Page 1

‫ܲྕم‬ᐍຽચ̳Φ EURO - TRUST Insurance ᡱ୊ஶᇄ۷ᆋலբѾѡ

‫܆‬ၖ߳ᓎ ݈୛Ӓ೉๼Ρ ᠍ߔࢥၚ Ȟኄ‫ݍ‬ၗİල೽ၗİ೉ᇭȟ ዥጣĻ0650-850 822

info@euro-trust.nl :www.euro-trust.nl ġ౪џӵጣҧ፜ᚂᕛ߳ᓎ

‫܆‬ၖ‫ޣ‬ௌЖϛཎ!Гϲԑ‫پ‬բௌ՗

有 有關牙醫保險的最新信息請查看本期第8版

荷蘭中文网 衷心感謝廣大讀者和客戶 中荷商報再加版 本期頁

䭱䔮 䔮

͚㢤ੳ൞咺Ꭱ➦ܷ 導讀 悲觀和樂觀: 2012年雖困難仍富裕 㢤㭚仃Ⱕ९➦ᰵᬒᭌ᱌๖ౕ䰨㻃 ロⰛ#VJUFOIPG͚㶕⹧喑Ꭱᄴ᭜ᰡ ߍఝ䰐⮱̭Ꭱ喑̺䕻喑Ѓह᭯Ἧ㻭㶕⹧喑 㢤㭚Ϻ♣᭜̓⩹̷ᰭჹ㸂⮱̶Ըᄼసუ͸ ̭ȡ

荷兰商情

P4

第56屆大型餐飲旅業博覽 會Horecava結束

荷兰商情

P5

“同性戀治療”不獲補償 “不是病治甚麼病?” 㢤㭚֒Ꮴ䘕䪤4DIJQQFST㶕⹧喑̺㘪 ा㺮Ⅿ҉Ąहᕔᜭ⇨⭯ą⮱ധⲐ᪆ᒿ҉‫ܧ‬ 㸉ٌ喑ᄺ᳽ψ䶅ᘼ㸉ٌ⮱Ԋ䯗‫ڙ‬थ喑䕆⽛ և∂ᓲ䴵仙̷։₏

荷兰新聞

P8

意大利觸礁游輪荷蘭遊客無恙

幸存荷人講述經歷

荷兰新聞

P9


2 中荷商報 China Times

љУё

www.ChinaTimes.nl

荷人看華┃DIGEST

 Ꭱᰵᬒ す᱌

荷蘭唯一華文雙週報 南航國際航班隨機贈閱 發布即時網絡廣告

ൣަϮಞ!/ Colofon

荷蘭媒體看台灣大選

03-02-2012 26-01-2012 䰨㾞/Tel ᴒ㾏Ⱑ㌇     ‫ⱌנ‬/Fax 䰨䘢/Email

070 8888858 䓓‫ڙ‬ბ 06 32283228 ㋀⤳ 06 32283227 㽚㼵䘕 06 32283226 ᐐॷ 06 32283225 ㌕䑜 06 32283229 䇎ࠆ 070 8888859 info@chinatimes.nl mini@chinatimes.nl (小廣告) www.chinatimes.nl (即時新聞)

㋟䴮/Website

䓓‫ڙ‬᭯䫀/ Openingstijden ᭌ᱌̭  Ma. 12:00 - 18:00 ᭌ᱌ι 㜠ρ Di. t/m Vr. 10:00 - 18:00 ᭌ᱌‫ ښ‬ Zat. 12:00 -18:00 ㌕䑜䘕ౝ౭/Adres: Wagenstraat 37-39 2512 AP Den Haag Nederland Rabobank: SNC Media B.V. 1206.29.569 MA

HE

orf

B de

中荷商報 編輯部 位於GSMshop 内

ȍ㢤㭚൞㉆ܷ⮨⮱仙㠞Ίែ⺕⚔❴ ⮱㖜㎘ౕ᱗ҳ᪥Ꭱᄴ䕟̭ₒᨡᆂȡ Ȩ/3$)BOEFMTCMBEȩ㽅㔲1JN WBOEFO%PPMౕᰵᬒ⮩㶕⮱᪴」䵹 Ⱋ᭜ȨĂ1SP$IJOFTFă QSFTJEFOU 5BJXBO XJOU IFSWFSLJF[JOHȩ喑䕆ጟ ㋀ᒵㅎ㺮ౝ㊓仙㠞ΊჇѺȡ 㾟൞䖀ㅎ૛ϸ㉦γ䖥㜶㉽᳉͸ᒹ喑 Ό➦‫ݒ‬ᠴ‫ܧ‬仙㠞Ί⮱᜽ߌౕ᫩㋀┌̷⮱ ᜽ߌ喑㔹䕆ᓄ߈᫩䌌๔䮥᫦䲏⮱䬉ӯᩦ ઱ȡ 㾟൞㽅㔲0TDBS (BSTDIBHFOΌ ᧝᪴ᠴ‫ܧ‬喑झ▐㋀┌䔽Ꭱ෋䪤喑‫͚ڣ‬ᒵ ๔⼸Ꮣ₥᫩͚స喑Вࣷ᪥Ⱋ̺᫤෋䪤⮱ ‫ݺ‬ᒭझ▐⮱͚స䕷჏喑䖱ᰶ‫ږ‬ᇥⰡ㝗Ⱑ

中國試圖刺激貿易

k

ijen

᱙⁎झ▐๔䖥ऄ‫ݝ‬γ̓⩹྿倁ᮛ䕺 ⮱䬉∕喑㢤㭚྿倁Ό̺Ҹใȡ 㢤㭚‫ڞڙ‬྿倁/04ᄺ䕆⁎झ▐ ๔䖥҉‫ܧ‬䕐㎹൞䖀喑‫͚ڣ‬喑ౕᬒ 䖥㜶ᰶγ㉽᳉͸ᒹ喑/04సใ᫝㖋 ㌕䑜"DIJMMF 1SJDL᧝ᄘ⮱൞䖀䵹Ⱋ ᭜Ȩ5BJXBO LJFTU WPPS WFSEFSF UPFOBEFSJOH $IJOBȩ喑㾟൞䖀➦‫ݒ‬䬉 ∕‫ږ‬ᇥ䬉ӯȡ "DIJMMF 1SJDL⮱᪴」㿗喑仙㠞Ί⮱ ‫⪣⁎ں‬䖥喑䶜⹧झ▐ϧ䖥᧴γ̭᷊হᎠ ᣒ䓾͚స๔䮥⮱䖀䌜ȡ仙㠞Ίതᩬ᭯᱌ ⮱ᩬゃ喑Ӱ䕟γझ▐⮱㋀┌⮩ᆂ喠ᄺ᝸ 㩎㠞᪴ͨᑢझ⢕喑ࢨ䖁̺‫⮱Ⱋݝ‬ȡ 㾟൞䖀䖱㿗喑ᄺ䕆⁎झ▐䖥㜶喑͚ స๔䮥↿ᰶ‫⁎̷̭׼‬䗐ὐ⩕ॵ⤫ₓக⮱ ᫦ᐼ҉‫ܧ‬༮㘲喑ࣺᄺझ⢕喑䕆ᛶ㾟₥ߌ ᫩仙㠞Ίȡౕ仙തᩬᎡ͚喑᜽ߌౝᄸ ⅯγহࡄϙᩬᏉ⮱হ㼐䖀䌜喑͓ःᓄҸ ຯㅪ㼯&$'"㋀┌ࢁ䂝হ‫ږ‬ᇥⰡ㝗Ƞ䕇 䘢Ƞ๔䮥䕷჏झ▐㜗⩞㵹䕆ὐ⮱‫ڤ‬倁᜽ ߌȡ ൞䖀䖱݄㜶‫ڤ‬倁᪥ႄ喑ᠴ‫ږܧ‬ᇥ㋀ 䇬ᒭҳᓄ‫⮩ݝ‬ᆂȡ ൞䖀㿗喑仙㠞Ί⮱‫⪣⁎ں‬䖥喑䶜 ⹧γझ▐ϧᄺ‫ڣ‬ःᓄ⮱㋀┌᜽᳉ᙌ‫ݝ‬倅 㜵喑㔹㒻సȠ⁽≟হࡄϙᩬᏉ喑Ό␬ᘼ 仙⮱䕐Шȡ 㾟㽅㔲䖱ᄘ䖀喑仙㠞ΊⰛ‫ږౕݺ‬ ᇥ੼䵹⮱ᙸᏓ᭜̺⢕Ό̺㊞喑䗐叩喑仙 㠞Ί䕇䕻ᣒ䓾ࡄϙ⮱㵹ࠂःᓄγ㋀┌ ᜽᳉喑⾣「ౕओ̭᫦䲏Ѕ‫็ܧ‬๔⮱А‫ئ‬ এ喤㔹ࡄϙ᫦䲏᭜॓Όᰰ䕇䕻㋀┌ゃ⪒ ᣒ䓾হ䖁‫͑ݝ‬ᇥ㊞̭⮱Ⱋ὆喤 ᪴」ᰭᒹ㿗喑䰃♣ᰶᎡ䑂⮱䖥ℾ〆 ౕ㩎㠞᪴⮱⿸ൡ喑ѳ᭜ⰸҳ㩎ͨᑢ⮱Ąझ ▐‫ڞ‬䂅ą͓̺๗䛺㺮喑㔹झ▐হ͚స๔䮥

