Page 1


ΡΕ΢ΛΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ

ΑΦΛΕ΢ΩΜΑ 1912-2012....................................3-4

ΝΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ SUNSET DEREK.………….…….…….5-7

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ

ΦΤΛΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ..................................8-10 ΜΟΥΣΛΚΑ ΝΕΑ..............................................11-13 ΑΚΛΘΤΛΚΑ...................................................14-16 Ρ΢ΟΣΦΟ΢ΕΣ.....................................................17 ΑΓΓΕΛΛΕΣ...........................................................18

ΣΛΔΕ΢ΘΣ ΑΝΔ΢ΕΑΔΘΣ www.sportschios.gr

ΦΤΛΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΕΛ΢ΘΝΘ ΧΕΝΝΕ΢ΜΡΛΧΛΕ΢


1912-2012

Το 1912 ο ελλθνικόσ ςτρατόσ απελευκερϊνει τθ Μακεδονία και τθν Ιπειρο και ςτθ ςυνζχεια το Γενικό Επιτελείο Στρατοφ αποφαςίηει τθν απελευκζρωςθ των νθςιϊν του Αιγαίου. Είχαν προθγθκεί ενζργειεσ διαφόρων Χιωτϊν, που είχαν ζρκει ςε επαφι με τον πρωκυπουργό Ελευκζριο Βενιηζλο, για να του ηθτιςουν βοικεια για να απελευκερωκοφν.Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ με ναφαρχο τον γενναίο Υδραίο Ραφλο Κουρουνιϊτθ αναλαμβάνει τθν απελευκζρωςθ των νθςιϊν. Ρρϊτα απελευκζρωςε τθ Λιμνο, ςτθ ςυνζχεια τθ Κάςο, τθν Μμβρο , τθν Σαμοκράκθ, τα Ψαρά και ςτισ 8 Νοεμβρίου τθ Λζςβο. Τθν 11θ Νοεμβρίου του 1912 ο ελλθνικόσ ςτόλοσ(3 καταδρομικά «Μακεδονία», «Εςπερία», «Αρκαδία», δφο αντιτορπιλικά «Νζα Γενεά», «Κεραυνόσ» και 3 μεταγωγικά«Ρατρίσ», «Σαπφϊ», «Εριζττα» με 2500 ςτρατιϊτεσ) φτάνει ζξω από το λιμάνι τθσ Χίου. Οι Χιϊτεσ υποδζχονται το ςτρατό χαροφμενοι και ςίγουροι ότι αυτι τθν φορά κα καταφζρουν να αποτινάξουν τον Τουρκικό ηυγό.


Από το καταδρομικό Μακεδονία αποβιβάηεται ςτο λιμάνι μια αντιπροςωπεία και πθγαίνει να διαπραγματευτεί τθν παράδοςθ του νθςιοφ. Ο ςτρατιωτικόσ διοικθτισ του νθςιοφ Ηιχνφ Μπζθσ αρνείται να το παραχωριςει και ,υπολογίηοντασ βοικεια από τθ Μικρά Αςία , δθλϊνει ότι κα το υπεραςπιςτεί μζχρι τζλουσ. Ζτςι μετά τθν άρνθςθ των Τοφρκων οι Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ , 3 τάγματα πεηικοφ και μία ορεινι πυροβολαρχία, αποβιβάηονται ςτο Κοντάρι(περιοχι αεροδρομίου) με αρχθγό το ςυνταγματάρχθ Νικόλαο Δελαγραμμάτικα. Οι πρϊτοι νεκροί από τον ελλθνικό ςτρατό είναι γεγονόσ και αυτοί είναι ο Εμμανουιλ Ροκθτόσ και ο Λωάννθσ Χρυςολωράσ. Τθν επόμενθ μζρα ο ελλθνικόσ ςτρατόσ μπαίνει ςτθν πόλθ τθσ Χίου . Οι Τοφρκοι οπιςκοχωροφν και πθγαίνουν προσ τον Κορακάρθ. Οι ςυγκροφςεισ ςυνεχίηονται και τισ επόμενεσ μζρεσ , καταλαμβάνονται τα Καμπόχωρα και ο Άγιοσ Γεϊργιοσ Συκοφςθσ . Στθ μάχθ του Αίπουσ ςκοτϊνονται ο Νικόλαοσ ΢ίτςοσ και ο Λωάννθσ Ραςτρικάκθσ. Για 40 περίπου μζρεσ ςυνεχίςτθκαν οι μάχεσ και ςτισ 20 Δεκεμβρίου ζνασ Τοφρκοσ αξιωματικόσ ενθμερϊνει το Δελαγραμμάτικα ότι οι Τοφρκοι κζλουν να παραδοκοφν. Ο Ηιχνφ Μπζθσ υπογράφει τθν παράδοςθ του νθςιοφ τθν επόμενθ μζρα, αφινοντασ δεκάδεσ πυροβόλα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Από τουσ 2044 αιχμαλϊτουσ , οι βαριά τραυματίεσ μεταφζρκθκαν ςτον Τςεςμζ , ενϊ οι υπόλοιποι ςτθν Ρελοπόννθςο. Οι Χιϊτεσ δεν πείραξαν τουσ αναχωροφντεσ Τοφρκουσ, δείχνοντασ μεγάλθ ανκρωπιά.


