Page 1

"We have a mental block inside us that stops us from earning more than we think we are worth. If we want to earn more i n reality, we have to upgrade our self-concept" Brian Tracy

Na naszym szkoleniu dowiesz się między innymi: Jak stworzyd naturalny i autentyczny dla Ciebie image profesjonalisty? Jak budowad aurę autorytetu i charyzmatyka? Jaką rolę w pracy lektora pełni autodystans i empatia? Jak działa efektywny marketing relacyjny? Jak efektywnie i wymiernie budowad relacje z klientem? Jak skutecznie i szybko pozyskiwad klientów, aby budowad Twój ‘sales plan’? Jak zbudowad strategie marketingu? Jak zmienid trudnego klienta w partnera? Ponadto poznasz: Techniki perswazji niezbędne w pracy lektora. Techniki rozwiązywania konfliktów. Techniki negocjacyjne podczas kontraktów cenowych. Typy osobowości oraz efektywne strategie komunikacji dostosowane do tych typów.

Konkurencyjność. Nasycenie rynku. Innymi sło wy "walka na noże". Czy te elementy o mijają szerokim łu kiem b ranże edukacyjną? Nie. Spójrzmy „prawdzie w oczy” bierne zdobywanie klientów z ro ku na rok jest mniej lu kratywne, a marketing szeptany jest techniką przynoszącą zyski po długim okresie. Coraz więcej osób uczy lub chce nauczać języ ków. Czy należysz do grona osób, umieszczających ogłoszenia na portalach, specjalizujących się w reklamie edukacji lub tzw. korepetycji? Jakie były Twoje koszty inwestycyjne w profesjonalne materiały pro mocyjne? Ilu posiadasz klientów, którzy przyszli do Ciebie z reko mendacji innych osób? Zwróć uwagę, że najbard ziej dochodowi klienci zwy kle przychodzą do Ciebie, bo usłyszeli o Twoich usługach od kogoś innego. Czy nie jest to sygnał o Twojej reputacji? Musisz zdać sobie sprawę, iż w dzisiejs zy m świecie biznesu, a edukacja do tego świata bezsprzeczn ie należy, aby odnieść sukces n ie wystarczą u miejętności meryto ryczne. Potrzeba czegoś więcej. Specjalistyczne i techniczne szko lenie skiero wane głównie do lektorów języków szkolenia jest poprawienie relacji i podniesienie efektywności w pracy z zapoznanie się z założen iami market ingu relacyjnego, personal branding’u i założeń sprzedaży usługowej. Na naszym intensywnym kursie dowiesz się sprzedawać siebie i Twoje „know-how”.

obcych. Celem klientem oraz podstawowych jak skuteczn ie

Dokonamy z Tobą przeglądu technik motywacy jnych, wykorzystywanych przez Cieb ie oraz d la Twojego klienta. Zro zu miesz, d laczego niektórzy lektorzy nigdy nie mart wią się o klientów. Co sprawia, że klienci „lgną” do nich i gotowi są zap łacić im znacznie więcej p ieniędzy n iż konku rencji? Po każemy Tobie, na czy m polega ich sukces i w jaki sposób Ty również mo żesz osiągnąć „top performance”. Nie pozwól sobie na ko lejny miesiąc, w który m powstaną luki, zmniejszające Twój zarobek. To szkolen ie ma na celu zwiększyć sprzedaż Twoich usług! Dzięki nam dołączysz do grupy „rozchwytywanych”.

Dreaming Tree, Łukasz Chmielecki Tel. +48 505 727 155 info@publicspeaking.edu.pl

W W W. P U B LI C S P EA K I N G. ED U . P L

sykoleniedlalektorw  
sykoleniedlalektorw  

"We have a mental block inside us that stops us from earning more than we think we are worth. If we want to earn more i n reality, we have t...

Advertisement