Page 1

КАТАЛОГ 2013


NJƿLJƼƾLJǁljDŽǁ njǜǭDZǪǠǩȲǡÖǨǜǮǡǬǤǜǧȲ 4 6 8 14 16 22 24 26 28 30 31 32 33 34 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54

ĐĮīĮIJĦĭĶġ ĒġīĴĦIJĪĩ ĄĮīĮģĭĻĦ¿ijĢĮİĻ ăĮİĮIJĭĩķĪĩ¿ĩ¿įĦĭļľġİĻ ďĥĦħĥġ¿ĥīĿ¿įİĮĶĦĥijİ ĎĩħĭĦĦ¿ĢĦīļĦ ĖġīġIJĻ ĐĦİķġIJĪĩ ēġįĮķĪĩ ĎĮıĪĩ ĕġİIJijĪĩ ĂġĵĩīĻ ċĮģİĩĪĩ ĐİĮıIJĻĭĩ đġĨĥĦīĩIJĦīĩ ċĮĬįīĦĪIJĻ¿ĥīĿ¿įİĮĶĦĥijİ ĒİĦĥıIJģġ¿ĥīĿ¿ĥĦĨĩĭĴĦĪĶĩĩ ďĢĮİijĥĮģġĭĩĦ¿ĥīĿ¿ĥĦĨĩĭĴĦĪĶĩĩ ċİġĴIJ įġĪĦIJĻ ĖĮĨIJĮģġİĻ ăıĦ¿ĥīĿ¿įġİĩĪĬġĵĦİĮģ ăıĦ¿ĥīĿ¿ģĩĨġħġ ăıĦ¿ĥīĿ¿ĬġĭĩĪľİġ¿ĩ¿įĦĥĩĪľİġ¿ ăıĦ¿ĥīĿ¿įġİġĴĩĭĮIJĦİġįĩĩ ăıĦ¿ĥīĿ¿ıįġ¿ĩ¿Ĭġııġħġ ăıĦ¿ĥīĿ¿ĪĮıĬĦIJĮīĮĤĩĩ ăıĦ¿ĥīĿ¿ĥĦįĩīĿĶĩĩ ăıĦ¿ĥīĿ¿ıĮīĿİĩĿ


džƼǓǁǍǎƾNJÖ ƾÖǓDŽǍǎNJLjÖƾDŽǀǁ ǓǤǭǮǪǞȳǡÖ]ÖǦǪǨǫǜǩǤȶ ÖǬǜǣǞǤǞǜȵȰǜȶÖ ǦǯǧȳǮǯǬǯÖǤǭǫǪǧȳǣǪǞǜǩǤȶÖǪǠǩǪǬǜǣǪǞǪǥÖ ǫǬǪǠǯǦȭǤǤÖǞÖnjǪǭǭǤǤ LjȲÖǫǬǡǠǧǜǟǜǡǨÖǞǭǡ ÖȮǮǪÖǩǯǢǩǪÖǠǧȶÖǭǜǧǪǩǪǞÖ ǦǬǜǭǪǮȲ ÖǨǡǠǤȭǤǩǭǦǤDZÖǯȮǬǡǢǠǡǩǤǥÖǤÖǭǫǪǬǮǤǞǩȲDZÖ ȭǡǩǮǬǪǞÖǪǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡÖǬǜǭDZǪǠǩȲǡÖǨǜǮǡǬǤǜǧȲ Ö ǫǬǪǰǡǭǭǤǪǩǜǧȳǩǯȵÖǦǪǭǨǡǮǤǦǯ ÖǜǦǭǡǭǭǯǜǬȲÖǤÖǭǬǡǠǭǮǞǜÖ ǠǡǣǤǩǰǡǦȭǤǤ LjȲÖǭǮǬǡǨǤǨǭȶÖǦÖǞȲǭǪȮǜǥȯǡǨǯÖǦǜȮǡǭǮǞǯÖ ǞǪÖǞǭǡDZÖǭǰǡǬǜDZÖǭǞǪǡǥÖǠǡȶǮǡǧȳǩǪǭǮǤ Ö ǁǭǧǤÖǫǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǪ ÖǮǪÖǭǪǝǭǮǞǡǩǩǪǡ ǁǭǧǤÖǜǭǭǪǬǮǤǨǡǩǮ ÖǮǪÖǤǭǦǧȵȮǤǮǡǧȳǩȲǥ ǁǭǧǤÖǠǪǭǮǜǞǦǜ ÖǮǪÖǞÖǭǬǪǦ ǁǭǧǤÖǪǝǭǧǯǢǤǞǜǩǤǡ ÖǮǪÖǞǩǤǨǜǮǡǧȳǩǪǡ ǁǭǧǤÖǦǜȮǡǭǮǞǪ ÖǮǪÖǞÖȮǤǭǮǪǨÖǞǤǠǡ


LjƼǎǁnjDŽƼLJǗÖ DŽÖǍǗnjǘǁ ljǡǮǦǜǩȲǡÖǨǜǮǡǬǤǜǧȲ

Ǎǫǜǩǧǡǥǭ

NjǣǰǨǞǫȴǣØǪǞǰǣǮǦǞǩȴØ^ØǫǞǦǟǬǩǣǣØȶǨǬǫǬǪǦȰǫȴǣØ ǠǦǢȴØǰǣǨǯǰǦǩȵǫǬǧØǭǮǬǢDZǨȯǦǦØǍǮǦØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠǣØ ǫǣǰǨǞǫȴdzØǪǞǰǣǮǦǞǩǬǠØǠǬǩǬǨǫǞØǦØǫǦǰǦØ ǯǬǣǢǦǫȸȷǰǯȸØǢǮDZǡØǯØǢǮDZǡǬǪØǟǣǥØǭǮǦǪǣǫǣǫǦȸØ ǪǣǰǬǢǬǠØǰǨǞȰǣǯǰǠǞØǥǞØǯȰǣǰØDzǦǥǦǨǦØǦØdzǦǪǦǦØØ

NJǞǰǣǮǦǞǩ ØǭǮǬǦǥǠǬǢǦǪȴǧØǭǬØǰǣdzǫǬǩǬǡǦǦØØ ǡǦǢǮǬǯǭǩǣǰǣǫǦȸ ØǨǬǰǬǮǞȸØǥǞǨǩȷȰǞǣǰǯȸØ ǠØØǯǬǣǢǦǫǣǫǦǦØǫǦǰǣǧØǭǬǢØǠǬǥǢǣǧǯǰǠǦǣǪØǠǬǢȴØ NJǬȲǫȴǣØǠǬǢȸǫȴǣØǯǰǮDZǦØǟȵȷǰØǭǬǢØǢǞǠǩǣǫǦǣǪØ ǭǬØǠǬǩǬǨǫǞǪ ØǨǬǰǬǮȴǣØǭǣǮǣǭǩǣǰǞȷǰǯȸØǪǣǤǢDZØ ǯǬǟǬǧ ØǬǟǮǞǥDZȸØǬǢǫǬǠǮǣǪǣǫǫǬØǩǣǡǨǦǧØǦØǭǮǬȰ ǫȴǧØǪǞǰǣǮǦǞǩØnjǯǬǟǣǫǫǬǯǰǦØǏǍƾNjljǃLJǏƾØ^Ø ǬǰǯDZǰǯǰǠǦǣØǠǬǮǯǦǫǬǨØǦØǟǬǩȵȱǞȸØǠǭǦǰȴǠǞȷȲǞȸØ ǯǭǬǯǬǟǫǬǯǰȵØ

ǂǩȸØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴdzØǦØǮǞǯdzǬǢǫȴdzØǦǥǢǣǩǦǧØ ǕǦǯǰǬǠȵǣØǦǯǭǬǩȵǥDZǣǰØǫǣǰǨǞǫȴǣØǪǞǰǣǮǦǞǩȴ Ø ǨǬǰǬǮȴǣØǠȴǮǞǟǞǰȴǠǞȷǰǯȸØǦǥØǯȴǮȵȸØǮǬǯǯǦǧǯǨǬǡǬØ ǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠǞØ

ǍLjǍÖÖ

ěęċėČĘėď ĖĐĕĜČĕċĝė ěęċėČĘėď

ǍǫǜǩǝǪǩǠ

ǍǬǩǬǰǫǬØǫǞØǬǯǫǬǠǣØǭǬǩǦǭǮǬǭǦǩǣǫǬǠȴdzØǠǬǩǬ ǨǬǫØǍǮǬǦǥǠǬǢǦǰǯȸØǭǬØǰǣdzǫǬǩǬǡǦǦØǮǞǥǢDZǠǞØ ǡǬǮȸȰǦǪØǠǬǥǢDZdzǬǪØǮǞǯǭǩǞǠǩǣǫǫǬǡǬØǭǬǩǦǪǣǮǞØ ǦØǯǨǩǣǦǠǞǫǦȸØǣǯǰǣǯǰǠǣǫǫȴǪØǬǟǮǞǥǬǪØ

