Page 1

Οι αθζατεσ πλευρζσ και τι να προςζξετε Με ποιον τρόπο οι υποψήφιοι θα επιλζξουν ςωςτά τισ ςχολζσ που επιθυµοφν ΣΟΤ Χρήςτου Κάτςικα e-mail: xkatsikas@xkatsikas.gr

Η ςυµπλιρωςθ και κατάκεςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου από τουσ χιλιάδεσ υποψθφίουσ όλων των κατθγοριϊν (τελειόφοιτουσ, απόφοιτουσ, κατθγορία 10%) είναι το καµπανάκι που χτυπά προειδοποιϊντασ για τθν τελευταία ςτροφι ςτον ςκλθρό αγϊνα δρόµου «για µια κζςθ ςτον ιλιο» τθσ Σριτοβάκµιασ Εκπαίδευςθσ. Σο «θλεκτρονικό χαρτόνι» του Μθχανογραφικοφ Δελτίου ζχει ολιςκθρά ςθµεία και κρφβει παγίδεσ και ευκαιρίεσ. Η ουςιαςτικι µελζτθ του Οδθγοφ για τθ ςυµπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ που µοιάηει µε ςπαηοκεφαλιά, µπορεί να βοθκιςει τουσ υποψθφίουσ ςτον τρόπο ςωςτισ επιλογισ των τµθµάτων που επικυµοφν, να τουσ πλθροφοριςει για τα τµιµατα που παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ, για τισ καινοτοµίεσ ςτο φετινό Μθχανογραφικό και για τον τρόπο επιλογισ των ειςαγοµζνων, µε ςκοπό να ξεκακαρίςουν το κολό τοπίο των ςχολϊν ΑΕΙ και ΣΕΙ ϊςτε οι κρίςιµεσ επιλογζσ για τισ ςπουδζσ και κατ’ επζκταςθ το επάγγελµα να είναι πιο κοντά ςτισ προςδοκίεσ και τα όνειρά τουσ! Μζςα από αυτζσ τισ ςελίδεσ του Οδθγοφ δίνονται οι απαντιςεισ ςε όλεσ κυριολεκτικά τισ ενδεχόµενεσ απορίεσ του φετινοφ υποψθφίου, αντιµετωπίηονται µε ςαφινεια οι προβλθµατιςµοί που εκφράηονται ςυνικωσ για διάφορα ςθµαντικά ηθτιµατα επιλογισ των ςπουδϊν και ξεκακαρίηεται ποιοι ςυνδυαςµοί Επιςτθµονικϊν Πεδίων και Κατευκφνςεων δεν οδθγοφν ςε απϊλειεσ µορίων για τουσ υποψιφιουσ.

ΒΗMΑ ΒΗMΑ Η ΢ΤMΠΛΗΡΩ΢Η

Με ζναν προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ κα µποροφν από φζτοσ οι υποψιφιοι για τα ΑΕΙ να ειςζρχονται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του υπουργείου Παιδείασ και να ςυµπλθρϊνουν το μθχανογραφικό ∆ελτίο τουσ. μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων, οι υποψιφιοι κα µποροφν να πειραµατιςτοφν µε τουσ ςυνδυαςµοφσ των ςχολϊν που επικυµοφν, ενϊ κα οριςτικοποιιςουν τισ επιλογζσ τουσ ζωσ τα τζλθ Ιουνίου, δθλαδι λίγεσ θµζρεσ µετά τθν ανακοίνωςθ των βακµϊν. Σο νζο ςφςτθµα κα τεκεί ςε λειτουργία από φζτοσ και κάκε υποψιφιοσ µζςα από οκτϊ προςεκτικά θλεκτρονικά βιµατα κα ςυµπλθρϊνει το μθχανογραφικό ∆ελτίο του 2011.


ςυγκεκριµζνα: (1) Κάκε υποψιφιοσ για να µπει ςτο ςφςτθµα κα χρθςιµοποιεί τον αρικµό Εξετάςεων που ζχει ιδθ. (2) ΢το ςφςτθµα κα µπορεί να βλζπει τισ ςχολζσ και να κάνει όςουσ ςυνδυαςµοφσ επικυµεί. (3) μετά το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, το ςφςτθµα κα επιςτρζφει ςτον υποψιφιο ζναν Κωδικό ∆ελτίου για το θλεκτρονικό μθχανογραφικό ∆ελτίο που κατζκεςε. με τθ χριςθ του κωδικοφ, ο υποψιφιοσ µπορεί να µπει ςτο ςφςτθµα και να διορκϊςει το μθχανογραφικό. (4) ο υποψιφιοσ ζχει τθ δυνατότθτα ςυµπλιρωςθσ περιςςότερων του ενόσ ∆ελτίων, µε τθν ίδια διαδικαςία. Για κάκε ∆ελτίο, το ςφςτθµα κα δίνει ςτον υποψιφιο τον ςχετικό ξεχωριςτό κωδικό. (5) Σελικά ο υποψιφιοσ κα επιλζξει ζνα μθχανογραφικό ∆ελτίο από όςα ζχει ςυµπλθρϊςει και κα πάει ςτο ςχολείο του για να υποβάλει το οριςτικό μθχανογραφικό. (6) με τθ χριςθ του κωδικοφ, ο διευκυντισ του ςχολείου κα µπορεί να εντοπίςει το καταχωριςµζνο μθχανογραφικό ∆ελτίο και µε τθ ςυγκατάκεςι του υποψθφίου, κα προχωρεί τθ διαδικαςία. (7) ακόµθ και ςε αυτιν τθ φάςθ, ο υποψιφιοσ κα µπορεί να κάνει αλλαγζσ. οµωσ, µε τθν οριςτικι υποβολι, το ∆ελτίο «κλειδϊνει» και κανείσ δεν µπορεί να κάνει αλλαγζσ. (8) Σο τελικό μθχανογραφικό καταχωρίηεται θλεκτρονικά ςτθν κεντρικι υπθρεςία του υπουργείου Παιδείασ. Εάν ο υποψιφιοσ ζχει καταχωρίςει περιςςότερα του ενόσ δελτία, µετά τθν οριςτικι υποβολι αυτά ςβινονται από τθν κεντρικι θλεκτρονικι βάςθ.