Wa geW nasg te

rna sat tra

at

㋟〆OVOM᫩ᰵᬒܷ⮨᪴」喑 䵹Ⱋ᭜Ȩ͚స㾓ృ‫⓭ݧ‬䇬ᭀȩȡ᪴」 㿗喑͚స䭺ѻγ䕟ऐ⼲喑ጹ᱈㘪ํ‫⓭ݧ‬ 䌌ใస⮱䇬ᭀȡ ᪴」㿗喑ᄺ᫩̓⩹㋀┌⤫⟭Вࣷ㊓ 䇬ᭀ፣ҳ⮱ᒞ䴬喑͚సᩬᏉᙌ‫ݝ‬ᨁᚯ喑 㔹͚స⮱㋀┌ᄺ䇬ᭀ⮱ӊ䈡ᒵ๔ȡ ᪴」ᑂ䔝᫝㖋䕇㼷⹫#MPPNCFSH ͚ᄺ͚స⮩ᩦ༁‫ͨޜ‬Шᑢ᯶ᑤ⮱ᣎ㽗喑

䘢፣ҳ⮱‫⯷ݖ‬ȡ ℁‫ݖ‬᭯㢤㿋࡭൞㉆Ȩ᳄ൎᬒ൞ȩ 喍)FU #FMBOH WBO -JNCVSH喎ᰶ䬉 ᪴」⮱䵹Ⱋ᭜Ȩ$IJOB PQHFMVDIU NFU IFSWFSLJF[JOH 5BJXBOFTF QSFTJEFOUȩ喑➦‫ݒ‬ᓋ͚సࡄϙᩬᏉᙌ ऄ⮱㻿Ꮣⰸझ▐๔䖥喑͓็㮂ᑂ䔝᫝㤜 ⹫⮱൞䖀喑㿗仙㠞Ί⮱‫⪣⁎ں‬䖥喑◧‫ږ‬ ᇥ䬉ӯ⮱⮩ᆂ᣽ӈγ᫝⮱ज㘪ᕔȡ ൞䖀㿗喑仙㠞ΊതᩬВҳ‫ږ‬ᇥ䬉ӯ ᓄ‫ݝ‬ᒵສ⮱⮩ᆂ喑ह᭯ᠴ‫ܧ‬喑̺ᄾ㻭ᄌ უ䘪ᨁᓰ喑մຯ᭜㩎㠞᪴⪣䖥喑‫ږ‬ᇥ䬉 ӯᄴԿ䔭ȡ

China probeert handel te stimuleren

ᑢ᯶ᑤឬ㾺喑ఝ䰐⮱ᅭ䲏ᄴ䕍᜽⩏৮‫ܧ‬ ऐ⮱〣❚ߍ๔ȡ͚స⮩ᩦ༁ѝ㼵͚స⮱ ‫ܧ‬ऐᄴ䲏ᄺ̭Ըఝ䰐⮱Ꭱ䵚ȡ Ⱋ‫ݺ‬喑ᄺ͚స‫ܧ‬ऐ⩏৮⮱䰭Ⅿ̸ౕ 䭺喠ₑใ喑͚స⮱‫ܧ‬ऐᐍუΌ䲏ᄺ㦄㘪 ⎽Ƞ࣌ᱽ᫆হࠋጒ᜽᱙⑟‫ئ‬ぶ੼䵹ȡϧ ℾ᎐⮱ࡴթΌ㊓‫ܧ‬ऐᐍუহੳუ፣ҳ฀ ߈ȡ㜗ᎡВᲒ喑ϧℾ᎐ᄺ㒻ٰ⮱ ࡜⢴喑ጟ㋀̷ࡴγȡ

൞䖀㿗喑䰃♣ᰵЪ͚స‫ܧ‬ऐᰶ ⮱̷ࡴ喑ѳ᭜䕆ࢨ᭜‫ږ‬ᎡВᲒ ᰭᄼ⮱ࡴ፲喑䕟ऐᗲ⇮Ό᱗ຯ⤳ᘠ喑఍ ₑ喑͚స᫦䲏ጹ᱈䭺ѻ䕟ऐ⼲В‫⓭ݧ‬ใ సੳ৮⮱䕟ऐȡ ᪴」䖱ϸ㉦γ͚స᫦䲏ाᄼಸЮẚ ᣽ӈԎ䇥⮱᫝㜶ᣗȡ

發行地區Distributie: 荷蘭、比利時 、 德國主要城市,及歐洲其他國家 南航國際航班隨机

◎英國

◎荷蘭 ◎比利時 ◎德國 ◎盧森堡

◎法國 ◎瑞士

◎西班牙

◎意大利

Ґ İൣİ Ҩİ ݃ 未經本報書面許可,任意轉載本報內容, 報社將追究法律責任。

中國網民超過五億 China telt meer dan half miljard internetters 䰨㻃झ35-㋟〆ᰵᬒᑂ䔝ҳ㜗 ͚స㋟䌜䇴㼷ᾌỸ$//*$⮱᪥ႄ൞䖀 㿗喑ࣨᎡ͚స㋟ℾ᪥ႄ෋ߍγ喑 ㍪᪥䖁‫رݝ‬ȡ 㢤㭚൞䖀㿗喑Ҭ⩕ᓛࢇ⮱͚స㋟ℾ ᪥ⰛΌ๔෋喑ࣨᎡ䖁‫رݝ‬喑㔹䕆Б ͚సᩬᏉౕᣔ‫ݣ‬䇴㼷᫦䲏ᙌ‫ݝ‬䊷ҳ䊷ఝ

䰐ȡ͚స㋟ℾҬ⩕䓲䕌≮㵹⮱ᓛࢇ喑ᄺ 䀥ຯ䇗↎㙽᪄Ƞ䛉㖋㶕䖁̺␬হ‫נ‬䖋▪ 䰐⮱⊵ᖜȡ 㢤྿൞䖀䖱㿗喑Ҭ⩕♎㌇䕇㼷⮱͚ సϧΌ෋䪤䓲䕌ȡ ̺䕻喑೻ጯহ䓟᱾Ҭ⩕䕆ψ⤫Аࡃ 䕇㼷᝸⃢ᄺ℁䖱䐰๔ȡ