NJǞǰǣǮǦǞǩ ØǨǬǰǬǮȴǧØǯǬǯǰǬǦǰØǦǥØǰǬǫǨǦdzØ ǫǣǭǮǣǮȴǠǫȴdzØǫǦǰǣǧ ØǠȴǢǣǩǣǫǫȴdzØǦǥØǮǞǯǭǩǞǠǞØ ǭǬǩǦǪǣǮǞ ØDZǩǬǤǣǫǫȴdzØǠØdzǬǩǯǰØǯØǭǬǪǬȲȵȷØ ǰǣǮǪǬǯǨǮǣǭǩǣǫǦȸ

NJǞǰǣǮǦǞǩØǬǰǩǦȰǞǣǰǯȸØǫǞǦǟǬǩǣǣØǰǬǫǨǦǪǦØ ǠǬǩǬǨǫǞǪǦØǦØǦdzØǮǞǠǫǬǪǣǮǫȴǪØǮǞǯǭǬǩǬǤǣǫǦǣǪØ njǯǬǟǣǫǫǬǯǰǦØǏNJǏØ^ØǰǮǣdzǯǩǬǧǫǬǯǰȵØǦØǠȴǯǬǨǦǣØ ǞǟǯǬǮǟǦǮDZȷȲǦǣØǯǠǬǧǯǰǠǞØ

ǐǣdzǫǬǩǬǡǦȸØǯǭǞǫǟǬǫǢØǭǬǥǠǬǩȸǣǰØǭǬǩDZȰǞǰȵØ ǬǢǫǬǠǮǣǪǣǫǫǬØǪȸǡǨǦǧØǦØǯǰǬǧǨǦǧØǨØǦǯǰǦǮǞǫǦȷØ ǪǞǰǣǮǦǞǩØØnjǯǬǟǣǫǫǬǯǰǦØǏǍƾNjƿnjNjǂƾØ^Ø ȶǩǞǯǰǦȰǫǬǯǰȵØǦØǠȴǯǬǨǞȸØǠǭǦǰȴǠǞǣǪǬǯǰȵØ


NjNJLJNJǎǁljǒƼ

LjȶǟǦǤǡÖǤÖǞǪǭǮǬǡǝǪǞǜǩǩȲǡÖ ǫǬǡǠǨǡǮȲÖǟǤǟǤǡǩȲ

4

njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǬǩǬǰǣǫȯǞØǮǞǥǩǦȰǫǬǧØ ǭǩǬǰǫǬǯǰǦØǯǰǞǫǢǞǮǰ ØǨǬǪDzǬǮǰ ØǩȷǨǯØ ǎǣǨǬǪǣǫǢDZȷǰǯȸØǢǩȸØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȸØ ǠØǭǞǮǦǨǪǞdzǣǮǯǨǦdz ØǯǞǩǬǫǞdzØǨǮǞǯǬǰȴ Ø DzǦǰǫǣǯ ȯǣǫǰǮǞdz ØǡǬǯǰǦǫǦȯǞdz ØǞØǰǞǨǤǣØ ǠØDZȰǮǣǤǢǣǫǦȸdzØǪǣǢǦȯǦǫȴØǦØǭǦȲǣǠǬǧØ ǭǮǬǪȴȱǩǣǫǫǬǯǰǦØ


NjǪǧǪǮǡǩȭǜÖǤǣÖǭǫǜǩǧǡǥǭǜ njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǬǩǬǰǣǫȯǞØǦǥØǯǬǠǮǣǪǣǫǫǬǡǬØǪǞǰǣǮǦǞǩǞØ ǯǭǞǫǩǣǧǯØǫǣØǰǮǣǟDZȷǰØǢǣǥǦǫDzǣǨȯǦǦØǦØǯǰǣǮǦǩǦǥǞȯǦǦØ džǥǢǣǩǦȸØǬǰǩǦȰǫǬØǠǭǦǰȴǠǞȷǰØǠǩǞǡDZØǦØǯǬdzǮǞǫȸȷǰØDzǬǮǪDZØ ǠǬØǠǮǣǪȸØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȸ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣØ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧØ njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ ØdzØǯǪ ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ ØǯǰǞǫǢǞǮǰ

LjǜDZǬǪǞȲǡÖǫǪǧǪǮǡǩȭǜ ƿǣǩȴǣØǪǞdzǮǬǠȴǣØǭǬǩǬǰǣǫȯǞØǪǫǬǡǬǮǞǥǬǠǬǡǬØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȸ ǦǥØǨǞȰǣǯǰǠǣǫǫǬǡǬØdzǩǬǭǨǞØǢǩȸØǬǟǣǯǭǣȰǣǫǦȸØǩǦȰǫǬǧØǡǦǡǦǣǫȴØ ǨǩǦǣǫǰǬǠØǍǣǮǣǢØǭǬǠǰǬǮǫȴǪØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦǣǪØǭǬǩǬǰǣǫȯǞØ ǯǰǦǮǞȷǰǯȸØǦØǢǣǥǦǫDzǦȯǦǮDZȷǰǯȸ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ȱǰDZȰǫǬØ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǪǞdzǮǞ ǒǞǡǮÖ ǯǦǫǦǧ ØȱǞǪǭǞǫȵØ njǜǣǨǡǬȲØ WǯǪØ ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ

5


ǍƼLJǐǁǎdžDŽ

njǜǭDZǪǠǩȲǡÖǨǜǮǡǬǤǜǧȲÖ ǠǧȶÖǦǜȮǡǭǮǞǡǩǩǪǟǪÖ ǪǝǭǧǯǢǤǞǜǩǤȶǎǞǯdzǬǢǫȴǣØǪǞǰǣǮǦǞǩȴØȱǦǮǬǨǬǡǬØ ǯǭǣǨǰǮǞØǭǮǦǪǣǫǣǫǦȸØdžǯǭǬǩȵǥDZȷǰǯȸØ ǠØǟȴǰDZ ØǪǣǢǦȯǦǫǣØǦØǦǫǢDZǯǰǮǦǦØǨǮǞǯǬǰȴØ ǯǬǡǩǞǯǫǬØǰǮǣǟǬǠǞǫǦȸǪØǏǞǫǍǦNj


ǍǜǧǰǡǮǦǤÖǤǣÖǭǫǜǩǧǡǥǭǜ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣØ

ƿǣǥǠǬǮǯǬǠȴǣØǠǭǦǰȴǠǞȷȲǦǣØǯǞǩDzǣǰǨǦØnjǰǩǦȰǞȷǰǯȸØ ǭǬǠȴȱǣǫǫǬǧØǡǦǢǮǬǯǨǬǭǦȰǫǬǯǰȵȷ ØǞǫǰǦǯǰǞǰǦȰǫǬǯǰȵȷØ ǦØǠȴǯǬǨǬǧØǯǰǣǭǣǫȵȷØǠǭǦǰȴǠǞǣǪǬǯǰǦØ

LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧØ njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ

ǍǜǧǰǡǮǦǤÖǤǣÖǨǜDZǬȲ NJȸǡǨǦǣØǪǫǬǡǬǮǞǥǬǠȴǣØǯǞǩDzǣǰǨǦØ ǢǩȸØǯǬǥǢǞǫǦȸØǢǬǭǬǩǫǦǰǣǩȵǫǬǡǬØ ǨǬǪDzǬǮǰǞØǠǬØǠǮǣǪȸØǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸØ ǪǞǫǦǨȷǮǞØǦØǢǮDZǡǦdzØǭǮǬȯǣǢDZǮ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨǣØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǪǞdzǮǞ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧØ njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ

ǍǜǧǰǡǮǦǤÖǠǧȶÖ ǨǜǭǭǜǢǩǪǟǪÖǦǬǡǭǧǜ ǏǞǩDzǣǰǨǦØǯØǬǰǠǣǮǯǰǦǣǪØǢǩȸØǪǞǯǯǞǤǞØǬǟǣǯǭǣ ȰǦǠǞȷǰØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰȵØǦØǨǬǪDzǬǮǰØǨǩǦǣǫǰǬǠ Ø ǞØǰǞǨǤǣØǥǞȲǦȲǞȷǰØǬǟǬǮDZǢǬǠǞǫǦǣØǠǬØǠǮǣǪȸØ ǭǮǬȯǣǢDZǮØ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣØ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǏNJǏ ØǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧØ njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ
ƿNJLJNJƾljǗǁÖ ǏƽNJnjǗ

