Page 1

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1-5-2013 ΠΡΩΤ 552

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στο “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»”

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: i. ii.

Δήμος Καισαριανής

“Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»” iii.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (Ν.4019/2011)

1


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στο “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»” Στην Καισαριανή σήμερα 1η Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Καισαριανής, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Ο Δήμος Καισαριανής που εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο κ. Αντώνιο Καμπάκα, ο οποίος ενεργεί με βάσει τις 197/20.12.2012 & 83/09.04.2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης» (αναφερόμενο στο εξής χάριν συντομίας ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ») που εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χασάπη Δημήτριο και ο οποίος ενεργεί με βάσει την 151/28.12.2012 & 33/10.04.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση – ΦΡΟΝΤΙΔΑ (αναφερόμενη στο εξής χάριν συντομίας «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ή «Φορέας Υλοποίησης») που εδρεύει στην Καισαριανή και συγκεκριμένα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 160, Τ.Κ. 161 22 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, με ΑΦΜ: 997393188, υπαγόμενη στη ΔOY Βύρωνα και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από την Πρόεδρό της Δ.Ε. Βούρλου Αγγελική, η οποία ενεργεί με βάση την 05/15.01.2013 & 6/30.03.2013 αποφάσεις της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. Άρθρο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 1. Το περιεχόμενο της Σύμβασης 2. Προοίμιο 3. Το αντικείμενο της Σύμβασης 4. Το σχετικό με τη Σύμβαση Νομικό Πλαίσιο 5. Σκοπός Προγραμματικής Σύμβασης 6. Μέσα Υλοποίησης 7. Εγκαταστάσεις και Υποδομή 8. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων 9. Τους πόρους τα έσοδα και τον τρόπο χρηματοδότησης των εργασιών της Σύμβασης 10. Τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της 11. Κοινή Επιτροπή 12. Τα σχετικά με τη διαιτησία σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης 13. Τροποποίηση – Παράταση Διακοπή της Σύμβασης 14. Αντισυμβατική Συμπεριφορά 15. Τελικές Διατάξεις ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ: I. Μελέτη II. Αποφάσεις

2


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

Άρθρο 2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Δήμος Καισαριανής, το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης» και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση – ΦΡΟΝΤΙΔΑ, προβαίνουν στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας μέσω της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την «Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών σταθμών και άλλων δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές τις δομές προς στους δημότες. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ των Συμβαλλομένων σύμφωνα με τις διατάξεις:

• • • •

Άρ. 225 του Ν. 3463/06 – Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (ΦΕΚΑ’ 114/08.06.2006), Αρ. 100 του Νόμου 3852/10 – «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) Αρ. 8 & 9 & 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012) Τα άρθρα 2 & 12 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/30-09-2011) και συγκεκριμένα, τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 2 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/30-09-2011) με βάσει το οποίο συστήνονται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικούπρονοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 12 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/30-09-2011) «οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές Συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλόμενων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010. τις προαναφερόμενες αποφάσεις των οργάνων των ανωτέρων Νομικών Προσώπων. Την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» (ΦΕΚΒ’ 935/23.05.2011), όπου μεταξύ των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβάνονται:  η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για την καθημερινή φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων των εργαζομένων γονέων ή γονέων με άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Καισαριανής, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα οι Σταθμοί θα παρέχουν:  ενιαία προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.  Η Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που στόχο έχει την ημερήσια απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ΑμεΑ μέσω διαφόρων ομαδικών προγραμμάτων με στόχο την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά.  Η μέριμνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων,  Η δημιουργική ένταξη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 3


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

Άρθρο 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην περιγραφή των όρων συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και των άλλων δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ. Ειδικότερα στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται:

• • • • • •

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ με την απασχόληση παιδαγωγών, καθαριστών/τριων, τραπεζοκόμων, κ/λπ. Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, εργοθεραπείας, άθλησης ατόμων με αναπηρίες στο Κέντρο Συμβουλευτικής ΑμεΑ. Ανάπτυξη προγραμμάτων φυσικής ευεξίας και άθλησης στα άτομα της Γ΄ ηλικίας (Α΄& Β΄ΚΑΠΗ). Ενίσχυση του προγράμματος του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με οικιακή βοηθό. Υποστήριξη των δράσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Υποστήριξη του προγράμματος Σίτισης Απόρων. Άρθρο 4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις: •

