Page 1

PORTFOLIO CHISA NITIWAN

COMMUNICATION DESIGN


CHISA NITIWAN

ชิสา นิธิวรรณ

RESUME

16 พฤษาคม 2535 อายุ 20 ปี ที่อยู่ Condo one ladprao station 14 / 26 ซอยลาดพร้าว 18 ถนน ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต จตุจัตร กทม 10900 Tel. 081-3716553

การศึกษา

ชั้นปีที่ 3 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบ นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความสนใจ

รายละเอียดการฝึกงาน

ความสามารถพิเศษ Computer programs Photoshop Illustrator , InDisign , After Effect

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน

Illustration , Editorial Interior design , Experimental book design , Contemporary sculptures Painting งานทางด้าน

Graphic Design ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน 3 มิถุนายน - 2สิงหาคม 2556

เพื่อเพิ่มทักษะในการทำ�งานและได้เรียนรู้ งานจากประสบการณ์จริงเพือ่ นำ�ไปพัฒนา เป็นThesis ต่อไป


ILLUSTRATION ILLUSTRATION


ILLUSTRATION

ILLUSTRATION


ILLUSTRATION

ILLUSTRATION


ILLUSTRATION

ILLUSTRATION


ILLUSTRATION

ILLUSTRATION


ILLUSTRATION

ILLUSTRATION


G

IRLS GROUP CONCERTK-POP

26 FEB 2013 MUSIC FEST

RAJAMANCALA NATIONAL STADIUM

Girls’ Generation / 2NE1 / Sistar / Kara 4Minute / Secert / Miss A

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION


POP UP POP UP


POP UP

POP UP


INFORMATION


LATTE ART ความเปนมาของ “กาแฟ ”

!

ในป ค.ศ. 1583 เลโอนารด เราวอลฟ แพทยชาวเยอรมัน ไดบรรยายถึงกาแฟ หลังจากทองเที่ยวในดินแดนตะวันออกใกลเปนเวลากวาสิบปไววาดังนี้

ประวัติความเปนมาของกาแฟ ตำนานมีวาที่กาแฟถูกคนพบครั้งแรกในหรือรอบศตวรรษที่ 9 ในเอธิโอเปย (เอธิโอเปย) โดยหนุมแพะ เขาสังเกตเห็นวาแพะของเขาชอบกินหญาตามเบอรรี่ที่ดูเหมือนจะมีผลขาง เคียงที่นาสนใจ! แพะกระโดดไปรอบ ๆ ดูเหมือนจะเต็มไปดวยพลังงานและตระหนักวา ผลเบอรรี่จะตองมีบางคุณสมบัติที่มีมนตขลังแพะหนุมเอากลับบางอยางเพื่อผูสูงอายุใน หมูบาน พวกเขาตมดวยน้ำและในไมชาตระหนักถึงศักยภาพของการกระตุนการกอ จากจุดนี้พืชกาแฟไดรับการปลูกฝงอยางหมดจดโดยชายคนหนึ่งสำหรับการเพาะปลูก ที่มีคาของพวกเขา

“เครื่องดื่มที่มีสีดำเหมือนหมึก ใชรักษาโรคภัยไดหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคที่เกี่ยวกับทอง ผูดื่มจะดื่มในตอนเชา มันเปนการนำน้ำและผลไม จากไมพุมที่เรียกวา bunnu”

ESPRESSO

กาแฟมี 4 คุณลักษณะเดนคือ 1.อโรมา (Aroma) คือ กลิ่นหรือความรูสึกแรกที่สัมผัส กาแฟ 2.บอดี้ (Body) คือ ความรูสึกเต็มอิ่มหรือน้ำหนักที่ทิ้งไวในปาก 3.แอซิดิตี้ (Acidity) คือ ความซาบซาน กระชุมกระชวยที่ไดรับกาแฟ 4.เฟลเวอร (Flavor) คือ ความรูสึกโดยรวมที่รูสึกไดในปาก

ชนิดชองเมล็ดกาแฟ ”

ESPRESSO

WATER

MILK

MILK FORM CHOCOLATE

เมล็ดกาแฟมีลักษณะเปนผลกลมรี ผลดิบจะมีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเปน สีแดงสดเหมือนลูกเชอรี่ ซึ่งจะเรียกผลที่สุกนี้วา"ผลเชอรี่" เมล็ดภายในของ ผลเชอรี่สวนใหญมีลักษณะคลายเมล็ดถั่วซึ่งจะแยกเปน 2 สวนประกบกัน บางเมล็ดเทานั้นที่มีลักษณะเปนเมล็ดเดี่ยวซึ่งมีนอยมาก กาแฟในโลกนี้มี หลากหลายพันธุ ปลูกไดดีบริเวณแถบเสนศูนยสูตรของโลก กาแฟ 2 พันธุหลักที่นิยมนำมาบริโภค คือ

การคัว่ เมล็ดการแฟ dki

พันธุอราบิกา

พันธุโรบัสตา

1. อราบิกา เปนพันธุกาแฟที่ปลูกและเปนที่นิยมนำมาบริโภคมากที่สุดในโลก ปลูกมากในทวีปอเมริกาใตโดยเฉพาะประเทศบราซิลและโคลัมเบียสงออกกาแฟเปน อันดับ 1 และ 2 ของโลกตามลำดับปลูกไดดีตามเทือกเขาสูงที่มีอากาศเย็นเปนกาแฟ ที่มีคุณภาพสูงปลูกและดูแลยากราคาแพงสวนใหญนำมาผลิตเปนกาแฟคั่วบด จุดเดนของอราบิกาคือมีกลิ่นหอมและ "Acidity"(สารกาแฟ)สูงทำใหเราดื่มกาแฟ แลวรูสึกไดถึงความกระปรี้กระเปรา มีชีวิตชีวา มีปริมาณคาเฟอีนต่ำ อราบิกาในประเทศไทยปลูกมากบนดอยสูงทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม เชียงราย แพร ลำปาง เปนกาแฟที่มีคุณภาพสูง หอมไมเปนที่สองรองใครแตไมเปนที่รูจัก อยางแพรหลาย เนื่องจากขาดการสงเสริมและการประชาสัมพันธที่ดี

ระดับการคั่วเมล็ดกาแฟนั้น แบงเปน 1. ไลต โรสต (Light Roast) หรือ ชินนามอน โรสต (Cinnamon Roast) เปนการคั่วแบบออนที่สุด จะไดเมล็ดกาแฟ สีน้ำตาลออนแบบช็อกโกแลต

1

2. มีเดียม โรสต (Medium Roast) หรือ ซิตี้ โรสต (City Roast) หรือ ฟูล ซิตี้ โรสต (Full City Roast) เปนการคั่ว ที่ใหความเขมกวายังอยูในระดับปานกลาง แตใหรสชาติไมเหมือนกัน โดยมีรสเขมกวา ออกรสหวานมากกวาคั่วเมล็ดกาแฟนานประมาณ 11-15 นาที

2

3. ดารค โรสต (Dark Roast) หรือ เอสเปรสโซ โรสต (Espresso Roast) หรือ อิตาเลี่ยน โรสต (Italian Roast) คั่วเมล็ดกาแฟนานประมาณ 16-18 นาที เม็ดกาแฟสีเขมมาก จนเกือบดำรสชาติที่ไดจะมีสีความเขมมาก คลายกลิ่นควันที่เกิดจาก การคั่ว ซึ่งจะกลบรสชาติอื่นๆ ไวจนหมด เปนการคั่วที่ใหกลิ่นกาแฟ อยางเต็มที่ สำหรับกาแฟนั้นยิ่งคั่วนานปริมาณกาเฟอีน และ ความเปนกรดยิ่งลดลง

