Page 1

Στθν δθμιουργία ενόσ άτυπου «ςυντονιςτικοφ

ςυμβουλίου»

των Περιφερειϊν τθσ χϊρασ με το

Υπουργείο

Θαλαςςίων

Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ για τισ αναπτυξιακζσ δράςεισ αρμοδιότθτασ του υπουργείου ςε κάκε περιφζρεια, κατζλθξε θ ςφςκεψθ που πραγματοποιικθκε ςιμερα ςτο ΥΘΥΝΑΛ υπό τθν προεδρία του υπουργοφ κ. Γιάννθ Διαμαντίδθ. Στθ ςφςκεψθ με τθν παρουςία τθσ Υφυπουργοφ κ. Ε. Τςουρι και του Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Ν. Λίτινα παραβρζκθκαν οι Περιφερειάρχεσ τθσ χϊρασ. Ο Υπουργόσ κ. Γ. Διαμαντίδθσ εξζφραςε τθν ικανοποίθςθ του για τθν ςθμαντικι αυτι ςυνάντθςθ και ανζλυςε τα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ του υπουργείου ςε ςχζςθ με τθν Νθςιωτικι πολιτικι, τον Θαλάςςιο Τουριςμό και τθν Κρουαηιζρα, το Λιμενικό Σφςτθμα, τθ Ναυτικι Εκπαίδευςθ, τθν Αλιεία και τθν αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΣΠΑ. Στθ ςυνζχεια οι Περιφερειάρχεσ εξιραν τθν πολφ κετικι αυτι πρωτοβουλία του κ.Διαμαντίδθ και ανζπτυξαν τισ κζςεισ τουσ για όλα τα κζματα υπογραμμίηοντασ ότι θ ανάπτυξθ χρειάηεται τθ ςυνεργαςία όλων και φυςικά των Περιφερειϊν τθσ χϊρασ ωσ φορείσ υλοποίθςθσ αυτισ τθσ πολιτικισ. Μετά το τζλοσ τθσ ςφςκεψθσ ο Υπουργόσ ΘΥΝΑΛ, Γιάννθσ Διαμαντίδθσ ςε ερωτιςεισ δθμοςιογράφων απάντθςε τα εξισ: - Συναντθκικατε πριν λίγο με τουσ Περιφερειάρχεσ όλθσ τθσ χϊρασ. Ποια είναι τα πρϊτα αποτελζςματα; Υπουργόσ ΘΥΝΑΛ: «Είναι θ πρϊτθ φορά που πραγματοποιείται μία τζτοια ςυνάντθςθ ςτο ΥΘΥΝΑΛ. Ήταν πραγματικά μία πάρα πολφ ςθμαντικι

ςυνεδρίαςθ

με

όλουσ

τουσ

περιφερειάρχεσ,

όπου

ςυηθτιςαμε όλα τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι περιφζρειεσ τουσ ςε ςχζςθ βζβαια με τισ αρμοδιότθτεσ του υπουργείου μασ. Εμείσ δεςμευτικαμε ωσ Υπουργείο και προχωράμε ςτθ ςφςταςθ ενόσ άτυπου


ςυντονιςτικοφ οργάνου μεταξφ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ περιφζρειασ, για να ςυηθτάμε όλα αυτά τα προβλιματα ζτςι ϊςτε μζςα ςτισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχουμε ςαν Υπουργείο, να ςυμπεριλάβουμε και τισ προτάςεισ που ζχουν και κζλουν να μασ υποδείξουν». - Οι προβλθματιςμοί τουσ κ.Υπουργζ που εςτιάηονται; Υπουργόσ ΘΥΝΑΛ: «Ανάλογα… Το νότιο Αιγαίο για παράδειγμα ανζδειξε περιςςότερο τα ακτοπλοϊκά κζματα , το βόρειο Αιγαίο ανζδειξε επιπλζον και τθν αλιεία, θ Μακεδονία και θ Θράκθ πρόβαλαν κζματα λιμανιϊν. Συηθτικθκαν δθλαδι όλα τα κζματα και το ΥΘΥΝΑΛ με το Εκνικό Συμβοφλιο Νθςιωτικότθτασ που ςφντομα κα δθμιουργιςει ζναν κεςμό για να επιλφονται όλα τα προβλιματα όςο τον δυνατόν καλφτερα και ςυμφωνθμζνα. Άλλωςτε θ ηωι ςτα νθςιά μασ και θ ανάπτυξθ τουσ αφοροφν όλουσ μασ. Η κατεφκυνςθ που ζδωςα ςτουσ περιφερειάρχεσ αλλά και οι δικζσ τουσ προτάςεισ, ιταν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ μεταξφ μασ ςυνεργαςίασ, ϊςτε να μθν αιςκάνονται αποκομμζνοι από το ςχεδιαςμό που αφορά τουσ ίδιουσ και τα νθςιά. - Υπιρξε κάποια αντίκεςθ ωσ προσ το ςχζδιο αποκρατικοποιιςεων των λιμζνων; Υπουργόσ ΘΥΝΑΛ: Οι περιφερειάρχεσ μασ είπαν ότι ςυμφωνοφν να υπάρχει μία ςωςτι λειτουργία των λιμανιϊν, τα λιμάνια ςυνδζονται με τισ πόλεισ, είναι πθγι ηωισ για τον τοπικι οικονομία. Βεβαίωσ τουσ ενδιαφζρει πολφ θ ανάπτυξθ τθσ κρουαηιζρασ και οτιδιποτε ςχετίηεται με τα νθςιά τουσ. Οι περιφερειάρχεσ που εκφράηουν και τισ απόψεισ και των διμων, είναι υπζρ τθσ ανάπτυξθσ των λιμανιϊν.

syskepsi me perifereiarxes  

syskepsi me perifereiarxes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you