ONOMAZETE ΓΛΩ΢ΓΟΣ ΝΤΕ΢ΕΚΟΡΟΥΛΟΣ ΚΑΛ ΓΕΝΝΘΚΘΚΕ ΤΟ 1985.ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΣΤΟ ΚΛΑΤΟ ΚΑΛ ΑΡΟ 15 Χ΢ΟΝΩΝ ΕΡΑΛΗΕ ΜΟΥΣΛΚΘ ΣΑΝ DJ ΣΤΑ ΣΧΟΛΛΚΑ PARTIES .ΑΡΟ ΤΟ 2002 ΕΡΑΛΗΕ ΣΤΑ ΡΟΛΟ ΓΝΩΣΤΑ ΜΑΓΑΗΛΑ ΤΘΣ ΡΟΛΘΣ ΤΟΥ.ΑΡΟ ΤΟ 2005 Α΢ΧΛΣΕ ΤΘΝ ΡΑ΢ΑΓΩΓΘ ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΚΑΛ ΤΟ 2010 Ε΢ΧΕΤΑΛ Θ Ρ΢ΩΤΘ ΚYΚΛΟΦΟ΢ΛΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ”The Sound Of Everything” ΚΑΛ ΑΜΕΣΩΣ ΓΛΝΕΤΑΛ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛ ΕΞΩΤΕ΢ΛΚΟ.

C.M.Ρότε ξεκίνθςεσ να αςχολζιςαι με τθν μουςικι; SUNSET DEREK : Ξεκίνθςα να αςχολοφμαι με τθν μουςικι ςχετικά ςε μικρι θλικία, από τότε που κυμάμαι τον εαυτό μου δθλαδι.. Δθμοτικό ςκζψου. Ρρϊτα με κάποια μακιματα πιάνου και ζπειτα ,μου μεγάλωςε το ενδιαφζρον από διάφορα μουςικά ερεκίςματα που ζρχονταν ςτα αυτιά μου, από τθν ςυλλογι δίςκων που βρικα του πατζρα μου και από τα ξαδζρφια μου που ιταν μεγαλφτερα ςε θλικία και με ζβαηαν ςτο κλίμα τθσ εποχισ , και ςυγκεκριμζνα ςτα 90'σ. C.M.Τι είναι για εςζνα θ μουςικι; SUNSET DEREK : Δφναμθ και ζκφραςθ τθσ ψυχισ .

C.M. Εμφανιηεςαι κάπου αυτι τθν περίοδο; SUNSET DEREK: Εμφανίηομαι ςε διάφορα barο/clubs τθσ Ακινασ παρζα με άλλουσ Jockeys φίλουσ και ςυνεργάτεσ και κάνω και αρκετζσ guest εμφανίςεισ ςτθν επαρχία όπωσ Κόρινκο , Κιάτο , Ξυλόκαςτρο , Τρίπολθ , Μυτιλινθ , Ράτρα κτλ..