2. โรบัสตา เปนพันธุกาแฟที่นิยมเปนอันดับสองรองจากอราบิกา ปลูกมากในทวีป อาฟริกาและเอเซีย ปลูกไดดีตามพื้นที่ราบที่มีอากาศอบอุน ปลูกงายราคาไมแพง สวนใหญนำมาผลิตเปนกาแฟสำเร็จรูป และนำมาผสมกับอราบิกาบางสวน เพื่อผลิตกาแฟคั่วบดใหมีรสชาติแตกตางออกไป โรบัสตาโดดเดนดาน"Body" เวลาดื่มกาแฟแลวรูสึกไดถึงความนุม ชุมคอ มีปริมาณคาเฟอีนสูงเปน 2 เทา ของอราบิกา โรบัสตาในประเทศไทยปลูกมากบนพื้นที่ราบทางภาคใต เชน จังหวัดชุมพร และ นครศรีธรรมราช

พันธุอราบิกา พันธุโรบัสตา

3

LATTE ART HEART

AMERICANO

CAPPUCCINOZ

LATTE

MOCHA

เมล็ดกาแฟตองเลือกทีค่ ว่ั ใหมทด่ี ที ส่ี ดุ คือ วันที่ 2 หลังจากคัว่ เสร็จและไมเกิน 21 วันนับจากวันทีค่ ว่ั เครือ่ งชงกาแฟได มาตรฐาน แรงดันไมนอ ยกวา 15 บาร ชอตชง กาแฟมีขนาดใหญระดับมาตรฐาน - น้ำทีใ่ ชชงกาแฟตองเปนน้ำสะอาด ไมมสี ี ไมมกี ลิน่ ไมมรี ส และไมใชนำ้ กะดาง - ตองบดกาแฟใหมทกุ ครัง้ ทีช่ งกาแฟ ไมควรใชผงกาแฟทีบ่ ดไวแลว นานเกิน 3 ชัว่ โมง

*พันธุโรบัสตนิยมมาทำเปนแอสเปสโซมากที่สุด*

ผูใหญ เมือ่ พูดถึงกาแฟ สิง่ ทีต่ อ งพูดถึงคือ คาเฟอีน ซึง่ เปนสารทีม่ อี ยูใ นกาแฟ จากการศึกษาพบวาหาก บริโภคกาเฟอีนจำนวน 250-600 มิลลิกรัมเปนประจำทุกวันจะไมเปนผลรายตอคนทัว่ ไป ปริมาณ กาเฟอีนจากเครื่องดื่ม 1 ถวย (ปริมาณ 150 มิลลิลิตร) ถาเปนกาแฟดำจะมีปริมาณกาเฟอีน 30-120 มิลลิกรัม แตทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ก็ขน้ึ อยูก บั สภาพรางกายของแตาละคนทีแ่ ตกตางกัน และ หาก เปนนักดืม่ กาแฟแทแลวคงตองทำความรูจ กั กับ เอสเปรสโซ ซึง่ หมายความถึงทัง้ ระดับการคัว่ บด เพือ่ ดึงรสชาติของกาแฟออกมาใหมคี วามเขมขนของรสชาติและมีกลิน่ หอมหวาน คลายคาราเมล หรือที่เรียกวา เอสเปรสโซยังเปนชื่อเรียกระดับการบดที่ละเอียดมากเกือบเปนผงวาการบดแบบ เอสเปรสโซ กวาจะไดชอ็ ตของเอสเปรสโซทีส่ มบูรณเพือ่ รสชาติและกลิน่ อันพอเหมาะ มีหลายปจจัย ทัง้ ดวยอุณหภูมขิ องน้ำรอน ซึง่ ควรอยูท ่ี 92-96 องศาเซลเซียส(น้ำทีช่ งกาแฟทีด่ ี ไมใชนำ้ เดือด100 องศาแตเปนน้ำรอน) รวมทัง้ การบดเม็ดกาแฟทีล่ ะเอียด เหมาะสำหรับการใชกบั เครือ่ งชงเอสเปรสโซ นอกจากนั้นก็ตองใชปริมาณกาแฟที่เหมาะสม ฯลฯ หลัง จากผานการชงจากเครือ่ งแลว เราก็จะไดกาแฟอันเขมขน ซึง่ จะเรียกวา เอสเปรสโซ สามารถเสิรฟไดทันที

INFORMATION

หลังจากออกจากเครือ่ งแลวพนักงานจะเสิรฟ ใหผสู ง่ั อยางเรงดวน และผูด ม่ื ก็ตอ งดืม่ ทัง้ ๆ ทีย่ งั รอนนัน่ เองจึงกลายเปนทีม่ าของการดืม่ เสียงดังรวดเร็ว (Slurp) เพราะวา จะชวยใหลดความรอนของ กาแฟได เอสเปรสโซ จึงไมใชเครือ่ งดืม่ กาแฟสำหรับคนทีช่ อบละเลียดดืม่ หรือคนทีช่ อบกาแฟรสชาติ ออนนุม

วัยรุน

12

12

12 3

9

3

9

12

3

9

6

6

6

เวลาเชา

เวลาเที่ยง

เวลากลางคืน

12

12 3

9

เด็ก

3

9

6

6

เวลาเชา

เวลากลางคืน

9

?

3

6

เวลาทำงาน หรือชวงเวลาอื่น

หากดืม่ เพือ่ แกงว งนักวิจยั แนะนำใหดม่ื ปริมาณนอยๆ แตกระจายการดื่มออกไปตลอดวัน โดยดื่มครั้งละ ประมาณ 2-3 ออนซ (60-90 มล.) หรือครึ่งแกว กาแฟมาตรฐานเทานั้นเอง ทวา ดื่มไดบอยขึ้น โดย กาแฟจะเริม่ ออกฤทธิใ์ น 15 นาทีและจะอยูใ นรางกาย นานหลายชัว่ โมง และตองใชเวลาถึง 6 ชัว่ โมงกวาที่ จะถูกขจัดออกจากรางกาย แตหากดืม่ ทัว่ ไป ขอมูลการวิจยั (วิจยั เยอะจริงๆไมรวู า จริงหรือไมจริงเนีย่ ) ระบุ ดื่มปริมาณวันละ 1-2 ถวยกาแฟมาตรฐาน ถือวาปลอดภัย

12 3

9

6

เวลาเชา/กลางคืน

จึงเรียนย้ำเตือนขากาแฟทั้งหลายอีกหน

**หามดื่มกอนหรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง..ไมดี

INFORMATION


TYPOGRAPHY TYPOGRAPHY


TYPOGRAPHY

TYPOGRAPHY


TYPOGRAPHY


PICTOGRAM PICTOGRAM


PICTOGRAM

PICTOGRAM


COCKTAIL H OW TO COCKTAIL COCKTAIL PARTY

H OW DO YOU

KNOW COCKTAIL? การนำเหล้ า ต่ า งชนิ ด กั น มาผสมนี ้ คาดว่ า จะมี ม าแต่ โ บราณ แต่ ค ำว่ า ค็ อ กเทล (COCKTAIL) นี ้ ไ ม่ ม ี ใ ครทราบหลั ก ฐานที ่ ม าแน่ ช ั ด มี แ ต่ เ พี ย งคาดกั น ว่ า น่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ด้ ว ยเหตุ ต ่ า ง ๆ นาๆ

ประวั ต ิ " ค็ อ กเทล"

ค็ อ กเทล หมายถึง เครื่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องปรุงหลักแล้วปรุงแต่งกลิ่น และรสให้ชวนดื่มยิ่งขึ้น ด้วยการผสม เครื่องดื่มอื่นๆที่มีกลิ่นและรสแตกต่างกันตามปกติแล้วค็อกเทลทุกตำรับ จะมีเหล้าอยู่ประมาณ 60 % หรือน้อยที่สุดจะต้องมีไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ของเครื่องปรุงทั้งหมดเหล้าที่นิยมใช้ผสมค็อกเทล อาจจะใช้ยิน, วิสกี้,วิสกี้ ,วอดก้า, บรั่นดี และอื่น ๆ เมื่อผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกันแล้ว บางตำรับ ก็เพียงคนพอเข้ากัน บางตำรับก็ต้องเขย่าอย่าแรงกับน้ำแข็ง ค็อกเทลที่ผสมแล้ว นิยมเสิร์ฟเย็นจัดในแก้วค็อกเทล

