Page 1


2|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


j·THé. øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é eTTK´eT+Á‹ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 20`05`2013

dü+<˚X¯+ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ qT+&ç nyÓT]ø±≈£î e\dü e∫à ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢qT $<ä´, kÕ+düÿè‹ø£, eTÚ*ø£ edü‘T· \ yê´bÕs¡ s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ|üs¡T#·T≥≈£î ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡‘·j·TT\ dü+|òüT+ ‘·eTe+‘·T #˚düTÔqï ø£èwæ n_Ûq+<ä˙j·T+. á dü+|òTü + 3e yê]¸ø√‘·‡yê\qT á HÓ\ 24 qT+&ç 26e ‘˚B es¡≈î£ &É˝≤¢dt q>∑s+¡ , f…ø±‡dt˝À »s¡T|ü⁄ø√e&É+ dü+‘√wæ+#·<>ä Z∑ |ü]D≤eT+. dü|Ôü düeTTÁ<ë\ ne‘·\ mø£ÿ&ÓH’ ê ã‘·ø>£ \∑ T>∑T‘êeTH˚ qeTàø£+‘√, $XÊ«dü+‘√ MT≈£îqï #·<Tä e⁄, HÓ|’ ⁄ü D´+ z ô|≥Tºã&ç>± nyÓT]ø±˝≤+{Ï <˚X+¯ ˝À MT ø£+≥÷ z Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ kÕúHêìï |ü~\|üs#¡ T· ø=ì MTs¡T, MT |æ˝≤¢ bÕ|ü\‘√ düTK+>±, dü+‘√wü+>± J$dü÷Ô MT ≈£î≥T+u≤\πø >±≈£î+&Ü Çø£ÿ&É MT≈£îqï ã+<ÛTä $TÁ‘·T\+<ä]ø° ≈£L&Ü m+‘√ ø=+‘· ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˚ |ü]dæ‘ ú T· ˝À¢ MTs¡T m<äT>∑T‘·Tqï+<äT≈£î $TeTà\ï+<ä]˙ Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£+>± n_Ûq+~düTÔHêïqT. nyÓT]ø±˝À MTø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ kÕúHêìï @s¡Œs¡#T· ≈£îì mø£ÿ&É @$<Ûyä TÓ qÆ neø±X¯+ e∫ÃHê ‘√{Ï Á|ü»\≈£î eTØ eTTK´+>± eTq ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq yê¬se¬sH’ ê Çã“+<äT˝À¢ e⁄+fÒ yê]øÏ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. á X¯óuÛdÑ +ü <äsꓤìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì MT ø±s¡´Áø£e÷\T, eTTK´ ñ<˚X› Ê\qT eT]j·TT 100 dü+e‘·‡sê\ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó*j·T#˚d÷ü Ô ˇø£ ªkÕe˙s¡TμqT $&ÉT<ä\ #ÓjT· ´&É+ Vü≤s¡D ¸ j ° T· +. á eT÷&ÉTs√E\ düe÷y˚XÊ\T u≤>± »s¡>±\ì, nìï s¡ø±\T>±qT á düe÷y˚XÊ\T $»j·Te+‘·+ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqT.

(mHé. øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &ç)¶ l $»j·TyÓ÷Vü≤Hé ø±ø£s¢¡ Áô|dæ&Ó+≥T, ∫‘·÷sÔ T¡ mHéÄsY◊ nk˛dæjT˚ wüHé ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|3


NARA CHANDRA BABU NAIDU

Tele : 91(40)-30699999 Fax : (R) 91(40)-23547845 (O) 91(40)-23542108 e-mail : ncbn@telugudesam.org web : www.telugudesam.org

PRESIDENT Telugu Desam Party & Leader of Opposition, A.P. Legislative Assembly Government of Andhra Pradesh

‘˚~: 15`05`2013

dü+<˚X¯+ dü«j·T+ø£èwæ‘√ ô|’ø¬ ~– $<˚XÊ˝À¢ ñqï‘√<√´>±\T #˚dTü qÔ ï ‘Ó\T>∑Tyês¡T dü«<˚X+¯ ø√dü+ eTTK´+>± sêh+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&≥ É + n_Ûq+<ä˙j·T+. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ qT+∫ nyÓT]ø±≈£î e\dü yÓ[flq Á|üyêdü ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ªª∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +μμ ù|s¡T‘√ õ˝≤¢≈î£ ùde\+~+#·&+É Vü≤s¡D ¸ j ° T· +. ñbÕ~Û, $<ä´, yÓ<’ ´ä + ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ yê] ùde\T Á|üX+¯ dü˙j·T+. eTq ‘Ó\T>∑T dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT |ü]s¡ø+åÏ #·&+É ‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑Tyê] Wqï‘ê´ìï #ê{Ï#|Ó ⁄ü ‘·÷ düe÷» ùde˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…q’ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° X¯óuÛ≤_Ûq+<äq\T. uÛÑ$wü´‘Y˝À ≈£L&Ü yês¡T Ç<˚ $<Ûä+>± eTq sêÁcÕºìøÏ ‘·eT $X‚wü ùde\qT n+~kÕÔsì¡ Ä•dü÷.Ô .. Äø±+øÏdå ÷ü .Ô ..

(Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT) l $»j·TyÓ÷Vü≤Hé ø±ø£s¢¡ Áô|dæ&Ó+≥T, ∫‘·÷sÔ T¡ mHéÄsY◊ nk˛dæjT˚ wüHé f…ø±‡dt, j·TT.mdt.m 75063 4|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


Smt. GALLA ARUNA KUMARI MINISTER FOR MINES & GEOLOGY

dü+<˚X¯+ |ü⁄{Ïqº }s¡T, ô|]–q yê‘êes¡D+ eTqøÏ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\‘√ düe÷q+. @ <˚Xy¯ T˚ –Hê, m+<äTø±*&çHê uÛ≤s¡rj·TT\˝À á uÛ≤eq yÓT+&ÉT. nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº\˝À n&ÉT–&çq Hê{Ï qT+&˚ eTq <˚X+¯ >∑T]+∫, eTq õ˝≤¢ >∑T]+∫ mH√ï ø£\\T ø£Hy˚ êfi¯+¢ . ø£\\qT Ä<äsêÙ\T>±, Ä<äsêÙ\qT Ä#·sD ¡ ˝À #·÷&É>*∑ >π n<äèwü+º e÷≈£î ø£\>∑&+É e÷ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ |ü⁄D´|ò\ü y˚T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ düs«¡ ‘√eT÷U≤_Ûeè~Δ˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’ mH√ï dü+dü\ú qT ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô |ü<Tä >∑T]øÏ dü÷Œ¤]>Ô ± ñ+&Ü\ì ì‘·´+ ø£èwæ #˚dTü HÔ êïeTT. n<˚ u≤≥˝À ª∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +μ @s¡Œ&ç áHê&ÉT ‘·eT ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯Hêìï »s¡T|ü⁄ø√e&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+. yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\˝À H˚qT Hê ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T bÕ˝§Zì e÷≈£î #˚‘H· q’Ó +‘· düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\qT, dü\Vü‰\qT n+~+#êeTT. j·TTe‘· eTT+<äT≈£î e∫à dü+|òTü +>± @s¡Œ&ç, eTq ∫‘·÷sÔ T¡ qT n_Ûeè~Δ #˚j÷· \H˚ dü+ø£\Œ+‘√ |üì #˚dTü HÔ êïs¡T. n\¢+‘· <ä÷s¡+˝À ñHêï, mH√ï eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ eTq õ˝≤¢ yêdüT\ yÓqï+fÒ ñ+≥THêïs¡T. yê] dü+ø£˝≤Œìï n_Ûq+~dü÷Ô yê] ø£èwæ Jeq~˝≤ õ˝≤¢ì düT_Ûø+å£ >± #˚j÷· \ì eTqkÕsê ø√s¡T≈£î+≥THêïqT.

MT

(>∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷])

Dr. N. SIVA PRASAD MEMBER OF PARLIAMENT Chittoor

dü+<˚X¯+ ø£w|ºü &ü ç ñqï‘· #·<Tä e⁄\T #·~$ ñqï#√≥Tì, ø£qïyê]ì e<ä* $<˚XÊ\˝À ìedæd÷ü qÔ ï ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\T ‘·eT »qàuÛ÷Ñ $T n_Ûeè~ΔøÏ #˚dTü qÔ ï ø£èwæì H˚qT eTqdü÷Œ¤]>Ô ± n_Ûq+~düTHÔ êïqT. yê] ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Hê |üP]Ô düV≤ü ø±sêìï n+~+#·>\∑ qì ‘Ó*j·T#˚d÷ü ,Ô ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ |òTü q$»j·T+ ø±yê\ì Ä•dü÷Ô ... X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√...

(&܈ˆmHé. •eÁ|ükÕ<é) ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|5


C.M. RAMESH Member of Parliament (Rajya Sabha) No.7, Talkatora Road, New Delhi-110001 Ph: 011-23324333, Fax: 011-41639326 E-mail: cmr3333@ymail.com

dü+<˚X¯+

‘˚~: 15`05`2013

ªe÷qe ùdy˚ e÷<Ûeä ùdeμ nH˚ dü÷øÏÔ dü÷Œ¤]‘ Ô √ düe÷» ùde≈£î dü+ø£*Œ+∫ »qàuÛ÷Ñ $TøÏ $X‚wü ùde\+~düTqÔ ï ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|ò÷ü ìøÏ n_Ûq+<äq\T. $<˚XÊ˝À¢ ñqï‘√<ë´>±\T, ñqï‘· |ü<eä ⁄\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï ‘Ó\T>∑Tyês¡T dü«sêÁcÕº_eÛ è~Δø¬ ’ ø£èwæ #˚jT· &É+ n_Ûq+<ä˙j·T+. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ qT+∫ nyÓT]ø±≈£î e\dü yÓ[q¢ ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ªª∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +μμ ù|s¡T‘√ õ˝≤¢≈î£ ùde\+~+#·&+É eTT<ëeVü≤+. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\ |ü]s¡øD å£ ≈£î bÕ≥T|ü&TÉ ‘·÷, düe÷»ùde˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\e⁄‘·÷, »qàuÛ÷Ñ $TøÏ $X‚wü ùde\+~düTqÔ ï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ù|s¡Tù|s¡THê n_Ûq+<äq\T. uÛ$Ñ wü´‘Y˝À eT¬sH√ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘Ó\T>∑TC≤‹ >=|üŒ<äHêìï Á|ü|+ü #êìøÏ #ê{Ï#|Ó ⁄ü ‘·÷ eT¬s+‘√ eT+~øÏ Ä<äsÙ¡ +>± ì\TkÕÔsì¡ Ä•düTHÔ êïqT. (dæ.j·T+. s¡yT˚ wt) S. Solomon Arokiaraj, I.A.S., Collector & District Magistrate Collectorate, Reddigunta Checkpost, Chittoor - 517 002. (O) 08572-241200, Fax : 241599 (R) 08572-227201, Fax : 226444 e-mail : collector_cttr@ap.gov.in

dü+<˚X¯+

‘˚~: 15`05`2013

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +, nyÓT]ø±, ‘·q »qàuÛ÷Ñ $T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+øπ eå T+ ø√dü+ eT]j·TT õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ #˚dTü qÔ ï ø£èwæ n_Ûq+<ä˙j·T+. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚d÷ü Ô nyÓT]ø±˝À dæsú |¡ &ü qç uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ nìï $<Ûë\ düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T n+~dü÷Ô eTq C≤‹ Wqï‘ê´ìï ø±bÕ&ÉT‘·÷ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘˚yê\ì Ä•düTHÔ êïqT. n˝≤π> á ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯Hêìï düu\ÑÛ T $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷... n_Ûq+<äq\‘√ (kÕ\àHé Äs√>∑´sêCŸ) 6|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


L. Ravi Babu, B.Sc., B.L., Principal District & Sessions Judge Chittoor - 517001. Ph: 08572-234611 (Off) 08572-227140 (Fax) 08572-234507 (Res)

dü+<˚X¯+ Á|ü|+ü #·eT+‘ê Ç|ü&ÉT >∑Tô|Œ{À¢ Ç$T&çb˛‘√+~. dü+düÿè‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, Á|ü|+ü Nø£sD ¡ H˚|<ü ´äÛ +˝À <˚XV¯ ≤ü <äT\› T <ë{Ï $dü]Ô düTHÔ êïsTT. Áù|eT, n_Ûe÷qeTT ø=s¡‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·TeTT ≈£L&Ü yÓ\&¢ eÉ ⁄‘√+~. á <äX˝¯ À ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü eTT #˚|{ ü qºÏ ø±s¡´Áø£e÷\T ì»+>± XÊ¢|Tüò ˙j·TeTT. Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï nH˚ø£ düeTdü´\ |ü≥¢ ÁX¯<›ä #·÷|æd÷ü Ô yê{Ï |ü]cÕÿsêì¬ø’ dü+|òTü eTT #·÷|ædTü qÔ ï #=s¡e n_Ûq+<ä˙j·TeTT. nyÓT]ø±˝À ñHêï, »qàuÛ÷Ñ $T |ü≥,¢ õ˝≤¢yêdüT\ |ü≥,¢ á dü+|òTü düuTÑÛ ´\T #·÷|ædTü qÔ ï Äràj·T‘·, nqTã+<Û+ä , eTs¡Te˝Òì~. eTq ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, Ä#ês¡ e´eVü‰sê\qT, |ü]s¡ø+åÏ #·T≈£î+≥÷, á |ü$Á‘· u≤<Û´ä ‘·qT düeTs¡eú +‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î $<˚XÊ\˝Àì ‘Ó\T>∑T yês¡T eTT+<äT≈£î sêe&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£+. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü + yês¡T eT]ìï eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|{ ü ºÏ ñqï‘· •Ksê\qT #˚sT¡ ø√yê\ì eTqdü÷Œ¤]>Ô ± Ä•düTHÔ êïqT.

(˝≤e⁄ s¡$u≤ãT) õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô, ∫‘·÷sÔ T¡

Kranthi Rana Tata, I.P.S., Superintendent of Police, Chittoor District, Chittoor - 517 001. Andhra Pradesh Tel: 08572 - 235700, 235828 (Off) 08572 - 233303, 236070 (Res)

Dear Chittoor NRIs,

Date: 15.5.2013

I wish to place on record my hearty congratulations for the outstanding assistance and guidance rendered by you to the people of Chittoor in the USA. Organizations like yours help to create awareness and education for those who require help and support in their initial days in the USA. Your presence in the USA is a matter of great pride to all of us back home and your social activities of help and assistance to those in need will serve as a good example for many others.

Yours sincerely, (KANTHI RANA TATA, IPS) Supdt. of Police, Chittoor

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|7


Dr. RAMACHANDRA NAIDU GALLA Chairman Amararaja Group of Companies Chittoor.

dü+<˚X¯+ Ç+»˙]+>¥ #·<Tä e⁄‘·Tqï|üŒ{ÏqT+&ç e÷ e÷eT>±¬sq’ e÷J bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T ø°.X‚. |æ. sê»>√bÕ\Hêj·TT&ÉT >±]‘√ |ü]#·jT· + Hêô|’ >=|üŒ Á|üu≤Û yêìï #·÷|æ+~. e÷düsº ‡Y &çÁ^ #˚d,æ nyÓT]ø±≈£î yÓ[fl ñ<√´>∑+˝À dæsú |¡ &ü Hç ê ≈£L&Ü, eTq }]øÏ @<ÓH’ ê #˚j÷· \qï Á|ü>±&ÛyÉ TÓ qÆ dü+ø£\Œ+ eTqdüT˝À dæús¡+>± ì*∫b˛sTT+~. 1984˝À Ç+&çj·÷≈£î e∫à 25 dü+e‘·‡sê\˝À mH√ï ø£wüº, qcÕº\ø√]à 6 dü+düú\T kÕú|æ+∫ 10 y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+∫, $<ä´, yÓ<’ ´ä , eTÚ[ø£ s¡+>±\˝À mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê Hêe+‘·T ùde\T õ˝≤¢≈î£ #˚jT· >∑*>±qT. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\T dü+|òTü +>± @s¡Œ&ç eTq dü+düÿè‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&É{≤ìøÏ, »qàuÛ÷Ñ $T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ #˚j÷· \qï dü+ø£\Œ+ n_Ûq+<ä˙j·T+. eTq≈£î e÷qeeqs¡T\T düeTè~Δ>± e⁄HêïsTT. j·TTe$<ë´y˚‘\Ô· T, XÊÁdüyÔ ‘ ˚ \Ô· T, Ä<ÛTä ìø£ kÕ+πø‹ø£ $<ÛëHê\‘√ \uÛ´Ñ eT>∑T eqs¡T\qT |üP]Ô>± ñ|üj÷Ó –+#·Tø=ì, |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT‘·÷ mH√ï yê´bÕs¡, n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|≥ ü >º \∑ s¡ì Ä•dü÷.Ô .. ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷...

(&܈ˆ sêeT#·+Á<äHêj·TT&ÉT >∑˝≤¢)

Dr. V. SUNDER NAIDU Chairman Balaji Hatcheries VSN Hatcheries

dü+<˚X¯+ 100 dü+e‘·‡s¡eTT\T |òTü q#·]Á‘· ø£*–q ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ esê¸u≤Û e+ e\q s¬ ‘ ’ ê+>∑+ ìØ«s¡´+ ne⁄‘·Tqï <äX˝¯ À H˚qT Á|üuTÑÛ ‘·« |üXó¯ e⁄\ yÓ<’ ´ä eè‹Ôì $&ç∫, ø√fi¯fl ô|+|üø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#·&+É »]–+~. s¬ ‘ ’ ê+>±ìøÏ ‘·–q •ø£D å , düV≤ü ø±sêìï n+~+∫ ø=ìïy˚\eT+~ ¬s’‘·T\T ø√fi¯fl |ü]ÁX¯eTô|’ Ä<Ûës¡ |ü&ÉTq≥T¢ #˚j·T&É+ e\q »qàuÛÑ÷$TøÏ ñ&É‘êuÛÑøÏÔ ùde\+~+#êqì ‘·è|æÔ #Ó+<äT‘·THêïqT. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\T, eTVü≤√qï‘·yTÓ qÆ ÄX¯j÷· \‘√ »qàuÛ÷Ñ $TøÏ ùde\+~+#·&ÜìøÏ |üPqTø√e&É+ m+‘√ n_Ûq+<ä˙j·T+, yê]øÏ Hê X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T. (&܈ˆ $. düT+<äsHY êj·TT&ÉT) 8|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


Dr. B. Vengamma, D.M. (Neurology), (NIMHANS) Director

SRI VENKATESWARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Tirupati - 517 507 Andhra Pradesh

dü+<˚X¯+ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +, &É˝≤¢dt q>∑s+¡ , f…ø±‡dt, nyÓT]ø±˝À ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï dü+<äs“¡ +¤ >± ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\≈£î, Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\≈£î, Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T. ªª@ <˚Xy¯ T˚ –Hê, m+<äT ø±*&çq, @ |”sy¡ƒ TÓ øÏÿHê me«πseTìq, bı>∑&sÉ ê ˙ ‘·*¢ uÛ÷Ñ $T uÛ≤s¡‹ì, ì\|üsê ˙C≤‹ ì+&ÉT >ös¡eeTTμμ ` sêj·TÁb˛\T düTu≤“sêe⁄ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ qT+&ç nyÓT]ø± <˚XÊìøÏ e\dü yÓ[flq yês¡+<ä]˙, ˇø£ Á‘ê{Ïô|’ ì*|æ, düeTq«j·T+‘√ MTs¡T n+~düTqÔ ï≥Te+{Ï ùde\T eTTK´+>± ñbÕ~Û, $<ä´, yÓ<’ ´ä +, ô|≥Tºã&ÉT\T eT]j·TT eTq dü+düÿè‹øÏ, kÕ+Á|ü<ëj·÷ìøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çdü÷Ô neT\T |üsT¡ düTqÔ ï≥Te+{Ï n_Ûeè~Δ dü+øπ eå T, ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #ê˝≤ Ä<äsÙ¡ ˙j·T+. sêuÀe⁄ s√E\˝À eT]ìï ùdyêø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê eT]+‘· eT+~ \_›bı+<˚ $<Û+ä >± ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ eTTK´+>± $<ä´, yÓ<’ ´ä s¡+>±\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô ª∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +μ n+<ä]øÏ Ä<äsÙ¡ +>± ì\Tdü÷,Ô >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä>\∑ s¡ì Ä•dü÷.Ô .. Äø±+øÏådü÷Ô...

(&܈ˆ uÛ÷Ñ e÷ yÓ+>∑eTà) dü+#ê\≈£î\T

Ms. SANGEETHA REDDY Executive Director-Operations, Apollo Hospitals Group

I deem it a privilege and honor to be associated with ChittoorNRIs.org 3rd convention which is being held on 26th May 2013 during 19th TANA convention at Dallas, Texas,USA. As a part of the family that traces its proud roots to the village of Aragonda, in Chittoor district of Andhra Pradesh, we are happy to be able to contribute to the social and philanthropic development of the citizens of this part of the state. My father, Dr Prathap C Reddy has been instrumental in providing complete healthcare solution including primary healthcare for villages around Aragonda. In the days to come, the Apollo Aragonda family will be a partner in the activities, especially in healthcare camps which you seek to conduct in the days to come. Once again, I compliment the organizers for this innovative effort and wish you all the success that it deserves. I seek assistance and partnership from all of you.

(Ms. Sangeetha Reddy )

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|9


Smt. Sailaja Kiran Managing Director, Margadarsi Hyderabad.

dü+<˚X¯+ ñqï‘· #·<Tä e⁄\T #·~$, Jeq+ ø√dü+ K+&Ü+‘·sê\≈£î yÓ[fl ìedædTü HÔ êï, »qàuÛ÷Ñ $Tì eTs¡Te≈£î+&Ü eTq dü+düÿèr, kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&É≥+ ø√dü+ MTs¡T #˚dTü qÔ ï ø£èwæøÏ Hê eTq'|üPs¡«ø£ n_Ûq+<äq\T. Á|ü‹ yê]¸ø√‘·‡e+˝ÀqT eTq dü«+‘· õ˝≤¢ ∫‘·÷sÔ T¡ qT+&ç ñ‘·eÔ T ùde\T n+~+∫q yê]ì nyÓT]ø±˝À dü‘ÿ· ]düTqÔ ï MT dü+kÕÿsêìøÏ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Ä&É|&ü TÉ #·T>± eTT>∑Ts› ê*qj·÷´qT. á dü+|òTü + ~q~q Á|ües¡eΔ ÷qyÓTÆ »qàuÛ÷Ñ $TøÏ $<ä´, yÓ<’ ´ä , yê´bÕs¡s+¡ >±\˝À eT]+‘· ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ê\ì ªeTq ø√dü+ ` eTq düe÷»+ø√dü+μ MTs¡T #˚dTü qÔ ï Á|ü‹ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Hê e+‘·T düV≤ü ø±sêìï n+~+#·>\∑ qì ‘Ó*j·T #˚dTü HÔ êïqT.

(XË’\C≤øÏs¡DY)

Dr. Dharanipati Chowdary

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü + 2e düyT˚ àfi¯q+˝À J$‘· kÕ|ò\ü ´ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V≤” ‘·

dü+<˚X¯+ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À ∫qï Á>±eT+ H˚+Á&É>T∑ +≥˝À »ìà+∫, ø£w|ºü &ü ç yÓ<’ ´ä $<ä´quÛ´Ñ dæ+∫, nyÓT]ø±˝À Á|üU≤´‘· yÓ<’ Tä ´\T>± dæsΔ |¡ &ü ܶqT. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ |ü]dæ‘ ú T· \T >∑eTìùdÔ #ê˝≤ uÛ≤<ëø£s+¡ >± e⁄HêïsTT. bÕsƒX¡ Ê\\≈£î, <˚yê\j·÷\≈£î Hêe+‘·T düV‰ü ø±s¡+ #˚dTü HÔ êïqT. ∫e] <äX˝¯ À |ü⁄≥º|]ü Ô dü‘´· kÕsTT dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüT|üÁ‹˝À ñ∫‘·+>± Hê ùde\+~düTHÔ êïqT. Ç˝≤ #˚jT· &ÜìøÏ ˇø£ ø±s¡D+ Ä yÓ<’ ´ä XÊ\˝À _*¢+>¥ &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ ˝Òq+<äTq n+fÒ |üP]Ô>± ñ∫‘·+>± kÕe÷qT´\≈£î yÓ<’ ´ä + n+<äT‘·T+~. Ç+ø=ø£ eTTK´yÓTqÆ $wüjT· y˚T$T≥+fÒ eTqõ˝≤¢, sêh+, <˚X+¯ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ùde\¬ø’ m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~. ø±e⁄q ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü + Á|üjT· ‘·ï+ >=|üŒ j·T»„+, n~ dü|\üò + ø±yê\ì Ä•dü÷.Ô .. 3 yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å ‘√...