C.M. Τα μελλοντικά ςου ςχζδια;

SUNSET DEREK: Partie's / και αρκετζσ παραγωγζσ ,όπωσ Original tracks , κάποιεσ ςυνεργαςίεσ παρζα με καταξιωμζνουσ Ζλλθνεσ παραγωγοφσ και αρκετά remixes φυςικά.ίςωσ και ζνα άλμπουμ, αλλά είναι λίγο μακρινό αυτό.

C.M. Θ άποψθ ςου για τθν Ελλθνικι Dance ςκθνι; SUNSET DEREK : Πςον αφορά τθν παραγωγι , το επίπεδο των Ελλινων ςυνζχεια ανεβαίνει και εξελίςςεται. Είναι κάτι που με χαροποιεί αφάνταςτα γιατί ςυνζχεια βγαίνουν πολφ καλζσ δουλειζσ από νζα παιδιά, άςχετα με το style τθσ θλεκτρονικισ μουςικισ που υποςτθρίηουν . φυςικά οι ιδθ καταξιωμζνοι Ζλλθνεσ παραγωγοί ςυνεχίηουν να κρατοφν το επίπεδο ψθλά και να μασ χαρίηουν φοβερζσ δουλειζσ .Με τθν clubbing ςκθνι υπάρχει ζνα μπζρδεμα, γιατί πλζον τα μαγαηιά χάνουν το χαρακτιρα τουσ και μπαίνουν ςε άλλα μονοπάτια, είτε λόγω τθσ οικονομικισ καταςτάςεισ που επικρατεί ςτθν χϊρα είτε τθσ μόδασ των "Greek Nights" και ζτςι λιγοςτεφουν οι χϊροι που υποςτθρίηουν τθν dance ςκθνι. Οι παροδικοί jockeys πλθκαίνουν, παιχνίδια πολλά, κόντρεσ και ίντριγκεσ και αυτό είναι άλλο ζνα αρνθτικό ςτοιχειό του clubbing. Αλλά όμωσ μζςα από αυτό κα ξεχωρίςουν αυτοί που πρζπει να μείνουν από αυτοφσ που πρζπει να φφγουν. Βζβαια γίνεται μεγάλθ προςπάκεια από πολλζσ ομάδεσ που αγαποφν τθν Dance ςκθνι και από μαγαηιά που ςζβονται το χϊρο τουσ και το όνομα τουσ ακόμα και διοργανϊνουν μεγάλα events με καλά ονόματα του εξωτερικοφ και με κορυφαίουσ Ζλλθνεσ jockeys, και αυτό είναι ζνα ελπιδοφόρο μινυμα για τθν ςυνζχεια και πιςτεφω ότι με λίγθ υπομονι και ψφχθ ακόμα το clubbing κα πάρει τθν κζςθ που του ανικει, όπωσ παλιά .


C.M. Θ άποψθ ςου για το περιοδικό μασ;

SUNSET DEREK : Μια υπζροχθ προςπάκειά από τθν μεριά ςασ ζτςι ϊςτε ο κόςμοσ να ενθμερωκεί για καινοφργια πράγματα και νζεσ απόψεισ και ευχαριςτϊ που μου δϊςατε τθν δυνατότθτα , ζςτω και από 5 γραμμζσ να γίνω και εγϊ μζροσ αυτισ τθσ προςπάκειασ . Εφχομαι τα καλφτερα . C.M. Σε ευχαριςτοφμε πολφ.Σου ευχόμαςτε τα καλφτερα και ελπίηουμε να ςε ακοφςουμε και ςτθν πόλθ μασ. SUNSET DEREK : Το εφχομαι !


ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ

Ζνασ ωραίοσ εφκολοσ και διαςκεδαςτικόσ τρόποσ να αλλάξετε και να διακοςμιςετε τα ακουςτικά ςασ !