ดั ง เช่ น

JOHN DOXAT เล่ า ไว้ ใ น

THE BOOK OF DRINKING

ถึง 3 เรื่อง แต่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดเรื่องก็มีอยู่ว่า ในราวศตวรรษที ่ 18 ประชาชนนิ ย มการตี ไ ก่ (COCK FIGHTING) กั น มาก และมี ป ระเพณี ก ารดื ่ ม อวยพร ให้ แ ก่ ไ ก่ ต ั ว ที ่ เ ป็ น ผู ้ ช นะด้ ว ย เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ใ ช้ ด ื ่ ม อวยพรไก่ น ั ้ น เป็ น เครื ่ อ งดื ่ ม ผสมที ่ ป ระกอบด้ ว ย เหล้ า หลายชนิ ด ด้ ว ยกั น จะใช้ ก ี ่ ช นิ ด นั ้ น ก็ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ จำนวน ในหางที ่ เ หลื อ ของไก่ ต ั ว นั ้ น นอกจากปรุ ง ขึ ้ น ให้ ค นดื ่ ม แล้ ว ยั ง ให้ ไ ก่ ก ิ น อี ก ด้ ว ย นั ย ว่ า เพื ่ อ เมความแข็ ง แกร่ ง ให้ ก ั บ มั น

ALEC WAUGH

เล่ า ไว้ ใ น WINE AND SPIRITS

ซึ ่ ง เป็ น หนั ง สื อ ในชุ ด

FOOD OF THE WORD ของ

TIME-LIFE INTERNATIOAL (NEDERLAND) BV ว่ า ไม่ ม ี ใ ครรู ้ แ หล่ ง กำเนิ ด ที ่ แ ท้ จ ริ ง ของค็ อ กเทลเลย แต่ ม ี เ รื ่ อ งสนุ ก ๆ เกี ่ ย วกั บ ต้ น กำเนิ ด ของค็ อ กเทลว่ า ในระหว่ า งสงครามเพื ่ อ เรี ย กร้ อ ง อิ ส รภาพของชาวอเมริ ก ั น นั ้ น ที ่ ร ้ า นเหล้ า ในนิ ว อิ ง แลนด์ ซึ ่ ง มี มิ ส เบทซี ่ เฟลนาแกน เป็ น ผู ้ ด ำเนิ น กิ จ การ บรรดานายทหาร ต่ า งพากั น มาอุ ด หนุ น กั น อยู ่ เ ป็ น เนื อ งนิ ต ย์ และมี อ ยู ่ บ ่ อ ยครั ้ ง ที ่ นายทหารเหล่ า นั ้ น ต่ อ ว่ า ต่ อ ขาน มิ ส เบทซี ่ ถึ ง เรื ่ อ งของ โทรี ่ ที ่ ช อบเข้ า ไปกรี ด กราย เกะกะอย่ า งไม่ ก ลั ว ใครเลย

ขณะที่พวกเขากำลังดื่มกันอย่างกระหาย ในคืนวันหนึ่ง เบทซี่ เสิร์ฟเหล้าผสมพิเศษ ให้แก่นายทหารเล่านั้น เหล้ า ที ่ เ สิ ร ์ ฟ ปรุ ง ด้ ว ยรั ม ผสมกั บ น้ ำ ผลไม้ แต่ แ ก้ ว ตกแต่ ง ด้ ว ยขนหางของไก่ โ ทรี ่ ผู ้ ด ื ่ ม ส่ ง เสี ย งชื ่ น ชมกั บ เครื ่ อ งดื ่ ม ชนิ ด ใหม่ ก ั น เกรี ย วกราว บรรดาสมาชิ ก วงเหล้ า ได้ ย ิ น เยงอุ ท าน ของนายทหารชาวฝรั ง เศสคนหนึ ่ ง ว่ า

“VIVE LE COQ’S TAIL”

นั ก นิ ร ุ ก ติ ศ าสตร์ คงไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ที ่ ม าของคำ แต่ ผ ู ้ เ ขี ย นวิ ช าว่ า ด้ ว ยที ่ ม า และความหมายของคำ คื อ ALEC WAUGH มี ค วามเห็ น ว่ า คนส่ ว นมาก ในซี ก โลกตะวั น ตกยอมรั บ นิ ย ายเรื ่ อ งนี ้

EDITORIAL

แต่ ค ำว่ า “ค็ อ กเทล” (COCKTAIL) มี ห ลั ก ฐานแน่ น อน ว่ า สิ ่ ง พิ ม พ์ อ เมริ ก ั น ได้ ก ล่ า วถึ ง ค็ อ กเทลตั ้ ง แต่ ต ั น ปี 1806 และหลั ง จากนั ้ น อี ก 50 ปี ได้ ม ี ผ ู ้ พ ิ ม พ์ ห นั ง สื อ เกี ่ ย วกั บ ค็ อ กเทลขึ ้ น เป็ น ครั ้ ง แรกมนอเมริ ก า ผู ้ ค ิ ด ค้ น เป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นนี ้ ซึ ่ ง มี อ ยู ่ ด ้ ว ยการหลายคน อธิ เ ช่ น CRUSTA, FIX, DAISY, COBBLER, SMASH และคนอื ่ น ๆ ในปี 1919 ชาวลอนดอนยั ง ไม่ ร ู ้ ว ิ ธ ี ก ารเสิ ร ์ ฟ ค็ อ กเทลก่ อ นอาหารค่ ำ แต่ ห ลั ง จากนั ้ น ก็ ร ั บ วิ ธ ี ก ารเสิ ร ์ ฟ ค็ อ กเทลไปจากอเมริ ก า ซึ่งนิยมเสิร์ฟก่อนอาหารมื้อค่ำประมาณครึ่งชั่วโมง และถือว่าค็อกเทลนี้ มี ค วามสำคั ญ พอ ๆ กั น กั บ มื ้ อ ค่ ำ ด้ ว ย คำว่ า ค็ อ กเทลนั ้ น มาจากภาษาฝรั ่ ง เศสว่ า COQUETEL ซึ ่ ง มี ค วามหมายถึ ง เหล้ า ผสม ส่ ว นค็ อ กเทลพาร์ ต ี ้ น ั ้ น กำเนิ ด ขึ ้ น เมื ่ อ กลางศตวรรษที ่ 20 นี ้ เ อง จั ด เป็ น การเชิ ญ ไปเลี ้ ย งเหล้ า ซึ ่ ง อาจจะเลี ้ ย งกลุ ่ ม ใหญ่ ห รื อ กลุ ่ ม เล็ ก ๆก็ ไ ด้

THE BOOK OF DRINKIMG

RAINBOW COCKTAIL

HOW DO YOU KNOW COCKTAIL?