(&܈ˆ <Ûsä D ¡ |° ‹ ü #Í<ä]) 10|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


düsd¡ «ü r|ü⁄Á‘·: ø£$‘ê>∑+>√Á‹ n|üPs¡« |ü+#· düV≤ü ÁkÕyê<Ûëq kÕs¡«uÛÖeT

&܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé

eTT+<äTe÷≥ ªªy˚+ø£{≤Á~ düeT+kÕúq+ ÁãVü‰à+&˚ HêdæøÔ +Ï #·q y˚+ø£fXÒ ¯ düy÷Ó <˚y√ quÛ÷Ñ ‘√ q uÛ$Ñ wü´‹μμ á düeTdüÔ ÁãVü‰à+&É uÛ≤+&Ü\˝À ‹s¡TeT\qT $T+∫q |ü⁄D´πøÁå ‘·+ ˝Ò<Tä . ‹s¡TeT\ –]Hê<∏Tä &Óq’ y˚+ø£fXÒ «¯ s¡Tq ø£+fÒ eTs=ø£ <Óe’ + ˝Ò&TÉ . n≥Te+{Ï |ü$Á‘· øπ Áå ‘·+ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À ñ+~. n+<äTøπ Á|ü|+ü #· |ü≥+˝ÀH˚ ÁbÕX¯d´Ôü + Á|ü‘´˚ øÏ+∫ #Ó|Œü qedüs+¡ ˝Ò<Tä . kÕVæ≤r düeTsê+>∑D kÕs¡«uÛÖeTT&Óq’ lø£èwü<í e˚ sêj·T\ yê] u≤\´+ #·+Á<ä–]˝ÀH˚ >∑&∫ç +~. eTVü‰eT+Á‹ ‹eTàs¡TdüT #·+Á<ä–]˝À yêsê\T #˚d÷ü Ô $<ë´uÛ≤´dü+ kÕ–+∫Hê&ÉT. bÕDÏì eTVü≤]¸ s¡∫+∫q dü+düÿè‘· yê´ø£sD ¡ ≤ìøÏ yê´U≤´q+ Áyêdæq uÛ{ Ñ ÀºJ BøÏ‘ å T· \T #·+Á<ä–]øÏ #Ó+~q yê&Éì eTVü‰ø£$ |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\ yês=ø£#√ ù|s=ÿì ñHêïs¡T. á $<Û+ä >± ÁbÕ+‘ê\≈£î m+‘√ |ü⁄sêD#ê]Á‘·ø£ Á|üd~æ Δ ñqï≥T¢>± ñ≥T+øÏ+#·&ÜìøÏ mH√ï ◊‹Vü≤kÕ´\T ñHêïsTT. Ç≥Te+{Ï bÂsêDÏø£ #ê]Á‘·ø£ H˚|<ü ´ä + ø£*–q ∫‘·÷sÔ T¡ ÁbÕeTTK´‘·qT, ÁbÕX¯kÕÔ´ìï n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À uÛ≤dæ+|üCdÒ Tü qÔ ï $»j·T yÓ÷Vü≤Hé ø±ø£s,¢¡ yÓ+ø£fXÒ Ÿ u≤ãT e&Ée¢ T÷&ç Á|üuèÑÛ ‘·T\T n_Ûq+<ä˙j·TT\T. ª@<˚X¯ y˚T–Hê, m+<äTø±*&çHê, bı>∑&sÉ ê ˙‘·*¢ uÛ÷Ñ $T uÛ≤s¡‹ìμ nqï eTVü‰ø£$ yê≈£îÿ\qT Ms¡T Á‹ø£sD ¡ X¯ó~Δ>± bÕ{ÏdTü HÔ êïs¡T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +nqï dü+düqú T kÕú|+æ ∫ nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÅcÕº\˝À #·<Tä e⁄ø√yê\H˚ ÄdüøÔÏ ø£*–q õC≤„dTü e⁄\≈£î ‘√&ÜŒ≥T>±qTHêïs¡T. Ms¡T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, ùdyês¡+>∑+, kÕ+|òTæ ø£ düeTTqø’ kÕ–+#˚ ø£èwæ, Ç‘·sÁ¡ ‘ê nH˚ø£ s¡+>±\ <ë«sê kÕ–düTqÔ ï ø£èwæ ñ<ä´eT dü÷Œ¤]ìÔ dü+‘·]+#·T≈£î+≥÷ ñ+~. uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ‘·sê\≈£î á dü+düú e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£+ ø±>∑\<äT. #Ó‘ ’ q· ´|ü⁄s¡eTT, ∫‘·TŒs¡eTT, ∫‘·÷sÔ T¡ Ç‘ê´~>± |ü]D≤eTÁø£eT+ ø£*–q á ÁbÕ+‘· #Ó‘ ’ q· ´+ M] n+øÏ‘u· ≤Û e+‘√ ≈£L&çq ø±s¡´Áø£e÷\˝À Á|üø±•dü÷Ô ñ+~. ì‘√´‘·‡e |üø√å ‘·‡e e÷k˛‘·‡e dü+e‘·‡s√‘·‡yê~ $$<Û√‘·‡e ø£è‘êq+<äT&Óq’ Äq+<ä ì\j·TyêdüT&ÉT, lìyêdüT&ÉT ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +μ ìsê«Vü≤≈£î\ô|’ ‘·q nbÕs¡ ø£sT¡ D≤s¡kÕeTè‘êìï ∫*øÏ+∫, M] ùdyê düeTT<ä´eTeTTqT eT]+‘· sêDÏ+|ü#j ˚ T· T>±ø£ nì <˚e<˚e⁄&Éì ÁbÕ]údTü HÔ êïqT.

(&܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé) ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|11


∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ |üÁyêdü uÛ≤sr¡ j·TT\≈£î eT]j·TT X‚ÁjÓ÷_Û˝≤wßü \≈£î qeTkÕÿs¡+ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ qT+&ç yÓ[¢ $$<Ûä <˚XÊ\˝À ìedædTü qÔ ï Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\+<ä]ì ˇø£ ‘ê{Ïô|’ ì*|æ, ≈£î≥T+ã, ñ<√´>∑, yê´bÕs¡ s¡+>±\˝À yês¡T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\≈£î düyTÓ KÆ ´+>± düV≤ü ø±sêìï n+~+#·&+É , n˝≤π> kÕVæ≤‘·´+, kÕ+düÿè‹ø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&+É ‘√ bÕ≥T õ˝≤¢qT $<ä´, yÓ<’ ´ä , eTÚ*ø£ edü‘T· \T, yê´bÕs¡ s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ|sü T¡ #·T≥≈£î ‘·eTe+‘·T ø£èwæ #˚j÷· \H˚ dü<Tä <˚XΔ +¯ ‘√ @s¡Œs¡#T· ø=qï dü+düú ª∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü +μ. n≥Te+{Ï dü+dü≈ú î£ >∑‘· s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± n<Û´ä ≈£îå ì>± ùde#˚ùd dü<eä ø±X¯+ ø£*–+∫q+<äT≈£î MT n+<ä]øÏ Hê ø£è‘·»‘ „ \· T. eTq dü+düú #˚ùd ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Ä]Δø£ düV‰ü j·T+ n+~+∫ düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T n+~düTqÔ ï ‘√{Ï düuTÑÛ ´\≈£î eT]j·TT <ë‘·\≈£î n_Ûe+<äqeTT\T. eTTK´eTT>± $\TyÓq’ ≈£î≥T+ã düeTj·÷ìï ‘ê´>∑+ #˚dqæ Hê ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê ø£è‘·»‘ „ \· T eT]j·TT Hê≈£î düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T n+~düTqÔ ï ‘√{Ï ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\≈£î Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£ <Ûqä ´yê<ë\T. 200 eT+~ düuTÑÛ ´\‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫, nq‹ ø±\+˝ÀH˚ 2000 eT+~ ô|’>± düuTÑÛ ´\‘√ ‘·\ô|{Ïqº ø±s¡´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚dTü ≈£î+≥÷ nyÓT]ø±˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, Á|ü|+ü #· <˚XÊ\˝À eT]j·TT õ˝≤¢˝ÀqT #Ós>¡ ì∑ eTTÁ<ä y˚dTü ø√e&ÜìøÏ dæ<+Δä ne⁄‘·Tqï~ eTq dü+dü.ú ªªeTq ø√dü+ eTq düe÷»+ ø√dü+μμ nH˚ ìHê<ä+‘√ #˚dqæ $ eT]j·TT kÕ~Û+∫q$ MTs¡+<ä]øÏ ‘Ó*j·T|üs#¡ &· +É Hê u≤<Û´ä ‘·. eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î düuTÑÛ ´\ düV‰ü j·T+ m+‘ÓH’ ê nedüs+¡ ªª#·<Tä e⁄ øπ e\+ dü+bÕ<äq ø√düyT˚ ø±<äT ` dü+kÕÿs¡e+‘·yTÓ qÆ düe÷» ùde ø√dü+ ≈£L&Üμμ nì ìs¡÷|æ+#˚ yês¡T eTq˝À #ê˝≤ eT+~ ñqï|üŒ{Ïø,° yê]øÏ dü]jÓTÆ q y˚~ø£ ˝Òøb£ ˛e&É+ eT]j·TT ne>±Vü≤q ˝Òø£ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<ìä H˚qT uÛ≤$düTHÔ êïqT. eTq n+<ä]øÏ eT+∫ì, e÷qe‘·qT |ü+#·Tø√e&ÜìøÏ eT]j·TT eTq düe÷»+ |ü≥¢ uÛ≤<ä´‘· ìs¡«]Ô+#·&ÜìøÏ eTq dü+düú ˇø£ e÷s¡eZ Tì H˚qT eTq$ #˚dTü HÔ êïqT. øπ e\+ &ÉãT“ s¡÷ù|D≤ ø±≈£î+&Ü MT Ä˝À#·q\T, dü÷#·q\T, dü\Vü‰\qT eTq dü+düú u≤>∑T≈£î Ç∫Ãq m&É\ ny˚ sêuÀj˚T ‘·sê\≈£î |ü~y˚\T. >∑‘+· ø£Hêï es¡eÔ ÷HêìøÏ, es¡eÔ ÷Hêìø£Hêï uÛ$Ñ wü´‘·T≈Ô î£ m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫à eT+∫ Á|üD≤[ø£‘√ eTq+<äs+¡ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì eTqdü÷Œ¤]>Ô ± Ä•dü÷.Ô .. n_Ûq+<äq\‘√... MT

$»j·T yÓ÷Vü≤Hé ø±ø£s¢¡ 12|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


≈£î≥T+ã kÕ|ò\ü ´ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V≤” ‘·

&܈ˆ l s¡eTD BøÏå‘·T\T >±s¡T Á|ü<ëÛ q ns¡Ã≈£î\T, Ä>∑eT XÊÁdüÔ |ü+&ç‘T· \T ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúqeTT\T

ªªy˚+ø£{≤Á~ düeT+kÕúq+ ÁãVü‰à+&˚ HêdæøÔ +Ï #·q y˚+ø£fXÒ ¯ düy÷Ó <˚y√ quÛ÷Ñ ‘√ q uÛ$Ñ wü´‹μμ á ÁãVü‰à+&ÉeTT˝À y˚+ø£{≤Á~øÏ $T+∫q |ü⁄D´πøåÁ‘·eTT, ø£*j·TT>∑<Ó’eeTT y˚+ø£fÒX¯«s¡TìøÏ $T+∫q <Óe’ eTT n≥T uÛ÷Ñ ‘·ø±\+˝ÀqT Ç≥T uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô ÀqT ñ+&É<ìä ns¡+Δ . ø£è‘·jT· T>∑+˝À X¯+uÛTÑ &Óq’ sêE #˚sTT+∫q eT÷]Ô˝À, <˚e<˚e⁄&ÉT ‘êqT>± X¯øqÔÏ T+|æ ~e´eT+>∑fi¯ $Á>∑V≤ü +>± eT\#ê&Éì |ü⁄sêedüTÔ düe÷#ês¡+. n+‘·{Ï ~e´eT+>∑fi¯ $Á>∑Vü≤+ ø±\Áø£y˚TD≤ uÛÑ÷$T˝À Á≈£î+–b˛sTT+~. ø£*j·TT>∑+˝À Ä eT÷\$sê≥TºqT l >√|”Hê<Ûä BøÏ‘ å T· \T eT]j·TT s¡+>∑<ëdüT yês¡T >∑T]Ô+∫ yÓ*øÏrdæ nø£ÿ&˚ dæsú |¡ &ü ç ns¡Ãq, |üP»\T #˚jT· &É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yê]øÏ øö•ø£ >√Á‘·T&Óq’ lìyêdü BøÏ‘ å T· \T nqã&˚ yÓU’ ≤qdü ns¡Ã≈£î&ÉT ‘√&Ó’ |üP»\T #˚XÊs¡T. ÄHê{Ï qT+&ç H˚{øÏ Ï 1800 e+<ä\ dü+e‘·‡sê\T 38 ‘·sê\T>± ìsê|òTü ÷≥+>± |üP»\T #˚d÷ü Ô ˝Àø£øfi£ ≤´D+ ø√dü+ n+øÏ‘y· TÓ qÆ e+X¯eèø£yå T˚ H˚{Ï ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ Á|ü<ëÛ Hês¡Ã≈£î\T, Ä>∑eT XÊÁdüÔ |ü+&ç‘T· \T &܈ˆ s¡eTD BøÏ‘ å T· \T >±s¡T. Ms¡T Ä<ÛTä ìø£ $C≤„q XÊÁdü+Ô ˝À &Üø£sπº ≥T #˚dHæ ê, M] ≈£îe÷s¡T\T ôd’qT‡, Ç+»˙]+>¥\˝À ñqï‘· $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+∫Hê e+X¯bÕs¡+|üs´¡ lìyêdüTì ø¬ +’ ø£s´¡ + ø√dü+ ø£≥Tºã&ç, n˙ï ‘ê´>∑+ #˚dæ ˝Àø£øfi£ ≤´D+ ø√dü+ n+øÏ‘y· TÓ qÆ á ≈£î≥T+u≤ìï ª≈£î≥T+ã kÕ|ò\ü ´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+μμ‘√ dü‘ÿ· ]+#·&+É e÷ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü + düTø£è‘·+>± uÛ≤$düTHÔ êïeTT. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|13


J$‘· kÕ|ò\ü ´ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V≤” ‘·

&܈ˆ >∑T&Üs¡T »>∑Bwt >±s¡T dü+#ê\≈£î\T BIRRD., ‹s¡T|ü‹

ˇø£ kÕ<Ûës¡D s¬ ‘ ’ T· ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ Áù|s¡D‘√ yÓ<’ ´ä $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+∫, yÓ<’ ´ä eè‹Ôì Äs¡+_Û+#ês¡T &܈ˆ >∑T&Üs¡T »>∑Bwt >±s¡T. |üPE´\T e÷J Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ eTTK´eT+Á‹es¡T´\T ø°ˆˆX‚ˆˆ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄>±] Ä<Ûä´s¡´+˝À, $ø£˝≤+>∑T\ |ü⁄qsêyêdü+, ∫øÏ‘·‡ø√dü+, ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‹s¡T|ü‹˝À kÕú|æ+∫q u≤˝≤J $ø£˝≤+>∑T\ |ü⁄qsêyêdü yÓ’<ë´\j·T+

(BIRRD)

˝À yÓ’<äT´\T>±

#˚sês¡T. b˛*jÓ÷˝≤+{Ï n+>∑yÓ’ø£\T´\ ∫øÏ‘·‡ø√dü+ @s¡Œ&çq á yÓ’<ä´XÊ\ ÄX¯j·÷ìøÏ Á|üuÛ≤$‘·T˝…’ yê]øÏ ùde\+~+#·&ÜìøÏ n‘·T´qï‘· X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· ø√s¡T‡˝…q’ MS (Ortho), MCH \qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. m+‘√ e´øÏ>Ô ‘ ∑ · düeTj·÷ìï ‘ê´>∑+ #˚d,æ Á|ü‹s√E ñ<äjT· + 5:30 >∑+ˆˆ\≈£î ∫øÏ‘‡· \T, X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· \T ÁbÕs¡+_Û+∫ kÕj·T+Á‘·+ 7:00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø=qkÕ–kÕÔs¡T. <˚X¯+˝Àì nìï eTK´|ü≥ºD≤\T, ÁbÕ+‘ê\˝À yÓ<’ ´ä •_sê\T ìs¡«Væ≤+∫ m+‘√eT+~ nuÛ≤>∑T´\ J$‘ê\≈£î yÓ\T>∑T Á|ükÕ~+#ês¡T. HÓ|’ ⁄ü D´+>∑\ yÓ<’ Tä ´ì>±, ñbÕ<Ûë´j·TTì>± mH√ï C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T dü‘êÿsê\T, ª$<ë´ •s√eTDÏμ, ªÁbÕD<ë‘·μ ˝≤+{Ï mH√ï |ü⁄s¡kÕÿsê\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. yê] ùde\qT $dü]Ô +#·&+É ø√dü+ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝Ÿ À <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\˝À y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ |ü⁄qsêyêdü ∫øÏ‘ê‡\j·÷ìï (VIRRD) kÕú|+æ #ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ ø=ìï \ø£\å eT+~øÏ yÓ<’ ´ä ùde\+~+∫ 95,200 X¯Ádü∫Ô øÏ‘‡· \T #˚dqæ M] J$‘·+ <Ûqä ´+, j·TTe‘·≈î£ Ä<äsÙ¡ +. M]ì dü‘ÿ· ]+#·Tø√e&É+ eTq dü+dü≈ú î£ eT]j·TT eTq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢øπ >∑s«¡ ø±s¡D+.

14|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òüT+ Á|ü|+ü #·+˝À nH˚ø£ <˚XÊ˝À¢ eTq ‘Ó\T>∑T yês¡T nH˚ø£ dü+dü\ú T kÕú|+æ ∫ yê{Ï <ë«sê kÕ+düÿè‹ø£ ùde #˚dTü HÔ êïs¡T. eT¬s+<äs√ dü+|òTü ùde #˚j÷· \H˚ dü<Tä <˚XΔ +¯ ‘√ eT¬sH√ï dü+dü\ú T kÕú|+æ ∫ ‘·eT<Óq’ Ø‹˝À eTq <˚XÊìøÏ, eTq sêÁcÕºìøÏ, eTq ÁbÕ+‘ê\≈£î düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T n+~düTHÔ êïs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ düeTdü´\T, nedüsê\T eT]j·TT õ˝≤¢qT $$<Ûä s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ|<ü +ä∏ ˝À q&ç|+æ #·&ÜìøÏ eTqø£+≥÷ ˇø£ dü+düú ñ+&É≥+ kÕe÷õø£ nedüs+¡ >± uÛ≤$+∫ eTq+ á dü+düqú T 4 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· kÕú|+æ #·&+É »]–+~. >∑‘· Hê\T>∑T @fi¯fl˝À á ~X¯>± eTq dü+düú #ê˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À eT]j·TT nyÓT]ø±˝À #˚jT· &É+ »]–+~. eTq dü+düú $T–*q dü+dü\ú ‘√ ø£*dæ |üì#˚jT· &ÜìøÏ eT¬sH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚jT· &ÜìøÏ Á|üD≤[ø£\T dæ<+Δä #˚dTü qÔ ï~.

eTq dü+düú eTq Á|üyêdü ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ yêdüT\≈£î ÁøÏ+~ $wüj÷· ˝À¢ @ø°øè£ ‘· y˚<øä £ n+~düTqÔ ï~: 

eTq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ ñìøÏ eT]j·TT nqTuÛyÑ ê\qT |ü+#·Tø=H˚ y˚~ø£qT n+~+#·&+É .∫‘·÷sÔ T¡ Á|üyêkÕ+Á<ÛTä \≈£î $\TyÓq’ dü\Vü‰\qT, e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£‘«· + eT]j·TT dü«#·Ã+¤ <ä, yê´bÕs¡, ñ<√´>∑, Ç$TàÁπ>wüHé yÓTT<ä˝q’… $$<Ûä $wüj÷· ˝À¢ düV‰ü j·T+ n+~+#·&+É .eTq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À ù|<ä Á|ü»\≈£î Ä]úø£ düV‰ü j·T+ #˚dæ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&+É .kÕe÷õø£, kÕ+düÿè‹ø£ eT]j·TT dü«#·Ã+¤ <ä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_Û+#·&+É .eTq õ˝≤¢qT+&ç |üs<¡ X˚ Ê\≈£î e#˚à $<ë´s¡T\ú ≈£î e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£+ eT]j·TT Ä]Δø£ düV‰ü j·T+ n+~+∫ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&+É .∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ n_Ûeè~Δø,Ï ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ yêdüT\ Äs√>∑´ düeTdü´\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É .ñ∫‘· Äs√>∑´ •_sê\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\≈£î nedüse¡ TsTTq yÓ<’ ´ä düV‰ü j·T+ n+~+#·&+É .∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À $<ë´s¡T\ú ≈£î Ä<ÛTä ìø£, kÕ+πø‹ø£ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ yê] |ü⁄s√_Ûeè~ΔøÏ u≤≥ ø£*Œ+#·&+É .∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À $<ë´s¡T\ú Á|ü‹uÛqÑ T >∑T]Ô+∫ bÕ]‘√wüø±\T Ç∫à yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&+É . MT n+<ä] düV≤ü ø±s¡+‘√ eTq á Á|üjT· ‘·ï+ eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüTø¬ fi¯Ù&É+ Á|üdTü ‘ Ô +· eTq eTT+<äTqï ø£seÔ¡ ´+. MT≈£î

á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì, eTq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ˝À MT eTTÁ<äì y˚j÷· \qTø=+fÒ, ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü + dü+düú (www.ChittoorNRIs.org) dü+Á|ü~+#·+&ç. ∫‘·÷sÔ T¡ Á|üyêkÕ+Á<ÛTä \T n+<äs+¡ Ç+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’ eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT≈£î yÓfi≤¢\ì Ä•düTHÔ êïeTT.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|15


∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òüT+ ø±s¡´Áø£e÷\T dü+düú >∑‘· Hê\Tπ>fi¯fl˝À kÕ~Û+∫q |ü⁄s√>∑‹ MTø√dü+:  

  

 100 dü+e‘·‡sê\ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ y˚&TÉ ≈£î\qT |òTü q+>± õ˝≤¢ dü+düÿè‹ì Á|ü‹_+_+#˚ $<Û+ä >± #˚jT· &É+ »]–q~. õ˝≤¢˝À eT]j·TT nyÓT]ø±˝À $$<Ûä Vü≤√<ë˝À ñqï ìcÕí‘T· \qT eT]j·TT Á|üeTTKT˝…q’ yê]ì >ös¡$+∫ , j·TTe‘·qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚j·T>∑*>±eTT. nyÓT]ø±˝À dæsú |¡ &ü Ü\ì e∫à ≈£î≥T+ã düeTdü´\≈£î >∑Ts¬ q’ yê]øÏ düV≤ü ø±s¡+ n+~+∫ Ä<ä]+#·&+É »]–+~. Ä]úøe£ ÷+<ä´+ e\q ñ<√´>∑ düeTdü´\≈£î >∑Ts¬ q’ 26 eT+~øÏ ô|’>± ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+∫ uÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#êeTT. &܈ˆ sêeT#·+Á<ä >∑˝≤¢ dü÷Œ¤]Ô, düVü≤ø±s¡+‘√ nyÓT]ø±˝À 3 eTTK´ sêÅcÕº\˝À dü+|ò”TuÛ≤e dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+∫, W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘ ˚ \Ô· qT ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À |ü]ÁX¯eT\T kÕú|+æ #·T≥≈£î kÕ«>∑‹+#·&+É »]–+~. düŒ+~+∫q ø=+‘·eT+~ Á|üyêkÕ+Á<ÛTä \T yê´bÕs¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+#·T≥≈£î düHêïVü‰\T #˚dTü HÔ êïs¡T. õ˝≤¢ Á>±MTD ÁbÕ+‘·|⁄ü Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…q’ $<ë´s¡T\Δ ≈£î Ä]Δø£ düV≤ü ø±sêìï ø¬ .Ç.dæ.@ nH˚ dü+düú <ë«sê 9 eT+~øÏ |üP]Ô Ä]Δø£ düV‰ü j·T+ #˚jT· &É+ »]–q~. düuTÑÛ ´\T düV≤ü ø±s¡+‘√ bÕø±\ Á|üuTÑÛ ‘·« ø£fi≤XÊ\˝À &çõ≥˝Ÿ ˝…Á’ ãØì kÕú|+æ #·&+É »]–+~. n˝≤π> nuÛj Ñ T· ùdÁ‘·+ nH˚ dü«#·Ã+¤ <ä ùdyê dü+dü≈ú î£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î eT]j·TT eè<äT\Δ ≈£î ø£≥Tº ã≥º\T ø=s¡≈î£ s¡÷. 5,000 $sêfi¯+ Çe«&ÉeTT »]–q~. n˝≤π> ñqï‘· #·<Tä e⁄ø√dü+ nyÓT]ø± e∫Ãq 32 eT+~øÏ ‘·–q düV≤ü ø±s¡+ n+~#·>*∑ >±eTT. X¯+ø£sH¡ Á˚ ‘ê\j·T+ Á≥dtº <ë«sê ù|<ä\≈£î ø£+{Ï yÓ<’ ´ä +, dæ«yéT‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ≈î£ >∑T+&Ób˛≥TqT ìyê]+#˚ 50 yÓ<’ ´ä |ü]ø£sê\T Çe«&É+ »]–q~. &çôd+ãs¡T e÷dü+˝À ‹s¡T|ü‹˝À »]–q Á|ü|+ü #· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düu\ÑÛ T dü+<äs“¡ +¤ >± ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑Tø√dü+ j·TTe‘· 5¬ø |üsT¡ >∑T nH˚ ø±s¡´Áø£eT+ »]|æ j·TTer j·TTe≈£î\T ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü |ü≥¢ n_Ûe÷Hêìï ô|+#˚ $<Û+ä >± #˚jT· ≥+ »]–q~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡eTT eTq dü+dü≈ú î£ ◊.ÄsY.mdt. (dæ) dü]|º ø¬æò {Ÿ sêe&É+ #ê˝≤ Äq+<ä<ëj·Tø£+. Bì e\q {≤ø˘‡ ˝Ò≈î£ +&Ü $sêfi≤\T Ç#·TÃ≥≈£î eT]j·TT rdüTø=qT≥ düT\uÛ+Ñ . yÓTT<ä{kÏ Õ]>± Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£qT eT]j·TT dü+dü≈ú î£ düT+<äsy¡ TÓ qÆ ˝À>√qT s¡÷bı+~+#·&+É »]–+~. Local Co-ordinators Contact Numbers

Mr.Vijay Mohan Kakarla, Dallas,TX Mr. Prasad Papudesi, Las Angels CA Mr.Giriprasad Lankipalli, Bay Area, CA Mr.Hima Chandra Bollineni, Seattle ,WA Mr.Ravi Raju,Houston,TX Mr.Manohar Sriramaneni ,boston ,MA Mr. Satish Mandalapu, Detroit, MI Mr. Vasudeva Reddy, New York, NY Mrs. Sailaja Adluri, Philidelphia, PA Mr. Reddapa Maddipatla,Lasvegas ,NV 16|

214-282-2399 714-860-0371 201-606-3949 206-779-5517 713-545-7641 508-915-2277 248-470-1719 917-449-1823 610-812-7142 702-528-2527

Mr. Hari Charan Kalluru,San Diego, CA 858- 334-8028 Mr. Guru Mundluru,Canada 214-295-5859/905-910-0261 Mr. Chaithanya Chinthagumpala,Uk 789-5 95-4915 M.r Prem Gandhamaneni,Portland ,oregon 609-271-1204 M.r Vijay Raviila ,Atlanta Georgia 770-344-9772 Mrs. Spandana Kankanala,Germantown Maryland 571-123-04718 M.r Suresh Mothikuru,Bloomington Illinois 309-287-0251 Mrs.Aruna Pattipati,Storrs Connecticut 860-429-2932 Mr.Vijay Anuganti, Enschede, Germany 316-190-007759 Mr. Narayana Rao Yalakaturi, Phoenix ,AZ 602-705-7148

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


eTq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ e]ú\T¢! e]ú\T¢!! eTq õ˝≤!¢ !! X¯‘· edü+‘ê\ |òTü qø°]Ô XÀ_Û\!¢ !!! dü]>±Z e+<äd+ü e‘·‡sê\≈£î eTT+<äT, 1911 @Á|æ˝Ÿ 1q eTq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Ä$s¡“$¤ +∫+~. eTq õ˝≤¢ $_Ûqï dü+düÿè‘·T\ dü+>∑eT+. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, ø£qï&É, uÛ≤wü\ ÁbÕ+‘ê\˝À @s¡Œ&çq eTq õ˝≤¢˝À áHê{ÏøÏ Ä $TÁX¯eT uÛ≤cÕ s¡÷bÕ˝Ò ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ˇø£y|’Ó ⁄ü nq+‘·|⁄ü s¡+, ø£&É|ü, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢\T. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ ø£sêí≥ø£ sêÅcÕº\T dü]Vü≤<äT\› T>± >∑*–q eTq õ˝≤¢˝À á eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ kÕ+Á|ü<ëj·T+, dü+düÿè‹ >∑{>ºÏ ± Hê≥T≈£îb˛j·÷sTT. Çy˚ eTq yês¡d‘ ü «· dü+|ü<ä.

