Page 1

㤜ϧᰶϧ᪥㔹↿ᰶ⺕᪥ 㲺‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ㿴҂ღᭀ

page 20

207

ౝ౭Address喟Gedempte Burgwal 45, 2512 BS Den HaagƋ䰨㾞Tel: 06-32283229/8/7/6Ƌ 䘢УEmail: info@chinatimes.nl Ƌ䞭㵹Bank: 62.69.72.841 Ƌ⮩㵹䛼喟̶㥙‫ࡰژ‬Ъࡷᰵܷ Circulation:38,000 copies/Bi-weekly ⮩㵹ౝ喟㢤℁Ⱄᓤぶౝ࡭喑ࢄ㝗,-.ੳࠆ㞆䯕ᾌ䂭➖ Distribution:NLD/BEL/DEU/LUX, in-flight at CSA/KLM business class

Ꭱᰵᬒ ⩟ࡵᎡ

୦௑! ҳ㜗͚๛㼵ްᅭ⮱ສ⊵ᖜ 㢤㭚㋀┌㎩㎹䊝‫ܧ‬ѻ䅤 㢤㭚‫ޢ‬᫝㋀┌ᢿ㵹̸䭺 ӱ㒲᫜⤍ᄣ‫ڙ‬थᩣ䈩4JFCFM з‫⊤㉇ࡴݖ‬ใⵁ⮩㈨㊞ ⁽≟Ą丌৮⵲䅤ą䓻ҳ仃Ը͚సⵁ⮩͚ᓰ

ཱིᆸ ๔㺼὎⮱ຠᕔऄ㭽㿬ᴒ㉽᳉‫ڙ‬ѵ 㢤㭚ྒྷຠऄ㭽ᒲᗲ⇮௡䛺 ጯ䂝ᰰ䖥㜶䴽⍙喟$%"䵅‫ٵ‬ 77%হ17%"᭜䑥უ ȍઌࠂ‫ح‬ᐼ

㢤㭚䛾❹ᠴᤛუহ⮴უἯ౅䊤㶊⾮ 㢤㭚‫ڔ‬䫐䬉∕ӱస㜶ࠂ ใ䪤⽞㋀┌‫ݣ‬㷮⮱᤺๞ӱ㒲᫜㺮๔ᓄ็ ṷ⒁ㄗᰰ㺸㢤㭚‫ޜ‬仃Ⱕ喟

Ą㊟㋏͸䌜㤜྿㥙䛹㵹ą઀ࠂ 㸅ᤡᎠम⊤ใ㤜ϧ㤜‫ࣰ׾‬㜴᫝㊟㋏͸䌜⮱ᐧ㽚

◧ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ‫ڞ‬हߗ߈

೉๼ЈӴ ጫᎄࠊ䕻假ⰶ 㢤㭚⁽≟‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ㜶㵹ᚣ⺊̶‫ژ‬ᮇᰰ 㢤㭚䱿⩝ह䘶ᰰす࡮ఈᅳ⤳θᰰᅞ㖤‫⻛ڥ‬

᱙൞㋉व൞䖀 ᰵᬒ㜠ᬒ喑ౕ͚స⺼ᐧ⇶ጋ㜶㵹Ą᫝ ̓㈭㊟㋏͸䌜㋀┌䀃෴ą喑ह᭯઀ࠂĄ㊟㋏͸䌜 㤜྿㥙䛹㵹ą≨ࠂ喑‫⩹̓ڕ‬ᰶҳ㜗ᲞࢄϋసუȠ 㒻సȠᬒ᱙Ƞ᫝㺬㭚হ㢤㭚ぶუ⊤ใ㤜᪴྿倁 䇍䇙ϧᛶ䖭ࣰߍ喑ౕ͓⇶ጋࣰ㻭γ‫נ‬㊞⮱⊤̷㊟ ㋏͸䌜䖧䌎ȡ᱙൞㍪㌕䑜台䡓剨ᛶ䖭ࣰߍγ䕆⁎ Ⰸᰰȡࣰߍ䕆⁎ᰰ䂝⮱喑䖱ᰶ͚᫝⹫ᄵუ䶔੼౅ А㶕Ƞ㊟㋏͸䌜⇬㌇సუҬロА㶕Ƞ㊟㋏͸䌜⇬ ㌇೻ጯࣷЮẚА㶕Ƞ͚స͚๛ࣷౝ᫦ᩬᏉⰥ䬉䘕 䪭䇍䇙ϧぶ҆ϧȡ

ౕ઀ࠂ‫ح‬ᐼ̷喑సࠆ䮏‫׾‬䓓ͨШ㸅ᤡᎠ㜡 䓚喑঩㆟ᰡ็㤜ϧ㤜‫ࣰ׾‬㜴᫝㊟䌜ᐧ㽚喑В㋀┌ হ᪴ࡃϑ≮◧ͨ喑᠀ᆂ྿倁ϑ≮হ㤜ੳव҉喑॥ ᑂᰡ็㤜ϧ㤜‫ࣰ׾‬㜴‫͚ڣ‬喑͓́⇬㦄ₑ䌜㌇Ą䛺 ఋუ䘶喑⮩ᆂუ䘶ąȡ Ꭱᰵ喑㓿䓾Ꭰͨፚ㽗੼͚ϋఈస䕁 ͚喑仃⁎᣽‫ܧ‬Ąᐧ㽚㊟㋏͸䌜㋀┌፣ą⮱ắᔢ喠 हᰵ喑ᱻ‫ٸ‬ᑤ㍪⤳ࣰౕ㻭͚సᲞⰌࢇ㻪ᰰ⮱⮱᭯ Ն喑Ό᣽‫ܧ‬γ䠗ᅞ䲏ाᲞⰌ⮱Ą⊤̷㊟㋏͸䌜ą ⮱㽚ᘠȡ 㜗͚స䵅ᄻϧ᣽‫ܧ‬ᰶ䬉ắᔢ͸ᒹ喑స䯈䑬䀃 Ό⿸ࢠᄺ䕆̭᫝᣽∂⩏⩌⓰ࣇ㜵䋐ȡ⤫ౕ喑䕆䘪

᜽◧γ͚స᫝̭ᅳᩬᏉ⮱䛺๔᝝⪒↧ゃ喑ᄘ‫࡮ڒ‬ ‫ژ‬ᅳ̶͚‫ڕ‬ᰰ↧䂝͸͚ȡ Ꭱᰵᬒ喑ౕ䪸ᎂᐼ⮱㜡䓚͚喑㸅ᤡ Ꭰ㿗喑Ą㊟㋏͸䌜㋀┌፣ąহĄ⊤̷㊟㋏͸䌜ą ᭜䲏ा᱗ҳ⮱Ą᫝̓㈭㊟㋏͸䌜ą喑ᬏ㜴ऑ㔮⮱ 䮥⊤‫ږ‬᷊㊟㋏͸䌜̭㘵Ⱕឬ喑ࣵ‫ܳٲ‬倁⤫γ኱᫝ ⮱᭯А➦吋ȡ ຦ᓋ‫ږ‬Ը₤ट㻃㻿ܳᲽĄ᫝̓㈭㊟㋏͸䌜ą ⮱᭯А‫⋢ڔ‬喟ౕ᫝ឭ㶀᷊У̸喑䮥⊤‫ږ‬᷊㊟㋏͸ 䌜䘪‫׆ڤ‬ᓖ㜵⮱჏㻭᷊У喠Ą᫝̓㈭㊟㋏͸䌜ą Ỹᘠ‫کܳٲ‬䶔స䯈Ƞస‫ږڔ‬᫦䲏⮱䰭Ⅿȡ ̸䑶す䴮

঴ᠫ̗nj಩ॷᠫవnjᐧᇾ࣊ϙnjࠇਗ਼ߛ൜nj ፃᖹѾ๧‫ښ‬ЛုՐѵኄʷᄊ‫ڎ‬ᬅ‫ˊ׸‬ᩐᛡ

CBOLJOH!OMJDCDDPNDO

᜾㵹᣽ӈᮛ䕇䄊Ƞ㇑䄚Ƞ㠞䄚Ƞ㢤‫ڝ‬䄚᰺ߎ喑⁏䓻‫͡ٶ‬Ƞ㜡⩢᜾㵹ಯ䄏͇ߎ喆


௸ൢ

China Times

ϛ೉

2

㢤ϧⰸ㤜ƌ%*(&45

љУё

Bi-weekly

Colofon

೉៌୲Ι๼Мᚖ໊ൢ ࠒ૞İŌōŎ୽ሬ૞ੲᓍᐠᜒᎧ ีҀ։ਢᆩ๜ኄ֙ ೉៌ŔŤũŪűũŰŭᐠൟႫυ᠞

व҉๒ѡ $PPQFSBUPS  

͚స᫝㖋⹫ ⧝⤰᭯൞ ♎㋘㶈ᭌझ᫝㤜⹫

ࢁ䓓૛Ѻ 4VQQPSUFECZ  

㢤㭚͚సੳᰰ%$$$ 㢤㭚͚స䇬ᭀӰ䕟ᰰ ͚స㍪ੳᰰ ⊤➆͚ὸ᰺ࠆ͚ᓰ 㢤㭚㤜ϧ㍪ᰰ ⌲䷕ᄼ乕ᐇ㬊ጒ౷

ᐐॷ䘕 㽚㼵䘕 ᄼᐐॷ ㌕䑜 䇎ࠆ JOGP!DIJOBUJNFTOM NJOJ!DIJOBUJNFTOM XXXDIJOBUJNFTOM .B %JUN7S 䓓‫ڙ‬᭯䫀ใ㿸᧒ក᝸ᾌ (FEFNQUF#VSHXBM #4%FO)BBH /FEFSMBOE $IJOB5JNFT 

JVVRYYYEJKPCVKOGUPN IUUQXXXXFJCPDPNDIJOBUJNFTOM IUUQXXXGBDFCPPLDPNDIJOBUJNFT IUUQUXJUUFSDPNDIJOBUJNFT

᱌ ̸᱌‫❵ܧ‬ /FYUFEJUJPO ᝗⽬ᬒ᱌ %FBEMJOF 叾⮪ᄼᐐॷ᝗⽬ .JOJ"EEFBEMJOF 

de Bijenkorf

͚㢤ੳ൞㌕䑜䘕 (FEFNQUF#VSHXBM

HEMA

Wag ens tra at

Ƽ㣅೟

Ƽ㥋㰁 Ƽ↨߽ᰖ Ƽᖋ೟ ƼⲻỂ෵

Ƽ⊩೟

Ƽ⨲຿ Ƽᛣ໻߽

Ƽ㽓⧁⠭ ⮩㵹ౝ࡭%JTUSJCVUJF ‫ڣ‬Ѓసუ ͨ㺮೻ጯ喑ࣷ⁽≟ 㢤㭚Ƞ℁‫ݖ‬᭯Ƞᓤస ⤚䯕䮼ᱧ ࢄ㝗,-.స䯈ప䭲㝗

Ґİ ൣ İ Ҩ İ݃ ᳾㍧ᴀฅ᳌䴶䀅ৃˈӏᛣ䔝䓝ᴀฅܻᆍˈ ฅ⼒ᇛ䗑お⊩ᕟ䊀ӏDŽ

㋀┌

᪴ࡃ

ϧᱰ

⮩㵹ϧ1VCMJTIFS ক㩇Ⴤ "UPN;IPV 䶔੼$POTVMUBOU ᳄Ძ 4POH-JO ⹫䪤%JSFDUPS 㩎ਟ⃲ )BSSZ$BJ ㍪㌕䑜&EJUPSJO$IJFG 台䡓剨+JOIPOH)VBOH ᄵ‱㽅㔲$PMVNO3FQPSUFS ⼸ⴠ 4IJ$IFOH 㽚㼵%51 ᱻ㠶 .P-J ᫦ₐ ;IFOH'BOH ጯൡ.BSLFUJOH ᱻ຺຺ :BOZBO-J

ᴒ㾏Ⱑ㌇1IPOF   䰨䘢&NBJM ᄼᐐॷ ㋟䴮8FCTJUF ࢠ᭯᫝㖋 䓓‫ڙ‬᭯䫀0GGJDFIPVST ᭌ᱌̭ ᭌ᱌ι㜠ρ ㌕䑜䘕ౝ౭"ESFT  䞭㵹"#/".30 

⹫ч

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

ᩬ⇨

ᬳᬻθУ̓⩹䰴侇 㢤྿൞䖀⩕㿋䶜⹧㺬᫦̭䇘⿸ൡ 㢤㭚྿倁হ̓⩹྿倁̭ὐ喑ᄺ͚సᬳ ᬻᰵᬒᮇ̷⮩⩌⮱䯳倁⃧რᎠℾ⮱θУ ҉‫ܧ‬γ䕐㎹⮱൞䖀ȡ 㢤㭚/04⮱൞䖀㿗喑θУ⮩⩌ౕ⪣ౝ ᭯䫀ᰵᬒᮇ̷᭯ጓठ喑͚సᩬᏉិ㵹 ◧Ⴧᕔ◧Ąᰶ㉱㎁⮱ᯡ߈ᕽᕃ㵹◧ą喑₨ 㔲็᭜䓟ℾጒȡ‫ٴ‬᝸◧㋚५❫ϧ喑ҳ㜗᫝ ⪳喑᭜᥋ܳ䰏ͨ㓖⮱౅倁ȡ /04⮱൞䖀㿗喑ౕ͚స喑̺᭯⮩⩌䯳 倁ᠮ‫⃧ܭ‬ϧ⮱θУ喑ᰶψ᭜᫝⪳㋚५❫ϧ

᝭◧喑ĄЃԾ᭜㺮ࣺោ͚సᩬᏉౕ᫝⪳⮱ ฀䔘ąȡ /3$ੳ൞ᰵᬒ⮱൞䖀㿗喑㺟᧷㔲 䊲䕻࡮ϧ喑‫ऺږ͚ڣ‬ຠᕔ喑ጟ㋀᧷᪰ ϧ᠅ᢂ̭ϧ喑‫ڣ‬久ᅇౕ䔰ȡ䕆⁎㺟᧷θ У᭜㜗Ꭱ₨ώϧ᪥ᰭ็⮱̭⁎ȡ䯕 ᒹ喑/3$ੳ൞ౕ䕆̭θУࢨ㙘䰏γ䕆̭ θУ┘⃧Ꭰℾ⮱➦ᓢ喑҉‫ܧ‬㺬᫦ᚐ፥㿋⅐ ⮱㾂䔝喟Ą͚సᩬᏉ㿗㋚५❫⮱̺Ⴖ᭜㋚ ५❫͚䌌䭬㧸䖁ᰶ㖜㎘⮱ܳ㷯ͨ㓖ܳၽ䕍

᜽⮱喑㔹̓⩹㋚५❫ϧ๔ᰰ㾺◧㋚५❫ ϧ⮱᝭◧喑᭜఍◧ౕ㋀┌হ⹫ᰰ̷ऄ‫ݝ‬ₔ 㻃喑ВࣷჄ᪆⮱ऄ‫ݝ‬฀䔘㔹҉‫⮱ܧ‬㊂᱈㵹 ◧ȡą 7PMLTLSBOU⮱൞䖀㿗喑㋟̷䬉᫩䕆⁎ θУ⮱Ⱋ᧷㔲㺸䁶喑ᒵᔘ఍◧ᩬᏉᄖᴒᩬ ゃ㔹㷘‫ݗ‬䮑ᢶȡ̺䕻喑θᄓ̷喑‫ݗ‬ᢶ⮱᭜ ̭ψ̺⪣⮱㾂䀃ȡ

͚సⵡ⢟㋟䌜䇖䈐ၝ‫ٿ‬Ըᵵ 㢤㭚ͨ㺮྿倁䘪൞䖀γ͚సⵡ⢟̭Ⴤ ‫⩕ݖ‬㋟䌜䇖䈐ၝ‫⮱ٿ‬Ըᵵ喑൞䖀ᑂ䔝͚స Ⴥ᫦⊵ᖜ喑⽞㵹ࠂ㼐᩾γऺၝ‫ٿ‬喑᠅ ᢂγऺ⪾⟜ȡ ൞䖀㿗喑䕆ψ⪾⟜᧺㍞㦄Ը咽๔⮱ 䇖䈐ၝ‫ٿ‬㋟〆喑㔹䇖䈐ၝ‫⮱ٿ‬㒗㵹ज㘪ᰰ ᄻ㜡₨ܾȡ ൞䖀䖱㿗喑⪾⟜᭜Вᩣ丷⮱ऺ㓖䕟㵹 ၝ‫ٿ‬䇖䈐⮱≨ࠂ⮱喑䕆㊓䂓᫦ⵡᵵ̭Ꮣ፣ ҳఝ䰐ȡ

㢤྿㾺◧喑䕆᭜͚సĄ̭႖ᩬゃą হĄ䛺⩤䑂ຠą㻭ᔢ፣ҳ⮱ᒹ᳉ȡ ᨇ͚స྿倁൞䖀喑䕆⁎㵹ࠂ᭜‫ڙ‬Ⴖ䘕 ㊞̭ᠴᤛ‫ڕ‬సԸⰮ࡭ጯ䂓᫦हₒ䪸ᆂ ⮱喑ౕ㷘⽞◧Ąą➦๔㋟㊎䇖 ၝᵵ͚䯳͚ៀᢂ㼐᩾㵹ࠂ喑ᦔ⃭γԸ➦ ๔㋟㊎䇖ၝ౅цȡ ࣨᎡВҳ喑ࡄϙȠ↌㬴䂓᫦ౕጒ҉͚ ⮩⤫Ąీ๏ᩣ丷䔮丷͸უą喍В̸ㅎ⽞ Ąీ๏ą喎㋟〆ႅౕВᩣ丷䔮丷ऺ㓖䇖

䈐ၝᎩ‫⟜⮱ٿ‬㒗㵹◧ȡ‫ږ‬ౝ䂓᫦㿬ᴒᒹ喑 ⮩⤫Ąీ๏ąȠĄϧϧ㺮᜾ąȠĄᩣ丷 ॔ąȠĄ͚స႑‫ٿ‬㋟ą‫ڞ‬Ը㋟〆ȠԸ 22㓑⊶࿹䇤䈐ၝᎩ‫ٿ‬喑⊶ᵵϧ਎Ⱬ็ȡ ᵵᗲ̷൞ᒹ喑‫ڙ‬Ⴖ䘕⿸ࢠᄴₑᵵ݄◧䘕ᣈ ❹Ⲑ䓓ᵵУ喑䘕㒟ࡄϙȠ↌㬴䂓᫦⌞‫ڒ‬䪸 ᆂ㿬ᴒহ֢ᣔጒ҉ȡౕᰵᬒ‫ڕ‬స㊞̭ 㵹ࠂȡ

7PMLTLSBOU䕐㎹൞䖀͚స⾧⅐↎ᴀ੼䵹 ᓋᰵᬒ䪸໸喑㢤㭚7PMLTLSBOU䕐 ㎹൞䖀γ͚స⮱䱔䱫੼䵹হ͚సᩬᏉ◧ₑ ᣎः⮱ᣗ᫪ȡ ᰵᬒ⮱൞䖀㿗喑䓾ᬒ͚స⮱䱔䱫 ࣵ䖁‫ݝ‬ᰭ倅⮱ⅡᎠ喑ౕࡄϙ喑఍◧䱔䱫㔹 Ⱪ䘕ᝃ㔲঩॥䖀ᴀ⫲㺮Ѽ䛘䮏⮱ϧ᪥䓾ᬒ ᕒ޴̷ࡴ喑ᩬᏉ䰨झΌ൞䖀㿗喑ϧ᪥㔨γ ̭⪗喑㔹䱔䱫∏͚ࣷస⮱ౝ᫦ȡ ࡄϙহⴠუ㢷ぶౝጟ㋀⩞ᩬᏉ̸Б㜕 ᭯ᕔౝ䬉䪶̭ψጒᐍ喑‫ڙ‬䌜䭽㵹ȡ ̺䕻喑సუᛶᄺ⅐Ն䂷ࡃ᝝⪒ⵁ⾣হ స䯈व҉͚ᓰͨШᱻӷምϺ♣ឦ㾂ᩬᏉᣎ ः⮱ᣗ᫪̺ํ喑Ѓ㾺◧͚స⮱䱔䱫ጟ㋀ Ą̺㘪ᓺऄą喑͚సᩬᏉᛶ㾟㜡߈⍈ᄾᄺ Ҭ⩕⚑⮱ӊ䈡ȡ ᰵᬒ⮱൞䖀‫ݴ‬䶜⹧͚స̭ψჹϧ ‫ײײ‬఍◧⾧⅐↎ᴀ௡䛺㔹ᕒ᫩⼨ℾȡĄ᜾ Ծᄔजౕใస⿛̭吋喑Όສ䕻ౕ͚సჹ̭ 吋ȡą̭Ѻ㺮‫ږ‬Ꭱ͸‫⼨ڔ‬ℾ㒻స⮱䘿ຠธ 㿗ȡ ൞䖀ᑂ䔝̭Ъ͚స൞ॷ㿗喑⮱⼨ ℾϧธ喑‫͚ڣ‬䘪ᰶ఍◧⧝ධ⮱఍㉍㔹⼨ℾ ⮱ȡ ൞䖀䖱㿗喑̺ᄾใసᄵუΌጹ᱈᧑‫ܧ‬ ͚సγȡ ह̭๖喑‫ݴ‬൞䖀γࡄϙₐౕᣎः⮱̭ 䴲ᣗ᫪喑ߍᔘᐧ䕍̭Ըጕ๔⮱⚆䱔ᄓ侄ბ 喍⚆䱔マ喎В㼐↧䱔䱫⮱੼䵹ȡ䕆⽛⚆䱔 ᄓ侄ბౕ㺬⤚➆ጟᰶ‫ٵ‬Ҹ喑ౕ⤳䀃̷㘪ํ ᄴ⾧⅐͚⮱ㆶජఋᩣ喑Ҭ͸̺‫͚⅐⾧ౕں‬ ᜥ⊛ȡ ࡄϙ䕆Ը⚆䱔ᄓ侄ბ䐰㺬⤚➆⮱๔ᓄ ็喑䋠ᰶԸ䋠⤰ൡ䗐ὐ๔ᄼ喑䕍‫ࡰئ‬ 㥙⁽ٰȡ♣㔹喑൞䖀㿗喑ౕࡄϙ⮱ᄓ侄ბ 㘪॓⮩ᤛ҉⩕䖱ᑂ䊤ᄵუԾ⮱ᜤ⪾喑͚స

⮱䱔䱫੼䵹࣌఍᭜⩇叩喑䖱᭜̭Ը੼㮌喑 ఍ₑ喑㒻సহ⁽≟⮱᜽ߌ㋀侄喑̺̭Ⴧ䖖 व᫩͚సȡ 㔹́喑䕆Ը䴲Ⱋ⮱ㅹ‫׆‬䇍䇙ϧ䇭∀㶕 ⹧喑㺮ᓄ‫㉽ܧ‬䀃喑Ό̺᭜̭‫ږ‬๖⮱θᗲ喑 ͚సᩬᏉΌ̺㘪ぶᒲᰶγ㾓侄㉽᳉᝺㼐↧ 䱔䱫⮱੼䵹ȡ ᨇ͚స྿倁ᰵᬒ⮱൞䖀喑㾟䴲Ⱋ ᫦ᵵ⮱ㅹ‫׆‬䇍䇙ϧȠ͚⻾䮏⩌ᙸ⧝ධⵁ⾣ ͚ᓰⵁ⾣਎䇭∀ᄺ㽅㔲㶕⹧喑͚⻾䮏⮱ⷧ ጟᅞₑ䴲Ⱋ㼵ް‫ݣ‬Ⴧγ᫦ᵵ喑̷͓൞⮩ᩦ ༁喑ѳ᝗㜠Ⱋ‫ݺ‬喑ᅇ᱗ᩣ‫ݝ‬䴲Ⱋᓄ‫ݝ‬ឦ۳ ⮱⊵ᖜȡ 䇭∀㶕⹧喑Ą⚆䱔マąग᭜̭Ը咽๔ ⮱๔⅐⧝ධ὎ᨙ㈨㊞ⵁ⾣㼵ް⮱㉱᜽䘕 ܳ͸̭喑‫ౕڣ‬ᎡӬӊᨇĄ࡮ιρ㺼 ްą᣽‫ܧ‬ᐧ㽚⩠൞喑ѳₑᒹ㜠Ϸ̭Ⱑ‫ײ‬㷘 ݄◧‫׆‬䖥䴲Ⱋȡ Ą͚⻾䮏䕆䖷ጟ㋀䀃䁶ສᎫఋγ喑‫ڔ‬ 䘕ጟ㋀䕇䕻γ喑ѳ᜾Ծ͓↿ᰶᓄ‫⮩ݝ‬ᩦ༁ ឦ۳⮱めᓖ喑̺ⴒ䖀ਗᎡᐧ喑̺ⴒ䖀᫦

ᵵ㘪̺㘪䕇䕻喑Ό̺ⴒ䖀䴽ツ㘪ឦ۳็ ᄾȡą䇭∀㿗ȡ Ѓ㶕⹧喑᪡Ը๔⅐⧝ධ὎ᨙ㈨㊞⮱ 㼵ް℁䐰咽๔喑Ⱋ‫݊ݺ‬ₒ䴽㼵䰭㺮‫ٰر‬ 喍ϧℾ᎐喎⮱䴽ツȡ

Ȁ͚స⾧⅐↎ᴀ᠃ᚏ㋀┌⮩ᆂ䕌Ꮣ 㢤㭚#/3⮱ᄵ‱҉უᰵᬒ⮩㶕᪴ 」喑⽞͚స⮱⾧⅐↎ᴀ喑Ԅ⽞⮱Ą䱔䱫ą ࣵ䖁‫ݝ‬᫝⮱௡䛺⼸Ꮣ喑䕆̺‫ײ‬ᰰ䵅Б‫ݝ‬ ͚సϧ⮱֒Ꮴऄ᤺喑⩇㜠ᰰᒞ䴬㋀┌⮱⮩ ᆂȡ Ѓ㿗喑͚స⮱͚⩏䮻㉇䈩䇤γᬯ䇡⮱ ᝬၽ喑㔹⤫ౕ喑ЃԾ㾺◧喑Ąក䪸⿄ᝣ䕐 䙝ᅲ䘪ⰸ̺㺸ą喑㔹⩌≨⮱ധ᱙䈗㉍᭜࡮ ܳ䛺㺮⮱喑㺮ⅯᩬᏉ䓲䕌ᣎःᣗ᫪ȡ Ѓ㿗喑͚స㋀┌ጟ㋀ႅౕ㦄㽞็੼ 䵹喑ຯ䇗↎হԎ䇥⮱∎⇘ぶぶ喑⤫ౕ◧γ 㼐↧↎ᴀ⮱੼䵹喑ᄓ䯈̷᭜㼐↧సℾ⮱⩌ ≨䈗㉍੼䵹喑ᓲ♣ᰰᒞ䴬㋀┌⮱⮩ᆂȡ

㾂䀃᫝㖋喤 ⮩㶕ᙌᘠ喤 ᗕज㜴᜾ԾܳϘ喑⮩ᓛࢇ䖥᧴ 䔆ヴ᪴」᜾ጹ᱈̻ҍܳϘ !͚㢤ੳ្$IJOB5JNFT


͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌"%7&35*4&.&/5

3

Ꭱᰵᬒ

䮳䛺ᣕ‫ࢎܧ‬ 台䛾ੳࠆᰰ਎᝸ᾌຄ丽वह 㬸᳉4(#᝸ᾌ̭㜧

台䛾ੳࠆ㮌̭ⷩԸ

D L O G

⁽ᰵ Ꭱवह仃Ѕč䪸㜧䇨č ⁽㾞䇨ज᧒ក͚స喑仆⍜䰨㾞ܳ䥅 ᝃ㢤㭚ධ‫ڔ‬䰨㾞ܳ䥅喍‫ڣ‬Ѓౝ࡭ٗᘍ喎 ज䖥᧴̷㋟ຄ丽.#⁽ᰵ喍➦‫ئ‬㜠Ꭱᰵᬒ喎

Apple iPhone 5S 16GB

ཱིԑཱི҈‫ݲ‬

4JNPOMZຄ丽

80ܳ䥅+1000.#≮䛼

౰ࠢӻӻ ᓺඏӻӻ

⮪䛾ᰰ਎

SimOnly €10/ᰵ 䪸㜧䇨⩕č

ܳ䝎

⁽ٰ㾞䇨ज᧒ក㢤㭚ධ‫ڲ‬䰨㾞 ᝃ͚సȠ仆⍜䰨㾞ܳ䥅

4JNPOMZຄ丽

80ܳ䥅+100.#≮䛼

06 88816880 06 88815988 06 88813988 06 88813898 06 88813838

̭Ꭱवह ຄ丽䇨⢴‫ڲ‬ใ㊞̭

台䛾ੳࠆᰰ਎

SimOnly €20/ᰵ 䪸㜧䇨⩕č

䔮ᰶ㏬ᮧ㘪ᱧ䶣⯿̭झ

⁽ٰ㾞䇨ज᧒ក͚సȠ仆⍜䰨㾞ܳ䥅

ܳ䝎‫ڣ‬Ѓౝ࡭ٗᘍ‫ئ‬

̭Ꭱवह ຄ丽䇨⢴‫ڲ‬ใ㊞̭

㜠ᄷ台䛾ᰰ਎ SimOnly €25/ᰵ ࣌‫⁽ئ‬ᰵ

➦‫ئ‬㜠Ꭱᰵᬒ

䔮ᬍ㏬ᮧ㘪倅⌲ᱧ䶣⯿̭झ

䕇㾞䇨 ̷㋟ ⁽ٰ㾞䇨ज᧒ក͚సȠ仆⍜䰨㾞ܳ䥅

ܳ䝎‫ڣ‬Ѓౝ࡭ٗᘍ‫ئ‬

06 88812988 06 88812828 06 88812868 06 88811000 06 88811808

⮪䛾㮌ⷩज⮨‫ڒ‬XXXNPCJMFOM䖥䈩

Ⴖ‫̷ڕ‬㋟ ຄ丽

1000.# ≮䛼

5. - ⁽ᰵ ࣌‫⁽ئ‬ᰵ

➦‫ئ‬㜠Ꭱᰵᬒ

ᝃ㢤㭚ධ‫ڲ‬䰨㾞

䪸㜧䇨⩕č

㻗ᙈ⮱䶔჏喑ຯ᳉ᗕ ᰶШ҂੼䵹喑㿸ᗕ⌨ ߍ᜾Ծ⮱ᓛԎ᰺ࠆ 㮌ĄHTNTIPQDFOUSVNą 㾏੼喆

㋟㊎䖥᧴♎㊮Ⴧ č QFS.# ㋟㊎䖥᧴㊮Ⴧ≮䛼.#čᰵ č.# ຄ丽ใč.#

06 88888778 06 88889988 06 88886666 06 88888088

06 88880018 06 88880017 06 88880022 06 88880055 06 88880066

6.95 ⁽ᰵ ➦‫ئ‬㜠Ꭱᰵᬒ

࣌‫ئ‬€ᰵ ̭Ꭱवह

4.95 ⁽ᰵ ➦‫ئ‬㜠Ꭱᰵᬒ ࣌‫ئ‬€ᰵ ̭Ꭱवह

Ⴖ‫̷ڕ‬㋟ ຄ丽

1000.# ≮䛼

5. - ⁽ᰵ ࣌‫⁽ئ‬ᰵ

➦‫ئ‬㜠Ꭱᰵᬒ

㋟㊎䖥᧴♎㊮Ⴧ č QFS.# ㋟㊎䖥᧴㊮Ⴧ≮䛼.#čᰵ č.# ຄ丽ใč.# 

06 88880077 06 88880080 06 88880086 06 88880118 06 88880199

䈩䇤台䛾㮌ⷩԎᖜ㿸㜡᰺ࠆᄵ㋘喟䕟㵹৕㾏

06 88888080 06 88888099 06 88889998 06 88888989

06 88880688 06 88880777 06 88880898 06 88880899

ᝃ㢤㭚ධ‫ڲ‬䰨㾞

⁽ᰵ.#≮䛼̷㋟

̭Ꭱवह ຄ丽䇨⢴‫ڲ‬ใ㊞̭

䈩䇤㜠ᄷ台䛾㮌ⷩԎᖜ㿸㜡᰺ࠆᄵ㋘喟䕟㵹৕㾏

В̷㮌ⷩ‫ײ‬䭽(4.4IPQ⊤➆Ꮔ䈩䇤ᝃ㋟〆XXXNPCJMFOM

XXXNPCJMFOM

  

/FEFSMBOET&OHFMT$IJOFFT స ㇢ 㢤 㠞

.nl


௸ൢ

China Times

ϛ೉

4

ᄮ䲏ᩲθȇ$07&34503:

̷ᣒ䵚❵ Ą㊟㋏͸䌜喑䌜ౕ㚠̸ȡą㸅ᤡᎠा⊤ใ㤜‫׾‬ 㤜ϧহ‫⤰ڕ‬㤜᪴྿倁᣽‫̶ܧ‬吋ጹ᱈ÿÿ 㸅ᤡᎠጹ᱈⊤ใ㤜‫׾‬㤜ϧ⽺Ảࣰ㜴Ą᫝̓㈭㊟ ㋏͸䌜ą⮱ᐧ㽚ȡ຦㿗喑⪣Ꭱ㽞็ҳᒭ᫩㊟㋏͸䌜⮱ 㤜ϧ喑⇬㦄㊟㋏͸䌜⩌ᵦ⮩㟪喑᜽◧ᰭᬖ䊝ा̓⩹⮱ 㤜ϧ⼨ℾ喑Ό፣ࠂγᰡ็ᒹҳ㔲ȡ ĄຯϷҍԾጟ♣᳊㍮㥶㠯喑Ⰸ䪸ౕ‫ږ‬᷊㊟㋏͸ 䌜⮱⃼Ըロ吋̷ȡҍԾⳚ㼐᱙ౌΌ䬉∕͚స喑ⰥԎ ҍԾजВΌ㘪ํ◧Ă᫝̓㈭㊟㋏͸䌜ăᐧ㽚և‫ܧ‬䇏 ⢨ąȡ 㸅ᤡᎠጹ᱈‫⤰ڕ‬㤜᪴྿倁⽺Ảࣰ㜴Ą᫝̓㈭㊟ ㋏͸䌜ą⮱൞䖀ȡ຦㶕⹧喑᝻ᵦ⊤ใȠ䕺ጰ‫⮱⤰ڕ‬㤜 ᪴྿倁喑䕐ᣒ㦄㤜‫׾‬㤜ϧ㜴⪣ౝͨ≮⹫ᰰ喑ᣕࠂ㦄᝭ ౕసহ͚స͸䫀⮱ϑ≮व҉喑Όᄴ᜽◧Ą᫝̓㈭㊟㋏ ͸䌜ąᐧ㽚⮱㺸䁶㔲Ƞ㽅䠱㔲ȡ Ąጹ᱈͚᫝⹫ᑂ䵅‫⤰ڕ‬㤜᪴྿倁൞䖀ສĂ᫝̓ ㈭㊟㋏͸䌜ăąȡ㸅ᤡᎠჱ㿋͚᫝⹫‫⩕ݖ‬ສĄ̓⩹㤜 ᪴྿倁व҉㖜ⰌąᎠझ喑ᑂ䵅‫⤰ڕ‬㤜᪴྿倁ा̓⩹⽺ Ả‫נ‬䖋ᰶ䬉Ą᫝̓㈭㊟㋏͸䌜ą⮱⤳ᔢ喑‫ڞ‬ヶ̭Ըն ๔⮱Ą͚స๏ąȠĄౝ࡭๏ąȠĄ̓⩹๏ąȡ ⺼ᐧⰮ‫Ⱞޜ‬䪤䙚᯶Ძ㶕⹧喑͚๛ᣕ䕟㊟㋏͸䌜 ㋀┌፣হ⊤̷㊟㋏͸䌜⮱䘕㒟ᄺ⺼ᐧҳ䁈᭜̭⁎䰐ᓄ ⮱₤टᾌ䕴ȡЃᑤ㿬喑҉◧⊤̷㊟㋏͸䌜⮱₤ट䊤 吋喑⺼ᐧᓄ๖⢕ࣇ喠҉◧᫝⊤̷㊟㋏͸䌜⮱ὸ䵚ൎ喑 ⺼ᐧ䇙♎᫮䇥ȡ⺼ᐧᄴߗ߈ិ₤टٗࠏ䑶ࡃ◧⮩ᆂࠂ ߈喑‫ޢ‬䕍ι࡮̭̓㈭⊤̷㊟㋏͸䌜⮱᫝䑊♹ȡ ͚సస䯈䇬ᭀӰ䕟ᰰ‫ޜ‬ᰰ䪤ᑢնౕᰰ䂝̷⽞喑 ͚సᐧ㽚̓㈭⊤̷㊟㋏͸䌜⮱Ỹᘠ̺䜊ᄺす̶ ᫦喑㔹᭜㜡߈᫩䕇䕻็䖷䛾㲺व҉Ƞߍᑤധ⸻㽚᫪ᐧ 㽚Ƞ⮩ᆂ⊤∸व҉๒ѡҳ෋ᑤহᨡ๔⊤̷㋀䇬ᒭҳȡ ⇶ጋጯ༁ᰥ㽅台ᄾ㤺ϸ㉦㿗喑Ⱋ‫⇶ݺ‬ㅺ㤜‫׾‬㤜 ϧ䖁‫็ݝ‬㥙喑ЃԾܳጰౕρ๔≟⮱Ըసუহౝ ࡭喑‫͚ڣ‬В̷ܳጰౕ㜴⊤̷㊟㋏͸䌜ჳܴⰥ䬉 ⮱Პࢄϋసუȡ⇶ጋ̸̭ₒᄴͨࠂᄺᣒసუ᝝⪒喑ߗ ߈䂉ᄘ᫝㊟䌜⮱㒻ສἯ」ȡ 仙ҳ㺬ϋ份㤜๔Ҭ乕‫ڙ‬Ҭ䟉ࣰ䈷㓮ᔍ㓖ϸ㉦γ ͚సহ仙ҳ㺬ϋ䰆䖷㋀䇬ᗲ⇮ȡЃ䔼䱟喑仙ҳ㺬ϋᩬ Ꮙ䲋፥₎䓻হ呀͚ࠢసЮẚ‫ݺ‬ᒭែ䇴ȡ͚సЮẚ㠒ិ 仙ҳ㺬ϋ҉◧‫࡭ڣ‬ഌ⮱䇬ᭀহែ䇴Ὃ㈽喑ᓲჇ㘪ํ❚ ः‫ݝ‬ᰡ咽๔⮱ጯൡȡ Ȁᄵუ䶔੼౅⢨㼵⢨ゃȟȟ ͚స᫝㖋⹫㍪㌕䑜」᫝᫝ౕᰰ䂝̷ა䂭γĄ᫝ ̓㈭㊟㋏͸䌜㋀┌䀃෴ąᄵუ䶔੼౅ऺ૛ȡ͚స⊤ใ ϑ≮ࢁᰰ‫ޜ‬ᰰ䪤҂ϋ䲋喑͚సస䯈㋀┌ϑ≮͚ᓰ፥ࠆ ‫⤳ޜ‬θ䪤䙚᫝⿸喑͚సస䯈㋀┌ϑ≮͚ᓰ‫⤳ޜ‬θ䪤偼 ᐧసȠ仆⍜Ⅵ䮳䞭㵹㦐θ䪤仙㩇㤜ぶ◧䶔੼౅᜽਎ȡ ҂ϋ䲋ౕᰰ̷ᐧ䂝喑Ą̭፣̭䌜ąᐧ㽚⋢㧸Ⱬ ็᫝㜵㋀┌倁হ⮩ᆂ͚సუ喑͚సᛶៀѼᾌ䕴喑⮩ ᤛĄ̭፣̭䌜ąᄺ࡭ഌ̭倁ࡃ⮱⹧ヱ᩵ᛶ喑౅㉽ᰡ็ సუȠ࡜㖇ᰡ็䂷䲖㘪䛼喑ᣕࠂ‫⤳⇨⤰ڕ‬ᩦ䲖᱊㦄ᰡ ߍ‫ڙ‬ₐȠव⤳⮱᫦ा⮩ᆂȡ 偼ᐧస㶕⹧喑⊤̷㊟㋏͸䌜⋢㧸ᲞⰌȠ䲋≟Ƞ Პ⁽ぶԸసუহౝ࡭喑䕆Ըౝ࡭䇴⎽䅽ჹ喑᭜͚ స̸̭ₒ⩏৮‫ܧ‬ऐ⮱ጕ๔⒈ౕጯൡȡЃᓋव҉ᎠझȠ ϑ≮ᾌ‫ݣ‬Ƞ䛾㲺ᩜᠮぶ᫦䲏◧Ą̭፣̭䌜ąᐧ㽚᣽‫ܧ‬ γ‫ڤ‬倁ᐧ䂝ȡ ใϑ䘕స䯈㋀┌थ‫ޜ‬थ䪤޶߮Ძ⽞喑Ą̭፣̭ 䌜ą᭜व҉⮩ᆂ⮱⤳ᔢহՎ䂝喑̺‫ײ‬ᄴᘍࣷऑ㊟㋏͸ 䌜⮱⇬㌇సუ喑Όᄴ㊓㋀┌⮩ᆂ፣ҳ᫝⮱ᾌ䕴ȡ⇬䌜 ऱస䘪ᛶ㾟Вᰡࠆᄓ⮱ᙸࠏᄺᒲव҉喑Ⱕοᩜᠮ喑Ⱕ ᓄ⯷ᒝȡ ੳࠆ䘕స䯈䇬ᭀ㿴‫ݑ‬А㶕⼅ᰥᅭᅭ䪤‫ک‬䓓‫ڙ‬ᐠ ‫ͨޜ‬ШȠ᫝㖋⮩㼭ϧ↵ͦ䮪ϸ㉦喑㾟䘕ᄴᓋᎫԸ᫦䲏 䕟̭ₒᣕ䕟͚స㜴Ą̭፣̭䌜ą⇬㌇సუ㋀䇬व҉‫ڕ‬ 䲏⌞ࡃ⮩ᆂ喟̭᭜⌞ࡃ㜴⇬㌇సუ⮱䇬ᭀव҉Ƞι᭜ ߍᔘा⇬㌇సუ䊝‫ࣨܧ‬Ƞ̶᭜॥ᑂ⇬㌇సუҳ㤜ែ 䇴Ƞఈ᭜ᣕ䕟㜗䇬࡭ᐧ㽚হ࡭ഌ⁎࡭ഌव҉Ƞρ᭜ᨡ ๔᰺ࠆ䇬ᭀव҉ȡ Ȁ㤜྿㥙䛹㵹≨ࠂ઀ࠂ ȟȟ సࠆ䮏‫׾‬䓓ͨШ㸅ᤡᎠ喑సࠆ䮏‫׾‬䓓‫ͨޜ‬Ш҂ ϋ䲋喑⺼ᐧⰮ༁፥༁Ƞა‫נ‬䘕䪤ᱻᰥⷷ喑͚స᫝㖋⹫ ⹫䪤޶ࡄᛟ喑㜴㤜᪴྿倁А㶕ぶଶ䈀‫ڞ‬ह㼥ᦥⅡᮣ ⤰喑ₐᐼ઀ࠂĄ㊟㋏͸䌜㤜྿㥙䛹㵹ą≨ࠂȡ ͚స᫝㖋⹫⹫䪤޶ࡄᛟȠ㍪㌕䑜」᫝᫝ܳ‫ݒ‬ा 䮥䌜ᣎ㽗㉱А㶕श❫श᫜᫜ಓȨఋℾ൞ȩ⼅ᰥ䪤㡦৵ ៶•᫪⨓㡟হ⊤䌜ᣎ㽗㉱А㶕ᴙഁᄕȨ䛾䖷ᮇ൞ȩ㍪ ㌕䑜ᱻ㔩ᢵᬄȡ㤟ᒸ䈀ੳ൞㢷䟅⛵А㶕ධใ㤜ϧ྿倁 ⮩㼭ȡ

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

Ą㊟㋏͸䌜㤜྿㥙䛹㵹ą઀ࠂ 㸅ᤡᎠम⊤ใ㤜ϧ㤜‫ࣰ׾‬㜴᫝㊟㋏͸䌜⮱ᐧ㽚 ᱙൞㋉व൞䖀

ȍ㸅ᤡᎠౕ⮩㼭

ȍ⮪ጃᲫͨᠮᄵუᄺ㾞

ȍࣰߍᄺ㾞⮱䵅ᄻহᄵუ Ȁ⮪ᇖᲫͨᠮᄺ㾞 ᬒ̸ࡵ⮱≨ࠂ⩞͚స͚๛䰨㻃झ㦄ऺͨ ᠮϧ⮪ᇖᲫͨᠮ喑ܳ◧Ą㊟㋏͸䌜ą๔䁈യহ Ą㊟㋏͸䌜ੳᾌᄺ㾞ᰰą‫ږ‬Ը䘕ܳȡ ͚స⹫⻾䮏ϋ๗㜴‫⤰ڕ‬᝝⪒ⵁ⾣䮏䮏䪤ᱻ ा䮪Ƞ͚సస䯈੼䵹ⵁ⾣᝭᝭䪤ᰟᭌȠ͚సÿᲞ Ⰼੳࠆ⤳θᰰത㵹⤳θ䪤㽞ᄔᄔ䔽̭⮩㼭喑◧㜴 ᰰଶ䈀䁈ᢵγ‫ڣ‬ᄺ㊟㋏͸䌜㜴͚స㋀┌⮩ᆂȠ㊟ ㋏͸䌜㜴ϋ๗㋀┌̭倁ࡃȠ㊟㋏͸䌜⇬㌇㋀┌⤫ ⟭Ƞ᫝㊟䌜᫝ੳᾌぶⰥ䬉䂝䵹⮱ⵁ⾣᜽᳉ȡ 仆⍜Ⅵ䮳䞭㵹㦐θ䪤仙㩇㤜Ƞ㺬Ⴖጯ‫ޜ‬ጯ䪤 䴀ᲫȠ⇶ጋጯጯ䪤䙚᫝㖝Ƞ͚సᲞⰌែ䇴व҉ ധ䛾㍪㷮ᱻ㔭Ƞ͚సస䯈䇬ᭀӰ䕟ᰰ㋀┌Ԏᖜ䘕 ‫ޜ‬䘕䪤䇵ỽȠ㦄ऺ⊤ใ᭯㾂უ᪴ᤇ఺㎋㦄Ą㊟㋏ ͸䌜᫝ੳᾌౕ҂㮂喤ąȠĄ⇬㌇೻ጯຯ҂ិᤎ⮩ ᆂᾌ䕴喤ąぶ੼䵹ᆂ䪸γᣏ㼻ȡ ⪣⮪ᇖᲫ㺮Ⅿ⮩㼭㔲⩕̭ऒ㾞ҳắ᠙Ą̭፣ ̭䌜ąỸᘠज㘪ⷝ‫੼⮱ݝ‬䵹᭯喑̷䔝ଶ䈀᣽‫ܧ‬γ ̭Ը‫ڞ‬ह⮱䬉ܴ喟͚సຯ҂ᄓ⤫Ą̭፣̭䌜ą⇬ 䕁సუ䰆䈼㜴็䈼喤 ౕ⪣๖⮱Ą㊟㋏͸䌜ą๔䁈യ̷喑̶ѺႥ㔲 ㉽व㜗䏘⮱ⵁ⾣᜽᳉喑◧ຯ҂᜽ߌĄ፣䌜ą᣽ӈ γ̶Ը䬉䢢㾋喟䪸ᩫȠοԎȠ‫ڞ‬䈼ȡ ͚స⹫⻾䮏ϋ๗㜴‫⤰ڕ‬᝝⪒ⵁ⾣䮏䮏䪤ᱻा 䮪ᠴ‫ܧ‬喑ϋ≟⮱࡭ഌव҉ᒏᐼ็ὐ喑͚స䵅ᄻϧ ᣽‫⮱ܧ‬Ą̭፣̭䌜ą᭜̭Ը⋢㧸䲋፥ᐐ喑㘪ํღ ㈺็⽛व҉ᒏᐼ⮱ͨᑢহՎ䂝ȡ Ѓᑤ㿬喑Ą̭፣̭䌜ąՎ䂝↿ᰶ䭽‫ݣ‬ᝃ㔲᭜ ᅭ䭽ౕ᳽̭Ըౝ࡭ᝃ㔲᭜᳽ψసუ喑Ą⤳䀃̷ᰭ ๔⮱⾧䫀ᄴ࠲᠙็Ըసუ喑๔ࡷԸ̓⩹䘪⋢㧸 䕟ࣨγ喑᝭ВႰ⮱䪸ᩫᕔ➦ᓢ᭜ႅౕ⮱ąȡ ͚సస䯈੼䵹ⵁ⾣᝭᝭䪤ᰟᭌᠴ‫ܧ‬喑㺮ाऱ సᣕ㫓Ą̭፣̭䌜ąỸᘠ喑ᰶᒵ็㸴䰉⮱఍㉍䰭 㺮㼐↧ȡ‫ܧڣ‬䌜ౕ᫩‫ޢ‬䕍̭Ը‫ڞ‬䈼⮱ᅭ䲏喑և⮱ ᭯Ն̭Ⴧ̺㺮䕍᜽ᢿЃᕔȡ ͚సÿᲞⰌੳࠆ⤳θᰰത㵹⤳θ䪤㽞ᄔᄔ㊓ ‫⮱ܧ‬䬉䢢㾋᭜‫ڞ‬䈼喑Ѓᑤ㿬喑㺮হᲞⰌ㿴व҉喑 ̭Ⴧ㺮㔰᚛ЃԾౕᘠ⩇叩ȡ᝭В͚సᣕࠂĄ̭፣ ̭䌜ą喑仃‫ٵ‬ᅞ᭜㺮⽺Ả⮱⢟ᓄ⇬䕁ऱసᅑ‫ڣ‬᭜

ȍᢵᬄ‫ح‬ᐼ ᭯๖喑㵹⼸䓾‫ڙ‬䛹喑㉯吋◧㢤㭚⍜ऐ ೻ጯ厬➦ͦȡ ‫ږ‬Ը೻ጯ䕇䕻Ą᫝ヶ⁽ϋ๔䮥ὸą≨ ࠂߍᑤ⏊䕇হव҉喑ᄴᄺ⁽ϋ๔䮥ὸ䕇ᯏᰶ㦄䛺 㺮হ⌞䖍⮱҉⩕ȡА㶕౅‫ݺ‬ᒭ厬➦ͦ&$5ⷩ䵚 ࣰ㻭喑͓㜴厬➦ͦጯ⍜ࠆᅭᅞ‫ږ‬ጯౕੳ䇬➖≮व ҉Ƞ䯳㸊マ䕸䑥ぶᰶ䬉੼䵹䕟㵹⌞‫⏊ڒ‬䕇喑◧䕟 ̭ₒᣕ䕟‫ږ‬ጯੳ䇬व҉ຍჇധ⸻ȡₑใ喑㺬Ⴖస 䯈⍜ࠆ࡭䖱㜴⪣ౝ㦄ऺ➖≮Юẚㅪ㒟γ᝝⪒व҉ ࢁ䂝喑͓㽚⿸㺬Ⴖస䯈⍜ࠆ࡭份厬➦ͦ䓓θ㮂ȡ 㺬ႶᓋᎡ䊤ᅞ䪸໸ក䕍స䯈⍜ࠆ࡭喑 㜡߈䕇䕻হ๖≒Ƞ䱿ሣぶ⇬⊤೻ጯव҉喑ិ䕆ψ ౝ࡭⍜ऐ᰺ࠆߌ㘪䑶⼨‫ݝ‬㺬Ⴖ喑ᓋ㔹ᄴ‫ڔ‬䮥⮱࡭ Ѻߐࠏ䂷᜽ٗࠏȡ 䕆⁎喑䴀Ძ⌞ᙌ͚๛҉‫ܧ‬᝝⪒↧ゃ⮱⌞䖍ᘼ 㓖ȡ㺬Ⴖ㜡߈ក䕍‫ڔ‬䮥㝗⾧⍜ጟᰶ᪥Ꭱ喑̺䕻喑 䴀Ძឬ㾺喑ᰶψ੼䵹喑ౝ᫦ᩬᏉᒭᒭ㼐↧̺γ喑 ᝃ㔲ᒵ䰐㼐↧喑⤫ౕ͚๛ᄴᐧ㽚㊟㋏͸䌜㋀┌፣ ҉◧̭Ը᝝⪒Ⱋ὆喑ⰥԎ㘪ํ㊓㺬Ⴖጯ⮱㝗⾧⍜ ᐧ㽚Вᣕࠂ߈喑䕆᭜ᒵБϧ呀㝋⮱ȡĄ䁊㔮๖Ԋ Ѿ喑ᾌᰰ㉯᫩ҳγȡąЃ⓭ࠂౝ㿗ȡ Ȁ⊤ใ㤜᪴྿倁㽅㔲ᄸឫ⊤㊟䖧䌎 ᝻ᵦ⊤ใȠ䕺ጰ‫⮱⤰ڕ‬㤜᪴྿倁喑䕐ᣒ㦄㤜 ‫׾‬㤜ϧ㜴⪣ౝͨ≮⹫ᰰ喑ᣕࠂ㦄᝭ౕసহ͚స͸ 䫀⮱ϑ≮व҉喑Όᄴ᜽◧Ą᫝̓㈭㊟㋏͸䌜ąᐧ 㽚⮱㺸䁶㔲Ƞ㽅䠱㔲ȡ ͚సᣕ䕟Ą㊟㋏͸䌜㋀┌፣ąȠĄ̓㈭ ⊤̷㊟㋏͸䌜ą喍̭፣̭䌜喎ᐧ㽚喑ᑂ䊤⊤ใ྿ 倁ᐐ∈䬉∕ȡ㤟ᒸ䈀Ȩੳ൞ȩത㵹‫ޜ‬㍪㌕䑜㢷䟅 ⛵А㶕⊤ใ㤜྿ౕ઀ࠂ‫ح‬ᐼ̷㜡䓚喑Ѓ⛞ᗲ㶕 ⹧喑҉◧⊤ใ㤜᪴྿倁喑ा㜗ጞ᝭ౕస⩇㜠‫̓ڕ‬ ⩹㤜‫׾‬㤜ϧϸ㉦ᣕࠂ᫝̓㈭⊤䮥‫ږ‬᷊㊟㋏͸䌜喑 ᘼ㓖䛺๔喑Ą⊤ใ㤜᪴྿倁㓖̺ღ䓚ȡą ᨇϸ㉦喑䕆⁎Ą᫝̓㈭㊟㋏͸䌜㤜྿㥙䛹 㵹ąᣎ㽗≨ࠂ喑◧᱌ఈԸ็ᰵ喑ܳ䮥䌜হ⊤䌜‫ږ‬ 䘕ܳ喑䛺吋䊝㽗⇬㌇సუࣷ೻ጯ⮱ऐᇥᐧ㽚Ƞᄺ

ȍ㤜྿А㶕ࣰ㻭⊤㊟䖧౭喟 Ίᬒᆞ̷⮱⹵䷕ⴠ‫ݨ‬ ⪘㊓᜾⪆̸⌞‫࢝ݨ‬䆎ȡą仙ҳ㺬ϋȨᲞ᫦ᬒ൞ȩ ㌕䑜ͨШ䮠ᬻ咺̭䖷⁐䈋Ⱕ䬉᪴➖喑̭䖷䈷ଳȡ Ą᜾ᄺĂ⊤̷㊟㋏͸䌜ă䛺㺮䊤吋⇶ጋᒵᙌ 㜵䋐喑➦‫ݒ‬᭜⇶ጋ⢟䖥ĂᲞϋ᪴ࡃ͸䘪ăᒹ喑࡮ ܳ᱌ᒲ㘪ํᄓౝࣰ㻭̭⪗ȡą仆⍜Ȩ䤎൞ȩത㵹 ⹫䪤ᒽ᫝㠞㶕⹧喑⇶ጋ᪴ࡃᏂ㬡࡮ܳ⌞ࣇ喑Ⱋ‫ݺ‬ Όౕ๔߈⮩ᆂ⇶ጋ᪴ࡃ⩏ẚ喑ⰥԎВᒹ⇶ጋ⮱ᒞ 䴬߈ᰰ䊷ҳ䊷๔ȡ Ѻ᫩⇶ጋጯ࡭㺬䗷ࢄႶධ‫ڔ‬䅽ጋ䣛⮱Ίᬒ ᆞ喑᭜㦄ऺ⊤ใϑ䕇ट䎌হ͚స䛺吋᪴➖Ԋ䂤૛ Ѻ喑⻭㒻⮱㜗♣䷕‫ٶ‬হ࢝䁶₤ट⮱⹵䷕ⴠ‫ݨ‬㊓ࣰ 㽗㔲፣ҳओ̭⪗倁侄ȡₑใ喑ࣰ㽗А㶕䖱䕇䕻䊝 㽗Ⴖ䌼䯳౅ぶ䲸ẚЮẚ喑䕟̭ₒⳚ㼐γ⇶ጋ⮱㋀ ┌⮩ᆂহ৮❹᪴ࡃȡ

Პࢄϋऱస⮱⽺Ả䴬ᛶহᩜᠮ喑Ą᜾Ծ㺮ិ᜾Ծ 㞜ສ⮱䶅᱈Ƞ㺮ᐧ᜽⩇叩ὐ⮱㊟㋏͸䌜ॷⴒϧ უ喑⽺Ả❚ःϧუ⮱ࣰ㜴ąȡ㽞ᄔᄔ㿗ȡ Ȁ䴀Ძ⮱㊟䌜ᗲ㉽ 㺬Ⴖጯ‫ޜ‬ጯ䪤䴀ᲫᎡᰫ㋀‫ݝ‬䕻㢤㭚⮱ 厬➦ͦ喑⪣᭯᭜ࣰߍĄ•⁽ϋ㋀┌䀃෴ÿÿ ᫝ヶ⁽ϋ๔䮥ὸąͨ䵹≨ࠂȡ᱙⁎≨ࠂВĄ઀㝗 స䯈‫ڔ‬䮥⍜喑ᓖ㜵㊟䌜๔➖≮ą◧ͨ䵹喑‫⼸ڕ‬₤

ใ䇬ᭀȠϧ᪴ϑ≮ぶȡ͚స᫝㖋⹫⹫䪤޶ࡄᛟᠴ ‫ܧ‬喑Ą̭፣̭䌜ą᭜㓿䓾Ꭰ㍪ᰥ㽅᣽‫⮱ܧ‬Ą͚స ๏ą⮱ᐣѥȡ᜾Ծ㺮䕇䕻Ą᫝㊟㋏͸䌜㤜྿㥙䛹 㵹ą≨ࠂ喑㖜वᲞⰌহ͚ϋऱ᝭ౕస㤜᪴྿倁喑 ᄺĄ̭䌜̭፣ą䕟㵹‫ڕ‬᫦Ѻ൞䖀喑ᣎ㽗᝭ᒏ᜽⮱ ᪴ȠృȠ㻃䵨ぶ⽬У喑ᄴౕ‫⤰ڕ‬㤜᪴྿倁̷ᐐ◧ ܷ䐶‫᧚נ‬喑䃀Ą᫝㊟㋏͸䌜ą⮱㖟䴠হᩲθ‫נ‬͸ ఈ⊤喑⌞‫ڒ‬ϧᓰȡ 䀃෴઀ࠂ‫ح‬ᐼ㉽᲌ᒹ喑ҳ㜗㒻సȠⓠ๔‫ݖ‬ ϋȠࢄ䲋Ƞ仙ҳ㺬ϋȠ㤟ᒸ䈀Ƞ∝సহ㢤㭚ぶస უࣷ⍜ⓠझౝ࡭⮱䓾უ㤜᪴྿倁А㶕喑ౕ⇶ጋ ᆂ䪸◧᱌๖⮱ࣰ㽗喑䛺㽗⊤㊟䖧䌎喑䵅⪒ऑ㔮 ⊤㊟᪴ᬻȡ ⇶ጋ᭜ऑАĄ⊤̷㊟㋏͸䌜ą⮱䊤吋喑‫ޢ‬ᐧ ᫩Ꭱ⮱⇶ጋ⊤ใϑ䕇टࢇ➖乕喑᭜͚సⰛ ‫ݺ‬ੜ̭В⊤ใϑ䕇ट◧ᄵ䵹⮱ࢇ➖乕喑乕‫̺ڔ‬ᄾ 㜶̓㖋ऺ⮱᪴➖⦝ᄣࣷ᪥⮫᫦з᫜㭚᪆ȠऑധⲐ ᪆Ƞ࢝Ꮣ᪆ⴠ‫ݨ‬喑Бࣰ㽗А㶕个㻪γऑА⊤∸᪴ ᬻ⮱䷕䛴ȡ Ąㅎⴚ⮱Ꭻᬒ͚喑᜾‫⇶ݝ‬ጋऑ೻࡭㶄䖀Ƞ ᄧᐌВࣷ⇶ጋ䡓㎎㢷ℾ䫀㬊㶀ిₒ㵹ࣰ㻭喑ᓋ͚ Ⳛ㼐γ⇶ጋ⮱ധ᱙ᗲ⇮喑‫⇶͚ڣ‬ጋⴠ䰂ឭ㬊হႄ

ȍ๔ᰰ⤫ൡ

070-8888858


͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌"%7&35*4&.&/5

5

ԧࣇࡗົӐ

㡣 ࡵ ⊗⑘̸ 5" ⮱ ҍ 䖯䔲 ҍ喑

䖱ౕᄸឫপ͚㽨Ⴧ⮱5"ૻ喤 䖱ౕ㠓㠓ႵՆҍ⮱㌐ܳૻ喤

Ꭱᰵᬒ

ᩣ‫ڒ‬䵄䅽喑ѳࢨ⃼๖ᔆⶹ᫩䕆Ꮤ೻ጯ⮱ऱԸ㻿㥪ȡ

ҍ喑

䖱ౕぶᒲ⩉㱉⮱ᙈᗲૻ喤

㍮䛺㿟ẚ喑♎᮴ᄸឫ㜗ጞ⮱㌐ܳȡ

ҍ喑 ᱊Ίᮇρ喑ࣚՓγ‫ږ‬吋̭㌇⮱⩌≨᫦ᐼȡ

ҍ喑 ⍡᱈ᙈᗲ喑ᘠឫ‫ݝ‬ᆙ᫩㜗ጞ⮱䗐Ըᰶ㌐ϧȡ 䕷᝟͚ ȍൡᮜѵ㒛

ȍጒ҉ϧ਎

ᰵᬒ喑͚㢤ੳ൞Ą᜾Ծ㈱ᰰ॔ąすι᱌ϑࣸ≨ࠂຯ᱌㜶㵹ȡ᱙ ᱌≨ࠂ᭜⩞͚㢤ੳ൞㜴̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔव҉喑ᣕ‫ࡵ̸ܧ‬㡣ᒏᐼϑࣸ ᰰȡ≨ࠂ䕇ॷ̭㋀⮩‫ܧ‬喑Ӭᑂ䊤γᑤ◵ࣺ乸喑ᒵᔘᅞ䖁‫ݝ‬γ᜾Ծ䴽᱌ ⮱൞ऺϧ᪥ȡ䯕㦄≨ࠂᬒ⮱㜕䓾喑ᙌ㜵䋐⮱䂭㔲䊷ҳ䊷็喑ጒ҉ϧ ਎䕇䕻⨱䖥喑ᰭ㉯䖥ःγ‫ऺ͚ڣ‬૛䏘᰸ࣰࣸߍすι᱌Ą᜾Ծ㈱ᰰ ॔ąȡౕₑ喑ा᱗㘪䕆⁎ࣰߍ≨ࠂ⮱᰸ࣸ㶕⹧⁶ᘼ喑ጹ᱈जВౕ᱗ҳ⮱ Ą㈱ᰰ॔ą㺸‫ݝ‬ᗕ喆 ≨ࠂ⪣ᬒ喑๖‫҉ڙ‬㒻喑䆁䮪倅⚔喑䰃⼺ᰶ⋩ᘼ喑ѳࢨ㜿䖖჉ϧȡ 䊝䕟̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔ◧᜾Ծₑ⁎≨ࠂ㇫ᓰѵ㒛⮱≨ࠂൡౝ喑㜿㌖⮱ 䴠Ἧ喑ٗ䯲⮱⧝ධ喑仆⓰⮱ৃ઎喑㇫㒻⮱㡣吋ᄼर喑◧Ą㈱ᰰą෋ߍ γ̭㊟⊗⑘ᗲ㿬ȡ ᱙᱌㈱ᰰ≨ࠂౕĄ㈱ᰰą⧝ロ⮱‫ڔ‬ღ҉‫ܧ‬γ㿬᪡喑ܳ◧̶Ը䘕 ЪȡౕĄᔘ䕌㈱ᰰą⧝ロ喑ҠϧԾᒵᔘ䕟‫ڒ‬γ⟭ᙸ喑Ⱕ㿴⩇₎喑㺼Ⴧ ᭯䫀‫ݝ‬γ喑Ϻ♣ᜭᜭ̺ᢕȡౕ㈲ཅ喍ጒ҉ϧ਎喎⮱ࢁߖ̸喑Ąᔘ䕌㈱ ᰰąᰶᎼ⮱䕟㵹㦄ȡౕ䕆ὐ̭䑗Ąᔘ䕌㈱ᰰąऻ喑⩤ຠҠϧܳ‫ݒ‬ᄺ⃼ ̭Ѻ⪝ᕔᰶγ݊ₒ⮱γ㼐喑◧ᣒ̸ҳ⮱㜗⩞ϑ㿴᭯䫀ឫ‫ݝ‬γⰛ὆ȡౕ 㜗⩞ϑ㿴᭯䫀͚⾬᣿⮱‫ږ‬Ըοࠂ〣ឭ䕷᝟ Ą༨㌐̭㌇➪ąহĄ㈲䅳ჱ Ⱕᕊąऄ‫ݝ‬ҠϧԾ⮱ૉᙈহ⽺Ხࣰ㜴ȡౕ䕷᝟͚ࠊ‫ږ⮱ܧ‬ᄺҠϧ䈼ᓄ

ՌͻਓՔ ͚㢤ੳ൞Ą᜾Ծ㈱ᰰ॔ąाऱ๔͚ᄼಸЮẚ㿍᠈व҉๒ѡ喑‫ڞ‬ हក䕍㌇̷㌇̸⢕‫➦ڤ‬㞟⮱ა‫ࠂ≨נ‬ȡओᄸൡౝ䈷ߖȠ‫ऺۍ‬䈷 ߖȠ⻛৮䈷ߖȠ⤫䛾䈷ߖぶ喑䃀᜾Ծ̭䊤ᩉ᝸ក䕍㒻ສ‫ݺ‬ᮜȡ 㖜㎘䰨㾞喟͚㢤ੳ൞ጯൡ䘕ᱻ຺຺

γ⩞⊤➆,JOZP 4VTIJ(SJMM᣽ӈ⮱䰆ϧᮇ丽‫ݥ‬喑ⱌज䀯᭜Ą䇎㞟‫ک‬ ᩣąȡ ᰭᒹ喑ᰶᘼ‫ں‬㖇⮱ҠϧԾοⰥ⪆̸γ㖜㎘᫦ᐼȡᨇज䲍ϧธ䔼 䱟喑⪣๖≨ࠂ㉽᲌ऻ喑̭ψ㈱ᰰҠϧᅞ㜗㵹㉽ѡ䕟㵹γᒹ㎹≨ࠂএȡ ⱌ᭜᜽㍫᪽♣喑ీ␬䖁᜽γₑ⁎≨ࠂ⮱Ⱋ⮱ȡ Ą᜾Ծ㈱ᰰ॔ą≨ࠂ‫ޢ‬ᘼ݊㶤᭜◧ౕ㢤⩌≨ᅲѼ⮱㤜ϧ૛䏘⩤ຠ ᣽ӈ̭Ը᠀ᆂϑ䯈వ⮱̭ԸᎠझȡౕ൞ऺ䮻⃢喑᜾Ծᩣ‫ݝ‬γᒵ็䰨 㾞喑ᰶ⮱᭜❣⃺ᰬ‫ٿ‬ຠ൞ऺ喑ᰶ⮱᭜ᰬ᰸ࣸ㾏੼ȡ᜾Ծᣒᩣ⮱̺‫ײײ‬ ᭜̭ԸԸ൞ऺ䰨㾞喑㔹᭜უϧহ᰸ࣸᄺ䕆ψ૛䏘ϧธ⮱䬉ᙈȡ≨ࠂ㉽ ᲌ᒹ喑᜾Ծౕ≨ࠂఋ乸㶕͚ⰸ‫ݝ‬γ㈱ᰰҠϧᄺ᜾Ծ᱙⁎≨ࠂ⮱㗜Ⴧ喑 ᰡ็⮱᭜ᄺ᜾Ծ⮱呀ࠢ喑ΌҬ᜾ԾᄺϷᒹ⮱≨ࠂᰡߍ‫␬ٲ‬Ԏᓰȡ̸᱌ ㈱ᰰₐౕㅹ‫͚׆‬喑᪙㿸᱌ᒲȡ ‫⁎ں‬ᙌ䁊В̸व҉๒ѡᄺ᱙᱌Ą᜾Ծ㈱ᰰ॔ą⮱๔߈ᩜᠮ喟 4IBOHIBJ)PUFM)PMMBOE̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔ ,JOZP4VTIJ(SJMM 㢤㭚㤜ϧႥ㔲㜴ጒ⼸ፘࢁᰰ7$8* ‫ڕ‬㢤㭚͚䇴Юẚࢁᰰ"$*&/


௸ൢ

China Times

ϛ೉

6

ҳ㜗͚๛㼵ްᅭ⮱ສ⊵ᖜ 㢤㭚㋀┌㎩㎹䊝‫ܧ‬ѻ䅤 㢤㭚͚๛㼵ްᅭ⮩㶕᭒႐㋀┌䴽⍙喑 ϷᎡ㋀┌෋䪤◧喑㔹ᬻᎡज䖁‫ݝ‬ 喑䕆䶜⹧㋀┌䔽⑥䊝‫ܧ‬ѻ䅤ȡ 䕆䴲䴽⍙᭜‫ڔ‬䫐᱗ҳ᪥ᰵ㺼ްᬻᎡ䇎ᩬ 䴽ツ⮱䛺㺮ധ⸻喑䕆䐰ࣨᎡᰵЪ҉‫⮱ܧ‬ 䴽⍙㺮Ἧ㻭ȡ సუ䇎ᩬⴚ㑧ౕ⁽Ⰼ὆⏃͸̸喑ϷᎡ᭜ 喑Ꭱᰡߍ̸䋹‫ݝ‬喑䕆᭜‫ڔ‬ 䫐䴽ツࢁჇ⮱㉽᳉ȡ఍ₑ喑♎䴵㎩㎹ロⰮ䪸 ᩜȡ ᰵ⮱䴽⍙䖱ᨁᓰ䴽ツⴚ㑧ᰰ䖁‫ݝ‬ 喑ᑂ⮩γ᭜॓㺮㎩㎹ロⰮ⮱䓜䀃ȡ 㢤㭚㋀┌⮱ᓖ㬴ᓄ߈᫩̓⩹䇬ᭀ⮱෋ 䪤喑㢤㭚‫ܧ‬ऐহ䕟ऐ㎩㎹෋ߍ喑‫͚ڣ‬䕟ऐ䛼

ែ䇴䶔੼ᑂ䊤❚䂝 ⩞䛾㲺ⰐノᾌỸ"'.᝭҉⮱㿬ᴒ䶜⹧喑 ᰶ⮱Ըᵵ䶜⹧喑䞭㵹হ䇎⩏ノ⤳ᾌỸ͓ ↿ᰶ㊓჏ᝣВສ⮱ᘼ㺸ȡౕ䕆⽛ᗲ⇮̸喑䶔 ੼⮱ᘼ㺸ग᭜䬉∕⢟‫ݖ‬⢴喑㔹↿ᰶ䶔ࣷ䷕ 䯗喑ᖝጔᰶψ჏ᝣगጹ᱈ѻ䷕䯗⮱ែ䇴ȡ "'.䕻̭ࣨᎡܳᲽγԸ䞭㵹হ䛾㲺 ᾌỸ⮱̭‫ڞ‬Ъ῁ᵵ喑↿ᰶ੼䵹喑 ⮱ែ䇴ᘼ㺸‫ݴ‬᭜̺‫⮱ܳٲ‬喑ᆙ᫩̺ⴒ䖀 ᭜॓ᄺ䡜ȡ 㿬ᴒ↿ᰶ㿗ᬻ‫ڤ‬倁⟜䡜⮱䞭㵹ऺ ႄ喑"'.ग᭜⻮̸䌌䞭㵹⏊䕇喑ጹ᱈ᩦ ઱ȡ

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

㢤㭚‫ޢ‬᫝㋀┌ᢿ㵹̸䭺

ϷᎡѝ㼵ᰶ ⮱෋䪤喑㔹Ꭱᰡߍ ෋䪤ȡ ₑใ喑㋀┌⮱ᓖ㬴䖱㶕⤫ౕЮẚែ䇴⮱ ᖏᓖ෋ߍȡࣨᎡЮẚែ䇴䖱ᰶ⮱㤻㍛喑 ѳ᭜ϷᎡ෋䪤ᰰ䊲䕻ȡ ౕసℾ䈩䇤߈᫦䲏喑ϷᎡ䖱ᰰ⪒◧̸ 䭺喑ѳ᭜喑ᬻᎡᰰᰶ⮱̷ࡴ喑⩞᫩ ‫ڔ‬䫐⮱ᣗ᫪喑䛘⭯Ԋ䯗⮱Ԋ䛾হ䔭о䛾⮱Ԋ 䛾䘪䭺ѻγȡ ๞ẚᗲ⇮᫦䲏喑ϷᎡ๞ẚϧऐ̷ࡴ㜠 㥙ϧ喑ѳ᭜ᬻᎡᰰ̸䭺㜠㥙喑๞ẚ ⢴ᠶ⚔㢤㭚⮱὆⏃㊞㼵᭜๔㈱ȡ๞ẚ ᗲ⇮Ⅵ䖍␜ᒹ᫩㋀┌⮱⮩ᆂȡ

⩞⁽≟༁਎ᰰ᝭҉⮱‫ޢ‬᫝㋀┌సუᢿ㵹 㶕ᭌ᱌ι‫ڙ‬ѵ喑㢤㭚⮱Ѻ㒛̸䋹̭Ѻ喑ᢿ 㵹ౕすѺȡ‫ݺ‬Ꭱᢿ㵹す喑㔹ࣨᎡ̷ࡴ‫ږ‬ Ѻ喑ᢿ㵹すȡ 㢤㭚໸㉯᱗㘪䖁‫ݝ‬䴯㉇సუ㉱‫ݒ‬喑হ ⦋‫ڥ‬Ƞͦ叒Ƞᓤసহ㟙㭚ぶ͓伂呷佲ȡ⁽ ≟༁਎ᰰ㾺◧喑㢤㭚ᅇग᭜Ը⮩ᬻ‫ޢ‬䕍⮱ Ą䌌䯕㔲ą喑㜴℁‫ݖ‬᭯হ㠞సぶ̭ὐȡࣨ Ꭱ㢤㭚⩠㿸ᄵ‫⮱ݖ‬Ըᵵ̸䋹喑㔹ा‫ڙ‬थᣕ 䟤᫝⮱⮩ᬻ‫ޢ‬䕍᜽ߌ⢴Ό̺倅ȡ ̺䕻喑㍪⮱ҳ㿗喑㢤㭚㮂᫩⁽≟⮱̷͚

ⅡᎠ喑̺ᄾస䯈ᕔ⮱䀃᪴হ⮩ᬻ‫ޢ‬䕍喑㢤 㭚⻾Ⴅუ䘪ᰶЪࣰ㜴ȡ

ӱ㒲᫜⤍ᄣ‫ڙ‬थᩣ䈩4JFCFM Ȁసუ䴽ツⵁ⾣᝭म⊵䇨㔲৕㾏䇎ࠆ䶔੼ సუ䴽ツⵁ⾣᝭/JCVE㾺◧喑჏ᝣᛶ㾟 ͨࠂᓢⅯែ䇴䶔੼⮱ᘼ㺸喑ᄸឫᰡ็⮱ែ 䇴ज㘪ᕔ喑ःᓄ‫⯷ݖ‬ȡ /JCVE㾺◧喑჏ᝣౕ䕴‫ݝ‬ᣕ䟤䇎ᩬ䛾 㲺⩏৮⮱᭯Ն喑ᰶ‷হᣕ䟤⩏৮⮱䇎㋀䶔 ੼և̭⁎‫ٺ‬䇨⮱৕㾏㿴㾞喑ѳ᭜喑჏ᝣ፥ ፥㻧ᓄ䶔੼ᘼ㺸̺ज䲍喑̺ࣨϘ⩕䕆䴲᰺ ࠆȡ/JCVE㾺◧䕆᭜̺ₐⷧ⮱ⰸ∂ȡĄᰶ ‷Ϙऄ‫ٺ‬䇨⮱৕㾏㔹ҍࢨ̺ࣨϘऄ喑ぶ᫩ 㜗ጞ֤γ㜗ጞ⮱䡏࠲ȡą/JCVE⮱䇍䇙ϧ (FSKPLF8JMNJOL㿗ȡ /JCVE⮱㿬ᴒ䶜⹧喑⮱ᰶ৕㾏䶔 ੼ᘼ㺸⮱ϧธ喑‫ڣ‬ែ䇴䘪㘪ํᰶ᝭෋թȡ

̺Ͳ‫ݺ‬აѵⵡ⩏⮱㢤㭚仃丫⤍ᄣ䕐䣃 Ꮔ4JFCFM喑̭‫ڞ‬უܳᏄ◧ӱ㒲᫜㣘᫜⻾ ⮱⤍ᄣ‫ڙ‬थ.PTDPX +FXFMSZ 'BDUPSZ᝭ ᩣ䈩喑ѝ㼵‫ږ‬Ըᭌ᱌͸ᒹजВ䛺᫝䪸䪭✌ ẚȡ ӱ㒲᫜᫦䲏ᒵᰶ៞䇍喑᱌ᒲ̶Ꭱ͸‫ڔ‬ᄴ 4JFCFMౕ㢤㭚ᨡ๔‫ݝ‬უܳᏄȡ ⵡ⩏Ⱀ䂤ϧ㿗喑䕆უӱ㒲᫜‫ڙ‬थౕ䰣ਜ਼ ᫦䲏ᒵᰶ㋀侄喑Ό㋀✌䦪ⴠহ台䛾㸪৮喑 ౕӱጟ㋀ᰶუܳᏄ喑㔹́喑ᄺ᫩ౕ㢤㭚 ⮩ᆂᒵᰶ䯱ᓰผᔄȡ̺䕻喑ᩣ䈩‫ئ‬ᵩ᭜็ ᄾ↿ᰶ‫ڙ‬ѵȡ ᨇ⽞喑.PTDPX +FXFMSZ 'BDUPSZ᭜ ӱ㒲᫜ᰭऑ㔮⮱⤍ᄣ‫ڙ‬थ͸̭喑Ό᭜䕆⁎ ㉏๾ດ䕸ᰰນ❹⮱㸪҉㔲ȡ 䕆䴲ᩣ䈩㵹ࠂᄺ᫩4JFCFM⮱਎ጒҳ㿗 ᭜̭Ըສ⊵ᖜ喑㘪ํԊ⪆๔䘕ܳ‫؞‬਎⮱㖤

Ѻ喑ᓋ㔹Б4JFCFMԊ⪆ౕ䶔჏ᓰⰛ͚⮱Ԏ ШౝѺȡ ᄺ᫩⊵䇨㔲ҳ㿗喑ЃԾ䔮ࣨ㋚ԛ⮱➖৮ जВ㎩㎹⪆ౕᏄ͚喑࣌Ꮔ⮩‫⻛⮱ܧ‬৮ࢎౕ ᭀ᝸䛺䪸͸ᒹजВ㎩㎹Ҭ⩕ȡ 4JFCFM‫ڞ‬ᰶ‫؞‬਎ϧ喑̷ᰵაѵⵡ ⩏喑⤫ౕᒵᔘᓄВ䛺⩌喑जВ㿗᭜Ꭵθȡ

ᐐॷ"%7&35*4&.&/5

⚈Ὀ㬻嶈孽㓑‪⊶ 䂕乧䓝宅: 06-33960098 sales@yunitrade.com Teleportboulevard 110 - 1040 KH AMSTERDAM www.yunitrade.com WTC, Pr. Magrietplantsoen 25 – 2595 AM DEN HAAG Vanaf 15 maart 2014 staat de nieuwe C-Klasse gereed voor proefrit.