10 TOP COCKTAIL EDITORIAL


VINTAGE SHOP

SIAMVINTAGE

D.I.Y

D.I.Y SHOE VINTAGE

ACCESSORIES

ACCESSORIES STYE VINTAGE

ACCESSORIES

SIAMVINTAGE

ND 2012

STYLE VINTAGE INTRE

อุอุปปกรณ์ กรณ์ - รองเท้าแตะ - เครื่องประดับ - กาว - โบว์

D.I.Y SHOES VINTAGE

แหวน กำาไล ต่างหู เครือ่ งประดับวินเทจ กระเป๋า เข็มขัด ำามา Mix & Match รถน ามา ส ่ หมวก แว่น และอื่นๆ ที ผ้าทั่วไปและเหมาะ ให้เกิดเป็นสไตล์ใหม่ๆ ให้เข้ากับเสื้อ ้อนยุคแบบ 50’s ย ตล์ สสไ เดร ด กับชุดแบบคลาสสิค ชุ & Math ทีน่ าำ ผสม - 60’s และเสือ้ ผ้าวินเทจสไตล์ Mix ๆ น ่ อื ว ตั า ผ้ อ ้ ผสานแต่งตัวกับเสื

ACCESSO R

2. เมื่อพันข้างแรกเสร็จ ให้พันต่อมาอีกข้าง หนึ่งได้เลย

สยามวนิเทจ

ครงันเีราจะพาไปรจูกัแหลงชอปปงิแหงใหม ใจกลางสยามสแควร “สยามวนิเทจ” เกดิขนึจากแนวคดิของ ผบูรหิารรนุใหมไฟแรงอยาง“ไกรสทิธิ ทารมย” ทอียากจะประกาศใหทงัโลกรวูา “ วนิเทจไมเคยตายและ เปน็สไตลทไีดรบัความนยิมเสมอ” จงึเปน็ทมีาของการเนรมติสถานทใี จกลางสยามสแควรใหกลายเปน็แหลง รวมสนิคาแฟชนัหลากหลายชนดิสไตลวนิเทจ และเพอืตอบสนองความตองการของกลมุเปาหมายทกีาำลงั วงิตามเทรนดแฟชนัแตในขณะเดยีว กนักพ็ยายามคนหาสไตลของตวัเอง เปน็แหลงชอปปงิทรีวมรานคา ระดบัพรเีมยีมกวา 30 รานคาจากดไีซเนอรไทยชอืดงัอาทAิ gain&Againโดยแอมป- มาสริิ ตามสกลุ, Him+Her โดยพลอย หอวงั, กระเปาแบรนดเนม “Secret Weapon” โดยครสิ หอวงั ภายในศนูยการคา ไดถกูออกแบบ อยางหรหูราทกุระเบยีบนวิและตกแตงดวยความประณตีพรอมทงัสนิคาแฟชนัจากแบรนดดงัๆ ระดบัโลกอกีมากมายโดยมสีนิคาใหเลอืกซอืหลากหลายประเภท เชน แวนตา, เสอืผา,กระเปา,รองเทา, เครอืงประดบัสาำหรบัทผหูญงิและผชูาย นอกจากโซนชอปปงิสดุหรแูลว ยงัมรีานอาหาร และ Wine,CocktailBar ในบรรยากาศเฉพาะของสยามวนิเทจไวรอรบับรกิารตอบโจทยความตองการของแฟชนันสิตา

EDITORIAL

��

ECTION

1. ทากาวให้ทั่ว แล้วพันด้วยโบว์ ริบบิ้นที่ เตรียมมา

3. ใช้โบว์เส้นเดิมสลับกันไปมาตามภาพ ตัวอย่าง เมื่อได้ฐานที่ติดเครื่องประดับได้ตาม ที่ต้องการ อย่าลืมให้ตัดปลายโบว์และทากาว และเย็บให้เรียบร้อย 4. มาถึงขั้นตอนการตกแต่ง อย่างแรกให้ติดกาว ไปที่เครื่องประดับ เพิ่มความหนาแน่นหาด้วยการ เย็บอีกรอบ จากนั้นนำาเครื่องประดับที่เพื่อนๆ มี จะเป็นรูปหอยเหมือนในตัวอย่างหรือจะเป็นโบว์ อะไรก็ได้ตามที่เรามี ตกแต่งไปจนถึงสุดผ้าที่เราทำา เป็นฐานไว้ YLE VINTAGE D.I.Y SHOES ST

��

IES COLL

30

VINTANGE ทำาให้ในตู้เสื้อผ้าได เป็นของตัวเอง โด ้เสื้อผ้าลุคที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครและม วินเทจที่ดูคลาสส ยเพิ่มเอกลักษณ์ด้วยเครื่องประดับ ีสไตล์ ตัวมากขึ้น หาได้งิคและไม่น่าเบื่อ เพื่อความสนุกในกาสไตล์ ใช้แล้วมาเป็นเครื่อ่าย ของใช้แล้วมาทำาใหม่ หรือของเ รแต่ง ก่าที่ไม่ งสวยๆในสไตล์นี้ก ็ได้

31

EDITORIAL


JOHN DOXAT THE BOOK OF

ในราวศตวรรษที่ 18 ประชาชนนิยมการตีไก่ (COCK FIGHTING) กันมาก และมีประเพณีการดื่มอวยพร ให้แก่ไก่ตัว ที่เป็นผู้ชนะด้วย เครื่องดื่มที่ใช้ดื่มอวยพรไก่นั้น เป็นเครื่องดื่มผสมที่ประกอบด้วย เหล้าหลายชนิ ดด้วยกัน่ 18 จะใช้ประ กี่ชชนิาชนนิ ดนั้นยมการตีไก่ ในราวศตวรรษที ก็ขึ้นอยู(COCK ่กับจำนวนในหางที FIGHTIN่เหลื G)อกัของ นมาก ไก่ตัวนั้นและมี นอกจากปรุ ขึ้นให้ คนดื่มแล้วให้แก่ไก่ตัว ประเพณีกงารดื ่มอวยพร ยังให้ไก่กทีิน่เปอี็นกผูด้้ชวนะยด้วย เครื่องดื่มที่ใช้ดื่มอวยพรไก่นั้น

JOHN DOXAT THE BOOK OF

DRINKING 3 เรื่องที่น่าสนใจที่สุด ของค็อกเทล

“นัยว่าเพื เมความแข็ งแกร่ง่ปให้ กับมัน”วย เป็น่อเครื ่องดื่มผสมที ระกอบด้

เหล้ หรือ ALEC WAUGH เล่าไว้ใน WI NEาหลายชนิ AND SPIRดITด้Sวซึยกั ่งเป็นนหนัจะใช้ งสือกี่ชนิดนั้น ก็ขึ้นOอยู ับจำนวนในหางที ในชุด FOOD OF THE WORD ของ TIME-LIFE INTERNATI AL ่ก(NEDERLAND) BV ่เหลือของ ไก่กตๆัวเกีนั่ย้นวกับนอกจากปรุ ้นให้าคนดื่มแล้ว ว่า...ไม่มีใครรู้แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของค็อกเทลเลย แต่มีเรื่องสนุ ต้นกำเนิดของค็งอขึ กเทลว่ ในระหว่3 างสงครามเ พื่อเร่น ียกร้ งอิสรภาพของชาวอเ ินอีกซึด้่งมีวยมิสเบทซี่ เฟลนาแกน เรื่องที ่าอสนใจที ่สุด มริกันนั้นที่ร้านเหยัล้งาในให้นิไวก่อิกงแลนด์ เป็นผูของค็ ้ดำเนินกิจการ บรรดานายทหารต่างพากันมาอุดหนุนกันอยู่เป“นั ็นเนยือว่ งนิาตเพื ย์ และ ีอยู่บ่อยครั้งที่นงายทหารเ อกเทล ่อมเมความแข็ แกร่งให้กับมัน” หล่านั้น ต่อว่าต่อขาน มิสเบทซี่ ถึงเรื่องของ โทรี่ ที่ชอบเข้าไปกรีดกราย เกะกะอย่างไม่กลัวใครเลย หรือ ALEC WINเEศษAND SPIRITSานัซึ้น่งเป็นหนังสือ ขณะที่พวกเขากำลังดื่มกันอย่างกระหายในคื นวันWAUGH หนึ่ง เบทซี่ เสิเล่ ร์ฟาไว้ เหล้ในาผสมพิ ให้แก่นายทหารเล่

