Page 1

Η ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΢ΦΟΛΕΙΑ! Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θιείλεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νινήκεξσλ ηκεκάησλ ησλ ζρνιείσλ (παιαηνχ ηχπνπ) πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 6/ζέζηα θαζψο θαη φια ηα ηκήκαηα πνπ δελ έρνπλ 15 καζεηέο θαη άλσ. Σηα νινήκεξα ζρνιεία θνηηνχζαλ πάλσ απφ 140.000 καζεηέο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο δνχιεπαλ πεξίπνπ 4.000 δάζθαινη θαη 7.000 εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ. Η απφθαζε απηή ζπληζηά λέα επίζεζε ζηε δσή ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, αλνίγεη ην δξφκν ζηελ άκεζε πεξηθνπή ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καη ην κέηξν απηό απνδεηθλύεη ηη ζεκαίλεη «Νέν Σρνιείν»:«ζρνιείν ΑΕ», ζρνιείν δηαθνξνπνηεκέλν, ζρνιείν κε απιήξσηνπο, ειαζηηθά εξγαδφκελνπο, ρσξίο δηθαηψκαηα εθπαηδεπηηθνχο. Η εμέιημε απηή εληάζζεηαη ζηελ πνιηηηθή απηνλνκίαο ηεο «ζρνιηθήο κνλάδαο» θαη ησλ γεληθφηεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: Κελά θαη ηνπνζεηήζεηο αλά ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σρνιεία απνθεληξσκέλα κε δηαθνξεηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη δηαθνξεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ην πινπνηεί θάζε ρξνληά. Πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ, αχμεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη θνκκάηηα ηνπ ίδηνπ «παδι». Οη εμειίμεηο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα εθ ηωλ πξαγκάηωλ ωο κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ιύζε ην Εληαίν Δωδεθάρξνλν Σρνιείν, πνπ ζα νινθιεξώλεη ηε δηαπαηδαγωγεηηθή εξγαζία ηνπ, ρωξίο λα ρξεηάδεηαη θαλέλα θξνληηζηήξην κέζα ή έμω από απηό, γηαηί ζα παξέρεη όια ηα εθόδηα γηα ην κέιινλ. Από ηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ νινθιεξωκέλεο δηαπαηδαγωγεηηθήο εξγαζίαο κε εληαία ζπγθξνηεκέλν πξόγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο, αληηπαιεύνπκε ην νινήκεξν αληαπνδνηηθό ζρνιείν θαη λεπηαγωγείν, πνπ κε ην αζπλάξηεην δεύηεξν πξόγξακκά ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρώξν ζηάζκεπζεο ηωλ παηδηώλ, απ’ όπνπ νη γνλείο ηα παξαιακβάλνπλ ζωκαηηθά θαη πλεπκαηηθά εμνληωκέλα, αληί γηα πεξηζζόηεξν κνξθωκέλα.

ΥΣΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΤΜΕ ΔΟΤΛΟΙ ΣΟΤ 21ΟΤ ΑΙΩΝΑ! Αγώλαο καδί κε όιν ην ιαό θόληξα ζηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο–ΕΕ –ΔΝΤ-πινπηνθξαηίαο πνπ ηζαθίδεη θάζε ιαϊθό δηθαίωκα θαη κεηαηξέπεη ηελ παηδεία ζε εκπόξεπκα. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΤΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ΢!  Να μην κλείζει κανένα ζτολείο! Καμιά απόλσζη! Καμιά ζσζήηηζη για τάζιμο οργανικών θέζεων. Κάθε εκπαιδεσηικός να έτει οργανική θέζη!  Σηα νινήκεξα ηκήκαηα λα εμαζθαιηζηνχλ:1) Πιήξεο ζίηηζε φισλ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, κε καγεηξεία θαη ηξαπεδαξία, 2)Φψξνη θαηάιιεινη γηα ηελ μεθνχξαζε θαη ην παηρλίδη ησλ καζεηψλ, 3)15 καζεηέο/ηκήκα θη έλαο δάζθαινο λα ηα βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κειέηεο γηα ηελ επφκελε κέξα.  Σηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά γηα φινπο. Μαδηθνί δηνξηζκνί απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Καηάξγεζε θάζε κνξθήο ειαζηηθήο απαζρφιεζεο. Καηάξγεζε ηνπ ΑΣΕΠ. Μνληκνπνίεζε ηψξα φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζηελ εθπαίδεπζε (αλαπιεξσηψλ, σξνκηζζίσλ) ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  Δίτρονη σποτρεωηική προζτολική αγωγή και Ενιαίο Δωδεκάτρονο ζτολείο για όλα ηα παιδιά.

Καμμιά θυσία-την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία!

anakoinosi pame  

anakoinosi, pame

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you