õ˝≤¢ ÁbÕNq sê»ø°jT· #·]Á‘·  

eTq õ˝≤¢˝À \_Û+∫q ÁbÕNq, eT<Û´ä •˝≤j·TT>∑ |üìeTT≥¢ e\¢ ÁbÕNq •˝≤j·TT>∑+ qT+&ç e÷qe⁄\T Çø£ÿ&É ìedæ+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Áø°dTü Ô |üPs¡«+ 4e X¯‘êãΔ+ qT+&ç Áø°dTü Ô X¯ø+£ 3e X¯‘êãΔ+ es¡≈î£ eTÚs¡T´\T, ‘·sê«‘· XÊ‘·yêVü≤qT\T á ÁbÕ+‘êìï |ü]bÕ*+#ês¡T. Áø°.X¯. 260`890 eT<Û´ä ø±\+˝À |ü\e¢ ⁄\T n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTT+#ês¡T. |ü\¢e⁄\ bÕ\qqT n+‘·+ #˚dæ #√fi¯ó\T Áø°.X¯. 13e X¯‘êã›+ eT<Û´ä ø±\+ es¡≈î£ sê»´y˚T˝≤s¡T. #√fi¯ ó \ ‘· s ê«‘· bÕ+&É T ´\T, j· ÷ <ä e sêE\T n~Û ø ±s¡ + #Ó˝≤sTT+#ês¡T. Áø°.X¯. 1336 qT+&ç Áø°.X¯. 17e X¯‘êãΔ+ es¡≈£î $»j·T q>∑s¡ kÕÁe÷C≤´ìøÏ #Ó+~q dü+>∑eT, kÕfi¯óe, ‘·Tfi¯óe, ÄqM{Ï e+X¯sêE\T bÕ*+#ês¡T. kÕfi¯óe e+X¯düTú&Ó’q kÕfi¯óe qs¡dæ+VüQ&ÉT, ‘·Tfi¯óe e+X¯düTú&Ó’q lø£èwüí<˚esêj·T\T ‹s¡TeT\, ‹s¡T|ü‹ Ä\j·÷\qT n_Ûeè~Δ #˚jT· &É+ »]–+~. Áø°.X¯. 1646˝À >√˝§ÿ+&É qyêãT\T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢qT ÄÁø£$T+#ês¡T. yê] nqT#·s¡T˝…’q ø£&É|ü qyêãT\T, Äsêÿ{Ÿ qyêãT\T eTq õ˝≤¢qT bÕ*+#ês¡T. eTVü‰sêÅwüß\º T Äsêÿ{Ÿ qyêãTqT #·+|æyX˚ Ês¡T. Ä ‘·sê«‘· yÓTdÆ ÷ü s¡T bÕ\≈£î&Óq’ ôV’≤<äsY Ä˝Ÿ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢qT ÄÁø£$T+∫ ø=+‘·ø±\+ |ü]bÕ*+#ê&ÉT. ‘·sê«‘· »]–q |ü]D≤e÷\ <ë«sê Áø°.X¯. 18e X¯‘êã›+˝À ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á_{°wßü yê]øÏ kÕ«BÛqyÓTqÆ ~.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013 

Áø°.X¯. 1801`1805 es¡≈£î kÕ–q bÕ˝…>±fi¯fl ‹s¡T>∑Tu≤≥¢qT nD∫y˚ùd+<äT≈£î Á_{°wßü Á|üuTÑÛ ‘·«+ ∫‘·÷sÔ T¡ |ü≥D º +˝À ôd’ìø£ kÕúesêìï @sêŒ≥T #˚d+æ ~. Áø°.X¯. 1884 es¡≈î£ H˚{Ï ∫‘·÷sÔ T¡ Hê{Ï Á_{°wßü ø£+{ÀHÓà+{Ÿ 27 @fi¯fl ‘·sê«‘· Á_{°wüß bÕ\q˝À 1911˝À ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢>± @s¡Œ&ç+~.

kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥eTT˝À bÕ˝§Zqï õ˝≤¢ Á|üeTTK Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢˝À ‘=* kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+ Áø°.X¯. 1801 qT+&ç 1805 es¡≈î£ kÕ–+~. ª∫‘·÷sÔ T¡ bÕ˝…>±fi¯ófl>±μ |æ*#˚ bÕø±\, yÓTT>∑sê\, |ü⁄\÷¢sT¡ , ø£\÷¢sT¡ , ã+>±s¡TbÕfiË+, ‘·T+ã bÕ˝Ò>±fi¯ófl Á_{°wßü bÕ\≈£î\qT m~]+∫ b˛sê&Üs¡T. u§+u≤sTT˝À »]–q ‘=* uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt eTVü‰düuÛÑ˝À (1885) ∫‘·÷Ôs¡T ìyêdæ |üqbÕø£+ Äq+<ë#ês¡T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 1891˝À Hê>∑|Pü sY˝À »]–q ø±+Á¬>dt eTVü‰düu≈ÑÛ î£ Ms¡T n<Û´ä ø£‘ å · eVæ≤+#ês¡T. C≤rjÓ÷<ä´eT+˝À Á|ü<ëÛ q |òTü {≤º˝q’… e+<˚e÷‘· ñ<ä´eT+, ôVA+s¡÷˝Ÿ ñ<ä´eT+, düV‰ü j·Tìsêø£sD ¡ ñ<ä´eT+, ñ|ü dü‘ê´Á>∑Vü≤+, øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷ ñ<ä´e÷\˝À ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ yêdüT\T #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Á_{Ïwt bÕ\q≈£î e´‹πsø£+>± kÕ–q uÛ≤s¡‘· C≤rjÓ÷<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ yêdüT˝˝À ù|s=ÿq<ä–qyês¡T. Äq+<ë#ês¡T´\T, nì;ôd+{Ÿ, e÷s¡ZHÓ{Ÿ ø£õHé‡, nq+‘·X¯j·Tq+ nj·T´+>±s¡T, _. eTTqkÕ«$T, e÷&ÉuÛÑ÷wæ lìyêdüT\T, {Ï.j·THé. sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, &ç. lìyêdü nj·T´+>±s¡T, ¬ø. es¡<ë#ê]. ÄsY._. sêeTø£èwüíHésêE, |æ. ‹e÷à¬s&ç¶, {Ï.dæ. sê»Hé, sêeTdüTã“j·T´, nqdü÷j·÷<˚$, C≤qø£eTà yÓTT<ä\>∑Tyês¡T.

eTVü‰‘·Tàì õ˝≤¢‘√ M&Éì ã+<Û+ä eTVü‰‘êà>±+BÛøÏ õ˝≤¢‘√ M&Éì ã+<Û+ä ñ+~. kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT dü+Á>±eT+˝À eT÷&ÉT kÕs¡T¢ õ˝≤¢˝Àì ‹s¡T|ü‹, eT<äq|ü˝,¢… ∫‘·÷sÔ T¡ , |ü ⁄ ‘· ÷ Ô s ¡ T , π s DÏ > ∑ T +≥, |ü ⁄ +>∑ q ÷s¡ T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü » \qT ñ<˚ › • +∫ Á|ü d ü + –+#ês¡ T . <ë]˝À m<ä T s¡ j ˚ T ´ e÷s¡ T eT÷\ Á>±e÷˝À¢ Á|ü » \qT |ü\ø£]+#ês¡T. yê]˝À kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT dü÷Œ¤]Ô s¡–˝≤Ãs¡T. >±+BÛJ dü«sê»´ì~Û edü÷fi¯¢ ø√dü+ 1921˝À ‘=*kÕ] õ˝≤¢˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºsT¡ . $<˚o eÅdüÔ ãVæ≤wüÿs¡D, |17


U≤B ñ<ä´eT ÁbÕ<Ûëq´‘· $e]dü÷Ô 1929˝À õ˝≤¢˝À ‹]>±s¡T. nq+‘·s+¡ Vü≤]»H√<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± 1933˝À õ˝≤¢≈î£ $#˚ÃXÊs¡T. n|ü  &˚ ‹s¡ T eT\ lyê] <ä s ¡ Ù HêìøÏ <ä [ ‘· T \qT m+<ä T ≈£ î nqTeT‹+#·s¡ì ìs¡düq>∑fi≤ìï $ì|æ+#ês¡T. >±+BÛ |üs¡´{Ï+#˚ düeTj·÷ìøÏ Á|üdTü ‘ Ô +· ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ‹s¡T‘·D Ô Ï |ü≥D º + õ˝≤¢˝À ø£*ùd ñ+~. ‹s¡T|ü‹˝À ì‘·´+ s¡B>› ±, yêDÏ»´ ÁbÕ+‘·+>± ñqï >±+BÛ s√&ÉT≈¶ î£ eTVü‰‘·Tà&ÉT q&Ée≥+ e˝Ò¢ Äù|s¡T e∫Ã+~. 1921≈£î |üPs¡«+ á M~Ûì sêC≤M~Û>±, ãC≤s¡TM~Û>± |æ*#˚yês¡T. dü«sê»´ ì~Û edü÷fi¯¢ ø√dü+ e∫Ãq >±+BÛ á M~Û MT<äT>± }πs–+|ü⁄>± ãVæ≤s¡+>∑ düu≤Û dü*ú øÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ >±+BÛ M~Û>± ù|s¡T >∑&+ç ∫+~.

|ü⁄D´πøåÁ‘ê\T

lø±fi¯Vü≤dæÔ

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ |ü⁄D´πøÁå ‘ê\ |üs+¡ >± n+‘·sê®rj·T >∑T]Ô+|ü⁄ e⁄+~. ‹s¡TeT\ lyê] Ä\j·T+‘√ u≤≥T, ‹s¡T|ü‹, ‹s¡T#êq÷s¡T, lø±fi¯Vü≤dæÔ, ø±DÏbÕø£+, k˛+bÕfiË+ (yÓTT\ø£\ #Ós¡Te⁄), >∑T&çeT\¢+, yÓTT–*, düTs¡T≥T|ü*,¢ uÀj·Tø=+&É yÓTT<ä˝q’… XËe’ , yÓw’ eíü øπ Áå ‘ê\T mH√ï e⁄HêïsTT.

lø±fi¯Vü≤dæÔ˝À Á|ü<Ûëq Ä\j·T+ lø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«sê\j·T+. á Ä\j·T+ #√fi¯, $»j·Tq>∑s¡ yêdüTÔXË’*øÏ ˇø£ Á|ü<äs¡ÙXÊ\ e+{Ï<äì ù|s=ÿqe#·TÃ. lø±fi¯V≤ü dæÔ <äøD åÏ ø±•>± Á|üd~æ ø¬Δ øÏÿ+~. á Ä\j·T+˝Àì •e⁄DÏí yêj·TT*+π>X¯«s¡T&ÉT>± e´eVü≤]kÕÔsT¡ .

yÓTT–* ∫‘·÷Ôs¡T≈£î |ü&ÉeTs¡ ~≈£îÿq 22 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À >∑\ yÓTT–* Á>±eT+˝À yÓTT–©X¯«sê\j·T+ >∑\<äT. á Ä\j·T+ Áø°.X¯. 10e X¯‘êã›+ eT<Û´ä uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q~.

‹s¡TeT\

>∑T&çeT\¢+

düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 857 MT≥s¡¢ m‘·T˝Ô À @&ÉT ø=+&É\ô|’ ‹s¡TeT\ MT<ä ø=\TyÓq’ y˚+ø£fXÒ «¯ s¡T&ÉT Væ≤+<äTe⁄\ Äsê<Û´ä <Óe’ +. Á|ü|+ü #·+˝À s√yéT˝Àì yê{Ïø£Hé dæ{° ‘·sê«‘· n‘·´~Ûø£ Ä<ëj·T+ >∑\ ¬s+&√ <˚ekÕúq+>± ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ Á|üd~æ #Δ +Ó ~+~. lìyêdüTì ì\j·TyÓTqÆ ‹s¡TeT\qT ª@&ÉTø=+&É\Tμ >± |æ\TkÕÔsT¡ . n$. yÓ+ø£{≤Á~, eèwüuÛ≤Á~, >∑s¡T&ÜÁ~, Hêsêj·TD≤Á~, n+»HêÁ~, ˙˝≤Á~ eT]j·TT X‚cÕÁ~. á dü||Ôü sü «¡ ‘ê˝Ò X‚cÕ#·\ ø=+&É\T.

>∑T&çeT\¢+˝À |üsX¡ ó¯ sêy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+ ø£\<äT. Ç~ #ê˝≤ |ü⁄sê‘·q Ä\j·T+. á >∑T&ç˝Àì *+>∑+ eTÚs¡T´\ ø±\+ Hê{Ï~.

‹s¡T|ü‹ |ü⁄D´πøÁå ‘·yTÓ qÆ ‹s¡T|ü‹˝À >√$+<äsê»kÕ«$T, ø√<ä+&É sêeTkÕ«$T, ø£|æ˝ÒX¯«s¡kÕ«$T yÓTT<ä\>∑T Ä\j·÷\T >∑\e⁄. ‹s¡T#êq÷s¡T˝À >∑\ |ü<ëàe‹ Ä\j·T+ Á|üeTTK kÕúHêìï ÄÁø£$T+∫+~. lìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+˝À ø£fi≤´D y˚+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T Ä\j·T+ ø£\<äT. 18|

k˛+bÕfiË+ yÓTT\ø£\ #ÓsT¡ e⁄ eT+&É\+˝Àì k˛+bÕfiË+˝À >∑\ #ÓqïπøX¯yê\j·÷ìï $»j·Tq>∑s¡ kÕeT+‘·T&Ó’q ø£èwüí|üŒ Hêj· T T&É T ì]à+#ê&É T á Ä\j· T + $»j· T q>∑ s ¡ yêdü T Ô , •\ŒXË*’ øÏ <äsŒ¡ D+ |ü&TÉ ‘·T+~.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


Vü‰s¡‡© Væ≤˝Ÿ‡ ø±DÏbÕø£+ ∫‘·÷sÔ T¡ ≈£î 12 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À yÓjT˚ ´fi¯¢ #·]Á‘· ø£*–q ø±DÏbÕø£+˝À dü«j·T+uÛTÑ e⁄>± yÓ\dæq les¡d~æ Δ $Hêj·Tø£kÕ«$T dü‘´· Á|üe÷D≤\≈£î Á|üd~æ >Δ ±, uÛ≈Ñ î£ \Ô bÕ*≥ ø√]q esê*#˚à ø=+>∑Tã+>±s¡+>± $sêõ\T¢ ‘·THêïs¡T.

düTs¡T≥T|ü*¢

Ä+Á<Ûä }{Ï>± |æ\eã&ÉT‘·Tqï Á|üeTTK |üsê´≥ø£ πø+Á<äyÓTÆq Vü‰]‡˝ŸVæ≤˝Ÿ‡ (@qT>∑T eT\¢eTø=+&É) ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ _. ø=‘·Ôø√≥ eT+&É\+˝À ñ+~. á ø=+&É m‘·TÔ düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 1226 MT≥s¡T.¢ 1870˝À Ç+&çjT· Hé dæ$˝Ÿ düØ«düT≈£î #Ó+~q ªVü‰Ø‡©μ Bì y˚d$ü $ÁXÊ+‹ øπ +Á<ä+>± n_Ûeè~Δ |üs#¡ T· ø=Hêï&ÉT. Vü‰]‡˝ŸV≤æ ˝Ÿ‡˝À |üsê´≥≈£î\ ø√dü+ mH√ï Äø£sD ¸¡ \T, edü‘T· \T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Vü‰]‡˝ŸV≤æ ˝Ÿ‡≈£î düMT|ü+˝À ]w”yê´© ø£\<äT.

X¯‘êu≤›\ #·]Á‘· ø£*–q Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì düTs¡T≥T|ü*˝¢ À |ü*ø¢ =+&˚X«¯ s¡Tì Ä\j·T+ ø£\<äT. H˚&TÉ y˚˝≤~ eT+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô dü+<äsÙ¡ q‘√ Á|üd~æ Δ #Ó+<äT‘·T+~. áX¯«s¡T&ÉT *+>±ø±s¡+˝À>±ø£, <˚e⁄ì Äø±s¡+˝À ñ+&É&+É $X‚w+ü .

#·+Á<ä–] uÀj·Tø=+&É #Í&˚|*ü ¢ eT+&É\+˝À uÀj·Tø=+&Éô|’ >∑+>∑eTà Ä\j·T+ ñ+~. X¯øÏÔ dü«s¡÷|æDÏ nsTTq á <˚e‘·qT #·÷&É&ÜìøÏ eTq sêÅwüº Á|ü»\‘√bÕ≥T ø£sêí≥ø£ Á|ü»\T n~Ûø+£ >± ekÕÔsT¡ .

|üsê´≥ø£ øπ +Á<ë\T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À #·÷&É<–ä q Á|ü<X˚ Ê\˝À Vü‰]‡©Væ≤˝Ÿ‡, #·+Á<ä–], >∑TÁs¡+ ø=+&É, ¬ø’˝≤düø√q, ‘·\ø√q, ø£|æ\rs¡ú+, ¬ø’>∑˝Ÿ »\bÕ‘·+, |ü⁄*>∑T+&ÉT, øö+&çq´ m*ô|ò+{Ÿ ÁbÕC…≈î£ ,º y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ »+‘·T dü+s¡øD å£ XÊ\ ù|s=ÿq<ä–q$. |üsê´≥ø£ s¡+>∑+˝À ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ n+‘·sê®rj·T >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~+~.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

mH√ï X¯‘êu≤›\ #·]Á‘· e⁄qï #·+Á<ä–] ø√≥ sêE\ bÕ\q≈£î ì<äs¡Ùq+. ‹s¡T|ü‹øÏ 15 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À >∑\ #·+Á<ä–] ø√≥˝À sê»eTVü≤˝Ÿ, sêDÏeTVü≤˝Ÿ, •˝≤Œ\T, uÀ≥Twæø±s¡T, ˝…{ ’ +Ï >¥ c˛ ø£\e⁄.

>∑TÁs¡+ø=+&É ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À yêj·T˝≤Œ&ÉT≈£î düMT|ü+˝À ø=+&É\T, >∑T≥º\ eT<Û´ä <äs¡Ùq $T#˚Ã~ >∑TÁs¡+ø=+&É. á ø√≥˝Àì eTVü≤˝Ÿ >∑‘· yÓ’uÛÑyêìøÏ Á|ürø£>± ì*∫ n|ü⁄s¡÷|ü •\Œ ø£fi≤ dü+|ü<\ä ‘√ $sêõ\T¢‘÷· e⁄+~.

¬ø’˝≤düø√q Hêsêj·TDeq+ eT+&É\ πø+Á<ä+ qT+&ç 8 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ø¬ ˝’ ≤düø√q ñ+~. á ø√q Á|üøÿ£ H˚ j·TTqï |üs«¡ ‘· |ü+øÏìÔ ªq>∑]H√dtμ nì |æ\TkÕÔs¡T. ¬ø’˝≤düHê<Ûä ø√q˝À 100 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ qT+∫ |19


»\bÕ‘·eTT C≤\T yês¡T‘·T+~. á»˝≤ìï ùd$ùdÔ ñ<äsø¡ √X¯ yê´<ÛTä \T qj·TeTe⁄‘êj·Tì uÛ≈Ñ î£ \Ô T #ÓãT‘ês¡T.

#·\¢ì >±* #·T≥÷º ø=+&É\T, ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À ¬ø’>∑˝Ÿ »\bÕ‘·+ |üsê´≥≈£î\qT $X‚w+ü >± Äø£≥Tº≈î£ +{À+~.

ø£|æ\rs¡ú+

øö+&çq´ ÁbÕC…≈î£ º

‹s¡T|ü‹˝À ø£|\æ rs¡+ú <ä>sZ∑ ¡ ‹s¡TeT\ ø=+&É MT<ä 20 MT. m‘·TÔ qT+∫ C≤]|ü&˚ ∫qïbÕ{Ï »\bÕ‘·+, Ä\j·T ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ n+<ëìï ÇqTeT&ç+|üCdÒ Tü +Ô ~. ‹s¡TeT\ ø=+&ÉMT<ä Äø±X¯>+∑ >∑, bÕ|üHêX¯q+ <ä>sZ∑ ¡ dü V ü ≤ »dæ < ä Δ + >± C≤\Tyêπ s ˙{Ï # êqfi¯ ó ¢ s¡ e TD° j · T Á|ü ø £ è ‹ yÓTs¡T|ü⁄©qT‘·Tqï≥T¢>± ñ+{≤sTT.

∫‘·÷Ôs¡T≈£î 50 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À |ü\eTH˚s¡T≈£î düMT|ü+˝À e⁄qï øö+&çq´ eq´ÁbÕD° dü+s¡øD å£ ≤\j·T+ @qT>∑T\≈£î ì\j·T+>± Á|ü‘´˚ ø£‘q· T dü+‘·]+#·Tø=qï~.

dü<ë•eø√q ‹s¡T|ü‹, |ü⁄‘·÷Ôs¡T s¡Vü≤<ë]˝À |ü⁄‘·÷Ôs¡T≈£î 9 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À dü<ë•eø√q ñ+~. »\bÕ‘·+, düV≤ü » dæ<yΔä TÓ qÆ |ü⁄wüÿ]DÏ, •ebÕs¡«‘·T\ Ä\j·÷\‘√ XÀ_Û\T¢‘√+~. n˝≤π> lø±fi¯V≤ü dæÔ dü‘´· y˚&TÉ s¡V≤ü <ë]˝À es¡<j ä T· ´ bÕfiË+ qT+&ç 12 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À dæ<Tä \Δ j·T´ø√q ñ+~.

