Page 13

Denk maar aan een juf of leraar van een school met allochtone kinderen, een leider van het speelplein waar veel kinderen met minder financiële mogelijkheden zitten, een leefgroepbegeleider die in een instelling werkt voor geplaatste kinderen en jongeren of kinderen met een handicap. Wanneer je naar iemand toe stapt om te vragen of die een brugfiguur wil zijn tussen jullie en bepaalde kinderen is het belangrijk dat jullie informatie meegeven en goede afspraken maken. Bepaalde mensen kennen de Chiro helemaal niet. Leg goed uit wat jullie doen en waar jullie voor staan. Vertel waarom jullie met brugfiguren willen werken en hoe jullie de samenwerking zien. Anderzijds is het ook goed om te weten met welke organisatie of instantie jullie te maken hebben en wat hun kijk op de situatie is. Bespreek dat telkens met de volledige leidingsploeg, zodat het door de hele groep gedragen wordt.

x

Een samenwerking opzetten

Een goed contact met je brugfiguur kan leiden tot een samenwerking met de betreffende organisatie. Of je kunt ook rechtstreeks naar een organisatie toestappen. Een eerste stap kan een gezamenlijke activiteit zijn waarop je een groep kinderen met hun begeleiding uitnodigt. Daar komt wel heel wat bij kijken. Om je op weg te helpen, geven we je wat tips en een aantal voorbeelden van gezamenlijke activiteiten die er al geweest zijn.

Tips bij de opzet

x Jouw ploeg moet eerst go ed uitmaken wat je wil en wa arom je bepaalde keuzes maakt. Iedereen van de leiding moet goed mee zijn in de argumenten en erachter staan. Denk samen aan een concreet aan bod voor je naar de betreffende organisatie stapt. Betrek bij die besliss ingen ook je leden. Luister naar wat zij een uitdag ing zouden vinden. x Iedereen heeft wel al geh oord van de Chiro, maar we inigen kennen het echt. Investeer dus de nodig e tijd in het bekendmaken van jullie werking. Het omgekeerde geldt ook: jullie kennen de andere gro ep ook niet door en door. Kom twee à drie kee r samen om het ijs al wat te bre ken. Dat maakt de kans op slagen van een gez amenlijke activiteit groter. x Zorg voor een contactpe rsoon binnen je leidingsploeg . Vraag bij de andere organisatie ook naar één con tactpersoon, dat vergemakk elijkt de communicatie. x Je kunt de jongeren ook samen laten beslissen wat ze graag willen doen. Als begeleiding moet je dat wel wat in goede banen leid en. Leg de keuzes open en gooi vragen in de groep: “Actief of rustig? Een hele dag of een korte activiteit? Bij de organi satie, bij de Chiro of elders ?” Betrek hen ook in de voorbereiding. x Wanneer jullie overleggen over de inhoud van een act iviteit, zoek dan naar gedeelde interesses en ver trouwde zaken, zoals sport, muziek of koken. Speel in op elkaars capaciteit en door elkaar ‘les’ te geven in Arabische dans, typisch Vlaams koken, enzovo ort. x Als jullie het eens zijn ove r de aard van de activiteit – bijvoorbeeld een namiddag samen spelen en als afsluiter een gezamenlijke picknick – praat dan alles op voorhand goed door met de begeleidingsp loe g en de eventuele brugfiguren. Denk hierbi j bijvoorbeeld aan afspraken in verband met leefregels en hoe je reagee rt wanneer ze overtreden wo rde n. Jongeren van een instelling kunnen het bijv oorbeeld gek vinden dat je enkel mag roken tijdens het vieruurtje of dat gsm’s niet gebruikt worden in de Chiro. Moslimkinderen reageren bijvoorbe eld anders op spelen met lich amelijk contact. Kijk wat haalbaar is en wat de gewoonten zijn in beide we rkin gen. x Evalueer de activiteit en de samenwerking. Dat doe je bes t eer st elk binnen je eigen werking, daarna sam en met de organisatie. In de bijl age vinden jullie een vragenlijst die kan helpen om een samenwerk ing te evalueren.

13

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you