ΕΠΣΑ ΢ΤMΒΟΤΛΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

΢το πλαίςιο τθσ επιλογισ τµθµάτων ΑΕΙ - ΣΕΙ και ςυµπλιρωςθσ των Μθχανογραφικϊν, ςυνοψίηουµε επτά βαςικζσ ςυµβουλζσ προτροπζσ για τουσ υποψθφίουσ και τουσ γονείσ τουσ. (1) Ανεξάρτθτα από τον βακµό πρόςβαςθσ που ζχουν οι υποψιφιοι, είναι ςυνετό να «ςταυρϊςουν» όλα τα τµιµατα που ανικουν ςτα Επιςτθµονικά Πεδία που ζχουν επιλζξει. Να ςθµειϊςουµε ςτο ςθµείο αυτό ότι αρκετοί υποψιφιοι δεν πζτυχαν τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Σριτοβάκµια Εκπαίδευςθ εξαιτίασ κακϊν εκτιµιςεων τόςο για τουσ βακµοφσ πρόςβαςισ τουσ όςο και για τισ βάςεισ ειςαγωγισ των τµθµάτων. Μάλιςτα κάποιεσ φορζσ, µε τον πλθκωριςµό των αριςτοφχων, από τθ µια θ υπερεκτίµθςθ του βακµοφ πρόςβαςθσ και από τθν άλλθ θ υποτίµθςθ των βάςεων ειςαγωγισ των τµθµάτων οδιγθςε αρκετοφσ υποψιφιουσ ςτο να ςταυρϊςουν ελάχιςτα τµιµατα ςτο Μθχανογραφικό τουσ, µε


αποτζλεςµα να αποκλειςτοφν από τθν ειςαγωγι τουσ, όταν οι βάςεισ ειςαγωγισ, ςτο γιγάντωµά τουσ, ξεπζραςαν τα µόρια των υποψθφίων. (2) Να ζχουν υπόψθ τουσ οι υποψιφιοι ότι κανζνα τµιµα δεν µπορεί να εγγυθκεί πλζον µε ςιγουριά τθν πλιρθ και άµεςθ απορρόφθςθ των πτυχιοφχων του. ΢τουσ επίςθµουσ και ανεπίςθµουσ καταλόγουσ ανεργίασ και ετεροαπαςχόλθςθσ ςυµµετζχουν µε µικρότερα ι µεγαλφτερα ποςοςτά όλεσ ανεξαιρζτωσ οι ειδικότθτεσ ςτισ οποίεσ παραπζµπουν οι ςπουδζσ όλων των τµθµάτων ΑΕΙ - ΣΕΙ. Η ζρευνα και θ εµπειρία από τουσ χϊρουσ απαςχόλθςθσ κάνει ςαφζσ ότι χρειάηεται µεγάλθ προςοχι ςτθν επιλογι του επαγγζλµατοσ. ΢υγκεκριµζνα επιςθµαίνουµε ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ επιλογι ςπουδϊν µε βάςθ ςτενά τισ προοπτικζσ επαγγελµατικισ αποκατάςταςθσ δεν αποτελεί ιδιαίτερα αςφαλζσ κριτιριο, κακότι θ αγορά εργαςίασ είναι υπό ςυνεχι αναµόρφωςθ. Σι ςυςτινουµε; Να αποφεφγουν να επιλζγουν τισ ςπουδζσ τουσ µε βάςθ τισ «ςτενζσ» ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Οςο παράδοξθ και αν φαίνεται θ παραπάνω πρόταςθ, οφείλουµε να λάβουµε υπόψθ µασ ότι για ζναν νζο/µια νζα θλικίασ 18 ετϊν, από τθν ϊρα που κα πετφχει τθν είςοδό του ςτο πανεπιςτιµιο µζχρι τθν ϊρα που κα βγει ςτθν αγορά εργαςίασ, κα ζχουν περάςει επτά ζωσ και δζκα χρόνια (πτυχίο - µεταπτυχιακό και ςτρατόσ για τουσ άντρεσ). Σο δεκαετζσ αυτό χρονικό διάςτθµα ζχει ωσ ςυνζπεια ότι θ επιλογι ςπουδϊν απζχει χρονικά τόςο πολφ από τθν είςοδο ςτον επαγγελµατικό χϊρο, που µπορεί να αποδειχτεί εντελϊσ εςφαλµζνθ. (3) ΢τα πλαίςια αυτά ςυµβουλεφουµε τουσ υποψθφίουσ να ςθµειϊνουν πρϊτα ςτα Μθχανογραφικά ∆ελτία τουσ τα τµιµατα που πραγµατικά προτιµοφν, ανεξάρτθτα από τισ εκτιµιςεισ για τισ βάςεισ ειςαγωγισ τουσ. Είναι καλφτερο ο υποψιφιοσ να ςπουδάηει ςτο τµιµα για το οποίο ενδιαφζρεται, κακϊσ ζχει διαπιςτωκεί ότι οι 3 ςτουσ 4 φοιτθτζσ που διακόπτουν τισ ςπουδζσ τουσ δθλϊνουν ότι οι προςδοκίεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ βρζκθκαν ςε αντιπαράκεςθ µε το αντικείµενο ςπουδϊν και τα µακιµατα των τµθµάτων ςτα οποία πζτυχαν τθν ειςαγωγι τουσ. Να ςθµειϊςουµε εδϊ ότι δεκάδεσ αριςτοφχοι που ςπρϊχτθκαν από γονείσ και «κοινι γνϊµθ» ςε τµιµατα ΑΕΙ µε αποκλειςτικό κριτιριο τθν υψθλι τουσ βακµολογία (π.χ. Ιατρικι ι Η/Τ), χωρίσ πραγµατικά να τουσ ενδιαφζρει το αντικείµενο ςπουδϊν, βρζκθκαν τθν επόµενθ χρονιά ςτουσ καταλόγουσ τθσ κατθγορίασ του 10%, επιδιϊκοντασ εξαρχισ τθν πρόςβαςι τουσ ςε τµιµα που πραγµατικά τουσ ενδιαφζρει. (4) Επειδι θ Σριτοβάκµια Εκπαίδευςθ δεν αποτελεί πλζον τθν οροφι των ςπουδϊν, κακϊσ ζχει ιδθ δθµιουργθκεί κι ζνασ παραπάνω όροφοσ µεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και εξειδίκευςθσ, ασ επιλζγουν οι υποψιφιοι τµιµατα µε γερι και πλατιά γνωςτικι βάςθ, ζτςι ϊςτε αργότερα µε το τζλοσ των προπτυχιακϊν ςπουδϊν τουσ να µποροφν να ςυνεχίςουν για µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Π.χ. ζνασ υποψιφιοσ που κζλει να ςπουδάςει νζεσ τεχνολογίεσ µπορεί να το πετφχει µε τθν ειςαγωγι του ςε κάποιο χαµθλόβακµο τµιµα Μακθµατικϊν και ςτθ ςυνζχεια να προχωριςει ςε µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ Η/Τ. (5) ΑΕΙ εκτόσ τόπου µόνιµθσ κατοικίασ ι ΣΕΙ κοντά ςτθν περιοχι του υποψιφιου; Να ζνα