‘·\ø√q ‹s¡T|ü‹ |ü≥D º ≤ìøÏ 56 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À >∑\ HÓsu¡ \’… Te<ä› ‘·\ø√q »\bÕ‘· + ñqï~. Ç#· à ≥ #· \ ¢ ì yê‘êes¡ D + Vü ≤ è<ä j · ÷ ìï ÄVü‰<¢ |ä sü T¡ düT+Ô ~. ˝Àj·T düMT|ü+˝À e+<ä dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ø£*–q z $∫Á‘·yÓTÆq r>∑ ñ+~. áX¯«sê\j·T+ ≈£L&Ü ø£\<äT. dæìe÷ wüO{Ï+>¥\T nH˚ø+£ Ç#·Ã≥ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. nuÛj Ñ ÷· s¡D´+ ≈£L&Ü.

|ü⁄*>∑T+&ÉT ô|qTeT÷s¡T≈£î 3 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ 600 n&ÉT>∑T\≈£î ô|’>± m‘·TÔ>∑\ |ü⁄*>∑T+&ÉT ñ+~ #·÷|üs¡T\≈£î •e*+>±ø±s¡+˝À ø£ì|æ+#˚ á >∑T+&ÉT s¬ +&ÉT >∑T+&É¢ ø£\sTTø£. M{Ï˝À ˇø£{Ï •e⁄ì Á|ü‹s¡÷|üeTì, eTs=ø£{Ï bÕs¡«‹ Á|ü‹s¡÷|üeTì Á|ü»\ qeTàø£+. BìøÏ ~>∑Te >∑T+{°X«¯ s¡Tì Ä\j·T+ >∑\<äT.

¬ø’>∑˝Ÿ 20|

|ü\eTH˚sT¡ qT+&ç 30 øÏ.MT <ä÷s¡+˝Àì ≈£î|üŒ+ s¡V≤ü <ë]˝À ø¬ >’ ˝∑ Ÿ Á>±eT+ qT+&ç 2 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ø¬ >’ ˝∑ Ÿ »\bÕ‘·+ ñ+~. |ü#÷ ì #Ó≥T¢,

p ‹s¡T|ü‹ 5 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À #Ós√¢|˝ü ,¢… n*|æ] u…b’ Õdt e÷s¡+Z ˝À ñqï l y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ »+‘·TÁ|ü<sä Ù¡ qXÊ\ s¡øs£ ø¡ ±\ »+‘·Te⁄\T, |ü≈îå£ \‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·T+~.

C≤q|ü<ä ø£fi≤s¡÷bÕ\T Á>±e÷˝À¢ìï |ü˝¢… yêdüT\≈£î Á|”‹bÕÁ‘·yTÓ qÆ ø£fi≤s¡÷bÕ\qT C≤q|ü<ä ø£fi¯\T nì n+{≤s¡T. á ø£fi¯\T Äj·÷ C≤‘·T\ dü+düÿè‹ì, Ä#êsê\qT, n_Ûs¡T#·T\qT, nqTuÛÑ÷‘·T\qT ìøÏå|üÔ+ #˚düTø=ì ñ +{≤sTT. eTq õ˝≤¢˝À M~ÛHê≥ø±\T, #Óøÿ£ uÛ»Ñ q, |ü+&É] uÛ»Ñ q, ø√˝≤≥+, ‘√\T u§eTà˝≤≥, >=_“, »øÏÿ, >¬ ]>∑qè‘·´+, C≤‘·s¡ y˚cÕ\T e+{Ï$ Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. Çy˚>±ø£ õ˝≤¢˝À dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± Á|ü<]ä Ù+#˚ &É|ü \ qè‘·´+, >=s¡e qè‘ê´\T, #Ó\Áe÷\ qè‘·´+, |æ\¢+ø£f…º\ qè‘·´+, ∫{Ϻ‘êfi¯ uÛÑ»q\T, ø°\T>∑TÁsê\T, ≈£î\T≈£î qè‘ê´\T, |ü⁄*y˚wü+, Vü≤]ø£<∏ä\T, >∑+–¬s<äT› Ä≥\T, e+{Ï$ #Ó|ü ø√ <ä>Z∑ ø£fi≤s¡÷bÕ\T. n‹ ÁbÕNq ø£fi¯ nsTTq M~Û Hê≥ø£ Á|ü<äs¡ÙH˚ eè‹Ô>± ø£*–q ≈£î≥T+u≤\T eTq õ˝≤¢˝À ≈£î|üŒ+ ÁbÕ+‘·+˝À ø£+>∑T+~, ø=‘·sÔ TT+&ÉT,¢ >∑T&ÉT|ü˝…¢ Á>±e÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïø° ñHêïsTT. y˚dü$ ø±\+˝À »]π> uÛ≤s¡‘√‘·‡yê\˝À á C≤q|ü<ä Hê≥ø±\T eTq õ˝≤¢˝À Á|ü<]ä ÙdüT+Ô {≤s¡T.

ø£fi¯\T ø£fi+¯ ø±Ø, f…Ás¡ø√≥ u§eTà\T, <ës¡T •˝≤Œ\T #Óøÿ£ &É+, ø=j·T´ u§eTà\T, ø£+#·T $Á>∑Vü≤ Á|ü‹eT\ ‘·j·÷Ø, n]y˚DÏ ø£fi≤ø£è‘·T\T yÓTT<ä\>∑T ø£fi\¯ T eTq õ˝≤¢˝À Á|üd~æ Δ #Óz+<ësTT.

ø£\+ø±Ø ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ lø±fi¯Vü≤dæÔ |ü≥ºD+ <˚X¯+˝ÀH˚ ø£\+ø±Ø ø£fi¯≈£î ø±D≤∫. Á|üøè£ ‹ dæ<yΔä TÓ qÆ s¡+>∑T\T ‘·j÷· s¡T #˚dæ yê{Ïì n+<äyTÓ qÆ ∫Á‘ê\T>± >∑T&É\¶ ô|’ ∫Árø£]+#·&yÉ T˚ ø£\+ø±Ø ∫Á‘·øfi£ ¯ lø±fi¯V≤ü dæ˝Ô À |ü~eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T sêe÷j·TD+, ãT<äTìΔ J$‘· #·]Á‘·\qT u§eTà\s¡÷|ü+˝À ªπøHê«dtμ ô|’ ∫Á‹+∫q+<äT≈£î sêÅwü|º ‹ü

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


π ø +Á_&ç ® ˝ À ñqï‘· $<ë´uÛ ≤ ´dü + #˚ X Ês¡ T . uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + e∫à ãs√&Ü »qs¡ ˝ Ÿ > ± |ü ì #˚ d æ $<ë´s¡+>∑ n_Ûeè~ΔøÏ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· yÓd’ t #Ûêq‡\sY>± Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·÷ìï düs«¡ ‘√ eTTK+>± r]Ã~<ä&› ÜìøÏ ø£èwæ#X˚ Ês¡T. áj·Tq sêdæq ªeTTdü\eTà eTs¡D+μ, ªø£$‘·«‘·‘«Ô· $#ês¡Dμ nH˚ Á>∑+<∏ë\T s¬ &ç¶ >±] ø£$‘êÁ|ü‹uÛ≈Ñ î£ ì<äsÙ¡ q+>± ì*#êsTT.

düsπ «|ü*¢ sê<Ûëø£èwüHí é nyês¡T\¶ T n+<äT≈£îHêïs¡T. 1976˝À C§qï\>∑&¶É >∑TÁs¡|Œü XË{ºÏ |ü<àä l nyês¡Tq¶ T n+<äTø=Hêïs¡T. 2008e dü+e‘·‡s¡+˝À leT‹ eTTìs¡‘ï· sêÅwü|º ‹ü nyês¡Tq¶ T bı+<ës¡T.

<ës¡T •˝≤Œ\T <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Ä+Á<ÛäsêÅwüº+ qT+∫ yÓTT<ä{ÏkÕ] nyês¡T¶ n+<äT≈£îqï <ës¡T•*Œ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ yêdæ ø±e≥+ >∑eTì+#·<ä>∑Z $wüjT· +. n~ ≈£L&Ü lø±fi¯V≤ü dæøÔ Ï düMT|ü+˝Àì |ü\j ¢ ÷· \ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ª>∑TeTà&ç |üP&ç dü‘´· Hêsêj·TDμ Äj·Tq ‘·q Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\‘√ <˚X¯$<˚XÊ˝À¢ ø°]Ô kÕ~Û+#ês¡T. lø±fi¯Vü≤dæÔøÏ düMT|ü+˝ÀH˚ ñqï eTs√ <ës¡ T •\Œ ø£ fi ≤π ø +Á<ä + e÷<Û ä e e÷\. Ç#· à ≥ #Ó π ø ÿ •˝≤Œ\T ãVüQdüT+<äs+¡ >± ñ+{≤sTT.

n]y˚DÏ ø£fi≤ø£è‘·T\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Çfi¯fl˝À H˚\ô|’, >√&É\ô|’, ≈£î+&É\ô|’ s¡øs£ ø¡ ±\ s¡+>∑T\‘√ ø£fi≤‘·àø£+>± ^dæq ∫Á‘·yD ˚ Ï n]y˚D.Ï eT<äq|ü˝¢… düMT|ü+˝Àì nH˚ø£ Á>±e÷˝˝À H˚{øÏ Ï Ç$ <äsÙ¡ q$Tdü÷HÔ ˚ ñHêïsTT. n]y˚DøÏ Ï Ä<ÛTä ìø£ b˛ø£&\É T H˚]Œq e´øÏÔ $Áø£yTé |üsT¡ Ãπs. Á|üdTü ‘ Ô +· |ü\eTH˚sT¡ , eT<äq|ü˝¢… ÁbÕ+‘ê\˝À f…Ás¡ø√≥ u§eTà\T eTq≈£î <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êïsTT.

õ˝≤¢ Á|üeTTKT\T X¯+ø£s+¡ u≤&ç düT+<äsê#ê] Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT, Ä ÁbÕ+‘· eTVü≤˙j·TT\qT, q<äT\qT n»sêeTs¡+ #˚dæq ªe÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*¢øÏ eT˝… ¢ | ü P <ä + &É μ π > j· T s¡ # · s TT‘· X¯ + ø£ s ¡ + u≤&ç düT+<äsê#ê] eTq õ˝≤¢ yêdüeÔ ⁄´\T. áj·Tq ^‘·+ ‘Ó\T>∑T ø£fi≤eT‘·*¢ yÓT&É˝À düTyêdüq\T yÓ<ä»˝Ò¢ düTeTH√Vü≤s¡ Vü‰s¡+.

ø£≥eº T+∫ sêeT*+>±¬s&ç¶ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ ø£≥eº T+∫ Á>±eT+˝À 10`12`1880˝À sêeT*+>±¬s&ç¶ »ìà+#ês¡T. $<ë´s¡+>∑+˝À, kÕVæ≤‘·´s¡+>∑+˝À m+‘√ ùde#˚XÊs¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

n+‘·sê®rj·T U≤´‹>±+∫q düsπ «|ü*¢ sê<Ûëø£èwüHí é 1888 dü+e‘·‡s¡+ ‹s¡T‘·D Ô ˝Ï À »ìà+#ês¡T. Äj·Tq Ä#ês¡T´&ÉT>±, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ùde\+~+∫q ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ uÛ≤s¡‘· ñ|üsêÅwüº|ü‹>±, ˇø£e÷s¡T uÛ≤s¡‘· sêÅwü|º ‹ ü >± |üì#˚dæ Ä |ü<eä ⁄\≈£î mq˝Òì >ös¡yêìï #˚≈L£ sêÃs¡T. $<ä´ e\q $<ë´]ú <Ûèä ø£Œ<∏+ä ô|s¡T>∑T‘·T+~. XÊÅd”j Ô T· ne>±Vü≤q n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+~. $<ä´ e\q e´øÏÔ>∑‘· Áø£eT•ø£åD ô|s¡T>∑T‘·T+~ nì sê<Ûëø£èwüíHé uÛ≤$+#˚yês¡T. áj·Tq »qà~q+ nsTTq ôdô|º+ãs¡T 5q ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡e+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêï+.

õ&ÉT¶ ø£èwüeí T÷]Ô 1895˝À eT<äq|ü˝˝¢… À |ü⁄{Ïqº õ&ÉT¶ ø£èwüeí T÷]Ô Á|ü|+ü #· Á|üU≤´‘· ‘·‘«· y˚‘>Ô· ±, ˝Àø£ >∑Ts¡Te⁄>± ø°]Ô >∑&+ç #ês¡T. $<ë´s¡T\ú ô|’ ˇ‹Ô&˝ç ìÒ $<ë´$<ÛëHêìøÏ Ms¡T lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. e÷‘·èuÛÑ÷$Tô|’ ñqï eTeTø±s¡+‘√ eT<äq|ü˝¢… düMT|ü+˝Àì ]wæyê´*˝À bÕsƒX¡ Ê\qT kÕú|+æ #ês¡T. 1984˝À Á|ü|+ü #· XÊ+‹ ãVüQeT‹ì n+<äT≈£îHêïs¡T. õ&ÉT¶ ø£èwüeí T÷]Ô uÀ<Ûqä ˝À¢ì eTTU≤´+XÊ\T. ÿ Ä<Ûë´‹àø£ ‘·‘êÔ«ìï eTq <Óq ’ +~q Jeq+˝À bı+<äT|üs#¡ T· ø√yê*. ÿ Á|üøè£ ‹|ü≥¢ Äsê<Ûq ä ô|+#·Tø√yê*.

nq+‘·Xj ¯ T· q nj·T´+>±sY C≤rj·T kÕ«‘·+Á‘·´ ñ<ä´eT+˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· ìs¡ « Væ ≤ +∫q nq+‘· X ¯ j · T q nj· T ´+>±sY ‹s¡T#êq÷s¡T˝À »ìà+#ês¡T. Äj·Tq Vü≤√+s¡÷˝Ÿ ñ<ä´eT+˝À, ñ|üdü‘ê´Á>∑V≤ü +˝À, øÏ«{Ÿ Ç+&çj÷· ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nj·T´+>±sY uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêàD+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ≈î£ &ç|Pü ´{° d”Œø£s>Y ±, ˝Àø˘duü ÑÛ d”Œø£s>Y ± Á|ü‹uÛ≤e+‘·+>± |üì#˚XÊs¡T. |21


u§*¢ì eTTqkÕ«$T Hêj·TT&ÉT

õ˝≤¢ ` eTs¡|⁄ü sêì |òTü {≤º\T

1885˝À ‹s¡T‘·ÔDÏ düMT|ü+˝Àì y˚|ü+CÒ] Á>±eT+˝À »ìà+∫q u§*¢ì eTTqkÕ«$T Hêj·TT&ÉT ∫‘·÷sÔ T¡ Hê´j·Tyê<ä eè‹Ô ÁbÕs¡+_Û+∫ eT+∫ù|s¡T bı+<ës¡T. 1930˝À eTÁ<ëdüT ÁbÕ$qT´ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± mìï¬ø’ 1934 es¡≈î£ ø=qkÕ>±s¡T.

nì_ôd+{Ÿ

@.m+. sêC≤ >∑ T &ç b Õ\ eT+&É \ +˝À 197 sêe÷|ü ⁄ s¡ + Á>±e÷ìøÏ düMT|ü+˝Àì Hêπ>+Á<ä|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À @.m+. sêC≤ »ìà+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, ø£qï&É uÛ≤wü\˝À e+<ä˝≤~ bÕ≥\qT >±q+ #˚XÊs¡T. ª#·\ì¢ sêC≤ z #·+<äe÷eTμ, ªsêy√sTT #·+<äe÷eTμ n+≥÷ ‘· q >±HêeTè‘· + ‘√ ø√{≤¢ ~ ‘Ó \ T>∑ T Á|ü » \ Vü≤è<äj÷· \qT <√#·T≈£îqï >±j·T≈£î&ÉT. düTÁ|üd<æ Δä #·\q ∫Á‘·>±j·Tì ªõøÏÿμ (õ. ø£èwüyí D ˚ )Ï M] düreTDÏ.

Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #· + Á<ä – ] eT+&É \ + Hêsêyê]|ü * ¢ ˝ À »ìà+#ês¡ T . Ä]Δ ø £ X ÊÅdü Ô + ˝À l yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ |ü{≤º|ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. 9 dü+e‘·‡s¡eTT\T eTq sêÅwüº eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. ◊.{Ï. s¡+>∑ n_Ûeè~ΔøÏ $X‚wü ø£èwæ #˚dæ Á|ü|+ü #· yê´|ü+Ô >± eTq sêÅcÕºìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#êÃs¡T. Á|ü»\ n_Ûeè~Δ ø=s¡≈î£ nH˚ø£ dü+düÿs¡D\T rdüTø=ì e#êÃs¡T. Á|üdTü ‘ Ô +· ≈£î|üŒ+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z XÊdüq düuÛÑT´\T>± ñ+≥÷, XÊdüq düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£åH˚‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.

q˝≤¢] øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ø£*øÏ] eT+&É\+ q>∑] |ü˝…¢˝À »ìà+#ês¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À eT+∫ ÁøÏø¬ {Ÿ Ä≥>±&ÉT>± ù|s¡T ‘Ó#T· Ã≈£îHêïs¡T. sêÅwüº XÊdüq düu≤Û |ü‹>± |üì#˚XÊs¡T. |”˝sÒ T¡ ìjÓ÷»ø£ es¡Z XÊdüq düuTÑÛ ´\T>± ñ+≥÷ Á|üdTü ‘ Ô +· sêÅcÕºìøÏ sêÅwüº eTTK´eT+Á‹>± ñHêïs¡T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ qT+&ç q\T>∑Ts¡T eTTK´eT+Á‘·T\T 1. l bÕq>∑˝Ÿ sêC≤, ñeTà&ç eTÁ<ëdüT sêÅwü+º 2. l ~yêHé ãVüQ<ä÷sY eTTqkÕ«$T Hêj·TT&ÉT, ñeTà&ç sêÅwü+º 3. Hêsê#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ 4. q˝≤¢] øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç,¶ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ 22|

◊]wt <˚X¯düTúsê˝…’q nì_ôd+{Ÿ eT<äq|ü˝…¢˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+#˚+<äT≈£î e∫à ‘Ó \ T>∑ T Á|ü » \ô|’ eTeTø±s¡ + ô|+#· T ø=qï~. eT<äq|ü˝¢… $<ë´πø+Á<ä+>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä&ÜìøÏ _.{Ï. ø£fi≤XÊ\ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì #Ó|üŒe#·TÃ. Á_{°wt Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± kÕ–q kÕ«‘·+Á‘·´ ñ<ä´e÷ìøÏ á ø£fi≤XÊ\ y˚~ø¬ ’ #·]Á‘·˝À ∫s¡dàü s¡Dj ° T· kÕúq+ |ü~\ |üsT¡ #·Tø=+~.

eTqïes¡+ m˙º|ædæ` u…˝Ÿ dü+j·TTø£Ô uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ lø±fi¯Vü≤dæÔ eT+&É\+ eTqïes¡+ Á>±e÷ìøÏ düMT|ü+˝À $<äT´‘Y ñ|üøs£ H¡ ê\ ‘·j÷· Ø ÁbÕC…≈î£ º ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. á ÁbÕC…≈î£ º e\q Á|ü‘´· ø£+å >± 6 y˚\ eT+~øÏ, |üs√ø£+å >± eTs√ bÕ‹ø£ y˚\ eT+~øÏ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£\T>∑ qTHêïsTT. á |ü]ÁX¯eT e\q eTqïesêìøÏ C≤rj·T kÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+~.

Äs√>∑´ Á|ü<ësTTì ` Äs√>∑´es¡+ <˚X+¯ ˝À ø£j å T· s√>∑+‘√ Á|ü»\T eTè‘·T´yê‘· |ü&TÉ ‘·Tqï düeTj·T+˝À eT<äq|ü˝¢… düMT|ü+˝Àì Äs√>∑´es¡+ yê´øχHé ø£qT>=ì Äs√>∑´ #·]Á‘·˝À ]ø±s¡T¶ düèwæ+º ∫+~. 1915 p˝…’ 19q eTÁ<ëdt >∑es¡ïsY ˝≤sYô¶ |+{Ÿ ˝≤+&é XÊì{À]j·T+qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1922˝À ‘=*kÕ]>± Çø£ÿ&É ø£j å T· ìyês¡D |üØø£\å T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. 1927˝À yê´øχHéqT ø£qT>=Hêïs¡T. 1952˝À n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì l »eVü≤sY˝≤˝ŸHÓÁVüA XÊì{À]j·T+qT dü+<ä]Ù+∫ Äs√>∑´es¡+ >∑T]+∫ Á|üXd¯ +æ #ês¡T.

|ü⁄‘·÷sÔ T¡ ` X¯\´ yÓ<’ ´ä + |ü ⁄ ‘· ÷ Ô s ¡ T eT+&É \ +˝Àì sê#· b ÕfiË + Á>±eT+˝À >∑ ‘ · 130 dü+e‘·‡sê\T>± X¯\´ yÓ’<ä´+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕ+πø‹ø£|üs¡+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï X¯\´yÓ<’ ë´ìøÏ ñqï ÁbÕ#·Ts¡´+ ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . <äøD åÏ ≤~ sêÅcÕº\˝À u≤≥T ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ ‘·~‘·s¡ sêÅcÕº\ qT+&ç ≈£L&Ü Á|ü»\T Ç#·Ã≥≈£î e∫à yÓ<’ ´ä + bı+<äT‘·T+{≤s¡T. uÛ≤s¡‘· e÷J sêÅwü|º ‘ ü T· \T ` $.$.–], ˙\+ dü+Je¬s&ç,¶ sêÅwüº e÷J eTTK´eT+Á‘·T\T n+»j·T´, eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ |ü⁄‘·÷sÔ T¡ X¯\´ yÓ<’ ´ä + #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T.

H˚wqü ˝Ÿ n{≤àdæŒj·T]ø˘ ]düsÃY ˝Òãsπ ≥Ø bÕø±\ eT+&É\+, >±<ä+øÏ e<ä› n+‘·sê®rj·T kÕúsTTøÏ m~–q sê&ÜsY øπ +Á<ä+ ñ+~. Ç~ Á|ü|+ü #·+˝À s¬ +&Ée n‹ ô|<ä<› q’Ó sê&ÜsY øπ +Á<ä+. XÊÅdüÔ kÕ+πø‹ø£ s¡+>±\˝À |ü]XÀ<Ûqä Á|üÁøÏjT· \≈£î ‘√&ÜŒ≥Tì#˚à á sê&ÜsY øπ +Á<ä+ eTq õ˝≤¢˝À HÓ\ø=\Œ&É+ $X‚w+ü . ãTT‘·T|üeHê\T @s¡Œ&É{≤ìøÏ eTT+<äT yê‘êes¡D+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\T ekÕÔjÓ÷

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


>∑T]Ô+#·&ÜìøÏ á sê&ÜsY øπ +Á<ä+ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. á sê&ÜsY øπ +Á<ä+ <ë«sê HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝Àì lVü≤]ø√≥, cÕsY øπ +Á<ëìøÏ ñ|üÁ>∑V‰ü \ Á|üj÷Ó >∑ düeTj·T+˝À nedüsy¡ TÓ qÆ düV‰ü j·÷ìï n+<äCkÒ ÕÔsT¡ .

kÕVæ≤‘·´+ kÕVæ≤r s¡‘êï\T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À eTTK´+>± ÁbÕNq ø£e⁄˝À¢ <Û÷ä s¡{ ® ,Ï nqïeTj·T´, πøåÁ‘·j·T´, b˛* ô|<ä› yÓ+ø£Á{≤eT ø£$, eT\¢q ø£$, kÕs¡+>∑bÕDÏ, yÓ+ø£{≤#·\|ü‹, ø£$ #Í&É|Œü , <˚•ø±#ês¡T´\T, ø£èwüeí ÷#ês¡T´\T, yÓ+ø£≥ s¡+>∑XÊÅdüTÔ\T, düTã“sêj·Tø£$, uÛÑ{Ϻø£$, es¡ø£+sƒ¡s¡e XÊÅdæÔ, ≈£î|ü kÕ«eTj·T´, qs¡dj ü T· ´, ‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã eTTKT´\T. Ms¡T ÄHê{Ï sêE\ ø=\Te⁄˝À ñ+≥÷ s¡#q· \T #˚XÊs¡T. lø±fi¯V≤ü dæÔ yêdüeÔ ⁄´˝…q’ <Û÷ä s¡{ ® Ï lø±fi¯V≤ü d”XÔ «¯ s¡ X¯‘ø· e£ TT, lø±fi¯V≤ü dæÔ eTVü‰‘·à´+ e+{Ï Á>∑+<∏ë\qT s¡∫+#ês¡T. ‘êfi¯b¢ Õø£ nqïeTj·T´ ‘Ó\T>∑T ø£e⁄\˝ÀH˚ düTÁ|üdæ<äTΔ&Ó’q yêπ>Zj·Tø±s¡T&ç>±, ‹s¡TeT˝ÒX¯óì uÛÑ≈£îÔ&ÉT>± ù|¬sìïø£>q∑ ï ø£$. 32y˚\ ô|’∫\T≈£î dü+ø°sqÔ¡ \‘√ Ç‘·qT ‘Ó\T>∑Tyê] >∑T+&Ó˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± $T–*b˛j·÷s¡T. ø±πs«{Ï q>∑s+¡ yêdüeÔ ⁄´\sTTq øπ Áå ‘·jT· ´ y˚DT>√bÕ\kÕ«$T #·]Á‘· e+{Ï ø£<\ä∏ qT s¡∫+#ês¡T. ø±πs«{Ï q>∑s+¡ sêE\ ø=\Te⁄˝À ñqï b˛* ô|~› yÓ+ø£Á{≤eT ø£$ y˚DT >√bÕ\ X¯‘·ø£+ s¡∫+#ês¡T. ‘·]>=+&É yÓ+>∑e÷+ã yÓ+ø£{≤#·\ eTVü≤‘·´+, j·Tø£>å ±Hê\T e+{Ï s¡#q· \T #˚XÊs¡T.

sêe÷#ês¡T´\T, ô|~›+{Ï BøÏå‘·T<ëdüT, Ä‘·à≈£Ls¡T ø£ècÕísêe⁄, |üPì Hêπ>X¯+, ¬ø.$. düTÁãeTD´+, eTT<äT› ø£èwüíj·T´Hêj·TT&ÉT, j˚T≥÷] ãj·÷´¬s&ç,¶ lìyêdüsêe⁄, X¯+ø£s+¡ u≤&ç düT+<äsê#ê], \ø°àå |ü‹Hêj·TT&ÉT, ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, õ.$. düTu≤“¬s&ç,¶ yêdüHé ˝Àø£Hê<∏+ä , m+.ÄsY. #·+Á<ä, >∑+>∑T\eT+<ä&,ç |ü⁄*ø£+{Ï ø£ècÕís¬ &ç¶ yÓTT<ä˝q’… yês¡T.

dü+^‘· $<ë«+düT\T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝Àì dü+^‘· $<ë«+düT\˝À ∫‘·÷sÔ T¡ düTÁãeTD´+ |æfi,¢’Ë ñ|üŒ\ <ä&j ç ÷· + düTÁãeTD´+, ø¬ . Ms¡sê|òTü e⁄\T, $. »j·Tsê+, _. yÓ+ø£≥ s¡eTD, $»j·T+, dæ+>∑s¡j·T´, sêeTj·T´, kÕs¡+>∑bÕDÏ, nqïe÷#ês¡T´\T yÓTT<ä\>∑Tyês¡T ù|s=ÿq<ä–qyês¡T.

