Page 1

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΩΗΝ-ΣΝΒ

Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου Δημοτικό Συμβούλιο Χίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εκ της υπ' αριθμ. 1 της 20/01/2014 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου Αριθμός απόφασης

27/2014 24ο θέμα Η.Δ. Περίληψη απόφασης

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Χίου. Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς» Π.Ε.Χίου σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με ημερομηνία 15/01/2014, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ α/α 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου Καμπούρης Στυλιανός Λαμπρινούδης Παντελής Θλιβίτου Αθηνά Ντομάτας Ισίδωρος Σουρέλας Σταμάτιος Κοντούδης Μιχαήλ Ρισκάκης Πέτρος Λιγνός Γεώργιος Ξυδιάς Παντελής Μιχαηλίδης Σταύρος Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά Σκούφαλος Μάρκος Αμπαζή Στυλιανή

α/α 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου Νύκτας Νικόλαος Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά Μυριαγκός Βασίλειος Καλαγκιάς Αντώνιος Μάντικας Δημήτριος Φλάμος Πέτρος Αποστολίδης Παντελής Βεϊογλάνης Ευστράτιος Μόσχοβος Ιωάννης Στείρος Πολύδωρος Καλλίκης Ιωάννης Βαρβάκης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α 1 3 5 7 9 11 13 15

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου Στεφάνου Παντελής Γιαννάρας Μικές Μαρτάκης Νικόλαος Χρίτης Γεώργιος Χαλλιορής Ιωάννης Στρουμπής Ευστράτιος Πατούνας Ιωάννης Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)

α/α 2 4 6 8 10 12 14 16

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου Μούνδρος Κωνσταντίνος Φαρατζής Στέφανος Κλεισσάς Κ. Ηλίας Φυτούσης Μιχαήλ Ατσάλης Ευάγγελος Μισετζής Ιωάννης Μερούσης Χριστόφορος Κωστάλα Κλεάνθη

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται. Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος -Αποχωρήσεις-ΠροσελεύσειςΚατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Στείρος και αποχώρησε η κ. Θλιβίτου. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Σεττάκη. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. Αποστολίδης και Κλεισσάς Θ. Ηλίας.

1


ΑΔΑ: ΒΙΡΧΩΗΝ-ΣΝΒ

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Μυριαγκός και αποχώρησε ο κ. Καλλίκης. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μυριαγκός. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης επανήλθε η κ. Θλιβίτου. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Σεττάκη. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 35ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Βεϊογλάνης. Τέθηκαν ομόφωνα -3- θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία συζητήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης: 1. Αίτημα ΜΕΟΘ για συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων. 2. Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με το Δήμο Οινουσσών. 3. Παράταση της σύμβασης με την εταιρεία ΓΟΥΡΛΗΣ-ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ-ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ Ο.Ε. Το κατεπείγον των θεμάτων δικαιολογείται ως εξής: 1. Πρέπει να εκφραστεί η βούληση του δημοτικού συμβουλίου για να διοργανωθούν έγκαιρα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις. 2. Το σχέδιο της Π.Σ. με το Δήμο Οινουσσών πρέπει να εγκριθεί άμεσα λόγω καταληκτικών προθεσμιών για την υποβολή της σχετικής πρότασης. 3. Η παράταση της σύμβασης με την εταιρεία ΓΟΥΡΛΗΣ - ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ - ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ Ο.Ε. πρέπει να δοθεί πριν την ημερομηνία λήξης, (24.1.2014).

