich dziekanat jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na terenie Uczelni. Przy wejściu do pokoju wiszą wszelkie istotne informacje i ogłoszenia.

Biuro Współpracy z Zagranicą i Edukacji Europejskiej (POKÓJ 142) W tym miejscu studenci mogą dowiadywać się o programy wymiany studenckiej: jak funkcjonują i na czym dokładnie polegają. Pracownicy Biura pomogą studentom wybrać najlepsze dla nich uczelnie zagraniczne i załatwić wszystkie formalności związane z organizacją nauki za granicą.


u C z e l ni a  Centrum Studiów Podyplomowych (POKÓJ 142) Pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych służą pomocą nie tylko osobom spoza Uczelni, które zdecydowały się poszerzyć swoją wiedzę, ale także Absolwentom Uczelni Heleny Chodkowskiej, którzy zdecydowali pogłębić po obronie pracy dyplomowej wiedzę przydatną w przyszłej pracy.

Kasa (POKÓJ 154)

13

31 tys. woluminów, 270 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Studenci mogą w niej znaleźć wszystkie niezbędne podręczniki, materiały, skrypty oraz publikacje ze wszystkich dziedzin niezbędnych w procesie kształcenia.

Szatnia (POKÓJ 149) i punkt ksero (POKÓJ 148)

W kasie Uczelni można uiścić opłatę wpisową, czesne za studia, opłatę za egzamin dyplomowy, opłaty za zajęcia dodatkowe oraz inne opłaty ponoszone w toku studiów. Pracownicy kasy udzielają zainteresowanym informacji o płatnościach.

Szatnia oraz punkt ksero to jedne z tych pomieszczeń na Uczelni, które otwierane są jako pierwsze, a zamykane jako ostatnie. W szatni można zostawić swoją kurtkę bądź torbę aż do następnego dnia. W punkcie ksero można szybko i za atrakcyjną cenę skopiować lub wydrukować potrzebne materiały.

Sala obron (POKÓJ 157) Przytulne pomieszczenie znajdujące się na końcu korytarza zapewnia spokój i ciszę podczas obrony prac licencjackich czy magisterskich.

Piętro 2

Wypożyczalnia wyposażona jest w stanowiska komputerowe, które dzięki bezpośredniemu połączeniu z internetem dają studentom dostęp do najważniejszych zbiorów i baz udostępnianych tą drogą. Nowoczesne oprogramowanie komputerowe pozwala w łatwy i szybki sposób dotrzeć do szukanych pozycji. Czytelnia (SALA 207)

Rektorat (POKÓJ 200)

Sala 151

To jedna z większych sal wykładowych w naszej Uczelni. Powstała z myślą o organizacji bardziej kameralnych spotkań czy wykładów tematycznych z udziałem gości zaproszonych przez społeczność akademicką. Akademickie Biuro Karier (POKÓJ 152)

Rektorat jest siedzibą władz Uczelni: Prezydenta, Rektora i Dyrektor Zarządzającej. W najbliższym sąsiedztwie Rektoratu znajduje się gabinet Prorektora. Do gabinetu Prorektora przylega Sala Senacka , w której odbywają się regularnie kolegia rektorskie oraz posiedzenia Senatu Uczelni. Biblioteka i wypożyczalnia (POKÓJ 215) Biblioteka Uczelni Heleny Chodkowskiej jest jedną z większych bibliotek funkcjonujących w uczelniach niepublicznych. To zbiór ponad

PIĘTRO 2

PIĘTRO 1

Studenci starszych roczników mogą za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier znaleźć interesującą pracę czy staż, natomiast studentom, przed którymi zostało jeszcze kilka lat nauki, Biuro oferuje ponadprogramowe praktyki w prestiżowych przedsiębiorstwach, ministerstwach lub urzędach.

PARTER POZIOM -1

W nowoczesnej czytelni jest ponad 50 miejsc, z których część jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, baz danych oraz programu obsługi bibliotecznej. Wydawnictwo (POKÓJ 215) Oficyna wydawnicza wydaje publikacje m.in. z dziedziny zarządzania, prawa, marketingu i ekonomii. Studenci mogą tu zakupić książki wydawane nakładem Uczelni oraz zaopatrzyć się w bieżące lub archiwalne numery zeszytów naukowych.


