Page 1

คําสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๑๐๒ / ๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ .................................................................... ดวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อสนองกลยุทธการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งใชกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เพือ่ ใหการจัดทําแผนปฏิบัติการสําเร็จลุลวงและนําไปสูการปฏิบัติไดจริง โดย การมีสวนรวมของบุคลากรหลายฝาย โรงเรียนจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ๑. นายเลอพงษ อุทธา ๒. นายสิวพล ปาละสานต ๓. นายประยรู จรรยาเพศ ๔. นางสาวสมใจ อุดมศรี ๕. นายสมพงษ เชื้อกูล ๖. นายทองแดง หาญบูรณะพงศ ๗. นายสมเกียรติ สุวรรณเทน ๘. นางสาววัจนาพร พันธุมะโน ๙. นางอัญชลี กุลเกลี้ยง ๑๐. นายนเรศ เขมะสิงคิ ๑๑. นายปริญญา มณีนพ

ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครู ครู ครู ครู ครู ครู

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

- กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน - ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนใหการจัดทําแผนปฏิบัติการสําเร็จลุลวง - กํากับ ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ๒.๑ กลุมบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ ๑. นายประยูร จรรยาเพศ รองผูอํานวยการโรงเรียน

มีหนาที่


๒. นางพัชนี สุวรรณเทน ๓. นายสมเกียรติ สุวรรณเทน ๔. นางสาวชนัสถนันท สาไพรวัน ๑. ๒. ๓. ๔.

๒.๒ กลุมบริหารงานบุคคล นางสาวสมใจ อุดมศรี นางสาวปยะนุช บุญชาญ นางอัญชลี กุลเกลี้ยง นางสาวสาวิตรี สัพโส

๒.๓ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ๑. นายสมพงษ เชื้อกูล ๒. นายสิวพล ปาละสานต ๓. นายประยูร จรรยาเพศ ๔. นายทวีศักดิ์ ทะคง ๕. นายริลี่ ซุนซัง ๖. นายนเรศ เขมะสิงคิ ๗. นายสมศักดิ์ งอยแพง ๘. นายคุณาธิป ชาญนรา

ครู ครู ลูกจางชั่วคราว

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูชวย ครู ลูกจางชั่วคราว

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาระดับชั้นม. 4 หัวหนาระดับชั้น ม. 6 ครู ลูกจางชั่วคราว ครู พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒.๔ กลุมบริหารงานวิชาการ ๑. นางสาววัจนาพร พันธุมะโน ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๓. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๔. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๕. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ๗. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ ๘. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ๑๐. หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๑. เจาหนาทีบ่ รรณารักษ ๑๒. เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


๑๓. หัวหนางานทะเบียน ๑๔. หัวหนางานวัดผล ๑๕. หัวหนางานแนะแนว ๑๖. นางสาวนันทวัน พันธุมะโน ๑๗. นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร ๑๘. นายอดิศกั ดิ์ ศรีอินทร

ครู ลุกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒.๕ กลุมบริหารงานงบประมาณ ๑. นายทองแดง หาญบูรณะพงศ ๒. นายปริพล สิทธิสิน ๓. นางสาวกิริยา ทิพมาตย ๔. นายพงษผกา สุวรรณเทน ๕. นางสัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร ๖. นางสาวนันทวัน สําแดงชัย

ครู ครู ครู ครู พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

๒.๖ กลุมบริหารงานแผนงาน ๑. นายสิวพล ปาละสานต ๒. นายปริญญา มณีนพ ๓. นางสาวดุษณิษา บัวพรม ๔. นางสาวจิรวรรณ ทองไสย

รองผูอํานวยการโรงเรียน ครู ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว

ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑. นางอัญชลี กุลเกลี้ยง ๒. นายทองแดง หาญบูรณะพงศ ๓. นายภิญโญ ทองเหลา ๔. นางอุไรวรรณ มณีนพ ๕. นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม ๖. นางสาวจุไรพร สมบัติดี

ครู ครู ครู ครู ครู ลูกจางชั่วคราว

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๑. นางสมศรี ไชยชมภู ๒. นายไพบูลย สุรารักษ ๓. นางรัตนาภรณ พูนพิพฒ ั น ๔. นางสาวนันทวัน พันธุมะโน

ครู ครู ครู ครู

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


๕. นางสุนิสา จงขจรพันธุ ๖. นางรพีพร สุรารักษ ๗. นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ๘. นายริลี่ ซุนซัง ๙. นายบุญเลิศ ไชยปญหา ๑๐. นางวิสาขมาส คําสีลา ๑๑. นางสาวอัญชลี มูลกัน

