Page 1

Tình Ca

Ðức Huy


Mục Lục 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Bay đi cánh chim biển Chiều hôm nay Chiều vàng nhung nhớ Đàn chim tha phương Để quen con tim Đỗ Quỳnh Hương Đừng xa em đêm nay Đường xa ước mơ Em đi Khóc một dòng song Luôn luôn mãi mãi Màu mắt nhung Một tình yêu Mùa đông sắp đến Mùa hè đẹp nhất Mùa thu ru em Mùa xuân trong đôi mắt em Nếu xa nhau Người bạn thân tên Buồn Như đã dấu yêu Phố nhỏ Sao vẫn còn mưa rơi Tiếng mưa đêm Vườn địa đàng Trái tim ngục tù Và con tim đã vui trở lại Và tôi cũng yêu em Xin một ngày mai có nhau Yêu em dài lâu


Bay

[i Gann Elliln BiGn uliqr"

ra.

%''o 9ti, V)u t99., tr 1972.

D

Em

ffi

ffi

grrtr{.lhm Nhoc dao

fru..

Em

D

Em

ffi

ffi

ffi

Am(9

ffi Bay Em Am7/G

97

CmaiT

ffi ro

ffi

cinh

bidn

Itnh

di

hn Am

Em

ffi

dd Hflfl Luttl

HTH

gidc tidng

md k€u D

ffi Chlng

Tring

ti6ng n6i v6 s6ng

cbn dudng

-l O 1992 by NM

Muie All

Ri3ha Rocvod.


i0

FlmT

o

o

ffi

ffi

ffi

Khi Qray

cft

tr6ch d6n

brt&

mlt mlt

trUi

lai

B7

ffi cdnh

d0i m0t

ran nhru

Bn

v6 cu6i AmT/G

Atr{g)

ffi ngudi bidn

cua

Thco

chim

Bay 87

Em

ffi

ffi thi llnh

D

Am

ffi

ffi bay chln

Lang

qua

Chlng

cm

G

D

ffi

ffi gi6

chi€u

n6i

nlo

bubn

6(,

men

tr{ng u{ch

Bsus tl

B7

ffi

ffi

FtmT

ffi QJ 3?

trJi

r0ng

mll

trr\i

sao cm diu rrin

khi'ng dai

san

cfi

t€n

c6nh

I

d5?

v6


Em

D

ffi

ffi md

cia

6i

rd

cdnh

tbm

tat

il

Am

ffi khdi

du

'

Em

Bfm(add2)

ffi

ffi

vd

s6ng

Bm(add2)

DmaiT

ffi

ffi

Cmai

ffi

ghrn(eooa)

Bm(add

ffi

ffi

I

rr,ffi

ffi i'' \7

rr

ti6tg


Cbibu nfun Nay l,lbqc

tt lbt.DkHuy a

I(bun tbai

'9gz

D

ffi G

ffi

En

chi€u boa n:.y rmog ccln sp

ffi

ffi

c0 dcrn teng tly

ffi Chilu

ffi*

6z

thca hrd. 8i{

o

G

ffi

A

ffi* Clritu hoa ory

o

ngbc otr

bley

G/A

boa EIY

otA

ffi

D

naY

ffi

Bm

ea ngbe xrjt xa

trcng trbrg ctritt A

ffi bu6o

bhg

dot

ffi blt nilm &u

6i

gian m4n

Ll


rt

D

Em

c

ffi

ffi

ffi

N

pbtln

tbl tblm u

dni ndt

G

E7

ffi

ffi

u&q

nbilng

hdi cbilu nbgt

D

ffi

ffi fttilr.

lrAa

cbn utang u/n

ndng

A

6r-

rr/+ tai

totB


G

Em

ffi

ffi

Ddl

trong

ddi

ffi* Chilu b6n

o

nghc

ttn

llo lNtt

o6i

&ao6t

ffi Chillu

G

llorm

ffi

m* cbt mOe thu d6n

ffi

ea

o

ffi

D

oey

hd,m

oey tmog co! gi6 bay aA

ffi Chilu h0n My

qSbc

oloh agft agy

A

ffi buda

bfng d0t

E{r


Chibu Vd,ng Ntttung Nrr6 Mqc tA lbi: Dtc Huv -

o t992

Em7

bl6rccbQm

ffi l.Cdtt 2.Xz 3.Thoi

eld

c{ch nhd

ddn dlv ptrd wi

nlo thtnh olnh

sa

lln elu

bay 1i

ld

Mlnh

quao

nhd s€

$lcn

D

ffi tiln khi di

bl

chitu chuyQn

oM idid

ffisr # #,

Emz D

ffi

ffi

t4!bg

vlo mlt thco g(c trong m{t

ntr

yen

etn

ctri€u

vlng

chilu

vlng

rh

md

ea

Em7

gpi A

ffi Cho

ki m€n ng0

y0n

D

trong m{t

D

Am7

ctrltu

em

D7

G

ffiffiffi

ffi

Cbtlu ting

Cbilu ,tng

nbung nbd

cbo dng

mAy

ffi

nbung

6n

"hg

cbo mdt

xto

Cbilu

em

ttng

b€m

nbung


w

LD'EU tnnS

Am7

D

ffi Chdlu

ting

o7

a

ffi

ffi

Cbi0u

cbo mdt erl

nbung

,rul

tb€m ilu

Chilu &ng

nbung

EM

ffi

!t

nbd

cbo dng mly rtn

rao

A

D

ffi

ffi

Cbillu

&ng nbung nM

Cbi0u

uing tu

I t8

t

Cbilu 9X

:'lr.

tK,

Cdn gi6 olo d6n

Em7

D

ffi

ffi llm

tr€n he

lA

Pbd

EmT

ffi

E ll E

Th r{t8 nlo v{n vrrng

n8

tmng

m& cn

chi€u

D

Em7

ffi

ffi

vlng

r---l

J

Tta n{ng nlo v{n vrtng

Qm

D

ffi

E tp

chi6u

vlsg

trcng m{t

em


Dd,n Cbim Tba pbilong Nbqc td

SlouRock

loli

d,6l

c{nh

A

E

ffi

ffi

D

E

ffi

ffi

nh6

ogiy td

4n

dra

cfm

ffi* 6€n

D

E

ffi

ffi

rtn

Heo

ngdy A

ffi

tin

ngly rrd

nhau

fi

0A

Mm

nbd

E

ffi ttong

v€

vd

llt

Dt2c

o

Huy

t983


A

Flm

ffi ry

ffi Mta

tbrbrtg

Nng &a

dy

dp

Bm

89

ffi

ffi Hen

dta E

Eaug

ffi

ffi

tAn

Mta

nbau

NW

xl

xOi

Clm

ffi* nbln A

ffi = =

=

nln rMng

dU

oSly

chio

the phrrng

D

E

ffi

ffi

ffi

ffi hrtng

ve

ffi

ctm

bar

trd

E

ty

A

l

ffi

c{nh

nhd

Hen

nheu

ngly

r!& vl

Xudn

nbd

,e

ding


o I9r1.t990"

?./a*

c

ffiffi 4,i.tt.g

\l

ffi ffi

' lan

ffiffi

r-3 --l

IJ

Bm7

ffi

ffi CrajT

d d

Bmz

ndi ndi

ffi a ra

div div

mia mila

D6ng mua

Thu

16

Tirng cctn

roi

Ci6

Ngly hiu h{t

bay Am7

3

bay Ta ldy ai

Tuydt r{ng c/D

ffi d}y

trdi

chuyqn

trb G

ffi vc

vtng n{ng

am

hbn

bio

td

llm

O 1992 by NM Music. All Righu Rcscwcd.

vi di

ltm run ngudi le cudi tu}n


Bm7

IE

ffi

Ol

"--r---.a Titng ngey Tirng ngly

qua qua

chim chim

chap

a

li:

chAp lc

Bm7

CnaiT

tr

ffi

:

Nghc Nghe

<l€nh

dCnh Am7

dav dfit duv dfit

bu'6n bu'dn

vb

vb

b€n n)y b€n niy

t

ffi

O

tirng tung

ngly nglY G

ffi em em

llm gi b€n lAm gi b0n

{Y?

cdng vi€n mft c0ng vi€n m5t

cey cay

Nh6 Nhd

iY?

trdi trUi

F

ffi xanh

xanh

Ndng Ndng

hiin hiin

hol

ChiEu

hba

ChiErr

IJ

ffi nio nio

minh minh

nghi ngbi

b€n

t€n

nhau nhau

F

A {llltt

Nhitng Nhfing

ngly ngiy

c

ffi

ffi

I

a

s

vui vui

qua nhu thof ng mey qua nhu thodng miy

chip chap

-l _n = _\ I

C


-- -\-{ :- ri!

tga chilns -'- ' ,u" ching tya

dtrng s6ng s5u ^ ddnp s6ng s6 siu ddng

D6 D6

n

o

Nhd Vi6

Qulnh guyntr

Huong Huong

em cho Bm

nh6 nh6

ffi Nhdn

lid lid

:13 ritng

:rl trb.

Xa vdng

ngAy

si6

may

nhiin

B

c

ffi

ffi

ta

cbn

lu6n

thift

D

ffi

ffi la

b€n

ay

tha

tr

qua

ve

vdn mang chd

L:

.ntcu .nrcu

r--

3

ffi

--l

nht

chd nhau

ding

D6 Qujah

qu€n

D

G

ffi

ffi oi!

chd

anh nht

dine

quen

Htong


F )"

Dilng Xa,Em Dilm Nay !,bqc ua

hl4tu

cbAm

on

ehriz

GDrt

ffi

lli:

ffi

trd

A

ffi

Om

ffi

eh:i

ffi

DM

tu ffi

ffi

x1

furc-

Dm

ffi tr:ng

Drrng xa ca

om

n:y

Gm

ffi try

dao

t+].Ht

ffi

rftco don de@

khuye

vlng nghe

dli ebani

H*++l

elr

deo

bu<io hor

t

etD

deo

nzy k\i

H!, o l99l

D?c


Om

--rJ.

EE

thr.r'ng

Dirog xr

etD

Gm

Om

ffi'"

Lt!l!

d€

dclo

n.y hly

mlnh

ro6t

sa

Dm

Uid

erl

.ih

ndi

df,i'1

ndi

HIy 0!!

Gm

tro(rg

uy

cbo

DM

m* bi€r

ann

ob

H1+N

ffi cln co

Vl hly noi

ffi

anh vln

Gmz

tau Om

tu ffi

dm

ffi

Giot nui(

olt

dd

nlo

trong

b<ing

t6l

kld

nlo llng

oghc

tigng daa

rH

ffi tlng

nghe

tign8

deE

nghe nhip drp

om

coo tiE

Ru ca

gitc

Gm7 drrfl

ffi

ffi

vlng,

Hag

DM

ffi vl

----

arrlt

dl

cl6n nhu

nggo

nCn trong

b<ing cl€o

nCn

rroog Uiog

dea

n80


vlo

li.lo ea

xro ruyCn

d:

0m

&d ltu.i..i

ffi

$Hl

de6

deE

ruy

dero

tlt

nay

khu

phd

dii

qu.n

ngd

say

Hay ycu e6

gh:ir LU-L!'

ffi bgr

ngly oei

Dimg xl

om

ca

Dtrg

x:

e@

Gm

0b

ffi

4a

nzy

HAv

B].lr'|ziT

1tu

HS

H+N

yeu

dâ&#x201A;¬e n3y

cho

queo

om

tu

hgt

di

dg{y 6.j

Dirng

abmr;z

ffi

ect

Dlng

xt

x:

tu s-l!

[#

xl

Dimg

Om

it8

H+tl

D,mg

s

eqt

ded

n-ay

Om

H++l

ffi

tu

Li.L!,tl

H]u

Mdc la; od nbddln


20

0[dtt$ l{a Uft Mrra u|6o",a

9/o",

%',9u, AFl^ o reu.rn_i

-91*,1 o

G

-c!L LUJ.U

ffi

ffi

9r'-ry "'forn

tldi

D€m nay

drrng

gian

im l{ng

A

o

ffi

ffi d{m rong gitc

deng

mQng

Bm

87

Em

A

ffi

ffi

ffi

ffi

i

klt6 cAu gii

Mua roi

dudng

o

G

o

A+

G

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi t6c em

A

xda

mem

o

M ffiH

ffi Lung linh

sdng trong mdt

efll

8m

87

Em

A

o

ffi

ffi

ffi

ffi

t+{#+

MOi cm

l)m

J

th€m kh6 ciu gii

V}

--.1,

t

dudng

t++++l

c-e xa

u6t

mua

G

ffi


:l A/G

D

G

ffi

ffi

ffi h

NSqi dudng xa Em

irfiit'

ffi d

tm (t

Bm

ffi

ffi

mu6n anh

dta em v)

A

D

o7

ffi

ffi

ffi

dim

lqi A/G

ffi

ffi

o

Ding

dudng

nay Ft7

Bm

ffi

ffi anh

bdt

dua

E

ffi

ffi

E! :

drmg

dtdng qud xa

vE

G

A

ffi

ffi Cho

donS

Xin mua triEn mi8n mli ktr6ng li{ng

xot

dnh

d0i

nhin

0

Bm

B7

ffi

ffi

ffi

mong Em

A

Lttu.t

ffi

ffi utru r.!.LlJ

qu0n

cctn

udt

ttu6i

trong

tr6n

D

o

D

ffi

ffi

ffi

mua

cau

Srac

gie


Em 0i g/lhac:

9at

-Qtt e?t *

â&#x201A;¬ta,*, tb tlr& Am

8m7(bs)

ffi

ffi

dhyores3.

9"

reeo

;ary ufam Em E

Am

ffi

ffi hoa ld

di

slu

liv

di

Am

F7

E

Am

ffi

ffi

ffi

ffi

rbi d6i mlt

"zy

nlo

ffi

rbi uy

ghy

ntro

cay

ffi E

di

rbi

may

vin

cbn

Mai

bay

Am

Om7

G

ffi

ffi

ffi

roi

ThOi

xa

E

g-rt

sao ngudi cbn

cm

di

rbi

mua

vin

cdn

ffi

Hflfl

d,rng

dgi

E E Th6i

xa

Am

ffi F

r

xin ngudi

hiy


BrVA

H

__-__r______=:\ _a'

em

m6i

I

nbng h6n

dm

cdn

A

2-,--9 ilttTt

I

I

Yâ&#x201A;¬u

em

D

taat

thuong

Mni

lbng nghe tan ndt rd

rot

Am

rfn'h

&v

Em

b

-Am

ffi

ffi rbi hoa t5

siu

liv

Em

F7

E

ffi

ffi

I

di

.ra

ffi

s

ndo

Mai

Am

t+

nudc mlit

co.

ffi

rn

ffi

vai ghy t6c mdv

A

ffi

H#N

Bm7(

vuong

rbi tay gly nlo

Am

l I

vay Dm

ffi cay

Th6i

xa

E

rbi Am

3.-,

ffi

ffi xin ngudi hiy

budng

di (:

c

ffi

ffi

sao ngudi

cbn

drrng

dqi

rbi d6i mdt

Thdi

nio

xa


lfirric ill0t 0ong $0ng @o-

,-r/6s" ra

t{a t{,ze

9.,

?*;.#,

Bm7

ffi

9rgrrut"on

ffi rl

hay nh6 vl

EI fz N I

quo Dm

ffi Hfl

ilrst F{

IA

nhitng

c

G/A

ffi

ffi

roi

:

Fl"laJ

ffi

Li

Bm7

E7

ffi

ffi

kh6ng

16i

8m7

ft

kh6ng

nhu sli -

ffi

-+ It f \\t a.)

Am

ffi

ffi

x6t

* ,-

blng Om

nhl

ffi

c

ffi

;--; 18

mdr

ni-t ,,rirrrr

Gon

Am

kh6c

E7

ffi chi

-

E i\i

(jOn

CEng

e

rnay

a


G/B

FnlT

Bm7

ffi

ffi

ffi

Sran qua vun

nay

vrit

kh6ng nhu

Sli

- Gbn

kh6ng

e7

Am

0m7

ffi

ffi

ffi

m$t

dbng

sOng

c

ffi mil

Nhd cha

Khdc

MQt

dbng

nM

shng

sdng

ddi

t

c

ffi

ffi

u4

NhO uth

chi

Dm7

c

ffi

ffi

mht dbng s6ng

dbng shng

M|t dbng

nit

NhDtg chilu

ddng

mtta t6l

Llrh Am

ffi Khdc zr,6t dbng s6ng

.',-\ nay !:,Ihf r.'e

quc

ICU

'.

UUU:


Dm

ffi ta

nhitng budi chiEu mul

c

nri

G/B

ffi

Fluajz

ffi

ffi

may

ft

Bm7

E7

ffi

Am

ffi

kh6ng

kh6c

c

mQt ddng

sOng

G/B

ffi

ffi

may

nly thdi

8m7

-3-, ffi gian qua

vun

vrit

E7

ffi

klOng nhu Sli-

ffi

klr6ng

t6i

Bm7 l+*9r

E7

ffi

klrang nhu Sli-

kh6c Am

ffi

hay nhd vb

ffi

s6ng

Adrdd2r

ffi

que

-F/

t3 t


LIJOII L[JOIII - a6V ",LrV.V"i ao'

lllA| [lAI Nrhac uA

Am7

Dm7

ffi 8tH

ffi

ffi

Lu6n lubn

Mdi mdi

cd

(sus 4)

Am7

ffi

ffi

lli : Dt?lc Hut

nhau

re a

LuOn

Mdi mdi

Iubn

c

G{s.rs 1)

Dm7

ffi

,I.l.

ffi

minh

ffi

H{+#

l.Ndu 2.Ndu

anh It em lI

Rng d6ng c0ng viâ&#x201A;¬n

F

ffi Ern Anh

se la se ll

chim

h6t

b6ng

mdt

Ndu ao-b le Ndu cm ie

co3

ciu

c

ffi

(-,

rl

gi6

Em l)

h5t

Anh

se

cay l{ rung Ie tidng dAn

c

G 7(srrs 4')

dfrs

ffi

ffi B{o

tin mia

D6a hoa hbng

Internrdonel Copyri ght Scorred

Cho dOi mlnh

Thu sang mla Xuia

Ccpltight O 1992 DUC Hll-Y (ASCAD

HOn

All Righs

Rescrved

ca dai

quco

n{ng


"

btct mdi

c

G

B6ng

trlng

Am

m6i

tnbn hay klruydt nbng in {i

ffi cho chtng cho chfng

mlnh mlnh

n€n duy€n

cA

Minh nhu hinh

dOi

e

Am

ffi

ffi

vdi

t

Mdi

b6ng

mdi

lu6n

sln

nhau

F

ffi Mlnh nhu

ngan

sao

G

c

E

ffi

ffi

ffi Di

mai

nAy

t6

bao

Am

ffi

:r

v

klo gi6

mla

ve

Dn

dav

F

G

ffi

ffi

thay

Tinh minh khbng nhat

phai

cho A

ddi

ddi


D

8m7

Em7

ffi

ffi

ffi

Lu6n lu6n

Mai nai

cd

nhau

7(sus 4

o

Bm7

ffi

ffi

ffi

Lubn lu6n

Mdi

li 6

Em7

A{rus,l}

D

ffi

ffi

ffi 3.Ndu anh

nhau

tl

d3i

mdi

minh

c6

duong

G

ffi Em

sE

l)

Em7

Ndu anh

s6ng v6 (ar4

ffi

D

ffi

ffi Em ll

nh6 7(su34

o

ffi

ffi r'

l uyct rot

Pnu

mDa

d&n

mit

ngri

Anh

DOng

G

Em7

ffi

ffi

am

ll

Cudn

cm m}rn trong uy

se

le

nhung


7(rur ,l)

o

ffi

ffi Tr0n gdi mQng ngit

Fl

Minh nht

ngay

hinh

Bm

@

ffi

ffi

a

Mdi mdi

b6ng

lu6n

gAr- nhau

G

ffi Minh nhu

ngdn

Minh nht dbng

scu)

A

o

Fl

ffi

ffi

ffi

ullJ

Dt

Uo gi6 mua v)

Tinh

mai n}y

t6

bdo

Bm

G

ffi

ffi

illty

s6ng

cho A

D

ffi

ffi

mlnh kh6ng nhqt phai

Lu6n

Bm7

Em7

7(sus4

ffi

ffi

ffi

ddi

thay

Iu6n

Nhdrc

MAi

noi

minh

cd

nhau

lai va nhd &n..


tYf,gL

??.-,q*,1

A

E/GI

{frm

ffi Con dudng

trdn

nr di

u6r

Flm

E/D

ffi

ffi Mta

nay CfmT

m*

Thu

mua

bay

bubn

trong

F17

Bm7

c17

ffi

ffi

ffi

Chd em ndi hen

w Lot: auc nul{

cI

chDu

m{t em

doi

ChU cm tr€n l6i

B9

ffi MOt hn

yOu thuong

cho nh6 nhung lim

E7

ffi A

Fltm

ffi

ffi thi6u

D

EID

ffi

ffi dD

cho

lntcrnrtionel Copyright Sccurcd

tti ngly

clmT

ffi* c6ch xa

Nly

vui

Dtrc HUY (ASCA$

y€u

F17

ffi

ngln trtng

Copyright O 1989,1992

cm

Mong rlng em dtrng All Rights Rcscwed


Bm7

c17

ffi

ffi Noi diy c6

mQt ngudi A

ffi m{t

nhunp tuvit


ts

ffi

ffi Anh dd y€u

nhung

Vd anh

y€u

se

E

ddi

_P_

ffi

ffi 0i rtu

nhung

mdt

anh

nhwry

E

E7

ffi

ffi

A

*m c6

ffi noi diy

mOt

E/D

cftnr

ffi

ffi

m* g6i cbrn

chd

doi

Bm7

c17

FlmT

ffi

ffi

ffi Cbd cm tr€n ldi

Vdng tay don

ngudi

D

vi 6m

trdt

Flm

E/GI

ffi

c0i

ton

F17

ffi Cbd

cm ndi

hgn


Bm7

D/E

A

ffi

ffi

ffi Mlu mdt

yeu

nhung tuyâ&#x201A;¬t

(lnstrument Solo)

E

D

E

ffi

ffi

ffi

E

ffi A

Flm

ffi

ffi c6

o

noi <lly

hay

rn

ffi c0i

Vbng tay don

mQt

E/D

ffi 0m

Bm7

ett

ffi

ffi

g6i chln

chd

doi

Chd

cm ndi

hgn

FlnT

Chd em tr6n ldi

rUa

Ngudi

tOi

A

ffi

tiltn ttttll

Mlu mdt nhung tuyQt

vdi A

ffi Mlu m{t

nhung tuyQt

Ngudi

tOi

Nhdc lai vA Nhd

dhr


l,t0t tilru vlu l,lltgc ud Lti: Drlc Huv A

.*n"V

AM8i7

ffi MQt ngudi mii dudng dt

tim phil

di qua

du

D

Bm

ffi

ffi Tr6i

Nbihg

o/E

A

ffi

ffi chd ngly rlnb yOu rtdn trong cu$c chl dAnh cho ai s6ng xa hiln

Bm

con tim xa xr'l

ty dl c6

ngudi

A

Hflfl

ffi

y€u

tnong

tay

y€u cOa

dli tln

llu dtu

Bm

E

ffi

ffi

I)n

ney

Til

dav

ngu0i ngudi

ty ty

mudn

y€u

st

yeu

A

D/E

A

ffi

ffi

ffi

ogudi ml ngudi ml

dai

ter

E

mu6n

khd

tuyet vdi

ddi

H

ffi

'.

chin mly cudi nhu trong gitc

noi

rhOi

MQt tlnh

ytu

rbOi

M1t tinh

y€u

mli mli mli mili

y€u ytu

oOt oQt

Wn con tim Wn con tim


t2 8m

ffi M|t M|t

M|t M|t

rlnh yeu tinh yeu

E

A

ffi

ffi

A

ffi

ffi vti ni}m tin vdi niin tin

ngdy ngdy

MQt ngfi nai MQt ngdy nai

Bm

E

ffi

ffi huy hodng

trcng

n&tg

htty hodng

trcng

n&re

lir

MQt tinh yiu

E

Niln

.rd:r

MQt tinh ytu

hodi dlng hi{n hodi ddng hiin

/Vlrln

tinh tinh

- ..:f

Vd ngtdl ty Vd nsudt ty

tuoi tuoi

€-tlm

th6'"

tE:. tln thfr

A

ffi thtqc thtgc

tinh y€u ttnh y€u

Dt

rtng tlutng ddi

nhiEu khi chdn

A

E'

E

ffi

ffi

ffi

n6i

bubn thco ddu

anh

chudng

Mi€tmdiniEm tin

Dbrg


cho

Dine

Si6

A

E

ffi

ffi

dl

OG

A

ffi

ffi MOt tinh M6t tinh

hv vong tut bi(n nhal.h

ycu

lrgn con tim

yeu

trgn

con

tlQt tinh yiu MQt tinh yiu

tim

8n

E

ffi

ffi fudi

tinh ydu Mfit tinh $u MQt A

E

ffi

ffi

MAt finh yeu MQt tinh ydu A

Bm

ffi

ffi vhi nilm tin vhi nilm tin

nai M0t ngdry. nai M0t ngdy

dfung

loti dhg

lrih

ngtt

IViln

ngAy

hi(l hih

htty hodng wng ndlg htty ho&rg ttwtg nthg

E

M HH Va ngrli Vd ngrli

6y

{y

A

sE tlm ilA im

ffi tinh y2u dttqc tinh yâ&#x201A;¬u duo.c

Nt&WvANt6&n

thty thty


n

2t

Mila [0nu

Sir il0il

,/6s*a

9"tt,

Gm7

ffi

m* gqr,

ffi ,dp dâ&#x201A;¬n uong thlnh lA ud trCn dudng

xhg

l.Mila

xcm

chiEu

chiiu

rg

m*

m* Budi gudi

pb5

v{ng

trdi t

ngu

lanh r.

vul

Heo

co

may

tilng

-'l'-

don cbn ;1ffi l


Budc Nhilng

BI

Ef

ffi

ffi

chlin vi d€m dli

ctrn g{c

nghc tidng

nb6

Ou

vdi o

Cm

ffi

ffi*

C"O

y€u

F

gl

@

ffi RAd mai

nhau

utnl IIIJII

Sia

th2m m|t

lhn

nila A'

E'

ffi* Mdt anh

ffi di


m*

9,t rt , .13.19Ln

6 it tt I

Minh

vdng

cm

D

Gm7

ffi

m*

nuol

ffi sdp d€n trong

Mira DOng

thAnh

Gm

8i6

trdi

chiEu

Hco mry

lanh

B!

EI

ffi

ffi Kbi mila D0ng

el

Gm

ffi

tUtng con

Cm

Budc chen vl

D

d€n

EI

m*

m* Budi

ptd

m* trcng

C0

thlnh

F

BI

EI

ffi

ffi

ffi

dfu

nhllng d3m

Cm

.D

ffi*

ffi

&1ng

d{a

dli

tidng

nghc Gm

3;t

trong

thlnh

ph6

don

c0n tbeo

Khi

mla


r-

tlrrto rte t gp Nrrat tlhqc

A lli:

Am

Dttc Huv

o

t99?

ffi Mac

tu

dlu B7

ffi

ffi l.Chi€u 2.Chi€u

Am

ffi tr€n pbd

trln pM "tog v{ng

qy nh ti6ag Era oh0ng ri{ag ora

vla

budn

nrt

dlu

tol

FlmT

ffi tr

Ngly Mla

qua

dtn

tt

nfog

vot

rei

ffi xln gittrg d d6a cm

nly

ffi tnJ khi

o80

ctrllu

16l

rdl Am

ffi M)e

Thu

Tltrh ytu

ffi rro

dll

cm d!

6Ea

mlt

cbo V 6r trmg ohihg It

ffi \n \a

o6 budn vla btr6o

fi*

ffi

kbi a khi l^

b.f b.y.

ffi dll cbo il cbo

em em

tran thu

hlqg cOa


Am

ffi "F err il4_ cbo em

At Anb Em

ffi

rQa

rtnglm

i; iiZ4i

ffi dA dtt4 em dA dtb etn

ffi 84p gep

dra

Al & &

dttb

Attb

W

Nbdt

cbo

cbo

em

ilra

trcng

D?p

HE

Mdt

nong

ffi Vdo

nbilng dlm

brt

D0ne

h

ndm

B

ffi ,bdnb tia

dng

hong dAi ndt


iJ tf,

m

t--1 I

anb Am

B7

ffi

ffi

J

ln

tn EM

ffi

ffi

E ta

J â&#x201A;¬u

&

cbo rtau

E

Am

ffi

o

ffi

ffi

ttgdy

tbdng

btry bdng

Qn dng

Ta

o

87

Em

ffi

ffi

ffi

dm

bn

E

An

ffi

ffi

s4p

frtut

tt&cb

Em

B7

Em

87

ffi

ffi

ffi

ffi

Mra

He

Dep Nbdt

tmng

dnt

N,*UvtUtdd{n


]o

Itfua

I[u tu tm

ffi

E -lnsu;.%,9ratr^, orno.nnll

74aaa.^

'c

F , '14

F

ffi

ffi

9any.&

gi6 su6i

c

hrt t6c

G7

ffi

ffi Mila Ng0p

c

ffi

c F

ffi Bti Dti

ffi m€ thuong

hdt yOu

c

zy

D

ffi

G

ffi

ffi y€u

c

ffi

d1i

ry

mdt

D

ffi M6i

ludn

ry ddm


G

F

ffi

a7

ffi

c

ffi

ffi

F

c

ffi

G7

ffi

ffi Mta

Thu

c

c

ffi

ffi

G

c

ffi tlr F

ffi

cm

ffi

ngi

Bti

c

c

ffi

ffi

bdt

fu

cr

tbd

c

ffi Dei

o

ffi

F

ffi m0 c

ffi

thuong

yâ&#x201A;¬u

ty c

ffi

dao

11

vla


o

BbmajT

ffi E0t Esus4

o8ly

dip

dury

E7

ffi

Am

ffi

ffi +

Pb6

tdr

nly

G

ttr:(p

8ga8

Am

ffi

r

ffi

h"

\r.--

aly

D0ng

qu.

aety

Am

ffi

nd|y G

r

ffi

C

dti

cbd s{ng

dlft

An

EE Gq ah0ug

ngly

Em

ffi ddt

aOi

Am

ffi hy

Em

vpng

vlrt

s1u

nbitng

thrfng

deu

D0a8

D

ffi

ffi cdn

deut

ogly rlnh

yeu


-:-{ =

Ilrito xufrn Tbong D6i mfu Em Nbec

d

Lti: Dtb Htty

o

t992

G

ffi

phd nly *Onh

pt6

rnla

bry

o

Am

ffi

Am

ffi

ffi

swng

tol

mO

Nhu nrft m{r agril

Em

Nhu m|l rnlt

dr$qg G

Am

ffi

ffi orOc

dAl

fui

ffi

ffi Jinr dtg

teoS htly

cd

mile


o

BbmajT

ffi E0t Esus4

o8ly

dip

dury

E7

ffi

Am

ffi

ffi +

Pb6

tdr

nly

G

ttr:(p

8ga8

Am

ffi

r

ffi

h"

\r.--

aly

D0ng

qu.

aety

Am

ffi

nd|y G

r

ffi

C

dti

cbd s{ng

dlft

An

EE Gq ah0ug

ngly

Em

ffi ddt

aOi

Am

ffi hy

Em

vpng

vlrt

s1u

nbitng

thrfng

deu

D0a8

D

ffi

ffi cdn

deut

ogly rlnh

yeu


tmng cbn ilm 6^

Ua Mta

FmaJ Em

ffi

ffi Trottg

D&l

It mtb

Xudn

anb

,nAJ

Fmaj

ffi Ua

ilna

ktAn

Ean!4

E7

ffi

ffi

Tlagnrg

Ut

En FmarT

ffi ua Mb

XuAn

Em

Tmng

Nl

Am

ffi Em

It mtb

Fmaj

cbdt cfu

G

ffi Xutn

Xulln

Am

ffi Trcng D6t

Irlb El

hy

ffi art

nA,

Httg

Ua Mna


tfefu

!, I '1,'r -''l ;^ n

lh illrau

'lâ&#x201A;¬Af)' .-,Iis,,oGg,,r.

,9lo/oo

o rs-:. G

ffi 9iong

Asdim

Am7

m*

ffi

ufan xdu

xa

nhau

llm miy

anh xin

G

dii

ffi

Thu

tbcim

slu

bubn

bu'6n

G

ffi Gi6

G

Mua Thu

D

ffi

Kh6c

ffi

nhtng th6ng mua ngiu

Am

Thu

rl-

Em

ffi em

t

Ab

CE

ffi hdt bli

ca

nh6

di,i anh biy

ffi

nhau

.\du

ra

Am7

m*

ffi

I

nhau G

anh xin

llm

dbng

sOng

Em

ffi

ffi

m6ng

Ki6c s6ng bubn

o

ffi

Nh6

cm

nhibu

nhilng

tho{ng menh

Am

bubn trOi

bao

lA

Tim miy

lo

ffi Iac loli vUdng nh6 nhung

Cing

thdng ndm

mdy Thu

tr6i

l?ng

.-


I

Bm

Em

o

ffi

ffi

ffi

thlDtg

cu6i

Biit

rrdi

B7

Em

ffi

ffi

nSau

em -l

c6

nghe

chdng bAi I G

o

(

tinh

H6m

ca

D0ng

thodng

m(a

anh

clrc

h*+rl

m* th6i

anh dd hdt

nito Am7

n'aaim

t{++r

Trili d5 sang

Giila

A

ffi

ffi cm

gid th6i Phiiu ling

bao

ffi

lim im

Nh[ng

vCng Em

o ll+t+{

uftfl

dâ&#x201A;¬m

dli

mo udc

gi6

Am

D

ffi

ffi

llng

Bi6

bao

brct

trtrng

gid

oa('t

l0

G

.:ai

ffi

H--l

i--r -

ddi

anh th6i

dE

Bi6t

dang

bao

I

Am

Em

rinh yeu th6i

8iu

ffi cid

tlnh y0u th6i

l0 llng

Bi6 bao

Cid

ddi

anh

th6i

da


l'-. t2

il$il0fl B?n lh0n IOn Bu'0n

I

ftrs LQ -,liqr ra %', -9,2 O 19t1.1990- a %"%"

flnt

Dm

ffi 9t1'ny,-4hm

l.TOi

grtiri

ngudi b4n thAn ngudi b3n thin

c6 c6

gudi

dy dy

----tl

sj

-------.----+

L(

ll Bubn li Bubn

t€n t€n

:

Hai Hai

Dm

A

ffi

f ( L

dfia dfia

tirt ngly mdi tir ngly mi't

quen

thin

l6n

Ngiy

d6

cbn

xa

nrl6c

CuQc

sdng

ngudi

luu

ffiffi

ffi

ffi khOng hay ai khOng

la lac

'o

Bbc

Bb

c

ttdn

bidt

Dm

c

ffi

ffi

d6

cbn

nh{c

vc Bb

thtrm don

c

:( n€n tdi ctng lAu qu6 v{ng

Dm

khdng thin c

tin

vui

ffi

ffi ffi

ddn Ai uidt

Cho

gb

ffi

nhitu md m0ng chuyQn que nh)

dd

t6i cdi

ngly tdi dudc cu0c

bret s6ng

Ngly bidt Yeu ' vit chdt du

lAn

eb

A

Dm

ffi

ffi

ffi

nhilng dam thidu nhilng

m6 d€m

cria thdi m6i rhn troc thrlc

ttlu

thtra niy

l6n

te

gii'c

cua

trd

choi

ngudi di


B'

c

ffi ffi la

Ai

duoc

c6

Dlct ocn chlc su6ng

thucrn khOn

Dm

vt

dau

sau

Tit

anh?

H.6i

c

Bb

ffi

ffi

d

ffi Hai Hai

g g

Bubn

d6

nhilng

thudng

ngui,i

cbn

Btc

ddn

hay

hay

I

Ai

thtrm

lu0n

kh6ng mudn

di?

Ffmz

D

G

ffiffi

ffi

a' xa

d lai h

Bubn Bubn

E

l$l

thdt

I6u nhdt

ruy

rth

l,ic ndt ngudi yâ&#x201A;¬u nhtng thdng ngdy tha phuong

A

ffi

ffi Bubn Bubn

ri thim c6 don d thim cO don

dzn dnv ddn dAy

Gm

m'"

rG a'

Bubn

!

Bubn

Iu6n

xin

choi

choi

Ftt

Bm

ffi

ffi

m6i thn ndi rdng

cd dy'n

ndi chi?u rtt thudng

td

nghi

minh dd

ddn cm qud thdn

c9

ffi So

Ss Om

ffi mdi mdi

\: n++f1

ffi

ritng ldn rdtrg lbn Dm

d d

Bubn Bubn

nAy

ndy t:

ffi

Om

ntrn

ffi

(:

ffi

Dm

lai lar G

ffi


A"

PtlO IItlO

Nhqc

rrt Lii

:

Phi Du €t

Dr?c

Huy

.9X'441o A

E

ffi

ffi rit ntrc rit nh9

Hinh lnh Tirrng gigt

xa

tnIa

YC

Mua

vc

ph6 ph6

nh6 nh6

xua

cua

thin y€u

tilng

A

A

ffi

ffi

m0t

thuS

iu

thd

thdng

ngay

giot

thdm

vai

cm

r{t

nh€

E

cr/

ffi

ffi th6ng ngly

\

nhu

Iotcrrationel Copyritht Sccurcd

nu

qua

rft

h6n

u6t mEm

ch4m

Copyrfthr O 1990. 1992 DUC HUY & PHU DU (ASCAP)

Alt Righs Rescrvcd


t2

E

ffi gudi

chiEu

Dd

lai

otE

ffi

m{t ra xtrm trong con tim

hoang v{ng vudng vin

D.C. al Fine

A

E

ffi

ffi

ta

Um

soo

siil

lai

duoc

A

ffi Dl

nhtng tung E

D

A

ffi

ffi

ffi

cho

nhfrl,g

2.

vdn r6n A7

D

ffi

ffi

tim dfn E/D

'"ffi

t

Ldi nggt

An

giil

tron ildi

di

ClmT

Flm

Bm

m*

ffi

ffi

-4,

Di

ngdy

chia tay

ta

mdi


E

o/E

A

ffi

ffi

ffi

e tr

D€m

hodi

ffi

cr/

FimT

ffi

ffi

vlng llng

D€m bubn E

ffi CbEt

nghc

nhrt brtdc chin

Timg

nhip

A

A

E

ffi

ffi

ffi

D0m

ctt

FfmT

E

ffi

ffi

ffi Chd chtng

dei A

ffi trong giic mo

rdt thinqucn


c7

$ao Uf;n Son ilhfa Rdl

ffi .zl6so

74/"" o(a*

"a

% , 9a fr," o teel.tal

r

tini

(

c

G

ffi

ffi

H r11_

ry

igoty,-&

Alu trdi rbi trdi

vlo vlo

Nhin hlng

D6ng

Xuin

TuSng rlng

cAy anh

trd se

F

ffi I

a

t16 ddn

Nhilng Nhitng

thdng dei th{ng dei

chd

tr6ng

tu

ngly

mln

dâ&#x201A;¬m

Nlo

ng0

c

ClihiT

c7

ffi

ffi

ffi

a

,Ia quen

Anh Anh

di di

l{n vc

anh anh

vlng 6a

G nhung

nhd ay

ndt

F

Dm

Em

ffi

ffi

ffi

t

fr: N I

Bty Bly

gid giU

le ll

th6ng thdng

sao vln

Hai

Tu

cbn

mua

sao

c

ffi

E

'

2.Tt6

rdi

r van

r

con

mua

rUi

Dm

Am

Em

ffi

ffi

ffi

ta vln

cbn


c7

F

ffi v

' finh

ffi tld

Om

Am

ffi

ffi mrla vdn cbn roi

Sao

G

ffi =

Dm

G

ffi

ffi

Dih Am

dtlng

ffi

t6i

ErGl

m'o la

vEn

Yâ&#x201A;¬u

ngudi

chd

G

ffi

ffi Thu

Nhin hlng

cly

lA

F

dei

ffi

tr6ng

dudng

ngly

ttr

anh

vdng

xa

CtibjT

c7

F

ffi

ffi

ffi

bu6c

mQt

chidc

Mng

Dm

F

G

ffi

c

ffi

ffi

ffi

le thdng Mudi

Nhilng

c

ffi

cid

mdc

ffi

c

@n

gittng

It

vdn

thdng

ffi

cay

Dm

ffi

Em

sao

vin cin

mua

don

c6i

Biv


21

ffiil$tIlIAfilil Nhgc vh Lot: Dtl{c Huv Am -9.--9 ttltat

,%J.oo

ffi Cdn FMa

j7

roi

tr€n phim ddn

mdi

Cbn

roi

mdi

E

ffi nhlng

tidng

bubn

ao n.u

th? than

tot

E

ffi nu ctldi

s

m6i

vting

Am

Am/G

ffi

ffi

Mua roi Con tim

rdi mii nh6 thudng ai 6m dp nhfing hgn thb

mua rdi cdn

c6

FMa

don cbn

a

E

Dm7

Am

ffi

ffi

ffi

Mra

rdi

mua rdi

cdn

Ch6n

di

bao nhi€u

k9

lim

ni€m

mua xua

j7

Uot Uat

m5i mii

bd

mi

chibu

mua

cm cm

trong ddi

t6n

thd

Am

rs '-

Ngudi

de

ra

v:fng

Cu0c

tinb

cOn

u6c

lnternatioal Copyright Seotred

ror md

Copyight O f9S9.t992 DUC I{UY

(ASCAP)

All Righrs Resewed

Ting giot mua

-

*


G

ffi t8

Ngodi sdn vdng

ttng giot bubn

budi chibu t6i

A7

G

ffi

ffi Titng giot mta

nhu hdn

Stqn

A7

ndo

ngudi cd

Dm7

dro

ffi

ffi !t

21

Ting giot

chllng? tJ

CMa j7

EfrT

ffi

fing giot

mua A7

ffi

E7

ffi Am

Dm

Am

ffi

ffi

ffi

bubn


Trfii Ti,m Ngqo Tdt

*-"*

Nbqc td Ldt Dtlc Huy ot992

Em 61

Fm

Obtrai 7

ffi

ffi tdi bu6o

gqi

Fm

nb

chd

m*m

ffi anh

Em de

miy c7

cbl.n

eh,n

,rfr,

6Er khi

A

ngdi nhln mlnh

L!n

trong

c7

Fm

ffi gt cttlg

chlog

hidu

ffi

ffi Ndy An

Fm

a

ffi

Anh tl6n

n{ng c7

ffi

ffi Em 62, mQt

mQt

llo thl6

c7

Fm

ffi

ffi

ffi ffi

chl bi6t y€u anh

Db

aQt

bi6t

Trdi tim ngvc

mlnh

nb

y€u

anb

Trdi

,n

c7

m* ffi Y|u anb

d6n

ngdn

s6ng

DE bry

anh

ffi

ffi Em

yeu

Fm

Eb

m*

nhu cdn

rr6i

c7

Bbrm

gid

dao

tllr:t

.rfr.

Bhm

ngtoe

lao

Dbroj 7

Fm

.li

olnh mli

dni

sao

tim


DI

Fm

ffi

EI

FIn Hitr

m*

fi

Tdi

tim

Em

nSqc

Fm

Bhm

ebt

ffi

ffi

ffi

Ddn

tbu

c

Fm

ffi

ffi Eo

A'

dtn fuo gid em mdi qu4n dta.c

ffi

ffi

anb?

m* ttr

thm

ffi

DhrajT

dz

Fm

ngdn

c7

ffi*

gid em ry ffii

tuo

Ydu' 'anb dln

anb

74u

trcng

Elo dI

ki6p

AI

S{p

c7

@c

ffi

l 6€ cho x6t

znh

thrrcng

Fm

Cho dlu

lln

ngt-o

ngln lln pMi

cbo

Bhrt

kh6

Csus4

ffi Eo xia blng

ldng

Fm

ffi

lf

fim

Tdi

yeu

biCr

tim

ng(c

E'

ffi Em

tn

c7

1Eu

Fm

m* ffi

l

ern drry

m* Trni

Ab

cho

D!

Y|u anb

dtn

ngdn

Db

ffi

ffi*

l tbu

f

l

Tili

tim

nguc

Trdi F

c7

ffi

ffi

ffi

I

t

tim

E'

Y€u

dEn

ngdn

Em

1Eu


lJA [OilI

illl flA lJlJ I INI LAI Nhac od

%a^

lii

: Et?c Huy

o

ffi

ffi A/D

dfu

ffi

D

G/l)

nhn

rim

ffi

ffi

Ngiv

di

dudng

4to

ffi Ddi nhDu

D

D

A/cl

ffi

ffi

ffi Lac loii

vdn nghi A

ffi -

ngly

tin G/A

rJ

.-4

nrm

ffi

Hl+t n-t'tfl

o**o

Inrcrnational

-Coo-:n:

mai

SOng

quen

ar

can

D

ffi

Copyright O 1989.1992 DUC HUY (ASCAD

All fughs Rescwcd

qua

nibm


I

ffi Rbi

V}

m9i ngudi ng)y bubn

tln

vut

cu0c

biv

cid

G/D

A/D

G/A

ffi

ffi

ffi

M0t D

A/cl

ffi

ffi Chd Tlnh

mi tha

tot

minh

l6i

Nhitu

nhiiu lin ciing du@

ve

lim Bm

tinh

ycu

ddn

yeu

da

ddn

A

trong trcng

6nh n{ng Cnh ndng

G

ffi

bu6c da

116r

thfr

ma ma A/G

dffi

rTTTN

|-lltri

H+H

H++il

mln rn)n

d€m d€m

u

t6i

u

tot

.^. ..2 Lno tor Dten ,^. ..2 Lno tor Dten

A

ddi ddi

tim tim

thlnh thlnh

hbn hbn

mQt ngudi mQt ngrrdi

#

ffi mdi m6i

Vd

con

tim

vut ltd lat

Tinh

yeu

Em/D

da

cho tdi

ngdy mai

lnn

yeu cnteu

A

D

D

ffi

ffi

ffi

on ctu

Vd

con

tim

dnh sdng vlo

ddi

vui trd lai

T6i

hy

Va ni\m


A

D

H#l HffI

ffi itng

da ddng vE Ngtdi Tron tdm hbn nguyen y€u mdi

lin

,m

Ngudi md

th6i

A/cl

Bm

Bm7

E9

ffi

ffi

ffi

ffi

Diu nhu t6i phli

di

qua

si.u tdi

vUc

A/G

ebz

ffi sE

khdng

sg

3

hei gi F

Eb

gin b€n

Vd

tdi

con

rtEf

ffi'o. ilnH

rut

ehidu

Imn yeu aun

vui trd lai

dnh sdng

vdo

^

TOi hy

itdi

cho tdi ngdy mai

!2

B'

Eb

ffi

ffi duqc on ctu

vo,ng

rdt

Tinh

yeu

Va

con

Ab

Eh

ffi tim B'

iIA vui

Vd niAm tin

tr7 I1i

cut

vb

Ngudi

Tron fint

E'

ffi hbn

ddng

ngay€n

yeu

mat

ri€ng

Ngudi

md

ffi

Nhlc lai ot nh6 &n

th6i

Vd

con


22

UA

loi $[ng Y8U Em o 1982,1990 rl

9ayt

A

fd

ffi 9igrrg o&m IOt

y€u

(2.T6i)

you

xem

mQt

diE

cuon

dudi

D

ffi hay civ

fi6ng chim Oa'u vui

h6t

olu

v6i

ban

agiy

vi

y€u

ba

vtr

ly

Am

A

ffi

ffi vfng

lol

ysu

ly

ngon

T6i

yeu

trong

E

A

ffi tilttt illttt

ffi

c-cg

con dudng Tdi y€u

sSng

M

ngip nhEng

le ngudi

vhng

gil

Esus4

#

ffi TOi TOi

y€u

buong

vl

Tdt

yeu

nh[ng

gt

ddn

2l

D

ffi xUa

nhi€n

Mdi

tranh

nhilng ciu

du6i

va

yeu

tre

n6i

vl

yeu

ngay


Bm

ffi

m'"

a' rhd

Bta

cdm

canh

cA

didu

n{ng

T6i

yeu

mAc

jeans

do

E

ffi rYen

thudc

)ng

tr{ng

_3_

_3_

ltFtl-l

urac Y€u

ngu trtrng

m0rlg

ml

sfng

ngly

rlm

em crn

t6i

cn

cEng

y€u

vl

16i

ctng

yeu

D

ffi

.2.

cfrng

ydu

va

em

rEEN

l+ttH

t6i

y€u

cunS

Fkn

ffi

cay

t0i

ffi

ffi

DUOI

v) E

A

Esus4

A

kh6ng

ffi

-3-

Y€u

cm

rin

em

_3_

Ytu em

rdng

nbng

E

ffi (2.T6i)

nln E

tmfi

ffi

Vd t'i

cn

Fkn

ffi

ffi

va

'curt8

D

E

A

ffi

ffi

ffi

rdng

Y€u

em nbng

ndn

YAu

em chta chan

y€u

cfrng

yeu

em

a

Y€u

em

Esus4

em

fQn


Vtrdn Dia Dhng

-9

l'';'

l,lbac ud LdL.

Ntip mqnb

c

Am

D*c Huv

1990

Dm

ffi

ffi ffiFl

m0n

got o6i-.

Anh

Am

theo

A

ffi

ddu

thiea tMn

vdt chln

G

ffi

ffi

em F

Eml

ffi

ffi

nhau

Am

Am

ffi Vudn Dm

Dia

ffi

DInS

Thiâ&#x201A;¬n dtng

ffi chln

v{ng

Am

Em7

Am

ffi

ffi

ffi

ngudi


G

A

ffi

ffi

F

Em7

ffi

ffi

cbn

c

AM

ffi

ffi littll

n'rrn

Am

Em7

ffi

ffi

4

I

t

dai

c

Bhn

ffi

ffi

E rlln-.

Am

ffi

pbtâ&#x201A;¬dan Em7

ffi

Am

ffi

71

E en

E ttg

Em7

ffi tmng .tlfri,

Am

ffi


l{in Mgt tlgiy Mai Sdtlhau a

.y'ie"

9*at

ra.

%:, -9x, ,V, o 1983. 199

9igrry,It^ mQt budi chibu

u6t

cdn

I ,

mua

lai

dav

D

Bm

ffi

ffi

sudng mtr dudng

v{ng

ti€n

i=

Nhilng ki

dua Ern

chot nhu tho{ng

m9m E

H

ffi

ffi

Nhflng

u6c

m0ng D

= div An

ffi cung dln

O

1992 by

NM Muic. All Righr

Rmed.

buOng ti€ng


D

51

Bm

ffi

ffi NM

nu

hbn nhu

ngi(

# ngey

tdi

hd

hQn

D G

ffi

nboim

ffi

hay

Xin

Flm

cho

anh

g7

ffi

ffi M)t lhn thtgc eei

ffi* n|t

lhn tluqc md

Em

A

ffi

ffi L{Qt lkn

râ&#x201A;¬n

eloim

Em

ffi

ffi

duqc nhung nh6

m|t ngay mia o

ffi hbng

Ta

87

Em

A

ffi

ffi

ffi

a

cing

chug tdi

mQng

th6y

Xudn

ndng

Xin mil ngay mai

o D

ffi CAn

lri

moi budi chibu v6t

cdn


A/Tl

frm

ffi Cdn

lai

D

Bm

ffi

ffi Nhd

sudng mir dudng v{ng

dâ&#x201A;¬n

hbn nhu

gi6

nu

Em

A

ffi

ffi

bay D

Bm

Em

ffi

ffi

ffi

NM

ng

cudi

A

D

ffi

ffi ldi

hb


YOu

tm 0ii

Lau .,,'lQq.

@1. dd.t A lu t

-2.

,a

'?:{:,#"

o

ffi 9-rg.l2r,

nhu c{n gi6 Thu em cho 6€r. kjti

Em Y€u

bay con

bay

nhl nl4

tim

ngtrngdfp

Am

ffi Dur anh di Cho thitn rhu

tlm ll

vln m|r

(hd

grly

D

16 &t

tdi

drrlng vl

tbi c

hm

mlt

rhl

rhlo

ffi nhi€n nghc l0ng dan khi loli chim quln

G

u6c l6i

md bay

ffi 6m 0rn

cm gong cm tlong

lay tay

d€m anh

c

ngat rglo

ffi C

Cho ^Ndu

(eG

blo ddi

t6 u

vl n6t

llm gitc

chi€m

bao

cbitm

bao

Q' r- -qi - rl, ; />A h hz ,,' l-" l-+ 2-','" 'v ,>/ ,V Ce r..-.) '* )-:. ':; - r '- .i: l. ' 't ,-. F ": - L'rr" c,-l r"\ ^.t@ ^9',\}{ Vr'.ic All o..-^-/ O 1992 bv

Ricbr.


veu

il

cm

il

thidt

Anh

nudn

nhu

;ta tha nhu

Anh mudn

n

tha

Yeu

t:"

Yeu

l6u

Ytu

c

ffi (

Anh

mudn

sau

ytu

Am

o

ffi

ffi dA fttong

.m

l0u G

ffi n

(_,

Anh

Profile for RBooksVN

Tình ca Đức Huy  

RBooksVN.info

Tình ca Đức Huy  

RBooksVN.info

Profile for chinxua
Advertisement