北京蘋果公司的騷亂

Opstootjes bij Applewinkel Peking

㬸᳉‫ڙ‬थ̭უ㽚ౕࡄϙ⮱ੳᏄ‫ܧ‬ਜ਼ ᫝⮱J1IPOF 4ᑂ䊤佤ί⮱θУᑂ䊤㢤 ྿ᐐ∈⮱㜵䋐喑࠲᠙/04ౕ‫⮱ڔ‬྿倁౴ ൞䖀γθУ喑Вࣷ㬸᳉ᯘ։ౕ͚స⮩ਜ਼ J1IPOF 4⮱⊵ᖜȡ̺ᄾ྿倁⩇㜠䑶⮩ γᰶ䬉㻃䵨ȡ ᨇ⽞喑⩞᫩㾟Ꮔ᱗㘪ᠶ⚔࣌‫ڙٵ‬ѵ ⮱᭯䫀ᣕ‫ܧ‬䕆᫝ᾌ喑ᑂ䊤̺ᄾᢿ䮷ぶ Ն⮱᳉ㆶԾ⮱̺␬ȡ‫ٵ‬᭜ᰶϧ๔㖟঩ે 䪸䪭喑঩ષĄ但ၽą⮱ऐ㮌喑䖱ᰶϧा

ੳᏄែ᨟࠲᠙䰋㯸͸䶋⮱➖৮喠ᣒ㦄喑 䶔჏হԊႶ⮩⩌γ㗏倁㶊⾮ȡ ᨇ⽞喑ᒵ็䶔჏ౕჿۤ⮱้ۙ䕇ტ 〆䮷ȡ 䰃♣䕆᫝ᾌౕࡄϙВ̷ࣷ⊤ぶ ੳᏄ⮱⮩ਜ਼̭ܴₐ፥喑ѳ᭜㬸᳉‫ڙ‬थ䖱 ᭜↧Ⴧ‫ڕ‬సᯘ։⮩ਜ਼喑͓⽞͚స䰭Ⅿᒵ ๔喑㔹ᯘ᭯ጟ㋀㑧䇕ȡ̺䕻喑͚స⮱᳉ ㆶԾϺ♣जВ䕇䕻㋟̷㼯䈩ȡ


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日


4 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

荷蘭商情┃ECONOMY

 Ꭱᰵᬒ す᱌

ඎᢏ‫ڸ‬዆ᢏȈ3123 Ԓᗷ֩ᜳϬ൳၊ ȋ⾮‫ܧ‬Ί๔⩏ẚ

㢤㭚仃Ⱕ९➦ᰵᬒᭌ᱌๖ౕ 䰨㻃ロⰛ#VJUFOIPG͚㶕⹧喑 Ꭱᄴ᭜ᰡߍఝ䰐⮱̭Ꭱ喑̺䕻喑Ѓह ᭯Ἧ㻭㶕⹧喑㢤㭚Ϻ♣᭜̓⩹̷ᰭჹ 㸂⮱̶Ըᄼసუ͸̭ȡ

९➦㿗喑մຯ̺⟜䡜㿑喑ⰥԎ㢤㭚ᒵ ᔘᰰᨧ㙘࢞ᾌȡ Ѓ㜶Ҹ㿗喑‫ݺ‬ШᩬᏉ‫ݣ‬Ⴧ⮱⮩ᤇΊ๔ 䛺吋⩏ẚٗࠏ⮱᝝⪒ᓲ䴵ലᠮȡĄຯ᳉䁈 ‫ݝ‬䓟ẚ喑͚స᭜ᰰҳ㢤㭚ឫ8BHFOJOHFO 㔹̺᭜‫ݝ‬㒻సឫ৵҈⮱ȡąЃ㿗ȡ 㢤㭚⮱Ί๔䛺吋⩏ẚ࠲᠙Ⅱ‫ݖ‬Ƞ⩌প ⻾ႥȠ‫ޢ‬ᘼጒẚȠ➖≮ȠࡃႥȠ㘪⎽Ƞ倅 ⻾ឭᱽ᫆হ㈨㊞Ƞ䓟⩏৮হ丌৮Вࣷి㬊 হ⊵䪿ᱽ᫆ぶΊ䶋喑Ό᭜ा͚సᣕϸ⮱䛺 吋ែ䇴হव҉⩏ẚȡ

९➦㿗喑ϷᎡ᜾Ծᄴᙌऄ‫࢞ݝ‬ᾌ喑స ‫ע‬হ๞ẚ⢴䘪ᰰ̷ࡴ喑➦‫ݒ‬๞ẚ੼䵹ᰰ䂷 ᓄ௡䛺ȡЃᠴ‫ܧ‬喑䕆ᄓ䯈̷᭜Ꭱ࢞ᾌ Вҳ⮱ᒹ᳉ȡ ̺䕻喑ЃΌ㶕⹧喑ᓋ䪤䖍ҳⰸ喑㢤㭚 ⮱‫ݺ‬ᮜ䖱᭜̺䡜⮱喑Ą᜾ԾϺ♣᭜Ըჹ㸂 ⮱సუ喑մຯិ᝭ᰶᄼసᢿౕ݄̭䊤喑㢤 㭚जВ㿗᭜̶๔ჹ㸂సუ͸̭ȡą९➦ຯ ᭜㿗ȡ Ѓ㿗喑ロⰮ᭜♎∂䖬‫⮱ٺ‬喑ѳ᭜㢤㭚 㺮Ⴅᰰ㖝ᬻౝᣎःᣗ᫪喑̺‫ײ‬ロⰮ喑䖱㺮 ᩦ䲖喑Ѓឬ㾺ϷᎡ䖱᱗㘪ⰸ‫ݝ‬ᩬᏉ⮱ᣗ᫪ ᩵᳉喑ѳᬻᎡᅞᰰ㺸᜽᩵ȡ

㢤 㭚 ㋀ ┌ ᢿ ऺ Ꭱ ᒹ ̸ 䭺

͚

̭

࡜䅽䞭㵹)4#$‫⾣ⵁ⤰ڕ‬䘕䪭ᰵᬒ ‫ڙ‬ѵ൞ॷ喑ᄺ‫⤰ڕ‬᱗ҳᎡ‫ڔ‬㋀┌䕟㵹γ 䴽⍙ȡ ൞ॷ⽞喑‫ݝ‬Ꭱ喑㢤㭚⮱㋀┌ౝѺ ᄴᓋⰛ‫⮱ݺ‬すѺ̸䭺㜠Ѻȡ 㜴ₑह᭯喑͚స㋀┌㍪䛼ᄴ᫩Ꭱ 䊲䕻㒻స喑᜽◧‫⤰ڕ‬す̭๔㋀┌倁ȡ ౕ᱗ҳᎡ‫ڔ‬喑㋀┌ౝѺ̸䭺ᓄᰭࣟ რ⮱సუᎫͻ䘪ౕ⁽≟喑ᓤస䮑ใȡᎡ ͸ᒹᓤసᢿऺ‫ײײ‬䋹̭Ѻȡ ⁽≟᱗ҳᎡ‫ڔ‬㋀┌Կ䔭ᰭ๔喑गᰶ Ը⁽≟సუ㘪㋚ᠮ̓⩹㋀┌ᢿऺ⮱‫ݺ‬ Ѻ喑ܳ‫ݒ‬᭜ᓤసȠ㠞సȠ∂సȠᘼ๔‫ݖ‬হ㺬 ⤚➆ȡ⁽≟㋀┌ᢿऺ̸⏾௡䛺⮱ᰶͦ叒Ƞᡗ ༮Ƞ⦋‫ڥ‬হ㟙㭚ȡ 㔹ᢿऺ̷ࡴ⮱సუ็‫ౕ⤫ܧ‬ϋ≟Ƞ៶ ̮㒻≟হ䲋≟ȡຯ㤟ᒸ䈀喑‫ݝ‬Ꭱᄴ䕐 䌠㉇喑᜽◧̓⩹す๔㋀┌倁喠⼅傜ᄴ ᫩Ꭱ䕐䌠㉇喑᜽◧̓⩹す๔㋀┌ 倁喠೰̷ࣷࡴऺ喑㜠すऺ喠ᅩᬒ‫ݖ‬ϋ ̷ࡴऺ喑㜠すѺ喠ౌ㕠‫ऺࡴ̷ڣ‬喑㜠 すऺ喠仙ҳ㺬ϋ̷ࡴऺ喑㜠すऺ喠 ◼‫ٸ‬㭚̷ࡴऺ喑㜠すऺȡ