14

 z a r z ¥ d z a ni e

Przejrzystoœæ obrotu finansowego Rozmowa z Barbar¹ Smarzewsk¹ – bieg³ym rewidentem, od kilkunastu lat prowadz¹c¹ w³asne biuro rachunkowe

rozmawiała Anna Janik Anna Janik: Zawód biegłego rewidenta zaliczany jest do tzw. zawodów zaufania publicznego. W czym się to wyraża? Barbara Smarzewska: Biegli rewidenci są zobowiązani świadczyć usługi na wysokim poziomie jakościowym, etycznie, bezstronnie i obiektywnie. Osoby zapoznające się ze sprawozdaniem finansowym i opinią wydaną przez biegłego rewidenta w zakresie prawidłowości sporządzonego sprawozdania muszą mieć pewność, że informacje tam zawarte są wiarygodne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Mimo iż biegły rewident pracuje głównie dla właścicieli badanej jednostki, to dane wynikające ze sprawozdań finansowych są często wykorzystywane przez dużo szerszą grupę odbiorców, np. kontrahentów handlowych, inwestorów, banki, instytucje rządowe i skarbowe. Tak więc można powiedzieć, że biegły rewident, wykonując swój zawód, działa na rzecz szeroko rozumianego interesu społecznego. A.J.: Jakiego rodzaju usługi wykonują biegli rewidenci?

B.S.: Zakres usług realizowanych przez biegłych rewidentów jest ściśle określony w ustawie z 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Podstawową usługą jest badanie sprawozdań finansowych, czyli wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia wynik finansowy badanej jednostki oraz jej sytuację majątkową. Pozostałe usługi, które może świadczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a tym samym biegły rewident, to usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, przeglądy sprawozdań finansowych, ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, doradztwo podatkowe. A.J.: W jakim stopniu – Pani zdaniem – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny posiadać wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości? B.S.: Wiedza z finansów i rachunkowości jest bardzo ważna nie tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także dla osób

zajmujących stanowiska kierownicze, zarządzających danym podmiotem. Znajomość zasad rachunkowości i szeroko rozumianych finansów z całą pewnością ma wpływ na sprawne oraz profesjonalne kreowanie i realizowanie polityki finansowej, rachunkowej, podatkowej i inwestycyjnej firmy. A.J.: Czy obecna standaryzacja i harmonizacja zasad rachunkowości odpowiada potrzebom współczesnego rynku? B.S.: Wobec wciąż postępującej globalizacji obrotu gospodarczego, w tym rynku kapitałowego, naturalną potrzebą stało się wprowadzenie ujednoliconych zasad rachunkowości. Przede wszystkim chodzi o usprawnienie i przejrzystość obrotu finansowego. Możliwość porównywania informacji i sprawozdań finansowych jest dla analityków, inwestorów czy instytucji niezbędna zwłaszcza w międzynarodowych kontaktach handlowych. Sam proces harmonizacji przebiega w trzech płaszczyznach: krajowej, regionalnej i międzynarodowej. W wyniku kilku nowelizacji ustawy o rachunkowości nastąpiło zbliżenie polskich standardów do międzynarodowych uregulowań i unijnych dyrektyw. Na szczeblu


z a r z ¥ d z a ni e  międzynarodowym najważniejszą organizacją standaryzacji rachunkowości jest Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Działania w kierunku harmonizacji zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej są procesami dynamicznymi. Na potrzeby wciąż zmieniającego się rynku udoskonalane są już istniejące standardy oraz wdrażane nowe rozwiązania. A.J.: Jednym z warunków nowoczesnego zarządzania jest umiejętność przeprowadzenia rzeczowej i metodycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Czy obowiązujące metody pomiaru i diagnostyki odpowiadają wymaganiom dzisiejszej gospodarki? B.S.: Obecnie można wyróżnić wiele metod pomiaru i diagnostyki kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przede wszystkim musi je cechować przydatność praktyczna, czyli dynamizm analizy zjawisk. Najbardziej rozpowszechnione metody pomiaru określonych procesów to metody porównań i badania zależności zjawisk. Różne przesłanki mogą przemawiać za wyborem określonej metody. Wybór sposobów diagnostyki powinien współgrać z potrzebami informacyjnymi analityków, inwestorów, zarządców. Jakość oceny stanu finansowego firmy zależy od jakości danych wykorzystywanych w analizie. Ponadto na poprawne ustalenie rzeczywistej kondycji finansowej firmy wpływa nie ilość, ale jakość środków pomiaru. Do tego dochodzą własne umiejętności zrozumienia i przeanalizowania danych, następnie porównania ich z określonym punktem odniesienia. To da nam podstawy do wyciągnięcia wniosków o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Często wybór metody pomiaru i diagnostyki jest podyktowany rodzajem działalności firmy, obszarem rynku, w którym funkcjonuje, oraz efektywnością procesów inwestycyjnych. Nie powinno się jednak zapominać o dokładnej analizie wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa. Opinie dotyczące wyboru najlepszej metody pomiaru i oceny są różnorodne. Jedne metody mogą zarówno powodować wiele krytycznych uwag, jak i znaleźć zagorzałych zwolenników. W doborze odpowiednich metod pomiaru należy brać pod uwagę nie tylko bieżące zmiany na rynku, ale również cele i potrzeby firmy. A.J.: W ostatnim czasie dość popularne stało się określenie „kreatywna rachunkowość”, czyli świadome fałszowanie informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Jak – Pani zdaniem – można zapobiec takim praktykom? B.S.: Jednym ze sposobów zapobiegania tego rodzaju praktykom jest obiektywne i bezstronne badanie sprawozdań przez biegłych rewidentów