των άρθρων 236 & 240 υοθ Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

• •

του άρθρο 100 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

• • •

του N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010): Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. των άρθρων 2 & 12 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/30-09-2011) (Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα). του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012), τις αποφάσεις 197/20.12.2012 & 83/09.04.2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανή,

τις αποφάσεις 151/28.12.2012 & 33/33.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης» και

τις αποφάσεις 05/15.01.2013 & 6/30.03.2013 της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης – ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Άρθρο 5 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι ο συντονισμός των συμβαλλομένων μερών και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους συνδρομής και συνεισφοράς ενός εκάστου στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική κοινωνική δραστηριότητα του Δήμου Καισαριανής και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας «Λεωνίδας Μανωλίδης» επιδιώκει την διαμόρφωση των βέλτιστων προϋποθέσεων για την παροχή κοινωνικών και παιδαγωγικών υπηρεσιών και τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και των άλλων δομών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 6 ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η συγκεκριμενοποίηση και υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιγράφονται στην μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Καισαριανής και θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν με τις παρακάτω δράσεις και δραστηριότητες:

i.

με την εξασφάλιση, στελέχωση και οργάνωση με εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό για την λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Νομικού Προσώπου. Συγκεκριμένα το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση – ΦΡΟΝΤΙΔΑ και θα απασχολούνται αποκλειστικά στο Νομικό Πρόσωπο. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: •

Ένας/μία (1) Νηπιαγωγός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) επιφορτισμένος με την εκπαίδευση των μεγαλυτέρων νηπίων (προγραφή, προανάγνωση, ασκήσεις γλώσσας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εξοικείωση με τον χώρο και το χρόνο)

Τρεις (3) Βρεφονηπιοκόμοι τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) επιφορτισμένοι για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών. • Επτά (7) βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι (ΔΕ) επιφορτισμένοι να βοηθούν το παιδαγωγικό προσωπικό στα καθήκοντά του και να εκτελούν τις οδηγίες του.

ii.

με την στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υποστήριξης του Κέντρου Συμβουλευτικής ΑμεΑ. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: •

iii.

με την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό (Γυμναστές) προγραμμάτων φυσικής ευεξίας και άθλησης στα άτομα της Γ΄ ηλικίας (Α΄& Β΄ΚΑΠΗ). Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

• iv.

Δύο (2) Εργοθεραπευτές μερικής απασχόλησης,

Πέντε (5) Γυμναστές/τριες για την άθληση των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, αλλά και των απόρων δημοτών οι οποίοι θα απασχολούνται σε ωριαία βάση και κατά μέσον όρο 90 ώρες ο καθένας το μήνα.

με την στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, των ΚΑΠΗ, αλλά και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με μάγειρες, καθαριστές/τριες, τραπεζοκόμους, οικιακούς βοηθούς, υπαλλήλους γενικών καθηκόντων προκειμένου να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: •

Ένας (1) Μάγειρας/σα και ένας/μια (1) βοηθός Μάγειρα για το κεντρικό Μαγειρείο των Παιδικών Σταθμών, οι οποίοι θα υποστηρίζουν και το Πρόγραμμα σίτισης απόρων.

5


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

Πέντε (5) Καθαριστές/τριες, ένας/μια για κάθε δομή παιδικού ή βρεφικού σταθμού και ένας για τους χώρους που θα υλοποιούνται τα προγράμματα γυμναστικής. • Τέσσερις (4) Γενικών Καθηκόντων, ένας/μια για κάθε δομή παιδικού ή βρεφικού σταθμού επιφορτισμένοι με καθήκοντα τραπεζοκόμου, διατήρησης της αποθήκης, εξωτερικών εργασιών κ.λπ. • Μία (1) Οικιακή Βοηθός για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

v.

με την στελέχωση με προσωπικό υποστήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Σίτισης Απόρων προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι αλληλέγγυες αυτές δομές. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: •

vi.