ധ䛾⮱Ԏ⩕喑㢤㭚হᓤస䘪ᓲ䴵ែᩫᰡ็喑 В᣽ӈԊ䁶ȡЃ㿗喑ጟ㋀হᓤస㍪⤳䖮‫❫ٸ‬ 䕟㵹䕻䰨㾞ϑ≮ȡ ᰵᬒ喑὆ᮛᄺ⁽ٰ࡭Ըసუ͚ ⮱Ը҉‫ܧ‬䭺㉇⮱↧Ⴧ喑ह᭯㶕⹧喑⁽ٰ࡭ 䮤‫ڒ‬㶝䔭⮱ᾌᰰ᭜喑⁽ٰ࡭᪡倁㋀┌ᄴ ̸䭺ȡ㢤㭚᫦䲏ᰶႥ㔲䂓ॷ㿗喑䰃♣ 䕆⁎㢤㭚Ꭵ‫ٺ‬㷘䭺㉇喑ѳ᭜ᓲ䴵䂓ᘂȡ

ȋ䬉᫩⁽≟ ౕ㿴ࣷ⁽≟⮱‫࢞ࠆע‬ᾌ⮱᭯Ն喑९➦ 㿗喑㢤㭚হᓤస䘪㾺◧喑ᓲ䴵Ⰾᔘ㽚⿸Ⅵ Ͳᕔ⮱⁽ٰധ䛾喑ВःАⰛ‫⮱ݺ‬㜕᭯ᕔധ 䛾喑➦‫࡭ٰ⁽ౕݒ‬๔స∂స⮱὆ᮛ㾂㉇̸ 䭺⮱᭯‫ݨ‬喑∂స⮱䭺㉇ᄴⰡᣒ༮㘲‫ٰ⁽ݝ‬

Ρ К Ҁ ൠ һ ܿ ࣁ ៛ ౕ㋀┌̺ᮜϧԾጹ᱈䕇䕻ऱ⽛᝸⃢⢟ ᓄᰡ็ᩣ‫⮱ڒ‬᭯‫ݨ‬喑ι᝸ጯൡ䂷ᓄܳใ≨ 䎺喑♎䀃᭜ι᝸㋟〆ᝃ㔲៺䈐㵹䘪ॵ⤫䕆⽛ 䋕ࠏȡ ៺䈐㵹7FOEV厬➦ͦܳ㵹⮱㖤਎"SOF #POTBLTFO㶕⹧喑ϧԾ⤫ౕₐౕ⌲⤳䫐ὀ ᝃ㔲仃丫⯿喑ጹ᱈̭ψ⩇叩➖৮㘪ํ仙̷ᤈ ᜽䡏࠲͚⮱⤫䛾ȡ 㢤㭚ᰭ๔⮱㋟̷ੳᏄ#PMDPN൞ॷ 㿗喑᫝ᎡすιԸᭌ᱌喑ౕ‫ڣ‬㋟〆̷‫ډ‬ਜ਼⮱ι ᝸⩕৮᪥䛼喑䐰ࣨᎡह᱌෋ߍγȡ 䭬 ໳ ᫜ ➦ ͦ ̭ უ ι ᝸ Ꮔ $ B T I $POWFSUFST⮱㖤਎㿗喑ҳ‫ٶ‬䶔⮱෋ߍγ 䊷ҳ䊷็᫝⮱䶔჏喑ⰸ̷ࣨ᭜ψ͚ぶᩣ‫ڒ‬ ⮱ϧუȡЃ䖱㿗喑ϧԾጹ᱈⩕ᄓ➖ᤈᓄ 吋⤫喑‫ٵ‬᭜ౕ䀥ຯ4QFVSEFSTOMᝃ㔲 .BSLUQMBBUTOM䕆ὐ⮱ι᝸㋟〆‫ډ‬ਜ਼喑ѳ᭜ ᱗㘪ᒵᔘ㙘᝸⮱᭯Ն䶜ᓄ̺㔽⚖喑᝭Вᅞ‫ݝ‬

䕆უᏄҳ‫ܧ‬ਜ਼ȡ ᨇ⽞ι᝸᜽㶐⮱ϑᭀᒵ≨䎺喑䈐⮱ ็喑䇤⮱Ό็ȡ Ѻ᫩䭬໳᫜➦ͦ䆗Ⴒ࡭̭უι᝸Ꮔ%F 3VJMIPFL⮱ຠਜ਼䇕਎㿗喑ᰭ䓾ⰸ㺸ᒵ็ऺ ϧ䕟ҳ喑ᘠ̺‫ݝ‬ЃԾ̺ᄾ᭜ҳ‫ܧ‬ਜ਼㶐➖⮱ȡ $BTI $POWFSUFST⮱㖤਎䖱㿗喑䖱ᰶ ̭ψԸ倁ᝣ喑‫ݺ‬ҳ‫ܧ‬ਜ਼Ꭻͻ‫ڕ‬ຄ⮱ጒ‫ڤ‬喑఍ ◧ЃԾጟ㋀↿ᰶጒ҉γ喑ጒ‫⪆ڤ‬㦄Ό↿ᰶ⩕ γȡ 䭬໳᫜➦ͦ‫⪣ڥ‬ᾌỸ4UBETCBOL WBO -FOJOH⪆ᘼ‫ݝ‬喑̺ᄾუᏚ఍◧᝸䵚᠛ᨇ㔹 䰐Вᓋ䞭㵹Ռᓄ‫ݝ‬䡏喑̺ᓄ̺‫⪣ڥ‬ЃԾ⮱䛾 㶕ᝃ㔲仃丫ぶ➖৮ȡ ι᝸ጯൡ⮱≨䎺喑̺‫ײ‬㶕⤫ౕ‫ܧ‬ਜ਼➖ ৮⮱෋ߍ喑ҳι᝸ጯൡឫᲞ㺬⮱Ό็ȡ 㜷䇕䕐䣃Ꮔ)FU(PFE⮱㍪㋀⤳8JMMFN WBO 3JKO㿗喑ϧԾ⮱ᬒ፥უ䰨ซγ喑ᒵ็ϧ

仃‫ݝٵ‬ι᝸Ꮔᝃ㔲ι᝸㋟〆ឫឫⰸȡ ȋ㤜ϧҳ㢤ᄸᄣ թᓄ̭᣽⮱᭜喑㢤㭚៺䈐㵹∕ᘼ‫ݝ‬喑 ౕ㋀┌̺ᮜ⮱᭯‫ݨ‬喑៺䈐㵹ẚࢨ࡮ܳ㜵 ᬧȡ7FOEV៺䈐㵹⮱"SOF #POTBLTFOᅞ 㿗喑⤫ౕ⮱͚సϧᒵᰶ䡏喑̺᭯‫ݺ‬ҳ䈩䇤͚ సऑ㦐喑ຯ㡣‫ⷌⷄڤ‬ぶぶȡ㜴ₑह᭯喑ᄺ㢤 㭚⩏⮱㡣‫⮱ⷌⷄڤ‬䰭Ⅿ̭Ⱑ̸䭺喑Ą䕆Ό㽞 ࣺ᭍γ⪣‫⮱ݺ‬㋀┌ȡą "SOF #POTBLTFO ᰶ吋ᙌᚕౝ㿗ȡ ࣵ㼷喑.BBTUSJDIU⮱ऑ㦐㬊㶀৮ᆂ䟤 ៺䈐ᰰ5&'"'᭜Ը̓⩹ⴒऺ⮱≨ࠂ喑ᒭᒭ ᰶᒵ็‫ئ‬թ᪥ࡰ㥙⮱㇫৮喑ౕすᅳ≨ࠂ ࢠᄴ䪸໸͸䯈喑ౝ᫦྿倁൞䖀㿗喑㾟ᆂ䟤៺ 䈐ᰰĄぶՆ㦄ᰶ䡏⮱͚సϧąȡ ᨇ൞䖀喑ࣨᎡᅞᰶ๔㈱ऺჹᰶ๔䮥