妉ㄑ方夯䰤ハỏ媓嶈 ᾷ懠摉㛺IJH[FOULMNODDUNRVWHQ 㪍㗆ṙ㧼朋/HDVH摉㛺IJ 

…㑮ⴱ㭹C䮹⃕㒃圊嶈

www.yunitrade.com


7

͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌"%7&35*4&.&/5

Ꭱᰵᬒ


௸ൢ

China Times

ϛ೉

8

㢤㭚ੳᗲȇ&$0/0.:

з‫⊤㉇ࡴݖ‬ใⵁ⮩㈨㊞ ⁽≟Ą丌৮⵲䅤ą䓻ҳ仃Ը͚సⵁ⮩͚ᓰ

ᨇ̓㈭㋀┌൞䖀㽅㔲⢕უ൞ 䖀喑ᰵᬒ喑͚సᰭ๔⮱㈔⇦丌 ৮Юẚ͚㈔䯳౅㜴㢤㭚㈔ੳ/JEFSB ౕ㢤㭚ㅪ㒟ࢁ䂝喑͚㈔ᩣ䈩/JEFSB ⮱㗎‷ȡ ᜽⿸᫩Ꭱ⮱/JEFSB᭜‫ڕ‬ ⤰ⴒऺ⮱స䯈䓟⩏৮ࣷ䇬ᭀЮẚ喑 Ꭱ䟤ਜ਼䵺䊲䕻‫ر‬㒻ٰ喑ౕ Ըͨ㺮䕟‫ܧ‬ऐసუᓋθ⪣ౝܳ䟤হ స䯈䇬ᭀẚࠆ喑ͨ✌⽭➖Ƞ⇦㘯⇦ ᫆Ƞ䓟ẚែ‫⩏ڒ‬৮Вࣷ⩌➖㘪⎽⩏ ৮喑ਜ਼ᒭ‫⤰ڕ‬䊲䕻Ըసუȡ 䕆᭜͚స㈔⇦Юẚౕᢹᣔ⊤ใ ㈔⎽᫦䲏ᄓ⤫⮱ጕ๔⾮ⵡ喑ᨇₑ喑 ͚㈔䯳౅ⱌₐ᜽◧ज㜴స䯈ఈ๔㈔ ੳⰥោ㶎⮱๔㈔ੳȡ ᄺ᫩ₑ⁎ጕ䇴͓䈩喑͚㈔䯳౅ ㍪㷮λᬚ∏⽞喟Ą᜾Ծ䲋፥倅㜵㘪 㜴/JEFSB䖁᜽‫ڞ‬䂅喑ᐧ⿸䰆䈼䬉 ӯȡ/JEFSBౕጡ㺬Ƞ䭬ᵦᐤহ͚ ⁽ౝ࡭᧮ᰶᑤ๔⮱㈔丌ᣎ䈩㘪߈Ꭰ झহ‫⤰ڕ‬䇬ᭀ㋟㊎喑ज‫ڕ‬䲏ᐣѥ͚ ㈔ౕ‫⮱⤰ڕ‬䇬ᭀ㋟㊎喑⢟ᓄ᫝⮱⮩ ᆂᾌᰰȡ͚㈔ᄴ‫⩕ݖ‬㜗䏘䇬ᭀȠߍ ጒȠ৮❹Ƞ⍍䖀ٗࠏᩜᠮ/JEFSB⮱ ᱗ҳ⮩ᆂȡą /JEFSB仃ፚത㵹Ⴥ5PO WBO EFS -BBO‫ݴ‬㶕⹧喟Ąₑ⁎व҉‫ݺ‬ᮜᐐ䫷喑 ጯൡ෋䪤⒈߈ጕ๔ȡ/JEFSB䲋፥ⰸ䛺͚స Ͱ㜠ϋ≟ጯൡ喑̭ⰡౕᄸⅯᑤᰶ߈⮱व҉ ๒ѡ喑㜴͚㈔⮱व҉᭜/JEFSB⤳ᘠ⮱䖥 ᧴喑᭜こव䰆᫦‫⮱⯷ݖ‬᝝⪒व҉ȡą ᱗ҳᎫԸᰵ喑͚㈔হ/JEFSBᄴ㋷ჳव ҉喑ःᓄⰥ䬉Ⱀノ䘕䪭⮱ឦ۳Ⴙ᜽ϑᭀ喑 ͓‫ڞ‬हੳ㼻ϑᭀႹ᜽ᒹ⮱᪡व㼵ްȡᠶ⚔ ࢁ䂝喑/JEFSB⤫ᰶ㗎Პᄴ㎩㎹⪆ౕ‫ڙ‬थ喑 ノ⤳ᆑহノ⤳᫦ᐼ̺⮩⩌䂷ࡃȡ

͚ ㈔ ጕ 䇴 ᣔ 㗎 㢤 㭚

/JEFSB

ₐᰵᅇ᱗㉽᲌喑͚సΠẚᅞ䓻ҳγ仙Ꭱ ⮱Ą䪸䪭㈲ąȡ㢤㭚⪣ౝ᭯䫀ᰵᬒ喑͚ సΠẚⰛ‫◧ݺ‬₏㺼ᵩᰭ倅⮱⊤ใⵁ⮩͚ᓰౕ 㢤㭚ₐᐼ᜽⿸ÿÿⰛ‫⤰ڕݺ‬ᢿऺすѺ⮱ з‫ݖ‬䯳౅აѵ㖜᝸⁽≟⩌প⻾Ⴅ䵅ഌ⮱䴯 ᅃႥᏉÿÿ⨓䊘ᄔᵦ๔Ⴅ喑㜴⁽≟Ą丌৮ 䅤ą็ऺⵁ⮩ϧ਎̭䊤喑‫ڞ‬हក䕍̭ Ը㗹䲍㢤㭚Ƞ䲏ा⁽≟⮱ⵁ⮩ᄓ倁ȡ䕆̺‫ײ‬ ᭜͚సΠẚ㜴⊤ใⵁ⮩ᾌỸ䖁᜽⮱ᰭ◧䛺㺮 ⮱᝝⪒व҉͸̭喑ᰡ᭜з‫ݖ‬㎩ࣨᎡ᫝㺬㭚Ƞ 㒻సȠᘼ๔‫̶ݖ‬Ꮣែ䇴ᒹ喑‫⁎ں‬ा⊤ใ‫ܧ‬ ᝸ȡ

઀ࠂ‫ح‬ᐼ̷喑з‫ݖ‬䯳౅ा‫ݝ‬ൡ⮱̷⮫ Ѻ⁽≟㦄ऺႥᏉȠⵁ⾣ᾌỸ⮱А㶕‫ڙ‬ѵγ ⵁ⮩͚ᓰᎡᏓ⮱Ըⵁ⾣᫦ा喑͚ స份㢤㭚๔Ҭ䮠ᬚȠ㢤㭚ใੳែ䇴ᅭᅭ䪤 +FSPFO /JKMBOEȠ㢤㭚⨓䊘ᄔᵦጯጯ䪤(FFSU WBO 3VNVOEȠ⨓䊘ᄔᵦ๔Ⴅ㦐θ䪤"BMU %JKLIVJ[FOȠз‫ݖ‬䯳౅㦐θ䪤⒅‫ވ‬ぶА㶕‫ܧ‬ ፚγᤚ❹‫ح‬ᐼȡ ౕ઀ࠂ‫ح‬ᐼ⮱㜡䓚͚喑з‫ݖ‬䯳౅㦐θ䪤 ⒅‫⩕ވ‬Ąᠾ᝝ą‫ږ‬Ըႄắ᠙γ᜽⿸⁽≟ⵁ⮩ ͚ᓰ⮱࣌఍ȡЃ㶕⹧喑᱗ҳ̓⩹䰭㺮⩇叩ὐ ⮱Π㸪৮᭜̭Ըጕ๔⮱ᠾ᝝喑Ό᭜̭Ըጕ๔ ⮱ᾌᰰ喑ౕᛶᄺᠾ᝝হៀѼᾌᰰ⮱䕻⼸͚喑 ⁽≟ᄴ᜽◧з‫⮩ⵁ⤰ڕݖ‬倁㈨͚ᰭ䛺㺮⮱̭ ⧝ȡ ᨇз‫͚⮩ⵁ≟⁽ݖ‬ᓰⰥ䬉䇍䇙ϧ䔼䱟喑 ౕ็Ꭱ㜴̓⩹ऱౝ䮏᝭ᾌỸव҉⮱ധ⸻̷喑 з‫ݖ‬ጹ᱈㜴⁽≟⮱㖜㎘ᰡ㋷ჳ喑Ό㘪ํᰡߍ ᎠझࡃȡĄ᜾Ծ̺‫ײ‬ᄴ㜴䴯ᅃ⮱ⵁ⾣ᾌỸᆂ 䪸व҉喑᜾Ծ䖱ᄴ㎩㎹ឬᩙ̓⩹㉇⮱ⵁ⾣㿟

䵹喑ᰡ䛺㺮⮱᭜喑᜾Ծᄴ߈䖭‫⤰ڕ‬ᄵუߍⰌ ᜾Ծ⮱ⵁ⾣౅䮷ȡą㾟䇍䇙ϧ䔼䱟喑㾟͚ᓰ ᄴ仃‫ౕٵ‬ຣ➈丷⃃ȠΠ৮ⵁ⮩হ丌৮Ⴖ‫̶ڕ‬ ๔䛺吋䵅ഌ⮩߈喑Ąౕ䕆̶Ը䵅ഌ喑⁽≟ⵁ ⮩͚ᓰᄴ᜽◧᜾Ծ⮱Ăᮧ߈ᑂ᧻ăȡ᜾ԾⰛ ‫ݺ‬ጟ㋀㦄᝸䪸ᆂ⩏৮ⵁ⮩ጒ҉喑ⵁ⮩᜽᳉䴽 㼵ᰰౕ̺Ͳᒹ䲏ጯȡą ᨇϸ㉦喑⨓䊘ᄔᵦ๔Ⴅࣷⵁ⮩͚ᓰ᭜⁽ ≟⩌প⻾Ⴅ䵅ഌ⮱䵅䏺⻾ⵁᾌỸ喑㾟ᵎক䖷 㖇䯳γ๔䛼స䯈䴯㉇⮱丌৮⻾ⵁ䮏᝭喑≨䎺 㦄็ऺ丌৮ࣷⰥ䬉ᄵẚ⮱ⵁ⾣ϧ਎喑 ᭜‫⤰ڕ‬丌৮ࣷ✌丷ⵁ⾣䯳㓑᝭ౕౝ喑㷘⽞ ◧Ą丌৮⵲䅤ąȡ͚సΠЮす̭⁎ౕ⊤ใ㽚 ⿸ᮧᏘᅞ䖥᧴䛹䕆㸎ȡᄺₑ喑⨓䊘ᄔᵦ๔Ⴅ 㦐θ䪤"BMU %JKLIVJ[FO㶕⹧喑͚స҉◧‫⤰ڕ‬ ᰭ๔⮱Π৮⊵䇨ጯൡ喑ӈᛶ㦄̓⩹‫ܳښ‬͸̭ ⮱ϧऐ丟ຣ喑䕆᭜䲋፥γ̺䊤⮱᜽ᅞȡ⨓䊘 ᄔᵦ๔ႥᒵἯᘼ䕇䕻㜴з‫⮱ݖ‬व҉ᣕࠂ‫⤰ڕ‬ Πẚ⮱䕟ₒȡ ĄౕࣨᎡ̶⁎๔㺼὎⮱䇴⎽ѵᅭᒹ喑䕆 ⁎㜴⨓๔⮱व҉喑㿗ᬻз‫ݖ‬Ă‫⤰ڕ‬㎁㋟ă⮱ ᝝⪒ጟ㋀䔽⑥ᄴ䛺ᓰ䑶ाγ‫⮩ⵁ⤰ڕ‬ȡą䓟 ẚ䘕䇴⌞ΠẚܳᲽፘȠ͚సຣẚࢁᰰ⤳θ䮠 ⍊ᄺₑ㾂‫ئ‬喟ₑ㜶㘪‫⻾⤰ڕ⩕ݖܳٲ‬ឭহϧ ᝺喑᣽ࡴ͚సΠẚ⮱㜗ͨ‫ޢ‬᫝㘪߈喑᭜͚స ΠЮ᱗ҳ䛺㺮⮱᝝⪒᫦ाȡ ᨇᖶ喑ౕз‫͚⮩ⵁ≟⁽ݖ‬ᓰᣈ❹ह᱌喑 ͨ䓓᫦䖱㜶䓓γ͚㢤Πẚ倅〜ⵁ㼻ᰰȡ͚㢤 ‫ږ‬సᄵუᅞ丌৮Ⴖ‫ڕ‬Ƞ⩏ẚ̭倁ࡃぶ䛺㺮੼ 䵹䕟㵹γႥ㶀ⵁ㼻ȡ

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

ᐐॷ"%7&35*4&.&/5

Shenzhou Open University of TCM

㢦‫⺍ڟ‬ግ͜ࡪ๖႕ᎣᲔͩ㢦‫≡⁖ڗ঻ڟ‬᪟ࡲ़͜ࡪ͜㢞Ƞ䦷▧঻ᣗᠮ͉͂ϩ บ᣿ӊε᪈႕ന䃜喌᭞‫≡⁖ڗ‬ᰯ‫ڦ‬㻳ὐ⮳͂䬗ന‫ࡪ͜ڪ‬㢞͉͂ϩ᝼⮳᪈႕ᱩᲳȡ͜ࡪ ጷȠ䦷▧ጷ঻ᣗᠮጷጡ㏾᜿ͩ⁖≡ࡽϩᰯआ⁑䓽⮳㕻͉ȡᎣ᰷᫟႕Ꭳ䊦喌⺍ግ ͜ࡪ๖႕⮳͜ࡪ㢞᪈႕ᄵ౗࣎᰸⮳㠠᪶᪈႕喈̹䄭౟◨ͩ䭮໵᫞➨ͨ⺍ግᕪ䘗喉⮳ഩ ⵯ̹喌෍䃭Д㢦‫ڟ‬䄜᪈႕⮳͜ࡪ㢞䄭⼺喈̹䄭౟◨ͩВᅃ๚➨๖႕ᵐజ喉ȡ ๖႕⮳ጷ䉳Ე㜙ͅ⩻ळ౟ч⻯͜ࡪ㢞ⴔ़႕㔴᪈ᢷ喌ᐯߍ͜ࡪ͜㢞Ƞ䦷▧Ƞᣗᠮ

ᐰᩮᬕ ᬥ䬣喚2014Ꭳ3᰷29ᬔ̺ࡷ

঻㺮ࡪഩⵯへ䄭⼺ȡ‫ܐ‬᭞⺍ግ͜ࡪ๖႕℄͉⮳႕⩎喌ᓆ‫ݟ‬㢦‫ڟ‬Дࣹ‫ڥ‬Ѕ⁖≡้బ͜ࡪ

౟౯喚Geldersekade 67

㢞͉͂႕щ⮳䃓ञ喌℄͉ऽᬏ䰯‫ڼ‬㔲䄄喌ञДⰣᣔ‫ڔ‬щȡ⁑䓽ᗗࣱߏᎣ᰷ᬔ౗⺍ግᕪ䘗ͭ㵻⮳⺍ግ͜ࡪ๖႕ᐯᩭᬔȡ

⩤䄌喚0031-20-5218150

1011 EK Amsterdam 㢦‫ڟ‬䭮໵᫞➨ͨ

䗝ム喚info@shenzhou-university.com

䄕㏵‫ڴ‬შ䄦≾㻷www.shenzhou-university.com

ᐯᩭᬔ⼺ᎾႸᣁ 13:00 ᐯ໺ᣔᒴ 13:30 Ϻ㏼⺍ግ͜ࡪ๖႕⮳᪈႕҂㈪ 14:00 Ϻ㏼䦷▧᭞ັ҄ऀᡔ⇪⫆ߎ᩷⮳ 14:40 Ϻ㏼⺍ግ͜ࡪ๖႕⮳͜ࡪ㢞䄭⼺᪈႕ 15.10 㡥р 15:30 Ϻ㏼⺍ግ͜ࡪ๖႕⮳㺮ࡪഩⵯ䄭⼺ 16:00 ᣿䬝఍ゃ


͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌"%7&35*4&.&/5

9

Ꭱᰵᬒ

᱙❵ఫ❴ԎᖜᲒ⎽喟 %FO)BBH.BSLFUJOH

व҉цѡ


This page is not available online

䰨㾞Tel: 070-8888858 䘢УEmail: info@chinatimes.nl Ƌ䞭㵹Bank: 62.69.72.841 Ƌ⮩㵹䛼喟̶㥙‫ࡰژ‬Ъࡷᰵܷ Circulation:38,000 copies/Bi-weekly ⮩㵹ౝ喟㢤℁Ⱄᓤぶౝ࡭喑ࢄ㝗,-.ੳࠆ㞆䯕ᾌ䂭➖ Distribution:NLD/BEL/DEU/LUX, in-flight at CSA/KLM business class


͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌"%7&35*4&.&/5

11

➦㏓ч䃎ጵ㼐⪾

Ꭱᰵᬒ

.13ч䃎ጵθߎ᝭͚ͧ㢤ੳ្䄨㔲Ⴧ᱌᣽ӈ⼻ߎ৕䄏喑㠒ᗕᰶШ҂⼻ߎ 䬛䷅喑⁏䓻ᗕ㜡‫ܪ‬㜡⩢͚㢤ੳ្

Address:

H.A. Lorentzstraat 11 3331 EE Zwijndrecht Website: www.mpraccountants.nl Phone number: +31 (0)78 62 08 045 Email: info@mpraccountants.nl 5VSOPWFSUBYGPSCVTJOFTTFT PVUTJEFPGUIF/FUIFSMBOET

叨㾍ᘍJessie Mo वцϧ

ᰦᄼᬻXiaoming Cao ч䃎ߖ⤳

䰤㧆ᓤ Raymond van der Putten वцϧ

䉔➖‫ܧ‬ऐ喑෋թ⼻⼻⢴ͧȡ䔆͗℁⢴ग䔯 ⩕λ჏ᝤ䃮ᬻ䉔➖჋䭲̷ጟ㏼‫ܧ‬ऐ⮱ᗲۢȡ ຯ᳉ᗕ⮱‫ڙ‬थౕ㢤‫ڝ‬Вใ⮱పუ᜽⿸喑 㔹Ⴐౕ㢤‫ڝ‬ᰶ͇ߎ喑䗐ᗕᓲ䶨䖢Ⴕ㢤‫ڝ‬㥒͇ ⩠្㥒͇⼻ ⼻喍෋թ⼻ PN[FUCFMBTUJOH喎⮱ᰶ‫ڠ‬㻱Ⴧȡ ຯ᳉ᗕᰶ䉐Шౕ㢤‫្⩠ڝ‬෋թ⼻喑ᗕ㺮 ຯ᳉ᗕ⮱‫ڙ‬थౕ㢤‫ڝ‬ᰶ∕‫ߋڹ‬θั喑݆ᰶ̺ ‫ݝ‬㢤‫ߎ⼻ڝ‬হ⊤‫ڠ‬ノ⤳ᅭ⮱ప䭲ߋ‫ڙ‬ბั⮨ ह⮱㻱Ⴧȡ 䃝ȡᗕчჇ᱌ᩣ‫ݝ‬जВថ䮑ጟᩜЅ෋թ⼻⮱ ្⼻㶕ᵩȡຯ᳉ᗕϻ㢤‫ڝ‬ᓄ‫ڞݝ‬हҀ‫ڲ‬䉔➖ ෋թ⼻হౕ㢤‫ڝ‬᣽ӈੳ৮হ᰺ߎ হ᰺ߎ⮱ӈᏁ喑ᗕ䰭㺮ౕ⃼͗႐Ꮣ᱘᣽ϑ‫ڞ‬ ຯ᳉ᗕౕ㢤‫ڝ‬᣽ӈੳ৮ᝃ᰺ߎ㐆̭უ㢤 हҀ‫ڲ‬䘕ӈᏁ⮱⩠្ฝᬻ 0QHBBGJOUSBDPN ‫ڙڝ‬थ喑̷݆࣌喑ᗕ䰭㺮ᩜЅ㢤‫⮱ڝ‬෋թ⼻ NVOBVUBJSF MFWFSJOHFO喎ȡₑ⩠្㶕जВϻ CFMBTUJOH UPFHFWPFHEF XBBSEF CUX ȡ♣ 㢤‫ڠ⊤̻ߎ⼻ڝ‬ノ⤳ᅭ⮱ప䭲ߋ‫ڙ‬ბั㣤 㔹喑䔆͗ᩜЅ෋թ⼻⮱䉐Шᒭᒭ㷘䒙⼨㜠䉚 ᓄȡ Νੳ৮ᝃ᰺ߎ⮱჏ᝤȡᢏऒ䄊䄡喑ᗕ⮱჏ᝤ 䰭㺮ᩜЅ෋թ⼻喑㔹䲋ᗕ⮱‫ڙ‬थȡౕ䔆⻺ᗲ ෋թ⼻䔭⼻䄤Ⅿ ̸ۢ喑ᗕ⮱ࣾ⺕̺Ꮑ࠲क़෋թ⼻ȡₑ෋թ⼻ ຯ᳉ᗕ⇎ᰶ䉐Шౕ㢤‫្⩠ڝ‬෋թ⼻喑ѳ 䉐Ш䒙䃖⮱㻱Ⴧग䔯⩕λຯ᳉჏ᝤ᭜ౕ㢤‫ ڝ‬ᗕᘠ䔭ఋ㢤‫ڝ‬෋թ⼻喑䗐⩠្⮱⼸Ꮌः۠λ ᰶ∕‫ߋڹ‬θั⮱Ю͇ᝃ∂ϧ⮱ᗲۢȡຯ䲋䔆 ‫ڙ‬थ∕‫ߋڹ‬θั⮱᝭ౕపუȡຯ᳉‫ڙ‬थ⮱∕ ⻺ᗲۢ喑ᗕᅞᓲ䶨ౕ㢤‫ڝ‬䔈㵹෋թ⼻⩠្ȡ ‫ߋڹ‬θั䃫ౕ⁔Ⰼ᜽অప喑ᗕ䰭㺮ाᗕ᱙ప ⮱⼻ߎহ⊤‫ڠ‬ノ⤳ᅭ᣽ϑ䔭⼻⩠䄤喑‫ڙ‬थ̺ ౕ㢤‫ڝ‬䉚Νੳ৮⮱෋թ⼻ ̭Ⴧౕ㢤‫ڹ∕ڝ‬ȡຯ᳉ᗕ⮱‫ڙ‬थౕ⁔ⰌВใ ຯ᳉ᗕϻ̭͗㢤‫⮱ڝ‬ӈᏁੳั䉚Νੳ৮ ⮱పუ䃫ᰶ∕‫ߋڹ‬θั喑ᗕजВౕ㢤‫ڝ‬᣽ϑ 㔹́ੳ৮⪆ౕ㢤‫ڝ‬喑䗐͵ӈᏁੳчᩣः෋թ 䔭⼻⩠䄤ȡ‫ڙ‬थᓲ䶨‫ౕٵ‬㢤‫ߎ⼻ڝ‬হ⊤‫ڠ‬ノ ⼻ȡຯ᳉ᗕҬ⩕䔆ψੳ৮҉ͧੳ͇⩕䕁喑ᗕ ⤳ᅭ⮱ప䭲ߋ‫ڙ‬ბ⮨䃝ऻ᝺ᰶ䉱ᵩ᣽ϑ⩠ जВा㢤‫ߎ⼻ڝ‬হ⊤‫ڠ‬ノ⤳ᅭ喍#FMBTUJOH 䄤ȡ EJFOTU喎᣽ϑ෋թ⼻䔭⼻⮱䄤Ⅿȡ䛺◦᭜ᗕ 䰭㺮ᠮᰶ̭ᑍᵩᐼₐ㻱Ꭳᰶ∕ᬻ෋թ⼻䛾䷊ ͡ᬣᐣ᱌Ѕ ⮱ࣾ⺕ȡຯ᳉ᗕ䉚Νੳ৮ᎣᄳႰЙ䓽䔮‫ݝ‬ओ ຯ᳉ౕओ̭᜽অప᣽ϑ⮱䔭⼻⩠䄤㷘ᐣ ̭͗⁔Ⰼ᜽অప喍℁ຯᗕ㜗ጞ⮱‫ڙ‬थ喎喑䔆 䄜γ喑ᗕजВ⩠䄤෋թ⼻ᐣ᱌⩠្ȡ ᆋλౕ‫ڞ‬हҀ‫ڲ‬䘕⮱ӈᏁ喑ӈᏁੳҬ⩕⮱෋ ຯ䰭ᰡ็Ԏᖜ喑䄤㖁㈨᜾Й喟 喍喎 թ⼻⼻⢴ͧȡ఍ₑ喑ӈᏁੳ̺чाᗕᩣः ᝃJOGP!NQSBDDPVOUBOUTOM ෋թ⼻ȡ

䃫ౕ㢤‫ڝ‬ධใ‫ڙ‬थ⮱㥒͇⼻ ෋թ⼻

(Source: answers for business)

ិ䉔➖䓽䔮‫Ⰼ⁔ݝ‬Вใ⮱ౝ᫦喑䔆ᆋλ

Გ⎽BOTXFSTGPSCVTJOFTT

͚స͸უ䶔੼‫ڙ‬थ

  ᱙Ꮔ➦㞟丽丌౴⩞ౕ͚స㖅㿸⮱࡮久ऺ➦ᐇͨ⤳

᭒႐ᐇፘᣕϸ➦㞟丽

̳Φຽચቑಛ ⩠ 㿸 ͚ స ㅪ 䁶 Ƞ 䓓 ⤳ 㢤 㭚 ᅲ ⪆ Ƞ ⼨ℾθࠆȠ⮩䖭㿸‫ܪ‬Ƞऐ䂜হ㔨䂜Ƞ ℾθ∂ᒸθࠆ喠 ੳ ࠆ 㔰 ᄌ হ 㻭 ‫ ٶ‬Ƞ ጯ ൡ 㿬 ⵁ Ƞ ᐧ⿸‫ڙ‬थȠែ䇴ノ⤳Ƞ᠈㖅হദ㽀ϧ᝺ ᄵẚ㽚㼵Ƞ䪸⮩㋟〆হ㋟〆Ⴖ‫ڕ‬㋚䂤ȡ

XPL༬ॏ

*+$,-.&4.6,"... *+"

20.50

⁽ٰϧ 䴽㼯◧Ҡ 䕞̭㜠䕞ఈ

22.50

⁽ٰϧ 䴽㼯◧Ҡ 䕞ρ㜠䕞ᬒ ‫ئ➦〒ٿ‬喍ኄ喎 䕞̭㜠䕞ఈ⁽ٰϧ 䕞ρ㜠䕞ᬒ⁽ٰϧ

๔䭳უ፥㤉ͧ䒛ᢏӈᏁ喑̺Ԋ䃮⃼ᬒᝃ‫ڕ‬ᬣӈᏁȡ В丽ᶐ͚ᥳᩫͧ۳ȡ䄤䶫჏∕ᘼ䮼ᬣ䔶ःȡ

आࡒ༬ॏ

22.95

͚స͸უ䶔੼‫ڙ‬थ᧮ᰶ㋀侄䅽ჹ⮱䶔੼ࣷऱ⽛ᄵẚᒸፘহ㔨䂜ϧ਎ȡ ᗕजВ⩕ᮛ䕇㾞ȠᐐᲞ㾞Ƞ㢤㭚㿋Ƞᝃ㠞᪴㜴᜾Ծ㖜㎘ȡ

24.95

       

⁽ٰϧ 䴽㼯◧Ҡ 䕞̭㜠䕞ఈ ⁽ٰϧ 䴽㼯◧Ҡ 䕞ρ㜠䕞ᬒ

   ! "#  

(BHFMEJKL "+6USFDIU .BBSTTFO

5FM喟'BY喟

࿪̄ฎІJOGP!NBMMFKBOOM㋟౭XXXNBMMFKBOOM

᠈㿸

$  !   %  # 

       #

 % &   # #'    ( #   #    #   % ) (  # (     

䆗㤜სᰰᐠ喑ს䪸⮫ፚ喑ឬᣒสアૉს喑 ⩌ᬒ≫ᄺȠੳࠆȠᰰ䂝ს㿸ぶऱᐼს㿸

₎䓻ᗕҳ䰨䀛㾏হ䴽㈱ *GZPVBSFJOUFSFTUFE QMFBTFDPOUBDUXJUIVTGPSNPSFJOGPSNBUJPO 䰨㾞1IPOF  ‫'ⱌנ‬BY  ᝸ᾌ.PCJMF  䰨䘢&NBJMJOGP!IPNFPGDIJOBOM ㋟䴮8FCTJUFXXXIPNFPGDIJOBOM


௸ൢ

China Times

ϛ೉

12

㢤㭚᫝㖋ƌ-0$"-/&84

๔㺼὎⮱ຠᕔऄ㭽㿬ᴒ㉽᳉‫ڙ‬ѵ 㢤㭚ྒྷຠऄ㭽ᒲᗲ⇮௡䛺 ᵦᨇ̭䴲⩞⁽Ⰼ᝭҉⮱⁽≟㺼὎⮱㿬 ᴒ喑ᰶ⮱㢤㭚ຠᕔᰫ㋀᜽◧ᯡ߈ᝃ㔲ᕔ ᯡ߈⮱ऄრϧ喑䖍䖍倅‫℁⮱≟⁽ܧ‬⢴喠 ̺䕻喑㢤㭚ຠᕔ䐰็൞䂓ȡ ౕ㢤㭚᫦䲏喑ຠᕔ䖚ऄᯡ߈็ౕጒ҉ᝃ 㔲უᏚ⮱ൡवȡ⩞᫩㢤㭚ຠᕔ䐰็ใ‫ܧ‬ጒ ҉喑᝭Вऄ‫ݝ‬༮㘲⮱ᾌᰰΌ๔ᓄ็ȡ ౕᕔӢ⟜᫦䲏喑ᰶ ⮱㢤㭚ຠᕔ䘪ᰫ ㋀䖚䕴䕻ᑤ㵹᧮៞Ƞᣒ२হ䏘倁ᣒ㼥ぶぶ⮱ ᅤᅙ喑倅᫩⁽≟⮱℁⢴ȡₑใ喑ຠᕔ㷘 䌌䎑⮱Ըᵵ㢤㭚᫦䲏Ό倅᫩⁽≟Ꭰ౴ⅡᎠȡ ̺䕻喑㢤㭚ౕθ⮩͸ᒹ⮱㇫⺋ᓰ⤳᰺ ࠆȠᩣღぶ᫦䲏ևᓄ䐰ສȡ

◼‫ٸ‬㭚ᅭࠏᑂ̺␬ 㢤㭚䘕䪤៿㊂‫ܧ‬ፚ㉏๾‫⃅פ‬ϧດ䕸

䕆䴲㿬ᴒ䯕ᾌ㽗੼γऺ㜠₟ ⮱㢤㭚ຠၽ喑Όౕ⁽≟Ըసუᆂ䪸喑̭‫ڞ‬ ᰶϧऄ㽗ȡ ౕ⁽≟喑ᨇ㿗ᰶ⮱ຠᕔᰫ㋀㷘ᑤ༓ȡ

ᒵ䇨᭯䫀喑䰭㺮̭Ը̭Ըౝ䕐ᣒ䊤ҳ喑θᒹ ࣵ㺮̭Ը̭Ը⮱៳䪸ȡ ᰵᏂ⮱ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰᰶ̓⩹̷Ըసუٰ 仃ࣰߍ喑࠲᠙㒻స㍪㊞ດጡ仙Ƞ͚ససუͨ ፚ㓿䓾Ꭰぶȡ

ጯ䂝ᰰ䖥㜶䴽⍙喟$%" 䵅‫ٵ‬

⹧䖧᛫喑ѳ᭜⤳㼐䘕䪤হ‫↧⮱ͨڙ‬Ⴧȡ 䘕䪤⮱↧Ⴧ᭜‫ڔ‬䫐⮱̭㜡ᘼ㺸ȡ ᨇ㢤㭚ດ༁ᰰ㜴ጟ㋀២䖁㉏๾⮱䕸ࠂ਎ ⮱ᣒ㼥喑Ⴖ‫ڕ‬䖱᭜㘪ํᓄ‫ݝ‬Ԋ䁶喑ΌⰥԎӱ ᫦ᰰ㎩㎹᣽ӈ䕆⽛Ԋ䁶喑̺䕻喑㢤ດ༁ᰰΌ ‫ݣ‬Ⴧγ‫⤫ܧ‬㋷ᕒᗲ⇮᭯Ն⮱㼵ްȡ

̓⩹㦄ऺ⮱ᠴᤛუ⊤̮᭜㢤㭚ϧ喑ᰭ䓾 ᣒऄᣎ㽗㶕⹧喑̺‫ں‬ᨁШ㢤㭚⮴უϑ䴬Ἧ౅ ⮱ᠴᤛ喑͓হἯ౅̭‫ږܭ‬᫤喑࣌఍᭜Ѓ㻧ᓄ ऄ䓞喑Ἧ౅⮱㋀⤳̺‫ں‬䛺㻃Ѓȡ ⊤̮䪤䖁ᎡᨁШ㾟Ἧ౅⮱仃ፚᠴᤛ喑 㔹⩏⩌㶊⾮⮱࣌఍ౕࣨᎡἯ౅᜽⿸䕞Ꭱ ⮱᭯Ն喑Ἧ౅⮱倅ᆑᅲ♣♎ϧⴒᰰЃ喑䕆䃀 Ѓᙌ‫ݝ‬䰐Вᓺऄȡ 㜗Ꭱ䪸໸喑⊤̮䖱ớ㛧Ἧ౅⮱ớ䂪 ᠴᤛ䵚䟉喑⤫ౕЃ㺮䔭ఋ䕆Ը䵚䟉喑ѳ᭜Ἧ ౅᫦䲏̺ᣒऄȡ ̺䕻喑Ѓ㜴Ἧ౅͚⮱Ἧ᝸䖱Ԋᠮ㞜ສ⮱ 䬉ӯ喑Ἧ᝸ԾႶ᚝Ѓ喑ጹ᱈Ѓఋҳ㎩㎹ᠴ

ᤛ喟Ąҍ̺᭜ᠴᤛ㋀⤳Ծ喑㔹᭜ᠴᤛ䴠Ἧ უȡą Ἧ౅倅ᆑ᫦䲏ᄺ᫩⊤̮⮱↧Ⴧহ㶕䖁⮱ ᫦ᐼ⌞㶕๞᱈喑⮩㶕㖟ᬻ㶕⹧喑Ϻ♣₎䓻⊤ ̮喑䖭㿸⊤̮ᨁШᠴᤛȡ Ἧ౅⮱㖟ᬻ䖱䔼䱟喑ᄓ䯈̷᭜⊤̮⮱̭ ψᐧ䂝↿ᰶ㷘ᣒ㈺ȡ ⊤̮হ㾟Ἧ౅⮩⩌㶊⾮喑ጟ㋀̺᭜す ̭ఋ喑ᎡЃጟ㋀఍◧ܳₔ䰏䪸Ἧ౅̭ ⁎喑Ꭱ᝺䛺䔁Ἧ౅ȡ ᰵᬒ᭜⊤̮⮱䕞₟⩌ᬒ喑㾟Ἧ౅ౕ 㛶ᰥ̷ाЃ㶕⹧⺊䇭ȡ

๘ྒྷ Ꭱ֤ः᪆ᰰ 㥙⁽ٰ

77% হ 17%" ᭜䑥უ ̭Ъ⩞㿬ᴒᾌỸ#.$᝭҉⮱㿬ᴒ䖥㜶ᒏ ࠏ㿬ᴒᰵᬒ⮩㶕喑䶜⹧᱙ᅳ䖥㜶‫ڕ‬సᕔᩬ 吕77%হ17%"ᄴ᜽◧๔䑥უ喑‫ږ‬吕Ⱋ‫◧ݺ‬ ₏喑ग᭜ᰶ⮱䖥ℾ䶅ᘼែ‫⺕̭ڣ‬喑㔹ఈ Ꭱ‫⮱ݺ‬ౝ᫦䖥㜶喑‫ږ‬吕౴ᰶ⮱䖥⺕ȡ ܳᲽ㾺◧喑䕆᭜䖥ℾᄺ⪣‫ڔݺ‬䫐ᩬゃ̺ ␬⮱㶕⤫ȡ࣌ҳ‫ږ‬吕⮱ᩜᠮ㔲喑ᰶ⮱ጟ㋀㶕 ⹧䑶ाओใ⮱ᩬ吕ȡ

㢤㭚倁㗟䘕䪤4DIJQQFST↧Ⴧ喑̺‫ݺ‬ᒭ ӱ㒲᫜㉏๾‫ܧ‬ፚᰵᬒ‫⃅פ‬ϧດ䕸ᰰ⮱䪸ᎂ ‫ح‬ᐼ喑⤳⩞᭜̺␬ᰭ䓾ӱ㒲᫜䏺䮷ᄺ◼‫ٸ‬㭚 ⮱Ϋ䴽喠㢤㭚⢸ბ⮱.BSHSJFU‫ڣࣷͨڙ‬๘ྫྷ 1JFUFS WBO 7PMMFOIPWFOΌ҉‫ܧ‬हὐ⮱↧ Ⴧȡ㢤㭚ດ༁ᰰ㋀⤳(FSBSE %JFMFTTFO㶕

㢤㭚䛾❹ᠴᤛუহ⮴უἯ౅䊤㶊⾮

ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ㢤㭚Ռ⩕㠞స఺‱ ̭ឦ㠞స఺‱ᓋ՘᪓䕸‫ݝ‬γ㢤㭚喑䕆᭜ ⩕᫩ᰵᏂ㜶䓓⮱ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ⮱喑࣌ҳ⩕᫩՘ ᪓ດ䕸喑⩞㢤㭚ा㠞సᩬᏉՌ⩕ȡ 䕆ឦ఺‱ᢿ䊤ҳ䋠䋠ᰶ‫ڙ‬䛹䪤喑ͨ㺮⩕ ᫩ᄮ䣃ᰰ䂝⮱͚ᓰൡౝ̓⩹ᰰ䂝͚ᓰ8PSME 'PSVN喑ᅳ᭯ₑ㮂‫ڕ‬䲏ᄮ䪶ȡᢿ݄䕆ψ఺‱

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

Ⱋ‫ݺ‬喑㮂᫩䵅‫ٵ‬Ѻ㒛⮱᭜$%"喑ᵦᨇ‫ݝ‬ Ⱋ‫◧ݺ‬₏⮱䴽⍙喑㾟吕जВ⢟ᓄ⮱ᩜᠮ 㔲ȡ%Ό䌌77%ጛ̺็喑̺䕻喑ᄺ᫩㾟吕 ҳ㿗喑͓̺ツ๞᪄ȡᢿใᩬ吕177䰃♣ग᭜ ᓄ‫ݝ‬䖥ℾ⮱ᩜᠮ喑ѳ᭜㾟吕‫➆⊤ౕײײ‬ হ"MNFSFࣰ䖥喑᝭В̺ღᔪ㻃ȡ ᄼ೻ጯ̭㝙䖥ℾ็ᆙᘼౝ᫦ᩬ吕ȡ

⊤➆%PPQTHF[JOEF᪆യ⮱ノ⤳ᆑ䁶 ᄓ喑ᅲѼౕ7PPSCVSH⮱̭ᄺ๘ྒྷౕ䕻ࣨ Ꭱ᭯䫀‫ڔ‬喑̭‫ڞ‬ᓋ᪆യ⮱䡏マ͚Ⰹःγ㥙 ⁽ٰȡ䕆ᄺ๘ྒྷౕ᪆ᰰ͚ᨁШ䛺㺮㖤ࠆ喑⩤ ⮱ノ䇎ࠆ喑͸ᒹ⩞‫ڣ‬๗๗ᣒШȡЃԾ䘪ᄴᒵ ๔᪥Ⱋ⮱䴲䑶‫ڒ‬㜗ጞ⮱䈙ᝣ喑⩕᫩ᩜЅ㜗 ጞᬒ፥⩌≨䪸ᩜহใ‫ܧ‬र૊ぶぶȡ 䕆ჄԸᵵ᭜ࣨᎡ⮩⤫⮱喑ౕₑ͸‫ݺ‬喑䪤

䖁࡮Ꭱᅲ♣♎ϧᜤ⪾喑ӊ♣ԎШ‫ږ‬ϧȡࣨᎡ ᵵ⮩͸ᒹ喑๘ྒྷ‫ږ‬ϧ̭Ꮣឬ䀫䔭喑ѳ᭜ ᒹҳࣺᗁ喑᫩᭜᪆യノ⤳ᆑ̺ᓄ̺൞䂓㮂 ⤳ȡĄិ㜗ጞϧᤗ̷‫∂ݝ‬Ꮪ̺᭜᜾Ծ⮱㓿ᚐ և∂喑̺䕻ധ᫩᪥Ⱋ͸ጕ๔喑̺ᓄ̺䕆ὐ ևȡą᪆ᰰノ⤳ᆑ͚⮱8FTTFMJOL㿗ȡ ࣨᎡ⮱̭䴲㿬ᴒ䶜⹧喑㓖ጒ㉱㎁͚⃼Ꭱ 㷘Ⰹ倅䖁㥙⁽ٰ喑็᪥᭜䇎ᩬ᝭◧ȡ

ᐐॷ"%7&35*4&.&/5

೿ᚇ۹! ೉៌༉Ԫ‫ڍ‬ড় Korte Molenstraat 15 2513BM Den Haag Tel:070-3653388 Rabbijn Maarsenplein 2512HJ Den Haag Tel:070-3642192

ᩫ下⤳ᘠ‫ڞ‬䅞‫⼸ݺ‬

Ӓᒵӈॵ

ALL YOU CAN EAT

!

໽ਟ0૯Ы0‫ڪ‬୫

22.50Ѻ䊤

႓ᎡᏓす̭႓᱌ᐭ໸᠈⩌

໠ཾ2‫ں‬ԑ ᤥၹ˗‫ڎ‬తి‫ޏ‬ᄊ̡ඟஔᐲѣྠᇫழ ិಖྠஔెἻஔᐲஔߦЯࠔˁӒ̛Ἳ ʽ๒Ἳງ‫ڢ‬኎‫ڎ‬Яʷጳஔᐲۢ࣊᧘ག ࠵ߦᠫູС̚Ἳ᠏᧚Տ൦Ǎ

ӨԒᗺԒ ᜸ ᐶ੦‫ݾ‬ຊ෽ ᠈㿸(FWSBBHE ⇦䡸Ƞ༮កȠᐇᝬຠጒऱ̭ऺ Frituurkok/ober/ keuken medewerkers


www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

௸ൢ

China Times

13

-0$"-/&84ƌ㢤㭚᫝㖋 ϛ೉

ᐐॷ"%7&35*4&.&/5

㢤㭚‫ڔ‬䫐䬉∕ӱస㜶ࠂ ใ䪤⽞㋀┌‫ݣ‬㷮⮱᤺๞ӱ㒲᫜㺮๔ᓄ็

㢤㭚‫ڔ‬䫐ᄺӱ㒲᫜ౕ◼‫ٸ‬㭚੼䵹͚⮱⿸ ൡহ㜶ࠂ⌞ܴ䬉∕喑➦‫ݒ‬ᄺӱ㒲᫜‫ٸ◼ڢܧ‬ 㭚⮱,SJN㶕⹧γ倅Ꮣᨁᚯȡ ใ䪤5JNNFSNBOTᭌ᱌̭‫ݝ‬ጰ傜උ❫‫ܧ‬ ፚ⁽Ⰼใ䪤ᰰ䂝͸‫ݺ‬㶕⹧喑⁽Ⰼᄺӱ㒲᫜⮱

㜶ᣗ͓䲋᭜♎߈⮱喑⁽Ⰼᄺӱ㒲᫜๖♣⅐⮱ ӊ䈡Ό᭜जВ䕇䕻ओใ⮱䕁ᒾःА⮱喑㔹ӱ 㒲᫜ࢨ䰐В䓲䕌ౝᄸឫहὐ⮱჏ᝣ喑ᓋ㋀┌ ̷ҳⰸ喑ӱ㒲᫜䖚ऄ⮱᤺๞㺮䐰⁽≟⮱๔ȡ Ѓ㿗喑ӱ㒲᫜ӊ䈡⁽Ⰼ⩇᫩⁽Ⰼӊ䈡ӱ㒲 ᫜ȡ ̺䕻喑ใ䪤ᑤ㿬喑⤫᭯᣽‫ܧ‬㏼≻‫ݣ‬㷮◧ ᭯ᅇᬖ喑䖱᭜㜡߈᫩ใϑ⮱㼐↧喑࠲᠙䃀◼ ‫ٸ‬㭚⪣‷㔲হӱ㒲᫜ϧᄺ㾞喑㔹స䯈⹫ᰰΌ ⪣‫߈ڕ‬В䊡喑Ӱ᜽ใϑ㼐↧ȡ 㢤㭚྿倁㉈㉈〆ౕ㺬᫦⿸ൡ൞䖀◼‫ٸ‬㭚 ᅭࠏ喑͓ϸ㉦γ㶊⾮⮱ҳ⩞ȡ 㢤㭚సᰰᰵᬒᅞ◼‫ٸ‬㭚ᅭࠏহใ䪤䕟 㵹γ䓜䀃ȡ

㠞ㅺ叾ϧᄻ⑁Ȩ◧ມ࡮ιᎡȩທດ᫜ࢎᰭҠᒞ❴

㢤㭚ࢇ➖乕仙̷⹧ສ

すᅳດ᫜ࢎນ䴿ນ‫ౕ⻛ڥ‬㒻స≈ᱶ⸜ 㜶㵹喑‫͚ڣ‬喑⩞㠞ㅺ叾ϧᄻ⑁ट㦯๘•叒๻఍ 喍4UFWF .D2VFFO喎ᵦᨇᄼ㿗ᩦ㌕⮱䰨ᒞ

Ȩ◧ມ࡮ιᎡȩ喍:FBSTB4MBWF喎喑⢟ ᓄ᱙ᅳດ᫜ࢎĄᰭҠᒞ❴ąນȡ 䯕ࢠ喑䭬໳᫜➦ͦጯ⿸ࢇ➖乕აѵ喑䈩 䇤叒๻఍⮱‫ږ‬፲҉৮喑͓↧ჇౕϷᎡᰵ ᬒा‫Ⱬڙ‬ᆂ‫ܧ‬ȡ‫͚ڣ‬喑̭Ը҉৮᭜̭፲ᩊᒞ ⚔❴喑ओ̭Ը҉৮3VOOJOH 5IVOEFS᭜̭⃢ 䪤ܳ䥅⮱ᒖ㞟ⴚ❴ȡ㾟ࢇ➖乕࣌‫ٵ‬ጟ㋀᧮ ᰶ叒๻఍⮱̭Ը҉৮ȡ 叒๻఍ౕ՘᪓হ䭬໳᫜➦ͦጒ҉喑ᬏ᭜ 㬊㶀უΌ᭜ᄻ⑁ȡЃ⮱๗๗#JBODB 4UJHUFS ᭜㢤㭚ϧ喑᭜Ը᪴ࡃឦ㾂Ⴅ㔲喑๘ྒྷ䑗≮ౕ ՘᪓হ䭬໳᫜➦ͦᅲѼȡ

ṷ⒁ㄗᰰ㺸㢤㭚‫ޜ‬仃Ⱕ喟◧ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ‫ڞ‬हߗ߈ ͚ససࠆ༁਎ṷ⒁ㄗᰵᬒ̸ࡵౕ㢤 㭚⊤➆ᰰ㺸㢤㭚‫ޜ‬仃Ⱕ䭬ᢕ❫ȡ ṷ⒁ㄗ㶕⹧喑͚㢤ᐧϑᎡҳ喑‫ږ‬స䬉 ӯःᓄ䪤䋠䕟ᆂ喑ऱ䵅ഌव҉᜽᳉䅽ⷖ喑㢤 㭚䕐㎹Ꭱ᜽◧͚సౕ⁽Ⰼ‫ڔ‬すι๔䇬ᭀ๒ ѡȡ͚᫦䈷䈋㢤᫦⽺Ả䕟ः⮱ᄺ㤜ᩬゃ喑䶅 ह㢤᫦ߍᑤ倅ᆑϑᒭ喑⮩ᤛ‫ږ‬స‫ڕ‬᫦Ѻο㖜 ο䕇ٗࠏ喑ᨡ๔ࠆᄓव҉喑ჳܴϧ᪴ϑ≮喑 ͓ᅞᣕ䕟͚⁽䬉ӯহ㋀䇬व҉ぶߍᑤ⏊䕇ࢁ 㿬喑ᣕࠂ‫ږ‬స䬉ӯহ͚⁽䬉ӯ‫̷ں‬᫝झ䮻ȡ 㢤᫦◧㢤㭚ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰևγ๔䛼ࢀᰶ᜽᩵⮱

ㅹ‫׆‬ጒ҉喑͚᫦䶅㜴㢤᫦হ‫ڣ‬Ѓऱ᫦̭䊤◧ ምᰰःᓄ᜽ߌ‫ڞ‬हߗ߈ȡ 䭬ᢕ❫㶕⹧喑㢤͚䬉ӯ⮩ᆂ㞜ສȡ㢤᫦ ⛞ܴ᱌ᒲ͚స䵅ᄻϧ㽗㢤喑䶅㜴͚᫦‫ڕ‬䲏⌞ ࡃऱ䵅ഌव҉喑䕟̭ₒ᣽倅‫ږ‬స䬉ӯⅡᎠȡ 㢤᫦ലᠮ䇬ᭀ㜗⩞ࡃ喑ࣺᄺ䇬ᭀԊ䂤ͨ㓖喑 ᄴ⽺Ảᣕࠂ⁽͚䬉ӯःᓄᰡ๔⮩ᆂȡ㢤᫦ᙌ 䁊͚᫦ᄺ㢤㭚ͨ䓓ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ⮱ᩜᠮ喑ᄴ㎩ ㎹㜴͚᫦Ԋᠮჳܴ⏊䕇ȡ हᬒ喑ṷ⒁ㄗ䖱ᰰ㺸γ㢤㭚ใϑ๔㜐㦯 㣘ᰩ᫜ȡ

㢤㭚⇨Ⴖ䂷ࡃ̺๔ ⩞ౝ᫦ᩬᏉȠ䂓᫦Ƞ͚๛㊞㼵ᅭহथ∂ 䘕‫ڞ‬हև⮱̭䴲ᎡᏓ㿬ᴒ䶜⹧喑㢤㭚⇨Ⴖᗲ ⇮⪒ᰶ̸䭺喑ࣨᎡ⮱㢤㭚ϧᰶႶ‫ڕ‬ᙌ㻧喑 ‫ڤ‬ᰶ̺Ⴖ‫ڕ‬ᙌ⮱ᰶ喑̭Ꭱ‫ݺ‬ᙌ‫̺ݝ‬Ⴖ‫ڕ‬ ⮱ጯℾगᰶȡ ̺䕻喑᜽◧⃭ซ㒗ᵵऄრϧ⮱᪥ႄ⍈ ᄾ喑ࣨᎡᰶ⮱ጯℾ᜽◧䕆䶋㒗ᵵ⮱ऄრ ϧ喑䐰‫ݺ‬Ꭱ̸䭺γ̭Ը⮫ܳ吋ȡ➦‫ݒ‬᭜⃭ซ

↪䏷⮱Ըᵵ̸䭺ȡ ᰶ⮱₟В̷㢤㭚ϧࣨᎡ䖚䕴䕻ᯡ ߈ᝃ㔲䇎⩏⁧㽽ぶ㒗ᵵ喑হࣨᎡ̭ὐȡ ̺䕻喑᜽◧㋟䌜㒗ᵵ⮱ऄრϧ⮱᪥ႄࣨ Ꭱᰶ᝭̷ࡴ喑ᓋ‫ݺ‬Ꭱ⮱෋ߍ㜠喑ͨ 㺮᭜㋟̷䈩➖㷘但ȡ 㷘‫⩕ڿ‬䏘Ъ⮱ऄრϧ⪒ᰶ⍈ᄾȡ 䕆䴲㖜व㿬ᴒጟ㋀䕐㎹䕟㵹γᎡȡ

厬➦ͦࢄ〆‫⩤ږ‬ၽ⪾㜗⃧ ᰵᬒᮇ̷喑厬➦ͦࢄ〆ᰶ‫ږ‬ϧౕ▘䏷 伈䓾⮱᭯Ն䌠̸䌜䏹喑㉽᳉㷘㵹䕟͚⮱▘䏷 䏸₨ȡ⪣᭯ᰶ‫נ‬㼭㿗᭜‫ږ‬ϧ᭜⣖➦ឭ㶕⑁喑 ▘䏷ҳγҳ̺ࣷ䏟䖬ȡ ѳ᭜喑⁎ᬒ厬➦ͦ䂓᫦⽞喑ᒵ๔ज㘪᭜ 㜗⃧㵹◧喑Ⱋ‫ݺ‬Όጟ㋀᥋⌲ẇ‫ږ‬ϧ⮱䏘Ъ喑

ѳ᭜ᛶ䖧ᆙ㺮Ⅿ̺Ӭ‫ڙ‬ѵȡᰶⰛ᧷㔲⽞喑ౕ ▘䏷‫ݝ‬ҳ᭯Նⰸ㺸̭ϧ‫ݨ‬ᘼ䏧ౕ䌜䏹̷ȡ θᩲ⮩⩌ᒹ喑̭Ꮣ䕍᜽厬➦ͦ▘䏷ϑ䕇 ։␜ȡ▘䏷⪣᭯ᰶ็Ѻ΅჏喑䥢䌜‫ڙ‬थ ⩕ጡธិЃԾ䔮‫͚ݝ‬๛▘䏷〆喑ᤈ΅γ‫ڣ‬Ѓ ▘䏷ȡ


௸ൢ

China Times

ϛ೉

14

㢤㤜๖ౝƌ$)*/&4&$0..6/*5:

ጫᎄࠊ䕻假ⰶ 㢤㭚⁽≟‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ㜶㵹ᚣ⺊̶‫ژ‬ᮇᰰ

Ą&BTU.FFUT8FTUą ̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔᣕϸ䙿ᰰ ᱙൞㽅㔲 ᰵᬒ喑Ѻ᫩А❫๘➦⮱̷⊤咺㭻 䪭๔䙿Ꮔ㜶㵹γĄᲞ᫦䕴㺸8FTUąᣕϸ䙿 ᰰȡ厬➦ͦጯᩬᏉȠ㺬㢤㭚ใੳែ䇴ᅭȠ⊤ ➆ጯ᫲䕷ᅭȠВ͚ࣷใ䇴Юẚ⮱А㶕ᛶ䖭‫ܧ‬ ፚγₑ⁎ᣕϸ䙿ᰰȡ

᱙൞㽅㔲 㢤㭚̭Ըᒵᰶ➦㞟⮱‫౅׾‬㉱㎁ÿÿ⁽≟ ‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ喑ᰵᬒᮇ̷ౕ◼➦߿ᩜ๔Ⱬ 㒻丌͚ᓰ㜶䓓ᚣ⺊̶‫⮱ژ‬㖜₎ᮇᰰ喑๔㈱ ऺ‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ⮱໽໦ࣷ‫ڣ‬უϧ喑ࣰߍγ 㖇ᰰȡ͚స份㢤๔Ҭ乕䵅θ䘕ͨШ台⦈喑В ࣷ㠒᎟‫ٱ‬ᑌ‫⮱౅׾‬䇍䇙ϧΌᛶ䖭ҳ‫⤫ݝ‬ൡ喑 হ໽໦Ծ̭हᚣ⺊ྒྷຠ⮱ロᬒȡ ᰰൡ‫ڔ‬㶐仆偏ᒞ喑㜴ᰰ⮱ຠᕔ๔็⾬㦄 ẇẇࠂϧȡ䕆Ը᜽⿸↿ᰶ็Ͳ⮱‫౅׾‬喑Вᙵ ઱᡽◧Ⴤᬕ喑ౕ‫ږ‬Шᰰ䪤ṷ⻭ღহ㘎㒻㭚 ⮱䵅ᄻ̸喑፣䵅̭ឦ⊆↌ㅺ⮱ຠᕔह㘋喑ല ᠮВឣ䇔ߖႥȠᙵ઱᡽◧Ⱋ὆ȡౕϷᎡ᭒ ロ喑ᓄ‫ݝ‬γ͚స份㢤๔Ҭ乕⮱㶕ᒝ喑㷘ᢵε ᙵ઱䁶ᰥȡ㾟ᰰ䓾Ꭱҳ⃼䕏͚స᫝Ꭱ≨ࠂ喑 ᅞౕ≨ࠂ⮱⤫ൡ㉱㎁ᙵ઱៺䈐喑ःᓄγᒵສ ⮱᜽㍫ȡ ᰰ̷喑⤫Шᰰ䪤ᒽᐧ㠞ᒆ൞γ‫ڣ‬ᅞ㖤В ҳ᝭҉⮱ጒ҉হऱ䴲≨ࠂȡ㾟ᰰΌ䔽ₒᄴᰰ ࠆᨡᆂ䪸ҳ喑䮑γ㎩㎹ലᠮᙵ઱᡽喑䖱⽺ Ảࣰ㜴㢤㭚‫⮱⩹׾‬θࠆ喑̺᫤ᨡ๔ᒞ䴬߈喑 ຍჇγౕ‫⮱⩹׾‬ౝѺ喑᜽◧㢤㭚‫̭ࣵ⩹׾‬ᩜ ᰶ⩌߈䛼ȡ➦‫ݒ‬᭜হ‫ٱ‬ᑌ‫⮱౅׾‬व҉喑ጟ㋀ 䕐㎹̶Ꭱ㜶䓓㤜㸁䱿ᄾᎡ㖜₎≨ࠂȡ㾟䴲≨ ࠂ喑ጟ㋀䔽⑥䕻⍎‫౅⹫⩞ݝ‬᣽ӈ䈷ߖ喑䃀䱿 ᄾᎡ㜗㵹㉱㎁Ⴖᢿ喑᪥⮫ऺ㤜ϧ᫝̭А㖇䯳 ̭യ⮱⛞偔ൡ䲏ȡ䕆̺‫◧ײ‬䱿ᄾᎡ᣽ӈγϑ ࣸ⮱Ꭰझ喑ᰡ䃀䔆ψౕใస᜽䪤⮱᫝̭А㻗 䓾͚㤜᪴ࡃ喑ߍ⌞γΎᗲ⮱㖁㈨ȡࣨᎡᎡᏂ 㜶䓓⮱̭ൡ≨ࠂ喑ᅞःᓄγᒵສ⮱᩵᳉ȡ ᒽᐧ㠞䔼䱟喑ౕϷᎡ⮱≨ࠂ͚喑ᰰ‫ڔ‬䖱

ҳ䈀ࣰ㻭γ䙿Ꮔ⮱ੳࠆᰰ䂝͚ᓰВࣷ჏ᝬȡ Ꭱᰵᬒ喑̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔ ҉◧͚స⻮✌Юẚౕ㢤㭚ᰭ๔⮱૛倁ែ䇴䴲 Ⱋₐᐼែ‫✌ڒ‬ẚȡᨇᖶ喑䕆̭䴲ⰛᎡ ઀ࠂ喑ᎡႹ᜽ᐧヶጒ⼸হ㸊ԛ喑䯕ᒹ 䕟‫ڒ‬㾓✌ẚ䮻⃢ȡ⁽‫࢞ע‬ᾌ⮩⩌ᒹ喑‫ڙ‬थ㾺 ◧喑⁽‫࢞ע‬ᾌ͓䲋⁽≟᪡倁࢞ᾌ喑⁽≟ӊ♣ ‫ڤ‬ᰶ䐰ᑤ㋀┌ᄓ߈হ䐰๔ែ䇴॥ᑂ߈喑఍ₑ ᠮ㎹∕䇴喑㍪ែ䇴䵺䓾‫ٰر‬ϧℾ᎐喍㈱ व㥙㒻ٰ喎ȡ 㜗ₐᐼ✌ẚВҳ喑̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔ็ ⁎ឬ䓓䰆䖷ϑ≮≨ࠂ喑᜽◧͚㢤ੳ䇬ᒭҳ⮱ 㖇♓͸ౝȡ

ȍ㋀⤳咽๖ौ ȍᒽᐧ㠞

ȍ台⦈

ᰶᰡ็⮱Ⴖᢿ喑ጹ᱈ౕ⤫ᰶ⮱ധ⸻̷ᄴ䕆Ը ᒵᰶ➦㞟⮱ຠᕔ⹫౅᥋ᓄᰡສȡ ͚స份㢤๔Ҭ乕䵅θ䘕ͨШ台⦈喑Вຠ ᕔ⮱䏘ЪΌ҉γ⮩㼭喑຦В‫ڣ‬䅽ჹ⮱Ⴅ䂅喑 仃‫ٵ‬ᑂ⩕᳄ᓪ఍Ƞᭀ㋀͚䬉᫩Ϋ಑⮱䀃䔝হ ႘͚ᆞ⮱㿋䠱喑⩌ࠂ≨⑾ౝ䀃䔝γຠᕔౝѺ ⮱䛺㺮ᕔ喑㶕䖁γĄ䕆Ը̓⩹䰏̺䪸ຠϧą ⮱⤳ᔢȡ䯕ᒹ喑຦㗜Ⴧγ㢤㭚⮱㤜ϧຠᕔ̺ ‫̵ߖࢁౕײ‬๘᜽ᅞθẚȠ丷㗟‫ٿ‬ຠ͚᝭⮩ᤛ ⮱䛺㺮҉⩕喑㔹́ᒵ⁐䈋ᰶ䕆叩̭⤚㤜ϧຠ ᕔ喑䖱⛞ᓰ‫⯷ڙ‬喑㉱㎁ᙵ઱᡽হࣰ㜴‫⩹׾‬ ≨ࠂȡ຦䈷ᤇ⁔≟‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ⮱ຠᕔ᭜Ą̓ ⩹̷ᰭ㒻叄⮱ຠϧą喑፣ҳγ⛞◵⮱ᢹ㖟ȡ ⮩㼭͸ᒹ喑‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ㉱㎁γ᪴㬊⑁‫ܧ‬ ≨ࠂȡ㜗㌕㜗⑁⮱㾩䀔ᄼ৮喑䱿᭒ϛ叄⮱֒ 䏘㝋喑Ⅱ⏃ᒵ倅⮱ຠ㖟⢕ਫ਼喑ᰶロᰶᏓ⮱๗ Ảᠠ喑ࣰ⑁㔲䘪᭜‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ⮱໽໦ȡ台⦈ ͨШΌ仃⁎ౕ㤜ϧ㖇ᰰ̷喑㶕⑁γ̭⃢᪐᪴ ᱄㿓喑⌞ᗲ㌙ᜤ䙔叄ै喑䖱⑁ਫ਼γ̭⃢䙔叄 ै⮱ऺᰟȨ♎㼭⢕̷㺬ὀȩ喑ិᮇᰰᣕा̭ Ը倅⒛ȡ ᰰ̷喑䕟㵹γᾌ⺕៺䈐≨ࠂȡ

≨ࠂ䕇ⴒ ⊤➆͚᪴Ⴅᵎ㜶䓓͚స᪴ࡃロ ⊤➆͚᪴Ⴅᵎᄴᰰ㜶㵹͚స᪴ࡃロ喑ᅳ ᭯⊤➆ጯ‫ޜ‬ጯ䪤,BSTUFO,MFJO ጯ䂝ᰰ㤜㸁 Ն䖥ϧক㩇Ⴤ喑㦄ऺₓ㶀უ䇨⢶Ἶ喑㤜㸁҉ უ⢸䱟䱟ᄴᰰ‫ܧ‬ፚₑ⁎᪴ࡃロȡ㢤㭚సუ䰨 㻃झΌᰰࣰ㜴៺ᩊȡ ₎䓻⊤➆ౝ࡭ጯℾ喑Ⴅ⩌喑Ⴅ⩌უ䪤ࣰ ߍ᱙⁎᪴ࡃロ≨ࠂȡ

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

$IJOFTF$VMUVSF'FTUJWBM 0SHBOJ[FE CZ $IJOFTF 4DIPPM JO %FO )BBH ᬒ᱌喟Ꭱᰵᬒ喍ᭌ᱌‫ښ‬喎 ᭯䫀喟 ౝ吋喟⊤➆͚᪴Ⴅᵎ ;VJEXBM喑%FO)BBH

㍪㋀⤳咽๖ौౕ㜡䓚͚ᙌ䁊γ䪤᱌В ҳᄺ̷⊤咺㭻䪭๔䙿Ꮔ㊓ε᎘ߖ㜴ᩜᠮ⮱ ऱ⩹ϧธ喑ᄺ᱗ҳ⮱䙿Ꮔ⮩ᆂ‫␬ٲ‬γԎᓰ 㜴᱌᱈ȡ䯕ᒹ喑䙿Ꮔ⮱ጯൡ䟤ਜ਼䘕䪭ͨノ 4UFWFO #MFZTाҳ䈀ϸ㉦γ᫝㸊ԛ⮱䙿Ꮔ ੳࠆᰰ䂝͚ᓰ喑‫͚ڣ‬ᰶఈԸ̺ह㺼ᵩ‫ڕ‬㸊ԛ 䆗㤜䙺㒛喑͓ܳ‫ݒ‬䓻व̺ह჏ᝣ㓑倁㺮Ⅿ⮱ ᰰ䂝ბȡౕㅎⴚϸ㉦ᒹ喑䙿Ꮔጒ҉ϧ਎ᑂ䵅

సᰰऱ๔ᩬ吕䵅㷃ᚯѻែ⺕⢴ 㢤㭚సᰰऱ๔ᩬ吕⮱䵅㷃ᨁᓰ喑ᰵ ᬒ⮱ጯ䂝ᰰ䖥㜶ᄴᰰ‫̭⤫ܧ‬Ըѻែ⺕⢴ ⮱⤫䆎喑㔹ह᭯喑⩞᫩͚๛ᩬᏉ̸ᩫ᳽ψ ‷߈喑ౝ᫦ᩬᏉᓄ‫ݝ‬䊷ҳ䊷็⮱‷߈喑఍ ₑ喑ᰶ̭Ըສ⮱ౝ᫦ᩬᏉノ⤳ᆑ᭜࡮ܳ䛺 㺮⮱ȡ ᵦᨇᰭ䓾⮱㿬ᴒ喑गᰶ̺䋠

⮱䖥ℾᰰࣨែ⺕喑Ą䕆⮱ⷧ᭜Ը๔੼ 䵹ȡą%⮱吕䵅㷃1FDIUPME㿗ȡ $%"䵅㷃#VNB㿗喑ጯᩬᏉ⮱ౝѺᓋ ҳ↿ᰶ‫ౕ⤫׼‬䗐ὐ䛺㺮喑ᄺᮛ䕇ϧҳ㿗喑 䕆᭜す̭㉇⮱ᩬᏉȡ Ꭱ⮱ጯᩬᏉ䖥㜶ែ⺕⢴᭜ȡ

ౝ᫦ᩬ吕๔䛼⎔⤫ 㿬ᴒ䶜⹧喑䕆⁎ጯᩬᏉ䖥㜶ᰶᰡ็⮱ౝ ᫦ᄼ吕≫⎔⤫喑䐰̷̭ᅳ෋ߍγȡ Ⱋ‫ݺ‬喑ᰶԸౝ᫦ᄼ吕≫⮨㽅ͨᠮ ࣰ䖥喑㔹ᎡगᰶԸȡ ͚䘕ⰮЪ#SBCBOUВࣷ-JNCVSHহ 'MFWPMBOE᭜ჇѺౝ᫦θࠆ⮱吕≫ࣰ䖥ᰭ็ ⮱ⰮЪ喑ᰶጓठ喑ࡄ䘕(SPOJOHFOᰭ ᄾ喑गᰶȡ

ВጯᩬᏉҳⰸ喑3P[FOEBBMহ 4DIJFSNPOOJLPPH⮱䖥㜶䘪㉁㇦⩞ ౝ᫦吕≫㉱᜽喑ѳ᭜喑ౕ)BUUFNȠ - J O H F X B B M Ƞ ) B B S M F N N F S M J F E F TQBBSOXPVEFȠ/BBSEFO হ #SJFMMF喑䖥 ℾग㘪䖥᧴‫ڕ‬సᕔ吕≫ȡ $%"᭜ౕᰭ็ጯᩬᏉࣰ䖥⮱喑ౕ Ըౝ᫦ᩬᏉ‫⮱͚ڣ‬Ըࣰ䖥ȡ

͚㢤ᆂ᱈ധ䛾ᰰ㜶䓓Ꭱ㢤㭚ጯ䂝ᰰ䖥㜶䀛㾏ᬒ ≨ࠂ䕇ⴒ ౕࢠᄴ㜶㵹⮱ᰵᬒ⊤➆ጯᩬ䖥㜶 ͚喑ক㩇Ⴤ҉◧$%"喍ऺ૛す‫ښ‬‱喎す 㮌Ն䖥ϧ喑᭜ੜ̭̭Ѻࣰ㜴〣䖥⮱㤜ϧȡ ᰵ  ᬒ ᭌ ᱌ ̶ 喑 ౕ 5 I F B U F S $PODPSEJB )PHF ;BOE  %FO )BBH ਽ϧ㶄䭱䓾 ᄴ㜶㵹Ą㩇Ⴤ◧͚喑䖥ℾ㺸䲏 ᰰą喑₎䓻᝭ᰶᅲѼ⊤➆᧮ᰶែ⺕‷⮱ᅲℾ ࣰߍȡ ൞ऺ ᝭ᰶᅲѼౕ⊤➆᧮ᰶែ⺕‷⮱ᅲℾ䘪Ϙᰶ‫ٺ‬ 䇨‫ڒ‬ൡ⮱‷‫ݖ‬喑‫ڣ‬Ѓౝࡧ⮱ጯℾ‫ڒ‬ൡ䇨◧ ⁽ϧ ຯ᳉ᗕᘠࣰ㜴喑㿸ᓲ䴵ౕᰵᬒ‫ݺ‬൞ऺȡ 㿸⮨䠱㋟〆൞ऺ XXXBUPN[IPVOMSFHJTUSBUJF ൞ऺऻᗕᄴᰰᩣ‫̭ݝ‬ᄮⷧ㾺Ԏȡ

喍गᰶౕᩣ‫ⷧݝ‬㾺൞ऺ䘢УᝃԎУऻ᝺㘪ⷧ 㾺ᗕ൞ऺ᜽ߌ喎

͚㢤ᆂ᱈ധ䛾ᰰ䖭㿸厬➦ͦऱᩬ吕䵅㷃 ‫ܧ‬ፚ䀛㾏ᬒ≨ࠂ হ㤜ϧ㤜‫׾‬䰣䌊䰏ϑ≮ᣏ 㼻喑͓䔽̭ϸ㉦ЃԾ⮱ᩬ㋞ᩬゃ喑᜾Ծज В䲏ᄺ䲏ाЃԾ⮩‫ܧ‬᜾Ծ⮱㖟䴠喆 ᬒ᱌喟ᰵᬒᭌ᱌̶ 喑͚㢤᪴⤫ൡ 㔨䂜 ᭯䫀᭯喍䀛㾏ᰰ喎 ᭯喍䙿ᰰȠοࠂȠ㜗⩞ϑ≮喎 ౝ吋喟厬➦ͦĄ㒻ঠ๖⮴ą䙿 ὀ喑#JKFOLPSG⮫䇕‫ڙ‬थ䯁䙝 DPPMTJOHFM 

ͨ䓓૛Ѻ喟͚㢤ᆂ᱈ധ䛾ᰰ ࢁ䓓૛Ѻ喟厬➦ͦĄ㒻ঠ๖⮴ą䙿ὀ ᩬ⇨হ᜾Ծ⮱ᬒ፥⩌≨ᰶϭ只㖜㎘喤ែ ⺕ᄺ᜾Ծ◧҂䗐叩䛺㺮喤ᩫᷱែ⺕ᄺ᜾Ծ ᰶϭ只ᒞ䴬喤ҍ㾺◧В̸⮱θࠆᄺ᜾Ծ䛺 㺮ૻ喤ຯ喟᪆㗟ȠᅞẚȠѼᝬȠ䛘⭯Ƞ䪤 㔲⺼‫ݖ‬Ƞ᫝⼨ℾᩬゃȠϧ⩌Ⴖ‫ڕ‬ぶȡ

厬➦ͦᰶ็ᄾԸᩬ吕喤ႰԾ⮱ᩬ㋞᭜ϭ 只喤ਗԸᩬ吕जВА㶕᜾Ծ⮱‫⯷ݖ‬喤ҍ㻧 ᓄ᜾Ծᛶ㾟㵹Ҭ᜾Ծ⮱‷‫ࣨݖ‬ᒞ䴬ጯᩬᩬ ゃૻ喤ҍጹ᱈᱗ҳᎡ⮱厬➦ͦ᭜ϭ只ὐၽ ⮱喤 㿸ࣰߍ᜾Ծ⮱䖥㜶䀛㾏ᬒ≨ࠂ喆䕆᭜̭ Ը䲋፥䰐ᓄ⮱ᾌᰰ喑ҍजВহ吕偮Ծ䲏ᄺ 䲏᣽‫ܧ‬ҍ⮱㽡Ⅿ 㿸̺㺮ᩫᷱҍ⮱‷‫ݖ‬喆 ᜾Ծ㤜ϧ̺㺮㎩㎹և䯞ᒏ‫ڙ‬ℾ喆᜾Ծ㺮 㵹Ҭ᜾Ծ⮱‫ڙ‬ℾ‷喆᜾Ծ̺㘪‫↵ں‬吅喑᜾ Ծ㺮⮩‫ܧ‬㜗ጞ⮱㖟䴠喆 ܎ౕ㢤㭚व∂ᅲѼ␬Ꭱ⮱ใ‫׾‬౴ᰶጯ 䂝ᰰ䖥㜶ែ⺕‷喆喆 ࣰߍ㔲㿸᣽‫ݺ‬൞ऺ喑ВӬႶᢿᏔѺȡ 㖜㎘䰨㾞喟  ൞ऺ䘢マ喟QFSTQFDUJFGDO!HNBJM DPN
͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