Τα υλικά που κα χρειαςτείτε είναι : Ρλαςτικζσ χάντρεσ (ςε χρϊματα τθσ επιλογισ ςασ) Ψαλίδι

Κάντε μια ςχιςμι ςτθ χάντρα, (χρθςιμοποιιςτε το ψαλίδι), ανοίξτε τθ χάντρα και περάςτε τθ πάνω ςτο καλϊδιο. Κόψτε όςεσ χάντρεσ κζλετε, και καλφψτε όλο ι ζνα μζροσ του καλωδίου. Είναι πολφ εφκολο, απλϊσ χρειάηεται λίγο χρόνο.


Ζτςι το καλϊδιο δεν γίνεται κουβάρι και τα ακουςτικά ςασ ςίγουρα δεν κα μπερδευτοφν με κάποιου άλλου!

Καλές δημιουργίες


ΜΟΤ΢ΙΚΑ ΝΕΑ Σσγγραυέας η Britney; Τθ γνωρίςαμε ςαν τραγουδίςτρια, τθν ζχουμε δει ςτο ρόλο του κριτι ςτο X-Factor και ςε αυτόν τθσ business woman, λανςάροντασ τθ δικι τθσ ςειρά αρωμάτων, πλζον φαίνεται πωσ ιρκε θ ϊρα θ Britney Spears να μασ ςυςτθκεί και ωσ ςυγγραφζασ. Θ τραγουδίςτρια βρίςκεται ςε ςυηθτιςεισ με τον εκδοτικό οίκο HarperCollins ςχετικά με τθ ςυγγραφι του πρϊτου τθσ βιβλίου και ςυγκεκριμζνα ενόσ διθγιματοσ μυκοπλαςίασ το οποίο όμωσ κα περιζχει ςτοιχεία από τθν πραγματικι ηωι τθσ Britney. Τισ ςυηθτιςεισ επιβεβαίωςε και ο εκπρόςωποσ τθσ star, δθλϊνοντασ ωςτόςο πωσ τίποτα δεν είναι οριςτικό. Θ Britney Spears διακζτει πάντωσ μια μικρι πείρα ςτο γράψιμο κακϊσ το μακρινό 2000 είχε γράψει μαηί με τθν μθτζρα τθσ το βιβλίο "Britney Spears: Heart to Heart" το οποίο μιλοφςε για τθν πορεία τθσ προσ τθ δόξα αλλά και τθ δφςκολθ ςχζςθ μθτζρασ-κόρθσ. Αναμφίβολα, όλοι οι fan τθσ Britney εφχονται οι ςυηθτιςεισ να καρποφοριςουν και ςφντομα να εκδοκεί το πρϊτο ςυγγραφικό εγχείρθμα τθσ τραγουδίςτριασ.

Νέες λαμπερές παροσσίες στα American Music Awards Διαρκϊσ αυξάνεται θ λαμπερι λίςτα των καλλιτεχνϊν που κα τραγουδιςουν ηωντανά ςτα φετινά American Music Awards τα οποία κα πραγματοποιθκοφν ςτισ 18 Νοεμβρίου ςτο Los Angeles.


Μετά τουσ ιδθ γνωςτοφσ Taylor Swift, Nicki Minaj, Christina Aguilera, Pitbull, Carrie Underwood και Linkin Park οι διοργανωτζσ ανακοίνωςαν πωσ το παρόν ςτθ μεγάλθ βραδιά κα δϊςουν και οι Justin Bieber, Ke$ha, Usher και No Doubt, δθμιουργϊντασ προςδοκίεσ για ζνα αξζχαςτο show. Κυμίηουμε πωσ θ Nicki Minaj ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ υποψθφιότθτεσ (4) μαηί με τθν Rihanna, ενϊ το βραβείο του "καλλιτζχνθ τθσ χρονιάσ" κα διεκδικιςει θ Riri μαηί με τουσ Katy Perry, Justin Bieber, Maroon 5 και Drake..

