Page 1


ΡΕ΢ΛΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ

ΑΦΛΕ΢ΩΜΑ ΧΑΛΚΛΔΑ....................................3-7

ΝΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ZIGER.………….……………………...8-9

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ

ΦΤΛΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ..............................10-12 ΜΟΥΣΛΚΑ ΝΕΑ...........................................13-15 ΑΚΛΘΤΛΚΑ.................................................16-18 Ρ΢ΟΣΦΟ΢ΕΣ...................................................19 ΑΓΓΕΛΛΕΣ.........................................................20

ΣΛΔΕ΢ΘΣ ΑΝΔ΢ΕΑΔΘΣ www.sportschios.gr

ΦΤΛΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΕΛ΢ΘΝΘ ΧΕΝΝΕ΢ΜΡΛΧΛΕ΢


ΧΑΛΚΛΔΑ Θ Χαλκίδα είναι θ πρωτεφουςα και ο κφριοσ λιμζνασ του νομοφ Εφβοιασ τθσ περιφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ. Είναι κτιςμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ του πορκμοφ του Ευρίπου με το ζνα κομμάτι τθσ να βρίςκεται ςτθν νιςο Εφβοια και το άλλο τθσ ςτθν Στερεά Ελλάδα. Στθν θπειρωτικι πλευρά τθσ ςτον λόφο τθσ Κανικου δεςπόηει το ενετικό κάςτρο του Καράμπαμπα που μαηί με τθν γζφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγισ τθσ κατεφκυνςθσ των υδάτων ανά ζξι ϊρεσ και ενδιάμεςα μίασ ϊρασ ςταςιμότθτασ αποτελοφν τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ. Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 θ Χαλκίδα ζχει πλθκυςμό 55.264 κατοίκουσ.


Θ Χαλκίδα με τα δφο λιμάνια ςτον Εφριπο, υπιρξε μία από τισ πιο δραςτιριεσ πόλεισ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ. Δθμιοφργθςε αποικίεσ από τθ Κράκθ ωσ τθν Λταλία και Σικελία. Θ επίκαιρθ γεωγραφικι και ςτρατθγικι τθσ κζςθ ςυχνά τθν ανάγκαςε να υπαχκεί ςτισ κατακτθτικζσ βλζψεισ διαφόρων δυνάμεων κατά τθν ιςτορικι τθσ διαδρομι, αλλά και να αποτελζςει αναπόςπαςτο τμιμα των αυτοκρατοριϊν τόςο τθσ αρχαιότθτασ, όςο και του Μεςαιϊνα.

Προϊστορία και αρχαιότητα Θ ςθμερινι πόλθ τθσ Χαλκίδασ απλϊνεται ςτθ μικρι χερςόνθςο τθσ Κεντρικισ Εφβοιασ και ζχει ωσ φυςικά τθσ όρια μικροφσ λόφουσ, οι οποίοι απλϊνονται ςτα βόρεια, ανατολικά και νότια τθσ πόλθσ. Βρίςκεται λοιπόν ςε μια κζςθ ςτρατθγικι από κάκε άποψθ και ςε αυτό ςυντείνει το γεγονόσ του ελζγχου του πορκμοφ του Ευρίπου. Αυτό το γεγονόσ το είχαν προςζξει οι πρϊτοι κάτοικοι τθσ πόλθσ και προςπάκθςαν να το εκμεταλλευτοφν γιατί ιταν ςίγουρο ςχεδόν ότι κα προςπόριηε ςτθν πόλθ δφναμθ και πλοφτο. Τα πρϊτα ίχνθ κατοίκθςθσ τθσ πόλθσ ςυναντϊνται ιδθ από τθν παλαιολικικι περίοδο, αλλά ο πρϊτοσ ςθμαντικόσ οικιςμόσ τθσ που μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ πόλιςμα ζγινε γφρω ςτο 3000 π.Χ. κατά τθν αρχι τθσ Νεολικικισ Ρεριόδου. Θ πρϊτθ αυτι πόλθ τθσ Χαλκίδασ βριςκόταν ςτισ βόρειεσ παρυφζσ τθσ ςθμερινισ ςτθν περιοχι τθσ Μάνικασ. Θ πρϊτθ αυτι πόλθ κα ηιςει για μια χιλιετία και όπωσ προζκυψε από τισ αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ ιταν μια καλά οργανωμζνθ πόλθ με μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα, οδικζσ αρτθρίεσ και οικίεσ που ιταν αψιδωτζσ ι τετράγωνεσ ιςόγειεσ ι με όροφο, ενϊ διζκεταν και με ιερό, εςτία, πθγάδια και βοτςαλωτά δάπεδα. Στθν πορεία οι άλλοι οικιςμοί που αναπτφςςονται γφρω από αυτιν φαίνεται πωσ υποδθλϊνουν τθ γενικότερθ ακμι που παρουςιάηεται με τθ μόνιμθ κατοίκθςθ και ζτςι αποκτά και τουσ πρϊτουσ τθσ ανταγωνιςτζσ. Θ φπαρξθ τθσ Χαλκίδασ ςτα μυκθναϊκά χρόνια διαπιςτϊνεται ζμμεςα μόνο, εκτόσ από ςποραδικά τεκμιρια, κυρίωσ μζςα από ταΟμθρικά Ζπθ, αφοφ οι Χαλκιδείσ περιλαμβάνονται μζςα ςτον ονομαςτό "Νθϊν Κατάλογο", ζχοντασ προςφζρει 40 πλοία. Σταγεωμετρικά χρόνια θ πόλθ ςυνοικίηεται και βιϊνει ονομαςτι ακμι, ενϊ μαηί με τθν Ερζτρια αποτελοφν τισ δφο ςθμαντικότερεσ πόλεισ τθσ Εφβοιασ. Οι κάτοικοί τθσ αςχολοφνται με το εμπόριο, τθν κεραμικι και τθ μεταλλοτεχνία. Θ ονομαςία τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ προιλκε από τθν παρουςία κοιταςμάτων χαλκοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, τα οποία αποτζλεςαν και παράγοντα ανάπτυξθσ.[1] Σφμφωνα με άλλθ ετυμολογικι εκδοχι, θ ονομαςία τθσ πόλθσ υποδθλϊνει τθν παρουςία εργαςτθριϊν επεξεργαςίασ χαλκοφ αλλά όχι κοιταςμάτων.[2] Θ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ οδθγεί ςυνακόλουκα ςτθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ και τελικά ςτον αποικιςμό με τθν ίδρυςθ πολλϊν ςθμαντικϊν πόλεων ςτθ Δφςθ, αλλά και ςτον ελλαδικό χϊρο. Θ ίδια εξζλιξθ ακολουκεί και ςτα αρχαϊκά χρόνια με το ζντονο ςτοιχείο του αποικιςμοφ. Το ςθμαντικότερο γεγονόσ, όμωσ, των χρόνων αυτϊν δεν είναι ο αποικιςμόσ, αλλά ο πόλεμοσ του Λθλάντιου πεδίου που διεξιχκθ μεταξφ Χαλκίδασ και Ερζτριασ. Ριςτεφεται γενικά πωσ ο πόλεμοσ αυτόσ δεν κρίκθκε ςε μια μάχθ, αλλά ακολοφκθςαν πολλζσ και ςε αυτζσ βοικθςαν τουσ μαχόμενουσ και ςφμμαχοι από άλλεσ ελλαδικζσ πόλεισ. Τελικοί νικθτζσ ςτον πόλεμο αυτό φαίνεται πωσ ιταν οι Χαλκιδείσ.