δίλθµµα χιλιάδων υποψθφίων, που µε ταµόριά τουσ πετυχαίνουν π.χ. ςτο Σµιµα Πλθροφορικισ Ιωαννίνων (ΑΕΙ) και ςτο Σµιµα Πλθροφορικισ του ΣΕΙ Ακινασ. Εδϊ οι υποψιφιοι πρζπει να ςυνυπολογίςουν τόςο τον παράγοντα «κόςτοσ ςπουδϊν», κακϊσ θ φοίτθςθ ςε τµιµα εκτόσ τόπου µόνιµθσ κατοικίασ επιβαρφνει τθν οικογζνεια του υποψθφίου ςυνολικά µε πάνω από 30.000 ευρϊ(για τα 4-5 χρόνια ςπουδϊν), κακϊσ και το γεγονόσ ότι π.χ. από το τµιµα Μθχανολογίασ του ΣΕΙ Πειραιά όςο και από το τµιµα Πλθροφορικισ του ΣΕΙ Ακινασ οι υποψιφιοι µποροφν είτε να περάςουν µε κατατακτιριεσ µετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ ςε αντίςτοιχα πανεπιςτθµιακά τµιµατα (π.χ. ο πτυχιοφχοσ του ΣΕΙ Μθχανολογίασ ςτο τµιµα Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΕΜΠ) είτε να ςυνεχίςουν ςε µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. (6) Οπωσ είναι γνωςτό από φζτοσ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να πάρει κάποιοσ µετεγγραφι. Ετςι οι επιλογζσ ςτο Μθχανογραφικό ∆ελτίο πρζπει να ςθµειωκοφν µε «διαφορετικι λογικι», από αυτι που υπιρχε µζχρι τϊρα, ςφµφωνα µε τθν οποία µποροφςε κάποιοσ µε λιγότερα µόρια να πετφχει τελικά τθν είςοδό του ςτο τµιµα που επικυµοφςε µζςω τθσ µετεγγραφισ. Οποιοσ υποψιφιοσ δικαιοφται µετεγγραφι µπορεί να διεκδικιςει κζςθ και µζςω των κζςεων ειςακτζων ειδικϊν κατθγοριϊν. Η κατθγορία του 10% Φζτοσ είναι θ τελευταία χρονιά τθσ κατθγορίασ του 10%. Αυτό οφείλουν να το λάβουν υπόψθ οι φετινοί και οι περςινοί υποψιφιοι, κακϊσ από του χρόνου δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν κζςθ παρά µόνο µε τθ ςυµµετοχι τουσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, εξεταηόµενοι δθλαδι ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόµενα µακιµατα Από φζτοσ δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιοσ φοιτητήσ µετεγγραφή

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙ΢MΟΙ ΣΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗMΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η΢ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν µζχρι δφο Επιςτθµονικά Πεδία. Οι µακθτζσ τθσ Θεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ που κζλουν να δθλϊςουν εκτόσ από το 1ο και το 2οι το 4ο Επιςτθµονικό Πεδίο κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τα Mακθµατικά & ΢τοιχεία ΢τατιςτικισ. Σο 3ο Επιςτθµονικό Πεδίο κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τθ Βιολογία. Σο 5ο Επιςτθµονικό Πεδίο κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τα Mακθµατικά & ΢τοιχεία. ΢τατιςτικισ και τισ Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ (ωσ 7ο πανελλαδικϊσ εξεταηόµενο µάκθµα). ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΗ΢ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η΢ αν επιλζξουν ωσ δεφτερο Επιςτθµονικό Πεδίο το 2ο Πεδίο των Θετικϊν Επιςτθµϊν ι το 4ο Πεδίο των Σεχνολογικϊν Επιςτθµϊν, ζχουν ωσ µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για τα Πεδία αυτά) τα Μακθµατικά και τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γενικισ Παιδείασ και


οι ςυντελεςτζσ τουσ µειϊνονται ςε 0,9 και 0,4αντιςτοίχωσ και το άριςτα από 20.000 γίνεται 18.600 µόρια. Αν επιλζξουν τµιµατα του 3ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου, ζχουν ωσ µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για το Πεδίο αυτό) τθ Βιολογία και τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γενικισ Παιδείασ και οι ςυντελεςτζσ τουσ µειϊνονται ςε 0,9 και 0,4 αντιςτοίχωσ και το άριςτα από 20.000 γίνεται 18.600 µόρια. Αν επιλζξουν τµιµατα του 5ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου, ζχουν ωσ µακιµατααυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για το Πεδίο αυτό) τοµάκθµα Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ και τα Μακθµατικά Γενικισ Παιδείασ, των οποίων οι ςυντελεςτζσ είναι αντιςτοίχωσ 1,3 και 0,7, δθλαδι δεν υφίςτανται µείωςθ. ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΘΕΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η΢ που κζλουν να δθλϊςουν: Σο 2ο και το 4ο Επιςτθµονικό Πεδίο, ι το 2ο και το 3ο Επιςτθµονικό Πεδίο, ι το 3ο και το 4ο Επιςτθµονικό Πεδίο, µποροφν να ζχουν επιλζξουν οποιοδιποτε πανελλαδικϊσ εξεταηόµενο µάκθµα Γενικισ Παιδείασ επικυµοφν. Αν δθλϊςουν ζνα εκ των 2ου, 3ου ι 4ου Επιςτθµονικϊν Πεδίων και το 1ο Επιςτθµονικό Πεδίο, κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τθν Ιςτορία. Αν δθλϊςουν ζνα εκ των 2ου, 3ου ι 4ου Επιςτθµονικϊν Πεδίων και το 5ο Επιςτθµονικό Πεδίο, κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τα Mακθµατικά & ΢τοιχεία ΢τατιςτικισ και τισ Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ (ωσ 7ο πανελλαδικϊσ εξεταηόµενο µάκθµα). Για τουσ υποψθφίουσ τθσ Θετικισ Κατεφκυνςθσ, αν ενδιαφζρονται µόνο για το 3ο Επιςτθµονικό Πεδίο, τα µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ είναι θ Βιολογία (1,3) και θ Χθµεία Κατεφκυνςθσ (0,7). Αν ενδιαφζρονται για το 2ο και το 4ο Επιςτθµονικό Πεδίο ι για ζνα από αυτά, τότε ζχουν ωσ µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για τα Πεδία αυτά) τα Μακθµατικά (1,3) και τθ Φυςικι Κατεφκυνςθσ (0,7). Για το 5ο Επιςτθµονικό Πεδίο ζχουν ωσ µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για το πεδίο αυτό) το µάκθµα Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ (1,3) και τα Μακθµατικά Γενικισ Παιδείασ (0,7). Μόνο θ διεκδίκθςθ τµθµάτων του 1ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου (γεγονόσ ςπάνιο) µειϊνει και τουσ ςυντελεςτζσ. ΢τθν περίπτωςθ αυτι τα µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ είναι θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γενικισ Παιδείασ (0,9) και θ Νεοελλθνικι Ιςτορία Γενικισ Παιδείασ (0,4) και θ µζγιςτθ βακµολογία που µπορεί να ςυγκεντρϊςει ο υποψιφιοσ είναι τα 18.600 µόρια.

ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η΢ (και των δφο κφκλων) που κζλουν να δθλϊςουν: Σο 2ο και το 4ο Επιςτθµονικό Πεδίο µποροφν να επιλζξουν οποιοδιποτε πανελλαδικϊσ εξεταηόµενο µάκθµα Γενικισ Παιδείασ επικυµοφν. Ενα εκ των 2ου ι 4ου Επιςτθµονικϊν Πεδίων και το 1ο Επιςτθµονικό Πεδίο κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τθν Ιςτορία. Ενα εκ των 2ου ι 4ου Επιςτθµονικϊν Πεδίων και το 3ο Επιςτθµονικό Πεδίο κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τθ Βιολογία. Ενα εκ των 2ου ι 4ου Επιςτθµονικϊν Πεδίων και το 5ο Επιςτθµονικό Πεδίο κα πρζπει να ζχουν επιλζξει τα Mακθµατικά & ΢τοιχεία ΢τατιςτικισ και τισ Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ (ωσ 7ο πανελλαδικϊσ εξεταηόµενο µάκθµα). Οι υποψιφιοι τθσ Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ, αν ενδιαφζρονται για το 2ο και το 4ο Επιςτθµονικό Πεδίο ι για ζνα από αυτά, τότε ζχουν ωσ µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για τα Πεδία αυτά) τα Μακθµατικά (1,3) και τθ Φυςικι Κατεφκυνςθσ (0,7). Για το 5ο


