Page 1

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ΢Η ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ΢ ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΕΚΔΗΛΩ΢Η΢ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ΢ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2011-12 Υίος, 08.04.11 ΑΠ: 565 Το Τμήμα Μησανικϊν Οικονομίαρ και Γιοίκηζηρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος οπγανϊνει και λειηοςπγεί απψ ηο ακαδημαφκψ έηορ 2005-2006, Ππψγπαμμα Μεηαπηςσιακϊν Σποςδϊν (Π.Μ.Σ.) με ηίηλο «Οικονομική και Γιοίκηζη για Μησανικοωρ», ηο οποίο απονέμει Μεηαπηςσιακψ Γίπλυμα Διδίκεςζηρ (Μ.Γ.Δ.) ζηιρ καηεςθωνζειρ: (α) ηηρ Χπημαηοοικονομικήρ Μησανικήρ και (β) ηηρ Μησανικήρ ηηρ Γιοίκηζηρ. Το Μ.Γ.Δ είναι εηήζιαρ διάπκειαρ και για ηην απψκηηζή ηος απαιηοωνηαι ηα εξήρ: (α) παπακολοωθηζη και επιηςσήρ εξέηαζη ζε εννέα (9) ςποσπευηικά μαθήμαηα πος διεξάγονηαι καηά ηη διάπκεια δωο διδακηικϊν πεπιψδυν, καθϊρ και (β) εκπψνηζη διπλυμαηικήρ επγαζίαρ, πος ππαγμαηοποιείηαι καηά ηοςρ ηελεςηαίοςρ ηέζζεπιρ μήνερ ηος ππογπάμμαηορ. Σηο Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Γιοίκηζη για Μησανικοωρ» γίνονηαι δεκηοί Γιπλυμαηοωσοι Μησανικοί Πολςηεσνικϊν Σσολϊν, Πηςσιοωσοι Θεηικϊν και Οικονομικϊν Δπιζηημϊν, καθϊρ επίζηρ και Πηςσιοωσοι άλλυν ιζψηιμυν ιδπςμάηυν ηηρ ημεδαπήρ ή ομοηαγϊν αναγνυπιζμένυν ιδπςμάηυν ηηρ αλλοδαπήρ, με ηιρ γενικέρ πποχποθέζειρ πος πεπιγπάθονηαι ζηοςρ ζσεηικοωρ ιζσωονηερ νψμοςρ. Τα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος θα ππέπει να καηαθέζοςν εμππψθεζμα οι ενδιαθεπψμενοι ςποτήθιοι είναι: 1. Αίηηζη ςποτηθιψηηηαρ (παπέσεηαι απψ ηη Γπαμμαηεία ηος Π.Μ.Σ. ή απψ ηην ιζηοζελίδα ηος ΠΜΣ-Ο.ΓΙ.Μ. www.fme.aegean.gr), 2. Αναλςηικψ Βιογπαθικψ Σημείυμα, 3. Δπικςπυμένα ανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδϊν. Οι κάηοσοι ηίηλυν ζποςδϊν ηηρ αλλοδαπήρ οθείλοςν να πποζκομίζοςν ηην αναγνϊπιζη ηίηλος ηοςρ απψ ηο Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ππϊην ΓΙΚΑΤΣΑ). 4. Δπικςπυμένο πιζηοποιηηικψ αναλςηικήρ βαθμολογίαρ (με ακπιβή Μ.Ο.), 5. Δπικςπυμένη θυηοηςπία δωο ψτευν, ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηψηηηαρ ηος ςποτηθίος, 6. Τέζζεπιρ (4) θυηογπαθίερ, 7. Γωο ζςζηαηικέρ επιζηολέρ, 8. Αποδεικηικά γνϊζηρ ηηρ αγγλικήρ γλϊζζαρ, 9. Δπιζηημονικέρ δημοζιεωζειρ και διακπίζειρ (εάν ςπάπσοςν),


10. Αποδεικηικά επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ (εάν ςπάπσοςν), 11. Τέλορ οι ςποτήθιοι μποποων να καηαθέζοςν κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηη γνϊμη ηοςρ θα ζςνέβαλε ϊζηε η Δπιηποπή Αξιολψγηζηρ να ζσημαηίζει πληπέζηεπη και ολοκληπυμένη άποτη. Για ηην παπακολοωθηζη ηος Π.Μ.Σ. πποβλέπεηαι η καηαβολή διδάκηπυν, ωτοςρ 2.500 € ανά εξάμηνο, ηα οποία θα καηαβάλλονηαι εθάπαξ ππιν απψ ηην έναπξη ηος ανηίζηοισος εξαμήνος. Οι επιηςσψνηερ μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ ςποσπεοωνηαι να καηαβάλοςν ηο ποζψ ηυν 500,00€ για επικωπυζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζηο ΠΜΣΟ.ΓΙ.Μ ενηψρ είκοζι (20) ημεπϊν απψ ηην ανακοίνυζη ηος πίνακα επιηςσψνηυν. Ο σπψνορ εκπψνηζηρ ηηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ δεν σπεϊνεηαι με ππψζθεηα δίδακηπα. Δπίζηρ, για μεηαπηςσιακοωρ θοιηηηέρ πος θα διακπιθοων καηά ηη θοίηηζή ηοςρ ζηο εν λψγυ Π.Μ.Σ., πποβλέπεηαι σοπήγηζη ενψρ απιθμοω ςποηποθιϊν, καηψπιν ζσεηικήρ απψθαζηρ ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ Διδικήρ Σωνθεζηρ ηος Τμήμαηορ. Τα μαθήμαηα ηος ΠΜΣ-Ο.ΓΙ.Μ. διεξάγονηαι ζε κηίπια ηηρ Σσολήρ Δπιζηημϊν ηηρ Γιοίκηζηρ, απογεςμαηινέρ ϊπερ καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ ηηρ εβδομάδαρ, ζωμθυνα με ηιρ γενικψηεπερ ανάγκερ ηυν πποπηςσιακϊν και μεηαπηςσιακϊν ημημάηυν ηηρ Σσολήρ. Οι αιηήζειρ ηυν ςποτηθίυν θα γίνονηαι δεκηέρ απψ ηην Γπαμμαηεία ηος Π.Μ.Σ. (Τμήμα Μησανικϊν Οικονομίαρ και Γιοίκηζηρ, Κοςνηοςπιϊηος 41, Τ.Κ. 82 100, Χίορ), ςπψτη κ. Φπονιμάκη Δςγενίαρ (ηηλ. 2271035422, fax: 2271035429, e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr), ηο απγψηεπο μέσπι ηιρ 10 Ιοςνίος 2011 (ζθπαγίδα ηασςδπομείος). Γίνονηαι δεκηοί και ςποτήθιοι πος δεν έσοςν ακψμη ολοκληπϊζει ηιρ ζποςδέρ ηοςρ, αλλά πποβλέπεηαι να έσοςν ανακηπςσθεί πηςσιοωσοι μέσπι ηην έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ ηον Οκηϊβπιο ηος 2011. Καθηγηηήρ Ιυάννηρ Μίνηρ Γιεςθςνηήρ ΠΜΣ-Ο.ΓΙ.Μ.

prokirixi  

prokirixi MPS

prokirixi  

prokirixi MPS