Στα κλαςςικά χρόνια θ Χαλκίδα βοικθςε ςτον κοινό αγϊνα κατά των Ρερςϊν με τθ ςυμμετοχι τθσ ςτισ ναυμαχίεσ του Αρτεμιςίου, τθσΣαλαμίνασ και ςτθ μάχθ των Ρλαταιϊν, ενϊ φαίνεται πωσ ςυμμετείχε και ςτθν Α' Ακθναϊκι Συμμαχία. Θ προςπάκειά τθσ να αποςπαςτεί από τθ Συμμαχία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν κακυπόταξι τθσ από τουσ Ακθναίουσ και τθν εγκατάςταςθ ακθναίων κλθροφχων ςτα εδάφθ τθσ. Στα χρόνια του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου υπιρξε ςθμαντικι ςτρατιωτικι και ναυτικι βάςθ. Τα χρόνια που ακολουκοφν ωσ το 342 π.Χ. είναι ιδιαίτερα ταραγμζνα, οπότε και δθμιουργείται το «Κοινό των Ευβοζων» και ζτςι γίνεται προςπάκεια μιασ ςτακεροποίθςθσ των καταςτάςεων. Ρρωτεφουςα ςτο Κοινό είναι θ πόλθ τθσ Χαλκίδασ, αλλά ακολουκοφν πολλζσ περιπζτειεσ ωσ τθν εμφάνιςι των Μακεδόνων. Στα μζςα περίπου του 4ου αιϊνα π.Χ. και μετά τθν ενοποίθςθ όλων των ελλθνικϊν πόλεων κάτω από τθ Μακεδονικι δφναμθ και ωσ τθ ΢ωμαϊκι κατάκτθςθ θ περίοδοσ είναι γεμάτθ από ςυγκροφςεισ, χωρίσ όμωσ αυτό να ςθμαίνει και ανακοπι τθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ και τθσ καλλιτεχνικισ τθσ προόδου. Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ ότι το 323 π.Χ. ζρχεται ςτθ Χαλκίδα ο Σταγειρίτθσ φιλόςοφοσ Αριςτοτζλθσ για να πεκάνει τον επόμενο χρόνο ςτο ςπίτι τθσ μθτζρασ του. Τότε κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι άποικοι από τθν Χαλκίδα, ίδρυςαν τθνΧαλκίδα ςτθν Συρία, κατά διαταγι του Σελεφκου Αϋ, από τθν οποία άποικοι ίδρυςαν μιαν άλλθ Χαλκίδα ςτθν κοιλάδα του Λιβάνου, κακϊσ και μια ακόμθ Χαλκίδα ςτθν Αραβία. Το 200 π.Χ. θ πόλθ καταςτρζφεται από τον ΢ωμαίο ςτρατθγό Γάιο Σουλπίκιο Γάλβα και ζτςι εγκαινιάηεται θ ρωμαϊκι κατοχι τθσ Εφβοιασ, ενϊ το 146 π.Χ. με τθν ολοκλθρωτικι κατάκτθςθ του ελλαδικοφ χϊρου από τουσ ΢ωμαίουσ θ Χαλκίδα επανιδρφεται, όπωσ ζγινε και με άλλεσ πόλεισ. Τα χρόνια τθσ ρωμαιοκρατίασ για τθν πόλθ είναι και αυτά ςτο ςφνολό τουσ χρόνια ακμισ και προόδου τόςο για τθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ, όςο και γενικά για τθν Εφβοια, όπου ζχει τθν μόνιμθ και αδιαμφιςβιτθτθ πρωτοκακεδρία.