Επιςτθµονικό Πεδίο ζχουν ωσ µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ (για το Πεδίο αυτό) το µάκθµα Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ (1,3) και τα Μακθµατικά Γενικισ Παιδείασ (0,7). Η διεκδίκθςθ τµθµάτων του 1ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου ι του 3ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου αλλάηει τα µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ και µειϊνει και τουσ ςυντελεςτζσ. Ετςι, τα µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ ςτθν περίπτωςθ διεκδίκθςθσ τµθµάτων του 1ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου είναι θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γενικισ Παιδείασ (0,9) και θ Νεοελλθνικι Ιςτορία Γενικισ Παιδείασ (0,4) και ςτθν περίπτωςθ επιλογισ τµθµάτων του 3ου Επιςτθµονικοφ Πεδίου θ Βιολογία Γενικισ Παιδείασ (0,9) και θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γενικισ Παιδείασ (0,4). Οπωσ γίνεται κατανοθτό, και ςτισ δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισ θ µζγιςτθ βακµολογία που µποροφν να ςυγκεντρϊςουν οι υποψιφιοι τθσ Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ είναι τα 18.600 µόρια


Η

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙ΢ΣΗMΟΝΙΚΩΝ

ΠΕΔΙΩΝ

ΧΩΡΙ΢

ΑΠΩΛΕΙΑ

µΟΡΙΩΝ

Κάθε υποψήφιοσ ζχει βεβαίωσ τθ δυνατότθτα, ανεξάρτθτα από το αν ακολουκεί τθ Θεωρθτικι, τθ Θετικι ι τθν Σεχνολογικι Κατεφκυνςθ, να δθλϊςει όποιο Επιςτθµονικό Πεδίο επικυµεί. ΢τθν πράξθ όµωσ τα πράγµατα δεν είναι ακριβϊσ ζτςι. Με δεδοµζνο ότι κάκε υποψιφιοσ µπορεί να δθλϊςει ςτο Μθχανογραφικό ∆ελτίο του ςχολζσ και τµιµατα από δφο το πολφΕπιςτθµονικά Πεδία, πρζπει λογικά όχι µόνο να ςυνδυάςει τα Πεδία µε το µεγαλφτερο ςυνολικό άκροιςµα ςχολϊν και τµθµάτων, αλλά κυρίωσ να λάβει υπόψθ του τα µακιµατα αυξθµζνθσ βαρφτθτασ που απαιτεί κάκε Επιςτθµονικό Πεδίο. Γιατί, αν χάνει µόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρθςτοσ ο µεγάλοσ αρικµόσ τµθµάτων που µπορεί να δθλϊςει. Και µόρια χάνει ουποψιφιοσ όταν δθλϊςει Επιςτθµονικό Πεδίο που απαιτεί µακιµατααυξθµζνθσ βαρφτθτασ τα οποία δεν περιλαµβάνονται ςτθν Κατεφκυνςθ που ακολουκεί. Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό ότι άλλο είναι θ κεωρία του ςυςτιµατοσ και άλλο θ πράξθ. ΢τθν πράξθ δεν µετακινείςαι από οποιαδιποτε Κατεφκυνςθ ςε οποιοδιποτε Επιςτθµονικό Πεδίο, αλλά από ςυγκεκριµζνεσ Κατευκφνςεισ ςε ςυγκεκριµζνα Επιςτθµονικά Πεδία, προκειµζνου να µθν ζχεισ κόςτοσ ςε µόρια και ςυνεπϊσ να αυξιςεισ τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Σισ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ κίνθςθσ ςτα Επιςτθµονικά Πεδία κα ζχουν οι υποψιφιοι τθσ Θετικισ και Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ και τισ λιγότερεσ οι υποψιφιοι τθσ Θεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ, οι οποίοι, αν δεν πάρουν ζβδοµο µάκθµα (Αρχζσ Οικονοµικισ Θεωρίασ), είναι αναγκαςµζνοι να κινθκοφν χωρίσ απϊλεια µορίων µόνο ςτο 1ο Επιςτθµονικό Πεδίο. Η δυνατότθτα κίνθςθσ ςε άλλα Πεδία δεν αποκλείεται, ωςτόςο απαιτεί τθν επιλογι ζκτου µακιµατοσ (Μακθµατικά ι Βιολογία), «ξζνου» προσ τθν Κατεφκυνςθ που ζχουν επιλζξει, και το κυριότερο χάνουν µόρια (1.400 ςτα 20.000).

9+1 (1)

απαντήςεισ Πόςα

Επιςτθµονικά

ςτισ Πεδία

απορίεσ µπορϊ

να

ςασ επιλζξω;

Ο υποψήφιοσ ζχει δικαίωµα να επιλζξει δφοΕπιςτθµονικάΠεδία.Αν κζλει πάντωσ,αςφαλϊσ καιζχει το δικαίωµα να δθλϊςειµόνο ζνα Επιςτθµονικό Πεδίο.Hπείραωςτόςο λζει ότι καλφτερα είναι για τον κακζνα να εξαντλείτο δικαίωµα πουτου δίνεται και άρα να δθλϊςει δφοΕπιςτθµονικά Πεδία. (2)

Για

πόςα

τµιµατα

µπορϊ

να

δθλϊςω

προτίµθςθ;

Μπορείσνα δηλϊςεισ προτίµθςθ για όλα τα τµιµατα τωνδφο Επιςτθµονικϊν


Πεδίωνπουκαεπιλζξεισ. Κίνθςθ θοποία ςεςυµφζρει, γιατί αυξάνεισ τισπικανότθτεσ επιτυχίασ ςου ςεκάποιο απότα τµιµατακαι τισ ςχολζστθσ ΣριτοβάκµιασΕκπαίδευςθσ. (3)

Με

ποια

ςειρά

µε

ςυµφζρει

να

δθλϊςω

τισ

προτιµιςεισ

µου;