ADELE-SKYFALL (Darkon’s deep mix) O DARKON ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ UNOFFICIAL REMIX ΢ΣΟ ΠΟΛΤΑΓΑΠΗΜΕΝΟ SKYFALL TΗ΢ ADELE ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ DEEP HOUSE ΜΙΧ ΠΟΤ ΘΑ ΢Α΢ ΠΑΡΑ΢ΤΡΕΙ ΢ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΣΟΤ. ΚΑΣΕΒΑ΢ΣΕ ΣΟ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΙ΢ΗΜΟ SITE TOY DARKON www.darkon.gr

DJ KAKOS ΢ΣΟ METROPOLIS


ΤΘΝ ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ Β΢ΕΚΘΚΑΜΕ ΣΤΟ METROPOLIS ΓΛΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ DJ KAKO.ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΑ ΡΟΥΜΕ..ΟΣΟΛ ΔΕΝ Θ΢ΚΑΝ ΑΡΛΑ ΕΧΑΣΑΝ...

ΡΕ΢ΛΣΣΟΤΕ΢ΕΣ ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΛΕΣ ΣΤΟ www.chiosmagazine.g


ΑΘΛΗΣΙΚΑ Με ηο δεξί ζηο νέο ππωηάθλημα ο Ν.Ο.Χίος Ρρεμιζρα με το δεξί ςτο πρωτάκλθμα πόλο τθσ ςεηόν 2012-13 για τον Ναυτικό Πμιλο Χίου, ο οποίοσ επικράτθςε εφκολα με 13-8 του Ρανιωνίου ςτο Λωνικό Κολυμβθτιριο, ςε ζνα παιχνίδι που μεταδόκθκε ηωντανά από το www.sportschios.gr. Οι παίκτεσ του Γιϊργου Μπελζγρθ μπικαν δυνατά ςτον αγϊνα και επζβαλαν τον ρυκμό τουσ μζχρι και το τζλοσ. Ο Ν.Ο.Χ. προθγικθκε 2-1 ςτο πρϊτο οκτάλεπτο, αλλά ςτο δεφτερο το επιμζρουσ 4-2 ζδωςε αζρα τεςςάρων γκολ ςτθν ομάδα του νθςιοφ μασ. Θ διαφορά ζφταςε μζχρι και τα 7 γκολ, για να μειϊςει ςτα τελευταία λεπτά του αγϊνα θ ομάδα τθσ Νζασ Σμφρνθσ, με επιμζρουσ ςκορ 3-4 ςτο τζταρτο οκτάλεπτο. Από τουσ γθπεδοφχουσ δεν αγωνίςτθκε ο Στζλιοσ Μιμίδθσ, ο οποίοσ ιταν τιμωρθμζνοσ από τθν περςινι ςεηόν, ενϊ ο διαιτθτισ Σταυρόπουλοσ απζβαλε με αντικατάςταςθ ςτο 3ο οκτάλεπτο τον Γιϊργο Κατςουλάκθ και ςτο 4ο οκτάλεπτο τον Γιάννθ Γαβαλά, για διαμαρτυρίεσ. Τθν επόμενθ αγωνιςτικι ο Ν.Ο.Χ. αγωνίηεται εκτόσ ζδρασ το ερχόμενο Σάββατο ςτθν Ράτρα, ςτισ 8μ.μ., με αντίπαλο τον Ν.Ο.Ρ. Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-1, 4-2, 3-4. ΝΟ Χίου: Κεοδωρόπουλοσ 3, Μιράλθσ 3, Φουντοφλθσ Γιϊργοσ 2, Μπεριςτιάνοσ 1, Χατηθκυριακάκθσ 1, Κατςουλάκθσ 1, Ντοφλοσ 1, Κόχειλασ 1 Πανιώνιοσ: Κωμάκοσ 2, Cakic 2, Αναςταςιάδθσ 1, Αλεξάκθσ 1, Κουτςιαλισ 1, Λφκαρθσ Λουκάσ 1


