Page 1

งาน / โครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน

สอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๔ วัตถุประสงค ๑. ปรับความรูและเตรียมความพรอม ใหกับนักเรียนชั้น ม. ๔ ๒. สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน ในการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. พัฒนาหลักสูตรสภานศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๑๔

๑๒,๑๓

๑. จัดทําตารางสอนและตารางเรียน

๑,๔

๑๔

๑๒,๑๓

๒.จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอน

๓.ดําเนินการสอนปรับพื้นฐาน ๔.สอบวัดผลจัดชั้นเรียน

จัดทําคูมือนักเรียน วัตถุประสงค ๑.เพื่อใหความรู เปนแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบและกฎเกณฑ ๒.เพื่อแนะนํากลุมบริหารงานตางๆของโรงเรียน

๑.ศึกษารายละเอียด ขอมูล ๒. ดําเนินการจัดพิมพ ๓.แจกใหกับนักเรียนชั้น ม. ๔

๓,๔

๑๒

๑๑

งานพัฒนาคุณภาพครูผูสอน วัตถุประสงค ๑.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

๑.การไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ๒.รายงานผลเขารวมการพัฒนา

๒,๓

๙,๑๒

๘,๑๑


งาน / โครงการ

สอนเสริมพิเศษนักเรียน วัตถุประสงค ๑.เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบคัดเลือก เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ๒. กระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ของการศึกษา

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑.รับสมัครนักเรียน เขารวมโครงการ ๒. ประสานวิทยากรจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ๓. ดําเนินการสอนเสริมพิเศษ นักเรียน ๔. ติดตามผลการสอบเขาศึกษา ตอของนักเรียน

๑,๓,๔

๕,๖

๕,๖

๑.ดําเนินการสรรหา ๒.จัดจางครูพิเศษ

๓,๔

๑๒

๑๑

๓,๔,๕

๑๕

๑๒

สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน(จางครูพิเศษ)

วัตถุประสงค ๑.เพื่อใหบุคลากรมีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ๒.เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีครุภัณฑประกอบการสอน ๒. นักเรียนมีคอมพิวเตอรประกอบการฝกปฏิบัติ อยางเพียงพอตลอดป

๑. ประสานการจัดเชาชุด คอมพิวเตอร ๒. จัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร


งาน / โครงการ

มอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จหลักสูตร วัตถุประสงค ๑. แสดงความยินดี และสรางขวัญกําลังใจ ๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซื้อจัดจาง) วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ๒. เพื่อใหมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ กระบวนการเรียนรูของนักเรียน

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. มอบประกาศนียบัตรใหกับ นักเรียนชั้น ม.๖ที่สําเร็จ หลักสูตรและนักเรียนที่มี ผลการเรียนดีเดนและทําคุณ ประโยชนใหกับโรงเรียน

๓,๔,๕

๑. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ๒. จัดทําสื่อการสอนของรายวิชา

๓,๔,๕

๑๖

๑๒

๑,๔

๑,๓,๔ ๕,๖

๔,๕,๗

อบรมนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสรางองคความรู ของนักเรียน โดยการสรางโครงงานหรืองานวิจัย ๒.เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียง ขั้นสูง (Extended Essay) ของนักเรียน ๓. เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญดานความสามารถ

๑. ติดตอประสานวิทยากร ๒.ดําเนินการจัดอบรม


ในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยีของนักเรียน ๔..เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาความเปนสากล


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานวิชาการ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม น.ส.วัจนาพร ๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน นายชํานาญ ๒๕๕๔ เพริดพราว

ตุลาคม น.ส.นันทวัน ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม น.ส.วัจนาพร ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน นายสมเกียรติ ๒๕๕๔ สุวรรณเทน

๒๕๐,๐๐๐

ตุลาคม น.ส.วัจนาพร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน นางทรงศรี ๒๕๕๔ โสมชัย


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานวิชาการ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒๐,๐๐๐

๖๑๙,๑๕๐

๖๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

๘๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นางทรงศรี โสมชัย

ตุลาคม ๒๕๕๓ น.ส.วัจนาพร พันธุมะโน กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน นางทรงศรี โสมชัย


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานวิชาการ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

น.ส.วัจนาพร พันธุมะโน ๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายไพบูลย สุรารักษ กันยายน ๒๕๕๔ นางรพีพร สุรารักษ

๑,๐๒๕,๘๘๐

ตุลาคม น.ส.วัจนาพร ๑,๐๒๕,๘๘๐ ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม น.ส.วัจนาพร ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ วัตถุประสงค ๑. เพื่อซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณที่ชํารุด ๒. เพื่อใหโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณที่ชํารุด

๔,๕

๑๖

๑๒

๑. ดําเนินการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ ๒. ปรับปรุงระบบงาน

๔,๕

๑๖

๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานโสตทัศนศึกษา งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ นายศักดิ์บุรุษ ๑๔๐,๐๐๐ รัตนพันธ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ วัตถุประสงค ๑. เพื่อซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณที่ชํารุด ๒. เพื่อใหโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณที่ชํารุด

๔,๕

๑๖

๑๒

๑. ดําเนินการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ ๒. ปรับปรุงระบบงาน

๔,๕

๑๖

๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานโสตทัศนศึกษา งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ นายศักดิ์บุรุษ ๑๔๐,๐๐๐ รัตนพันธ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในดาน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

Podium Day วัตถุประสงค ๑. เพื่อแสดงความยินดีตอนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ในการสอบเขาศึกษาตอ ๒. สรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียน ๓. กระตุนรุนนองใหมีกําลังใจในการศึกษา

พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษา วัตถุประสงค ๑. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน

กิจกรรม

๑. ติดตอประสานงานวิทยากร แนะแนว ๒. จัดกิจกรรมแนะแนว ๓. ติดตามผลจากการสอบเขา ศึกษาตอของ นักเรียน

๑. สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ที่สอบได ๒. จัดซื้อของที่ระลึก ๓. มอบใหกับนักเรียนที่ประสบ ผลสําเร็จ ๔. สํารวจความคิดเห็นของบุคคล ที่เกี่ยวของ

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑,๕

๑,๖,๑๕

๑,๖,๑๒

๑,๒,๓

๑๕,๑๘

๑๒,๑๔

๑๗

๑๔

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนา ๑,๒,๓ หองแนะแนว ๒. จัดทําปายประชาสัมพันธขาวสาร


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานแนะแนว งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๓,๐๐๐

๔,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๘,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๗,๐๐๐ ๒๕๕๓ น.ส.กัลยารัตน สัพโส กันยายน ๒๕๕๔ น.ส.รสสุคนธ คําสุข

๑๕,๐๐๐ ตุลาคม น.ส.นันทวัน ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน น.ส.กัลยารัตน ๒๕๕๔ สัพโส

น.ส.นันทวัน ตุลาคม พันธุมะโน ๘,๐๐๐ ๒๕๕๓ น.ส.กัลยารัตน กันยายน สัพโส ๒๕๕๔ น.ส.นงลักษณ กิจสอ


งาน / โครงการ

พัฒนาแหลงเรียนรูระบบปฏิบัติการลินุกส วัตถุประสงค ๑. เพื่อเผยแพรระบบปฏิบัติการลินุกส ซึ่งเปนระบบเปดไมเสียคาใชจาย ๒. เพื่อเตรียมนักเรียนเขารวมการแขงขัน

พัฒนาและขยายเครือขายอินเตอรเน็ตระบบใชสาย ภายในโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหระบบเครือขายแบบใชสายภายใน สามารถเชื่อมตอโครงขายภายนอก ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. เผยแพรความรูของระบบ ปฏิบัติการลินุกส ๒.จัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน

๕,๖

๑. ติดตั้งชุดสายสัญญาณ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

๑๖

๑๒

๑๖

๑๒

ปรับปรุง ซอมแซมชุดครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายในโรงเรียน วัตถุประสงค ๑.เพื่อใหชุดคอมพิวเตอรไดรับการแกไขและซอมแซม ๑. สํารวจอุปกรณคอมฯ ที่เกิด ๒. เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานได ชํารุดเสียหาย อยางมีประสิทธิภาพ ๒.ซอมแซมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร


งาน / โครงการ

สับเปลี่ยน-ซอมแซมอุปกรณเครือขาย ภายในโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถให บริการไดตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุง-อัพเกรดชุดคอมพิวเตอรสาธารณะ วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพรองรับการใชงาน สืบคนขอมูลและการรับสงขาวสาร

พัฒนาระบบการเชื่อมตอเครือขายไรสายเคลื่อนที่ วัตถุประสงค ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมตอเครือขายไรสาย ใหมีความ สะดวกในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไดอยางตอเนื่อง

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดซื้ออุปกรณชุดคอมพิวเตอร สําหรับสับเปลี่ยนกับอุปกรณที่ เกิดการชํารุด ๒. จัดซื้ออุปกรณเครือขายแบบ ใชสายและไรสาย

๑๖

๑๒

๑. ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร และเครือขาย ๒. ตรวจซอมปรับปรุงเพื่อใชงาน อินเตอรเน็ต

๑๖

๑๒

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการถายทอดสด ๒. ตรวจสอบระบบการเชื่อมตอ เครือขายไรสาย ๓. จัดซื้ออุปกรณเชื่อมตอระบบ

๑๖

๑๒


งาน / โครงการ

รักษาสถานภาพโดเมนเนม วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหเวบไซตสามารถ บริการ ขอมูล ขาวสารประชาสัมพันธ ของทางโรงเรียนไดตลอดเวลา ๒. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

พัฒนาแหลงเรียนรูหุนยนตพื้นฐาน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีทักษะ ในการประกอบหุนยนต ๒. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีทักษะในการเขียน โปรแกรมควบคุมหุนยนต ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ๔. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ๕. เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. จดทะเบียนตออายุโดเมนเนม เวบไซตโรงเรียน

๑๖

๑๒

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ๓. ดําเนินการสอน

๑๖,๑๗

๑๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานพัฒนาแหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕,๐๐๐ ๒๕๕๓ นายจิตติศักดิ์ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ นายจิตติศักดิ์ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔

๓๐,๐๐๐ ตุลาคม นายจิตติศักดิ์ ๒๕๕๓ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานพัฒนาแหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

๒๕,๐๐๐

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๒๕,๐๐๐ ตุลาคม นายจิตติศักดิ์ ๒๕๕๓ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ตุลาคม นายจิตติศักดิ์ ๒๕๕๓ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐ ตุลาคม นายจิตติศักดิ์ ๒๕๕๓ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานพัฒนาแหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

๑,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑,๐๐๐ ตุลาคม นายจิตติศักดิ์ ๒๕๕๓ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐ ตุลาคม นายจิตติศักดิ์ ๒๕๕๓ วัฒนวนั ทนา กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

พัฒนาระบบการจัดทําเอกสารงานทะเบียน วัตถุประสงค ๑. จัดเก็บขอมูลนักเรียนและครูอยางเปนระบบ ๒. เพื่อใหบริการงานทะเบียนอยางรวดเร็ว ๓. มีเอกสารแบบพิมพ ปพ.ตางๆ คํารองขอ หลักฐานการศึกษาเพียงพอ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดซื้อแบบพิมพตาง ๆ ๒. จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร ๓. จัดทําเอกสารงานทะเบียน

๑๓

๑๑

๑. จัดทําขอสอบที่มีมาตรฐาน ๒. จัดซื้อจัดหาสมุด ปพ. ๓. จัดทําสรุปรายงาน

๑๓

๑๑

กิจกรรม

จัดหาเอกสารการประเมินผลการเรียน วัตถุประสงค

๑. วัดผลประเมินผลการสอนกลุมสาระฯ

๒. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ ๓. พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประ งานทะเบียน-วัดผลแล งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


มาณ ๒๕๕๔ ละประเมินผล ผูรับผิดชอบ

นายไพบูลย สุรารักษ

นายไพบูลย สุรารักษ


งาน / โครงการ

จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีวารสารและหนังสือพิมพ เพียงพอ ๒. เพื่อใหการบริการสิ่งพิมพ ในงาน หองสมุดทันตอเหตุการณอยูเสมอ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณซอมหนังสือ วัตถุประสงค ๑. เพื่อซอมแซมหนังสือที่ชํารุด ๒. เพื่อใหหนังสือมีความทนทาน

นิทรรศการสัปดาหหองสมุด วัตถุประสงค ๑. เพื่อประชาสัมพันธหองสมุด ๒. เพื่อใหนักเรียนเขาใชบริการมากขึ้น

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. ดําเนินการจัดซื้อวารสารและ หนังสือพิมพ ๒. นําออกใหบริการ ๓. สังเกตการเขาใชบริการหองสมุด

๑. สํารวจวัสดุ อุปกรณในการ ซอมหนังสือ ๒. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ๓. ซอมแซมและนําออกใหบริการ

๑. จัดกิจกรรมนิทรรศการตางๆ เพื่อใหความรู

กิจกรรม


งาน / โครงการ

นําความรูสูชุมชน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบริการขาวสารแกชุมชน ๒. เพื่อใหชุมชนไดรับขาวสารทัน ตอเหตุการณ

จัดซื้อหนังสือสงเสริมหลักสูตร และ หนังสือประกอบการเรียนการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแหลงความรูทางวิชาการ แก ครู นักเรียน และบุคคลตางๆ ๒. เพื่อใหมีหนังสือเพียงพอตอการ ใหบริการ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ สําหรับการใหบริการในหองสมุด ๒. เพื่ออํานวยความสะดวกแก ผูรับบริการ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑๘

๑๔

๑. สํารวจขอมูลจากครู และนักเรียน ๒. ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ ๓. นําหนังสือออกใหบริการแก ผูที่สนใจศึกษา ๔. สํารวจสถิติการใชหองสมุด

๓,๔

๕,๖

๕,๖

๑. สํารวจและดําเนินการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ ๒. ใหบริการแกผูเขาใชหองสมุด ๓. สรุปผลจากการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่

๑๒,๑๓

๑๑

กิจกรรม

๑. ประสานงานกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ ๒. นําหนังสือ วารสารออกให บริการแกชุมชน ๓. รายงานผลการดําเนินการ


กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดหาหนังสือไวใหบริการ แกนักเรียน ๒. จัดทําเอกสารใหความรู เพิ่มเติม

๕,๖

๕,๖

พัฒนาบุคลากรหองสมุด วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับปรุงการทํางานของหองสมุด ๒. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากร

๑. บุคลากรเขารับการอบรม และศึกษาดูงาน

๙,๑๐

๘,๙

ลางและเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ วัตถุประสงค ๑. เพื่อบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๒. เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ

๑. ลางเครื่องปรับอากาศและ เติมน้ํายาในหองสมุด

๑๓

๑๑

ซื้อ ซอมบํารุงคอมพิวเตอร วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีคอมพิวเตอรในการ

๑. สํารวจวัสดุ-อุปกรณ คอมพิวเตอรในหองสมุด

๑๖

๑๒

งาน / โครงการ

สงเสริมการอาน วัตถุประสงค ๑. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัย รักการอาน

กิจกรรม


สืบคนขอมูล ๒. เพื่อบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

๒. ดําเนินการจัดซื้อ ซอมแซม ในสวนที่ชํารุด ๓. ใหบริการสืบคนขอมูล


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานหองสมุด งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๕,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

๕,๐๐๐

น.ส.ณัฐธิดา ราชหงษ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานหองสมุด งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒,๕๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๒,๕๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ผูรับผิดชอบ

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ น.ส.ณัฐธิดา ราชหงษ

๓๐๐,๐๐๐ ตุลาคม หัวหนากลุม ๒๕๕๓ สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๔๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ งานหองสมุด งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๓,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๓,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

๕,๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๕,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

๓๐,๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๓๐,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๔๐,๐๐๐ -

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

๔๐,๐๐๐

น.ส.ณัฐธิดา ราชหงษ


กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

หองสมุดและหองปฏิบัติการภาษาไทย วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๒. เพื่อจัดทําหองสมุดและหองปฏิบัติการ ภาษาไทย ๓. เพื่อจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ๔. เพื่อจัดทําแฟมสะสมงานครูและนักเรียน ๕. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอน

พัฒนาและสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาและสงเสริมบรรยากาศ ทางวิชาการวิชาภาษาไทย ใหนักเรียน มีความสามารถดานการฟง พูด อานและเขียน ๒.เพื่อจัดกิจกรรมวันสุนทรภู สัปดาหภาษาไทย ๓. เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการภาษาไทย

ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อผลิตสื่อใชประกอบการเรียนการสอน ๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ จากนวัตกรรมและเทคนิคใหมๆ

กิจกรรม

๑.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ๒.จัดทําหองสมุดและ หองปฏิบัติการ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๕,๖,๑๖

๕,๖,๑๒

๕,๖,๑๖

๕,๖,๑๒

๓.จัดทําแฟมสะสมงานวิจัย ในชั้นเรียน ๔. จัดทําเอกสารประกอบการสอน

๑. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนฝกซอม ๒. จัดสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม ๓. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ๔. จัดกิจกรรมสัปดาหวันภาษาไทย แหงชาติ

๑. จัดซื้อสื่อและวัสดุการเรียน การสอน ๒. ผลิตสื่อการเรียนการสอน


งาน / โครงการ

หมอภาษา วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดหมอภาษา ชวยพัฒนาทักษะ การฟง การพูด การอาน การเขียน และการดู

กิจกรรม

๑. พิมพเอกสารประกอบการสอน ระดับชั้น ม.๔-๖ ๒. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ๓. ใหคําปรึกษา บําบัด แกไขปญหา การใชภาษาไทย

สงเสริมนิสัยรักการอาน วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถ

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๕,๖

๕,๖

๑. จัดลําดับนักเรียนขึ้นพูดสาระ ความรูหนาเสาธงทุกวัน

๑. จัดกิจกรรมและนําเสนอผลตาม

๑,๔

๔,๕,๖

๔,๕,๖

พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระฯ ภาษาไทย ๑. การทัศนศึกษาดูงาน ๒. เพื่อนําความรูใหมๆ มาปรับปรุง ๒. นิเทศแบบกัลยาณมิตร คุณภาพการเรียนการสอน ๓. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร สาระความรู 5 นาทีหนาเสาธง วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนไดฝกประสบการณ ดานการพูดในที่ประชุมชน ๒. เพื่อใหนักเรียนไดคนควาและนําเสนอ สาระความรูที่เปนประโยชนและทันเหตุการณ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่


ดานการอาน ๒. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ การอาน สามารถพัฒนาทักษะการอาน อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน รวมกับกลุมสาระฯ อื่น


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ 2554 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐ ตุลาคม นางอุไรวรรณ ๒๕๕๓ มณีนพ กันยายน ๒๕๕๔

๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายภิญโญ ทองเหลา

ตุลาคม ๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๘,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๘,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๒,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง

ตุลาคม ๒,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๕,๐๐๐ -

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง


กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

จัดทําสื่อและอุปกรณ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีสื่อประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร ๒. เพื่อประหยัดเวลาในการสอนโดย ไมตองใชกระดานดําและชอลก ๓. เพื่อเปนชิ้นงานในการวัดผลและ ประเมินผลของนักเรียน

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดซื้อเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ๒. จัดเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องคอมพิวเตอร ๓. จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร

๑๒,๑๓

๑๑

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนสถานที่ที่ใชในการศึกษา คนควาหาความรูทางคณิตศาสตร

๑. จัดซื้อหนังสือ, คูมือครู และ วารสารตางๆ ทางคณิตศาสตร

๕,๖,๑๖

๕,๖,๑๒

๒. เปนศูนยรวมวัสดุอุปกรณการเรียน

๒.จัดซื้อสื่อ CD VCD ที่ใชประกอบ

การสอนวิชาคณิตศาสตร ๓. เพื่อเปนหองปฏิบัติการเรียนการ สอนวิชาคณิตศาสตร

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ๓. บริการใหยืมหนังสือ,คูมือครู, วารสาร, CD VCD แกนักเรียน และชุมชน


งาน / โครงการ

กิจกรรม

จัดทําแผนการเรียนรูและวิจัยในชั้นเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อสนองนโยบายดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอยางมี ประสิทธิภาพตามกลยุทธของโรงเรียน ๒. เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการทํา การสอนของครูในกลุมสาระฯและเปนชิ้นงาน ในการพัฒนางานทางวิชาการของครู ๓. เพื่อเปนแนวทางที่ใชในการ แกปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร

๑. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และวิจัยในชั้นเรียน ๒. นําแผนการจัดการเรียนรูใชสอน ตามแผน ๓. นําวิจัยในชั้นเรียนไปใช แกปญหาหรือพัฒนางานเกี่ยวกับ การเรียนการสอน

นิทรรศการงานสัปดาหวิชาการโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๒. เพื่อเปนการสงเสริมการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร

๑. จัดแสดงผลงานในงาน สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๙,๑๐

๘,๙

๔,๕

๑,๓

๑,๗


งาน / โครงการ

สงเสริมเพิ่มมาตรฐานการสอบ แขงขันคณิตศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการคิด คํานวณและการแกโจทยปญหา ทางคณิตศาสตร ๒. เพื่อสงเสริมและสรางโอกาสให นักเรียนไดมีประสบการณดานการ สอบแขงขันคณิตศาสตร ๓. เพื่อเปนการพัฒนางานวิชาการ ทางคณิตศาสตร

โครงงานคณิตศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาความสามารถของ นักเรียนในการใชกระบวนการทาง คณิตศาสตรในการแกปญหา ๒. เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดและ การสืบเสาะหาความรูทางคณิตศาสตร ๓. เพื่อนําความรูทางคณิตศาสตรไป ประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือออก

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒. ติดตอวิทยากรเพื่อเตรียมสอน ติวเขมวิชาคณิตศาสตร ๓. สงนักเรียนเขาสอบแขงขันทักษะ ตามที่หนวยงานตางๆ ไดจัดขึ้น

๑,๔

๓,๕

๕,๗

๑. สอนใหความรูเกี่ยวกับ การทําโครงงานคณิตศาสตร ๒. หาตัวแทนนักเรียนทําโครงงาน คณิตศาสตรจัดแสดงผลงาน โครงงานและแขงขันโครงงาน ๓. สงโครงงานที่ชนะเลิศ เขาแขงขันในระดับตางๆ

๑,๔,๕

๑,๒,๓

๑,๗


แบบสิ่งประดิษฐใหมๆ โดยตระหนักถึง คุณคาและประโยชนของคณิตศาสตร

งาน / โครงการ

พัฒนาบุคลากรในกลุมสาระฯคณิตศาสตร วัตถุประสงค ๑. สงเสริมใหครูมีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและเนน ผูเรียนเปนสําคัญ ๒. เพื่อเปนการพัฒนาตนเองของ บุคลากรในกลุมสาระฯ

กิจกรรม

๑. นิเทศภายใน ๒. อบรมสัมมนา / ดูงาน

ติวเขมวิชาคณิตศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูระดับ ๑. รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ มัธยมศึกษาตอนปลายและเตรียมความพรอม ๒. จัดทําเอกสาร ในการสอบแขงขันคณิตศาสตร ๓. ดําเนินการสอน ๒.กระตุนและสงเสริมนักเรียน ใหตระหนัก ถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของ ตนเองตามธรรมชาติ ๓.เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย ใฝเรียนรู มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๙,๑๐

๘,๙

๔,๕,๖

๔,๕,๖


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

๔๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

นายบุญเลิศ ไชยปญหา

กันยายน ๒๕๕๔

นายบุญเลิศ ไชยปญหา

นางวิสาขมาศ คําสีลา


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๘,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ครูทุกคนใน กลุมสาระฯ

ตุลาคม ๘,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ครูทุกคนใน กลุมสาระฯ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕,๐๐๐

๘,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๑๓,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ผูรับผิดชอบ

นางสมศรี ไชยชมภู นายไพบูลย สุรารักษ นางรัตนาภรณ พูนพิพัฒน

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐ ตุลาคม นางสมศรี ๒๕๕๓ ไชยชมภู กันยายน นางรัตนาภรณ ๒๕๕๔ พูนพิพัฒน นางวิสาขมาศ


คําสีลา

แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๖,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ

นางสมศรี ไชยชมภู

ตุลาคม นางรัตนาภรณ ๖,๐๐๐ ๒๕๕๓ พูนพิพัฒน กันยายน น.ส.นันทวัน ๒๕๕๔ พันธุมะโน นางรพีพร สุรารักษ