΢υµφζρον ςου είναι να δθλϊςεισ τισ προτιµιςεισ ςου µε βάςθ τισ πραγµατικζσ ςου επικυµίεσ, ανεξάρτθτα από το ποφ πικανολογείσ ότι κα κυµανκοφν οι βάςεισ. (4) Αν ζχω εξεταςτεί ςε περιςςότερεσ από µία ξζνεσ γλϊςςεσ, ο βακµόσ ποιασ γλϊςςασ λαµβάνεται υπόψθ για τθν ειςαγωγι ςετµιµατα που απαιτοφν εξζταςθ ςε µία από τισ τζςςερισ ξζνεσ γλϊςςεσ; Λαµβάνεται υπόψη θ ξζνθ γλϊςςα ςτθν οποία πιρεσ τον µεγαλφτερο βακµό. Αν ζνασ υποψιφιοσ, για παράδειγµα, ζχει διαγωνιςτεί ςε τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ και ζχει βακµολογθκεί µε15/20 ςτα αγγλικά, µε 17/20 ςτα γαλλικά καιµε 9/20 ςτα γερµανικά και ζχει δθλϊςει προτίµθςθ για τα Σµιµατα Μζςων Μαηικισ Ενθµζρωςθσ (MME), τότε για τθν ειςαγωγι του κα ςυνυπολογιςτεί ςτο ςφνολο των µορίων του ο βακµόσ των γαλλικϊν, που είναι ο υψθλότεροσ.

(5) Εάν δθλϊςω τµιµατα που περιλαµβάνονται και ςτα δφο Επιςτθµονικά Πεδία που ζχω επιλζξει – τα λεγόµενα κοινά τµιµατα – ςε ποιο από αυτά κα πρζπει να ςθµειϊςω τθν προτίµθςι µου;

Μπορείσ να ςηµειϊςεισ τθν προτίµθςι ςου για τα λεγόµενα κοινά τµιµατα ςε όποιο απότα δφο Επιςτθµονικά Πεδία επικυµείσ. Είναι το ίδιο πράγµα. Αν, για παράδειγµα, ζχεισ επιλζξει το 1ο Πεδίο των Νοµικϊν κ.λπ. Επιςτθµϊν και το 2οΠεδίο των Θετικϊν Επιςτθµϊν και επικυµείσ να δθλϊςεισ τα Παιδαγωγικά Σµιµατα, που περιλαµβάνονται και ςτα δφο Πεδία, µπορείσνα ςθµειϊςεισ τισ προτιµιςεισ ςου γι’αυτά ςε όποιο από τα δφο επικυµείσ. Πρόςεξε όµωσ, πρζπει να τα δθλϊςεισ µία φορά και µόνο. (6) Εάν βγάηω διαφορετικό ςφνολο µορίων ςτα δφο Επιςτθµονικά Πεδία που ζχω επιλζξει, ποιο ςφνολο µορίων κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν επιλογι για να ειςαχκϊ ςε τµιµατα που περιλαµβάνονται και ςτα δφο Πεδία που ζχω δθλϊςει; Θα ληφθεί υπόψη το µεγαλφτερο ςφνολο µορίων. ΢υνεχίηοντασ ςτο παραπάνω παράδειγµα, αν ο υποψιφιοσ που ζχει δθλϊςει το Παιδαγωγικό Ακινασ βγάηει µεγαλφτερο ςφνολο µορίων ςτο 1ο Πεδίο, είναι αυτό ακριβϊσ το ςφνολο µορίων που κα λθφκεί υπόψθ για τθν ειςαγωγι του ςτο τµιµα, ανεξάρτθτα από το αν ζχει ςθµειϊςει τθν προτίµθςι του για το ςυγκεκριµζνο τµιµα ςτα κουτάκια του 2ου Πεδίου. Προςοχι, όµωσ. Αν, για παράδειγµα, ζνασ υποψιφιοσ δθλϊςει το 1ο και το3ο Πεδίο και ςθµειϊςει προτίµθςθ ςτο 1ο Πεδίο γιατα Παιδαγωγικά Σµιµατα, που είναι κοινά µε το 2οΠεδίο, για τθν επιλογι του κα λθφκεί υπόψθ το ςφνολο µορίων που ςυγκζντρωςε ςτο 1ο Πεδίο,


ακόµα και αν ςτο 3ο ςυγκεντρϊνει µεγαλφτερο ςφνολο µορίων, γιατί τα Παιδαγωγικά δενπεριλαµβάνονται ςτο 3ο Πεδίο.

(7) Είµαι περςινόσ απόφοιτοσ, ζδωςα Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ πζρυςι, ζδωςα και φζτοσ. Μπορϊ να κατακζςω Μθχανογραφικό ∆ελτίοκαι για το 90% των κζςεων µζςω των Πανελλαδικϊν και για το 10% των κζςεων χωρίσ εξετάςεισ; Κατηγορηµατικάόχι. Και αν το επιχειριςεισ, κα ςε «ςυλλάβει» ο υπολογιςτισ. Γιατί εφόςον ζδωςεσ φζτοσ εξετάςεισ, όλα τα περυςινά ςου δεδοµζνα ζχουν ακυρωκεί, κατά ςυνζπεια δεν υπάρχει ςφνολο µορίων προθγοφµενθσ χρονιάσ µε το οποίο να µπορζςεισ ναδιεκδικιςεισ το 10% των κζςεων.