ǔǜǫǪȮǦǤ ȯǜǬǧǪǮǦǤ ǁǦǡǦǣǫǦȰǫȴǣØȱǞǭǬȰǨǦØǯØǨǬǪDzǬǮǰǫǬǧØǮǣǥǦǫǨǬǧØØ DžǞȲǦȲǞȷǰØǬǰØǑǒ^ǩDZȰǣǧ ØǬǟǣǯǭǣȰǦǠǞȷǰØǩǦȰǫDZȷØ ǡǦǡǦǣǫDZØǦØǯǬǟǩȷǢǣǫǦǣØǡǦǡǦǣǫǦȰǣǯǨǦdzØǰǮǣǟǬǠǞǫǦǧØ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ Ø Ǥǣǩǰȴǧ ØǮǬǥǬǠȴǧ

8


ǔǜǫǪȮǦǤÖǠǧȶÖǠǯȯǜ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ

ƿǣǥǮǞǥǪǣǮǫȴǣØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØȱǞǭǬȰǨǦØ ǦǥØǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫǞØǀǬǢǬǫǣǭǮǬǫǦȯǞǣǪȴǣØ ǦØǭǮǬȰǫȴǣ ØDZǢǬǟǫȴǣØǠØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦǦ ǟǩǞǡǬǢǞǮȸØȶǩǞǯǰǦȰǫǬǧØǮǣǥǦǫǨǣØ

LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫ ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ

9


ƿNJLJNJƾljǗǁÖ ǏƽNJnjǗ

ǔǜǫǪȮǦǤÖǠǧȶÖǭǜǯǩȲ njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØȱǞǭǬȰǨǦØǦǥØǪȸǡǨǬǡǬØǯǭǞǫǩǣǧǯǞØ ǭǮǣǢǫǞǥǫǞȰǣǫȴØǢǩȸØǥǞȲǦǰȴØǡǬǩǬǠȴØǬǰØǭǣǮǣǡǮǣǠǞØØ njǰǩǦȰǞȷǰǯȸØǨǬǩǦȰǣǯǰǠǬǪØǯǩǬǣǠØǦØǮǞǥǫǬǧØ ǯǰǣǭǣǫȵȷØǥǞȲǦǰȴ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣØ ǦǩǦØǭǬȱǰDZȰǫǬØ ǦØǯǩǬǧǫǞȸØ ȱǞǭǬȰǨǞ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ
džǪǭȲǩǦǤÖǫǪǧǤȴǮǤǧǡǩǪǞȲǡ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ

ǍǮǬǦǥǠǬǢȸǰǯȸØǦǥØǭǮǬȰǫǬǡǬØǪǞǰǣǮǦǞǩǞ Ø ǯǰǬǧǨǬǡǬØǨØǠǬǥǢǣǧǯǰǠǦȷØǣǢǨǦdzØǨǮǞǯǦǰǣǩǣǧØ ǦØǨǦǯǩǬǰØǎǣǨǬǪǣǫǢǬǠǞǫȴØǢǩȸØǭǮǬȯǣǢDZǮØ ǩǣȰǣǫǦȸØǦØǬǨǮǞȱǦǠǞǫǦȸØǠǬǩǬǯ

LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫ ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ
ƿNJLJNJƾljǗǁÖ ǏƽNJnjǗ

ǐǤǦǭǜǮǪǬȲÖǠǧȶÖǞǪǧǪB NjǣǰǬǨǯǦȰǫȴǣØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǞǨǯǣǯǯDZǞǮȴØǦǥØǯǭǞǫǩǣǧǯǞØ ǦØǯǭǞǫǟǬǫǢǞØǢǩȸØǭǮǬDzǣǯǯǦǬǫǞǩȵǫǬǡǬØǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸØØ ǭǞǮǦǨǪǞdzǣǮǯǨǦdz ØǪǣǢǦȯǦǫǯǨǦdzØǦØǨǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦdzØ ǭǮǬȯǣǢDZǮ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣØ ǦǩǦØǭǬȱǰDZȰǫǬ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ØǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ
NjǪǞȶǣǦǤÖǨǜDZǬǪǞȲǡ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬȱǰDZȰǫǬ

NJǫǬǡǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǬǠȸǥǨǦØǢǩȸØDzǦǨǯǞȯǦǦØ ǠǬǩǬǯØǠǬØǠǮǣǪȸØǨǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦdzØ ǭǮǬȯǣǢDZǮØǏǬdzǮǞǫȸȷǰØǪȸǡǨǬǯǰȵØǦØDzǬǮǪDZØ ǭǬǯǩǣØǪǫǬǡǬȰǦǯǩǣǫǫȴdzØǯǰǦǮǬǨ

LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǪǞdzǮǞ ǒǞǡǮÖ ǠØǞǯǯǬǮǰǦǪǣǫǰǣ
ƾNJnjNJǎljDŽǓdžDŽÖ DŽÖNjǁljǘǚƼnjǗ

ƾǪǬǪǮǩǤȮǪǦ

ǦǪǭȲǩǦǜ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǫǜǩǧǡǥǭ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØ ØØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ

NjǡǩȳȵǜǬȲÖ ǫǜǬǤǦǨǜDZǡǬǭǦǤǡ njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǧØǠǬǢǬǯǰǬǧǨǦǧØǭǣǫȵȷǞǮØ ǥǞȲǦȲǞǣǰØǬǰØǭǬǭǞǢǞǫǦȸØǠǬǢȴ ØǨǮǞǯǨǦ Ø ǩǞǨǞØǦØǢǮDZǡǦdzØǯǮǣǢǯǰǠØǠǬØǠǮǣǪȸØ ǯǰǮǦǤǨǦØǦǩǦØǬǨǮǞȱǦǠǞǫǦȸØ

LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫ ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ ØǯǣǮǣǟǮǬ njǜǣǨǡǬȲ dz Ødz ØdzØǯǪ ǏǦǧǜǠǦǜ ǯǰǞǫǢǞǮǰ ØȱǰDZȰǫǬ
ƾǪǬǪǮǩǤȮǦǤ

LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǟDZǪǞǡǞ ØǯǭǞǫǩǣǧǯ

njǰǮȴǠǫȴǣØǟDZǪǞǤǫȴǣØǠǬǮǬǰǫǦȰǨǦØǫǞØ ǩǦǭDZȰǨǣØ ǦØǪȸǡǨǦǣØǠǬǮǬǰǫǦȰǨǦØǦǥØǯǭǞǫǩǣǧǯȸØǢǩȸØǭǮǬǠǣ ǢǣǫǦȸØǭǞǮǦǨǪǞdzǣǮǯǨǦdzØǭǮǬȯǣǢDZǮØǍǮǣǢǭǦǯǞǫǬØ ǨØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȷØǯǬǡǩǞǯǫǬØǏǞǫǍǦNjØ

ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ
NJǀǁǂǀƼÖ ǀLJǛÖNjnjNJǒǁǀǏnj njǯǝǜȯǦǤÖ ǭÖǬǯǦǜǞǜǨǤ ǍLjǍ njǯǝǜȯǦǤÖ ǝǡǣÖǬǯǦǜǞǪǞ ǭǫǜǩǧǡǥǭ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǩǣǧǯ ØǏNJǏ

ǒǞǡǮÖ ǮǞǥǫȴǣ njǜǣǨǡǬȲ 8, Ø88,

njǯǝǜȯǦǤÖ ǪǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡ NJȸǡǨǦǣØǮDZǟǞȱǨǦØǯǠǬǟǬǢǫǬǡǬØ ǨǮǬȸØǦǥØǫǣǰǨǞǫǬǡǬØǪǞǰǣǮǦǞǩǞØ ǬǟǣǯǭǣȰǦǠǞȷǰØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰȵØ ǦØǨǬǪDzǬǮǰØǨǩǦǣǫǰǬǠØ
ǎǪǫǤǦǤÖ ǭÖǣǜǦǬȲǮǪǥ ǭǫǤǩǪǥ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ǒǞǡǮÖ ǮǞǥǫȴǣ

ǎǪǫǤǦÖ ǭÖǪǮǦǬȲǮǪǥ ǭǫǤǩǪǥ ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ǒǞǡǮÖ ǮǞǥǫȴǣ
ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ Ø ǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ njǜǣǨǡǬȲ dzØǯǪ ØØǯǪ

NjǡǧǡǬǤǩȲÖ ǪǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡ ǍǮǬȰǫǞȸØǦØǠǩǞǡǬǯǰǬǧǨǞȸØǫǞǨǦǢǨǞØ ǫǞØǥǞǠȸǥǨǞdzØǢǩȸØǥǞȲǦǰȴØǰǣǩǞ ǦØǬǢǣǤǢȴØǬǰØǯǩDZȰǞǧǫǬǡǬØǭǬǭǞ ǢǞǫǦȸØǨǬǯǪǣǰǦȰǣǯǨǦdzØǯǮǣǢǯǰǠ
NjǜǬǡǪÖ ǪǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡ ǏǠǬǟǬǢǫȴǣØǫǞǨǦǢǨǦØǢǩȸØǥǞȲǦǰȴØ ȰǞǯǰǦØǰǣǩǞØǭǮǦØǭǮǬǠǣǢǣǫǦǦØ ǨǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦdz ØǪǣǢǦȯǦǫǯǨǦdzØ ǦØǯǭǞ ǭǮǬȯǣǢDZǮ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǩǣǧǯ ØǯǭǞǫǟǬǫǢ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ njǜǣǨǡǬȲ dzØǯǪ 