ȍ⊤➆៺䈐㵹7FOEV喑䕆㸎፥ᰶ㤜ϧ䲏ႁ‫⤫ܧ‬

㤜ϧ⤫䏘喑ѝ㼵ϷᎡᰶ̷⮫ȡ5&'"'Ό➦ ‫ౕݒ‬㋟〆̷෋ߍγ͚᪴❵ȡ ϷᎡ⮱5&'"'ᆂ䟤ᰰ㜶䓓⮱す̭Ը䕞 ᱘喍ᰵᬒ㜠ᬒ喎喑ᨇ⽞䭱䓾䙿Ꮔᝬ 䫀ጟ㋀ധ᱙㼯␬ȡ

ᰡ็㢤㭚ࢠ᭯⊵ᖜহ᫝㖋喑㿸⮨̷᱙൞㋟〆喟XXXDIJOBUJNFTOM

YONG DA B.V. HORECA CENTRUM

✌ẚ᭯䫀喟 NBUN[B 䕞̭㜠䕞‫ ښ‬

EŽŶͲĨŽŽĚ,ŽƌĞĐĂͲDĞƵďĞůĞŶͲƉƉĂƌĂƚƵƵƌͲ<ĞƵŬĞŶ/ŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶ

Ⅵ ๔ ᐇ ‫ ⩕ ڤ‬৮ ‫ ڙ‬थ

᫝Ꭱ ๔➦‫ئ‬

ǁǁǁ͘LJŽŶŐĚĂďǀ͘Ŷů

 

 

7BOBG

€1218.50

"$5*&13*+4

€147

/6 € 655

€399

PQPQ € 200

7BOBG "$5*&13*+4

€165

€315

"$5*&13*+4

€598

YONG DA B.V. HORECA CENTRUM

Non-food Horeca - Meubelen - Apparatuur - Keuken Inrichtingen

Alleen geldig bij Showroom Zwolle

すιԸࡷ‫ئ‬

F

᫝Ꭱ๔䚙䈀

Ɣ1R ,QFO[*1 'PP Ɣ1R ,QFO[*1 'PP Ɣ1R ,QFO[*1 'PP Ɣ1R ,QFO[*1 'PP 

€30.70 €33.20 €36.00 €36.00

Ɣ1R̺䟦䠩Ъ᪥䏷 Ɣ1R̺䟦䠩Ъ᪥䏷

€139 €99

Waardebon t.w.v

€25

Bij besteding vanaf €200 eenmalig geldigd per klant t/m 31-Jan-2012 *niet i.c.m. andere aanbiedingen* 7BOBG

€10.50 Showroom Den Haag >ŝŶŐĞϭϯͲϭϳ͕Ϯϰϵϭ ĞŶ,ĂĂŐͲ&ŽƌĞƉĂƌŬ dĞůͬ&Ădž͗ϬϳϬͲϯϯϭϭϳϭϯ ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛLJŽŶŐĚĂďǀ͘Ŷů Winkel Den Haag 'ĞĚĞŵƉƚĞďƵƌŐǁĂůϭϬ͕ ϮϱϭϮdĞŶ,ĂĂŐ dĞůͬ&Ădž͗ϬϳϬͲϯϮϮϬϰϭϮ ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛLJŽŶŐĚĂďǀ͘Ŷů Showroom Zwolle: ĞŶũĂŵŝŶ&ƌĂŶŬůŝŶƐƚƌ͘ϮϮ͕ ϴϬϭϯEǁŽůůĞ dĞů͗ϬϯϴͲϰϲϱϬϳϭϯ &Ădž͗ϬϯϴͲϰϲϱϬϯϲϳ ŵĂŝů͗njǁŽůůĞΛLJŽŶŐĚĂďǀ͘Ŷů ✌ẚ᭯䫀喟 NBUN[B 䕞̭㜠䕞‫ ښ‬


China Times

www.ChinaTimes.nll

ECONOMY ┃荷蘭商情

ᬒ す᱌Ꭱᰵ

中荷

商報

5

ಒ67۪τ࠯ᓢ໾ਢཿീ៕ཽIpsfdbwb๗‫؃‬ ਢཿ ཿീ ཿീ џԒዃቌໂൾ5&஽!ϭԒዃҀ‫ٸ‬ดϛෂ

୥ ᢏ ޲ ΢ ኶ Ё Κ Ԛ

ȍ๔ಸ丽丟᫲ẚࢇ㻪ᰰ̭ᮜ

ౕ䭬໳᫜➦ͦᰰᆂ͚ᓰ3"*㜶䓓⮱ ๔ಸ丽丟ẚࢇ㻪ᰰ)PSFDBWBᓋᰵ ᬒ䪸໸喑₤᭯๖喑㜠ᬒႹ␬㉽᲌ȡ ͨ䓓㔲⽞喑᱙ᅳ䕟ൡࣰ㻭ϧ᪥䖁‫ݝ‬ᄴ䓾 ϧ喑䐰ࣨᎡ̷ࡴ喑Ό‫̸ޢ‬ ̭Ը᫝⮱㈭䠱ȡₑใ喑ࣰ㻭㔲͚๔㈱ ᭜丽丟᫲ẚ‫ڙ‬थ⮱↧ゃ㔲喑䕆Ը℁ ҸΌ䐰‫◧ݺ‬倅ȡ ᱙ᅳࢇ㻪ᰰ̭‫ڞ‬ᰶ็ԸᩑѺ喑ᨇ൞ 䖀喑ࣰ㻭㔲➦‫ݒ‬ᄺ丽丟᫲ẚ⮱᫝⒛≮হ᫝ឭ 㶀ᙌ㜵䋐喑ᰶ㵹ẚϧธ㿗喟̺ᩦ䲖ᅞ㺮㷘⌅ ↝ȡ 㢤㭚%F 5FMFHSBBG⮱ᄵ‱㽅㔲⽞喑丽 丟᫲ẚ㮂᫩䑶䂷͸͚ȡ㾟൞㽅㔲ᑂ䔝᪥ႄ ⽞喑Ꭱ‫ڞ‬ᰶუ丽丟᫲ẚ‫ڙ‬थაѵⵡ ⩏喑㔹ϷᎡⵡ⩏᪥ႄᄴᰰ㎩㎹෋ߍȡ ᰭ๔⮱丽丟ẚ㉱㎁㢤㭚⮴უ丟丌ẚ‫ڙ‬ᰰ ,)/ͨፚ-PEFXJKLWBOEFS(SJOUFO᣽‫ܧ‬䂓 ॷ㿗喟㿝̺ᩦ䲖喑ᄴ䲏㜕⌅↝ȡЃ㿗喑ౕࣨ Ꭱⵡ⩏⮱‫ڙ‬थ͚喑̺‫ײײ‬఍◧ౕ̺ឭ㶀̷ᰡ ᫝喑Ό఍◧㑧ͼᄺ⹫ᰰ᫝䰭Ⅿ⮱䖖ᛶ喑㑧ͼ ⹫ᰰᕊ㋚⮱ᰡ᫝喑Ąҍຯ҂㿬᪡Юẚ᳣Ỹ喑 В㘪ํౕ㮂᫩䂷ࡃ⮱ጯൡ͚␬䋠ऱ⽛䂷ࡃγ ⮱䰭Ⅿএ喤ҍຯ҂㘪ํ॥ᑂᎡ䑂ϧ‫ݝ‬ҍ⮱‫ڙ‬ थ͚ጒ҉এ喤ąЃ⮩੼㿗ȡ ᬻᎡ⮱ࢇ㻪ᰰᄴౕᰵᬒ㜠ᬒ㜶㵹ȡ

