Page 1

ภาคผนวก


สารบัญตาราง เรื่อง

หน้า

ตารางที่ ๑ โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์........................... ตารางที่ ๒ โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มเน้นภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์........................... ตารางที่ ๓ โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์........................... ตารางที่ ๔ โครงสร้างรายวิชากลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์.............................. ตารางที่ ๕ โครงสร้างรายวิชากลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์............................. ตารางที่ ๖ โครงสร้างรายวิชากลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์............................. ตารางที่ ๗ โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มเน้นภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์.......................... ตารางที่ ๘ โครงสร้างรายวิชากลุ่มเน้นภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์............................. ตารางที่ ๙ โครงสร้างรายวิชากลุ่มเน้นภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์............................. ตารางที่ ๑๐ โครงสร้างรายวิชากลุ่มเน้นภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์............................. ตารางที่ ๑๑ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.................. ตารางที่ ๑๒ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.............. ตารางที่ ๑๓ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.............. ตารางที่ ๑๔ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตารางที่ ๑๕ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตารางที่ ๑๖ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ......................... ตารางที่ ๑๗ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตารางที่ ๑๘ โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตารางที่ ๑๙ ตารางแสดงภารกิจและประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ.........

๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๔๖


บรรณานุกรม กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒, เอกสาร ประกอบการประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. สกลนคร : สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒, ๒๕๕๒. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. โรงเรียนมาตรฐานสากล ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑


คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. โรงเรียนมาตรฐานสากล คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. โรงเรียนมาตรฐานสากล คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. โรงเรียนมาตรฐานสากล คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. โรงเรียนมาตรฐานสากล คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. ไขข้อข้องใจในเรื่องโรงเรียน มาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL. กรุงเทพฯ : สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑

wcstsc_curr_app  

wcstsc_curr_app

wcstsc_curr_app  

wcstsc_curr_app