Δύο (2) Γενικών Καθηκόντων εκ των οποίων ο ένας/μια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ο άλλος ως διανομέας φαγητού για το πρόγραμμα σίτισης απόρων

Με την οριζόντια στελέχωση για όλες τις δομές παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Συμβουλευτικής ΑμεΑ κ.λπ. του κατωτέρω προσωπικού:

Ένας/μία Γιατρός μερικής Απασχόλησης για την ιατρική φροντίδα τόσο των παιδιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών όσο και των ΚΑΠΗ. • Ένας/μία Νοσηλεύτρια για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και • Δύο (2) άτομα Διοικητικό Προσωπικό (ΔΕ) για την υποστήριξη όλων των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης. Άρθρο 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής σε κτιριακό και λοιπό εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός συνίσταται σε χώρους και ακίνητα ιδιοκτησίας είτε του Δήμου, είτε του ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» ή τρίτων φυσικών ή Νομικών προσώπων, η χρήση των οποίων τους έχει παραχωρηθεί επ’ αμοιβή η μη, καθώς και σε αναγκαία υλικά και τεχνικές υποδομές για την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των δομών του Δήμου και του ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης, έκαστο των συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 8.1

8.2

Ο Δήμος Καισαριανής έχοντας ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημοτική πολιτική στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και ιδίως στους τομείς της προσχολικής ηλικίας, διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες και εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, Ο Δήμος Καισαριανής εξετάζει τις υπάρχουσες ανάγκες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και αποφασίζει για τον τρόπο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

6


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

8.3

Ο Δήμος Καισαριανής συντονίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

8.4

Ο Δήμος Καισαριανής μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΦΡΟΝΤΙΔΑ».

8.5

Ο Δήμος Καισαριανής αναλαμβάνει να διαθέτει τους αναγκαίους χώρους και να παρέχει υλικοτεχνική υποδομή και να ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου για την εφαρμογή του προγράμματος που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 8.6

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης» διαθέτει τους χώρους και τον εξοπλισμό όπου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, ορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού που θα απασχοληθεί και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης οφείλει να φροντίζει για την ένταξη των παιδικών σταθμών σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα που προκηρύσσονται και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς. 8.7 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης» αναλαμβάνει να διαθέτει τους αναγκαίους χώρους και να παρέχει υλικοτεχνική υποδομή και να ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του για την εφαρμογή του προγράμματος που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. 8.8 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 8.9 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και την αναγκαία υποδομή που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση της Σύμβασης. 8.10 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των μόνιμων στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες. 8.11 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Σύμβασης.

8.12

Να τηρεί τους όρους χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης ήτοι να καταβάλει σε ετήσια βάση 490.000€ κατανεμημένες σε 5 ισόποσες δόσεις ήτοι 98.000€ (20%) ως προκαταβολή και από 98.000€ (20% αντίστοιχα) στο τέλος κάθε τριμήνου. 8.13 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Φορέα Υλοποίησης . ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεσμεύεται και αναλαμβάνει: 8.14 Να διαθέτει το προσωπικό που προβλέπεται στην επισυναπτόμενη μελέτη και στο Άρθρο 6 (Μέσα Υλοποίησης) της παρούσας, να καθοδηγεί, παρακολουθεί και αξιολογεί το προσωπικό που προβλέπεται για την υποστήριξη των Δομών του ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» και για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 8.15 Να καλύπτει τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού που θα απασχολεί. 8.16 Το απασχολούμενο προσωπικό να είναι νόμιμα εργαζόμενο στην Ελλάδα και να απολαμβάνει όλα τα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

8.17

Το απασχολούμενο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει απαρέγκλιτα και χωρίς αντίρρηση να τηρεί τα ειδικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες προσωπικού, όπως αυτές περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

7


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

8.18

Να απασχολήσει το παρακάτω ανά ειδικότητα και αριθμό προσωπικό όπως προβλέπεται και στην επισυναπτόμενη μελέτη: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΑΤΟΜΑ

Νηπιαγωγοί Βρεφονηπιοκόμοι Εργοθεραπευτές(6ωρο) ΔΕ - Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι Μάγειρας Καθαριστές/τριες έναν σε κάθε Παιδικό Σταθμό Γενικών Καθηκόντων (ένας σε κάθε Παιδικό Σταθμό Τραπεζοκόμοι) Οικιακή Βοηθός (για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι") Γενικών Καθηκόντων (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Καθαριστής/τρια ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Διανομέας Φαγητού (Υποστήριξη Σίτισης Απόρων) Γιατρός (Μερικής Απασχόλησης) με ΦΠΑ Νοσηλευτής/ρια Γυμναστές/τριες (ωρομίσθιποι) με μέσον όρο 20 ώρες εβδομαδιαίως ο καθένας ή (80 ώρες το μήνα) Συμβάσεις Έργου με ΦΠΑ Διοικητικό Προσωπικό ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ/ΔΕ