งาน / โครงการ

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความรู ความสามารถทางวิชาการ เชิงสรางสรรค สรางองคความรูดวยตนเอง ๒. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู ๓. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีเจตคติที่ดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ๔. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ๕. เผยแพรผลงานทางวิชาการและ ประชาสัมพันธโรงเรียน

ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน ๒. เพื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา ๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน

พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑.เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครูผูสอนใหสามารถพัฒนาตนเองและ จัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมี ประสิทธิภาพ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๕,๖

๕,๖

๑. จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน

๓,๔

๕,๑๔

๕,๑๒

๑. อบรมสัมมนา/ ทัศนศึกษาดูงาน ๒. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

๙,๑๐

๘,๙

๑. กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร ๒. สัปดาหวิทยาศาสตร ๓. จัดกิจกรรมประกวด/แขงขัน/ เขาคาย ๔. สงนักเรียนเขารวมการแขงขัน ทางวิทยาศาสตร ๕. ติวเขมนักเรียนมุงสูโอลิมปก วิชาการ ๖. ทัศนศึกษานอกสถานที่ ๗. จัดหองสมุดกลุมสาระฯ


งาน / โครงการ

สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ ๒. พัฒนาและสงเสริมกระบวน การจัดการเรียนรู ๓. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครูผูสอน ๔. นักเรียนมีทักษะการสืบคน แสวงหาความรูดวยตนเอง ๕. นักเรียนไดใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบคน(ICT) เพื่อการเรียนรู ติวเขม สอวน. ฟสิกสดาราศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษดานฟสิกส ดาราศาสตร แขงขันตอบปญหาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดเขารวมแขงขันทางวิชาการ ๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดแสดงออกซึ่งความสามารถดาน

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ วิทยาศาสตร

๔,๕

๕,๖

๕,๖

๑. สอนและติวรายวิชาฟสิกส ดาราศาสตรใหกับนักเรียนที่เขา รวมโครงการ

๕,๖

๕,๖

๑. จัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหา วิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ

๕,๖

๕,๖


วิชาการ

งาน / โครงการ

แขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดเขารวมแขงขันทางวิชาการ ๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดแสดงออกซึ่งความสามารถดาน วิชาการ สงเสริมศักยภาพการเรียนรูชีววิทยา วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้น

หนงสือพิมพหนาเดียว วัตถุประสงค ๑.เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหา วิชาวิทยาศาสตร

๑. จัดหาสื่อการเรียนการสอนและ แหลงวิทยาการประเภทตางๆ ประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา

๕,๖

๕,๖

๑. จัดหาขอมูล ขาสารตาง ๆ ๒.ดําเนินการจัดพิมพ

๑,๔

๔,๕,๖

๔,๕,๖


กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

งาน / โครงการ

กิจกรรม

ทัศนศึกษาแบบบูรณาการนอกสถานที่ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมการศึกษานอกสถานที่ ๒. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตลอดจน ภูมิปญญาทองถิ่น

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒.ดําเนินกิจกรรมชมรองรอยทาง ประวัติศาสตรวิวัฒนาการทาง ชีววิทยาบูรณาการกลุมสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑,๔,๕

๔,๕,๖ ๑๕,๑๖

๔,๕,๖ ๑๒

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒.ดําเนินการกิจกรรมการทดลอง ในหองปฏิบัติการ

๑,๔,๕

๔,๕,๖ ๑๕,๑๖

๔,๕,๖ ๑๒

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ

๑,๔,๕

๔,๕,๖

๔,๕,๖

คายเทคนอคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วัตถุประสงค ๑.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรอบรูในเทคนิค ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรู ๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมุงมั่นในการทํางาน

ทัศนศึกษานอกสถานที่กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมการศึกษานอกสถานที่


๒. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ๒.ดําเนินกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ของการอนุรักษธรรมชาติ

๑๕,๑๖

๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

๕๙,๓๙๐

๔๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๕๙,๓๙๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๔๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

๑๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

๕๐๐

สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๑๕๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๓,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๕๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

๕๐๐

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๕๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม


๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี โสมชัย


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางทรงศรี โสมชัย

นายชํานาญ เพริดพราว

นางพิศมัย พานโฮม


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางพิศมัย พานโฮม

นางกรรณิกา บรรจุทรัพย

น.ส.อุทุมพร ศรีสาคร


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี


โสมชัย


งาน / โครงการ

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความรู ความสามารถทางวิชาการ เชิงสรางสรรค สรางองคความรูดวยตนเอง ๒. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู ๓. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีเจตคติที่ดี ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ๔. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ๕. เผยแพรผลงานทางวิชาการและ ประชาสัมพันธโรงเรียน

ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน ๒. เพื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา ๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน

พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑.เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครูผูสอนใหสามารถพัฒนาตนเองและ จัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมี ประสิทธิภาพ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๕,๖

๕,๖

๑. จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน

๓,๔

๕,๑๔

๕,๑๒

๑. อบรมสัมมนา/ ทัศนศึกษาดูงาน ๒. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

๙,๑๐

๘,๙

๑. กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร ๒. สัปดาหวิทยาศาสตร ๓. จัดกิจกรรมประกวด/แขงขัน/ เขาคาย ๔. สงนักเรียนเขารวมการแขงขัน ทางวิทยาศาสตร ๕. ติวเขมนักเรียนมุงสูโอลิมปก วิชาการ ๖. ทัศนศึกษานอกสถานที่ ๗. จัดหองสมุดกลุมสาระฯ


งาน / โครงการ

สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ ๒. พัฒนาและสงเสริมกระบวน การจัดการเรียนรู ๓. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ ครูผูสอน ๔. นักเรียนมีทักษะการสืบคน แสวงหาความรูดวยตนเอง ๕. นักเรียนไดใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบคน(ICT) เพื่อการเรียนรู ติวเขม สอวน. ฟสิกสดาราศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษดานฟสิกส ดาราศาสตร แขงขันตอบปญหาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดเขารวมแขงขันทางวิชาการ ๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดแสดงออกซึ่งความสามารถดาน

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ วิทยาศาสตร

๔,๕

๕,๖

๕,๖

๑. สอนและติวรายวิชาฟสิกส ดาราศาสตรใหกับนักเรียนที่เขา รวมโครงการ

๕,๖

๕,๖

๑. จัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหา วิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ

๕,๖

๕,๖


วิชาการ

งาน / โครงการ

แขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดเขารวมแขงขันทางวิชาการ ๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ไดแสดงออกซึ่งความสามารถดาน วิชาการ สงเสริมศักยภาพการเรียนรูชีววิทยา วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้น

หนงสือพิมพหนาเดียว วัตถุประสงค ๑.เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหา วิชาวิทยาศาสตร

๑. จัดหาสื่อการเรียนการสอนและ แหลงวิทยาการประเภทตางๆ ประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา

๕,๖

๕,๖

๑. จัดหาขอมูล ขาสารตาง ๆ ๒.ดําเนินการจัดพิมพ

๑,๔

๔,๕,๖

๔,๕,๖


กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

งาน / โครงการ

กิจกรรม

ทัศนศึกษาแบบบูรณาการนอกสถานที่ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมการศึกษานอกสถานที่ ๒. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตลอดจน ภูมิปญญาทองถิ่น

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒.ดําเนินกิจกรรมชมรองรอยทาง ประวัติศาสตรวิวัฒนาการทาง ชีววิทยาบูรณาการกลุมสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑,๔,๕

๔,๕,๖ ๑๕,๑๖

๔,๕,๖ ๑๒

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒.ดําเนินการกิจกรรมการทดลอง ในหองปฏิบัติการ

๑,๔,๕

๔,๕,๖ ๑๕,๑๖

๔,๕,๖ ๑๒

๑.รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ

๑,๔,๕

๔,๕,๖

๔,๕,๖

คายเทคนอคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วัตถุประสงค ๑.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรอบรูในเทคนิค ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียนรู ๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมุงมั่นในการทํางาน

ทัศนศึกษานอกสถานที่กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมการศึกษานอกสถานที่


๒. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ๒.ดําเนินกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ของการอนุรักษธรรมชาติ

๑๕,๑๖

๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

๕๙,๓๙๐

๔๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๕๙,๓๙๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๔๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

๑๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

๕๐๐

สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๑๕๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๓,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๕๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

๕๐๐

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๕๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประม กลุมสาระการเรียนรูวิ งบบุคลากร คาจาง ชั่วคราว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม


๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี โสมชัย


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางทรงศรี โสมชัย

นายชํานาญ เพริดพราว

นางพิศมัย พานโฮม


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางพิศมัย พานโฮม

นางกรรณิกา บรรจุทรัพย

น.ส.อุทุมพร ศรีสาคร


มาณ ๒๕๕๔ วิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี โสมชัย

นางทรงศรี


โสมชัย


งาน / โครงการ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

พัฒนาแหลงการเรียนรู วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีแหลงศึกษาคนความากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจใน เนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น

๑. จัดสํารวจแหลงการเรียนรู

๑,๕

๑,๒,๓,๑๗

๑,๗,๑๔

สงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนตระหนักในประเพณี วันสําคัญตางๆ ๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในวันสําคัญตางๆ

๑. เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ

๒,๓

๑,๗

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อใหครูและนักเรียนมีสื่อและ อุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอ

๑. จัดหาและจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน

๑,๔,๕

๑,๔,๕,๖

๑,๔,๕,๖


งาน / โครงการ

พัฒนาและสงเสริมการแขงขัน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณ ในการแขงขันมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ วิชาสังคมศึกษาหลายๆ ดาน

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูดาน คุณธรรมจริยธรรม และนําไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวันได สอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในหลักธรรมและนําไปสอบธรรมศึกษา

พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหครูมีความรูเกี่ยวกับระบบการ จัดการศึกษา วิธีการสอนแบบหลากหลาย ๒. เพื่อใหครูนําวิธีการสอนแบบตางๆ ไปประยุกตใชในการสอนอยาง

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๔,๖

๔,๖

๑. นํานักเรียนเขารวมอบรม คุณธรรมจริยธรรม

๑,๒

๑. รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ๒. นิมนตพระวิทยากรมาใหความรู ๓. จัดสอบธรรมศึกษา

๑,๒

๑. สงบุคลากรเขาอบรมศึกษาดูงาน

๙,๑๐

๘,๙

กิจกรรม

๑. รับสมัครนักเรียนเขารวม โครงการ ๒. อบรมใหความรู ๓. เขาแขงขันตามวัน เวลาที่กําหนด


เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๕,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.ไพรริน ไชยทองพันธ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายอนุ ยุทธคราม

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสุเมธา สมคะเณย

๕,๐๐๐


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๖,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๑๒,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๖,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน

ผูรับผิดชอบ

นางชุมากานต สุรเสียง

น.ส.ดารินทร จันตะเสน

นายกิตติพงษ ขันติยู

นางเสาวคนธ สิงหอร


๒๕๕๔


งาน / โครงการ

จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ วัตถุประสงค ๑. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และเพียงพอ ๒. มีวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน ใชสําหรับปฏิบัติงานเพียงพอ

แขงขันกีฬาภายในโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนรูจักการทํางาน รวมกันเปนหมูคณะ ๒. เพื่อใหนักเรียนนําทักษะกีฬา ที่เรียนมาใชในการแขงขัน ๓. เพื่อใหนักเรียนมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ๔. สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีโอกาส แสดงความสามารถและความถนัด ของตนเอง

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดซื้อสื่อ วัสดุ-อุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนและ การปฏิบัติงานของกลุมสาระฯ

๑,๒,๔

๑. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี ภายในโรงเรียน

๑,๒,๔


งาน / โครงการ

แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก ซึ่งความสามารถทางดานกีฬา ๒.เพื่อสรางความสามัคคีระหวางโรงเรียน ๓. เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ ทางดานกีฬาและสรางชื่อเสียงใหกับ โรงเรียน เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนและครูในโรงเรียน มีที่ฝกออกกําลังกาย และใชในการเรียน การสอน ๒. เพื่อใหนักเรียนและครูในโรงเรียน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ ปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑ วัตถุประสงค ๑. เพื่อซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑที่ชํารุด ใหพรอมที่จะนํามาใชงานไดตามปกติ

จัดสรางสนามกีฬาเปตอง วัตถุประสงค

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของ โรงเรียน ๒. สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

๑,๒,๔

๓,๖

๖,๗

๑. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย สําหรับใชในหองออกกําลังกาย

๑,๓,๔

๓,๗,๘

๒,๓,๗

๑. ซอมแซมลานกีฬา สนามกีฬา

๑๓,๑๖

๑๑,๑๒

๑.จัดทําสนามกีฬาเปตอง


๑.เพื่อใหมีสนามกีฬาเปตองที่ไดมาตรฐาน

๒.จัดซื้ออุปกรณกีฬาเปตอง

๑,๔

๗,๘

๒,๗


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐ ตุลาคม นายเสนีย ๒๕๕๓ ธีรสิรินานนท กันยายน ๒๕๕๔

๘๔,๗๐๐

๘๔,๗๐๐ ตุลาคม นายเสนีย ๒๕๕๓ ธีรสิรินานนท กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

๓๒,๐๐๐

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๓๒,๐๐๐ ตุลาคม นายเสนีย ๒๕๕๓ ธีรสิรินานนท กันยายน ๒๕๕๔

๑๔,๓๐๐

๕,๐๐๐

๑๔,๓๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นางนิ่มนวล ไชยพันธ

ตุลาคม ๒๕๕๓ นายเสนีย ๕,๐๐๐ ธีรสิรินานนท กันยายน ๒๕๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

นางนิ่มนวล


๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

กันยายน ๒๕๕๔

ไชยพันธ


งาน / โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาแหลงการเรียนรู วัตถุประสงค ๑. จัดซื้อสื่อและอุปกรณการเรียน ๑. เพื่อพัฒนาหองศิลปะเปน การสอน แหลงเรียนรู ๒. พัฒนาการเรียนการสอนใหมี ๒. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. เปนแหลงแสดงผลงานทางดานศิลปะ

สงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนตระหนักในประเพณี วันสําคัญตางๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในวันสําคัญตางๆ

๑. กิจกรรมวันสําคัญประจําป

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๔,๕

๘,๑๖,๑๗ ๓,๑๒,๑๔

๑,๑๔

๑,๑๒


งาน / โครงการ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

พัฒนาสงเสริมมาตรฐานการแขงขัน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณ และแกปญหาในการทํางาน ดานศิลปะมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับวิชาศิลปะดานตางๆ

๑. สงเสริม/ แขงขันทักษะดานดนตรี ๒. สงเสริม/ แขงขันทักษะดานนาฏศิลป ๓. สงเสริม/ แขงขันทักษะดานศิลปะ

๕,๖

๕,๖

พัฒนาคุณภาพนักเรียนและ กระบวนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควา เทคนิคตางๆ ทางศิลปะ และรูจัก การแกปญหาเฉพาะหนา ๒. เพื่อใหการเรียนการสอนวิชาศิลปะ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑. สงเสริมผูเรียนแสวงหาความรู โดยใชสื่อ ICT

๕,๖

๕,๖


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสมเกียรติ สุวรรณเทน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสุรินทร นาจะรวย


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสมเกียรติ สุวรรณเทน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสุรินทร นาจะรวย


งาน / โครงการ

พัฒนาแหลงการเรียนรู วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อใหมีแหลงศึกษาคนความาก ยิ่งขึ้น

พัฒนาและสงเสริมการแขงขัน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณใน การแขงขันทักษะมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับงานอาชีพทุกๆ งาน

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดหาวัสดุ-อุปกรณผลิตสื่อ ๒. จัดซื้อสื่อ

๑,๕

๕,๖,๑๗

๕,๖,๑๔

๑. ประกาศรับสมัครนักเรียน ๒. ดําเนินการทดสอบคัดเลือก ตัวแทนนักเรียน ๓. สงตัวแทนนักเรียนเขารวม การแขงขัน

๑,๔

๖,๑๖

๖,๑๒

กิจกรรม


งาน / โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อซอมแซมปรับปรุงหองเรียน เปนหองเขียนแบบ ๒. เพื่อจัดทําหองแสดงผลงานนักเรียน และหองสมุดประจํากลุมสาระฯ

กิจกรรม

๑. ขยายหองเรียน 2 หอง ๒. ทาสี

จัดซื้ออุปกรณชุดกลองสมองกล วัตถุประสงค ๑.เพื่อยกระดับคุณภาพดานการเรียนคอมพิวเตอร ๑.จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณชุดกลอง ของนักเรียนใหสูงขึ้น สมองกล รุน IPST-MicroBox ๒. เพื่อนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๓,๔