ȋ䊲䕻㥙ẚͨज㘪䇍䇴⩏ ₑใ喑/7.ͨፚ(FS )VLLFS䖱 㿗喑ຯ᳉ὀ‫ئ‬㎩㎹̸䋹喑䊲䕻㥙Ըẚ ͨज㘪䮤᫩䇍䇴⩏⮱ධౝ喑䕆➦‫ݒ‬㊓䗐ψ ᘼృᥙ䖤ᤈᅸ㔲፣ҳ੼䵹ȡ ⩞᫩㢤㭚ᠶᤚ䇥㍪䵺⩇倅喑఍ ₑ喑Ѓ㾺◧喑䞭㵹᫦䲏ᛶ㾟呀ࠢহ‫⓭ݧ‬ẚ ͨ䖱᱙ȡ ᄺ๔䘕ܳẚͨҳ㿗喑Ⱋ‫̺ݺ‬ႅౕ⩇ 叩੼䵹喑఍◧ЃԾ㘪ํࣷ᭯ᩜЅᠶᤚ᱙ ᖜ喑Ό↿ᰶ䵨㍮ᤈᅸ⮱ᘼృȡ ຯ᳉̭Ⴧ㺮ᤈᅸ㔲喑ᓲ䴵䶔ࣷ‫עݝ‬ ࠆज㘪倅᫩‫ݺٵ‬䴽㼵⮱䈐ᅸᩣ‫ڒ‬喑➦‫ݒ‬᭜ ᄺ䗐ψ᫝᭶ẚͨᝃ㔲᪥Ꭱ‫⮱ݺ‬㒛ẚ㔲ҳ 㿗ȡ Ѓ‫ڤ‬倁㜶Ҹ㿗喑⩞᫩ὀ‫̸ئ‬䋹হᩣ ㋷ᠶᤚՌ䇥᷊У⮱‫ږ‬Ը఍㉍喑᪥Ꭱ‫ౕݺ‬ὀ ‫ئ‬㮂᫩倅ም⮱᭯Ն᝺㒛ẚ㔲喑ᒵ䰐ᰶ᷊У 䇥‫ݝ‬䋠ํ⮱ᤈᅸȡ

ȍ㢤㭚ᠶᤚՌ䇥㍪䵺䕻倅Бϧᨁᚯ

ȋϷᎡ丽丟᫲ẚẚ㍫ѝ㼵䂷ጛ ౕ᱙ᅳࢇ㻪ᰰ䪸໸͸݊喑⮴უ丟丌ẚ‫ڙ‬ ᰰ,)/ᅞѝ㼵喑ϷᎡ丽丟᫲ẚ⮱✌ẚ䵺ᠴ᪥ ᄴ̸䋹喑♎䀃᭜⻮ϧ⊵䇨䖱᭜౅倁⊵ 䇨䘪ᄴ⍈ᄾȡ Ꭱ̸ࡷᎡጟ㋀‫⤫ܧ‬ẚ㍫䂷ጛ⮱䋕 ࠏ喑ࣨᎡ✌ẚ䵺ᠴ᪥෋䪤喑䘪᭜̷ౕࡷ Ꭱᄓ⤫⮱喑Όധ᱙̷᭜౅倁⊵䇨͚倁⤫⮱ȡ ᄺ‫ݺ‬ᮜ䴽⍙⮱ᗟ㻭喑ᨇ⽞᭜ധ᫩͚๛㼵 ްᅭ$1#ᄺ⊵䇨⮱䴽⍙ȡ ̺䕻喑ຯ᳉㘪ํᒵສౝᣔ㸪᜽᱙喑㵹ẚ ѝ㼵䖱⪒ᰶ⯵‫ݖ‬ȡ

჉ȡ

㢤㭚㋀㈭ϧ㖜ᰰ/7.ᬒ‫ڙݺ‬ѵ㿗喑 ࣨᎡ㢤㭚ὀ‫ئ‬䋹፲⪒䊲䕻ȡ‫͚ڣ‬喑す ఈ႐Ꮣ⮱䭺፲◧ȡ Ꭱ‫ڕ‬Ꭱ‫ڕ‬సਜ਼‫⮱ܧ‬ѼႲ૛Ѻ㍪ ᪥◧Ը喑㜴ᎡⰥ℁⍈ᄾγ ȡ‫͚ڣ‬喑すఈ႐Ꮣਜ਼‫ܧ‬Ը喑℁ Ꭱह᱌⍈ᄾγȡ ᨇ㋀㈭ϧ㖜ᰰᰰ䪤(FS )VLLFS 㶕 ⹧喑ϷᎡὀጯӊ♣̺ᮜ喑ѼႲ૛Ѻ䟤ਜ̸਼ 䭺⮱䋕ࠏϺᄴᠮ㎹ȡ

ȋ丽乕ᛶЅ࢞ᾌⅯႅ ᬒ‫ݺ‬ᰡᰶ൞䖀⽞喑ใ‫ܧ‬ᅞ丽ᄴᰡߍӬ

㢤 㭚 丽 丟 ᰺ ࠆ ⵁ ⾣ ᝭ 䇍 䇙 ϧ 8 J M M F N (SJFWJOLౕ)PSFDBWB䪸ᎂ⪣๖㿗喑⩞᫩㋀ ┌࢞ᾌ喑̺ᄾ丽乕㋀✌㔲̺ᓄ̺В᏶‫ܧ҉ئ‬ ఋᛶȡ ᨇ⽞喑Ⱋ‫ౕݺ‬უ⩕丽᜽◧᫝⒛≮喑⊵䇨 㔲㾺◧ౕუ㷼रᓄᰡᄓᘍᰡ㜿䖖ȡౕ䕆⽛䰭 Ⅿ̸喑䊲ጯ᜽◧ᰭ๔⮱ᓄ⯷㔲喑㔹丽乕䲏㜕 ᰡ๔⮱ᠾ᝝ȡ ఍ₑ喑ᄺ᫩̭㝙丽乕㔹㼭喑䮑γ䭺‫ئ‬喑 ᅞ᭜෋ߍใ䈐ȡᨇ㿗̺ᄾ丽乕෋ߍγใ䈐᰺ ࠆȡ ࢠҬ倅㉇丽乕喑Όᣕ‫⮱ٰ⁽ܧ‬᏶‫ئ‬ ຄ丽喑В॥ᑂ丌჏ȡ

ೊ៍ུ‫ޠ‬яπ౱ࠣșșॲ዆ 㢤 㭚 䴠 Ἧ ❵ ⼲ ͨ ノ ᾌ Ỹ # V N B $VMUVVS⮩㶕Ꭱᩣ‫ڒ‬൞ॷ喑䶜⹧㢤 㭚䴠Ἧ❵⼲䕐㎹Ꭱ̷ࡴ喑́䓾Ꭱ෋፲䐰 ๔ȡᎡ䴠Ἧ‫ܧ‬ऐౝ᫦❵⼲ᩣ‫ڒ‬䖁‫ݝ‬ 㥙⁽ٰ喑䐰Ꭱ෋ߍγ͸ ็ȡ ‫͚ڣ‬喑ᰭऄใస₎䓻⮱䴠Ἧ❵⼲ҳ 㜗㢤㭚̭ψⴒऺਫ਼❴伻ፘ㸪҉⮱䌠㝋䴠 ȍౕసใ❵⼲ᩣ‫ڒ‬䵄䅽⮱"OESj3JFV Ἧ喑ҁ䴠Ἧ⑁๼হ䠱䴠❵⼲ᩣ‫⮱ڒ‬喑 ‫ڤ◧⁎ڣ‬ᰶ䑂䴠Ἧᕔ䈗⮱ऑ‫ڥ‬䴠Ἧ喑ຯ㌕ 䶋ぶȡ ᰟহ⑁๼უ"OESj 3JFVᩣ‫ڒ‬ᅞ䵄䅽喑ᢿ 㢤㭚䴠Ἧუ҉ᰟუ⮱❵⼲ᩣ‫ڒ‬喑ᰶ ౕす̶Ѻ⮱᭜㢤㭚⮱᥃␫Ƞ᰸‫ٸ‬হ䛾ᆙἯ ҳ㜗⤫ൡ⑁‫ܧ‬ȡ