NJǀǁǂǀƼÖ ǀLJǛÖNjnjNJǒǁǀǏnj

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ Ø ǩǞǪǦǫǦǮǬǠǞǫǫȴǧ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ njǜǣǨǡǬÖ ǬǰØ ǡǬØǢǬØ ǡǬ

ǔǮǜǩȲÖǠǧȶÖ ǫǬǡǭǭǪǮǡǬǜǫǤǤ ǑǢǬǟǫȴǣØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØȱǰǞǫȴØ ǯØǭǬǠȴȱǣǫǫǬǧØǭǬǯǞǢǨǬǧØǢǩȸØ DZǯǦǩǣǫǦȸØǰǣǮǪǬȶDzDzǣǨǰǞØǭǮǦØ ǭǮǬǠǣǢǣǫǦǦØǭǮǬȯǣǢDZǮȴ

20


NjǡǩȳȵǜǬȲÖǠǧȶÖ ǦǪǭǨǡǮǪǧǪǟǤǤÖǤÖǭǫǜ njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǣǫȵȷǞǮȴØǫǞØǮǣǥǦǫǨǣØ ǦǥØǪȸǡǨǬǡǬØǪǞǰǣǮǦǞǩǞØNjǣØǠȴǥȴǠǞȷǰØ ǞǩǩǣǮǡǦȰǣǯǨǦdzØǮǣǞǨȯǦǧØØ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ njǜǣǨǡǬÖ dzØǯǪ
ljDŽǂljǁǁÖƽǁLJǘǁ ƿǬǩȵȱǬǧØǞǯǯǬǮǰǦǪǣǫǰØ ǨǞǨØǤǣǫǯǨǦdz ØǰǞǨØǦØǪDZǤǯǨǦdzØ ǰǮDZǯǬǠ

ǎǬǯǭȲÖǢǡǩǭǦǤǡÖ ǦǧǜǭǭǤȮǡǭǦǤǡ ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ njǜǣǨǡǬÖ   Ø  Ø   Ø 

22


ǎǬǯǭȲ ǝǤǦǤǩǤÖ ǭǮǬǤǩǟǤÖ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ØǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǟǬǮǢǬǠȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ Ø Ǥǣǩǰȴǧ Øǥǣǩǣǫȴǧ ØǯǦǮǣǫǣǠȴǧØ ǬǮǞǫǤǣǠȴǧ ØǮǬǥǬǠȴǧ Ø ǟǣǩȴǧǡǬǩDZǟǬǧ njǜǣǨǡǬÖ   Ø  Ø  


ǑƼLJƼǎǗ

LjǜDZǬǪǞȲǡÖ ǤÖǞǜǰǡǧȳǩȲǡÖDZǜǧǜǮȲ ǑǢǬǟǫȴǣØdzǞǩǞǰȴØǨǩǞǯǯǦȰǣǯǨǬǡǬØDzǞǯǬǫǞØ njǰǩǦȰǫǬØǠǭǦǰȴǠǞȷǰØǠǩǞǡDZØǦØǭǬǥǠǬǩȸȷǰØ ǭǬǯǣǰǦǰǣǩȸǪØǯǞDZǫ ØǟǞǯǯǣǧǫǬǠØǦØǯǭǞ ȯǣǫǰǮǬǠØ ȰDZǠǯǰǠǬǠǞǰȵØǯǣǟȸØǨǬǪDzǬǮǰǫǬ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬȱǰDZȰǫǬØ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǪǞdzǮǞ ØdzǩǬǭǬǨ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ njǜǣǨǡǬȲÖ ǬǰØ ǡǬØǢǬØ ǡǬ

24


ǑǜǧǜǮȲ ǦǤǨǪǩǪ njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØdzǞǩǞǰȴØǦǥØ ǯǬǠǮǣǪǣǫǫȴdzØǫǣǰǨǞǫȴdzØ ǪǞǰǣǮǦǞǩǬǠ ØǯØǮDZǨǞǠǞǪǦØ ǦØǟǣǥØǏǭǬǯǬǟǯǰǠDZȷǰØ ǯǬǟǩȷǢǣǫǦȷØǡǦǡǦǣǫǦȰǣǯ ǨǦdzØǭǮǞǠǦǩ ØDZǢǬǟǫȴØ ǠØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦǦØ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǏNJǏ ØǯǭǞǫǟǬǫǢ ØǯǭǞǫǩǣǧǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǟǬǮǢǬǠȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ Ø Ǥǣǩǰȴǧ ØǮǬǥǬǠȴǧ Øǥǣǩǣǫȴǧ Ø ǬǮǞǫǤǣǠȴǧ ØǯǦǮǣǫǣǠȴǧ

25


NjǁnjǓƼǎdžDŽ

ƾǤǩǤǧǪǞȲǡ

ljǤǮǬǤǧǪǞȲǡ

njǭDZǢǮǣǫǫȴǣØǦØǫǣǬǭDZǢǮǣǫǫȴǣØØ ǫǣǯǰǣǮǦǩȵǫȴǣØǭǣǮȰǞǰǨǦØǟǣǥØǩǞǰǣǨǯǞØ ǯØǡǦǭǬǞǩǩǣǮǡǣǫǫȴǪǦØǯǠǬǧǯǰǠǞǪǦØ ǢǩȸØǬǢǫǬǮǞǥǬǠǬǡǬØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȸ

NjǣǯǰǣǮǦǩȵǫȴǣØǭǣǮȰǞǰǨǦØǢǩȸØØ ǥǞȲǦǰȴØǮDZǨØǯØǯǬdzǮǞǫǣǫǦǣǪØ ǪǞǨǯǦǪǞǩȵǫǬǧØȰDZǠǯǰǠǦǰǣǩȵǫǬǯǰǦØ ǭǞǩȵȯǣǠØǭǮǦØǮǞǟǬǰǣ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ Ø ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ ØȰǣǮǫȴǧ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ Ø ǒǞǡǮÖ ǡǬǩDZǟǬǧ ØǮǬǥǬǠȴǧ Ø DzǦǬǩǣǰǬǠȴǧ

njǜǣǨǡǬÖ 3 Ø- Ø,njǜǣǨǡǬÖ 83 Ø3 Ø- Ø, Ø8,


NjǪǧǤȴǮǤǧǡǩǪǞȲǡ

LJǜǮǡǦǭǩȲǡ

ǍǮǬȰǫȴǣØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǣǮȰǞǰǨǦØ ǢǩȸØǮǞǟǬǰȴØǯØǨǮǞǯȸȲǦǪǦØǦØdzǦǪǦ ȰǣǯǨǦǪǦØǯǬǯǰǞǠǞǪǦØǠØǯǞǩǬǫǞdzØ ǨǮǞǯǬǰȴ

njǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǣǮȰǞǰǨǦØ ǯǰǣǮǦǩȵǫȴǣØǦØǫǣǯǰǣǮǦǩȵǫȴǣ Ø ǯǩǣǡǨǞØǬǭDZǢǮǣǫǫȴǣ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ Ø ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ Ø ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ

njǜǣǨǡǬÖ - Ø,

njǜǣǨǡǬÖ 83 Ø3 Ø- Ø,
ǎƼNjNJǓdžDŽ

ljǜÖǢǡǭǮǦǪǥ ǫǪǠǪȯǞǡ ǎǤǫÖǮǜǫǪȮǡǦØ ǯØǬǰǨǮȴǰȴǪØǦØǥǞǨǮȴǰȴǪØ ǪȴǯǬǪ ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ØǦǩǦØØǭǞǮØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ǎǪǧȰǤǩǜÖǫǪǠǪȯǞȲ  ØØǪǪ

DŽǣÖǨǜDZǬȲ džǥǢǣǩǦǣØǢǩȸØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫǬǧØ ǥǞȲǦǰȴØǫǬǡØǨǩǦǣǫǰǬǠØǠØǪǣǯǰǞdzØ ǯØǭǬǠȴȱǣǫǫǬǧØǠǩǞǤǫǬǯǰȵȷ

ǎǤǫÖǮǜǫǪȮǡǦØ ǯØǬǰǨǮȴǰȴǪØǦØǥǞǨǮȴǰȴǪØ ǪȴǯǬǪ ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǠØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫȴdzØDZǭǞǨǬǠǨǞdz LjǜǮǡǬǤǜǧ ǪǞdzǮǞ 28