Νίκη ηίηλος για ηον ΒΑΟΛ ζηιρ Γςναίκερ Ντζρμπι για ζνα μόνο θμίχρονο ςτθ 2θ αγωνιςτικι των Γυναικϊν ανάμεςα ςτον Αιγζα και τον ΒΑΟΛ όπου νικιτρια ομάδα αναδείχτθκε αυτι του ΒΑΟΛ με 41-67 ςτο Κλειςτό Χίου. Στο πρϊτο θμίχρονο και οι δυο ομάδεσ πιγαιναν πόντο πόντο με τθ μεγαλφτερθ διαφορά να φτάνει ςτο +5 υπζρ του ΒΑΟΛ και το ςκορ θμιχρόνου ςτο 23-28. Στθν επανάλθψθ, ο προπονθτισ του ΒΑΟΛ, Ραντελισ Βοφλικασ εκμεταλλεφτθκε τισ "ψθλζσ" του Τςαροφχα και Ηαχαριάδου και ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία τθσ Ψϊρρα, ζκανε ζνα ςερί 5-21 ςτο τρίτο δεκάλεπτο και ξζφυγε ςτο ςκορ. Στο τζλοσ ο Αιγζασ προςπάκθςε να αντιδράςει με τθν ζμπειρθ Γκρίτηαλθ αλλά θ ςωςτι αμυντικι λειτουργία του ΒΑΟΛ δεν το επζτρεψε και ζφερε το τελικό 41-67 που δίνει τον πρϊτο λόγο ςτθν υπόκεςθ τίτλου για τθν ομάδα των Λιβαδίων. Για τον ΒΑΟΛ ξεχϊριςαν οι Τςαροφχα Κ., Ηαχαριάδθ, Ψϊρρα και Νεςτορίδθ, ενϊ από τον Αιγζα θ Γκρίτηαλθ. Τα δεκάλεπτα: 11-15, 23-28, 28-49, 41-67 ΑΙΓΕΑ΢ (Γιαςεμισ-Αργυροφδθσ) Μαρκάκθ 2, Σερζπα 3, Κιρκινζηθ, Βουγιοφκα, Κρουςουλοφδθ, Γκρίτηαλθ 18(1), Καροφςθ 4, Ταχτςίδου 2, Κάβουρα 2, Γιαςεμι 10(2), Τοτςίδου, Τριανταφυλλάκθ. ΒΑΟΛ (Βοφλικασ-Αραμπατηάνθ) Ψϊρρα 16, Καμαράδου, Μαργαρίτθ 3, Νεςτορίδθ 12(2), Ρφρρου, Γρθγοριάδου, Γ. Τςαροφχα 2, Συρρι, Κουτουβίδθ 2, Ηαχαριάδθ 15(1), Βερβζρθ, Κ. Τςαροφχα 17.

ΕΝΩ΢Η-ΦΟΒ 42-28 (Γυναικϊν) Το απόγευμα του Σαββάτου θ Ζνωςθ πιρε το πρϊτο ροη φφλλο αγϊνα για τθ φετινι χρονιά επί του ΦΟΒ. Σε ζνα παιχνίδι όπου οι τυπικά γθπεδοφχοι παρατάχκθκαν με ςοβαρζσ ελλείψεισ κατάφεραν να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ του αγϊνα και με τισ «παλιζσ» Καλλίκθ και Βαβοφλθ να δείχνουν το δρόμο ζφταςαν ςε μια εφκολθ νίκθ επί του φιλόδοξου για τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα ΦΟΒ που είχε για μια ακόμα ςυνάντθςθ τον προπονθτι του, Κϊςτα Αμζντα να παρακολουκεί από τισ κερκίδεσ. Ο αγϊνεσ ξεκίνθςε με τθν Ζνωςθ να ξεφεφγει νωρίσ (10-02) αλλά τον ΦΟΒ να απαντάει και να κρατιζται κοντά ςτο ςκορ μζχρι και το θμίχρονο. Στθ ςυνζχεια όμωσ θ Ζνωςθ με καλι άμυνα και εφκολα καλάκια ςτον αιφνιδιαςμό αλλά και περνϊντασ τθ μπάλα μζςα ςτθ ρακζτα απζναντι ςε ςτθμζνθ άμυνα ανζβαηε αργά αλλά ςτακερά τθ διαφορά μζχρι το τελικό 42-28.