ೊ៍έึ౫τ੊ҥ 㢤㭚๖♣⅐‫ڙ‬थ/".ᬒ‫ݺ‬აѵ喑ౕ 'SJFTMBOEⰮᲞࡄ䘕⮩⤫̭Ը㜗ᎡВ ҳᰭ๔⮱๖♣⅐⩝喑ѝ㼵ٟႅ䛼๔λ‫ر‬ ⿸᫦喑䊲‫ܧ‬䴽᱌ȡ 䕆Ը⅐⩝ౕㆠ⮱ౝ䲏⌞㮂喑᭜ Ꭱᰵ㜠ᰵ᱌䫀䦪ᣏ⮩⤫⮱喑ѝ㼵 ϷᎡ฼႐ᰰ䪸໸䪸ᣎহ䑥䔮๖♣⅐ȡ

‫⿸ر‬᫦⮱๖♣⅐Ⱕ⪣᫩㥙ᝣ㢤 㭚ϧ⃼Ꭱ⮱Ҭ⩕䛼ȡ 䕆Ը᫝⅐⩝᝭ౕౝ㷘পऺ◧ .FUTMBXJFS[VJE喑ѝ㼵ౕҬ⩕᫝ឭ㶀⮱ ᷊У̸喑᱗ҳᎡₑ㮂ᄴ㎩㎹ᰶ⅐⩝⮩ ⤫喑Όᅞ᭜㿗喑㾟ౝ࡭‫ڤ‬ᰶ䕐㎹䪸ᣎᎡ ⮱⒈㘪ȡ

ᰡ็㢤㭚ࢠ᭯⊵ᖜহ᫝㖋喑㿸⮨̷᱙൞㋟〆喟XXXDIJOBUJNFTOM

发来贺电及贺信的单位:


6

ĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą

China Times

中�

www.ChinaTimes.nl

Kathy's Top CEO

á&#x201E;ľâ&#x20AC;ąă˝&#x2026;ă&#x201D;˛,BUIZ$IFOă&#x2026;&#x17D;ϸ

5PQ*OUFSWJFXä&#x2021;Ąä&#x2C6;&#x20AC;ă&#x2026;&#x17D;ϸ

+PVTQFWEVKQPQH6QRKPVGTXKGY%QNWOKPUV ,BUIZ$IFO

䎼â&#x20AC;Ťâ&#x2020;°Öžâ&#x20AC;Źá&#x2018;&#x201E;á¸&#x203A;3VUHFS8PMGTPO

á&#x201A;Ľâ&#x201A;¤ĺ&#x2013;&#x;ä&#x2018; ĎŽŕš&#x201D;á&#x201A;Ľă &#x17E;ŕ°¸ăż&#x2039;᪴á&#x201A;Ľă&#x2C6;¨ â&#x201E; â&#x20AC;ŤÝ&#x2013;â&#x20AC;Źá­Żĺ&#x201A;&#x153;â&#x2020;Łŕš&#x201D;á&#x201A;Ľâ ˝âľ á?­âˇ&#x2013;ŕ¸&#x2DC; 㢤ă­&#x161;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚŕš&#x201D;á&#x201A;Ľä°¨á&#x2019;&#x17E;⾠➣á?­âˇ&#x2013;ŕ¸&#x2DC; ă&#x2039;&#x20AC;â&#x201A;¤ ᰍШă&#x2013;¤áŤŠŕ¤?â&#x2013;?ä&#x2021;Źá­&#x20AC;Í&#x161;á&#x201C;° 㢤ă­&#x161;á&#x201C;¤ŕ &#x2018;á°°ăźľá?&#x2DC;θŕ &#x2020;á?­Í&#x161;ŕ°¸ä&#x2DC;&#x2022; ⤍ШÍ&#x161;㢤ੳŕľ&#x17E;ĺ&#x20AC;&#x2026;ă&#x20AC;&#x153;á&#x201E;ľă˝&#x2014;á&#x201E;ľâ&#x20AC;ąÍ¨ă&#x152;&#x2022;

 á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019; ă &#x2122;áą&#x152;

á&#x201A;Ľâ&#x201A;¤ 

ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚĐˇá&#x;śáŤ&#x153;ă&#x203A;&#x2030;áŤ&#x153;ŕš&#x201D;á&#x201A;ĽáŞ´ŕĄ&#x192;ă&#x153;´ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ă&#x2C6;¨âŞ?áş&#x161; TUVEJFE"SUBOE$VMUVSFBUUIF&SBTNVT6OJWFSTJUZJO3PUUFSEBN

ă&#x2039;&#x20AC;â&#x201A;¤  

ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚâ¤ŤĐ?ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;Í&#x161;á&#x201C;°$VSBUPS 

.JEEFMCVSHä°&#x201A;ŕľžăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ŕ´§ä&#x203A;žá°°Í¨á?&#x161; 

ᨠШĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ŕź ŕ¨&#x17D;á°°ŕź ŕ¨&#x17D; 

ă&#x153;&#x2014;á&#x17D;ĄÎ&#x160;á°ľăˇ&#x2DC;Шপâ&#x2014;§ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ͨá?&#x161;

ഫ੬Ď&#x17E;ŕ˛&#x2019;ѳ΍Î&#x161;ŰŞŕ­žá&#x2C6;­á&#x160;&#x2C6;ৼÖ&#x160;஡౿Ď&#x201E;໡á&#x201E;&#x17D; áą&#x2122;ŕľ&#x17E;ă˝&#x2026;ă&#x201D;˛,BUIZ$IFOĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;á&#x201E;ľäľšáŁ&#x17D;ă˝&#x2014;ŕľ&#x17E;á&#x201E;ť Ď&#x2DC;ä&#x201A;Şŕ°¸äŻ&#x2C6;⎹ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚă &#x2122;ŕ°&#x2C6;ॎ̭á&#x2026;łŕ°¸äŻ&#x2C6;ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­ á&#x201E;´áŤŠŮ°á°ľÎšŕĄŽĎ áŹ&#x2019;䪸á&#x17D;&#x201A;ČĄâ&#x192;źá&#x17D;ĄŕĽĽá&#x2018;&#x201A;᪼ॎăĽ&#x2122;á&#x2019;&#x17E;ä&#x201D;¤â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;Ź Ňłĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚăť­á&#x2019;&#x17E;⎹ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;á­&#x153;㢤ă­&#x161;⎹᪴ŕĄ&#x192;â°&#x2C6; á°°ĺ&#x2013;&#x2018;ä°&#x192;â&#x2122;ŁĎˇá&#x17D;Ąŕ°?㢤ă­&#x161;኏á?&#x2030;ŕš&#x201D;ⴺ᪴ŕĄ&#x192;ä´˝ă&#x192;&#x201E;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x20AC;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A; ŕŤ&#x203A;Ѻᥜăş&#x152;㺸ă&#x2014;&#x2026;ĺ&#x2013;&#x2018;䵨ाऱ⩹঩ă&#x2020;&#x;㺎â&#x2026;ŻáŠ&#x153;ᤥȥసäŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E; á&#x2020;&#x201A;ä&#x2013;ąá­&#x153;ຯáą&#x152;ä&#x2019;&#x152;ä&#x2019;&#x152;â&#x2014;ľâ&#x2014;ľŕą?ă&#x153;śăľšČĄ 