Μεσαίωνας και νεότερα χρόνια Με το τζλοσ των ΢ωμαϊκϊν χρόνων και τθν είςοδο ςτα πρϊιμα βυηαντινά χρόνια θ πόλθ γίνεται θ πρϊτθ επιςκοπι που ανικει ςτθ δικαιοδοςία του μθτροπολίτθ τθσ Αχαΐασ, όπωσ και διοικθτικά ανικει ςτθν επαρχία τθσ Αχαΐασ. Θ περίοδοσ των βυηαντινϊν χρόνων χαρακτθρίηεται από τθ μεταφορά τθσ πόλθσ πιο κοντά προσ τθ κάλαςςα, ςτθ κζςθ που βρίςκεται ςιμερα, με ςθμαντικό λιμάνι τθσ εκείνο του Αγίου Στεφάνου. Θ πόλθ οχυρϊκθκε εκ νζου ςτα χρόνια τουΛουςτινιανοφ, πικανϊσ για να αντιμετωπίςει τισ διάφορεσ εχκρικζσ επιδρομζσ. Ζτςι θ πόλθ επζηθςε των αραβικϊν επιδρομϊν του 7ου αιϊνα. Θ Χαλκίδα ςυνζχιςε να είναι ςθμαντικόσ εμπορικόσ ςτακμόσ ςε όλθ τθ διάρκεια των βυηαντινϊν και υςτεροβυηαντινϊν χρόνων, ϊςπου καταςτράφθκε από τισ νορμανδικζσ επικζςεισ το 1146 που διευκφνονταν από τον ΢ογιρο τθσ Σικελίασ. Το 1204, με τθν κατάλθψθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Σταυροφόρουσ, θ Εφβοια δόκθκε ωσ τιμάριο ςτον φλαμανδό ιππότθ Jacques d’ Avesnes για λίγο, κακϊσ αργότερα χωρίςτθκε ςε τρία μζρθ και το κακζνα δόκθκε και ςε λομβαρδοφσ ιππότεσ τθσ οικογζνειασ των Delle Carceri και Percorari. Αυτοί ιταν οι ονομαςτοί τριτημόριοι. Τα χρόνια τθσ Φραγκοκρατίασ είναι χρόνια ακμισ για τθ βαρωνία τθσ Χαλκίδασ τόςο λόγω του ανεπτυγμζνου εμπορίου, όςο και από τθν κατεργαςία τθσ πορφφρασ και τθ λειτουργία των τραπεηικϊν οργανιςμϊν των Βενετϊν. Σταδιακά θ εξουςία τθσ Εφβοιασ πζραςε ςτθ Βενετία και ο βάϊλοσ διοικοφςε το νθςί. Μετά τθν ανακατάλθψθ μάλιςτα τθσ Κωνςταντινοφπολθσ το 1261, ο λατίνοσ πατριάρχθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ εγκαταςτάκθκε ςτθ Χαλκίδα. Στα χρόνια αυτά ωσ το 1470, που θ πόλθ πζραςε ςτουσ Τοφρκουσ, ζμεινε ςτα χζρια των Βενετϊν κυρίων τθσ και δεν ιταν λίγεσ οι φορζσ που υπζφερε από τουσ πειρατζσ. Τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ λόγω τθσ επίκαιρθσ κζςθσ τθσ κατζςτθ ζδρα του Καπουδάν Ραςά και το Ραςαλίκι του Εγρίπου ιταν διοικθτικι διαίρεςθ που ςυμπεριελάμβανε όλθ ςχεδόν τθ Στερεά Ελλάδα. Στθν περίοδο εκείνθ ωσ τον 17ο αιϊνα περίπου ο πλοφτοσ τθσ Εφβοιασ προςείλκυε τθν εγκατάςταςθ ςε αυτιν αγάδων, αλλά παράλλθλα πολλζσ φορζσ υπιρξε και ςτόχοσ πειρατικόσ. Στα τζλθ του 17ου αιϊνα πολιορκικθκε θ Χαλκίδα από το γνωςτό βενετό ναφαρχο Μοροηίνι, χωρίσ όμωσ αποτζλεςμα. Κατά τθν ζκρθξθ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ το 1821 και παρά το γεγονόσ ότι το νθςί τθσ Εφβοιασ ζγινε κζατρο πολλϊν μαχϊν, οι ιςχυρζσ τουρκικζσ δυνάμεισ που βρίςκονταν ςτο νθςί δεν επζτρεψαν τθν οριςτικι του απελευκζρωςθ. Από τον τουρκικό ηυγό απαλλάχκθκε οριςτικά με τθν παράδοςθ τθσ Χαλκίδασ ςτισ 7 Απριλίου 1833 και τθσ Καρφςτου δφο μζρεσ αργότερα για να ενταχκεί ςτα όρια του νεοϊδρυκζντοσ ελλθνικοφ κράτουσ.


Σο κάστρο της Χαλκίδας Το κάςτρο Καράμπαμπα βρίςκεται ςε λόφο τθσ βοιωτικισ ακτισ, που ονομάηεται Φοφρκα, ςτθ ςυνοικία τθσ πόλθσ Κάνθκοσ. Θ κζςθ του είναι ςτρατθγικι, κακϊσ ελζγχει τα ςτενά του Ευρίπου και τθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ. Θ κζςθ του Κάςτρου ταυτίηεται από μερικοφσ μελετθτζσ με τθν αρχαία πόλθ Κάνθκο, κακϊσ ςϊηονται ςποραδικά ίχνθ κτιςμάτων και τάφων ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Ο λόφοσ πικανότατα οχυρϊκθκε για πρϊτθ φορά κατά τθ ΢ωμαϊκι περίοδο, αλλά είναι βζβαιο ότι δεν είχε οχφρωςθ ςτουσ Βυηαντινοφσ χρόνουσ και κατά τθ διάρκεια τθσ Βενετοκρατίασ και τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ Τουρκοκρατίασ. Το φροφριο που ςϊηεται ςιμερα οικοδομικθκε από τουσ Τοφρκουσ το 1684, με ςκοπό τθν προςταςία τθσ Χαλκίδασ από τουσ Βενετοφσ. Σχεδιάςτθκε από τον Βενετό Gerolimo Galopo και θ αρχιτεκτονικι του είναι περιςςότερο Ευρωπαϊκι και λιγότερο Τουρκικι, με ςτενόμακρο περίβολο, προςανατολιςμζνο Α-Δ, με προτείχιςμα ςτθ βόρεια πλευρά, τρεισ προμαχϊνεσ και ζναν μεγάλο πφργο. Το νότιο τμιμα του τοίχου διατθρείται ςε κακι κατάςταςθ. Αρχαία αρχιτεκτονικά μζλθ ζχουν εντοιχιςκεί ςε αρκετά ςθμεία του περιβόλου. Ο πιο ςφνκετοσ, εξαγωνικόσ προμαχϊνασ βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά, προσ τθ Χαλκίδα. Στισ επάλξεισ διατθροφνται δφο ρωςικά κανόνια του 19ου αιϊνα. Θ μοναδικι πφλθ του φρουρίου βρίςκεται ςτθ ΝΑ πλευρά του τείχουσ, ενϊ γφρω τθσ ζχουν οικοδομθκεί κτιρια ςτρατιωτικοφ χαρακτιρα. Στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου, μεταξφ τθσ πφλθσ και του ανατολικοφ πφργου, βρίςκεται κωδωνοςτάςιο, κτιςμζνο ςτθ κζςθ όπου βριςκόταν θ καμπάνα του ςυναγερμοφ του φρουρίου. Το μόνο καλά ςωηόμενο κτίςμα μζςα ςτον περίβολο είναι ναόσ αφιερωμζνοσ ςτον Ρροφιτθ Θλία, που χρονολογείται το 1895. Το δυτικό άκρο του τείχουσ καταλαμβάνει επτάπλευροσ πφργοσ, θ μεγαλοπρεπζςτερθ αμυντικι καταςκευι του φρουρίου. Θ είςοδοσ ςτον πφργο γίνεται από ςτενό καμαροςκεπι διάδρομο, που κυμίηειλαβφρινκο. Το φροφριο πολιορκικθκε ανεπιτυχϊσ από τον Μοροηίνι το 1688 και οι Τοφρκοι κατόρκωςαν να διατθριςουν τθν κυριότθτά του ζωσ τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ, οπότε και το παρζδωςαν ςτο Ελλθνικό κράτοσ. Στο κάςτρο του Καράμπαμπα βρίςκεται και ο τάφοσ του ςυγγραφζα Γιάννθ Σκαρίμπα, ο οποίοσ ζηθςε και εργάςτθκε ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ.