1 3 2 7 1 4

ΥΕ/ΔΕ

4

ΥΕ/ΔΕ ΥΕ/ΔΕ ΥΕ/ΔΕ ΥΕ/ΔΕ ΠΕ ΠΕ/ΤΕ

1 1 1 1 1 1

ΠΕ

5

ΔΕ

2 35

8.19

Να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης του Άρθρου 11 και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. 8.20 Να συμμορφώνεται άμεσα και χωρίς αντίρρηση με τις παρατηρήσεις και αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης ακόμα και αν αυτές αφορούν σε αποκλεισμό ή απόλυση προσωπικού της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. Άρθρο 9 ΠΟΡΟΙ, ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της Σύμβασης προκαλεί συνολική δαπάνη ύψους 490.000€. Το συνολικό αυτό κόστος των 490.000€ είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για το έτος 2013 (Απόφαση Δ.Σ.26../2013 & απόφαση αναμόρφωσης 32/2013 ) στον Κ.Α. 00.6736.0001. Το ανωτέρω ποσό των 490.000€ του ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» θα καταβάλλεται στην «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΦΡΟΝΤΙΔΑ» τμηματικά κατανεμημένο σε 5 δόσεις ως εξής: •

30% ήτοι ποσό 147.000€ ως προκαταβολή με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης

8


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

20% ήτοι ποσό 98.000€ με το τέλος του πρώτου τριμήνου ήτοι την 31.07.2013.

20% ήτοι ποσό 98.000€ με το τέλος του δευτέρου τριμήνου ήτοι την 31.10.2013.

20% ήτοι ποσό 98.000€ με το τέλος του τρίτου τριμήνου ήτοι την 31.01.2014.

10% ήτοι ποσό 49.000€ με το τέλος του τετάρτου τριμήνου με τη λήξη της Σύμβασης ήτοι την 30.04.2014.

Σε ενδεχόμενο καθυστέρησης καταβολής των χρημάτων πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003. Στο παραπάνω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΦΡΟΝΤΙΔΑ, καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους Ταμεία και κρατήσεις που την βαρύνουν. Ρητά συμφωνείται ότι η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού. Άρθρο 10 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από σήμερα 1η Μαΐου 2013 ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και λήγει 30η Απριλίου 2014, ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. Άρθρο 11 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11.1

Για την παρακολούθηση των εργασιών της Σύμβασης συγκροτείται Κοινή Επιτροπή των συμβαλλομένων μερών, αποτελούμενη από εκπροσώπους τους, δηλαδή: • Τον Δήμαρχο Καισαριανής κ. Αντώνιο Καμπάκα • Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χασάπη Δημήτριο • Τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης – ΦΡΟΝΤΙΔΑ Βούρλου Αγγελική. Κάθε συμβαλλόμενο μέλος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή, μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία της Επιτροπής.

11.2

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

11.3

Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Σύμβασης. Ειδικότερα η Κοινή Επιτροπή: • Θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης

• 11.4

Θα εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη τρόπους για την υποβοήθηση της αρτιότερης υλοποίησης και συντονισμού των απαραίτητων εργασιών στο πλαίσιο του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης αυτής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την Σύγκλισή της ανήκει στο ΝΠΔΔ – «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

9


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

11.5

Η Κοινή Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε 3 μήνες και έκτακτα οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

11.6

Η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα (με την εξαίρεση της παρ.8.16 του αρθρ.8) για τα θέματα που εξετάζει και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της και ορίζει την/τον Γραμματέα της.

11.7

Στα μέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Ν. 3833/2010 Άρθρο 12 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν θα διευθετηθεί από την Κοινή Επιτροπή κατά το άρθρο 8 αυτής της Σύμβασης, ούτε από τα συλλογικά όργανα που έχουν ορίσει την Επιτροπή αυτή (Δημοτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» & Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΦΡΟΝΤΙΔΑ»), θα λύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 επ. του Κ. Πολ. Δικ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ Η παράταση ή τροποποίηση της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης γίνεται εγγράφως και μόνο κοινή συναινέσει των Συμβαλλομένων. Σε αντίθετη περίπτωση εκπνέει αυτόματα μετά τη λήξη της ήτοι την 31/01/2015. Άρθρο 14 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 14.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στα άλλα να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική η αποθετική ζημιά. 14.2 Προβλήματα ή παραβλέψεις ως προς την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης, επιλύονται ή διευθετούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 14.3 Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από την Κοινή Επιτροπή (αρ. 11 αυτής), αλλά ούτε και από τα Συλλογικά Όργανα των Συμβαλλομένων θα επιλύονται από τα Δικαστήρια Αθηνών. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες ή εκδηλώσεις που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο της πράξης και των όρων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 15 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενο της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών, συντάχθηκε η Σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτά, υπογράφτηκε σε έξι αντίτυπα και κάθε μέρος έλαβε από δύο. Η εκπονηθήσα από το Δήμο «Μελέτη για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στο “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»”, όπως και οι συλλογικές αποφάσεις των συμβαλλομένων φορέων οι οποίες ενέκριναν την παρούσα συμφωνία αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφά της. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – «ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αντώνης Καμπάκας

Δημήτρης Χασάπης

Αγγελική Βούρλου

11


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προσωπικό με βάση τις Προδιαγραφές (Ιδανικές Συνθήκες)

Προσωπικό που απα-σχολείται σήμερα

Ελλεί-ψεις σε προσωπικό

Προσωπικό που προτείνεται μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1

1

0

0

1

1

0

1

Λήγει η Σύμβαση Έργου που έχει με το Ν.Π.Δ.Δ.

Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ

4

1

3

1

ένας (1) ανά 8 βρέφη

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ

4

2

2

1

ένας (1) ανά 8 βρέφη

2

1

1

1

2 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

1

1

0

0

1 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

Νηπιαγωγοί ΠΕ/ΤΕ

4

2

2

1

ένας ανά 25 νήπια

Βοηθοί Νηπιαγωγού ΔΕ

4

2

2

1

ένας ανά 25 νήπια

2

1

1

1

2 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

1

1

0

0

1 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ

3

1

2

0

ένας (1) ανά 8 βρέφη

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ

3

1

2

2

ένας (1) ανά 8 βρέφη

Υπάλληλοι Καθαριότητας/ Βοηθητικό προσωπικό

2

1

1

1

2 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

Μάγειρας

1

0

1

0

1 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

ΔΟΜΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΑ

Για όλους τους Σταθμούς Διευθυντής/ Παιδαγωγός Παιδίατρος (Εξωτερικός - Part-time) Α’ Βρεφικός Σταθμός

2

31

Υπάλληλοι Καθαριότητας/ Βοηθητικό προσωπικό Μάγειρας Α’ Παιδικός Σταθμός

4

100

Υπάλληλοι Καθαριότητας/ Βοηθητικό προσωπικό Μάγειρας Β’ Βρεφικός Σταθμός

Γ’ Βρεφικός Σταθμός

2

2

παρατηρήσεις

28

26

12


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ

3

0

3

1

ένας (1) ανά 8 βρέφη

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ

3

0

3

1

ένας (1) ανά 8 βρέφη

2

0

2

1

2 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

1

0

1

0

1 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

Νηπιαγωγοί ΠΕ/ΤΕ

2

1

1

0

ένας ανά 25 νήπια

Βοηθοί Νηπιαγωγού ΔΕ

2

0

2

1

ένας ανά 25 νήπια

Υπάλληλοι Καθαριότητας/ Βοηθητικό προσωπικό

2

0

2

2

2 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

Μάγειρας

1

0

1

1

1 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

Νηπιαγωγοί ΠΕ/ΤΕ

4

4

0

1

ένας ανά 25 νήπια

Βοηθοί Νηπιαγωγού ΔΕ

4

0

4

1

ένας ανά 25 νήπια

2

1

1

1

2 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

1

1

0

0

1 ανα Δομή (ΒΣΟΦ)

60

23

37

20

Υπάλληλοι Καθαριότητας/ Βοηθητικό προσωπικό Μάγειρας Γ’ Παιδικός Σταθμός

Δ’ Παιδικός Σταθμός

2

4

47

100

Υπάλληλοι Καθαριότητας/ Βοηθητικό προσωπικό Μάγειρας Σύνολο Προσωπικού Β/Ν Σταθμών Κοινωνικό Παντοπωλείο Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων κοινωνιός Λειτουργός Διοικητικός Σίτιση Απόρων Διοικητικός Κοινωνικός Λειτουργός Καθαριότητα Στελεχη Κουζινας Οδηγός Διανομέας Κέντρο Συμβοτλευτικής και Απασχόλησης

16

332

3 1 1

0 0 0

3 1 1

1 0 0

1 1 2 3 1

0

1 1 2 3 1

0 0 1 0 1

Υποστηρίζεται από την ΜΚΟ: ΕΠΕΚΑ

Υποστηρίζεται από την ΜΚΟ: ΕΠΕΚΑ

13


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

ΑμεΑ Εργοθεραπεύτριες καθαριότητα Διοκητικό Κοινωνικός Λειτουργός Α΄ ΚΑΠΗ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κοινωνικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Οικιακή Βοηθός Εργοθεραπευτή Φυσιοθεραπευτή Διοικητικός Α΄ ΚΑΠΗ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κοινωνικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Οικιακή Βοηθός Εργοθεραπευτή Φυσιοθεραπευτή Διοικητικός ΚΑΙΣΑΡΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Γυμναστές Διοικητικός Καθαριότητα Σύνολα Οικονομικά στοιχεία

2 1 1 1

0 1 1 1

2 0 0 0

1 2 3 1 1 0

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 38

2 1 1 0 1 0 16

0 1 2 1 0 1 22

0 1 1 0 0 0 8

5 1 1

0 0 0

5 1 1

5 1 1 7

0 0 0 0 0 1

35

14


ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΕ2Κ-5ΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΑΤΟΜΑ

ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ

1 3 2 7 1

936,00 890,00 668,00 796,00 950,00

257,03 244,39 183,43 218,58 280,25

1.193,03 1.134,39 851,43 1.014,58 1.230,25

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Χ 14 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 16.702,36 15.881,52 11.920,06 14.204,14 17.223,50

Καθαριστές/τριες έναν σε κάθε Παιδικό Σταθμό

ΥΕ/ΔΕ

4

772,00

211,99

983,99

13.775,88

55.103,51

Γενικών Καθηκοντων (ένας σε κάθε Παιδικό Σταθμό Τραπεζοκόμοι)

ΥΕ/ΔΕ

4

772,00

211,99

983,99

13.775,88

55.103,51

Οικιακή Βοηθός (για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι")

ΥΕ/ΔΕ

1

772,00

211,99

983,99

13.775,88

13.775,88

Γενικών Καθηκόντων (Κοινωνικό Παντοπωλείο)

ΥΕ/ΔΕ

1

772,00

211,99

983,99

13.775,88

13.775,88

Καθαριστής/τρια ΚΑΠΗ & χώρων άθλησης

ΥΕ/ΔΕ

1

772,00

211,99

983,99

13.775,88

13.775,88

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (Υποστήριξη Σίτισης Απόρων)

ΥΕ/ΔΕ

1

772,00

211,99

983,99

13.775,88

13.775,88

ΓΙΑΤΡΟΣ (Μερικής Απασχόλησης) με ΦΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ) με μέσον όρο 20 ώρες εβδομαδιαίως ο καθένας ή (90 ώρες το μήνα) Συμβάσεις Έργου με ΦΠΑ Διοικητικό Προσωπικό

ΠΕ ΠΕ/ΤΕ

1 1

936,00 889,00

215,28 244,12

1.151,28 1.133,12

13.815,36 15.863,67

13.815,36 15.863,67

ΠΕ

5

8,00

1,84

885,60

9.741,60

48.708,00

ΔΕ

2

736,00

202,11

938,11

13.133,48

26.266,96

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Νηπιαγωγοί Βρεφονηπιοκόμοι Εργοθεραπευτές(6ωρο) ΔΕ - Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι Μάγειρας

ΣΥΝΟΛΑ

35

ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΙΣΘΟΣ)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΜΗΝΙΑΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 16.702,36 47.644,55 23.840,12 99.429,00 17.223,50

475.804,03

15

Progrmakais  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you