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:

KZ.Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Χίου. Εισήγηση κ. Δημάρχου μετά πό έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού ττης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. <<Σύμφωνα με: Το γεγονός ότι ο Δήμος Χίου έχει επιτακτικές ανάγκες φροντίδας, συντήρησης και καθαριότητας οδών, πάρκων, παιδικών χαρών, αλσυλλίων και κάθε άλλου δημοτικού χώρου σε ολόκληρο το νησί της Χίου, το εργατοτεχνικό προσωπικό των ανωτέρω ειδικοτήτων που ήδη υπηρετεί στον Δήμο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την συνένωση των 8 τέως Δήμων του νησιού, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις αυξημένες απαιτήσεις για συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων λόγω της προσέλευσης τουριστών στο νησί κατά την θερινή περίοδο Προτείνεται, σύμφωνα με α) το υπ' αριθ. πρωτ. 877/09-01-2014 έγγραφο του Προϊστάμενου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, β) την υπ' αριθ. πρωτ. 2698/20-01-2014 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πίστωσης στους Κ.Α: 20-6041.001 και Κ.Α: 20-6054.001 και γ) τον ΟΕΥ του Δήμου Χίου, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, πεντάμηνης διάρκειας για τη κάλυψη εποχικών αναγκών, των ακόλουθων ειδικοτήτων: 1. Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 2. Τρεις (3) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 3. Είκοσι επτά (27) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για Απορριμματοφόρα 4. Δεκαπέντε (15) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Οδοκαθαριστές Στη περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στέλνει εισηγητική έκθεση στο ΥΠΕΣ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που θα μας ζητείται η αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ για το προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2014 δεν έχει ακόμα αποσταλεί στην υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να λάβει εκ νέου απόφαση αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην οποία θα μνημονεύεται η σχετική εγκύκλιος ώστε να εγκριθούν και να κατανεμηθούν οι θέσεις.>> Στη συζήτηση που ακολούθησε η μείζονα μειοψηφία δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει την εισήγηση επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. Μ ελάσσονα μειοψηφία δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό εμμένοντας στη θέση της για προσλήψεις μονίμου προσωπικού στο Δήμο Χίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου, το αριθ. 877/09-01-2014 έγγραφο του Προϊστάμενου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την υπ' αριθ. πρωτ. 2698/20-01-2014

2


ΑΔΑ: ΒΙΡΧΩΗΝ-ΣΝΒ

βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθ. 5/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Ν. 4071/2012, 3463/2006 και 3582/2010

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία [Σε σύνολο -21- παρόντων, ψήφισαν υπέρ οι -15- σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφησαν κατά οι -3- παρόντες της μείζονος μειοψηφίας και ψήφισαν λευκό οι -3- σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας].  Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, πεντάμηνης διάρκειας για τη κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, των ακόλουθων ειδικοτήτων: 1. Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 2. Τριών (3) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 3. Είκοσι επτά (27) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για Απορριμματοφόρα 4. Δεκαπέντε (15) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Οδοκαθαριστές Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους Κ.Α. εξόδων 20-6041.001 και 20-6054.001 του προϋπολογισμού έτους 2014. Η αναγκαιότητα προκύπτει επειδή: Ο Δήμος Χίου έχει επιτακτικές ανάγκες φροντίδας, συντήρησης και καθαριότητας οδών, πάρκων, παιδικών χαρών, αλσυλλίων και κάθε άλλου δημοτικού χώρου σε ολόκληρο το νησί της Χίου. Το εργατοτεχνικό προσωπικό των ανωτέρω ειδικοτήτων που ήδη υπηρετεί στον Δήμο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την συνένωση των 8 τέως Δήμων του νησιού, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις αυξημένες απαιτήσεις για συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων λόγω της προσέλευσης τουριστών στο νησί κατά την θερινή περίοδο. Η παρούσα να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου-Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Λογιστηρίου και στη Δ/νση Καθαριότητας.

H απόφαση αυτή πήρε α/α 27/2014 O Πρόεδρος Υπογραφή

Τα μέλη υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Χίος 10/02/2014 Η επί των πρακτικών Κούτσουρα Νίκη

3

Ξ’ξ™ξ΅ξ§ξ©ξ—ξ ξ£ξ ξ’ signed  
Ξ’ξ™ξ΅ξ§ξ©ξ—ξ ξ£ξ ξ’ signed  
Advertisement