i wydawanie w tym zakresie rzetelnych opinii. Jednakże moim zdaniem jednym z ważniejszych elementów pozwalających na uniknięcie sytuacji rozumianej jako kreatywna księgowość jest wdrożenie w jednostce, zwłaszcza w dużych organizacjach, efektywnego systemu kontroli wewnętrznej ograniczającej możliwość fałszowania informacji. Należy również zwrócić uwagę, że nawet najlepszy system może nie przynieść spodziewanych rezultatów. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy przestępstwa są dokonywane na szczeblu kierownictwa i nadzoru, przez członków zarządów, rad nadzorczych, właścicieli firm, osoby zatrudnione w komórkach kontroli wewnętrznej lub inne osoby mające wgląd do systemów informatycznych i finansowo-księgowych. Wszystkie procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce powinny być ściśle określone i przedstawione osobom odpowiedzialnym za wykonywanie powierzonych czynności. Zasady funkcjonowania firm i innych instytucji nie mogą ograniczać się wyłącznie do najniższych szczebli. A.J.: Jaka jest rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu nadużyć finansowych? B.S.: Podstawową funkcją audytu wewnętrznego nie jest tak naprawdę wykrywanie nadużyć czy oszustw w jednostkach. Istotą audytu wewnętrznego jest przede wszystkim badanie skuteczności wdrożonego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej. To właśnie systemy kontroli wewnętrznej, za których wdrożenie odpowiedzialne jest kierownictwo jednostki, są pierwszym elementem, który powinien zapobiegać oszustwom i nadużyciom oraz je wykrywać. Wykrywanie oszustw finansowych zatem jest w dużym stopniu uzależnione od jakości stosowanych procedur. Jak już wspomniałam, organizacja i nadzór procesów finansowych to ważny element bezpieczeństwa gospodarczego w danej jednostce. Jasny i użyteczny system funkcjonowania

15

przedsiębiorstwa opiera się na szczegółowych instrukcjach i zasadach m.in. dotyczących obiegu dokumentów i informacji oraz inwentaryzacji. Należy oczekiwać zarówno przejrzystości systemów, jak i jasności oraz akceptacji obowiązków nakładanych na pracowników i kierownictwo danej jednostki gospodarczej. System kontroli wewnętrznej swym zakresem obejmuje takie zagadnienia, jak: środki pieniężne, systemy informatyczne, koszty, zapasy, przychody, kapitał, rozliczenia, zatrudnienie, wynagrodzenie. Jakość systemów kontroli wewnętrznej zależy od wprowadzonych mechanizmów. Wdrożone procedury zależą zaś od stawianych wymagań. Niemniej jednak audytor wewnętrzny powinien mieć odpowiednią wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona naruszenia prawa czy celowych działań powodujących nadużycia finansowe w organizacji. A.J.: Czy obecne systemy finansowe i procedury kontrolne sprzyjają bezpieczeństwu obrotu kapitałowego? B.S.: Tak, oczywiście. Obowiązujące prawo w tym zakresie oraz systemy i procedury gwarantują bezpieczeństwo obrotu kapitałowego. Jak w każdej innej dziedzinie, tak w systemach finansowych odpowiedzialny jest człowiek. Dobry fachowiec – mniej problemów. A.J.: Jakie umiejętności i zdolności predestynują do zawodu biegłego rewidenta? B.S.: Przede wszystkim kandydat na biegłego rewidenta powinien mieć wiedzę pozwalającą mu wykonywać ten zawód. Ukończenie Uczelni jest niezbędne. Z pewnością umiejętność rzeczowej analizy, logicznego i krytycznego myślenia są nieodłączne m.in. w prawidłowej ocenie sprawozdań finansowych. Poza tym od biegłych rewidentów oczekuje się solidności, rzetelności i obiektywizmu. Te cechy w pełni kwalifikują osobę do tego zawodu. A.J.: Dziękuję za rozmowę. B.S.: Dziękuję.