็უ 㢤㭚 Ԋ䯗 ‫ڙ‬थ 㾺ज

㢤㭚䵑㔹Ꮴ͚䛘ᣕᠬ͚ᓰ /FUIFSMBOET:FBIDPNF5$.5VJOB$FOUFS

ᄵუϸ㉦

૞ຽ۠ˠ޷ᇝ Ȓ⪏ẚλ͚స㦄ऺ⮱ ⎃ࢄ䦵▥ᣕᠬ๔႓ Ȓ᧮ᰶᎡ⮱㜕Ꮇᠶᦖ㋀侄 Ȓ倅㉇Ԋ֒ᠶᦖദ㽀ፘ ᧲⇨⭯㚝㚬⬈Ƞ䵥ḻ⫲Ƞ䷕ │Ƞ䬉ロ▻Ƞᚏᕔ⫟ࠋ㋉व ⫴হϋ֒Ꮴ䕍᜽⮱⫫⫲

䮠᭶‫ٵ‬

޶┑

Ȓ倅㉇Ԋ֒ᠶᦖദ㽀ፘ Ȓ᧮ᰶ็Ꭱ⮱㜕Ꮇᠶᦖ㋀侄 Ȓ⪏ẚλ͚స㦄ऺ⮱⇠ࢄ䜊▥ ᣕᠬႥᵎ Ȓᰫ⢟͚స仃⁎ᠶᦖឭ㘪䖭㿸 䈪Ըϧহ౅倁ιぶ⡻ Ȓᰫౕ⦋ธ⮱͚㤜ᠶᦖ͚ᓰጒ҉ Ȓ᧲⇨⭯䵥㗖㚝㚬⬈喑ຯ㥪᳂Ƞ 㚝រ‫פ‬Ƞ㗖ক▻Ƞ౽俕 ⺋㋀⬈Ƞ䬉ロ▻Ƞ⺋㋀ᕔ䵚 ⬈ぶ

͚ᐼ㋀㊎ᢿ⃿ 䕆ຄ᝸∂⎽㜗λ͚䛘ᠶᦖឭ∂͚⮱ᣕ฀喑⏾ᠶぶࠂ҉喑 ㉽व㟠仆㇫⇦喑⇬㦄ШⲐι㘵হ㚭㘞ぶͨ㺮㋀㊎喑‫⓭ݧ‬䲏 䘕喑㗹䘕ࣷ㚦䘕喑Вₑߍᑤϧ倁⅐喑㵭䕸㵹হ≒⋟≮ࠂ喑ߍ 䕌᫝䮠А䁊喑ࣷ᭯ᢿ䮑↶⽺λ倁‫㉍⃿⮱ڲ‬喑䃀㖹㛇⮩‫ܧ‬䱿᭒ 㔹ࣵ֒Ꮴ⮱‫ٶ‬ⓑȡ

޶㈲္ Ȓᄵ䪤㠰఺喟 䴽䭟Π㚧෋⩌喑 㿬⤳‫⇹ܳڔ‬๞ 㿬喑ࢢጏԊ丷হ ᣽倅‫߈⫘ٺ‬ȡ

䫏 ᙈ ֒ Ꮴ ≨ ࠂ ‫ ئ‬č ⁎ 丷⩌䋠⊡ 丷⩌䋠⊡䕇䕻‫⓭ݧ‬㚠ₒⰥᛶ⮱ࣺᄱ࡭喑ᑂ䊤䏘倁䘕Ѻ⮱⩌⤳ࣺᛶ হ䂷ࡃ喑Ӱ䕟䏘倁㵭⋟ᓗ⧝喑㋀㊎䕇ᯏȡහ䕟㵭⅐ᓗ⧝喑В㋚ᠮᝃᖏ ᓖ倁‫⮱ڲ‬ऱԸ⩌⤳㈨㊞͸䫀⮱㖜㈨ȡӰ䕟᤺‫⮱פ‬ԛ㸉喑Ҭ倁‫ڲ‬ऱԸ㉱ ㎁கჅ⮩ᤛᛶᰶߌ㘪喑䃀ऱ㈨㊞ߌ㘪₥λₐ፥喑෋ᑤϧ倁ₐ⅐喑В᣽ 倅ោ⫲㘪߈ȡ

㖜㈨᜾Ծ喑◧ᗕႶᢿ䴽㈱ᝃ䕟㵹㋉वᕔ⮱৕㾏喆 ౝ౭"NTUFSEBNTF7FFSLBEF "(%FO)BBH /FEFSMBOET 䰨㾞 ㋟౭XXXZFBIDPNFDPNᝃXXXCMJOENBTTBHFJOUMDPN 䘢マOFUIFSMBOET!ZFBIDPNFDPN

᱙ᐐॷ㼐䛸‷₥

Ꭱᰵᬒ


This page is not available online

䰨㾞Tel: 070-8888858 䘢УEmail: info@chinatimes.nl Ƌ䞭㵹Bank: 62.69.72.841 Ƌ⮩㵹䛼喟̶㥙‫ࡰژ‬Ъࡷᰵܷ Circulation:38,000 copies/Bi-weekly ⮩㵹ౝ喟㢤℁Ⱄᓤぶౝ࡭喑ࢄ㝗,-.ੳࠆ㞆䯕ᾌ䂭➖ Distribution:NLD/BEL/DEU/LUX, in-flight at CSA/KLM business class
Ꭵ᰾Ꮢ

͹㢤ੳൾá??༡â?ľáąŒ$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

ă¤œĎ§á°¸ŕŁ¸

㿸㾚ҏŇ?Ôžá?¸ÍšâŽąâ€ˇâ€ŤÝ–‏喑 á°ľᏒáœžÔžă śŇ?Ňłá&#x;‚âş•ĺ–†

㢤㭚͚సă?ŞŕŠłá°°ᑢۙᏚ 㢤㭚͚స 㢤㭚 Íšŕ°¸ă?ŞŕŠł Íšŕ°¸ ă?ŞŕŠłá°° ă?ŞŕŠł á°°ᑢۙ ᑢۙᏚ Ꮪ ᜞Ԟă?ŞŕŠłá°°á„ľäŞ­áœ˝âż¸ÎłÄ„ß–ä–Ľŕą…Ä…ĺ–‘Đ’á„“äŻˆăľšŕ ‚áŠœá Žă¤œĎ§ŕŁ°áŠŹä‚?኏ȥ ă˘¤ă­šá­œĚ­Ô¸âˆ‚â€ŤâŽąÚ•Ö’ÝŁâ€Źŕ°¸áƒŁĺ–‘Ě­Ü´áƒŁá?šă‹€â”ŒăˆŤă‰ˆŕŚšâ€ŤâŻˇÝ–â€ŹăśŠâžŽĺ–‘ŕą´ŕ¤œä•‡ä•ťâˆ‚á’¸âź¸áŽźŇłăź?↧ȥ â°ĽÔŽĚ­Ô¸áœ˝â›ŒâŽąáŠŹĺ?•áŁ•â€ŤâŽąÜ§â€ŹŐ†ä–ĽĎ§ĺ–‘ŕą´ă‹€ä•ťŕŻĄáľŠâŽąăżŹá´’ŕŚšá„–áľĽČĄ

ă˘¤ă­šáŞ´áœ˝ŕ¤šä˜śá°°ă˜Žäť™ŕĄ­

Het mooie aan een democratie is dat je kan stemmen op een partij die dichtst bij jou past. Kies en laat zeker je stem niet verloren gaan! áŤ˛ă˘¤ă¤œâ€Ť×žâ€Źă?Şá°°â’…ÍƒäĄ“ ࣰ኏ä‚?áŠŹá­œâ°›â€ŤÝşâ€Źă¤œĎ§âšŤá°°Íšá°­ä›şăşŽâŽąÎ¸ČĄáŤ˛ă˘¤ă¤œâ€Ť×žâ€Źă?Şá°°ŕŚŠă†&#x;ŕš”áƒŁáŠœá Žă¤œă¸ Ő†ä–ĽĎ§ČĄ

ăż¸ŕš”áƒŁâ˝şáş˘ŕŁ°ăœ´á°ľᏒŕą?áŤŚä–Ľăœśá&#x;‚⺕喑㾚ҏá?¸ÍšâŽąâ€ˇâ€ŤÝ–‏喑 á&#x;‚âş•ăŠ“ă¤œă¸ Ő†ä–ĽĎ§ŕŚ•ăŠ‡áƒ„ŕŚšŕĽ ä–?ᑤȥ

ᣕá??ă¤œĎ§ŕŁ°áŠŹŕź ŕ¨Žá°°á‚?ࡋ᪚

ă˘¤ă­šÍšŕ°¸ă‹€â”Œä‡Źá­€Ó°ä•&#x;á°°ŕŚ•á?§âˆ? ă¤œĎ§ŕŁ°áŠŹä‚?áŠŹá­œă¤œĎ§ŕą•ă˘¤ă­šâšŤá°°ă¸ŽâŽąáŞĄĺ€ áŹ´ă¤œĺ–‘á­œâś™ä–€â¤łĺ–‘á?­á°śâŽąă¤œ Ď§ŕžżĺ€ Č ă¤œĎ§âšŤŕą…Đ’ŕŁˇÔ¸Ď§ä˜Şá›śáąŠăŚ„ä•†Ô¸áŤŚŕ¤žß—ßˆČĄáœžÔžă˘¤ă­šÍšŕ°¸ă‹€â”Œ 䇏ᭀӰä•&#x;á°°á„´Ěşä–§äš…ßˆŕą?áŠœá Žă¤œĎ§ŕŁ°áŠŹĺ–‘ŕą•â‚‘áœžŕŚŠă†&#x;ĺ–&#x;á?­á°śâŽąă¤œĎ§á›śăž&#x; ŕą…ă‰˝Ě­ăœĄĺ–‘ŕš”á…­â—§ä›şĺ–‘á&#x;‚áœžÔžâŽąă¤œă¸ Ő†ä–ĽĎ§Ě­âş•ČĄ 㢤㭚乿âŠ?ŕ¤šä˜śá°°䎠咺 ă˘¤ă­šă¤œĎ§ŕŁ°ä‚?ážŒáť¸ *OTQSBBLPSHBBO$IJOF[FO

㢤㭚乿âŠ?ŕ¤šä˜śá°°ŕŚŠă†&#x;â€ŤÚ•â€Źă˘¤ă¤œĎ§ŕą•á°ľᏒ⽺Ảá&#x;‚âş•ĺ–‘ä–Ľâ€ŤÜ§â€ŹáœžÔžŮ—âť­âŽąă¤œĎ§Đ?ăś•ĺ–‘â—§áœžÔž ŕą•ă˘¤ă­šä€­ŕ¤ƒâ€ŤâŻˇÝ–â€Źĺ–†

ă˘¤ă­šă”ŽĚ­ä‘–âŽąă¤œĎ§ä“ˆŕ ‘áŒ’Ň‰ĺ–‘â€ŤÚ?Ú?â€Źáşšáşšĺ–‘â—§ă˘¤ă­šă‹€â”ŒâŽŠá†‚âŒ¨â¸‡ß? â¨“ĺ– ă˘¤ă­šâŽąă¤œă¸ áŽĄä‘‚Ě­Đ?áŁ’ŕ¤„ăžœŕşŞáŞ†ă—&#x;喑๕㢤㭚ह㾚ẚ㜕⤍‍ܧ‏ăž&#x;ĺ–‘á?? â—§Ď§ä´šĺ– ă˘¤ă­šă¤œĎ§ŕą•ă˘¤ă­šâ„žâąŤâąŠÍšá­œŕšƒâ€Ť×žâ€Źă“‘ĺ€ ÍšâŽąâ€ŤÚĽâ€Źăƒąĺ–‘ă¤œĎ§ÎŒäŠˇŇł äŠˇă˜Şă˛şâ€ŤÚ’â€Źă˘¤ă­šâšŤá°°Íšĺ–‘âšŤá°°ŕą?Ѻ๕̺፤ŕą?áŁ˝ĺ€…ČĄŃłá­œĺ–‘ŕŤ›ŕŤ›ä•†á˝?á­œĚş ŕš?âŽąČĄá“‹áŠŹă˜Şä•&#x;Ě­â‚’áŁ•ŕ ‚âšŤá°°ă˛şâ€ŤâŽŠâŽąÚ’â€Źá†‚ČĄă¤œĎ§ä°­ăşŽá°śăœ—áŒžâŽąĐ?ăś•ŕą• ኏á?‰Íšâ—§âšŤă“‘⎊ă–&#x;喑ܴᄓࣺá­?ă¤œĎ§âŽąă˝Ąâ…Żĺ–‘â?šŕ¤ƒä––⪣⎹‡⯡ȥϡᎥá°ľ áŹ’ăœśăľšâŽąáŒŻä‚?á°°ä–ĽăœśÍšá°śă¤œă¸ Ő†ä–ĽĎ§ŕŁ°ăœ´ĺ–‘ăż¸ŕ¤ąŃşá&#x;‚âş•áŠœá ŽĐƒÔžČĄ

Chinezen doen het economisch goed, presteren uitstekend in het onderwijs en zijn in de ogen van de Nederlandse bevolking een voorbeeldige gemeenschap. Echter, om de laatste stap van integratie te voltooien, is het belangrijk dat we onze stem laten horen. Een Chinese kandidaat kan onze stem nog luider laten klinken! Vergeet daarom niet je stem uit te brengen op woensdag 19 maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen!


This page is not available online

䰨㾞Tel: 070-8888858 䘢УEmail: info@chinatimes.nl Ƌ䞭㵹Bank: 62.69.72.841 Ƌ⮩㵹䛼喟̶㥙‫ࡰژ‬Ъࡷᰵܷ Circulation:38,000 copies/Bi-weekly ⮩㵹ౝ喟㢤℁Ⱄᓤぶౝ࡭喑ࢄ㝗,-.ੳࠆ㞆䯕ᾌ䂭➖ Distribution:NLD/BEL/DEU/LUX, in-flight at CSA/KLM business class
Ꭱᰵᬒ

͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

ข॥˄ಝ

ੈ̓ଢΙᄊ఩Ҭ ౝ౭喟*+EPL .. "NTUFSEBN䭬໳᫜➦ͦ

⩢䄊喟  ⁏䓻⩕͚̻᪴᜾Й㖁㈨喎

㑾౭喟XXXFWFSBFSUOM 䗛У喟DIJOBEFTL!FWFSBFSUOM

ੳߎ⼨ℾ ߠߕ䃥ज 倅ឭᱜ⼨ℾᅲ⪆䃥ज 㜗䯴ᅲ⪆ 䲋∂ߠߕ㒇䃶䃩⼸Ꮌ ∂䮏Ƞᰭ倅㵹ᩬ∂䮏䃶䃩⼸Ꮌ

⻮ϧ⼨ℾ უᏚఏ㖇 ͗ᰵᣏϟカ䃮 ᐣ᱌ᅲ⪆䃥ज᝸㐚 䪬᱌ⅥͲᅲ⪆䃥ज ‫ڒ‬ㅺᑿࡃ᝸㐚 ప䭲ᩣ‫ڨ‬ぶぶ


௸ൢ

China Times

ϛ೉

20

ࣰᩬᄵ❵ƌ10-*5*$4

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

๽΢ԥ΢኶Յ‫ء‬ԥಊ኶ ᒋΤлࢻަཽፚեৡܿȊ ↗Ⅵ‫ڕ‬ 㢤㭚㤜ϧ㜴ᩬ⇨ 㤜ϧᄺ㉱㎁⹫౅ाҳ㜵㌨߰߰喑ϭ叩 ᰰ⮱ͨፚȠᰰ䪤ᝃ⤳θ็̺ࠊ᪥喑̭๖‫ݝ‬ ᮇ≨ࠂ䵨㍮ȡ⩞᫩∂Ҹ㊓ε䯳ᰰ㉽⹫倅Ꮣ ⮱㜗⩞喑ऱ⽛ᒏᐼ⮱౅倁㉱㎁㉈㉈᜽⿸喑 ᰶψ᭜㮷ಸᰰ⹫喑गⅯ㽨‫ڷ‬ᤇऺ喠ᰶψ᭜ 䮐ღ吻Ⰸ喑⤳θ᪥В⮫㼵ȡѳ♎䀃ᰰ਎᪥ Ⱋ᭜็᭜ᄎ喑๔უᄺ⩌≨ᖜᖜⰥ䬉⮱ᩬ⇨ 䂝䵹ࢨ㒛㠒㒁㖋喑Ը‫౅⹫⮱ݒ‬ᰡᄴ̺੼ᩬ ⇨݄‫⼸」ڒ‬喑㾓ృࠥ䭨ᰰ਎㿴ᩬ䀃ᩬ喑 В㜡Ⴙ‫⮩ڕ‬ᤛ̺‫ܧ‬ℾͨ⹫ᰰᛶᰶ⮱ℾᘼ᩵ ᛶ喑₷◧जᘉȡ θ̺䬉ጞ喑倅倅ᣈ䊤᭜͚॓సϧ⮱ℾ ᫼ᕔᅇᰶᒲ⽪㔰喑ѳ᜾Ծ㍪̺㘪ग䶔೸ᕕ ⺃‫ٵ‬喑ᄴ䇙ШᣕࢥγθȡϷᬒ⾣‫࣌ڣ‬఍喑 ͨ㺮᭜㤜ϧ㾺◧ᩬ⇨‫م‬᭜俜俿⮱ࠫ⪣喑ग ᰶ❚‷ທ‫ݖ‬͸ᒿ⛞㶤ࣰ㜴喠₤टΌ᣽䚿᜾ Ծ喑ᩬ⇨㾚䂷็〜喑ღᭀ᠈ᑂ᭜䲋⩇㜠ᘦ ⺺̷䏘喑Կ̺ຯ䖢ᓋ‫ؿ‬უऑ㽀喑ᬻਟ㜗Ԋ ◧ໆ喠‫⁎ڣ‬᭜͚సϧᮛ䕺๶㵹⤫ᄓͨ㓖喑 㦄䛺ߌ‫ݖ‬喑ᄴҳᰰᰶສᬒၽ ⮱ᘼᕊᅞツ ̺᭜⹵Ⅿớ㤜ჹ䇡喑㜠ᄾጹ᱈㶐丌♎ᚯ喑 ᔪ⪒γ㺮≨ᓄᰡສ喑䮑γ➖䈗⩌≨͸ ใ喑䖱࠲क़㇫⺋⩌≨㜴⹫ᰰহ䀔喑ᰭ㉯ᒏ ᜽䯳倁ۤ⑍ȡ㔹㤜ϧ̭䇘Вҳ喑ᄺ㢤㭚⮱ ᩬ⇨㾺ⴒ̺䋠喑ᄻ㜡ោ៿হռ㺸喑ᄺែ⺕ ‷‫ݖ‬㜴䖥⺕߈䛼⮱⑍㻃ϓ᭜̭๔ᐷ〜ȡ

㢤㭚㤜ϧ⮱ࣰᩬ₤⼸ Ꭱ㤜ϧ仃⁎ࣰߍጯ䂝ᰰ䖥㜶喑䰃 ♣В๞᪄ॷ㉯喑ѳ᭜ጟ㋀㌍䕍γ㤜ϧࣰᩬ ⮱₤ट喑仃⁎ᰶ㤜ϧ⪣䖥᭜Ꭱȡ‫ڣ‬ᄓ ᬖౕᎡᰵ⮱ౝ࡭䖥㜶喑Ȫ㢤㭚͚㤜 οߖᰰȫጟ㋀㜶䓓঩㆟㤜ϧȪ䬉∕‷⯷喑 䍡䎺ែ⺕ȫ⮱≨ࠂ喑び㔲⪣Ꭱᅞࣰ㜴γ᪡ Ը䴲Ⱋ喑ౕ厬➦ͦ %FMGUTIBWFOহ0VEFO OPPSEFO࡭喑‫ݝ‬ऱ㤜ϧѼᝣᠶ䪭䝡≫‫נ‬ ૛喑䔽̭ा‫׾‬㘋Ծ㼐㿗ែ⺕⮱㓖ᘼ喑ఋめ ऱ䴲⪾੼喑͓᫩ែ⺕⪣ᬒ◧̭ψ㵹ࠂ̺Ӭ ⮱䪤㔲Ⴖᢿϑ䕇ȡ⩞᫩㾟ᅳౕ厬ጯ↿ᰶ㤜 㸁ࣰ䖥㔲喑ग㘪㊓๔უϸ㉦̭Ѻ䬉ᓰ㤜ϧ ‷⯷⮱ͨ㺮ᩬ吕Ն䖥ϧ喑᜾Ծᓋ↿ຏ᱈ᰶШ ҂⮱ఋ൞喑఍◧㵹ࠂ⮱Ⱋ὆गᰶ̭Ը喟呀ࠢ 㤜ϧ‫ݺ‬ᒭែ⺕〆ȡ 㢤㭚ᩬ吕㜴㤜ϧកϑ䖀ᬖᰶ‫ٵ‬Ҹ喑‫ڣ‬ ͚В㢤㭚͚㤜οߖᰰᎡ㜶䓓⮱᫝᭒౅ ᠉喑‫ݺ‬784 ℾᏤ⺼‫ ݖ‬䘕䪤喑$%" ധℾ 吕 ᭯Шതᩬ吕吕偮&MDP #SJOLNBOᛶ䖭‫ܧ‬ ፚᰭ◧ⴇⰛ喑Ѓ͓㻗㜗㊓䚿⡲吋Ⲉ喑◧ह Ꭱᰵᬒ⮱̸䂝䮏䖥㜶ा㤜ϧ䖥ℾ៶⺕喠 ㎩Ш吕偮&)FFSNBϓ᫩Ꭱᰵ ᬒ喑◧⊤➆㤜㸁㔮ϧѼႲȪⅥ⺼ὀȫͨᠮ γ䪸ᎂ‫ح‬ᐼȡ

㢤㭚㤜ϧ⮱ែ⺕⢴ 䰃♣㢤㭚ϧᄺ᫩ᩬ⇨⮱⛞ᗲᬖጟ๔̺ ຯ‫ݺ‬喑ѳែ⺕⢴ౕ䓾ι࡮ᎡϺ㋚ᠮౕ ͸䫀喑̷̭⁎ࢠᎡ⮱̸䂝䮏䖥 㜶喑‫ڕ‬స⮱ែ⺕⢴᭜Ƞใ‫׾‬᫼㓑 Ꭰ౴㈱喠ౝ࡭ጯ䂝ᰰ⮱ែ⺕⢴䕇፥䐰 ѻ喑Ꭱ‫ڕ‬స᭜Ƞใ‫׾‬᭜ ȡ㜠᫩᜾Ծ㻗ᙈ⮱㤜ϧ㤜㸁᰸ࣸ喑 ఍◧᱙䏘ϧ᪥ᄾ‫̷ߍں‬ែ⺕⢴ѻ喑䕇፥↿ ᰶₐᐼ㊞㼵᪥ႄ喑ѳᵦᨇऱ᫦䲏⮱䇴᫆䶜 ⹧喑♎䀃᭜̸䂝䮏ើᝃጯ䂝ᰰ䖥㜶喑ѝ㼵

౴̺䋠ȡ䕆㜴㤜ϧౕ⹫ᰰ̷⮱᜽ᅞহ 䇏⢨ㅎⰡ̺᜽℁Ҹ喑㤜ϧ㷘὆ỉ◧↶吅䁆 䖉⮱㓑倁喑䕆ᰫ㋀᭜䃀᜾ԾᑂВ◧ớ⮱ٗ 吋喑ႰѩͻА㶕㦄઱㞜㜴হᎠ喑ѳౕ㢤㭚 䕆Ը䁈Ⅿℾᘼ⮱∂⇨⹫ᰰ喑ࢨ̺Ꭵౝ᜽◧ ⮩ᆂ⮱㉳㚠ⴠȡ ែ⺕᭜ℾͨ⹫ᰰ⮱䆎ᓢ喑ϓ᭜ใ‫׾‬㲺 ‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ⮱‫ڤ‬倁㶕⤫喑㤜ϧᰶϧ᪥㔹↿ ᰶ⺕᪥喑ែ⺕⢴͸ѻБϧ侇㽊喑Ⴅ㔲Ծᰡ ᭜⮫ᕊ̺㼐ȡౕЃԾⱩ͚喑㤜ϧ᭜ٗ⻭⮱ 㓑倁喑ࠑປ‫́ک‬㖝ᬻ喑♎䀃᭜✌ੳᅞẚᝃ უᏚᩣ‫ڒ‬ぶᗲ⇮喑䘪᭜ใ‫⮱͚׾‬ҩҩ㔲喑 ౕၽຠ᪆㗟ࣷႥ₤᫦䲏ᰡ᭜䊲䊷‫ڕ‬స⮱Ꭰ ౴ⅡᎠ喑ѳࢨౕ䕆䴲㋚䂤㜗䏘‷⯷喑㜠䬉 䛺㺮⮱䂝䵹̷♎ࠂ᫩㶤喑ౕ䕆൷ऱ᫼㓑ᓲ ❚͸ౝᷱ⩟ᰠ‫ڢ‬喑⩅䶅᪙䮗᱘Ꮤȡ

កⵡ↶吅喑⽺Ảࣰᩬ᭜ੜ̭‫ܧ‬䌜 䓾Ꭱ‫⮱⩹׾‬ᰶ䂅͸ธ喑㜡߈Վᄻ㤜ϧ ࣰᩬ䀃ᩬ喑ጹ᱈ᩦ䂷㤜ϧౕᩬ⇨̷௡䛺㥪 ᒹ⮱⟭⇮喑䕆᭜Ⱕ⪣Бϧ呀㝋⮱䋕ࠏȡѳ Յ㠒↿ᰶ᝻ᄓ⮱䖥ℾ㓑Ⱬ҉◧ധ⸻喑䕇㊞ 䘪᭜㉆̷㿴‫ڢ‬喑㺮ᩦ઱㤜ϧౕ㢤㭚⮱ᩬ⇨ ౝѺ喑ᓲ䴵ឫ‫੼ܧ‬䵹⮱⮒㉽喑͓㺼ް᪡ຄ 䪤䖍Ⱋ὆喑ᠶₒᅞ⤚ౝ䕟㵹ȡび㔲⮱⌧㺸 㾺◧喑仃㺮⮱ጒ҉᭜䛺᫝ఋ‫ݝ‬᣽᬴㤜ϧ⮱ ែ⺕ᘼ䂅⮱䊤䋾㌇̷ȡᄴ᪡Ը‫ࠂ⩹׾‬਎䊤 ҳ喑঩㆟㤜ϧ䬉ᓰᩬ⇨喑᣽倅ᄺ㢤㭚ᩬ⇨ ⩌ᙸ⮱㾺䂅喑⊵䮑ऱ⽛ռ㺸喑䃀ᩬ⇨㾞䵹 ᜽◧ᬒ፥⩌≨⮱̭䘕ܳȡᅑ‫ڣ‬᭜ऱ๔⹫౅ ⮱䵅ᄻহ䇍䇙ϧ喑ᰡ䴵፣䵚䴬ᛶ喑ౕϷ᭯ Ϸᬒ⮱㢤㭚⹫ᰰ喑ᩬ⇨䪸ᬻ喑䖬㿴ᩬ⇨͓ ̺ぶह᫩⌲倅㙞Ԅ喑ϓ㜴᝭䀯ᬻਟԊ䏘♎ 䬉喠⹫౅㉱㎁ᄺᩬ⇨ᙌ㜵䋐喑㾺ह᳽ᩬ吕 ⮱ͨᑢ喑㜴ᩬ⇨ϧ➖ϑᒭぶ喑ग㺮̺ᒞ䴬 ᰰࠆ⮱ₐ፥䕸҉Ƞ䛽⌲ऱ᫦⮱⿸ൡ喑䖬‫ٺ‬ 㻿㞟㜴‫⯷ݖ‬㶊⾮喑᭜Ⴙ‫ڕ‬ज㷘ᣒऄহ㗜Ⴧ ⮱喑♎䴵㺮‫ݨ‬ᘼ䌌ᩬ⇨ް⌲⩹㌇喑㜗᜾႑ ⿸喑㜴㲺‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ⮱⤳ᔢ㗹䖀㔹仠ȡ すι᭜঩㆟๔უ䍡䎺ែ⺕喑ౕ⃼̭⁎ ⮱䖥㜶≨ࠂ͚喑㤜᪴‫נ‬྿㜴ऱ๔⹫౅‫߈ڕ‬ ა‫נ‬হᣕࠂ喑㉱㎁㓖ጒ౅䮷ߖ䖥喑䯳͚᝭ ᰶ߈䛼ᩫౕ᣽倅㤜ϧ㤜㸁⮱ែ⺕⢴̷喑᪥ ႄ᭜ᰰ㿗㾞⮱喑ᰶ倅⮱ែ⺕⢴喑ᩬ吕হᩬ ჏Ծᅞ̺ज㘪ᄺ᜾Ծ㻃㠒♎Ⲧ喑᜾Ծ᝺ᰶ 㿴‫⮱ݑ‬ㅹⷩȠव҉⮱᱙䡏ȡ す̶᭜呀ࠢ㤜ϧᎡ䱿̭Аࣰᩬ喑ѳ͓ ̺᭜᜽⿸̭Ը㉱㎁ᾌỸ喑⮨൞⮩㶕㖟ᬻᅞ जᠴ᱈ᰶ๴䎌‫⤫ܧ‬喑䕆̺䕻᭜㮈ᑢ㖟ࠏ喑 䌊䰏ⱌₐ⮱᝝ൡ䖱Ⱕ⪣⮱䖆䖍喑㺮䃀ᰶ ᔄा⮱Ꭱ䱿㤜㸁ែ䏘ᩬ⇨喑仃‫ٵ‬㺮㊓ε‫ٲ‬ ܳ⮱ᩜᤡ喑⪏「र东⮱੼䵹θ䬉䛺๔ȡ䕆 ᫦䲏㤜ϧЮẚუԾजВ‫߈̭ܳܧ‬喑఍ᛶ ЃԾ⮱㘪߈㖅㿸‫ڒ‬㖤喑͓㊓ε̭ψጒ҉̷ ⮱᫦Ӭ喑℁ຯᑵᕔ̷⤚᭯䫀喑ღᭀ㿬ࠂմ ᱌ぶ喑θẚ⾖Ⴧ㜗♣ᰰ‫߈ڕ‬В䊡ȡ䕆ψ䘪 ᭜个Ⴅ͸ธ喑⇮́ᓋᩬजВ෋⌨ϧ⅐喑䕐 ፣᣽倅‫ڙ‬थ㖟䂪喑Юẚ็ࡷ̺ᰰर㮔ȡ‫ڣ‬ ⁎ऱ๔㤜ϧ⹫౅जВ⻛㖅ЃԾ҉◧㓖ࠆ䶔 ੼喑ᄺ‫ڔ‬෋ߍᣒ㼥㤜ϧ㓑倁⮱ᾌᰰ喑γ㼐 ‫⹫׾‬ᗲ⇮喑ᄺใА㶕᱙ᰰ喑㫶ₑ᣽倅ⴒ ऺᏓȡᰭᒹϓ᭜ᰭ䛺㺮⮱᭜ദ㽀হ‫ܧ‬䌜੼ 䵹喑ᓋᩬ䰭㺮ᄵ䪭⮱ⴒ䂅䇴㼷Ƞᐐ∈⮱ϧ 㘵㋟㊎喑̭Ըℾ䫀౅倁̺ღᭀ᥋ᓄ໒⪣喑 ᅞツؒՃࠊ‫ܧ‬喑ᒹࠑᩜᤡহᄵẚ䈗㉍⮱̺ ⾖Ⴧϓᰶ⹆ᬒᒹ⮱⮩ᆂȡ㜗ጞ᜽⿸̭Ըᩬ 吕ϓ̺᭜̷ゃ喑఍◧䕆䴵㺮㕄䇨๔䛼⮱ϧ

߈➖߈䇴⎽喑ᅞ᭜㵹ᩬ䕸҉Ƞ‫ڙ‬䬉ノ⤳ぶ ᬒ፥θࠆ喑ᚾ㦄᜾Ծ㘳ᑞ⮱㤜ϧ⹫㓑喑҉ ᠮͲᩜᦽ͓䲋ღᭀ喑㔹‫᧮ײ‬ᰶ̭‫ږ‬Ѻጯ 䂝਎ϓ䰐ᰶ๔⮱҉◧喑䰃♣ᄼᩬ吕᭯ҳ䕸 ‫ݝ‬喑֣❫जВጓठᩬᅭ喑ѳౕ䂝ᰰ̷̺ज 㘪㋀፥‫⺕̭⤫ܧ‬Ⴧ↌ᆞ⮱ᗲᮜ喑ВⰛ‫ݺ‬㢤 㭚⮱ᩬ⇨⧝ධহ‫נ‬㊞喑᜽⿸̭Ըᄾ᪥ℾ ᫼⮱ᩬ吕喒㤜ϧᩬ吕喑͓↿ᰶШ҂ٗࠏज 㼭喑ᐱ̺ສࣺԿᘦҳ⡉ᓹহᢿᨍȡ℁䐰ज 㵹⮱Ỹᕊ喑᭜㜴ᄺ᜾㤜ϧࣸສ喑䶅ᘼ䌌㤜 ϧव҉⮱ͨ㺮ᩬ吕ㅪ㼯ࢁ䂝喑⩞᜾Ծᣕ㡽 㤜㸁㇫㠞喑㋀ᄺ᫦ㄖ䖥͓㏠‫ڣڒ‬ദ㽀䮷 к喑ਧ㗟᜽ᱽȡ 䕆᭜̶䈼⮱ᅭ䲏喑ᄺ᜾Ծ㤜ϧҳ㿙喑 ̺‫Ⱞײ‬᭯Ⱞ߈㔹́ὦ๔ສ䖛㩚ȡ㢤㭚⮱๔ ᩬ吕ϓ䰭㺮㜴ᄾ᪥᫼㸁व҉喑Вߍᑧᄓ߈ হ䶜⹧౅㉽喑㤜ϧ̭ाࠑࠋႵ∂Ƞᚤᚕ ⛞ᗲ喑⇮́ᒏ䆎ₐ䲏喑⪣♣᭜व҉⮱ສᄺ 䆎喑⩞ЃԾ㻗᝸ദ丷⮱ϧजВ⩕ᓄႶᓰȡ ᓋᩬ㔲ᓄ‫͚ݝ‬Ƞ㢤䰆᫦⮱ᩜᠮহ⺊⺼喑䊝 ᄾγჰᲶ䌜喑‫ڣ̷ߍں‬Ըϧ⮱ߗ߈喑㗜Ⴧ θࡷߌԺȡऱѺ㤜ϧ㤜㸁᰸ࣸԾ㿸∕ᘼ喟 ㊂ᄺ↿ᰶ 㤜ϧ䂝਎ᄵ䪭᎘͚సϧ 䕆ఋ θ喑᜾Ծ᭜ᅲѼౕ㢤㭚⮱‫ڙ‬ℾহᅲℾ喑㢤 㭚⮱సუ‫⯷ݖ‬Ⅵ䖍᭜す̭Ѻ喑᜾Ծᰭ๔⮱ ‫ڭ‬᱈喑᭜䖥‫ܧ‬Ȫ◧㢤㭚᩵ᔍ᩵߈Ƞ◧㤜ϧ ⰎᓰⰎ䇙ȫ⮱㤜㸁䂝਎喑⩞᜾㤜ϧ䖥⺕䖥 ‫ܧ‬ҳ⮱ϧ喑̺ᓲᨁᓰЃᔅᖖ䇍㓖ᝃ㔲Կ᜵ Ⱕा喑఍◧̸ౕ̭⁎⮱䖥㜶ᅞजВ⩕䖥⺕ ҉◧ᜟ㒝ȡ

̺‫ں‬⡣䆘喑ܴᄓᆒ㵹‫ڙ‬ℾ㓖ࠆ ຯ᳉ҍ᭜ᅲѼౕ㢤㭚⮱㤜ϧ㤜㸁喑♎ 䀃᭜ҳ㜗͚స๔䮥Ƞ仆⍜Ƞझ▐ȠᲞࢄ ϋȠ㬴䛹ࢄᝃ̓⩹Ш҂⮱ౝ᫦喑Ό̺ノᰶ ⩇叩Ⴤ᪆ԎНহᩬ⇨⿸ൡ喑㤜ϧᩬ⇨ౝѺ ⮱᣽ࡴ喑ᄴᰶߖ㤜ϧ㲺‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ喑⊵䮑 ᫼㓑䯁㛉ȡ㢤㭚᭜᜾Ծ⮱უ喑㤜ϧ㜴㢤㭚 ऱ᫼ϧℾ㉍ҳⰥ㮂㲺≪喑ᩬ吕ᩬ჏Ծϓ䲋 ፥₎䓻㤜ϧ䊝ाែ⺕〆喑व߈ᐧ㽚̭Ըহ 䀔‫ڙ‬Ꭰ⮱⹫ᰰȡ⪣ᅭͨࠂⷧ㾺ҍ⮱ែ⺕䇴 ᵩ喑͓ᄴ䖥⺕ჱ‫ݝ‬ऱ䖥ℾ⮱䘢マ㸎喑ᅞ᭜ ᩬᏉԊ䯉‫ڙ‬ℾ‷‫⮱ݖ‬倁⤫ȡऱѺ䂭㔲ԾՅ 㠒᭜㢤㭚⮱‫ڙ‬ℾᝃᅲℾ喑ҍែ⮱⺋㖃䖥⺕ ̭Ⴧᰰ吋ツ㊓ҍ᝭ᆙᘼ⮱Ն䖥ϧȡ᜾Ծ⮱ ⷧ᭜࡮ܳᎥ⺼⮱̭㓑喑䶅๖Ѿ㢤㭚 ᰵᬒ᭜㢤㭚ጯ䂝ᰰ䖥㜶喑ጹ᱈᜾ Ծ㤜ϧ㤜‫ڕౕ׾‬సऱጯ䍡䎺ែ⺕喑ᄴ᪡倁 ⮱ែ⺕⢴᣽ࡴ喑ᨧ㙘ѻ᫩⮫ܳ͸䕆 Бϧ៙̺䊤䵚⮱᪥ႄȡ⩞᫩๔็᪥⮱ጯ䂝 ᰰᅇ᱗ᰶ㤜㸁Ն䖥ϧ喑๔უजВౕऱͨ㺮 ᩬ吕͸͚҉䖥᧴喑ࡰ㥙̺जᄴ⣺䇡⮱䖥⺕ ͌ᷱȡ䖥⩇叩ᩬ吕‫ڣ‬ᄓ͓̺᭜๗䛺㺮喑ऱ Ѻग䴵⪆ᘼ‫ڣ‬ᩬ㋞᭜॓ᰶẢठᝃᢿใ⮱ᘼ 䂅হ‫׫‬ा喑఍◧䕆ψ͓̺᭜㢤㭚ᩬ⇨⮱ͨ ≮ȡ䇍䇙Шᰶឬᨁ⮱ᩬ吕̭㝙఺㎋ౕ㋀┌ ℾ⩌Ƞ֒Ꮴ᪆㗟Ƞ⧝Ԋ㘪⎽Ƞ⼲ࠆ䇎ᩬȠ ࠋጒใ‫׾‬ぶ䂝䵹̷ऱ㜗ᰶ‫ͨڣ‬ᑢ喑गजᘉ ็᪥᭜䮠㚁┘㿬喑䖥ℾ䕇፥ᜣᓄࣨᣏ⾣喑 ᩬ჏Ծ䴵Շ䲍Ըϧ⮱ᒏ䆎হ᝸⃢ࣨ❚ः䖥 ⺕ȡϷᅳ⮱ጯ䂝ᰰ䖥㜶喑‫ͨ⮱⹫׾‬㺮Ⱋ὆ Ϻ♣᭜呀ࠢ㤜ϧ‫ݺ‬ᒭែ⺕〆ȡՅ㠒㤜ϧ 䍡䎺ែ⺕喑ᄴᰰ⿸‫ݨ‬ᑂ䊤ऱᩬ吕হ‫נ‬྿⮱ 䬉∕喑◧㤜ϧᬒᒹࣰᩬ‫ޢ‬䕍ᰡᰶ‫ݖ‬᷊У喑 ϓᣕࠂ‫◧⹫׾‬ᣒ䍢㔹ҳ⮱⁽≟䂝ᰰহ̸䂝 䮏䖥㜶҉⽺Ả‫׆‬᝝ȡ

‫߈ڕⰎ׫‬喑ᩜᠮ㤜㸁Ն䖥ϧ Ϸᅳᰶ‫ږ‬Ѻ㤜㸁ϧธࣰ䖥ጯ䂝਎喑ܳ ‫ݒ‬᭜䭬໳᫜➦ͦ⮱ॠ䖍ᑤ‫ ⩌ٵ‬1BSUJK 7% 0VEFSFO 喑হ⊤➆⮱ক㩇Ⴤ‫ ⩌ٵ‬$%"す 㮌 ȡ䕆‫ږ‬Ը೻ጯ㤜ϧ⮱ែ⺕⢴喑᭜᜾Ծ ⮱䛺㺮ᠴ὆喑ᰡᛶ㾟⽺Ả䕟ः喑◧‫ڕ‬㢤‫⩹׾‬ ևԸສỉὐ喑̺㺮‫ں‬В↿ᰶ᭯䫀Ƞ๖⅐ ᒵጛᝃ⩌ᘼᔆⶹぶ҉◧ᣕᥗ⮱㫶ऐȡᰵ ᬒ᭜ԸᎠ፥⮱ᭌ᱌̶喑⩞ᬖ̷̰᭯ࡷ̭ Ⱑ‫ݝ‬ᮇ̷Ί᭯喑ऱѺ̷⤚䔁Ⴅ⮱Ƞ㋀✌ẚࠆ ⮱Ƞក⤰ក❹⮱喑䘪ᛶ㾟ᰶ‫ٲ‬㸂᭯䫀喑䖱ज Вᢵ‷უϧ᰸ࣸ䙝ᅲぶАࠋȡҍ⮱̭⺕̺ज 㘪⿸‫ݨ‬ᩦ䂷প䕸喑ѳ㗜ჇजВ᎘ߖ㼐䪸ѻ ᫩⮫ܳ͸⮱傁ি喑䃀๔უ䛺ᠫ㜗Ԏȡ ‫ږ‬Ѻ㤜㸁Ն䖥ϧ䕻ᒭ℁䐰ᄾࣰ㜴‫⹫׾‬θ ࠆ喑ౕᣒ㼥⹫㓑᫦䲏Ⱕᄺ㪱ᑞ喑ѳ᭜ࣰ䖥䴵 㺮ᰶ䲋፥ߴ⅐喑㔹́㕄䇨๔䛼⮱᭯䫀Ƞ㇫߈ হ䛾䡏ȡЃԾ̭Ѻ᭜Ⴅ䂅⌢ࢇ喑ओ̭Ѻ᭜ ᔆⶹੳϧ喑ᒵ䰐ᘠ‫׼‬䕆᭜ࢠ㜵͸㜶ȡ䖥ℾΌ ♎䴵ᄺ᳽ψ⊵ᖜ䕻᫩⊵Ảᝃᚯ᚛喑఍◧Ꭻͻ ⃼⁎䖥㜶喑౴ᰰ‫ܧנ‬ऱ⽛㸿䇣̺̭⮱㖟䴠喑 ᜾Ծᛶ䶔‫ڕ‬๔ᅭ喑៸䪸Ըϧ⮱ớ䓞ᖖᕕ喑В ‫ࣷ㉽౅⹫׾‬᪡倁‫◧⯷ݖ‬䛺ȡ⇮ࣰ́䖥ϧ㋀䕻 䖥᝝⮱≄⻛喑Ըϧ৮ᵩহ᧺Ⴕᄴᓄ‫⹗⌙ݝ‬喠 ᱌䫀̺᫤㜴ℾⱫ⮱οࠂ喑ᰰߍ⌞㜗ጞ䏘Ъ⮱ 㾺ह喑ӰҬ‫ڣ‬䊝ाϧ㓑喑䕍⺼‫⹫׾‬ȡጹ᱈ऱ Ѻܴࠬॊ૴᝸̷⮱̭⺕喑㊓ॠ䖍ᑤȠক㩇Ⴤ ‫ږ‬Ѻ㤜㸁Ն䖥ϧ̭ԸᾌᰰȠ̭Ъᩜᠮȡび㔲 ౕₑᛴ㿸ऱ⩹⹫ᰰ䈏䖁喑‫౅׾‬㉱㎁䵅ᄻϧ喑 ᯘ᭯ᩫ̸᝭ᰶ᜽㺸喑㊞̭⿸ൡ喑ᄴȪᣕࠂ㤜 ϧែ⺕Ƞ᣽倅ࣰᩬᘼ䂅ȫ喑҉◧Ϸᒹᰰࠆጒ ҉⮱᫦ाহ䛺吋喠⪣‫ݺ‬ᘌ̭㺮և⮱θ䲋፥ㅎ ૛喟঩㆟๔უᰵᬒ‫ݺ‬ᒭ᝭ᆙ⮱ែ⺕〆ȡ

ᒹ㽅 び㔲᭜̭Ը㓖ጒ喑ౕ̺ह⮱⹫౅᰺ࠆ ㈱̶࡮Ꭱ喑㜡߈᫩ᣕࠂ㤜ϧ㲺‫⹫≮ͨڒ‬ ᰰ喑ᅑ‫ڣ‬䬉∕ใ‫׾‬ᄺ㢤㭚ᩬ⇨⮱㾺䂅হࣰ 㜴ȡ᱌䫀₤㋀‫⹫׾‬Ꭻ㽞䷕䰕Ƞϧθᰡ⪗喠 ᩬᏉᩦ᱊ᤈАȠ吕≫㜵㶝喠ใ‫׾‬ᩬゃ⩞ Ȫ็ٰ᪴ࡃȫ䑶◧Ȫ㲺‫⹫ڒ‬ᰰȫ喑ᄴ⮫㟞 呷ᩫ䂷᜽䇴⎽‫ڞ‬Ϙ喠ⰛⲦᄾ᪥ℾ᫼ᩬゃ䊝 ा₤ट喑⁽≟ठ‫ͨ׫‬㓖䔽⑥៙䵚ȡ ఋ䶔̷̓㈭‫࡮ژ‬ᎡА݊᱌喑⪣᭯㢤㭚 㤜ϧ㜴‫ڣ‬Ѓใ‫׾‬喑ࣰౕᩬᘼ䂅̷ह㮂᫩ઌ 㧆䮻⃢喑ᘌᰶऱ㜗ᦥ㉏喑䎐䌇̷䌜ȡ̶࡮ ็Ꭱ͸ᒹ⮱Ϸᬒ喑㠒᎟ͨ㺮ใ‫׾‬㓑倁ౕ㲺 ‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ᫦䲏ᬖጟࢀᰶ᜽ᅞ喑ᩬ⇨ౝѺ 䶜㦄᣽倅喑䕆᭜ЃԾ䛺㻃‫ڙ‬ℾ‷‫ݖ‬喑⽺Ả ࣰᩬ᝭፣ҳ⮱䅽ࣇఋ൞ȡࣺ㻭᜾Ծ㤜ϧ 㤜㸁喑䰃♣䓾Ꭱ‫⮩⹫׾‬ᆂ㨙߰喑ϧ᪥ᰶज 㻭⮱෋䪤喑ᄺ㢤㭚⹫ᰰϓᰶⰥ⪣⮱䇏⢨喑 ѳࣰౕᩬ⮱䂝䵹̷ѩͻ䖱ౕ࣌ౝ䌼ₒ喑ែ ⺕ᘼ䂅ᰡᒏ㪱ᑞȡ㤜ϧՅ㠒̺ࣷ᭯㻧䚿喑 ᄴᰰ๞ࣨᩬ⇨̷⮱㾞㿋‷喑⌗㥪◧ιぶ‫ڙ‬ ℾȡ ᱙᪴⮱⮩㶕喑᭜ा๔უ⌧䔝䬉ᓰᩬ ⇨Ƞ㲺‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ㜴❚ः‫ڙ‬ℾ‷⯷⮱Ⱕο ᒞ䴬হᄺ㤜ϧ⮱䛺㺮ᕔ喑ጹ᱈ᰶ䂭㔲఍ₑ 㔹ᓄ‫ݝ‬ઌ⮩喑ౕᰵᬒែ̸⺋㖃̭⺕喑 ‫ݴ‬᫩䶅䋠ⴐ喆䁦ा็Ꭱҳ◧㤜ϧȪ䬉∕‷ ⯷Ƞ㾺䂅ᩬ⇨ȫ㔹ࠋᓰ䇨߈⮱ऱ⩹᰸ࣸԾ 㜡᪙ȡ
͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

 㮌

Ꭱᰵᬒ

㿸ែ⺕ᩜᠮ "UPN;IPV

⊤➆ጯ䂝਎䖥㜶 Ꭱᰵᬒ喍䕞̶喎
͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

Ꭱᰵᬒ
͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

Ꭱᰵᬒ


௸ൢ

China Times

ϛ೉

㢤㭚㥙㟞みƌ$0-03'6-

ოԑ๼‫ݰॳޟ‬ ೼6LQW2HGHQURGHˈϔ䓯㺱䓝㨫௝ᑈ㧃⥟ᄤⱘᔽ䒞 さ✊䍋☿ˈᑌ㰻䒞ϞⱘҎঞᰖ䗗⫳ˈ⛵Ҏফ‫ˈڋ‬㗠ᭈ䒞 ഛ㹿↔ᮐ໻☿ˈ㗠䍋☿ⱘॳ಴ᇮϡᯢDŽ ೼%UHGD੠+HH]Hˈ䄺ᮍ䛑㽕ߎࢩˈᠷᢐњ᫒і㗙DŽ ೼%UHGDˈ䄺ᮍ᥹⥆ฅḜПᕠߎࢩˈᠷᢐњৡ՚㞾 'RUGUHFKWⱘᑈ䓩ҎˈҪ‫ץ‬ϡ㙑࣌ਞ᫒і݀݅⾽ᑣˈ㹿 ϔᆊ令仆จ᠔ⱘ䭔㸯䗤ߎ䭔໪DŽ ೼+HH]Hˈ䄺ᮍг೼ϔ‫ן‬⢖ℵᐇ㇋Ёᠷᢐњϡ丬 䲶䭟ⱘ‫ן‬ᑈ䓩ҎDŽ೼㸱さЁˈϔԡ䄺વᡬᮋњϔḍ᠟ ᣛDŽ ೼=HHODQGⱘ9RJHOZDDUGHгⱐ⫳њϔѯᛣ໪ˈҸ 䄺ᮍᖭ‫ן‬ϡ䗁DŽ೼⢖ℵ㆔᥹䖥ሒ㙆ⱘᰖ‫ˈ׭‬ϔৡⅆⱘ ⬋ᄤ⛵㎷⛵ᬙᦡњⅆⱘֱᅝવ㞝䚼ϔᣇˈ㹿㹿䄺ᮍᠷ ᢐDŽϔৡⅆⱘ%UHGD䴦ᑈг੠ϔৡⅆⱘৠජ䴦ᑈⱐ ⫳㸱さˈৠῷ㹿ᠷDŽ ೼%UDEDQWⱘ6WDPSHUVJDWˈ᳜᮹䳊ᰖ䘢ᕠˈϔ 䓯≑䒞㸱৥ϔ㕸⢖ℵ㆔ⱘᝊ⼱㗙ˈ᳝Ҏফ‫ˈڋ‬Ҏ㽕䗕 䰶DŽ㙛џ㗙᦮䭋㗠এˈԚᰃˈ⿡ᕠ᳝ܽҎ㹿䄺ᮍ᢬ᤩDŽ 䄺ᮍԄ㿜ˈ㙛џ㗙ᰃᬙᛣⱘˈҪ‫ץ‬੠㹿ᆇҎⱐ⫳њ⠁ ਉDŽ

‫᠍ش‬࿽‫ޟ‬፸ᆸ‫ݰॳڷ‬ ᳜᮹㟇᮹ˈ㥋㰁Ёफ䚼ഄऔ㟝䕺‫ڇ‬㍅ⱘ⢖ℵ㆔ ⌏ࢩˈϔѯഄऔߎ⧒њϔѯ䍷㘲੠乼⊶DŽ ೼0DDVWULFKWˈৠᗻ។Ꮦ䭋2QQR +RHV೼ᣝ✻‫ڇ‬㍅ ⿏ѸᏖᬓᓇ䩄࣭㌺ϔ‫ן‬௝ᑈ㧃㌘㐨ⱘ⥟ᄤ+HQUL ,ᰖ‫׭‬ ফࠄњఆュˈ㹿ᡩ᫆⫼㋭‫⷇؛ⱘخ‬พˈԚᰃ2QQRঞ݊ ৠᗻ䜡‫ي‬$OEHUW 9HUOLQGHュ㨫᥹ফњˈ々䗭ህᰃĀ௝ ᑈ㧃āDŽ এᑈᑈᑩˈ⧒ᑈⅆϺᏆ㍧੠䳏㽪㆔ⳂЏᣕҎ $OEHUW 9HUOLQGH㌤ီⱘ2QQHˈ㹿ⱐ⧒೼⭊ഄϔᆊ䜦 ᑫⱘ໻ූ੠ϔৡⅆⱘ⬋ᄤ㽾➅ˈϺϨ᳝᥹ਏⱘ㸠 ⚎DŽ2QQHᡓ䁡⭊໽ᰮϞୱ໮њˈⱘ⺎г᳝᥹ਏˈԚ ᰃˈ々䙷াᰃҪ‫ⱘץ‬ϔ‫ן‬᳟টDŽ ঺໪ˈቀᮐ㞾⇥咼99'ⱘ೟䰆䚼䭋-HDQLQH +HQ QLV3ODVVFKDHUW䘅᳿೼ᆊ䛝ᵫ෵फ䚼গࡴ⢖ℵ㆔ˈг 䙁ࠄᬓ⊏ᇡ᠟'੠63ⱘ᡼᪞ˈҪ‫ץ‬䁾ˈ⚣‫ܟ‬㰁ሔࢶ㎞ ᔉˈ԰⚎೟䰆䚼䭋ϡឝ䁆㕂Пϡ⧚ˈ✻ῷপῖDŽ ⭊໽ˈ೟䰆䚼䭋೼侀ජগࡴњᏖᬓᓇ䩄࣭⿏Ѹⱘ ‫ڇ‬㍅‫۔‬ᓣПᕠˈህ੠௝ᑈ㧃⥟ᄤ+HQUL ,䏇䍋њ㟲ˈ 侀ජⱘ㍴㡆Ꮊ咼ࡃᏖ䭋*HUGR YDQ *URRWKHHVWᢡϟњ ✻⠛ˈᬒࠄ᥼⡍Ϟˈ侀Ϟᓩ䍋ডᇡ咼᝸ᗦⱘডឝDŽ⼒ ᳗咼ⱘ೟᳗䅄વ+DUU\ YDQ %RPPHO䁡⚎ˈ⚣‫ܟ‬㰁ሔࢶ ㎞ᔉˈℸᰖϔ‫ן‬䚼䭋೼䗭䙞໻џᝊ⼱ᰃϡឝ䁆ⱘˈ⊕ Ϩˈ԰⚎೟䰆䚼䭋ˈᖙ䷜䱼ᰖ㙑‫࣫׭‬㋘ⱘ䂓䘷DŽ'ⱘ ೟᳗䅄વ6MRHUGVPDг䁡⚎ˈ䲪✊䚼䭋ឝ䁆᳝ཌྷⱘ⾕⫳ ⌏ˈԚᰃˈ⭊ℤ⌆঺ϔッሔࢶ㎞ᔉⱘᰖ‫ˈ׭‬԰⚎䚼䭋 ℸᰖℸࠏॏ㢹⛵݊џⱘᝊ⼱ˈᕜϡড়䘽DŽ

24

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

Ϭԑ೉‫ٵ‬ӣ‫ܒ‬ᠾၼ‫ݬ‬෬ άԤཱིཎࡦ ᳜᮹ᰮϞDŽ㟝㸠њᇛ೼᳜㰳㟝㸠ⱘ㥋Ҁৠᗻ ។䘟⊇␌ⱘᢑ㈸‫۔‬ᓣˈ᳝݅㠬㠍⠁༾‫ן‬Ꮅ䘞ⱘ ᐁԡDŽ 䗭⃵ˈ໻Ӯ⡍߹ᅝᥦњ⤊໾Ҏǃᨽ⋯હҎ੠㕢೟ Ҏⱘৠᗻ។㠍䲏ˈগࡴ䗭⃵ৠᗻ។䘟⊇␌ⱘⲯ᳗DŽҪ ‫ץ‬Ꮰᳯ㛑໴さ⸈⽕ᖠˈ䅧ᴀᮣҎ੠ϪҎ⧚㾷Ҫ‫ܕˈץ‬ 䀅Ҫ‫ץ‬᳝ᗻপ৥ⱘ㞾⬅DŽ 䗭‫݊⚎ן‬໽ⱘৠᗻ។㆔᮹ҹ䘟⊇໻Ꮅ䘞⚎催 ╂ˈҞᑈⱘЏ丠ᰃĀ㘚㙑āˈЏ䕺ᮍ䁾ˈᕐℸ㘚㙑ǃ ⳌѦ⧚㾷ҹঞ㘚㙑㞾Ꮕⱘܻᖗˈ䎳䱼㞾Ꮕⱘܻᖗህᰃ ᴀ⃵⌏ࢩⱘЏ丠DŽ ⳂࠡˈϪ⬠Ϟ䙘᳝ϔѯ೟ᆊഄऔ℻㽪ৠᗻ។ˈ ՟བˈ֘㕙ᮃ੠⚣ђ䘨ˈ᳔䖥ህ䗮䘢њডৠᗻ។ⱘ⊩ ḜDŽेՓབ䰓ྚᮃ⡍Ѝˈг䙘᳝℻㽪⧒䈵DŽĀা᳝ৃ ҹ೼Ϫ⬠Ϟӏԩϔ‫ן‬ഄᮍ㞾⬅ߎₗⱘᰖ‫ˈ׭‬䗭‫ࢩ⌏ן‬ ᠡ乃ᕫ໮们DŽāЏ䕺㗙䁾DŽ

ᕕᜒᘀ߆łŮŦųŴŧŰŰųŵທୢۨҕԁ‫ۉ‬

೟䰆䚼䭋⭊໽ᰮϞ䗮䘢ⱐ㿔Ҏ೼᥼⡍Ϟಲឝ䁾ˈ ཌྷ੠໪Ѹ䚼䭋ֱᣕ㨫᥹㿌ˈ䮰⊼㨫⚣‫ܟ‬㰁ሔࢶⱘ↣ϔ ℹⱘⱐሩˈ㗠াᰃ೼᯳ᳳ݁ᮽϞ੠Ёजগࡴњᵫ෵ⱘ ௝ᑈ㧃⌏ࢩDŽ

ĵԻԑࠉ‫ޟ‬σᏰҡ࢐ࡩቄኺυȉ Ḑ㕙ᆻḍम⠽仼ᕲ᳜䭟ྟ᳝ϔ‫ן‬ሩ㾑ˈৡᄫ ি‫خ‬Āᑈ㟇ᑈⱘḐ㕙ᆻḍ໻ᅌ⫳āDŽ Ḑ㕙ᆻḍҞᑈᝊ⼱䁆Ꮦ໻ᅌ䁩⫳䘅ᑈˈम⠽ 仼䁡⚎ˈ೼䗭‫ן‬ѨߚПϔҎষᰃ໻ᅌ⫳ⱘජᏖˈ໻ ᅌ⫳ᾟ៤њĀ໮㡆ᔽⱘǃᖿ⌏ⱘ੠ᡍ䀩ᗻⱘϔ㕸ā ˈ಴ℸ㌘㐨њ䗭‫ן‬ሩ㾑DŽ ሩ㾑ϡ‫ڙڙ‬ሩ⼎ᅌ⫳⫳⌏ᖿῖⱘϔ䴶ˈг‫׳‬ ࡽϔѯॳྟⱘ᭛ӊǃ೪⠛੠ᕅ⠛ㄝˈ‫⭊⧒ݡ‬ᑈ໻ᅌ ⫳೼৘‫⅋ן‬৆ᰖᳳˈࣙᣀ᠄⠁ᑈҷⱘ৘。乼䉠ˈҹ ঞජᏖⱘⱐሩ੠ᬓ⊏ǃ储㚆ㄝ৘ᮍ䴶পᕫⱘ៤ህㄝ ㄝDŽ म⠽仼仼䭋(JJH .QRO䁾ˈሩકࣙᣀ᳝ସ䜦ᵃǃ ䷬㌤ǃ᮫ᐳ੠ᅌ⫳‫⫼ⱘץ‬કㄝㄝˈ᳔㗕ⱘሩકᰃ⭊ ᑈϔᑈ㋮ᅌ⫳ⱘܹᅌⱏ㿬‫ˈݞ‬㗠᳔ҸҎࢩᚙⱘᰃϔ ‫ˈן‬ᰃ೼ডᡫᰖᳳ㹿ᾡ≎ⱘᅌ⫳ᆿϟⱘ䙎᳌DŽ

೉៌Ө೎џَѕྃӎ ᳜᮹ᰮϞˈᕲ=HHODQGǃ)ULHVODQGࠄ:DG GHQHLODQGHQˈ㥋㰁໮‫ן‬ഄᮍৃҹⳟ㽟࣫Ὁ‫ⳟˈܝ‬㽟ⱘҎ ᢡϟ✻⠛ˈ㟜㟈ࢗࢗഄ೼⼒Ѹၦ储ϞߚѿDŽ ሙԣ೼2RVWNDSHOOHⱘ.ODDV -REVHህᰃ݊Ёⱘϔ ԡˈҪ䁾ˈᑇᰖ໰㺵ˈҪгᐊ㨫✻Ⳍ″ˈᢡϟ䙷ѯ⌕᯳ ଞ⫮咐ⱘ✻⠛ˈ㌤ᵰ䗭⃵ህ㌺Ҫ⺄Ϟњˈᢡњདѯ⏙᱄ ⱘ✻⠛DŽ᪮Ҫ䁾ˈ᳔⏙Ἦⱘᰖ‫׭‬ᰃᰮϞᰖࠄᰖП䭧DŽ ᪮ⱛᆊ⇷䈵ৄ᠔䁾ˈ೼㥋㰁ˈᑇഛϔᑈৃҹⳟࠄ ⃵࣫Ὁ‫ˈܝ‬㗠-REVHϔᑈг㽟䘢ᑒ⃵ˈϡ䘢ˈᇡᮐҪ՚ 䁾ˈ࣫Ὁ‫ܝ‬ᆺ೼ᰃ໾㕢њˈҪᗢ咐ⳟгⳟϡ໴DŽ

೼$PHUVIRRUW㸫औ=LHOKRUVWǃ5XVWHQEXUJ=XLG ੠6RHVWHUNZDUWLHUⱘ䀅໮ሙ⇥ˈ᳔䖥ϔ໽ⱘЁजさ✊ ᬊࠄ⛵ৡ⇣䋜䗕ⱘ䖢᯹㢅DŽ㢅ᰃᫎᬒ೼ࠡ䭔䭔ষⱘˈ䲪 ✊ϡᰃ↣ᆊ↣᠊䛑᳝ˈԚᰃˈ⚎ᭌ⬶コϡᇥDŽおコ䂄ᰃ 䗕㢅Ҏ˛䗕㢅ⱘⳂⱘᰃ⫮咐˛ᰃϔ⃵ᬓ咼ⱘᅷ‫ˈࢩ⌏ڇ‬ 䙘ᰃଚᆊⱘᒷਞ㸠ࢩˈ䙘ᰃ㋨㊍ϔ⃵㕙䊧⓶ᓣⱘ㕽㟝 ਸ਼˛ᬊࠄ冂㢅ⱘሙ⇥㋯㋯⣰␀DŽ བᵰᰃ㕙䊧⓶ᓣⱘ㸠ࢩˈ䙷ህᛣੇ㨫ࡿᆠ△䉻ˈ Ԛᰃˈ䄺ᮍⱐ㿔Ҏ䁾ˈ䖘Ҟ⚎ℶ≦᳝ᬊࠄ༅ゞ໻䞣冂㢅 ⱘฅਞDŽ ೼冂㢅ᮕ䙞᳝ϔ‫ן‬㰳⺐ˈϞ䴶䙘᳝᭛ᄫˈᆿ㨫˖ ᳜㰳ⳟⳟԴⱘ㰳⺐ᰃ৺䅧Դ⥆ᕫϔ‫ן‬໻ཀDŽ䗭জҸҎ ⣰␀ᰃϔ䷙ᒷਞ㸠ࢩDŽԚᰃˈ⫮咐݀ৌ䗕ⱘ˛䂄՚⁶ᶹ 䗭ѯ㰳⺐˛ሚᰖ᳗ⱐ⫳ѯ⫮咐˛Ҏ‫ץ‬䙘ᰃϔ丁䳻∈DŽ

䗭‫ן‬ሩ㾑᳗ᇛ䭟ᬒ㟇᳜ӑDŽ

⛵䂪བԩˈ䗭ѯ冂㢅ᕜড়ᰖˈ䍋⺐㺱仒њሙ⇥ⱘ に᠊DŽ

‫ظ‬υ҉ಅሖоІ‫ת‬քদ ೼⍋⠭ˈϔৡⅆⱘ⬋ᄤ᳜᮹ⳟࠄϝ‫⸈℆ࣾࡿן‬ 䭔ܹሟˈ䑿Ϟг᫰ᐊ᳝⢔བᾡᬃⱘ⠽કˈᚙᗹПϟˈᣓ 䍋ϔ⫊呑䝌ᠨ৥ࡿࣾˈ䲪✊᪞Ёњϔৡᨊࡿ㗙ˈԚᰃҪ ᴀҎг಴㗠ফњ‫ˈڋ‬㽕䗕䰶⊏ⰖDŽ ⭊ᰖ䗭ৡ⬋ᄤ੠ϝৡࡿࣾⱐ⫳䘢ϔ⬾⠁價ˈⳟⳟᆵ ϡᭉⴒˈᮐᰃՓ⫼њ⸿䝌ˈࡿࣾЁ᳝ϔ‫ן‬ফњ‫঺ˈڋ‬໪ ܽҎ‫ⱛם‬䗗䎥DŽ џᕠˈ䄺ᮍᡧ⥆њܽҎˈᑈ唵ߚ߹⚎ⅆ੠ⅆˈ 䙘᳝ϔҎ೼䗗DŽ

ω୐ម௑൐ֲٙწ ೼:RHUGHQ☿䒞キ䰘䖥ˈ᳔䖥ⱐ⧒ϡᇥஂ䒞⤼⤼㹿 ًএњത๞ˈᕜ໮Ҏϡᕫϡ∖ࡽ䰘䖥ⱘஂ䒞䢾ᄤDŽ᳔䖥 ⱘϔ⃵ᰃϞ᯳ᳳ݁ˈஂ䒞䢾ᄤⱘ㗕䮚+DQV 9RRUQ䁾ˈ⭊ Դⳟ㽟জ᳝Ҏ᥼㨫ϡ㽟њത๞ⱘஂ䒞ࠡ՚ⱘᰖ‫ˈ׭‬Դህ ᳗ᛳࠄ䴲ᐌ༛ᗾⱘDŽ 䰘䖥ᑒᆊஂ䒞䢾ᄤ䛑䘛ࠄ䘢ৠῷⱘᚙ⊕ˈ᳝ϔ䓯㞾 㸠䒞ⱘᭈ‫ן‬䒞丁䛑㌺ᢚᥝً䍄њDŽ ঺ϔᆊ䢾ᄤⱘ㗕䮚5RE .ORNᏆ㍧ฅ䄺ˈҪгϡⶹ䘧 ⚎⫮咐‫ًأأ‬䒞ത๞ˈԄ㿜԰Ḝ㗙ᰃߎᮐ⛵㘞ˈ㗠㹿Ⲱ ⱘത๞᳗ᠨᥝDŽ 䄺ᮍॏ䁾ˈ≦᳝Ҏฅ䄺ˈг䀅Ҏ‫ץ‬䁡⚎ˈ༅এϔ ‫ஂן‬䒞ത๞ϡᰃ⫮咐໻ϡњⱘџᚙˈ಴ℸгህⳕএњࠄ 䄺ᆳሔ䎥ϔ䍳ⱘࡳ໿њDŽাᰃϔԡ༅এњஂ䒞ത๞ⱘཇ ሙ⇥ˈਞ䀈䄺ᆳˈ᳝䗭咐ϔಲџˈᦤࠄฅḜˈཌྷህ䁾˖ ĀㅫњāDŽ

ω୐ೝ֨Ⴋఘൢឌؑօ ៖ৈ߳៖ջԝЙᐠৢጣኇ៪ 䰓ྚᮃ⡍Ѝⱘϔᆊ݀ৌ5$'<*2ᓩ䘆њϔ。䅋 ༫ˈৃҹ⫼೼᠟″ϞˈՓࠄ᠟″⫼᠊ϡফ᠟″ᇘ㎮ ⱘᕅ䷓DŽ 䮰ᮐ᠟″ᇘ㎮ᇡ⫼᠊ⱘᕅ䷓ᕜ䭋ᰖ䭧ҹ՚ህᰃ ϔ‫ן‬䁅丠DŽ䗭ᆊ݀ৌ䁡⚎ˈ᠟″䔏ᇘⱘᇘ㎮ˈ㆘ೡ ໻ὖᰃϔ‫ן‬䎇⧗㠀໻ᇣˈ㗠Փ⫼њ䗭。䅋༫Пᕠˈ 㛑໴ᡞᇘ㎮ⱘ㆘ೡ᥻ࠊ೼ϔ‫ן‬催⠒໿⧗໻ᇣⱘ⿟ ᑺDŽ ⚎њ䂪䄝䗭‫ן‬㌤䂪ˈ⚣⡍ࢦᬃ໻ᅌ䙘㌘㐨њ ໮ԡᆊᒁ䝿⫳ˈ৥⮙ᙷᖉ䀶ᇡ᠟″ᇘ㎮ⱘᬣᛳ ⿟ᑺDŽ 䗭。䅋༫ᰃᕲ᮹ᴀᓩ䘆ⱘˈ೼㥋㰁䢋ଂᰃ ℤ‫ܗ‬ϔ‫ן‬DŽ ೼↨߽ᰖˈ᳜ӑ䭟ྟᏆ㍧㽣ᅮ᠟″݀ৌ೼䢋 ଂᱎ㛑᠟″ⱘᰖ‫ˈ׭‬㽕⊼ᯢ↣。᠟″ⱘ䔏ᇘ⿟ᑺDŽ

ᶤ᮹ˈ9HOS䄺ᮍ᥹⥆ϔ‫ן‬ฅ䄺䳏䁅ˈᇡᮍ㞾 々ᰃϔ‫ן‬ᇣًˈ೼㸠ゞПᕠЬത令ᓇᒮ᠓ⱘ䳏ẃˈ ॏϡᑌ䳏ẃߎњᬙ䱰ˈҪ㹿ೄԣњDŽ 䄺ᆳ᳗ৠ令ᓇⱘЏҎˈ䍩ࠄ⧒จˈᡞ䗭‫צן‬ 䳝儐ᕲ䳏ẃЁ㾷ᬥߎ՚ˈ䷚֓гᡞҪ䂟䘆䄺ᆳሔୱ ୱ੪ଵDŽ 䗭‫ן‬ᇣً᳒㍧䀺೪㞾Ꮕ㾷ᬒ㞾Ꮕˈॏϡ៤ ࡳˈ䙘ಈ䞡᧡າњ䳏ẃˈ⛵ৃ༜ԩˈᠡ㟈䳏∖ࡽDŽ Ҫ䙘ᭆ⸈њϔ᠛に᠊ˈᰃᕲに᠊⠀䘆এ㸠ゞⱘDŽ

ijİĴ೉៌ΡώհϚ໠Ж ḍ᪮ϔ䷙⬅䂓ᶹ″ᾟ(IIHFWRU\݀Ԝⱘ䂓ᶹ㌤ᵰˈ ೼㥋㰁ˈা᳝ⱘ㥋㰁‫ۅ‬વᰃⓓᛣ㞾Ꮕ᠔ᕲџⱘᎹ԰ ⱘˈ݊们ⱘ‫ۅ‬વᎹ԰ᰖ‫׭‬ϡᇜᖗˈ㗕ᰃᛇ᳈᦯Ꮉ ԰ˈ䁡⚎䙷ᇛᐊ㌺Ҫ‫ץ‬᳈དⱘࠡ᱃DŽ 䗭䷙䂓ᶹি‫خ‬Ā㥋㰁‫ۅ‬વ䲅㮣㨫ⱘৃ㛑ᗻāˈᰃ ෎ᮐᇡ㥋㰁ϔ݅㨀‫ۅ‬વⱘଣोᕫߎⱘ㌤ᵰˈ㌤䂪Ꮖ ㍧೼᳜߱݀ԜDŽ


www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

௸ൢ

China Times

25

$0-03'6-ƌᄝႴ㥙㟞み

ⰸⰸᰶϭ只⼅ ჳ

䓲⡈咺ㆍၽ䈐‫ݝ‬䊲䕻 㠞䢷

⻿⻿ ABCDEF GHIJKLM NOPQRST ABCDEF GHIJKLM NOPQRST

XY[º[\]

㿸⩕ᗕ⮱ᮧ㘪᝸ᾌ̸䐶23DPEFᢰ᣼䐌Уȡ ͓Ҭ⩕ₑ"11ᢰ᣼൞㉆̷⮱23ⷩ喑ᗕᄴ⮩⤫ ऱ⽛̺ह侇ૉ喆 㿸∕ᘼᢰ᣼䌊䰏ࣷ᫦ᐼ

ષ࠶༹ၼོၼଢ଼ষӵ޼ࡉѴี౪੬ ‫ظ‬υҢᜤٙ‫ڥ‬юೝњġɆŕŸŪŹɇ 䗭‫ן‬Ϫ⬠Ϟଃϔϔӊ↨㞾ࢩଂ䉼″৲њԴⱘ䣶᳈㊳㊩ ⱘህᰃԴᛇ㽕ⱘᵅ㽓㹿वԣњDŽ 䲪✊໻໮ᭌҎ᳗㙄ᯢⱘᡞ㞾ࢩଂ䉼″䓩䣬ᑒϟˈԚᰃ ՚㞾㕢೟ᛯ㥋㧃Ꮂⱘ㕙ԃ⡍噝呹‫ܟ‬㎁⡍≎ᅮՓ⫼ϔৄ䞡䘨 ⺙˄ग‫ⱘ˅ܟ‬䦳䒞՚পϟҪᛇ㽕ⱘᎻ‫࡯ܟ‬ẦDŽ ⭊䗭ৄ䞡ൟ″ẄᐿҪজ໮ᣓࠄܽ‫ן‬Ꮋ‫࡯ܟ‬Ầⱘᰖ‫ˈ׭‬ 呹‫ܟ‬㎁⡍㚃ᅮ㾎ᕫ㞾Ꮕ䴲ᐌⱘᑌ䘟DŽԚᰃˈҪⱘᛝᖿᰃⷁ ᱿ⱘˈ಴⚎Ҫ಴⚎ϡℷ⭊Փ⫼݀ৌ䉵⫶㗠㹿㾷‫ۅ‬њDŽ Ā䗭ৄ″఼ⳳⱘᰃ‫ן‬咏✽ˈā䗭ԡⅆⱘᇣӭᄤ䁾 ĀҪ‫ץ‬ᡞ៥㾷‫ۅ‬њˈ⧒೼៥㙑䁾Ҫ‫ץ‬᳝ϔৄܼᮄⱘ㞾 ࢩଂ䉼″њDŽā

䱼㕢೟೟ᆊҷ㸼䱞গࡴ֘㕙ᮃ㋶༥༻䘟᳗ⱘϔԡཇ䘟ࢩ વ᳔䖥Ϟ‫ڇ‬њϔ↉ⷁ⠛ˈⷁ⠛Ё䁾ཌྷ೼㞾Ꮕⱘ᠓䭧໪ⱐ⧒њ ϔऍ⣐DŽ 㕙┨噝߅⡍噝⓶Ể೼㋶༥༻䘟᳗ᳳ䭧ˈᠧ䭟њཌྷ㞾Ꮕⱘ㞹 ᅸⱘ䭔ˈⱐ⧒њϔⳈ೼᜶᜶┯㸠ⱘࢩ⠽DŽ 㹿ཌྷ々԰Ā៥᠓䭧䞠ⱘ⣐˛ʽāⱘⷁ⠛ᢡ᫱њϔऍ⣐೼ 㞹ᅸ໪᜶㸠ˈ㗠ℸ㰩ℷᰃ᳝ᭌकԡগࡴ䘟ࢩ᳗ⱘ䘟ࢩવሙԣ ⱘഄᮍDŽ 䘟ࢩવ‫ץ‬Ꮖ㍧ฅਞњᕜ໮՟䮰ᮐ㋶༥‫༻ހ‬᳗ԣᆓഄ咲䅧 ҎላሀϺϨ䴲ᐌϡᅝܼⱘџӊDŽ ֱᢝ噝≗‫ˈܟ‬㣅೟ཇᄤ䲾䒞ৌ″Ꮒ咲༅এњҪ‫ץ‬䉴䊀ࠢ 䒞ⱘཇᎹ԰ҎવDŽҪ‫⧒ⱐץ‬䜦ᑫЁ䳏ẃ䭔ᬲ䭟ˈ䴆ߎϔ‫ॅן‬ 䱾䴆ぎⱘ䳏ẃѩDŽ ᮃ⋯Ӥ‫⧗ބܟ‬䘟ࢩવ=GHQR &KjUDॏᦤߎњϔ‫ן‬㟛ⴒϡ ৠⱘଣ丠ˈҪⱘϡⓓコ✊ᰃҪⱘᑞ໾໻њDŽ ϔ‫᥼ן‬⡍䋀᠊ˈ#6RFKL3UREOHPVˈ䗮䘢ⱐԜ㋶༥‫༻ހ‬᳗ ⱘ৘。⏋і㊳㊩ⱘ⢔⊕Ꮖ㍧⥆ᕫњϔ໻ᡍⱘ㉝㍆DŽ ⧒೼䗭‫ן‬䋀᠊᳝‫ן‬䗑䱼㗙ˈᏆ㍧䍙䘢њ㋶༥༻ 䘟᳗ᅬᮍⱘ᥼⡍䋀᠊DŽ

‫ظ‬υӵೝ‫׀‬τ‫ܢ‬๘ӭඪю౴ដ 䖥᮹ˈϔԡ⬋ᄤ৥‫׿‬ᬺѸᯧ῭⑪ྨવ᳗ⱘᅬવᦤߎ њ⭄䅄ˈॳ಴ᰃϔԡཧཇᢦ㌩њҪDŽ +DUURZ %RURXJK⧚џ᳗ⱘѸᯧ῭⑪䚼䭔䖥᮹ᬊࠄњ ϔ䗮䳏䁅ˈ䳏䁅Ёϔԡ⬋ᄤ㙆々㹿ϔԡ᪮䁾ᰃ՚㞾ᵅℤ ⱘཧཇᢦ㌩њDŽ ᪮+DUURZᰖฅ䁾ˈҪਞ䀈ᅬવˈҪࠡѯ᮹ᄤএ%RU RXJKᮕ䙞ⱘϔ‫ן‬ᇣ䦂ᮙ䘞ˈҪ䁾ϔ‫ן‬ཧཇϡឝ䁆㸼⧒៤ 䙷ῷDŽ &RXQ 6XVDQ +DOO +DUURZ⧚џ᳗ⱘ䷬ᇢ䁾˖Āཧ ཇ䗭‫ן‬㸠ὁг䀅ᰃϪ⬠Ϟ᳔স㗕ⱘ㙋ὁњˈԚᰃ䮰ᮐ䗭 ‫ן‬㸠ὁⱘᢅᗼᇡ៥‫ץ‬՚䁾䙘ᰃ↨䓗ᮄ〢ⱘˈԚᰃ៥‫ⱘץ‬ Ѹᯧ῭⑪䚼䭔ད‫ڣ‬ϡࣙ৿䗭ϔ串ḜᄤDŽ Ā៥Ꮰᳯ䗭ԡ⬋຿ৃҹ‫ݡ‬՚+DUURZԚᰃ䗭⃵៥Ꮰ ᳯҪ㛑௫䀺៥‫ץ‬䗭㺵᳈⚎‫ع‬ᒋⱘᮙ䘞ᮍᓣˈ՟བ䭟ᬒᓣ ݀೦ˈӥ䭦Ёᖗ੠⅋৆ᙴЙⱘᬭූDŽā ᪮ᙝˈ䗭ԡ⬋ᄤ฿ᆿњ೼Ѹᯧ῭⑪䚼䭔ⱘᡩ䀈㸼 Ḑˈ⫮㟇䙘ᦤկњҪⱘԣഔ੠㙃㐿ᮍᓣDŽ

ၽࡊೝΰԻѫ‫ڊ‬υଡ๿ເ ᳔䖥ϔԡ䘞ᅶ೼ϔ‫ן‬᮹ᴀⱘዊ᎐Ϟ㹿Ϟⱒা 亶仧ⱘ‫ܨ‬ᄤ䗑㨫䎥ⱘ㽪丏೼㎆Ϟ㹿⯟⢖䔝䓝DŽ ៤गϞ㨀Ҏ㾔ⳟњ䗭↉ᢡ᫱Ѣ2NXQRVKLPDዊ ⱘ㽪丏ˈ䁆ዊ᎐гҹ‫ܨ‬ᄤ㘲ৡDŽ 䗭‫ן‬ᇣዊ᎐೼Ѡ᠄ᰖ᳒㍧ᰃ᮹ᴀ䒡ᮍⱘϔ‫ן‬ ⾬ᆚ෎ഄˈ㗠ᓩ䘆‫ܨ‬ᄤᰃ⚎њ␀䀺ዊϞⱘ↦⇷DŽ ݊ҪҎ䁾೼ᑈⱘᰖ‫ˈ׭‬᳝ϔ㕸ᇣᅌ⫳೼ ᯹䘞ⱘᰖ‫׭‬ᬒ䍄њܿ䲏‫ܨ‬ᄤDŽ ϡㅵҹાϔ。ᮍᓣˈ‫ܨ‬ᄤⱐᧂњҪ‫ⱘץ‬᳔໻ ⱘ䭋㰩ˈ䘞ᅶ‫⧒ץ‬೼ᜩৡ՚㿾ˈҪ‫ץ‬伉仞‫ܨ‬ᄤˈ 㟈Փ⧒೼‫ܨ‬ᄤᏆ㍧໻໻䍙ߎњዊ᎐ᴀ䑿両ৃҹᆍ ㋡ⱘᭌ䞣DŽ

‫ء‬ٙ௮ٙถ೎ี౪ࣀҡҡω‫ޕ‬੯

όՀঈ‫ޣ‬ၾࡩቄ৏ዅՌϏ 䖥᮹ϔ㕸ቅ㕞೼ϔพ᳝ᔜᗻⱘ䣐ᵓϞ⥽㗡ⱘ㽪丏 ೼㎆㌵Ϟ㹿⯟⢖䔝䓝DŽ 䗭↉ᢡ᫱ᮐ⊩೟ϔᆊ䖆จⱘ㽪丏Ϟ‫<ࠄڇ‬RX7XEH Ϟৢ咲᪞⥛Ꮖ㍧䍙䘢㨀Ҏ⃵DŽ 㽪丏Ёˈቅ㕞ℷ೼乃⼎ᅗ‫ץ‬倮Ҏⱘᑇ㸵ᡔᎻˈ಴ ⚎ᅗ‫ⳟץ‬Ϟএᰖࠏᰃキ೼ϔ⠛᧪᧪℆๰ⱘ‫݋‬᳝ᶨ䶠ᗻ ⱘ䞥ቀ㭘⠛ϞDŽ ेՓ᳝ѯቅ㕞༅এ䞡ᖗᕲ䞥ቀ⠛Ϟ⒥㨑ˈᅗձ㟞 㛑䀁⊩‫⃵ݡ‬䏇ϞএϺϨֱᣕᑇ㸵ϡᥝϟ՚DŽ Āቅ㕞‫ⶹץ‬䘧ᗢ咐㌺㞾Ꮕᡒ咲ῖᄤˈā㎆Ϟϔԡ 㹿䗫ῖⱘ㎆⇥䁾DŽ

ϛ೉

ωനኡᔞॴᐠ᐀ॳ࣠ይӭԙ࿥а 䖥᮹ˈϔ‫ן‬᫱‫ڣ‬丁ᤩᤝࠄњϔ䲏ᇣ効ᩲ᪞њϔᶊ ԡᮐԯ㕙䞠䘨ⱘ亯″ৢ៤њ⹢⠛DŽ 䗭⃵ᩲ᪞ᠧ⸈њ亯″᪟乼⦏⩗ϞⱘܽḐ⦏⩗ˈ⦏ ⩗⹢⏷ᬷ㨑೼њࠡᥦⱘᑻԡϞDŽ 亯㸠વℷ೼侩侯䗭⧁亯″ࠡᕔԯ㕙䞠䘨ⱘ䴴䖥 )RUW0\HUVⱘԽ⧾″จDŽ 䗭ԡৡি㕙Ꮧ噝䶟ԃⱘ亯㸠વ೼㹿ᩲ᪞ⱘᇣ効⫽ߎ ⱘ㸔ҹঞ⦏⩗⹢⏷◎њϔ㞝ৢӏ✊ֱᣕ‫ދ‬䴰DŽ ᳔㌖ˈ䶟ԃ‫⤼ஂ⫳ܜ‬侩侯亯″ˈ៤ࡳⱘ᥻ࠊԣњ 亯″ϺϨᅝܼ㨫䱌DŽ

䖥᮹ˈ䄺ᆳ೼᥋‫ܟ‬᫨ԣњϔԡৌ″ˈॏ倮༛ ഄⱐ⧒೼≑䒞ড‫ܝ‬⠠✻ⱘᕠ䴶䒆㨫ϔ䲏⌏⫳⫳ⱘ ᇣ⢤⣌DŽ ⅆⱘ侩侯≑䒞ⱘৌ″໻㸯噝㉇‫ܟ‬ᮃवਞ䀈䄺 ᮍ䁾ˈҪⶹ䘧Ҫ⺎ᆺᩲࠄњϔ䲏⢤⣌ˈԚᰃҹЎ ᅗ㹿ᩲњҹᕠᏆ㍧䎥䍄њˈ಴⚎Ҫ≦᳝ᡒࠄ⢤⣌ ⱘ䑿ᕅDŽ ԚᰃˈҪ≦᳝ⱐ⧒⢤⣌㹿ᩲ᪞ৢˈֱ䱾ᴴ㹿 ᩲາˈ✊ᕠ⢤⣌ህ㹿वࠄњ≑䒞᥯䒞⠠ৢϟ䴶ⱘ ϔ‫ן‬ᇣぎῑЁDŽ 䄺ᆳ೼/LWRPHULFH݀䏃՟㸠⁶ᶹᰖⱐ⧒њ⢤ ⣌᠔⡍᳝ⱘሒᏈDŽ 䄺ᮍⱐ㿔Ҏㇵ噝䋑᭛व䁾˖Ā⭊Ҫ‫ץ‬এⳟ䗭ᰃ Ҕ咐ⱘᰖ‫ˈ׭‬Ҫ‫ץ‬ᛣ䄬ࠄ䗭ᰃϔḍ⢤⣌ሒᏈˈ㗠 Ϩ䗭ҡᰃϔ䲏⌏⫳⫳ⱘᇣ⢤⣌DŽā ⍜䰆䱞વࠄ䘨⧒จᐿࡽᇣ⢤⣌ᕲ䙷‫ן‬⣍ᇣⱘ ぎῑЁ䗗㛿ߎ՚ˈᇣ⢤⣌㹿ᅝܼᬥߎ՚ৢϔ᳗‫ܦ‬ ህ䎥≦њ䐸ᕅDŽ

‫ظ‬υ୐ูੵ᝘ӭᒑ֛τ۹ষ ੼ήŅŏłೝ່ਐ ᳔䖥ˈᏈ咢䄺ᮍ䘂ᤩњϔԡ⍝Ⴀᨊࡿ⦴ᇊᑫⱘࡿࣾDŽ ᪮ᙝˈ䗭ԡࡿࣾ೼ᨊࡿৢ೼ཇ㗕䮚㞝Ϟ㽾ਏњϔϟDŽ䄺ᮍ 䗮䘢Ҫ೼㗕䮚࿬㞝Ϟ⬭ϟⱘⱘ'1$ᡒࠄњ䗭ԡࡿࣾϺϨᇛ݊ 䘂ᤩDŽ ᪮ᙝএᑈಯ᳜ ӑˈܽԡ㩭䴶ⱘ ⅍ᕦ䙘ᡞϔԡ⦴ᇊ ଚ೼ᆊ㺵㍕䍋՚ˈ ⊩೟ฅ㋭ /H 3D ULVLHQབᰃฅ䘧DŽ 䗭ܽৡ⬋ᄤ䙘 ᇛ≑⊍‫צ‬೼ϔԡ ⅆⱘ်ཇ䑿Ϟˈ࿕㛙ཌྷ䁾བᵰཌྷϡਞ䀈Ҫ‫ץ‬ᑫ㺵ⱘ䰆⟚఼ ⱘ㾷䥪ᆚ⺐ህ㽕咲➗ཌྷ䑿Ϟⱘ≑⊍DŽ ϔᆊฅ⼒ฅ䘧䁾ˈ݊Ёϔৡゞ䊞䘆ܹᑫ㺵ৢˈᕥⳈএ ᨊࡿ⧒䞥੠⦴ᇊˈ঺໪ϔৡゞ䊞キ೼ϔ䙞ⳟԣཇᑫЏDŽ ฅ䘧Ё䙘䁾ˈ೼䞟ᬒ䗭ԡཇᑫЏПࠡˈϔԡࡿࣾ䙘㽾 ਏњཇᑫЏⱘ㞝丄DŽ 䄺ᮍᕲཇᑫЏⱘ㞝丄Ϟ⥆পњ㔾⢃ⱘ'1$ᕠ՚೼फ⊩ ⱘⱘ1LPHVˈ೼঺ϔ䍋ًⲰḜЁˈ䄝ᯢ䗭ԡࡿࣾህᰃ᳒㍧ᨊ ࡿᏈ咢⦴ᇊᑫⱘ䙷ԡࡿࣾDŽ 䗭ԡᑈ䞥ⅆⱘ㔾⢃䁾ˈҪ೼ᳯ乼ⱘᰖ‫׭‬㽾ਏ䗭ԡཇ ᑫЏাᰃᏠᳯĀ⏯䓩ཌྷⱘࡉ‫ڋ‬āDŽ ᪮ᙝˈ㟇Ҟ䗭ԡ⬋ᄤⱘৠӭ䙘≦᳝㹿ᡧԣDŽ

ϛ೉୦ൢཱི੏ཌി 䔪䎑ᰭ᫝㢤㭚᭯ θ喑䫟䂭ᰡ็⌞Ꮣ൞ 䖀喑γ㼐㢤㭚⩌≨䇩 ธ喑হ͚㢤ੳ൞਎ጒ㻗 ჳοࠂćć ग䰭䬉∕͚㢤ੳ൞ ᫝⊗ᓛࢇ喑ᰭ‫͚〜ݺ‬㢤 ⊵ᖜⰎౕᢹᤎ喆

!͚㢤ੳ൞$IJOB5JNFT XXXXFJCPDPNDIJOBUJNFTOM 㿸⩕ᗕ⮱ᮧ㘪᝸ᾌ̸䐶23DPEFᢰ᣼䐌Уȡ͓Ҭ ⩕ₑ"11ᢰ᣼൞㉆̷⮱23ⷩ喑ᗕᄴ⮩⤫ऱ⽛̺ह侇 ૉ喆


௸ൢ

China Times

ϛ೉

26

㢤ϧ㢤θƌ4503*&4

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

㢤㭚ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰㅹ‫⮱׆‬吋吋␡␡ ࣨᎡ喑㢤㭚ᩬᏉაѵ喑ᄴ᫩ϷᎡౕ㢤㭚 ⊤➆㜶䓓䛺䛼㉇⮱ᵥႶ‫ڕ‬倅ምᰰ䂝喑䕆᭜̭ ⁎䛺䛼㉇⮱ᰰ䂝喑Ⴧ᫩ϷᎡᰵᬒহ ᬒ䕟㵹喑‫ڤ‬倁ౝ吋ౕ⊤➆⮱̓⩹ᰰ䂝͚ᓰ

喍8PSME 'PSVN喎ȡ࠲᠙㒻స㍪㊞ດጡ仙Ƞ ӱ㒲᫜㍪㊞ᮛϙȠᓤస㍪⤳吅‫❫ٸ‬Ƞ͚సస უͨፚ㓿䓾Ꭰহ㖜वస⼅ᰥ䪤⒅ധ᪴ぶѺ ̓⩹ऱసᩬ㺮喑Вࣷ㈱ऺА㶕হ ऺ྿倁㽅㔲ᄴࣰߍₑᰰ䂝ȡౕᰰ̷喑ⰥԎᰰ ᰶ๔స͸䫀⮱㜹޺਴Ỻȡₑใ喑ምᰰ⮱Ⴖ‫ڕ‬ ጒ҉᭜Ը̺ღᔪ㻃⮱੼䵹喑◧ₑ喑䮑γᬒ፥ ⮱⇨Ⴖጒ҉͸ใ喑䖱ᒞ䴬‫ݝ‬䖀䌜ϑ䕇⮱ᄮ 䪶Ƞ⤰䈪হ᪴㬊⑁‫⮱ܧ‬ᩦ᱌Ƞᩦౝ吋ぶぶȡ ҉◧㢤㭚ᩬᏉ᝭ౕౝ喑⊤➆Ό᭜㢤㭚స ⢸ᅲѼ㜴䓓‫⮱ڙ‬೻ጯȡ⊤➆ౕస䯈̷Ϙᰶহ Ꭰ㜴ₐ㓖⮱㖟䂪喑➦‫ݒ‬᭜స䯈∂⮱ౝ὆ÿÿ হᎠმ喍7SFEFTQBMFJT喎౽㥪᫩ₑ喑㽞็ స䯈㉱㎁䘪ౕₑ㽚ᰶ䓓‫ڙ‬ᾌỸ喑Ҹຯస䯈∂ 䮏Ƞస䯈፥㽚П㷮∂ᏚȠ⁽≟ܾ䂓㉱㎁হ⺮ ₏ࡃႥₓக㉱㎁ぶȡ䖥᧴䕆Ըౝ᫦ङ䪸̭⁎ ຯₑ䛺๔⮱స䯈ᕔᰰ䂝喑Ό᭜ᒵव䖖⮱ȡ 㢤㭚◧ㅹ‫׆‬䕆⁎ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ喑ևγ๔䛼 ⮱ጒ҉ȡ ᰵᬒ喑㢤㭚సუႶ‫ڕ‬㜴ࣺᕽࢁ㿬ᄵ ਎%JDL 4DIPPGౕ⊤➆᫝㖋⮩ѵᰰ̷⽞喑す ̶ᅳ‫⤰ڕ‬ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰᄴᰰᣎः㢤㭚₤ट̷ᰭ ௡ᵩ⮱ԊႶᣗ᫪ȡⰛ‫ݺ‬喑ᩬᏉጟ㋀ⷧ㾺γ 䴲䛺吋ᔘ䕌ࣺᛶԊႶᣗ᫪喑‫࠲͚ڣ‬᠙ᰰ䂝᱌ 䫀ᄮ䣃䖀䌜Ƞᄓ㵹⊤䮥⾧ノ‫ݣ‬হ䜊ᄺ䰨㚓㋟ ㊎㈨㊞⮱ౕ㌇ᕽᕃ㺟᧷ぶȡ 㢤㭚సუ䂓ᄌ㍪䮷⮱䇍䇙ϧ3VVE #JL 㿗喑䕆᭜㢤㭚䂓᫦䓱Ϸ◧₏ᰭ๔⮱Ⴖ‫ڕ‬㵹 ࠂ喑ᄴᰶ㥙䂓߈ࣰ㜴䕆⁎ᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ ⮱ԊႶጒ҉喑᝭ែ‫⮱ڒ‬䂓߈᭜ࣨᎡ༮᏶ʔϋ ₤ᆞ๔స⢸⮨ധ᭯⮱Ժȡₑใ喑䖱㿬ࠂγ ऺᛟ‫ڢ‬হऺ䏺ϧ喑䖱ᰶ◧᪥ᰡ็ ⮱ԊႶϧ਎ȡౕ䕆⽛䛺๔ൡव䰭㺮⊤䮥⾧‫ڕ‬ 䲏Ⱀᣔ喑ᓲ㺮᭯喑ᩬᏉᰰ̸Б䬉䪶䖷ධȡ ȋᄮ䣃⊤䮥⾧⮱ᣗ᫪

ᄼ‫ٸ‬傜з๘ᒵՁ喑Ѓ㾺ჇγᲞ㺬喑㿗⩇ 叩Ό̺㗜ᩦ䂷喑͓́Ѓᰶ̭Ը㓿ᚐÿÿ䴯 ୡ喑̭Ⴧ㺮ലᠮ⩞Ѓ㿗‫ݝ‬ᰭᒹ̭ऒȡ ᰶ̭⁎喑ࣵহ㖃㋀㔮ፘ⮩⩌γ㶊⾮喑ᐱ ᓄ㔮ፘᠬ䊤᪆䳚㺮᪆㽀Ѓ̭⪗ȡ㔮ፘ㺮Ѓិ ᝸ᠬ‫ܧ‬ҳÿÿ䗐Ը᭯Ն喑㢤㭚Ⴅᵎ倁㒝⤫䆎 Ό䖱ႅౕÿÿ⩕᪆䳚⠍⠍ក̸̭ȡЃ㖪㾞ౝ ѥ‫ܧ‬᝸喑ज᭜喑⪣᪆䳚ᔘ㺮㥪̸⮱᭯Ն喑Ѓ ិ᝸㍛ఋࣨ喑᪆䳚᧟γԸ⾧ȡぶ‫ݝ‬᪆䳚㧱ࠏ ᒲ⮩喑Ѓࣵិ᝸ѥ‫ܧ‬ҳ喑ѳ᭜喑䬉䢢᭯‫ࣵݨ‬ ㍛ఋࣨȡᅞ‫̭׼‬ൡ䋠⤰℁䈪喑ᄼ‫ٸ‬傜з๘〚 ߈̺䃀ᄺ᝸ҁӬ჉喑ѳ᭜ࣵ㺮㿅᪢⌞‫ڒ‬喑䕆 ὐ䈼ᓄ᝺␯ϛȡ ᪡Ը⤚㉇䘪ᅼѼ⅐ᖜ喑ౕ㻭ⰸ㦄䕆ൡ℁ 䈪㿝ࠊ㿝䇍ȡЃԾᓋ㋀₤͚ⴒ䖀喑䈼⮱ᛶ㾟 ᭜㔮ፘ喑఍◧Ѓ⮱ⷧᒵ௡ࣟ喑̺⩅ᓰౕႥ⩌ 䲏‫͌ݺ‬䲏ၽȡ ᄼ‫ٸ‬傜з๘ᰭᒹ〆䊤䏘喑̭ិៀѼγ㔮 ፘ⮱᪆䳚喑ທ䕻ҳ喑Ąગą⮱̭㖟喑ិ䳚ၽ ៅ᫤γȡ᪆ბ䛹↿ᰶϧ᪏҉㖟ȡ 㔮ፘ̺໕䕆̭᝸喑㛶䘪䱿γ喑⺚‫ܧ‬ᰭ ᒹ̭᠈喑ᰶ吋⅐ᕒ᪄ซౝ㿗喟Ąҍ喑ҍ‫ܧ‬ ࣨ喆ą Ąҍ̺㘪កϧ喆ąᄼ‫ٸ‬傜з๘℘̺⹧

ምᰰ᱌䫀喑ᄴᄓ㵹ᰭ௡ᵩ⮱ԊႶᣗ᫪喑 ࠲᠙ᄮ䣃⊤䮥⾧䘕ܳ䕇䖀ȡᨇసუႶ‫ڕ‬㜴ࣺ ᕽࢁ㿬ᄵ਎⮱ϸ㉦喑᱙ᅳᵥႶ‫ڕ‬ምᰰ⮱ࣺᕽ 㵹ࠂጟ㷘ᗲ൞䘕䪭Ⴧ◧༮㘲㉇‫ݒ‬ȡ㢤㭚ᄴߍ ᑤ᝭ᰶ䖷ධ῏ᴒ喑࠲᠙ᾌൡȠస䯈䘢䑗হ݄ 䏷䕟‫ڒܧ‬ධぶȡ̭ᬓ䂓᫦ᣒ‫ݝ‬Ąᬻⷧᗲ൞ą喑 ᰰ⿸ࢠ㵹ࠂȡ ᓋᾌൡ‫⮱➆⊤ݝ‬倅䕌‫ڙ‬䌜喑䘕ܳ㺮ᄮ 䪶ȡౕᰰ䂝͚ᓰ喑ౕ⊤➆⢸მస⢸㜴ऱస䵅 㷃‫ڞ‬䕟ᮇ丽⮱ౝ᫦喑ౕᩬ㺮̸Ứ⮱䙿Ꮔ喑䘪 ܿ◧ԊႶ䛺ౝȡ ̭ψ䖀䌜㺮ᄮ䣃喑㔹ᄮ䣃γ⮱䖀䌜䰭㺮 ࠂ⩕䂓਎䂓᜿ȡҸຯ喑"‫ڙ‬䌜̷⮱丽ᐠহ䘕 ܳߍ⇦〆喑Вࣷ"‫ڙ‬䌜⇬㌇%FO 3VZHFO )PFLౝ⃢⮱ߍ⇦〆Ƞ丽ᐠ⩇㜠‫ڙ‬थ喑হ 4DIFWFOJOHF⊤▅๔㶄䘕ܳ㺮։ẚ‫ږ‬๖ᝃ㔲 ̶๖ȡ ᵦᨇᐧ䂝喑伂䏷ᓋ䭬໳᫜➦ͦࣨ⊤➆হ 厬➦ͦ⮱̷⤚᫼喑ౕምᰰ᱌䫀ᰭສ̺㺮䪸 䏷喑ᝃ᭜΅౽‫ڙ‬ϑ䏷喑ᝃ᭜㽚∂ౕუጒ҉ȡ ౕ"‫ڙ‬䌜⮱%FO 3VZHFO )PFL䌜⃢喑 ᓋᬒ㜠ᬒ喑⃼๖ᰶ̶Ըᄼ᭯㺮ᄮ䪶喑Ԋ 䁶ऱస䵅ᄻϧ⮱ϑ䕇ᯏ䴳ȡ ᓋᭌ᱌๖̸ࡵ᭯‫ݝ‬ᭌ᱌̸̭ࡵ᭯喑 "‫ڙ‬䌜䕇䕻⊤➆᫦ा‫ڕ‬䲏ᄮ䪶喠 ᭌ᱌ι̸ࡵ᭯㜠ᭌ᱌̶ᬖ̷᭯喑‫ݴ‬ ᭜ࣺ᫦ाᄮ䪶ȡह᭯喑"‫ڙ‬䌜ᣎः⮱⺮‫ݣ‬ᣗ ᫪ᰭ◧௡ᵩ喑ౕВ̷᭯䫀‫ڣ‬䕟‫ܧ‬ऐ䘪ᄮ䪶ȡ ᄮ 䌜 䖱 ᰰ ᒞ 䴬 ҳ 㜗 8BTTFOBBSȠ -FJEFOȠ,BUXJKLȠ/PPSEXJKLহ )BBSMFNNFSNFFSぶౝ⮱伂䏷̷⤚᫼喑◧ ₑ喑㢤㭚䥢䌜‫ڙ‬थ➦ౝ෋ߍ݄䏷⤚⁎喑Вᛶᄺ 倅ም᱌⮱䰭Ⅿȡ )BBSMFNNFSNFFS⪣ౝ⮱ጯ䪤㿗喑जВ ᘠ䆎喑ᰰ䕍᜽‫ڣ‬Ѓ䌜⃢⮱๔උ䏷喑⮩‫⮱ܧ‬උ 䏷Ԏ㮌᭜ᰭ倅㉇‫⮱ݒ‬㈲㞟ȡ㾟ጯ䃀‫ڣ‬㖤਎ౕ ᰶ䬉ᬒၽ⪆ౕუ͚ጒ҉喑Όጹ᱈⇬㌇⮱‫ڙ‬थ Ό㘪䕆ὐևȡ ⾧͚᫦䲏喑ౕ⊤➆䵅⾧᫦ీ‫ڙ‬䛹⮱ౝ ᫦喑݄◧⺮丈࡭喑᫦ీ‫ڙ‬䛹◧䭽‫࡭ݣ‬ȡ 㢤㭚⮱'᝝偒ᾌহࡄ㈱⾧͚䴽䂓ᾌ "8"$4ᄴ䇍䇙टധ⊓స䯈ᾌൡক఺᫦ీ ‫ڙ‬䛹⾧͚࡭ഌ⮱Ⴖ‫ڕ‬㜴֢ᄌ喑௡⺮ምᰰ ᱌䫀ౕₑ࡭ഌ‫ڔ‬䕟㵹཈Ἧᕔ䈗⮱丈㵹ȡटധ ⊓ᾌൡࢄ䖷⮱๔䘕Ъ䋾䖀ᄴ䬉䪶喑⍈ᄾ㢤℁ Ⱄౝ࡭丈ᒭ䭬໳᫜➦ͦ⮱㝗⤚ȡₑใ喑ᓋᰵ ᬒ䪸໸㜠ምᰰ᱌䫀喑ᾌൡ᫝䋾䖀ᄴ̺ᄺใ 䪸ᩫ喑ᄵ◧ឬ䐶ऱసᩬ㺮হА㶕౅⮱㝗⤚䭺 㥪ȡ

ᑞȡ Ąҍ䕆Ը᥄㯸偩喑‫ࣨܧ‬喆ą Ąҍ喑ҍ̺㘪កϧ喆ąᄼ‫ٸ‬傜з๘Ϻ♣ ലᠮ㦄ȡ Ą‫ࣨܧ‬喑‫ࣨܧ‬ȡą㔮ፘ⮱㖟㿬䊷ҳ䊷 ๔ȡ Ą̺㘪កą Ą␫‫ࣨܧ‬喆ą Ą̺ą Ą᜾Ƞ㺮ȠҍȠ‫ܧ‬Ƞࣨ喆ą㔮ፘ̭ႄ̭ ऒ᫙䜅᝗䥢ౝ㿗㦄喑ა⹧㦄‷༮ȡ Ąҍᅞ᭜̺㘪កϧ喆ąᄼ‫ٸ‬傜з๘̭Ⴧ 㺮䃀ᰭᒹ̭ऒ㾞⩞Ѓ㿗‫ܧ‬ȡ Ⴅᵎ͚‫ڣ‬ᄓΌᰶᒵ็ᄺᄼ‫ٸ‬傜з๘ᒵࣸ ઱⮱᪆ፘ喑Ҹຯ喑ᄼ‫ٸ‬傜з๘⮱䭬༕#FQ⮱ ̵๘3JUDIJF‫⩌ٵ‬ᅞ᭜‫͚ڣ‬͸̭ȡЃ◧ᄼ‫ٸ‬ 傜з๘ࣷ‫ڣ‬ᄼ๒ѡԾᣒγ̭Ը仆⚆ᐐॷ喑ౕ 䰨ᒞ䮏⮱䪸ൡ᭯Ն᧚ᩫȡ䗐ψᎠᬒ䲍䔮൞䈧 吋ᄼᄼใᔘ⮱႖ၽԾ倅㜵₨γ喑̺‫ײ‬जВ‫ܧ‬ ‫ऺܧ‬ϛϛⰥ喑䖱ᰶ㢤Ⱛ⮱ᩣ‫ڒ‬喑䗐ज᭜̭ び๔ᩣ‫੷ڒ‬喆㔹ЃԾ᝭㺮Ѕ‫⮱ܧ‬喑ᅞ᭜‫̷נ‬ ⾬̷䲋≟ϧ⮱㶐᰺喑ౕ䛻ౝ̷䊝ҳ䊝ࣨȡ̺ 䕻喑◧γᐐॷ⮱᩵᳉喑̺ᓄ̺็䊝Ꭻ⁎喑䕆 㕄䇨γЃԾ᪡᪡̭Ըᭌ᱌⮱ẚ久᭯䫀ȡ℘♎

⊤ᇥ㌇᫦䲏喑⊤➆হ/PPSEXJKL䘕ܳ⊤ ᇥ䰏ᇥ‫ڙ‬䛹⺮₏㝦䯨䕇㵹Ƞ⍥∠Ƞ⏾ⅡȠ 㶊⊗ぶぶȡ̺䕻喑ⷩ䵚ᰰຯ፥䕸҉ȡ ‫ ⊤ ݺ‬䏺 㝗 ⾧ 〆 喍 7 M J F H L B N Q 7BMLFOCVSH喎喑ምᰰ᱌䫀ᄴ䛺᫝઀⩕喑⩕ Вࡴ䭺হ։ᩫ䭬ፂ๴᝝偒Ⱑࡴᾌহ‫ڣ‬Ⴐ䂓⩕ Ⱑࡴᾌ喠࣌㼵ްౕₑ㜶䓓⮱Ąᾆ㞟ธ‫ڢ‬ą 喍4PMEBBU WBO 0SBOKF喎䴠Ἧᰰᰵ嗣 ᬒ᱌䫀։䓓ȡ ምᰰ᱌䫀喑᝭ᰶ䕟‫ڒ‬㢤㭚⊤ഌহධ‫⮱ڔ‬ 㝦㝣ᓲ䴵θ‫ٵ‬䕇൞㢤㭚⪣ᅭ喠.POTUFS㜴 ;BOEWPPSU͸䫀࡭ഌ⮱⊤̷ϑ䕇ᄴऄ‫Ⱀݝ‬ ᣔ喠̭ψѺ᫩⊤▅䭱䓾⮱䈀乕㼯ᝬ᰺ࠆΌ㷘 ः⊵ȡ ȋᖏᓖ䖷ධ῏ᴒ 㢤㭚थ∂䘕⼅ᰥ5FFWFOाすι䂝䮏㶕 ⹧喑ౕᰰ䂝‫ݺ‬ᒹ喑㢤㭚㜴ᓤసহ℁‫ݖ‬᭯ᣒฑ ⮱䖷ධᰫ㋀͚₏γ⮱䖷ධጎ䖼喑㺮䛺᫝ᖏ ᓖȡ‫ڤ‬倁㔹㼭喑ᅞ᭜ౕᰵᬒ㜠ᰵᬒ ͸䫀ത㵹ȡ䮑γౕ䖷ධౝ࡭ߍᑤ῏ᴒহጎ䖼 ͸ใ喑䖱ᄺ䕐ᣒ㢤㭚⮱Ⅱ䌜喑䕇ᒭ4DIJQIPM ᾌൡȠ&JOEIPWFOᾌൡȠ.BBTUSDJIUᾌൡ হ厬➦ͦᾌൡ⮱㺮䖀䘪ߍᑤγ῏ᴒȡ䕆ψ῏ ᴒ喑᭜ᵦᨇ㢤㭚᱙䏘᧮ᰶ⮱হᓋ⁽Ⰼ⢟ᓄ⮱ 䇴㼷ത㵹⮱喑ह᭯喑Όহᓤసহ℁‫ݖ‬᭯⮱ह ؇㋷ჳव҉喑Ⴙ᜽䕆⁎⮱Шࠆȡ Ą䕇䕻῏ᴒȠϑᤈ䇴㼷হᗲ൞喑㜡߈ ᄺₐ፥⮱ϑ䕇হ᫲჏䕍᜽Ⰾज㘪ѻ⮱ᒞ 䴬ȡą5FFWFOຯ᭜㿗ȡ थ∂䘕⮩㼭ϧ‫ݴ‬㶕⹧喟Ąҳ㜗‫ڣ‬Ⴐ⁽Ⰼ సუ⮱᫲჏ϓज㘪㷘៪ᴒ喑ЃԾᓲ䴵䖖ᛶ䕆 ̭ܴȡą ȋោ䂝䯳ᰰহ‫ڣ‬Ѓ ምᰰ᱌䫀喑‫◧ݺⰛݝ‬₏喑䭬໳᫜➦ͦহ ⊤➆ౝ࡭ᅇ↿ᰶᩣ‫ݝ‬ោ䂝⹧༮⮱⩠㿸喑‫ږ‬ౝ ጯᩬᏉ㿗ȡౕᭌ᱌‫ښ‬䕆๖喑%BNᐐൡᰶ̭Ը ⹧༮䯳ᰰ喑̺䕻喑䗐᭜Ը⃼ᎡჇ᱌㜶㵹⮱≨ ࠂ喑᭜ࣺᄺ⽛᫼ͨ㓖⮱喑䌌ምᰰ♎䬉ȡ 䯳ᰰ⹧༮喑ౕ㢤㭚᭜‫ڙ‬ℾ⮱ധ᱙‷‫ݖ‬喑 ̺䕻喑⹧༮ᓲ䴵θ‫ݺ‬ाౝ᫦ᩬᏉ⩠㿸喑ᓄ ‫ݝ‬ឦ۳ౕᠴჇ⮱᭯䫀ౝ吋㜶㵹ȡ⊤➆ጯ䪤 +P[JBTWBO"BSUTFO㿗喑Ąҍ㻗9స喑ࣺᄺ: స喑⪣♣जВ⹧༮喑㔹́जВౕ䲍䓾ᰰ䂝͚ ᓰ⮱ౝ᫦喑䕆᭜㢤㭚⮱‫נ‬㊞喑᜾Ծᰰᠶ⚔ₐ ፥⼸Ꮌ㮂⤳喑䕆ጟ㋀᭜ᚐҸγȡą जВᘠ䆎喑䕆⃢᭯䫀㢤㭚䂓᫦䘕ܳ䂓਎

⪾੼喑ࣵ᭜ᄼ‫ٸ‬傜з๘ᨁШγ႖ၽԾ⮱䵚ȡ ࢠҬ᭜ౕ䕆უ㔮⅐ᾘ⻸⮱▝㞟⮱᪆ᰰႥ ᵎ喑ᄼ‫ٸ‬傜з๘Ό倁ᰰ‫̭⪣ݝ‬Ը䕸ࠂᬻᭌ⮱ ‫ئ‬թȡ⪣ᵎ᫦ᵦᨇ㮂㒝᷊Ҹ⺮₏ᄼ‫ٸ‬傜з๘ А㶕㾟ᵎក℁䈪⮱᭯Ն喑Ѓѩͻⰸ‫ݝ‬喑๔็ ᪥᪆ፘⱩⲈ͚䘪≮䱟‫ܧ‬हᗲ⮱Ⱪ⺋喑̭ψ㔮 ፘ⩇㜠㶕⹧γᛑᔿ喑䗐᭜ᄺᵎ᫦㮂㒝⮱ᛑ ᔿȡ ‫ڣ‬ᄓ喑᪆ᰰႥᵎΌិ䕸ࠂ᜽㍫ⰸᓄᒵ 䛺喑҉◧Ⴅᵎ⮱᠈❹হऺ㖟ҳⰸᒲ喑ᄼ‫ٸ‬傜 з๘ౕ㖃㋀㿟̷⮱⽛⽛Ąᘎ㵹ą喑͓↿ᰶᒞ 䴬ႥᵎᄺЃౕ䋠⤰᫦䲏⮱๖ܳ⮱䛺㻃ȡౕᄼ ‫ٸ‬傜з๘䂭‫ݝ‬Ꭱ㉇হᎡ㉇⮱᭯Ն喑Ѓ҉◧ ͨ߈喑А㶕Ⴅᵎ‫ࣨܧ‬ក℁䈪ȡЃࣰߍγౕᓖ ≨ロ᱌䫀㜶㵹⮱䭬໳᫜➦ͦౝ࡭ᄼႥ㖜䈪ȡ ⾬̷ᰶᾆ㞟䵅ၽ⮱㋍㞟⤰㶐হᾆ㞟⮱⤰ 㹟ÿÿ䗐᭜ᵎ䮷⮱᰺㸊喑ᄼ‫ٸ‬傜з๘፣䵅ᵎ 䮷₤ट̷Ꭻͻ仃⁎ທᓄ䭬໳᫜➦ͦౝ࡭⮱ᄼ Ⴅ‫ۍ‬䏺喠㿗Ꭻͻ喑᭜఍◧ᰭᒹ̭ൡ఍◧㷮‫ݑ‬ ⮱ռ᎘㔹В℁̸䮐ҳȡЃ➦‫⭓ݒ‬ᄼ⮱䏘ᱽ 㔹‫⤰⮱Ⱬܧ‬ឭᒵᑂϧ∕ⰛȡĄ䕆ᄼ‫׏‬ц㺮‫ܧ‬ ൡγȡąϧԾᠴ吋㦄ȡ す̭ൡ℁䈪̸ҳ喑ϧԾᅞ㾂䀃㿗喑䕆ᩜ ᵎ䮷䲋‫ۍ‬䏺㣘ᆙȡ

 䕐䐶 ҉㔲䌜ϧ̮

Ҙሊ‫ޠ‬Ϋѳဵ !!!!șșջᏈӁЊϊ༉

㌕㔲ᠶ喟᱙൞ᄴ䕐䐶びऺ 䌜ϧ̮⮱䇴⌞҉უ⮱ȨⅥ䖍⮱ ࡮ఈ㮌ÿÿ‫ٸ‬傜з๘ᄼ‫נ‬ȩ ȡĄ䌜ϧ̮ą➦‫ݒ‬㦽䯳䇴᫆喑 ㌕䂜γ㢤㭚⤰⢸‫ٸ‬傜з๘⮱ᩲ θ喑В亄䂭㔲ȡ᱙᪴❵‷҉㔲 ᝭ᰶ喑̺ᓄ䑶䐶ȡ

᭜ߍ⤚ߍ吋喑ᮊ้ጒ҉ȡ䂓᫦倅ᆑ↧Ⴧ喑ᄴ ㊓ε䕆ψ䂓਎Вߍ⤚㸉䇩҉◧㸉ٌ喑㔹̺᭜ ຯᚐҸ⮱θᒹ㸉оȡ䕆ὐև᭜◧γ䖬‫ٺ‬ᬒᒹ 䕍᜽๔䛼⮱оᖜᬒ⮱⽺ႅ喑㔹ᒞ䴬γ‫ڣ‬Ѓ⮱ Шࠆȡ ౕምᰰ᱌䫀喑⃼๖䰭㺮็ऺ䂓਎ ത㵹Шࠆ喑Ą䕆䰭㺮ᓋ‫ڕ‬సऱౝ៪㿬喑ѳ ᭜喑◧γ⍈䑂‫ڣ‬Ѓ䂓࡭⮱฀߈喑䘕ܳ䂓਎ᓲ 䴵ߍ⤚ጒ҉ȡą䂓᫦⮩㼭ϧ㿗ȡ ̺䕻喑‫ڤ‬倁㸉ٌ㺮㟞䇨็ᄾ䖱̺⌲ẇȡ ȋ䵅㷃ԾᅲѼౕ⩇叩ౝ᫦喤 ᵦᨇ㢤㭚྿倁൞䖀喑ౕ/PPSEXJKL⮱ )VJT UFS %VJOহ)PUFMT WBO 0SBOKF喑⊤➆ ⮱)FU ,VSIBVTহ䭬໳᫜➦ͦ⮱0LVSB喑䘪 ᭜䵅㷃Ծ̸Ứ⮱䙿Ꮔȡ‫ݺ‬ₑ൞䖀㿗喑䭬໳᫜ ➦ͦ"NTUFMВࣷক䖷ౝ࡭⮱䙿ᏄΌጟ㋀㷘㢤 㭚ใϑ䘕䴽㼯喑Ό᭜◧䕆⁎ምᰰ⏃‫⮱׆‬ȡ ȋ䵅㷃Ծर⩇叩喤 䮑γస⢸ᰰ䖭㿸䵅㷃Ծ䕟⢸მ‫⩕ڞ‬ᮇ丽 ͸ใ喑䪸ᰰ᱌䫀䵅㷃Ծर⩇叩喤 ЃԾ⮱丽丟᰺ࠆ⩞Ѻ᫩#FSLFM FO 3PE FOSJKT⮱䔮丽‫ڙ‬थ7BO EFS -JOEF᣽ӈ喑 䵅ᄻ㸪҉⮱᭜㢤㭚㦄ऺ⮱̶ᭌ๔ᐇ+POOJF #PFS喑ЃԾᄴ◧䵅㷃Ծ᣽ӈ̶䖀㤉⮱丽ᐼȡ ♎䀃‫ڙ‬थ䖱᭜+POOJF #PFS喑䘪⌞ᙌớᎥ喑 Ό㿍ᘣ㿍ᕽ喑఍◧ᰶᒵ็䭽‫ݣ‬喑Ό㺮㔰᚛‫ݝ‬ ̭ψ✌丷Ƞロ丌ぶ⮱㺮Ⅿȡ+POOJF #PFSহ Ѓ⮱౅䮷䪶䪭‫ږ‬Ըᭌ᱌喑ᠬ‫ܧ‬γ̭‫ڞ‬ρԸ̺ ह⮱丽૛喑᣽ӈ㊓ౕ〣὆͚ࠊ‫⮱ܧ‬7BO EFS -JOEF㸪҉ȡ

䕆 უ ‫ ڙ‬थ   Ꭱ ᰫ ㋀ ఍ ◧ &SBTNVTCSVH⮱䪸ᩫ㸪҉䕻ϧ⮱丽喑 䕆⁎⮱㺼὎℁̷̺⪣Ꭱ喑ѳ᭜喑㺮Ⅿࢨ௡ᵩ ᓄ็喑Ą᭜᱙‫ڙ‬थВҳᰭ◧➦‫̭⮱ݒ‬䴲ጒ ҉ȡą㔮䫳ຯ᭜㿗ȡ

ЃԾᰭ๔⮱ᄺ᝸᭜'VOFOTDIPPM喑ᄺ᫦ ⤰਎Ꭻͻ䘪ౕ᜽ϧ⤰ᰰ⮱ᄾᎡ䮷ᣒऄ㽀㌡喑 䏘ᑤ߈ผ喑Ό᭜ທ὆⮱๔⛞䪭ȡౕ䕆ൡ℁ ⮱℁䈪͚喑᝭䕟⤰‫ڕ‬᭜ᄼ‫ٸ‬傜з๘࠲䓓喑‫ڣ‬ ͚䖱ᄱ‫ڒ‬γ̭ԸĄ‫∏⩹̓〒ٿ‬ąÿÿ⯛⤰ౕ Ѓ䏘ᒹ㥪ౝ喑Ѓ↿ᰶ䑶䏘喑ᑻᑻ㚝䃀䌠ࠂ⮱ ⯛⤰䊷䕻Ѓ⮱䵚䘕喑ᒭ䏘‫ݺ‬ᑵҳ喑䯕ࢠ๴䌎 㝙ౝ㥪ౕЃ⮱㚠̸喑ᄱ䪭喑䕟γȡ უ䪤ᰰ̷喑❥❥࿪࿪㍪᭜◧ᄼ‫ٸ‬傜з๘ 㿗ສ㾞ȡ ĄЃᛶ㾟᭜㘪ํःᓄᰡສ⮱ܳ᪥⮱ȡą ␬㛶䖧᛫⮱㔮ፘ㿗ȡ ĄЃ㜗ጞ̺ᘠȡą❥❥㿗ȡ Ą᭜੷᭜੷喑ຯ᳉Ѓ⩕ౕߌ㿟̷⮱ߌ๘ হ⩕ౕ䋠⤰̭ὐ็喑Ѓ۳㘪⪣Ը᪆ᢵȡą࿪ ࿪㿗ȡ 㔮ፘ♎ज๵҂ౝଳγऐ⅐喑ਗᰶ䕆ὐ⮱ ❣⃺喆 ̷㿟γ喑ࣵ᭜㖃㋀㿟ȡᄼ‫ٸ‬傜з๘౽ౕ ⿄䖷喑̭㖟̺ग़喑ⰸ㦄⿄ใ喑㚠ࢨ̺։ౝࠂ 㦄ȡ䕆⤰喑ᛶ㾟䕆ὐ䍏喆


Ꭱᰵᬒ

͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5ᕳРᄌࠒᯍᮼˊН͘ ᕳРᮼֶˁ๗ᠠֶ߷Л‫ނ‬ր͘ /78" Н࣋ӥᯀᯀԊӼၷፇ౧

Nieuwe wetgeving allergenen in aantocht

㢤‫⮴ڝ‬უ些丌͇‫ڙ‬ч㢤᪴৕䄏⩢䄊+31(0)348-489411 㢤‫⮴ڝ‬უ些丌͇‫ڙ‬ч͚᪴৕䄏⩢䄊+31(0) 651833678

㖁㐉ϧ喟 ⩢ၽԎマ喟 㑾〆喟 

䵼䯲ࡶ喍$BSP:FO喎

㖁㈨ౝ౭喟Postbus 566, 3440 AN Woerden

c.yen@khn.nl www.khn.nl

㑾〆喟www.khn.nl

эⱌ喟+31(0)348-489496


௸ൢ

China Times

ϛ೉

28

䇎㋀ᠩⰑƌ'*/"/$&

ὀጯⱌ⮱ᰰቖⰑૻ喟 ᝬ‫ئ‬ጟ㋀ቖⰑ⮱吋䁶ᨇ䏒㈲ ᜽ϑ౴‫ئ‬䖁‫⃼ݝ‬Ꭰ᫦ㆠٰ喑⧝℁̷⑟ 喊喑ह℁̷⑟喊喑‫ޢ‬₤ट૛ᰵ᫝ 倅ȡₑใ喑Ը‫ڥ‬ಸ೻ጯౌౝ᜽ϑ౴‫ئ‬䖁‫ݝ‬ ⃼Ꭰ᫦ㆠٰ喑⧝℁̷⑟喊喑ह℁̷ ⑟喓喊喑ጟᠮ㎹Ըᰵह℁ₐ෋䪤ȡ 㜴ₑह᭯喑̺᫤‫ڙ‬ѵ⮱ᝬౝ⩏Юẚ⮱Ꭱ ൞䶜⹧喑ऱͨ㺮ᝬЮ̺‫ౕײ‬Ꭱᩣ⢟γ‫ޢ‬ ㈭䠱⮱‫ݖ‬⒑হ䟤ਜ਼ẚ㍫喑ᰡ᭜ᄴᎡ⮱䟤 ਜ਼Ⱋ὆㿬‫ݝ‬γ᫝⮱倅Ꮣȡ㔹ᅞౕ̭ক‫ݺ‬喑๛ 㵹‫ڙ‬ѵ⮱ᰵЪ᫝෋䇥倅䖁喓㥙‫ٰر‬喑 ౕ͚࣌ౝ⩏仃ፚܳᲽፘᑢ๔նⰸҳ喑Ԏ䇥䛼 ⮱‫⮩✳⁎ں‬ज㘪ᰰҬᎡᎡ᱘䪸໸䭺⏘⮱ ᝬౝ⩏ጯൡ‫⏘ࡴ⁎ں‬喑Ą䕆叩็Ꭱ⮱₤टज Вⰸ‫ݝ‬喑ᝬౝ⩏‫ئ‬ᵩ̷⑟✳⮩হԎ䇥䛼⮱⓭ ෋ᰶᬻ䶜⮱ₐⰥ䬉䬉ӯȡą ̭䲏᭜͚ᄼ೻ጯᝬ‫ئ‬ఋ㥪喑䟤ਜ਼ͼ߈⮱ ⤫ᄓ喠̭䲏᭜̭㌇೻ጯ⛞Ꮣ̺⍈喑䰭Ⅿ⾧‫ݺ‬ ⮱⤫⟭ćć䬉᫩͚సὀጯቖⰑ㜴॓⮱⽛⽛䁶 ᨇ㜴ࣺ䁶喑ᆂ⹧㊓ϧԾ⮱‫ڣ‬ᄓ᭜͚సᝬౝ⩏ ጯൡᑤ◵ܳࡃ⮱⤫ᄓȡ ѳጯൡܳࡃ͓̺ぶ᫩ὀጯቖⰑ喑̭Ըᓲ 䴵ᬻⷧ⮱ắᔢ᭜喑᝭䀯ᝬౝ⩏ጯൡ⮱ቖⰑ喑 ͓䲋ㅎ૛⮱ぶह᫩ᝬ‫⮱ئ‬๔፲̸䋹喑ቖⰑᑂ ⮩⮱᭜̭㈨݄㈨㊞ᕔ䷕䯗喑࠲᠙ጯൡԎᓰ⮱ ᓦᏂቖ⒝喑䇴䛾䣵⮱᫤㷯喑䇴⩏⮱๔፲㍛ Ⅱ喑䛾㲺㈨㊞๔䛼ॳซ䈙⮱‫⤫ܧ‬ぶぶȡᓋ䕆 Ը㻿Ꮣ̷䁈喑⩕ĄቖⰑ‫ݺ‬โąҳᒏღⰛ‫⮱ݺ‬ ͚సὀጯ⮱ⷧᰶψ㼭䕻‫ڣ‬ᄓȡ ̺䕻喑ᄺ᫩͚సὀጯĄቖⰑą⮱ᨁᚯ喑 ౕⰛ‫ⰸݺ‬Ό͓̺็久ȡౕ㋀䕻Ꭱ倅䕌⮩ᆂ 㜴㛕㙦͸ᒹ喑͚స⮱ᝬౝ⩏㵹ẚጟ㋀⽺㉜γ Ⱕ⪣⼸Ꮣ⮱∎⇘喑ᅑ‫ڣ‬᭜ౕ̭ψ䇴䛾‫ٲ‬㸂㔹 䰭Ⅿᰶ䭽⮱ౝ࡭喑ᝬౝ⩏ጯൡ⮱∎⇘ࡃ⼸Ꮣ ᰡ᭜࡮ܳ⮱ᬻ䶜喠㔹‫ܧ‬᫩ౌౝ䇎ᩬহԊᠮ㋀ ┌෋䕌⮱䰭㺮喑ᰡ᭜䃀ᒵ็೻ጯ⮱ᝬౝ⩏ᨡ ᑢ䕌Ꮣ䖍䖍䊲䕻γ䰭Ⅿ෋ߍ⮱䕌Ꮣȡ ↿ᰶᚾ⾧⩌‫⮱ܧ‬䰭Ⅿ喑᭜∎⇘ᅞ㍪ᰶ㷘 ᝠⵡ⮱̭๖喑䯕㦄䘯❫็᫜Ƞ⏘ጋぶ೻ጯᝬ ‫⮱ئ‬๔፲ఋ㥪喑ᝬౝ⩏ࣨ∎⇘ࡃጟ㋀ຯ็ㆠ 䀫俕❹̭ὐ䪸໸ౕ็Ը೻ጯᑂ⮩䕐䣃ࣺᛶȡ ‫م‬ノⰛ‫ݺ‬ҳⰸ喑͚సὀጯࣨ∎⇘⮱䕻⼸Ϻ‫ײ‬ 䭽᫩̭Ⴧ࡭ഌ喑͓䶜ᓄ⏘হजᣔ喑ѳ䃀ϧᨁ ᚯ⮱᭜喑Ϻᰶᒵ็೻ጯᄺጟ㋀⮩⩌⮱θᗲ㒛 㠒㒁㖋喑䖱ౕ䛺ᓖౝ䊝㦄䈐ౝȠ㧸ὀȠᐧ᫝ ೻⮱㔮䌜ȡ ๔䛼䇴䛾Ϻౕᠮ㎹ౝाౝ⩏㵹ẚ䯳 ͚喑䪸⮩Юẚ㷘Ꭱٗ⪝⮱䟤ਜ਼ẚ ㍫吋⛰⮱䪸⮩⛞ᗲ喑倅䵺⮱ౝ᫦ᩬᏉ‫ע‬ ࠆ䇍ᨁҬᓄĄ䈐ౝą䶜ᓄᰡߍ䛺㺮喑 㔹ᄺ᫩ᮛ䕇ϧÿÿ䈩ᝬѩͻϺ᭜ែ䇴⮱ ᰭສ⍍䖀ćć⤫ౕ喑䕆̭㈨݄ⰸ̷ࣨ Ą‫ݖ‬ສąᝬౝ⩏㵹ẚ⮱఍㉍喑ౕ᱗ҳ⮱ ᳽̭๖ࢨẢᰶज㘪᜽◧ᝬౝ⩏ቖⰑ⮱ Ą㸪䕍㔲ąȡ ็Ըᝬ⩏๔ҙౕᎡ݊⮱䁦ᙻ㶕ᙸ喑㜴‫ڣ‬ 㿗᭜ᄺ㵹ẚ‫ݺ‬ᮜ⮱ⰸ⾧喑̺ຯ㿗᭜ᄺ㵹ẚ⮩ ᆂ⮱̭⁎ۤ䲉⮱䛺᫝ᄖ㻃ȡ‫م‬ノ͚స⮱ᝬౝ ⩏䖱↿ᰶ䊝‫ݝ‬ቖⰑ⮱ධౝ喑ѳⷧᄓጟ㋀䊝‫ݝ‬ γ̭Ըᕒ䰭䂷䲖㜴㿬᪡⮱࡮ႄ䌜ऐȡ

ҳ⎽喟᫝㤜㋟ ᫝㤜㋟ࡄϙᰵᬒ䰨喍㽅㔲㒲Ⴔ܎Ƞ 㤜ᯱ䔗喎̷ক喑䯕㦄፥ጋȠᲚጋぶ೻ጯ䘕ܳ ὀⰑ๔፲កៅӰ䟤⮱⊵ᖜ‫ܧנ‬喑Ꭱ݊ᅞጟ㋀ ౕᝬౝ⩏⩹‫נ‬ᓄ⇥⇥ᤇᤇ⮱ĄὀጯቖⰑ䀃ą ‫⮩⁎ں‬䚢ȡ‫م‬ノ̷ᰵ⮱㊞㼵ᅭ᪥ᨇӊ㜷䶜⹧ ‫ڕ‬సᝬ‫ئ‬Ϻౕᮛ⑟喑‫م‬ノऱౝౌౝጯൡϺౕ ࡴ⏘喑‫م‬ノ䮥㎹ᰙ‫⮱ܧ‬Ꭱ൞䶜⹧͚స⮱ᝬЮ 䟤ਜ਼হ‫ݖ‬⒑䘪ጟ㋀䖁‫ݝ‬侇ϧ⮱倅Ꮣ喑ѳ䬉᫩ ͚సὀጯౕᎡ⮱‫ݺ‬䕁喑ᒵ็ϧࢨ͓̺ⰸ ສȡ ᅞౕᎫ๖‫ݺ‬喑̭ヴȨᝬ‫ئ‬ጟ㋀ቖⰑ⮱ 吋䁶ᨇȩ䏒㈲㋟㊎ȡ᝗㜠ᬒ⮱⮫Ꮣ᥉㉏䶜 ⹧喑㾟᪴䴮䲏䣵ᣒጟᄴ䓾㥙ȡ䕆᣽⹧ቖⰑ ⮱ρ吋Ą䁶ᨇą࠲᠙喟̭᭜ਜ਼ᝬᬧ႐ὀጯ̺ ᬧ喠ι᭜̶ఈ㌇೻ጯ⮱ὀጯጟ㋀ᰶ‫♎ئ‬ጯ喠 ̶᭜䞭㵹ጟ㋀㍛㋷ᝬ⩏⮱䞭ᵦ喠ఈ᭜៸ਜ਼ᝬ ⩏⮱ℾ䫀ϧธ䊷ҳ䊷็喠ρ᭜㽞็๔ϕ㉈㉈ ᧑䇴ᝬౝ⩏ȡ ໾̺́䀃䕆ρ吋䁶ᨇ᭜॓ⱌ⮱թᓄᣕ ᪟喑̭Ը̺㘪ఋ䖬⮱θᄓ᭜喑ᎡВҳ喑 ⰸ⾧ᝬౝ⩏ጯൡ⮱㼭䀃㜴㻭吋ጟ㋀᭜ᆑ‫̺ܧ‬ ⿛喑‫̭͚ڣ‬ψౝ⩏ẚ‫ڔ‬ϧธ⮱㶕ᙸᰡ᭜թᓄ ⣖ঠ喟⢸ⴠ㿗ϷᎡĄᒏࠏ̺ໆą喠⢸֒᳄ᄺ ϷᎡὀጯĄ͓̺Ἧ㻭ą喑Шᔄᑤ㶕⹧Ą̺㺮 ᄺᎡ๗៞ጹ᱈ąȡ ȀᎡ⮱͚సὀጯⱌ⮱䊝‫ݝ‬᝭䀯 ĄቖⰑą⮱䖷㌐γૻ喤 θᄓ̷喑䬉᫩͚సὀጯቖⰑ⮱㿗∂喑ᰶ ็ᄾĄ䁶ᨇą⮱ह᭯ᅞᰰᰶ็ᄾ⮱ࣺ䁶ȡᅞ ౕὀጯቖⰑ䀃ౕο㖜㋟ȠᓛԎ᰸ࣸవ䛹䑶⮩ ᰭ⛞偔⮱䗐Ꭻ๖喑ࡄϙጯすιឦ㜗Ѽᝬ⮱㋟ ̷⩠䈩䪸઀喑⩠䈩㔲࡮ܳ䍡䎺喑‫م‬ノ㋟⩠䕇 䖀ᄼ᭯ᄺใ䪸ᩫ́൞ऺᰶ᩵᱌䭽䪤䖁̭Ը ᰵ喑ѳ⩠䈩仃ᬒ̷ࡵ喑㋟〆ⳙ᭯吋᧷䛼ᰭ倅 䊲䕻㥙喑䴮䲏̭Ꮣቖ⒝ȡ ᅞౕẚ‫⾧ⰸڔ‬ᝬౝ⩏ጯൡ⮱㼭䀃̺᫤‫ܧ‬ ⤫⮱᭯Ն喑Ꭱ̭ᰵ喑̭㌇೻ጯౌౝ౴ ‫⑟⮱ئ‬፲ᰡ᭜侇ϧ喑̷⊤ᭀᅲᝬౝ⩏ⵁ⾣䮏 ᪥ᨇ䶜⹧喑ᰵ喑ϙ␙⌞⾄ఈԸ೻ጯ⮱ౌౝ

㒲‫־‬᫜喟ᝬ‫̸ئ‬䋹䰐䖬‫ٺ‬ ∎⇘✳ⵡ䊷ᬖᄺ͚స䊷ສ ҳ⎽喟̓㈭㋀┌൞䖀喍ᰶ‫ݗ‬ロ喎 Ą̓㈭̭Ⴧ᭜ᆙ᫩͚స⮱᭯А喑ϧ ℾ᎐᱗ҳᰰ䊝ᑤ喑ϧℾ᎐᭜ੜ̭㘪হ㒻ٰ〣 ❚喑⩇㜠㘪ํАᰬ㒻ٰౝѺ⮱䇕᎐ȡąస䯈 䇴᱙๔儽Ƞ䛼ၽധ䛾㖜व‫ޢ‬໸ϧश໳㒲‫־‬ ᫜ѩͻ̭Ⱑ᭜ലჇ⮱͚స㋀┌Ἧ㻭≫ȡ 䜊ᄺⰛ‫͚ݺ‬స㋀┌෋䕌ᩫ㌖Вࣷ㉽Ỹᕔ ๞㿬⮱੼䵹喑㒲‫־‬᫜㶕⹧喑Ą̓⩹̷⃼̭Ը సუ䘪᭜ᰶ䊤м⮱喑ౕ̓㈭喑㒻స⮱㋀┌ Ό㋀₤γ⁎⮱㋀┌㶝䔭喑ѳ᭜䕆̭ܴ䘪̺ 㘪䭨᧸㒻సౕ̓㈭᜽◧ᰭն๔⮱సუȡⰛ ‫ݺ‬᝭ᰶ⮱సუ㋀┌෋䕌䘪ౕᩫ㌖喑䕆᭜ₐ፥ ⮱ȡ̓⩹̷‫ڣ‬ЃసუΌౕᣎःहὐ⮱ᣗ᫪喑

䃀㋀┌㌖ᚏ̭ψ喑ѳ᭜㘪⾖Ⴧౝ෋䪤ȡຯ᳉ ౕ䕆ὐ⮱๔㗹ᮜ̸喑͚స̺䃀㋀┌ᩫ㌖喑䕆 ᝺Бϧᙌ‫ݝ‬๴ᕗȡą ౕ㒲‫־‬᫜ⰸҳ喑Ⱋ‫͚ݺ‬స㋀┌↿ᰶ➦‫ݒ‬ ๔⮱䷕䯗喑䕇㙦হౝ᫦‫ࠆע‬ज㘪䘪᭜⒈ౕ⮱ ䷕䯗喑ѳ᭜䘪̺㘪䭨⹆͚స⮱⮩ᆂȡ㔹䓾᱌ ᰶ䬉䞭㵹։₏ᝬ䇥⮱⊵ᖜ̺᫤‫ܧנ‬喑ᝬౝ⩏ ∎⇘ᘦϧ䬉∕喑㒲‫־‬᫜㶕⹧喑Ą͚సᩬᏉ⤫ ౕᄺ᫩ᛶᄺ͚సᝬౝ⩏⮱ᔘ䕌෋䪤Όᣎःγ ̭㈨݄⮱ᣗ᫪喑ःᓄγ̭Ⴧ⮱᜽᩵ȡ᜾ⰥԎ 䯕㦄ᝬౝ⩏‫ئ‬ᵩ⮱䕟̭ₒ̸䋹喑͚సᩬᏉ䕟 ̭ₒߍ㋷ത㵹㿬ᣔᩬゃ喑ᝬౝ⩏‫ئ‬ᵩ㗜Ⴧᰰ 䕟̭ₒ̸⏾ȡ∎⇘ᄺ⃼̭Ըϧ䘪㊂ᄺ̺᭜ສ θ喑∎⇘✳ⵡ䊷ᬖᄺ͚స㋀┌䊷ສȡą

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

͚సᝬ‫ئ‬ᯡ䋹䲋፥̺ໆ䛸ᩫ‫⮱ܧ‬ᰭ࢞䯗Ԏ㮌 ҳ⎽喟হ㼷㋟ ็Ꭱҳ喑͚సᝬ‫ࠂ➪Ⱑ̭ئ‬㦄ϧℾ⮱ ᓰ喑ѳ䕐ౝ⩏๔ҙ⢸ⴠΌ㾺◧Ꭱὀ ጯĄ䲋፥̺ໆą喑䕆ज㘪᝺᭜ⱌₐᄺὀጯҳ 䁈喑᭜ᰭ࢞䯗⮱Ԏ㮌喆Ҭᓄ̭ψౝ᫦ᩬᏉ喑 ℁ຯₓ⑏Ƞ䙚ጋȠ䪤⇆Ƞव㗒ぶ喑Ό䪸໸䔽 ₒᩫ䪸᝭䀯⮱䭽䈩ҳ᩾ጯȡ ͚స䲏㜕㋀┌⍈䕌Ƞ⩏㘪䕻‫ޖ‬Ƞౝ᫦‫ע‬ ࠆȠ䇕᎐∈┘ぶρ᫦䲏䷕䯗ȡౕᝬ‫࣌⑟̷ئ‬ ఍̺ᬻ⮱ᗲ⇮̸喑䛾㲺䘕䪭Ⱋ‫ݺ‬ጟౕᄺ᱗ҳ ᝬ‫ئ‬ज㘪̸䋹և⏃‫׆‬ȡౝ᫦ᩬᏉ‫ࠆע‬㍪䛼̷ ⰸ̺᭜੼䵹喑ѳᅭ䘕੼䵹䐰⾮‫ܧ‬ȡ㍞㻭̓⩹ ㋀┌⮩ᆂट喑ᒵᄾᰶసუ⮱ᝬౝ⩏ጯൡजВ 䕐㎹࡮็Ꭱᠮ㎹̷⑟㔹̺㿬᪡⮱ȡຯϷጟᰶ ๗็⮱䌎䆎䶜⹧喑᜾సᝬౝ⩏ጯൡ㜗 ᎡВҳ⮱台䛾⮩ᆂ᱌ࢠᄴ㉽᲌ȡ㋀䕻࡮็Ꭱ ⮱ᠮ㎹̷⑟喑᜾సᝬౝ⩏ጯൡႅౕᑤ◵⮱㿬 ᪡䰭Ⅿȡ㔹⪣‫ݺ‬㋚㎘ᝬౝ⩏ጯൡ䇴䛾䡷᷊⮱ ᭜䛾㲺ጯൡ⮱Ą‫ވ‬ᕔ‫ٹ‬Ѕą⒈㺼‫ݴ‬ȡ̭ᬓ‫ވ‬ ᕔ‫ٹ‬Ѕ㷘កⵡ喑䷕䯗ែ䇴㷘‫ܳٲ‬ᑂ‫ڒ‬喑ᒞၽ 䞭㵹㲺䇴㷘㺼ヱ喑ᝬౝ⩏ጯൡ⮱䇴䛾䡷᷊ᅞ ᰰ᫤㷯ȡ ᳽ᾌỸ㊞㼵᪥ᨇ䶜⹧喑ᰵЪࡄϙੳ৮ ѼႲ‫ڞ‬᜽ϑຄ喑᜽ϑ䲏⽺㥙Ꭰ ᫦ㆠ喑᜽ϑຄ᪥Ƞ᜽ϑ䲏⽺⮱⧝℁Ƞह℁౴ 㤻㍛γఈ㜠ρ᜽ጓठȡহࡄϙᗲ⇮䶋ѩ喑ᵦ ᨇ͚ᠴ䮏ᄺᰵЪ࠲᠙ࡄ̷ᐐ⌞ఈ๔̭㌇೻ ጯౕ‫⮱ڔ‬Ըͨ㺮೻ጯѼႲጯൡϑᭀᗲ⇮ ⮱Ⱀ⍙⮩⤫喑䊲䕻Ί᜽೻ጯὀጯ᜽ϑ䛼⧝℁ ̸䋹ȡ͚ᠴ䮏ܳᲽ㾺◧喑㍪倁㔹㼭喑 Ꭱᰵऄ᭒ロᒞ䴬喑๔็᪥೻ጯ᜽ϑ䛼䐰̷ ᰵ‫⤫ܧ‬ᬻ䶜ఋ㥪ȡౕ‫ئ‬ᵩ̷喑‫̭ܧ⤫ॵݴ‬ι ㌇೻ጯ⾖͚ᰶ⑟喑̶ఈ㌇೻ጯ⾖͚ᓛ䭺⮱䋕 ࠏȡओใ喑ᰶ᫝㖋ᠴ‫ܧ‬喑̶ఈ㌇೻ጯᝬౝ⩏ ጯൡۤ⛞̺౴喑᪡倁㔹㼭喑᱗ҳ‫̶ږ‬Ꭱӈ㊓

䕻‫ޖ‬ᄴ᭜ᰭ๔⮱੼䵹ȡᓋᎡ䪸໸喑̺ ᄾ๔ಸ䪸⮩ੳጟᓋ̶ఈ㌇೻ጯ᧑䰏喑ఋ₥ ̭ι㌇೻ጯȡᰶܳᲽ㾺◧喑ᝬౝ⩏ែ䇴䇴 䛾⮱᧑‫ܧ‬ᄴߍ޴䕆⽛䷕䯗喑̺‫ײ‬ᰰᄻ㜡ᝬ‫ئ‬ ‫̸⤫ܧ‬䋹喑Όज㘪Ҭᓄ䘕ܳ೻ጯ‫̭⤫ܧ‬ឦ❈ ᅫὀȡ䕆⽛ᅭ䲏̺‫ౕײ‬䘯❫็᫜হ⏘ጋᰫ‫ܧ‬ ⤫䕻喑́㜴䓾᱌仆⍜ὀጯ䭺‫⮱ئ‬䖼䑜ຯ‫̭ܧ‬ 䑺ȡ ओใ喑䓾‫ږ‬Ꭱҳ喑Ⱬ็ὀⰑϑЅ䊷ҳ䊷 䰐喑ጟ㋀᜽◧ᝬౝ⩏㵹ẚ⮱̭Ը⾮‫੼ܧ‬䵹喑 ௡䛺㔲⩇㜠ᑂ⮩ẚͨ㜴䪸⮩ੳ͸䫀ᅃ䟠⮱ᄺ ሆ喑Ⱕᄺᛶ⮱Ą㋚‷ą㖟ₑ䊤ᒩмȡ⤫ౕᝬ ၽ䊷ҳ䊷䰐ϑЅ喑̭Ը䛺㺮⮱࣌఍᭜᪡倁ὀ ጯ⮱⫟䐌ȡౕᝬ‫ئ‬૛䖷̷ᤇ⮱᭯А喑ᒵ็ẚ ͨ䘪ᕒܴጹ᱈㘪ᬖ吋ᠬ‫ݝ‬ᝬၽ喑䮑γ㜗Ѽ ใ喑̭Ը䛺㺮⮱࣌఍᭜⪣᭯ᠬ‫ݝ‬ᝬၽᅞᘼঠ 㦄䇎ჹ⮱෋թ喑䊷ᬖᠬ‫ݝ‬ᝬၽ喑ᅞ䊷ᬖ㘪ᄴ ෋թ⮱䇎ჹ䂷⤫ȡ఍ₑ喑⪣᭯ᩣᝬ᭯喑ࢠӬ ᝬၽᰶ吋ᄼ੼䵹Ƞᄼ⦂⫢喑ẚͨ㜴䪸⮩ੳ͸ 䫀Όᒵღᭀ䖁᜽‫ڞ‬䂅喑ẚͨ៿ᩣᝬၽ⮱⤫䆎 ᒵᄾȡ㔹䯕㦄ᝬ‫⏾̸⮱ئ‬喑ᝬၽ⮱෋թ⏏‫ئ‬ ⾧䫀ጟ䊷ҳ䊷ᄼȡᰡᰶ⩇㔲喑䪸⮩ੳᒹ᱌ਜ਼ 䈐⮱ᝬ‫ئ‬喑ጟ㋀℁‫̭ݺ‬᱌喑ᝃ‫ݺ‬Ꭻ᱌⮱ᝬ‫ئ‬ 䘪ѻγȡ䕆䃀ẚͨ䊷⮩∕䛺ᝬၽ⮱৮䈗ȡᰶ ψᓰ㸎ᙌ㻧̺Ꭰ㶎⮱ẚͨ喑⩇㜠ՌₑĄᄼ䵹 ๔ևąȡ䕆㿗ᬻ喑ᝬౝ⩏ੳ⮱ສᬒၽጛ̺็ 䊝‫ݝ‬䵚γȡ ѳ͚సౝ๔喑ᄺ᫩͚స⮱ᝬౝ⩏ẚҳ 䁈喑̺ज㘪‫ڕ‬䲏ᯡ䋹喑Პ䖷ᯡ⑟㺬䖷ᯡ䋹䕆 ⽛ᗲ⇮喑㺮Ⱋ‫͚⮱ݺ‬స喑㗜Ⴧᰰႅౕ喑℁ຯ ➦‫⛞ݒ‬䪭⮱๔೻ጯ喑ज㘪䖱ᰰᓛ⑟喑ѳᄺ᫩ ๔䘕ܳ೻ጯ㔹㼭喑ᯡ䋹ጟౕᖱ♣䕟㵹喆㟞♎ ⮫ᬒ㈲喑̓⩹̷⮱Ш҂θ➖喑䘪̺ज㘪䪤⩌ ̺㔮喑͚సᝬ‫̺ئ‬ज㘪̭Ⱑा̷⑟喑ᯡ䋹ᠴ ᬒजᒲȡ

㖪‫۝ݝ‬ᆞⶻ㷯⮱ুீ㖟 ͚సᝬጯቖ൹๔䰐㜕䵚 ҳ⎽喟ࢄ㤜ᬖ൞͚᪴㋟喍ᰶ‫ݗ‬ロ喎 䕻ࣨ䕆̭ক喑᜾Ծᒤᒬ㖪‫ݝ‬γ‫۝‬ᆞⶻ 㷯⮱ুீ㖟ÿÿ‫ڕ‬స๔䲏⽺‫⤫ܧ‬ὀጯ᜽ϑ 㤻㍛喑㎩仆⍜ὀጯ‫⤫ܧ‬䎓Ảᐼ䭺‫ئ‬ᒹ喑Ლ ጋὀጯក䴬䭺‫ئ‬す̭Ỻ喑ὀⰑ㔮ͨ䶔㶊ⵥ ਜ਼ὀ䘕喑㋀┌⮩䖁࡭ഌ⮱㦄ऺĄ偩೻ą፥ ጋ喑䪸⮩ੳ᫤㛯Ⅿ⩌喑็ٰ⮱ὀⰑ㷘 ᣈ‫ܧ‬ćć ͚సᝬౝ⩏⮱㍮ớ⮩〜᫩Ꭱ⮱‫ݣ‬ Ꮣᕔ䂷䲖喑㔹䕻ࣨ࡮็Ꭱ䫀‫ݺ‬᝭᱗ᰶ⮱೻ 䣛ࡃ䕟⼸፣ҳ䘶᱾ा೻ጯ⮱䖤ᓆ喑Ą␬೻ ᡃąȠĄ䯕㮂◥ą喑‫̭ܧ⩌י‬ᎏᎏⅡ−ḛ ᳄喠㔹೻䘶ܳ‫ޟ‬হ⹫Ԋ倁㈨̺Ⴙ઱㉜⽺⮱䊲 倅ٟ㧱⢴喑ែ䇴ᕔ䇴⩏ጒ‫ڤ‬㑧๞喑ែ䇴⍍䖀 ⠦⾱喑‫⹫ڕ‬ᰰᮛ䕺⮱䇎ჹ♓᚛হ丏⍡喑ౕ䊲 倅⮱䇕᎐⮩㵹䛼‫ࡃי‬ᒏ᜽⮱⌤व⛰᫆ិᝬ‫ئ‬ 䔮‫ڒ‬䖍䊲䕻͚సϧᩣ‫ڒ‬ⅡᎠ⮱Ąใ๗⾧ąȡ ‫ئ‬ᵩᣕ倅⮱䕻⼸ຯₑ⑘䪤喑Ꭻͻ᝭ᰶࣰ㜴㔲 䘪᭜Ꭵ䕸‫ٿ‬喑Ϙऄ‫ݝ‬γᝬ‫⮱⑟̷ئ‬㈲‫ݖ‬ȡ ‫⮱⯷ݖ‬ధࡃȠᮛ䕺⮱㜗‫ݖ‬ᗲ㉽হ䇎ჹ᩵ᛶ䃀 ЃԾലԎ▿ᝬᰰⅥ䖍䈧䡏ȡ♣㔹喑䕆̓⩹ᰰ ᰶⅥ䖍㍮ớ⮱૛䖷ጯൡૻ喤ࡴ‫ڒ‬ใ๗⾧⮱ᝬ ‫ئ‬В⩇叩᫦ᐼఋ₥喑В⩇叩ᐧ⿸䔁ఋ㞆ᐼ⮱ Ą䪤᩵ᾌ‫ݣ‬ą喑ຯ᳉↿ᰶ喑䗐ᄴВ㒻సᝃ⪣ Ꭱᬒ᱙ᐼ⮱‫ވ‬ᕔⵡ㷯Ƞ┾ጰᐼ̸䋹ҳᚅ◵෉ ⃭ȡᄺ͚స⮱ᝬౝ⩏ጯൡ㔹㼭喑ᩣⰑ⮱᫦ᐼ 䖱᭜̭䘕ᜥ⪾޴ȡ ᝬౝ⩏ϑᭀ䛼⮱⓭෋喑䛾㲺倁㈨ᓲ䴵᣽ ӈ๔䛼⮱᫝෋䇕᎐Вᩜᦽ̺᫤ᨡ๔⮱ጯൡϑ ᭀ㺼὎ȡౌౝጯൡ≮䛾⋹䞭⮱㒻ສ᭯‫ٶ‬䛹喑 ౕౝ᫦ᩬᏉͨᄻ䇴⎽䙺㒛⮱㋀┌倁㈨͚喑ᒏ ᜽ᝬౝ⩏㜴䞭㵹倁㈨倅Ꮣᡳ㊮喑♎䀃᭜ᝬౝ ⩏䪸⮩䶋䇥喑䖱᭜ᩬᏉᎠझȠЮẚ䇥喑 䞭㵹㾺ज⮱ᰶ᩵២៩➖ͨ㺮᭜ౌౝ喑㋀䕻࡮ Ꭱ၄䂷喑͚సᰭ๔⮱ౝͨጟᖱ♣ᓋᩬᏉ䂷◧