ƾȳǡǮǩǜǨǦǤÖ ǤǣÖǤǣǪǧǪǩǜ ǎǣǨǬǪǣǫǢǬǠǞǫǬØǨØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȷ ǠØǯǬǩȸǮǦȸdzØǯǬǡǩǞǯǫǬØǏǞǫǍǦNj

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦØØǭǞǮØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧ ǭǣǫǬǭǬǩǦǬǩǣDzǦǫ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ǎǪǧȰǤǩǜÖǫǪǠǪȯǞȲ ØǪǪ

NjǬǪȭǡǠǯǬǩȲǡ

ƾȳǡǮǩǜǨǦǤÖǤǣÖ ǫǡǩǪǫǪǧǤȴǮǤǧǡǩǜ

ǎǤǫÖǮǜǫǪȮǡǦØ ǯØǬǰǨǮȴǰȴǪØǦØǥǞǨǮȴǰȴǪØ ǪȴǯǬǪ

ǐǞǭǬȰǨǦØǦǥØǭǣǫǬǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫǞØǢǩȸØ ǨǩǦǣǫǰǬǠØǭǣǢǦǨȷǮǫȴdzØǨǞǟǦǫǣǰǬǠ Ø ǨǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦdzØǦØǯǭǞ ǯǞǩǬǫǬǠØ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǠØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫȴdzØDZǭǞǨǬǠǨǞdz Ø LjǜǮǡǬǤǜǧ ǯǭǞǫǟǬǫǢ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØǭǞǮØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧ ǭǣǫǬǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫǞ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǯǞǩǞǰǬǠȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ Ø ȯǠǣǰǫǬǧ ØǮǬǥǬǠȴǧ ǎǪǧȰǤǩǜÖǫǪǠǪȯǞȲ ØǪǪ ØØǪǪ ØØǪǪ

29


ljNJǍdžDŽ

NJǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡÖǤǣǠǡǧǤȶÖ ǠǧȶÖǫǪǭǡǮǤǮǡǧǡǥÖǬǜǣǞǧǡ

ǦǜǮǡǧȳǩȲDZÖȭǡǩǮǬǪǞ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǭǞǮØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ

LjǞȰǣǯǰǠǣǫǫȴǣØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǟǣǩȴǣØǫǬǯǨǦØ ǦǥØǯǭǞǫǟǬǫǢǞØǢǩȸØǯǬǟǩȷǢǣǫǦȸØǩǦȰǫǬǧØ ǡǦǡǦǣǫȴØǨǩǦǣǫǰǬǠØǠØǦǫǢDZǯǰǮǦǦØǮǞǥǠǩǣȰǣǫǦǧØ ǮǬǩǩǣǮǢǮǬǪȴ ØǨǞǰǨǦ ØǟǬDZǩǦǫǡ ǨǩDZǟȴØ ǀȴǭDZǯǨǞȷǰǯȸØǠØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫǬǧØDZǭǞǨǬǠǨǣØ

ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧLjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ

njǜǣǨǡǬÖ 3 Ø- Ø, Ø8,


ǐƼnjǎǏdžDŽ

ǎǬǜǠǤȭǤǪǩǩǜȶÖ ǣǜȰǤǮǜÖǪǠǡǢǠȲ ǍǮǣǢǬǰǠǮǞȲǞǣǰØǭǬǭǞǢǞǫǦǣØ ǤǦǢǨǬǯǰǦØǦØǨǮǞǯǦǰǣǩǣǧØ ǫǞØǬǢǣǤǢDZØǪǞǯǰǣǮǬǠ ØǰǞǨǤǣØ ǪǬǤǣǰØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǰȵǯȸØǢǩȸØ ǥǞȲǦǰȴØǬǰØǥǞǡǮȸǥǫǣǫǦǧØ ǠØǭǮǬǪȴȱǩǣǫǫǬǯǰǦØ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØ Ø ØØǦǩǦØØȱǰDZǨ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫ ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧ ØǯǣǮǣǟǮǬ njǜǣǨǡǬÖ WǯǪ ǏǦǧǜǠǦǜ ȱǰDZȰǫǬ ØǯǰǞǫǢǞǮǰ
ƽƼǑDŽLJǗ

ƽǜǣǪǞȲǡÖǬǜǭDZǪǠǩȲǡÖ ǨǜǮǡǬǤǜǧȲ ǎǞǯdzǬǢǫȴǣØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǦǥǢǣǩǦȸØǢǩȸØ ǯǬǟǩȷǢǣǫǦȸØǦØǭǬǢǣǮǤǞǫǦȸØǯǰǞǫǢǞǮǰǬǠØ ȰǦǯǰǬǰȴØǠØǭǬǪǣȲǣǫǦȸdzØǮǞǥǩǦȰǫǬǡǬØ ǫǞǥǫǞȰǣǫǦȸǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ Ǎǀǂ ǒǞǡǮÖ ǡǬǩDZǟǬǧ


džNJƾnjDŽdžDŽ

NJǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡÖ ǦǪǞǬǤǦǤ njǟȸǥǞǰǣǩȵǫȴǣØǮǞǯdzǬǢǫȴǣØ ǪǞǰǣǮǦǞǩȴØǢǩȸØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫǬǧØ ǥǞȲǦǰȴØǨǩǦǣǫǰǬǠØǠØǠǣǮǰǦǨǞǩȵǫǬǪØ ǯǬǩȸǮǦǦ ØǠǬØǠǮǣǪȸØǭǣǢǦǨȷǮǞØǦØ ǯǭǞ ǭǮǬȯǣǢDZǮ ØǯǬǡǩǞǯǫǬØǏǞǫǍǦNj

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǯǭǞǫǟǬǫǢ ØǯǭǞǫǩǣǧǯ ØǏNJǏ Ø ǩǞǪǦǫǦǮǬǠǞǫǫȴǧØǯǭǞǫǟǬǫǢ NjǧǪǮǩǪǭǮȳ ǯǰǞǫǢǞǮǰ ØǨǬǪDzǬǮǰ ØǩȷǨǯ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǤǣǩǰȴǧ Øǥǣǩǣǫȴǧ Ø ǮǬǥǬǠȴǧ ØǬǮǞǫǤǣǠȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ ǯǦǮǣǫǣǠȴǧ ØǟǬǮǢǬǠȴǧØ njǜǣǨǡǬÖ dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ ØdzØǯǪ

LjǩǪǟǪǬǜǣǪǞȲǡÖ ǦǪǞǬǤǦǤ NJȸǡǨǦǣØǨǬǠǮǦǨǦØǦǥØǪǞdzǮȴ Ø ǯǬǥǢǞȷȲǦǣØǨǬǪDzǬǮǰǫȴǣØ DZǯǩǬǠǦȸØǭǮǦØǭǮǬǠǣǢǣǫǦǦØ ǮǞǥǩǦȰǫȴdzØǭǮǬȯǣǢDZǮØ ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ȱǰDZȰǫǬ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǪǞdzǮǞ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ njǜǣǨǡǬÖ dzØǯǪ
NjnjNJǍǎǗljDŽ

džǥǢǣǩǦȸØǯØǞǫǰǦǯǰǞǰǦȰǫȴǪǦØǦØǭǮǬǰǦǠǬǟǞǨǰǣ ǮǦǞǩȵǫȴǪǦØǯǠǬǧǯǰǠǞǪǦØǭǮǦǪǣǫȸȷǰǯȸØǠØǟȵȷǰǦ ǦǫǢDZǯǰǮǦǦ ØǪǣǢǦȯǦǫǣ ØǡǬǯǰǦǫǦȰǫȴdzØǦØǟǞǫǫȴdzØ ǨǬǪǭǩǣǨǯǞdzØǍǮǣǢǫǞǥǫǞȰǣǫȴØǢǩȸØǩǦȰǫǬǧØ ǡǦǡǦǣǫȴØǦØǥǞȲǦǰȴØǬǰØǡǮǦǟǨǬǠ ØǟǞǨǰǣǮǦǧ Ø ǠǦǮDZǯǬǠØǦØǦǫDzǣǨȯǦǧØ

ƾDŽǀǗÖ NjnjNJǍǎǗljǁDž

ǍǫǜǩǝǪǩǠ

ǍLjǍ

ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ ØǮǬǥǬǠȴǧ Ø Ǥǣǩǰȴǧ Øǥǣǩǣǫȴǧ ØǯǦǮǣǫǣǠȴǧ Ø ǟǬǮǢǬǠȴǧ ØǬǮǞǫǤǣǠȴǧ

ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØǡǬǩDZǟǬǧ Ø ǮǬǥǬǠȴǧ ØǤǣǩǰȴǧ

njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø

njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØ ǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ

ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ ØǯǰǞǫǢǞǮǰ

ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ ØǯǰǞǫǢǞǮǰ
Ǎǫǜǩǧǡǥǭ

LJǜǨǤǩǤǬǪǞǜǩǩȲǥ ǭǫǜǩǝǪǩǠ

ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ

ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ

njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ

njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzØǯǪ

ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ ØǯǰǞǫǢǞǮǰ

ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ
NjnjNJǍǎǗljDŽ

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǠØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫȴdzØ DZǭǞǨǬǠǨǞdzØǭǬȱǰDZȰǫǬ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǪǞdzǮǞ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ ØȱǞǪǭǞǫȵ njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ Ø dzØǯǪ ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ

LjǜDZǬǪǞȲǡÖǫǬǪǭǮȲǩǤ NJȸǡǨǦǣØǪǫǬǡǬǮǞǥǬǠȴǣØǭǮǬǯǰȴǫǦØǢǩȸØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫǬǡǬØ ǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȸØǭǬǪǬǡǞȷǰØǯǬǥǢǞǰȵØǨǬǪDzǬǮǰǫȴǣØDZǯǩǬǠǦȸØ ǢǩȸØǨǩǦǣǫǰǬǠØǠǬØǠǮǣǪȸØǢǩǦǰǣǩȵǫȴdzØǭǮǬȯǣǢDZǮØǂǩȸØ ǭǬǯǩǣǢDZȷȲǣǡǬØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȸØǭǮǬǯǰȴǫǦØǯǰǦǮǞȷǰǯȸØ ǦØǢǣǥǦǫDzǦȯǦǮDZȷǰǯȸ
ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǨǬǮǬǟǨǦØǭǬØØǦǩǦØØȱǰDZǨØ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫ ǒǞǡǮÖ ǭǮǬǥǮǞȰǫȴǧØ njǜǣǨǡǬȲØ dzØǯǪ ØdzØǯǪ Ø dzǯǪ ǏǦǧǜǠǦǜØ ȱǰDZȰǫǬ ØǯǰǞǫǢǞǮǰ

NjǪǧǤȴǮǤǧǡǩǪǞȲǡÖ ǫǬǪǭǮȲǩǤ ǍǮǬǥǮǞȰǫȴǣØǫǣǭǮǬǪǬǨǞǣǪȴǣØǭǮǬǯǰȴǫǦØǢǩȸØǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸØ ǯǭǞ ǪǞǯǯǞǤǞØǦØǢǮDZǡǦdzØǨǬǯǪǣǰǦȰǣǯǨǦdzØǦǩǦØǪǣǢǦȯǦǫǯǨǦdzØ ǭǮǬȯǣǢDZǮØǍǮǣǭȸǰǯǰǠDZȷǰØǭǮǬǫǦǨǫǬǠǣǫǦȷØǠǩǞǡǦ Ø DZǯǦǩǦǠǞȷǰØǰǣǭǩǬǠǬǧØȶDzDzǣǨǰØǭǮǦØǬǟǣǮǰȴǠǞǫǦǦ
njƼǃǀǁLJDŽǎǁLJDŽ

njǜǭDZǪǠǩȲǡÖǨǜǮǡǬǤǜǧȲÖ ǠǧȶÖǫǬǪǰǡǭǭǤǪǩǜǧȳǩǪǟǪÖ ǫǡǠǤǦȵǬǜ NJȸǡǨǦǣØǦǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫȴǣØǭǣǫǬǭǮǬǭǦǩǣǫǬǠȴǣØ ǮǞǥǢǣǩǦǰǣǩǦØǭǬǪǬǡǞȷǰØǭǮǬǠǬǢǦǰȵØǭǮǬDzǣǯ ǯǦǬǫǞǩȵǫȴǧØǭǣǢǦǨȷǮØǫǞØǟǣǥDZǭǮǣȰǫǬǪØ DZǮǬǠǫǣǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØǦǩǦØØǭǞǮØ ǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ LjǜǮǡǬǤǜǧÖ ǭǣǫǬǭǬǩǦȶǰǦǩǣǫØǪǪ ǒǞǡǮÖ ǟǣǩȴǧ Ø ǮǬǥǬǠȴǧǯǞǩǞǰǬǠȴǧ Ø ǡǬǩDZǟǬǧ


džNJLjNjLJǁdžǎǗÖ ǀLJǛÖNjnjNJǒǁǀǏnj

džǧǜǭǭǤȮǡǭǦǤǥÖǦǪǨǫǧǡǦǮÖ ǠǧȶÖǫǡǠǤǦȵǬǜ ǐǞǭǬȰǨǦ ǠȵǣǰǫǞǪǨǦ ØǢǠǣØǯǞǩDzǣǰǨǦØdzØǯǪ Ø ǮǞǥǢǣǩǦǰǣǩȵØǢǩȸØǭǞǩȵȯǣǠ ØǭǞǨǣǰØǢǩȸØǭǣǢǦ ǨȷǮǫȴdzØǠǞǫǫ ØǬǢǫǬǮǞǥǬǠǞȸØǭǦǩǬȰǨǞØǢǩȸØ ǫǬǡǰǣǧ ØǭǣǢǦǨȷǮǫǞȸØǭǦǩǨǞ

ǐǞǨǤǣØǠǯǣǡǢǞØǠØǫǞǩǦȰǦǦ ǨǬǪǭǩǣǨǰØǢǩȸØǞǭǭǞǮǞǰǫǬǡǬØ ǭǣǢǦǨȷǮǞØǦØDZǫǦǠǣǮǯǞǩȵǫȴǧØ ǨǬǪǭǩǣǨǰØ
džNJLjNjLJǁdžǎǗÖ ǀLJǛÖNjnjNJǒǁǀǏnj

džǪǨǫǧǡǦǮȲÖ ǠǧȶÖǭǪǧȶǬǤȶ ǏǰǦǨǦǫǦ ØǰǞǭǬȰǨǦØǦǥØǯǭǞǫǟǬǫǢǞ

ǰǮǦØǯǞǩDzǣǰǨǦØdzØǯǪ Ø ȱǞǭǬȰǨǞ ȱǞǮǩǬǰǨǞØǢǩȸØǠǬǩǬǯ

40


džǪǨǫǧǡǦǮÖ ǠǧȶÖǠǯȯǜ njǢǫǬǮǞǥǬǠǞȸØǪǬȰǞǩǨǞ ØǡǣǩȵØǠØǦǫǢǦǠǦ ǢDZǞǩȵǫǬǧØDZǭǞǨǬǠǨǣØǍǮǣǢǫǞǥǫǞȰǞǣǰǯȸØ ǢǩȸØǬǢǫǬǧØǭǮǬȯǣǢDZǮȴØǠØǯǭǞ ǯǞǩǬǫǣ Ø ǟǞǫǣØǦǩǦØǯǞDZǫǣØ
ǍnjǁǀǍǎƾƼÖǀLJǛÖ ǀǁǃDŽljǐǁdžǒDŽDŽ

ƼǩǮǤǭǡǫǮǤǦǤ ǤÖǠǡǣǤǩǰǤȭǤǬǯȵȰǤǡÖ ǭǬǡǠǭǮǞǜ ǖǦǮǬǨǦǧØǠȴǟǬǮØǞǫǰǦǯǣǭǰǦǨǬǠØǢǩȸØǥǞȲǦǰȴØ ǨǬǤǫȴdzØǭǬǨǮǬǠǬǠØǬǰØǦǫDzǣǨȯǦǧ ØǟǞǨǰǣǮǦǧØ ǦØǡǮǦǟǨǬǠ ØǞØǰǞǨǤǣØǢǣǥǦǫDzǦȯǦǮDZȷȲǦdzØ ǯǮǣǢǯǰǠØǢǩȸØǬǟǮǞǟǬǰǨǦØǭǮǬDzǣǯǯǦǬǫǞǩȵǫǬǡǬØ ǬǟǬǮDZǢǬǠǞǫǦȸØǪȴǩǬ ØǡǣǩǦ ØǯǭǮǣǦ Ø ǨǬǫȯǣǫǰǮǞǰȴ

42

ǍǪǮǬǯǠǩǤȮǡǭǮǞǪ ǕǦǯǰǬǠȵǣØȸǠǩȸǣǰǯȸØǬDzǦȯǦǞǩȵǫȴǪØ ǭǮǣǢǯǰǞǠǦǰǣǩǣǪØǨǬǪǭǞǫǦǦØ ǍǬǩǦǯǣǭǰØ^Ø ǩǦǢǣǮǞØǮȴǫǨǞØǢǣǥǦǫDzǦȯǦǮDZȷȲǦdzØǯǮǣǢǯǰǠ