ONOMAZETE ΧΑ΢ΘΣ ΗΛΓΚΕ΢ΛΔΘΣ. ΓΕΝΝΘΚΘΚΕ ΤΟ 1981. ΕΛΝΑΛ ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑ΢ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΛΕΣ ΑΡΟ ΤΟ 2000 ΚΑΛ ΜΑΛΛΣΤΑ ΣΤΘΝ ΚΑΛΥΤΕ΢Θ ΔΛΣΚΟΓ΢ΑΦΛΚΘ ΤΘΣ ΕΡΟΧΘΣ ΤΘΝ DIGITAL UNDERGROUND.ΤΟ 2008 ΚΕ΢ΔΛΣΕ ΣΤΟΝ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ ΤΟΥ ϋϋYVES LAROCK -SAY YEAHϋϋ.ΜΕΧ΢Λ ΣΘΜΕ΢Α ΕΧΕΛ ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΘΣΕΛ Α΢ΚΕΤΑ SINGLES ΣΕ ΣΕΒΑΣΤΑ LABELS ΤΟΥ ΕΞΩΤΕ΢ΛΚΟΥ ΚΑΛ ΕΧΕΛ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘ΢ΛΞΘ Α΢ΚΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ DJ’S ..

C.M.Ρότε ξεκίνθςεσ να αςχολζιςαι με τθν μουςικι; ZIGER: ME ΤΘΝ ΜΟΥΣΛΚΘ ΞΕΚΛΝΘΣΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΛ ΑΡΟ ΤΟ 2000 ΣΧΕΔΟΝ,ΤΕΛΕΛΩΣ Ε΢ΑΣΛΤΕΧΝΛΚΑ ΜΕ ΡΑ΢ΑΓΩΓΕΣ ΣΕΛΛΓΟ ΔΛΑΦΟ΢ΕΤΛΚΟ ΕΛΔΟΣ ΑΡΟ ΑΥΤΟ ΡΟΥ Γ΢ΑΦΩ ΤΩ΢Α.ΕΡΕΛΤΑ ΑΚΟΛΟΥΚΘΣΑΝ ΣΡΟΥΔΕΣ ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΚΑΛ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΛΑ Χ΢ΟΝΛΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΛ ΡΟΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΛΕΣ ΣΕ LABELS ΤΟΥ ΕΞΩΤΕ΢ΛΚΟΥ ΚΥ΢ΛΩΣ. C.M.Τι είναι για εςζνα θ μουςικι; ZIGER: Θ ΜΟΥΣΛΚΘ ΕΛΝΑΛ ΓΛΑ ΕΜΕΝΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΛΔΛ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ Δ΢ΟΜΟΥΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΛΩΝΟΥΝ ΡΟΤΕ,ΓΕΜΑΤΘ ΘΧΟΥΣ,ΜΕΛΩΔΛΕΣ ΚΑΛ ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΑ.ΕΛΝΑΛ ΕΝΑΣ Τ΢ΟΡΟΣ ΝΑ ΤΑΞΛΔΕΥΕΛΣ ΜΑΚ΢ΛΑ ΑΡΟ ΤΑ Ρ΢ΟΒΛΘΜΑΤΑ,ΕΝΑΣ Τ΢ΟΡΟΣ ΝΑ ΔΕΛΣ ΔΛΑΦΟ΢ΕΤΛΚΑ ΤΑ Ρ΢ΑΓΜΑΤΑ ΓΥ΢Ω ΣΟΥ,ΕΛΝΑΛ ΕΝΑ ΤΑΞΛΔΛ ΡΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΛΩΝΕΛ ΡΟΤΕ.. "When you hear the music ,let your mind forget the rest"' C.M. Εμφανιηεςαι κάπου αυτι τθν περίοδο; ZIGER: AYTH THN ΡΕ΢ΛΟΔΟ ΟΧΛ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΛΗΟΜΑΛ ΚΑΡΟΥ, ΓΛΑΤΛ ΛΟΓΩ ΡΕ΢ΛΟ΢ΛΣΜΕΝΟΥ Χ΢ΟΝΟΥ ΕΧΩ ΕΡΛΚΕΝΤ΢ΩΚΕΛ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΛ΢Ο ΜΟΝΟ ΣΕ ΡΑ΢ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛ ΟΧΛ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟ DJING.


C.M. Τα μελλοντικά ςου ςχζδια;

ZIGER: Β΢ΛΣΚΟΜΑΛ ΘΔΘ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΛΟ ΣΟΒΑ΢ΘΣ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΤΟΥ STUDIO ΚΑΛ ΕΡΛΣΘΣ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΛΚΑ ΜΟΥ ΣΧΕΔΛΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΡΟΛΛΕΣ ORIGINAL ΡΑ΢ΑΓΩΓΕΣ,ΡΟΛΛΑ PROJECTS ΡΟΥ ΡΕ΢ΛΜΕΝΟΥΝ ΚΑΛ ΚΑΡΟΛΕΣ ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΡΛΚΥΜΟΥΣΑ Α΢ΚΕΤΟ ΚΑΛ΢Ο..MORE INFOS SOON…

C.M. Θ άποψθ ςου για τθν Ελλθνικι Dance ςκθνι; ZIGER : ΑΝ ΚΑΛ ΜΕΣΟΓΕΛΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΚΑΛ ΤΟΣΟ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΛΚΘΣ ΜΟ΢ΦΘΣ,ΜΡΟ΢Ω ΝΑ ΡΩ ΟΤΛ ΟΣΟ ΡΕ΢ΝΑΝΕ ΤΑ Χ΢ΟΝΛΑ Θ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΛΚΘ ΜΟΥΣΛΚΘ ΣΚΘΝΘ ΑΝΕΒΑΛΝΕΛ ΟΛΟ ΚΑΛ ΡΕ΢ΛΣΣΟΤΕ΢Ο.ΕΝΝΟΕΛΤΑΛ ΡΩΣ ΘΔΘ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΞΛΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΑ΢ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΛ DJ’S ΚΑΛ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΜΦΑΝΛΗΟΝΤΑΛ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΥ΢ΛΑ ΡΑΛΔΛΑ ΣΤΟ ΧΩ΢Ο ΡΟΥ ΑΓΑΡΑΝΕ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΚΑΝΟΥΝ. C.M. Θ άποψθ ςου για το περιοδικό μασ;

ZIGER: ΕΥΧΟΜΑΛ ΣΤΟ ΡΕ΢ΛΟΔΛΚΟ ΣΑΣ ΟΤΛ ΚΑΛΥΤΕ΢Ο ΚΑΛ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑ΢ΛΣΤΩ ΚΑΛ ΜΡ΢ΑΒΟ ΓΛΑ ΤΘΝ Ρ΢ΟΣΡΑΚΕΛΑ ΡΟΥ ΚΑΝΕΤΕ.

C.M. Σε ευχαριςτοφμε πολφ.Σου ευχόμαςτε τα καλφτερα.


ΦΣΙΑΞΣΟ ΜΟΝΟ΢ ΢ΟΤ Πρωτότυπα Κηροπήγια

Κα χρειαςτείτε: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Διάφανο βάηο Κόλλα για χειροτεχνίεσ Ζνα μικρό κφπελλο Ζνα κομμάτι λεπτό φφαςμα Ρινζλο Ψαλίδι


1. Μετριςτε το φψοσ και τθ περίμετρο του βάηου ςασ και κόψτε λωρίδεσ υφάςματοσ οι οποίεσ να καλφπτουν το εςωτερικό του. 2. Στο μικρό κφπελλο ςασ, ρίξτε λίγο κόλλα και αραιϊςτε το με λίγο νερό (περίπου 1:2), αναμείξτε καλά. Κα πρζπει το μείγμα να είναι ελαφρϊσ πιο παχφρευςτο από νερό.


3. Βυκίςτε τθν πρϊτθ λωρίδα υφάςματοσ ςτθν κόλλα. Μόλισ μουςκζψει , κρατιςτε με τον αντίχειρα και το δείκτθ ςασ τθ λωρίδα πάνω από το κφπελλο με τθν κόλλα και κρατιςτε για λίγο ζωσ ότου απαλλαγείτε από τυχόν περίςςεια κόλλα. 4. Τοποκετιςτε τθν λωρίδα ςτθν εςωτερικι πλευρά του βάηου ςασ , με τθν καλι πλευρά του υφάςματοσ προσ τα ζξω και κολλιςτε το. Χρθςιμοποιιςτε το πινζλο ςασ για να ωκιςετε τισ φυςαλίδεσ αζρα μεταξφ του υφάςματοσ και του βάηου προσ τα ζξω. 5. Επαναλάβετε με το υπόλοιπο φφαςμα. Αφιςτε να ςτεγνϊςει κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ πριν από τθ χριςθ. Σθμείωςθ: - Κα ιταν καλφτερο να χρθςιμοποιιςετε λάμπα που λειτουργεί με μπαταρία αντί για πραγματικό κερί. …. Και είναι ζτοιμο !

Καλές δημιουργίες


ΜΟΤ΢ΙΚΑ ΝΕΑ Νέα παγκόζμια πεπιοδεία ξεκινάει ο Bon Jovi Για μια νζα παγκόςμια περιοδεία ετοιμάηεται ο Bon Jovi με τθν μπάντα του. To "Because We Can Tour" κα εκκινιςει ςτισ 13 Φεβρουαρίου του 2013 από το Μόντρεαλ του Καναδά. Ρροσ το παρόν ζχουν ανακοινωκεί μόνο οι πόλεισ και οι θμερομθνίεσ ςτισ οποίεσ o Bon Jovi κα παίξει ςτον Καναδά ωςτόςο θ παγκόςμια περιοδεία του κα περιλαμβάνει εμφανίςεισ και ςτισ Θ.Ρ.Α., τθν Ευρϊπθ, τθ Λατινινι Αμερικι, τθν Αφρικι, τθν Αςία και τθν Αυςτραλία. Ραγκόςμια περιοδεία όνομα και πράγμα και ευχι όλων είναι να περιλαμβάνει και μια ςτάςθ ςτθ χϊρα μασ. Το ςυγκρότθμα του χαριςματικοφ τραγουδιςτι μετράει πάνω από 500 live εμφανίςεισ ςε ολόκλθρο τον κόςμο τθν τελευταία δεκαετία ενϊ θ παγκόςμια περιοδεία για το "Circle" το καλοκαίρι του 2011 βρίςκεται ςτθν 7θ κζςθ αναμζςα ςτισ περιοδείεσ με τα μεγαλφτερα κζρδθ μετρϊντασ τηίρο 365 εκατομμφρια δολλαρίων!

Ο Γιώπγορ Σαμπάνηρ ζηο HOL Web Concert Το Mad και θ Hellas On Line παρουςιάηουν τον Γιϊργο Σαμπάνθ ςτα Θol web concerts τθν Τρίτθ 6 Νοεμβρίου ςτισ 8 το βράδυ. Αν κεσ να είςαι εςφ ζνασ από τουσ τυχεροφσ που κα δουν από κοντά τον Γιϊργο Σαμπάνθ και μαηί του ςε ζνα εκπλθκτικό guest τον Γιϊργο Μαηωνάκθ, κζρδιςε τϊρα μια από τισ limited exclusive διπλζσ προςκλιςεισ ςτοwww.holwebconcerts.gr


Empire of the sun-We are the people(Darkon’s deep mix) O DARKON ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ UNOFFICIAL REMIX ΢ΣΟ ΠΟΛΤΑΓΑΠΗΜΕΝΟ WE ARE THE PEOPLE TΩΝ EMPIRE OF THE SUN. ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ DEEP HOUSE ΜΙΧ ΠΟΤ ΘΑ ΢Α΢ ΠΑΡΑ΢ΤΡΕΙ ΢ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΣΟΤ. ΚΑΣΕΒΑ΢ΣΕ ΣΟ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΙ΢ΗΜΟ SITE TOY DARKON www.darkon.gr

MUFIS LIVE ΢ΣΟ METROPOLIS


ENA SUPER LIVE Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑ ΑΡΟ ΤΟΥΣ MUFIS THE BAND OF KROOK ΣΤΟ METROPOLIS ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΡΟΥ ΜΑΣ ΡΕ΢ΑΣΕ..ΜΑΣ ΤΑΞΛΔΕΨΑΝ ΜΕ ΑΓΑΡΘΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΛΑ.


ΑΘΛΗΣΙΚΑ Νίκεσ για ΝΟΚ και Πμθρο ςτθν Α' Ανδρϊν. Το πρϊτο βιμα για τθ ςωτθρία του ζκανε ςιμερα τοαπόγευμα ο Ν.Ο.Κ. μετά τθν αγχωτικι του επικράτθςθ ςτα Καμπόχωρα επί του Αιγζα με 69-65 ςτα πλαίςια τθσ 2θσΑγωνιςτικισ του Ρρωτακλιματοσ Α' Ανδρϊν. Ζτςι θ ομάδα του Γιϊργου Ραϊδα ρζφαρε για τθν ιττα από τον Κοφινά ςτθν 1θ Αγωνιςτικι ςε αντίκεςθ με τον Αιγζα που μπικε ςτο πρωτάκλθμα με το αριςτερό. Στα αγωνιςτικά το παιχνίδι ιταν κλειςτό και με πολλι ζνταςθ και πάκοσ. Οι δυο ομάδεσ ςυμβάδιηαν ςτο ςκορ με τον Ν.Ο.Κ. να κρατάει ςτο μεγαλφτερο διάςτθμα βραχεία κεφαλι εκμταλλευόμενοσ τθν υπεροπλία του κοντα ςτο καλάκι. Ο Αιγζασ ζβριςκε λφςεισ κυρίωσ από τουσ περιφερειακοφσ προςπακϊντασ να τρζξει, ενϊ χαρακτθριςτικό είναι ότι και οι δυο ομάδεσ επζλεξαν ωσ επί το πλείςτον τθ λφςθ τθσ άμυνασ ηϊνθσ (οι γθπεδοφχοι 3-2 για να καλφψουν τα περιφερειακά ςουτ και οι φιλοξενοφμενοι 2-3 για να κωρακίςουν τθ ρακζτα τουσ). Και οι δυο ομάδεσ μζχρι και το τζλοσ πιγαιναν πόντο πόντο, με εξαίρεςθ το τζταρτο δεκάλεπτο που ο Ν.Ο.Κ. ξζφυγε για λίγο με +10, αλλά ο Αιγζασ λίγα λεπτά πριν τθ λιξθ με τον Χαταργυρό κατάφερε να φτάςει μια ανάςα από τθν ιςοφάριςθ (67-65). Θ ψυχραιμία όμωσ των παικτϊν του Ν.Ο.Κ. τουσ ζδωςε τθ νίκθ. Μελανό ςθμείο του αγϊνα ο τραυματιςμόσ ςτον αςτράγαλο του Φωτεινοφ ςτο 3ο δεκάλεπτο. ΝΟΘ (Ραΐδασ): Ραπαδόπουλοσ 3, Βαβάκασ 7(1), Καρότςθσ 14(1), Ηαφειρίου 11, Μποφςθσ Κ. 3, Απζςςοσ 12, Ταβλαρίδθσ 2, Μποφςθσ Β. 6, Μπακλισ 7, Μπουλιόπουλοσ ΑΙΓΕΑ΢ (Γιαςεμισ): Χατηαργυρόσ 12(2), Βαγιάνοσ 15(3), Κϊττθσ 5, Αλιμονάκθσ, Ψφλλοσ 4, Φωτεινόσ 12(2), Ραςςάδθσ 2, Μαρδάσ 8, Μπλάτςιοσ 2, Τςιλίμθσ 4, Ραπαδάμ


ΟΜΗΡΟ΢-ΚΟΦΙΝΑ΢ 78-48 Το πρϊτο ροη φφλλο ςτο Ρρωτάκλθμα πιρε ο Πμθροσ απζναντι ςτον Κοφινά επικρατϊντασ εφκολα με 78-48. Θ ομάδα τθσ Καλλιμαςιάσ με ελεφκερο παιχνίδι και γριγορο ρυκμό εκμεταλλεφτθκε τθν ποιότθτα των παικτϊν τθσ και άνοιξε από νωρίσ τθ διαφορά. Ιδθ λίγο πριν το θμίχρονο το ςκορ ιταν 36-14 με τουσ τυπικά γθπεδοφχουσ να βρίςκουν λφςεισ από πολλοφσ παίκτεσ ςε αντίκεςθ με τον Κοφινά που είχε τον Μάριο Χατηθλάμπρου να ςκοράρει ςχεδόν μόνοσ. Το μόνο διάςτθμα που κατάφερε θ ομάδα του Βαγγζλθ Δζδε να κλείςει τθν ψαλίδα ιταν ςτα μιςά τθσ 3θσ περιόδου όπου με ζνα ςερί 10-0 μείωςε ςτουσ 14, κάτι που αφφπνιςε τον Πμθρο και ζφερε τθν τελικι διαφορά ςτθ μζγιςτθ τιμι τθσ 7848. Τα δεκάλεπτα: 16-07, 20-12, 18-19, 24-10 ΟΜΗΡΟ΢ (Μπόλιασ-Λουκάσ): Φεγγουδάκθσ, Ανδρεάδθσ 4, Χορμόβασ 6, Λεγάτοσ 26(1), Μυλιόρδοσ 7(1), Μακρίδθσ 4, Ηθλανάκθσ, Νακόπουλοσ 5, Φουντουλάκοσ 15(5), Νικολάκθσ, Στακιάσ 11 ΚΟΦΙΝΑ΢ (Δζδεσ): Ραπαδόπουλοσ, Σκυριϊτθσ 4, Καραμάνθσ, Γεωργίτςθσ, Τηανζτοσ 2, Μεςτοφςθσ 9(1), Χατηθλάμπρου 21(1), Μοςχοφρθσ 10, Χρυςάκθσ, Κουμελάσ, Μουτάφθσ 2, Καραματςοφκθσ

Ριρε το ντζρμπι τθσ αγωνιςτικισ θ Καλαμωτι. Μεγάιε λίθε ζεκείσζε ε Καιακσηή ζην γήπεδν ηεο, επί ηνπ θαθνύ Οκήξνπ, κε 2-0. Με ηελ λίθε απηή ηνλ πξνζπέξαζε πιένλ ζηελ βαζκνινγία θαη ηζνβαζκεί ζηε δεύηεξε ζέζε κε ηελ Μίθξα ζηνπο 16 βαζκνύο, έλαλ πίζσ από ηελ πξσηνπόξν Δάθλε. Σην πξώην εκίρξνλν δελ παίρηεθε θαιό πνδόζθαηξν, ρσξίο θιαζηθέο επθαηξίεο από ηηο δύν νκάδεο, κε ηνλ Όκεξν λα έρεη ηελ ειαθξά ππεξνρή, ρσξίο όκσο λα έρεη ηελ νπζία. Απηή ηελ είρε ε Καιακσηή, ε νπνία θαηάθεξε λα πξνεγεζεί κε σξαία εθηέιεζε θάνπι ηνπ Σθήθα, ιίγν έμσ από ηελ πεξηνρή, ζην 33΄. Σηελ επαλάιεςε ν ξπζκόο ηνπ αγώλα αλέβεθε, κε ηνλ Όκεξν λα πηέδεη αλνξζόδνμα γηα ηελ ηζνθάξηζε θαη ηελ Καιακσηή λα βγαίλεη επηθίλδπλα ζηηο αληεπηζέζεηο. Σε κία απ' απηέο ν Τόληξη δηπιαζίαζε ηα ηέξκαηα ηεο νκάδαο ηνπ, ζην 72΄, κε πξνβνιή ζην πξώην δνθάξη κεηά από ζέληξα ηνπ Αλαζηαζάθε. Έληνλεο νη δηακαξηπξίεο ζε απηή ηελ θάζε από ηνπο παίθηεο ηνπ Οκήξνπ πξνο ηνλ βνεζό Τνξνύλνγινπ, γηα κε θαηαινγηζκό νθζάηλη ζηνλ ζθόξεξ. Σην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ αγώλα όινο ν Όκεξνο είρε βγεη κπξνζηά, κε ηνλ ακπληηθό Γηνβαλάθε λα γίλεηαη δεύηεξνο επηζεηηθόο δίπια ζηνλ Πειαληή. Η γεπεδνύρνη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πεηύρεη θαη ηξίην γθνι αλ ήηαλ πην ςύρξαηκνη ζηηο αληεπηζέζεηο ηνπο. Τν ζθνξ όκσο δελ άιιαμε κέρξη ην ηέινο, κε ηελ Καιακσηή λα παίξλεη ζπνπδαία λίθε θαη ηνλ Όκεξν λα ζπλερίδεη ηηο θαθέο ηνπ εκθαλίζεηο.


8΄ Λάζνο γύξηζκα ηνπ Γεξνληηδάθε, ν Κπξηαθνύδεο βγαίλεη ηεη α ηεη κε ηνλ Κσηηαηή, θαη ηειεπηαία ζηηγκή ν Γηνβαλάθεο θόβεη εληππσζηαθά ην ζνπη ηνπ επηζεηηθνύ ηεο Καιακσηήο 16΄ Σνπη ηνπ Γεξνληηδάθε έμσ από ηελ πεξηνρή, ε κπάια πεξλάεη αξθεηά κέηξα άνπη 19΄ Σπξηό ζνπη ηνπ Κπξηαθνύδε από ην ύςνο ηεο πεξηνρήο, εύθνια κπινθάξεη ν Κσηηαηήο 20΄ Σθιεξό καξθάξηζκα ηνπ Σθήθα ζηνλ Γηνβαλάθε, ν δηαηηεηήο δείρλεη ηελ θίηξηλε θάξηα, παξά ηηο δηακαξηπξίεο από πιεπξάο Οκήξνπ γηα απεπζείαο θόθθηλε 33΄ Ωξαία εθηέιεζε θάνπι ηνπ Σθήθα, ιίγν έμσ από ην εκηθύθιην ηεο κεγάιεο πεξηνρήο, ε κπάια θαηαιήγεη ζηα δίρηπα, κε ηνλ Κσηηαηή λα κελ κπνξεί λα βξεη ηελ κπάια, παξ' νιν πνπ έπεζε ζηε ζσζηή γσλία 36΄ Σνπη ηνπ Τξηαληαθύιινπ έμσ από ηελ πεξηνρή, ε κπάια πεξλάεη πάλσ από ην νξηδόληην 49΄ Δηαγώλην ζνπη ηνπ Σσηεξάθε από αξηζηεξά, θαηαιήγεη άνπη 60΄ Εθηέιεζε θόξλεξ ηνπ Ψαξνύδε ζην πξώην δνθάξη, ν Ζαλλίθνο κε ηαθνπλάθη ζηέιλεη ηελ κπάια άνπη, δίπια από ην θάζεην 71΄ Τεη α ηεη ηνπ Τξηαληαθύιινπ κε ηνλ Κσηηαηή, όκσο ην πιαζέ ηνπ δηώρλεη κε ηα πόδηα ζε θόξλεξ ν πνξηηέξν ηνπ Οκήξνπ 72΄ Ο Τόληξη κε πξνβνιή δηπιαζηάδεη ηα ηέξκαηα ηεο νκάδαο ηνπ, κεηά από ζέληξα ηνπ πνιύ θαινύ ζήκεξα Αλαζηαζάθε από αξηζηεξά. Έληνλεο δηακαξηπξίεο θαη πάιη από πιεπξάο Οκήξνπ γηα νθζάηλη ηνπ ζθόξεξ 74΄ Σέληξα ηνπ Ζαλλίθνπ από δεμηά, ν Οξθαλνύδεο δηώρλεη κε ηα πόδηα ηελ θαξθσηή θεθαιηά ηνπ Πειαληή 77΄ Μεηά από πιάγην ηνπ Ψαξνύδε, ν Γηνβαλάθεο από θνληά δελ κπνξεί λα ληθήζεη κε πιαζέ ηνλ Οξθαλνύδε 80' Αθπξώλεηαη γθνι ηνπ Ζαλλίθνπ κε θεθαιηά γηα επηζεηηθό θάνπι 83΄ Σνπη ηνπ Σσηεξάθε από δεμηά, πεξλάεη δίπια από ην θάζεην 85΄ Εθηέιεζε θάνπι ηνπ Ψαξνύδε από ην εκηθύθιην ηεο πεξηνρήο, ε κπάια ρηππάεη ζην θάζεην δνθάξη 90+2΄ Σνπη ηνπ Γηνβαλάθε από αξηζηεξά κέζα ζηελ πεξηνρή, ε κπάια πεξλάεη πάλσ από ην νξηδόληην 90+6΄ Απνβνιή ηνπ Σνπξέια κε δύν θίηξηλεο ζηελ ίδηα θάζε. Η πξώηε γηα καξθάξηζκα έμσ από ηελ πεξηνρή θαη ε δεύηεξε γηα εηξσληθή ρεηξνλνκία πξνο ηνλ δηαηηεηή Επηηξνπάθε 90+6΄ Εθηέιεζε θάνπι ηνπ Μνπιάθε, ε κπάια πεξλάεη ιίγν δίπια από ην θάζεην δνθάξη ΚΑΛΑΜΩΤΗ: Οξθαλνύδεο, Γθνηδάη (75΄ Σνπξέιαο), Κνπθνύξεο, Τνκάδνο, Γηαδηηδόγινπ, Γεσξγίνπ, Γαιάηνπιαο, Αλαζηαζάθεο, Κπξηαθνύδεο (62΄ Καλάξηνο), Τξηαληαθύιινπ, Σθήθαο (53΄ Τόληξη) ΟΜΗΡΟΣ: Κσηηαηήο, Γεξνληηδάθεο (45΄ Μαπξνγηάλλεο), Σσηεξάθεο, Κξνπζνπινύδεο (62΄ Μπαληάο), Γηνβαλάθεο, Αγνξήο, Ζαλλίθνο, Μνπιάθεο, Πειαληήο, Ψαξνύδεο, Μπνγηαηδήο (62΄ Δίθαο


ΠΡΟ΢ΦΟΡΕ΢ GRAND TURISMO 5 PROLOGUE 20 Δ΢ΟΩ CARS 20 Δ΢ΟΩ ΝΙΑ ΚΑΕΗ 50 Δ΢ΟΩ 6957218401

ΒΙΟΚΙΝΗ΢Η -60%

C-FORCE

HP

Folio

13-

1000EN i5-2467M ζε ηιμή ΠΝΘ ΚΝΛΝ 769 ΕΤΡΩ.

Αποκηήζηε PC QUEST X G550 και οθόνη LG LED 18,5'' μόνο με 450 Δ!! Ρο ιδανικό πακέηο ςπολογιζηή και οθόνη για ηον μαθηηή και ηον θοιηηηή, καθώρ με ηον διπύπηνο επεξεπγαζηή Intel Celeron G550 με ζςσνόηηηα λειηοςπγίαρ 2.60GHz αποηελεί ηον ιδανικό ζςνδςαζμό απόδοζηρ και σαμηλού κόζηοςρ. Κε ενζωμαηωμένη μνήμη 4GΒ ηεσνολογίαρ DDR3 για ακόμα ηασύηεπη εκηέλεζη ηων ππογπαμμάηων και ζκληπό δίζκο WD 500GB για απόλςηη αζθάλεια και ακεπαιόηηηα ηων δεδομένων ζαρ. 22710 25657

ΠΩΛΟΤΝΣΑΙ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙ΢ΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ PS3 PRO EVOLUTION 2008 10Δ΢ΟΩ ΜΕΟ΢ΕΣ ΙΟΤΖΘΜΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΡΑ΢ NICOLE 50%!!!! AΠO 720 ΕΤΡΩ ΛΟΜΟ 360!!!

FIFA 2009 10Δ΢ΟΩ FIFA 2010 10 Δ΢ΟΩ FIFA 2011 15 Δ΢ΟΩ

X-play PLAYSTATION 3 500Gb + UNCHARTED 3 + GRAN TURISMO 5 ACADEMY 309 ΕΤΡΩ

PLAYSTATION 3 500Gb + UNCHARTED 3 + GRAN TURISMO 5 ACADEMY 309 Δ΢ΟΩ X.PLAY ΔΜΔΗΓΗΘΔ΢ΚΔΛΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ Δ. ΑΟΓΔΛΡΖ 15 ΣΗΝΠ (ΓΗΞΙΑ ΠΡΖ FORTHNET) ΡΖΙ. 2271023852


ΑΓΓΕΛΛΕΣ ΛΑΘΗΛΑΣΑ ΓΤΛΜΑ΢ΘΟΤ - ΚΤΙΕΘΟΤ - ΠΑΜΕΠΘ΢ΣΗΛΘΑΙΑ - ΑΕΜ

ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ ΡΑ΢ΑΔΛΔΟΥΝ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΚΘΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ, ΛΥΚΕΛΟΥ, ΕΡΑΛ ΣΕ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ - ΦΥΣΛΚΘ - ΧΘΜΕΛΑ, ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΑ - ΑΟΚ ΚΑΛ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΛΣΜΟ.ΥΡΕΥΚΥΝΘ Ρ΢ΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΓΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΡΑ΢ΟΧΘ ΣΘΜΕΛΩΣΕΩΝ.ΤΛΜΕΣ 8€/Ω΢Α (ΛΥΚΕΛΟ) ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΕΣ ΤΛΜΖΣ ΓΛΑ ΑΔΕ΢ΦΛΑ Ι ΓΚ΢ΟΥΡ.ΡΑ΢ΑΔΛΔΟΝΤΑΛ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΚΑΛ ΚΑΤ'ΟΛΚΟΝ ΚΑΤΟΡΛΝ ΣΥΝΕΝΝΟΘΣΕΩΣ ΕΡΛΣΘΣ ΡΑ΢ΑΔΛΔΟΝΤΑΛ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΣΕ ΦΟΛΤΘΤΕΣ ΣΕ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ ΚΑΛ ΦΥΣΛΚΘ ΚΑΛ ΣΕ ΣΡΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ. ΡΛΘ΢ΟΦΟ΢ΛΕΣ: 6972201122 – 6937493190 VAMOS ΛΑΘΗΛΑΣΑ Θ΢ΠΑΜΘΙΩΜ

ΚΑΚΘΓΘΤ΢ΛΑ ΛΣΡΑΝΛΚΩΝ ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΣ ΛΣΡΑΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΛ ΦΛΛΟΛΟΓΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΔΛΣΤ΢ΛΑΚΟΥ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ ΝΑΥΣΛΚΑ ΧΟΥΛΑΚΘ ΤΣΕΛΕΡΛΔΘ 6 ΤΘΛ.ΕΡΛΚ. 6936725185 Email naf_julaki@yahoo.gr ΧΙΟ΢ Χαλκειος, μονοκατοικία 100 τ.μ., ιςόγεια, διαμπερισ, 2 υ/δ, καταςκευι '82, μπάνιο, ςε οικόπεδο 500 τ.μ., αυτόνομθ κζρμανςθ, καλι κατάςταςθ, ενοικιαηεται μονοκατοικια, με γκαραη και περιβαλλοντα χωρο, τιμι 330€, ςυηθτιςιμθ 6972325865 ΠΛΑΣΕΙΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ΢ Ραραςκευοπουλου, διαμζριςμα 78 τ.μ., 3ου, διαμπερζσ, 3 υ/δ (τα 2 master), καταςκευι '73, μπάνιο, κεντρικι κζρμανςθ, μεςίτεσ δεκτοί, ανακαινιςμζνο, ανακαίνιςθ '10, το ςπίτι ενοικιάηεται και με το ζτοσ ςε τιμι 3000 ευρϊ μπροςτά, τα μεςιτικά γραφεία είναι ευπρόςδεκτα. , διακζςιμο από 01/08/2012, τιμι 300 ευρϊ, ςυηθτιςιμθ.Δεκτθ και ανταλλαγθ με αναλογο διαμεριςμα ςτθν Χιο. 22710/29547

CHIOSMAGAZINE 006  

CHIOS MAGAZINE 006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you