16

 T EMA T N UMERU

ERASMUS

OKIEM STUDENTA

Monika Koszuk Decyzja o wyjeździe za granicę, nawet krótkim, zawsze niesie ze sobą wątpliwości i obawy. Studiowanie w innym języku wymaga odwagi, ale już sam wyjazd pozwala zrozumieć, że kraj, w którym przyszło żyć, nie jest aż tak obcy, jak mogłoby się wydawać. Zdecydowałam się na studia w ramach programu Erasmus na południu Francji, w przeuroczym, uniwersyteckim mieście Montpellier. Miasto położone jest w odległości 7 km od Morza Śródziemnego. Wąskie uliczki, słoneczne placyki, międzynarodowe festiwale i nieustanne studenckie zabawy przywodzą na myśl jedno: wspaniałą atmosferę w wyjątkowej scenerii. Kierunek, który studiowałam, to International Management and Trade na Université Montpellier II, gdzie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Grupę stanowili studenci zarówno francuscy, jak i młodzież z Gwadelupy

i Tajlandii. Przez cały semestr odbywał się również obowiązkowy kurs języka francuskiego. Zakwaterowanie w akademiku znajdującym się nieopodal uniwersytetu znalazłam dzięki organizacji Crous, która działa w całej Francji i pomaga m.in. w poznaniu struktury studiów i znalezieniu mieszkania. Akademiki francuskie zapewniają bardziej komfortowe warunki niż polskie, przede wszystkim dlatego, że pokoje są jednoosobowe.

programowi poznałam nową uczelnię o odmiennej strukturze oraz nową formę studiów i nauczania. Łatwo było dostrzec różnice w systemie studiów francuskich i polskich. Przede wszystkim studia francuskie wymagają mniej nauki niż w Polsce. Zaletą jest też to, że przedmioty są rozdzielone w semestrze, co nie powoduje skumulowania wszystkich egzaminów w jednym czasie. Uciążliwością natomiast były zbyt długie, bo trwające aż 3 godziny zegarowe, wykłady.

Pierwsze tygodnie na obczyźnie wypełniła intensywna nauka języka francuskiego w ramach kursu przygotowawczego oraz poznawanie miasta nocą, gdyż sierpniowe upały nie pozwalały na dzienne spacery. Jedyną ochłodą były kąpiele morskie. Kolejne dni mijały na załatwianiu wszelkich formalności i dostosowywaniu się do nowej rzeczywistości. Niedługo po tym zaczęło się życie studenckie.

Jedną z większych niedogodności była również organizacja pracy francuskiej administracji, co wymagało od studentów wielkiej cierpliwości. Niejednokrotne załatwienie spraw czy formalności, które w Polsce zajmują maksymalnie kilka dni, wymagało oczekiwania nawet kilku tygodni. Ale do tego trzeba było się przyzwyczaić.

Jeśli chodzi o aspekt akademicki, to dzięki

Pobyt we Francji stał się dla mnie nie tylko czasem nauki nowego języka i studiów w innym języku, ale także szkołą samodzielnego życia, poznawania


T EMA T N UMERU 

17

przyjaciół, porozumiewania się i rozumienia innych kultur. Już na zawsze pozostaje w człowieku tęsknota za tym, co się przeżyło, i nadzieja na szybki powrót. Poznałam kultury, przekonałam się, że mimo różnic narodowościowych możliwe są bliskie relacje, które mogą przynieść trwałe korzyści. Przyjaźnie i znajomości, które trwają do dziś, motywują mnie do nauki języka.

go w wymiarze społecznym i kulturowym. Można powiedzieć, że każdy element pobytu za granicą był na swój sposób kształcący i wymagający – od załatwiania formalności aż po zdawanie egzaminów. Nie wszystko zakończyłoby się powodzeniem, gdyby nie ogromna życzliwość i otwartość spotkanych ludzi, ich gotowość do pomocy i zainteresowanie. Takie zachowanie w codziennych sytuacjach pokazuje, jak bardzo potrafimy się różnić w podejściu do drugiego człowieka, a jednocześnie uczymy się podobnych reakcji. Przekonują one, że warto samemu być otwartym, wykazywać inicjatywę w kontaktach, a w zamian doświadczać mnóstwa sympatii ze strony innych. Temu właśnie sprzyjały studia w Montpellier, gdzie zdecydowanie znaczną część mieszkańców stanowią studenci nie tylko francuscy, ale także z innych krajów.