NJƽNJnjǏǀNJƾƼljDŽǁÖ ǀLJǛÖǀǁǃDŽljǐǁdžǒDŽDŽÖ DŽÖǍǎǁnjDŽLJDŽǃƼǒDŽDŽ njǟǬǮDZǢǬǠǞǫǦǣØǦØǯǮǣǢǯǰǠǞØǢǩȸØǢǣǥ ǬǟǮǞǟǬǰǨǦØǦØǯǰǣǮǦǩǦǥǞȯǦǦØǪǣǢǦȯǦǫǯǨǦdzØ ǦØǨǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦdzØǦǫǯǰǮDZǪǣǫǰǬǠØ ǍǮǣǢǭǦǯǞǫǬØǨØǦǯǭǬǩȵǥǬǠǞǫǦȷØǯǬǡǩǞǯǫǬØ ǏǞǫǍǦNjØ

ƼǞǮǪǦǧǜǞÖ8MS)MW ØǞǠǰǬǨǩǞǠȴ ØǞǭǰǣȰǨǦ ØǠǞǫǫǬȰǨǦØǢǩȸØǢǣǥǦǫDzǣǨȯǦǦØǃǂǍnj ØDZǰǦǩǦǥǞǰǬǮȴØǦǡǩ ØǩǞǪǭȴØǟǞǨǰǣǮǦȯǦǢǫȴǣ ØǑDž ǠǞǫǫȴ ØǑǒ ȱǨǞDzȴØǢǩȸØdzǮǞǫǣǫǦȸØǦǫǯǰǮDZǪǣǫǰǬǠ 


džnjƼǐǎҫNjƼdžǁǎǗ

NJǠǩǪǬǜǣǪǞȲǡÖǦǬǜǰǮ

ǫǜǦǡǮȲÖǠǧȶÖǭǮǡǬǤǧǤǣǜȭǤǤÖ ǤÖDZǬǜǩǡǩǤȶÖǤǩǭǮǬǯǨǡǩǮǜ

ƽǯǨǜǢǩȲǡ ǍǞǨǣǰȴØǢǩȸØdzǮǞǫǣǫǦȸØ ǬǟǬǮDZǢǬǠǞǫǦȸ ØǫǣØǭǬǢǩǣ ǤǞȲǣǡǬØǯǰǣǮǦǩǦǥǞȯǦǦ

44

ǎǤǫÖǯǫǜǦǪǞǦǤØ ǭǬØØȱǰDZǨØǠØDZǭǞǨǬǠǨǣ njǜǣǨǡǬÖ dzØǯǪ ØdzØǯǪ ØdzØǯǪ

dzØǯǪ ØdzØǯǪ


ǑNJǃǎNJƾƼnjǗ

ǍǬǡǠǭǮǞǜÖǟǤǟǤǡǩȲÖ ǤÖǫǜǦǡǮȲÖǠǧȶÖǨǯǭǪǬǜ

ǏǮǣǢǯǰǠǞØǩǦȰǫǬǧØǡǦǡǦǣǫȴØǦØǭǞǨǣǰȴØǢǩȸØ ǪDZǯǬǮǞ ØǫǣǬǟdzǬǢǦǪȴǣØǢǩȸØǭǬǢǢǣǮǤǞǫǦȸØ ȰǦǯǰǬǰȴØǠØǬǟȲǣǯǰǠǣǫǫȴdzØǥǞǠǣǢǣǫǦȸdzØ ǮǞǥǩǦȰǫȴdzØǯDzǣǮØǢǣȸǰǣǩȵǫǬǯǰǦ

^ØNJǣȱǨǦØǢǩȸØǪDZǯǬǮǞØǦØǭǞǨǣǰȴØ ØØØǢǩȸØDZǰǦǩǦǥǞȯǦǦØǬǰdzǬǢǬǠ ^ØƿDZǪǞǤǫȴǣØǭǬǩǬǰǣǫȯǞØǦØǯǞǩDzǣǰǨǦ ^ØDŽǦǢǨǬǣØǪȴǩǬ ^ØǏǰǞǨǞǫȰǦǨǦØǭǩǞǯǰǦǨǬǠȴǣ

45


ƾǍǁÖǀLJǛÖNjƼnjDŽdžLjƼǑǁnjNJƾ

ǍǬǡǠǭǮǞǜÖǠǧȶÖǞǪǧǪǭÖ 2BGU@PXIMNEÖ/PMEDQQHML@J

ƼǦǭǡǭǭǯǜǬȲ

ljǬǯȵǬǫȴØǢǩȸØǯǫȸǰǦȸØǨǮǞǯǨǦØLjǮǞǯǨǞØǢǩȸØ ǠǬǩǬǯØLjǬǫǢǦȯǦǬǫǣǮȴØǢǩȸØǠǯǣdzØǰǦǭǬǠØǠǬǩǬǯ ǍǬǮǬȱǬǨǦØ3CHVAQYJNOFØ)GNQAØljǞǨǦØǢǩȸØ DZǨǩǞǢǨǦØNJDZǯǯȴØǢǩȸØDZǨǩǞǢǨǦØǖǞǪǭDZǫȵØǢǩȸØ ǠǯǣdzØǰǦǭǬǠØǠǬǩǬǯØ

^ØǪǦǯǨǦ ØǨǦǯǰǬȰǨǦ ^ØDzǬǩȵǡǞØ ØØǪǨǮ ^ØǠǞǰǞ ǤǡDZǰ
ƾǍǁÖǀLJǛÖƾDŽǃƼǂƼ 1DEDBRMBHJ ǏǮǣǢǯǰǠǞØǦØǞǨǯǣǯǯDZǞǮȴØǬǰØ2EFECSNCIKØ ǠØǭǬǪǬȲȵØǠǦǥǞǤǦǯǰDZ ^ØLjǮǞǯǨǦ ^ØǗǣǰǬȰǨǞØǢǩȸØǮǣǯǫǦȯ ^ØLjǦǯǰȵØǢǩȸØǟǮǬǠǣǧ ^ØLjǮǣǪØǢǩȸØǨǬǤǦØǠǬǨǮDZǡØǡǩǞǥ ^ØǎǞǯǰǠǬǮǦǰǣǩȵØǢǩȸØǨǮǞǯǨǦ

!ML@ǭGPMK ǑǫǦǠǣǮǯǞǩȵǫȴǧØǫǞǟǬǮØǢǩȸØǠǦǥǞǤǞ ǬǰØ3CHVAQYJNOFØ0QNFERRINMAK ^ØǨǮǞǯǨǞ ^ØǮǞǯǰǠǬǮǦǰǣǩȵ ^ØǯǞǩDzǣǰǨǦ ^ØǨǦǯǰǬȰǨǞØǦØǟǞǫǬȰǨǞØ ØØØǢǩȸØǮǞǥǠǣǢǣǫǦȸØǨǮǞǯǨǦ
ƾǍǁÖǀLJǛÖLjƼljDŽdžǚnjƼÖ DŽÖNjǁǀDŽdžǚnjƼ

ƼǦǭǡǭǭǯǜǬȲÖǠǧȶÖ ǨǜǩǤǦȵǬǜÖǤÖǫǡǠǤǦȵǬǜ ^ØǠǞǫǫǬȰǨǦØǢǩȸØǮDZǨ ^ØǞǭǣǩȵǯǦǫǬǠȴǣØǭǞǩǬȰǨǦØ ØØØǢǩȸØǪǞǫǦǨȷǮǞ ^ØǠǞǰǫȴǣØǢǦǯǨǦØǦØǢǦǯǭǣǫǯǣǮȴ ^ØǭǦǩǬȰǨǦØǢǩȸØǫǬǡǰǣǧ ^ØǭǦǩǨǦØǢǩȸØǫǬǡ

džǪǭǨǡǮǤǦǜÖ#MKHVÖ&PDDLÖ /PMEDQQHML@JÖ

48


ƾǍǁÖǀLJǛ NjƼnjƼǐDŽljNJǎǁnjƼNjDŽDŽ ƼǦǭǡǭǭǯǜǬȲÖǤÖǭǬǡǠǭǮǞǜÖ ǠǧȶÖǫǜǬǜǰǤǩǪǮǡǬǜǫǤǤ ^ØǭǞǮǞDzǦǫǬǠȴǣØǯǬǯǰǞǠȴ ^ØǬȰǦȲǞȷȲǦǣØǰǬǫǦǨǦØǢǩȸØǨǬǤǦØǮDZǨ ^ØǭǞǨǣǰȴØǢǩȸØǭǞǮǞDzǦǫǬǰǣǮǞǭǦǦ ^ØǫǞǡǮǣǠǞǰǣǩǦØǢǩȸØǭǞǮǞDzǦǫǞ ^ØǦØǪǫǬǡǬǣØǢǮDZǡǬǣ

džǪǭǨǡǮǤǦǜÖ!D@SRWÖ(K@FDÖ ǤÖ#DNHJÛ@V ǍǞǮǞDzǦǫȴ ØǨǮǣǪȴ ØǬȰǦǯǰǦǰǣǩǦ Ø ǰǬǫǦǨǦØ

49


ƾǍǁÖǀLJǛÖǍNjƼÖ DŽÖLjƼǍǍƼǂƼ

NjǬǪǰǡǭǭǤǪǩǜǧȳǩǜȶÖ ǦǪǭǨǡǮǤȮǡǭǦǜȶÖǧǤǩǤȶÖ ǭǬǡǠǭǮǞÖ PMK@Ö)@XX

ǍǮǬDzǣǯǯǦǬǫǞǩȵǫǞȸØǨǬǯǪǣǰǦǨǞØǯØȯǣǩǣǟǫȴǪǦØ ǯǠǬǧǯǰǠǞǪǦ ØǭǮǣǢǫǞǥǫǞȰǞǣǰǯȸØǢǩȸØǪǞǯǯǞǤǞ Ø ǬǟǣǮǰȴǠǞǫǦȸØǦØǢǮDZǡǦdzØǯǭǞ ǭǮǬȯǣǢDZǮ ØǭǦǩǦǫǡǦ ØǪǞǯǩǞ