(8) Αν ζχω 12 και δθλϊςω 1θ προτίµθςθ τθ Νοµικι και ζνασ άλλοσ ζχει 15 αλλά τθ δθλϊςει 2θ προτίµθςθ, ζχω πικανότθτεσ να µπω εγϊ ι εκείνοσ;

Εκείνοσ θα µπει και όχι εςφ. Επειδι όµωσ αυτό το ερϊτθµα ζρχεται και ςυνεχϊσ επανζρχεται, κα προςπακιςω να το κάνω περιςςότερο κατανοθτό µε παράδειγµα: ο A υποψιφιοσ ζχει ςυγκεντρϊςει 15.600 µόρια και ζχει δθλϊςει 1θ προτίµθςθ το Σµιµα Μακθµατικϊν του Πανεπιςτθµίου Αιγαίου και 2θ το αντίςτοιχο τµιµα τθσ Ακινασ, ενϊ ο B υποψιφιοσ ζχει ςυγκεντρϊςει 15.580 µόρια και ζχει δθλϊςει ωσ 1θ προτίµθςθ το τµιµα Μακθµατικϊν τθσ Ακινασ και ωσ 2θ προτίµθςθ το αντίςτοιχο τµιµα του Αιγαίου. Εκδίδονται τα αποτελζςµατα και θ βάςθ ειςαγωγισ είναι 15.570 για το Μακθµατικό τθσ Ακινασ και 14.010 για το Μακθµατικό του Αιγαίου. Ο A υποψιφιοσ, παρά το γεγονόσ ότι µε τα 15.600 µόρια που είχε ςυγκεντρϊςει ζµπαινε ςτο Μακθµατικό τθσ Ακινασ, κα µπει τϊρα ςτο Μακθµατικό του Αιγαίου, γιατί αυτό είχε δθλϊςει ωσ πρϊτθ προτίµθςθ. Ο B υποψιφιοσ, παρά το γεγονόσ ότι είχε ςυγκεντρϊςει 15.580 µόρια – λιγότερα δθλαδι από τον A υποψιφιο – κα ειςαχκεί ςτο τµιµα τθσ Ακινασ, γιατί το είχε δθλϊςει ωσ 1θ προτίµθςθ. Με άλλα λόγια, αν παροµοιάςουµε τον κάκε υποψιφιο µε ζνα όχθµα, το ςφνολο µορίων είναι θ ποςότθτα βενηίνθσ που κουβαλάει ςτο ντεπόηιτό του και θ προτίµθςθ που κα δθλϊςει είναι ο προοριςµόσ ςτον οποίο επικυµεί να ςταµατιςει. Μπορεί να ξεκινιςεισ από τθν Ακινα και να κζλεισ να πασ Θεςςαλονίκθ. Αν όµωσ θ βενηίνθ που ζχεισ ςτο ρεηερβουάρ φτάνει µόνο για τθ διαδροµι ϊσ τθ Λαµία, κα ςταµατιςεισ ςτθ Λαµία και ασ χτυπιζςαι εςφ ότι κζλεισ να πασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Αν πάλι θ βενηίνθ που ζχεισ ςου φτάνει ϊσ τθ Θεςςαλονίκθ αλλά, επειδι εςφ φοβάςαι ότι µπορεί και να µθ φτάςει, ενϊ κζλεισ να πασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, δθλϊνεισ ότι κζλεισ να ςταµατιςεισ ςτον Βόλο, κα ςταµατιςεισ όντωσ ςτον Βόλο και κα ςου περιςςζψει βενηίνθ. Αν όµωσ παραµζριηεσ τον φόβο ςου και ζλεγεσ βάηω πλϊρθ για Θεςςαλονίκθ ακόµα κι αν θ βενηίνθ ζφτανε µόνο για να πασ ςτον Βόλο, τον Βόλο δεν τον ζχανεσ µε τίποτα, αντικζτωσ


τϊρα

ζχαςεσ

τθ

Θεςςαλονίκθ.

Με άλλα λόγια, µε τθ διλωςθ προτίµθςθσ κακορίηεισ ποφ κζλεισ να ςε πάνε τα µόρια πουςυγκζντρωςεσ. Αν δεν ζχεισ όµωσςυγκεντρϊςει ικανι ποςότθτα µορίων, όςο και να «µαγειρζψεισ» τθν προτίµθςθ, δεν πρόκειται να ςε «πάει» µακρφτερα από τον προοριςµό για τον οποίο φτάνει θ... βενηίνθ. (10) Αν ςυµπλθρϊςω Μθχανογραφικό για το 10% των κζςεων, επιτφχω ςε µια ςχολι, αλλά τελικά αποφαςίςω ότι δεν επικυµϊ να εγγραφϊ και κζλω να παραµείνω ςτθν άλλθ ςχολι, όπου ιδθ ζχω µπει, ζχω αυτι τθ δυνατότθτα; Αςφαλϊσ και ζχεισ αυτι τθδυνατότθτα. Σο γεγονόσ ότι κατακζτεισ Μθχανογραφικό ∆ελτίο για το 10% των κζςεων δεν ακυρϊνειτθν εγγραφι που ζχεισκάνει ςτο τµιµα όπου ζχεισ ιδθ επιτφχει. ΢υνεχίηεισ δθλαδι να είςαι κανονικά φοιτθτισ ι ςπουδαςτισ. Αλλά και όταν µε το καλό βγουν τααποτελζςµατα, αν αποφαςίςεισ ότι δεν κα εγγραφείσ ςτθ νζα ςχολι όπου πζτυχεσ, ςυνεχίηεισ κανονικά τθ φοίτθςιςου ςτθν παλαιά ςχολι.