Cennym i miłym doświadczeniem zyskanym dzięki programowi Erasmus było zawarcie nowych, zróżnicowanych znajomości z obcokrajowcami. Istniały organizacje, które sprzyjały nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów przez codzienne spotkania, wieczory, imprezy i wycieczki, co z dnia na dzień pomagało pozbyć się barier językowych, kulturowych i rasowych. Otwarcie się na to, co inne, odmienne od naszej kultury to jeden z moich największych sukcesów, mimo że największe przyjaźnie odnalazłam wśród Francuzów. Niektóre znajomości urwały się po powrocie do kraju, inne trwają do dziś. Zaskoczyła mnie pozytywnie łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i brak między studentami jakichkolwiek uprzedzeń. Mój pobyt oraz osobiste zaangażowanie bardzo zacieśniły więzi, które narodziły się podczas pobytu… Pozwalają one pokazać, na czym tak naprawdę nam zależy. Niewątpliwą atrakcją studiów we Francji okazały się liczne podróże. Dzięki wyjazdom wraz z przyjaciółmi zwiedziłam Europę od Portugalii po Monako. Część wyjazdów była organizowana przez stowarzyszenia studentów, którzy wiedzą, co warto zobaczyć we Francji i za granicą. Również lokalni przyjaciele pomogli mi poznać i zobaczyć piękno francuskich regionów. Odwiedziliśmy dużo malowniczych miejscowości, zobaczyliśmy wspaniałe widoki tej pięknej krainy – od wyżyn i pól, po ocean i plaże. Miłym doświadczeniem były przypadkowe spotkania z Polakami, czy to w Monako, czy na spacerze nad oceanem, jesteśmy wszędzie, w różnych celach. Wyjazd w ramach Erasmusa nauczył mnie otwartości, zbliżenia, budowania wspólnoty

Dzięki temu wyjazdowi odnalazłam i poznałam siebie, utwierdziłam się w przekonaniu, że podróże kształcą. Zrozumiałam, że dążąc do celu, niekoniecznie trzeba chodzić utartymi szlakami, a najważniejsze w życiu jest ciągłe rozwijanie swojej osobowości, zdolności i umiejętności. Argumenty przeciw wyjazdowi są dwa: rozłąka z bliskimi i koszty, natomiast pozytywów jest więcej. Pierwszym ważnym argumentem „za” jest możliwość podszkolenia języka obcego. W moim przypadku rozpoczęła się również intensywna nauka języka francuskiego. Po drugie, pojawia się szansa na poznanie od środka innego kraju i społeczeństwa, jego kultury i zwyczajów. Po trzecie, Erasmus daje możliwość nawiązania kontaktów ze studentami takimi jak my – żądnymi przygód i zabawy, z całej Europy, a nawet świata! Po czwarte, co nie jest wcale mniej istotne, można zapoznać się z zasadami funkcjonowania uczelni zagranicznej, zobaczyć, jak wyglądają wykłady czy laboratoria. Na koniec można dodać jeszcze jedną zaletę – możliwość uczestniczenia w świetnych zabawach w międzynarodowym gronie, które za każdym razem zaskakuje na nowo! Sprawdza się myśl Sokratesa, że w życiu warto jak najwięcej doświadczyć i czerpać z niego pełnymi garściami. Program Erasmus to nie tylko nauka, to przede wszystkim emocje, poznawanie siebie, kształtowanie własnej wrażliwości oraz pełne nadziei i pasji spoglądanie w przyszłość. Erasmus to wszechstronne kształcenie i cenne doświadczenie. Naprawdę warto skorzystać z tej niepowtarzalnej szansy, jaką oferują uczelnie, i wspaniałych przygód, które przeżywa się raz w życiu. Gorąco polecam wyjazd na Erasmusa! Powodzenia.


18

 1 0 p y ta Ñ d o. . .

pytań do...

dr. Adama Dudzica Prodziekana Wydzia³u Prawa

1

W mojej pracy najbardziej lubię... to, że jest nie do końca przewidywalna, pełna wyzwań, a dzięki temu ciekawa i umożliwiająca rozwój.

2 3

Do działania motywuje mnie... wizja i słuszność tego, co chcę osiągnąć. Zawodowa doskonałość to... osiągnięcie jak najlepszego poziomu w tym, co się robi, a także umiejętność korzystania z dorobku i doświadczeń innych oraz dzielenia się swoją wiedzą.

4 5

Sukces to... poczucie, iż to, co się robi, ma wartość. Co cenię u studentów? uczciwość, szczerość, umiejętność stawiania trudnych pytań oraz poszukiwanie własnego uzasadnionego poglądu na rzeczywistość.

6

Kim byłbym, gdybym nie był tym, kim jestem... pewnie kimś innym. Tu chodzi raczej o to, jaki bym był. Wszystko, co się nam przydarza, ma określony wpływ na nas, trudno więc powiedzieć, kim by się było z innym bagażem doświadczeń.

7

Osoba publiczna, którą podziwiam... nie mam jednego wzoru, choć jest wielu ludzi, których podziwiam za konkretną umiejętność, cechę czy to, kim są.

