Page 1


rsBN 978-7-80200-391 -0


H *

ä *#t+#--4\/1 -. o4 :. Fu/1O :. + 'ffi/13 w. ,rl ft tlz

-L. Ä F-ffiFt+O z\- El # E'* AA

L, "hl*"/53 +. ':*"Fi6€Jü,"/60

1-. t:.

,tt,tR4 *frtflg

ß a b/76

f=.tFrll*a*tA+ +w

tn. +i.

,

EtK)4 */88 üff+Ärt,sz98 "4.K6t

k&,/106

++. lä\tRittät "/113 f ,,\. ä F.6-i{FF/115 +)L, &#r&F./121 =+ - Z X+Z{r./128 :+-. ä' */132

:+:. X--tM4*8"/137 :+:.. #fr,,+! /143


l\hbXAF

K4>> Qttß+Äl'{ Ä^ 1:+.

@zxr)--j

- ftfrfrfrr'

t rn#z<rip* #t z+ )

fitt

-. HXffJ+#-{t'

ffi(+frffi#)

-k.ffi' ilxx

f.'rfr,H#fr X.,}'bTII,

l- El

+4ffiIT

=,},fi, HR =,),fr, HH (t4'{E trrXä ) '

Föng

JL(iFtr

ä- k*t

I4W.

[gF[

sön,

+

HZtfr FAI*T

IEF] wäfi, HX trtt' TK

tfiFl fr,?fr, frft.

Ett, n; frfta''

ile+-

ffiE'

lK,{(t-fJ

(frl)'fi

l*;f;ft WJL(träHX=H'(IT)

Zöi

( trzJtffi: falfi)

ry(rhffi+) Td,k:

t

xxx

quÖn

höi le,

lüdöng hÖi

m6iyöu diön-

ä,9*

hönlöng hÖ höi'ön

biön zöu biön töolünzhe

u,L*-iü--tt7b

höi'ön.

l, -ltt 1- 1l

zhöng, liöng gÖ qTngniÖn dözhe

shÖnme. Tömen tÖn de

nöme

frft z o +ü'411 i*-tr+fls A

s'ihü wdnquön wöngjile hfnlöng

he

Tömen shön

yi jiöo, qiön yi jiöo de

zÖuzhe, zui-

-8P.. iä - ffiofu, Lfr , & " +&,411ifrgöngguön qiÖn dö höu zöi yi T*o tAE@ni,T4+1 8tr1Ffr ,g* Eä

Snnuration

r l,r tlance in the

elr

I, l[;

t42k1l, lgftü GL#LäK, HZX:fV!*Tts-)

(lErZXt)

chöbuduö

+,\' \ fe,fit, 4tt + n ä ß- iL 1 R ä fu

Hf,+)

(Ä4.{H, ifXä)

(t4'{H ifXf ) '

',ä,8htrEfn+',

hui huflöi le.

zhuönxTn, rÖliö,

(Ä}'fr' Hü) (/\,)fr, H,fr)

xuöpiön zöi köng zhöng fö wü,

1, w*r ö rA. ä,F.^ trF+ 3 4",9- E+ 4 t ,ßI tä 4h ä

ä" tilL

jin,

6 +s*1o

RE zh6o.

=tt'

4*-

Tiön

[=F] =#,fi,

hön

chüntiön höoxiöng bü

lKW

ifil+

=zJ.{H,

guö de

/& +'l 4+ lk

)

mÖn

suö

tfngle

xiö di.

rrolrl

.Er shöoye, sön shöoye, nimen huilÖi le. Göng l, ll r rlerh ,, 4t 4n g + 1 o Ell =,y +6. l, + r turrlrrnlla göng köifön, qing nimen kuöi Qü, lltou höi yöu kÖrÖn." ä, 4t l| r y(nlng master d the ltttttro, uned as a E{ rk ö A o" 4ß4n,}*-* fr*m rrf nrhlrnrn yi gö shiliü sui de MfngfÖng , Shuöhuö de sh'i yötou 7, #[ r thn ttmal is

3'y +,

ttn' ,tr

rexly

t, Y*l

nfr,

1##J -fr-.Y

rervnntgirl;

k*lilnrftl g. äF[ I Mirrgfolrtt

shöonü. name

'y+

"

*

,9

*,,\

8'4 /{" n, -- +

t^y#r


+tr A#ffiig7.tü Abridged Chinese Classic Series Böi chöngzuö sön shöoye de qTngniÖn jiöo Göo

ä#Jä+

n*-^&$k-'Y

tö hd ör gö Göo Judmfn

n{

Ju6hui,

ä fr',$",'',

döu shi Wöiguöyü Zhuönmdn Xuöxiöo

+&'4v:+ä fr,F. 2 *f X-tl E i++

11

++n

kö, Mingföng?" Ju6hui dT shöng )'

de xuösheng. "Sh6nme

2E,rg

Xt ? fr, ä 4*"F #J + +- o "4+ wön. "Gü töitoi hö O(n xiöojiö. Kuöi diön qü bo." Ming"+tRJi- 3 fu+4,J.lE 5o *ov'o "og lEl

o

'l+,F..

föng shuöwön biön zhuönshön xiöng

K nN, n

wdngzhe

49-

tö,

++

shöngföng zöuqü. Ju6hui

aai

zhfdöo

E@

*-*o

fr,ä-

7 -L E o'(

ö

"ffifr"4ä4L6 li

Shongmian zuözhe

_L toi,

li

li

ä" nrt

yi zhöng föngzhuö zuö

jimü

liü gÖ

e

r6n

Zhöng tÖi-

jiö de ofn xiöojiö h6 söosoo

de

xiömian zuözhe

Ju6hui, Ju6mfn döwÖn

wöizi shong zuöxiö

trfr#J 4it lidnmdng

i€,E ct

t

le.

fön. ffr nrt,+k

"

13

15

yöngren

-L4, T T o +/fl rI

T

i

Gao Juehui,

2.HH R : Gao Juemin,

i name

r. XX; Mrs., Madam 4.+: i Qin, name i 5. 4tlH

:

(E{E i 6.

: to urge

Miss

i 9. ffi i sister

i to'

4

=

aunt; father'

lKt*:

s

Mrs' zhang

11

fi"

#'#-

zhöohu jiü zöi liöng gÖ

nta*

chdnglöile liöng wön 18

i

*E fu \9-119iil,S#;":J:iä;-;ä-,3ft, dö gö JudxTn he möimei i n.#IffiIE Li Ruijue, =

).R+ to o ä ä., fr K,*r köngzhe

i

i7.MEl: stepmother i S. FJ F: Ms. Zhot

t@6o*t+ e rkJ(-

" , T fr *. fr X+ fr,#t

Shühud.

i

i

^. '0, h_ iü_ *, fr tK T #r *,1. zuöbiön zuözhe Zhöng

4ffi tt

i

4ffr- *g*4Ü

tKn.R*.7 ^t^o Zhöushi h6 gümü

fr *.fr28+7 Fl

Li Ru)ju6,

i

i

jtr_go

iRs

i

lÖidöo

.

Shdngföng

i

Z^'l* i ''"-"

zöu?" Judmfn : cuTcüzhe. Xiöngdi liö yiqi

shöngföng

i

tö jinle shöngfdng. "*:' bu O-r:, i f . gHH:

4- fr +ü,, E4Ü )ü'jä

*-t

i

-,fr,Effi Zhöng

16

i tf . i-

Htf : Juexin, name

4' ,ä:,#fr,::}]]name

söo

tKig

iname

17g^

i tU. E

:

^ trT.rKH: ,1n""r

ili;f

serv&nt

Eldersister

(a servant)

(f[t:

to dish up


"Nimen jintiön zönme huflöi de zhÖme wön?"

i

i

"4&4t1

i

sfri

wönhd

I

xiönsheng

jiöo wömen yönxi,

suöyi

"+RT+,h*-&ä'fntR'I.

i wön

le."

E'l

i zi

r)

"ffiK,,gE"

"Göngcöi

"

, Ffl

Ju6mfn hufdÖ'

inft,7 o

i

"Fl

de shuö.

"JTntiön xiöwü,

i

r

+RßAs+4+itAnfu?

Zhöu-

t

xid döxuö, wöibiön löng bo?

T n g,

hu1öi de

mo?"

Nimen zuö jiöo-

tl rü-t+v('? 4ß fitl y-+ft

Zhöng

töitoi kÖqi

de wÖn'

i+2 g+#J,q? "lLJiJiä.1.',ü, 'Wömen

" ä'flJ

l;lo

zöu huilöi de, wömen cönglfi bü zuÖ jiöo-

*- g

t

#J ,

ä'fn Ä

Juehui tlngshuö zuö jiöozi,

" fr, ä

rfr nfr, *- +fr

*r'

zhÖojf de

t,

*-+ft shuö.

fr fu fu, nN-,

o

tö zuö jiöozi, tö shi +&' ftnN' +ü' 4' +fi " a rt ä yi jiöshi, döjiö I Vi gö r6ndöo zhüyi zhö." Ju6mfn ',sön

d'i sülöi

rÖn shuö

3'lä'I

t, * i-4.^€i)L4+""frR-ffi#,X*

;

i

Oou xiöo le.

i *F't-1

1

I

i t"

0

'=r biöogö, r'

= +-+,

shfhou

nimen shi yöng yingw6n yönxi

4,f,

ft

m

mo?

zhÖngshi yönchü?" Ofn huÖpö de chözui

I A ftt 4,*.raÄ

s tR

Ofn shi gümü Zhöng

#?

töitoi de

Shön-

ni€ {- rR rk'q ?

""*#

4+

wÖn'

ih-hfu'+fr'H 6iE

o

nü'6r, mfng jiöo Zhöng YünhuÖ,

tr- ft+t + tK j. Jt 6t Jc .rU , -A'i fk& +'

ln I t Yun'

Ju6mfn xiöo

I vu re' R 'lr

ji gö yuö,

/f + A '

suöyi jiöo

FfT

biöogö

.

u\ v4 +&'t.-+@"

,

shi

-N'

ft-


+tr

a#ffii*4rl

Abridged Chinese Classic Series

shöngli YinüshT de zöudrishöng. +,)fr o69 *_i* 4_to Ä 3( vre_

Ifl i€ {.

o rr Ä

t X

tgrt,

zöi mfngniön

E

chüntiön, xiöxudqT köishi de shihou. Zhö xu6ql

ä n, T + +t t xiö

tI

r+

4,4.

yl gö duö l'fuöi de kö le."

i

i

4

zhi shöng-

" * + En x*ü

i

büpfng

6+

4

de

shuö:

hfu,

nX.

"Tingshuö xiönzöi

; ",n

nX,

rn

yöng yi

fr fiI +T

jTngföi döu böi

tr e Fi 94. ft *r +*-i shuö

wrilöi;

+-+# 7 hr\@ä tr+i i &/ürtfi r;4 qiöng."

e '( -'\ Dö

shü dü,

zöo föng liöng

ii1"fi*ä:non-resident i 2. *JT: to be left (over)

tiön jiö yöhöo."

* ä + i.*, *: + ik ffi k '-: ^*'_o_.n ':

JudxTn

pingh6

ji+ fr,*t+fu

e

de

shuö.

könzhe Ju6xln yöu könkon

Ju6hui,

^

m6iyöu

p6i

Zhöng

11

*t "

t; i 3.

*afr:

funds

i4. {ä,EtT+:

indignant

wönröu de fl[: todivert(runds) zT\10 }ilr,is' * ffitl-)fr-* i 6. Ets: to fatten shuöhuö i 7. _# g"r,g

fr fr fr'*t t-fr fr ffi F--, it ä -tni# chl wön fön, Zhöush)

.ü*

söo :Ruijud

ti{

fu,-iL."

4fr-

i

o

töitoi döo ziji *o

=

i s. er!f;fr: to act like i

*ta + +-? 4+

2

tL'

zhön de

le.

o

x)n

ni wön sön

di.'

Ju6-

n T. tf," T.,l* ,ü., -ifl " "Shiqing shi yöu

shi wöntf."

i

A

de, büguö,

n6ng

bü nöng shixiön

höi-

i

ä,

Judhui zöi y)pöng shuödöo, "Wömen de shö-

tEl

lH

#h

i döo föndu)!

i

7;i

+E*F- t+#JT" " "Zhiyöo yöu

i

möi gö

shi

xg o " jiüshl[ I hu),

i

ä+o,

böng qiübö zöi jiö shong

xu6töng döu yiyöng de

,

i

jiü zh-t föile düjün, 6 , ii/ü x Xs T

xlngfön j(

nüshöng? Sh6n-

1

i "+,trfr-äw,6 ü ,Av^Av * tr,4-

i

jiöoyü

Oin

zhöo

mfn bühuöng-bümöng de shuö.

i i

i

n,

nuöqü zuö jünföi yöngdiöo le,

frF 5 *frj'-+

i

ft

^

yöo

g *-ft- f,v! ,Z(4ä 3 4& Fl fr' o "ffi =

i

i

_L

xudtöng

? 4,i4n + Eo

sh[hou?" 'Döngrön 3(

gö lhöi jiü föngjiö le, shuö shi quöt*i i.L f+ ,tf,, ik lft- T , -ifl shöo jlngföi..." Bü döng oin shuöwdn, Ju6hu) jiü fönfön,, 4ß. fr 3 ... ... " 6 + # nX, fr ,€ *;,rfr ,H 411

Nimen

i A tI 4,ft? " #X,6

i

"Wömen shöng

de?

" f,tr!

i me

i

Ju6min huidö.

"Zhön

i

i

T2-+?4-Lf+#J1.#7 o "frRgE" "ä

xiöoxi.

i€*#rtPi,Ao

yönchü dögöi

"shi yöng ylngwdn. Zhöngsh)

de

i zhöngyöo

lo-

a rascal

n.*fH:

"L n+ß-, FJ lB tK Ji Ji 4ü A a Eii 10. iE;ß: soft ^. de göosu ofn v( ge shifön qü li le' Juömfn qiöoqiöo tt. H: to accompany E-* 7 o fr, R'lH 'lH 12 fu,+ifr +- + t ä ii rz ,lH,tH: stearth'y sentle

fr # E - * nnfi-, " ä töi dö.

4

Ji

Nön nü töng

ii . fl +

lEl

xiöo,

4n

yfding hui zöo-

&,- ääi€.

"

u! " i4Ü F-x{ "Büguön zönyöng, wö i

yfding yöo

di-yT gö qü böo-

"TE,€-t+,ä rc*ffi 4

i

i m[ng! "

i.A

Ofn

shuöwdn,

yi shuöng

u! "+i,fr,n,-tt fr, R

*"rh t

')

HÄfu7 "Er

+ tR

^ tI nHRtr

m(ngliöng de dö

föngfri zöi shuö: ,4i 4ffrt E'tn t "

i wöngzhe Juömfn,

i gfr

ffi 4r

biöogö, ni , 4f.

= t-+

yönjing

zhTchf

*-

++


+tr e#ffii*

F-eü

Abridged Chinese Classic Series

O @

'^

-

He

tE:

ety. ^

@

- Hr : To walk on an uneven road. Residence of an official or a rich person

f H , The main rooms facing south in a traditional

in the old sociChinese com-

pound with houses around the courtyard. @ " ' "' fr : Meaning "n6e" , used after the surname of a married woman in the old times.

O " " " !9:

A form of address for a middle-aged or young married woman; also for a female servant. @ äff: Elder male cousin. Children of father' s sisters or mother, s brothers and sisters are one's #Wfn

tr--:

,M,fr).

i

means"to establish, to run,,.ä lmeans.,run by the province". Similar terms are E i,riry. ,+-ü., frÄt-,etc.

@ - k /F: An abbreviation for the First Girls' Normal school. 9 E T : A provincial military governor in the early years of this century .E +rF ir the governor's office. @ f /\: E and /\ can be combined into the character F(soldier). -8

is used as a contemptuous term for a soldier of fortune in the

"\ old society. O + H:

Modern schools, to be differentiated from the old-styled

schools , were at one time called

,H ir still used in some places

+ H or j# + H.

by old people.

t ftFN,REqp^+&Ht+ Et {t,'1ll h4+ AwXWI 2, tril!,Heffiftlr, H ä fu4+ A+fr'mT *t ,ttr KAfr)L+lEl 1,

Now the word

+

ü

?


+tr

a#ffii*arl

Abridged Chinese Classic Series

tö,

shönzhi bü n6ng gön

tö jiön zuihöu de yi miön.

i

El. äE sRJ{e,n,&n tI - fr o Tö türön mfngboi, zhö guönb)zhe döibiöoHll 4&. R R ä, d. i ä ä frT,J. fl 4\ i-

*&,,*

i

de xiöo m6n

zhe zhönggö

zhidü, zhönggö lijiöo.

i

Zhöngshi zhöxiö duö-

fr#t#'l E,#+nL& 'o Eft8eäi qüle tö de qlngchün, xingfü, qiöntü, duöqüle tö xiön T 4e,#J ä +,, + €f T +&,

+

ia.

höu

suö öi de

liöng

E

FfT

fr.tI

ffi

köng

*x,

gö nürön.

ö

,4*

ü.

ä,

+Jl ,4&'

ft- + lc h #J )t "

4&.

shöngxTn

(n rü

de küzhe, büjin shi zöi kü tö, yö shi zöi kü z)ji. hfu, f,, 6 4x ft E X*ü,, -ü, ft tr X A ü

"Dö

.(

i

wö bü nÖnggöu zöi jiö li

gö,

zöu

!

Ju6hui zöujin JuÖxTn

rr

i

i

'Ni

Döo nör qü?"

yöo zöu?

"4ß**_t

i

o i t.+ra :',,.,.är,,,*lF

4rJ 411

hltLTir#fiEKEEFt

mffirütA E-äI+ L4Ft? 2. #lrÄG Lrv,Htr #n

Znl*-H,ffi^

rt*1++H

*HA ä 7

lt

ffi

tF

}

yöo liköi zhÖge jiöl

'**är

L)ü_rE,!

Ju6xln

jTngY'i

döo rönh6 difong qü'

fr , 4Ü Jb jia, 4Ü 4+ 4E lfu' n -*

f

d.

Ju6xTn böntiön

shuö

bu

o

r

+T !

"

chü

tö zhl

huö,

JuÖde

fr,*fr+R nN,^ ü 1#,+&' X fr'4+ yfding yöo

zöu,

1n9. fu , Ju6hui

büguön tömen zönYöng shuö,

tr

1.,t2=inaword;in final analysis

P)4E: to quanel

"Sön

d'i,

,r=trr,

ni bü yöo zöu.

4t,^*Ä "

143

+ü-

^ chöojiö

" frF*-ü K

142

jI-

)t * ? " fr' *fT'lF ft

döo BöijTng,

"Döo Shönghöi,

HZ,ütt#,flr

de föngli,

i

,,4ll 1.

zhü xiöqü

" ffiä-Äiää *t#J n g-,W

ä4Är

i

zdi

ji+, ä^AVäüE*9+4iT*

Wö yüo

Tö mfngboi tö bü nöng cfr-

zhö yiqiö, tö sh) y( gö wtili de r6n. Tö

I

i

*,

tJc^- o +&,all ä +&,^ Avtx

-+=. t-Erxl

i

2

'fl] ß t|'r,n

shide jixü

,

shuö'

4it#J 9W*ifr, "

Tömen yiding bü röng

4e,4n

-- rc-^ nL


10-12-LR-0001  

rsBN 978-7-80200-391 -0 ++. lä\tRittät "/113 f ,,\. ä F.6-i{FF/115 +w , EtK)4 */88 1-. ,tt,tR4 *frtflg t:. ß a b/76 f=.tFrll*a*tA+ +)L, &amp...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you