DRINKING

COCKTAIL

เหล้าที่นิยมใช้ผสมค็อกเทล

อาจจะใช้ยิน, วิสกี้,วิสกี้,วอดก้า, บรั่นดี ประวัติ"ค็อกเทล" (COCKTAIL) และอื่น ๆ เมื่อผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกันแล้ว บางตำรั บ ก็ เ พี ย งคนพอเข้ า กั น ค็อกเทล หมายถึง เครื่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดหนึ่ง บางตำรับก็ต้องเขย่าอย่าแรงกับน้ำแข็ง เหล้าที่นิยมใช้ผสมค็อกเทล เป็นเครื่องปรุงหลักแล้วปรุงแต่งกลิ่นและรส ค็ อ กเทลที ่ ผ สมแล้ ว นิ ย มเสิ ร ์ ฟ เย็ น จัดในแก้วค็อกเทล ให้ชวนดื่มยิ่งขึ้นด้วยการผสมเครื่องดื่มอื่นๆ อาจจะใช้ ยินา, ต่วิาสงชนิ กี้,วิสดกีกั้,วอดก้ า, บรั้่นดี การนำเหล้ นมาผสมนี ที ม ่ ก ี ลิ น ่ และรสแตกต่ า งกั น ตามปกติ แ ล้ ว ค็ อ กเทล และ อ น ่ ื ๆ เ ม อ ่ ื ผสมเ ค รื อ ่ งปรุ ง เ ข า ้ ด้ ประวัติ"ค็อกเทล" (COCKTAIL) คาดว่าจะมีมาแต่โบราณ แต่คำว่าค็วอยกักเทนลแล้ว ทุกตำรับ จะมีเหล้าอยู่ประมาณ 60 % บางตำรั กั น (COCKTAIบLก็) เนีพี้ไม่ยมีใงคนพอเข้ ครทราบหลักาฐาน หรือน้หมายถึ อยที่สุดงจะต้ องมี าครึ ่งหนึ ่ง ่ง บางตำรั าอย่าแรงกั ที่มาแน่ชบัดก็มีตแ้อต่งเขย่ เพียงคาดกั นว่าบน้ำแข็ง ค็อกเทล เครื ่องดืไม่่มตที่ำ่ใกว่ ช้เหล้ าชนิ ดหนึ ของเครื ่องปรุ งทัก้งแล้ หมด ดขึ้น่ ผด้สมแล้ วยเหตุวตนิ่ายงมเสิ ๆ นาๆ กเทลที ร ์ ฟ เย็ น เป็นเครื ่องปรุ งหลั วปรุงแต่งกลิ่นและรส ค็น่อาจะเกิ

COCKTAIL

ให้ชวนดื่มยิ่งขึ้นด้วยการผสมเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีกลิ่นและรสแตกต่างกันตามปกติแล้วค็อกเทล ทุกตำรับ จะมีเหล้าอยู่ประมาณ 60 % หรือน้อยที่สุดจะต้องมี ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ของเครื่องปรุงทั้งหมด

จัดในแก้วค็อกเทล การนำเหล้าต่างชนิดกันมาผสมนี้ คาดว่าจะมีมาแต่โบราณ แต่คำว่าค็อกเทล (COCKTAIL) นี้ไม่มีใครทราบหลักฐาน ที่มาแน่ชัดมีแต่เพียงคาดกันว่า น่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุต่าง ๆ นาๆ

H OW DO YOU

KNOW COCKTAIL?

H OW DO ประวัYOU ต ิ " ค็ อ กเทล"

KNOW COCKTAIL?

ค็ อ กเทล หมายถึง เครื่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องปรุงหลักแล้วปรุงแต่งกลิ่น และรสให้ชวนดื่มยิ่งขึ้น ด้วยการผสม เครื่องดื่มอื่นๆที่มีกลิ่นและรสแตกต่างกันตามปกติแล้วค็อกเทลทุกตำรับ จะมีเหล้าอยู่ประมาณ 60 % หรือน้อยที่สุดจะต้องมีไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ของเครื่องปรุงทั้งหมดเหล้าที่นิยมใช้ผสมค็อกเทล อาจจะใช้ยิน, วิสกี้,วิสกี้ ,วอดก้า, บรั่นดี และอื่น ๆ เมื่อผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกันแล้ว บางตำรับ ก็เพียงคนพอเข้ากัน บางตำรับก็ต้องเขย่าอย่าแรงกับน้ำแข็ง ค็อกเทลที่ผสมแล้ว นิยมเสิร์ฟเย็นจัดในแก้วค็อกเทล

ประวั ต ิ " ค็ อ กเทล"

การนำเหล้ า ต่ า งชนิ ด กั น มาผสมนี ้ คาดว่ า จะมี ม าแต่ โ บราณ แต่ ค ำว่ า ค็ อ กเทล (COCKTAIL) นี ้ ไ ม่ ม ี ใ ครทราบหลั ก ฐานที ่ ม าแน่ ช ั ด มี แ ต่ เ พี ย งคาดกั น ว่ า น่ า จะเกิ ขึ ้ น ด้ ว ยเหตุ ต ่ างง เครื ๆ นาๆ ค็ อดกเทล หมายถึ ่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดหนึ่ง

ง เช่งกลิ น ่นJOHN DOXAT า ไว้ ใ น เป็นเครื่องปรุงหลักแล้วปรุดังแต่ และรสให้ชวนดื ่มยิ่งขึ้น ด้เล่วยการผสม เครื่องดื่มอื่นๆที่มีกลิ่นและรสแตกต่างกันตามปกติแล้วค็อกเทลทุกตำรับ จะมีเหล้าอยู่ประมาณ 60 % หรือน้อยที่สุดจะต้องมีไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ่องผแต่สมค็ เรื่อองทีกเทล ่น่าสนใจที ่สุดเรืย่อินงก็, วิมสีอกียู้,่ววิ่าสกี้ ของเครื่องปรุงทั้งหมดเหล้ถึางที่น3ิยเรืมใช้ อาจจะใช้ ในราวศตวรรษที ่ 18่น ประชาชนนิ ย มการตี ไ ก่ ง(COCK ,วอดก้ า, บรั่นดี และอื ๆ เมื่อผสมเครื ่องปรุ เข้าด้วยกัFIGHTING) นแล้ว บางตำรับ และมี าปกัระเพณี ก ารดื แ ก่บไ ก่น้ตำแข็ั วงที ่ เค็ป็อนกเทลที ผู ้ ช นะด้ วย ว ก็เกัพีนยมาก งคนพอเข้ น บางตำรั บก็ต่ ม้ออวยพร งเขย่าอย่าให้ แรงกั ่ผสมแล้ เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ใ ช้ ด ื ่ ม อวยพรไก่ น ั ้ น เป็ น เครื ่ อ งดื ่ ม ผสมที ่ ป ระกอบด้ ว ย นิยมเสิร์ฟเย็นจัดในแก้วค็อกเทล

THE BOOK OF DRINKING

เหล้ า หลายชนิ ด ด้ ว ยกั น จะใช้ ก ี ่ ช นิ ด นั ้ น ก็ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ จำนวน ในหางที ่ เ หลื อ ของไก่ ต ั วดนักั้ นน นอกจากปรุ ง ขึ ้ น ให้ ค นดื ่ ม แล้ ว การนำเหล้ า ต่ า งชนิ มาผสมนี ้ คาดว่ า จะมี ม าแต่ โ บราณ ิ น อี ก(COCKTAIL) ด้ ว ย นั ย ว่ า เพืนี่ อ้ ไ ม่เมความแข็ ง แกร่กงฐานที ให้ ก ั่ มบ าแน่ มั น ช ั ด แต่ยัคงำว่ให้า ค็ไ ก่อกกเทล ม ี ใ ครทราบหลั

มี แ ต่ เ พี ย งคาดกั น ว่ า น่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ด้ ว ยเหตุ ต ่ า ง ๆ นาๆ ดั ง เช่ น