8

Książka, po którą najczęściej sięgam... jest wiele książek, które na mnie wpłynęły. Po wiele z nich sięgam wielokrotnie lub nawet stale. Zresztą mam zwyczaj czytania kilku książek naraz.

9 10

Moja dewiza... żyj każdego dnia tak, jakby to był ostatni dzień twojego życia. Pewnego dnia tak będzie. O czym marzę? ważne jest spełnianie się w codzienności. Jest kilka rzeczy, które chciałbym zrobić lub zobaczyć, ale jeśli te marzenia się nie spełnią, to nie będzie tragedii.

Adam Dudzic Doktor nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Maastricht i Science-Po Paris. Specjalista w zakresie prawa i procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, praktyk i autor publikacji w tym zakresie. Ponadto mianowany urzędnik Służby cywilnej, naczelnik wydziału w MSWiA, ekspert ONZ, doradca rządu w Kosowie, pracownik Kancelarii Sejmu. Wykładowca Uczelni Heleny Chodkowskiej.


g o Œ Æ S PE C J AL N Y 

19

Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta P³oñsk W roku akademickim 2009/2010 rusza nowy projekt opracowany przez Uczelnię Heleny Chodkowskiej, a realizowany wspólnie z instytucjami samorządowymi i prywatnymi pracodawcami w powiecie płońskim, z którymi zawarte zostały odpowiednie porozumienia dotyczące staży. W tym roku kandydaci i studenci naszej Uczelni zyskali możliwość odbywania staży pracowniczych trwających od 3 do 12 miesięcy już w trakcie studiów u pracodawców szukających pracowników będących w trakcie zdobywania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. rozmawiał Paweł Winiarski Paweł Winiarski: Co zdecydowało, że Urząd Miasta w Płońsku zdecydował się na przystąpienie do projektu zaproponowanego przez Uczelnię Heleny Chodkowskiej? Andrzej Pietrasik: Nasz urząd zawsze był otwarty dla tych, którzy szukają pracy. Wielu młodych ludzi tu właśnie zaczynało swoją karierę zawodową. Niestety, wielu też spośród nich traktowało do tej pory tę pracę jedynie jako pierwszy etap swojej kariery. Nie mamy o to do nich pretensji, ale też staramy się, aby ludzie wykształceni i mający predyspozycje do pracy w administracji zostawali tu, na miejscu, są bowiem potrzebni społeczności lokalnej. Wydaje się, że projekt przygotowany przez Wydział Zamiejscowy w Płońsku Uczelni Heleny Chodkowskiej jest w stanie nam w tym pomóc. P.W.: Czym różni się ten projekt od tych dotychczas realizowanych przez Urząd Miasta w ramach aktywizacji lokalnego rynku pracy i zwalczania bezrobocia? A.P.: Z jednej strony, ułatwia proces dokształcania się naszym obecnym pracownikom, którzy już studiują na Państwa Uczelni i których staramy się w miarę możliwości wspierać. Z drugiej strony, ów system otwiera możliwości pozyskiwania nowych kadr. Ściślejsza współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Uczelnią pozwoli nam przyjmować stażystów o określonych kwalifikacjach albo będących w trakcie ich zdobywania. Spowoduje, że trafią do nas ludzie naprawdę zainteresowani pracą w Urzędzie Miasta i jego jednostkach organizacyjnych. I wreszcie,

Korzyści z tego porozumienia są obopólne. Pracodawcy zyskają możliwość poznania predyspozycji i umiejętności swoich potencjalnych pracowników, a studenci odbywający staże zyskają możliwość poznania i przekonania do siebie swoich potencjalnych pracodawców. Dodatkowym atutem tego porozumienia jest też możliwość przekwalifikowania się studenta-stażysty w trakcie studiów pod kątem rzeczywistych potrzeb pracodawcy, u którego odbywać będą staż. Łatwiej będzie im zapewnić sobie stałe miejsce pracy po zakończeniu nauki. Wśród pierwszych sygnatariuszy porozumienia są m.in. Urząd Miasta i Gminy w Płońsku, Powiatowy

Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe i prywatni przedsiębiorcy z powiatu płońskiego. Stażyści mają zagwarantowane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 791 zł., finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na staże kierowani są studenci Wydziału Zamiejscowego w Płońsku Uczelni Heleny Chodkowskiej zainteresowani podjęciem pracy-stażu za pośrednictwem Uczelni i w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Porozumienie jest ogromną szansą dla naszych studentów. Dzięki niemu zyskają oni możliwość zagwarantowania sobie stałego zatrudnienia już w trakcie nauki. Warto więc z tej szansy skorzystać.