#·<Tä e⁄\eTà... #Ó≥Tº ˙&É˝À $<ä´ Á|ü>∑‹øÏ eT÷\+. e´øÏÔ q&Ée&çø£, Á|ües¡Ôq˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêe&É+˝À m+‘√ ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤düT+Ô ~. Ç˝≤+{Ï $<ä´ n+<ä]øÏ n+~q|ü&˚ Ä düe÷»+ XÀuÛ≤j·Te÷q+>± e]Δ\T¢‘·T+~. á ñ <˚›X¯+‘√H˚ $X¯«$<ë´˝j·÷\T, ø£fi≤XÊ\\T ˝…ø£ÿ≈£î$T+∫ yÓ*XÊsTT. eTTK´+>± @ õ˝≤¢ ˝ À ˝Ò ì $<Û ä + >± ∫‘· ÷ Ô s ¡ T õ˝≤¢ ˝ À @&É T $X¯«$<ë´\j·÷\T ñ+&É&+É ñqï‘· $<ä´≈£î ñqï ÁbÕ<Ûëq´‘·qT düŒwü+º #˚k˛Ô+~.

∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì Ä<ÛäTìø£ s¡#·sTT‘·\˝À ÁøÏ+~ yês¡T >∑Ts¡T+Ô #·Tø√<ä–q yês¡T l X¯+ø£s+¡ u≤&ç düT+<äsê#ê], ø£≥eº T+∫ sêeT*+>±¬s&ç,¶ sêfi¯fl|ü*¢ nq+‘· ø£èwüXí s¯ à¡ , ÄsY.mdt. düT<äsÙ¡ q+, ø¬ . düu≤Û , |æ. sê»>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, eTT+>∑s¡ X¯+ø£sH¡ êsêj·TD, |ü⁄*ø£+{Ï ø£ècÕís¬ &ç,¶ ø£\Teø=\qT dü<ëq+<ä, mdt. eTTìdüT+<äs+¡ , eTqïe uÛ≤düÿs¡Hêj·TT&ÉT, eT<ÛTä sê+‘·ø+£ sêC≤sê+, |æ.$. ns¡TD≤#·\+, e\¢+bÕ{Ï, #·+&û<ëdt, dæ. y˚DT, ø±DÏbÕø£+ *+>∑qï, |üqbÕø£+ Äq+<ë#ês¡T´\T, CÀ˝…bÕfiË+ eT+>∑eTà, Hêj·TTì ø£èwüeí T÷]Ô, q÷‘·\bÕ{Ï >∑+>±<Ûsä +¡ , |üP‘·\|ü≥Tº lsêeTT\T s¬ &ç,¶ m+.ÄsY. #·+Á<ä, Hê$Tì düTÁãVü≤àD´+ Hêj·TT&ÉT, y˚+|ü*¢ nãT›˝ŸU≤<äsY ‘·~‘·s¡T\T eTTKT´\T.

Á|üeTTK ø£fi≤ø±s¡T\T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À mH√ï Hê≥ø£ düe÷C≤\T kÕú|+æ #·ã&ܶsTT. á düe÷C≤\ <ë«sê q≥T˝…+<äs√ bÂsêDÏø,£ #ê]Á‘·ø£ kÕ+|òT” ø£ Hê≥ø±\qT Á|ü < ä ] Ù+∫ Á|ü » \ eTqïq\T bı+<ës¡ T . Ä q≥s¡ ‘ êï\˝À ù|s=ÿq<ä–qyês¡T. sêC≤ u§|üŒsêE sêeTø£èwü+í sêE, ∫‘·÷sÔ T¡ Hê>∑jT· ´, q\¢+XË{Ϻ lsêeTT\T, bÕ\TyêsTT qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, Ä‘·à≈£Ls¡T Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, HÓ\÷¢s¡T ø£èwüíj·T´, |æ&É‘·\ qs¡dæ+Vü≤j·T´, ns¡DÏ

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

eTDÏeT≈£î≥+ ... md”«j·T÷... sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·yêdüT\≈£î ñqï‘· $<ä´ ø£*Œ+#ê\H˚ eTVü≤√qï‘· \ø£´å +‘√ 1954˝À l y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ $X¯«$<ë´\j·÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ ≥+>∑T≥÷] Á|üø±X¯+ |ü+‘·T\T, ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ e]‡{° n_Ûeè~ΔøÏ $X‚wü ø£èwæ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä{À¢ Äs¡T $uÛ≤>±\‘√ @s¡Œ&çq e]‡{° H˚&TÉ 58 $uÛ≤>±\qT ø£*– 71 ø√s¡T‡\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. 400 eT+~ n<Ûë´|ü≈î£ \T, 1500 eT+~ uÀ<ÛHä ‘ ˚ s· ¡ dæã“+~, nsTT<äTy˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ n\sês¡T‘√+~. Çø£ÿ&É #·~$q yês¡T ◊@mdt, ◊|”mdt e+{Ï ø°\ø£ b˛düT\º ‘√ bÕ≥T >=|üŒ sê»ø°jT· y˚‘\Ô· T nj·÷´s¡T. ‘Ó<ÓbÕ n~ÛH˚‘·, e÷J eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Çø£ÿ&ç $<ë´]ú. Ç˝≤ ø±\Áø£eT+˝À nH˚ø£ yÓT\Æ Tsêfi¯q¢ T n~Û>$∑ Tdü÷Ô n_Ûeè~Δ |ü<+ä∏ ˝À q&ÉTk˛Ô+~.

|23


|ü<ëàer eTVæ≤fi≤ $X¯«$<ë´\j·T+ ` m˙ºÄsY ø£\\ kÕø±s¡+

dæ«yéT‡ ` ‘·\e÷ìø£+

eT>∑yê]‘√ düe÷q+>± eTVæ≤fi¯\≈£î ñqï‘· $<ä´ ø£*Œ+#ê\H˚ dü<Tä <˚XΔ +¯ ‘√ dü«ØZjT· q+<äeT÷] ‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄ 1983 @Á|æ˝Ÿ 14e ‘˚Bq l |ü<ëàer eTVæ≤fi≤ $X¯«$<ë´\j·÷ìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. n|üŒ{À¢ Ç~ <˚X+¯ ˝À Ç<=ø£ÿfÒ eTVæ≤fi≤ e]‡{°, Á|üdTü ‘ Ô +· 250 dæã“+~. 2700 eT+~ $<ë´s¡T\Δ ‘√ $ø£dkæ ˛Ô+~. 59 |”J, j·T÷J ø√s¡T‡\qT n+~k˛Ô+~. ñqï‘· $<ä´ <ë«sê eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· kÕ<Ûqä ≈£î $X‚wü ø£èwæ n+~k˛Ô+~.

d”eT Á|ü»\≈£î yÓ<’ ´ä $<ä´‘√ bÕ≥T n<ÛTä Hê‘·q yÓ<’ ë´ìï ‹s¡T|ü‹˝À l yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ ÇHéd≥ ºæ ÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø˝£ Ÿ ôd’H‡Ó dt (dæ«yéT‡) 1986˝À @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. BìøÏ @Á|æ˝Ÿ 18, 1986˝À q+<äeT÷] ‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e •˝≤|òü\ø±ìï y˚XÊs¡T. msTTyéT‡ ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î |üì#˚d÷ü Ô m+<ä]ø√ ÁbÕD+ b˛k˛Ô+~. nH˚ø£ eT+~ j·TTe yÓ<’ Tä ´\qT n+~dü÷Ô düe÷»ùde |ü≥¢ ‘·q ø£syÔ¡ ê´ìï ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Á|üdTü ‘ Ô +· ‹‹<˚ |üs´¡ y˚øD å£ ˝À q&ÉTk˛Ô+~.

y˚~ø˘ $X¯«$<ë´\j·T+

Á<ä$&É e]‡{° ` dü+düÿè‘·T\ ì\j·T+ <äøÏåD <˚X¯uÛ≤wü\≈£î Je+ b˛dæ y˚\ dü+e‘·‡sê\ dü+düÿè‹ì ø±bÕ&É\H˚ \ø£´å +‘√ Á<ä$&É $X¯«$<ë´\j·÷ìï n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT 1997˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. e]‡{° 2004 es¡≈î£ 5 $uÛ≤>±\‘√ e÷Á‘·yT˚ q&ç∫+~. Á|üdTü ‘ Ô +· 17 $uÛ≤>±\T, 6 πø+Á<ë\‘√ ñqï‘· $<ë´ πø+Á<ä+>± uÛ≤dæ\T¢‘√+~. 24 ø√s¡T‡\qT n+~dü÷Ô Á<ä$&É uÛ≤wü\ n_Ûeè~ΔøÏ $X‚wü ø£èwæì n+~k˛Ô+~. á e]‡{° n_Ûeè~Δ˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, øπ s¡fi,¯ ø£sêí≥ø£ sêÅcÕº\T uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*– @{≤ Ä]Δø£ düV‰ü j·÷ìï n+~düTHÔ êïsTT.

uÛ≤s¡rj·T dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ eT÷\yÓTqÆ y˚<ä $<ä ´ qT n+~+#ê\H˚ ñqï‘· ÄX¯ j · T +‘√ ‹s¡TeT\ ` ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ y˚~ø˘ $X¯« $<ë´\j·÷ìï 2006˝À @sêŒ≥T #˚d+æ ~. >∑es¡ïsY sêy˚TX¯«sY sƒê≈£LsY, eTTK´eT+Á‹ yÓ’ j·Tdt. sê»X‚KsY s¬ &ç¶ á $X¯«$<ë´\j·T kÕú|qü ≈£î m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T.

|üXó¯ yÓ<’ ´ä e]‡{° ` s¬ ‘ ’ T· \ ø£\Œe*¢

sêÅw”j º T· dü+düÿè‘· $<ë´|”s+¡ƒ ` kÕ+Á|ü<ëj·÷\ Á|ürø£

24|

<˚X¯ eT÷\ uÛ≤wüjÓÆTq dü+düÿè‘· uÛ≤wüqT |ü]s¡øÏå+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ 1961˝À πø+ÁBj·T dü+düÿè‘· $<ë´|”sƒ¡+>± e÷s¡TŒ #Ó+~+~. BìøÏ 1962 »qe] 4q ÁbÕs¡+uÛÑ |ò\ü ø±ìï ñ|üsêÅwü|º ‹ü &Üø£sº Y mdt. sê<Ûëø£èwüHí é y˚XÊs¡T. 1987˝À &ûyTé ¶ e]‡{° Vü≤√<ëqT dü+‘·]+#·T≈£î+~.

ªeTìwæ m+‘· eTTK´yÓ÷ »+‘·Te⁄\T n+‘˚μ nH˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ Á|ü‘´˚ ø£ $X¯«$<ë´\j·÷ìï ‘Ód÷ü Ô sêÅwüÁº |üuTÑÛ ‘·«+ e÷]à 30, 2005˝À Á|ü‘´˚ ø£ #·≥+º ‘Ó∫Ã+~. Bì Ä<Ûës¡+>± ‹s¡T|ü‹˝À l yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ |üXó¯ yÓ<’ ´ä $X¯«$<ë´\j·÷ìï p˝…’ 15, 2005˝À eTTK´eT+Á‹ yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á e]‡{° |ü]~Û˝À sêÅwüº yê´|ü+Ô >± nH˚ø£ ø£fi≤XÊ\\T |ü ì #˚ d ü T Ô H êïsTT. |ü X ¯ ó yÓ ’ < ä ´ +˝À $|ü ¢ y ê‘· à ø£ e÷s¡ T Œ\≈£ î á $X¯«$<ë´\j·T+ lø±s¡+ #·T&ÉT‘√+~. ñqï‘· $<ä´qT n+~k˛Ô+~.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|25


26|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷Ôs¡T d”ˆˆ e÷ ‘ÓqTZ ‘·*ø¢ Ï e÷\jÓTÆ Á|üeVæ≤+#·T dü«s¡eí TTFq~ düsd¡ sü a¡ ]>∑ |ü⁄wüÿ\eTTà>∑ bı+>∑T uÛ÷Ñ <˚$ p&É+>∑ Ä ≈£îX¯d*úü q~ Ws¡jT· q>∑ ø±•ø±|ü⁄] uÀ\T ø±fi¯V≤ü dæ|Ô ⁄ü s¡eTT ø¬ ˝’ ≤düeTTqT $T+#·T |òTü q|ü⁄s¡+ãT ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ rs¡j ú ÷· Á‘·\ |ü⁄] yÓ≈’ î£ +sƒe¡ TTqT $T+#·T |ü≥D º +ãT ø±$T‘ês¡eú TT*#·Tà >∑D|ü‹ <˚e⁄+&ÉT ø±DÏbÕø£eTT q+<äT ø£\&ÉT! ø£\&ÉT! ø¬ ˝’ ≤düø√qj·TT ø£|\æ rs¡+ú ãTqT ‘·\ø√q •eø√q »\eTT ∫eTTà eT<äq|ü˝¢… <ä]ì eT\¢eTà ø=+&É\T kÕK´$T&ÉTqT eTqXÊÙ+‹ì#·Tà »\bÕ‘·eTT\ }s¡T »\C≤≈£îå &ÉT+&É÷s¡T Hê>∑˝≤|ü⁄s¡eT+Á<äT qe´eTT>∑qT ø=<äeT dæ+>∑eTT\T+&Ó eT<ä|⁄ü fÒqT>∑T\T+&ÉT ≈£î|üŒeTHÓ&TÉ }s¡T >=|üŒ}s¡T sêj·T\ e+X¯+ãT sê»´+ãT H˚˝q… T Ç+Á<ä|⁄ü s¡eTT uÀ\T #·+Á<ä–]ì y˚\y˚\T>∑ Áyêôd #ê\ dü+ø°sqÔ¡ ˝Ÿ Ä+Á<ÛCä ≤‹øÏ eTT‘·´eTqïeTj·T´ ø±πs«{Ï q>∑sêq ø£eT˙j·T |ü<eä TT\ sêõ˝…¢ CÒôd kÕs¡+>∑bÕDÏ dæ]yÓT#·Ã ø£esTTÁ‹ qs¡d+æ VüQø£è‹CÒdæ yÓ\ôdqT ‘·]>=+&É y˚+>∑e÷+ã ÄyÓT |òTü +{Ïø\£ ˝À qdüe÷q •wüß´+&ÉT #·+Á<äXK‚ s¡ eT÷]Ô kÕ+Á<äø]° Ô $düTŒ¤≥yÓTqÆ düsπ «|ü*¢ |òTü q‘·≈î£ e&Ée÷\ ù|≥˝À |ü&qÓ THê+~ eT<äq|ü˝˝¢… À Áyêôd e÷q´ s¡M+Á<äT&ÉT C≤rj·T ^‘·+ãT C≤\Tyês¡ y˚<ë+‘·eTTq y˚T{Ï $<ë«+düT&Ü‘·&TÉ ^‘·\ì&Ó õ&ÉT¶ ø£èwüeí T÷]Ô ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

Ä+Á<Ûeä ÷‘·≈î£ eT+>∑fi≤s¡‘T· *∫Ãq X¯+ø£s+¡ u≤&ç Ä#ê] |òTü qT&ÉT ∫{Ϻ bı{Ϻ ø£<\ä∏ T #Ó|Œæ |òTü qT+&ÉjTÓ ´ eT<ÛTä sê+‘·ø+£ >±s¡T eT+∫ eTìwæ »>∑BX¯ó yÓ÷Vü≤qT¢ #·øÿ£ >± >±$+∫ s¡e<ÛëqeTT\T Á|ü»\Vü≤Vü≤ j·Tq>∑ |òTü qT&Éq+‘· X¯jT· q+>±s¡T >∑es¡ïs¡T yê] yÓu’ eÑÛ eTT\T eHÓïø¬ ø¬ ÿ #·+Á<äu≤ãT øÏsD ¡ Y $XÊ˝≤+Á<Û≈ä î£ Hé eTTK´ eT+Á‘·T˝…’ ùde\Hé yÓTÁÆ ‹ ì&ç] ∫Á‘·de” T\H˚* ∫‘·÷sÔ T¡ Hê>∑jT· ´ q≥ #·Áø£e]Ô>± HêD´yÓTT+<Ó q≥T&ÉT yÓ÷Vü≤qu≤ãT, Hês¡ s√Væ≤‘·T, $wüßí wü|,æ eTH√E, •eÁ|ükÕ<äT q≥T\T <˚$ø£, {Ï.ø£eT˝≤<˚$, »j·T+‹, s√ », s¡e÷Á|üu\ÑÛ T dæ˙ ‘ês¡\sTT] $<ä´\ìï#ÓÃ&ç $X¯«$<ë´\j·÷ ˝Ò&TÉ MìøÏ dü] ˝Ò<Tä ˝Ò<Tä m+<äs√ Ábıô|òdsü T¡ ¢ m+<äs√ Ç+Jïs¡T¢ m+<äs√ &Üø£sº T¡ ¢ m+#·˝eÒ TT >∑+>∑eTà C≤‘·s˝¡ Ÿ |òTü qyÓTqÆ ‹s¡THêfi¯ófl ø£‹kÔ ÕeTT\T#Ó&ç ø£{ºÏ $<ä´ e÷$T&ç ‘√≥\T eTs¡ÿ≥˝Ÿ ø√sTT\˝Ÿ #ÓiT≈£î‘√≥\T r|æ #ÓiT≈£îs¡deü TT ø=+&É\T >∑T≥º\T ø√H˚sT¡ ¢ #ÓiTe⁄\T á<äTu≤e⁄\T eT] #˚<uä ≤$ ‘˚ˆˆ^ˆˆ ø£\e⁄ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝§, ‘·\∫#·÷&É eTTK´yÓTqÆ {Ϻ yês¡≈¢ î£ |ü⁄{Ïìº \T¢ n{Ϻ ∫‘·÷sÔ T¡ Á|üueÑÛ +ãT\<äT“¤‘+· ãT ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ Ï e÷DÏø´£ $\dæ‘+· ãT s¡#q· ` |ü⁄<ä÷s¡T wüDTà>∑+ »>∑BX¯«s¡Hé Áù|s¡D ` |ü⁄<ä÷s¡T »>∑BX¯«s¡Hé sπ K |27


28|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

áHê&ÉT, ∫‘·÷sÔ T¡

|29


30|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


e÷ >∑÷qjÓ÷´]øÏ >∑TDbÕsƒ+¡ e÷ |æ\ø±sTT\+ eT<ë´q+ |üP≥ u≤e⁄\ ø±&É nHêï\T ‹H˚dæ sê+>±H˚, e÷ njÓ÷´s¡+¢ <äs÷¡ nHêï\T ‹H˚dæ øπ Øs¡T¢ ø£&–ç #·TÃ≈£îH˚ <ëìøÏ e÷ ø√düs+¡ m<äTs¡T pkÕÔ e⁄+{≤s¡T. njÓ÷´s¡T¢ y√+ es¡Tÿ\T ^+ es¡Tÿ\T #Ó|Œæ ‘˚ |æ\ø±sTT\≈£î ìwüOsº +¡ >±ì, Ç{≤º |üqT¢ ø±˝ÀÔ #˚‘√Ô #˚ùd <ëìøÏ y√˝Ÿ s¬ &û >∑<ë! e÷ nsTTdü÷ÿ\T yÓTT‘·+Ô MT<ä |ü<ëï\T>∑T eT+<√ |ü<<’Ó Tä eT+<√ njÓ÷´s¡T¢ e⁄+&˚yêfi¯ófl. |æ\ø±sTT\T e+<ä˝À¢ >∑<ë! mes√ |ü⁄D´+ CÒdTü ≈£îqï |æ\ø±sTT\πø á øπ Øs¡T¢ ø£&>πç #êqT‡ <=]πø~. H˚qT e÷ sTT+{Ï ø±&É qT+∫ ‘Ó#T· Ãø=ìq nHêïìï eø£ÿ ø=]øÏq+‘· ùd|ü⁄{À¢ ‹H˚dæ n+<ä]ø£Hêï eTT+<äsπ ï e∫à e÷ kÕº|⁄ü s¡÷eTT ø±&É e⁄+&˚ nXÀø£ #Ó≥Tº ø±&É ‘ês¡T≈£î˝≤&˚ yê&çï. H˚qT CÒdüT≈£îqï ø£s¡à+ @yÓ÷ >±ì e÷ Ç+B njÓ÷´s¡T >∑÷H√&ç ø£+&É˝¢ À¢H˚ |ü&{ ˚ À&çï. Äj·Tq ‘˚|⁄ü $T+<ä ‘˚|⁄ü ‘˚|‘ ü ê, ª$T≥÷ºs√&Ü! sêsê!μ nì |æ*∫ øπ Øs¡T #˚‹øÏ#Ã˚ {À&ÉT. e÷ Ç+B njÓ÷´] ø¬ Øs¡T Hê yÓ÷ø±f…‘T· Ô e⁄+&ç, Hê\T>∑T ns¡\T ø£*– e⁄+&˚~. ˇø£ <ë+{À¢ ≈£L&ÉT, ˇø£ <ë+{À¢ ≈£Ls¡, <ëì $T+<ä ˇø£ n+{≤≈£î. <ë+{À¢ @|ü⁄&ÉT, sTT+>=ø£ ns¡˝À $Tsê\ #ês¡T. sTT+>=ø£ <ë+{À¢ ô|s¡T>∑T! Çìï e¬s{ ’ \° T ‹H˚ e÷ Ç+B njÓ÷´] ø£&TÉ |ü⁄ ø¬ ˝’ ≤dü+ >∑<ë! e÷j·TeTà Hê dü‘T· Ô ø¬ Øs¡T˝À n+‘· #·~› ≈£L&ÉT |æ&dç ,æ <ë+{À¢øÏ ≈£Ls¡ nH˚~ >∑÷&É #ÓjT· ´≈£î+&Ü C≤&û˝À e⁄+CÒ eP]>±j·T eP≥H˚ùddæ n+|æ#Ã˚ ~. á s¡ø+£ ≈£L&ÉT ‹ìq Hê ø£&TÉ |ü⁄. e÷ Ç+B njÓ÷´] ø¬ Øs¡TqT #·÷ùdÔ s¡>\∑ <ë! H˚qT HÓ‹>Ô =≥Tº≈î£ +{≤ e÷ >∑÷qjÓ÷´] øπ Øs¡TqT u≤sTT ø±&çøÏ m‘·øÔ =∫à eT÷‘· sTTù|Œ{À&çï. e÷ Ç+B njÓ÷´] |æ∫à >±ø£b˛‘˚. eTfi≤fl á øπ Øs¡Tï H˚qT ø£&>É ±Hêï? Ä øπ Øs¡Tï e÷ Ç+B njÓ÷´πs HêøÏ HêøÏ ø£&>πç düT+fÒ! Ä øπ Øs√¢ ˇø£ÿ nqï+ yÓT‘·T≈£î >±ì, ≈£Ls¡ eTs¡≈î£ >±ì e⁄+fÒ Hê ù|s¡TBdæ ø£&>É ± ô|≥º+&ç. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