Από τον ΦΟΒ προςπάκθςε θ Κλιβίτθ ενϊ καλι ιταν θ διαιτθςία των Μπαμπανιϊτθ – Κουδουμνάκθ. Τα δεκάλεπτα: 10-04, 13-11, 10-06, 09-07 ΕΝΩ΢Η (Μπουμποφλθσ): Μακιοφδθ Σ., Καςμά 4, Καμποφρθ 1, Γεωργοφλθ 2, Καλλίκθ 14, Μελζκου 2, Μακιοφδθ Μ. 4, Βαβοφλθ 15. ΦΟΒ: Λιβανοφ 2, Ραντελόγλου 2, Μανιάτθ, Κατςάλα 6, Στζγκου 2, Κονςταντίνοβα 4, Κλιβίτθ 8, Μοςχοφρθ 4, Αργυροφδθ.

Επιςτροφι ςτισ νίκεσ για τθν Δάφνθ, ιςόπαλοι Καρυζσ και Μικραςιατικι. Θ Δάφνθ επζςτρεψε ςτισ νίκεσ, μετά τθν βαριά ιττα από τον Κανάρθ ςτα Νζνθτα, αφοφ επικράτθςε άνετα του Θρακλι με 3-0 ςτο δθμοτικό ςτάδιο, πραγματοποιϊντασ εξαιρετικι εμφάνιςθ. Μετά από αυτό το αποτζλεςμα θ ομάδα του Δαφνϊνα πζραςε ξανά ςτθν κορυφι τθσ βακμολογίασ και περιμζνει ιττα του Κανάρθ ςτο παιχνίδι με τθν Καλαμωτι για να παραμείνει εκεί μαηί με τθν ομάδα των Νενιτων. Στον ςθμερινό αγϊνα οι γθπεδοφχοι είχαν τθν κατοχι αλλά και τισ ευκαιρίεσ, ενϊ οι περιςςότερεσ επικζςεισ τουσ ζγιναν από τα άκρα. Από τθν άλλθ, ο Θρακλισ απείλθςε ελάχιςτα τθν εςτία του Βαβάκα. Στα αξιοςθμείωτα του παιχνιδιοφ θ επιςτροφι ςτθν αγωνιςτικι δράςθ του Χριςτου Σαββίδθ, αλλά και του Γιϊργου Σγουράκθ μετά από τουσ ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ που είχαν.

Ιςόπαλοι Καρυζσ και Μικραςιατική Στο γιπεδο των Καρυϊν θ τοπικι ομάδα αναδείχκθκε ιςόπαλθ 2-2 με τθν Μικραςιατικι και ζφταςε τουσ 5 βακμοφσ. Οι φιλοξενοφμενοι μπικαν καλφτερα ςτα πρϊτα 15 λεπτά του αγϊνα και κατάφεραν να ανοίξουν το ςκορ μετά τθν ςζντρα του Φεγγουδάκθ και τθν προβολι του Σκανδάλθ. Ο Φεγγουδάκθσ αντιμετϊπιςε πρόβλθμα ςτουσ προςαγωγοφσ και αντικαταςτάκθκε λίγο αργότερα από τον Αναςταςίου. Οι γθπεδοφχοι ζφεραν το παιχνίδι ςτα ίςα ςτο 26' με τον Λάγαρθ μετά από εκτζλεςθ κόρνερ. Θ Μικραςιατικι προθγικθκε ξανά όταν ο Αναςταςίου ζκανε τθ ςζντρα, ο Μοςχοφρθσ πρόλαβε τον τερματοφφλακα των Καρυϊν και ζςτρωςε ςτον Οταμπαςίδθ που ζςτειλε τθ μπάλα ςτα δίχτυα. Λίγο αργότερα θ Μικραςιατικι διαμαρτυρικθκε για πζναλτι πάνω ςτον Ραντελίδθ, αλλά ο Ευςτρατίου είπε "παίηεται", ενϊ τραυματίασ αποχϊρθςε και ο Λάγαρθσ (γόνατο) και ςτθ κζςθ του πζραςε ο Δόλωμασ, ο οποίοσ ιςοφάριςε τελικά για τισ Καρυζσ μετά από μία αναμπουμποφλα ςτθν άμυνα των "κιτρινόμαυρων". Θ τρίτθ αναγκαςτικι αλλαγι ςτο παιχνίδι ιταν για τισ Καρυζσ με τον 15χρονο Ραςβάντθ να περνάει ςτθ κζςθ του τραυματία Γωνιά.