ΟΙ ΑΘΕΑΣΕ΢ ΠΛΕΤΡΕ΢ ΣΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

΢ΣΟ 1ο ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιοφχοι: (1) του Σµιµατοσ Φιλοςοφίασ Πάτρασ εντάςςονται ςτον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπωσ και αυτοί του Σµιµατοσ Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ και ∆ιαχείριςθσ Πολιτιςµικϊν Αγακϊν του Πανεπιςτθµίου Πελοποννιςου. (2) του Σµιµατοσ Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Μακεδονίασ (κοινό τµιµα του 1ου και 2ου Πεδίου), κατεφκυνςθσ Ειδικισ Αγωγισ, εντάςςονται ςτο ΠΕ71 ∆αςκάλων Ειδικισ Αγωγισ, ενϊ τθσ ΢υνεχοφσ Εκπαίδευςθσ ςτο ΠΕ72 Εκπαιδευτικϊν Ενθλίκων. Επίςθσ πρόςφατα εντάχκθκαν και ςτο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. Προςοχι, ςτο αντίςτοιχο τµιµα τθσ Κορίνκου δεν υπάρχει θ πρϊτθ κατεφκυνςθ. (3) του Σµιµατοσ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ Παντείου (κοινό τµιµα του 1ου και 5ου Πεδίου)εγγράφονται ςτο Οικονοµικό Επιµελθτιριο (χωρίσ να εξεταςτοφν ςτο ΑΟΘ).

(4) των Σµθµάτων Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ φζρουν τον τίτλο του κοινωνιολόγου. Αν όµωσ µετεγγραφοφν ςτο Σµιµα Ιςτορίασ - Αρχαιολογίασ, που αντιςτοιχίηεται, κατοχυρϊνουν τον επαγγελµατικό τίτλο του Φιλολόγου. ΢ΣΟ 2ο ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιοφχοι: (5) τθσ ΢χολισ Εφαρµοςµζνων Μακθµατικϊν και Φυςικϊν Επιςτθµϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου τθσ κατεφκυνςθσ Μακθµατικοφ Εφαρµογϊν (κοινό τµιµα του 2ου και 4ου Πεδίου) και εκείνοι


του Σµιµατοσ Εφαρµοςµζνων Μακθµατικϊν του Πανεπιςτθµίου Κριτθσ εντάςςονται ςτο ΠΕ03 Μακθµατικϊν.

(6) τθσ ΢χολισ Εφαρµοςµζνων Μακθµατικϊν και Φυςικϊν Επιςτθµϊν του ΕκνικοφΜετςόβιου Πολυτεχνείου τθσ κατεφκυνςθσΦυςικοφ Εφαρµογϊν (κοινό τµιµατου 2ου και 4ου Πεδίου)εντάςςονται ςτο ΠΕ04 Φυςικϊν.

(7) του Σµιµατοσ Γεωγραφίασ εντάςςονται ςτο ΠΕ04Γεωλόγων για τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςτο ΠΕ Περιβάλλοντοσ γιαπρόςλθψθ ςε φορείσ του ∆θµοςίου.

(8) του Tµιµατοσ ΢τατιςτικισκαι Αναλογιςτικϊν - Χρθµατοοικονοµικϊν Μακθµατικϊν Αιγαίου(΢άµοσ) µπαίνουν ςτον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται ςτο Οικονοµικό Επιµελθτιριο Ελλάδοσ. ΢ΣΟ 3ο ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιοφχοι: (9) του Σµιµατοσ Βιοχθµείασ και Βιοτεχνολογίασ του Πανεπιςτθµίου Θεςςαλίασ (κοινό τµιµα του 3ου και 4ου Πεδίου)εντάςςονται ςτο ΠΕ04 Χθµικϊν.

(10) τουΣµιµατοσΒιολογικϊν Εφαρµογϊν και Σεχνολογιϊν Ιωαννίνων (κοινό τµιµα του3ου και 4ου Πεδίου) και Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ του ∆θµοκρίτειου Πανεπιςτθµίου Θράκθσ εντάςςονται ςτο ΠΕ4 Βιολόγων. ΢ΣΟ 4ο ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιοφχοι: (11) του Σµιµατοσ ∆ιοικθτικισ Επιςτιµθσ και Σεχνολογίασ κακϊσ και του Σµιµατοσ Βιοµθχανικισ ∆ιοίκθςθσ και Σεχνολογίασ (κοινά τµιµατα του 4ου και 5ου Πεδίου) εντάςςονται ςτο ΠΕ09Οικονοµολόγων και εγγράφονται και ςτο Οικονοµικό Επιµελθτιριο.

(12) του ΣµιµατοσΠολιτιςµικισ Σεχνολογίασ και Επικοινωνίασ (κοινό τµιµα του 1ου και 4ου Πεδίου), Ψθφιακϊν ΢υςτθµάτων, Επιςτιµθσ και Σεχνολογίασ Σθλεπικοινωνιϊν, Επιςτιµθσ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν, Πλθροφορικισ µε Εφαρµογζσ ςτθ Βιοϊατρικι (κοινά τµιµατα του 2ου και 4ου Πεδίου), εντάςςονται ςτο ΠΕ19 Πλθροφορικισ. (13) του Tµιµατοσ Μθχανικϊν Οικονοµίασ και∆ιοίκθςθσ Αιγαίου, εφόςον επιλζξουντθν κατεφκυνςθ Χρθµατοοικονοµικι Μθχανικι, ζχουν τθ δυνατότθτα εγγραφισ ςτο Οικονοµικό Επιµελθτιριο Ελλάδοσ. ΦΙΛΟ΢ΟΦΙΑ ΢το 1ο Επιςτθµονικό Πεδίο οι πτυχιοφχοι του Σµιµατοσ Φιλοςοφίασ Πάτρασ εντάςςονται ςτον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπωσ και αυτοί του Σµιµατοσ Ιςτορίασ, αρχαιολογίασ και ∆ιαχείριςθσ Πολιτιςµικϊν αγακϊν του Πανεπιςτθµίου Πελοποννιςου

SYMVOULES  

SYMVOULES EISAGOGIS

SYMVOULES  

SYMVOULES EISAGOGIS