Page 1

copper /kŏ'pə/ (noun) 1 (noun) chemical element miedź: copper sulphate siarczan miedzi copper-coloured miedziany, koloru miedzianego; 2 (noun) slang. police officer gliniarz entirely /ɪnˈtaɪəli/ (adverb) completely; totally; wholly całkowicie, kompletnie, zupełnie: It is

entirely our fault that ... To wyłacznie nasza wina, że... not entirely unexpected nie tak całkiem nieoczekiwany flake /fleɪk/ 1 (noun) small piece of sth flat (of snow, paint) płatek: snowflake płatek śniegu; 2 (noun) inform. about an excentric person ekscentryk, szaleniec; 3 (verb) process of falling small pieces off a layer łuszczyć się: flake off łuszczyć się, odchodzić płatami javelin /ˈdʒævlən/ (noun) tool used in olimpic games oszczep: javelin thrower oszczepnik javelin

throwing rzut oszczepem lethal /liːθəl/ (adjective) causing death śmiertelny, zabójczy: lethal injection śmiertelny zastrzyk

lethal mixture mieszanka wybuchowa lever /ˈliːvə/ 1 (noun) tool used for lifting things dżwignia, lewarek: gear lever dźwignia zmiany biegów tyre lever łyżka do opon clamp lever dźwignia mocująca; 2 (verb) to lift podnosić link /lɪŋk/ 1 (noun) relation; conection (between people or facts) związek; 2 (noun) inform. reference odnośnik, link: Click on that link. Kilknij na ten odnośnik.; 3 (verb transitive) join łączyć, wiązać, złączyć: linked to one another połączeni link sth to sth połączyć coś z czymś ; 4 (verb transitive) relate facts wiązać, kojarzyć; 5 (noun) in comunication łącze, połączenie: radio

link połączenie radiowe mobile link łącze mobilne mansion /ˈmænʃən/ (noun) big house rezydencja, willa, siedziba: haunted mansion nawiedzona

rezydencja ortography /ɔːˈθɒɡɹəfi/ (noun) area of linguistic science ortografia: I have problems with my

ortography Mam problemy z ortografią. spectre /'spektə/ 1 ghost duch, zjawa, widmo; 2 reflection of light widmo: electromagnetic spectre widmo elektromagnetyczne; 3 trope about danger widmo, oblicze: spectre of sth widmo czego

Polish english dictionary by renia p english  

Fragment słownika angielsko-polskiego opracowanego na potrzeby praktyk translatorskich mLingua.