EDITORIAL

JOHN DOXAT เล่ า ไว้ ใ น

THE BOOK OF DRINKING

ถึง 3 เรื่อง แต่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดเรื่องก็มีอยู่ว่า ในราวศตวรรษที ่ 18 ประชาชนนิ ย มการตี ไ ก่ (COCK FIGHTING) กั น มาก และมี ป ระเพณี ก ารดื ่ ม อวยพร ให้ แ ก่ ไ ก่ ต ั ว ที ่ เ ป็ น ผู ้ ช นะด้ ว ย เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ใ ช้ ด ื ่ ม อวยพรไก่ น ั ้ น เป็ น เครื ่ อ งดื ่ ม ผสมที ่ ป ระกอบด้ ว ย เหล้ า หลายชนิ ด ด้ ว ยกั น จะใช้ ก ี ่ ช นิ ด นั ้ น ก็ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ จำนวน ในหางที ่ เ หลื อ ของไก่ ต ั ว นั ้ น นอกจากปรุ ง ขึ ้ น ให้ ค นดื ่ ม แล้ ว ยั ง ให้ ไ ก่ ก ิ น อี ก ด้ ว ย นั ย ว่ า เพื ่ อ เมความแข็ ง แกร่ ง ให้ ก ั บ มั น

THE WORD ของ TIM E INTERNATI OAL (NEDERLAND) BV เหล้ในชุ าที่เดสิรFOOD ์ฟปรุงOF ด้วยรั มผสมกั บน้ำผลไม้ แต่E-LI แก้วFตกแต่ งด้วยขนหางของไก่ โทรี่ หล่งกำเนิ ่แท้จ่มริชนิ งของค็ แต่มีเรื่อบรรดาสมาชิ งสนุกๆ เกี่ยวกั บต้นกำเนิ ผู้ดื่มว่ส่า...ไม่ งเสีมยีใครรู งชื่น้แชมกั บเครืด่อทีงดื ดใหม่อกกเทลเลย ันเกรียวกราว กวงเหล้ า ดของค็อกเทลว่า ระหว่าทงสงครามเ พื่อเรียกร้องอิสรภาพของชาวอเ นั้นVทีE่ร้าLE นเหล้COQ’S าในนิวอิงแลนด์ ได้ยใิ นเยงอุ านของนายทหารชาวฝรั งเศสคนหนึ่งมว่ริากัน“VI TAILซึ”่งมี มิสเบทซี่ เฟลนาแกน ินกิจการคงไม่ บรรดานายทหารต่ นมาอุดหนุแต่นกัผนู ้ เอยู ็นเนชือาว่ งนิตาย์ด้ วและยที มีอ่ มยูา่บ่อยครั้งที่นายทหารเ นั ก นิเปร็นผูุ ก้ดติำเศนาสตร์ เ ห็ น ด้ ว ยกั บาทีงพากั ่ ม าของคำ ขี ย่เปนวิ และความหมายของคำ ALEC WAUGH ว่า ดคนส่ หล่านั้น ต่อว่าต่อขานคืมิอสเบทซี ่ ถึงเรื ่องของ โทรีมี่ ทีค่ชวามเห็ อบเข้านไปกรี กรายวนมาก เกะกะอย่างไม่กลัวใครเลย ในซีกขณะที โลกตะวั นตกยอมรั ายเรื ่องนี้ ่พวกเขากำลั งดืบ่มนิกันยอย่ างกระหายในคื นวันหนึ่ง เบทซี่ เสิร์ฟเหล้าผสมพิเศษ ให้แก่นายทหารเล่านั้น

FURNITURE VINTAGE STYLE MODERN

“ค็ อ กเทล”

เหล้าที่เสิร์ฟปรุงด้วยรัมผสมกับน้ำผลไม้ แต่แก้วตกแต่งด้วยขนหางของไก่โทรี่ ้ดื่มาส่ง“ค็ เสียงชื ่นชมกั(COCKTAIL) บเครื่องดื่มชนิดใหม่กันเกรียวกราว บรรดาสมาชิกวงเหล้า แต่ คผู กเทล” ได้ำว่ ยินเยงอุทนอานของนายทหารชาวฝรั งเศสคนหนึ่งว่า “VIVE LE COQ’S TAIL” มี ห ลันักกฐานแน่ อน ว่ า สิ ่ ง พิ มเ ห็พ์นอด้เมริ ก ั นบ ที ่ ม าของคำ แต่ ผ ู ้ เ ขี ย นวิ ช าว่ า ด้ ว ยที ่ ม า นิ ร ุ ก ติ ศ าสตร์ คงไม่ ว ยกั ได้กและความหมายของคำ ล่าวถึงค็อกเทลตั้งแต่ตคืันอปี ALEC 1806 WAUGH มีความเห็นว่า คนส่วนมาก และหลั จากนัน้ นตกยอมรั อี ก 50บนิปียายเรื่องนี้ ในซีกงโลกตะวั ได้ ม ี ผ ู ้ พ ิ ม พ์ ห นั ง สื อ เกี ่ ย วกั บ ค็ อ กเทลขึ ้ น เป็ น ครั ้ ง แรกมนอเมริ ก า ผู ้ ค ิ ด ค้ น เป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นนี ้ ซึ ่ ง มี อ ยู ่ ด ้ ว ยการหลายคน อ ธ แต่ ิ เ ช ่ นค ำว่ CR A , F I X(COCKTAIL) , DAISY, COBBLER, SMASH า U“ค็S อTกเทล” และคนอื ๆ น อน ว่ า สิ ่ ง พิ ม พ์ อ เมริ ก ั น มี ห ลั ก่ นฐานแน่ 1919 ชาวลอนดอนยังไม่รู้วิธีการเสิร์ฟค็อกเทล ได้กล่าวถึำงในปี ค็อหกเทลตั ้งแต่ ก่อนอาหารค่ แต่ ลังจากนั ้นก็ตรั นับปีวิธ1806 ีการเสิร์ฟค็อกเทลไปจากอเมริกา ซ ึ ่ งและหลั น ิ ย ม เ สิงรจากนั ์ ฟ ก ่ อ้ นน ออีากห า50 รม ื ้ อปีค ่ ำ ป ระ ม า ณค ร ึ ่ งช ั ่ วโ ม ง ได้ ม ี ผ ู ้ พ ิ ม พ์ ห นั ง สื อ เกี ่ ย วกั บ ค็ อ กเทลขึ กา และถื อ ว่ า ค็ อ กเทลนี ้ ม ี ค วามสำคั ญ พอ ๆ กั น้ นกัเป็ บ มืน้ อครั ค่ ำ้ งด้แรกมนอเมริ วย

(COCKTAIL)

Modern Vintage Style Furniture with Rich Detail Patternsand Color for the Upholstery

“ค็ อ กเทล”

รูปรางของคอลเลกชันเฟอรนิเจอรนี้สวีเดนเปนที่ทันสมัย แตภาพเมื่อมันเปนเบาะคลาสสิกจริงๆ มีไมมีรายละเอียดโอชะสำหรับรูปราง แตเบาะที่ไดรับการตกแตงอยางมากกับภาพที่ดูคลาสสิก แตวิธีการที่เกินตกแตงบนโซฟาของคุณยายเปนภาพที่สดใสมากขึ้นดังนั้นหากคุณจะเปนตัวหนา พอที่จะแสดงตัวเองคอลเลกชันนี้สามารถของคุณ

(COCKTAIL)

ผู ้ ค ิ ด ค้ น เป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นนี ้ ซึ ่ ง มี อ ยู ่ ด ้ ว ยการหลายคน อธิเช่น CRUSTA, FIX, DAISY, COBBLER, SMASH และคนอื ่ น ๆ ในปี 1919 ชาวลอนดอนยังไม่รู้วิธีการเสิร์ฟค็อกเทล ก่อนอาหารค่ำ แต่หลังจากนั้นก็รับวิธีการเสิร์ฟค็อกเทลไปจากอเมริกา ซึ ่ ง น ิ ย ม เสิ ร ์ ฟ ก ่ อ น อ า ห า รม ื ้ อ ค ่ ำ ปร ะมาณคร ึ ่ ง ชั ่ ว โมง และถื อ ว่ า ค็ อ กเทลนี ้ ม ี ค วามสำคั ญ พอ ๆ กั น กั บ มื ้ อ ค่ ำ ด้ ว ย