` Hê$Tì düTÁãVü‰àD´+

H˚qT e÷ Ç+B njÓ÷´s¡T ø£&>πç dæq øπ Øs¡Tï eTfi≤fl ø£&>É ‘ ∑ ê e⁄+fÒ, e÷ >∑T&çeT\¢yÓ÷&ÉT ôd’q‡jÓ÷´] πøØs¡TqT ø£&çπ> <ëìøÏ u≤sTT ø±&çøÏ rdüTø=∫Ã, ≈£îXÊ\‘√, ªø£&–ç +<˚ ø£&>É s∑ ê yÓT\¢øq£ Tï >∑T&√¶&Ü!μ nì n+{≤ e∫ÃHê&ÉT. Ä n<äTs¡Twüeº +‘·T&çï pdæ H˚qT ≈£î[¢b˛‘ê, eTfi≤fl ø£&çπ>dæq Ç+B njÓ÷´] πøØs¡T≈£î eT÷‘˚kÕÔ q\¢+>± eT÷‹ u…≥Tº≈î£ HêïqT. >∑T&çeT\¢y÷Ó &ÉT ôd’q‡jÓ÷´] øπ Øs¡T eT÷‘· sTT|üŒ‘ê e⁄+fÒ Hê≈£î H√{À¢ z nì ˙fi¯Ss¢ ‘ ¡ ê e⁄+&ÜsTT. ôd’q‡jÓ÷´] ø¬ Øs¡T˝À nqï+ ns¡˝À <√dæ&TÉ ≈£L&ÉT, ≈£Ls¡ ns¡˝À #˚s&¡ TÉ #˚e÷≈£î |ü⁄\¢>÷∑ s¡, ñ\¢>¬ &ɶ bıs¡≥T, #ês¡T ns¡˝À #ês¡T. ô|s¡T>∑T ns¡˝À dü>±ìøÏ dü>+∑ ô|s¡T>∑T. Hê ø£wyºü T˚ s¡T<Ûë. >∑T&çeT\¢y÷Ó &ç ø£cÕºìøÏ |ò*ü ‘·+! Hê≈£î ø£&TÉ |ü⁄ ø±*b˛jYT, ªÇ+B njÓ÷´s¡T Hê≈£î |ü⁄{Ϻ s¡T&É+ rs¡TÃ≈£î+{≤&ÉT πsjYT, πøØs¡T ø£&çπ>{À&çøÏ |æ&ç¬ø&ÉT >∑÷&Ü y=<ä\≈£î+fÒ m≥ºsê? nã“ nu≤“ sTT+‘· ˙kÕ?μ nì j·÷düº b˛jYTHêqT. H˚qT Ĭsï\T¢, düeTà#·Ãs¡+ Åf…Æ CÒdHæ ê Hê≈£î nXÀø£ #Ó≥¢ øÏ+<ä e÷ ôd’q‡jÓ÷´] øπ Øs¡T uÀ>∑+ <äøÿ£ H˚ ˝≤, ôdù|Ô qeTàs¡T >±ì, kÕº|⁄ü s¡÷eTT˝À qT+∫ Ç+B njÓ÷´s¡T u…≥ ’ ≈£î sêqT qqTï |æ\eqT ` B+‘√H˚ @&ÉT˝À qT+∫ mì$T~˝ÀøÏ >∑÷&É e÷]b˛jYTHêqT. á ø±\+˝À q÷s¡ T ‘· ÷ s¡ ¢ s TTHê Ç+B njÓ ÷ ´] π ø Øs¡ T ï ø£ & ç > ∑ T +<ä T qT. ˇø£ ÿ yÓ T ‘· T ≈£ + fÒ ˇø£ yÓ T ‘· T ≈£ î H√{À¢ j˚TdüTø√qT+&ÉqT. ªÇ+B njÓ÷´sê! |ü>∑ kÕ~kÕÔ!μ nì ‘=&É >={Ϻ Hê≈£î H˚qT |ü‹>∑ï #˚dTü ø√qT+&ÜqT. e÷ Ç+B njÓ÷´]~ y˚eT÷s¡T. e÷ nsTTdü÷ÿ\T e⁄+&˚ |31


32|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


jÓT+>∑{≤|üsêìøÏ y˚eT÷]øÏ yÓTÆ\T≈£î ô|’H˚ e⁄+&Ü~. Çdü÷ÿ\T |æ \ ø±sTT*ï ˝≤dü T º |” ] &É T ¶ ˝ À sTT+{Ï ø Ï |ü + |æ + ∫ π ø Øs¡ T ‘Ó|Œæ +#·T≈£î+{≤&ÉT. mì$T~˝À e⁄+&É+>± ãT<√s¡+ Hê&ÉT bò˛s¡TÔ |”]&ÉT¶ Ç+B |ü&+ç ~. Ä bÕ≥+ sTTH˚ <ëìø£Hêï Ç+B njÓ÷´] eP]øÏ b˛jYT øπ Øs¡T ‘Ó#Ã˚ <˚ |ü⁄D´+. Ä ~q+ yêq ‘·T+|üs¡ ‘·T+|üs>¡ ± |ü&‘ É êH˚ e⁄+&ç+~. Ç+B njÓ÷´s¡T bÕ≥+ C…ù|Œ~ |üøÿ£ q u…{,ºÏ ªπøØs¡T≈£î mes¡T uÀ‘êÁsê!μ nq&ç–Hê&ÉT. ∫eø£ÿq ˝Ò∫ ì\ã&çHêqT. ª>=&ÉT>∑T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ H˚H=ø£ÿ&˚ï b˛jYT ‘ÓkÕÔμ nHêïqT. ªb˛μ nHêï&ÉT Ç+B njÓ÷´s¡T. b˛jYTHêqT y˚eT÷]øÏ. nqï+ ô|{Ϻ øπ Ø]∫Ã+~ njÓ÷´s¡eTà. q&ç<√e˝À ø±q>∑ #Ó≥Tº øÏ+<ä øπ Øs¡T eT÷‘· sTT|æŒHêqT. nqï+, ø£+~|ü|ü ≈£Ls¡, $Tsê\ #ês¡T, ø√&ç>∑T&ÉT¶ n≥Tº, ô|s¡T>∑T! ˇ¬s&ÓU≤! |ü~ |æ&øç fiÏ fl¯ ≈£L&ÉT! y√˝§à‘·+Ô ÄyÓT≥ ¢ Tº! eTTø±ÿ\ yê• ø£+~bı|ü, dü>+∑ $Tsê\ #ês¡T. Çìï ‹Hêïø£ ø±s¡+ m‘·TøÔ =ì+~ ô|’ ns¡˝À ô|s¡T>∑T+&Ü~ >∑<ë! øπ Øs¡Tï m‘·‘ Ô · b˛jYT kÕº|⁄ü s¡÷eTT˝À ô|fÒdº Hæ êqT. Ä eTs¡dÁü {ÀE njÓ÷´s¡eTà #Ó|Œæ +~ $H˚kı∫Ãq e÷ Ç+B njÓ÷´s¡T. H˚qT ôd’q‡jÓ÷´] ø±¢düT˝À e⁄+fÒ |üø£ÿ≈£î |æ*∫ Hê kÕ$Ts¡+>± ø±q>∑ u…‘+Ô· ‘√ ø={ÏHº ê&ÉT #·÷&É+&ç! ª‹+fÒ ‹Hêïe⁄.μ |æ&ø¬ç &ÉT ≈£L&ÉT e⁄+&çjT· ´ >∑÷&É<ë? ‹+fÒ ‹Hêïe⁄ dü>+∑ ÄyÓT≥ ¢ Tº $T>∑*ïj·T´ >∑÷&É<ë? ‘ê–‘˚ ‘ê–Hêe⁄ ø±dæì #ês¡T+&û >∑÷&É<ë? >∑‹øÏ‘˚ >∑‹øÏHêe⁄ #ês¡&TÉ ô|s¡T>∑T+&û >∑÷&É<ë!μ nì bÕ≥ e÷~s√Ô bÕ&ç Ç+B njÓ÷´s¡T s¬ +&ÉT u…‘êÔ\qT Çs¡>=Z{HºÏ ê&ÉT. |æ\ø±sTT\+<äs÷¡ ˇπø qe«&É+. e÷ Ç+B njÓ÷´] <äT'K+ pdæ H˚qT <Óã“ <Óã“≈£î ` e÷ |æ\ø±sTT\≈£î $T+∫ qe«&É+. e÷ Ç+B njÓ÷´]øÏ #˚‘T· \T HÓ|ü ˝…‘T· ≈Ô î£ HêïsTT. Hê≈£î q$« qM« H√s¡T HÓô|Œ‘·TøÔ =ì+~.

e÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ Ï eT˝…|¢ Pü <ä+&É e÷ ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ Ï eT˝…|¢ Pü <ä+&É e÷ ø£qï ‘·*ø¢ Ï eT+>∑fi≤s¡‘T· \T ø£&TÉ |ü⁄˝À ã+>±s¡T ø£qT#·÷|ü⁄˝À ø£sT¡ D ∫s¡Tqe⁄«˝À dæsT¡ \T <=s¡*+#·T e÷ ‘·*¢ >∑\>∑˝≤ >√<ë] ø£~* b˛‘·T+fÒqT _s¡_sê ø£èwüeí Tà |üsT¡ >∑T*&ÉT‘·T+fÒqT ã+>±s¡T |ü+≥˝Ò |ü+&ÉT‘êsT÷ eTT]bÕ\ eTT‘ê´\T <=s¡T‘ ¢ êsTT neTsêer q>∑s¡ n|ü⁄s¡÷|ü •˝≤Œ\T ‘ê´>∑jT· ´ >=+‘·T˝À ‘êsê&ÉT Hê<ë\T ‹ø£ÿj·T´ ø£\eTT˝À ‹j·T´+<äHê\T ì‘·´yÓTÆ ìœ\yÓTÆ ì\∫ j·TT+&˚<ëø£ s¡TÁ<äeTà uÛTÑ »X¯øÔÏ eT\¢eTà |ü‹uÛøÑ ÔÏ ‹eTàs¡TdüT BÛjT· TøÏÔ ø£èwüsí êj·Tì ø°]Ô e÷ #Óe⁄\ ]+>∑TeTì e÷s¡TÁyÓ÷>π <ëø£ ˙ Ä≥˝Ò Ä&ÉT<ë+ ˙ bÕ≥˝Ò bÕ&ÉT‘ê+ C…’ ‘Ó\T>∑T ‘·©!¢ C…’ ‘Ó\T>∑T ‘·©!¢ ! C…’ ‘Ó\T>∑T ‘·©!¢ !! ` X¯+ø£s+¡ u≤&ç düT+<äsê#ê]

***

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|33


34|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|23 |35


36|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ H˚{Ï nedüs+¡ ` Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ düV≤ü ø±s¡+ es¡b¸ Õ‘·+ ‘·–Z e´ekÕj·T+ ≈£î+≥T|ü&+ç ~. uÛ÷Ñ >∑s“¡ e¤ qs¡T\T n+‘·+‘· e÷Á‘·yT˚ , yÓsd¡ æ s√E s√Eø° õ˝≤¢ Ä]úø£ |ü⁄s√_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&TÉ ‘·÷, Á|ü»\T ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À Á|üøÿ£ sêÁcÕº\≈£î e\dü yÓfió¯ ‘·THêïs¡T. sTTø£ $T–*qyês¡T bÕ&ç, ø√fi¯fl ô|+|üø+£ yÓTT<ä\>∑T ø=~›bÕ{Ï |ü]ÁX¯eT\‘√ ø=qeP|æ]‘√ e⁄qï düeTj·T$T~. n+<ä] <äèwæº #·<Tä e⁄MT<ä≈î£ eT[¢, ô|’ #·<Tä e⁄\‘√ m≈£îÿe eT+~ $<˚XÊ\˝À dæsú |¡ &ü TÉ ‘·THêïs¡T, Ms¡+<ä] dü+øπ eå T+ ø√dü+, »qàuÛ÷Ñ $T ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ düs«¡ ‘√eTTU≤_Ûeè~Δø√dü+ #˚jT· ÷‘·ìyê«\ì ÁbÕs¡+_Û+∫q ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ dü+|òTü + düV‰ü j·TdüV≤ü ø±s¡yT˚ eTTK´ ô|≥Tºã&ç>± $X¯«dædTü HÔ êïeTT. nyÓT]ø±qT+&ç e∫à kı+‘· õ˝≤¢˝À eTÚ*ø£ edü‘T· \T, |ü]ÁX¯eT\T eT]j·TT $<ë´_Ûeè~ΔøÏ m+‘·>±H√ ø£èwæ#d˚ Tü qÔ ï &܈ˆ >∑˝≤¢ sêeT#·+Á<äHêj·TT&ÉT >±] ≈£î≥T+ã+ dü÷Œ¤]‘ Ô √ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·T $TÁ‘·T\T ≈£L&Ü ‘·eT e+‘·T Á|üjT· ‘·ï+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À ñ+≥÷ yês¡T ‘·\ô|{Ïqº ø±s¡´Áø£e÷\qT |üP]Ô#j ˚ T· T≥≈£î e÷ düV≤ü ø±sêìï n+~+#˚ neø±X¯+ ø£\>∑&+É e÷ n<äèwü+º >± uÛ≤$dü÷Ô ...

uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À düeTq«j·Tø£s\Ô¡ T

\+øÏ|˝ü ¢… eTVü≤<˚eHêj·TT&ÉT 94412 66900

ñ|üŒ\bÕ{Ï s¡yT˚ wtu≤ãT 80085 52364

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

bÕ+Á&É düTsπ +Á<ä Hêj·TT&ÉT 99499 52020

|37


38|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


j·÷Á‘êq+<ä+

` eT<äTsê+‘·ø+£ sêC≤sê+

j·÷uÛ’… j˚Tfi¯fl ÁøÏ+<ä{Ï dü+>∑‹. ñqï≥Tº+&ç ˇø£ Á>±eTdüT&Ô TÉ |ü⁄{Ï\º T¢. j·÷Á‘·˝À <˚eøÏ >∑÷&Ü e⁄+<ä+fÒ uÛ˝Ñ Ò dü+ãs¡+! X¯óÁuÛÑ+>± uÀ&ç #˚sTT+#·T≈£îqï ‘·\‘√ Á|ü‘·´ø£åyÓTÆb˛‘˚ ª@+~sê |ü+#·$T sπ |üq>± ás√E kÕj·T+ø±˝≤ìøÏ e÷ n‘·eÔ Tà <˚eøÏ‘√ ∫qïu≤“! @+ dü+>∑r?μμ nqï |üse¡ ÷s¡Ù yÓ\Te&É&eÉ T÷, ªyÓTTqïH˚ u≤≥T>± ˇ+f…<Tä › ã+&ç˝À e#˚Ãdæ+~. ø=+&É≈î£ b˛jÓTTdækÔ ÕMT!μμ nì ã<äT\T sêe&ÉeT÷ |ü]bÕ{Ï, ªkÕ«$T n|üŒ{ÏøÏ e÷sTT+{À¢ ô|[fl|ü&çq bÕ≥T>± e⁄+~. >√&É\≈£î m{≤¢ ñ+&Ü&ÉTsê ∫qïu≤“?μ nH˚~ s¬ +&√ Á|üXï¯ . BìøÏø£ »yêãT Ó T· ´&É+, >∑#T· Ãø£&>É &∑ +É , eTT>∑T\Z T yÓjT· ´&É+, e÷$T&Ü≈£î\ $ì rs¡e\dæ+<˚! ªÄ dü+>∑‘e˚ T+<äT kÕMT! |ü≥Tº |”‘ê+ãsê\T, yÓ\y¢ j ì\TyÓ‘T· Ô ‘√e÷\\T, ø£fió¯ fi¯ õπ>˝Ÿ õπ>˝Ÿ eTH˚≥≥Tº>± sêfi¯ó¢ bı~–q ‘√s¡D≤\T >∑≥º&É+ |üPs¡ÔsTT+~. eTTs¡T≈£î\T, |ü|ü_fi¯fl\T, q>∑\T ` Ä yÓu’ ÀÛ >∑+ #Ó|Œü ‘·se¡ ÷! m+<äs¬ +<äsT¡ »q+, mìï s¡ø±\ n‹s¡kÕ\T ` n+‘Ó+<äT≈£î, ì\e e⁄+&˚ |ò\ü Vü‰sê\˙ï #˚dæ ãT≥º\≈£î e÷≥\T, mHÓïìï y˚cÕ\T ` b˛sTTq yêfi¯ófl b˛‘ê e⁄+fÒ e#˚à ì+ù|XÊs¡T. #·$‹Hê{Ï sêÁ‹sTT‘˚ e÷ Ç+{À¢ ô|<ä›yêfi¯fl¬øe]ø° yêfi¯ófl ekÕÔH˚ e⁄+{≤s¡eTqTø√+&ç! eTVü≤qï uÛ≤e⁄&çøÏ ø=<äye˚ TT+~? ì<ä›πs¢˝Òe⁄. ns¡ΔsêÁ‹ qT+∫ nuÛÑ´+>∑q kÕïHê\T yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. |ü⁄*Vü≤√s¡\T, ô|s¡T>∑Hêï\T #˚dæ ø£fi≤sTTb˛dæq bÕÁ‘·˝À¢ |ü~\ ì‘·´ ø£fi≤´D+, |ü#÷ ‘√s¡D+!μ |ü]#ês¡T. ã≥º\÷, u≤¢+ø¬ ≥÷¢ <äT|üŒ≥÷¢ düsT¡ ≈› î£ Hêïs¡T. ø=+&Éô|’q Ä yÓu’ yÑÛ êìï eTq+ ø£fi≤flsê #·÷#˚<|Ó ü &ÉT ` nqT≈£îH˚ yêDÏ.í e+≥ #˚dTü ø√&ÜìøÏ _j·T´+, |ü|ü , $Ts¡|øü ±j·T\T, ∫+‘·|+ü &ÉT n|ü  &É T Hê≈£ î ‘=$Tà<˚ fi ¯ ó fl. ¬ s +&√ Á|ü | ü + #· j· T T<ä Δ + ˝≤+{Ï ø=+‘· n‘·´edüs¡ kÕeTÁ–ì y˚T<äs¡ ô|f…˝º À¢ ô|{Ï+º #·T≈£îHêïs¡T. ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~ >±˙, <ëì Á|üuÛ≤e+ eTq ÁbÕ+‘·+ ô|’øÏ nfÒº ãs¡Te⁄\T yÓ÷j·T&ÜìøÏ, Ädüsê>± e⁄+&É&ÜìøÏ Ç<äs› T¡ ˝ÒÁu≤j·T|ü⁄ Á|üd]ü +#·˝<Ò Tä . <˚X+¯ ìà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº düT_Ûø+å£ >± ñ+&˚~. z s√E j· T Te≈£ î \T >∑ ÷ &Ü e÷ yÓ + ≥ sêe&ÜìøÏ dæ < ä Δ e Tj· ÷ ´s¡ T . sêÁ‹, |ü⁄#·Ã|ü⁄e⁄«˝≤ yÓHÓï\ ø±düTÔqï y˚fi¯. ¬s+&ÉT ô|+≈£î{Ïfi¯fl≈£L |ü<ä÷à&ÉTeT+~ e´≈£îÔ\‘√ s¡ø£s¡ø±\ düs¡+C≤e÷‘√ ‘Ó\¢yês¡T eT<Û´ä Äs¡Tãj·T˝À¢ eT+#·+ ‘·q bÕ¢q÷¢, |ü<øä∏ ±\÷ Hê‘√ #Ó|Œü &É+ C≤eTTq s¬ +&ÉT s¬ +&Ó&¢É u+&ÉT¢ ø£~˝≤sTT. $s¡>∑ ã+&ç yê*b˛sTTq e÷Hêqï>±]ø√ düs<¡ ë! ñ+&ç, ñ+&û Äj·TqHêïs¡T >∑<ë ` ªˇπs |ü]eTfi¯fl eT<Û´ä , »+&Ü ˝…>sπ∑ düTqÔ ï #Ós≈¡ î£ ‘√≥\ q&ÉTeT, ˙fi¯ófl sêeT÷! ne÷yêdü´ b˛sTTHêø£ |ü+#·$T s√Eq eTq+ Ç\T rs¡+ú ˇ&ÉTq¶ T y=s¡TdüT≈£î+≥÷ <äãø£˝≤&ÉT‘·Tqï #ÓsT¡ e⁄ ø£≥ôº |’q, |ü≈îå£ \ yÓfi¯óÔHêïeTTsê!μμ ≈£î\≈£Lõ‘ê\T $+≥÷ yÓ÷≥<√˝Ò |ü+≥ø±|ü⁄\ ø£_\ |ü<ë\T Ä\øÏdü÷Ô, #·Tø£ÿ\T eTdüø£u≤] e÷j·TyÓTÆb˛‘·T+&É>± ‘·÷s¡T|ü⁄ ªÇ\T rs¡eú T+fÒ @+~ HêHêï?μ nì n&ç>±qT. Ò · ø¬ +C≤j·T\T ô|’øÏ ˝Òe&É+ >∑eTìdü÷Ô m<äT\› ã+&ç˝À Hêqï>±s¡T $e]+#ês¡T ` ªÇ\T rs¡úeT+fÒ Ç+{À¢ mes¡÷ ~≈£îÿq ˝Ò˝‘ e⁄+&É≈£î+&Ü, ‘·\T|ü⁄eT÷dæ, ‘êfi¯+ _–+∫, n+<äs¡eT÷ ø£*dæ Á|üj÷· D+ #˚dTü +Ô fÒ jÓT+‘· Vü‰sTT>± e⁄+<√, #Ó|Œü ˝ÒqT. <ëeT˝Ÿ ‹s¡T|ü‹ ø=+&É≈£î yÓ[fl, kÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø=ì, yÓTT≈£îÿãfi¯ófl #Ós¡Te⁄ ùdºwüqT #˚s¡T≈£îH˚ dü]øÏ uÛÑfi¯óflq ‘Ó\¢yê]+~. sêuÀ‘·Tqï s¬ \’ T ã+&çì >∑T]+∫ e÷ Hêqï >±] eT÷\+>± ø=ìï $esê\T #Ó*+¢ #·Tø=ì ‹]– sêe&ÉeTqï e÷≥!μ ‘Ó*XÊsTT. <ëìï |ü&eÉ T{ÏøÏ yÓfifl‚ ã+&ç n+{≤s¡≥. n+fÒ n~|ü&ÉT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ q+<ä]˙ ˝…øÿ£ ô|≥Tº≈î£ +≥÷ H˚qT eT∞fl |ü&eÉ T{Ï qT+∫ ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± edüT+Ô <äqïe÷≥. sêÁ‹ mì$T~ n&ç>±qT. ªHêqï, neTà, #Ó*¢, ∫Hêïqï, |æìï, ãTõ®bÕ|ü, ∫qï >∑+≥\≈£î <Ûäsêàes¡+˝À ãj·T˝Ò›] eTT~>∑Tã“, yÓTT\ø£y˚eTT\, ∫Hêïqï, HêqïeTà, H˚qT ` yÓTT‘·+Ô ‘=$Tà~ eT+~. n+<äse¡ T÷ eTTø±Ô|ü⁄s¡+, ø£~], yÓTT\ø£\ #Ós¡Te⁄, eT<äq|ü*¢, yêj·T˝≤Œ&ÉT yÓfió¯ HÔ êïe÷ HêHêï?μ yÓTT<ä˝…’q ùdºwüq¢ MT<äT>± n~ ñ<äj·T+ @&ÉT>∑+≥\≈£î bÕø±\ »+ø£qå T #˚sT¡ ≈£î+≥T+<ä≥! nø£ÿ&É <äøD åÏ ≤~ qT+∫ e#˚à s¬ ˝’ À¢øÏ ªns¡ø=+&É qT+∫ MT n‘·eÔ Tà>∑÷&Ü edüT+Ô ~sê sêeT÷!μ n‘·eÔ Tà eùdÔ <˚eøÏ >∑÷&Ü ‘·|Œü ≈£î+&Ü edüT+Ô ~. <˚eø£+fÒ e÷ e÷s¡e\dæ e⁄+≥T+<ä≥. bÕø±\ qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ s¬ +&ÉT ùdºwHü ¢˚ n‘·eÔ Tà ≈£L‘·Ts¡T, Hê ø£+fÒ, eT÷&˚fiÀ¢, Hê\Tπ>fiÀ¢ ô|<ä~› . ns¡>=+&É n&ɶ+! ã+&ç bı>∑\T Á>∑≈î£ ÿ‘·÷ e∫à ùdºwHü √¢ Ä–q <äèX¯´+ ìqï yÓTTqï{Ï ôV’≤j·TsY m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝À¢ ìs¡T{Ï dü+e‘·‡s¡yT˚ mì$T<√ ‘·s>¡ ‹∑ bÕdüsTT+~. MT≈£L, Hê≈£L eT<Û´ä s¡V≤ü kÕ´˝…+<äT≈£î ˝…+&ç! Ä |æ\q¢ T <äèX¯´+˝≤ HêøÏ+ø± u≤>± C≤„|øü +£ e⁄+~. kÕ–b˛‘·Tqï s¬ \’ T ã+&ç˝À e÷ ∫qï, ∫Hêïqïπø #˚dTü ø√uÀ‘·THêïeTT. nsTTHê H˚qT ª|æ˙ïμ nì qT+∫ #·÷düTÔ+fÒ Çfi¯ófl, bı˝≤\T, #Ó≥÷¢ yÓq≈£îÿ |üs¡T¬>‘·Ô&É+ |æ\equ≤“! dæ>∑TZ>± e⁄+≥T+~. ªnø±ÿμ nH˚ |æ\TkÕÔqT. eTVü‰#√<ä´+>± e⁄+~. eø£ÿ ø=]πø≥+‘· ùd|ü{À¢ y˚TeTT bÕø±\ @eTqT≈£îHêïs√ MTs¡T! e÷ <˚eø£+fÒ ø£<\ä∏ ≈£î ø±D≤∫ bÕ{\≈£î »+ø£qå T˝À e⁄HêïeTT. $fi¯ófl|ü⁄s¡+ ` sπ DT>∑T+≥ ã+&ç sêe&ÜìøÏ |39 ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