๙,๑๐

๘,๙

๑๒

๑๑


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม นายศักดิ์บุรุษ ๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ รัตนพันธ กันยายน ๒๕๕๔

๒๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายปริญญา มณีนพ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๗,๒๒๖

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๖๗,๒๒๖

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ผูรับผิดชอบ

นายวิวัฒน ศรัทธา

นายปริญญา มณีนพ


งาน / โครงการ

พัฒนาการเรียนการสอน กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ๒. ครูและนักเรียนมีสื่อและอุปกรณ การเรียนการสอนอยางเพียงพอ

พัฒนาและสงเสริมมาตรฐานการแขงขัน วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา ทักษะในกิจกรรมที่ตนเองถนัด ๒. เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดศึกษา คนควาเทคนิคการแขงขันและรูจัก การแกปญหาเฉพาะหนา ๓. เพื่อยกระดับความสามารถของ นักเรียนใหพรอมเปนตัวแทนของ โรงเรียนและระดับที่สูงขึ้นตอไป

หองเรียนสะอาด (Clean Class Champion: PC3) วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกใน การรักษาความสะอาดและรวมมือกัน ทําความสะอาด ๒. เพื่อใหหองเรียนทุกหองมีความ สะอาดและนักเรียนมีความภาคภูมิใจ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียน การสอนกลุมฯ ในรายวิชาที่เปดสอน

๔,๕

๙,๑๐

๘,๙

๑. พัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อเขาแขงขันในระดับตางๆ

๒,๔

๓,๖

๖,๗

๑. ตั้งคณะกรรมประเมินความ สะอาดของหองเรียนเพื่อสรุปผล หองเรียนยอดเยี่ยมประจําเดือน

๑,๒,๓

๑,๗

๑,๒

กิจกรรม


ในหองเรียนของตน

งาน / โครงการ

หนึ่งหอง-หนึ่งโครงการ (One Class One Project: OCOP) วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหสมาชิกในหองเรียนรวมกัน คิดวางแผนและลงมือทําโครงการ ในนามของหองเรียน ๒. เพื่อใหหองเรียนทุกหองทํา โครงการที่เปนประโยชนตอโรงเรียน หรือชุมชน ๓. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางสมาชิกในหอง ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการนักเรียน ๔. เพื่อเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ โรงเรียนในการทําโครงการที่เปน ประโยชนตอชุมชน ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค ๑.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการออมทรัพย ๒.เปนแหลงเรียนรูและฝกวินัยในการออม ๓.ฝกใหนร.บริหารเงินที่มีอยูอยางคุมคา ๔.ปลูกฝงใหนร.รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ดวยความรักสามัคคีและเปนประชาธิปไตย ๕.เพื่อพัฒนาจิตใจนร.ใหใชชีวิตแบบพอเพียง

กิจกรรม

๑. นักเรียนในทุกหองเรียน

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๓,๔,๖

๔,๖,๗

รวมกันคิดโครงการเพื่อดําเนินการ

โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารย ที่ปรึกษาของแตละหองเรียนและ นําเสนอฝายบริหารเพื่อขออนุมัติ

๑.สรรหาบุคลากร(ครู)รับผิดชอบ ๒.จัดทําสํานักงานธนาคาร ร.ร. ๓.ดําเนินการรับฝาก-ถอน


ตามแนวทางพระราชดําริ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๓๙,๓๙๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

๒๖,๐๐๐

๒๖,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.วัลวรา บัวชุม

๑๙,๘๐๐

๑๙,๘๐๐ ตุลาคม น.ส.นันทวัน ๒๕๕๓ พันธุมะโน กันยายน คณะกรรมการ ๒๕๕๔ นักเรียน

๓๙,๓๙๐


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๓๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

๓๐,๐๐๐ ตุลาคม นางชุมากานต ๒๕๕๓ สุรเสียง กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ผลิต จัดหาสื่อการสอน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีสื่อที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. อบรมสัมมนา/ ศึกษาดูงาน

๙,๑๐

๘,๙

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สื่อการสอน ประกอบการเรียน ๒. ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการ ภาษา (Sound Lab)

๑๒,๑๓

๑๑


งาน / โครงการ

จัดทําหองสมุดกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ วัตถุประสงค ๑. นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจาก แหลงเรียนรูที่หลากหลาย ๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใชหอง

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ๒. เพื่อฝกใหนักเรียนเปนคนกลา แสดงออก ๓. นักเรียนมีความรูความสามารถดาน ทักษะภาษาตางประเทศมากขึ้น

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน มาตรฐาน กศ. สมศ. ขั้นพื้นฐาน

๑. พัฒนาปรับปรุงหองสมุด

๕,๖

๕,๖

๑. กิจกรรมวันสําคัญ ๒. คายภาษาอังกฤษ ๓. ศึกษานอกสถานที่

๑๕

๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๓๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายวิวิธนันท หยูเหง

๓๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นางภิรนันท ขวงทิพย


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม นางภิญญาภรณ ๕,๐๐๐ ๒๕๕๓ จุฬา กันยายน ๒๕๕๔

๔๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสุวชล สุราษฎร นายศักดิ์เกียรติ จันทรลือชัย


งาน / โครงการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมความรู และความสามารถ ในการศึกษาคนควาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง จากแหลงวิชาการตาง ๆ ๒. เพื่อเสริมสรางความสามารถในการใช เทคโนโลยีในการสื่อสารและบริหารจัดการ ๓. เพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา การมีวิสัยทัศน สามารถดําเนินการตามแนวทางโรงเรียน มาตรฐานสากล

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักใหกับ ผูบริหาร ครู และบุคลากรถึงความรับผิดชอบและ การพัฒนางานตามบทบาทหนาที่ ๒. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การทํางานของบุคลากร ๓. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนา วิชาชีพของบุคลากรอยางตอเนื่อง

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑.ดําเนินการโดยใชระบบการจัดการ ความรู (KM) ๒.จัดทําจดหมายขาว

๑. ปฐมนิเทศครูอัตราจาง พนักงานราชการ และครูผูชวย ๒. ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ๓. นิเทศการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๙,๑๐

๘,๙

๙,๑๐,๑๒ ๘,๙,๑๑


งาน / โครงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสปฏิบัติ ศาสนกิจในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก บุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ คุณลักษณะและตัวชี้วัดดานคุณภาพครู ตามแนว ทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดกิจกรรมใหบุคลากรไดรวม ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา ๒. จัดคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

๑.จัดอบรมสัมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ

๙,๑๘

๘,๑๔

๙,๑๐,๑๒ ๘,๙,๑๑


งาน / โครงการ

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณเพื่อพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดใหมีวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เพื่อใชใน กลุมบริหารงานบุคคลตามความจําเปนและ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ๒. เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล

กิจกรรม

๑. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณตามระเบียบ พัสดุ

ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนไดเพิ่มพูน ๑. ศึกษาดูงานภายในประเทศ ความรู / ประสบการณจากการศึกษาดูงาน ๒. ศึกษาดูงานตางประเทศ ทั้งในและตางประเทศ ๒. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู โดยตรงที่สามารถนํามาประยุกตใชในองคกร ๓. เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และความสามารถในเนื้อหาสาระ ที่สนใจ และเกิดการขยายโลกทัศนอยาง

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑๒

๑๑

๙,๑๐,๑๒ ๘,๙,๑๑


สรางสรรค

งาน / โครงการ

สานสัมพันธเครือขายวิชาชีพ วัตถุประสงค ๑. เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูในวิชาชีพครู โดยผานกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธกับ บุคลากรของสถานศึกษาอื่น ๒. เพื่อสรางความสามัคคี และความมีน้ําใจเปน นักกีฬา ซึ่งสงผลดีตอการทํางานรวมกัน ๓. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความรู ความสามารถกับองคกรอื่น

สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร วัตถุประสงค ๑. เพื่อสรางขวัยและกําลังใจแกครูและบุคลากร ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

กลยุทธ มาตรฐาน มาตรฐาน โรงเรียน กศ. สมศ. ขอที่ ขั้นพื้นฐาน

๑. จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ กับบุคลากรในสถานศึกษาใกลเคียง

๙,๑๘

๘,๑๔

๑. จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ในโอกาสตาง ๆ เชน วันครบรอบ