ΠΡΟ΢ΦΟΡΕ΢

METROPOLIS ΑΡΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΛΑΧΤΑ΢ΛΣΤΑ ΜΑΣ CLUB SANDWICH ΚΑΛ ΣΑΣ ΚΕ΢ΝΑΜΕ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΛΚΟ.

ΒΙΟΚΙΝΗ΢Η -60%

X-play PLAYSTATION 3 500Gb + UNCHARTED 3 + GRAN TURISMO 5 ACADEMY 309 ΕΤΡΩ

CLUB ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ 4.90 ΕΥ΢Ω CLUB ΜΡΕΛΚΟΝ 4.30 ΕΥ΢Ω C-FORCE

HP

Folio

13-

1000EN i5-2467M σε τιμή ΢ΟΚ ΜΟΝΟ 769 ΕΤΡΩ.

ΠΩΛΕΙΣΑΙ IPOD TOUCH 4 32GB ΜΑΤΡΟ 200 ΕΤΡΩ

ΝΕΟ΢ΕΣ ΙΟΤΖΘΝΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΡΑ΢ NICOLE

ΤΘΛ.ΕΡΛΚ.6957218401 -50%!!!! AΠO 720 ΕΤΡΩ ΜΟΝΟ 360!!!

PLAYSTATION 3 500Gb + UNCHARTED 3 + GRAN TURISMO 5 ACADEMY 309 ΕΤΡΩ X.PLAY ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ Ε. ΑΡΓΕΝΣΗ 15 ΥΙΟ΢ (ΔΙΠΛΑ ΢ΣΗ FORTHNET) ΣΗΛ. 22710238


ΑΓΓΕΛΛΕΣ ΕΝΟΘΙΘΑΖΕΣΑΘ ΜΟΝΟΙΑΣΟΘΙΘΑ 85 ΣΜ

ΕΝΟΛΚΛΑΗΕΤΑΛ ΜΟΝΟΚΑΤΟΛΚΛΑ 85 ΤΜ ΣΤΘΝ ΡΕ΢ΛΟΧΘ ΚΟΦΛΝΑ ΜΕ ΧΩ΢Ο ΓΛΑ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟ 6947682776 22710-22127 VAMOS ΜΑΘΗΜΑΣΑ Θ΢ΠΑΝΘΙΩΝ

ΚΑΚΘΓΘΤ΢ΛΑ ΛΣΡΑΝΛΚΩΝ ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΣ ΛΣΡΑΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΛ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΔΛΣΤ΢ΛΑΚΟΥ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ ΝΑΥΣΛΚΑ ΧΟΥΛΑΚΘ ΤΣΕΛΕΡΛΔΘ 6 ΤΘΛ.ΕΡΛΚ. 6936725185 Email naf_julaki@yahoo.gr Πτυχιοφχοσ καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα αρμονίου, ακορντεόν, πιάνο Ρτυχιοφχοσ κακθγιτρια, απόφοιτοσ Ρανεπιςτθμίου, παραδίδει μακιματα αρμονίου, ακορντεόν, πιάνο, κακϊσ και κεωρθτικϊν τθσ μουςικισ. Τιμζσ πολφ προςιτζσ. Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 6946527214 ΠΛΑΣΕΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ΢ ΡΛΑΤΕΛΑ ΒΛΚΤΩ΢ΛΑΣ Ραραςκευοποφλου, διαμζριςμα 78 τ.μ., 3ου, διαμπερζσ, 3 υ/δ (τα 2 master), καταςκευι '73, μπάνιο, κεντρικι κζρμανςθ, μεςίτεσ δεκτοί, ανακαινιςμζνο, ανακαίνιςθ '10, δυνατότθτα ενοικίαςθσ ετθςίωσ ςε τιμι 2. 000 . e μπροςτά,, τιμι 250€, ςυηθτιςιμθ 22710 29547

chios magazine 007  

chios magazine 007