Architecture Vintage

ALEC WAUGH เล่ า ไว้ ใ น WINE AND SPIRITS ซึ ่ ง เป็ น หนั ง สื อ ในชุ ด

FOOD OF THE WORD ของ

Modern Vintage Furniture with Contemporary Flair by Moda

Style Modern

TIME-LIFE INTERNATIOAL (NEDERLAND) BV ว่ า ไม่ ม ี ใ ครรู ้ แ หล่ ง กำเนิ ด ที ่ แ ท้ จ ริ ง ของค็ อ กเทลเลย แต่ ม ี เ รื ่ อ งสนุ ก ๆ เกี ่ ย วกั บ ต้ น กำเนิ ด ของค็ อ กเทลว่ า ในระหว่ า งสงครามเพื ่ อ เรี ย กร้ อ ง อิ ส รภาพของชาวอเมริ ก ั น นั ้ น ที ่ ร ้ า นเหล้ า ในนิ ว อิ ง แลนด์ ซึ ่ ง มี มิ ส เบทซี ่ เฟลนาแกน เป็ น ผู ้ ด ำเนิ น กิ จ การ บรรดานายทหาร ต่ า งพากั น มาอุ ด หนุ น กั น อยู ่ เ ป็ น เนื อ งนิ ต ย์ และมี อ ยู ่ บ ่ อ ยครั ้ ง ที ่ นายทหารเหล่ า นั ้ น ต่ อ ว่ า ต่ อ ขาน มิ ส เบทซี ่ ถึ ง เรื ่ อ งของ โทรี ่ ที ่ ช อบเข้ า ไปกรี ด กราย เกะกะอย่ า งไม่ กเล่ลั วา ไว้ ใครเลย ใ น WINE AND SPIRITS

Jaffa Apartment เปนผลงานของ สถาปนิกชื่อ PITSOU KEDEM โดยสรรคสรางผลงานของพวกเขาโดยการที่ ผสานระหวางเกาและใหม และเฟอรนเิ จอรทด่ี เู รียบงาย แตคงยังทันสมัยโดยใชโทนสีธรรมชาติในการออกแบบอพารทเมน การออกแบบกวารักษาประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรมของอาคารทีม่ คี วามสวางนอยโดยใชการแสงทีผ่ า นลอดจากตัวแกรนด ของอาคารใชเปนแสงสวาง โดยไมแถบจำเปนตองใชไฟจากไฟฟามากนัก ใชแสงของธรรมชาติซง่ึ ไดอารมณในอีกแบบนึง อีกคุณสมบัตทิ ส่ี ำคัญของอพารทเมนนีเ้ สามารถเห็นทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดตรงทีร่ ะเบียงลอมรอบเล็กๆ โดยแสงอาทิตยตกดิน ทีส่ อ งผานกับเสียงครืน้ ของทะเลเมดิเตอรเนียนทำใหรสู กึ ผอนคลาย และใหบรรยากาศโรแมนติกยิง่ ขึน้ เหมาะกันคูร กั ทีต่ อ งการ พักผอนเปนอยางมาก หรือผูต อ งการความผอนคลายสุนทรียท างจิตใจ

ALEC WAUGH

ซึ ่ ง เป็ นขหนั ณงะ ทสื อี ่ พในชุ ว กดเ ขFOOD า ก ำ ล ั ง ดOF ื ่ ม ก ั นTHE อ ย ่ า งWORD ก ร ะ ห า ย ของ ในคืนTIME-LIFE วันหนึ่ง เบทซี่ เสิINTERNATIOAL ร์ฟเหล้าผสมพิเศษ ให้(NEDERLAND) แก่นายทหารเล่านั้น BV ว่ า ที ่ แ ท้ จ ริบงน้ของค็ แต่ ม ี เงรื ่ อ งสนุ ก ๆ เหล้ าไม่ ที ่ เมสิี ใรครรู ์ ฟ ปรุ้ แ หล่ ง ด้งวกำเนิ ยรั มดผสมกั ำ ผลไม้อ กเทลเลย แต่ แ ก้ ว ตกแต่ เกี ่ ย วกั บ ต้ น กำเนิโ ทรี ด ของค็ ในระหว่ ด้ ว ยขนหางของไก่ ่ ผู ้ ดอื ่ มกเทลว่ ส่ ง เสี ยา งชื ่ น ชมกัา งสงครามเพื บ เครื ่ อ งดื ่่ มอ เรี ย กร้ อ ง ส รภาพของชาวอเมริ ก ั น นั ้ น ที ่ ร ้ า นเหล้ า ในนิ ว อิ ง แลนด์ ชนิ ดอิใหม่ ก ั น เกรี ย วกราว บรรดาสมาชิ ก วงเหล้ า ซึ ่ ง มี มิ ส เบทซี ่ เฟลนาแกน เป็ น ผู ้ ด ำเนิ น กิ จ การ บรรดานายทหาร ได้ ย ิ น เยงอุ ท าน ของนายทหารชาวฝรั ง เศสคนหนึ ่ ง ว่ า

ต่ า งพากั น มาอุ ด หนุ น กั น อยู ่ เ ป็ น เนื อ งนิ ต ย์ และมี อ ยู ่ บ ่ อ ยครั ้ ง ที ่

หากคุณชอบความคิดของเฟอรนเิ จอรโบราณ แตตอ งการจะรวมไวในโครงการทีท่ นั สมัยของคุณ ในขณะที่เพิ่มรวมสมัยแลว Moda ก็จะมีสิ่งที่คุณตองการ โซลูชั่นเฟอรนิเจอรที่นั่งของพวกเขา ทีส่ ะดุดตาและเพือ่ ใหแนใจวาคำสัง่ ตัวหนาในหองใดโซฟาและเกาอีโ้ มรปู รางทีอ่ ยูจ ริงวินเทจและ สไตลคลาสสิก แตเบาะเปนสิง่ ทีท่ ำใหพวกเขาเปนเวลาทีท่ นั สมัยของเรา รายการทีน่ ง่ั แตละปกคลุม ในความหลากหลายของผาที่แตกตางกันแสดงสีรวมสมัยและรูปแบบความสนุกสนาน “ เราอยากใหคณ ุ แวะไปหา Modaหนึง่ ทีเ่ หมาะสมกับรสนิยมของคุณ”

credit : http://chuknum.com/2011/08/16/architecture-vintage-meets-modern/

นายทหารเหล่ ้ น ต่ อ ว่ า ต่ อ ขาน TAIL” มิ ส เบทซี ่ ถึ ง เรื ่ อ งของ โทรี ่ “VIVE LE า นัCOQ’S

ที ่ ช อบเข้ เกะกะอย่ นั กานิไปกรี ร ุ ก ติดศ กราย าสตร์ คงไม่ เ ห็ นาด้งไม่ ว ยกัก ลับ ทีว ่ใครเลย ม าของคำ แต่ ผ ู ้ เ ขี ย นวิ ช าว่ข าณด้ วะ ทยที ่ ม า และความหมายของคำ ี ่ พ ว ก เ ข า ก ำ ล ั ง ด ื ่ ม ก ั น อ ยคื่ า อง ก ร ะ ห า ย ALEC วามเห็ น ว่ าเศษ คนส่ ในคืนWAUGH วันหนึ่ง เบทซี่ เสิมีร์ฟค เหล้ าผสมพิ ให้แวก่นมาก นายทหารเล่านั้น ในซี กเหล้ โลกตะวั นิ ย มายเรื ่ อ งนีบ้ น้ ำ ผลไม้ แต่ แ ก้ ว ตกแต่ ง า ที ่ เ สินรตกยอมรั ์ ฟ ปรุ ง ด้ วบ ยรั ผสมกั