๒. เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และเผยแพรชื่อเสียง ของบุคลากรใหเปนที่ยอมรับในระดับตาง ๆ ๓. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่สรางแรงจูงใจ ตอบุคคลนําไปสูผลการดําเนินการของโรงเรียน

วันเกิด วันเกษียณอายุราชการ และ การตอนรับครูใหม ๒. จัดทําโล เกีบรติบัตรใหกับบุคคล ตัวอยางในดานตาง ๆ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ 2554 กลุมบริหารงานบุคคล งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สมใจ อุดมศรี

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สมใจ อุดมศรี


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานบุคคล งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สมใจ อุดมศรี

ตุลาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สมใจ อุดมศรี


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ กลุมบริหารงานบุคคล งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๔๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๔๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.สมใจ อุดมศรี


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานบุคคล งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

น.ส.ณัฐปภัสร ศรีเวียงธวัช

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง


กันยายน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑๘

๑๔

๑. ปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน ๒. รักษา ซอมบํารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา และบริเวณโรงเรียน ๓. ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค

๓,๕

๑๖

๑๒

๑. ปรับซอมระบบไฟฟา น้ําประปา ๒. ซอมแซมระบบระบายน้ําภายใน โรงเรียน

๑๖

๑๒

กิจกรรม

งานสารบรรณ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดีระหวางหนวยงาน

๑. จัดหาวัสดุสํานักงานที่ใชใน

๒. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ โรงเรียนในทุกๆ ดาน

งานสารบรรณ ๒. มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการตามระเบียบสารบรรณ

งานพัฒนาอาคารสถานที่ วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดและดูแลภูมิทัศนของ โรงเรียนมีความรมรื่น เหมาะสม ๒. เพื่อรักษา ซอมบํารุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา ใหใชงานไดปกติ ๓. เพื่อจัดระบบสาธารณูปโภค เอื้อประโยชนตอบุคลากรทุกดาน

จัดระบบสาธารณูปโภค วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ๒. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ จัดการศึกษา


งาน / โครงการ

งานประชาสัมพันธ วัตถุประสงค ๑. เพื่อเสริมสรางความรวมมือ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ๒. เพื่อใหชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรับทราบขอมูลของโรงเรียนโดยตรง ๓. เพื่อเขารวมจัดกิจกรรมกับชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

งานอนามัยโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีหองพยาบาลที่ใหการ รักษาพยาบาลเบื้องตน ๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับบริการและ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดทําวารสารประชาสัมพันธ ๒. จัดระบบและพัฒนาเวบไซต โรงเรียน ๓. ปรับซอมระบบกระจายเสียงและ โทรทัศนวงจรปด

๑๗

๑๔

๑. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และ เวชภัณฑยา ๒. ใหบริการนักเรียนและบุคลากร

๑,๓

๗,๑๖

๓,๑๒

๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๒. มอบกลุมสาระฯ สุขศึกษาและ พลศึกษาใหความรูเกี่ยวกับการดูแล

๗,๑๖

๓,๑๒

กิจกรรม

ใชบริการหองพยาบาลที่ดีและถูกสุขลักษณะ

๓. เพื่อเสริมสรางสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตของนักเรียน

งานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนการปองกันและแกไข ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพของบุคลากร ๒. เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยเกี่ยวกับ


การรักษาสุขภาพของบุคลากรเบื้องตน

งาน / โครงการ

งานคุมครองผูบริโภค (อย.นอย) และอาหารปลอดภัยในโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียน และ ผูปกครองไดรับประทานอาหารที่ สะอาดปลอดภัย ๒. เพื่อใหเปนศูนยกลางของชุมชน ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร อยางครบวงจร

งานสรางเครือขายการมีสวนรวม วัตถุประสงค ๑. เพื่อเสริมสรางความรวมมือที่ดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ๒. เพื่อลดภาระดานงบประมาณใน การดําเนินงานของโรงเรียน

งานประกันอุบัติเหตุหมู วัตถุประสงค

รักษาสุขภาพเบื้องตน ๓. ดูแลเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ของโรงเรียน

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดตั้งชมรมคุมครองผูบริโภค (อย.นอย) ๒. จัดนิทรรศการใหความรู ๓. สํารวจและทดสอบคุณภาพอาหาร ๔. ควบคุม ดูแล การจําหนายอาหาร ในโรงเรียน

๗,๑๖

๓,๑๒

๑. ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา โรงเรียน ๒. สรางความรวมมือและมอบหมาย การจัดการใหชมรมกอลฟดําเนิน การดูแลบํารุงรักษา

๑๘

๑๔

กิจกรรม


๑. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง เครือขายผูปกครอง ๒. เพื่อเปนการชวยเหลือและลดภาระ คารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

งาน / โครงการ

๑. จัดทําประกันอุบัติเหตุสําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรของ โรงเรียน

กิจกรรม

๑๖

๑๒

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑๒,๑๓

๑๑

๑๘

๑๔

งานควบคุมภายใน วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนการสงเสริมและลดอัตราความเสี่ยง

๒. เพื่อเปนการตรวจสอบและ เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร

งานเลขานุการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค ๑. เพื่อเสริมสรางความรวมมือที่ดี ระหวางโรงเรียนและชุมชน ๒. เพื่อใหเกิดการตรวจสอบและ ถวงดุลตามหลักธรรมภิบาล

๑. จัดทําแนวปฏิบัติงาน ๒. จัดทําแบบฟอรมการเก็บขอมูล ๓. จัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน ตามไตรมาส ๔. รวมรวบขอมูลและรายงาน ตามระเบียบ

๑. การคัดเลือกและแตงตั้งคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. ดําเนินการจัดประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางนอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน ๓. สรางเครือขายการมีสวนรวมใน ทุกภาคสวน


จัดบริการอินเตอรเน็ตโซน วัตถุประสงค ๑.พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ๑.จัดจางบริการติดตั้งอินเตอนเน็ต ๒.เสริมสรางองคความรูของผูเรียนทั้งทางตรง และทางออม

๓,๔,๕

๖,๑๔ ๑๕,๑๖

๖,๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๘๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๓๐๗,๗๕๐

๒๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๘๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ผูรับผิดชอบ

นางพัชนี สุวรรณเทน

ตุลาคม นายสมเกียรติ ๓๕๗,๗๕๐ ๒๕๕๓ สุวรรณเทน กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม นายสมเกียรติ ๒๕๕๓ สุวรรณเทน ๑๐๐,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๗๐,๐๐๐

๓๑,๖๐๐

๓๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม นายสมเกียรติ ๗๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ สุวรรณเทน กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๓๑,๖๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายประยูร จรรยาเพศ

ตุลาคม ๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ -

นายประยูร จรรยาเพศ


กันยายน ๒๕๕๔

แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายประยูร จรรยาเพศ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายประยูร จรรยาเพศ


ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายประยูร จรรยาเพศ

แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายประยูร จรรยาเพศ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายประยูร จรรยาเพศ


ตุลาคม ๒๕๕๓ นายสมเกียรติ กันยายน สุวรรณเทน ๒๕๕๔


งาน / โครงการ

พัฒนาศักยภาพดานคุณลักษณะ อันพึงประสงค วัตถุประสงค ๑. เพื่อปรับแกพฤติกรรมนักเรียนเปาหมาย ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบ ๒. เพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ ๓. เพื่อสรางความรัก สามัคคี ในโรงเรียน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแล เอาใจใสจากครูอยางใกลชิด ๒. เพื่อสรางความเชื่อมั่นและ ไววางใจจากผูปกครอง

เขาคายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. สํารวจกลุมเปาหมาย ๒. สงเสริมศักยภาพดานคุณลักษณะ อันพึงประสงค

๑. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๔

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดูแล ชวยเหลือนักเรียน

๑. ประสานงานสถานที่ ๒. ประสานวิทยากร ๓. เขาคายฝกสมาธิ

กิจกรรม


งาน / โครงการ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑,๒

๑๓,๑๔ ๑๕,๑๘

๑๑,๑๒ ๑๓,๑๔

๑,๓,๔

๑,๔,๗

ประดับพระเกี้ยวและไหวครู วัตถุประสงค ๑. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ๒. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่ดี ๓. เพื่อปลูกฝงความศรัทธาความภาคภูมิใจ ในสถาบัน อบรมผูนํานักเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมนักเรียนเปนแกนนํา ตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา ๒. เพื่อสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียน ประชุมผูปกครองนักเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อประสานความรวมมือระหวาง โรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน

๑. คัดเลือกธิดาพระเกี้ยว ๒. พิธีประดับพระเกี้ยว ๓. พิธีไหวครู ๔. ประกวดพานไหวครู

๑. คัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ

๑,๒,๓

๑. ประชุมครูที่ปรึกษา ๒. จัดทําเอกสารขอมูลนักเรียน ๓. ดําเนินการประชุม

๑๘

๑๔

๑. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาตาม

๑๒,๑๓

๑๑

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหไดวัสดุ ครุภัณฑสําหรับใชงานเพียงพอ


๒. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ในการบริการ แกครูและนักเรียน

งาน / โครงการ

ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อสรางเครือขายระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียน

ระเบียบพัสดุ

กิจกรรม

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

๑. สํารวจนักเรียนที่อยูหอพัก ๒. ประสานกับเจาของหอพัก ๓. แตงตั้งคณะกรรมการ ๔. ออกตรวจเยี่ยมหอพัก

๑. จัดทําหนังสืออนุสรณรุนนักเรียน ประจําแตละปการศึกษา

3

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑๓,๑๖,๑๘ ๑๑,๑๒,๑๔

จัดทําหนังสืออนุสรณรุนประจําปการศึกษา วัตถุประสงค ๑. นักเรียนและผูปกครองเกิดความ ตระหนัก มีบทบาทและสวนรวมใน การจัดการศึกษา ๒. สงเสริมความคิดสรางสรรคของ นักเรียน ผลิตสื่อสัมพันธเปนอนุสรณ ประจําปสําหรับนักเรียนทุกคน ๓. เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

๓,๔,๕

๔,๕,๗


วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหนักเรียนเขาใจในสิทธิและ หนาที่ของตนเอง ๒. เพื่อเปนการเสริมสรางประชาธิปไตย ในโรงเรียน

งาน / โครงการ

ปจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา วัตถุประสงค ๑. เพื่อแสดงความยินดีรวมกับนักเรียน ๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรักและ ภาคภูมิใจในตนเอง

สานสายใยครูและศิษย ต.อ. วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนการสอดสองดูแลนักเรียน ที่มีปญหา และสามารถแกไขได ทันทวงที

๑. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

๑,๒,๓

๒,๓,๑๖

๑,๗,๑๒

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑,๒

๑,๗

๑,๓

๑. คัดเลือกแกนนําเครือขายสาน สายใยครูและศิษย

๑,๒,๓

๑,๗

๑,๓

๑. รวมกันทําความสะอาดสระน้ํา บริเวณโรงเรียน ปรับปรุงสวนหยอม

๑,๒,๕

๑,๗

๑,๓

กิจกรรม

๑. ปจฉิมนิเทศนักเรียน

เรารักโรงเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น

๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักการ


เสียสละ และรวมทํากิจกรรมที่เปน ประโยชนกับทางโรงเรียน

ยิ้มไหวทักทายพี่นองและคุณครู วัตถุประสงค ๑. เพื่อปลูกฝงคานิยมที่ดีงามที่ควรถือปฏิบัติ

งาน / โครงการ

หองเรียนสวยดวยมือเรา วัตถุประสงค ๑. เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศนใน หองเรียนใหเปนสถานที่เอื้อตอการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน

คนดีศรี ต.อ. วัตถุประสงค ๑. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนกระทําความดี ๒. เพื่อยกยองชมเชยนักเรียนที่ กระทําความดีใหเปนแบบอยางแก เพื่อนนักเรียนคนอื่น

๑. นักเรียนไหวครู ยิ้มทักทายพี่นอง ทุกวัน

๑,๒

๑,๗

๑,๓

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. ทําความสะอาดหองเรียนกอน เขาแถวและหลังเลิกเรียน

๑,๒

๑,๗

๑,๓

๑. มอบใบประกาศนียบัตรใหกับ นักเรียนที่กระทําประโยชนแก โรงเรียน

กิจกรรม


ปรับปรุงสํานักงานคณะกรรมการนักเรียน วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหไดสํานักงานที่พรอม ใหบริการครูและนักเรียน

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน ของหอง

๑๖

๑๒


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๒๐,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

ผูรับผิดชอบ

นายอนุ ยุทธคราม

๕,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๑๒,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายนเรศ เขมะสิงคิ

นายนเรศ เขมะสิงคิ

นายอนุ ยุทธคราม


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ตุลาคม ๑๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายอนุ ยุทธคราม

ตุลาคม ๑๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ตุลาคม

นายทวีศักดิ์

๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๓

นายนเรศ เขมะสิงคิ

ทะคง


กันยายน ๒๕๕๔

แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๑๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

นายนเรศ เขมะสิงคิ

นายนเรศ เขมะสิงคิ


ตุลาคม ๑๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๑๐,๐๐๐

นายอนุ ยุทธคราม

แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๕,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๕,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ตุลาคม ๒๗,๐๐๐ ๒๕๕๓

นายทวีศักดิ์ ทะคง

นายนเรศ เขมะสิงคิ


กันยายน ๒๕๕๔ ตุลาคม ๒,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

๒,๐๐๐

นายนเรศ เขมะสิงคิ นายอนุ ยุทธคราม นายนเรศ เขมะสิงคิ

แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๓ ๕,๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายอนุ ยุทธคราม

ตุลาคม ๕,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายอนุ ยุทธคราม

นายนเรศ เขมะสิงคิ

นายนเรศ เขมะสิงคิ


๑๐,๐๐๐

ตุลาคม ๑๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ ทะคง


งาน / โครงการ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑๒

๑๑

๑. รวมรวมขอมูลจัดทํารายงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๓

๑๑

๑. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ

๑๒

๑๑

กิจกรรม

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับ ดําเนินงาน ๒. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดทํา SAR ๒. เพื่อเตรียมรับการประเมินจากภายนอก

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ วัตถุประสงค ๑. เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผน ปฏิบัติการตามโครงการในป งบประมาณตอไป


งาน / โครงการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ วัตถุประสงค ๑. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับ ปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานใหมี ประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดประสงค ๑. เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตาม โครงการที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน สมศ.

๑. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ

๑๓

๑๑

๑. ประชุมสรุปผลการดําเนินการ ตามโครงการประจําปงบประมาณ

๑๒

๑๑

กิจกรรม


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานแผนงาน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๕,๐๐๐

๑๗,๑๖๐

๑๐,๘๔๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๑๕,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสิวพล ปาละสานต

ตุลาคม ๑๗,๑๖๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายสิวพล ปาละสานต

ตุลาคม ๑๐,๘๔๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายปริญญา มณีนพ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กลุมบริหารงานแผนงาน งบดําเนินงาน งบบุคลากร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

งบลงทุน สาธาฯ

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายปริญญา มณีนพ

ตุลาคม ๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

นายปริญญา มณีนพ


งาน / โครงการ

กิจกรรม

งานสนับสนุนคาใชจายสาธารณูปโภค วัตถุประสงค ๑. สํารองจายคาสาธารณูปโภค ๑. เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง ตอเนื่องและไมติดขัด ๒. เพื่อใหระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ โรงเรียน ขอที่

มาตรฐาน กศ. ขั้นพื้นฐาน

๑๒

๑๑,๑๒

เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการเงิน-การบัญชี และพัสดุ วัตถุประสงค ๑.จัดอบรมเจาหนาที่บัญชี-การเงินและพัสดุ

๑.เจาหนาที่เขารับการอบรมพัฒนา ตามโครงการตาง ๆ


แผนการดําเนินงาน/โครงการ ปงบประมา กลุมบริหารงานง มาตรฐาน งบบุคลากร งบดําเนินงาน สมศ. คาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ชั่วคราว

๑๑

๑๐,๑๑

งบลงทุน สาธาฯ

๑,๒๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง

รวม

ระยะเวลา ดําเนินการ

ตุลาคม ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔

ตุลาคม ๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๓ กันยายน ๒๕๕๔


าณ ๒๕๕๔ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

นายทองแดง หาญบูรณะพงศ

นายทองแดง หาญบูรณะพงศ

แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๕  
แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๕  

แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๕