50

ØǨǮǣǪȴ ØǢǮDZǡǦǣØǭǮǣǭǞǮǞǰȴ


ƾǍǁÖǀLJǛÖ džNJǍLjǁǎNJLJNJƿDŽDŽ ǍǮǬDzǣǯǯǦǬǫǞǩȵǫȴǣØǦǫǯǰǮDZǪǣǫǰȴ ǦØǞǨǯǣǯǯDZǞǮȴØǢǩȸØǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸØǠȴǯǬ ǨǬǨǞȰǣǯǰǠǣǫǫȴdzØǨǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦdzØ ǭǮǬȯǣǢDZǮØ

^ØljǬǰǨǦØǢǩȸØǦǫǯǰǮDZǪǣǫǰǬǠ ^ØƿǞǫǬȰǨǦØǦØȱǭǞǰǣǩǦ ^ØǁDZǟǨǦØǦØǯǭǬǫǤǦ ^ØǀǞǰǫȴǣØǢǦǯǨǦ ^ØLjǦǯǰǦØǦØǪǦǯǨǦØǢǩȸØǫǞǫǣǯǣǫǦȸØ ØØØǪǞǯǬǨØǦØǭǦǩǦǫǡǞ ^ØLjǬǯǪǣǰǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦǣØǩǬǤǨǦ 


ƾǍǁÖǀLJǛÖǀǁNjDŽLJǛǒDŽDŽ

#DNHJÛ@V

ǁǬǮȸȰǦǣØǦØǰǣǭǩȴǣØǠǬǯǨǦØǠØǡǮǞǫDZǩǞdzØǦØǠØǨǞǮǰ ǮǦǢǤǞdz ØǠǬǯǨǬǠȴǣØǭǬǩǬǯǨǦØǦØǢǮDZǡǦǣØǯǮǣǢǯǰ ǠǞØǢǩȸØȶDzDzǣǨǰǦǠǫǬǧØǢǣǭǦǩȸȯǦǦ

^ØǍǮǬDzǣǯǯǦǬǫǞǩȵǫȴǣØǫǞǡǮǣǠǞǰǣǩǦØ ØØØǢǩȸØǰǣǭǩǬǡǬØǦØǡǬǮȸȰǣǡǬØǠǬǯǨǞ ^ØnjǢǫǬǮǞǥǬǠȴǣØǦØǢǣǮǣǠȸǫǫȴǣØȱǭǞǰǣǩǦ ^ØƿǞǫǬȰǨǦØǢǩȸØǠǬǯǨǞØǦØǢǣǮǤǞǰǣǩǦØǨØǫǦǪ ^ØǂǮDZǡǦǣØǞǨǯǣǯǯDZǞǮȴØǢǩȸØǪǞǨǯǦǪǞǩȵǫǬØØØØ ØØØDZǢǬǟǫǬǧØǮǞǟǬǰȴ

52


!D@SRWÖ(K@FD

ǁǬǮȸȰǦǣØǦØǰǣǭǩȴǣØǠǬǯǨǦØǠØǡǮǞǫDZǩǞdzØ ǦØǠØǨǞǮǰǮǦǢǤǞdz ØǠǬǯǨǬǠȴǣØǭǬǩǬǯǨǦØ ǦØǢǮDZǡǦǣØǯǮǣǢǯǰǠǞØǢǩȸØȶDzDzǣǨǰǦǠǫǬǧØ ȶǭǦǩȸȯǦǦØǦØǥǞǪǣǢǩǣǫǦȸØǮǬǯǰǞØǠǬǩǬǯØ

^ØLjǮǣǪȴØǬǰØǠǮǬǯȱǦdzØǠǬǩǬǯ ^ØljǬǯȵǬǫȴ ØǰǬǫǦǨǦ ØǪǞǯǩǬ Ø ØØØDZǠǩǞǤǫȸȷȲǞȸØǭǣǫǞ ^ØǂǣǥǬǢǬǮǞǫǰȴ ØǥǞǢǣǮǤǦǠǞȷȲǦǣØ ØØØǮǬǯǰØǠǬǩǬǯ ^ØǏǮǣǢǯǰǠǞØǢǩȸØǭǮǬǠǣǢǣǫǦȸØ ØØØȱDZǡǞǮǦǫǡǞǯǞdzǞǮǫǬǧØǢǣǭǦǩȸȯǦǦ
ƾǍǁÖǀLJǛÖǍNJLJǛnjDŽǛ

$KDP@JCÖ!@W

ǍǬǩǫǞȸØǯǣǮǦȸØDZdzǞǤǦǠǞȷȲǦdzØǯǮǣǢǯǰǠØǢǩȸØ ǥǞȲǦǰȴØǨǬǤǦØǬǰØǠǬǥǢǣǧǯǰǠǦȸØǑǒ ǩDZȰǣǧ Ø ǩǬǯȵǬǫȴØǢǩȸØǟȴǯǰǮǬǡǬØǭǬǩDZȰǣǫǦȸØǮǬǠǫǬǡǬØ ǦØǨǮǞǯǦǠǬǡǬØǥǞǡǞǮǞØǠØǯǬǩȸǮǦǦ

^ØLjǬǪǭǩǣǨǰȴØǢǩȸØǯǬǩȸǮǦȸ ^ØdžǫǢǦǠǦǢDZǞǩȵǫȴǧØǫǞǟǬǮØǬǢǫǬǮǞǥǬǠȴdzØØØ ØØØǯǮǣǢǯǰǠØǢǩȸØǭǬǩDZȰǣǫǦȸØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǡǬ ØØØǦØǨǮǞǯǦǠǬǡǬØǥǞǡǞǮǞØǠØǯǬǩȸǮǦǦØØ ^ØƾǨǯǣǯǯDZǞǮȴØǯǰǦǨǦǫǦ ØǬȰǨǦ ^ØǏǮǣǢǯǰǠǞØǢǩȸØǥǞȲǦǰȴØ ØØØǬǰØǫǣǡǞǰǦǠǫǬǡǬØǠǬǥǢǣǧǯǰǠǦȸ ØØØǑǒ ǩDZȰǣǧ

54


2SNDPÖ3@L

ǏǣǮǦȸØǫǞǰDZǮǞǩȵǫȴdzØǭǮǣǭǞǮǞǰǬǠØǯØȶǨǥǬ ǰǦȰǣǯǨǦǪǦØǥǞǭǞdzǞǪǦØǢǩȸØDZdzǬǢǞØǥǞØǨǬǤǣǧØ ǢǬØǦØǭǬǯǩǣØǯǬǩȸǮǦȸ ØǞØǰǞǨǤǣØǞǨǰǦǠǦǮDZȷȲǦǣØ ǯǮǣǢǯǰǠǞØǢǩȸØǭǬǩDZȰǣǫǦȸØǮǬǠǫǬǡǬØ ǦØǨǮǞǯǦǠǬǡǬØǥǞǡǞǮǞØ

55


ǍNjDŽǍNJdžÖljƼǔDŽǑ ǀDŽLJǁnjNJƾ

njǜǣǞǤǞǜǡǮǡÖǭǰǡǬǯÖǦǬǜǭǪǮȲÖǤÖǣǠǪǬǪǞȳȶÖ NjǬǤǟǧǜȯǜǡǨÖǞǜǭÖǦÖǭǪǮǬǯǠǩǤȮǡǭǮǞǯ

ÖÖÖ


LjǞȰǣǯǰǠǬØǠØȰǦǯǰǬǪØǠǦǢǣ

8 (800) 2002 876

www.chistovie.ru

Design by Iliya Bagaev

info@chistovie.ru

Чистовье  
Чистовье  

Первый в России каталог одноразовых расходных материалов в стиле fashion

Advertisement