40|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


ø=+‘· Ä\dü´yÓT+Æ ~. e∫Ãq ã+&ç ‘·$Tfi¯<X˚ |¯ ⁄ü Á>±MTD ÁbÕ+‘·|⁄ü Ä e÷≥ ì»y˚T! n*|æ]ì n+<äT≈£îH˚ dü]øÏ ndüTs¡TdüT¬s’ j·÷Á‹≈£î\˝À u≤>± s¡B>› ±H˚ e∫Ã+~. nsTTHê ˇø£ ô|f…˝º À m˝≤>√ b˛j·÷eTT. <˚eøÏ ôV≤#·Ã]ø£˝Àì yêdüeÔ + @ bÕ{Ï<√ ‘Ó*kı∫Ã+~. düs¡T›≈£îHêïeTT. ªn|ü&˚ @eTsTT+~? yÓ÷ø±{Ï yÓT≥¢ <ä>sZ∑ ¡ e⁄+~ MT ø£<!ä∏ μ ã+&ç |üqbÕø£+ <ë{Ï, #·+Á<ä–] ùdºwüqT >∑÷&Ü <ë≥T≈£îì nHêïs¡T Hêqï>±s¡T. eTT+<äT≈£î |üsT¡ –&ÉT‘√+~. ô|f…˝º Àì Á|üj÷· D°≈î£ \T ñqï≥Tº+&ç ªÄj·÷dü+>± e⁄+~sê Hêj·THê! ø±ùd|ü⁄ ã&É*ø£ rs¡TÃø√ø£ b˛‘˚ ˇø£ÿ yÓ≥Tºq ªe&çø¶ ±düT\yê&Ü! y˚+ø£{≤ s¡eTD≤! >√$+<ë!μ n+≥÷ H˚HøÓ ÿ£ ˝ÒqTμ n+≥÷ HêqïeTà ˇø£ yÓT≥Tºô|’q ≈£L\ã&çb˛sTT+~. uÛ>Ñ e∑ HêïeTdüàs¡D #˚jT· kÕ>±s¡T. n<˚sê ‹s¡T|ü‹ø=+&Éμ nHêïs¡T n|üŒ{ÏøÏ dü÷s√´<äjT· yÓTÆ Hê\T>∑T u≤s¡\ Ábı<Óø› ÿÏ +~. qT*yÓ#÷ ì Hêqï>±s¡T. |üd$æ T øÏsD ¡ ≤\ eT˝≤e÷˝À, |ü#÷ ì ‘·sT¡ \‘ê >∑T˝≤à<äT\‘√ ≈£L&çì ªbÕ\ dü+Á<äeTT˝Àq bÕ|ü bÕqT|ü⁄˝≤ ø=+&É\T, ø√q\T ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± ñHêïsTT. yÓTeÆ Ts¡∫ nø£ÿ&Ó+‘· s¬ \’ Tq+<äT+&É>H∑ Ó ø£ì|æ+#·T˙≈£î, ùd|ü⁄ ≈£Ls¡TÃHêïyÓ÷ ‘Ó*j·T<äT. ‘·T\˝Òì n+<ë\ ‹s¡T|ü‹ ø=+&É! ªÄ\dü´yÓT‘ Æ ˚ m+&É≈î£ ‘·≥Tºø√˝ÒeTT. |ü<+ä &ç, |ü<+ä &çμ n+≥÷ ‘Ó\T>∑eTà »&É˝Àq eT˝…|¢ Pü <ä+&É!μ ` n+~ <˚eøÏ. y˚–]+#ês¡T Hêqï>±s¡T. ªnø±ÿ, nø±ÿ! @B, Ç+ø=ø£ ÿ ì&É T >∑ T μ n+≥÷ e÷ j·÷Á‘· eT∞fl ø=qkÕ–+~. Áã‹e÷\T≈£îHêïqT. n|üŒ{ÏøÏ ‹s¡T|ü‹ ùdºwqü T <ä>]Z∑ ø=#˚Ãdæ+~. ns¡D´ >∑s“¡ +¤ >∑T+&Ü eTT+<äT>± H˚qT yÓfió¯ HÔ êïqT. ˝À>=+‘·T˝À <˚eøÏ ø=qkÕ–+∫+~. bÕ&ÉT≈£î+≥÷ <˚eøÏ Hê yÓqTø£ qT+∫ q&ÉTk˛Ô+~. ª@&ÉT •s¡dTü \ Hê>∑T |ü&>¬É ‹Ôq≥Tº ªC≤eT e÷$T&ç yÓ\>∑ d”‘ê|ò\ü eTT #Ó≥T¢ ã+&ç ~>∑T#·T+&É>H∑ Ó ø£ì|æ+#·T ˙≈£î #Ó≥‘ ¢ √ ô|qy˚dTü ≈£îqï bı<ä]fi¯ófl >∑>q∑ eTTà q+<äTø=qT >±* >√|ü⁄s¡eTT! ø=\¢\e÷à #Ó*,¢ á ø=+&Éô|’q >√$+<ä sêE\ ø£#≥ · ø±|ü⁄s¡eTT!μ »\T¢ »\¢ì bÕs¡T#·T+&ÉT ôd\j˚Tfi¯ófl!μ ªkÕj·T+ø±\+ Ä >∑T&çøÏ yÓfió¯ HÔ êïeTT >∑<ë!μ nHêïs¡T Hêqï>±s¡T. nuÀ“, mHÓïìï ôd\j˚TfiÀfl! $sêeT eTH˚~ ‘·eT dü«uÛ≤yêìøÏ Äs√E eT<Ûë´Vü‰ï+ ùdºwüqT <ä>∑Zs¡>± ñqï <˚ekÕúq+ yê] $s¡T<äΔyÓTÆq≥Tº>± |ü&ÉT‘·÷ ˝Òdü÷Ô Á‘·T[fl+‘·*&ÉT‘·÷, eT\T|ü⁄\T <Û ä s ¡ à dü Á ‘· + ˝À ãdü # ˚ X ÊeTT. eT<Û ë ´Vü ‰ ï uÛ À »q+ ‘· s ¡ T yê‘· ‹s¡ T >∑ T ‘· ÷ , ˇø£ # √≥ u≤Vü ‰ ≥+>± ø£ ì |æ + ∫, eTs=ø£ # √≥ ˇfiË ¢ s ¡ T >∑ ≈ £ î +&Ü ìÁ<ä | ü { Ï º + ~. dü Á ‘êìï ø£ \ ¢ + ‘· <ä ÷ s¡ + ˝ÀH˚ n+‘·sêúqyÓTÆb˛‘·÷ n\¢] |æ\¢˝≤¢ Ç#·Ã¤e∫Ãq≥º˝≤¢ Ä&ÉT≈£î+≥÷, >√$+<äsêE\ >∑T&ç. y˚+ø£fXÒ «¯ s¡T&çøÏ >√$+<ä sê»kÕ«$T es¡Tdü≈î£ ‘·eT <Óq’ >=+‘·T˝À bÕ&ÉT≈£î+≥÷ n$ mø£ÿ&çøÏ yÓfió¯ HÔ êïjÓ÷! nqï ne⁄‘ê&É≥! ‘·eTTà&ç ô|+&çø¢ Ï n|ü#ÓjT· ´&É+ ø√dü+ Äj·Tq y˚TyÓTTø£ ø=+&É ù|≥T Á|üø£ÿq q&ÉTdüTÔHêïeTT. m&ÉeTyÓ’|ü⁄q ≈£îuÒsT¡ &ç <ä>]Z∑ øÏ yÓfi≤fl&ÉT. ≈£îuÒsT¡ &ÉT ø=+&É+‘· ã+>±s¡T ø±düT\ sê•ì #·÷|æ+∫ ø=\T#·Tø√eTHêï&É≥. ãfi¯fl˝À ø=*∫ ø=*∫ n\dæ ì{≤s¡T>± ô|’øÏ ˝Ò∫q ù|≥T, ≈£î&çy|’Ó ⁄ü q bÕ‘êfi≤qï+fÒ ô|<ä˝› Àj·T.... ªø=+&É ø=eTTàqT p&É ‘·\jÓT‘·Ô uÀ≈£î b˛sTTq kÕ«$T n{≤¢>π ãfi¯flqT ‘·\>∑&>É ± ñ+#·T≈£îì X‚wßü ìô|’q ø=|ü˝À |ü⁄e⁄«\T ÁøÏ+<ä C≤πsqT! yê*b˛j·÷&É≥. á ø£<∏ë eè‘êÔ+‘êìï ã\|üs¡TdüTÔqï≥Tº>± Ä ˝Àj·T ù|s¡T nyê« ùds¡T ø√q, >√$+<äsê»kÕ«$T e÷≈£î nq+‘·Xj ¯ T· qT&Ó’ <äsÙ¡ q$T#êÃ&ÉT. n≥T#·÷&É uÀ≈£îsê ø£fió¯ fl ‹]π>qT!μ Ä sêÁ‹øÏø£ düÁ‘·+˝ÀH˚ ìÁ<ä. eTs¡THê{Ï ñ<äjT· + nsTT<äT #=ø±ÿ ø±\s¡T |ü≥Tºø=ì qqTï yÓq≈£îÿ ˝≤>∑T‘·÷ n+~ <˚eøÏ. >∑+≥\πø e÷ j·÷Á‘ê ãè+<ä+ ø=+&ÉyÓ’|ü⁄ ‘·s¡*+~. Nø£≥T¢ $∫Ãb˛‘·Tqï ø=B› kÕ«$T ø=+&É düŒwü+º >± <äè>√Z#s· +¡ ø±kÕ–+~. ñ<äjT· + ‘=$Tà+{ÏøÏ y˚TeTT @&ÉTø=+&É\ y˚T&É˝ø… ÿÏ mø£ÿ&çøÏ <˚eøÏ Hê uÛTÑ »+ô|’q #˚sTTy˚d+æ ~. @$T≥qï≥Tº>± ‘·\ô|’ø¬ ‹Ô #˚s¡Tø√yê˝À nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïeTT. |ü~y˚\ X‚wüß\ |ü&É>∑\ eTj·TyÓTqÆ lVü≤]yêkÕìï <ä÷s¡<÷ä sê\ qT+#˚ ø£qT>=+≥÷, <ä>]Z∑ øÏ ÄyÓT eTTK+˝ÀøÏ #·÷#êqT. q&ç#êeTT. X¯ØsêìøÏ Ç+|æ‘·yÓTÆq, eTqdüT≈£î ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq ªn+<äT ø√e\dæq Ä<äsÙ¡ eT≥T¢ ÄÁ|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À |ü⁄\øÏ+∫b˛j·÷eTT. ø£fi≤´D ø£≥º˝À nVæ≤sêE–] ô|’q ø£ì|æ+#·T ˙≈£î ‘·\˙˝≤\T düeT]Œ+#·&+É , |ü⁄wüÿ]DÏ˝À kÕïq+, |üP≥ ≈£Lfi¯fl Ç+{À¢ ©\>± n*|æ] >±*>√|ü⁄s¡eTT! eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q+, Çìï |üqT\÷ eTT–XÊø£, ø£<Tä \T‘·Tqï uÛ≈Ñ î£ \Ô u≤ãT\÷! ÁX¯eT|ü&ç mø±ÿ* eTqeTT!μ |41 ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


42|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


es¡Tdü‘√ u≤≥T ø£<Tä \T‘·÷ »>∑eTT˝Ò˝Ò Á|üuTÑÛ e⁄ düìï<Ûëq+˝ÀøÏ #˚sT¡ ≈£îH˚ dü]øÏ >∑+≥ Hê\T>∑Tqïs¡ ø±e∫Ã+~. ì\TyÓ‘·TÔ <˚e⁄&ÉT, qj·Tq eTH√Vü≤s¡+>± ì\TÃHêï&ÉT. nuÛj Ñ T· eTTÁ<ä|{ ü ºÏ ÄodüT‡\+~düTHÔ êï&ÉT. es¡Tdü˝À Hê eTT+<äT>± ì\TÃqï <˚eøÏ yÓT\¢>± bÕ&ÉT≈£î+≥÷ e⁄+~. ªuÛøÑ ‘ ÔÏ √ ø=\∫q ø£sT¡ DÏ+∫ eTq≈£î es¡$T#·Tà e&çø¶ ±düT\ y˚\TŒ M&ÉT ` á sπ &ÉT ˝Àø±\ bÕ*+#·T yê&ÉT @&ÉT ø=+&É\ô|’q yÓ\dæ j·TTHêï&ÉT! lìyêkÕ Á|üuÀÛ ! ˙≈£î CÀVü‰s¡T! l y˚+ø£fXÒ «¯ sê! ˙≈£î CÒC\Ò T! nqT#·T #˚‘T· \T yÓ÷&çà ÁyÓTTø£ÿe˝…q+&ç! X¯óuÛeÑ TT˝§<äe⁄qT eTq≈£î, Ç~ ‘·<´ä∏ eT+&ç!μ <˚eøÏ #˚‘T· \T CÀ&ç+∫+~. kÕ«$T ô|<ä$ô|’q eT+<äVü‰dü+ yÓTs¡dæ+~. ªne÷àjYT! ˙ uÛøÑ uÔÏ ≤Û e+ >=|üŒ~. ˙≈£î düeTdüÔ düqà+>∑fi≤\÷ ø£\T>∑TqT>±ø£!μ nì B$+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· e+‘·T Hê<˚! @eT+{≤&√! @$T{Àq˙ »+≈£î >=+≈£î\‘√H˚ n+»* |òTü {Ï+#êqT. ªz] ∫*|æ≈£î+ø±! |ü⁄{Ϻ ‘=$Tà<˚fi¯flj·÷´ø£ Ç|ü&=düTÔHêïyê! Çø£ MT<ä≥ M\sTTq|ü&É˝≤¢ edüT+Ô {≤e⁄ >∑<ë?μ nHêï&Üj·Tq. ªn{≤¢>π kÕ«MT, n{≤¢>π μ nHêïqT. eTs¡THê&ÉT y˚TeTT >√>∑s“¡ +¤ yÓfi≤fleTT. bÕ|üHêX¯q+˝À Á>∑T+≈£î\T rXÊeTT. C≤u≤* rs¡eú T+‘ê ‹]– #·÷#êeTT. ø=+&É˝À¢ ø√q˝À¢, ô|]–q ‘·s|¡ ⁄ü ˝À¢, $]dæq |ü⁄e⁄«˝À¢, »˝≤X¯j÷· ˝À¢, »\bÕÁ‘ê˝À¢, dü÷s¡´ø±+‘·T˝À¢, yÓHïÓ \ yÓ\T>∑T˝À¢, #·*>±\T˝À¢, yêq»\T¢˝À¢ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\, $$<Ûä uÛ≤wü\, $$<Ûä y˚cÕ\, $$<Ûä Äø±sê\ Á|ü»\ yÓ\T¢e˝À¢ uÛ>Ñ e∑ ©¢\\T uÛ≤$+∫, <ä]Ù+∫ ‘·]+#êeTT. düÁ‘·+˝À z >∑~ rdüT≈£îì e÷ e+≥ y˚Ty˚T #˚dTü ≈£î+≥÷ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T uÛ>Ñ e∑ ‘·‡ìï~Û˝ÀH˚ ñ+&ç Hê\T>√ Hê&ÉT #·+Á<ä–] <ë]˝À ÁøÏ+~øÏ ~– e#˚ÃXÊeTT. |ü+#·$T Hê{Ï‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷j·÷Á‘· <äX$¯ THê{Ï‘√ eTT–dæ+~. @ø±<ä• sêÁ‹ e÷ Ç+{À¢ ô|<ä› düe÷sê<Ûäq+ »]–+~. >±&çbıe⁄«\T ‘·$«+∫, >∑T+&ç>\∑ T ô|{Ï+º ∫, ô|<ä› jÓT‘·TqÔ e+≥\T #˚sTT+∫, düMT|ü ÁbÕ+‘·\˝Àì ã+<ÛTä $TÁ‘·T\ q+<ä]˙ |æ*|æ+∫, ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

j·÷Á‘·≈î£ yÓ[fl rdüTø=∫Ãq rs¡ú Á|ükÕ<ë\˙ï |ü+∫ô|{Ïqº ‘·sê«‘·, eTècÕºHêï\‘√ yê]ì dü+‘·è|ü⁄*Ô ï ø±$+#êeTT. kÕø£\´+>± HÓsy¡ ]˚ q Ç\T rsêúìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì, |ò˝ü ≤Hê yêfi¯ófl >=|üŒ düe÷sê<Ûqä #˚XÊs¡ì #·T≥Tº|Áü ø£ÿ\ Á>±e÷\ yêfi¯ófl |òTü q+>± #Ó|ü ≈£îHêïs¡T. #ÓbÕŒqT >∑<+ä &û, Ç<ä+‘ê j·÷uÛj ’… T˚ fi¯fl ÁøÏ+<ä{Ï dü+>∑‹. Hê Á|üdTü ‘ Ô · ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<äT. sêÅwükº ÕúsTT ñ<√´–ì. J‘·+ |ü~y˚\T, ø±«s¡ºsY‡ Á|ò”, ¬s+&ÉT ø±s¡T¢, eT÷&ÉT bò˛q¢‘√u≤≥T q\T>∑Ts¡T |üìyêfi¯ófl m\¢|ü &É÷ Hê ÄBÛq+˝À e⁄+{≤s¡T. ñqï yê´|üø±\qT ã{Ϻ Hê≈£î M\T <=s¡ø&£ +É ø£\˝Àì e÷≥! nsTTHê M\T #˚dTü ≈£îì @&Ü~ø√kÕ] ‹s¡T|ü‹ yÓfi≤ÔqT. @<ÓH’ ê mø˘‡Áô|dt˝À yÓ[fl ~π>dü]øÏ kÕúì≈£î˝…q’ ÁøÏ+~ ñ<√´>∑T\T Hê ø√dü+ ø±s¡T @sêŒ≥T #˚dæ e⁄+{≤s¡T. ø=+&Éô|’øÏ z >∑+≥ Á|üj÷· D+. eT<Ûë´Vü‰ïìø£˝≤¢ Á|ü‘´˚ ø£ <Óe’ <äsÙ¡ q+, kÕj·T+ø±\+ eT∞fl @<√ ˇø£ ã+&ç˝À ‹s¡T>∑T ≥bÕ ‘·|Œü ìdü]. á ‘ê|üÁ‘·j÷· ìï #·÷∫ kÕ«$T C≤*|ü&&É +É ]yêC…b’ ˛sTT+~. ª@+ Hêj·THê! u≤>± _J nsTTb˛j·÷e⁄ >∑<÷ä ! uÛ≤sê´ _&É\¶ ‘√HÓH’ ê >∑&|É &ü ÜìøÏ r]ø£˝qÒ ≥Tº+~. njÓ÷´bÕ|ü+!μ n+≥T+{≤&Üj·Tq. ªne⁄qT kÕ«MT! H˚qT ‹+≥THêïH˚ >±H˚ Ä ‹+&ç˝Àì s¡T∫ì ÄkÕ«~+#· ˝ Ò ø £ b ˛‘· T HêïqT. J$dü T Ô H êïH˚ >±˙ J$‘· + ˝Àì e÷<ÛäTsê´ìï #·$#·÷&É˝Òø£b˛‘·THêïqT. j·÷Á‘· #˚düTÔHêïH˚ >±˙ j·÷Á‘êq+<ëìï bı+<ä˝øÒ £ b˛‘·THêïqT. j·÷+Á‹ø£ Hê>∑]ø£‘· qH=ïø£ j·T+Á‘·+>± e÷πsÃdæ+~. qTy˚«yÓ÷ sê‹H˚ Hê‹>± e÷]Ãq yê&ç$! qqTï eT∞fl eTìwæ>± #˚jT· yê kÕ«MT?μ nì H˚qT y˚&TÉ ≈£î+≥÷ e⁄+{≤qT.

***

|43


44|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

|45


46|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ u≤<Û\ä T ø£qï<˚X+¯ e<ä*, ñqï <˚XÊìøÏ eùdÔ ñqï yêfi¯fl+‘ê ø±ìyêfi‚fl! ø±s¡T e⁄Hêï, ø±düT e⁄Hêï, }s¡T >±ì }s¡Tø√dü+ düTK+ düTqï! ø±s¡T @dæ, Ç\T¢ @dæ, efi¯ófl e÷Á‘·+ y˚&yç &˚ !ç }s¡T >=|üŒ~, ù|s¡T >=|üŒ&ç, ñìøÏ e÷Á‘·+ ñ‘·~Ô ! dü+e‘·‡sê\T>± düV≤ü #·sT¡ ˝Ò dü+ã+<Ûë\T e÷Á‘·+ ns¡ø=s¡˝!Ò eTTK+ #·÷&É düT|ü]∫‘·yT˚ eTìwæ e÷Á‘·+ n|ü]∫‘·T&˚! m<äTs¡T|ü&‘ ç H˚ ˚ Vü‰j·TT, uÛ≤sTT, m|ü⁄Œ&ÉT ø±\yê* #˚jT· T #˚sTT! m|ü⁄Œ&ÉT ø±yê* uÛ≤sTT uÛ≤sTT! Çø£ÿ&ç Çfi‚fl ã+~ÛU≤Hê\T, eT÷dæq yêøÏfió¯ fl, eTqdüT≈£î dü+ø¬ fi¯ófl! uÛ≤sê´uÛsÑ \Ô¡ T ≈£L&Ü, <ä÷s¡|⁄ü ã+<äTe⁄˝Ò ! me] ˝…øÿ£ yêìøÏ, me] ‹ø£ÿyê]~!

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

qe⁄« ø£èÁ‹eT+! q&É‘· ø£èÁ‹eT+ ! n+‘ê ndüV≤ü »‘·‘«· +, n+‘ê j·÷Á‹ø£+. s√»+‘ê ø£+|üP´≥sY‘√H˚ ø£ãTs¡T¢ ªªqTeP« j·÷+Á‘êìy˚μμ nqï≥T¢<ëì $düTs¡T!¢ Äràj·T+>± e÷{≤¢&y˚ êfi¯fl ø√dü+ ÄÁ‘·+>± #·÷&É≥+, ‘Ós∫¡ q yêøÏfifl¯ ø√dü+ n\Tô|s¡>ø∑ £ yÓ<øä &£ +É n\yê≥sTTq á ø£fió¯ fl Ä˝À∫kÕÔsTT sπ j·T+ãefi¯ó!¢ m+‘·>± ø£*dæb˛<ëeTHêï, |üsêsTTyê&çqqï uÛ≤eq ! #·÷≥÷º e+<ä\eT+~ e⁄Hêï mes¡÷ ˝Òì ˇ+≥]‘·q+! Hê <˚XÊìï Hê≈£î <ä÷s¡#d˚ qæ , Hê s¡÷bÕsTT n${Ï‘q· +! ` n+‘·sê®\+

|47


48|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


Äj·TTπs«<ä yÓ<’ ´ä + ` ‘·T\dæ ñ|üj÷Ó >±\T kÕ+Á|ü<ëj·T yÓ<’ ´ä $<Ûëq+˝À »\TãT, ‘·\H=|æŒ, eT˝Ò]j·÷, ø£&TÉ |ü⁄H=|æŒ, yê|ü⁄\T, H=|ü\T, >∑T+&Ó yê´<ÛTä \T e+{Ï yêì˝À ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . Ç+ø± $wüV‰ü ]DÏ>± ‘·T\dæì ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . ñ|üj÷Ó –+#˚ $<ÛëHê\T : ‘êC≤ Ä≈£î\ ø£cÕj·T+ ˝Òø£ o‘·\ ø£cÕj·T+, Ä≈£î\ m+&ÉTbı&ç, |ü∫à Ä≈£î\T qeT\&É+, |ü∫à Ä≈£î\qT HÓsTT´ / ‘˚H/Ó n\¢|⁄ü s¡d+ü e+{Ï yê{Ï‘√ ø£*|æ yê&Éø+£ yê&ÉTø£˝À ñ+~ ôV≤s¡“˝Ÿ {°>± ≈£L&Ü ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïs¡T. ‘·T\dæ |ü+#·u≤Û >∑eTT\ #·÷s¡eí TTqT ≈£L&Ü Wwü<+äÛ >± yê&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·T\dæ Ä≈£î\ s¡d+ü eTs¡H› ê #ÓjT· ´&É+ eTs=ø£ $<Ûëq+. nH˚ø£ Ç‘·s¡ |ü<ësêú\‘√ ‘·T\dæq ø£*|æ s√>∑ìs¡÷à\q Wwü<ëÛ \T ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïs¡T. ø°≥ø£ Vü‰]DÏ, ô|sTTHé øÏ\s¢ Y : ‘·T\dæ Ä≈£î\ qT+&ç ìs¡+‘·s+¡ ªj·T÷C…Hê˝Ÿμ nH˚ |üdTü |ü⁄s¡+>∑T ªz\f…˝Æ Ÿ ÄsTT˝Ÿμ yê‘êes¡D+˝ÀøÏ #˚sT¡ ‘·T+~. Ç~ <√eT*ï, Ç‘·s¡ ÁøÏ$Tø°≥ø£eTT\qT, u≤ø°]º j·÷qT bÕs¡Á<√\T‘·T+~. ‘·<ë«sê yê‘êes¡D+ X¯óÁuÛ|Ñ &ü TÉ ‘·T+~. Á|üdTü ‘ Ô +· ô|sTTHé øÏ\s¢ ‡Y ˝À ªj·TTC…Hê˝Ÿμ yê&ÉT‘·THêïs¡T. Ç<˚ s¡kÕj·Tq+ ‘·T\dæ˝À ñ+&É&+É e\¢ ‘·T\dæì ô|sTTHé øÏ\s¢ >Y ± n_Ûe]íkÕÔs¡T. >∑T+&Ó≈î£ n+&É : ‘·T\dæ nH˚ø£ >∑T+&Ó yê´<ÛTä \qT+&ç ø±bÕ&ÉT‘·T+~. eTTK´+>± >∑T+&ÓH=|æŒ, m~∏s¬ ôd¢ÿs√dædt Bì |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔsTT. s¡ø+Ô£ ˝Àì ø=˝…dsºü ê˝Ÿ kÕúsTTì ‘·–+Z #·>\∑ >∑&yÉ T˚ Ç+<äT≈£î ‘êsêÿD+. s√>∑ìs√<Ûøä X£ ø¯ ÔÏ : ÇeT÷´ì{° ô|+#·&+É e\¢ ‘·T\dæì ø±´q‡sY, msTT&é‡ e+{Ï yê´<ÛTä \˝À düb˛]º+>¥ yÓT&çdHü >é ± yê&ÉT‘·THêïs¡T. sπ &çjT˚ wüHé <äTwüŒ*‘ê\qT+&ç ≈£L&Ü ‘·T\dæ ø±bÕ&É>\∑ <äì XÊÅdüyÔ ‘ ˚ \Ô· n_ÛÁbÕj·T+. j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ \ø£D å ≤\T ñ+&É&+É e\¢ eTTdü*‘·q+ ‘=+<äs>¡ ± sê≈£î+&Ü #˚dTü +Ô ~. nH˚ø£ s√>±\ qT+&ç ‘·T\dæ ñ|üXe¯ Tq+ ø£*–düT+Ô ~. m˝≤ yê&Ü* >=+‘·T eT+≥ : ‘·T\dæ Ä≈£î\qT eTs¡–+∫ Á‘ê>∑&+É / |ü⁄øÏÿ*+#·&+É e\¢ >=+‘·TeT+≥ ‘·>T∑ ‘ Z T· +~. yê+‘·T\T : ‘·T\dæ s¡d+ü , ‘˚H‘ Ó √ ø£*|æ ñ<äjT· + |üP≥ ùd$ùdÔ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