ครู ครู ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว ครู ครู ครูผูชวย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒.๙ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๑. นางทรงศรี โสมชัย ๒. นางกรรณิกา บรรจุทรัพย ๓. นายพีระพงษ โสมศรีแพง ๔. นายพรชัย ตั้งตระกูล ๕. นางสุภรณ ตั้งตระกูล ๖. นายกิตติศกั ดิ์ สิงหอร ๗. นางพยอม หาญบูรณะพงศ ๘. นายทวีศักดิ์ ทะคง ๙. นางพิศมัย พานโฮม ๑๐. นายชํานาญ เพริดพราว ๑๑. นางสาวกัลยารัตน สัพโส ๑๒. วาที่ ร.ต.ศิริวัฒน กลยาณีย

ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครูผูชวย ครู

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

๑๓. นางสาววัลวรา บัวชุม ๑๔. นางสาวชินตา พูนกระโทก ๑๕. นางสาวสุปราณี เวียงสิมา ๑๖. นางสาวนงลักษณ กิจสอ ๑๗. นางสาวจิรวรรณ ทองไสย ๑๘. นายปยวัตร วุฒนาม ๑๙. นายราชันย ไชยมหา ๒๐. นายคุณาธิป ชาญนรา ๒๑. นางสาวปยะนุช บุญชาญ ๒๒. นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร ๒๓. นางสาววันวิสา การุญ

พนักงานราชการ ครูผูชวย ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว ครูผูชวย ครูผูชวย พนักงานราชการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการแลผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ


๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. ๔. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๑. ๒.

๒.๑๐ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสุเมธา สมคะเณย ครู นางสาววัจนาพร พันธุมะโน ครู นายอนุ ยุทธคราม ครู นางเสาวคนธ สิงหอร ครู นางชุมากานต สุรเสียง ครู นายคณายุทธ แสนสิทธิ์ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว นายกิตติพงษ ขันติยู นางสาวดารินทร จันตะเสน พนักงานราชการ นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ ลูกจางชั่วคราว ๒.๑๑ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา นายเสนีย ธีรสิรินานนท ครู นายชูชยั วงษประชุม ครู นายธนาวุฒิ สุโรรัมย ลูกจางชั่วคราว นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี ครู นางนิ่มนวล ไชยพันธ ครู ๒.๑๒ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ นายสมเกียรติ สุวรรณเทน ครู นายสุรินทร นาจะรวย ครู นายนเรศ เขมะสิงคิ ครู นางสาวณัฐธิดา ราชหงษ ลูกจางชั่วคราว ๒.๑๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นายปริญญา มณีนพ ครู นายวิวัฒน ศรัทธา ครู นายจิตติศกั ดิ์ วัฒนวนั ทนา ครู นางพัชนี สุวรรณเทน ครู นายปริพล สิทธิสิน ครู นางสาวณัฐปภัสร ศรีเวียงธวัช ครู นายศักดิบ์ ุรุษ รัตนพันธ ครู นางสาวกิริยา ทิพมาตย ครู ๒.๑๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นายวิวิธนันท หยูเหง ครู นางภิญญาภรณ จุฬา ครู

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ


๓. นางพงษผกา สุวรรณเทน ๔. นางจันทรจิรา แงพรหม ๕. นายสุวชล สุราษฎร ๖. นายศักดิ์เกียรติ จันทรลือชัย ๗. นางสาวปวีณา แพนบุตร ๘. นางสาวพัชรินทร อุทัยฉัตร ๙. นางภิรนันท ขวงทิพย ๑๐. นางสุพัตรา ดัดผอง มีหนาที่

๑. ๒. ๓. ๔.

ครู ครู ครู พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ครู ครู พนักงานราชการ

- พิจารณา และตัดสินใจเกีย่ วกับขอมูลตางๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ กลยุทธของสพฐ. กลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลยุทธโรงเรียน - กําหนดกิจกรรม/ โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกลุมบริหารงาน/ กลุมสาระ การเรียนรูที่รบั ผิดชอบ - จัดทําและเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการของกลุมบริหารงาน/ กลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ เพื่อใหกลุมบริหารงานแผนงานรวบรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ภายในเดือนตุลาคม

๓. คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมและจัดทําแผนปฏิบตั ิการ นายสิวพล ปาละสานต รองผูอํานวยการโรงเรียน นายปริญญา มณีนพ ครู นางสาวดุษณิษา บัวพรม ลูกจางชั่วคราว นางสาวจิรวรรณ ทองไสย ลูกจางชั่วคราว

มีหนาที่

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

- รวบรวมโครงการจากกลุม บริหารงาน/ กลุมสาระการเรียนรู เพื่อจัดทําเปนรูปเลม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ใหความเห็นชอบตอไป


ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ คุณธรรมและผลประโยชนของทางราชการเปนที่ตั้ง

ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ โดยยึด

ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายเลอพงษ อุทธา) ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๔ ภาคผนวก  

แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๔ ภาคผนวก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you