Page 26

merin m o k m O K

x Kinderen met autisme hebben moeite met so ciale contacten en communicatie , vaak in combi natie met stereotie pe gedraginge n of interesses. Ee n speelclubber met autisme ka n bijvoorbeeld perfect meedo en en opgaan in een spel, zolang hij maar geen lichamelijk cont act hoeft te he bben met de an dere kinderen.

26

HD x Voor kinderen met AD de voorzie je best voldoen n. variatie in je activiteite lijke Geef hen wel een duide structuur.

x Voorzie voor kinderen met een (mentale) handicap niet enkel opdrachten waar je (schoolse) kennis voor nodig hebt.

lichamelijke x Hou rekening met de tel het doel conditie van je leden. S enk hierbij van je spel hierop af. D rlijvige onder andere aan zwaa t een kinderen of kinderen me waarbij spelichamelijke handicap, elste kind’ len met als doel ‘het sn ontatie te zijn een pijnlijke confr nnen. ku t kan zijn met wat ze nie

komkommerin  
komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement