Page 1

Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ζκεςε προ καιροφ ςε ςυηιτθςθ και δθμόςια διαβοφλευςθ τθ διαδικαςία κατάκεςθσ των μθχανογραφικϊν δελτίων των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το κείμενο, τα αναλυτικά ςχόλια και τα ςυνοπτικά ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ είναι διακζςιμα ςτθν διεφκυνςθ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=350). Όπωσ τονίςτθκε και τότε, ςκοπόσ τθσ διαβοφλευςθσ ιταν να βελτιωκεί θ διαδικαςία για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων και των οικογενειϊν τουσ. Σο Τπουργείο ανακοινϊνει την καινοτομία τησ διαδικαςίασ υποβολήσ του μηχανογραφικοφ δελτίου των υποψηφίων Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων, αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου, με ζναρξη από εφζτοσ. Η εφαρμογι αυτι είναι ίςωσ θ πολυπλοκότερθ που υλοποιικθκε ςτθν χϊρα λόγω τθσ μορφισ τθσ. Για τον λόγο αυτό και για τθν επιτυχία τθσ πρϊτθσ εφαρμογισ, ςθμαντικό ρόλο καλοφνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί και οι Δ/ντζσ των Λυκείων. Από πλευράσ του Υπουργείου ζχει γίνει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων. Ζτςι: 1. Οι υποψιφιοι, μποροφν να αντλιςουν αναλυτικζσ οδθγίεσ κατά τθν επεξεργαςία του μθχανογραφικοφ τουσ δελτίου είτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://exams.minedu.gov.gr είτε ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr . είτε από τισ ΟΔΗΓΙΕΣ που αποςτζλλονται ςε όλα τα Λφκεια. 2. Για τθν διευκόλυνςθ των υποψθφίων κα λειτουργεί επίςθσ ςτο Υπουργείο Παιδείασ κζντρο τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ, κακ’όλθ τθ διάρκεια επεξεργαςίασ και οριςτικισ υποβολισ του μθχανογραφικοφ δελτίου, ςτο τθλζφωνο 210.3443993 κακθμερινά (Δευτζρα με Παραςκευι) 10:00 με 20:00, κακϊσ και κζντρο θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και εξυπθρζτθςθσ ςτο e-mail: examshd@minedu.gov.gr . 3. Τζλοσ, τόςο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://exams.minedu.gov.gr όςο και ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψιφιοι μποροφν να παρακολουκιςουν ενθμερωτικό VIDEO (http://www.minedu.gov.gr/ilektronikomixanografiko-video.html), ςτο οποίο περιγράφεται θ εφαρμογι και δίνονται απλζσ οδθγίεσ βιμα-βιμα για τθν επεξεργαςία ι τθν οριςτικοποίθςθ του μθχανογραφικοφ. Στθν ιςτοςελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν και να κατεβάςουν οποιοδιποτε πλθροφοριακό κείμενο επικυμοφν (πχ. το μθχανογραφικό δελτίο ςε ζντυπθ μορφι), ϊςτε να εργάηονται με αυτό το υλικό, χωρίσ να είναι ςυνεχϊσ ςυνδεδεμζνοι με το διαδίκτυο.