że wspólnie z nimi będziemy mogli decydować o ich przyszłości zawodowej.

niepełnosprawne. Czy w Płońsku mają jakąś szansę na pracę?

P.W.: Co to znaczy?

A.P.: Do tej pory nie istniało żadne rozwiązanie systemowe dla tej grupy naszych mieszkańców, ale i o tym rozmawiamy z władzami Uczelni Heleny Chodkowskiej. Możliwe jest stworzenie dla nich ścieżki edukacyjnej pozwalającej na zdobywanie wiedzy akademickiej i połączenie z takimi stażami, jakie zaczynamy organizować w ramach nowego projektu. Wiele będzie zależeć od jego adresatów. Jeśli uwierzą, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w zawodowej karierze – wygramy wszyscy. Program aktywizacji zawodowej osób starszych spotkał się z pozytywnym odzewem i przyniósł dobry efekt. Tylko w naszym urzędzie znalazło pracę kilka osób biorących w nim udział. Warto więc skorzystać z każdego pomysłu, żeby standard życia zawodowego i prywatnego w Płońsku stał się wystarczająco wysoki, aby najlepsi chcieli tu mieszkać i pracować.

A.P.: Ścisła współpraca z Uczelnią zapewni nam możliwość szybkiego i bezpośredniego sygnalizowania, jakich pracowników poszukujemy, a Uczelnia będzie mogła ich dla nas kształcić. Będzie też pomagała podnosić lub zmieniać kwalifikacje zawodowe tym, którzy w trakcie stażu odbywanego w naszym urzędzie uznają, że jest to bardziej korzystne dla ich zawodowej kariery. Nam łatwiej więc będzie znaleźć młodą, dobrze wykształconą kadrę, a studentom – atrakcyjną i dającą wiele satysfakcji pracę. P.W.: Jakich specjalistów Państwo poszukują? A.P.: Przede wszystkim fachowców w dziedzinie zarządzania, marketingu i prawa. Taka jest obecnie rola lokalnych samorządów. Musimy sprawnie funkcjonować, dobrze sprzedawać się na zewnątrz, pozyskiwać środki na inwestycje i działać zawsze zgodnie z prawem. Do tej pory trafiali do nas na staż absolwenci Uczelni Heleny Chodkowskiej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, ale często nie był to ich osobisty wybór, lecz przypadek. Dlatego niekiedy ani my nie byliśmy zadowoleni z ich pracy w urzędzie, ani oni nie mieli satysfakcji z wykonywanej pracy. Teraz mamy pewność, że stażyści rekomendowani nam przez Uczelnię naprawdę są zainteresowani pracą w administracji. Dzięki temu łatwiej będzie przekazywać praktyczne umiejętności wykonywania zawodu, a oni z większym zaangażowaniem będą zdobywać wiedzę i tę teoretyczną na uczelni, i tę praktyczną u nas. P.W.: Aktywizacja lokalnego rynku pracy powinna obejmować wszystkich, także osoby

P.W.: Czy będzie dobra praca w Płońsku? A.P.: Wiemy, że o dobrą ofertę pracy nie jest łatwo, ale dobrego pracownika też trudno dzisiaj znaleźć. Dlatego popieramy projekt współpracy Urzędu Miasta z Uczelnią Heleny Chodkowskiej. Jest on szansą dla nas i dla innych pracodawców na znalezienie naprawdę kompetentnych pracowników. Pozwala na sprawdzenie ich wiedzy, umiejętności i chęci dalszego uczenia podczas stażu i zaproponowanie im stałej pracy z przekonaniem, że dokonują właściwego wyboru. Sądzę też, że tak samo ocenią to stażyści, bo oni z kolei będą mogli dzięki udziałowi w projekcie poznać swoich potencjalnych pracodawców i zdecydować, czy chcą dla nich pracować. P.W.: Dziękuję za rozmowę.