䞭㵹ȡౝ᫦ᩬᏉ䕇䕻㵹ᩬ‷߈฀ѻᠬౝ᜽ ᱙喑䕇䕻㺼ް㿬᪡Ƞౌౝ䂷ᕔ喑ВĄ⪘๔ 串ąহĄᨍ➆㚼ąᐼ⮱ӈౝ᫦ᐼ喑ᓋ䞭㵹㒛 ᤈ‫ܧ‬䇥喑␫ࠂ䪸⮩喑ຯₑᓗ⧝ᒭᓖȡౌౝ ෋թ᪥࡮Ժ⩇㜠̷⮫⮱Ժ䇎ჹ᩵ᛶᎨࡃ‫ܧ‬ጕ ๔㘪䛼喑㔹䕆̭ܴ䘪䰭㺮Вጕ䛼䇕᎐҉◧⛰ ᫆ҳᣕ䕟⮱喑⛰̭᫆ᬓ⛿Ⰾ喑▘ペᅞᰰ๞䕌 ⩇㜠෉㥪喑ϧ䕍⮱䇎ჹ∎⇘ⵡ⏲喑ຏ㤜Ⰸს ㉯ᰰᰶ㉯㉽⮱᭯Նȡ ᝬౝ⩏ጯൡ҉◧̭Ը็䛺‫⯷ݖ‬㸴䰉ࢇᐵ ⮱ൡ᝭喑⇥ࣺ⯵๖⮱‫ئ‬ᵩ᱙䈗᭜⪝፥ല⶙⮱ ∎⇘ȡౕጯൡ๞䱵Ƞ∎⇘ࡃ͸䌜䰐В䕼‫ݣ‬ ͸᭯喑♎䀃᭜ጯൡࣰ㜴㔲喑䖱᭜҉◧ĄႵ้ ϧą⮱Ⱀノ㔲喑䘪ᛶ᥿ᷱᄺ࣌ጯൡ᪆ᬕͨ㓖 ⮱㛉᠉喑㔹㺮ᰶᄺጯൡ㺼ᒸ⮱᪙⩼ȡ㉏㒲᫜ ᰶऒऺ㼭喟Ą‫ٵⴒٵ‬㻧Ƞ໸㉯䊝ౕጯൡ‫ݺ‬䲏 ⮱⟽⠥Ⅵ䖍ग᭜ᄾ᪥喑ᒭᒭ䖥᧴ౕ䕆̭₤ट ‫ئ‬Ѻ⮱ጓ֡䰏ൡȡą⟽⠥ᰶ➦₷⮱ᮧᚔহ䂓 㻧喑᭜ᄺĄ䷕䯗ࣚᘎą⮱ᰶ᩵ノᣔȡ⩕ᱻଶ 㿍⮱㾞㿗喑Ą᜾̺ᘠ䈧ᰭᒹ̭Ը䞲Წą喑ᄓ 䯈̷喑ᘠ䈧ᰭᒹ̭Ը䞲Წ⮱喑̭Ⴧᰰ᜽◧႑ ⢕㔹㊂᱈⮱⪆Ⴕ㔲ȡ ⤫ౕ喑ऱ䌜僷傇ଉ㵭⮱䛾㲺๔䢁Ծ⼐‫ڢ‬ ࣟ仙Ƞ᳂᜵ᒲᬓ喑㭻㻃͚సᝬౝ⩏⮱䇴⩏ ∎⇘↍喑և⾧䕆Ըጯൡ᭜Ą䊲㉇ᯡ‫⮱ݖ‬θ ẚąȡ⩕̭ѺႥ㔲⮱㾞㿗喑ЃԾ⍡᱈ౕ͚ సຯ▘ຯ㢩⮱䇴⩏∎⇘̷‫ں‬៦̷ᰭᒹ̭⨏ ࡜⢴ࡴթ⮱⇦喑♣ᒹᓋ㇫⫟߈〚⮱͚స㋀ ┌䏘̷ổΫᰭᒹ̭␡㇫㤜ᒹ‫ں‬䰏䪸ȡĄᢔ ⃧ąⳙ䫀䂷᜽Ą᷿⃧ąȡ ͚సᝬౝ⩏䕻ࣨ࡮Ꭱ࡮Ժ⮱䷳ࡴᰭⰡᣒ ⮱佲ࠂ߈᭜䇕᎐䊲⮩喑䇕᎐ᄺϧ䶋ҳ㿗᭜ᰭ 㿅ϧȠᰭ‫ޢڤ‬䕍ᕔ⮱䇎ჹ䐶倁喑ѳ䕇䕻෋ߍ 䇕᎐ӈᛶ፣ҳ⮱㍮ớ᭜ⴚᯘ⮱ȡ↿ᰶਗ̭Ը సუ⮱䇕᎐ౕ≗Ⅱ㝙⮱‫┶׫‬͸ᒹ䖱㘪Ԋᠮ⾖ Ⴧ⮱᎐թহ䪤᱌⾖Ⴧ౴㶎⮱䇴⩏‫ئ‬ᵩȡ
͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

Ꭱᰵᬒ


௸ൢ

China Times

ϛ೉

30

᪴ࡃ॔ȇ$6-563&

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

䂇Ⱛᠴᤛऺ҉Ȩᓖ≨͸᫲ȩ ϷᎡ䂇Ⱛ㢤㭚ੜ̭̭ൡ㻗㜕ᠴᤛ⮱ϑ䴬Ἧ ็ᎡВҳ喑䂇Ⱛ⮱ऺ҉Ȩᓖ≨͸᫲ȩᎫ Ꭱҳ̭Ⱑ䘪᭜᜾Ծ䲋፥ᘠᆂ⹧㊓㢤㭚㻭Ⱬ⮱ ̭䘕ϑ䴬Ἧ喑䕆⁎᜾Ծ㉯᫩ຯ䶅Вٌγȡ Ȩᓖ≨͸᫲ȩ᭜̭䘕В㕣⽹ऄ䰐◧ᩲθ 㗹ᮜ⮱Ⴤ᪆䵹ᱽ҉৮喑᫩‫ࡰږ‬Ꭱ◧㕣⽹ധⲐ 㿂⩌㔹‫҉ޢ‬Ⴙ᜽ȡ䂇Ⱛ㿗喟ĄⅡ喑҉◧Ⅵᕳ ㇫⺋㜴ใౕ̓⩹㊞̭⮱䯞૨喑Ό҉◧≄⻛Ƞ ᰡ᫝Ƞ‫⩌ں‬হᓖ≨⮱䆎ᓢ喑ౕ᜾⮱Ȩᓖ≨͸ ᫲ȩ⮱᪡倁⿸ᘼ͚ល⑁㦄䬉䢢㻿㞟ȡą Ⅱ⮱䴠䴬হ䯞૨䇘⾬䕆䘕䴠Ἧ⮱໸㉯喑 ̺‫ײ‬ВⅡ㖟䪸໸喑㔹́ВⅡ㖟㉽᲌ȡౕ㝋झ

̷⑁‫ܧ‬᭯喑࡮̰Ը䔼ᬻ⮱Ⰸ␬Ⅱ⮱ⷄᢿ᜽̭ Ը࡮ႄᒏ喑ᓋ̸᫦ែᄱ⮱⛵‫ٶ‬䕍᜽๴⪝⮱᩵ ᳉ȡ࡮ႄᒏ⮱̶Ը䴯吋ऱ〆㦄̭Ѻក᧷Ἧ ᝸喑䂇Ⱛ᱙ϧ҉◧ᠴᤛ㮂᫩࡮ႄᒏ⮱Ꮒ㌇ȡ 䂇Ⱛ㿗㜗ጞ‫ڣ‬ᄓ᭜⩕Პ᫦⮱㖟䴠㾛䛸̭ Ը㺬᫦⮱ᩲθ喑ౕ‫͚҉ޢ‬㲺‫ڒ‬γ๔䛼͚సٰ ㉍喑Ἧக䮑γ๔᣽⥡Ƞᄼ᣽⥡ใ喑䖱ᰶ͚స ऑАἯகඑ喑ຠ倅䴠⢕ਫ਼䕸⩕γ䶋ѩϙ޴䱿 㶐⮱ਫ਼㚁ឭጔ喑 ౕ䕆䘕ट㾖㝙⮱ϑ䴬Ἧ͚๼ ‫ܧ‬䰐В‫ޟ‬ᢕ⮱͚సᗲᜤȡ ⑁‫ܧ‬ౝ吋喟厬➦ͦ䴠Ἧᐠ๔ᐠ (SPUF

;BBM

⑁‫ܧ‬᭯䫀喟Ꭱᰵᬒ喑吋 ܳ喑 ‫ڒ‬ൡ‫ئ⺕ݥ‬喟 ᮛ䕇⺕‫ ٰ⁽ئ‬厬➦ͦࢎহ₟В̷ 㔮ϧ⁽ٰ₟В̸⁽ٰ 䈩⺕㿸᧒ក喒 喑̷㋟㼯䈩 XXXEFEPFMFOOM喑ᝃౕ厬➦ͦহ⊤➆㤜ࢄ 㵹ਜ਼⺕㮂䈩䇤ȡ

ρᰵ๖̓⩹ጎ⑁⮨䮥㢤㭚 ᰵᬒ喑झ⎫ρᰵ๖Ἧ䮷ౕ㢤㭚䭬໳ ᫜➦ͦૉ߈䴠Ἧᐠ㜶㵹⑁ਫ਼ᰰ喑䕆᭜ЃԾ仃 ⁎⁽≟ጎ⑁⮱̭䘕ܳȡ ρᰵ๖Ἧ䮷᜽⿸᫩Ꭱ喑‫ݺ‬䏘◧4P #BOEἯ䮷喑Ꭱᩦ⩕⤫ऺȡ⤫᜽਎‫ڞ‬ ᰶρϧ喑⩞ͨਫ਼䭬ԎȠ౅䪤ᯕͨ䴠शЃ᝸ᕗ ⢥Ƞ䇊᫜᝸⦗㢻Ƞロ๼शЃ᝸ⴠ䵚হ呀᝸‫ۍ‬ Ѿ㉱᜽ȡ ρᰵ๖Ȩ䀫ϋ᫦㝌ȩ̓⩹ጎఋ⑁ਫ਼ᰰ⁽ ≟ጎఋᰭᒹ̭〆᫩ᰵᬒౕ㢤㭚䭬໳᫜➦ ͦ⮱ૉ߈䴠ἯᐠⰈ๔⮨ൡȡ Ȩ䀫ϋ᫦㝌ȩ̓⩹ጎఋ⑁ਫ਼ᰰ₤᭯ Ꭱ喑Ⱋ‫㉜ݺ‬㼵䕺ࣷԸ೻ጯȠρᰵ๖⩕䴠

Ἧহ‫⤰ڕ‬⁹䔤ĄϑԸ᰸ࣸą喑᢭䊤㤜≮᫝⊗ ⒛ȡ ρᰵ๖㢤㭚ൡ⮱⑁‫ܧ‬喑ⵡ๖㡿ౝ॥ᑂγ ๔ឦҳ㜗䙝స℁‫ݖ‬᭯Ƞᓤసࣷ㢤㭚⪣ౝ⮱㺬 ϧ⁹䔤㉱౅ҳ㻭ⰸ喑ᒵ็㺬ϧႥ͚᪴⮱Ⴅᵎ ጟ㋀⩕ρᰵ๖⮱⁹㾋㌕㸪᜽᪆Ⴅ㉍ᱽ喑В䴠 Ἧ㾺䂅ρᰵ๖ȡ ⑁ਫ਼ᰰ䪸ൡ‫ݺ‬喑‫ڕ‬ൡ⁹䔤ᰡ⩕͚᪴๔ ષĄ₎䓻ρᰵ๖ą喑⿸‫⤫⛞▿ݨ‬ൡ⅐ⅈ喑 䃀⑁ਫ਼ᰰ᱗⑁‫ٵ‬䒌ࠂ喠⑁ਫ਼‫ݝ‬ȨᜭᙈJOHȩ ᭯喑‫ڕ‬ൡ⁹䔤ᰡ⛞ᗲ⮱䌌㦄ロ๼䌠䊤㝋ҳ喆 ᜽䏺Ꭱ喑す̭⁎‫ݝ‬㢤㭚䭬໳᫜➦ͦ䪸 ⑁ਫ਼ᰰ喑ρᰵ๖䶜ᓄ➦‫ݒ‬㜵ປ喠ౕȨ䀫ϋ᫦

㝌ȩ⁽≟ጎఋ⮱‫ږݺ‬ൡ喑㠞స՘᪓Ƞ∂సጡ 叻〆䘪Вझ㿋হ⁹䔤ក᠈঩⮱⦗㢻喑‫ݝ‬γ ⁽≟ᰭ㉯〆㢤㭚ലᠮ㎩㎹䁈झ㿋ȡ⦗㢻〾 㿗喟Ą㢤㭚⩕झ㿋䁈喑ᰶ吋ᅤᅙą喆喠ᕗ⢥ 㶕⹧ౕ⊤ᅩᵦ䴠Ἧᐠ䪸ਫ਼ᒵ䪸ᓰ喑ጹ᱈⁹䔤 ̭䊤ϘऄĄઑ䙿Ƞ᥃␫Ƞ㜗⩞ą⮱้ᮇ喠‫ۍ‬ Ѿ㶕⹧喟Ą㢤㭚᭜Ը㜗⩞Ƞ⹫ᰰ䷕⅐䲋፥ສ ⮱ౝ᫦ą喠ᕗ⢥ᣒ㦄ऽἪ喟Ąҍສ‫׼‬ຯ傇ᓄ Ⅱą喆‫ۍ‬Ѿ⿸‫ݨ‬⒱⌲喟Ą᭜ࣨࡄ⊤␮᱾ą喠 䭬Ԏ‫✳ݴ‬᫆喑ក䰨㾞ឫ̺‫ݝ‬ឭፘ౅౅䪤ธ ‫־‬喑‫ݝ‬㈲⛵࡭᳉♣ᅞឫ‫ݝ‬ȡ

㿗⢶‫נڕ‬Ȩ䷕⁹㿗⢶ȩ͸⢶͚͸⢸㔎㔍 ̭喎㔎㔍ắ䔝喟 㔎㔍᭜⩇叩喤㔎㔍᭜⤍ᄣ⢶ⴠ⮱⣺৮喑 ᭜♎∂ោ៿⮱㿅ᗾ喑᭜ᩣ᪯䇎ჹ⮱᫦ᐼ喑᭜ 䏘ЪౝѺ⮱䆎ᓢȡౕ⦭⧕⮱⤍ᄣ̓⩹͚喑㔎 㔍В‫ڣ‬ᴁ⒑္㞤㔹⌞ᓄϧԾ⮱ૉᙈ喑ᰡВ‫ڣ‬ 䅽ჹ็ὐ⮱䵼㞟喑䂷Ꭸ㣘⍙⮱䈗ౝ喑㇫䰂 ㉝⥏⮱ጒ㬊喑‫׆‬ऄ๔Ⱬ⮱䱿ⲋȡ㔎㔍Ό᭜ᰭ ◧㸴䰉Ƞᰭ‫⼅⺋ڤ‬ᕔহᠾ᝝ᕔ⮱̭⽛⢶ⴠ喑 Ⴐ⮱৮䈗ࡰጛ㥙‫ݒ‬喑‫ئ‬ᵩጛ⪝ጕ๔喑Бϧ 䰐Вᡶᦥȡ㔎㔍ϓຯϧ喑̷̓↿ᰶ‫ږ‬ԸႹ ‫̭ڕ‬ὐ⮱㔎㔍喑䵼㞟ᰶĄ̶࡮‫ښ‬Ⅱ喑̰࡮ι 䅳喑̭⮫䰣‫ژ‬㫺ą喑৮⽛䈗ౝᅞᰡߍ㸴䰉喑 ఍ₑᰶĄ⺋І䰐᫤ᄥ⢶ą͸㿗ȡह᭯Ą台䛾 ᰶ‫ئ‬喑⢶♎‫ئ‬ą喑⩞᫩⩏ౝ⮱⢕➦喑⩏䛼⮱ ⼭ᰶ喑Ҭ‫ڣ‬䏘‫⮫ئ‬Ժ喑Όᰶγ⢶ⴠ͸⢸⮱㒻 䂪ȡౕᲞ᫦➦‫ݒ‬᭜ౕᬒ᱙ȠᲞࢄϋऱసহ⍜ ⓠౝ࡭⌞ऄϧԾ⮱ૉᙈ喑ϧԾិ㔎㔍হ⺃ ⃺㋍ᄣⴠ̭䊤݄◧ᰵЪ⮱㿂⩌ⴠ喑᭜䕸⅐ হᎥ⺼⮱䆎ᓢ喑᜽◧⹫ᰰऺ≮ૉ₎Җᝡ⮱丫 ➖ȡ

⽛划㓪℈䲋፥僛㞤喑䯱ᕔ⮱㓪℈ॵ㈲㞟喑ऺ 㔎划 ࣵऺ䊑㓪划 喑䯹ᕔ㓪℈ॵ㋍㞟喑ऺ㔍 划 ࣵऺ㋍㓪划 喑व⽞㔎㔍喑ᬻ᱊᭯喑㌙⩥ ⢶‫͚ڒנ‬సᒹ喑ᅞ‫ۍ‬ВĄ㔎㔍ą͸ऺȡओ̭ 㿗ऑАĄ㔍ąᄵᠴ᫝⪳হ⩝‫㋍⮱⩏ܧ‬⢶喑㔎 㔍‫͚ڒנ‬సᒹ喑◧γ㜴হ⩝㋍⢶喍㔍⢶喎࡭ ܳ喑⽞‫◧ڣ‬Ą䲋㔍ą喑ᒹ䀔䴠㜠Ą㔎㔍ąȡ Ꭻ⮫Ꭱҳ喑᪴ϧ佤჏⮱⏏㒻͸㾋㊓॥㈺๖ౝ ͸㇫㤜⮱㒻⢶෋⌨γ㽞็䱵ᕔȡ㔎㔍㜗ᓋᬻ ᱘⌲݊‫נ‬䑥‫͚ڒ‬సᒹӬ̭㊞⢶க๖̸喑͓䯕 㦄͚㤜᪴ࡃ⮱‫᧚נ‬ᒞ䴬‫⊤ݝ‬ใȡᓋΫ䮳⮴ፊ ‫ݝ‬ᙵ⻔๗ऻऱ᱊ፊ⮴䘪ૉᙈ㔎㔍ȡ఍ₑ喑㔎 㔍ౕ⌲АΌᰶ⮴უ⢶⮱㒻⽞ȡ‫⩹̓ڕ‬ В̷⮱㔎㔍喑䘪᭜⩏㜗᫩㌙⩥喑➦‫ݒ‬᭜㌙⩥ ჳᩜ䗐ౝ࡭喑䕆㸎䪸ᣎ‫⮱ܧ‬㔎㔍㷘䕸ᒭ̓⩹ ऱస喑̺हసᏓȠ̺हℾ᫼Ƞ̺ह㓿ԄȠ̺ ह᪴ࡃ㗹ᮜȠ̺ह㬊㶀ᗲ䋐হ̺ह⁐䈋㘪߈ ⮱ϧԾ喑ऱ㜗ᵦᨇ㜗ጞ⮱ᘼ䶅䖥᧴⢶Җ丫҉ ৮喑⩕В吋㋡হ㒻ࡃ⩌≨ȡ 喎⹓➖Ⴅ➦ᓢ喟

喎㔎㔍⮱₤ट喟 ᨇȨ㌙⩥टȩ㽅䐶喑‫ٰڙ‬Ꭱ߽᠞ϧ ౌथ⣷ᅑፂ⮩⤫γ㔎㔍ȡౕᬻ᱊㌙⩥䯥ᆙ᫩ 䰟ࢄⅥᬹᏉノ䑱喑ᬻА๔᫲㵹უᒽ䱋჏ౕȨ ⏴㺬䕷㽅ȩ͚㽅䐶䕻䰟ࢄ佝㶊⢶கጯൡ≨䎺 ⮱ᗲᒏহᬳᬻ‫ݝ‬佝䊷̭㌇㸪҉㔎㔍ੳ㮌⮱㍮ ớᮜ䆎ȡ㔎㔍ౕస‫⤫ܧڔ‬হ≮‫נ‬᭯䫀‫ڙ‬㾺໸ ᫩ᬻ᱊͚᱌喑吻Ⰸ᫩⌲᱊͚ᒹ᱌喑㔹⌲Аᬖ ᱌㔎㔍ͨ㺮᭜ౕℾ䫀≮‫נ‬喑͸‫ݺ‬მᐤ̷ᆑᄓ 䯈̷䖱᭜হ⩝⢶᪴ࡃȡহ⩝⢶᪴ࡃ㜴㔎㔍⢶ ᪴ࡃ‫נ‬㊞⮱≮‫נ‬䌜ᒾᬻ䶜̺ह喑‫ݺ‬㔲᭜ᓋ⮴ ბ䊝ाℾ䫀喑㔹ᒹ㔲‫ݴ‬᭜ᓋℾ䫀䊝ाმᐤ⮱ ⢶கȡ䰃♣㔎㔍㲺‫ݝڒ‬㤜฼⢶᪴ࡃ⮱䪤⇠ग ᰶᎫ⮫Ꭱ喑ࢨВ‫ڣ‬⢕➦⮱䇴⎽喑⺋㾞㝙⮱‫נ‬ ๴ᩲθ喑‫܊‬㖇ጕ๔‫ئ‬թВࣷ⊵䇨็ὐᕔぶٗ ࠏ喑ᓋ䕻ࣨ䇡᫼ჹੳ⮱ិ⣖͸➖䂷᜽γϷ๖ ᮛ䕇⮫ༀ⮱⊵䇨᭯ᅇȡ 喎ऺႄ⮱⩞ҳ喟 㔎㔍喑Ό⽞㔎㔍⢶Ƞ㔍⢶Ƞ⶙⢶Ƞ㌙⩥ ⢶喑᭜㌙⩥‫⶙⮱⩏ܧ‬⢶ȡᨇ㿗喑㔎㔍ऺ⽞ҳ ⎽ᰶᎫ⽛㿗∂喑̭㿗ҳ㜗᫩ऑА⮱划ऺ喑䕆

⹓➖᜽ܳ喟᝭䀯㔎㔍喑ᄓ䈗̷᭜̭⽛ В⶙⢶◧ͨ⮱⹓➖䯳व倁喑‫ࡃڣ‬Ⴅ㉱᜽◧ /B"M4J0喑፥ѡ⩌ᰶ̭ψ‫ڣ‬Ⴐ⹓➖ຯ䪤ⴠ 䶋Ƞ䑊ⴠ䶋Ƞ䪰ⴠ䶋ぶȡ ധ᱙➖⤳➦ᕔ喟㔎㔍⮱⶙Ꮣ◧ 喑ჳᏓ◧HDN喑ៅᄱ⢴◧ ȡ ㉽Ỹ喟㉽Ỹ᭜ᠴ㉱᜽⹓➖⮱䵳ㆿ๔ ᄼȠᒏᙸࣷⰥο䬉ӯȡ㔎㔍㍪倁̷ॵ⤫ϑ㎁ ㉽Ỹȡᴞㆿ⟭ϑ㎁㉽Ỹ㔲䔼ᬻᏓ䐰ጛ喠㔹㏃ ㋚ϑ㎁㉽Ỹ㔲䔼ᬻᏓ倅喑㜡ჳȠ㉝㛖⮱倅῁ 㔎㔍็ᆙₑ䶋ȡ 䵼㞟喟㔎㔍䵼㞟็⽛็ὐ喑ͨ㺮ः↧ ᫩ᓛ䛼ٰ㉍⮱⽛䶋ࣷक़䛼喑ຯ$Sٰ㉍जॵ㋍ 㞟喑 'Fٰ㉍जॵ㈲㞟Ƞ㉘㒲㭚㞟ȡ 㼐⤳喟喍倁⤫◧Ą㧩㴲㓲ą⤫䆎喎㔎 㔍㼐⤳倛㗟喑‫ڣ‬㼐⤳䲏፥䶜⮪㞟䪰‫ٶ‬喑ຯ㧩 㴲㓲喑ࢠ㔍ᕔ喑◧㔎㔍᝭➦ᰶ喑䕆Ό᭜䥿Ⴧ 㔎㔍⮱̭ԸᰭⰡ㻭⮱᫦∂ ѳ䈗ౝ㉝㛖⮱㔎㔍 ᒵ䰐ⰸ‫ݝ‬ȡ 喎㔎㔍⮱⩏ౝ喟

㌙⩥㔎㔍⹓࡭ͨ㺮Ѻ᫩㌙⩥‫ٸ‬䗓ჳᩜ 䗐㺬ࢄ⮱ႌ᠞̭፣喑◼咺⇠̷͚⍥ౝ࡭喑ࢄ ࡄ䪤㈱‫ڙ‬䛹喑Პ㺬ᄙ㈱‫ڙ‬䛹喑ᰭ㦄 ऺ⮱⹓Ꮇᰶ喟Ꮣ‫ڿ‬Ƞ㌙‫ڿ‬Ƞ⒅‫ڿ‬হࢄ๵‫ڿ‬喑 ऱԸ⹓ᆞ̺ह౾ऐ᝭⩏⮱㔎㔍ऱ‫➦ڤ‬㞟喑䈗 䛼ສซ̺हȡ䮑γ㌙⩥͸ใ喑ᬒ᱙Ƞ㬴㖜Ƞ ෕㺬਒Ƞ㒻సߍጋȠ৵㫖‫ٸ‬᫜ಓȠ࢞ౝ仙៶ হ਒՘℁ϋぶౝ౴‫⩏ܧ‬㔎㔍喑ѳ‫ڣ‬䈗䛼㜴⩏ 䛼䖍䖍̺ຯ㌙⩥喑๔็◧̭ψ䰂‫⮱㉇ݨ‬ጒ㬊 ࣌᫆ȡ 喎㔎㔍⮱ᒏ᜽喟 喎㔎㔍⮱⹓Ꮇ喟 ℾ䫀ᰶᒵ็⺋๴⮱‫נ‬㿗喠ౝ䈗ႥუВ‫ݺ‬ ̭ⰡិႰⰸ᜽̭Ը䀻喑ᰫᰶϧ㾺◧㔎㔍㜴䦪 ⴠ̭ὐ喑䘪᭜ౕౝ⃩⌞䘕ᎫࡰᏓ倅⏘喑倅฀ ᷊У̸㉽ᮣᒏ᜽⮱喑‫ڣ‬ᄓ̺♣喠㒻స̺ᄾౝ ⤰➖⤳Ⴅუౕᄓ侄ბևγ๔䛼⮱Ьⱌᄓ侄喑 ‫㉽ں‬व̓⩹ऱౝ⮩⤫㔎㔍⹓Ꮇ⮱ᄓ䯈ᗲ⇮喑 ЃԾ㾺◧喑㔎㔍͓̺᭜ౕ倅⏘ᗲ⇮̸ᒏ᜽ ⮱喑㔹᭜ౕ͚Ɖѻ⏘᷊У̸ౕẢ倅฀߈̸䂷 䈗᜽఍⮱ȡᬒ᱙Პࡄ๔Ⴅ⴯ጊ̭䗻᪆ᢵౕȨ 㾞㿗ᄣⴠȩᎡ‫̭❵ܧ‬ᰥ͚喑ᰡ‫ڤ‬倁ᠴ‫ܧ‬ 㔎㔍᭜ౕ̭㥙Ը๔⅐฀হ℁䐰ѻ⮱⏘Ꮣ̸ᒏ ᜽⮱ȡ᜾Ծⴒ䖀ౝ⤰⩞ౝ㶕‫⌞ݝ‬䘕喑䊷ᒭ⌞ 㮂⏘Ꮣ䊷倅喑฀߈Ό䊷๔ȡѳ㔎㔍ᬏ᭜ౕѻ ⏘倅฀᷊У̸㉽ᮣᒏ᜽喑⪣♣̺ज㘪㮂᫩䐰 ⌞䘕Ъ喑䗐叩倅฀⾣「ᓋ҂㔹ҳএ喤䕆倅฀ ᭜⩞᫩ౝ⃩䕸ࠂᑂ䊤⮱ᨍ฀߈᝭ᒏ᜽⮱喑⤫ ጟ⢟ᓄ䁶ᄓ喑܎᭜ᰶ㔎㔍⹓Ꮇܳጰ⮱࡭ഌ喑 ౴᭜ౝ⃩䕸ࠂ䐰ᑤ◵⮱ౝ፣ȡ䖱ᰶओใ̭Ը ఍㉍᭜喟܎⮩⤫ᰶ㔎㔍ᒏ᜽⮱ౝ᫦౴ᰶक़䜶 䪤ⴠ⮱▘᜽ᇖӢ‫ڒ‬倁喍͚Ɖധᕔᇖ喎ȡ䜶䪤 ⴠ⮱ࡃႥ᜽Ъ◧ /B"M4J0喑᝭ВजВᣕ ⍙㔎㔍᭜ౕ͚Ɖѻ⏘Ƞ倅฀᷊У̸⩞क़䜶䪤 ⴠ⮱ᇖⴠࣨ⵲҉⩕㔹ᒏ᜽⮱ȡ 㔎㔍⮱ᒏ᜽䕻⼸ᰶ‫ږ‬Ը䮻⃢喟 喑᜽ᇖ䮻⃢喟㔎㔍⩌᜽⮱᷊У䲋፥㠈 ‫ݨ‬喑᭜ౕ➦Ⴧ⮱倅฀ѻ⏘⮱ౝ䈗⧝ධ̸喑ჹ क़/B "M ⮱࣌ᇖ㋀䂷䈗㉽ᮣ҉⩕হ䛺㉽ᮣ҉ ⩕ᒏ᜽⶙⢶ᇖȡ 喑᜽⢶䮻⃢喟ࣵܳ◧䵼㞟ϸ‫ڒ‬হ⌞‫ڒ‬ᩦ 䕍‫ږ‬Ը䕻⼸ȡ

喑࣌⩌⹓Ꮇ喟ౕ࣌⩏ౝ᫝䪸ᣎ‫ܧ‬ҳ⮱ 㔎㔍⢶᫆喑↿ᰶ䷕ࡃ㶕⯛喑‫ڣ‬Ⅱ䵚হ‫ٶ‬ⓑ䘪 ℁㔮౾⢶ጛ喑㷘⽞◧Ą᫝౾⢶ą喑Ό⽞Ąᆞ ᫆ąȡ࣌⩌⹓㔎㔍㉽Ỹ倳᪐喑⽉㻿ܳᬻ喑♎ ䷕ࡃ㶕⯛喑䔼ᬻᏓጛ喑䰉䈗็喑⶙ᏓჳᏓ ѻ喑็⩕ҳߍጒ㔎㔍๔Уᝃ͚២᧸᝸䥟ȡ 喑⁎⩌⹓Ꮇ喟㋀䕻ᾌᷝ䷕ࡃহ⇠Ⅱᥙ䕸 㜠⇠䅤Ƞ⇠Ꮇ͚⮱㔎㔍๔⹘ⴠ喑⽞◧Ą㔮౾ ⢶ąᝃĄЁ᫆ąȡ፥፥ᒏ᜽䈗䛼ສ喑䔼ᬻᏓ 倅喑䈗ౝ㜡ჳ㉝㛖‫ٗ⮱⏾ٶ‬䈗㔎㔍ȡ ⩞Ą䷕⁹㒻⢶ᰰ᝭ąӈ⽬ 䛺㺮઀θ喟͚స⢶ⴠ᪴ࡃ⎽䖍≮䪤Ƞࢇ ๔㇫⌞ ₤ҳ㜴‫ؿ‬უ᪴ࡃȠ䖀უ᪴ࡃȠ҈უ ᪴ࡃВࣷℾ᫼᪴ࡃⰥ䑁Ⱕ᜽喑㲺ᰰ䇘䕇ȡび 㔲‫⩕ݖ‬ẚ久᭯䫀Ⴧ᱌ౕ͚㢤ੳ൞᧝ܷ᪴⮨͚ స⢶ⴠ⮱᪴ࡃহⴒ䂅喑᭜ౕ␬䋠Ըϧ㜵䋐 ᙈສ⮱ह᭯喑Όツ◧‫נ‬ឬ͚㤜᪴ࡃⰎ̭吋ᓛ 㪱⮱߈䛼喑ѳ᭜఍◧ጒ҉㍮ᔆⅡᎠᰶ䭽喑䰐 ‫ٺ‬ᰰᰶ๞ռ䵄喑᪙㿸䂭㔲⊤⋢ȡह᭯◧γ ᙌ䁊ᐐ๔䂭㔲⮱䬉∕হᩜᠮ喑ᚾρ᱌‫ޗ‬൞ 㔲ज⢟ᓄĄ䷕⁹㒻⢶ᰰ᝭ą᝭ᰶ⩏৮ ⮱‫ئ‬ᵩٗᘍ喑≨ࠂ᱌䭽㜠‫ښ‬ᰵᏂ◧₏喠‫ޗ‬ ൞␬̭Ꭱ喍䕐㎹᱌喎㔲喑ᄴ⢟ᓄĄ䷕⁹ 㒻⢶ᰰ᝭ą䔮‫ئ⮱ܧ‬թ㈱⁽ٰ⮱⢶ⴠᄣ 䇊В҉ນࠢȡ‫ڤ‬倁Ԏᖜ㿸⪆ᘼ㋟〆喟XXX GFOHHFKBEFDMVCOM


www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

$)*/&4&&%6$"5*0/ƌ‫ץ‬዆ᅖᇮ

仃᱾͚᪴႓ᵎ侙Ꭱ㖁⁏ 㔮ጵᱻ䓻

Ꭱᰵᬒক ‫ښ‬喑$IJOFTF 4DIPPM )PPGEEPSQ仃᱾͚᪴ ႓ᵎ̭Ꭱ̭Ꮣ᭒㞯㖁⁏ ຯ᱌㔹㜠ȡ⌲ᮕ⿄ใ䔅 䲆䲆ౝ̸Ɑ㐢㐢㏳䰕喑 ᵎచ䛹ጟ‫␎ٲ‬γૉᎳহ ⍖仕ȡᬍ䃧㔮ጵ䔅᭜႓ ⩌喑͚ప᰸ࣸ䔅᭜㢤 ‫ڝ‬᰸ࣸ喑Გ‫ݝ‬䔆䛹喑ᅞ‫׼‬䔈γუ䬕̭ᵤȡ ⃼͗ϧૉᗓ͸ᗲ⏏λ㼭㶕喑႖ၽЙᔘͽ⮱ 〾㙥ัั㐪ᩫȡ๔უⰥο᠞᝸᠉Ꭱ喑⩕≮ ‫͚⮱ݖ‬᪴䔮‫⺼⺊ܧ‬喟Ą᭒㞯ᔘͽȠ侙Ꭱश ⺒Ƞᖚૉࣾ䉏Ƞ๔श๔‫ݖ‬喆ą ᭒㞯㖁⁏⮱ч౧⩞ͨ㝋झ喑㡣㞧⑁⹧ झȠΓ∂႓΍ᄼ㏱Ƞ‫ޗ‬㏥ϑ≮ᄼ㏱হ䋐ঠ ⍥᜼ᄼ㏱ぶ‫܍‬䘕ܳ㏱᜽ȡ㏼䓴͚᪴႓ᵎ㔮 ጵহጒ҉ϧঅ⮱㇫ᓰ۳ิጰ㒛喑᪆ბ䛹‫ݝ‬ ั∸⏏Ɑ᭒㞯ૉᎳ⮱ⅈడȡ‫͚ڣ‬䏘Ɑ͚ᐼ ਽㷲Ƞᬄ㶺⮱๔ϧহ႖ၽЙ喑᜽ͧγч ౧⮱ϛ◦ȡĄⰸ喑䗐͗⾬⮪㞟਽㷲⮱ᄼ⩤ ႖喑ⱌጲ⅁喆ąȠĄ䗐͗⾬ᬄ㶺⮱䪬ࣾ ຠ႖喑็͵〜Ꮁ⍖ྲྀ喆ą‫ⰸں‬㡣㞧⑁⹧झ ‫ݺ‬喑㠰⛆ᓤ⤳θ̭㷚਽㷲↼᭒㡣喑⛌㏰⮱ ᥳᐱⱭऱ⻺㇫㒻⮱㡣‫ڤ‬喑ͧ๔უ⡛̷̭Ნ Ნ⌲仆䚴হ⮱㡣Ⅱ喑ᒲфϧ৮䓴͸ऻ喑㏤ ㏤◦๡⼝䊋ȡ ࡮◦᪡喑䮼Ɑ仃᱾͚᪴႓ᵎᲕ‫ٶ‬㤞ᵎ 䪬☚ᗲ∸⏏⮱᫝᭒㜡䓋喑㖁⁏чₐᐼ៶ᐭ γᎼᎂȡ仃‫ٵ‬᭜̭⤚ι⤚ᰭᄼ⮱႖ၽЙ‫ܧ‬

⊤➆͚᪴႓ᵎ

௸ൢ

China Times

31

ϛ೉

仃᱾͚᪴႓ᵎళ␎㐀᲌͚పࡄϙ႓΍͸᫲

౧喑ЃЙ命ฝ⁏ਫ਼Ȩ᫝ Ꭱສȩ喑㐆᝭ᰶᲒძЙ ᠉Ꭱ喑䗐⽇ဖ⮱ฝ䴠͚ ‫␎ٲ‬γ⁏ͽহ㜗Ԏ喑ᙌ ᴀⱭౕ౧⮱⃼̭͗ϧ喑 ͧ⑁‫ܧ‬Გγ͗ᐭ䬕㏏喆 ᣒ̸Გ̶⤚ఈ⤚⮱ह႓ ЙΌ℘̺䔷㞟喑ͧ๔უ ፓᲒγ‫⁏⃢܍‬ᔘ⮱䄄⁹ ᱄䄢ȡᰭऻ̭仃䄄᱄䄢 ᭜Ȩᗜ‫ۉ‬ȩ喑䔆ज̺᭜ ₨䃝⶙㗹⮱ਓ喑ह႓Й䔅⩕㢤‫ڝ‬᪴ᄳ䄄䃺 ⮱ᘼᕊ喑䄓ᅪౝ㔨䃾㐆ౕ౧㻯фȡ ⑁‫ܧ‬㐀᲌ऻ喑๔უ㏤㏤ߍ‫ݝڒ‬γ≨ߕ ᄼ㏱ȡΓ∂ᄼ㏱Ვ̷᳄㔮ጵᡒ℘∩෕⌨⺊ ⺼喑ह႓Йౕ㔮ጵ⮱ᠴᄩ̸Όᠬ䊤෕ぁ喑 ⃼͗ϧ䘪‫ܧۆ‬γ̭͗␯ϛ⮱Ą侙ąȡ‫ޗ‬㏥ ᄼ㏱䛹⮱ह႓Йₐౕ䃑ⱌ㉔ᑍౝᔆⶹⱭ喑 ̭ᑍᑍᒖ㏥喑㏼䓴̭ࣹࣹ▢ጔ⮱᝸喑अ᜽ γ⿸Ҁ᭒ႄᠯ亝Ƞश⺒▜ど喑ᓰᒏࣹૉ喑 ᒀ♣侙Ꭱ䔅ᄾ̺γ≨∩ज❞⮱ᄼ㏥侙ȡ䋐 ঠ⍥᜼ᄼ㏱ࣵ᭜ओ̭⪗☚䬦⮱ᮜ䆎喑݅ ᰓ㔮ጵₐౕ㏱㏴ह႓Й䔈㵹イၽ๦叱䅳⮱ ℁䊈喑䔆䯫Ꮣᄦ㢤‫⮱ڝ‬႖ၽЙᲒ䄡जᘠ㔹 ⴒȡ̺䓴᜾Й⮱႖ၽज̺̭㝙喑̺ᄾጟ㏼ ិイၽҬ⩕⮱Ⱕᒀཡ⛌γȡ 侙Ꭱ᭒㞯㖁⁏ጟᣒ䓾ᅫฝ喑⁏ͽ⮱⅁ⅈ 䔅ౕᐣ㐚喑ह႓Й႓΍͚᪴Ƞ͚ప᪴ࡃ⮱ ☚ᗲग෋̺‫ۼ‬喑䃖᜾Й侙Ꭱ̭䊤ߗ߈喆 Ꭱᰵᬒ

Ვ๘߈Ꭱᰵ

$IJOFTF 4DIPPM )PPGEEPSQ仃᱾͚ ᪴႓ᵎऺ႓অళ␎㐀᲌γ̭͗䲋፥᜽ߌ ⮱Ꭱᮾ᱌͚పࡄϙ႓΍͸᫲ȡ͑ক⮱ ႓΍γ㼐γࡄϙ䔆Ꮤऑ೻ȡ 䔆̺᭜̭͗ᮛ䕇⮱႓ᵎ䗷⍥喑ᵎ༁ͧ 䔆⁎ࡄϙ͸᫲᣽‫ݺ‬ևγ‫ܳٲ‬۳ิȡ᜾Й㺮 ౕࡄϙ̭᝭䮏ᵎ⩌≨͑ক喑䔆ᄦλ䃥็す ̭⁎͚ࣨప⮱႓অᲒ䄡ᄳ᭜̭౧̺ᄨ፥⮱ ㏼ࢳȡ͗႓অᒀ͚喑ᰶ‫͗܍‬᭜႓ᵎ႓⩌ ⮱ϟᆋ喑ЃЙΌ䘪☚ᗲౝ࣯ߍγ‫ڕ‬㥒⮱≨ ߕȡ ‫ݝ‬ᵎऻ喑᜾Й㷘ܳ㒛̶ౕ͗⤚႓΍ȡ ݊㏔⤚᭜ᄦⅶ䄚ᢹᤎ䒰ᄾ⮱႓অȡЃЙज 㺮ߗ߈႓΍γȡ‫ڣ‬Ѓ͑͗ᑧࡃ⤚Ό႓‫ݝ‬γ ᒵ็͚ప䄚㼭হ᪴ࡃ᫦䲏⮱ⴒ䃳ȡ䮑γ䔆 ψ喑႓ᵎ䔅ͧ᜾ЙႶᢿγऱ⻺ऱᵤ͝ჹ็ ᒖ⮱㞯Ⱋȡ⃼๖̸ࡵᝃᮇ̷䘪ᰶ๗ᲮᠠȠ ₓᱜȠℾ᫼㝋ȠΓ∂㐅⩨হ᝸ጒ㞧ぶ䄫 ⼸ȡ 䔆⁎⮱ࡄϙ͸᫲ⱌ̺ᙔ᭜䄚㼭᪴ࡃ͸ ᫲喑ౕ͑͗㍮ᔆ⮱႓΍ᬒऻӬ᭜⍥㻵喑᜾ Й㻯䉼γࡄϙⰥᒀ็⮱ᮜ◦ȡ̭͗Გ㜗㢤 ‫)ڝ‬PPGEEPSQᄼ೻ጯ⮱͚᪴႓ᵎᲒ⍥⣖䪬

Ვ㞠㟙Ꭱᰵ

ऱѺ㔮ጵ喑ҍЙສ喑 ᜾ᒵ倅‫ڡ‬㻮‫ݝ‬ҍЙȡϷᎡ฼๖᜾Йࣨ ࡄϙγȡ᜾Й̭䊤ࣨγ‫͗ښ‬უᏚ喑̭‫࡮ڞ‬ ࡄ Ίϧȡ䔆᭜̭͗⩞仃᱾͚᪴႓ᵎ㏱㏴⮱ȡ Ί ᜾Йౕࡄϙࡻ᪴႓䮏႓΍͑ক⮱ⅶ䄚ȡ᜾ ᜾ Й̷ࡵ̷ⅶ䄚䄫喑̸ࡵ̷᪴ࡃ䄫ȡ᜾Й႓ Й γ⩨⩨٬ȠΓ∂Ƞ㝋䍵Ƞጒ㞧হₓᱜȡ ᜾Й࣯ࣨ㻯γࡄϙ⮱ऺ㘉ऑ䔦ȡ᜾Йࣨγ

Ვྤྤ ᆮ 

Ꭱᰵ

๔უສ喆ౕ䔆ⴚⴚ⮱͑͗ᭌ᱌䛹喑᜾ Й⃼͗ह႓䘪႓‫ݝ‬γᒵ็͉㺬ȡ๔უ䘪ᒵ 倅‫ڡ‬喑᜾Й႓⮱ᰶ䋐喑⣖٬⮱ᐭᓰ喑र⮱ ສ喑Ⲏ⮱ສȡ ᜾Й႓γᒵ็ⅶႄ喑䔅႓γ͚ప⩨Ƞ᝸ ጒȠΓ∂হₓᱜȡࣨⰸγᒵ็͚ప㒻ᮜ喑 ℁ຯ喟๖Ⴖ䬕Ƞ䪬೻হ๖ಈȡ 䕇䓴⍥㻵᜾႓‫ݝ‬γ̭ψ͚పࢳटⴒ䃳喑

೻ȠᩲიȠ๖Ⴖ䬕হ䶽হచ䔆ψऺ㘉喑ⱌ ᭜Ⱕᒀ⠙➦ȡ๔უⰸ‫ݝ‬γࡄϙⱌ᭜͗ᰶࢳ टᘼͶ⮱೻ጯȡ 䔅ᰶ䃥็Გ㜗̺हపუ⮱႓⩌Ό䆎᜾Й ̭ᵤౕ႓ᵎⴚ᱌䕄⪆‫܍‬ক喑हᬣΌᰶ䪬᱌ ⤚Ѽ̭Ꭱ⮱႓⩌ȡ႓ᵎᰶ͑͗ౝ⤳Ѻ㒛喑 ͧγϘऄጯ‫☚⮱ڲ‬䬦㍮ࡻ᜾Й䔶ౕγᬔᵎ ࡧȡ䔆Ҭ᜾Й䘕ܳ႓অ㘪ᰡ᫦Ӭౝ‫ڒܧ‬㜗 ⩞ጯ౧Ƞ㡣亳হ㒻ࣾᏄぶ喑๔უ䘪ᙌ‫ݝ‬䲋 ፥‫ڡ‬๸ȡ᜾ЙΌ࣯㻯γ᫝ᵎࡧ喑᫝ᵎࡧ⮱ 㻱὎ຯₑ͸๔Ҭҍ䯫Вᘠ䆎‫ऺܧ‬႓ ⩌हᬣ۟ा丽ࢲ⮱䗐̭䰻䗐ᮜ䆎ȡᵎచ䛹 ‫ิڤ‬ऱ⻺䃫᫪喑䆎䓽ߕ౧Ƞ᪆႓ẩȠ丽ࢲ হ䙿Ꮔ჏ᝬȡ᜾Йᵎచ⮱䙿Ꮔᅞᰶ̭⮫䬡 ჏ᝬ喑ౕह̭ᬣ᱌䔅ᰶ‫ڣ‬Ѓ‫͗܍‬ఏ䭌Ѽౕ 䗐䛹ȡᰶ̭㏱็ऺᲒ㜗∂ప⮱ᆮጓठ ⮱⩤႓⩌喑ЃЙࣾ‫⮱ܧ‬஗䴠जВহ‫ڕ‬ᵎ℁ ᠌ȡ ᜾Й⮱ఏ䭌⩞̺हᎡ咱⮱႓অ㏱᜽喑ᓄ ‫ݝ‬γࡄϙ䮏ᵎ䶳ᄩহ㔮ጵЙ⮱倅Ꮣ䃱Ф喑 ఍ͧ᜾Й‫ڕ‬Ҁ႓অ䘪☚ᗲ࣯ߍ႓ᵎ⮱⃼̭ 䶦≨ߕ喑㔹́ᔮᏓ䘪Ⱕᒀ䃑ⱌȡ᜾Й㷘㻳 ̭ͧ͗๔უᏚȡᰭऻ̭๖⃼ϧ䲏͡⮱㔰䄂 ࠲᠙ぁ䄂হऐ䄂喑䔅᭜ᒵБϧ㉔ᑍ⮱ȡ 䔆᭜̭͗䲋፥ᘶᔘ⮱մ᱌喑๔უፓⱭ႓ ‫ⴒ⮱ݝ‬䃳Ƞߕख़⮱ᩲθȠ䯫ᔅ⮱⚔❴হ႓ অЙ㜗‫⮱ݣ‬᝸ጒ㞧৮喑ᒀ♣䔅ᰶ㐀͇䃮Γ ␎䒪㔹ᑿȡ๔უ㶕⹧䔆͑ক๗ⴚᮯγ喑㍮ ᔆ⮱ᬒ⼸喑‫⇎ͻ܍‬ᰶ⾧䬟ᬣ䬡ȡ䘕ܳ႓অ 䔅ϻࡄϙ΅倅䧮⍥㻵γ‫ڣ‬Ѓ೻ጯȡ ᜾ᵎᰶ䃎ౕܿᎡᮾ᱌‫⁎ں‬㏱㏴ࣨ ͚ప႓΍ȡ$IJOFTF 4DIPPM )PPGEEPSQ 仃᱾͚᪴႓ᵎ⃼ক‫*ౕښ‬+XFHTDIPPM̷ 䄫喑᫝⮱႓Ꭱጟ㏼ᐭ໸喑⁏䓻ᰶ‫ڡ‬䋐⮱ह ႓Გ᜾ᵎᅞ䄨ȡ

ᒵ็ౝ᫦喑ᰶ䪬೻Ƞ๖Ⴖ䬕ȠᩲიȠߕ➖ చȠ䶽হచহ๖ಈȡ᜾Й⃼๖ౕ丌യर̶ 丽ȡწ㜺ᰶധ⵭䃫᫪喑ѳ᎟ۭ喑ग᭜Ꮇᰶ ◦⶙ȡ႓⮱ⅶ䄚ᄦ᜾ᰶ◦䛺ฺ喑ѳ䲋፥ᰶ ⩕ȡ᜾႓чγ䃕Ф䔅Ф喠䃕‫ݝ‬ѻФ䔅䄡๗ 䉢γ喑जВ̭◦Ӭ჉ॄ喤᜾ࣨੳᏄΝ͉ 㺬喑ࣨ㒻ࣾᏄ喑Όև䋠⫄ȡ᜾ⱌ⮱ᒵૉ⁏ 䔆͗մ᱌ȡ᜾㺮ा๔უᣕ㡽ȡ᜾⺊ҍЙ႓ ΍ⅶ䄚᜽ߌȡᅞ‫ݝ‬䔆䛹喑䅏䅏ҍЙȡ

ⴒ䖀γᩲიহ䶽হచ䛹䔅㫼Ɑᒵ็ᰶ䋐⮱ ᩲθȡ 㮪♣᜾Йᰶ⮱ह႓䔅㺮ᅪ߈ߍ⇦喑ѳ᜾ ⰥԎЃЙчߗ߈႓΍ⅶ䄚⮱ȡ䔆⁎ⅶ䄚฼ Б㥒喑ͧ䊤◦⮱ह႓ក̸γധ⵭ȡ ᜾ૉ⁏ࡻ᪴႓䮏喑ૉ⁏᝭ᰶ᪆᜾Й⮱㔮 ጵ喑Όᙌ䅏᝭ᰶ⮱㔮ጵȡ ᜾Йጹ᱈Вऻ䔅Გࡻ᪴႓䮏႓΍喑ࣨ᫝ ᵎࡧҀ侹⩌≨ȡ 䅏䅏๔უ喆


This page is not available online

䰨㾞Tel: 070-8888858 䘢УEmail: info@chinatimes.nl Ƌ䞭㵹Bank: 62.69.72.841 Ƌ⮩㵹䛼喟̶㥙‫ࡰژ‬Ъࡷᰵܷ Circulation:38,000 copies/Bi-weekly ⮩㵹ౝ喟㢤℁Ⱄᓤぶౝ࡭喑ࢄ㝗,-.ੳࠆ㞆䯕ᾌ䂭➖ Distribution:NLD/BEL/DEU/LUX, in-flight at CSA/KLM business class


www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

௸ൢ

China Times

33

&/5&35"*/.&/5ƌ57#཈Ἧ

TVB新劇速遞 《叛逃》

ϛ೉

綜藝節目 《燭光晚餐》

鍾日嘉(陳茵媺飾) 情報分析員

主持:黃秋生、黎芷珊 故事人物 鍾莊有傑(吳卓羲飾) 反恐督察

當今影壇不少影帝、影后都來自TVB,黃秋生 便是其中一位。於2012年《最佳男主角》中曾表示 會回歸TVB大家庭,全新清談節目《燭光晚餐》邀 得一向敢言的黃秋生與黎芷珊一同主持,圍繞每集 特定的主題,訪問一眾嘉賓。節目將訪問女嘉賓為 主,其中會出席的包括袁詠儀、何超儀、周汶錡、 張天愛、歐陽妙芝等,期待黃秋生這位主持新手會 跟嘉賓們擦出怎樣的火花。節目自歐洲時間2月23 日起每逢週日晚上22:50在翡翠台播出。„

莊有正(陳展鵬飾) 反恐特警,臥底

葉梓婷(蒙嘉慧飾) 記者,實為間諜

五光十色的繁華大都會背後,往往都有陰暗的 一面,生活在沒有戰爭的社會裡,我們還是要居安 思危。天災人禍、恐佈襲擊,令我們人心惶惶,其 實最令人防不勝防的是人心。歐洲時間3月17日起 逢週一至週五晚上 22:00 在翡翠台播出的《叛逃》 ,講述香港警隊於2009年成立「反恐特勤隊」以防 止境內恐怖活動的故事。

於《巨輪》的演出備受讚賞的陳展鵬,夥拍 《衝上雲霄II》的帥機長吳卓羲,一同於新劇《叛 逃》飾演反恐精英,瞓身演出連場精彩打鬥戲份和 一幕幕爆破及槍戰的驚險場面。加上新任媽媽陳茵 媺及現在貴為「鄭太太」的蒙嘉慧,一起捍衛和平 公義,打擊恐怖犯罪活動。

故事大綱 維護社會治安,防止恐怖襲擊活動有賴他們─ 反恐特勤隊。有正和有傑兩兄弟一同加入這隊警隊 精英,接受連串嚴格訓練,致力保護市民安全,體 能和膽色缺一不可。兩兄弟剛強勇敢、機智果斷, 原本兄弟情深,卻因愛上同一女子而形成隔閡。及 後有正被委派成為臥底,潛伏黑幫之中收集情報, 令有傑誤以為哥哥為虎作倀。兩兄弟最後能否冰釋 前嫌,同心合力打擊罪案?„

KBS全新週末連續劇

《真是好時節》 歐洲時間3月8日起逢星期六和日11:50及19:50 在KBS World頻道播出的全新週末連續劇《真是好 時節》(Wonderful Days)通過溫暖感人的故事, 講述了家人的重要、愛情的偉大、鄰居的珍貴、人 與人之間的溫暖。 故事人物 姜東碩 李瑞鎮飾 IQ150的檢察官 車海媛 金喜善飾 借貸公司職員 姜東卓 柳承修飾 姜東碩的哥哥 姜東熙 玉澤演飾 姜東碩的弟弟

有情歲月 陳敏之的後備情人 馬國明 陳敏之從不怕會和馬明傳緋聞,最讓人感到難 得的,就是敏之的圈外男朋友也不會吃馬明醋,任 由敏之開玩笑說把馬明當成後備男友。 獻出初吻 馬明與敏之是在拍《下一站彩虹》時認識,在 劇中是一對,也算是識於微時。雖然相識甚久,但 從沒有傳過緋聞。敏之的熒幕初吻就是在那套劇中 給了馬明,當時不是借位,是真吻。雖然不是馬明 的螢幕初吻,但他拍的時候還是感覺尷尬。 竟無緋聞 敏之性格豪爽,又喜歡照顧人,可惜與馬明相 識不久,就已經有男朋友。敏之曾經問過馬明,如 果有一日她無人要時,馬明要不要她?他表示若果 大家都未婚就ok。所以敏之若和男朋友分手,就會 立刻通知馬明。馬明經常因為讓女同事坐他順風車 而傳緋聞,但與敏之經常一齊吃飯再送她回家都沒 有人理,二人都覺得很奇怪。難道他們兩個一齊的 可信性真是這麼低嗎?

X 在合演《公主嫁 到》時,二人同劇卻 沒有感情線。敏之也 奇怪為何她也坐過馬 明的順風車,但卻未 能和其他女同事一 樣,和馬明傳緋聞。

感情秘密 馬明生日在2月13日,但他會遷就在1月17日 生日的敏之在1月開生日會,讓敏之十分感動。他 們兩個是好朋友,他們的fans club會員亦是朋友, 所以覺得一齊搞生日會會加倍開心。敏之是個很照 顧人的義氣仔女。她會幫馬明買衫並為他出席活動 的著裝提建議,關係已經像親人一般。„

W 2014年兩人再次合 辦生日會,與雙方的 fans一同慶祝。

T 敏之和馬明可以說 是TVB的友誼小姐、先 生,很多藝人講起自己 的好朋友,都包括他們 二人在內。

故事大綱 曾是窮小子的東碩18歲離開家鄉,14年後成 為一名成功的檢察官後返回家鄉並與初戀海媛重 逢。他本來不想回故鄉的,因為他一想到他家人, 就感到羞恥、憎惡、憤怒、傷心,紛繁複雜的感情 糾纏在一起。 但也許有一天,他能領悟到與他們一起度過的 時光—第一次拿起勇氣,說一聲謝謝,說一聲對不 起,說一聲愛你們;握緊母親粗糙的手;和兄弟喝 杯酒;和姐姐散散步;給侄兒買玩具……這些才是 他一生中最美好的時節。„


34

á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;

Í&#x161;㢤ੳŕľ&#x17E;á??༡â?ľáą&#x152;$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

.nl

wordt

Mobiele telefoons

01

Navigatie systemen

Internet

Sim Only

Energie

02

ă&#x201A;Ť5FMGPSUá&#x192;Łá?&#x161;̡ă&#x2018;žŕş&#x201E;丽 á&#x17E;ˇáą§äśŁâŻżá?&#x201C;ŕ°&#x2039;á&#x192;Ł

á&#x17E;Ťŕ°&#x2039;â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źá&#x192;Łŕ°şŕą˝Ě­ä&#x160;¤â°¸ä°¨ăť&#x192;⎹á&#x17D;Ľâşź

ă&#x2022;ˇ22â&#x20AC;ŤÝ¤â&#x20AC;Źá&#x201C;&#x203A;ŕ˘&#x2021;̡ă&#x2039;&#x; Í&#x192;⊚ä°?Ň?ä&#x2014;?ĺ?Šä&#x201C;ž

â&#x2122;&#x17D;ä°­ă&#x17D; ä&#x2021;¨ ä°¨ăť&#x192;â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨

á&#x192;Łá?&#x161;̡ă&#x2039;&#x;ŕş&#x201E;丽

 â&#x192;źá°ľ

05

Ĺ&#x2022;ŌŭŧŰųž ̡ă&#x2039;&#x;.#

ä°¨ăž&#x17E;

04

᧺Ň&#x2030;ă&#x2026;&#x17D;á­&#x20AC;

â&#x2122;&#x17D;ă&#x152;&#x2021;8J'J ĚşâŠ&#x2022;â&#x20AC;ŤÚşâ&#x20AC;Źá&#x201E;şâą­á&#x201E;źá&#x2026;źá&#x17D;&#x201A;Ͳ๽

ṧ䜣⯿Ä?â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źá?­ŕ¤?ä&#x2030;ŚâŠ&#x2022; Ě­á&#x17D;Ąŕ¤ľŕ¤š

Samsung Galaxy Fame + Apple iPad Mini

03

Samsung Galaxy Young + Samsung 40â&#x20AC;? LED TV

â˘&#x2022;á&#x192;Łĺ&#x20AC;&#x2026;â&#x152;˛ä°¨ăť&#x192;â°Ąá§&#x161; 侨ä&#x2013;&#x20AC;

Samsung Galaxy S4 16GB

Samsung Galaxy Ace + HP Laptop 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

5â&#x20AC;? Full HD|13MP Camera|16GB Opslag

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ą7PEBGPOF 1GB+300min + onbeperkt Smsâ&#x20AC;&#x2122;en

45.00

p.mnd

24 maanden korting

34.00

GRATIS

p.mnd

42.50

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ą5FMF

46.00

GRATIS

p.mnd

SmartMix 300(300 ÜłäĽ&#x2026;â´&#x161;Ô&#x17D;) + 1000MB

SmartMix 450(450 ÜłäĽ&#x2026;â´&#x161;Ô&#x17D;) + 1500MB

Apple iPhone 4S 8GB

Samsung Galaxy S3(3G)

3.5â&#x20AC;? Retina Display|16GB Opslag|iOS6

4.8â&#x20AC;? HD|8 MP Camera|16GB + MicroSD

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ąŕ¤ľŕ¤š#FO 120 min / sms + 500MB internet

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ą5NPCJMF 2GB+onbeperkt Bellen + onbeperkt Sms 59.00

55.00

p.mnd

24 maanden korting

OP=OP!

29.95

â?&#x2022;ç´&#x2C6;ć &#x2026;EV

GOLD

p.mnd

p.mnd

Äšŕšť

SmartMix 450(450 ÜłäĽ&#x2026;â´&#x161;Ô&#x17D;) + 1500MB

19.99

22.99

24 maanden korting

GRATIS

29.95

ᯌ

GRATIS

p.mnd

57.50

Apple iPhone 5S 16GB

120 min / sms + 500MB internet

24 maanden korting

46.00

Fingerprint Sensor|Eerste 64-bit smartphone

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ąŕ¤ľŕ¤š#FO

ć&#x2013;°ĺš´ĺżŤć¨&#x201A;

GRATIS

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ą5FMF

57.50

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ą5FMF

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;Ą5NPCJMF 2GB+200min + onbeperkt Sms 50.00

48.00

p.mnd

24 maanden korting

89.95

R VE SA PLAN

1

ă&#x161;´ă&#x2039;&#x20AC;â&#x153;´áł&#x160; â&#x160;ľâ&#x2021;Ś ă¤&#x2021;ŕ¨&#x2020;â&#x2039;˘ä&#x2039;&#x17E;á&#x17E;´á­¤Ä&#x152;ä&#x2021;&#x201A;â&#x2039;&#x;ä&#x2014;¨â&#x2013;śË? ä§ ŕ¤&#x20AC;঵汣ä?ŽÎ?ě&#x;śě&#x;¤ě&#x;šě&#x;¨ě&#x;ľě&#x;&#x;䠧⍧ě&#x;Ąě&#x;łě&#x;Żě&#x;¤ě&#x;ąĺ&#x201C;ś

ct

â&#x20AC;ŤŰŽâ&#x20AC;Źě§Ą

á&#x201C;?áľ°ŕ¨&#x20AC;ᢠᾰ

â&#x160;¤â&#x17E;&#x2020;%FO)BBH$FOUSVN (FEFNQUF#VSHXBM5FM ă&#x153;´ă¤&#x153;ŕ˘&#x201E;㾚च̭áˇ&#x160;ăś&#x201E; á°ľâ?Źá˝&#x20AC;á&#x201E;şä˛? ŕŁ&#x152;Ä&#x201E;ă&#x2019;ťŕŹśä&#x160;˛á&#x152;ŻÄ&#x2026;

á´Şä&#x2C6;&#x153;ă&#x201C;źŕŤ&#x17E;ä&#x2C6;&#x2DC;ŕŤ&#x201A;ä?ŻâŚ˝ä&#x2C6;­â˛ąäąźwww.lycamobile.nl áĄ&#x152;á¤&#x17E;á˘&#x2030;020 754 3030

á´żá­žŕľ&#x17E; .nl

Het Lycamobile SAVER PLAN is geldig vanaf 09-07-2013. Klanten kunnen op elk moment overstappen van het Standaard Tarievenplan naar het Saver Plan. Ten minste 30 dagen na activatie kan de klant weer terugkeren naar het Standaard Tarievenplan. De extra beltegoed promotie (â&#x201A;Ź 5 = â&#x201A;Ź 10, â&#x201A;Ź10 = â&#x201A;Ź20 en â&#x201A;Ź20 = â&#x201A;Ź40) geldt alleen voor het Lycamobile Standaard Tarievenplan en is niet van toepassing op het Saver Plan. Nadat de klant is overgestapt van het Standaard Tarievenplan naar het Saver Plan zal de klant het promotiebeltegoed verliezen. Gratis bellen & smsâ&#x20AC;&#x2122;en van Lycamobile naar Lycamobile met het Saver Plan binnen Nederland is geldig voor 30 dagen. 300 minuten en smsâ&#x20AC;&#x2122;jes bij een opwaardering met â&#x201A;Ź 10 en 1.000 minuten en smsâ&#x20AC;&#x2122;jes bij een opwaardering met â&#x201A;Ź 20. Wanneer de gratis belminuten en smsâ&#x20AC;&#x2122;jes verbruikt of verlopen zijn geldt voor smsâ&#x20AC;&#x2122;jes van Lycamobile naar Lycamobile een tarief van 9ct/sms en voor gesprekken van Lycamobile naar Lycamobile geldt een tarief van 0 ct/min. voor de eerste 15 minuten per gesprek met een starttarief van 9 cent per gesprek. Na 15 minuten geldt een tarief van 9 ct/min. Lycamobile behoudt zich het recht voor om prijzen, aanbiedingen en diensten te allen tijde te wijzigen. Deze promotietarieven zijn geldig vanaf 07-02-2014.

Ěśá­&#x152;ᢾâ&#x20AC;ˇâŽąă&#x2039;&#x161;Ô&#x203A;ä&#x2DC;&#x2022;䪭 â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Źá&#x201A;°ŕ§Žâ?šá?¸áž&#x152;Î&#x152;ă&#x2DC;Şă&#x2039;&#x161;Ô&#x203A; â&#x2C6;&#x2022;á&#x2DC;źáą&#x2122;â?ľÔ&#x17D;á&#x2013;&#x153;ᰜኾă&#x153; á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019; â&#x201A;&#x17D;ä&#x201C;ťŇłä°¨á´&#x2019;ăž?á°­áŤ?â&#x160;ľá&#x2013;&#x153;áą&#x2122;â?ľăź?ä&#x203A;¸â&#x20AC;ˇâ&#x201A;ĽHTNTIPQá?­á°ś


35

á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;

Í&#x161;㢤ੳŕľ&#x17E;á??༡â?ľáą&#x152;$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

wordt

.nl

Mobiele telefoons

ä&#x160;?Tele2 SmartMix Sim Only é&#x203A;ťčŠąç&#x;­äżĄĺĽ&#x2014;é¤?

300 ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­äżĄ 500 ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­äżĄ

ŕšłŕ°˝ŕ¨&#x201E;

áŤ?Üłá?&#x201E;

4*/(,&&

Wagenstraat

ä?ˇĐ ăś&#x201E;

P

.nl

â˘&#x2022;á&#x192;Łä&#x;¤ŕŠ&#x203A;4ä&#x203A;žá&#x2020;&#x2122;áľł

ä¸&#x160;眲ĺĽ&#x2014;é¤? (ĺ?Żé ¸ć&#x201C;&#x2021;)

3.00p.mnd

100 ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­äżĄ 200 ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­äżĄ

Energie

(TN4IPQá&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;äŹ&#x2030;â&#x2C6;&#x2022;ፌá?źĺ&#x2013;&#x; áĽ&#x2030;ă&#x2030;?á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;â&#x20AC;ŤâąŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹăŽ&#x152; Ä&#x201E;HTNTIPQDFOUSVNÄ&#x2026; á?&#x192;ᢰᣟठፌΚă&#x2039;&#x161;⡊ĺ&#x2013;&#x2018; ĺ?&#x2039;᧡äŹ&#x2030;â&#x2C6;&#x2022;á&#x153;žÔžČĄ

,JOHTUPOä&#x203A;žâľ&#x192;

,ŕ ˛ä&#x203A;ž64#

Sim Only

Wagenstraat 61A 2512 AP Den Haag Tel. 070-888 8888

䪸áş&#x161;ŕš&#x201D;ä&#x161;&#x2122;ä&#x2C6;&#x20AC; ä&#x2022;&#x;á?&#x201E;á&#x2026;&#x17E;ä&#x201D;Žâť&#x203A; á&#x;&#x2026;á&#x17E;?ä­şâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá?&#x201A; ĺ&#x2013;&#x2020; ă&#x201A;Ť4JN0OMZáŤ?ाच

Navigatie systemen

Internet

Small

200MB (tot 3.6 Mbps)

8.00

p.mnd

Medium

500MB (tot 7.2 Mbps)

11.00

p.mnd

Large

1GB (tot 14.4 Mbps)

15.00

p.mnd

X-Large

1.5GB (tot 14.4 Mbps)

25.00

5.00 6.00 13.00

5.00 p.mnd

8.00 10.00 14.00

p.mnd

ἣ̺â&#x20AC;Ťŕą&#x152;Ý?â&#x20AC;Źä&#x2020;&#x2014;ä&#x203A;ž á¤&#x2C6;ŕą&#x152;ä&#x2020;&#x2014;ä&#x203A;žä&#x2013;ˇáľł

p.mnd

p.mnd

* á&#x;&#x2026;á&#x17E;?ä&#x2013;&#x2013;âŠ&#x2022;ፊ᪥Ըाचáą&#x152;äŤ&#x20AC;ĺ&#x2013;?Ը᰾ĺ&#x2013;&#x17D;ČĄ

Vodafone Sim Only

T-Mobile Internet

Bel+Sms+Web 100

100 min+onbeperkt smsâ&#x20AC;&#x2122;en+200MB (tot 7.2 Mbps)

Bel+Sms+Web 200

200min+onbeperkt smsâ&#x20AC;&#x2122;en +500MB (tot 7.2 Mbps)

22.50

RED Essential

300min+onbeperkt smsâ&#x20AC;&#x2122;en +1GB (tot 30.0 Mbps)

34.00

RED

Onbeperkt bellen & smsâ&#x20AC;&#x2122;en+2GB (tot 30.0 Mbps)

39.00

RED Super

Onbeperkt bellen & smsâ&#x20AC;&#x2122;en+6GB (tot 50.0 Mbps)

19.00

50.00

16.00 19.00 24.00 33.00 39.00

p.mnd

p.mnd

Internet Soms

10.00

8.50

p.mnd

Internet Regelmatig 20.00 1GB (tot 30 Mbps)

12.00

p.mnd

Internet Vaak

30.00

16.50

p.mnd

47.50

28.50

p.mnd

250MB (tot 15Mbps)

p.mnd

p.mnd

p.mnd

* Korting geldt gedurende gehele contractsduur (24 maanden). Informeer ook naar 1-jarige contracten en het nog scherpere verlengingsaanbod.

2.5GB (tot 50 Mbps)

Internet Altijd 10GB (tot 50 Mbps)

* â&#x2122;&#x17D;䭽̡ă&#x2039;&#x;ŕŚšä°¨á ˝ä&#x2DC;˘ĐŁ ä&#x160;˛ä&#x2022;ťâ&#x2030;Žä&#x203A;ź ă&#x2039;&#x;ä&#x2022;&#x152;̸䭺ă&#x153; ,CT

T-Mobile Stel Samen Sim Only Startabonnement

Onbeperkt smsâ&#x20AC;&#x2122;en & internetten (64 Kbps)

Belbundel(optioneel)

90 belminuten

5.00

150 belminuten

7.00

200 belminuten 300 belminuten Onbeperkt bellen

Internetbundel

9.00

19.00

8.00

p.mnd

500MB Snel (tot 15 Mbps)

11.00

+

1GB Extra Snel (tot 30 Mbps)

15.00

+ 8.00 p.mnd

2GB Extra Snel (tot 30 Mbps)

19.00

5GB Extra Snel (tot 50 Mbps)

26.00

10GB Extra Snel (tot 50 Mbps)

35.00

16.00

p.mnd

* Korting geldt gedurende gehele contractsduur (24 maanden).

Den Haag Centrum Gedempte Burgwal 45 Den Haag Leyweg Leyweg 918C

(optioneel) 2 jaar

250MB Snel (tot 15 Mbps)

p.mnd

+

p.mnd

p.mnd

p.mnd

14.00

Alleen Bellen & Smsâ&#x20AC;&#x2122;en

5.00

+ 4.50 p.mnd

3.00 + 4.00 + 5.00 + 6.50 +

070 - 888 88 88 070 - 309 80 80

á&#x201D;&#x2DC;á˛&#x2019;(TNTIPQ ͧá&#x2014;&#x2022;⎹JQIPOFT ä&#x201D;śä&#x2030;&#x161;áŤ?á&#x17D;Ąŕš&#x192;ăś?ŕĽ&#x201D;

5.50p.mnd

10.50 + 14.50 + 24.50 +

p.mnd

p.mnd

p.mnd

Rotterdam Centrum West-Kruiskade 8

70 min/sms

7.95

110 min/sms

9.95

220 min/sms

14.95

330 min/sms

19.95

440 min/sms

24.95

550 min/sms

29.95

3.00 5.00 6.50 8.00 14.00 17.00

p.mnd

p.mnd

p.mnd

p.mnd

p.mnd

p.mnd

* Ook verkrijgbaar i.c.m. 1-jarig contract (actietarief + 1.00 p.mnd)

010 - 478 88 88

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad en actie strekt. OP=OP. Afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.


௸ൢ

China Times

ϛ೉

36

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

͚స⼨ℾౕใ㌐҂䖚Ą࿹ᷱą喤㲺‫ڒ‬Ꮣѻ̺Ⴕ㺼‫ݴ‬ ᨇ㒻స‫׾‬൞㋟㋉व൞䖀喑ߍᠬ๔ᩬᏉ䓾 ᬒ‫ڙ‬ѵγᎡᎡᏓ㋀┌㼵ް喑ₐᐼაѵ㼵 ް㉯₏㖜䗓ែ䇴⼨ℾ㼵ްহ㖜䗓Юẚუ⼨ℾ 㼵ްȡ᪥㥙͚సჹ䆗⮱ߍᠬ๔Ą⼨ℾ๏ąᄴ ऄᒞ䴬ȡ ߍᠬ๔⾮♣აѵ㉯㉽ែ䇴⼨ℾ㼵ް͸ 㜶喑ຯह๔∸ₑᇥ᝴ࠂ㓲㚭⮱㲡㲣喑䓲⫫ౕ ᒩᇥ⮱͚స᢭䊤γ̭ൡ䑬䀃䷕ᯡȡ䶜♣喑͚ సϧ⮱⼨ℾ㼵ްₐౕ⌞‫ڒ‬ᒞ䴬㦄̓⩹⼨ℾ❵ ృ⮱䛺㉱喑㶕⤫ᒏᐼ͸̭ᅞ᭜ऱస⼨ℾᩬゃ ⮱̺᫤㿬᪡ȡЃԾૉ₎͚సϧ⮱䡏喑ࢨ᱗ᓲ ₎䓻͚స⼨ℾ⮱⩌≨᫦ᐼ喑ᅑ‫ڣ‬᭜ᒹ㔲㷘㾺 ◧Ąᩗίγą᱙స࣌Ѽℾ⮱⩌≨ȡ ȟȟ Ȁ͚సす̶⁎⼨ℾ⒛喟ჹϧ㇫㠞᜽ͨ߈ Ą᜾᱙ᄴᓰाᬻᰵ喑๵҂ᬻᰵ⚔⏊ ⍍ȡąᄺ᫩㼵ްែ䇴⼨ℾߍᠬ๔⮱䘕͚ܳస ჹ䆗㔹㼭喑䕆ऒऑ㾖ᝃ㽞ᰭᣒ䓾ЃԾ䓾ᬒᓰ ᗲ⮱ᄘ⚔ȡ ࡄϙȨస䯈‫ٵ‬佲ᄻ൞ȩ൞䖀喑⪣ౝ᭯䫀 ᰵᬒ喑ߍᠬ๔ᩬᏉ‫ڙ‬ѵᎡ䇎ᩬ䴽ツ ᵵ ࢠĄᎡ㋀┌⮩ᆂ㼵ްą 喑♎䴽䂓ౝ 㶕⹧㼵ް㉯㉽㖜䗓ែ䇴⼨ℾ㼵ްহ㖜䗓Юẚ უ⼨ℾ㼵ްȡ䕆ᘼঠ㦄᪥㥙ऺₐౕᢿ䮷ぶᒲ ⼨ℾ⮱͚స⮫㥙ჹ㓮⮱⩠㿸㶕䂷᜽γ̭ᑢᐏ ㉆ȡ 㿬ᴒ൞ॷ䶜⹧喑᝗㜠Ꭱ喑͚స⊤ใ ⼨ℾႅ䛼ጟ䖁‫ݝ‬㥙ϧ喑Ꭱ䫀෋䪤γ 喑͚సጟᓋᎡ⮱す̰๔⼨ℾ䑥 ‫ܧ‬స喑̷ࡴ㜠すఈ๔䑥‫ܧ‬సȡ͚సస䯈⼨ℾ ⮱᪥䛼ᛶ㾟̺ѻ᫩㥙ϧȡ ЃԾ◧⩇叩㺮䰏䪸喤㘎⒑㿬ᴒ൞ॷ⽞喑 ᣒऄ㿬ᴒ⮱Ѻჹ㓮㶕⹧喑⼨ℾ⮱࣌఍࠲ ᠙႖ၽౕ⊤ใजВऄ‫ݝ‬ᰡສ⮱᪆㗟喑ᨁᓰᩬ ⇨㋀┌䂷ࡃ̺Ⴧᒞ䴬㜗ጞ⮱䇴⩏Ⴖ‫ڕ‬喑Вࣷ

ጹ᱈䔭оᒹ䕻ᰡສ⮱⩌≨ぶȡ䓾‫ږ‬Ꭱҳ喑䯕 㦄䱔䱫ぶ੼䵹䊷ҳ䊷ऄ䬉∕喑⧝ධ↎ᴀΌ᜽ ◧㽞็⼨ℾ㔲㔰᚛⮱఍㉍ȡ ₑใ喑‫ܧ‬᫩ᄺЮẚ⮩ᆂ㔹ᄸⅯ̷ጯ㲺䇴 ⮱㔰᚛喑̺ᄾ͚సⴒऺЮẚუ⼨ℾሣసȡຯ 䓾ᬒ䊝䕟͚స‫Ⱬڙ‬㻃䛻⮱㖃ധ㡕হᅩ㋚᫜㖜 䗓喑䕆Ըऺ̺㺸㋀‫℁߿ߍ⮱נ‬ሣస᜽◧Ą͚ స̷ጯ‫ڙ‬थ㔮㍪仃䖥⼨ℾసუą喑࠲᠙Ӽ↌ ࢄ㦐θ䪤ᑢ㭚Ƞহ䀔↪䏷㦐θ䪤仛䪤䲖ぶ⻮ Ю㔮㍪䘪䖥᧴Ą㥪ᝣąₑౝȡ Ȁ᫝㜵⼨ℾసក䪸๔䪭‫נ‬㊞⼨ℾసᩣ㋷ ᩬゃ Ą̺₎䓻ჹϧ喑₎䓻ᰡჹ⮱ϧą ౕᰡ็͚సჹϧ䊝‫ܧ‬స䪭⮱㗹ᮜ̸喑Ѓ Ծ≮ा⮱Ⱋ⮱ౝΌ䶜‫ܧ‬ₑ⊵ᒩ䪤⮱䂷ࡃ喟᫝ 㜵⼨ℾⰛ⮱ౝក䪸๔䪭喑‫נ‬㊞⮱⼨ℾసუ ᩣ㋷⼨ℾᩬゃȡ̺‫ײ‬᭜ߍᠬ๔喑̭Ⱑ㷘㾺◧ ⽺Ả॥ᑂ⊤ใ⼨ℾ⮱᫝㺬㭚Ό‫ܧ‬ϧᘼ᫆ౝౕ ᎡᏂაѵ䪸໸ᩣ㋷हᆙੳẚ⼨ℾ䶋‫ݒ‬ ⮱‫ޢ‬ẚ⼨ℾᩬゃȡθᄓ̷喑็స⼨ℾᩬゃౕ Ꭱᅞ䪸໸Ą䂷㛶ą喑㉈㉈៙倅䪭Ῠȡ Ꭱᰵ喑᫝ߍಎԛᩦγ⼨ℾ∂喑ᩣ ㋷⼨ℾᩬゃȡ䕟̭ₒ᣽倅ែ䇴⼨ℾ䪭Ῠ喑๔ ፲᣽倅⩠㿸㔲⮱᷊Уȡₑ‫ݺ‬㾟సᰫౕᎡ ԛᩦ⼨ℾ∂喑䗐⁎ԛᩦᒹ⮱᷊ᄺ͚స⼨ℾ 䵄◧ࣸສȡ হߍᠬ๔⮱ۤ㛶Ⱕ℁喑㠞స‫ݴ‬ₐౕ⑥⑥ ᩫ䪸ែ䇴⼨ℾᩬゃ॥ᑂ͚సჹϧȡⰛ‫ݺ‬㾟స ᄓ᫪⮱ែ䇴⼨ℾᩬゃ๔፲ᩫᄙγᄺᠮᰶጕ 䵺䇴⩏ϧธ⮱ㅪ䁶䭽‫ݣ‬喑呀ࠢ⊤ใែ䇴㔲䊡 㠞Ⴧᅲែ䇴喑͓㍛ⴚγ⩠㿸᝭䰭᭯䫀ȡ㠞స Ȩ⃼ᬒ䘢൞ȩ⽞喑ࣨᎡ㠞సĄ⮫㥙㠞䢷ąែ 䇴⼨ℾㅪ䁶㈱̶᜽㊓γ͚సϧȡᵦᨇ᫝㺼 Ⴧ喑⊤ใ⼨ℾែ䇴䛾䵺෋ߍ䊷็喑⢟ᓄⅥͲ

ᅲ⪆䇴ᵩ᝭䰭᭯䫀䊷ⴚȡ ⓠ๔‫ݖ‬ϋΌౕᎡᏂᣕ‫ܧ‬䶋ѩ ⮱Ą㥙䛺๔ែ䇴㔲ㅪ䁶ą喑ࢠੳẚ⼨ℾ ⩠㿸ϧग㺮ౕⓠ≟ែ䇴㥙ⓠٰ ㈱ 㥙ٰϧℾ᎐ ӬजВ⩠㿸ᔘ䕌ែ䇴ㅪ䁶ȡҳ㜗 ⓠ⼨ℾᅭ⮱ᰭ᫝᪥ᨇ䶜⹧喑ⓠ㜗Ꭱᣕ‫ܧ‬ 䛺๔ែ䇴㔲⼨ℾㅪ䁶Вҳ喑‫ڞ‬ᩣ‫ݝ‬Ը⩠ 㿸喑‫͚ڣ‬䊲䕻Ί᜽ҳ㜗͚సȡ ♎䀃᭜ߍᠬ๔㉯㉽⤫ᰶែ䇴⼨ℾ⩠㿸喑 䖱᭜᫝ߍಎȠ᫝㺬㭚⮱⼨ℾ䪭Ῠ㿬倅喑ើᝃ 㠞సȠⓠ๔‫ݖ‬ϋ᪋䪸๔䪭₎䓻ჹ䆗喑̺䰐ⰸ ‫ܧ‬ऱస⼨ℾᩬゃ⮱ᵦ᱙⩕ᘼ͓䲋Ą̺₎䓻ჹ ϧą喑㔹᭜Ą₎䓻ᰡჹ⮱ϧąȡ Ȁใస◧҂Ą࿹ᷱą͚సჹϧ⼨ℾ喤 ͚స⼨ℾ⮫ᙸ喟㲺‫ڒ‬ᏓᰭѻȠ̺Ⴕ㺼 ‫ݴ‬Ƞᩬ⇨হ᪴ࡃ̷㷘Ą᪢㻃ąȡ ͚సჹϧ⼨ℾౕ̓⩹ऱౝ̭᨟ࡰ䛾喑䈩 ᝬ㒛ౝᬖጟ̺᭜⩇叩᫝僛θȡ㜗ᎡВ ҳ喑⎔ा̓⩹ऱౝ⮱͚సჹϧ⼨ℾ̺᫤⮨̷ ऱస྿倁⮱䵚❵喑ЃԾ⮱‫⤫ܧ‬Ό㊓⪣ౝᎠ䲉 ⮱⩌≨ᩗࠂ䊤ĄⅡ㟞ą喑ऄ‫ݝ‬䊷ҳ䊷็ҳ㜗 ᱙ౝᅲℾ⮱Ą២‫ݣ‬ąȡ ౕ͚సᰭ⛞⼨ℾⰛ⮱ౝ͸̭⮱⏘਒㤜喑 ⪣ౝϧ፥ិĄ͚సϧąহĄ倅ᝬ‫ئ‬ą㉽वౕ ̭䊤ȡ͚సϧ⮩უ㜡ჹᒹ㺮և⮱す̭Уθᅞ ᭜䈩ౝ䇤ᝬ喑ѳ倅ᝬ‫ئ‬ᒞ䴬‫ݝ‬γ᱙ౝℾⱫ⮱ ⩌≨喑఍◧㺬᫦ᒵ็సუ䘪᭜ᠶ⚔ᝬ‫ئ‬ҳᓢ ᩣᝬ⩏⼲ȡ䕆ᰰ䃀⪣ౝᅲℾ㾺◧喑ใసϧҳ 䇤γᝬၽ喑᝭ВЃԾ᱙ౝϧᓄϑᰡ็⮱ᝬ⩏ ⼲ȡ 㒻సऱ๔೻ጯຯ㈽㈱Ƞ㜷䛾ᆞȠ㺬䯲ృ ぶౝ⮱ౝ⩏㋀㈭喑᭜ᰭ₎䓻͚సჹϧ⼨ℾ⮱ 㒻సϧȡᰶ᪥ᨇ⽞喑Ꭱ㒻స⮱ᝬ ౝ⩏ϑᭀᰶ͚స䇤უࣰ㜴ȡज᭜Όᰶ̺ᄾ㒻

సϧ៞ᕕ͚సϧ៙倅ᝬ‫ئ‬喑ᥣ䊝γ㒻సੳϧ ⮱⮩䇎ᾌᰰȡ̭ψ㒻సϧᄺ͚సჹϧ⮱䇎ჹ ҳ⎽Ό⌞ᰶᜤ⪾喑㾺◧‫͚ڣ‬ᰶ䇗↎Ƞ㽽但ぶ ̺∂᝭ᓄ⮱᜽ܳȡ㔹䖍ౕࢄ๗Ꭰ∸⮱Ą䰺℁ ➦ϧ⮱ᩲ䘶ą᫝㺬㭚喑ᄺ᫩๔ឦ͚స⼨ℾ⮱ ⎔‫ڒ‬喑⪣ౝϧᰭ⬈ᓰ⫫仃⮱੼䵹Ό᭜ᝬ‫̷ئ‬ ⑟ȡ ओ̭Ը䃀᫝㺬㭚᱙ౝᅲℾ̺ൗᓺऄ⮱᭜ ϋ≟ϧ⮱伂伈᪴ᬻ⼸Ꮣ喑䖂㺼᧺҉Ƞ䙿ᒹ伂 伈Ƞ㖴θᒹ䔰䕥ぶ⤫䆎ౕ㤜ϧ͚Ⱕ⪣௡䛺ȡ 䓾Ꭱҳ䵨䵨ౕ㺬᫦సუ⮩⩌⮱͚సჹϧĄ䷳ 䏷ą᫝㖋͚喑䬃⺺⮱็᭜͚స⼨ℾ⮱Ąჹι АąȡⰥᄺ᫩㋀┌̷⮱䶔᚛喑̭ψ㒻సϧᄺ ͚సჹϧᰡ็⮱᭜ᩬ⇨̷হ᪴ࡃ̷⮱Ą᪢ 㻃ąȡ䕆⽛᪢㻃হ͚స⼨ℾ⮱䇎ჹ͓♎䬉 ӯ喑㔹᭜ധ᫩䪤᱌Вҳ㒻స྿倁ᄺ͚స⮱ໃ 傁ࡃȡ䘕ܳ㒻సϧ㾺◧͚స⼨ℾ℁ҳ㜗⁽≟ ⮱⼨ℾᰡ䰐㲺‫ڒ‬㒻సͨ≮⹫ᰰ喑㔹⩞᫩ᒵ็ ͚స᫝⼨ℾૉ₎गౕ㤜ϧవ䛹≨ࠂ喑᝭Вᒵ ღᭀ㷘䇩̷ĄࢠҬ‫ڒ‬γ㒻సㅺΌगᰰ᩵ᔍ͚ సą⮱὆㆑ȡ ࢠӬౕ᪴ࡃᣒ䓾⮱ϋ≟ౝ࡭喑⪣ౝϧⰸ ᒲ͚స⼨ℾ⮱ᓰᙸहὐ㸴䰉ȡ᫝ߍಎ㜗̷̓ ㈭ᎡА䊤̭Ⱑ⽺Ảᑂ䕟ใҳ⼨ℾ喑‫͚͚ڣ‬ స⼨ℾҁ㊂๔็᪥ȡᒹҳ喑⩞᫩᱙ౝϧ㾺◧ 㜗ጞ⮱⩌ႅ⾧䫀㷘ᬻ䶜㍛⍈喑㔹྿倁̷䬉᫩ ͚స⼨ℾ⮱䇍䲏᫝㖋ᆑ‫⿛̺ܧ‬喑‫ݺ‬㔲ᄺ͚స ⼨ℾ⮱̺␬఍ₑᘵ⮩ᑤ◵ȡ ̺䕻喑ᩦ䂷͚స⼨ℾᅑ‫ڣ‬᭜ჹϧ⼨ℾᒏ 䆎喑កⵡ㿑㼐㜴ռ㺸喑₥ᵦ㉽Ꮒ䖱᭜㺮䲍⼨ ℾ㜗ጞȡຯ҂㘪ᰡᔘ䕌ౝ㲺‫⪣ڒ‬ౝ⩌≨喑ຯ ҂Ⰾ䛼⍈ᄾ㜗䏘㊓⼨ℾⰛ⮱స፣ҳ⮱䇍䲏ᒞ 䴬喑Вࣷຯ҂❚ः㜗䏘⮱व∂‷⯷喑䶜♣䘪 ᭜͚స⼨ℾ̺ᓄ̺䲏ᄺ⮱㿟䵹ȡ

㤜ϧ‫ڿ‬䰕ោ䂝㒻స䂝਎᣽‫ܧ‬ₔ㻃ϋ㸁∂ᵵ ⩞៶̮㸁䂝਎䊘ࢄᓤ㡟ᰵᬒ᣽‫⮱ܧ‬ 4$"ߍጋᛟ∂ԛ㼯ᵵ喑㺮Ⅿౕߍጋ๔Ⴅ͚ 䭽‫ݣ‬ϋ㸁Ⴅ⩌ϧ᪥喑ᑂ䊤γ䏿♣๔∏ȡ 㒻స㤜ϧ⹫౅㖜वᰰぶ㉱㎁喑᫩ࡄϙ᭯ 䫀ᰵᬒౕ㤜㸁ጋⱫ䂝਎ক᱙⿸⮱䓓‫ڙ‬ბ䪭 ‫⹧ݺ‬༮䕷㵹喑㺮ⅯЃែࣺᄺ⺕ȡ㉱㎁㔲⢸⍶ ॷ㽡㽅㔲喑䰃♣䖚䕴ᯡ䰕喑ѳ⤫ൡϺ♣㖇䯳 γ็ऺោ䂝㔲ȡক᱙⿸⪣䲏㶕⹧喑̺ᩜ ᠮ㾟∂ᵵȡ Ȁ䕐㌇ÿÿĄ⊵⏲ąᄺϋ㸁̺‫∂ڙ‬ᵵ 㤜㸁䂝਎㶕ᙸᩜᠮ 䬉᫩᱙⁎䕷㵹⮱࣌఍喑㽅㔲Ⳛ㼐‫ݝ‬喑៶ ̮㸁䂝਎䊘ࢄᓤ㡟᣽‫ߍ⮱ܧ‬ጋᛟ∂ԛ㼯ᵵ 4$" 4FOBUF$POTUJUVUJPOBM"NFOENFOU 喑Ⱋ⮱᭜㺮๔፲Ꮣ෋ߍ៶̮㸁Ⴅ⩌䕟๔Ⴅ ⮱䙺䵺喑ѳЃВĄᎠ‷ą⮱ऺ㓖喑䃀ϋ㸁Ƞ 㤜㸁◧‫ڣ‬䙺䵺Ą೸૛ą喑‫ݴ‬᭜ᄺĄᎠ‷ą⮱ រᰟȡ

ᄺₑ喑ౕ㧆➦‫ిڙݖ‬ጯ㜶㵹⮱䕷㵹≨ࠂ ⮱㉱㎁㔲⢸⍶ॷ㽡㽅㔲喑⤫ౕੜ̭⮱ᾌᰰᅞ ᭜䃀᣽ᵵౕⱫ䂝䮏⮱㼻䀃͚Ą㗻₨㚦͚ą喑 㔹ࢄߍጋ㤜㸁䂝਎ক᱙⿸᜽γ㤜ϧ䕷㿗⮱ᄺ 䆎ȡ ⢸⍶ॷ㽡㽅㔲喑䰃♣ߍጋ䖚䕴γ㒂㺸 ⮱ᯡ䷕䰕喑ѳ⤫ൡϺ♣㖇䯳γ็ऺោ䂝 㔲ȡౕ䕷㵹䮷к⮱ऐ㮌㖟͚喑ক᱙⿸‫ܧ‬䲏͓ 㜴䕷㵹䮷кϑ㿴ȡЃ㶕⹧喑䮑䲋㾟㡶ᵵᓋᵦ ᱙̷ᩦ䂷ᒵ็喑॓‫ݴ‬Ѓᄴ̺ᰰᩜᠮȡᨇᖶ喑 गᰶক᱙⿸ᄺₑ∂ᵵែ̸ࣺᄺ⺕喑4$"∂ ᵵ᝺ᰶ㷘Ąឩ⃧ą⮱ज㘪ᕔȡ Ȁ➦ᄘÿÿ◧႖ၽ㼻㿗∂ᾆ㍐࿪࿪౅ ‫ڿ‬䰕䊡ᰰ ࡄϙ᭯䫀۹ᮕ᭯ܳ喑ౕߍጋ▐࡭⮱ ᾆ㍐ₐ̸㦄⨏⑾๔䰕ȡ䑈䐶ᰶ⪣ౝ㤜㸁 ⃺㻗⮱䏷ₐᓋᾆ㍐‫ݺ‬ᒭោ䂝ౝ吋ȡ䕆᭜̭Ը ⩞⪣ౝ㤜㸁㉱᜽⮱Ą࿪࿪౅ą喑຦Ծ᭜̭㓑

̺ᛯᩬ⇨⮱ᮛ䕇⃺㻗喑ѳ᭜◧γ႖ၽԾ⮱‫ݖ‬ ⯷喑Ą᜾Ծ㺮ല↧〆‫ܧ‬ҳ喆ą຦Ծ㿗ȡ ⩞᫩๔䰕喑‫̭͚ڣ‬Ѻ⃺㻗.BSZॷ㽡ह ѡ喑ຯ᳉㻧ᓄ䰕͚䪸䏷̺Ⴖ‫ڕ‬喑जВः⊵ₑ 㵹喑ѳ᭜ᓄ‫⮱ݝ‬ఋᓖ᭜Ą̸‫ܭ‬ၽΌ㺮ࣨ喆ą ࡷԸᄼ᭯ᒹ喑຦Ծ២䖁⤫ൡ喑թᓄᚣᎥ ⮱θ喑ₑ᭯⮱⤫ൡ䰕ጟ㋀։γ喑๖Όᮡγȡ ̺ᄾϧᙌଳĄⱌ᭜๖‫҉ڙ‬㒻ą⮱ह᭯喑Ό⓭ ࠂౝⰸ‫ߍݝ‬ጋ㤜ϧ◧γ㜗ጞ⮱‫ߴ⯷ݖ‬᫩〆‫ܧ‬ ҳោ❚ȡ Ȁ 㻭ᄌÿÿౕ㒻స㔰๔Ⴅ ᱙ᅞᄺϋ㸁 ̺‫ڙ‬Ꭰ ᵦᨇȨ㋀┌Ⴅϧȩ䰉㾹⮱᪥ᨇ喑㒻స㇫ 㠞๔Ⴅϋ㸁Ⴅ⩌⮱᪥䛼Ꭱ◧ጓठ喑 ₑᒹ̺ࡴࣺ䭺ȡ㔹‫ڕ‬స๔Ⴅ᱙⻾Ⴅ⩌⮱㉱᜽ ℁Ҹ喑Ꭱϋ㸁◧喑Ꭱᒹ喑㉯᫩෋ 䪤㜠喑ѳౕₑ᱌䫀喑៶̮㸁হ䲋㸁ࢨ෋䪤 㜠ȡ

ᨇ൞䖀喑̭ψϋ㸁⩇㜠⮪ϧ喑◧γ䖬‫ٺ‬ ⩠㿸๔Ⴅ㷘ĄᎠ‷ą喑ᒵ็ϧᩲᘼᄴༀᩦ◧ 㺬㸁হ䲋㸁⮱ȡ ᨁШγι࡮็Ꭱ৵ቄ៶᰸ౝႥ࡭᪆༁ͨ ፚ⮱ᒽͰᭌ㶕⹧喑㒻సᛶ㾟ᑤ㿬⮱᭜喑䕟‫ڒ‬ ສ๔Ⴅ㺮䲍ߗ߈Ⴅ㓿喑㔹̺᭜䲍∂ᒸԊ䯉ȡ ຯ᳉ₑԛₐᵵ䕇䕻喑ᄺ᫩Ⴅ㓿᜽㍫Ⱕᄺສ⮱ 㤜㸁Ⴅ⩌ᰰ⩏⩌̺‫ݖ‬ᒞ䴬喑㔹‫ڣ‬Ѓ᫼㸁⮱Ⴅ ⩌䰃♣Ꭰ౴᜽㍫̺ຯ㤜㸁喑ࢨ㘪఍◧᫼㸁℁ Ҹ⮱䬉ӯ㔹䕟‫ڒ‬ສႥᵎ喑‫ڣ‬ᄓ䈗᭜ᠶ⽛᫼㊓ ᪆㗟‷䙺䵺喑䕆ᅞ᭜᫝⮱̺‫ڙ‬ȡ 㤜͚⻾ឭ๔Ⴅࢄߍጋᵎࣸᰰ⮱⤳θ䮠䗮 㿗喑㤜㸁❣⃺⤫ౕᛶ⿸ࢠປ䊤ោ❚喑↧̺䃀 4$"䇪რၽ႘ᒹАȡ

㤜㸁ᄼ᣽⥡უ䮠㒻‫נ‬๴㋀₤‫ں‬ᑂĄ㭻࿪ą᪆㗟⛞䂝 㤜㸁ᄼ᣽⥡უ䮠㒻喑ຯϷࡃ䏘䕸ࠂ਎喑 А㶕∝స‫ܧ‬ᒮ㉏๾ۙດᰰࣰߍ倅ᆞ⏾䰗䊲㉇ ๔ఋ䑶䴲Ⱋȡ຦⮱㋀₤喑ᑂ⮩㋟ࣸ⛞䂝Ą㭻 ࿪ą᪆㗟ȡ ຯϷጟ₟⮱䮠㒻‫⩌ܧ‬᫩᫝ߍಎ喑❣㻗 ᭜∝సϧ喑⃺㻗᭜㤜ϧȡᒹҳ❣⃺䰏྇喑຦ 䯕⃺㻗ᩦ࿮㊓̭Ѻ㠞సϧ㔹‫ݺ‬ᒭ㠞స⩌≨喑 䗐᭯຦᝺₟ȡ 䮠㒻㘪᜽◧ᄼ᣽⥡უ喑‫⃺ڣ‬㻗Ąߌ̺ज ↿ą喑䮠࿪࿪ᄴĄ௡ፘ‫ܧ‬倅ᒿą⮱ऑ㽀⮩ᤛ ‫ݝ‬Ả㜡ȡ҉◧̭ऺẚ久䠩⥡უ喑ౕ⮩⤫ຠ‫ٿ‬ ⮱ᄼ᣽⥡๖䈓ᒹ喑⃺㻗ᅞ̭ᓰ̭ᘼᘠិ຦ദ 丷◧ᄼ᣽⥡უȡౕ⃺㻗⮱᎟䴽̸喑䮠㒻₟䪸 ໸γ㠓Ⴅ͸᫲ȡ ◧ₑ喑຦⟔➟γ᪡Ը〒Ꭱ⩌≨喑⃼๖㌡ ⥡ᄼ᭯喑गᰶ⩌ᬒ䗐๖जВⴚᯘоᖜȡ䮠 㒻ૉ₎⏾䰗喑ѳ㷘௡ࣟ⺮₏喑⃺㻗ᰫⰡ㼭̺ 䀞喟Ą᜾◧ҍЅ‫ܧ‬䗐叩็ᓰ㵭喑᎘ҍᐧ⿸㜗 ጞ⮱θẚ喑㠒᭜ҍ⏾䰗ៅ᫤γ俕䵚喑䗐叩᜾ 䕆ψᎡ⮱ែ‫ڒ‬ᅞᰰࡃ◧◼ᰶȡ䮠㒻₟䪸໸ ⮩ਫ਼❴Ƞጎ⑁ᒹ喑⃺㻗ᅞ䓚ࣨጒ҉ᄵ㖤ᨁШ

຦⮱㋀㈭ϧȡノ᲌ᰡ◧௡ᵩ喑ϑ⩇叩᰸ࣸȠ ࣨਗ㸎ᏓմȠ⾬⩇叩㶐᰺喑‫⃺⩞ڕ‬㻗㿗γ ツȡ‫م‬ノౕ⃺㻗ᢹᣔ̸喑䮠㒻ऺ‫ݖ‬䰆ᩣ喑ѳ ࢨ㠓̺ൗ㼭ȡ ఍ₑ喑₟⩌ᬒ‫ݝ‬ҳ͸‫ݺ‬喑䮠㒻▿γ࿪ ࿪⮱傤傇喑̺‫ں‬䃀࿪࿪ᨁШ㜗ጞ⮱㋀㈭ϧȡ 䮠㒻⮱㋀₤ᑂ⮩❚䂝喑ᰶϧ⽞ᑤ‷᪆㗟 㺮̺ᓄ喑䕩䔘႖ၽႥ⥡ధ♣ᰰᰶ᜽᩵喑ѳज 㘪Όᰶ႖ၽࣺई⮱䷕䯗ȡ 䮠㒻⮱㋀₤ᑂ⮩γ㋟ࣸ䬉᫩᪆㗟ၽຠ⮱ 㼻䀃ȡᰶϧ㾺◧䮠㒻࿪࿪⮱௡ࣟ᪆㗟ᰶᓲ 㺮喑Ą⪏「㺮᜽ߌ䘪㺮㞞䓈Ѕ‫ܧ‬ąȡ♣㔹Ό ᰶϧᠮࣺᕊᙸᏓ喑Ą⃼Ը႖ၽ‫ݝ‬γ䱿᭒᱌喑 䘪ᰰࣺई喑䕆᭜ϧ⩌⮱ᓲ㋀⧝ロȡ᜾Ծᄺ႖ ၽ͸‫⮱ݺ‬᪆㗟喑ᅞ᭜◧γ䃀Ѓᅳ᭯ࢠҬࣺ ई喑Ό㘪ᒭສ⮱᫦ा⮩ᆂȡౕ䗐͸ᒹ喑ҍ᝭ 㘪և⮱⩇ᄾ喟㻭᱈Ƞ૊ᒖȠ᣽ӈ̭Ը䯕᭯ज Вఋҳߍ⇦⮱⍜▐ȡą 䮠㒻㿗喑Ąຯ᳉↿ᰶᓋᄼႥ⥡⮱㋀₤喑 ᜾㗜Ⴧ̺㘪‫ౕ⤫׼‬䕆ὐᒵສౝ䲏ᄺ℁䈪፣ҳ ⮱฀߈ȡ⏾䰗হ⑁‫̭ܧ‬ὐ喑䘪ᰶᰭᒹ᱌䭽喑

ຯ᳉↿ᰶ䋠ํ⮱᭯䫀‫ں‬և⏃‫׆‬喑䗐叩ᓋᄼ㽀 ㌡፣ҳ⮱㋀侄Ӭᰰ⮩ᤛ҉⩕ȡąツ᭜ᓋ֡䲏 㗜ჇγႥ⥡ᄺ㜗ጞⰛ‫ݺ‬ᙈສ⮱᎘ߖȡ 䮠㒻᜽γⴒऺ⮱ᄼ᣽⥡უ喑͸ᒹࣵ㘪䛺 ᫝ᠫ䊤‫ٿ‬᭯⮱๏ᘠ喑͓⢟ᓄ᜽ߌȡ຦㿗喟 Ą᜾ጟ㋀ౕ䴠Ἧ̷ևγᒵ็喑ѳ᜾⮱⩌প ͚䖱ᰶᒵ็θ㺮և喑ज㘪ᰰᰶ⊗䇨᭯䫀⮱ ䷕䯗喑ѳᰶ᭯䕆᭜ᓲ㺮⮱ȡҍगᰶ̭⁎⩌প হ̭Ը๏ᘠ喑㔹䕆ᅞ‫׼‬᭜̭⽛঩ે喑⤫ౕ᜾ ᄴࣨୄ㾓̭Ъ᫝⮱⓭ᗲ喑͓́㺮◧͸ߗ߈❚ ःȡą Ȁ䮠㒻Ⴙ᜽ۙດ㮂ຠ⻭ 㒻㖜⹫ᬒ൞䖀㿗喑ౕ⪣๖㉽᲌⮱ۙດ ᰰ倅ᆞ⏾䰗ຠၽ๔ఋ䑶↧䈪͚喑᫜≈᪴ᅩϋ ऺᄴᶲⓑທ‫ۍ‬喑䕆Ό᭜຦ౕ᱙ᅳۙດᰰ̷⮱ すι᳇䛾❹ȡթᓄ̭᣽⮱᭜喑А㶕∝స‫ܧ‬᝝ ⮱㤜㸁ᄼ᣽⥡უ䮠㒻⪣๖᜽ߌ䕟‫ڒ‬すι䑗℁ 䈪喑͓ᰭ㉯ᢿऺす喑А㶕͚స仃⁎ࣰߍ๔ ఋ䑶℁䈪⮱฼叄ཉ‫݄ऺݴ‬すȡ ใ྿⽞喑䰃♣䮠㒻⮱᜽㍫䰏ນ❹Ⱕ䌊⩇

䖍喑ѳ຦ጟ㋀᜽ߌᄓ⤫Ąດ䕸㮂ຠ⻭ąȡౕ 䕆Ը䔭䈪⢴ᒵ倅⮱䴲Ⱋ͚喑㘪ലᠮ‫ݝ‬㉯吋ᅞ ᭜ࠊ‫ݖ‬ȡ䮠㒻䈪ᒹ㶕⹧喟Ą℁䈪͚↿ᰶ䔤䌜 ጟ㋀䃀᜾ᒵ倅㜵γȡą 䮠㒻А㶕∝సࣰ䈪Όᑂ⮩∝స྿倁⮱䬉 ∕ȡ∝సȨℾ᫼൞ȩ㿗喑Ꭱ‫⏘⮱ݺ‬਒㤜ۙ ດᰰ喑∝స↿ᰶШ҂䖥᝸ࣰ䈪喑䮠㒻⮱ϛⰥ 䃀∝స䛺ఋۙດ㝋झȡ҉◧ᄼ᣽⥡უ喑䮠㒻 ౕ∝స䵄ᰶϧ⅐ȡ຦ᄺ⪣ౝ྿倁㶕⹧喑Ą‫م‬ ノ᜾ᰶ㠞సহ∝స‫ږ‬స䂤⚔喑ѳ↿ᰶᾌᰰА 㶕㠞సࣰߍۙດᰰȡ∝స‫ݴ‬㘪㊓᜾䕆Ը䇴 ᵩąȡ ∝సȨᰩ䅤䘢൞ȩ⽞喑Ą₟⮱䮠㒻ౕ ‫⩹̓ڕ‬ᒵ็ⴒऺ䴠Ἧᐠ䘪⑁๼䕻ᄼ᣽⥡喑̺ 䕻喑ۙດᰰᄺ຦㔹㼭ຯह‫ڕ‬᫝⮱㝋झ喑‫م‬ノ ຦ज㘪̺᭜䕆ൡ⑁‫ܧ‬䛹⮱ᬻᭌąȡ䮠㒻ౕᣒ ऄᣎ㽗᭯㶕⹧喑຦↿ᰶाۙດᰰ䛾❹⮩䊤㶊 ᧷⮱๏ᘠ喑ࣰߍۙດᰡ็᭜̭⽛཈Ἧȡ


37

Ꭱᰵᬒ

͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

XXXDIJOFFTPOEFSXJKTOM̸᱌‫❵ܧ‬ᬒ᱌ᰵᬒ

ゃ侙យ䳚侙Ꭱ‫ݝ‬喑侙‫ߌݝ‬᜽̴θ䶧 ᬒ

仃ᅷ⁔≟ⅶ䄚᪆ጵദ䃚ч Ꭱᰵᬒ㜠ᬒᲒ㜗∂పȠ㠞 పȠ㢤‫ڝ‬Ƞ℁‫ݖ‬ᬣȠ⦋ธȠ㟙‫ڝ‬ȠᓤపȠ㺬 ⤚➆হᘼ๔‫ݖ‬ぶ࡮̭͗⁔≟పუ⮱̭⮫҆ऺ ⅶ䄚᪆ጵౕጡ叻࣯ߍγͧ᱌͑๖⮱仃ᅷ⁔≟ ⅶ䄚᪆ጵദ䃚чȡ㢤‫ڝ‬ᵩ߿Ⴎᵦႁၽ႓䮏Ƞ 㣞䶬๔႓হ㢤‫͚ڝ‬᪴᪆㗟ࡼч౴≫А㶕࣯ߍ γ䔆̭Ⰸчȡ ₑ⁎≨ߕ⩞∂పపℾ᪆㗟䘕ጡ叻႓ࡧ হ∂పⅶ䄚᪆႓ࡼч‫ڞ‬ह㏱㏴喑ᬕౕᣕߕⅶ 䄚᪆႓ౕ∂పহ⁔≟ౝࡧ⮱ࣾᆂȡ͚ప侨∂ ప๔Ҭ亳᪆㗟ั‫ڙ‬Ҭ㶁࣯䊋侙✂⩌Ƞ∂పప ℾ᪆㗟䘕ⅶ䄚ᕨⲐ႓⮪ͽᵾȠ͚పపუⅶߋ ‫ͨޜ‬Ш侙ペ下ぶ͚∂᪆㗟⩹ϧธ‫ܧ‬ፚγᐭ ᎂᐼȡ ࡄϙ๔႓᪆ᢵ喑‫⩹̓ݺ‬ⅶ䄚᪆႓႓ч ч䪬䭳Ԛᬻ‫ౕ⩌ٵ‬ᐭᎂᐼ̷ևγĄߍᑧⅶ䄚 ప䭲᪆႓႓⻾ᐧ䃫喑䔈̭ₒᣕ䔈ⅶ䄚ప䭲᪆ ႓ą⮱្ॷȡ䭳‫⩌ٵ‬ᠴ‫ܧ‬喑ⅶ䄚᪆႓ࣾᆂ㜠 Ϸጟ᜽ͧᒀϷ⹫ч⮱̭䬕⠙⿸႓⻾喑ѳϺ᭜ ̭䬕᫝⮱႓⻾ȡᒀϷᬣА⮱➦◦᭜๔᪝ᢛহ ‫ࡃ⤰ڕ‬喑ϧㆨ䔽⌽䊝ा๗⾧⮱‫⤰ڕ‬ᬣА喑ౕ ⅶ䄚᪆႓͚Ό㺮ᰶ̓⩹Ⱪ‫ٶ‬ȡⅶ䄚᪆႓ᓲ䶨 Вⅶ䄚䄚㼭᪴ႄͧധ⵭喑㔹䄚㼭᪆႓⻨̺ᐭ ᪴ࡃ喑ⅶ䄚᪆ጵ㺮ᰶ᪴ࡃᏂ㪡喑ѳᎣ̺ᘼঠ ⱭВ᪴ࡃ᪆႓ͧ᱙ȡ䄚㼭᭜᪴ࡃ⮱䒪Ҁ喑᪴ ࡃ᪆႓Ꮑ䄒᭜⋓➖㏳ᬍฝ⮱⒉⼨吅ࡃ⮱᪆ ႓喑᪴ࡃэ㐌ᰶ䊃λ⃼̭Ѻⅶ䄚᪆ጵ喑ЃЙ 䘪᭜͚ࡻ᪴ࡃ⮱ᒏ䆎๔Ҭȡⅶ䄚᪆ጵ䮑γᏁ 䄒‫ڤ‬ᰶ䄚㼭㘪߈ใ喑䔅㺮ᰶ䄚㼭㉍‫ڨ‬ȡ⃺䄚 ⮱㉍‫ڨ‬হ㘪߈᭜ⅶ䄚᪆ጵ⮱‫ߌڲ‬喑ใ䄚⮱㉍ ‫ڨ‬হ㘪߈᭜ⅶ䄚᪆ጵ⮱ใߌȡगᰶ㏰ᅞγ䓴 ⶙⮱‫ߌڲ‬হใߌ喑᝺㘪ᒀ̭ऺवᵩ⮱Ƞ⼝㕹 ⮱Ƞ‫ܧ‬㞟⮱ⅶ䄚᪆ጵ喑᝺㘪ᄳ႓ᱜ䄚㼭䒙ࡃ ͧ᪆႓䄚㼭喑᝺㘪▢≨᪆႓ȡ䮑ₑ͸ใ喑ⅶ 䄚᪆ጵ䔅Ꮑ‫ڤ‬ᰶ倅䊲⮱䄫യ᪆႓㘪߈喑ᴒឫ হ᥉㉏䉱᫆⮱㘪߈Ƞ̭Ⴧ⮱⻾ⵁ㘪߈হⅶ䄚 ᪆႓᱙Ҁⵁ⾣⮱㘪߈ȡ҉ͧⅶ䄚᪆ጵ喑ᓰ䛹 㺮ᰶ႓⩌喑ⱩⲈ䛹㺮᭜႓⩌喑㺮‫∕ڠ‬႓⩌⮱ 䰭Ⅿহ႓΍䯫◦ȡⅶ䄚᪆ጵ䔅㺮ᰶϟহ߈হ ჋θⅯ᭜⮱ᔮᏓȡ ᣒ̸Გ⩞Გ㜗⁔≟ऱప⮱࡮҆ऺⅶ䄚 㼭̀უহ᪆ᢵܳ‫ݘ‬䔈㵹ദ䃚ᢵ䄫喑ЃЙ䕇䓴 䃟䄫̻οߕぶᒏᐼ喑̻࣯ߍദ䃚⮱㔮ጵЙ‫ڞ‬ हᣏ䃕ⅶ䄚᪆႓⮱ឭጔহ᝸⃢喑ϑ≮᪆႓ ᓰᓄȡ

ѓ᪓ᥱᩬ๔႓⮱ᱻᬻ㟠᪆ᢵՌ⩕㏼≻႓ ⮱⤳䃧䃑䃳喑䓽⩕჋Ҹᄦ℁喑⤳㼐䃝ᓳぶ᪆ ႓∂喑㲺ⅴ䉜䕇喑䃟䔝ⅶႄ᪆႓⮱䛺㺮ᕔ喑 ិϻႄ‫ݝ‬䃺Ხ‫ڣ‬᳜✒⮱ႄ䃺᪆႓喑⩌ߕౝॵ ⣝㐆ౕᏔ⮱ऱѺ㔮ጵȡ㠞పѓ᪓⤳ड़㧆๔႓ ⮱ᑍ᫝⩌᪆ᢵ䓽⩕䄚㼭ᓰ⤳႓喑ϻ႓⩌㻿Ꮣ

ᆂᐭ᪆႓喑‫ރ‬Ჽⅶ䄚㼭̻㺬᫦䄚㼭ጛᐯ喑䕇 䓴⌞‫ڒ‬γ㼐䄚㼭᱙䏘㻱ᒸহ̺ह᪴ࡃ㗹ᮜ ̸⮱̓⩹㻯喑ិ䄚㼭᪆႓̻᪴ࡃ᪆႓㲺व喑 ᐧ⿸ⅶ䄚ᕊ㐡喑䔈㵹ⅶ䄚ऒ∂喑ヴ」হ䬲䄨 ⤳㼐⮱᪆႓ȡₑใ喑Გ㜗∂ప᫜➦៶᫜ൎ႓ ࡧ⮱͚᪴᪆ጵ↵䕥ᚔϸ㏺γ㜗ጞౕ᪆႓͚᭜ ຯ҂䓽⩕ⅶ䄚᪆႓͚⮱࣌❵⩢ᒞ❴⃢䔈㵹᪆ ႓⮱喑᝭䔶⮱⩢ᒞ❴⃢㺮ᰶ̭Ⴧ⮱ߌ㘪Ⱋᴴ হ䄚㼭Ⱋᴴ喑ౕ䃖႓⩌ⰸ⩢ᒞ‫ݺ‬जВ᣽‫ܧ‬䬛 ䷅喑ВӰ䔈႓⩌ࣨͨߕⰸ⩢ᒞ喑Ꭳ䔈̭ₒγ 㼐᝭ⰸ⩢ᒞ⮱‫ڲ‬ღȡ

ₑ⁎ദ䃚⮱‫ڣ‬Ⴐ‫ڲ‬ღ䔅ᰶ喟 ⅶႄ᪆႓⮱Ⱋ⮱ࣷ᫦∂ &-FBSJOHহⅶ䄚็ᐼ䄚㼭ϑ≮㘪 ߈⮱ദ‫ڨ‬ ⅶ䄚᪆႓䄨‫⮱ۆ‬㐀व䃚㏰ ⩢ၽ⮪Წౕ䄚㼭᪆႓͚⮱䓽⩕ ̻ч̀უহ᪆ጵЙ䔅ܳ‫ݘ‬ϸ㏺γ᱙ప ͚᪴᪆㗟⮱ࣾᆂᗲۢ喑ᬍ䃧᭜๔͚ᄼ႓喑䔅 ᭜ক᱘͚᪴႓ᵎ⩞λऱపᩬᏉ⮱ᩜᠮ߈Ꮣহ ᪆㗟‫ݣ‬Ꮣ⮱̺ह㔹᝗♣̺हȡҸຯ‫∂ڕ‬పᰶ ᝭͚݊হ倅͚႓ᵎᰶ͚᪴᪆႓喑͚᪴䋰 ࡴͧす̭ᝃすι๔ㆨ⣝А䄚㼭喑∂ప᪆㗟䘕 䃫ᰶࡻ䄚ᕨⲐ႓喑Ⱑᣒノ⤳ⅶ䄚᪆႓喑ϻ᪆ ႓๔㏟Ƞ᪆ጵ㔰ᵥ‫ݝ‬ദ䃚喑㔰ᵥহノ⤳倅Ꮣ 㐌̭ȡক᱘͚᪴႓ᵎΌ̺ϲϲ᭜ক᱘̷䄫喑 ⩞λ∂పক̶̸ࡵ͚ᄼ႓̷̺䄫喑ক̶̸ࡵ ႓͚᪴⮱႓⩌Ό፥፥᭜✳␎ȡ㔹ౕ㟙‫ڝ‬ᐭ䃫 ⮱ప䭲ᄼ႓喑᪝႓ȠҀ㗟হ䖀ᓤ䄫ぶ䄫⼸‫ڕ‬ 䘕䛴⩕͚᪴হ㟙‫ڝ‬䄚ࣹ䄚᪆႓喑ツ᭜ౕ⁔≟ ⠙ᴾ̭ፉȡ ₑ⁎࣯ߍദ䃚⮱ऱప̀უহ᪆ጵЙ喑 䔅‫ڞ‬हᣏ䃕γᄦใⅶ䄚᪆႓⮱ߕᔮহ䊸߬喑 ܳϘ᪆႓⤳ᔢȠ᪆႓ᕊ䌜Вࣷ᪆႓ゃ⪒হ᫦ ∂喑̺ࢂࢂ᭜ⅶ䄚᪆႓喑๔უ䘪ᙌऄ‫ݝ‬γឬ 䒪Ɑౕ⁔≟ᣕᎬ͚᪴᪆㗟⮱䉐Шȡప͸ϑ喑 ౕλℾⰥϟ喑㔹ℾⰥϟ喑ౕλ䄚Ⱕ䕇ȡ䄚㼭 ᭜᪴ࡃ⮱䒪Ҁ喑Ό᭜̺हℾ᫼Ƞ̺ह᪴ᬻ͸ 䬡ᄦ䄊̻⇌䕇⮱ᶒᶮহ㏪ፓ喑᝭ᰶ͚᪴᪆ጵ ᥚᐧ⮱ᅞ᭜̭ᏔᏔ䄚㼭͸ᶒȠ᪴ࡃ͸ᶒহࣸ 䄷͸ᶒ喑ͧⅶ䄚᪆႓ౕ⁔≟⮱ᣕᎬЅ‫ܧ‬γ䓈 ࠑߗ߈ȡₑ⁎ⵁ䃕ч䔅䃕䃧γ᜽⿸⁔≟ⅶ䄚 ᪆႓ࡼ䄰༁অч⮱ज㘪ᕔ喑ВӰ䔈⁔≟ౝࡧ ⮱ⅶ䄚᪆႓ȡ ϻᎡᐭ໸喑͚᪴ᄳ᜽ͧ㢤‫͚ڝ‬႓ ℂ͇㔰䄂͚⮱̭䶦ₐᐼ㔰䄂⻾Ⱋ喑ͧγ䙺व 䔆̭۠Ⴧ喑ౕ㢤͚᪴᪆ጵΌ䔘ܴ㺮Ⅿ᣽倅̀ ͇㘪߈喑㢤‫͚ڝ‬᪴᪆㗟ࡼчᄳч䖭䄤̭ψ⊤ ใⅶ䄚᪆႓̀უ喑ͧ㢤‫͚⮱ڝ‬᪴᪆ጵ䔈㵹 ͇̀ദ䃚喑͚ͧ᪴᪆㗟ౕ㢤‫⮱ڝ‬ᣕᎬߖ̭㛯 ͸߈ȡ

Ꭱᰵᬒౕ㢤‫ڝ‬㦄ऺ⮱๔႓೻ Аᅁ๘➦⮱̷⊤๔䙿ẩ喑䓾̭⮫ऺଶძ̻͚ ᪴᪆ጵ࣯ߍγ⩞㢤‫͚ڝ‬᪴᪆㗟ࡼчͨߋ⮱ Ꭱ㢤‫͚ڝ‬᪴᪆ጵ᫝᭒ϑ≮㖁䄷ᬒ喑Გ 㜗㢤‫ڝ‬ఈ䲏‫ژ‬᫦⮱㔮ጵЙౕ̭䊤‫ڞ‬हᎳ䉧͚ ప⩟ࡵ侙Ꭱ⮱‫ݝ‬Გ喆ࡼчౕͧ㢤‫ڝ‬ϻθࡻ᪴ ᪆㗟ጒ҉⮱᪆ጵЙ‫⁎̭ں‬᣽ӈγ̭͗ᒩₑ‫ڞ‬ आࣸ䄷Ƞ෋䔈γ㼐হϑ≮㏼侹⮱Ꭰझ喑䃖䓈 ࠑᔆⶹγ̭Ꭱ⮱᪆ጵЙౕ͚ప‫ࢳۉ‬᫝Ꭱ‫ݝ‬Გ ͸䭲喑⁏㖇̭യ喑‫ڞ‬Ϙ̭͗䒨Ძᘶᔘ⮱⮱̸ ࡵȡ͚ࡵ࡮ιᬣ喑᪆ጵЙౕ๔䙿Ꮔ䯲㜡⮱丽 ࢲ䛹̭䊤Ϙ⩕γ͝Ⰸ⮱͚ᐼ㜗ߖࡵ丽ȡ ࡵ丽͸ऻ喑㢤‫͚ڝ‬᪴᪆㗟ࡼчͨፚ䭵 ࡻ䧌‫⩌ٵ‬ፓ䶳ࡼч‫ڕ‬Ҁ⤳θा㔮ጵЙ䔮̷γ ̭͟͟⺊⺼喑侙Ꭱश⺒喆哆㚫侙䋰喆哆侙㇫ ⺋喆ᔘ侙ߍ䳚喆̭侙ᒀ‫ٵ‬喆侙‫ݝ‬᜽ߌ喆⺊㢤 ‫͚ڝ‬᪴᪆ጵ侙̷ᐭᓰ喆ᅞₑ̭౧⁏ᔘ⮱侙Ꭱ 䓻᭒≨ߕ៶ᐭγᎼᎂȡ͸ऻ⩞͚ࡻϧℾ‫ڞ‬হ ప侨㢤‫ڝ‬๔Ҭ亳̭㏔⼅Γ䗾⯀‫ࣾ⩌ٵ‬㶕γ᫝ Ꭱ㜡䓋喑Ѓ䊋យγ᪆ጵЙ̷ౕ͇̀ႉႉ̺Փ ⮱䔈ः㇫⺋喑हᬣΌ䒙䓫γ๔Ҭ亳ᄦౕ㢤͚ ᪴᪆ጵЙ⮱᫝᭒䬛Նࣷ㒻ສ⺊ᙬȡ ♣ऻ喑⩞㢤‫͚ڝ‬႓పუ㔰䄂͚ᓰ䉱⌞͚ ႓㔮ጵॡ䔉ᑧ‫⩌ٵ‬ϸ㏺γ㢤‫ڝ‬႓ᵎ͚႓ч㔰 ‫ݣ‬Ꮣ͚ࣷ᪴҉ͧ㔰䄂⻾Ⱋ⮱Ԏᖜ喑Ҭ㔮ጵЙ ᄦ㢤‫ڝ‬᪆㗟㔰ᵥҀ‫ݣ‬হ͚᪴᪆႓ࣾᆂ⮱᱗Გ ᰶγᰡߍ⌲ᮝ⮱γ㼐হ䃑䃳ȡ ᣒ̸Გ喑ⅶ႓უ*HPS/VJKUFO‫̻⩌ٵ‬ ‫ݝ‬ч⮱㔮ጵЙࣵ䔈㵹γ᪆႓οߕ喑‫ڞ‬हᣏ䃕

㢤‫͚͚݊ڝ‬᪴᪆႓ȡЃϻᄦ႓⩌䔈㵹ᦥᏂγ 㼐喑‫ݝ‬᪆ᱽ⮱䔶Ⴧ喑Вࣷ⩕ႄ‫ڥ‬䔈㵹䒲ߖぶ ᫦䲏‫̻ࣾܧ‬㔮ጵЙ‫ڞ‬हᣏ䃕喑䔅䖭䄤γ‫܍‬Ѻ 㔮ጵ̷झև⣝౧⹧㠰᪆႓喑㐆๔უᆂ⹧γ̭ യ‫ݘ‬ᐭ⩌䲏⮱䄚㼭᪆႓䄫ȡ ᒀᬒౕ䃟Ꮤ͸҆喑䔅䔈㵹γВᄼ㏱ͧࢂ Ѻ⮱ऱ䶦᪴ࡃ≨ߕȡౕ᪝ぁ⩨≨ߕ͚喑㔮ጵ ЙΌ‫׼‬႓⩌̭㝙喑䃑ⱌౝౕ⾧͚℁ܿⱭ⩌⋖ ㍮ฺ⮱็ぁ⩨ⅶႄ喠᜽䄚㶕⑁ᰡ᭜ិ㔮ጵЙ ⮱Ꮑअহ㶕⑁๖᝺㐊Ҡౝᥚ䙺䊤Გ喠͚ࡻ᪴ ࡃⴒ䃳䬛め䔆䶦≨ߕ喑ࣵ⾮♣ិ㔮ጵЙፓ‫ڒ‬ γ∸∸ρࡰᎡ⮱͚ࡻ᪴ࡃ̓⩹喑ᰶ⮱㔮ጵⰡ ঩喟ᰶ◦䯫㕣喆㔮ጵЙᴴ۳⮱ⅶ䄚ऽ䃺Ƞើ យ䶬ᡘ⮱㶕䓫হჹᰶᙌᴀ߈⮱㐂ऐБ᱄䄨喑 ᰡ᭜ࣺ᭍‫ܧ‬γ㔮ጵЙ⌞ࣇ⮱䄚㼭ߌᏂȡ ౕᎥ䓽៪຃⣜㞯͚喑̭⨣⨣㦎㤱䙿喑 ̭⯿⯿ጔ‫߈ٸ‬喑̭࠲࠲㇫㒻࠲㷲⮱ࡃຳ৮হ ̭ЪЪА䛾⹩‫⮱ݥ‬䔮‫ܧ‬喑Ⱑ䃖㔮ጵЙᗷ঩̺ ጟ㔮ጵЙౕᐭᓰᩣ㣤̭ЪЪᗷૉ⮱हᬣ喑 Όᩣ㣤γ̭ЪЪ㒻ͪ喑䔆䛹Όឬ䒪Ɑ㢤‫͚ڝ‬ ᪴᪆㗟ࡼчᄦ㔮ጵЙ⮱̭ЪЪ⺊⺼ȡ ᰶᕊ㔰ᰶ⁏〾喑ᰶοߕᰶ႓΍喑ᰶ㉔ᑍ ᰶᲫᑈ喑䔆౧᫝᭒ϑ≮㖁⁏≨ߕᅞ‫׼‬᭜̭͗ ⅴ㖇㘪䛼⮱๔㝋झȡ͚᪴᪆㗟᭜Ą⋓➖㏳ᬍ ฝą⮱喑թᓄ侱‫ן‬হఋ䶫⮱Ꭱጟ㏼䓴 ࣨ喑‫␎ٲ‬ᱧ䕴হᠾᝅ⮱Ꭱጟ㏼‫ݝ‬Გȡ ᭒ࡻ⻸჋喑㢤‫͚ڝ‬᪴᪆㗟ࡼчᄳ㐔㐚͚ͧ᪴ ᪆㗟ᅪ㜗ጞ⮱̭Ъ߈䛼喆

ₐͨፚ喟䭛㉍᪴‫ͨޜ‬ፚ喟↍̭≟ ₐ䉏ᩬ喟᫪ᔄᬻ‫ޜ‬䉏ᩬ喟䗀⥈⊤ ⼅Γ䪬喟䭵ᮧ⊤ ᵎ㦐᜽অ喟 Ვξཐॡ⺒ᰶ݅ᔄ᭒ॡ჊ᔍ฼ᮀᔍ ႓ᵎノ⤳㵹ᩬ㏱᜽অ喟 ᵎ⯾喟Ვξཐຠธ ᵎ䪬喟䭛㉍᪴ຠธ ‫ޜ‬ᵎ䪬喟Ვᮣᵩຠธ喍ᄦใ喎 ‫ޜ‬ᵎ䪬‫ک‬᪆ߎͨШ喟⒅⺼䩓ຠธ


௸ൢ

China Times

ϛ೉

38

ࢇ᪴䶋㖇ȇ#-0(

ල‫ٵ‬ଢ଼‫ݡ‬ᘖऎՙП‫ޟ‬ຎୃ Ąℾͨą᭜㒻సШᘼ᪟ក‫ڣ‬Ѓసუ⮱ᩬ ⇨๔䡅喑ѳ᭜喑ౕ◼‫ٸ‬㭚Ⴐࢨ⠍⠍ౝⵥౕ㜗 ጞ⮱㚠̷喟ౕ̓⩹̷㋀፥䪸㦄ಓ‫ٸ‬হ丈ᾌ‫ݝ‬ 㮂呀०ᛟᩬȠℾͨ⮱㒻స喑䲏ᄺ㦄㜗ጞⰌ ࣸĄࣺąℾͨĄ㷘ąₓ߈⮱⤫ᄓ喑̺‫ౕײ‬ᩬ ⇨᧺҉͚᲌᝸♎ゃ喑ౕ⤳䀃̷ΌႹ‫ڕ‬䮤‫ڒ‬ 㷘ĄВၽ͸ⴈ喑ᩨၽ͸Ⱛą⮱ఝධȡ θᄓ♎᪥⁎䁶ᬻ喑㒻సᣕ㵹⮱᭜Ą㒻 ͨą喑㔹䲋Ąℾͨąȡ̺ノ䗐Ըసუᣎः⩇ 叩倁‫ݣ‬喑ग㺮Ⴐ̺व㒻స⮱ᘼ喑㒻సᅞᰰҬ ⩕࠲᠙ₓ߈ౕ‫ܴ̭⮱ڔ‬᝸⃢喑䂷ᰡ‫ڣ‬ᩬ‷喑 ‫ڒ‬Ӣ‫ڣ‬సౌ喑⃧₨‫ڣ‬仃㚓ࣺ͸喑㒻స‫ݴ‬Ҭ⩕ ओใ̭ຄ὆⏃㜗ీ‫ڣ‬㿗ȡ㒻సᩜᠮ᪢ᄺసᝃ

⒈ౕ᪢ᄺస᝭ᰶ⮱ࣺᄺ≫喑Ꭰ᭯⩕҉➪‫ݣ‬ᄺ ᝸⮱ㅹⷩ喑䬉䢢᭯‫ݴݨ‬ឣᠮ̷َ֭झ喑๶㒻 స◧㇫⺋Ⴤͨసȡ͚Პ⮱᪅‫ݖ‬ϋ喑Პࢄϋ⮱ ∝సȠࢄ㒻⮱༁‫៶⦋ڔ‬ćć̓⩹ጟ㋀఍ₑ䮤 ‫ڒ‬๔ヱ఺⮱⌤ί͸͚ȡ㒻సᅞౕ䕆⻛ቖἯซ ⮱⌤ί͚⍫Ⅱᦥ傇ȡ ̓⩹̷ᰶ๗็⮱సუ喑ᅞ䕆ὐ㥪‫ڒ‬㒻స ◧ᐧ⿸̓⩹ፊస㔹㽚㒛⮱ᩬ⇨䔤偯䮐喑䪤Ͳ ౝឬऄ㦄⹫ᰰࠂί⮱ៅ⸕ȡ◼‫ٸ‬㭚ग᭜ᰭ᫝ ⮱̭Ըȡ♣㔹喑䬉᫩᭜䖀䆹ᇥ♣⮱స䯈∂䛺 㺮喑䖱᭜⩌₨ᩥ䬉⮱సუ‫⯷ݖ‬䛺㺮喑ᮛϙ䕐 ̭ܳ䥅䘪↿ᰶ⡣䆘喑ᅞ⩕䮥⊤⾧๔䏺̭呷‫ܧ‬ ࠂఋめγȡ㔹䲏ᄺ䶜㔹ᭀ㺸⮱䖂∂ᛟ∂Ƞ㸪

ҳ⎽喟᫝⊗ࢇ჏҉㔲喟ᝡᬚ 䕍⹫ᰰࠂί⮱㵹◧喑᧮ᰶҬ⩕ₓ߈‷߈⮱ϋ ߗ⻾㋚๴㍪㊞ࢨ̺Ҭ⩕ₓ߈Вᖏᓖ⹫ᰰ⼖ Ꮌ喑䕆䃀̓⩹ᓺ̺Ѽᕊ㔰̭Ը፥䂅ᕔ੼䵹喟 ᄺ᫩̭Ըసუ㔹㼭喑‫ݝ‬Ꮒ᭜㮈♎㍦㌟⮱Ąℾ ͨąắᔢ䛺㺮喑䖱᭜ᄓᄓౕౕ⮱⩌ႅহ⮩ᆂ 䛺㺮喤᭜㷘ใҳ㾞㿋倁㈨⍟ᴀ⮱Ąϧ‷ą࣌ ‫ݴ‬䛺㺮喑䖱᭜⹫ᰰ⾖ჇহసუႶ‫ڕ‬䛺㺮喤 ӱ㒲᫜В䑂㨾⮱ୟ〾ఋめγ㒻సহ㺬᫦ ⮱㮈֪䂓ॷ喑͓Вᄓ䯈㵹ࠂᝠⵡ㺬᫦ౕసუ ᩬ⇨䵅ഌ䛹⮴ፊ⮱᫝㶐喟ౕ㿋㼭ใϑ䮻⃢ᝃ 㽞䖱‫੼⪾␬ٲ‬喑‫ݝ‬䊑㚷̷䮐⮱䮻⃢ᄴ䂷ᓄ࡮ ܳㅎ૛喟ᑤ㔲◧⢸ȡ

࣏ࣥቄϛ୽ᔖ၎Лࡻ੩պ៌ȉȞ࿽ᒵȟҳ⎽喟᫝⊗ࢇ჏҉㔲喟叻㲥㬑 ◼‫ٸ‬㭚䂷๖喑䃀ᮛϙ̭ⰡႉႉВⅯ⮱๔ ӱ㒲᫜㼵ް๏ⶻ喑ӱ㒲᫜㜗♣䲋፥̺❪ȡ᫩ ᭜ᰶϧጹ᱈ᠾࠂ‫ٸ‬䛹ㆠϋ⢕⿸⮱θ〜ᄺ◼‫ٸ‬ 㭚ϧℾ䕟㵹ࣺ‫ݣ‬ȡ䮑γ呀ࠂ‫ٸ‬䛹ㆠϋ⮱ӱ㸁 ᥋θ͸ใ喑ӱ㒲᫜ౕӱ◼䖷ධ䕟㵹̺ᄸ፥⮱ 䏺θ≨ࠂ喑ӱ㒲᫜䏺θⰡࡴᾌ⩇㜠‫ڒ‬Ӣγ◼ ‫ٸ‬㭚⮱䵅⾧ȡ䕆̭ܴ௡䛺䖂ࣺస䯈∂喑䘪᭜ ᄺ̭Ըͨ‷సუ⮱♎∂ღᓺ⮱‫♣ڙ‬ᠾ䛮ȡ ◼‫ٸ‬㭚ᩬ‷⮱䂷ᰡ᭜ധ᱙व∂⮱喑㔹́ ᭜◼‫ٸ‬㭚⮱‫ڔ‬ᩬȡ ϋߗ⻾㋚๴⮱̸झ᭜॓こव፥㺼∂ᒸ‫ڤ‬ ᰶ̭Ⴧ❚䂝ȡ⤫ౕϋߗ⻾㋚๴㿗䕆᭜̭⁎ᩬ 䂷喑ӱ㒲᫜Ό㿗䕆̺व∂ȡѳА㶕ϧℾ⮱◼ ‫ٸ‬㭚సᰰലᠮ㜗ጞ᭜व∂⮱喑∏㭚ぶసუΌ 㾺◧䕆᭜व∂⮱喑⁽Ⰼౕ‫ވވ‬Όឬ㾺γ᫝ᩬ Ꮙ⮱व∂ᕔȡ ͚సᄺ◼‫ٸ‬㭚Ⴖ‫ڕ‬䇍ᰶ䇙Ш 㥙̭ӱ㒲᫜ⱌ⮱ᖺ♣‫ڒ‬Ӣ◼‫ٸ‬㭚喑䗐叩

͚స㺮ᣎः⩇叩⿸ൡএ喤͚సᩬᏉ㮂᫩̭Ը ᅤᅙ⮱ᅭ䲏ȡ̭᫦䲏͚స⤫ౕⰸѩহӱ㒲᫜ ຯ㛍ѩ␳喑ѳओ̭᫦䲏喑͚సౕࣨᎡᎡᏂহ ◼‫ٸ‬㭚ㅪ㼯Ȩ䬉᫩䕟̭ₒ⌞ࡃ᝝⪒๒ѡ䬉ӯ ⮱㖜व㖟ᬻȩ喑㸎䲏㺼Ⴧ喟 Ą䰆᫦ᑤ㿬喑ౕ⊶ࣷసუͨ‷Ƞ㊞̭হ 䵅ౌႹ᪡⮱੼䵹̷ⰥοലჇᩜᠮ᭜‫ږ‬స᝝⪒ ๒ѡ䬉ӯ⮱䛺㺮‫ڔ‬ღȡ䰆᫦ⰥοലჇᩜᠮᄺ ᫦ᵦᨇ᱙సᗲ䖥᧴⮱⮩ᆂ䖀䌜喑ᩜᠮᄺ᫦◧ ㋚䂤సუ⢕⿸Ƞͨ‷হ䵅ౌႹ᪡喑Ԋ䯉ᩬ⇨ ⹫ᰰ⾖Ⴧ喑⮩ᆂℾ᫼㋀┌᝭և⮱ߗ߈ȡą Ą͚᫦ᵦᨇ㖜वసႶ⤳ᰰす㮌↧䂝 হᎡᰵᬒ͚సᩬᏉ䬉᫩ा◼‫ٸ‬㭚 ᣽ӈႶ‫ڕ‬Ԋ䁶⮱㖟ᬻ喑ឬ䀫♎᷊У̺ᄺ҉◧ ♎ᵥₓகసუ⮱◼‫ٸ‬㭚Ҭ⩕ᝃ༮㘲Ҭ⩕ᵥₓ க喑ౕ͓◼‫ٸ‬㭚䖚‫ݝ‬Ҭ⩕ᵥₓக⮱Ӣ⪒ᝃऄ ‫ݝ‬ₑ⽛Ӣ⪒༮㘲⮱ᗲ⇮̸喑ा◼‫ٸ‬㭚᣽ӈⰥ ᛶႶ‫ڕ‬Ԋ䁶ȡą

䕆ౕ⪣᭯㷘͚స྿倁㼐䂭◧͚స◧◼‫ٸ‬ 㭚᣽ӈγĄᵥԊ䂤‫ׅ‬ą͓₎঩হ⽞䈷͸◧‫ڤ‬ ᰶ₤टᕔᘼ㓖ȡ ᩜᠮ◼‫ٸ‬㭚ᄺ͚సᰶ‫ݖ‬ȡ ‫ڣ‬ᄓ喑◼‫ٸ‬㭚⮱θ䂷ᄺ͚సҳ㿗̺᭜⩇ 叩ซθȡ䮑γẢᄾ᪥ᄺӱ㒲᫜ᙌᗲສ‫ݝ‬Ꭻͻ 㺮ષ‫ܧ‬ĄԊ㶈ӱ㒲᫜ą⮱ϧใ喑๔็᪥ϧౕ 䕆Ը੼䵹̷䖱᭜䲋፥ⰸᓄ⌲⮱ȡ ◼‫ٸ‬㭚᭜㻗⁽䖱᭜㻗ӱᄺ͚సҳ㿗ᵦ᱙ ♎‫פ‬๔䯲喑℘♎‫⮱⯷ݖ‬ጛ‫ݒ‬喑ࣺₐ͚స䖱᭜ ⩌ᘼ⚔ևȡ⁽ⰌΌ᭜͚స⮱ສ᰸ࣸȡѳ᭜ຯ ᳉◼‫ٸ‬㭚䊝ा⢕⿸㜗ͨ⮱䖀䌜喑ᄴᰰᡘ᪄๔ ӱ㒲᫜⮱๏ᘠ喑䕆ᄺ͚సᰶ⮫‫ݖ‬㔹♎̭რȡ ӱ㒲᫜᭜₤ट̷ᄺ͚స‫פ‬რᰭ๔⮱స უ喟ӱ㒲᫜ᓋ̓㈭䪸໸ᅞ䪸໸㵣丌ȠोҢ হܳ㷯͚స⮱ౌౝ喑ᎫԸ̓㈭Вҳ喑䃀͚స ᤺๞䊲䕻̶⮫㥙Ꭰ᫦‫ڙ‬䛹⮱䵅ౌ喑᭜䜐傇ሣ 䲏⽺⮱ρ࡮㥙Ժ喠ӱ㒲᫜ᥣທγ͚సౕᬒ᱙

ᜰܻ݂݀‫ٱ‬Ӈ‫ޟ‬ඁᘈࡦՃȞ࿽ᒵȟ ιᰵ̸ᬙ̭Ⱑౕ㺬⤚➆᫲㵹喑᭕๖̷ࡵ ᓋጡඋ㒲䗐౽丈ᾌఋస喑ߍ̷䑶ᾌ̭‫ښ࡮ڞ‬ Ըᄼ᭯喑‫ࡄݝ‬ϙ⮱᭯Նጟ㋀᭜⌲ᮕ喑丈ᾌ㥪 ౝ喑ក䪸᝸ᾌ喑ѡ㦄␬Ⱪ⮱䱔䱫喑ᅞ‫נ‬ҳ᭕ ้⮩⩌⮱๔θУ喑⩕Ⴥ᫦㾋ᒆ᭜喑Ąᬳᬻ▘ 䏷〆ᯡ߈ᕽᕃθУąȡ 䰴᧩喑䲋፥䰴᧩喑఍◧▘䏷〆᭜ϧԾ ፥ࣨ͸ౝ喑ౕ䕆ὐ⮱ౝ᫦ᅲ♣₨‫פ‬䓾ϧ 喍Ⱋ‫ݺ‬᪥ႄ᭜ϧ䕴䰐喑ϧऄ‫פ‬喎喑ᕽ ᕃθУ䰏ҍ᜾ጟ㋀䲋፥͸䓾ȡ ᨇ᫝㖋൞䖀喑θ⮩⤫ൡ䁶ᨇ㶕ᬻ喑᭜᫝ ⪳ܳ㷯ࠏ߈ゃްγ㾟ᯡ߈ᕽᕃθУȡ ᄺ᫩䕆ὐБϧⳍⰛ⮱ᗟ޴θУ喑̭̺᭯ ⴒ䖀㾟㿗⩇叩喑ᷠ⤳̸̭ᕊ䌜ᒹ喑䖱᭜䯕Ӭ 㿗㿗॔ȡ Ƞ仃‫ٵ‬ᄺᬖ̷ा‫ڣ‬ក䰨㾞ⅯⱌⰥ⮱̭Ѻ ྿倁ສࣸ㶕⹧䙆㻃喑᜾ᰡ䬉ᓰ㉝ロ㜴θᄓ喑

䬉ᓰϧপႶ࢞喑ҍࢨCBMBCBMB̷ҳ㊓᜾䁈 ̭䕇ࣺᕽ㐡⾖⮱䛺㺮ᘼ㓖喑䖱㿗⩇叩䌌◼‫ٸ‬ 㭚℁₨⮱ϧ̺ツ็䕆䘪ਗ䌌ਗ੷喑̺䕻 ЃА㶕γ̭䘕ܳϧ⮱ᕊ㋚喑⪣᭯ᒵ̺჏⅐⮱ 㿗喑䋂㋷䑶㵹॔ȡ Ƞ㔮⮫ༀ⮱⩌পႶ‫ڕ‬᭜す̭Ѻ⮱喑䕆᭜ ⹫ᰰ⾖Ⴧ䕸㵹⮱ധⴠ喑ក᧷ᕽᕃ㺟᧷᭜ᩬᏉ ⮱㓖ࠆȡ ᕽᕃܳၽ᭜⠎⡫⮱喑⃅ᓺ⮱喑䖥ౕ䭟ヱ ज㘪⼺ᄙᲫ⮱ᬳᬻ⮩ࠂᩨ᧷喑ѳ䕆ὐᰶ㉱㎁ ⮱θУ喑ᕽᕃܳၽ䲏䆹➦ᓢΌ℁䐰ᬻ䶜喑ᩨ ᧷᝸⃢ࣵ࣌໸㔹ㅎ૛㇄ᯡ↿䗐叩倅⻾ឭ喑ౕ ็๔⼸Ꮣ̷ᛶ㾟θ‫ٵ‬㷘䴽䭟এ喑ᝃ㔲᭜⍈ᄾ 㓑Ⱬ₨‫⮱פ‬᪥䛼喤䕆䘪䰭㺮θᒹ㾂ѝȠࣺ ᕊȡ⪏「喑䕆ψᎡ喑ऱౝౕ㋚䂤Ⴖ‫⾖ڕ‬Ⴧ̷ ̸γᒵ๔ߌ๘ȡ Ƞౕក᧷ᕽᕃ⟜㒗᫦䲏喑⹫ᰰᛶ㾟ᒏ᜽

ѳ䕆Ό̺㘪㿗᭜Ȩᭌᭌȩ‫פ‬γ᜾Ծ⮱᪴ ࡃ㜗ᄷȡຯ᳉ᠶ䕆Ը䖼䑜喑‫פ‬᜾Ծ᪴ࡃ㜗ᄷ ⮱䖱ᰶດ᫜ࢎȡ䖱ᰶສ㤷ඏ喑䖱ᰶ⮫㔮࡜ȡ ᫩᭜喑᜾Ծᅞᰶ⤳⩞੼੼γ喑◧⩇叩ऄ‫⮱פ‬ ㍪᭜᜾Ծȡ 㽞༁਎⮱㻭吋᭜喑᜾Ծऄ‫ౕפ‬᫩᜾Ծ⮱ ࣌‫ޢ‬๗ᄾ喑࣌‫ޢ‬๗ᄾౕ᫩↿ᰶ࣌‫ޢ‬ϧ᝺ȡЃ ‫ڤ‬倁ౝ㿗喑Ą䕻ࣨ⮱䰨ᒞ⮱ႄᎂ喑す̭ក‫ܧ‬ ⮱᭜㌕޴喑♣ᒹ᝺᭜ᄻ⑁Ƞ⑁਎喑⤫ౕ䰨ᒞ ⰡᣒកĂ᳽᳽҉৮ă喑㌕޴ࢨ䋾‫ݝ‬䌌⚆▘Ƞ ⛵‫ٶ‬Ƞ㝋㒻̭ὐ⮱ᒹᢿѺ㒛ࣨγą喑᜾̺ⴒ 䖀㽞༁਎᭜̺᭜ⱌ⮱ⰸ䰨ᒞ喑ᨇ᜾᝭ⴒ喑‫׼‬ Ѓ㿗⮱䕆⽛ᗲ⇮䖱ⱌ̺็ȡ㔹́ᰡ䛺㺮⮱ ᭜喑᜾Ծ⮱࣌‫̺ޢ‬᭜๗ᄾ喑㔹᭜๗┘ȡᄘ޴ ⮱ϧ็γ喑ѳЃԾ⮱ឭ㶀̺䕻䬉ȡ᝭В᝺‫ܧ‬ ⤫̺ऄϧᒲ㺸⮱ᗲ⇮⮩⩌ȡ ᜾ⰸȨᭌᭌȩ仃‫ٵ‬᭜㌕޴ឭ㶀̷⮱᜽ ߌȡ Ⴐᰶੜ㒻⮱ᙈᗲᩲθÿÿ㉁ᗲȡ䕆ὐ⮱

ጡ‫ޟޱ‬ၗ 䕆Ըऺ◧Ąࢇ᪴䶋㖇ą⮱❵䲏ऺ ̺こᄓ喑఍◧᝭ܷ⮨⮱喑䰃ᰶࢇ჏̷ ⮱᪴」喑ѳ͓䲋‫ڕ‬᭜喠䰃๔倁ⴚᄼ㇫ Ꭶ喑ѳΌᰰᰶ䕐䐶ȡ̺䕻喑ᰶ̭吋ज В㗜Ⴧ喑䕆᭜̭Ը‫␬ٲ‬᪴ࡃ⅐ᖜ❵ 䲏ȡ ౕ᳽⽛ᆑ䲏̷Ꭰ䲏྿倁䰐В᱈䰨 ၽ‫נ‬྿͸䴲㗹喑͸᝭ВःऺĄࢇ᪴䶋 㖇ą喑ѩͻౕ̺ᔅ⺃㽀⮱ह᭯ႥႥ䋂 ᭯倓ȡ ᙌ䁊䗐ψ̺㼵൞䚙ा᱙൞᣽ӈ Ąࢇ᪴ą⮱҉㔲喑ЃԾБ᱙൞ౕ Ąੳą⮱ߌ‫ݖ‬Вใ෋⌨ᎫܳĄ᪴ą͸ ٗ䯲喑Б䂭㔲ౕ㋀┌Ƞᩬ⇨Ƞ⹫ᰰহ ‫׾‬㼷͸ใ喑ᰶᾌᰰ㘪В䑂倳⮱ᓰᗲ৮ ঠᎫ㇫⺋ᔘ丽ȡ ᜾Ծ⮱Ąࢇ᪴ą҉㔲䮷кΌᄴ̺ ᫤ᨡ๔ȡ

⊤⮱‫⊤ܧ‬ऐ喑Ⱑᣒ‫ފ‬ທγ͚సౕࡄ᫦⮱᝭ᰶ ⊤∸‫⯷ݖ‬喑Ả๔䭨⹆γ͚స᜽◧⊤∸ᑤస喠 ӱ㒲᫜ౕ₤ट̷᭜㧆⪳੼䵹⮱ᎂᒹ叾᝸喑Პ ⾮䕸ࠂᅞ᭜㬴㖜᝭̭᝸ឣḺ⮱喠㜠Ϸ喑ӱ㒲 ᫜䖱ҁᨇ㦄̭Ⱑ↿ᰶౕ᷊㈱͚㷘‫ޟ‬䃀⮱Ꮨ䴮 ሣ喠ӱ㒲᫜ౕ₤ट̷ᄺ͚సϧℾ䕟㵹γ♎᪥ ⁎๔ᆍ⃧喑ౕ᝝ᒹᄺᲞࡄϧℾࣵᆂ䪸γ๔㺼 ὎⮱ᥣᣍহᑤ༓㒗㵹喠ౕ᝝ᒹ喑㬴㖜ౕ䖷ධ ̷䮠‫⮫ڢ‬㥙喑͓ᄺ͚స䕟㵹ᵥ༮㘲喑गᰶౕ 㒻స㖟㼭᡺㶈͚స᭯᝺̺ᓄ̺ᩫᷱ䕆Ըᔢ 䵚ȡᰭ◧䬉䢢⮱᭜喑ӱ㒲᫜‫ౕ⤫ݝ‬䖱ᓋҳ↿ ᰶ◧В̷⽛⽛ᄺ͚సϧℾ䕍᜽௡䛺‫פ‬რ⮱㵹 ◧㔹䖀⁶ȡ

ҳ⎽喟删‫ࢇܝ‬൞҉㔲喟Ԏ⊤‫ٶ‬ ‫ڞ‬䂅喑఍◧䕆こवᰭ๔็᪥ϧ⮱‫⯷ݖ‬ȡ Ƞᕽᕃܳၽ̺А㶕᫝⪳ϧ喑Ό̺А㶕㋚ ᫼ϧ喑䕆䶋ᯡ߈θУ̺ᛶ㾟᜽◧⹫ᰰ㜴᫼㓑 ܳ㷯⮱ᄻ▘㉏ȡҳ㜗᫝⪳⮱ᕽᕃܳၽౕ᫝⪳ ϧ⪣͚᭜Ảᄾ᪥⮱ȡຯ᳉఍ₑ㔹ₔ㻃Ƞ䭟ヱ ᫝⪳ϧ喑ग㘪ិᕽᕃܳၽ⮱ℾⱫധ⸻ᨡ๔ȡ Ƞ‫ٶ‬๖ࡃᬒ͸̸ᠬۤ‫ڢ‬க䕟㵹ᕽᕃ㺟 ᧷喑ᯡᒿᖺ̺⩼₨喑‫⩇͚ڣ‬㜠䖱ᰶຠϧ喑䕆 䘪ࣺ᭍‫੼ܧ‬䵹⮱௡ረᕔȠ㸴䰉ᕔ喑ࣺ᭍‫ࣺܧ‬ ᕽ䲋̭ᬒज〣‫ߌڣ‬喑̺჉ᕒ‫ڿڢ‬䕟ȡ䘪䁈᝝ ❚᭜ᩬ⇨⮱ᐣѥ喑ࣺᕽΌ᭜喑ᰭ㉯䖱᭜㺮ᓋ ᩬ⇨̷Ƞ᪴ࡃ̷Ƞ㋀┌̷䕟㵹㼐↧ȡ Ƞౕ‫⩹̓ڕ‬ヱ఺‫ڔ‬喑ℾ᫼੼䵹᭜Ըᮛ䕺 ੼䵹喑䕆⁎ౕጡඋ㒲䗐᫲㵹喑፥㺸㶄䵚‫֡ږ‬ ᅲℾౕ䮪झᝃ⿄ᝣ̷ᜥᣈᰶᬄᎌ喑℁ጡඋ㒲 䗐᝭ౕ⮱ߍ∝㒲ᅩϋ㜗⇨࡭⮱࡭ᬄ็γ̭䵳 ᭌ喑⪣ౝϧॷⴒ喑䕆᭜ߍ∝㒲ᅩϋ⢕⿸ᬄ喑

МϽՌ൵‫ڧ‬༌ᜰΡড়Ȯ࢑࢑ȯ⅊‫ٱ‬ 䴀޴Ȩҳ㜗ᭌᭌ⮱ҍȩ๔▘喑㔹́ຯह ⫲⃿̭ὐ㩀ᐣ喑ᒵ็ᄾྒྷԾ䔪Ȩᭌᭌȩጟ㋀ 䖁‫ݝ‬ᮕ䡜䶈Կ⮱⼸Ꮣȡघ⢥ҳγ喑ᑢϛ̺‫ں‬ ‫ٶ‬僛ȡᭌᭌҳγ喑ઑ䙿◥䰋⛞䟤ȡ䕆ⱌ᭜᪴ ࡃ⮱߈䛼ȡजВ㓕ᚂ࿶຿ᖕ喑ѳ喑̺᰺̺ 㵹ȡ 䬉᫩Ȩᭌᭌȩ⮱㾂䀃̺ᄾ喑ᰭ᫝⮱᭜‫ڕ‬ సᩬࢁ༁਎ȠᐐᲞ⪘䮏䮏䪤㽞Ძ⮱㾂‫ئ‬ȡ 㽞༁਎⮱ⰸ∂᭜喑Ą䴀޴⛞⒛喑ጟ㋀̺‫ײ‬᭜ 䴀޴⮱੼䵹γ喑䕆䃀᜾Ծ⮱᪴ࡃ㜗ᄷऄ‫פݝ‬ რ喑᪴ࡃ㜗ᄷ⮱‫פ‬რ᭜⩞᫩᪴ࡃ㜗Ԏ⮱㑧 ๞ȡąᘠᘠΌ᭜喑㔹ౕ᜾ⰸҳ喑̺૛᭜‫פ‬γ ͚స᪴ࡃ⮱㜗ᄷ喑䖱‫פ‬γ͚స⩤ϧ⮱㜗ᄷȡ ⪣‫͚ڕ‬స⮱ᄾྒྷԾ䘪‫ڞ‬ह⛞ᙈ̭Ըघ䘪᩼ӷ ⮱ใసϧ᭯喑᜾Ծ⩤ϧԾⱌ᭜ᒵ↿䲏ၽȡ ѳ̺㘪̺㿗喑䘪᩼ӷⱌ᭜ํႹ㒻喑ⱌ᭜ ํ䚤ȡᰡ䛺㺮⮱᭜喑䘪᩼ӷ̺‫ٶ‬᭜㛶䚤喑‫ڔ‬ ᓰ䖱ᴁ䐌喑ᄺຠϧ➦ສ喑ສ‫ݝ‬䃀ຠϧ↿㦄̺ 㥪⮱ȡ

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

㔹㶄䵚Ό䕴‫ݝ‬ᰶϧ⮩ᩜᠮ⢕⿸⮱‫נ‬૛ȡ჏㻭 㿗喑ߍ∝㒲ᅩϋ⢕⿸ᒵ䰐᜽ߌ喑ѳ⪣ౝΌ↿ ᰶ఍ₑ⮩⩌➦‫ݒ‬௡䛺⮱ᯡ߈θУȡ͓̺᭜᝭ ᰶℾ᫼੼䵹䘪ᰰ䊝ाᯡ߈㜴ᄺោȡ Ƞ喍⪒喎 Ƞ∂ᒸ̷ᰶԸĄ‫ږ‬ᄾ̭ᄙą⮱㿗∂喑⎽ 㜗Ȩ͚⮩Ȳȳす㮌᪴Уȩ㺼Ⴧ⮱Ąᄺ ᄾ᪥ℾ᫼͚⮱⟜㒗ܳၽ㺮ലᠮĂᄾ⃧ᄾᢂă 喑ౕ㮂⤳̷̭㝙㺮ᓋᄙȡą⤫ౕᰶ䑬䀃ᵦᨇ ᫝⮱ᒏࠏ䪸໸䈗⪾䕆̭ᩬゃ喑Ըϧᙌ㻧喑䕆 ᭜̭Ը౅㉽๔็᪥ᄾ᪥ℾ᫼⮱ᩬゃ喑㜴ក᧷ Ả〜ࠏ߈͓̺ⴈⰫ喑䰭㺮䓜䁶⤳㼐喑ग㺮ౕ ∂ᒸȠᩬゃ‫ٮ‬㽞⮱ヱ఺‫̭ڔ‬㝙㾟ᓋᄙ䘪㺮ᓋ ᄙȡѳ㮂⤳ᓋᄙΌ̺᭜̭ᒸᓋᄙ喑ᄺ᫩㒗㵹 ➦‫ݒ‬௡䛺Ƞ⟜㒗ᗲロ➦‫ݒ‬ᘎߐ⮱ᄾ᪥ℾ᫼⮱ ⟜㒗ܳၽ喑ᅞ̺㘪ᓋᄙ㮂⤳喑Ⱕࣺ喑ᛶ⪣ӊ ∂௡ᜟȡ

ҳ⎽喟᫝⊗ࢇ჏҉㔲喟㭚ᖖ⮩ ᩲθ喑ϧ䫀᭜↿ᰶ⮱喑ѳᖝᖝࣵ᭜ϧԾ᝭௛ ᒭ⮱ȡҳ㜗ᭌᭌ⮱ҍ喑ᖝᖝ䁈γ̭Ըᄵ̭Ƞ ᄵᗲȠ℘♎䰉䈗⮱ᙈᗲ喑ਗᕂ᭜‫⤳ں‬ᕔ⮱ຠ ᕔࢠӬⰸ䔼γ̭ܴ喑ᛯᓄ⤫ᄓ喑⩌≨͚ᓋ̺ ຏ᱈䕆⽛ᙈᗲ喑‫ڔ‬ᓰΌᰰᰶ䕆㝙௛ᒭ喑䕆吋 ᭜Ⅵ䖍̺ᰰᩦ䂷⮱喑䗐叩䴀޴ᅞ‫ވ‬ສ㊓γຠ ϧ䕆吋ᓰ⤳̷⮱␬䋠喑᝭В䃀Ⱬ็ຠᕔᚫ㒤 ̺㘪ȡ఍◧⌲㉁‫ݝ‬䃀ສ็ϧⰸ‫ݝ‬㦄ᕒ⮱Ъ ̷喑᝭В㞟ᗲႹ‫ڕ‬ᥚ̷̺ȡ㔹ₐ᭜䕆ὐ॥ᑂ γ♎᪥⮱ຠᕔ喑䕆᭜⤫ౕϧᰭ㑧ͼ⮱喑૛㉁ 㔹ㅎ૛⮱ᙈᗲ喑ग᭜◧γᙈ㔹ᙈ喑̺⩕̷⽞ 䛼ᄺ᫦Ꭻ᫑Ꭻ‫ږ‬喑̺ⰸ䏷ᝬ喑䗐叩喑ᰶγສ ⰸ⮱ᜭϧ喑ᄵ̭ࣵ૛㉁⮱ᙈᗲȡ ႰᰶႹ㒻⮱ϧ➖ÿÿ丷Ⱪ喟䴀޴⩤ͨ㻿 倅ჹፒȠᄵᗲ喑ຠͨ㻿᭜␯ϛ喑઱㞜喑ᰶԸ ᕔ▝໾ཅ喑䴀޴⩤ຠͨ㻿὆⏃䙺㒛䈼ᓄ㻭Ⱬ Ⱪ⤰ȡ Ⴙ㒻⮱ᙈᗲ̺‫ײ‬䰭㺮ᄵ̭Ƞᄵᗲ喑̺ⰸ ‫ڣ‬Ѓ⪝ᕔ̭Ⱪ喑⪣♣䖱䰭㺮丷Ⱪ喑䕆Ό᭜Ⴙ

㒻ᙈᗲ̺जᝃ㑧⮱喑㒻ສ⮱Პ㺬๔უ䘪ૉ ₎喑गᰶϧ㿗䖥ᗲӣ̺̭Ⴧ㺮䖥ສⰸ⮱喑ѳ ↿ᰶϧᰰ㿗̺ૉ₎ສⰸ⮱喑᝭В♎䀃᭜ౕ䴀 సϓᝃ᭜‫ڣ‬Ѓసუ䘪हὐສⰸ喑हὐ॥ᑂϧ Ⱪ⤰喑㔹㒻䆹ᄺ᫩䴀సҳ㿗ࣵѩͻㅎ૛γᒵ ็喑᝭В丷Ⱪ⮱⩤ຠߍ̷ສ⮱޴ᗲᘠ̺॥ᑂ ϧⱩ⤰䘪䰐喑ѳ㠒㿗㒻ຠፒ਒喑‫ڣ‬ᄓ᜾Ծస უ͓̺㑧喑⩇㜠ᰡ็喑ᒭ̸⮱ҍजВ㜗ጞᐣ ѥȡȡȡȡ Ⴐᰶጯൡࡃ⮱᧺҉᫦ᐼ喑䌌㦄㻭Ⱬ⮱ᙌ 㻧䊝喟䴀޴䖷៺䖷᧚⮱㸪҉὎ᐼ喑㘪ํᰡສ ⮱䓻व㻭Ⱬ⮱ऐঠ喑ૉ₎ਗԸ㊓ਗԸߍ᝟ȡ 䕆ψ᜾Ծᰶૻ喤 ↿ᰶȡ↿ᰶ⪣♣↿ᰶϧ⟯䔪ȡ ᪴ࡃ䌌᥋ᄺ䆎ጛ̺็ȡҍᓄᐱ⌲ẇϧԾ 䰭Ⅿ⩇叩喤♣ᒹⰎज㘪␬䋠喑♣ᒹ㜗♣ᅞᰶ ϧૉ₎ҍ喑䊝䓾ҍ喑ᙈҍγȡ♣ᒹ喑ҍ⮱㜗 ᄷᓰᅞᰰ̺‫ں‬ऄ‫פ‬γȡ


39

Ꭱᰵᬒ

͚㢤ੳ൞ᐐॷ❵᱌$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

ӣஶᚂᕛ‫ܚ‬

ႱघႫၗȈ

070-3888111 www.mcbalans.nl ͚Ƞ㠞Ƞ㢤᪴❵㋟〆

Arts Acupunctuur / Chinese Geneeskunde / Kruiden

䭟䭔ᰖ䭧˖᯳ᳳϔ㟇Ѩ 9:00 - 17:30 ഄഔ˖Stationsweg 23, 2515 BG Den Haag ǂǂǂ˄ԡѢ⍋⠭+6☿䒞キ㟛䭋∳㸠Ё䭧˅

кຨȈ‫ݓ‬ᚂҡġġġġġōŪťġŷŢůġťŦġŏłłŗġġġġĩ୽ᇭȂኄ‫ݍ‬ၗȂ೉ᇭ‫़ڷ‬ᇭĪ

Δϛՙᚂ๖ӫຨ‫ܚ‬Δ ғೣՙᚂ݈୛Ȉឝ⫼Ё᭛ⱘᆊᒁ䝿⫳䀎⮙੠⊏Ⱆ᳡ࢭˈ䜡ড়ᗹᬥЁᖗǃ৘‫ן‬䝿 䰶੠㮹᠓᳡ࢭDŽབᵰᙼ᳝䁲㿔䱰⻭ǃϡᯢⱑ⮙ᚙǃ⁶倫ฅਞˈ䳔㽕㾷䞟៪नࡽᖿ 䗳⁶ᶹ䀎ᮋˈ䨦߹䀎ᮋㄝഛৃᦤկᖿ᥋ⱘ᳡ࢭDŽ ᦤկᇡ⬭ᅌ⫳ǃᮙ䘞᱿ԣ੠≦᳝ᆊᒁ䝿⫳Ҏ຿ⱘ৘䷙䝿Ⱆ᳡ࢭDŽ ᦤկेᰖⱘ㸔ວǃ㸔㊪ǃሓ⎆੠৘。储Ḑ⁶ᶹDŽ䔝ҟ৘。ᆺ倫ᅸ⁶ᶹǃᖗ䳏⁶ ᶹǃ%䍙ǃ;‫ܝ‬ǃ㚗㝌䦵੠ᇜ⾥䝿⫳⁶ᶹ੠⊏ⰖDŽ'1$পῷ⁶ᶹDŽ ်⾥⁶ᶹǃཞ࿴䀺倫ǃϞ⪄ǃপ⪄ǃ䭟䙓ᄩ㮹ǃⱑᐊ㌄㦠෍仞੠ᄤᆂ丌Ⱐ㌄㚲⁶ ᶹDŽ

䷤䰆⊼ᇘ˄ࣙᣀ⌕ᛳǃ㙱♢ǃ㢅㉝ⰹҹঞ㎁⫳㋴ㄝㄝ˅੠⍜♢ǃᡫ㦠⊼ᇘDŽ ᇣ᠟㸧˖⏙ࡉ㏿ড়ǃᢚ㎮ǃ㉝⯸ߛ䰸ǃⲂϟ㛖㙾⯸ߛ䰸ǃএ䰸ᇣ㡆㋴⮷ǃࣙ Ⲃߛ䰸ǃᄤᆂ丌ᙃ㙝ᨬ䰸ǃ੠Ⲃ㝮䋙⫳⠽ߛ䰸ǃ䱄䘧ᇪ䢇▩⭷ǃᄤᆂ丌㊰ ⟯ǃ᳗䱄Ꮘ⇣㝎㞓㜿ᓩ⌕ǃ໪㘇䘧≪⋫ㄝDŽ ϛᚂ᛾ȃବ‫݈د‬୛ȈЁ䝿ܻ⾥ǃ໪⾥ǃ်⾥ǃ‫⾥ܦ‬ǃ⼲㍧⾥ǃ㘇唏ଢ଼⾥ǃ 㜿⯸⾥ǃ㊒⼲⾥ǃⲂ㝮⾥DŽ ϛᚂᅸᜲ੾‫ݽ‬ᕛȈ৘。⮯ⰹǃૂ୬ǃ㢅㉝ⰹǃᡥ䚕ⰹǃᏈ䞥Ể⇣⮙ǃⲂ㝮 ⮙ǃ㙱♢ǃϡᄩϡ㚆ⰹˈ⡍߹ᇡҎᎹফ㊒੠䀺ㅵᄄ‫ⱘܦ‬䓨ࡽ⊏Ⱆᬜᵰ乃㨫DŽ

ବ‫د‬੫੆‫ݽ‬ᕛȈӨᆍᓞฮȃ๐Պฮ੿ȃ޸ᓛฮȃဖᇀฮȃЙٗബУ‫ڷ‬ᆠડᆧ஻ĭġཱ፜ඪԞႱघġġıĸıĮĴĹĹĹIJIJIJ

Dr. Lin

‫ڒ‬ᗁϠ૞᛼


௸ൢ

China Times

ϛ೉

40

㢤㥶⩝⩝ȇ-*5&3"563&

䯕びఈ䵹

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

Ⴤ‫ݖ‬㤜

͸̭մຯ䕆̓⩹↿ᰶγ䰨 ᜾᭜㿗喑䕆̓⩹մຯ̸̭ၽШ҂䰨Ό↿ γȡΌࢠ喑䗐ⰸ̺㺸ᦥᓄ㦄⮱⣖ᘼ‫♣⾮ٿ‬ᓦ Ꮒⰸ̺㺸ᦥ̺㦄γȡᰰᔻ叩ὐএ喤䕆մ㽚ѩ ͻ๗๖᫦้䂇喑ѳౕᄼヱ఺‫ڔ‬喑ᕽᕂ䰐㿗ᓄ ᒵȡ䂙ຯ喑᝝❚喑̸̭ၽ䃀̭Ꮤ೻ጯ̭Ըヱ ఺‫ౕ้ڔ‬㸎␳叾̭❴ȡ᜾Ծ䘪ⴒ䖀喑᝝❚‫ڣ‬ ᄓ↿ᰶ᜾Ծᘠ䆎⮱䗐叩䖆䖍ȡ‫ں‬ᝃ㔲喑ᕽᕃ θУ喑ᝃ᝝❚͸ใ⮱ᘼใȡ̭Ꮤ倅Ꮣ⤫Аࡃ ⮱೻ጯ喑⾮♣喑̭❴␳叾ȡ 䕆Ըմ㽚喑‫ࡵ̷ౕ⤫ܧ‬ȡ 䓓‫ڙ‬ბ⾮♣։䰨喑᜾ₐ᪡⤳̭ヴ᪴ႄ喑 ㊟℘↿ᰶ⏃‫׆‬喑᝭ВΌᅞ↿䕟㵹Ԋႅ喑䕆ᘼ ঠ㦄᜾ᔆγࡷ๖⮱ጒ҉喑㺮Ѕ䀥≮Ⅱȡ౽ౕ Ḳၽ̷ॳγ❴‫ݨ‬喑⾮♣㻧ᓄ♎㕷喑᜾̺ⴒ䖀 ᜾㾟Ꭶ⩇叩ȡ䯕ᒹ喑̭ࣵԸ੼䵹ҳγ喑᜾⮱

᝸ᾌ↿䰨γ喑ᠬ‫ܧ‬䰨⎽㌇喑ᾌᷝౝ᣿䕟᣿ Ꮤ喑䕆᝺⾮♣ᘼ䂅‫ݝ‬㜗ጞज〾ȡ䕆ὐ喑ᅞ̺ ₏᭜♎㕷ȡᔪ♣ᰶ䗐叩̭䮐႑ჯ喑ᝃ㔲喑ᕽ ᙹ喑‫׼‬᭜̸̭ၽ↿γͨᑢ喑‫׼‬᭜᜾҉◧̭Ը ㋟㊎ృ̷⮱ᄼϛ吋喑⾮♣⊵๞ȡ᜾⊵๞γȡ ‫ݒ‬ϧឫ̺‫ݝ‬᜾ȡ叾㦄ᅼᎂ⮱᝸ᾌ喑Ό̺ᰰ䃀 ᜾ឫ‫ݝ‬᜾⮱䕇㼷䠱̷⮱䗐ψ᰸ࣸȡ ຯ᳉喑᝭ᰶϧ䘪᭜䕆ὐএ喤 䗐̭‫ݨ‬喑᜾ᘠ喑⤫Аϧ⮱㇫⺋ᩜᦽ᭜ᅲ ♣᭜䰨喆↿γ䰨喑᝭ᰶ䈡В඘㸉㇫⺋⾧䫀⮱ Პ㺬̸̭̺㺸γȡ̺㘪⮩ⴚԎ喑̺㘪̷㋟喑 ♎∂䪸ᆂₐ፥ጒ҉喑ຯ᳉։䰨᭯䫀䕻䪤喑᝭ ᰶ᝸ᾌ䘪㘪䛼̺䋠喑ज㘪ᘼঠ㦄䮑γᄾ᪥Ꭻ Ըҍক఺⮱᰸ࣸ䖱㘪Ⱕ㖇Ⱕ㿴喑‫Ⱑ⮱ݒ‬㌇䌊 䰏䐰䖍⮱喑ҍᵦ᱙ᅞ㖜㎘̷̺ȡ

͸ι㽅ᛣ߈ 䂭ᶮ⑞⏌‫⩌ٵ‬Ȩ᱊㾞ȩ喑ᰶ⪗㾞‫׼‬䳚ၽ ̭ὐ⠍៪̸̭喑Ą㠒᭜䇴䈗ᒵ㖝⽻⮱ϧ喑Ѓ 㜗ጞᰶ吋᝺⅐喑‫੼ڣ‬䵹ᅞ䊷㸴䰉喑䊷䰐䓓喆 䰃♣Ѓᰶ᝺⅐喑㖝ᬻᰶ喑ѳᕂЃ⻮ᚫΌ℁᫮ ϧⰈ喑℁᫮ϧ็ȡą 䕆䖀⤳‫ڣ‬ᄓᬖᅞᬻⳚγȡᑂ䕆⪗㾞ѩͻ ‫ݺ‬᣽‫̺ٵ‬㺮㛶γ̸̭喑ѩͻ㜗㾺◧᭜Ą㖝 ⽻ą⮱喑Ąᰶ吋᝺⅐⮱ąȡ䰃‫ݴ‬㜗ጞᄺ㜗ጞ ᜤ⪾喑ѳ⮱ⷧ᭜㸴䰉́䰐䓓ȡᖱ㖟੼喑᭜ ̺᭜᜾⮱⻮ᚫ๗Ⰸȡ䕆᝭䀯⻮ᚫ喑ࣵ᭜ᠴਗ ψ喤ऺ叩喑䖱᭜‫ݖ‬喤䖱᭜‫⩇⮱ݒ‬叩喤䕆ὐ̭ 䔪੼喑ѩͻᰡߍ⌤ί喑ᰡߍ㸴䰉ࡃȡ ѳ㉜Вࣷ叨⚖ᝃ㔲᩼䟠᭜̭Ⴧ⮱γȡ᜾ ፥፥㷘䕆ὐ⮱ᗲ㋿᝭ጓठ喑ᝃ⺋ᗲ⓭ᛑ喑ᝃ ૉᖲ͸ᗲ⏏᫩㼭㶕喑ᝃ⇛૗ౝ㻃̭ܴ◧⓮ ➖ȡ䕆ὐ⮱ᬒၽᅞ᭜ౕⱌᄓ㜴㮈֪͸䫀ᓅᒷ ̺Ⴧ喑ౕⴈⰫ⮱⟭ᙸ̸ࣺᓖȡᰶ᭯Ն㜗㾺◧ ᓰᙸ᭜㞜ສ⮱喑๔ᓦ㔹๔ᗌȡѳ䑶Ⱪ͸䫀喑 ӊ♣≨㙘㙘̭Ը㖶䏘܎㗻ȡ᫩᭜喑䪸໸ᜤ⪾ 㜗ጞ喑॓Ⴧ㜗ጞȡ ѩͻӊ♣᭜ᶮ‫̭⮱⩌ٵ‬ऒ㾞喑ϧ䕆̭䑖 ၽᄓ䯈̷᭜ౕᄺЅ㜗ጞȡ ᜾ᘠ䕆᭜㺮ܳᎫԸₒ侌喑ᝃ㔲Ꭻ䛺ධ⩹ ⮱ȡ ͸̭喑ͨ㺮㻃䛻ౕⰸ‫ݒ‬ϧ喑㔹ᓋ̺ᝃᒵ ᄾក䛼㜗ጞȡᎡ䑂ϧ๔็᭜䕆ὐၽ⮱ȡ䕆ⰸ 䊤ҳԿΌ䴳⤳᜽」ȡᎡ䑂ϧ⮱㻃䛻᭜๖̸ȡ 䕆ὐ᝺䟠‫ݖ‬ȡᎡ䑂ϧ↿ᰶᚫ᱈᭜̺ₐ፥⮱喑 ‫ڣ‬ᄓ喑ᰶ᭯Ն喑ᚫ᱈⮱ओ̭Ըह㓖㾋᭜䔪 Ⅿ喑ᝃ⤳ᘠȡ ͸ι喑䪸໸ក䛼㜗ጞ喑ࣺᕊ㜗ጞ喑ᘼ䂅 ‫ݝ‬㜗ጞ⮱ᄼ℈⫲ᝃ๔䴾⫫ȡ̶࡮㔹⿸喑ఈ࡮ ̺ᗾȡ䕆㾞‫ڣ‬ᄓᒵ὎ㇷ喑Ό๔⮱↿䖷↿⇬ȡ

㠓⒭⮱ఋᛣ ̭๖⌞้喑໨ၽ⦗叄ϋ䚿ҳ᭯⮩⤫̵๘ 㒲᫜ౕ͓̺ЃԾ⮱Ꮇ̷ȡ຦㻧ᓄᰶ吋๴ᕗ喑 Ӭ⾬̷Ⲏ㶺喑䊝̸ὀᷜࣨឫ㒲᫜ȡ ౕὀ̸喑⦗叄ϋ⮩⤫ᐇᝬ㸎⮱⛵䖱ϛ 㦄喑㒲᫜ₐ౽ౕᐇᝬ⮱丽ᵹ᫮ȡЃ⮱䲏‫ݺ‬ᩫ 㦄̭Ნ⛞佝佝⮱ৃ઎ȡग㺸Ѓ‫ࠂ̺ࠂ̭Ⱪږ‬ ౝⰜ㦄❳෮喑ѩͻౕ↵ᕊ㦄⩇叩ȡ䕆᭯Ն喑 ຦ⰸ㺸㒲᫜̭䖷૊㦄ৃ઎̭䖷⩕᝸ᨓ㦄Ⱪ㻿 ̷⮱⌇Ⅱȡ

҂◧⿸喤䕆᭜Ը๔੼䵹ȡ㔹̺ᗾ喑Ό᭜㮈♎ ㍦㌟ȡ㽞็ϧ̺₏Ϻౕᗾ喑㔹́ㅎⰡᗾᓄ̭ ൹ㇷ඄ȡ੼䵹᭜喑䕆Ըᆑ⁎⮱ϧⰸ‫ݝ‬γ㜗ጞ ⮱ᗾ喑ࢨᨧ㙘̺γᗾȡ᝭В喑ᗾᓄᰡᗾȡࣵ ⽞喑≨ᓄㇷ඄喑≨⮱ឫ̺‫ݝ‬㜗ጞγȡ ͸̶喑ⱌₐ⮱ⰸ⌲㜗ጞγ喑㔹́喑䖱㘪 伂仚㜗ጞȡ䕆᭜㜠倅ධ⩹ȡΌᅞ᭜㿗喑ᄺ㜗 ጞ⮱ᚫ᱈γ㠒ᠴᢹ喑䖱㘪ᣔ‫ݣ‬喑䖱㘪ܳᲽ喑 䖱㘪ࡃ㼐喑⩇㜠䖱㘪Ռ߈ក߈喑⣖‫ܧ‬᫝㟞ὐ ҳȡ䕆ᄓౕ᭜䰐䓓ȡᆙ᫩ឭጔߍឭ㶀⮱≨喑 㘪ևᓄ⍥ܰᰶ久喑‫ⱌݴ‬ₐ̺ᗾγȡ 㾓ᘠ̸̭喑ϧ䕆̭䑖ၽᰭ๔⮱᪢ϧⱌ⮱ ᅞ᭜㜗ጞȡ㜗ጞ⮱ᗾ䘪㼐̺γ喑᭜㿴̺‫ݝ‬㼐 ‫ݒ‬ϧ͸ᗾ⮱ȡ᝭В喑๔็᭯Ն喑᜾ᒵᜤ⪾䗐 ψҰҰ㔹㿴⮱ϧ喑䗐ψࠂ̺ࠂ㺮㊓‫ݒ‬ϧᠴ吋 ϧ⩌䔤≒⮱ϧȡ䕆᭜ᒵज〾⮱θᗲȡ ᜾͸ᚫ᱈喑ᄓ‫ݴ‬ӊ♣䌠̺‫ܧ‬䔪ऺ䔽‫ݖ‬䕆 Ը㾋ȡᓰᙸ⮱䏹䌎喑ᅞຯह㗎⺕⮱⑟፲㌇䌜 ృȡ㔹̭ᬓ๗ౕͻ㜗ጞγ喑㼭㵹㜶₏ᅞ᱗‫ٺ‬ 䊝ὐȡ̭䖷䖱ౕᨁᓰ喑ਗ̭ऒ㾞䡜γ喑ਗУ θևᓄ̺ສ喑̭ܴ䖱᭜䲏ၽౕ᧺㍞㵹₏ȡ ఍ₑ喑㿗䕻⮱㾞‫ܧ‬ऐᒹ喑⼺̭ᕊ䛼ᅞᒹᗁ䕐 ๖喑᫩᭜䂷ᓄ̺᪏㿗喑ᄼᓰ㔩㔩䊤ҳ喑ႝ᫆ 䕆᱙᭜Ը䕐⧝వຄȡវへ㔹ࠂ俕ȡ㉏ᕔᰡߍ ᩼ᙌ喑็⪾喑ࣺᕊ喑ᜧᗁ喑↶䛺喑᫩᭜喑䏘 ᓰ⫟ᚷȡ ୡ㸎᭜㿗䕻ᩫ̸ᩫ̸⮱喑ᄓ䯈̷喑ਗ̭ ὐΌᩫ̸̺ȡⴒ䖀䕆↵䛺⮱㖶䏘̷⮱ᕊᘠ‫׼‬ ᭜␫䰗⤰喑䊷ҳ䊷咽๔ȡ㔹́傇咺⌤䰉喑ᓲ 䴵䯕᭯⌲⤳ȡѳ‫ܧ‬᫩᱙ᕔ喑䇗ྗ喑็ 喑㔹 ਗ̭У䘪̺ᢕᷱȡᝃ㔲喑ᵦ᱙ᢕ̺ᷱγȡ ఍㔹喑Όᅞ≨㾟ऄ㒗ȡ

࣌҉喟ᮛ՘㦯᫜•'㌕䂜喟㖋᭒స ᙌᗲຯₑ㉝㛖喑⦗叄ϋᙌࠂᓄ⛞⌇⯵Ᵽȡ Ą᭜⮱喑᜾䖱㽅ᓄȡą໨ၽ⌞ᗲౝ㿗䖀ȡ ̵๘㾞㿋⼺ᓛ։䵀γ̸̭喑ѩͻ 㼭ࣵ ₏ȡĄҍ᭜॓䖱㽅ᓄ᜾Ծౕ↪䏷ᒹᏔ̷㻗⛞ ᭯㷘ҍ❣㻗᧋㺸᭯⮱䗐Ըᗲᮜ喤ą Ą᭜⮱喑᜾䖱㽅ᓄȡą㿗㦄喑⦗叄ϋౕ 䲍䓾Ѓ⮱̭ԸḲၽ̷౽γ̸ҳȡ 㒲᫜Ϻౕ䗐㸎રરౝ䔝㿗㦄ȡĄҍ᭜॓ 䖱㽅ᓄҍ❣㻗⪣᭯ᄴ䗐ᩜ⢢Ỻ២ౕ᜾⮱㛶

Ą㻗ᙈ⮱喑ҍᔻ叩ઓ喤ą⦗叄ϋ䊝䕟ᐇ

̷喑͓๔㖟༮㘲䖀喑Ă㺮叩ҍহ᜾⮱ຠ‫㉽ٿ‬ ྇喑㺮叩᜾ᅞិҍ䔮䕟Ⱀ⡱喑䃀ҍౕ䗐㸎ॳ

㸎喤ą

̷ι࡮Ꭱ喤ăą Ą䕆θ᜾Ό㽅ᓄȡą໨ၽ䑂㖟め䖀ȡ

᭜ౕఋᛣι࡮Ꭱ‫ݺ‬᜾Ծす̭⁎Ⱕ㺸͓䪸໸㈱

㒲᫜̭ࣵ⁎ᨓᢶγ㛶䵝̷⮱⌇Ⅱ喑̺♎

ᰰ⮱䗐ψᬒၽȡ䗐᭯喑ҍ᝺࡮‫ښ‬₟ȡҍ䖱㽅

ᙌᚕౝ㿗䖀喑Ą㺮᭜⪣݊䕟ࣨ⮱㾞喑᜾Ϸ๖

ᓄૻ喤ą㒲᫜㶕ᗲ௡㖲ౝ੼ȡ

Ό㾟‫ܧ‬ҳγȡąȟ

ᘠ‫̵ݝ‬๘ᄺЃԾ⮱ᒭθ䕆叩ౕᘼ喑㔹́

㚓㽅ᛣ䕆ψᲞ㺬ȡ఍◧䗐ⰸ䊤ҳᒵさ喑ᒵ㥪 ᒹȡѳᖝᖝⰥࣺ喑⩞᫩䕆ψ‫ٵ‬䕟⮱ₓக⮱‫ܧ‬ ⤫喑䃀ᒵ็ϧ⮱๔㚓䪸໸㡿㪗ȡᓋ䕆ᆑᘼ㓖 ̷㿗喑ϧౕ➖ᬒ⯷⮩䖁⮱Ϸ๖喑ᄓ䯈̷᭜ౕ 䔭ࡃ⮱ȡ㔹➖⮱‫ٵ‬䕟喑᭜ᐧ⿸ౕϧ䶋⮩ᆂट ̺᫤㵹䕟⮱䕻⼸͚⮱喑Ⱕᄺ㔹㼭喑Ը‫ݒ‬ϧ⮱ ⩌পᵦ᱙ᓛ̺䋠䖀ȡΌᅞ㿴̷̺Ը‫ݒ‬ϧᰶ็ 叩㖝ᬻȡ᝭В喑➖⮱⮩䖁㜴ϧ⮱๔㚓⮱⮩䖁 ͓̺᭜हₒ䕟㵹ȡ̺᭜ह̭Ը䕟⼸ȡᝃ㽞喑 जВ䕆叩㿗喑ᬒ⯷⮩䖁⮱➖䃀ϧ䂷᜽γ➖⮱ ԅ㮉ȡ ఍ₑ喑̭ᬓϧӊ䈡䕆ψ丷᜽⮱㓿ᕔౕᰶ ̭๖⾮♣䰏ࣨ喑ϧ⮱ᕽᙹȠ႑⢕ᅞ̺ज䖬 ‫ٺ‬ȡᝃ㽞喑ౕ㇫⺋ᆑ䲏喑̸̭ၽᅞԿ䔭‫࣌ݝ‬ ໸⹫ᰰȡ

͸̶㽅ᛣ߈

ᝬᄼ㖟ౝ੼ȡĄ䕆叩ᮇγ喑ҍᔻ叩౽ౕ䕆 ̵๘ᩫ̸ৃ઎喑៙䵚᱈㦄໨ၽȡĄ᜾ग

ϧᰰ䂷ᓄᄮ䪶喑䂷ᓄ㡘♣♎ᣗȡ 䰨䃀᜾Ծ䕻̷γ̭⽛घև⤫Аࡃ⮱⩌ ≨喑ज᭜喑Όᰰᒵ䑂ᭀౝ䃀ҍ⮱䕆̭ܴ⊵ ๞喑⩇㜠喑㊓ҍ㇫⺋䕍᜽㺟᧷喑䕍᜽ៅ⸕ȡ ఍◧ҍ๗ӊ䈡䕆ψ喑‫ै⮛׼‬ၽ͸᫩⃿৮ȡ侌 ♣‫ފ‬䰏喑Όᅞ᫙⃧γҍ⮱ͨᓰ俕ȡ 䕆㥪ጛ͸๔᭜䰐Вᘠ䆎⮱ȡ⤫А⮱䕇㼷 ᫦ᐼ䃀ҍ㻧ᓄ喑䕆Ըౝ⤰̷ѩͻ↿ᰶ䌊䰏 ᙌȡѳ᭜喑↿ᰶγ䰨ȡౕह̭೻喑ᘠ㖜㎘Ό ͓̺ღᭀȡ҂⇮喑᜾Ծጟ㋀㓿ᚐγ⩕⽺㉜䊤 ⮱᪥ႄȠこ㮌ҳ⩌≨ȡ⤫Аϧ⩌≨ᓄ䊷ҳ䊷 䆎᭜こ㮌喑ᝃ㔲᭜㋟㊎ృ̷⮱̭Ը吋ȡҍ ⮱Ƞ‫ݒ‬ϧ⮱䇴᫆喑ႅౕ᝸ᾌ喑䰨㚓䛹喑఍◧ ҍᰶ䕆ψᰡ䓲ᢤ⮱Პ㺬᎘ҍ㽅ᛣ喑᎘ҍᴒ 㾏ȡ᫩᭜喑ҍ⪼ᜣγ๔㚓喑ҍᵦ᱙̺䶅䃀๔

᜾⤫ౕ䪸໸ⷧԎ喑᜾⮱㽅ᛣ߈䪸໸㶝 䔭ȡ 䕆᭜ᒵᕽᕃ⮱θᗲȡ䕆ᘼঠ㦄喑᜾⮱๔ 㚓Όౕ䔽⑥㶝㔮ȡ᜾̭Ⱑౕ੼㜗ጞ喑䰐䖀᜾ ጟ㋀ᄴ᜾⮱㽅ᛣ㘪߈ᤛ䰺₳Ⰾ喤㽞็Ꭱ‫ݺ‬ 喍䕆ὐ⮱ఋᛣ㿋हὐ䶜⹧γ⩇叩喤喎喑᜾ౕ ᪆ბ⮱⛵ノ̸ᤗ㦄䵚倛喑㗹㿓䗐ψ㘪ํ䃀᜾ 䊝‫ܧ‬๔ᆞ⮱᳜✒⮱Პ㺬喑᜾ౕ䗐᭯ጟ㋀ិႰ ‫פ‬რγ喑ᦔ⃅γ喑ᝃ㽞᭜䕆ὐ⮱ȡ䗐᭜஖๏ ̭㝙⮱̭⃢᭯䫀ȡ㇫⺋‫׆‬ऄៅ⸕ȡ᜾㽞็⁎ ౕᒹҳ⮱ᬒၽևहὐ⮱๏喑♣ᒹ喑㷘๏侇 䚿ȡ ႖ၽౕ㗹㿓Ȩ๔ႥȩȨ͚ᏥȩȨ䀃㿋ȩ喑 ๔⃢๔⃢喑᜾ᒵᕗ⪝຦ᔻ叩㗹ᓄ̸ҳȡ‫ڣ‬ᄓ喑 ᭜႖ၽ⮱㽅ᛣ㘪߈ສȡ䗐᭜̭Ը፣ᰶ傁߈⮱Ⅱ ⨣喑຦⮱⨣ၽ䛹⮱Ⅱ䖱ᄾ喑ѩͻ╹䕟㽞็喑䖱 ᭜ᄾ喑㔹᜾⮱喑ጟ㋀␬γ喑╹䕟ᒵᄾ喑Όጟ㋀ ᒵ็ȡ ᜾ౕ㗹䵹喑ᛶЅ᜾Ծ᜽Ꭱϧ᝭䕟㵹⮱̭

⽛፣ᰶᑤ◵ᩬ⇨㞟ᒖ⮱㔰㾓喑ΌजВⰸ҉̭ ⽛᜽ϧᐼ⮱䕷᝟ȡᰶ᭯Ն喑᜾В◧᜾ጟ㋀㗹 ᓄᒵ⛌喑ज᭜व̷ᰥ᱙喑ࣵᔅγȡᝃ㔲喑̷ ࡵࣺᓖ㗹ᓄᒵ≮ᯏ喑̸ࡵ喑䗐⽛ᙌ㻧⾮♣̭ ̸ၽ♎ᒞ♎䎑ȡ ⩌≨͚㽞็⽛θᗲ喑ᩫ̸Όᅞᔅ㽅ȡⰡ ‫⁎ںݝ‬᣽䊤喑᝺ᕺ♣๔ᗌȡ᭜ᰶ䕆叩ఋθ ⮱ȡᄼθᗲᰡ᭜ღᭀᔅȡ㔹́喑䪸໸̶͌㥪 ఈȡ‫ܧ‬䪭ᔅ㽅፣᝸ᾌ喑፣䦝ࡆȡᰶ᭯喑ិ 㜗ጞ䣃ౕ䪭ใ䵚ȡᄺ᫩㮌ⷩ喑䮑γᰶ䭽⮱Ꭻ Ը喑Ⅵ䖍↿࢝䆎ȡ䕐ສࣸहθ⮱᝸ᾌ㮌ⷩ 䘪̺ᰰ㽅Ѽȡ᭕๖䂭䕻⮱̭᱙䪤ヴ喑Ϸ๖ᠬ ҳ喑ឫ̺‫「⾣ݝ‬䂭‫ݝ‬ਗ‫ٿ‬γȡ ⤫ౕ喑ᰶ᭯ⰸ㦄ᰥ‒䛹⮱ᰥ喑ᰰ⾮♣ ᘠ喑䕆ψᰥ喑ᰶᎫ᱙᭜ᆙ᫩᜾⮱喤ⱌₐᆙ᫩ ᜾ȡ᜾ౕᰶ⩌͸Ꭱ喑䖱㘪ౕ㚓⃩䛹㸊䕟Ꭻ ᱙喤 䕆䰐䖀䖱̺ᕽᕃૻ喤

͸ఈᜤ㜷 ᰶहႥ㜗⺼ᐧҳ喑㈱γᎫԸ䗐᭯हႥᄼ 㖇̸̭ȡ 㾟हႥ䗐᭯⭓喑ₑ᭯䖱᭜⭓喑ѩͻ䏺✌ 㮔ᒲЃᒵ็ȡ倅͚⪏ẚ喑Ѓࣰ䏺喑̺Ͳ喑⮩ ㊓᜾̭ᑢ⚔❴喑ౕ⊤䖷喑㚬̷㊮㦄⇆㶸喑㌡ 䋾ₒȡ᜾ᒵ䰐ᘠ䆎喑Ѓᔻ叩㘪ലᠮ̸֢ᄌ䕐 ⮱⩌≨ȡ ̭᭰喑࡮̰Ꭱ䕻ࣨγȡ ࡮̰Ꭱ喑Όᅞ̭ⳙȡ ᜾Ծ㔮γ喑႖ၽ๔γȡ ᜾Ծ䘪ᒵ㔮᜽ȡౕहႥᅇ᱗‫ݝ‬ҳ⮱᭯ Ն喑᜾ԾᎫԸౌ㦄हႥౕ㕷Ђ䕁喑㕷‫ݺ‬ᮜ喑 㕷ᓄᒵᄵẚѩ⮱喑‫ڣ‬ᄓ喑䘪̺ᒵᄵẚȡ᜾Ծ ᎫԸౕह̭Ꮤ೻ጯ喑㺸䲏㜗♣็̭ψȡౕ⡉ ᘠहႥ⩇叩ὐၽγȡ♣ᒹ喑㿗䊤‫ڣ‬ЃहႥȡ ⌤ᓄສ⮱喑⌤ᓄ̺ສ⮱喑ぶぶȡ὆⏃̺̭喑 㻭吋Ό̺̭ȡ 䕆ѺहႥ䌌᜾̭ὐ喑䗐᭯Ⴅ㓿᜽㍫͓̺ ᔻ叩⤳ᘠȡԸၽ倅喑᝭Вㅰ⤰កᓄᒵ᭜γ ᓄȡѳմຯ̺᭜ᄵẚកㅰ⤰喑កᓄສᄓ䯈̷ ᵦ᱙↿⩕㮂喑ᝃ㔲䊤ࣺ҉⩕ȡ㉽᳉喑⮱ⷧ䊤 γࣺ҉⩕ȡЃ↿㔰̷๔Ⴅ喑⪣‫ࣨڢ‬γȡ‫ڣ‬ᄓ ⪣‫ڢ‬᱗ᓲ̺᭜̭᷊䌜喑᜾䗐᭯ᰶᎫԸ⪣‫⮱ڢ‬ हႥ喑㔰䏺ᵎ⮱喑᣽᎟⮱喑⤫ౕ䖱᎟㦄喑䕆 ᐊΌ᎟‫ݝ‬γ✌䪤ȡ Ѓҳ͸ᒹ喑᜾Ծ䘪ѩͻर侇喑℁В‫ݺ‬ᰡ ⭓ȡԿ᭜็γ᜽⛌喑็γ⏱ᵾȡ ᜾Ծ㕷ᓋ‫ݺ‬喑ധ᱙̷᭜㕷हႥȡ 䕆ѺहႥ㜗ౕ⺼ᐧᓋ᜻喑᱌䫀ఋҳఈ ⁎ȡ䕆⁎ఋҳ喑ᄵ䪭ࣨ⃺ᵎᜤ㜷ȡЃ㿗喑䘪 ↿γ喑ສ็䘪↿γ喑䂷᜽ᄼႥγȡЃ៺γ㽞 ็⚔❴ȡ䗐᭯⮱წ㜺喑᪆Ⴅὀ喑Ϳ΀⤰झ喑 ㅰ⤰᳣喑䘪⊵๞γȡ ‫ڣ‬ᄓ喑⊵๞᭜◧γᰡສ⮱ఋᛣȡ ᜾↿ᰶఋࣨⰸ䕻ȡ ‫ౕ⤫ݝ‬Ό↿ᰶȡ

㽅ᛣ䛹喑ӊ♣᭜㒻⮱ȡ䪶̷Ⱪ̭ᘠ喑䖱 㘪㖪‫ݝ‬䂭ᰥ㖟喑Вࣷ喑ᎫԸ㒻叄⮱ຠहႥ䑂 ጔ⮱䊝䌜⮱ὐၽȡ 㔮ፘ喑⪣♣㿗䊤γ㔮ፘȡ䗐᭯⮱㽞็㔮 ፘ็叩Ꭱ䑂喑℁᜾Ծ⤫ౕ䖱㺮Ꭱ䑂㽞็ȡ᜾ Ծౕ̭䊤喑Ꮣ䕻γ䗐叩็㒻ສ⮱ᬒၽȡ 䗐᭯喑᜾ԾᎫԸ䘪ᆙ᫩䴾⯛⮱ȡͿ΀ ⤰喑ㅰ⤰喑⩇㜠喑䱦䱯㝋ȡ๖ਗ喑ЃԾ㉯᫩ 㿗䊤γ䱦䱯㝋ȡ᜾Ծ⮱䗐ԸᎡА喑̰䰣ᎡА ⮱᜾Ծȡ᜾ᙌ㻧ᒵ̺ສᘼᕊ䊤ҳȡ᜾㿗喑䗐 ᭯喑᜾䖱ᒵ⭓喑᜾᝺̭⮫ι࡮᫑䖱̺‫ݝ‬喑⤫ ౕ䌠̺ᓄγȡᒵ㥪кγȡԿϺजᠬҳᜤ㜷ȡ 㿗䊤᜾Ծ౻ತ⮱ⅯႥ㋀₤ȡहႥ͸̭ 㿗喑ϧ⩌㋷㺮㮂ᅞ䗐叩Ꭻₒȡ᭜⮱喑ᅞ䗐叩 Ꭻₒȡᰶ䊝䕻ҳ⮱喑䌌̷⮱ȡᰶ⮱ᅞᅞₑ₏ ₒȡ㿗䊤ᎫԸႥ㓿‫ڣ‬ᄓ̺䡜⮱हႥȡౕ䘶 ̸喑ᰶ⮱‫ږ‬Ը႖ၽ喑ᒵ㉜ȡ䕻ᓄᒵ㉜ȡ ᜾㿗喑๔უ‫ڣ‬ᄓ䘪ᒵ㉜ȡ䘪ᰶ̺ह⮱ ㉜ȡ ᘠ̭ᘠ喑‫ڣ‬ᄓ喑≨㦄ज̺ᅞ᭜ऄ㉜ȡ ᰶ᭯喑⾮♣ᙌ㻧̭ܴ䘪ᒵ↿ᘼᕊ喑⩇叩 䘪↿ᘼᕊȡ᜾Ծ⍫⍫஖஖喑ກ∏㦄喑㚓ၽ丈 䕌䕸䑶㦄喑ౕᔆ⩇叩এ喤䕆̭ܴࣵ↿ᰶᘼ 㓖喤䗐̭๖喑䪸䏷̸̭Ըಎ⮱᭯Ն喑⾮♣᧋ 㺸̭Ըϑ䕇θᩲ喑䗐Ը⩤ၽᅞ䗐叩̭ࠂ̺ࠂ ౝ䏧ౕ䌜͚䫀喑㚓㶸̸䲏̭▅僛㵭喑ϑ䂓⮱ 䏷丈䕌伈ҳ喑᧋ϧ⮱‫⼌ܧ‬䏷थᾌ᝸䋠♎ᣗౝ 〆ౕ᫮䖷ȡ䗐̭‫ݨ‬᜾⾮♣ᘠ喑ϧ᭜็叩⍧ ᄼȡ ᜾⮱ᕊ㋚ᰶψίγȡ⇬㦄ᜤ㜷⮱ᕊ䌜喑 ᅲ♣៽䕟㘎हȡ ᜾ԾᎫԸ喑䌌䗐ѺहႥ̭̭ᤎ᝸喑Ѓࣨ 䋂▘䏷喑⭓⭓⮱䏘ᒞ䦪䕟‫⼌ܧ‬䏷ȡ᜾̺ⴒ䖀 ̸̭Ը࡮̰Ꭱ喑᜾Ծ䖱㘪̺㘪Ⱕ㖇喑‫Ⱕں‬㖇 ⮱᭯Ն喑᜾Ծᰰ䂷᜽⩇叩ὐၽ喤


41

á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;

Í&#x161;㢤ੳŕľ&#x17E;á??༡â?ľáą&#x152;$)*/"5*.&4"%7&35*4&.&/5

*H]RFKWË&#x2013;VSHFLDOLWHLWHQIULWXXUNRNV ć&#x2039;&#x203A;诡沚é&#x201D;&#x2026;ĺ¸&#x2C6;ĺ&#x201A;&#x2026; )81&7,(206&+5,-9,1*ă&#x2122;źŐ˝äą&#x20AC;ä&#x2DC; Ń?ä˝&#x20AC;ŕĄ?ă&#x201C;&#x2014;ŕ§&#x2DC;á?¸â&#x153;Šä&#x2C6;łá?¸á&#x2C6;żá°Śâ&#x2021;żŕŞ&#x2DC;Ë&#x2C6;ă Łá&#x2030; Đ°á&#x2019;¤Ô&#x2022;Đşá?&#x2022;Ö&#x152;ă&#x201C;żĺ&#x201A;źÇ&#x201E;፾䎯਴á&#x201D;żâ&#x153;Šäž&#x161;Ë&#x2C6;â?žâ&#x203A;&#x201A;â&#x153;Šâ&#x203A;¨Ç&#x201E; ާᴚă˘&#x;ྭⲴŃ?á&#x201D;żâ&#x153;Šä&#x2C6;łâ¸&#x2022;ä&#x2021;śË&#x2C6;ŕ¨&#x2013;ŕ˝&#x2020;ä´°ăžąá´šă˘&#x;ྭⲴă¨&#x152;૱ä&#x2021;Žä&#x2021;&#x2018;৺ä?&#x2DC;ä&#x;żă&#x2021;&#x2018;⨜ᢰă&#x153;­Ç&#x201E;á?&#x2022;ä?´ŃŞăŚ§â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;Źä˝&#x20AC; äž&#x17E;༿Ő&#x160;&$2ă&#x2026;šă&#x201C;&#x2014;Ç&#x201E;ä˝&#x20AC;äžśŕ¨&#x;ชä&#x2021;?Ç&#x201E;á?&#x2022;Ö&#x152;á°Śä°¤Ë&#x2013;áĄ&#x2020;ŕ­śä&#x2021;&#x17E;á°Śä°¤6SHFLDOLWHLWHQ )ULWXXUNRNV09YRRUXXUSHUZHHN 9RRUKHWEHUHLGHQHQNODDUPDNHQYDQË&#x201E;YRRUHQKRRIGË&#x2026;JHUHFKWHQGLHJHEDNNHQ JHIULWXXUGHQJHURRVWHUGPRHWHQZRUGHQ9HUGHUPRHWGHNRNEHUHLGLQJHQ XLWYRHUHQEHZDNHQHQFRQWUROHUHQRSNZDOLWHLW7HYHQVGLHQWPHQGHZHUNRPJH YLQJVFKRRQWHKRXGHQ2SOHLGLQJVPRJHOLMNKHGHQDDQZH]LJ6DODULVFRQIRUP +RUHFD&$2:HUNWLMGHQRILQRYHUOHJ

Onderstaande werkgevers zoeken per direct specialiteiten frituurkoks: (ten minste 2 arbeidsplaatsen beschikbaar per werkgever) ä¸&#x2039;é?˘čż&#x2122;äş&#x203A;é¤?éŚ&#x2020;ć&#x2039;&#x203A;诡沚é&#x201D;&#x2026;ĺ¸&#x2C6;ĺ&#x201A;&#x2026;(ć&#x153;&#x20AC;ĺ°&#x2018;2个ĺ¸&#x2C6;ĺ&#x201A;&#x2026;ďź&#x2030; (Zie kader specialiteiten frituurskoks voor een uitgebreide functie-omschrijving) äş&#x2020;解ĺ&#x17D;¨ĺ¸&#x2C6;č &#x152;ä˝?诡ç&#x153;&#x2039;ä¸&#x160;é?˘ç&#x161;&#x201E;ĺ&#x17D;¨ĺ¸&#x2C6;č &#x152;ä¸&#x161;é&#x2DC;?čż° Naam restaurant Adres Postcode Plaats é¤?éŚ&#x2020;ĺ??ĺ­&#x2014; ĺ&#x153;°ĺ?&#x20AC; é&#x201A;Žçź&#x2013; ĺ&#x;&#x17D;ĺ¸&#x201A; New King Zeedijk 115 - 117 1012 AV Amsterdam De Gouden Lelie Rijksstraatweg 189 - 191 2024 DE Haarlem De Pauw Deurningerstraat 217 7522 CB Enschede Peking Nunspeet Harderwijkerweg 7 8071 EM Nunspeet Ume Markendaalseweg 64 4811 KC Breda Ip's Garden Nieuwe Tielseweg 191 - 193 4006 BH Tiel De Rozentuin Deventerweg 40 7214 DH Epse Kwun Wah Osdorper Ban 30 1068 MH Amsterdam Tong Ah Groenmarkt 27 29 7201HW Zutphen Wok De Lange Muur Wijenweg 101 6446AJ Brunssum Lei Ping Burg. Backxlaan 370 7711AL Nieuwleusen Oriental Delight Pastoor Vranckenlaan 112 5953CS Reuver Mekong Kerkplein 11 8325BN Vollenhove Shanghai Drossaard 2 5403ET Uden Tong Ah Park 45 5671GB Nuenen Nieuw Lotus Nieuwe 's Gravelandseweg 1n 1405HH Bussum Kota Radja Tolbertstraat 10 9351BG Leek Lotus Hoefken 3 4273XN Hank Shi Woo Veenderweg 115 6713AD Ede Lucky City Markenburg 149-151 2135DX Hoofddorp Rose Garden Schoolstraat 1 9981 AL Uithuizen Kota Radja Raadhuisstraat50 - 52 2101 HH Heemstede Golden City Edeseweg 19 6721JN Bennekom Shanghai Garden Kleveringsweg 11 2616 LZ Delft Sushi Zhu P. Zeemanstraat 47 3331 ER Zwijndrecht Kang Wah Het Hoekstuk11 1852 KX Heiloo De Sluis Gaarde De Sluis 36 - 37 3972 CW Driebergen - Rijsenburg Kota Radja Eibergsestraat 68 7481 HM Haaksbergen Wok Plaza Kleine Oever 10 - 12 7941 BK Meppel Hu Bin Strandboulevard Oost 14 3841 AB Harderwijk Golden City Groningenlaan 91 9642 EH Veendam Wan Sing Julianastraat 50 6851 KL Huissen Azie F.B. Deurvorststraat 19 7071 BE Ulft Mee Ling Irisstraat 1 - 3 2981 BN Ridderkerk Peking Henseniusplein11 5801 BB Venray Kota Radja Markt 24 4531 EP Terneuzen New Hong Kong City Leidseweg 338 2253 JM Voorschoten Molenzicht Diekendaal 23 6598 AG Heijen Shanghai Garden Kleveringsweg 11 2616 LZ Delft Lin Wah Eerstestationsstraat 101 2712 HE Zoetermeer Mei's Wok Oude Bredaseweg 2 A 4872 AE Etten-Leur Kaishu Jodenstraat 26 6211 ER Maastricht De Mangerie Diependaalselaan 490 - 494 1215 KM Hilversum Sushi Zhu P. Zeemanstraat 47 3331 ER Zwijndrecht De Mandarijn Bentinckstraat 79 7572 XN Oldenzaal Kim On Nieuweweg 60 3765 GE Soest Lin Wah Eerstestationsstraat 101 2712 HE Zoetermeer Mei's Wok Oude Bredaseweg 2 A 4872 AE Etten-Leur Kaishu Jodenstraat 26 6211 ER Maastricht De Mangerie Diependaalselaan 490 - 494 1215 KM Hilversum Sushi Zhu P. Zeemanstraat 47 3331 ER Zwijndrecht Pom Lai Rijksweg 5-7 6085AA Horn Wing Wah Castricumplein 45 2547JA Den Haag Wok Inn Poort van Veghel 4902 5466SB Veghel Ni Hao Hessenweg 60 7722SH Dalfsen Asian Palace Steenstraat 55 2312BV Leiden Pom Lai Raadhuisplein 5 5121JX Rijen Nieuw China Kerkewijk 54 - 54 B 3901 EJ Veenendaal China Velveweg 67 7533XE Enschede New Lucky Hong Belfort 7 1315VA Almere Lin's Plesmanlaan 178 2497CC Den Haag China Garden Emmastraat 8 5721HB Asten Azie Noordkade 112 9203CH Drachten Mandarin Rijksweg Noord 42 6162AK Geleen Yami Yami Kade 31 4703GA Roosendaal Ni Hao Molenweg 69 3181AT Rozenburg ZH De Gouden Lelie Rijksstraatweg 189-191 2024DE Haarlem Sin Jah Schrans 103-111 8932NC Leeuwarden Fuji Yama Amersfoortsestraat 10 3821CB Amersfoort Wok de Hoven Kanonsdijk 96-98 7205AE Zutphen Wokpaleis Friesland Rijksstraatweg 17 9256XD Ryptsjerk Long Sing T Rond 3 4285 DE Woudrichem Boeddha Kaldenkerkerweg 54 5913AG Venlo Bommel Wok Steenweg 2 5301HL Zaltbommel Pom Lai Molenstraat 34 4881CS Zundert Treasure Sluiskade 2-10 1357NX Almere China City Pannekoekendijk 6 7887EW Erica Happy Garden Nijverdalsestraat 52 7642AE Wierden Sha Tin Molecatenlaan 12 7339LM Ugchelen Hu's Garden Oldenzaalsestraat 266 7523AG Enschede New Beijing Brink 7 9481BE Vries Huang Ying Het Hoekje 38 7913BD Hollandscheveld Sun Xing Guang Zuidstraat 105-107 4361AH Westkapelle Vathorst Cruquius 69 3825MJ Amersfoort De Draak Amsterdamstraat 24-26 2032PP Haarlem Brokaathof Van Eesterenplein 20 3315KS Dordrecht Yokohama Stationsplein 11 5611AB Eindhoven Easy Wok Go Vestdijk 3 5611CA Eindhoven De Lange Muur Wijenweg 101 6446AJ Brunssum Hui Mao Rijksweg 3 7984NB Dieverbrug De Lange Muur Sixlaan 22 2182AB Hillegom Garden of Asia Voorstreek 51 8911 JJ Leeuwarden Antiek China Heereweg 30 B 1871 EJ Schoorl Misato Pancratiusplein 37 - 38 6411 JZ Heerlen

Telefoon ç&#x201D;ľčŻ? 0206252180 0235251453 0534336480 0341251589 0765222004 0344626935 0575494885 0206190141 0575519370 0455232023 0529485447 0774746569 0527241986 0413266796 0402833774 0356921021 0594514208 0162403888 0318613418 0235628257 0595432688 0235284413 0318415332 0152158800 0786128777 0725335047 0343517204 0535721553 0522245119 0341419109 0598626308 0263275480 0315640228 0180433328 0478584184 0115694078 0715763078 0485532480 0152158800 0793167618 0611111005 0433250300 0356720784 0786128777 0541519057 0356024631 0793167618 0611111005 0433250300 0356720784 0786128777 0475581259 0703236626 0413369308 0529471297 0715131851 0161223874 0318512067 0534345977 0365303762 0704159601 0493694709 0512517979 0464758330 0165554422 0181213666 0235251453 058-2890990 0332580218 0575519903 0511432222 0183307333 0773520740 0418512517 0765973539 0365317580 0591303385 0546575872 0555425530 0534333678 0592868438 0528343758 0118572135 0334332178 0235354800 0786212101 0402465591 0402960025 0455232023 0521593030 0252517270 0582126527 0725092928 0455712228

Onderstaande werkgevers zoeken per direct specialiteiten frituurkoks: (ten minste 2 arbeidsplaatsen beschikbaar per werkgever) ä¸&#x2039;é?˘čż&#x2122;äş&#x203A;é¤?éŚ&#x2020;ć&#x2039;&#x203A;诡沚é&#x201D;&#x2026;ĺ¸&#x2C6;ĺ&#x201A;&#x2026;(ć&#x153;&#x20AC;ĺ°&#x2018;2个ĺ¸&#x2C6;ĺ&#x201A;&#x2026;ďź&#x2030; (Zie kader specialiteiten frituurskoks voor een uitgebreide functie-omschrijving) äş&#x2020;解ĺ&#x17D;¨ĺ¸&#x2C6;č &#x152;ä˝?诡ç&#x153;&#x2039;ä¸&#x160;é?˘ç&#x161;&#x201E;ĺ&#x17D;¨ĺ¸&#x2C6;č &#x152;ä¸&#x161;é&#x2DC;?čż° Naam restaurant Adres Postcode Plaats é¤?éŚ&#x2020;ĺ??ĺ­&#x2014; ĺ&#x153;°ĺ?&#x20AC; é&#x201A;Žçź&#x2013; ĺ&#x;&#x17D;ĺ¸&#x201A;

Telefoon ç&#x201D;ľčŻ?

Golden City Wok Centre Hua Ling Wok Plaza Peking Het Verre Oosten Peking De Marco Polo Oriental Garden Lin Wah Panda Paal 11 Shanghai Garden De Mandarijn Kim On Fong Shou Rose Garden Li's Garden Kota Radja Lelie Garden Sheng Li Mr. Wok Rotterdam Kam Yin Oriental Delight Hong Fong Boss Royal Plaza Azie Oriental City De Chinese Muur Long Sing Gooische Wok Mei Garden De Chinese Muur Ichi Rose Garden Evergr. De Lange Muur De Lange Muur Sushi Zhu De Mandarijn China Delight Sushi Zhu De Chinese Muur Shufu State Woo Ping Merry Gold De Mandarijn Kwun Wah Azie Ocean Tong Ah Peking Hong Fong Peking City Dragon City New Lotus Ni Hao De Zomertuin Tin Sing Azie Hu Bin International Atlantis Shufu Bar Nieuw Sin Guang Golden Wokpaleis Sea Palace De Chinese Muur Shintori De Chinese Muur Oriental Delight Crystal Wok Canton Oriental Sissling Wok Park China Danny Leung De Wok Ni Hao Lotus Nieuw Azie Nieuw Azie Golden Garden Palace Palace Royal Palace Sushi Zhu De Chinese Muur Shufu State Woo Ping Merry Gold Kota Radja Ming Ming Misato Peking Lotus De Kersenbloesem Royal Palace De Chinese Muur Golden House Augi Boss Ni-Hau Nieuw Kam San Hoo Wah China Garden Mandarin Shintori Tong Ah New King Golden House Golden Garden Wiro Wok Oriental China Garden China Wok Nieuwkuijk De Mandarijn King's Wok Wok Stadion

0355258860 0555767299 0345553593 0570626886 0355413953 0455411416 0341251589 0115694078 0118551122 0793167618 0578691281 0365236655 0152158800 0541519057 0356024631 0703211857 0104386838 0181316690 0255513636 0297282316 0555425692 0104794800 0206253115 0591642340 0599587333 0299423748 0655815640 0341356459 0534328586 0543516493 0475324082 0355256646 0495632020 0765714131 0306913137 0187482383 0548364849 0548364849 0786128777 0541519057 0243239321 0786128777 0172475787 0505494505 0616814311 0505019084 0541519057 0206190141 0168323011 0181310435 0346786788 0523681393 0599587333 0115451130 0416650148 0246750508 0522472316 0475565411 0164603262 0251226500 0341419109 0575518779 0628836627 0503110989 0505427011 0512370909 0206264777 0517415767 0622966387 0416372129 0598398545 0756318998 0756156736 0616387979 0204529290 0104764478 0578615278 0227544218 0341560466 0341252829 0464514309 0222712718 0222712718 0229238634 0229572154 0229572154 0541533225 0786128777 0172475787 0505494505 0616814311 0505019084 0553668345 0306376075 0645772349 0341251589 0503094104 0575561734 0152577473 0547382888 0786153136 0104773388 0299423748 0181213666 0714024085 0228513140 0524551515 0172574218 0736900200 0114311905 0206252180 0786153136 0229238634 0402119900 0497572164 0356014155 0735115528 0243229686 0742596259 0384525683

Oostermeent Zuid 23 Brinklaan 32 Lopikerweg Oost 1a Lindeboomsweg 1b Stationsweg 39 Bautscherweg 39-41 Harderwijkerweg 7 Axelstraat 174 Schuttestraat 10-12 Eerste Stationsstraat 101 Zwolseweg 75 Strandweg 11 Kleveringsweg 11 Bentinckstraat 79 Nieuweweg 60 Leyweg 533 GA Soetemanweg 83 Rijksstraatweg 83 Lange Nieuwstraat 425 Molmlaan 12 13 Aluminiumweg 56a Puck van Heelstraat 155 Warmoestraat 6 Boslaan 138 Rutenbrockerweg 5 Purmerenderweg 167 Denekamperstraat 72 Dorpsstraat 58 Haaksbergerstraat 596 Groenloseweg 90 K. Doormanplein 19 Plein 2000 7a Mgr. Kreyelmansstraat 39 Oosterhoutseweg 69 Slotlaan 269 Lijsterbesweg 86 Deventerweg 61 Deventerweg 61 P. Zeemanstraat 47 Bentinckstraat 79 Hertogstraat 31 - 35 P. Zeemanstraat 47 Van Nesstraat 3 Noorddijkerweg 31 Diefsteeg 13 - 15 Heerestraat 49 Bentinckstraat 79 Osdorper Ban 30 Zuidhaven 33 Stuytse Hoeck 65-67 Gooilandseweg 3 Coevorderweg 49 Rutenbrockerweg 5 Markt 17 Hoogeinde 7 Hadrianussingel 42 Westerstraat 52 Margarethastraat 5 Antwerpsestraat 61 Zeestraat 22 Strandboulevard Oost 14 Warnsveldseweg 61-63 Hollandweg 6 8 Grote Markt 56a Pop Dijkemaweg 2 Kommisjewei 123 Oosterdokskade 8 Voorstraat 22 Sint Jansstraat 10-12 Grotestraat 266 Hoofdstraat 21 Dam 62 Molenwerf 4 Hoofdstraat 59 Tafelbergweg 2 A Vierhavensstraat 79 Hoofdstraat 132 - 134 Nieuwstraat 64 Burgemeester Langmanstraat 41 Harderwijkerweg 85 Tudderenderweg 74 Groeneplaats 12 Groeneplaats 12 Grote Beer 4 Dorpsstraat 57 Dorpsstraat 57 Denekamperstraat 72 P. Zeemanstraat 47 Van Nesstraat 3 Noorddijkerweg 31 Diefsteeg 13 - 15 Heerestraat 49 Deventerstraat 118 Het Rond 130 Pancratiusplein 37 Harderwijkerweg 7 Boterdijk 2 Arnhemsestraat 121 Minervaweg 4 - 8 Dorpsstraat 89 Veerpromenade 3 1e Middellandstraat 100 B Purmerenderweg 167 Molenweg 69 Hoorneslaan 201 - 203 De Middend 90 A Hoofdstraat 42 A Dorpsstraat 117 Sint Jansstraat 10 - 12 Dubbele Poort 11 Zeedijk 115 - 117 Veerpromenade 3 Grote Beer 4 St Wirostraat 2 Broekstraat 51 Burgemeester Grothestraat 38 Nieuwkuijksestraat 75 Tooropstraat 47 Haaksbergerstraat 166 Stadionplein 2

1274ST 7311LB 3411JA 7433BH 3743EM 6418EJ 8071EM 4237AS 4371AD 2712HE 8181AC 3891AD 2616 LZ 7572 XN 3765 GE 2545GG 3195TC 3222KB 1971GD 3648XK 7334AH 3077MG 1012JD 7822EP 9561NT 1461DJ 7577PB 3881BE 7545GE 7101AK 6045ED 1271KK 6031BN 4847DA 3701GG 3241BM 7451BX 7451BX 3331 ER 7572 XN 6511 RV 3331 ER 2404 AV 9734 AS 2311 TS 9301 AE 7572 XN 1068MH 4761CR 3224HA 1381HR 7776AD 9561NT 4551BK 5142GA 6642AJ 7963BD 6014AC 4645BC 1941AP 3841 AB 7204 BB 6843 VP 9712 HV 9731BE 9218PE 1011E 8861BK 5211DL 5151BS 9601EA 1506BG 1541WR 6461CN 1105 BN 3029 BB 8162 AP 1671 BG 3851 NN 8071 EN 6137 CG 1791 CC 1791 CC 1622 ES 1688 CC 1688 CC 7577 PB 3331 ER 2404 AV 9734 AS 2311 TS 9301 AE 7321 CC 3995 DP 6411JZ 8071EM 9765EA 6974AH 2624 BZ 7468 CG 3351 HM 3021 BG 1461 DJ 3181 AT 2221 CP 1611 KT 7751 GD 2421 AX 5211 DL 4561 BJ 1012 AV 3351 HM 1622 ES 5643 MZ 5571 KJ 3761 CN 5253 AD 6521 NH 7554 PB 8025 CP

Huizen Apeldoorn Lopik Schalkhaar Baarn Heerlen Nunspeet Terneuzen Koudekerke Zoetermeer Heerde Zeewolde Delft Oldenzaal Soest Den Haag Pernis Rotterdam Hellevoetsluis Ijmuiden Wilnis Apeldoorn Rotterdam Amsterdam Emmen Ter Apel Zuidoostbeemster Oldenzaal Putten Enschede Winterswijk Roermond Huizen Nederweert Teteringen Zeist Middelharnis Holten Holten Zwijndrecht Oldenzaal Nijmegen Zwijndrecht Alphen aan den Rijn Groningen Leiden Roden Oldenzaal Amsterdam Zevenbergen Hellevoetsluis Weesp Slagharen Ter Apel Sas van Gent Waalwijk Beuningen Ruinen Ittervoort Putte Beverwijk Harderwijk Zutphen Arnhem Groningen Groningen Opeinde Amsterdam Harlingen Den Bosch Drunen Hoogezand Zaandam Koog ad Zaan Kerkrade Amsterdam Zuidoost Rotterdam Epe Medemblik Ermelo Nunspeet Sittard Den Burg Den Burg Hoorn Nibbixwoud Nibbixwoud Oldenzaal Zwijndrecht Alphen aan den Rijn Groningen Leiden Roden Apeldoorn Houten Heerlen Nunspeet Paterswolde Leuvenheim Delft Enter Papendrecht Rotterdam Zuidoostbeemster Rozenburg Katwijk Bovenkarspel Dalen Nieuwkoop s-Hertogenbosch Hulst Amsterdam Papendrecht Hoorn Eindhoven Bergeijk Soest Nieuwkuijk Nijmegen Hengelo Zwolle

*H]RFKWË&#x2013;VSHFLDOLWHLWHQ6RXVFKHI ć&#x2039;&#x203A;诡äş&#x152;ĺ&#x17D;¨ĺ¸&#x2C6;ĺ&#x201A;&#x2026;


Ď&#x203A;ŕł&#x2030;

௸ྡྷ

China Times

Gevraagd ϡá&#x153;¸Ď&#x2030;á&#x160;&#x201E;Ö&#x2122;á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;ă &#x2122;áą&#x152;

â&#x20AC;ŤÚŚâ&#x20AC;Źŕş?; ÎłŕŞźË ŕ˛śŕş˝â&#x20AC;ŤŢ Úąâ&#x20AC;Ź3125Ń?2ÍĄ2Í&#x;Ě?ŕ˝&#x192;Ôźá&#x17E;?Ä&#x201E;ŕąťĚ?໰౵кΪѣË&#x2DC;Ń?Ň&#x192;͡â&#x20AC;ŤŢ?â&#x20AC;Źá&#x2122;ąĎŚá&#x160;&#x203A;â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;ŹÄ&#x201E; â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źá&#x2C6;&#x2C6;ŕź&#x2013;ŕąťĚ?á&#x2026;Žŕ˘&#x2039;6Ń?Ě&#x2013;Î&#x17E;ͽόá&#x160;&#x203A;Ň&#x2039;ϤÎ&#x2122;Ä&#x201E;

Ě&#x161;ŕ˝&#x201A;ढ़ŕ°&#x2C6;Đşá&#x201E;ŹÖ?â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;ŕąľâ&#x20AC;ŤÍ&#x2022;ٸâ&#x20AC;Ź Đ&#x2018;ŕś&#x20AC;Ë&#x2DC;ŕ­§á?ˇâ&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x161;ŕąľŕŤ&#x17E;ŕş˝Ű&#x17E;ŕąťŕŞ&#x161;̳Ό

࿪ŕž&#x2013;; ŕš&#x2021;ŕ§&#x152;;

020-620 27 78 020-638 73 28

ŕ¸&#x17D;á&#x2030;?;!info@asianchefs.nl ᨯӏ;!www.asianchefs.nl ĐłÓŹ;!Slotermeerlaan 69-C10,1064 HA Amsterdam

ܟⲾŃ&#x17D;ન

Winkelpand,A1 locatie Ńşă&#x2019;&#x203A;Ň ŕą?ŕą­

ܟⲾŃ&#x17D;ન

Winkelpand,A1 locatie Ńşă&#x2019;&#x203A;Ň ŕą?ŕą­

Veestraat 45 HELMOND �⽺Oppervlakte: 185m2

Vrijstaat 28 EINDHOVEN �⽺Oppervlakte: 180m2

â&#x192;źá&#x17D;Ąâź&#x152;ä&#x203A;žĚşŕĽ&#x2DC;⟲Huurprijs per jaar excl. BTW: Ä?55.000,-

â&#x192;źá&#x17D;Ąâź&#x152;ä&#x203A;žĚşŕĽ&#x2DC;⟲Huurprijs per jaar excl. BTW: Ä?65.000,-

 /-&O /-&OĘ&#x201D;Ň&#x2039;Ϥ๝Ě?â&#x20AC;ŤŘźâ&#x20AC;Źŕ´&#x2021; Ę&#x201D;ŕ¤&#x203A;लá&#x20AC;Ľá&#x192;¸ Ę&#x201D;ŕ¤&#x203A;á&#x203A;łÖ˝ŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;ŕľşŕ´&#x2021;ଣá??á&#x2DC;Şá&#x2122;&#x2039; Ę&#x201D;੼ԫŕ°&#x2122;ŕŻ&#x160;Ď&#x201D; Ę&#x201D;á&#x152;ŻĎ லຽâ&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;Źá&#x2013;źĚ?ŇŻâ&#x20AC;ŤŕŚťŘ§â&#x20AC;Ź Ę&#x201D;ԸྤŕŻ&#x160;Ď&#x201D; Ę&#x201D;ŕąťĚ?Đ´ŕ°&#x2C6;6Ń?ĎŚá&#x160;&#x203A;Ď&#x2013;Ëłâ&#x20AC;ŤŕŚťŘ§â&#x20AC;Ź Ę&#x201D;Һࡹá?&#x2122;ŕž&#x2122;

Basiskok/frituurkok voor 38uur per week met koksdiploma niveau 4, met minimaal 1 jaar werker varing, kan zelfstandig werken, bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde Chinese gerechten.De kok heeft een goede kennis van Chinese gerechten, verder moet de kok bereidingen uitvoeren, salaris is conform de Horeca CAO, functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg. Contactpersoon: Mevrouw Zhang Tel: 010-2840584 Doormanstraat 18,2901AJ, Capelle a/d ijssel 

á&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ń&#x17D;᥹ĥ

ѺፊWBMLFOTXBBSE ŕš&#x192;ä&#x2C6;?

Ӎհ฾৤Î&#x203A;ŕĄ?

Ѻፊ㢤ă­&#x161;ŕĄ&#x201E;ä&#x2DC;&#x2022; âŠ&#x152;á&#x2DC;źâž&#x2013;á&#x192;&#x2021; á˝&#x20AC;̡ᰜџá&#x192;Łĺ&#x2013;&#x2018;á°śá&#x2DC;źăż¸ä°¨

ŕą?âŠ?â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľá&#x152;&#x;á°śŕ¤&#x153;⎊á&#x2020;&#x201A;â&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;Źä&#x2DC;śĚŽá&#x2026;¸ŕą&#x152;ŕą? ຯᰜ̎â&#x20AC;ˇĎ§Î¸ Ě­á&#x2019;¸ŕ¤&#x153;Đ&#x2019;ाŇ&#x2030;⎊á&#x2020;&#x201A;

â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨áŁ&#x2019;á?¸ á?&#x201E;ä &#x2014;ä&#x2022;?Ńźá&#x192;Łá?Źâ&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Ź  ŕ¤&#x153;Đ&#x2019;ä&#x2C6;?á˝&#x20AC;̡â&#x20AC;Ťâź&#x152;ܧâ&#x20AC;Ź á?&#x201E;ä &#x2014;,MFF!IPUNBJMDPN

 áąťá&#x2013;Śŕ°¨ŰšŃ&#x17D;᥹

â&#x20AC;ŤÜ&#x2DC;â&#x20AC;ŹĎ&#x2026;Ń&#x17D;᥹

Restaurant Golden Dragon te Capelle a/d ijssel Р䝤߹ă&#x2039;Žá&#x2019;Žá?żâ&#x203A;?ä&#x201A;&#x201C;á?żâ&#x2020;Łä&#x2DC;&#x2026;á&#x2021;Łá°&#x2013;â&#x20AC;ŤŮ­Ý&#x2039;â&#x20AC;Ź ă&#x2039;Žá­&#x203A;á?ĽŕŚ&#x17E;á&#x2018;&#x2C6;á&#x17D;šÔ°ă?§ĺ&#x20AC;ŤÇ&#x201E;áŞ&#x2122;ä­&#x2039;ŕ§&#x2DC;á&#x201C;Ł â&#x203A;?äşžË&#x2C6;â&#x153;˘â&#x2122;Śâ&#x203A;?â&#x161;&#x152;Ç&#x201E;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źáł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;Đ á&#x201C;Łâ&#x203A;?ä&#x201A;&#x201C; âśšä&#x201E;ŹË&#x2C6;â§&#x161;ä&#x201A;ŞË&#x2C6;ŕŚ&#x17E;㌰ŕŞ&#x2022;ä&#x20AC; ăż&#x153;Ç&#x201E;á&#x17D;šä&#x160;&#x203A;áŁ?䝤äť&#x2020; नὠ&$2Ç&#x201E;

Ń´á?˛ŕłżŕĄ?Ń&#x17D;᥹ĥŃ&#x17D;ĥ᥹

᢯ä&#x201A;&#x;ाŇ&#x2030;ϧâ&#x2122;&#x17D;䴾᧎ᰜäť&#x2020;â?&#x153;ä?&#x2DC;ĐŞä śÎ&#x152;ŕ¤&#x153;Đ&#x2019; â&#x2122;&#x17D;á&#x2DC;źâ&#x20AC;Ť੼ٺâ&#x20AC;Ź

Ĺ&#x2022;Ĺ°Ĺąá&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ń&#x17D;ŕ­ľ

ăĽ&#x2122;ϧŕ¤?#BSOFWFME ä&#x201C;žá&#x152;ŹÍ&#x161;á&#x201C;°ŕŚš)4â&#x2013;&#x2DC;ä?ˇă&#x20AC;&#x2020; ä&#x201C;ž-FJEFOä&#x201C;žŕŠłáş&#x161;७ ă&#x2C6;˛ä&#x201C;?ä&#x201C;?ă&#x;&#x17E;ŕ°żá?źĎ&#x2039;â&#x2030;&#x;丽äš&#x2022; ä&#x2022;?á&#x17D;Ąăˇ&#x2DC;ăž&#x201A;ä&#x2013;Ľâ&#x2014;§ŕĄ&#x201E;㢤ă­&#x161;â°Žâ&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;ŹĎ&#x2039;ä?şĺ&#x20AC;&#x2026;ă&#x2030;&#x2021;丽 á&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201C;°á&#x201E;źŕ¤°á?&#x201E;MVODISPPN á°śá?Źá? ⎹á?Źá ˝ä&#x2C6;? â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨Ö&#x2030;ä?ˇĺ&#x2013;&#x2018;ѝФä&#x2018;śä&#x192;&#x20AC; äš&#x2022;5PQŕ¤?âśž á&#x17D;Ąâ&#x2014;§ă&#x2020; â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Źáł&#x201E;Ő&#x2020;ä&#x2013;Ľá?&#x201E;ČĄá&#x17D;Ąä&#x2022;&#x;â&#x20AC;Ťâ&#x2030;&#x;â ˝Ú&#x2019;â&#x20AC;Źá­&#x152;ă&#x2030;&#x2021;ă&#x2019;ťä¸&#x152; Κϧŕ¤&#x153;Ö&#x2021;ĺ&#x2013;&#x2018;á°ľâŠ&#x152;á&#x2DC;ź ä&#x2C6;?â&#x20AC;ŤŘŚâ&#x20AC;ŹăĽ&#x2122;⠽ٰ 4BJTPOOJFSâŞ&#x2DC;â&#x20AC;ŤÚˇâ&#x20AC;ŹČĄ â&#x20AC;ŤŘŚâ&#x20AC;ŹáľŠä˛?ä&#x201A;? ăĽ&#x2122;ăĽ&#x2122;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹŕŠ&#x203A; â&#x20AC;ŤŘŚâ&#x20AC;ŹáľŠŕ¤&#x153;ä&#x201A;? Ď&#x2018;ä&#x2022;&#x2021;ፌӏ á°śá&#x2DC;źăż¸ä°¨

 

á&#x2013;Śŕ°¨ŰšŃ&#x17D;᥹á&#x2013;Śŕ°¨ŰšŐłáŞ&#x161;Ń&#x17D;᥹

á&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ń&#x17D;᥹

#SFEBâ&#x20AC;ŤÚ&#x2013;â&#x20AC;Źä&#x2DC;&#x2022;ă&#x201D;Žă­ťáž&#x152;á?&#x201D;Ńş Ńşă&#x2019;&#x203A;ສ áŤ?ă¸&#x160;Ô&#x203A; ϧŕ¤?á&#x192;ł 5FSSBTŃş â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨Ö&#x2030; ŕ°?ă&#x2018;§ÍźĎ§á?¸ŕŚšă&#x2014;&#x17D;á˛&#x17E;̺ा ä?ˇŕľĄ á˝&#x20AC;̡ᰜџá&#x192;Łŕ¤&#x153;âź&#x152; â&#x20AC;ŤâŹ&#x2C6;Ţ&#x;â&#x20AC;Źá&#x2022;&#x2019;ä&#x192;&#x20AC; ŕ¤&#x201C;㿸â&#x2013;żä¸˝á?&#x2DC;Ö˛

ѺΝ)FMNPOE á?Źâź&#x152; âŠ&#x152;á&#x2DC;źĚ´॰ŕš&#x2021;

  

Ĺ&#x2026;ųŢŤŊžŌůŃ&#x17D;᥹ŕŚ&#x2122;â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;Źá?&#x153;

á&#x2013;ŚŰšŃ&#x17D;᥹

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153;

ă?Şä˛?⽺á&#x17D; ፌă&#x2020; ĺ&#x2013;&#x2018;❎ϧÖ&#x2030;ä?ˇŃşĺ&#x2013;&#x2018;ΚԸâ&#x17E;Śă&#x17E;&#x;ä&#x2122;żŕĽ&#x201D;ĺ&#x2013;&#x2018;á?&#x201D;Ńş  5FSSBTŃşĺ&#x2013;&#x2018;á˝&#x20AC;̡џá&#x192;Łá?Źá? ĺ&#x2013;&#x2018;á°ľâź&#x152;⠽ȥá&#x152;ŻŕľĄá&#x192;&#x2021;Ńşĺ&#x20AC;&#x2026;ኣ â&#x20AC;ŤŕŁˇÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹŕŠłâŠšĎ§ŕ¸&#x2DC;ȥϧ๴â&#x160;ľä&#x2021;¨â ˝ĺ&#x2013;&#x2018;ŕš&#x192;ä&#x2C6;?ČĄă˝&#x161;â&#x20AC;ŤŕĄŽ×&#x2020;â&#x20AC;Źä&#x2039; ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x17E;Śă&#x17E;&#x;äˇ&#x2022; ᾊă¸&#x160;Ô&#x203A;ČĄ ŕą?ĺ?&#x2039;ĺ&#x2013;&#x;/JFVXF/JFEPSQ ä°?"Ä&#x192;EBNâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źä&#x203A;šČĄá&#x17D;Ąâ&#x153;&#x152;áş&#x161;äľş ăĽ&#x2122;â ˝ â&#x192;źä&#x2022;&#x17E;ΚäŹ&#x2030;䪭 â&#x192;źá&#x17D;ĄĚśŕŚ&#x2022;äŹ&#x2030;䪭á?&#x201C;Ő´ČĄá°śá&#x2DC;źă&#x201D;˛ŕ˘ áŁ˝Ó&#x2C6;á&#x17D;Ąáż?ŕľ&#x17E;ăś&#x2022;ČĄ áą&#x2122;ϧŕ°?ŕ¤&#x201C;ᰶੳáş&#x161;θá&#x192;&#x2030;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2022;&#x2019;ä&#x192;&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x2020;XXXSFEDIJMMJOM

ä°¨ăž&#x17E;ĺ&#x2013;&#x;ä&#x2122;&#x161;â&#x2030;Ş

Đ¨Ö ŕ¨˘ŕŹ¨á&#x2039;&#x201A;Ń&#x17D;᥹á&#x2019;˛Ď´ŕĄ&#x2030;Ń&#x17D;ન

á&#x201C;Ąá&#x201C;˘Ń&#x17D;᥹ĥ

áą&#x2122;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľŕą&#x2022;â&#x201E; â&#x20AC;ŤÝ&#x2013;â&#x20AC;Źá­Ż ŕ°?ϧá?¸Ěşŕš?â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źä&#x192;&#x20AC; ѺΝ ѺΝ3PUUEBNŕ´?Đ âŠ&#x152;á&#x2DC;ź á&#x201A;śâ&#x17E;Śăś&#x2C6;áŽ&#x203A;਽ϧăś&#x201E;ă&#x2021;˘ă¤&#x2030;ä&#x2122;ż ä&#x201C;ž"Ä&#x192;EBN ŕą&#x2022;#FWFSXJKL â&#x160;¤â&#x17E;&#x2020;á&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201C;°ŕ¨˝Ď§ăś&#x201E;ĺ?°ä&#x203A;žŕą? -FVWFO㢤ăż&#x2039;७ á &#x2C6;ă&#x2013;&#x2026; 8JOLFM$FOUSVN Ď&#x2018;ä&#x2022;&#x2021; ̴̜ â&#x20AC;Ťâ&#x2039;&#x201C;Ý&#x2013;â&#x20AC;Źĺ&#x20AC;&#x2026; â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;ŹáŤ?㡲Ô&#x203A; ŕ°?Í&#x2030;ͨŕ¤&#x201C;ᰜࣞá&#x2020;&#x201A; âŁ?â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źä&#x192;&#x2013; â&#x192;˘ Ńşă&#x2019;&#x203A;Ň  ϧâ&#x2030;Žä&#x203A;źŕš&#x201D; ä­ąä&#x201C;žÖ&#x2030; á˝&#x20AC; ă&#x2019;ťä¸&#x152;ŕłť â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źä&#x192;&#x20AC; ä?ˇŃşŕš&#x2021; Ď&#x2018;ä&#x2022;&#x2021;ፌӏ ⎊á&#x2020;&#x201A;➧äŤ&#x20AC; â&#x203A;&#x152;á?¸TVTIJDIFGऺ ᰜџá&#x192;Ł âŠ&#x152;á&#x2DC;źâ˝ á&#x192;&#x2021; ፌӏ Ö&#x2030;ä?ˇâ&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨ ä˛&#x2039;ăż?ŕ Ź ŕą?ፌŕš&#x201D; ăŤ&#x153;á˛&#x17D;ŕ˘&#x192; â &#x201D; âŠ&#x152;á&#x2DC;źáŹ§ ŕą?ĺ?&#x2039;ສ 㺎â&#x2026;Żá?¸á&#x201D;&#x2DC;ä&#x2021;&#x2122;Шá&#x201C;°á&#x2018;¤ ŕ¤&#x153;äśąă?&#x201C;࣯㝯 Фᾊŕ¤&#x153;ੳä&#x192;&#x203A; á?? á?Łâ&#x20AC;Ťŕ§&#x192;Ú&#x17E;Ú&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x17D;á? ŕŚšá?Žá?­á°ś á&#x2DC;źăż¸ă&#x2013;&#x153;ÓŻ ᨍ á°śă&#x201D;Žă­ťáą§ âŠ&#x152;á&#x2DC;źŕşŞ ŕľśŘ&#x2018;ÓŤŐ°á&#x192;ąŐ˘  5BOKB Í&#x161;ă &#x17E; ŕ¤&#x201C;á &#x2C6;㿸â&#x2021;ŚäĄ¸ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x2013;żä¸&#x153;ä˛? ĺ&#x201A;&#x153;â&#x2020;Łá&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201C;°áˇ&#x160;ăŚ&#x201E;ऺ丽ä¸&#x;   tanja.tao@abcholland.com ăś&#x201E;á°śá&#x192;ŁáŹ§ä &#x2014; á?&#x201E;ä &#x2014; 5FS Gevraagd souschef(m/v) SBTF ⤍á&#x201E;¸â&#x2026;Żŕ¤ľŇ&#x2030;ŕš&#x2019;ŃĄá?&#x192; voor een Chinees restaurant Unit 1 (15m2) â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153;ÄĄ Ä?262.65/p.m HO-FA, Van der Hooplaan Ѻፊ[PFUFSNFFSÍ&#x161;丽äš&#x2022; ă&#x201D;˛á&#x17E;Źŕ ˛áŤŚ á?&#x192;â&#x20AC;Ťâź&#x152;ܧâ&#x20AC;Źá&#x201E;şä&#x2020;&#x17D; Restaurant + Ä?97.5/p.m (service kosten) 21-23, 1185 EV, Amstelveen tel. áŹ&#x2019;丽伢᲏ऺ 020-6419161,zoekt souschef (38u/ á&#x17D;Ąŕą´âŠ&#x152;á&#x2DC;źăĽ&#x2122; á˝&#x20AC;̡џá&#x192;Ł á&#x192;Łá?&#x201E;ä &#x2014;ŕš&#x201D;á&#x201E;ź N Unit 2 ( 16m2)  week) voor bereiden van Chinese N N gerechten. Relevant kokscer tificaat )PFL7BO)PMMBOE Ä?280.16/p.m + 104/p.m (service kosten) á?Źâź&#x152;â&#x17E;Śá&#x17D; ĺ&#x2013;&#x2018;á°śá&#x2022;&#x2019;θä&#x2018;śä&#x192;&#x20AC; plus 2 jaar werker varing of 3 jaar á°śă&#x153;ľä&#x2039;?㿸ä&#x2022;&#x152;ă&#x2013;&#x153;ÓŻ relevante werker varing in de profesUnit 3 ( 39m2) sionele keuken is prĂŠ. Salaris con

á&#x201C;Ąá&#x201C;˘ŕĄ¨áĄąÄĄ

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;Źá?&#x153;â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153; á°śá&#x2026;˛âŞ&#x2020;ŕš&#x201D;á?&#x2021;ĺ&#x2013;&#x2018;Κá?&#x2021; ส़á?&#x2DC;Ö˛ ä&#x201C;ž/JKLFSL

á°śá&#x2DC;źăż¸ä°¨ 

Ď&#x203A;á&#x201C;ĄŕŹ¨á&#x2039;&#x201A;ཱིá&#x152;¸ß&#x2020; Rotterdam Alexander

á &#x2C6;㿸ᰜă&#x2039;&#x20AC;äž&#x201E;á?&#x2021;á?&#x2DC;

 

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153; )FMNPOEá &#x2C6;㿸 â&#x203A;&#x152;á?¸â&#x2021;ŚäĄ¸ ࣡â&#x2013;żä¸&#x153;ä˛? 

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153;

२ĥá&#x20AC;&#x2019; %FMGUá&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201C;°ä´&#x20AC;丽 á°śá&#x2026;˛âŞ&#x2020;á?&#x2021;á?Źऺ á&#x17D;&#x2DC;丽ຠâŠ&#x152;ऺ

 

Chin.Ind.Restaurant CHINA

*H]RFKWË&#x2013;VSHFLDOLWHLWHQ IULWX XUNRNV᢯ä&#x2021;&#x2039;â&#x160;?äŤ&#x2122;á?&#x153;Ů&#x2122; Р䝤߹ă&#x2018;ťŕĽźá?&#x153;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;á?&#x153;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;â&#x2020;Łŕ¨ź Р䝤߹ă&#x2018;ťŕĽźá?&#x153;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;á?&#x153;ă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;ಯă&#x2018;ťá&#x;Ş ŕ§ ă&#x201E;?ă&#x2018;ťŇšĎ&#x17E;༟á?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;Ë&#x201E;áł&#x201D;ŕ˝&#x2018;á°&#x192;â&#x2020;ŠĎŽŕĽźá?&#x153;Ë&#x2026; Ë&#x2C6;ă&#x;&#x2021;á&#x2021;ĽĎ&#x201D;á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;á&#x17D;šÔ°ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E;áŞ&#x2122;ä­&#x201C;ŕ§&#x2DC;á&#x201C;Łâ&#x203A;? äźžË&#x2C6;â&#x153;˘â&#x2122;Śâ&#x203A;?â&#x161;&#x152;Ç&#x201E;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źáł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;Đ á&#x201C;Łâ&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;âśš ä&#x2020;&#x161;Ë&#x2C6;঺໪äł&#x201D;ă˝&#x2022;áł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;㌰ŕŞ&#x2022;ä&#x2020;&#x2019;ä&#x2026;ľŕŚ&#x17E;ä&#x2039;źä&#x17E;Ł ă&#x2026;ľâ§&#x161;áĄ&#x201D;ă&#x203A;&#x2018;Ç&#x201E;áł&#x201D;ŕ˝&#x2018;áł?â&#x20AC;ŤŘŽâ&#x20AC;Źäť¤ä˝&#x161;âą&#x2DC;ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC; Đ&#x17D;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;䝤ä˝&#x201A;णӎ&$2ă&#x201E;?ă&#x2018;ťÇ&#x201E;䝤ä˝&#x161;ŕ§&#x192;ŕˇ? ä&#x2020; Ç&#x201E;á&#x17D;šÔ°áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;Ë&#x2013;á&#x;ŞŕŹ&#x161;ä&#x2020;&#x201A;áŻ&#x160; äŻ&#x2C6; Specialiteiten Frituurkoks M/Vform CAO Horeca.â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;Źá?&#x153;á&#x160; â&#x20AC;ŤÜ&#x2DC;â&#x20AC;ŹÄĄÄ?473.92/p.m + Ä?175.5/p.m (service kosten)

ࣲŕ¸&#x2013;á &#x2020;ŕŚ&#x201C;

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153;

ä&#x201C;ž(PFT $PMJKOTQMBBU ä&#x201C;žă¤ˇäľ&#x20AC;ă&#x;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ä­ąä&#x201C;ž Í&#x161;丽 ŏšŏá&#x20AC;´á&#x152;&#x2020;ĥĜĴĜĴIJġġĴ â&#x203A;&#x152;á?¸â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źá&#x152;&#x2019;á?&#x2021;á?ŹĚ­ŕ¤ş á &#x2C6;㿸ᰜă&#x2039;&#x20AC;äž&#x201E;â&#x203A;&#x152;á?¸ äš&#x2022; á &#x2C6;㿸ä&#x2022;&#x17E;áą&#x2DC;á?&#x2021;á?Źá&#x17D;&#x2DC; ᰜџá&#x192;Ź ࣡á&#x17D;&#x2DC;ä&#x2022;&#x17E;áą&#x2DC;á?&#x2021;á?Ź á&#x17E;ŹáŁ&#x2019;á&#x192;&#x2018;â&#x20AC;ŤÚ˛â&#x20AC;Źă¸&#x160;Ô&#x203A;á?&#x201E;ä˛?Ńźá&#x192;Ł á?&#x2021;á?Źऺ á°śá&#x2026;˛âŞ&#x2020;ŕ¤&#x153;ŕľ&#x17E;⟲ ̭ऺ (SPOJOHFOá&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201C;° â&#x2026;Ąáą&#x2022;ŕą&#x152;䰨㠜ŕš&#x201D;á&#x201E;źá&#x152;&#x2019;⟸ á?¸ â&#x2013;żä¸&#x153;ä˛? â&#x2021;ŚäĄ¸  ä&#x2C6;&#x2014;ä&#x203A;źÔ&#x160;ä ś á&#x152;&#x2019;ăŹ&#x160;á&#x201A;šă&#x2019;ť

 Gevraagd ᢯ä&#x201A;&#x;

Specialiteiten frituurkok m/v voor 38uur per week.Voor het marineren, bereiden en klaarmaken van oosterse gerechten die gebakken, gefrituurd en geroosterd moeten worden. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Tevens dient men de werkomgeving schoon te houden. Salaris conform Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden van 13:00-21:00 of in overleg. Bij voorkeur heeft u een voor 38 uur per week. relevante afgeronde koksopleiding of Voor het bereiden en klaarmaken van meerdere jaren er varing in de professi(voor- en hoofd)gerechten die gebakken, gefrituurd en geroosterd moeten worden. Bij onele keuken. Opleidingsmogelijkheden in overleg. Р䝤߹ă&#x2039;Žá&#x2019;Žá?żâ&#x203A;?ä&#x201A;&#x201C;á?żá&#x2021;Łá°&#x2013; voorkeur heeft u een relevante afgeronde koksopleiding. Verder moet de kok bereidin- â&#x2020;Łä&#x2DC;&#x2026;Р䝤߹ă&#x2039;Žá&#x2019;Žá?żâ&#x203A;?äşžá?żă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;â&#x20AC;ŤŮ­Ý&#x2039;â&#x20AC;Źŕ˛Ż ă&#x2039;Žá&#x;Şŕ§ ă&#x201E;?ă&#x2039;ŽŇšĎ&#x17E;á&#x2019;Žá?żä&#x201E;? áł&#x201D;ŕ˝&#x2018;á°&#x192;â&#x2020;ŠĎŽŕĽź gen uitvoeren, bewaken en controleren op á?&#x153; á&#x;Şă&#x2014;&#x2122;ă&#x;&#x2021;á&#x2021;ĽĎ¸á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;á&#x17D;šÔ°ă?§ĺ&#x20AC;ŤÇ&#x201E;áŞ&#x2122;ä­&#x2039; kwaliteit. Tevens dient men de werkomgev- ŕ§&#x2DC;á&#x201C;Łâ&#x203A;?äşžË&#x2C6;â&#x153;˘â&#x2122;Śâ&#x203A;?â&#x161;&#x152;Ç&#x201E;঺໪äł&#x201D;ă˝&#x2022;áł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018; ing schoon te houden. Bij voorkeur heeft u âą&#x2DC;㌰ŕŞ&#x2022;ä&#x20AC; ăż&#x153;ŕŚ&#x17E;ä&#x160;žä&#x17E;Łă&#x2026;ľâ§&#x161;áĄ&#x201D;ă&#x203A;&#x2018;Ç&#x201E;á&#x17D;šä&#x160;&#x203A;â&#x161;&#x17D;ăĽ&#x2039; meerdere jaren werkervaring in de profes- 㰠䝤äť&#x2020;नáł&#x2014;&$2ă&#x201E;?ă&#x2039;ŽÇ&#x201E;䝤ä˝&#x161;ŕ§&#x192;ŕˇ?ä&#x2020; Ç&#x201E;á&#x17D;š sionele keuken.Opleidingsmogelijkheden Ô°á°&#x2013;ä­§á&#x;ŞŕŹ&#x161;ä&#x2026;&#x201E;á°&#x2013;ä­§ aanwezig.Salaris conform Horeca CAO vanaf Restaurant China City functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of Adres/ ŕ´&#x201E;ŕ´&#x201D;:Zwaluwenburg 2a, 7423DS in overleg. ă&#x2DC;¨ă&#x2039;?áŽ?á&#x201C;Ł Dhr P.P. Hu Deventer ă&#x2122;&#x192;ă?żáŽ?á&#x201C;Ł/contact:H. Hu âŹ&#x2030;ä&#x2020;ą (+31) 015-3693365 äł?ä &#x2026;/tel: (+31)0570-657502 Oostlaan 24 , 2641DL Pijnacker ᢯ä&#x2021;&#x2039; ᢯ä&#x2021;&#x2039; Rest. Indrapura Rest. Nieuw Oosten City

 Chinees Aziatisch Restaurant Asian Delight te Giessenburg Gezocht: Specialiteiten Souschef Chinese gere-

chten. Specialiteiten Souschef voor 38 uur per Herman Kuijkstraat 34 Hoofdstraat 157-159 te week.Bij voorkeur:Een relevant afgerond koksopleiding.Meerdere jaren werkervaring in de profDriebergen-Rijsenburg te Geldermalsen fesionele keuken.Fuctie Omschrijving: Zelfstandig

᢯ä&#x2021;&#x2039;ϸԥâ?łá &#x;â&#x160;?äŤ&#x2122;༟á?&#x153; Đ?ă˝&#x2022;ä&#x2039;łä&#x2039;ˇâ&#x161;ťâ&#x161;¸â&#x161;&#x152;âą&#x2DC;ŕ Ą áłłâ&#x20AC;ŤŢ&#x161;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;âŁ&#x20AC;ă&#x201A;&#x;â&#x203A;?äźžË&#x2C6;â&#x153;˘â&#x2122;Ś Đ á&#x201C;ŁăŚ°ă&#x161;&#x2C6;੠令ᳳâ?&#x2122;â&#x2039;&#x2022;á&#x17D;š Ô°áł?Ď&#x201D;á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;Р䝤ä˝&#x161;á&#x17D;š Ô°ă&#x2019;Łĺ  䝤ä˝&#x161;ŕ§&#x192;ä&#x2013;Żă¸ ŕˇ? ä&#x2020; áŁ&#x2022;áł?áŹ&#x153;âą&#x2DC;Đ ă&#x2018;ť ಯă&#x2018;ť

༟á?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;á¸?áĽ&#x201A;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;㸠ώ&$2á&#x17D;šÔ°áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;á&#x2021;Ł áŻ&#x160;ਟáł?á&#x203A;Łä&#x2021;&#x2039;âŹ&#x2030;

᢯ä&#x2021;&#x2039;Ď&#x201D;ÔĄâ?łá &#x;â&#x160;?äŤ&#x2122;༟á?&#x153; Đ?ă˝&#x2022;ä&#x2039;łä&#x2039;ˇâ&#x161;ťâ&#x161;¸â&#x161;&#x152;âą&#x2DC;ŕ Ą áłłâ&#x20AC;ŤŢ&#x161;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;âŁ&#x20AC;ă&#x201A;&#x;â&#x203A;?äźžË&#x2C6;â&#x153;˘â&#x2122;Ś Đ á&#x201C;ŁăŚ°ă&#x161;&#x2C6;੠令ᳳâ?&#x2122;â&#x2039;&#x2022;á&#x17D;š Ô°áł?Ď&#x201D;á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;Р䝤ä˝&#x161;á&#x17D;š Ô°ă&#x2019;Łĺ  䝤ä˝&#x161;ŕ§&#x192;ä&#x2013;Żă¸ ŕˇ? ä&#x2020; áŁ&#x2022;áł?áŹ&#x153;âą&#x2DC;Đ ă&#x2018;ť ಯă&#x2018;ť

༟á?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;á¸?áĽ&#x201A;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E; 㸠ώ&$2á&#x17D;šÔ°áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;á&#x2021;Ł áŻ&#x160;ਟáł?á&#x203A;Łä&#x2021;&#x2039;âŹ&#x2030;

 

É&#x2DC;! ChinaTimesÍ&#x161;㢤ੳŕľ&#x17E;ä&#x2DC;˘á&#x192;ąŕą?ŕą­ Gedempte Burgwal 45, 2512 BS Den Haag É&#x2DC;

en in een team kunnen werken. Het maken van sauzen. Het kunnen vervangen van alle functies in de keuken.Werkzaamheden van de Chefkok ondersteunen. Uitvoeren van (voor)bereidingen. Schoonmaken van de werkruimte.Opleidingsmogelijkheden. Salaris conform Horeca Cao. ᢯ä&#x2021;&#x2039;Ń ŕĽźá?&#x153;Ů&#x2122;

໮ৡР令ॼá?&#x153;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;á?&#x153;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;â&#x2020;Ł ਟÇ&#x201E;णॽĐ?༟á&#x2026; á&#x;¤ăŚ°ă&#x161;&#x2C6;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;Ë&#x2C6;á&#x2026; á&#x;¤ ㌰ŕŞ&#x2022;â&#x20AC;ŤŢ&#x161;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;á&#x17D;šÔ°Ë&#x2C6;Ἕŕ &#x160;á&#x2018;&#x160;áş&#x201D;᜚㌰ŕŞ&#x2022; ষŕŠ&#x2021;ŇšŕŚ&#x17E;ä&#x2039;źä&#x17E;ŁÇ&#x201E;༟á &#x201C;ŕŚ&#x17E;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źä&#x161;źä&#x2020;&#x2019;áŽ&#x2018;â?&#x2122; â&#x2039;&#x2022;Ç&#x201E;â?łă&#x2019;&#x2014;Ő&#x201C;⍟юâ&#x152;&#x2020;༟á &#x201C;ä&#x2020;&#x2019;ŕť&#x203A;Ç&#x201E;á&#x2020; áł? ಜ䯳ă&#x160;&#x2019;⟲Ë&#x2C6;ŕ­&#x2DC;ѢѸâ&#x152;&#x2022;Ë&#x2C6;ŕ­&#x2DC;Ѣŕ§&#x153;Ô°Ç&#x201E; á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;Đ&#x17D;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;䝤ä˝&#x201A;णӎ&$2ă&#x201E;?ă&#x2018;ťá&#x17D;šÔ° áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;ä´śä&#x2020;&#x201A;Ç&#x201E;

Contact persoon( Chris)H.Y.Chu âŹ&#x2030;ä&#x2020;ą 0184652669/0616999358 Asian Delight, Dorpsstraat 65, 3381 AE Giessenburg 


China Times

Gevraagd ϡá&#x153;¸Ď&#x2030;á&#x160;&#x201E;Ö&#x2122;á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;ă &#x2122;áą&#x152;

Ď&#x203A;ŕł&#x2030;

௸ྡྷ

Great Business Company

ŕ¨? ŕ´&#x20AC;๼ Ý&#x2C6;ŕĄ&#x2122;ଽ ŕ­&#x203A;â&#x20AC;Ť×¤â&#x20AC;Ź á&#x201C;ş

raymondwong@tele2.nl raymondwong382@gmail.com

á&#x2022;żŇ रିŕŹ&#x2039;!á?&#x20AC;ྣ-࿪ ࿪Ě&#x201E;ྣ ྣ-á&#x2C6;&#x201E;ந áŞ&#x2020;á&#x201A;ĽŕŚšâ&#x2018; ŕšźâˇ&#x2013;ŕ¸&#x2DC;á&#x201A;ĽŃş á&#x201E;ľáş&#x161;ŕą&#x2026;䎡ĺ&#x2013;&#x2018; ä&#x2026;˝á&#x192;šâ&#x2030;¨ŕ &#x201A; áŞ&#x2020;á&#x201A;Ľäˇ&#x2022;ᾊâ&#x20AC;ŤÍ&#x161;Ú¤â&#x20AC;Źŕ°¸á?źŕŻĄä Ś হ⠽â&#x2030;&#x;á?źáźŻä&#x2039;? ᢾăż&#x;ŕą?ĺ?&#x2039;ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕŚš;XJKOESFDIU

Ĺ&#x2026;ĹŚĹŻĹ&#x2030;ŢŢŨ ŕŠ&#x2022;йОĐ&#x2026;á&#x17D;&#x2018;ß&#x2013;Ó´ŕ­˘

ă&#x153;&#x2014;ŕ &#x201A;áż Automaat á?¸ŕ &#x201A;áż Schakel

á&#x17E;ŹáŁ&#x2019;ä&#x2122;żá˝&#x20AC;Ńźá&#x201A;˛ â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;ŹáŤ?ă¸&#x160;Ô&#x203A;ă&#x201D;¨áŤ? ŕš&#x201D;á&#x201E;źá&#x152;&#x2019;⟸Ě­Í&#x201C;â&#x20AC;Ťŕ ˛Ú&#x2022;â&#x20AC;Ź

â&#x2018;?Ꮭâ&#x2020;Şä?ˇâ¤łä&#x20AC;&#x192;

⤳ä&#x20AC;&#x192;ăż&#x;⟸Theorie

Heerhugowaard

̡䪭ᢾăż&#x;ĺ&#x2013;&#x2018;á°śÍ&#x161;᪴áŞ&#x2020;áą˝ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x152;Ąă&#x201C;żäľšâ&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹŕŠ&#x203A;

 á?&#x201D;áž&#x152;ä°¨ăž&#x17E;ă&#x153; áŽ&#x2021;̡ĺ?&#x2039;ॡ

丽äš&#x2022; Ńźá&#x192;Ł ă¸&#x160;Ô&#x203A; ă&#x201D;¨áŤ? â&#x161;&#x2018;â&#x2026;? â&#x2026;Ąä°¨ áŻ&#x192;â&#x153;˝á&#x201A;śă¸&#x160;࣡ă&#x2039;&#x161;Ô&#x203A;

á&#x2022;łáş&#x161;ă¸&#x160;Ô&#x203A;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľ

丽äš&#x2022;á&#x;Şäˇ&#x2022;Ěşŕš?ß&#x2C6; Ꮭă˝&#x2026;áĽ&#x2039;á&#x192;&#x2021;

LWLOS

â&#x2122;&#x17D;ä&#x20AC;&#x192;á&#x201E;źá&#x201A;śă¸&#x160;á&#x201E;źă&#x2039;&#x161;Ô&#x203A; ä&#x2013;ąá­&#x153;ŕš&#x201D;ă&#x201D;¨áŤ?ŕš&#x201D;ă¸&#x160;Ô&#x203A;

á&#x17E;&#x20AC;Ը䰨ăž&#x17E;ĺ&#x2013;&#x2018; á&#x2022;łáş&#x161;ă&#x160;&#x201C;á&#x2014;&#x2022;

ཱིá&#x2013;&#x2019;Ő&#x2C6;á&#x153;¸ŕą°ŕ ˘ŕť&#x152;Ń&#x17D;Îżŕ­ŚÄĄÄĄÄĄ

Ď?ŕĽ&#x2018;ĺ&#x2013;&#x2020;

F

㼜â&#x20AC;ŤâŠ&#x152;Ůľâ&#x20AC;Ź

Tel:

06-4532 8891

Tel:010 - 4550507

Email: hengye727@gmail.com

Ĺ&#x152;ŢŹŹŌųĥĹ&#x2C6;ŌŝŰŤŊž

Fine Brand (Zevenhuizen ZH)

ŕŠ&#x2022;ĐąŃ&#x201E;฾Ń&#x201C;á&#x2021;Ľ

Fax: 010-4568191

â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źŕąžá &#x2020;ŕŚ&#x201C;

ҺĥĐ&#x201E;

ŕŽ&#x201D;ÄĄĎ­

Fat kat hair creation in Den Haag zoekt een kapper â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹáŤ&#x2018;á˝&#x2020;â?&#x192; ŕŤ&#x203A;â&#x20AC;Ť ŘŚâ&#x20AC;Źá&#x17E;ŹáŁ&#x2019;Ńźá&#x192;Łä&#x2122;żá?&#x201E;ă¸&#x160;Ô&#x203A; oosterse stijl m/v met diploma en minimaal 3 jaar ŕ ˛ă¸&#x160;â&#x2014;§â&#x2026;?௷হß?ŕŁ&#x2021;ă&#x2030;&#x2020;ă&#x192;&#x17E; á&#x201E;ľáş&#x161;ŕą&#x152;áą&#x2022;â&#x2026;Ąä°¨á&#x152;&#x2019; werkervaring. Salaris conform CAO. 38 uur per ä&#x2C6;&#x2014;ä&#x203A;źŕ¤&#x153;ä˛? ŕŤ&#x203A;ăŽ&#x152;ŕ¤&#x153;Đ&#x2019;ä&#x152;&#x152;ä?&#x2014; week. Contact: W.Cheng  

â&#x2122;&#x17D;ä°­ŕ°&#x2039;á&#x192;Łá?&#x192;ă&#x201D;°ăž&#x201C; ă&#x2013;&#x153;ă&#x17D;&#x2DC;ä°¨ăž&#x17E;

á&#x2122;źäł&#x201D;ă˝&#x2022;á&#x2019;ˇŕ¨&#x17E;ß&#x17E;âą?ŕłźă&#x201E;&#x20AC;BBBBBBBBBBBBBBBBáłł

â&#x201E;¸ß&#x161;串á&#x2019;ˇŕ¨&#x17E;â&#x20AC;ŤŰ?â&#x20AC;Źá¸?á?&#x2020;৿âż&#x2122;prijzen zijn incl.21% B.T.W.

�/Vakje

�/Vakjes

�/Vakjes

�/Vakjes

áłł/Plaatsing

Ćśâ&#x201A;Ź 25

Ćśâ&#x201A;Ź 45

Ćśâ&#x201A;Ź 65

Ćśâ&#x201A;Ź 80

áłł/Plaatsingen

Ćśâ&#x201A;Ź 45

Ćśâ&#x201A;Ź 80

Ćśâ&#x201A;Ź115

Ćśâ&#x201A;Ź140

áłł/Plaatsingen

Ćśâ&#x201A;Ź 65

Ćśâ&#x201A;Ź115

Ćśâ&#x201A;Ź165

Ćśâ&#x201A;Ź200

â&#x160;źâ&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;Źá¸?ŕ§&#x192;ŇšáŹ&#x2019;â&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;ŹĐ á­&#x203A;á&#x201E;Ťâ&#x20AC;Ť×&#x;â&#x20AC;ŹăŁ&#x2026;á­&#x203A;á&#x201E;Ťá&#x;Şá­&#x152;á&#x201E;Ťá&#x;Şâ&#x20AC;Ťáż­×&#x;â&#x20AC;Źĺ&#x2019;˛

á´&#x20AC;Ň&#x17D;áĽ&#x153;â&#x192;&#x17E;á&#x;Ľâą&#x2DC;äĄ&#x201D;㸠ä&#x201E;?á&#x2021;&#x203A;â&#x201E;¸â&#x192;ľá&#x2019;ˇŕ¨&#x17E;ä&#x160;?ä&#x2DC;˘á &#x160;ă&#x;&#x2021;Đ ăĽ&#x2039;ŕŹ&#x161;ŕ¸&#x2026;China Times Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan China Times om het verschuldige bedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

á´&#x20AC;Ň&#x17D;äĄ&#x201D;㸠ä&#x2039;&#x20AC;ă°ł Bankrekening IBAN ______________________________________________________ ä&#x17E;Ľä¸ĄBedrag â&#x201A;Ź _____,___ á´&#x20AC;Ň&#x17D;äĄ&#x201D;㸠ाĎ&#x17E;âą?㿬ྦྷৡ

Naam van bank rekeninghouder _________________ äĄ&#x201D;㸠á &#x201D;೼ජá?&#x2013;

Plaats Bank ______________________________________ á&#x2026;śá &#x160;ă&#x2C6;&#x2018;৥Handtekening BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ᎚ᳳDatum BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ChinaTimes 06-32283226 06-32283229 Postbus 18635, 2502 EP Den Haag Gedempte Burgwal 45, 2512 BS Den Haag ABN AMRO BANK 62.69.72.841

â&#x201A;&#x;â&#x2039;žŕş ŕš&#x201D;ă&#x2019;ťŕş  ä?&#x2DC;ĺ&#x20AC;&#x2026; âˇ&#x2013;ŕ¸&#x2DC;ŕą&#x2022;ä&#x201A;­ â &#x;ăť&#x20AC;Ě­ă¤&#x153;ă¸ á ˝á&#x2018;&#x152; 㺎 â&#x2026;Żá&#x201A;Ľâ&#x201A;¤ŕą&#x2022;âˇ&#x2013;ŕ¸&#x2DC;᪴á&#x161;žä&#x160;¤ ä?&#x2DC;ĺ&#x20AC;&#x2026; ä&#x160;¤ á&#x2022;&#x201D;ᾊâ?&#x2DC;হ â&#x2014;§Ď§ăż?á&#x201E;&#x201C;⊤乿á&#x17D;Ą ̺ाáˇ&#x160;ĐŁă&#x201D;˛ĺ&#x2013;&#x2018;㿸ࠏá&#x17E;&#x20AC;ᨍ

á?&#x2014;⽏áŹ&#x2019;áą&#x152;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źŕľ&#x17E;áŹ&#x2019;⎹â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;Źŕš&#x2013; ࢠá­&#x152;áą&#x152;Κ ̸ॾĺ?&#x2039;â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;Ź ྦྷৡBBBBBBBBBBBBBäł?ä &#x2026;BBBBBBBBBBBBB ä&#x201E;¤ŕŁžä&#x2014;&#x203A;ĐŁ á&#x17E;&#x2DC;ᣟ Ń?âą&#x152;ă&#x153; Email/Scan to: info@chinatimes.nl or Fax to 070-888 88 59 ŕ´&#x201E;ŕ´&#x201D;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Mini-Adver tentie (Te koop/ Te huur/ Personeel Gevraagd / Overige)

ŕľ? Ő&#x201C; Ď&#x2030; á&#x160;&#x201E; Ö&#x2122; Ń? ิ ß&#x2019; ਿ!

www.ďŹ nebrand.nl

Wollefoppenweg 67, 2761 DJ Zevenhuizen (ZH)Vacature: Zelfstandig werkende frituurkok Aziatische keuken ( Zeist) 1. Klaarmaken van voor-en hoofdgerechten die gebakken, gefrituurd en geroosterd moeten worden. 2. Marineren van vleeswaren die gebakken, gefrituurd en geroosterd moeten worden. 3. Uitvoeren van bereidingen, bewaken/ controleren van de kwaliteit, gaarheid, smaak, kleur, en vloeibaarheide.d en het uitvoeren van bijstellingen/bijdoseringen. 4. In een klein restaurant is de frituurkok in noodgevallen ook plaatsver vangend chefkok. 5. Schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en machines. 6. Goede kennis van de Oosterse ingrediĂŤnten. 7. Een goede teamspeler die zich flexibel opstelt en beschikt over goede communicatievaardigheden. 8. Kandidaten met een opleiding tot basiskok westerse keuken worden uitgenodigd te solliciteren om te bezien of zij intern in het restaurant kunnen worden bijgeschoold tot zelfstandig werkende frituurkok Aziatische keuken.Diploma-eis: Basiskokdiploma. Er varing eis: minimum 1 jaar er varing. Volgens Horeca-cao functiegroep 4. Werkweekuren: 38. Voor interesse kunt u mailen azing@live.nl of bellen 0642928082

ă&#x2DC; ÔĄË&#x2013;âŁ&#x20AC;ă&#x201A;&#x;á&#x17D;šÔ°â&#x153;˘â&#x161;&#x152;༟á?&#x153;Ë&#x2C6;ŃŽâ&#x152;&#x2020;ä˝&#x201A;äşł á&#x17D;šÔ°ăŁ&#x2014;ŕł&#x2C6;Ë&#x2013;â&#x161;Źâ&#x161;¸Ë&#x2C6;â&#x160;?â&#x161;&#x152;Ë&#x2C6;á¨&#x161;ä&#x2020;&#x2019;ŕź&#x2C6;Ⲭ੠ Đ?㌰ ă&#x2122;?ă&#x2030;?ă&#x153; ŕ &#x160;Ë&#x2C6;â&#x161;&#x152;Ë&#x2C6;â&#x161;¸ Ⲽâ&#x152;&#x;ä&#x2039;źä&#x17E;ŁË&#x2C6; â?&#x201A;â?łË&#x2C6;ŕŠ&#x2021;ä&#x2DC;§Ë&#x2C6;äš°ăĄ&#x2020;Ë&#x2C6;á&#x17D;šÔ°â&#x152;&#x2022;य़á&#x2014;ťă&#x201E;?Ë&#x2C6;á&#x2018;&#x160; ä&#x2013;Żă¸ ä&#x2021;&#x2014;á­&#x2C6;Ë&#x2C6;߯áŽ&#x201E;Ç&#x201E;ŕłźĎ&#x201D;á&#x2020;&#x160;á&#x2021;Łäť¤ä˝&#x161;â&#x153;˘â&#x161;&#x152; ༟á?&#x153;Đłă˝&#x2022;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;ҡáł&#x201C;ŕĄ&#x192;༟á?&#x153;ä­&#x201C;ă&#x2DC; ÔĄá´ľÓ&#x160;Ç&#x201E; â?&#x2122;â&#x2039;&#x2022;âŚ&#x192;ŕš&#x2014;Ë&#x2C6;༟á &#x201C;ä&#x2020;&#x2019;ŕť&#x203A;੠á´&#x17D;ŕ°źÇ&#x201E;ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018; âą&#x2DC;âśšä&#x2020;&#x161;Ď°áŽ?â&#x203A;?äźžáĄ&#x201D;á´&#x192;Ç&#x201E;Ď&#x201D;Ďžŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;ಜ䯳 á&#x;¤ŕ¨Źă˝&#x2022;áł?â&#x2122;&#x2030;â&#x152;?âą&#x2DC;Ë&#x2C6;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źáł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;â&#x2030;łä&#x2014;Žă&#x203A;&#x2018; ९Ç&#x201E;á&#x2018;¨á&#x2022;&#x2022;ă&#x2014;&#x2122;ŕ˝&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źáł?ă˝&#x201C;䝤ŕˇ&#x17D;â¸&#x201D;༟á?&#x153;á­&#x203A;ă&#x2DC;Ź Đłŕ§&#x192;Қᥚ৥ŕŚ&#x2013;ॴË&#x2C6;ä&#x2014;Žä&#x2013;&#x203A;ä&#x2020; ă&#x2019;&#x2014;ŕ˝&#x2013;ă&#x203A;&#x2018;ä&#x2013;&#x2019;ŕ &#x201E;ŕˇ&#x17D; á´&#x20AC;ă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;Ë&#x2C6;Đłŕ§&#x192;á&#x201D;ŠŕŚŞÇ&#x201E;á&#x201E;şŕĽ&#x161;ă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;Ë&#x2013;ŕˇ&#x17D;â¸&#x201D;༟ á?&#x153;á­&#x203A;ă&#x2DC;Ź ă&#x2019;Łĺ  ă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;Ë&#x2013;á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E;áĽ&#x201A;ăĽ&#x2039; Ý&#x201E;䝤ä˝&#x161;ŕ˘&#x2021;á&#x17D;šá´ľŐ&#x;Ë&#x2013;á&#x17D;šÔ°ŕ¨źáŻ&#x160;á­&#x201E;Ë&#x2013; Restaurant Lin Fa, Slotlaan 320, 3701 GX Zeist, 06-42928082 

É&#x2DC;!ChinaTimesÍ&#x161;㢤ੳŕľ&#x17E;áŤ?á? á?ŁABN AMRO BANK 62.69.72.841 ĺ&#x2014;Ą China Times ĺ&#x2014;ĄIBAN: NL39ABNA0626972841 ĺ&#x2014;Ą BIC: ABNANL2A


௸ൢ ⑘ₒ͚సȇ8"-,*/(*/$)*/"

China Times

ϛ೉

www.chinatimes.nl

44 Ꭱᰵᬒす᱌

Real estate price growth loses steam BEIJING, Feb. 25 (Xinhuanet) -- Growth in home prices continued to slow in January, adding to signs of a cooling property sector, official data showed on Monday.

First, a slew of provincial capitals have tightened property policies and increased supplies of affordable housing since November, helping to stabilize market expectations.

The trend emerged after local governments took measures to rein in escalating prices and banks tightened lending to property developers.

Second, a tightened credit supply has reduced property turnover, denting prices.

Month-on-month average growth in new home prices fell to 0.49 percent in January from 0.51 percent in December, the National Bureau of Statistics said. Of the 70 cities tracked by the bureau, 62 saw home prices rise in January from December, compared with 65 cities in December. Prices in six cities fell in January compared with the previous month, with prices in two cities remaining unchanged.

Shen Jian-guang, an economist in Hong Kong at Mizuho Securities Asia, said: "We see firm determination by the Chinese government to curb the property market. "Measures on the financial market are having an impact on the property market. We should see a turning point this year when home prices in China's first-tier cities stop rising." Data from private research institutions show that property turnover fell further in February.

Growth in new property prices slowed in January in four major cities — Beijing, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen — the bureau said.

Weekly data from China Index Academy, a research body with the nation's biggest real estate website, SouFun Holdings, show that 39 out of the 42 cities it monitored from Feb 10 to 16 saw a fall in transactions compared with a year ago.

New home prices in Beijing rose by 18.8 percent compared with the same period last year, the slowest year-on-year growth since August.

Transactions in Beijing dropped by 91.8 percent, while those in Shenzhen fell by 89 percent.

In Shanghai, prices increased by 20.9 percent year-on-year, the slowest since September.

A report by property brokerage Centaline China said, "Although the Spring Festival period is traditionally the off-season for the property market, this year was particularly quiet."

Property prices rose by 18.9 percent in Guangzhou and by 18.2 percent in Shenzhen from a year earlier, the slowest since July. Liu Jianwei, a senior analyst at the bureau, said two factors contributed to the slowdown in price growth.

The report compared turnover data in 54 cities it monitored during the Spring Festival period (15 days before and after Lunar New Year) for the past three years. While data for Spring

Tencent’s Dianping investment is credit positive: Moody’s

Festival in 2012 were the worst, this year's were the second-lowest. In first-tier cities, turnover fell by nearly 40 percent. In Hangzhou, capital of Zhejiang province, prices at a property project were cut by 2,000 yuan ($328) per square meter, while in Changzhou, Jiangsu province, prices were reduced at a project by 5,000 yuan per square meter, Chinese media reported. The tightening of national monetary supply also took its toll on mortgage policies. A number of major banks canceled their 15 percent discount on first-home mortgages, while some smaller banks even raised their mortgage rates to 130 percent of the

benchmark rate. The development saw Chinese developers' share prices fall on Monday. Real estate stocks tumbled, leading to a 1.75 percent decline in the Shanghai Composite Index, its steepest loss in a month and a half. Yang Hongxu, vice-president of the E-house China R&D Institute in Shanghai, said turnover and price rises will moderate this year, but he remains upbeat about China's property market. "The price gain will narrow, but it will still be a gain. Prices in major cities will not drop," he said. (Source: China Daily)

Chinese smartphone maker Xiaomi expands to Singapore retail market

"Because the investment in Dianping enhances Tencent's product offerings and reinforces the user stickiness of its platforms, it is a positive step towards Tencent's further monetization of its online applications," said Moody's senior analyst Lina Choi.

B E I J I N G , F e b. 2 1 ( X i n h u a ) - -Te n c e n t ' s acquisition of 20 percent equity in China's lifestyle and group buying website Dianping. com is credit positive, Moody's Investors Service said Friday in a statement. Tencent, listed in Hong Kong, announced on Wednesday that it had purchased 20 percent of Dianping.com. The two companies will integrate Dianping's content, user base and offline retailer network with Tencent's social communications platforms, such as QQ and Wechat, to build an online-to-offline service.

Moody's said Tencent can direct its large user base towards Dianping's website and applications, thereby promoting the latter's information services, such as restaurant listings. In addition, Tencent's online payment solution -- available on the Wechat application -- can facilitate transactions when users spend at the recommended restaurants, Moody's said. "Moreover, Dianping will provide Tencent data on user preferences and consumption patterns, which in turn will lead to other sources of revenue such as targeted advertising," Choi added.

Tencent did not disclose the cost of the transaction, but China Business News reported on Monday that the company had paid 400 million U.S. dollars.

The investment in Dianping is the latest in a series of investments that Tencent has made in the last 12 months, in an attempt to build a comprehensive platform that encourages its large online user base to access offline information and make purchases.

Tencent is one of the largest providers of Internet services in China. It operates leading social networking services, online portals and online game platforms -- generating 44 billion yuan (7.2 billion U.S. dollars) in revenue in 2012.

In December of 2013, Tencent invested in Didi Taxi, a taxi reservation service. Earlier this month, Tencent reached a cooperation agreement with Beijing Wangfujing Department Store, to leverage its online traffic to promote offline purchases.

Dianping.com is one of China's largest providers of online information on local lifestyle including restaurants ratings and reviews, group buying, and take-out ordering services.

"Tencent can fund the investment in Dianping from its internal financial resources. Because there is no need to raise debt, the investment will have no impact on Tencent's Baa1 issuer rating and positive outlook," Choi said.

SINGAPORE, Feb. 21 (Xinhua) -- Fastgrowing Chinese smart phone maker Xiaomi started to sell its smart phones to Singaporebased buyers from its online store on Friday. The midrange Redmi, which literally means red rice, was sold out within minutes of the launch, according to information from its online store. The phone sells at 169 Singapore dollars (134 U. S. dollars), a price that the local media said was irresistible given its fairly good feel. The company, one of the most successful startups in China in recent years, has previously said that it will sell its flagship Mi-3 smart phone to the Singapore market at 419 Singapore dollars (332 U.S. dollars).

Xiaomi has so far been selling its products in China, including Hong Kong, Macao and Taiwan. It has been a mobile darling for the last year or so, and hired Google's former head of Android product development Hugo Barra to lead its overseas expansion. It offers what would be considered by most reviewers high-end devices that come in at surprisingly affordable prices. The smart phone maker also used restricted supply to build up strong demand for its handsets, which typically sell out within minutes after their launch. The company sold about 18 million phones last year, up from 7 million in 2012.


www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

8"-,*/(*/$)*/"ȇ⑘ₒ͚స ϛ೉

China Voice: Predictions of China’s property bubble bust premature By Xinhua Writer Zhang Zhongkai BEIJING, Feb. 26 (Xinhua) -- China's property market might have outgrown its boom days, but predictions of an imminent property bubble burst and economic crash are premature. Public anxiety was ignited on Monday by media reports of real estate developers lowering prices in east China's Hangzhou and Changzhou cities and a commercial bank's decision to halt some property financing business. Real estate-related shares plunged by over five percent on Monday, a predictable feardriven overreaction to online and foreign media reports about the so-called crash of China's property market. However, the moves by property developers and banks should not be over-interpreted. Their decisions are rational precautionary reactions toward market changes and business operation problems and only indicate the real estate market differentiation in China's cities. It is fair to say the property markets in some cities, especially third- and fourth-tier cities, are burdened with overcapacity and face mounting debt default risks. Proactive price and policy changes are actually good for their sustainable development.

Deng Ke, spokesman for the China Securities Regulatory Commission (CSRC), told a press conference on Friday that the CSRC's Beijing branch and the Shanghai Stock Exchange (SSE) were inspecting the bank. "Regulatory measures will be taken if the inspection finds any violations," Deng said. The BOB said in a statement filed with the SSE Tuesday that the bank's vice president Zhao Rui'an had increased his holding in the bank by 30,000 shares on Monday, up from his previous holding of 60,000 shares, at the price of 7.38 yuan per share.

The fuss is not new, given the non-stop hype about China's economic hard landing, but the facts tell a clearer story. January and February always see lukewarm property purchases due to China's Spring Festival. The latest data show housing prices in most Chinese cities still kept rising in January, albeit by a smaller margin. Meanwhile, China's urbanization rate is currently only over 53 percent, still far behind developed countries, which usually boast urbanization rates of over 70 percent. The continued urbanization drive will boost demand for quality real estate projects. Therefore, it is unreasonable to predict an overall property market crash over regional jitters. The government should guard against the possible financial risks that market fluctuations may create and take measures to address housing problems at the local level. Most importantly, it should ring the alarm for profit-seeking property developers and GDPfixated local governments to rein in irrational real estate development and proactively adjust policies before it is too late.

On Thursday,the bank announced an agreement with smartphone manufacturer Beijing Xiaomi Technology Co., on mobile payments and other products. The bank's shares rose by the daily limit of 10 percent on Wednesday and another 2.77 percent on Thursday. The commission urged the bank to make a clarifying statement as the media reports questioned whether Zhao's was insider trading, due to the inauspicious timing. On Friday, BOB said that the purchase was in line with their regulations and was not insider trading. "Zhao Rui'an had not been involved in the bank's cooperation with Xiaomi before he bought the shares," the statement said.

China’s market entities increase, economic outlook brightens BEIJING, Feb. 27 (Xinhua) -- China witnessed a record number of new market entities last year, marking improved market sentiment, showed new data on Thursday. Some 11.32 million entities were registered in 2013, with their aggregate capital standing at 10.99 trillion yuan (1.8 trillion U.S. dollars), according to analysis released by the State Administration for Industry and Commerce. Annual growth in the number of registrations was raised to 19.6 percent last year, markedly faster than the 1.8-percent pace in 2012, as China's economic growth stabilized. Market entities, as the basic economic unit, reflect the state of a nation's economy through shifts in their number, growth rate and structure. The analysis concluded that circumstances have been improving with optimizing

Baidu’s profits flat on marketing costs

But for megacities like Beijing and Shanghai, the property market will likely remain robust as real estate developers keep grabbing land at record high prices and people seeking better jobs and lives continue to pour in.

Insider trading suspected at Bank of Beijing BEIJING, Feb. 21 (Xinhua) -- The Bank of Beijing (BOB) is under inspection by China's securities regulators after a vice president bought shares in the bank three days before a major deal was announced.

௸ൢ

China Times

45

industrial structure and reinforced economic dynamics. By the end of 2013, China had 60.63 million market entities, a record high, with total capital reaching 101.2 trillion yuan. The number of privately owned companies grew fast, accounting for 82.1 percent of all the country's entities, indicating great enthusiasm for private investment. By sector, the number of enterprises engaged in tertiary industry stood at 11.01 million by the end of last year, taking up 72.1 percent of all the entities, while the real estate sector welcomed 79,500 new companies. The administration predicted the number of entities would increase further in 2014, as a new business registration system with lower thresholds takes effect on March 1.

BEIJING, Feb. 27 (Xinhua) -- China's largest search engine, Baidu Inc., said Thursday that its net profits slid 0.4 percent year on year in the fourth quarter of last year to 2.78 billion yuan (460 million U.S. dollars). The slight drop was mainly due to climbing marketing costs, especially for its mobile products. The company's expenditures in sales, general business and administration surged 135.1 percent year on year to 1.86 billion yuan in the final quarter, according to an unaudited business statement. Its revenue surged 50.3 percent from a year earlier to 9.52 billion yuan in the final quarter,

indicating healthy growth. Li Yanhong, the company's chief executive, said the company has made remarkable progress in the mobile business and established a leading position in the mobile market, including in search, mobile application distribution and location-based services. In the fourth quarter, mobile business accounted for more than 20 percent of Baidu's revenue, Li said. In 2013, the company's total profits edged up 0.6 percent to 10.52 billion yuan, and its total revenues soared 43.2 percent to 31.94 billion yuan.

Don’t hype China’s U.S. T-bond trim: economists BEIJING, Feb. 21 (Xinhua) -- Senior economists have argued against reading too much into China reducing its holdings of U.S. treasury bonds in December with its biggest monthly cut in two years. China, the largest holder of U.S. treasury bonds, slashed its holdings by 47.8 billion U.S. dollars in the final month of 2013, statistics from the U.S. Department of the Treasury showed on Tuesday. The cut came abruptly after the country's continued raising of holdings of the bonds for three consecutive months from September to November last year. However, on a year-on-year basis, China's holdings of U.S. T-bonds rose about 4 percent by the end of last year to 1.27 trillion U.S. dollars, maintaining its position as the largest foreign creditor the United States. And experts warned against hyping the temporary drop in December, forecasting that China's holdings will remain steady in the next few years due to its enormous foreign reserve stockpile and the quality of dollar assets.

China's foreign exchange reserves reached 3.82 trillion U.S. dollars by the end of 2013. This means that China put about a third of its reserve stockpile in U.S. T-bonds. The amount of reserves is expected to further increase as China faces surpluses in both the current account and capital account, said Asian Development Bank economist Zhuang Jian. As the reserves rise, China's investment into U.S. treasury bonds is not likely to fall in the next few years, Zhuang said. Guo Tianyong, a professor at China's Central University of Finance and Economics, pointed out that there are risks in having too big a share in U.S. T-bonds. "Due to the U.S. quantitative easing in recent years, the value of China's dollar assets were in effect diluted, and the yield was not that high with the depreciation of the U.S. dollar," according to Guo. To better manage the investment of foreign reserves, China should diversify its investment portfolio to wean itself off over-reliance on dollar-based assets, he said.

The cut is just an investment adjustment in line with domestic situations and the international economic environment and is within a rational scale of fluctuation, said Tan Yaling, president of the China Forex Investment Research Institute.

Meanwhile, the growing forex deposit should be further tapped to benefit domestic economic development by encouraging firms and institutions to hold more foreign exchange, Guo added.

"There is no need to make a fuss about it, as either a rise or a fall in a country's holdings is normal market operations," Tan said.

His views were echoed by Tan, who said that the enormous stockpile must be tamed to serve China's real economy, instead of being a burden for investment.

As the U.S. Federal Reserve's decision to taper its quantitative easing last December brought an upbeat note to investors, the yield of its 10year treasury bonds surged to 3 percent, the highest since July 2011. The high yield dragged down bond prices and sapped the value of China's holdings. However, Tan argued that China's persistent holding of a large amount of U.S. T-bonds is a sensible choice, as the bonds stand out among limited investment choices due to their relatively low risks and stable returns.

Zhuang suggested that China diversify the use of foreign reserves by further encouraging companies to compete in the global marketplace, expanding channels for corporate and personal uses, and importing resourcerelated products and technologies. The country should also seek balance in both its current account and capital account to relieve the appreciation pressure for the yuan and curb the rapid expansion of foreign reserves.


௸ൢ ⑘ₒ͚సȇ8"-,*/(*/$)*/"

China Times

ϛ೉

46

www.chinatimes.nl Ꭱᰵᬒす᱌

www.globaltimes.cn

Two-way yuan fluctuation normal: SAFE By Li Qiaoyi / Global Times Two-way fluctuation in the yuan will become the norm, the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), the country's foreign exchange regulator, said Wednesday, following a recent weakening of the yuan against the US dollar that has caused concern among investors. The yuan's recent fluctuation is a result of fine-tuning of market trading strategies, but it remains within the normal range, unlike currency swings in developed markets and other emerging markets, SAFE said in a statement posted on its website. Market participants should take the initiative to make adjustments accordingly, the statement said. The People's bank of China (PBC), the central bank, fixed the yuan's central parity rate at 6.1192 against the US dollar on Wednesday, weakening from Tuesday's 6.1184. The yuan had declined against the dollar for five consecutive days as of Monday, according to statistics from the PBC. The sustained weakness of the yuan was seen as unusual, as the Chinese currency has generally maintained a strengthening trend against the dollar in recent years, despite repeated pledges by the central bank to boost

ȀGraphics: GT

the yuan's two-way fluctuations. "SAFE's emphasis on the two-way fluctuations becoming regular after the recent drop in the yuan's exchange rate indicates a reversal of the long-standing perception of sustained appreciation of the currency," Liu Dongliang, a senior currency analyst at China Merchants Bank Co in Shenzhen, told the Global Times Wednesday. The yuan's spot exchange rate has depreciated by around 1.35 percent against the dollar since the yuan hit a new high against the dollar on January 14, while during 2013 the yuan had

appreciated by around 3 percent against the dollar, a research note from JPMorgan Chase & Co said Wednesday. The volatility of the yuan will increase as a consequence of the new norm of two-way fluctuations, but the currency's appreciation may continue in the long term, albeit at a slower pace, said Liu of China Merchants Bank. The yuan is likely to appreciate around 2-3 percent against the dollar over the next year, according to his estimation. Holding a similar viewpoint that the slide in the yuan will only be temporary, Zhu Haibin,

chief China economist at JPMorgan Chase & Co in Hong Kong, said in the research note Wednesday that a slowing Chinese economy and the central bank's adjustment of its foreign exchange policy were the main factors contributing to the decline. "If short-term capital inflows diminish, the depreciation will probably halt," Yao Wei, a Hong Kong-based economist with Societe Generale SA, said in a research report sent to the Global Times on Wednesday. "The recent yuan move is intended to discourage arbitrage," the note said. The SAFE statement also noted that the country had recently seen massive capital inflows, but it dismissed the possibility of sustained heavy capital outflows in the future. The regulator said two-way capital flows would be normal, as uncertainties may continue to weigh on external environments while the yuan's exchange rate is trending toward reasonable and balanced levels. Some market watchers forecast further moves by the central bank in managing the currency. The PBC is likely to take bolder steps to reform the yuan's exchange rate regime, said Yao of Societe Generale, who also forecast a widening of the yuan's trading band.

Washington-Tokyo alliance outdated and risky By Global Times Earlier this month, US Secretary of State John Kerry stressed the US commitment to defend Japan if it is attacked. It is disappointing that Kerry made such a statement which only contributed to tensions. China-Japan relations are at their lowest point since the end of WWII. The US-Japan alliance is a root cause of conflict. China's claim over the Diaoyu Islands is legitimate, and Japan's position is unjustifiable. If not for the US-Japan alliance, Japan would be more prepared to recognize China's claim and negotiate in good faith. Now it's actually a confrontation not between Japan and China, but between the Japan-US alliance and China. The US was previously more neutral, but Washington's policy has moved more toward supporting Japan and the status quo. The Obama administration's "pivot to the Asia-Pacific" is a grave mistake. US and USallied power in East Asia is already excessive, imbalanced and in favor of Washington. The US still widely dominates the region in terms of military power because of the bases in Japan and South Korea, so what's the point of a pivot? The excessive power located close to China is a potential, if not already actual, threat to China. The "pivot" will exacerbate the extent of the imbalance in favor of the US, and create a bigger arms race. China will not be intimidated into slowing its defense buildup and, understandably and legitimately, will not accept the status quo. When US Vice President Joe Biden went to Japan before he visited Beijing in December, he said the US-Japan alliance is the "cornerstone" of US security. The other thing that Biden said, which is correct, is that the US-China

relationship is going to be "central, sort of the organizing principle" in international relations in this century. However, there is a deep contradiction between "the organizing principle" and the US-Japan alliance system. Japan naturally likes the alliance system. They don't mind and rather desire that the US have bases there and are committed in some way to defend Japan. The point is the alliance is no longer in the fundamental US interests, but only in the bureaucratic interest of the Pentagon. China has legitimate security interests, but China doesn't threaten the US in any way. A fundamental reality that should be more widely acknowledged is that there is no conflict in vital national interests between the US and China. However, the US does not seem prepared to accept the "new type of great power relations" proposed by Chinese President Xi Jinping at Sunnylands summit in June 2013. For a constructive relationship, the legacy of the alliance system in East Asia should be ended, and US bases should be withdrawn. That will create the condition for a win-win, stable, mutually beneficial, and constructive relationship between US and China, and for stability for Asia as a whole. The US is a Pacific nation, not an Asian nation. China should have an equal bilateral relationship with the US. And Japan should sit in the middle as a neutral party, certainly not part of an alliance. As former Australian defense official Hugh White suggests in his book The China Choice, the US should share power on an equal basis with China as part of a "Concert of Asia." The

book also suggests that Japan should become independent. Even though it is hard for the US to withdraw and share power, the biggest difficulty would be in Japan, because they will resist taking care of themselves. It's alarming and disappointing that

bureaucratic interests in Washington seem to be suppressing, not allowing new thinking. The US must become more rational and realistic about what is really the interests of the US in this region, not just the status quo.


www.chinatimes.nl www.globaltimes.cn

Ꭱᰵᬒす᱌

47

௸ൢ

China Times

8"-,*/(*/$)*/"ȇ⑘ₒ͚స ϛ೉

Cross-border sex trade By Global Times

ȍVietnamese women wait for customers on Vietnam Street in Hekou Yao Autonomous County, Yunnan Province. Photo: IC As the biggest trade partner of Vietnam, China has expanded business relations with the Southeastern Asian country by opening up its border towns. Every morning in Hekou, Southwest China's Yunnan Province bordering Vietnam, thousands of people stream in from the Vietnamese side, mostly vendors carrying fresh

fruit and other farm products. Along with trade came Vietnamese sex workers. Near the bilateral markets, women clad in sexy outfits gather in small groups. They will approach those who wander around them in curiosity and bargain for a deal. It costs around 60 yuan ($9.88) per deal. Another form of business is through a

middleman, who is in charge of hunting clients and calling on the women to line up on streets to be picked up. At peak season, hotel room prices would rise from 50 yuan per night to more than 200 yuan per night. Others, however, rent homes and wait in the corridors for clients.

It's hard to tell the ages of these women, who are generally aged between 14 and 25, as they all wear heavy makeup. Mostly from poor families in neighboring Lao Cai in Vietnam, these women cross the border to earn a living after learning a basic level of Mandarin.

Russia won’t really buy Abe’s islet tactics By Zhou Yongsheng/ Global Times

Tensions between Japan and its neighbors over disputed islands, Japanese politicians' visits to the Yasukuni Shrine and some historical issues have left Japan isolated in Northeast Asia. The Abe administration has realized this fact and tried to find alliances in order to get rid of the current dilemma. One of its efforts is to defuse the tension with Russia. For Abe, historical issues and his visit to the Yasukuni Shrine are political cards to play against Japan's neighbors. The purpose of his visit was to show his power, consolidate the cohesion of the Japanese right, and guarantee more domestic support. His visit to the shrine can be seen as a political tactic. However, Abe is also aware that territorial disputes are the real source of trouble for him, which could easily put him in a dilemma. If he compromises over territorial issues, his cabinet may collapse and the ruling Liberal

Democratic Party also risks losing power. But if he sticks to his stance over territorial disputes, Japan's neighbors will be further incensed and the country will face stronger resistance. After Abe took office, he strengthened and promoted the strategy of confronting with China over the Diaoyu Islands. This strategy has been promoted and upgraded gradually as Japan's conflicts with China increase. It seems that China is positioned to be Japan's long-term opponent. As to the dispute with South Korea over the Dokdo islets, the Abe administration is well aware of South Korea's insistence and has realized the fact that they will not be able to take back the islets from the Koreans. In spite of this, Tokyo continues to protest and provoke over the islets issue, and use it as a diplomatic strategy against South Korea from time to time.

However, the Abe administration has never got tough with Russia over the Southern Kuriles issue. There are several factors, including historical reasons, points of confrontation and Abe's diplomatic strategies. In history, Japan had been disadvantaged in the battles with Russia, except Russo-Japanese War (1904-05). It suffered intensely from Russia's strength and expansionism, even during the Russo-Japanese War when Japan had more casualties despite its decisive victory. In the final weeks of WWII, the Soviet Union declared war on Japan and quickly defeated Japanese forces, which had a decisive impact on Japan's decision to surrender. The Abe administration is clear about Russian toughness and has been cautious in its Russia policy. Russia remains powerful despite the collapse of the Soviet Union, and there have been talks

about Russia's rejuvenation. Every time when Japan shows a tough attitude, Russia gives a quick response, as shown by Russian leader's inspection of the Southern Kuriles or sending nuclear-capable bombers to fly near Japan. Though backed by Washington, Japan is reluctant to be tough with Russia and it knows even the US will not easily provoke Russia. Abe also understands that there are no benefits for Japan getting tough with Russia over territorial disputes. To avoid more losses, Japan chooses to soften Russia's stance by improving investments, discussing security issues, and talking up the "Chinese threat." The Kremlin is very sophisticated, and plays the territorial issue as a political card too. Russia has made a counter-offer by using the territorial issue as a bait, in order to obtain more funds and technology from Japan for developing Siberia and the Far East region. Russia's actual control of the islands has strengthened the country's confidence, and as such, it is unlikely to fall victim to Japan's calculations. Based on these considerations, Japan and Russia achieved a consensus to meet and negotiate over island disputes. The atmosphere of the meeting between Abe and Vladimir Putin in Sochi earlier this month seemed very friendly. But the question is: What could Abe really get from Russia? Russia is well aware of Japan's tactics and the negative results if Russia makes any compromise. Despite offering a friendly reception, Putin will not make any compromise over Russia's territorial and sovereignty interests. Consequently, Japan's dreams to reclaim the disputed islands of Russia can hardly come true. We need more time and patience to see the final result of the disputes.


᱌Ꭱᰵᬒ

㒻స㺬䯲ృ⪣ౝ᭯䫀Ꭱᰵᬒ喑͚సࢄ᫦㝗⾧‫ڙ‬थ XXXDTBJSDPN ᓋ ∏䴠‫ڙ‬थᣒᩣγ仃᳣&3჏ᾌ喑㾟ᾌᄴ᭜ࢄ㝗ᾌ䮷⮱すऺ᜽਎ȡ ࢄ㝗㼯䈩⮱䕆ឦ∏䴠&3丈ᾌ‫ڞ‬㼵᳣喑ᄴ䮥㎹ౕᎡᎡ䫀 ϑЅȡ㾟ᾌಸ◧͚స仃ԸႹ‫ڕ‬䛴⩕⢕⿸ఈ㞆ጰᅭ⮱∏䴠჏ᾌ喑‫ڕ‬ᾌ‫ڞ‬㼵 ԸᏔѺ喑‫͚ڣ‬䵚ぶ㞆Ը喑‫ࠆڙ‬㞆Ը喑倅〜㋀┌㞆Ը喑㋀┌㞆Ըȡ

倅〜㋀┌㞆᫝᭒➦‫ئ‬ ࢄ㝗䭬໳᫜➦ͦ໸⮩ ㋀ࡄϙᝃᐐጋ͚䑶喑‫ݺ‬ᒭ喟 ̷⊤ ⁽ٰ 仆⍜ ⁽ٰ 仙ᅩ៶ ⁽ٰ श䮳ಎ ⁽ٰ ᫝ߍಎ ⁽ٰ 䯲ߍ䖁 ⁽ٰ ᰩ䅤 ⁽ٰ ⇠‫ڔ‬ ⁽ٰ 㘎ᔄᬻ ⁽ٰ В̷Фᵩጟक़⼻

Ą䕆᭜᳣̭‫␬ٲ‬ϛ吋⮱‫ڕ‬᫝ᾌಸ喆ąࢄ㝗㗎Ъ‫ڙ‬थ‫ޜ‬㍪㋀⤳㦐㬴‫ٶ‬ϸ㉦䖀 Ą➦ ‫ݒ‬᭜ࢄ㝗ᄵ䪭Ⴧ‫⮱ݣ‬倅〜㋀┌㞆ąȡᰶ‫ݒ‬᫩‫נ‬㊞倅〜㞆‫៶ײײ‬ᄙ㋀┌㞆ᏔḲ䫀䌊 ⮱ㅎ૛㽚㼵喑㾟ᾌಸ⮱倅〜㋀┌㞆䛴⩕γ‫ڕ‬᫝㽚㼵⮱ᏔḲ喑֡㜒⏾䏧ᐼ‫఺࠲ڕ‬㽚 㼵喑⪣䰭㺮оᖜ᭯喑䑂㼥ᠶ䝂֡⏾喑̭Ըࡷᑔᒏ⮱ⲎᎷӬ⍫♣๖᜽喑̺‫ں‬ᰶ‫נ‬ ㊞ᏔḲᩫԿᎦᨫᒹᢿ΅჏⮱⾧䫀⮱⚖ᘞ 䙺व㠞ᄥ⮱䫀䌊⾧䫀Вࣷᄥ倅⌲⚿ ᎂ喑㊂ᄺ᭜ᕔ‫̺⮱℁ئ‬ι䖥᧴ȡ

䟤ਜ਼ᬒ᱌㜠Ꭱᰵᬒ ᫲㵹ᬒ᱌㜠Ꭱᰵᬒ ᫲჏ह᭯जϘऄ‫ږ‬У㵹ᱻ喍⃼У‫ڙ‬᫑喎ٗᘍ 㾠㉝Ԏᖜ㿸㖜㈨ࢄ㝗䭬໳᫜➦ͦ䓓θ㮂Вࣷऱ๔㤜ϧА⤳

᠈㖅 ⺕ࠆጒ҉ϧ਎̭ऺ 喓᱙⻾喍)#0喎ᝃВ̷Ⴅ₤ 喓⃺㿋͚᪴喑㠞᪴≮‫ݖ‬喑ᰰ㢤㭚㿋ᅑҠ 喓̭ক㘪ጒ҉๖喍ᭌ᱌̭㜠ᭌ᱌ ρ喑喎 喓ᰶ᫲㵹⹫Ƞ㝗⾧‫ڙ‬थጒ҉㋀侄ᅑҠ

⺕ࠆ䘕䪭ᄓ㓿⩌̭ऺ )#080ႥѺౕ䂭 ⃺㿋͚᪴喑㠞᪴≮‫ݖ‬ जВ䪸‫ڤ‬Ⴅᵎౕ䂭䁶ᬻ ᅲѼౕ䭬໳䭱䓾 ᰶᘼ㔲㿸ᄴ͚㠞᪴ㅎ₤ऱ̭Ъ⮩䔮㜠喟 DISJTUJOFXBOH!DTBJSOM

75008 Paris-France

www.csair.com

中荷商報207ChinaTimes  
中荷商報207ChinaTimes  
Advertisement