Με τη νζα καινοτόμο εφαρμογή, οι υποψήφιοι μποροφν να υποβάλουν οριςτικά το μηχανογραφικό τουσ δελτίο από οποιονδήποτε Η/Τ που ζχει πρόςβαςη ςτο διαδίκτυο, χωρίσ τη μεςολάβηςη τησ ςχολικήσ μονάδασ και χωρίσ την υποβολή δικαιολογητικϊν. Δίνεται όμωσ θ δυνατότθτα ςε όςουσ υποψθφίουσ που, για οποιονδιποτε λόγο επιλζξουν να οριςτικοποιιςουν το μθχανογραφικό τουσ δελτίο ςτο Λφκειό τουσ, χριςθσ των Η/Υ του Λυκείου, ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και οποιαδιποτε βοικεια ι ςυμβουλι ηθτιςουν από τουσ κακθγθτζσ τουσ. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ΢ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ΢ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ 1. Κάκε υποψιφιοσ με τον 8ψιφιο κωδικό εξετάςεων που είχε κατά τθ ςυμμετοχι του ςτισ πανελλινιεσ και τα αρχικά γράμματα των ονομαςτικϊν του ςτοιχείων, επιςκζπτεται τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://exams.minedu.gov.gr και ςυμπλθρϊνει (πρόχειρα) το μθχανογραφικό του δελτίο. Τελειϊνοντασ, του εμφανίηεται ζνασ κωδικόσ δελτίου, τον οποίο πρζπει να ςθμειϊςει. Στθν επόμενθ επίςκεψι του, με τον 8ψιφιο κωδικό εξετάςεων και τον κωδικό δελτίου, μπορεί να τροποποιιςει το (πρόχειρο) μθχανογραφικό που ζχει ιδθ ςυμπλθρϊςει όςεσ φορζσ επικυμεί. 2. Παράλλθλα, κάκε υποψιφιοσ προςζρχεται ςτο Λφκειό του και δθμιουργεί τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), προκειμζνου να ταυτοποιθκεί από το ίδιο του το Λφκειο με βάςθ το αρχείο (βάςθ δεδομζνων υποψθφίων ζτουσ 2011) που ζχει καταρτίςει το ΥΠΔΒΜΘ ςφμφωνα με τισ Αιτιςεισ- Δθλϊςεισ του Φεβρουαρίου. Οι υποψιφιοι για το ποςοςτό 10% των κζςεων ειςακτζων (ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ Βϋ), μποροφν να προςζρχονται ςε οποιοδιποτε θμεριςιο ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ και να δθμιουργιςουν και αυτοί το δικό τουσ προςωπικό κωδικό (password). Και για τουσ υποψθφίουσ αυτοφσ υπάρχει αρχείο (βάςθ δεδομζνων υποψθφίων ετϊν 2009 ι 2010). 3. Ο υποψιφιοσ μπορεί πλζον, με τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), μζςω διαδικτφου να επιςκζπτεται τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://exams.minedu.gov.gr, για να υποβάλει – οριςτικοποιιςει το μθχανογραφικό δελτίο όταν αιςκάνεται ότι ζχει κάνει τισ τελικζσ του επιλογζσ και είναι ζτοιμοσ να τισ οριςτικοποιιςει. Στθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ (http://exams.minedu.gov.gr), παρζχονται ςτουσ υποψθφίουσ αναλυτικζσ οδθγίεσ επεξεργαςίασ και υποβολισ του μθχανογραφικοφ, Χριςιμοι Σφνδεςμοι, Στατιςτικά, Βάςεισ Ειςακτζων και Συχνζσ Ερωτιςεισ. Με όλουσ αυτοφσ τουσ ςυνδζςμουσ, ο υποψιφιοσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του οποιαδιποτε πλθροφορία που αφορά τα προγράμματα ςπουδϊν, τισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία κλπ. Μετά από τθν επιτυχι είςοδο ο υποψιφιοσ κα βλζπει τισ πρϊτεσ ςελίδεσ του μθχανογραφικοφ του δελτίου με τα πλιρθ ςτοιχεία του και κα του ηθτείται να ςυμπλθρϊνει πρόςκετα ατομικά ςτοιχεία π.χ. ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, τθν ειδικι περίπτωςθ κατθγορία υποψθφίου (πολφτεκνοσ, τρίτεκνοσ, κοινωνικά κριτιρια), εάν ανικει ςε μία από αυτζσ, όλα με αναλυτικζσ οδθγίεσ βιμα – βιμα. Στθν ςυνζχεια εμφανίηονται τα 2


επιςτθμονικά πεδία (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Βϋ) ι οι τομείσ (ΕΠΑΛ Αϋ) που του επιτρζπονται να επιλζξει. Κατόπιν ςυμπλθρϊνει τισ ςχολζσ- τμιματα προτίμθςισ του, με τθ ςειρά που επικυμεί. Όταν τελειϊςει με τισ προτιμιςεισ, μπορεί να εκτυπϊνει ι να αποκθκεφει το μθχανογραφικό ςτον προςωπικό του υπολογιςτι. Ο υποψιφιοσ, πριν τθν οριςτικι υποβολι, μπορεί να δθμιουργιςει θλεκτρονικά περιςςότερα τουσ ενόσ πρόχειρα μθχανογραφικά, με διαφορετικά ςενάρια προτιμιςεων και ςυνδυαςμϊν ςχολϊν ι τμθμάτων. Το κακζνα ςυνοδεφεται από ζναν μοναδικό κωδικό αρικμό δελτίου. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, κα οριςτικοποιιςει ζνα μθχανογραφικό, με το οποίο επικυμεί να κρικεί για τθν επιλογι του ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Με τθν πράξθ τθσ οριςτικοποίθςθσ διαγράφονται αυτόματα, από τθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων, όλα τα υπόλοιπα πρόχειρα μθχανογραφικά για λόγουσ αςφαλείασ.

Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ΢ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ΢ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ 1. Το θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ των μθχανογραφικϊν κα τεκεί ςε δοκιμαςτικι λειτουργία από τθν Τρίτθ, 14 Ιουνίου 2011 μζχρι τθν Πζμπτθ 16 Ιουνίου 2011. 2. Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζλκουν ςτα Λφκειά τουσ για να προμθκευτοφν τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password) από 16-6-2011 ωσ 23-6-2011. 3. Η οριςτικι υποβολι των μθχανογραφικϊν δελτίων μπορεί να γίνει από 17-6-2011 ωσ και 28-6-2011. Οι υποψιφιοι με το 10% κα αποκτιςουν τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), ςε οποιοδιποτε θμεριςιο ΓΕΛ και κα οριςτικοποιιςουν το μθχανογραφικό μζςα ςτισ ίδιεσ προκεςμίεσ. Επιςθμαίνεται, ότι οι προκεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ και δεςμευτικζσ και μετά τθν παρζλευςι τουσ δεν γίνεται δεκτι καμμία υποβολι ι τροποποίθςθ μθχανογραφικοφ δελτίου.

3

mixanografiko deltio  
mixanografiko deltio  

mixanografiko deltio