ด้ ว ยขนหางของไก่ โ ทรี ่ ผู ้ ด ื ่ ม ส่ ง เสี ย งชื ่ น ชมกั บ เครื ่ อ งดื ่ ม แต่ คกำว่ั นา เกรี “ค็ อยกเทล” (COCKTAIL) มี ห ลักก ฐานแน่ ชนิ ด ใหม่ วกราว บรรดาสมาชิ วงเหล้น อนา ว่ า สิ ่ ง พิ ม พ์ อ เมริ ก ั น ได้ ก ล่ า วถึ ง ค็ อ กเทลตั ้ ง แต่ ต ั น ปี 1806 ได้ ย ิ น เยงอุ ท าน ของนายทหารชาวฝรั เศสคนหนึ และหลั ง จากนั ้ น อี ก 50 ปี ได้ ม ี ผ ู ้ พ ิ ม พ์ ห นั ง สื อ เกี ่ ย วกั บ ค็งอ กเทลขึ ้ น ่ ง ว่ า เป็ น ครั ้ ง แรกมนอเมริ ก า ผู ้ ค ิ ด ค้ น เป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นนี ้ ซึ ่ ง มี อ ยู ่ ด ้ ว ยการหลายคน อธิ เ ช่ น CRUSTA, FIX, DAISY, นั ก นิและคนอื ร ุ ก ติ ศ่ นาสตร์ COBBLER, SMASH ๆ คงไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ที ่ ม าของคำ ในปี 1919 ิ ธ ี ก ารเสิ ค็ อ กเทลก่ อ นอาหารค่ ำ แต่ ผ ชาวลอนดอนยั ู ้ เ ขี ย นวิ ช าว่งาไม่ด้รวู้วยที ่ ม าร์ฟและความหมายของคำ คื อ แต่ ห ลั ง จากนั ้ น ก็ ร ั บ วิ ธ ี ก ารเสิ ร ์ ฟ ค็ อ กเทลไปจากอเมริ ก า WAUGH คนส่้ ว นมาก ซึ่งนิยALEC มเสิร์ฟก่อนอาหารมื ้อค่ำประมาณครึมี่งชัค่ววามเห็ โมง และถืนอว่ว่าค็าอกเทลนี มี ค วามสำคั พอ ๆ กันกัตกยอมรั บ มื ้ อ ค่ ำ ด้ วบย นิ ย ายเรื ่ อ งนี ้ ในซี กญโลกตะวั คำว่ า ค็ อ กเทลนั ้ น มาจากภาษาฝรั ่ ง เศสว่ า COQUETEL ซึ ่ ง มี ค วามหมายถึ ง เหล้ า ผสม ส่ ว นค็ อ กเทลพาร์ ต ี ้ น ั ้ น กำเนิ ด ขึ ้ น ำว่ านี“ค็ มี ห ลั กา ฐานแน่ น อน เมื ่ อ กลางศตวรรษทีแต่่ ค20 ้ เ องอ กเทล” จั ด เป็ น(COCKTAIL) การเชิ ญ ไปเลี ้ ย งเหล้ ว่ า สิ ่ ง้ ยพิงกลุ ม พ์่ มอใหญ่ เมริหกรืั นอ กลุ ได้่ มกเล็ล่ กา วถึ ซึ ่ ง อาจจะเลี ๆก็ ไงด้ค็ อ กเทลตั ้ ง แต่ ต ั น ปี 1806

“VIVE LE COQ’S TAIL”

EDITORIAL

C

และหลั ง จากนั ้ น อี ก 50 ปี ได้ ม ี ผ ู ้ พ ิ ม พ์ ห นั ง สื อ เกี ่ ย วกั บ ค็ อ กเทลขึ ้ น เป็ น ครั ้ ง แรกมนอเมริ ก า ผู ้ ค ิ ด ค้ น เป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นนี ้ ซึ ่ ง มี อ ยู ่ ด ้ ว ยการหลายคน อธิ เ ช่ น CRUSTA, FIX, DAISY, COBBLER, SMASH และคนอื ่ น ๆ ในปี 1919 ชาวลอนดอนยั ง ไม่ ร ู ้ ว ิ ธ ี ก ารเสิ ร ์ ฟ ค็ อ กเทลก่ อ นอาหารค่ ำ แต่ ห ลั ง จากนั ้ น ก็ ร ั บ วิ ธ ี ก ารเสิ ร ์ ฟ ค็ อ กเทลไปจากอเมริ ก า ซึ่งนิยมเสิร์ฟก่อนอาหารมื้อค่ำประมาณครึ่งชั่วโมง และถือว่าค็อกเทลนี้ มี ค วามสำคั ญ พอ ๆ กั น กั บ มื ้ อ ค่ ำ ด้ ว ย

COCK TAIL


VINTAGE CLOTHING STYLE

VINTAGE STYLE PASTAL

VINTAGE STYLE BLACK AND WHITE

VINTAGE STYLE

VINTAGE STYLE

ลุคแฟชั่นวินเทจในแนวสีพาสเทลแบบแนวลุคหวาน หวาน สไตล์คุณหนูผู้อ่อนหวานเหมาะกับสาวที่จะเพิ่มความเป็นผู้หญิง และความสดใสในการแต่งตัวที่มีสีสันไม่ฉูดฉาดแต่อ่อนหวาน เพิ่มความหวานอีกนิดด้วยลายดอกไม้กับลูกไม้สวยๆ

ลุคแฟชั่นวินเทจในแนวสีดำ�-ข�ว ลุคนี้จะให้อ�รมณ์เซ่อๆ สไตล์ส�วเท่เปรี้ยวแอบหว�นนิดๆเหม�ะกับส�วที่ชอบแนวลุคเซ่อ ที่ได้อ�รมณ์ส�วเท่เพิ่มคว�มหว�นด้วยกระโปรงล�ยดอก หรือค�ดผมลูกไม้ เพิ่มคว�มเท่ห์อีกนิดด้วย เสื้อคลุมหนังและรองเท้�ผ้�ใบสีข�ว

COLLECTION PASTAL

6

EDITORIAL

VINTAGE CLOTHING STYLE

COLLECTION BLACK AND WHITE

7


STATIONERY

PARALYMPIC ITALY

2012

FRONT CHISA NITIWAN

PRODUCER

International Paralympic Committee (IPC)

ITALY

LYMPIC

Adenauerallee Bonn, Germany

PARA

INSIDE

E

GAM

Telephone: +49-228-2097-200 Fax: +49-228-2097-209 E-mail: info@paralympic.org

BACK

The Difference is the same

YOU ARE TH WINNER ITALY

PARALY MPIC GA ME

Dare to step forward, crash barriers and That is victory

ITALY

PARALYMPIC GAME

PARALYMPIC GAME

ITALY

PARALYMPIC GAME

ITALY

PARALYMPIC GAME

LOGO CLEAR SPACE

ITALY

PARALYMPIC GAME

PARALYMPIC GAME

CHISA NITIWAN

9.5X

FONT : Oriya MN

1X

International Paralympic Committee (IPC) Adenauerallee Bonn, Germany

International Paralympic Committee (IPC) Adenauerallee Bonn, Germany

International Paralympic Committee (IPC) Adenauerallee Bonn, Germany Telephone: +49-228-2097-200 Fax: +49-228-2097-209 E-mail: info@paralympic.org

1X

MOOD AND TONE

APPICATION

10.5X

ITALY

1X

PARALYMPIC GAME

1X

ITALY

PARALYMPIC

GAME

PARALYMPIC

PARALYMPIC GAME ITALY 2012

GAME

ITALY

PARALYMPIC GAME

DOOR : 13.00 PM

ROME STADIUM , ITALY PARALYMPIC GAME

DATE : XX / XX / 2012

ITALY

PARALYMPIC GAME

PARALYMPIC GAME ITALY

PARALYMPIC GAME

LOGO

PARALYMPIC GAME

PHOTOGRAPHY


portfolio  

portfolio chisa nitiwan

portfolio  

portfolio chisa nitiwan

Advertisement