Page 1

ตำบลจันจว้ำ

นาย จิรพันธ์ ปินททรายมูล 581770524


สารบัญ หมวด

หน้าที่

อาหาร

1

หัตถกรรม

2

เครื่องประดับ

5


หมวกคาวบอย ขนาด : 56.00 X 22.00 X 0.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :100.00 กรั ม

หมวกคาวบอย 150

กระเป๋ า ใบลาน หู ใ นตั ว ขนาด : 7.00 X 30.00 X 40.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :180.00 กรั ม

กระเป๋าใบลาน 550


ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ : อาหาร ขนาด : 7.00 X 8.00 X 16.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก : 525.00 กรั ม

ป็ น การน้ า กระดาษสมุ ด โทรศั พ ท์ ม าประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ตะกร้ า ฝาปิ ด แข็ ง แรง คงทน สวยงาม มี ห ลายขนาดให้ เ ลื อ กตามความ ต้ อ งการ(Coop) ขนาด : 12.00 X 12.00 X 12.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :500.00 กรั ม

สับปะรดภูแล

ตะกร้าฝาปิ ด

100

230

ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ : อาหาร พริ ก แกงพื นเมื อ ง (เอนกประสงค์ ) ขนาด : 7.00 X 8.00 X 10.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :450 กรั ม

เป็ น การน้ า กระดาษสมุ ด โทรศั พ ท์ ห น้ า เหลื อ งมาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ตะกร้ า ไวน์ ไว้ ส้ า หรั บ ใส่ ไ วน์ แ ละเพื่ อ ความสะดวกในการดื่ ม ทนทาน สวยงาม(Coop) ขนาด : 5.50 X 2.50 X 3.50 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :500.00 กรั ม

พริ กแกงพืน้ เมือง (เอนกประสงค์)

ตะกร้าไวน์

150

95


เป็ น การน้ า กระดาษสมุ ด หน้ า เหลื อ งมาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ขั น โตกวาง อาหาร เป็ น ที่ นิ ย มในภาคเหนื อ มี ห ลายขนาดหลายแบบหลาย ลายให้ เ ลื อ ก(Coop)

ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ : อาหาร น้ า ผึ ง ขนาด : 7.00 X 10.00 X 125.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก : 550.00 กรั ม

ขนาด : 10.00 X 1.50 X 6.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :0.00 กรั ม สิ น ค้ า จากจั ง หวั ด : จั ง หวั ด เชี ย งราย

ขันโตก

น้าผึง้

150

300

ป็ น การน้ า กระดาษสมุ ด โทรศั พ ท์ ห น้ า เหลื อ งมาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น กล่ อ งกระดาษทิ ช ชู สวยงาม คงทนใช้ ไ ด้ น าน(Coop)

เป็ น การน้ า สมุ ด โทรศั พ ท์ ห น้ า เหลื อ งมาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ชุ ด รั บ แขก ประกอบด้ ว ยโต๊ ะ กลาง และเก้ า อี 4 ตั ว น่ า รั ก ทนทาน แข็ ง แรง มี ห ลายขนาด หลายแบบให้ เ ลื อ ก(Coop)

ขนาด : 12.00 X 13.00 X 14.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :500.00 กรั ม

ขนาด : 12.00 X 6.00 X 6.00 เซนติ เ มตร น้ า หนั ก :5.00 กรั ม

กล่องกระดาษทิ ชชู

โต๊ะชุดรับแขก

90

3500

otop  
otop  
Advertisement