20

 Ku lt u r a / r o z ry w k a / s p o rt

Poland on the Horizon Adam Krasowicz Irlandzka grupa U2 koncertowała w naszym kraju po raz trzeci, promując najnowszy album No Line on the Horizon. Pierwszy raz wystąpiła 12 sierpnia 1997 roku na warszawskim Służewcu. Na kolejny występ U2 przyszło fanom poczekać aż 8 lat. 5 lipca 2005 roku U2 odegrało magiczny koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Magiczny stał się za sprawą fanów, którzy podczas utworu New Year’s Day stworzyli biało-czerwoną flagę z chust. Utwór ten został zainspirowany wydarzeniami z czasów stanu wojennego. Muzycy byli pod wielkim wrażeniem, dlatego postanowili powrócić do naszego kraju przy okazji kolejnej trasy, co nastąpiło 6 sierpnia 2009 roku. O godzinie 19:30 na scenę wszedł jedyny support tego dnia – brytyjski zespół Snow Patrol. Utworzony w 1993 roku przez grupkę studentów zespół jest trochę mniej znany niż U2, ale to samo można było powiedzieć o grupie The Killers, która supportowała cztery lata wcześniej na chorzowskim koncercie. Dzisiaj ten zespół bryluje na scenach, m.in. podczas Coke Live Music Festiwal w Krakowie. Snow Patrol odegrał kilka utworów. Każdy mógł obejrzeć namiastkę tego, co miało się wydarzyć już za półtorej godziny. Po godzinie 21:00 scena uaktywniła się – czyli rozpoczął się wielki start „statku kosmicznego”. Ze sceny ulotnił się suchy lód w dźwiękach utworu Dawida Bowie Space Oddity. Na stadionie zgasły światła. Każdy fan wiedział, że wielkie wydarzenie za chwilę się rozpocznie. Muzycy zaczęli pomału wkraczać na scenę. W pierwszej kolejności wszedł perkusista Larry Mullen jr. Zaczął grać pierwsze takty utworu Breathe. W dalszej kolejności weszli gitarzyści

he Edge i Adam Clayton, a na samym końcu z wielkim impetem wokalista U2. Rozpoczął się długo wyczekiwany koncert. Każdy fan mógł delektować się takimi utworami, jak No Line on the Horizon, Get on Your Boots, Magnificent, Beautiful Day – podczas którego Bono odśpiewał kawałek Mazurka Dąbrowskiego („Marsz, marsz

Dąbrowski!”), Elevation. To właśnie po Elevation nastąpił kulminacyjny punkt tego wieczoru, a mianowicie utwór New Year’s Day. Oczywiście zgodnie z planem publiczność utworzyła żywą biało-czerwoną flagę, a na telebimie pojawiła się efektowna wizualizacja w naszych barwach narodowych. Bono powiesił na perkusji flagę z napisem „Solidarność”, pytając fanów po polsku „Jak się bawicie?”, jak również „Jesteście wspaniali. Polska, jesteście wspaniali”. Najbardziej wzruszającym momentem był pokłon lidera U2 w podziękowaniu za wszystko. Po zakończeniu tego utworu fanów czekała kolejna niespodzianka – przemowa Bono z tłumaczeniem polskim na telebimie (zresztą nie jedynym podczas tego wieczoru). Nie zapomniano także o urodzinach gitarzysty U2 – The Edge,

któremu polscy fani odśpiewali Sto lat, a koledzy wspólnie wypili po lampce szampana. Następnie publiczność z olbrzymią radością wysłuchała dalszych utworów U2, czyli I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Stuck in a Moment, Unknown Caller, Unforgettable Fire, City of Blinding Lights, Vertigo, I’ll Go Crazy if I Don’t Go Crazy Tonight (Remix), Sunday Bloody Sunday, Pride (In The Name of Love), MLK (podczas tego utworu Bono wspomniał Czesława Niemena, cytując jeden z jego największych hitów Dziwny jest ten świat), Walk on, Where the Streets Have No Name. Z kolei przy okazji utworu One wokalista U2 poprosił fanów o użycie swoich telefonów komórkowych do podświetlenia otoczenia,

a Willy’ego – osobę odpowiedzialną za animację koncertu – o wyłączenie światła. Dzięki temu na stadionie została stworzona „droga mleczna”, a na telebimie przez chwilę widniał Księżyc, który w tym dniu górował nad Stadionem Śląskim. Po tym utworze zespół zszedł ze sceny. Nie był to jednak koniec, muzycy wzywani gromkimi okrzykami powrócili na scenę i odegrali jeszcze trzy piosenki: Ultraviolet, With or without You, Moment of Surrender. Na sam koniec artyści podziękowali wszystkim przybyłym osobom za przybycie, podkreślali wielokrotnie, że tej nocy nigdy nie zapomną. U2 wykonało wielkie show, kontakt z publicznością był wspaniały, a fani zespołu na pewno długo go nie zapomną.

UWAGA - KONKURS

O G Ł A S Z A M Y K O N K U R S N A N A Z W Ę S A L I 151. JEŚLI MASZ CIEKAWY POMYSŁ, ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ NA MAIL: rekrutacja@chodkowska.edu.pl DO 15 LISTOPADA 2009 ROKU. ZWYCIĘZCA OTRZYMA NAGRODĘ W POSTACI WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE KSIĄŻEK O WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH. SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI W ZAKŁADCE: życie studenckie / aktualności

Kalejdoskop Studencki - numer 9  

bezpłatny magazyn studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej