Page 1

Nhạc Xuân


Mục Lục 1. Anh Cho Em Mùa Xuân - Nguyễn Hiền & Kim Tuấn 2. Bản Đàn Xuân – Lê Thương 3. Bến Xuân – Văn Cao 4. Cánh Thiệp Đầu Xuân – Lê Dinh & Minh Kỳ 5. Câu Ca Xuân – Lê Quốc Thắng 6. Câu Chuyện Đầu Xuân – Hoài An 7. Chiều Xuân – Ngọc Châu 8. Đám Cưới Đầu Xuân – Trần Thiện Thanh 9. Đêm Xuân – Phạm Duy 10. Điệp Khúc Mùa Xuân – Quốc Dũng 11. Đón Xuân – Phạm Đình Chương 12. Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa – Châu Kỳ 13. Em Còn Nhớ Mùa Xuân – Ngô Thụy Miên 14. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa – Quốc Dũng 15. Em Đến Thăm Anh Đêm 30 – Vũ Thành An 16. Gái Xuân – Từ Vũ 17. Gió Mùa Xuân Tới – Hoàng Trọng 18. Giọt Mưa Xuân – Vũ Quang Trung 19. Góp Lá Mùa Xuân – Trịnh Công Sơn 20. Hạt Mưa Mùa Xuân – Trương Ngọc Minh 21. Hoa Cỏ Mùa Xuân – Bảo Chấn 22. Hoa Xuân – Phạm Duy 23. Hoa Xuân Ca – Trịnh Công Sơn 24. Khúc Hát Thanh Xuân – Johann Strauss & lời Việt: Phạm Duy 25. Lên Đồi Chiều Xuân Xưa – Nguyễn Văn Hiền & Vũ Ngọc Giao 26. Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân – Thanh Tùng 27. Ly Rượu Mừng – Phạm Đình Chương 28. Mộng Chiều Xuân – Ngọc Bích 29. Mùa Xuân Của Mẹ - Trịnh Lâm Ngân 30. Mùa Xuân Đầu Tiên – Văn Cao 31. Mùa Xuân Gọi – Trần Tiến 32. Mùa Xuân Ơi – Nguyễn Ngọc Thiện 33. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hởi Em – Trường Sa 34. Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên – Từ Công Phụng 35. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em – Đức Huy 36. Mùa Xuân Và Tình Yêu – Trường Sa 37. Mùa Xuân Và Tình Yêu Em – Từ Công Phụng 38. Mùa Xuân Yêu Em – Phạm Duy & Đổ Quý Toàn 39. Nắng Có Còn Xuân – Đức Trí 40. Nhớ Một Chiều Xuân – Nguyễn Văn Đông 41. Phiên Gác Đêm Xuân – Nguyễn Văn Đông


42. Phố Xuân – Thảo Linh 43. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng – Trịnh Công Sơn 44. Thành Phố Mùa Xuân – Trịnh Công Sơn 45. Thì Thầm Mùa Xuân – Ngọc Châu 46. Tình Khúc Mùa Xuân – Ngô Thụy Miên & Huy Linh 47. Tình Tự Mùa Xuân – Từ Công Phụng 48. Xuân Ca – Phạm Duy 49. Xuân Đã Về - Minh Kỳ 50. Xuân Hành – Phạm Duy 51. Xuân Họp Mặt – Văn Phụng 52. Xuân Miền Nam – Văn Phụng & Tuấn Nghĩa 53. Xuân Này Con Không Về - Trịnh Lâm Ngân 54. Xuân Sẽ Qua Trong Mưa – Nguyễn Đức Trung 55. Xuân Và Tuổi Trẻ - La Hối 56. Yêu Em Mùa Xuân – Bùi Công Thuấn


NilH CHO EN

}TilNxufiil Nguydn Hi6n - Kim Tudn

Anh cho em miln Xuhn, nV hrn vdng .....Xudn, mln XuAn nhy

ffi cd,

Ffm

ffi:t

A

D

n&,

mdi

ffi

chidu DOng ndo nhung

lfic non vila

t

dy

Dtdrtg lao xao

nh6. td.

ld

ffi d*y, chhn btdc mbn iIni, bAy chim lila

hb

phd mdt bu6n vin

.....ndng

Mt me

ngen

ca)'.

vqt.....

trong khdi chi6u choi

Ding ta xanh mdy

siy

Flm

ffi Ngodi de didu cdng

Bi6,

thodng

cdu hi

dbi


xim vang chuflng

Trong

Ita. A

Trdng sdng

fiP

soi

lidp

ffi Con s6ng

dtn.

dii

"6

E7

Cdt trdng bd qu|

nlnnh.

ffi XuAn, tr|

Anh clw em miu

.....XuAn chtdng

A

D

n6 lwa

dna vdo

kMp phd

tut

ffi

HTH

+'+tv'--=-----/ trdi niim yeu ildi phoi nhiJ nI .tuc chun hba ddy

Ban tuy nnh yeu

Phdi. ilo.

Flm

nse, gidi ad hiin

chim

"ny bdi tfuJ cbn xao.....

hot,

mAi

nhi

thom srta ru)n ntfu

xinh

A a

Anh

cln

etn

r I{

muu..,..

'.t

...,.xuydn runB ruing vang ban

8.

ArTh

cho em

mia....

Anh cho ent

nwl.

mia

E7

ffi Nh(tc lho trdn

nwdn

13

t,


nANoANxUAN

J

I

I- Ein I - Ein III- g;o

ruAa t'ii cr cinh beo tu6i

oft ola

Rco ei oio troag Lhul phbng Huorg hoe luvln thco cuog din Beo giAy drit troog quing ali

trog

tinh

tinh

tinh

trnt

tioh tirh

tiah

tro!

tiah tiah

tiah

rlng

:

IM

ET

aht! lli tb:y "hfog mi hbng ru nhing titng cu&i diy aln

chrre

cho dav

dim c6 alo

ahlc tdi titag

chin

tin valg

t.ag

tiah

tioh

tiaf,

Tiah

trg

t.ng

tin[

tioh

tia[

Tiah

tiog

Tinh

t:og

tinh

tioh

do[

Tin[

bng

ru& tho

by

teag

=J

tlbng

Nsbi

3a

hoin

Lli

lroe

It

ngrrli

Eio

cl

arie

f,itu

Lhdag

Tiiog

oeoh

r?ng

trirg

T\il

ei

ahq

loi

cd

tiCag

ngAn

Nhu

chi&

titng

?m

Hoe

cing

tiCog

thea

C$ tin y0u Et Tny tLco t2

IE

cl

teag

rah l)ug

.i d0m cung

ahilu

hor

Tinh t.ag

hm gi,t agoii El ciq bny Lhtp trin Cir tiolr duy0a d mfng

I

H6i

hbng

Tin$

ilgi ooog thl f,norg cf,lry lgoi

curg

Nhn

troag

iog

m&

tuoi , tre; dly 1..

alln

mri:

luyln

36

Diy

nln

tho

cLim

hoiag

ri6n5

nhin ta

tinh

diy

tiah

'&t

chi

rnuSo

u&m

ory

n{o

Mog nguiri mudn rr&i ti{ag trlm

o.o[ du. Ctr hoe Vi to duy0n Vi

f,uyla


Bin xufrrr Vdn Cao

t6i t6i

gb

Bb

r!

nQn

ftAn

khdp

tn

nEt

F

bdn xuhn. &ing ytu.

CQ

ru

hbct!

hda!

Tns Tms

gb

ffi

vQn

ffi

d6i rung cdnh ddi chim trong

trdng

riu

rit

n4ng khe khA Dm

ffi

ilitu

dho hoen ndng chan U F'mna roi ld o, chan

Cdnh

rtnu

Hdn miln ngAy ngdt trdm Hdn mila ncAy ngdt vd

ngd Dm

ffi

Chim ca thuong mdn Chim ca thqong nhd

soi

[E:tr

ffi

dnn

chi6c

sao

im

nfr

ffi

bOn

chim ngdn ghim ngAn

murtilurt xaurtilurt.

Diu nhau theo ddc mdi Mi Ngtdi di theo mta gi6 xa

vuong.

iliu.

12

ven

mu6n


ll;e'd-

*''^-

'

gl

F

ffi

sb

ffi

ffi

ther da

chdn btdc

dav

mfry

cilng .,:.

nrti

aor

ngflp

ngtng.

chfip

chilng.

D7

G0t

ao do

em

phong

rung

vd

Mdt em nhu ding thuydn soi Lidu duong hd t6c vdng trong

ffi ffi la

ldi

theo dtl

gi6 nhe kkich cdn

thgn

ngqi

thing nging

lfr.

ngodi bdn nhin bdn

xudn.

Sttong mhnh ntbng

che tdp

kin

xudn.

+ 6ir

tla

huong

Cdnh buim

nghe

V dhu

riu

cdn trOn ldp

sdng

Cdnh nhgn

vdo

mqy

thidt

D7

ffi

FIIYE

13

* -""q'pqr?$=F

-


Caùnh thieäp ñaàu Xuaân. Leâ Dinh & Minh Kyø

## c « «« «« « « œ»»» =l ˆ « « « « « « « ˆ« « « ˆ« _«j ˆ« ˆ« j « ====================== & “ { «j l « ˆ ˆ« j « « _ _ _««ˆ «ˆ _««˙ Hoa

ñeïp laøn vaøo muøa

thaém ñaây

nôû ...gì

laù

moâi xuaân

hoàng naøy

Xuaân Khi

ñeán naéng

£ ## « « ««˙« «« ««ˆ« « œ » « « « « « « « « ««ˆ« l « « ˆ« j «_« «« l «˙« ˆ« _«« «ˆ« »» l «j « « «j ˆ« « «j « ========================= & ˆ ˆ ˆ ˆ « « « l « j ˆ ˆ« j j ˆ « « j «ˆ «ˆ __««ˆ Mang nhöõng gioù Khi

roài ñaây naøo ai bieát khoâng vaøng töôi nhuoäm vaøng toùc ai

hoaøi mong ñi vaøo ngaøy thaùng nheï lay hoa ñaøo hoàng thaém

Bao nhieâu mô Trong khi xuaân...

£ £ 2.« « ## 1.«« «« « «« . œ» « «« «« ««ˆ «ˆ« «« « « «« « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « »» l « « ˆ« _««ˆ «j ˆ« l «˙ « ˆ« _««ˆ «j ˆ« l w l l ˙« ========================= & ”{ ˆ« j ˆ« j

£ « £ « ## « « « « œ » « « « « « « œ ˙ œ œ œ » » » » » » « ˆ « j . ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « » » »» » »» l j ˆ« «j »» «ˆ« l l «ˆ« . «j ======================== & ˆ« _«ˆ« «ˆ« = ˆ« _««j ˆ« «j «ˆ «ˆ« » l » £ Non nöôùc vinh quang trong tia naéng thanh bình Ñeå ngöôøi anh lính muoân ngöôøi ñöôïc nhieàu öôùc muoán öôùc ñeán khi muøa xuaân

sang

Toâi chuùc...

....aám môùi tto ñeïp

naêm

thaùng

Toâi

chuùc

£« ## «« « £ « «« . «« « « « œ» œ » « « ˙ « ˙ » ˆ« «j «« «ˆ« »» =l « « « « « « « «ˆ« ˆ« «ˆ« l w «j » lj l ======================== & ˆ« _««ˆ ˆ« l __««ˆ . __«j ˆ ˆ « « _ « j «ˆ « «ˆ

£ £ ## ˙ £ « « « « « œ » « « « « œ œ œ » « » » » » « « « ˆ j . ˆ « ˆ ˆ « « « « » « » » « » » ========================= & » » » » l l «ˆ« . «j ˆ« _««ˆ «ˆ« «ˆ« l __««˙ __«« __«««ˆ «ˆ« l « «ˆ « £ ñình

chieán

Quay veà gia

choán

Mong gioù ñöa

tìm vui beân löûa

duyeân

Toâi

aám

cho coâ gaùi xuaân

thì

chuùc

yeân laønh ngöôøi ngöôøi khaép

Öôùc nguyeän sao choùng thaønh röôïu noàng ñöa

## «« ««ˆ« «« «« ««ˆ« œ»» Œ « « « « « ˆ ˆ j ˆ j « « « « « « « “{ j l __««˙ » l ========================= & w l ˆ« ˆ« ˆ« __««j ˆ« _««ˆ « duyeân

Toâi chuùc

ngaøy ...roài

mai ñaây

duø ñöôøng xa phöông ngöôøi veà

vôøi naøo

Trai Cho

gaùi daãu

£« « ## «« «« ««˙« «« ««ˆ« « « « « « « œ « » « ˆ« _«« «ˆ« »» l ˆ« j «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ« «j ˆ« «j ˆ« «j ========================= & l «j ˆ« «j ˆ« _«««ˆ __««««ˆ l «˙« ˆ« j j «ˆ beàn duyeân ñeïp tình löùa laïnh luøng böôùc thôøi gian

ñoâi mau

Cho böôùm vaøng bay Mong öôùc ngaøy sau

treân neûo ñöôøng nhö laø ngaøy

môùi tröôùc

Vai beân vai Tay trong tay...

2.« £« ## «« 1.£«« « « Ó ««« ««j ˆ« ˆ« ««ˆ« «« ««j «ˆ« «ˆ« ”{ «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «« «« l ««˙ l ˙ ˆ ” ========================= & « ˆ « « _«ˆ _«ˆ __««ˆ nhöõng luùc taâm tình

leân

khôi

Toâi chuùc...

...nhôù luùc trao thieäp

ñaàu

xuaân.


Caâu ca Xuaân. «« «« ««j «« « «« «« . ««k 24 ««j K œ » « ˆ « j j . ˆ ˆ ˆ« =l » « « « « « j ˆ« j ˆ« ˆ« » ˆ« k ˆ« l «j.ˆ« ˆ« j ====================== & l j Leâ quoác Thaéng

Xuaân ñeán

trong

thanh

bình

ñeán trong moïi

nhaø

muøa xuaân

thaém

«« « «« . Kœ»» Jœ» «« . ««k «« Œ ««j «« « l ˆ ˆ « « j ˆ« «j j j » ˆ ˆ ˆ « « « » » ˆ« l ««j.ˆ« _««k ========================= & l l ˆ« _«j «ˆ j «ˆ töôi

Xuaân

vôïi

Xuaân

thieát tha

yeâu

ñôøi

ñeán bao tieáng

cöôøi muøa xuaân

vôøi

«« « « «« «« «« «« ««j Œ Œ « ˆ« «j j ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «j ˆ« l ««ˆ« l ˆ« l ˆ« l ========================= & _««ˆ reo

vui

töøng khuùc

haùt

beân caây

ñaøn

«« «« «« «« «« « « « Œ «« ˆ« j ˆ« j ˆ« l ˆ« j « « « « «ˆ« ========================= & «ˆ« l «ˆ« «j ˆ« l ˆ« «j “{ j ˆ« j ˆ« _«j «ˆ l _««ˆ Caâu

ca

nhau

möøng

yeâu

muøa xuaân

ñeán

trong loøng

ngöôøi

Vui beân nhau beân

«« Jœ «« «« «« Œ Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» K œ J . œ » » œ J » » j j ˆ ˆ » ˆ » « « « » » » » » » ˆ « ========================= & » l » » » l l l khuùc

haùt

haùt khi

xuaân

veà

Trao

caâu

ca

xuaân

1. 2. Kœ»»» Jœ»» Jœ»»» . œ»»» Jœ»»» Jœ»»» ˙ ˙» » J œ » » »» l l »» ”{ »» ” ========================= & vui

möøng xuaân

ñeán

ñeán trong

tình

yeâu

...yeâu.


Câu Chuyện Đầu Năm   

Am

 

Trên

đường

đi

lễ

Xuân

Dm

 

Qua Xuân Gia

một dù đình

năm thay luôn

ruột đổi hạnh

3

 

 

Năm Xin Trên

mới khấn bước

5

 

6

Dm

 

mong thân mây

7



1.G



trông,

9

Am

 

Vui

rối biết phúc

May Vin Duyên

nhiều cành vừa

 tằm lần vầy

nổ

rượu

 

Ta

cùng

nhau

đón

ít những ý

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

chờ tình rồng

vọng chặt lợi

ước kết danh

rủi lộc đẹp

pháo

C

Hoài An

năm xuân may,

tơ bao sum

nhiều nguyện đường

cùng

đầu

Am

Am

 

 

ngóng bâng đắp  

E

hồng

 thêm

 mùa



V.S.


2 10

 12



2.G



khuâng Năm say Fine Ôm

 

 này nàng

 

 

chắc Xuân

 

Xuân mang niềm 14

  

16

G

mới, như đến, cho

 

 

hoa dân

mai gian

nở đầy

phơi lưu

 

1.C

  đời,

20

 

 

trên

đất

 

 

mẹ

 

Am

22

E

  quên

Am

F

nụ mọi

cười miền

 

  

vui

khắp

phới luyến



 

 

 

 

 

cuộc bạn

E

hiền, một

yêu xuân

Đón cho nhau Viết thư thăm

 

la nguồn đi rồi



khắp 2.C

quân! tay!

Bao Xuân

C

 

Xuân gieo lộc

F

tới chốn

   

tình vào

 

Am

gặp đẹp

tin

Thế gian thay Đón xuân trên 18

 

nơi

 

 

 

lời nguyền xin

 

D.S. al Fine

Mong

đầu

năm

cuối

năm

chớ

 gặp


Nhsc vd tdt : NG?C C&AA

Cd mAt cHlu chllu ndn rtu tl{ ,

Ndng ngdp

trdn

G

,--_i t. an ngtt ngdy Ern

nna

I

I I

I I

'ul,na

D'lEe

'J' Nrw

14

xu&n

. ndt

em

Itn' ildu g\p

entt


i

il I

u

@t-'^

Ud Gn

,6nB

,w tllo nat

'

!o+

Nhtt tlih ylu

thtn

M6t tdti 'nan vl c

Ndrg'

iln

roi

irdy

D€n En en, ngdi tlld ttim ldtZ

hdt

I

--) chilu vdng rVc

cd,u

dtt

rd

y2u

Aa

Em

chifu

c cliiu

nAn 15


DAIYI CITOI TRAN THCN

DfiU XUfiil BOLERA

Ngly xua rqly (RAi mOt nsly)

doi tr ch"ng .rn lhoc 60

rut 1''

n6n da tr chu,rg mti ranh hon nrly

'(t

Len 6 hn,

dudng.

trli.

llai

tru&rrg.

Drlng qua nh!

Tro

d&r.'

l--i. ---]f

dA tc ctrq $€h lhi ruln vOc t6i

s

dta chung vui

clroi

tr&

c{ft,

nghitng

ceo ntng

dA tr

tho ngty

n9hi0n9 nghieng

cm"ghiCrrg cO dau E&,

qon :

ctng cugc

mtr

chua n-gt" nlrrn.

\---, Chilu nao duDi

h0n9

bud,m,

buom

boy

w&n (ral; nu6c mtt.rung

{

fri

4 IJ

RDr mQr ngby... I

s e

ngo r!

h6i...

hor

cl llm qyl cudi

Ar rxi*t rho ,5 te

c6

Ou

mlv

.b

r/c crA rulr i

Gtr.'

!^r{

Rlx orrvlr,


lhihoav&rl*rr}rgythidoilraivrrichinhclri6n,crrlr.ru{Iimilarebcobndtmbuocruta

cm oi fi'

Qrrt,

ni?m

rua 'anh cln g}o rn$

trong ldq'

-t-

=+ I &ng hirstlquln crn : rucn nsy bi t.& vr du&ng

nou tim cc *rorq rt6ng' th'ong rao lr rhusng trolB

ho

.-t-

\--/ '.

di

5llfl,

vlng dtu

trtli ., tl

chuvtn ttl

ru6n

nst<'. ruln nlv

<

tlucnrg an

ChttYAo

lho

ogly

chua

psn

nDrq

nln

m6 ctn tO. n

dql

e

ll'\at

horng ntry cfrlr

3rm

ltng qO

nlg tlm .ho.

17

<huYQn

ndi

Clu do r{n

ry lt'n

Anh

r$r0o.

lE clnra r{n

ttt

r&l

-cr

'

a

nghc:

rlr

v

.J

tua

nlrlc

\---/

-1

Gior

che.

dtifu

rnt

'il'-

IU.

bng

-r.

dre[felt: rrB'T'LC B CJ , XB rylt ror'1966


Ntrac Tap Fhq:n

D:Y I

D€m XuAn Nh?c va toi : Ph4m DuY

ChQm va Em Ai D

1

EmG

Em

gidbng,

Chim bio

tin

dd

Xuin

Em

y6u

Bm

E9

ciu hdt

v[ng

Dma j?

em chum d€m

vd

rong

gifc

mQng.

D7G

lrt6t

Li

budn

-

Don

drla

em

tOi

rong man rtrng

chang.

F$-

Em

tol

Tinh

Long

em c6n chdi

Gma j?

Bm

l8

uy€n ddn

All

YOu troi thanh

vdi

chim

A

Dma j7

D

-

D0i

dan

say tidng

D€m

chda

tin,

Xin


Mqt Dd! Dd Yeu

dilng

nhat

phai

Dilng

.

nh?t

Chd Neo-Thanh Hod tg+g

phai

2 Chda quen nhau luc ddu Em nghe theo tidng sdu 6i khtic ca ! Nu6i mdi ti'nh mu6n s{c mdu. Em ph6i pha thdng ngiY Vi tric trxng vd diy C6 dan dâ&#x201A;¬m fY Dd ru trii tim niy. Hdn em tim nrtdng ndu Tinh em chb thrldng dau. Gng em chrta tan Xin dilng php nhau ! Ditng phu nhau !

O NhA SACh NAM A (SUDASIE) PATIS 1989 All rtght reserved Cdm trfch dlgh hoqc PhotocoPle l4t @ POC Productlons vi Phqm DuY gtir bAn quyEn thu thanh vio dfa hAt. cassette vi vtdeo Thu am ntrAc bin niy phAl co stl ttng thuQn cria PDC Producttons vir tAc gtdr

19


9tn*r4r/*otztitu cud,n Nlrrc vd lili : QVfiC OfiWf'

tdt hiu lllllg urt

vdng clfr

tia

G?

nlng

trcilt dnh mta song GU ntAt ,run

n@/t tran tlla Cm

,nA, tiW ng&, crtt y/lu tln ryAn ttwtg cu$c sdng'

vln 1-t tdng bay ,o irn Nc tdt n6y buln rtf nd 28

thl{t


Ca FINB

Fn

m

"EE e"t

A Cm

rcn &n

Fm

,d Drg nAn di rr__ gt6 oi dn qn| -',. hco nw, dt Echtn m6ng quq vl cE Fn Cm ^D7

G

i

ffi

Cm

---.1< sda

Fm

ms6n

s dng hity chitu fm

ndu

tldm n/bi

Ctng

4l

clvi

vot Aa la6n ta

nl&ng ti€ng

hdt

di€u

cs

nhqc

r.ry

29


DONXUAN PHAM DINH CHI.JdNG


vurJ

=? l1

# t

.

I

i ,i

l0

I

#or


oor{ xuAx xAY xHo xuAx xUr

cuAu xY ,-\ |r..-?-..r--r

Li,

JlEt IT

I )'I i'b o,ll .ts'

?

d4l

I

II +a

7 l I

3o

l JJ l-i

r


em còn nh§ mùa xuân £« « « œ » « « w œ J œ » œ « » » ‰ «ˆ« «ˆ« «ˆ« «« »œ »» œ»» œ»» œ»» ««ˆ ˆ«« ˆ«« c » » » » » » » » » » ================= & ˆ« »» » » l l l =l £ Em coù bao giôø coøn nhôù muøa Xuaân Nhôù thaùng naêm xöa cuûa tuoåi daïi £ «« £ « « « « « « « « « « «« «« «« «« « ««« ˆ« ˆ««« w Jœ» »œ «ˆ« ˆ«« ˆ«« «« ««ˆ «« w ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ l =================== & l j l l »» »» nhåc và l©i : ngô thøy miên

slow rock

£ « « « « œ « » « «ˆ« ««ˆ «« œ» »» »»œ w Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»» «ˆ« ««ˆ ««ˆ « « ˆ « « » ˆ« ˆ« »» »» »» l l l =================== & w l j £ chôø Nôi aáy baây giôø coøn coù muøa Xuaân Coù giaùng nghieâng nghieâng nuï cöôøi thaät £ «« « « « «« «« «« «« « ««« ˆ« ˆ««« w Jœ» »œ œ»» »œ «« œ»» œ»» œ» ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ »» l =================== & w l j l l »» »» »» »»» ˆ« » » = £ khôø

Nhôù tieáng döông caàm gioïng haùt treû thô

Coù thaáy bô vô ngaøy thaùng ñôïi

gaàn

Coù maét nai vaøng ngôøi saùng tình xanh

Em coù bao giôø thaáu cho loøng

«« «« «« «« « « « w Œ ‰ «« «« «« «« ««j « « « ˆ« ˆ« ˆ« = ˆ« l =================== & l ˆ« j j ˆ« l l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j «ˆ ˆ« j anh

Trôøi

Sai - gon chieàu

hoâm

nay coøn nhieàu maây

bay, nhieàu nieàm

«« . ‰ « « « « « «« «« «« œJ»» œ»» Jœ»» ««ˆ« . ««j ˆ « l «˙ «j ˆ« ˆ« j ˆ«=l =================== & » » » ˆ« l ˆ«j « «ˆ« «ˆ« «ˆ« j ñau thöông bi

haän

tình khuùc ngoâ thuïy mieân - 20

traøn

ñaày

Göôïng

nuï

cöôøi

gioït

leä

treân moâi

Nhìn


«« «« « «« « « « ˆ j ˆ « « « ˆ« = «« l « « « « « ˆ« «ˆ« . _«j j « ================== & l ˆ « « « ˆ j . « _ ˆ _ ˙ _ ˙ «ˆ l _«j « « « «ˆ ñaát

nöôùc

tôi

bôøi

Moät

thôøi

em

coù

hay

Nhöõng thaønh

œ»» œ»» œ»»» œ»» œ»» . Jœ»» J»»œ œ»» Jœ»» œJ»» œ»» Jœ» » » » » » » ================== & l » » » » » »» =l £

£ « £« « « «« ««£ «« ««« ««£ ««« « « «« «« «« ˆ«« «ˆ« ˆ«« «ˆ« ˆ«« «« «« ««« ««ˆ œ J œ J « ˆ » » ˆ « ˆ « » » =================== & » » ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ l phoá

em

seõ

ñi

qua

Ñaây

Pa - ris,

ñaây

Luaân

Ñoân

ñaây

£ «« «« « »»œ »œ «« ««« ˆ««« ««« «« «« «£ « « ‰ « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« ««« l l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« œ»» »» »» l l =================== & ˆ« ˆ« _«ˆ _w » » » £ sau Em coù mô ngaøy haùt caâu hoài höông. Em nheù khi naøo chôït nhôù muøa £ « « w Jœ»» œ» œ»»» » »»»œ «ˆ« ««ˆ «««ˆ »»»œ » » =================== & l l Vienne

Nhöng coù ñaâu baèng Saøi - goøn hoâm

qua nhöng coù ñaâu baèng Saøi - goøn mai

£ «« « ««« ««ˆ «« «« « « « « « «ˆ« «ˆ =l «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« =================== & w l j Xuaân

hoàng

Nhôù

laù

Nhôù

thö

naéng

xanh

hanh

vaøng

vaø

chuyeän

nhuoäm

tình

aùo

Haø

œ»»» œ»» ««ˆ œ»»» »»œ »»œ w w œ J œ » » » » « » =================== & l » » » » l =” £ Ñoâng

Anh

ôû

nôi

naøy

vaãn luoân chôø

mong.

tình khuùc ngoâ thuïy mieân - 21


Em ñaõ thaáy muøa xuaân chöa. Quoác Duõng

Bbmaj7

Am9

£ £ « £ « « « « « 44 ««« «««« ˆ««« « « « «ˆ« «« «« . ««« ««« ˆ«« l ˆ« _««ˆ l ««˙« . ======================= & __«««ˆ« «ˆ “ { ˙»»» __«ˆ« ˆ«

Moät vaàng (Trôøi möa

G/B

G «

maây giaêng)

:

traéng loái

Eb/G#

bay aùo

ñi em

tìm leä

nhau rôi

chaúng coøn thaáy nhaït nhoøa neùt

Am

R «

a £ «« ««« ««˙« . ««« ««ˆ« « « « « ˆ« j « ========================== & ˆ« l __««˙ l ˆ« __«««ˆj __«««ˆj j _ˆ«« « ñaâu moâi

maét ñaõ

em say

hoen queân

saàu lôøi

Dm7

Dm

d

G7

Vì Vì

mình mình

xa xa

Cmaj7

Bdim7

thoâi thoâi

Gioït söông vaãn Ngaøy xuaân vaãn

∂ Ì 0 N £ £ « « ««« ««« «« «j «« « « « « « ««j « « « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «j ˆ« ========================== & ˆ« l «˙« . ˆ« «j _««ˆ« ««ˆ ˆ« l nhau nhau

neân neân

em em

chöa chöa

bieát bieát

xuaân xuaân

veà veà

ñaáy ñaáy

E7

E

Am

£ « £ « 1. « « « « « « « « « « « « ««« «« ««ˆ #ˆ«j «j «˙« . «j ««« ˆ««« ˆ«« ”{ ˆ« Jœ»»» ˆ « « ˆ ========================== & ««ˆ « l ˆ« __«ˆ«

E

rôi troâi

Am

röøng coøn ngaây tình mình vaãn

Bm7

daïi mô boùng hoaøi thöông nhôù

E

a

hình ñaày...

ai

A

a ∫E

Trôøi

möa giaêng...

D

A D # £ « # £ £ « « « « « « # « « «˙« . « « « «ˆ« ˆ««« ˆ««« l «j ========================== & ˆ« «j ˆ« «ˆ« ««ˆ ««ˆ «ˆ« #_«««ˆ «ˆ« _«««ˆ l l 2. «

...vôi

Chieàu xöa

ngoài

beân

em

anh nghe nhö

ñaõ

xoùt

xa

trong


A7

A

Ebdim

D

Å£ D £ £ « ≠ ### A « « « « « ««« « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « «ˆ« «ˆ ˆ«« l j ˆ« j ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «j ========================== & ˆ« _«j «ˆ _««˙ tay

F# 7

meàm

A

Moät giaây hoàn

G

leânh

ñeânh

moâi

em

thôm ngaùt

Bm

A G Í

ñoùn

ñöa

côn

Dm

b

d

£ « ### « « « £ « £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ j « ˆ « « « « « « ========================== & ˆ« ˙« j ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« __««ˆ« «ˆ __««««ˆ l say

tìm

A

A

C#+9 Em

bieát khoâng

F# m

em

Ô

anh

nhö

boùng maây

tìm

Dm6

s

nôi

ñoåi

E7

- ‰

### £« « «« « « £ « « £ « « « « « « « « « « « . « «j ========================== & ˙ « ˆ l ˆ« « _««ˆ _«ˆ« _ˆ«« __«««ˆ __««ˆ« __ˆ««« _ˆ«« _««ˆ __««ˆ« __ˆ««« _ˆ«« l beán

Ñaâu beán

xa

vôøi

maø

Bbmaj7

tình

vaãn

Am9

A

rôi

maây

hoaøi

vaãn

### «« «««£ «« ««£ «« ««« «««£ «« n n n ˙» . « « « « ˆ« l «ˆ l l ˆ« «ˆ« ««« l ««˙ . »» ========================== & « __ˆ«««« ˆ«« __««««ˆ «ˆ« __««««˙ . _ˆ«

A

Eb/G#

troâi

Trôøi daït daøo

G/B

G «

:

soùng

gioù reo muøa

ñoâng

chìm

trong giaù

Am

R

a £ ««« ««˙« . ««« «««ˆ ««j « « « « ˆ« « «ˆ l l ========================== & ˆ« j _ˆ«« __«««˙ __«j ««ˆ __«j ««ˆ baêng

boùng

xuaân

mòt

Dm7

Dm

d

muøng

G7

mình

xa

Cmaj7

Bdim7

nao

Coøn thöông nhôù

∂ Ì 0 N £ £ « « ««« ««« «« «j «« « « « « « «j ««j «j « « « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« . ========================== & ˆ« ˆ« _«««ˆ ˆ«« ˆ« l nhau

neân

xuaân

vaãn

maõi

xa

vôøi

choán

E7

E

Am

£ «« ««« ««« «««ˆ «« ««j ««˙« . «« œ J Œ » ˆ « « #ˆ j » ˆ j « « «ˆ« «ˆ ========================== & «ˆ » l ”

E

nhau

coøn

naëng

u

saàu

a

muoân

kieáp

veà

sau.


EM oerrr

rHAu ANH oprvr 30 Tho: Nguyin Dinh Toin

ttrim

anh d€m ba

mudi

con d6m

nio vui bing d€m ba

mUdi.

3

€>

Anh n6i wi ngudi phu

qu6t

rft/dng

xin chi6c

3

Tay

VrtTbdnb An 12

lgnh

od

cho tinh minh

ti ving tim

bing

chring

!€u

/T\

im. M6i em mdm cho gic ng0

em


thdm. Sao giao thtta

Cr Thing ngiy di

nnh

trong d6i

tr6i qua

ngoan. Trdi

sip tit

nay tdng minh

thh cing ph6i pha ngrtdi khuit

htldng nra rdi ctng phong ba rung cirng

Chi con

mira-

Ddng s6ng d6m budn den

nhau.

Uudn ch€t ureo

siu

dang

ch6r

thao

em

thftc.

Ngin vi sao moc hay l€ kh6c

sau

nfay qJc

--Tt -JJ ---i--]

_#

Rdt

hoii

ruong

h'J

kh6ng

cu6c

tinh

Vrt Tbanh An 73


GAI XUAN

7 I

L/ "-E


30


ilUN xufrifiTilt

G|lil

Hoing Trgng C

ffi Gi6 mia Xudn

-3 Cdnh hing phoi phdi trong ndng Bring hing tha thtu'n trcng, nting,

kii.

......tii. Dm

G

H}+{l

ffi

ttHfl

MuOn hn'rm

Kidp s6ng

tung ci

C

Bao sdc ftrai khoe cing, trii Md trTc fint trong, le\ng mia

hay.

drn.

XuAn gieo

Ilng

mong vdn

'l-3_-

dp rt nli

vtdnq.

Hin

say

mAng

khdp

c

ffi

ffi tim nhihg philt say mo. Gifra mita

30

ing,

*7c

C

fim

nd.

C

nrtrt

H#

hoa

i


Dm

ffi Ddi triri

din

vui

XuAn

tung

MuOn sdc khoe

bunC.

G

C

...'.8&

tlH+l

ffi

Cm

I l-l.l

IJJ-I-JJ

ffi nne I +

.Hffi

\-----l

hut cu

Reo

vurtg, lin14 tr<-ti

Trdi

XuAn.

El

ffi h

suc

nh[hry

cl6u

luru

khi tri,i

XuAn

thdm

ft)

cho dtti mu6n

c11

Cm

ffi

ffi

ffi

lhtnt.

clw nh[hg, ki{p

nfui

-'-- 3 --

nriu Xudn

Xudn

TrrJi Frn

G7

ffi

ffi .torll

nguiri

l4c

kii.

mdu.

tans

Unc

Drn

Cnr

C

mr

ffi

ffi

liiili

,-

ffi

gb

Ning ngdt lilkng

tO niu

XuAn

qla

.l

nrcm

nbng

-' :'

rdc

reo

khdp

3l

ntri

trin

tlG'

Gi6 mia

Xuln......


a

t''

I

I

I

I

t

%ryft*mcafutz

L

Nlnc va lad: try QaANG

Inavc

I

G

Anh

t

iti (HOn) ,uy

b2n Eao GAm

tudn vtong roi ndi tdc c; dllu vuotg roi mdi tdc em

lic

cm

ta,

vdng En

anh

Em

Fn nlp Em iltng

vai

mQt

firt

CC

En tti b€n qh

vfin

rtu nd

Em y€u hay chdng tdi ttn @rt

GAm

34

!

fung

Mru

em

Mu

F

chqy fruzg tllog

t u&t

,t*tt

,n&

frultg

ttla

nim

Hdi

6m nln vl

t

t

Cn

tun ryiy ,ta ;& BOn rrlath/lag Mhg

tuS

"Z tur$t,

F

h

t t

by

bng

@rr,

vtng {n ntr igdt

bay.

ngfiy.

t

t t

t I


Tb

h y0u dllu cd t ta

F

Gigt mtta ntin tilt mi

Em

Md

em

ylu

oth

sao hlnh onh thdy tbu

(Hu!)

F-J-

yeu

o+

Cln tWu tuii tho bao ngdc

cm

G

-9....'..J)+

Mia xuln tinh yeu bao ilm

soy

Bdi

ca ttnh

ngo.

"; i"1"t

too

35

t'


Gldp Id mua )flIan

bAn Arta"g

Q"a

c&-

.

nihg . r,idg

Quei

----/ Thu

NS;y thu

Rihs Thu phdi nhtfng cfuth *n6 Tdne u) sg

xanh yAL

hoa - tiin - sfu

64

>At em narn

Ia>

ding

om

Bb

ms.g

hoa


Cdn em xanh

Ngu*t phu qu|

Kinh

ndns hbns

mti6r

'D€n artbng

A

An

bi6n

Qrit

Qu,it

ndl

\\------l

hbng ch&t

"h€n

ph6' phubng

,l

aks

ve

em

bten

atAi ngqn tilh

ch6'

B,An

x4.

ca,

chin

tho&

Mnt nlia

k;t

h\m uit

phu th6i c"4 b€n eling Quet chd

em "i"

eud cd mia

Xu&.

OJ


,%qfrnfurzoDo mdrd

Iili:

Nhqc vd .t

TRUd2,IG

Bm

Gi6 ilila trâ&#x201A;¬n cdnh

NG0C NINH

Flrn

ntdu mt& tarth

culi trong mdt

G

ngay

34

idm xanh' cd ' cdy 'tr6i i"

dlng

dfiy

tlnh y2u

tldm


ECY

0i nla @il mila

xu/ln

lda

nhilng

ruAn

mdm

sdng

hqt mtkt sinh sdi

Ddt nudc vdo xudn rQn rd IeIa chdy tlnh yCu hpn udc

y?u trdo bay mila

Mng

stlc

xudn

ddt...

sdng.

lbng

dA

mlu mnh vdi vei hoa tdi cu6c itdi

ngudi Ndng nln

chd NgOt ngdo

tlnh

httotg

t4

6i .,.nudc.

Ngdt xanh chdn

trdi

(Hrt hu

hil

hu

Flm

hgt mdu mta mnh Ngdt xanh chiln

ht

hit hu hu Ht

hu

hu

trdi hit

hgt mdu mtkt hil hil hu

xanh hu)

35


I

'

i.'\'Jt/.r

;

I !

,%*

fr./7?,Da

audn

Nhsc vd tdi : nAO

Ndv h

cd

rdt

non

Blnrsa

Ndv

b

hoa Cm7

lqt ngec tren U

I

Ndy mta xudn r& hiln

mlm Cm

rdt

thom

fit Ndv

F7

c6

Cntw

Tren bAfg ilm

h

siet

stt

rng . trtu nlns

fil xudn

d7

nu0c

h0n

nhA.

..)


w

d

dn lrA bi{t arrt chilu

frl

thdy khi

ndlall

Cm7

q{a

Nedt

6t

,u,

Ngt Dt

kla

Fmt

*?

E$

lgi vita itep tral nhdt vlng 6l, Fm VA mia

cm

D{n tlvo cilng hu

glr

xtdn

cd

nD,a

n

Ar,

gtrrrc

bi€t

cm

Fm

+'

da Sme

wng

mdt Ai

mdi

tlnh

(Woo...

rlrr

fht nln cd tte th$t

) Bi€t

em

*,

IA

33


Hoa Xuân Phạm Duy Slow q = 80

   

Bb

F

5

 

  

7

Xuân vừa Những đoàn

Gió Thấy

11

Hoa Bỗng

 F  

13

Lũ Tiếng

 

15

Hoa Hoa

Dm   

Muốn Bắt

Cm

Bb

Eb



 

Bb

trên trên

bãi luống

cỏ cầy

non nâu

Gm

F

Xuân hoa

đưa xuân

lá phép

vàng lạ

 

xuôi ra

Cm



 

Eb

nắng sức

vàng cầy

son sâu

cười nhủ

cùng lòng

ong ca

lên như

chẳng bèn

 tia ra





Eb

đường cánh thể tiếng



 

tung kinh

 nguồn màu

Bb

tròn cầu

Eb

 

Bb

lả cần

lơi lao

 

F

yêu yêu

lũ bóng

bướm dáng

Gm

yêu tay

anh nhau

vác tránh

cầy cuộc



trên cơ

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

về người

9

 Bb   

Bb

 đồi cầu

V.S.


2 17

 Bb   

Hay là Người cùng

19

 F   Thấy Sức

yêu mùa

chiến đã

sĩ thoát

ngàn vực

nơi sâu



hoa reo

tươi hoa

cuời nở

bỗng lúc



23

Cm     

 

sum vầy kêu đòi

26

Eb   



28

 Cm   

Bb

mai nơi

Có Có

 bông cho

F 

mãi mới

Gm

Xuân! Xuân! Gm

một chàng thi một bầy thôn



Eb

hoa Xuân

biếu vui

người vẻ

tay ai

Hoa vì nhân Nhân quần ân

Tay nhịp bàn Đua nở cùng

đời đầu

F

Cm

cuộc vui niềm vui

 

ai tôi

thương Xuân

còn tươi tỏa hương

 Bb  

thế biết ái đã

 

Hoa Hoa

Bb

Xuân! Xuân!

Ngắt Chúc

Gm

 Gm   

 



 

21

31

Eb

 

  

Hoa nở vì Hoa là tình

 

cùng đắp xây cùng quyến luyến Cm



 

Bb

sĩ nữ

miền nhìn

quê hoa

 

xuân thái

F

 thì hòa

 

ngày mọi


3 33

Bb   

35

Có Có

   F

Hát Ước

một một

đàn vài

 em tóc

Eb



 

Gm

bé trắng

ngoài thầm

đê mơ



câu cho

i hoa

tờ nở

đón mãi

Bb

Xuân không

về già

D.C.


Hoa xuin

ca

I.CAy sf Z C& si J. L6y

58

Je

cho cho cho

, Vd

vd vd

CAY

JC

cho

cfi

hoa

se-

cho

hoa

sE

cho

hu

""y


Em "! Em h6' Xu;n d;h

Em

bay

vilt b€n

Em

b"y cl&g

Em

btn

trong Ui con ng/ii kia ii

nhing &iny cho Ai tot ngo,

Dii

,i

cho

t)ot

&

se

cho

Ddi

Ioc

sd

cho

Em

m&

Em

suo,

kic

Em

ttu

Io

al.

xanth

diu eig ng?t ngd oi,i ^it

-; le

nhd ta4a--' b€n

nge nggt aii

au)t

,rn vd &y

(ktt

ra

' g$

cdn

,fr

th€'

crinn

lSt tdi m& minh. n( hoa tiitt ca) ^& ra ,u6" i)rh.

bo

mot

vd vd vd

nhd

&\ ddi ddt

t6i & 6i

se-

cho

si si

"i,

dt"s btd

U

hoa

cho

hu

cho

hoa

diu hai

xe

ln

ngd.

M. gar,

59
4
5


9a* #i"t/E*urdrv a(h : NGTJYEN vAn HrtN :ttwvo neQccrAo

Nhsc

ut Thco em !2n aii chiAu fla

M0 ltng ldng nghc

cm

hdt Tren ildu trdi rant, bdt ngdt Ddi chiln c6 nqt G7C rhaill,g.

Tluo cm En ddi chilu nb

M0 llng

ltns

nglE

F

Mt Ddr chilu bfing dng 4A

nhba

nhqi Grtt - b nty soi

bu6ng


cMng,

Titng

cm rtt

hdt

nggi

&' ' ngtng

t.'Dm7

wt

Chilu

rrridin

s&m8,

t&6i

nut

ToCodr

67

Dm7

Tilâ&#x201A;¬ng

Itutg.

ngdn

nhttrg

Eocp.to

tln dii

d8i

hrtt

khe 6b

Hoy

,d&

Idi

chidu '.'mlm'

ru ndm G7A /i

qu?n

.l .

ral

cu

ltry

CA

da

qr0n

rii

chidu

Fine

tlnh

41


%ai 6 />ur od'o,r7aDo Mro Slow surf -

Ttd ffA

Nhsc vd

Am

C

Mia xudn ilil'n dCp ," trhn phd

tdc

F

hdt nu hoa AmF

thont

Am

x6a

C>

vai

Mla

c7

tr?n mdi

ngdt

iffi-:-

tdi

hd,t

(t

dilu

khi

lchlln

vd tAi

bi&

nlln

dtn

you

rdt

14ila

G

ndi gdn

ttnh

y1u

hdy

h

giilm vti em Dm G7c

cdnh

L

\.

Tlnh

En ol ntfu chllng mla xudn

h oi 56

xudn

xudn rdt

c

tais y6n ngdi nM

hiin

ltt : THANH filWe

ngto chdng ilnh

yAu


rtt,a xuan

,* ""

h& a[ ,; ;

Mtta

xdln

---..--'::

:;:

Ist

dln y

fitng con ngroi

,'^

rrtons tiâ&#x201A;Źng

gng con tim

Mt *i,

Eay

.Via xudn vdn cdn -----F tung d /"i

A.u

ton| Mdnt lai Ntila xudn rdt

ar - -t

ryan

F

-ven

Idns

{

,tgr:! nghe

ngiii nsX t6i tdi

tinh

hdt

cua

Cdn em mia

ldng

xudn.

57


t$ i3

Ly kr{u Mirng

zr

i

Phqm Dinh Chtong F

ffi Ngdy

s

ndng

anh

ndng

xudn

chrtc

chin

Ngttdi hffing gia

phu

Gm

Gm

ffi

ffi ttkc, ngudi cdng ddn

dm

C

ffi

Nndp

lqi

chCn

r)

day

Iy ddi

,to-

gian lao

F

Am

gb

ffi

ffi

ffi

A

A

F

Gm

ffi

ffi

voi

chilc

g!

F

Bb

ffi

ffi

ffi

ngttdi,

ngudi

ngh\o


d

ffi thdm

scu7,

.Dm

chrtc ngudi

ddy

trdn

chin

ddn,

binh

A7

F

ffi

ffi chidn ddu kh6ng

thdnh, Dm

cuQc ddi

sOng

ffi

ldnh,

C

F

ffi

ffi

mtng

nguti

vl

---_-/nuCc quâ&#x201A;¬n thdn

mlnh.

me

ldu

8id, Bl

mong

con, Gm

ffi

ffi hic C

ffi n6i

yeu

thuang.

33

mdt

vuong 4


Arn

Bb

F

Bb

F

Gm

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

F

Am

khric Bl

ffi

ffi

ffi

A

tu(ti

ddi

Chilc m?

hidn

thdm Bt

F

ffi

ffi

F

ffi hoan mtng

Ruqu

d6i

uy0n

gb

ffi dtdng.

cdnh

dm

xd C

ffi

tidng

thi

ca

Ndo

gl

ty, F

ffi

ffi

nCt chdm

milng

nsh€

ffi

to n€n

phd

ngai

mdi.

ddi

F

Dm

F

ffi

ffi

ffi

vang

lAn,

tdc

thi€ng

liAng.

Chrtc non

sdng


B!

ffi hda binh

hda

Ngdy

btnh.

mdu

th6i

ffi*

ffi

rfr

xtong, Gm

F

a ngay

roi,

ay

qu|

vd

huong

F

gb

ffi

ffi

chin

tinh

ddy

F

Bt

ffi

ffi

nay,

hdv

chilc

ngdy

sdng

F

Am

Bl

F

Bt

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

Nudc

ma6n ngtdi

binh,

thanh

phtic

hqnh

F

c

Bl

F

ffi

ffi

ffi

ffi

Udc mo

Huong

thanh

binh

philc

hgnh

noi.

Bb

C

F

ffi

ffi

ffi

dang

phoi

phdi.

trong


MilrrG a

(uriu xufrtil Nggc Bich

Gi6 chidu thdm vuong c

.

Ngrdi yAu

thodng qua c

ffi

M6'i tinh adu

xuAn

trong gidc

Hfifl

H#f

mQng,

bao


c

Dm

ffi

c

ffi

Mo

ffi nhrtrzg ngAy

ddi

phong

c

ffi Sdng

trong mflng

NSdy tho

ncay

dep

ddng

c

Am

ffi

Dm

ffi

ffi

mo ldng anh bdt

chiiu bidt

MAne vdng philt

sdu.

Hdy

em

trd

tan

ldi

huydn

rldn

theo

ldng

trong

8i6

anh

may Dm

ffi nnh duytn voi em trong kitp

ndo?

Xudn cdn thtim

G

C

rffH Fnirl

ffi nnng

chd.

trloi

ffi

tdn

Ai

57

nCdy

Flt*lr


T

cfrsA4e* fuX*en .

,.

I

l

'' r

,;;1tbtt idi,,hn* :*N#vtr,t'

ff.-$fi

t

1i16 :[t|]..''tllat ti.. rn"

,#t#

nB

rdi. cid

Eiy edi

sg,

.A

l,la

nay.,' 1,,

.,,.',:i

cofr

.l

I Ndo

I


Khi xJa nhilng ngiy binh llta

al6y nghe

$ang,

u6p

h6ng' quiy

nhau

quan

di eon h0a @n s6 tr3'

llU8-,,.,';.D-,i

ctri

clio €n titnf ,biy

me

ngh€

mg

chtta

tt,clriiyQn.,.,,itili

v€. Di

rb*y

mua

x,#,t*Afur:|$::


Muøa xuaân ñaàu tieân.

«« ««« «« « b6 « « « « b ˆ« «ˆ« . « « « l ====================== & 8 «ˆ« «j l ««ˆ« ««j ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ «j ˆ« Vaên Cao

«« ««« «« œ» œ»»» œ»» b ««« ««« ««ˆ« «« œ œ » » œ J » b « ˆ œ J « » » » » » l « ˆ « ˆ » « ˆ« ˆ« » »» » » l » «j ========================= & ˆ« l ˆ« Roài

daët

dìu

muøa

xuaân theo eùn

veà

Muøa bình

thöôøng muøa

««« «« ««« «« «« «« « b œ»» » œ œ J » œ. » œ œ . « « ˆ » » » œ » œ J « ˆ « ˆ œ b » » » » « ˆ ˆ« ˆ« «j » » ˆ« l ««˙« . l » »» » » »» » »» l » ========================= & l »» j vui

nay

ñaõ

veà

Muøa

xuaân

öôùc

aáy

ñang

ñeán

ñaàu

tieân

vôùi

khoùi

« « « «« ««« «« « b b «« «« «« «« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« . ˆ« «ˆ« «« « « « « « ========================= & l «ˆ« «j ˆ« j ˆ« ˆ« j ˆ« l ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l j bay treân

soâng gaø ñang gaùy

tröa

soâng Moät tröa naéng vui

beân

cho bao

taâm

hoàn

bb ««« «««ˆ« ««ˆ« œ»» Jœ» œ»» Jœ» œ»» œ»»» œ»»» œ»» Jœ» œ.» œ» œ» œ»» œ» Jœ» ««««ˆ . «««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ˆ« » »» l » »» » ========================= & l » »» »» »» »» »» l »» »» l Roài

daët dìu

muøa xuaân theo eùn

veà

Ngöôøi

Meï nhìn

ñaøn

con nay ñaõ

veà

Muøa

«« «« «« «« «« « «« «« «« b œ» «« «« «« «« œ» « œ» b ˆ j ˆ . ˆ« «ˆ ˆ« #ˆ«« l ˆ« «j j « « « ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« l »» ˆ« l «ˆ »» #ˆj j « l »» ========================= & xuaân mô öôùc aáy ñang ñeán ñaàu tieân Nöôùc maét treân vai anh gioït rôi aám ñoâi vai

anh Nieàm vui phuùt

«« «« «« «« «« « ««« ««« «« œ» . œ»»» Jœ»»» b b ««ˆ« . œ»» #ˆ««j œ » » « j ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « » ˆ j « ˆ « ˆ » « #ˆ « « ========================= & » l » l l l giaây nhö

ñang long

lanh

OÂi

giôø

yeâu queâ höông

phuùt

laøm

sao trong xuaân vui ñaàu

œ»»» œ»»» Jœ»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»» . Jœ»» œ»» b b »»»œ Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» . Jœ»» » l » » ========================= & » l l l » tieân

OÂi

giôø

phuùt trong tay anh ñaàu

tieân

moät cuoäc ñôøi eâm

aám

Töø

«« ««« «« « œ»»» œ»» ««˙« . b b œ»»» œ»» œ»»» J « « « « « ˆ« ˆ« «ˆ« . » l ========================= & » l «ˆ« «j l ˆ« «ˆ« «j ˆ« l ˆ« ñaây ngöôøi bieát

queâ

ngöôøi

Töø

ñaây

ngöôøi bieát

thöông

ngöôøi

Töø

«« ««« «« « «« ««« «« œ» Jœ œ» œ»»» œ»» b œ » » b « ˆ « ˆ œ J « « » » » » « » l « ˆ « ˆ » « « « « « ˆ« «j » » l » »» » «ˆ« «j ========================= & ˆ« ««ˆ «j ˆ« l ˆ« ˆ« l «ˆ ñaây

ngöôøi

bieát

yeâu

ngöôøi

Giôø

daët

dìu

muøa

xuaân theo

eùn

veà

««« «« ««« «« «« «« « « b œ»» Jœ» œ.»» œ» œ»» œ»» œ» . « « ˆ b œ J « ˆ « ˆ œ » » « ˆ ˆ« ˆ« «j » » »» ˆ« l ««˙ . ” » » » »» » »» l » ========================= & l »» j muøa bình thöôøng muøa

bay treân

vui nay ñaõ veà

soâng gaø ñang gaùy tröa

beân

Muøa xuaân mô öôùc aáy

soâng Moät tröa naéng thoâi

xöa

coù

veà ñaâu vôùi khoùi

hoâm nay meânh

moâng.

1976


Muøa xuaân goïi. Traàn Tieán % ### c «« ««« «« « « «« «« « «« «« ««j « ‰ « ˆ j ˆ « ˆ ˆ« j j ˆ« l j « « « « « « «ˆ «ˆ« = « ˆ« j ˆ« ««j ====================== & ˆ l _««˙ _«j “ ˆ« . _««ˆ «ˆ _««ˆ l ˆ« . Muøa

xuaân

noùi

vôùi

em ñieàu

Maø

sao

maét

em vui

### «« ˙ «« ««j ««j œ J J œ » œ » » ‰ . » œ œ J ‰ » œ J œ » » » » » « « « ˆ« »» j » ˆ » « » »» » » » » ˆ« ˆ« l j «ˆ« l »» «j ========================= & » l «˙« ˆ« theá

Tình

yeâu

noùi

vôùi

em caâu

Maø sao

Meï

ôi

saùng nay xuaân veà

Meï

mong

### . Jœ» œ» œ» «« « ««j ««j ˙»»» Jœ»»» ‰ « ‰ « « œ»» » ˆ ˆ « « » » « ˆ » « « « « ˆ . » » l « l l ˆ j ========================= & » « _««˙ _«j _««ˆ l _««ˆ «ˆ toâi

thaáy em baâng

khuaâng

Meï

### « «« «« « «« «« « « ‰ « «« œ J J œ » » œ ‰ « . » ˙ œ J œ » » » » » « ˆ j j ˆ ˆ j ˆ« l «˙« «j ˆ« l « « « » « ˆ« ˆ« j »» «ˆ« l »» » » » j ˆ« . ========================= & ˆ« «j l »» troâng

ra

ngoaøi hieân naéng

ñöùa

con xa

nhaø

Roài muøa

### œ . Jœ Jœ Jœ» œ» «« «« ‰ « «« «« œ J œ J Jœ»» Jœ»»» » » œ » » » » » ˙ ˆ j ˙ ˙ . » « « « » » « » » » » » « » » » » ========================= & » » » l ˆ« “ { » l l xuaân

anh aáy

seõ

xanh vui

ñeán ñeán

voâ moãi

cao

gioù

xoân

veà

Muøa

xuaân haùt treân caùnh ñoàng ...xuaân haùt treân moâi ngöôøi

Muøa Muøa

xuaân xuaân

haùt trong naéng haùt trong tim

vaøng ngöôøi

...yeâu

maõi

ñaàu

goïi maàu goïi nieàm

### œ»» . Jœ»»» Jœ»»» œ»»» œ»» ««j . Jœ»»» J»»»œ œ»»» Jœ»»» ‰ ««ˆ ‰ ««j ˙ œ J œ ˙ œ J » » » » » » » » » » » » ˆ « ˆ« l « l » ========================= & l » » l » » cuøng ngaøy

goïi trôøi goïi tình...

% 1. 2. # ## œ . Jœ»»» œ»»» œ»» ˙»»» Jœ»»» ‰ « ««˙« ««j œ J œ » » . œ » œ » » » » » ˆ« ‰ «« =” » » » » l »» «ˆ« ”{ »» l ========================= & _«ˆ xao.

Muøa...

ban

(Muøa)


Muøa xuaân ôi. «« «« «« « « « 4 ««ˆ«ˆ« ˆ«««ˆ« «««ˆˆ« œ»œ» œ»œ»» œ»œ» «««˙˙« « »» l » »» ====================== & 4 “{ l ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« «««ˆ l _«««ˆ ««ˆ« «˙«=l Nguyeãn Ngoïc Thieän

Xuaân xuaân ôi xuaân Xuaân xuaân ôi xuaân

ñaõ ñeán

veà roài

coù Caùnh

noãi vui naøo eùn bay veà

vui hôn ngaøy xuaân ñeán cho tim mình nao nöùc

«« ««« « ««ˆ« ˙» ««ˆ« «« «« «« «« «« ««ˆ œ » œ « ˆ » « « « ˆ » ˆ » ˆ »» « «ˆ« l » ========================= & ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« «˙˙« l » ”{ 1.

Xuaân xuaân Xuaân xuaân

ôi ôi

xuaân xuaân

ñaõ ñeán

veà roài...

tieáng chuùc giao thöøa möøng ñoùn muøa xuaân

«« «« « «« ««˙ ««« «« « « « « « œ « ˆ ∑ » « « ˆ « « « « « » ˆ ˆ « « « «ˆ« l ˆ« ========================= & » l l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ l 2.

Nhöõng ñoùa mai vaøng chaøo

möøng xuaân

sang

Nghe aâm

vang bao caâu

«« «« « ««« «« «« «« «« ««« ««ˆ« œ » œ œ » » œ œ » » « ˆ » » ˆ ˆ « » « « ˆ ˆ » » ˙ « « « » » » ========================= & l » l » l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ« = ˆ« _««˙ ˆ« l chuùc yeân laønh

Ñaát nöôùc gaám hoa

yeân

aám

an

vui

Bao em

thô khoe aùo

«««ˆ «««ˆ «««ˆ œ» ««« «« « « « « w « « « ˆ« ˆ« »œ»» =l ========================= & ˆ«ˆ «ˆˆ« _«˙««˙ l «ˆ« «ˆ« #ˆ« ˆ« l l ˆ« môùi

töôi

cöôøi

Chaøo moät

muøa xuaân

môùi

Xuaân

xuaân

ôi

xuaân

œ»»œ» œ»»œ «««˙˙ «« « « «« «« ««ˆ« ««j « « « « « ˆ « « « « « » ˆ « « « « « ========================= & » » l ˆ« «ˆ ««ˆ l _««ˆ «ˆ« ˙« l «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« =l ñaõ

veà

Kính chuùc muoân ngöôøi vôùi bao ñieàu mong öôùc

Trong höông xuaân

ta

«« « « ««ˆ« ««« « «« ««˙« « œ » « « ˆ « ˆ « « « ˆ« «ˆ« ========================= & ˆ« «ˆˆ« «˙˙« l »» l «ˆ« ˆ« l ∑ =l vaãy

chaøo

Kính

ôi

xuaân

chuùc muoân nhaø

gaëp

nhieàu

an

vui

««« «« ««« ««« ««« ««« ««« ˆ ˆ ˆ « « #ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« #ˆ ˙«˙« « ˆ ˆ ««ˆ« ««ˆ« ========================= & “ { ˆ« ˆ« ˆ« ˙« =”{ l ««ˆ« Xuaân

xuaân

ñaõ

veà.


mùa xuân sao chÜa vŠ h«i em * nhåc và l©i: TRÜ©nG SA

£ « « « «« «« « b b c œ»»» œ»»» »»»»œ »»»œ »»»»œ œ»»» . Jœ»»» »»»œ œ»»» »»»œ ˆ«« ˆ««« ˆ«« œ»» . ««j ˆ « «j ˆ« ˆ« #ˆ= j « » ======================= & e £ £ Mùa xuân sao chÜa vŠ h«i em, xua tan mây cho nh»ng ngày n¡ng êm, lÛ chim non gºi êm ÇŠm

«« « «« ««ˆ« œ» œ» »œ »œ » œ œ . » œ ‰ » œ œ » » œ » » b b ««j » » ˆ » ˆ » « « « « « »» »» »» »» = «j «ˆ« «j ======================== & ˆ« «˙« ˆ« » » »» »» »» » ˆ« £ gÃm khúc t¿ tình. G†i xuân cho xanh màu m¡t em và mÖ ÙÖc th¡m thi‰t mãi «« œ» «« ‰ œ»»» œ»»» »»»œ œ»» œ»»» J œ b b ««ˆ« . ««j » ˆ ˆ w ˆ j » « « « » » » » » » ======================== & e £ lên cho ta nói yêu em. Hàng cây trÖ thân gÀy mÕng £ bb œ»» . Jœ» œ» œ» «««ˆ ««« ««ˆ« œ» . ««ˆ «« «« « «« «« « « j ˆ« ˆ« «j « j ˆ« ˆ« ˆ« #ˆ«j »» » »» »» »» « j ======================== & ˆ« «˙« = manh, mãi trông tin qua mùa lá xanh,

Çón em xuân vŠ

bát ngát

ÇÀy tr©i.

««j ««j « b b «« ‰ «« œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» œ»»»» œ»»» . «««ˆ ««ˆ« »œ»» œ»»» »»»œ »»»œ ««ˆ« . ««j ˆ ˆ « « « #ˆ« ˆ« ======================== & » ˆ« ˆ« j £ G†i xuân cho thêm hÒng má em,còn Çâu Çó bóng dáng thܧt tha cho ta hoài nh§


««ˆ« Œ œ»» . ««j ««ˆ« . « œ»» . ««j ««ˆ« . œ»» œ»» »»œ œ»» »»œ »»œ bb w ˆ ˆ « « « » » » » »» » = » ======================== & ˆ« » j thÜÖng.

Vi‰t

cho ngܩi

và hát

cho ngÜ©i, tØ m¶t thuª vào xuân xa

bb «« œ» . Jœ» «« « œ» . Jœ» «« «« «« ««« ««« «««ˆ ««« œ»» . Jœ» « «« ««ˆ« ˙« »» »» ˆ« . «ˆ »» »» ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ »» #ˆ«« . «ˆ «ˆ » ======================== & j « v©i. Xin mau vŠ mùa xuân trên Ç©i, Ç‹ lòng ngÜ©i nª hoa r¿c r« nhÜ lòng ta vÅn £« « « œ»» . Jœ»» œ»» œ»» ««ˆ ««ˆ« ˆ«« ««ˆ« ‰ « œ»»» œ»»» »»»œ œ»» »»»œ bb w » » » » « » » » ======================== & ˆ« j £ ch©.

Mùa xuân sao chÜa vŠ h«i

em

cho yêu thÜÖng vun ÇÀy m¡t

«« «« « ««j ««« « « »»»œ œ»» »»»œ b b œ»» . ««j «« ‰ «« œ»»» œ»»» ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j « « «ˆj #ˆj « « ======================== & » « ˙« » » » ˆ« ˆ« j £ sâu, së quên Çi ngày tháng cÛ miŒt mài. Ch© xuân lên cho lòng ngÃt ««ˆ« . ««j ««j Jœ»» b b œ»»» . «««ˆ ««ˆ« »œ»» œ»»» »»»œ »»»œ ˆ ˆ« œ»»» w « » ======================== & say, còn mãi Çó v§i nh»ng dÃu yêu trong Çôi m¡t £ « thÖ ngây. « « « œ»»» œ»»» »»»œ »»œ »»»œ œ»» . Jœ»» œ»» œ»» ««ˆ ˆ««« ˆ«« œ» . ««j ««j «««ˆ «« b b «ˆ« ‰ ˆ « ˆ » » « » » #ˆj » « » » » » ======================== & e £ TØ xuân Çi cho Ç©i v¡ng nhau, gom yêu thÜÖng Çã tØ bÃy lâu, hÙa cho em dành

«« « «« œ» œ» »œ »œ » œ « . » œ ‰ » œ œ » œ » » » œ « b b ««j » » ˆ ˆ » ˆ » « « « « « «j «ˆ« «j ======================== & ˆ« «˙« ˆ« » » »» »» »» » «ˆ « »» »» »» »» £ th¡m mát cu¶c Ç©i. Ch© xuân lên tÜÖi màu cÕ hoa, tình yêu Çó g¡n bó thi‰t «« Œ ««j «« ««j Ó b b ««ˆ« . ««j ˆ ˆ ˆ « « « w ˆ« #ˆ« ” ======================== & tha,

ta suÓt Ç©i

nhau ./.


117

-Tn.}{,Xr6^-lh"t!fu rA 6ry rhy A

-Bit4,tr^,

SLOt

tdl dta em ul

ldn dinlr

t)dn

Diaft

Arla

xudn

mdl nrria

.

Un

cao

ftaln

,-g--.a

lrtn ldn l6c

ct

un eJalm thdi

eda lhco

n$t

ngil

ror

mdg

tt{,i

Dln

r

t&rr k1l drm cm dra

nfio ddng lgnh elm

htil

bbng.

cnt

rrd' rrlln

ndngl

I6u ggi ntila rudn 4tng rt

&n

ahhng

dcm mlil


11d

tftI

td rklt

Dhn

mfi mila xudn

Ila

dhng

. stdl ltng nlbm

lln

vul bag

ua,l lhil

Uln lrln cqo

zltr

6n tia khung trtl

bdo

ldrn

cm

Xln dlnh gltt

tnll

dqi

lu8f

theo

d0t

bitn

gl&

nrml

hdg 6m

kln

cho lda

rd lhil

(t wng

ta!

ltgn, 6rn lrj,n luEl

cho che| haong tinh

ding

cm

5i6..,

cria trrEl lho thdl

ddl m(t ,raia

nggl

,tl.

endtc ]h]ioilt dln

xuiln

ndo

rudtr tki thdn lrong

dinrt Dlnjt

16l.


Iwioa xufrn Tbong D6i mfu Em Nbqc ud

Ib* &k Huy

o

t99Z

ut

ffi

ph6 nty ilrtnh

pM

mra

Am

ffi

Arn

ffi

ffi

strqg

mt

Nhu nrfr mh

firl

ogrdl

Dr&8

Nhu mlU mll

bty

G

drdtng

G

Am

ffi

ffi o{c

ddt

Em Em

ffi

ffi J.u

log

rcn8 hty

cd

m0e


o

Bbma,z

ffi hn

o0t

Esrrs4

ogly

dip

r&ry

E7

ffi

Am

ffi

ffi |:

Phd

nly

trtt

G

r

ffi

tl*

--..--

o,y

D0og

qu.

qgty

Am

ffi

ogy G

ffi cbd

s:tng

ddh

An

aOi

Ea Ga ahtug

ngly

Em

ffi @r

sc!8

AM

ffi

dli

tMp

Am

ffi hy

Em

vang

nd

stu

ol0ng

thrrng

&u

D0og

D

ffi

ffi cdn

deu?

ngiy rlnh

yâ&#x201A;¬u


rh

trcng cbn

6^

brng

melT Em

ffi

ffi Tmg

D&t

b mb

Xudn

aab

ndl

Fmaj

ffi ua Mrl

Xtt4tt

Erlr!4

E7

ffi

ffi

Trollig Dlt

En FnaJT

ffi Ua

Mna

Xtdn

Em

Troq

Ddt

Am

ffi l2 mb

Xtdn

Tmng D6l

Xutln

cbott cfu

by

G

Am

ffi

ffi

*Ult En

anh

nAa

frng

VA Mfu


mùa xuân và tình yêu * nhåc và l©i: trÜ©ng sa

«« «« «« «« . ««ˆ« «««ˆ « b 43 ˙ ˆ « « « ˆ ˙« « « ˆ« . _«« “{ ======================= & j _«ˆ Moderato

Ngày r¶n Mùa xuân

rã ljn

trên v§i

nh»ng hàng lá ti‰ng g†i trái

xanh, tim,

«« «« «« Œ « ««« «« . « ««ˆ« b ««ˆ« Œ «« ˆ««« ««˙« ˆ ˙ ˆ« «ˆ« ˆ« . « « ======================== & ˆ« _ ˆ« _««j ˆ« bày chim xa là tin yêu

nay cho

Çang bao

vŠ hót Ç©i lãng

vang, quên,

là tin là ánh

«« «« b ««˙« « « « ««ˆ« . ««j « « « « « « « ======================== & ˆ« « « « « « ˆ« ˆ« _ˆ« . _j ˆ« _ˆ« _««ˆ . _«j «ˆ _««ˆ _ _««ˆ #_«ˆ ˆ«= s§m sáng

xuân chan

bao dï

mÓi yêu vãng Çau

vŠ cho muôn loài hoa Çua nª, cho lòng ngÜ©i r¶n lên hòa trong Çêm dài, trong tâm tܪng, xua Çi dÀn bao nhiêu

«« «« Œ « «« «« «« «« « b ««ˆ« . Jœ»» ««ˆ« ˙ ˆ ˙ « . « « « « ˆ« ˆ« . _««« ˆ«= ˆ« ˆ« » ======================== & _j «ˆ thÜÖng. thÜÖng.

TØ vùng ÇÃt Mùa xuân ljn

thâm âm

sâu vùng núi vang l©i thi‰t


««ˆ« Œ «« «« ««˙« «« «« «« . « ««ˆ« b ««˙« . ˆ ˆ ˙« . « « ======================== & = ˆ« _ ˆ« _««j «ˆ cao, tha,

tØ phÒn hoa cûa tình yêu

nÖi mang

kinh thành sáng chung dòng máu

trÜng, thiêng.

«« b « Œ «« ««« ««˙« « ««ˆ« . ««j « ======================== & «ˆ« ˆ ˆ« « ˆ« ««ˆ« _««ˆ« . _««j ˆ« ˆ« _«ˆ« _«««ˆ . _««j «ˆ _««ˆ Mùa xuân ljn NgÜ©i xin cÙ

tÜng yêu

bØng trong m‡i ngÜ©i, trong m‡i nhà, ngÜ©i trong hÖi thª, trong ܧc v†ng

hËn hò m¶t lòng

«« . « « ˙»» œ»» b « « «« ««˙« . ««ˆ« Œ ««ˆ« ˆ« «j ˆ« «ˆ« » » ======================== & __««ˆ #_««ˆ ˆ« « m¶t tÜÖng lai sáng tÜÖi Çang ch©. cùng Çi v»ng bܧc trên ÇÜ©ng Ç©i./. (HT)

Mùa

xuân

nhÜ

««˙« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« . ««j «««ˆ #œ»» . ««j «««ˆ ˙»» b œ»»» œ»»» œ»» ˆ ˆ « « » » » ======================== & = khúc ca thanh

bình

dåt

dào

tØ ngàn

xÜa

nâng niu cu¶c

Ç©i

và ngàn sau

ngܩi

œ»» #˙»» «« ««ˆ« ««˙« œ»» ««ˆ« ««ˆ œ»» « b ˙»»» » » « ˆ » » « « #˙« ======================== & Öi

hãy

nh§,

hãy

giá,

chúc

cho

xuân

Ç©i

qúy

«« «« «« «« œ»» « « « n˙ œ Œ b ˙»»» » » ˆ ˆ « « « « « ˙ » » » « « #ˆ« ˆ« ˆ« ”{ «ˆ« » » ======================== & ˆ« dài

trên

hånh phúc m‡i ngÜ©i. (Mùa xuân...)

* Canada tháng 2/1997


MUAXUAN

vA rrvrr YELI EM

Nh.qc uti tdi :

ftJ CONC PHIJNC, 1974

Espressiuo

Eb

m* Em Em

ffi

ffi

c6 nghe ching ngoai kia

khOng gian rQng ma

hd',n lrclanldichim

*,

Eb

ffi

m* Ngdn hoa Ttnh ACU

I

sbt

Eb

m*

m*

xudn khoe em tang

+

Fm

c6 ngtle ching ttgodi kirr

ve ngdo

+ 38

Fe

sdc

not

thdm t6a nhd mia

GIU DdI CHO NFIAU

O

dang nd trong

niim

mta xuAn tran chdo xu6.n ngot

uui

ab

sbt

ffi""

ffi

hudng thdm ng6t

dn

xud.n ddm ddc md

milng

rQ

ddi UC

t

ngdyl

bao tddng

MUdI rtat rinH KHUC rTJ cOruc PHUNG


Eb

Gnr trITN

ffi

ffiB

Ttnh

g€u trong ttm ts., em ngle

chdng btlrE n6

nhtt co,nh

Eb

ffi hm. hing thdm httdng ddi em. Tinh g€u trong ttm ta em nghe chdng ndng d.m nhU mat

F'e

Cm Cm nfrtl,

gbt

F'e

rrrrr

ffi= m"'

ffi

mor ud doi tag qud.n

qutt

ddi nhau

sb

Fe

ffi'L,

nu,

ffi

Em co' nghe chd.ng ngoai kra thdi gtan nhdngttng

t_

Fm

BPi

eb

nj?fi,.rr.

ffi

ffi

cho mua ntdn

GIU DOI CHO NI-IAU

O

m'"

bdt (d..d.)

MUOI HAI TiNH KHUC TU CONG PHUNG

+39+


MUA xuAN

vf;u EM Thcr :

P6 QUV TO.LW

PHAM DLIY soqn thlnh ca khric Nbd

silINc (tu0ng

y6u em - vi em - t-nb -'* ----

Anh .

Em

nhbnh)

cbn

SAI

I

vi

ld

gld

trdi

S6ng

muo

khl6n

sbz eD

n6ng... Anh nhd em -.- - 'sb**'*-- -- --;9bng co

chlm dong

n6l

nhu

...86

bl6t

ch

r'bt

Bay

em bl6t

nhl6u

I Ngdi

snh nh6

cho

-

xu6ng

ddy nghe .-_ sb

L

toy

bdn

Trdl nhu m6t

I

chlm

soy

I

gD

To

lit

ng6

nhou 6i

poco

ralI...

cbn Eza

bl6r

n6l

9l

Nhip t{-rro

*d Iib.

nhu

onh ch6t li i il cho xem..

Go

Hol

d0o

C!

ngbl ngbl d6 3

C6 cdnh hoo dep onh h6l lf I ll cho em "'

hoi

Em kh6ng thdm nhgn

?

.

Rdi onh sE kh6c li6n mi6nsu6t ngdy

I

I


Ot ctr&ng boo gtd budn nhu buo noy

ohir hin l+1. ...

Tr6n cdnh

Ndy om y6u quf em ndo c6

I

-t-cz

d6ng c6

c6 con b6 klo...

N6 k6u b6 bd vd n6 dn u0DEEAT0 ndt'6n

2V a 6

Ritarcl.

tu6ng... Tr6n mQt cdnh ngong

c6

mQt

C6 con dl

?o

ftt

sbt c6 con

vdo.

dl

..

Trdl

hOm noy

xl6t boo...

Y6u em

n6ng

c6

hoy

?

'j

vd

Ndy em y6u

sh'

dAl

*

C6 d6l

li.--

c6

Bon ndy tr6n trdl

c6

yb

I quf em ndo

nghe..

-G

chlm

trdng

boy

lr6n Ahu

I'hn B,all...

sV

96i

d61... Trdl xonh

minh

l&o

trdl... Trdl

n6n

D{.

gv

' xonh

qu6

xonh

"

'xonh

lllerg....

I 961 minh l0o

qu6 r:\

d6l

I

rt65

I


Naéng coù coøn xuaân. Ñöùc Trí

## C Jœ œ»»» œ»»» . Jœ»»» ˙»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» œ»»» ‰ ‰ œ»»» Jœ»» «« Jœ»» » » » ======================= & » “{ » ˆ« . = » l l l Em

Muøa (Vaø)

xuaân em

Bm

ôi toâi

ta nghe muøa xuaân haùt lung linh gioït söông traéng

beân kia trôøi trong vôøi vôïi

Ñoài em

## œ»» . Jœ œ «« ‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»»» « ««ˆ ‰ ««ˆ« œ»» œ»»» œ»» ‰ Jœ»» » » » ˆ « » » ========================== & » » l » » » » l «_«ˆ « l Em

A

nuùi bieát

xanh yeâu

Bm

ngôøi roài

D

ñaâu ñaây tieáng ñaøn caàm Em yeâu nhöõng chieàu ngoài

Bm

buoâng nghe

F#

laû gioù

lôi rôi

ñaâu em...

## Jœ Jœ» «« «« ««« ˆ««« «« ∑ Ó Œ ‰ Jœ»»» ”{ » » « » « « » « ˆ ˙ . « « ˆ j l ˆ j l l ========================== & » « _««ˆ _«j «ˆ ˆ« « Em

1.

ñaây tieáng

#

loøng

toâi

nghe

tôi

Vaø...

Em ## 2.F Jœ» « « Bm ‰D œ» Jœ»»» ˙»»A œ J Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» ‰ œ» Jœ»»» » » œ œ ∑ » » » » » » « « » » » » » »» ˆ« ˆ« » l j ========================== & » l ll l ...yeâu tieáng

ñaøn

toâi

Yeâu

theá thoâi

Nhö bao gioït söông

coøn vöông

## Jœ»» œ» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» ‰ œ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»» « œ J Jœ»»» ««˙« » » » « » » » » » ˙« l l l ========================== & Bm

Em

mình

treân

laù

Bm

Nhö bao nuï hoa

ngaùt

xinh

moâi

em

cöôøi

## Jœ» Jœ» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»» Jœ»»» J»»»œ œ»» Jœ»»» ˙»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» Jœ»»» œ»» œ J » » » » » » ========================== & » » l » l » » l G

Em

Nhö xuaân chôø

ñoâng

tình

ta

coøn

Bm

A

#

xa quaù

neân anh chôø

em

chaúng

bieát

A F ## Jœ»» Em « œ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ» ˙» « ˙»»» œ»»» . œ J » Jœ»»» «˙« » » »» »» « ˆ« l » j ========================== & l l ñeán

bao

giôø

Ñeâm

nay

töøng

ñaøn

chim traéng

veà

## œ» . Jœ» œ» . Jœ»» « «« Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» «« » l «j » ˆ« l œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»»» l Jœ»»» Jœ»»» »»»˙ . »» »» »» ˆ« ˆ« ========================== & ” Bm

xa

em

bieát

ngaøy xuaân

naéng

coù coøn

vöông

http://nguyenthoai.wordpress.com

Bm

treân

moâi

em.


"l

rA'i

O:T c+{ I 0Jt r

t,(lhu 4

X \JAN

l

..,

i

9^ii 7'&,*)

x\

& --*

ltz/vZ{

I

Y

C-f's*/^'

a-I,..-

clfr- !*f^i

,L\tt rl

\r.oo

r? ry

^^\r^i^i

4-E

e'^-/..

L'

F.r-

Vr*,s^1 ^^A Fl^-ll'1 1Fn-

cI^^^A;

4;

F-t.-.^-

Affi

.r!. \i-.- *sl-I-c,J. 2J* lT -

f^"{

\

-\

*^^1

c-'ar?\

'/ n LY r 1*aJt

x

J ,L fs.f

^f

l^,ba \rA /|tr4^


,

Pflttil Gl0 EEM XUAN Nrt4c & Lor . ciz

@roslo.oan-@6ry ga Tnlil-ylr-rRtrcn: nhsc phlm cih IvcUfA,r& VAI{.4ONO td nhtng ttrag ldttg thqt ,h atdat rian hm cho rta Ntd giec rt d6, tug ma dr trl nhung al[lu &V th{c.

Ag

frp

llrlrlrn

*

O6a giao th0s mQt phiao g5c

rFn.

X6c

ng& deu

Trli

lT

hor .tln rui trâ&#x201A;¬n b5ng gi6g,

B6y

.hoa

thuong nh6 cOng vuong m6y

fi#*,J[^l] H

:**{i*. 't '-{:*,

Chlo xuln d6n l{og xa vang.

ttEf dng.

nhier

rinh

b

pt6o

s tung

boo nu6c

h6r,g. Trlch chi ng,u,&i dem thln

9i6p

vdr sv cONG ric c0r nOr rr6x CA Nlt^C si lnu sO nrll rlx

8

:f


e6i Bn nlr&

N90l lgtm

mtY

brru

llrulng,

chei

n6c

ho.

gwng cu&i l6i

rlr rlq d$

canh,

ruln"

nhl

tnli

H..'.

ml u6c (hi6c b6irh nglv

xuln

c0ng lrusng

lMi

vurng nEm

I fo+

ilxrr1g. U6c

mdtg hhEu

Tti

tit{,'

duy€n

oge dru

chi

tii.,

-fl

?

Tinh

dcm

tl}i USng bty

nguli ntm n5m tl6ng lMng

Chiit

c6r

linh chi6n ltr6c

lhuong nly

rno t Oc trlne rilrr

nh&!u

chi

116 cho voi

mono ch& 6nh

biCn

th0y nly ruln

16l

bao

thi drfrf il6o ruln

xxec rxln r rohr alc rU rirlt r€Oe rwlx.vlr.rol|. lAt rAx rtut rntr-odri. niofr i*xc rAx truONG cO rx tr(u

x, n|fl loe r|lr rer rArq oAc xar rl t$rc

roo


t t t t Nhsc vd

tili: flUAO LINE

E

I Dtng ngo ,edn pl6 nan

nhn coi

anh nhu

,nM. uo

El

E

t

E -a

'ff,

'llf,

:r

ttfu rtt;.b Wn.,dn 74

I t

I


l:.,iiii)*.;.i, .i.'.;.- ' j,:

r;. \.r^

. ',. i.,:'

'**g*-*'

f

r.

l

1*'t"i'iq;. -,

t ry,.". Fmz

thgn

mln

thilng.

ntdn

Ph6

nSgr

Ruqt

bdt

Ruet

bdt

mid xudn ten mia xtfrn tren

ph6

ntin

ph6

ruAn

Bm

I MO

mlnt do

trdng

lrong

Btdm

lwt rtu

cd

nla

trdi ld

xudttlch0ng.

75


Ru EM TiIfiG WfrOTT XufrIflilIiNG Em

Ru

nun

ngqn

ndm ......ndm

G

em Bm

gibng t6c em titng phidn

mbi

budn

mim.

Em

Ban tuy Bdn tay

H+f Itt't-l-l

ffi em

Trlnh C6ng Son

ffi

Boston

ffi ul

nbn ng6n ru tr1n trau chudt thim cho

3

L,

mila ld Cln vta nhrl

TrAn

ngdn ngdn

mnh

ng6n tay

em

nhung

c6 em

ddi

Em

ffi

ffi \--------/-/

^ 8ay hdn

nen

ftw

ru

nen

ftuu

ru

G

Bm

H+].H

ffi

ffi '.g

thAm ngdn thdm ngdn

nam..

Th6i

ndm.. Em 9......3s ssH

n8u

di

D

ffi

H+H

3 em..

Mua ru

em ngrt. Toy em

kdt

nV. Nu6i tren

60

m\t

ddL Nu6i mOt ddi


D

Bm

C

ffi

ffi

ffi

G

B7

dffi

ffi

ffi

ngrlol Mila xudn vila ddn xin mAi dn ndn

th6i.

mn

Em

G

ffi

ffi

ndm" ndm. Em

Tilng ng6n

Vila nai

Bdn tay Bdn tqy

xuAn em

ffi

son, Em

mAi

ngdn

Ru

mdi

ngdn

ndm ng6n anh ru ngdn dta ddn que huong vdng

em

anh Bm

ffi

H++N

tutm.

Ru

hdn sE quâ&#x201A;¬n. Ddng e,n tr6i dei Vdo trdi ldng quAn. T6c em nhu trdi Gifun

tr6i xra

tffi

mAi dA

CODA

ffi Cdn

nom.

tAn di

trOi qua Bm

ngdn

ffi mAi, vang

ldi

ngdn

vo.ng mQt

nam. B7

ffi 3

trdi.

Mile

3

xanh

ld

Ru

vQt.

miQt

mhi.

Cbn ldi

Bm

Am

B7

Em

Ht.l+l

m,

ffi

ffi

ffi

3 mat.

Cdn ldi

3

ru

ndy. Ngdn

ndrn

61

3

hodi. Nsdn

ddi

AL

ru

FINE


Thanh pho mua xudn 16 nh cfy Qf n

Sdi-Gdn mfu sdi - Gdn mia

:!.


EIAJT

n/a,rt

cdn thothg

Id vdng

cci nia thu ndo &ng

boy

u)l auai nhing hdng

co I

c6y

"'t nhieu ti4iig cu:di nhu'

\\\------./ &

ti

Iqi

mdt diitng bi;h

Iqi

ngdy

E7

w4

ndtn

len

binh minh thay dm

ngoan nhu,

con ,r6i

Am

kii hoa vdng

6i;

ndng phai

E7

choa

b

khoe

#'

^hn

ndrg

Dning

ph6'

4"s

6,

ddi

ti,

cnrcu

vclJt

dar

c

cho aai o;ei 6n

cho chim

em

Mia

vdng

Am

cho

Dm

rung cinh khi chiht chta hii

tui;

tit

v6i

,)

.

Ngon

Dm

6c

n 6n thcy

oing hoa c"tâ&#x201A;¬;

A

mnd

hdt

71

-

q..l:-r::r.:. ,- .

.:


.% Ha*-*.d/e w.ah,

NIwc vir lili

Ttng chli

non

rart not ,mn Ttng llry,t ma

tang

:

toth

NGQC CilAU

rot

,n)a nAn

I

I

Vd trory ann

n& 6p Inrt Lil

yeu

ilunrg yiu ttnralts ai

GC Mla xudn tI6 En

ngAp

ry&z,g

,l

D7

bAn

qt vl

lllrtq. n An dA

dtn bln 6rt

68

$::3';'.

!

"{ {

\-


Lnn

gb

L/nC

,ril DAn

vdt t6c c;t va tLn N

o

Vd cm ttii brtt ndi tttns ylu

cm

trao nry

Em

Bm7

da ffao clw cm dnh nth art

DT

Am

crt

ilu tl}n Vd cm AA bf& thfiitg nM bltt giftn

Mia x.udn & tltn bln

hdn

crlng

rit dtn

Em

Bm7

Dd

rit

ngdt

ngay.

69

I I I

i

I

.,

.

r,.,

.11'1

.'rr.

.'


Tinh KhA. t\Ariq X q6n NgO Th,Jy i$.i€n

Huy Linfr

Tinh

Y€u.

loy

Ao

cho

xinh gi6r.,, 15.

^6y

e.m thd"g

ndrn

lr6n t*ng phi^

boy.

M;a Th, ld h.o

%

*6y

mda

D6ng ndng honh tr2n

X,^6n

tha

tu,gi

rainh

dan niing

rA

%

Mot ha- gid X.^6n

.^

rnahg ddn

tha*

ehl chib"

sang,t

"r.,6y lang

ndng rrni€n rnon.

% Dr^. Kor

Th,^ ddn sao

hbn,

rbi D6nc ddn sao i I

)',

I )


ling,

eh,\ lonh

d,.<tmg

%

bay u& b,t&c

d6a n6i hbng hang hd,

ch,6n

-dn lSng dr., u<6t

Mia

diu tid.ng

XAm

ddn

^rta

{^ J vang de*\, xa

Th.^ van clru<a ngu6i oi6n

Am

%

chua d6ngt6c rn6y boy.

harn.

Mia D6ng v6r

D7

\i

rh6i lanh ling, Gidng

c.h,,<a

%t

/

Mia

X.^6n

c

Em

cl16.n

ihdr'n

G

b".bn vud^g

err\, bu&c

cho tinh

rG *6* cL^^g dan b,^bn dang r'r6y tim gidng G

%

ch6n.

D7

D7

n9an9

b.^bn g6t

veing th6.nh tho'"g

G

Cl.rib..^ c6n

sdu, ,<3t

phd

16

h.ravrg tror

lr ' lno,t trol. dar

chqo


rrvrr rU MUAxUAw

Nhqc uri ldt : ttj COtlc PHUNG Chflm, tinh cdm

m= Em, Taa,

lai

day

ndg

taA

vdi fao_m

r$tn

Bm

m=

ffi

I

anh trong cuoc ddi anh, ng6i day vdi tag, nhin nlwu dd"m sag nhtl chtlo. bao

A7lG

A7

clq'

A7

ffi

ffi=

m':

ffi

Nghe thdi

gian ludt qua Nglp chttng ffong mat n6-u

nay. gid.

mua xuAn kh6

h6n anh dd.

sang

tan

A7

G

D

A

ffi

ffi

ffi

ffi

chrlng nhrr khong gian dang srtdi dm nhrlng gigt tinh tluinh mi,a ttud.n ngqt ngdo phld ..........

+ 24 +

197

n6ng

cru Dor cHo NHAU o MuoI HAI TiNH KHUC Tu

d.m thi?n dddng doi

CONG PHUNG


Brn

ch

TTEF

l4l

{Tffll

&B

H+#

qua di ngny thdng

ta.

DA

Bm nll|I

D

A

ffi

ffi

ffi

tenh.

Em,

chut

giAt

lC

ua mol sau

dm khoc mrlng mQt ngdy h4nh phuc mien

Bm

nfi-

ffi

ffi

ffi ngdy bu6n dd

LSi dag

Em,

udi

ci$

Em Bâ&#x201A;¬n

A7

G

ffi

ffi

dtr

Gi<-rng

Bm

ffi

rlaarr>,

vi da co ta

qua, o,nh,

ng6i.

trong cu6c ddi aag vdi anh, trong cuOc ddi

A/

dtr

lfm4fr. u_t_LU t-ttl.lt>

nay nda.

ngttoi bu6n

G

D

Oua,

nho tinh

FfHr

ng6i day'vdi ngd,n chtm

ci!'

ffiitfn

ffi

l6t

4fr-

>

anh ca

cung nhau ldng nghe naa em cb nghe D A

ffi

ffi

song d:rng tlranr thi trong toc nhfng khuc nhac tinh... mcit tinh ngddi mOnh mo;ng

GIO DOI CHo NFIAIJ

O

MTJdI HAI TiNH KHUC TIJ CoNG

I)HUNG + 25 +


trcJ

7 4 -&;"

{/Ld

/n4<

;. X4ri^+4,

aa-g

X*,A U;

//*'

o);

Q'nl (i-'A;d; co' P,6

A

rt^^" ro'.

v4)" ,trl n

&i *i

Y"A{E tr,A "f4 &; try Qt- -r\ar' o.rtry a1l.t

tz{.,

, ? q;A-

,a u, &,-

fo:.,,\

{r: &;.,.rf b"_; c6."_

I

h

w <;, /


(e,

/

i i

f 1Vut')gt r^ \--At ^.

J

I

I

{)

{1

i-.f

tS^

-y.1

*ff &; 4l

c-?a q^(

,-g: "'-

-ss'

Ij;Y.;

Yo,,n,o'1n-nr\q,.

e"1-

u'in

- r/

\

)Man

w;"

?;

[-l]

nb:

(dg

f,."u,Y r"*;ke7 ,i w" g'f,syri- (+x) u \_/, 5 va^:{.r,t} K!lvl--.(Eg ,o- s}.. . v?" fi{ .(a-,, re.; ,J -?rn

V,^e

V,[^ (l

rrF

*tt

V^t


Xuân Ca Phạm Duy Moderato q = 100

  

Bb

Gm

F

Bb

 



Xuân trong tôi đã Xuân tôi góp ra Xuân tôi sang bến Xuân lên cao chóp sức Xuân tôi ơi

6

 Dm   

Bb

     

khơi trong chung câu yêu tôi Xuân buông Xuân tôi

10

 

F

the xưa vơi lâu ai

 đón ước có cõi chết

một gào tìm nhịp còn

đêm vui thiết tha gió trăng xuống sâu khát khao

F6

Bb

  

cha mẹ mơ hiền khi sầu Xuân còn trong địa

14

 Dm   

    

lẻo trong hiu trong căng lên muôn ngàn ta Xuân

nguồn trời nhựa lần còn

 

Một Là Tình Hồn Dù

suối mơ nắng mưa sống ngon đã qua hỡi Xuân



đêm, xinh, Xuân Xuân nay,

 

về. hoà đầy dài cầu

Bb

Gm

 

 

một là là hồn dù

Bb

   



đêm gối tươi có Xuân có thiêng ngút mai cũng

chăn phòng Xuân thưở khi mừng lên từ như mọi

Xuân âm u Xuân xanh lơ, Xuân yêu đương Xuân trong ta Xuân muôn năm

Gm



Bừng reo Vườn Xuân Tìm em Mặc cho, Thì xin,

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

 

rồi là gặp mặc thì

Dm

 

lắc hắt muốn đã có

   

theo nắng lên từ Xuân có hoa ngày em đón Xuân nghìn bao những cơn buồn Xuân hãy cho tình

V.S.


2 18

 

F

cha chói mai hát năm bão thương những nhân sống

Cº     

Bb

  

chang lòng Xuân thật Xuân ngập cơn giận thêm vài

  

22

hỡi

    

25

ơi

Xuân

mẹ dài lòng hờn lần Bb

 

Xuân

  

  

  hỡi

  

 

Xuân Xuân

ơi

 

ơi,

 

Xuân

  

Xuân

Bb

 

ơi..

  

 

Xuân

 

Xuân


Xuân Đã Về Minh Kỳ q = 100

 D  

A

D

  Xuân đã

   

5

về, về,

 

Bm

xuân đã xuân đă

về về

  

10

 

 D   bay vui

  

19

D

hé gái

 A  

23

về,

say xuân

môi cười vui quê cười tươi

  xuân đã



G

lan mênh lan mênh

Bm

mông mông

chim hót mừng đang thiết tha cùng đàn từng trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng

vui say

A

Bm

kìa bao ánh xuân về tràn kìa bao ánh xuân về tràn

Trên cánh đồng Xuân đã về, 14

   

D

A6

D

 

Xuân đã Xuân đã F#m

đón đón

gió gió

 

về

ta

về, về,

Bm

xuân đă xuân đă

về về

A6

   

To Coda

Xuân đã Xuân đă D

hát vang lên câu ca mừng chào

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

ngàn hoa ngàn cô

mới mới

xuân

V.S.


2

 

28

 

31

   D

 Bm  

  

bầy em bé

vàng

 ríu

ca

 

la

xinh

tươi

bao

gái

G

    đẹp

G

hơn tiên

F#m

theo tiếng pháo xuân duyên dáng

 rồi vui



Em

và lòng

G(#11)

D

 G6

   

cười

   rủ

nhau vui

xinh tung bay khắp

Dma7     

F#m

Một bài ca đón chào mừng Ngập trời bao tiếng chào mừng

A7

đì về

đùng rồi

 

nga

rít, khúc khích tiếng

ca

  

Lập loè tà áo xanh

54

về tươi

D

trời cùng ríu rít

hòa nàng

Từng đàn chim non xinh

G6 G(#11)      

  

hoa

Em

A

46

51

Ngoài trời bao

xanh chen bông tím

 

42

đẹp nhìn trông xinh như

35

39

 D

F#m

mùa đông vừa ta thấy yêu

F#m

mừng xuân Về gieo 1.A

qua

nay bao

đă thắm

   2.D

đời

To Coda


3

  

D.S. al Coda CODA

58

 

61

Xuân

đã

G

vang chào mừng xuân sang,

về,

Xuân

đã

D

xuân

sang

F#m

về,

ta

hát


Xuân Hành  

Phạm Duy

Bao La q = 100

  

Người là

           

4

ơi, người sẽ bước chân về

  

7

 

sao



mà chớm nở?

  

  

9

nơi

 

Rồi

 

Là cát trắng hay bụi



xưa, thuyền theo lái

về

bến

  

17

 

   qua hư vô?

 

 

cánh

hoa tươi

tơi bời

theo

xanh

 

Người vì

     

Người là chi? Là cơn gió? Là hạt

           

15

 



  

12

mưa?

nao?

sớm tối,

với những lá úa?

Từ đâu đến? Và người

ai?

     

lơ?

 

Người từ

 

 

 

cũ? Người lên xe

đi từ

   Ta

ra

đi

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

 

    

từ lòng người,

với tiếng

V.S.


2

  

20

  



khóc và

nụ cười

  

22



Trưa



Thương yêu

 say

 



dai, hận



hôm qua

24

  



nuốt

thế

nay hồn lạc loài thành vị thần hay



  

27

mắt

   vui

31

 



 



nửa vời

câu



 tim

chạy miệt mài,

khi

  

đời len giữa cơn đập

  

36

nắng

 đôi



 

  

 

tim ngơi

Đêm

hôm

  Mỗi chớp

   

lẻ loi



hát

 

giới vào lòng rồi

vui.

ma



  

33

nhìn toàn đời,

29

 

  

là người

nuôi đắm

  

  

thù dài,

  

còn



 

nhịp từng hồi



Muôn năm



Nghe

con



Buồn nghìn

   

Người là TA, một mùa Xuân toả ánh





mai

Bước

lên

đời

mang

 



một duyên tình

 duyên


3

  

38

 mới

  

40



Người

mãi mãi

   Hết bước

TA,

 

 

đường nhân ái

  

Xuân,TA gọi nhau

còn

   về trong



NGƯỜI.

đi


Xuân Họp Mặt Văn Phụng

       

Xuân

đã

về,

xuân

vẫn

3

 

4



 màng

vàng,

 



trong

nắng





khắp

chốn

tiếng

reo

vạng

Xuân

về,

xuân

 vẫn

 

huy





hoàng

trong

8



ngàn

  

mừng

đón

11

Vui

   12

 

thơ,

cầm

đã

gió

sang





mùa

xuân

năm

nay

gần

nhớ

khi

xưa

  nhau,

lúc



tay

hỏi

nhau

ngẩn

ngơ,

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

 

  

   14

xuân

 

    

      





6

 





ngây

 V.S.

đến

bao


2

   16

 

giờ

    



đón

xuân

19

 

 về,

xuân

 



khắp

chốn

tiếng

   

reo

vang

Xuân

vẫn

huy

 về,

xuân



 

ngàn

mừng

      31

   35

   



màng

 

đón

       

xuân





hoàng

trong

màng

Xuân

đã

 nắng

 

đã

  gió

sang

  

  

   

Xuân

đã

  

về,

xuân

38



trong

    

     

  



28



23

25

 





vàng,

vẫn

21

 

 





trong

nắng

   vẫn


 

39



 







khắp

chốn

tiếng

reo

vạng

Xuân

vàng,

41

 

về,

xuân

 vẫn

 

huy





hoàng

trong

43



ngàn

  

mừng

đón

Vui

   47

đi,

cầm

    

cầu,

nắng

 

về,

xuân

56

vàng,



khắp

sang



mùa

xuân

năm

nay

gần

khi

nào

tay

hẹn

câu

chờ

nhau,

đến

 



vẫn



chốn

sau

 

 tiếng

 màng

 reo

 ra

xuân

nhau,

lúc

 



    

54

gió

 vạng

 



nhớ

 

đã

  

   51

xuân

 

    

      



46

49

3

bến

Xuân

đã

  

trong



Xuân

nắng

  đã

 V.S.


4

   

   



về,

xuân

58

60



 

ngàn

mừng

  

vẫn

đón

63

Vui

nhau,

hát



mùa

xuân

nhau,

  

ngơ,

  

trong

 

ước

năm

nay

câu



mến

thương

tay

nhìn

nhau

ngẫn

 đến



bao

lần

 

vàng,





màng

trong

về,

xuân

vẫn

nắng

 



chốn

tiếng

reo

vạng

Xuân

3

khắp







72

73

 

xuân

đã

gần

Xuân

  

 

   



gió



vang

 

 



70

   

hoàng

cầm

huy

sang

 

66

67



xuân



64

  



    



  

 

  đã


 

  

75

77về,

 



ngàn

79  

 



 

đàn

cùng





81  

đàn

83  

xuân

mừng

cùng

vẫn



hát

vang

 



hát

 

đàn

cùng

vang



huy

hoàng

trong

gió



 

sang

Nâng

phím

   



 

Nâng

phím

3

vang

 vang

 



 

vang

Nâng

phím

 hát

 

 

vang

xuân

   

đón



84  

5

   


xuAN xAv coN rHONG vE

[T]-]

,,, I


Xuân Này Con Không Về Trịnh Lâm Ngân Slow q = 60

  

D

     D

4

 A 

6

 Bm  

8

 D  

9

về hồng trường

 

11

A

xa

Bm

 

biết bây nhớ xuân biết bây

Con ôi Con

 

khi thấy mai nghe pháo giao nhưng nếu con

 

Năm bên bao

trước mái lứa

 D6  

giờ nào giờ

đào thừa về

nở rộn bạn

vàng ràng bè

 

sáng ấm

con vui trông

G

bên nơi thương

nương nơi mong

hẹn nghèo cùng

đầu ngồi chào

xuân quanh xuân

sẽ bếp chiến

tin yên em

Bm7

1. F#m

ngõ mà tin con vẫn xa

nay én bay đầy trước trông bánh chưng ngồi chờ không lẽ riêng mình êm 2. F#m

con tranh trai

chờ trời chờ

mẹ thuở mẹ

 F#m

 

A

đỏ hây hây những đôi Mẹ ơi con xuân này

Copyright ©2011 - Thư viện Nhạc phổ http://nhacpho.com

 

D

má vắng

đào nhà

  ngàn

V.S.


2

 A  

14

 

Nếu

con

không

 Bm  

15

lắm,

 F#m   sang

 

A

về

chắc

A

mái

tranh

nghèo

Khu

vườn

  

Em

16

18

Fine

thiếu

hoa

buồn

không

người

sửa

Em

đào

mừng

Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh

trai

xuân

sẽ đem về cho

 F#m  

Em

mới

ba

ngày

xuân

đi

khoe

phố

20

mẹ

A

phường

 tà

D.S. al Fine

 áo


t t t t

,%oa-,JArc*vtf .M Nhqc vd

Khi nla xulln il{n lang Khi mla xudn ittn tu Khi mila ruAn tlln ngAy Khi mll,a xudn ildn ytu

^!rt rco wit

' .'c@ nguyen

' .GtOt

con^nthty4;iil/lu Btn

lta

rtng ,,,d)m

xudn

vQl

qu.,

DI

ta

ddn

vO

rlrdn

gei

ta

TDne

tl2m

hdt

tlo

;rl,fln

fil ttb

Cbn

nghc

s6ng

Trdl

lilnr

sid

rudn illllr.e xa A7

em ben ha,g itdi ,tu W ryng frtn thtdng xa

thang

thwng

c

tili: NGUYTv oOC TRaNG

Ng(lp,

nnh trwtg vdng tcy 'ttrbc- nlt ..,roi 1dt flg nil n0, ba i* : nil. "iln .cm ', i*'. rnlrg rytng Mt vt vo ,' ctott tlln tu

ngffieng cdrrt chilln

t t

t t t

t t t t


It;.o'' kt

nE^

,ro

nbg.

fior de

clm fiont

tttng

n ut

trong

nub.

F

nAn D' ,d

ffAl

qwa

chilu

nll4,t

,nary

tluo

cuQc

flrt

Mila

Dm7

Phuory

Mdl

nlld.a

Ddu

cdn

ngrdl

Tr0i

vdo dlng c

l.G7

trdi lgc loili

C6

vdi

Nhn

tlnh tuyQt

chi{c

t!

lchi em

itii qtrtn

chuyQn ngdy

ngd

irni

Tluo dbng

thtong cdn giil nAi ffong ldng

c Chd xildn &n

rtn

,nn

Ja

su6i

ta

Ftnc g

qua.

95


\

/\

&-

-.-_-2 XI.]AN VATUOITRE Nhac : LA

fnin&N

I.di Trung Hoa : DEP

fif++

I/rlt,'Mu,lrr.tu

Ngiy

ft

b"o *F

lf

mu6n

csiH

v6.i

b.y

cto

h:i

{'r ,

+*t{

,

ho. tuci

ngin

r6'i

t$ 4"

t**

S'

nru6o

orudn ngin d6:

@ s

srs

+qltl

t+e

Ta q($

di.t

L"ne

xuin

Xuin 't q{6+

lf,

{.4.r

dai {'!

;l

"ui

#tsn

h6n

';t:l jjL

A

ngubo

bin

trqi

th{m

tt

luAn

,f+

Xuin

-ft

thinr

tfrl

dn

&

,t'

tit

^{d

Eirng di t[,t.{fi

tLri'c if,Z^

tioh

Hdi HoA

mc

rut ,

t+

lt'

lbog

ta

trc

,

t

tung

$


ruAn tL{n t 'flt

d&i

vul

4

t

Vui rr&rg

di

.r*ft+

Te

trai

hit

d,5n mirng ruia n6,i ,

Tt

j

Hit

v.og

hn

t

It

{t

+ ,i-

Titt

nrSn f,"t

+ttn *1

lbog

e

+

Col,

rt 4

tbts

{r{

h:ng

em

1 l{

*

cho

c:

+

{

tr

dli

thim tsqr

lb"g thim

cho

t

lbog

fi

{+

Hit

vrnf

hr"g

tblm

{t **

tr r

rtc

trf+ fr+rt

tL

tilng

'rt

l{t$ ie&

ruln

t'ef

cr

hjt

ouSn

Ldiog

lL

dErn mudr

* ti

1 n

{ {,

i!^!

ruin

6

11 ft,a8

t-

{r {i

*t

tusr

thim

ddt trqi ring , Vui r&ng aL + $' t , +

cbo

sfr

Tiit

Xuio

.

tn(

*tL

cr

#!

bnof .jC

33

tt

{

hb.

rl


Yeâu em muøa Xuaân. Buøi Coâng Thuaán

# 3 Jœ» œJ» Jœ» . ««ˆ« «««ˆ« «« ««j ««j œ » «« «« ««j «« » » » » « « ˆ ˆ « « 4 » » » » ˆ j ˆ « « « . « ======================= & ll l «ˆ« . __«j ˆ j l ˆ ˆ« l j ˆ« « « ««ˆ j Yeâu em

yeâu

em

khi

muøa xuaân

veà

coû noäi xanh xanh

ngoâ luùa thôm

# ««ˆ« ««« «« «« «« Jœ» œ J » ‰ Jœ»»» Jœ»»» J»»»œ œ»»» . œ . « « » œ J œ J » » » ˆ j ˆ . ˆ« l » « « « »» j »» » = ˆ« »» l » «j ========================== & «ˆ« ˆ« «j ˆ« l l laønh

Yeâu em yeâu

em

laøng

Duø ngheøo maø

vui

khi muøa xuaân

sang

ngoïn nguoàn theânh thang

treân maùi

tranh

# « ‰ «« «« «« ««« «« ««ˆ« « « Jœ» «« Jœ» Jœ» « « œ . » « « « « ˆ ˆ . ˆ j ˆ j ˆ« »» »» =l j « « « » » « ˆ« ˆj j «j « » l » ˆ« ========================== & ˆ« ˆ« l l l «ˆ« ˆ« «j __««««ˆj «j ñöôøng queâ

hoa

nôû

maët ngöôøi xinh töôi

gaëp nhau hôùn

# «« . «« ««˙« . œ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» ««j » œ œ . œ J » » œ J » « » œ » » » ˆ« l «ˆ »» «j ˆ« l » » » l » » ˆ« j ========================== & =l hôû

yeâu laém cuoäc

ñôøi

tha thieát goïi

môøi

tieáng cöôøi treû

thô

# «« ‰ « « « «« . ««j ««j ««j «« « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ«=l « « « « « ˆ « « « « ˆ« j j ˆ« l «ˆ« . «j «j ========================== & ˆ« j ˆ« l «ˆ« . __«j l ˆ« __«j ˆ« ˆ« ««ˆ j ««ˆ «j Em veà beán

naøo

beán ñuïc beán

trong

thì loøng vaãn

vui

duø

coù

xa

# « «« Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» «« ««j œ»» . œ»» . ««j ˙»» . « . ˆ ˆ j » » ˆ » « « « « ˆ ˆ j » » » « « «j ========================== & l l l » =l ˆ« xoâi

duø

xa

xoâi

maáy

loøng

vaãn khoâng

nguoâi tình vaãn ñoâi

möôi

# œ» ‰ Jœ» Jœ» œJ» «« «« « œ»» . Kœ» ««k « « « « » » » » « « ˆ j ˆ« «j ˆ « « « « » » » ll » »» j ˆ« ˆ« j j «j ««ˆ . «j l «ˆ« . __«««j ˆ l ˆ«=l ========================== & » « ˆ « ˆ« Yeâu em yeâu

em

bao

muøa xuaân

roài

thuyeàn tình xa

khôi

thöông nhôù moät

«« ««« « # «« Jœ»» « « œ J » ‰ Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» . ««j œ . » « « œ J « » » « « ˆ« l ˆ« . »» » ˆ« ˆ« l «˙« Œ=” ˆ« j ˆ« » l »» «j ========================== & «ˆ« ˆ« «j ˆ« j l ngöôøi

Yeâu em yeâu

em

tình

ôû quanh

ñaây

troïn nieàm thô

ngaây

trong traùi

tim

naøy.

Profile for RBooksVN

Nhạc Xuân  

RBooksVN.info

Nhạc Xuân  

RBooksVN.info

Profile for chinxua
Advertisement