yê+‘·T\T ‘·>T∑ ‘ Z êsTT. ø£&TÉ |ü⁄H=|æŒ : ‘·T\dæ s¡d+ü , ø£\ø£+&É‘√ ø£*|æ rdüT≈£î+fÒ ø£&TÉ |ü⁄H=|æŒ ‘·>T∑ ‘ Z T· +~. nJs¡+í : ‘·T\dæ s¡d+ü n\¢|⁄ü s¡d+ü düeTbÕfi¯fl‘√ rdüTø=ì ‘˚HÓ ø£*|æ yê&Ü*. Åôdºdt : s√E≈£î 12 Ä≈£î\ #=|üq qeT˝≤*. Bìe\¢ s√>∑ìs√<Ûøä £ X¯øÔÏ ô|s¡T>∑T‘·T+~. eTTK+ô|’ yÓTT{Ï$T\T : ‘·T\dæ s¡d+ü |üPj·T&É+e\¢ yÓTT{ÏeT\T q\¢>± e÷&çb˛‘êsTT. >=+‘·Tu§+>∑Ts¡T≈£î : ‘·T\dæ Ä≈£î\T y˚dqæ ˙{Ïì u≤>± eTs¡–+∫, #·˝≤¢]à rdüTø√yê*. H√{Ï ˝À|ü* |ü⁄+&ÉT¢ : uÛÀ»q+ nsTTq yÓ+≥H˚ ‘·T\dæ Ä≈£î\T qeT˝≤*. H√{Ï <äTsê«düq : uÛÀ»Hêq+‘·s+¡ 4,5 ‘·T\dæ Ä≈£î\T m≈£îÿeùd|ü⁄ qeT˝≤*. |æ\˝¢ À¢ <ä>T∑ ,Z ø£&TÉ |ü⁄ ñã“s¡+ : ‘·T\dæ s¡d+ü ‘√ n\¢+/X§+]ƒ s¡d+ü ø£*|æ Çyê«*. <ä>T∑ Z : ø£èwüí ‘·T\dæ ˇø£{qÏ ïs¡ #Ó+#ê\T, $T]j·÷\ bı&ç‘√ ø£*|æ rdüTø√yê*. ÇHé|Püò j ¢ TÓ +C≤ : ‘·T\dæ Ä≈£î\ &çø±ø£Hå ˝é À \e+>±\T y˚dæ rdüT≈£î+fÒ ñ|üXe¯ Tq+ ø£\T>∑T‘·T+~. eTT≈£îÿ yÓ+ã&ç X‚w¢ àü + : ñ|üXe¯ THêìøÏ ‘·T\dæsd¡ +ü , n&Éd¶ sü +¡ s¡d+ü ø£*|æ ùd$+#ê*. X‚w¢ àü ø±düT\T : ø£èwü‘ í T· \dæ s¡d+ü ˝À ‘˚HÓ ø£*|æ ùd$+#ê\ì #·sø¡ +£ #ÓãT‘√+~. s¡øXÔ£ ó¯ ~Δ : ñ<äjT· + |üs>¡ &∑ TÉ |ü⁄q |ü~ ‘·T\dæ Ä≈£î\T q$T* s¡d+ü Á$T+>±*. ø£&TÉ |ü⁄˝À s¡øÁÔ£ kÕe+ : ‘·T\dæ y˚fifl¯ s¡d+ü Á|ü‹s√p Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+x± rdüTø√yê*. ãdüT‡˝À $ø±s¡+ : ‘·T\dæ Ä≈£î\qT u≤>± q*|æ yêdüq |49


VISION AND ORIGIN: Decades ago Smt.Aruna Kumari Galla and Dr.Ramachandra N.Galla while in USA, shared their vision with late Sri.P.Rajagopal Naidu than M.P., Parliamentarian of India, renowed peasant leader, Prof.L.Kannaiah Naidu and many other academicians, philanthropists who thought “Development of Society greatly depends on the education of her’s people”. This gave birth to Krishnadevaraya Educational and Cultural Association (KECA) in 1974, and had registered under the Act XXI of 1860 as non-profit social service organization, Reg.no.79/74. MISSION: Over the years, the community has taken a welcome interest in the activities of the KECA. The enthusiasm and financial support of several people including NRIs have gone a long way in driving the programs of the association .KECA wishes to support for the total course expenditure of few needy students while increasing the scholarship amount of each course. Service: Started with one, as on date the total Scholarships : 1446 • Donations to KECA are eligible for exemptions under section 80G of the Indian Income Tax • KECA Income Tax PAN : AAATK2230J • KECA Registered with Indian Union Govt. under FCRA to receive Foreign Contributions Vide No: 010140269 NRIs support: As on date contribution - $31,757 (INR15,44,846) Sponsored full scholarships -9 Students

“Helping hands are better than praying lips” “If you don’t who will???” Voice of Beneficiaries:

“I am proud to have been the first beneficiary of KECA .I strongly believe that support to poor brilliant students can enrich the society and the nation. Kindly be generous and contribute “ “My family income could not support to continue my school studies. I have completed SSC/Inter with Merit Scholarships. While looking for financial support for my graduation, KECA come on my way and provided full scholarships to pursue my B.Tech. I am confident of completing the graduation with good marks. I will be thankful KECA throughout my life”.

Krishnadevaraya Educational and Cultural Association O/o Amara Raja Batteries Ltd, Renigunta, Karakambadi- 517520. Ph: +91-877-2265000, Email: keca@amararaja.co.in Website:www.keca.org.in

50|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


#·÷&É&+É e\¢ $ø±s¡+ ‘·>T∑ ‘ Z T· +~. eT÷Á‘·|+æ &Ü\˝À sêfi¯ófl ñqïyêfi¯ófl, ‘·T\dæÄ≈£î\ s¡d+ü ‘˚H‘ Ó √ ø£*|æ Äs¡THÓ\\bÕ≥T s√p Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü rdüTø√yê*. »«s¡+ : ‘·T\dæ Ä≈£î\s¡d+ü , $T]j·÷\T, ‘˚H‘ Ó √ ø£*|æ yê&ç‘˚ »«s¡+ ‘·>T∑ ‘ Z T· +~. yÓTq‡dt ô|sTTHé : á u≤<Ûä ñqïyêfi¯ófl |ü~ ‘·T\dæ Ä≈£î\T Ábı<äT≥ › |üP≥ u≤>± q$T* $T+>±*. Ä ‘·sT¡ yê‘· ˇø£ >±¢dTü ˙s¡T ‘ê>±*. yÓTq‡dt˝À ˙s¡d+ü : ‘·T\dæ Ä≈£î\T s¡d+ü ‘√ ‘˚HÓ ø£*|æ rdüTø√yê*. u≤*+‘·\˝À bÕ\T : ‘·T\dæ Ä≈£î\qT+&ç rdæq s¡kÕìï s√E rdüTø√yê*. ø°fifl¯ H=|ü\T : ‘·T\dæ Ä≈£î\ s¡d+ü , n\¢|⁄ü s¡d+ü düeT+>± rdüTø=ì ‘˚H‘ Ó √ ø£*|æ yê&Ü*. ‘êeTs¡ : ‘·T\dæsd¡ +ü sêùdÔ <äTs¡<ä ‘·>T∑ ‘ Z T· +~. |æ\˝¢ À¢ qT*|ü⁄s¡T>∑T\T, @*ø£ bÕeTT\T : ‘·T\dæ –+»\ #·÷s¡+í ˝À |ü{øÏ £ u…\+¢ ø£*|æ ‹ì|æ+#ê*. ô|’˝‡Ÿ ñqïyêfi¯ófl : ‘·T\dæ –+»\qT #·÷s¡+í #˚dæ ô|s¡T>∑T‘√ ø£*|æ rdüTø√yê*. n‹kÕs¡+ : ‘·T\dæ –+»bı&ç Äe⁄bÕ\‘√ ø£*|æ rdüT≈£î+fÒ n‹kÕs¡+ ‘·>T∑ ‘ Z T· +~. >∑s“¡ ì¤ s√<Û+ä : yÓTq‡dt eT÷&ÉT s√E\ ñ<äjT· + ˇø£ {°ø|£ ü ‘·T\dæ s¡d+ü Á‘ê>±*. eT˝Ò]j·÷: ‘·T\dæ Ä≈£î\T, y˚|ü ∫>∑Tfi¯ófl, $T]j·÷\T ø£*|æ qeT˝≤*. Á>∑V≤æ DÏ : ‘·T\dæ Ä≈£î\ bı&ç˝À |ü+#·<ës¡qT ø£*|æ rdüTø√yê*. ‘˚\Tø±≥T : ‘·T\dæ y˚sT¡ ns¡>B∑ j·T>± e∫Ãq >∑+<Û+ä ‘˚\T ø£s∫¡ q Á|ü<X˚ +¯ ô|’ |üPj·÷*. düŒèVü≤ ‘·|Œæ ‘˚ : ‘·T\dæ Ä≈£î\s¡d+ü ˝À ø=~› ôd’+<Ûeä \eD+ ø£*|æ 3 #·Tø£ÿ\T eTT≈£îÿ˝À y˚j÷· *. Á|üdeü y˚<qä : ‘·T\dæ Ä≈£î\ s¡d+ü rdüTø√yê*. >∑Ts¡ø‘ £ √ ≈£L&çq <ä>T∑ Z : m+&çq ‘·T\dæ Ä≈£î\ bı&ç ø£\ø£+&É‘√ ø£*|æ s√E≈£î 4 Á>±eTT\T. ` $.$.$. >∑Ts¡THê<äsêE ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

ÁøÏø¬ {Ÿ J$‘·+ J$‘·+ nH˚ ªÁøÏø¬ {Ÿμ Áø°&˝É À <Ûs’Ó ´¡ + nH˚ ªu≤´{Ÿμ |ü≥Tºø=ì e⁄Hêïe⁄ ø£cÕº\T nH˚ ªuÖ\sYμ uÖ*+>¥ #˚ùdÔ ˙‹, Hê´j·T+, <Ûsä à¡ + nH˚ ª$¬ø{Ÿμ \≈£î ‘·>\∑ ≈£î+&Ü <Ûs’Ó ´¡ + nH˚ ªu≤´{Ÿμ ‘√ ø=&ç‘˚ |ü]dæ‘ ú T· \T nH˚ ª|ò\” s¶ ‡Y μ |ü≥≈º î£ +&É $»j·T+ nH˚ ªdæø‡£ sYμ kÕ~Û+#·>\∑ e⁄!! ` õ. >√|æHê<Ûé

|51


52|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


eTs¡Te≈£î eTq düe÷C≤ìï m≥T b˛‘·Tqï~ düe÷»+? @eTÚ‘·Tqï~ e÷qe‘·«+? m≥T #·÷dæHê nsê#·ø‘ £ «· +, Äø£è‘·´+, nHê´j·T+. eTqTwüß\T>± eTq ñìøÏ Á|üXÊïs¡øΔ +£ nsTT+~. Ä ñìøÏ eTs¡T>∑Tq|ü&ç j·T+Á‘ê\T>± $T>∑T\T‘·Tqï á qeHê>∑]ø£ Ä<ÛTä ìø£ j·TT>∑+˝À eTq+ kÕ~Û+∫q |òTü q‘· eT]j·TT n_Ûeè~Δ @eTì Á|ü•ïùdÔ, düe÷<Ûëq+>± eTq≈£î $ì|æ+#˚$ e÷quÛ+Ñ >±\T, e÷s¡DVü≤√e÷\T, Vü≤‘·´\T, n|ü]X¯óÁuÛ‘ Ñ ,· nHês√>∑´+ ` mH√ï Ç˝≤ #Ó|ü ≈£î+≥÷ b˛‘˚ e÷qeC≤‹ yÓTT‘·+Ô dæ>T∑ |Z &ü ˚ n+XÊ\T ‘·|Œü >∑]«+#·‘>· Z∑ |òTü q‘· <äTs¡<èä wüeº XÊ‘·TÔ eTq C≤‹øÏ ˝Ò<Tä . mes¡T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+? ˝À|ü+ me]˝Àñ+~? Çe˙ï düe÷<ÛëHê\T <=s¡øì£ Á|üXï¯ \T>∑ á e÷qq düe÷»+˝À ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛‘êsTT. eTq+ n+<äs+¡ $<˚XÊ\˝À ñ+≥THêï+. ªª»q˙ »qàuÛ÷Ñ $TX¯Ã¤ dü«sêZ<|ä ” >∑Øj·Td”μμ nì eTq+ m|ü&É÷ ø£qï‘·*ì¢ ñqï }]ì düà]kÕÔeTT. mø£ÿ&√ |ü~y˚\ yÓTfiÆ fl¯ <ä÷s¡+˝À! rsê eTq kı+‘· }]øÏ yÓ[fl‘˚ ˇø£ÿkÕ] ∫qïHê{Ï C≤„|øü ±\T eTq\qT mø£ÿ&çø√ rdüTø¬ fi≤ÔsTT. n˝≤ eTq+ ô|s¡–q |ü]düsê\qT |ü\ø£]<ë›eTqT≈£î+fÒ nø£ÿ&É #·\ì¢ ˙&ÉqT >±*ì Ç#˚à ∫+‘· #Ó≥Tº ø£qã&É<Tä . ˇø£|ü &ÉT ì+&ÉT>∑ eTT‘Ó<Ô’ Tä e⁄˝≤ ñqï#Ó≥Tº yÓTT<ä\T qs¡ø㣠&ç ‘·q u≤<Ûä #Ó|ü ø√˝Òø£ eTÚq+>± $\|æd÷ü Ô eTq≈£î ø£ì|ædTü +Ô ~. |ü#÷ {Ï bı˝≤\˝À ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&Ée\dæq H˚\‘·*¢ ø±+Áø°≥T ø£≥&º Ü\‘√ sê≥T‘˚*b˛sTT+~. Çø£ eTq+ Ä&ÉT≈£îqï H˚\ ˇø£ÿkÕ]>± bÕ¢døºæ ˘ dü+#·T\‘√q÷, #Ó‘êÔ#<Ó ës¡+‘√qT, eTT]øÏ >∑T+≥\‘√qT ñqï <äèX¯´+ >∑T+&Ó\qT ø£*∫y˚dTü +Ô ~. mø£ÿ&É eTq ∫qï Hê{Ï eT<ÛTä s¡ düàè‘·T\T? $<ä´˝Òì yêìì $+‘· |üXó¯ e⁄ nHêïs¡T. ø±˙ H˚{Ï düe÷»+˝À $<ä´ ñ+fÒ ‘·eT ô|’XÊ∫ø£ Á|ües¡qÔ ‘√ n&ÉT>∑+≥T‘·Tqï j·TTe‘·sêìï eTq+ H˚&TÉ #·÷düTHÔ êïeTT. $<ä´˝À, Hê>∑]ø£‘˝· À Äø±X¯qï+≥T‘·Tqï H˚{Ï j·TTe‘· eTqTwüß\T>± ‘·eTì ‘êeTT bÕ‘êfi≤ìøÏ HÓfdºÒ Tü ≈£î+≥THêïs¡T. eT<ë´ìøÏ, e÷<äø£ Á<äyê´\≈£î u≤ìdü˝’… uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T >±*øÏ e~˝ÒdTü qÔ ï H˚{Ï j·TTe‘· ‘·eT Jeq Á|üj÷· D+˝À Á|ü‹ eTõ©ì ˇø£ #˚<Tä nqTuÛeÑ +>± eT\#·T≈£î+≥THêïs¡T. MìøÏ eTT–+|ü⁄ @Hê&ÉT? eTq n&ÉT>∑T\T m≥T kÕ>∑T‘·THêïsTT? ˝À|ü+ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\<ë? düe÷C≤ì<ë? ˝Òø£ j·TTe‘·<ë? uÛ≤<äT´\T mes¡sTTHê |ò*ü ‘·+ e÷Á‘·+ n+<äs+¡ nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. Çø£ H˚{Ï j·TTe‘· eÅdü<Ô ëÛ s¡D #·÷ùdÔ yê]ô|’ bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\ Á|üu≤Û e+ #ê˝≤ ñ+~. $<˚o yÓ÷E˝À H˚{Ï düe÷»+ |”ø\£ ˝À‘·T˝À ≈£Ls¡Tø=ì b˛sTT+~. á eÅdüÔ <Ûës¡DqT #·÷dæ düu´ÑÛ düe÷»+ dæ>T∑ ‘ Z √ ‘·\~+#·Tø√e\dæq |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. Çø£ ìs¡T<√´>∑T\ Äø£* #êe⁄\T, #ê©#ê\ì ã‘·T≈£î\T. ù|<ä]ø£+ Ç$ ì‘·´+ eTq\qT |ü\ø£]+#˚ n+XÊ\T. n_Ûeè~Δ |ü<+äÛ ˝À sê¬ø{≤¢ <ä÷düTø¬ fi¯óHÔ êïeTì dü+ãs¡ |ü&Ü˝≤? ˝Òø£ eTìwæ>± |ü‘q· eTÚ‘·Tqï+<äT\≈£î ∫+‹+#ê˝≤? ˝Òø£ m|üŒ{Ïø° |ü]cÕÿsê\T <=s¡øì£ Ç≥Te+{Ï ô|’deü Tdü´\qT #·÷dæ

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013

á bÕ&ÉT J$‘·+ Ç+‘˚ nì eTq sê‘·qT ‹≥Tºø√yê˝≤? ˝Òø£ |æ]øÏ ‘·q+‘√ düeTdü´\ qT+&ç bÕ]b˛yê˝≤? @$T #˚j÷· *? ≈£îfi¯ófl sê»ø°j÷· \≈£î ≈£î\eT‘· $<˚«cÕ\≈£î ã* ne⁄‘·Tqï H˚{Ï ‘·sêìï #·÷∫ C≤* |ü&Ü˝≤? ˝Òø£ ø=s¡&Ü s¡a[|æ+∫ ˝ÀbÕ\qT dü]~<ë›˝≤? m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òì dü+~>∑+Δ ˝À ñHêïeTT eTqeTT. mø£ÿ&É Åd”\Ô T >ös¡$+|üã&É‘ês√ nø£ÿ&É <˚e‘·\T ñ+{≤s¡T. ø£˙dü+ eTq+ Åd”ìÔ ÁbÕD+ ñqï e´øÏ>Ô ±HÓH’ ê #·÷düTHÔ êïe÷? ˝Ò<Tä @<√ ˇø£ |ü]ø£s+¡ ˝≤ eTØ m≈£îÿe nsTT‘˚ eTs¡jT· +Á‘·+˝≤ #·÷düTHÔ êïeTT. Ç<˚Hê dü«sê»´+? n+fÒ Ç<˚Hê >±+BÛ ø£\\T >∑qïsê»´+? Ç+<äTøπ Hê Ç≥Te+{Ï uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ø√dü+ ÄHê&ÉT ‘·eT ÁbÕD≤\qT ‘ê´>∑+ #˚dæ ‘Ó\<¢ =s¡\‘√ b˛sê&çq~? Ç<ë yês¡T ÄHê&ÉT ø√s¡T≈£îqï~? e<äT› eTq≈£î ô|’XÊ∫ø£‘«· +. ø±yê* eTq≈£î Áù|eT, nqTsê>∑+, ˇø£]|ü≥¢ ˇø£]øÏ n_Ûe÷q+. Çe˙ï ñqï Hê&˚ eTq≈£î dü«s¡+Z , C≤‹øÏ nuÛTÑ ´qï‹, H˚\ ‘·*ø¢ Ï Ä‘·à‘·è|æ.Ô eTq >∑‘+· m+‘√ yÓu’ eÑÛ +. ø±˙ es¡eÔ ÷q+ |üse¡ T<äjT· ˙j·T+. Çø£ uÛ$Ñ wü´‘·T.Ô .. ? M{ÏøÏ |ü]cÕÿs¡+ mø£ÿ&É? mes¡T ÇkÕÔsT¡ ? mes√ ekÕÔsT¡ , @<√ #˚kÕÔsT¡ n+≥÷ m<äTs¡T #·÷&É&+É ø±dü+Ô ‘· eT÷s¡‘ â «· eTT ne⁄‘·T+~. Ç~ eTq }s¡T, eTq H˚\. BìøÏ yÓu’ yÑÛ êìï ø£*–+#˚ u≤<Û´ä ‘· eTq+<ä]~. n+<äs÷¡ @ø£eTÚ‘ê+. eTT+<äT eTq }]‘√ ÁbÕs¡+_Û<ë›+. ‘·sê«‘· eTq <˚XÊìï ñ<ä]› <ë›+. n˝≤ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T q&ÉT+ ø£&‘ ç ˚ eTìwæ kÕ~Û+#·˝ìÒ ~ @B ˝Ò<Tä . |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛ+Ñ >± ñ+#·T<ë+. kÕ«sêΔìï M&ç Á|ü>‹∑ yÓ|’ ⁄ü n&ÉT>∑T˝Ò<ë›+. $<˚XÊ\˝À eTq+ n+<äse¡ T÷ m+‘√ ñqï‘· kÕúsTT\˝À ñHêïeTT. eTq˝À #ê˝≤eT+~ |ü˝\¢… qT+∫ Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq yêfi¯fly˚T. Ç+<äT˝À ø=+<äs+¡ Ç+»˙s¡T>¢ ±, &Üø£sº T¡ >¢ ±, Ábıô|òdsü T¡ >¢ ,∑ yê´bÕs¡ y˚‘\Ô· T>± ñHêïeTT. eT] eTq e+‘·T ø£èwæ eTq »qàuÛ÷Ñ $TøÏ eTqeTT @<Óq’ ø=+‘· y˚T\T #˚jT· >∑*–‘˚ ‘·*¢ ãTTD+ ø=+‘Óq’ rs¡TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ \_ÛdTü +Ô ~. yÓ<’ ´ä dü<Tä bÕj·÷\qT yÓTs¡T>∑T |üs#¡ &· +É , |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛ‘ Ñ q· T ô|+bı+~+#·&+É , eT+∫˙{Ï dü<Tä bÕj·÷\T ø£*–+#·&+É , ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡T\Δ ≈£î q>∑<Tä kÕj·T+ #˚jT· &É+, ñqï‘· $<ë´eø±XÊ\qT ø£*–+#·&+É , yÓTs¡T>¬ q’ eT]j·TT HêD´yÓTqÆ Jeq Á|üe÷D≤\qT ô|+#·&+É , nø£ÿ&ç yê]˝À |ü#÷ <äq+ >∑T]+∫ #Ó‘ ’ H· ê´ìï ø£*–+#·&+É , f…ø±ï\J s¡+>∑+˝À n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·THêï eTq dü+düÿè‹ì ø±bÕ&É≥+ e+{Ï$ eTq+ #˚jT· >∑\eTT. á ∫qï kÕj·T+ nø£ÿ&ç yê] J$‘ê\˝À ~yÓ«\qT yÓ*–kÕÔsTT. ny˚ eTq ‘Ó\T>∑T ‘·*ø¢ Ï Vü‰s¡‘T· \T. s¡#q· ` |ü⁄<ä÷s¡T »>∑BX¯«s¡Hé sπ K Áù|s¡D ` |ü⁄<ä÷s¡T wüDTà>∑+ »>∑BX¯«s¡Hé |53


54|

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT\ ‘·èrj·T düyT˚ àfi¯q+ * y˚T, 2013


Design: Lordlydigital-98485 16896 | Print: Micropix-817 684 0423

Chittoor NRIS Souvenir May 2013  
Chittoor NRIS Souvenir May 2013  
Advertisement