Page 1

ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΜΑΪΟΤ ΟΛΟΙ ΢ΣΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 10:00 στην ΑΠΛΩΣΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: ΟΧΙ ζην λέν κηζζνιόγην-θηωρνιόγην ηνπ Δεκνζίνπ. 2000 επξώ κεηθηά ζην λενδηόξηζην  ΟΧΙ ζηελ αύμεζε ηωλ ωξώλ εξγαζίαο ζην Δεκόζην  ΟΧΙ ζηε λέα θνξνινγηθή επηδξνκή, αθνξνιόγεην όξην ηα 40.000 επξώ γηα ην δεπγάξη, κε πξνζαύμεζε 5000 επξώ γηα θάζε παηδί. Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε ιαϊθήο θαηαλάιωζεο  ΟΧΙ ζηνλ εθπαηδεπηηθό «Καιιηθξάηε», ζην λέν ζρνιείν ηεο αγνξάο  ΟΧΙ ζηηο ηδηωηηθνπνηήζεηο-ζην μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο 

Η επίζεζε ζηε δωή καο θιηκαθώλεηαη. Με πξφζρεκα ηα λέα ειιείκκαηα ε θπβέξλεζε, κε ηελ ζπκθσλία ηεο ΝΔ θαη ηνπ ΛΑΟΣ δπλακψλεη ηελ επίζεζε. Μην αναγνυπίζειρ ηο δημόζιο σπέορ και ηο έλλειμμα ζαν δικό ζος. Δελ έρεηο θακία επζχλε. Τν ρξένο είλαη φιν «παξάλνκν», απνηππψλεη ηηο πξνθιεηηθέο επηδνηήζεηο ησλ θαπηηαιηζηψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο δεθάδεο θνξναπαιιαγέο πνπ απνιακβάλνπλ, ηνπο ππέξνγθνπο λαηντθνχο εμνπιηζκνχο, ηηο αληηπαξαγσγηθέο δαπάλεο ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ. Σε έλα ρξφλν πάλσ απφ 100 δηο επξψ (!) δφζεθαλ ζηηο ηξάπεδεο, ελψ κφλν ζηηο ηξάπεδεο ηεο Ειβεηίαο, νη θαηαζέζεηο ησλ ειιήλσλ θαπηηαιηζηψλ αλέξρνληαη ζηα 600 δηο επξψ (!). Η θεξδνθνξία ηνπο πξνθάιεζε ηελ θξίζε. Τψξα, ζε θαινχλ λα μαλαπιεξψζεηο. Δελ έρνπλ ηέινο ηα κέηξα. Κάζε ιίγν ζα παίξλνληαη θαη λέα, κε πξφζρεκα ηα ειιείκκαηα. Θέινπλ λα ηζαθίζνπλ ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, λα θηάζνπλ νη κηζζνί ζην επίπεδν απηψλ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο (απφθαζε ζπλφδνπ Κνξπθήο 24-25/3). Δελ ζε αθνξνχλ νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο (θνχξεκα, αλαδηάξζξσζε θιπ…). Απνηεινχλ ηξφπνπο λα μεπεξάζεη ην ζχζηεκα ηελ θξίζε ηνπ, απαμηψλνληαο ειεγρφκελα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ. Φέξλνπλ λέν κηζζνιόγην, πνπ πξνβιέπεη 700-800 επξώ βαζηθό κηζζό. Καηαξγνύλ εμ’ νινθιήξνπ ην 13ν θαη 14ν κηζζό (δώξα Χξηζηνπγέλλωλ, Πάζρα, επίδνκα αδείαο). Καηαξγνύλ όια ηα επηδόκαηα (εμωδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο, δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θ.α.). Σπλδένπλ ην κηζζό κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ απνδνηηθόηεηα (αιήζεηα πωο ζα γίλεη απηό ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο;). Τελ ίδηα ώξα, ε θπβέξλεζε θαηέζεζε ήδε λνκνζρέδην ζηε βνπιή, κε ην νπνίν απμάλεη ηηο ώξεο εξγαζίαο ζην δεκόζην ηνκέα από 37.5 ζε 40 ηελ εβδνκάδα. Αθφκα θαη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν ζε ιίγα ρξφληα ζα απνηειεί καθξηλή αλάκλεζε. Τν «λέν» ζρνιείν, πνπ ζέιεη ην θεθάιαην θαη πινπνηεί ε θπβέξλεζε, κε ηελ ζπκθσλία ΝΔ-ΛΑΟΣ, γίλεηαη αθφκα πην αληηδξαζηηθφ, αθφκα πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Δηαζηξέθεη πιήξσο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ παηδαγσγφ ηνλ κεηαηξέπεη ζε κεζάδνληα ζθφξπησλ δεμηνηήησλ, ζε θσλή, πνπ πξέπεη λα ππεξαζπίδεηαη ηελ ζεκεξηλή θαπηηαιηζηηθή βαξβαξφηεηα, αλ ζέιεη λα αμηνινγεζεί ζεηηθά.

Καμμιά θυσία-την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία! Πάιεςε κε ην ΠΑΜΕ. Εγθαηέιεηςε ηηο ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζε ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ, αιιά θαη απηέο ησλ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ. Γλψξηδαλ εδψ θαη ρξφληα ην ηη έξρεηαη. Έρνπλ επζχλε, γηα ην γεγνλφο πσο φρη κφλν δελ πξνεηνίκαζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ θνηλνχ κε ην εξγαηηθφιατθφ θίλεκα, αιιά πηνζέηεζαλ θπβεξλεηηθέο ζέζεηο, θηλήζεθαλ ζηε ινγηθή ηνπ επξσκνλφδξνκνπ, ζπλέβαιαλ ζην πέξαζκα ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο.  Κάηυ ηα σέπια από ηα Αζθαλιζηικά Ταμεία, ηιρ ζςνηάξειρ, ηοςρ μιζθούρ, ηα Σσολεία και ηα Νοζοκομεία. Να θαιχςεη ηψξα ε θπβέξλεζε θαη ε πινπηνθξαηία ηα ηεξάζηηα ρξέε πνπ έρνπλ πξνο ηα Τακεία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο. Να εμνθιεζνχλ ΑΜΕΣΑ, κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, ηα νθεηιφκελα απφ ηνλ Ο.Π.Α.Δ. ζηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο.  Δημόζια κοινυνική καθολική αζθάλιζη. Πιήξε ζχληαμε ζηα 30 ρξφληα εξγαζίαο (30/30) θαη ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ. Σχληαμε ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο, ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο. Να πξνζκεηξάηαη σο ζπληάμηκνο ν ρξφλνο αλεξγίαο-αδηνξηζηίαο.  Κανένα ζσολείο να μην κλείζει! Καμμιά τάξη πάνω από 20 μαθητές. Μαδηθνί κφληκνη δηνξηζκνί απφ ην ΥΠΕΠΘ.  Άκεζε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Σςνολική απόππιτη ηηρ νέαρ διοικηηικήρ δομήρ. Όρη ζηνλ «Καιιηθξάηε», ζην απνθεληξσκέλνδηαθνξνπνηεκέλν ζρνιείν ηεο αγνξάο. Έμσ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ρνξεγνί απφ ηα ζρνιεία.  Αποκλειζηικά δημόζια δυπεάν ενιαία παιδεία για όλοςρ. Δίρξνλε ππνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή Αγσγή γηα φια ηα παηδηά. Εληαίν δσδεθάρξνλν ππνρξεσηηθφ ζρνιείν. Επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δσδεθάρξνλεο εθπαίδεπζεο.

apergia pame  
apergia pame  

apergia pame