Ď&#x2DC;ä&#x201A;Şŕ°¸äŻ&#x2C6;⎹ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;â&#x20AC;Ťâ?ŹŮ˛â&#x20AC;ŹăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ă&#x17E;&#x;á&#x2019;&#x2013; áą&#x2122;á&#x2026;łĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;䪸á&#x17D;&#x201A;â?´á­&#x153;â&#x2C6;&#x201A;ŕ°¸â?´ČŞÔ¸ä ś ϧȍĺ&#x2013;&#x2018;䪜á&#x17D;&#x201A;â?´â&#x20AC;ŤÝ´â&#x20AC;Źá­&#x153;â&#x201C; â&#x2030;&#x;â?´ČŞâ˘˘Ď§ČŤČĄĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6; ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­Í¨á?&#x161;â&#x2020;°á&#x2018;&#x201E;á¸&#x203A;ăś&#x2022;⚧ᰰä&#x2013;Ľá§´ČŞÔ¸ä śĎ§ČŤŇ&#x2030;䪸 á&#x17D;&#x201A;â?´á­&#x153;ŕ°?â&#x2014;§ä&#x2022;&#x2020;ä&#x2DC;&#x2022;â°&#x201D;ŕ˘&#x17D;áŤ&#x153;⎹䰨á&#x2019;&#x17E;ă&#x2DC;Şá&#x2018;&#x201A;ϧâ&#x152;&#x17E;á&#x2022;&#x160;ČĄÍ â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Ź Ů&#x2014;ă&#x2019;ťâŽąä°¨á&#x2019;&#x17E;á&#x2014;˛ă&#x192;­ŕŚšâŞ&#x2DC;ä˛?Î&#x152;ॎܳá&#x2018;&#x201A;ϧâ&#x20AC;Ťŕ &#x160;Ú&#x2019;â&#x20AC;ŹČĄă&#x153;&#x2014; á&#x17D;Ąä&#x160;¤áŁ&#x2019;Шĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ͨá?&#x161;⎹â&#x2020;°á&#x2018;&#x201E;á¸&#x203A;á&#x201E;şä°¨á&#x2019;&#x17E;â&#x20AC;ŤŮ˛â&#x20AC;Ź â?Źâ&#x201C;°ŕŁ&#x2021;ă&#x153;ľä&#x2039;?ĺ&#x2013;&#x2018;Đ&#x192;Ěşâ&#x20AC;Ť×˛â&#x20AC;Źá?Łă&#x17D;šĐ&#x2019;á&#x2019;­ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;⎹ â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źă&#x160;&#x17E;࣡â&#x20AC;ŤÝŁâ&#x20AC;Źá?&#x201C;ă&#x17D;Šă&#x17D;šă&#x153;śä&#x201C;&#x201C;ä&#x203A;žă­ťâĄťă&#x20AC;Łä&#x2C6;Şâ?´ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x152;Đ&#x2019;áŤ?⽝⎹ ᪴ŕĄ&#x192;ă&#x153;´ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ăľšä&#x;¤ăť­á&#x201D;˘Ňłá&#x201E;´ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;á??â&#x2014;§áŁ&#x2022;ञ⚍ ᰰहá&#x17D;Ąĺ&#x2019;&#x17D;ă&#x153;´ŕ¤ąäŽťá&#x2020;&#x2018;ČĄĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;á°­ä&#x201C;žä&#x2022;&#x2020;á&#x17D;Ťá&#x2026;ł ä&#x2DC;ŞáŁ&#x2022;â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x17E;Śă&#x20AC;&#x2019;Ůżâ&#x2014;§Ü§â&#x20AC;Źă&#x153;śä&#x201C;&#x201C;⎹䰨á&#x2019;&#x17E;᪴ŕĄ&#x192;â&#x2030;¨ŕ &#x201A;ÓŹá­&#x153;â&#x20AC;ŤÍ&#x161;ÚŁâ&#x20AC;Ź ͸̭ȥ äŽ&#x2018;Îłă&#x153;Ąß&#x2C6;༼á&#x2018;&#x201A;á°Ąŕš&#x2021;Ů&#x2014;ă&#x17E;&#x153;á&#x2019;&#x17E;â?´ŇłŕŁ°ă&#x153;´ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸ äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ŕŤ&#x203A;Ńşâ&#x192;źá&#x17D;ĄáŁ&#x2022;䎠â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹáŤ?⎹䰨á&#x2019;&#x17E;ͨ侚á&#x2020;&#x201A;Î&#x152; ⰼ⪣á&#x153;˝ß&#x152;ȥࣨá&#x17D;Ąă &#x2122;ŕ°&#x2C6;ॎá&#x2026;łĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;â&#x17E;Śâ&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;Źä&#x153;&#x160; á&#x201E;şă¤&#x153;ϧáŁ&#x2022;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źâ&#x2026;Ąă­ťá&#x192;?á¸&#x201D;ĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x2022;ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­âŽąŕš&#x201D;á&#x2020;&#x201A;á? Îšá˝&#x20AC;äŹ? γ㥣á˝&#x20AC;হá&#x192;?á¸&#x201D;Ó&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ă˝&#x2014;á&#x192;?ăť&#x2014;ă&#x153;&#x2022;Ď&#x2DC;ŕ¤&#x201E;Í&#x161;ŕ°¸ŕ¤&#x2018;Đ?á&#x192;?á¸&#x201D; ⎹ä¸&#x;ä¸&#x152;᪴ŕĄ&#x192;হăś&#x2022;â&#x2018; ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x20AC;ࣰă&#x153;´âŽąá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;㝭⹍ă&#x153; Ďˇ Ďşâ&#x2030;&#x2019;â&#x2030;&#x2019;៯ä&#x2013;&#x20AC;ČĄ ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;⎹Ȫä&#x203A;žă­ťâĄťă&#x20AC;Łä&#x2C6;Şâ?´ČŤÎ&#x152;ä&#x192;&#x20AC;â&#x201A;&#x2018; á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;â&#x20AC;ŤÝşâ?ŹŮ˛â&#x20AC;Źăś&#x2C6;࣡ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ă&#x17E;&#x;á&#x2019;&#x2013;ĺ&#x2013;&#x2018;á°śâ&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹáŤŠâ ˝â&#x2030;&#x;â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Źá&#x201A;°Ěśŕš&#x201D; á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ă&#x201C;&#x2013;ŕš&#x201D;â&#x20AC;ŤÝ&#x2013;â&#x20AC;ŹŕźŽá&#x2026;ŠáŤ&#x153;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;Č á&#x201C;¤ŕ°¸áłźáł&#x201E;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;࣡â&#x2C6;&#x201A;స๝ ŕłťá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ČĄ ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ͨá?&#x161;â&#x2020;°á&#x2018;&#x201E;á¸&#x203A;ăś&#x2022;⚧ĺ&#x2013;&#x; ČŞĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x17D;Ąŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A; *''3 á&#x152;&#x;ä&#x2013;Ľá&#x192;&#x2021; ä&#x2DC;&#x2022;ä&#x203A;žă­ťâĄťŕŁ°ä&#x2C6;Şâ?´ČĄâ&#x20AC;Ťŕ ˛Í&#x161;ÚŁâ&#x20AC;Źá &#x2122;â&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;Źä&#x2DC;&#x2022;Í&#x192;⊚äť&#x192;â&#x2018; ⎹䰨á&#x2019;&#x17E;

Đ&#x2019;ŕŁˇĎ ä&#x2DC;&#x2022;â˘&#x;á&#x201C;&#x201E;ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚĐžŃ&#x153;â&#x17E;Śá&#x152;Ąâ?ŤáŤ&#x153;ŕ´§ä&#x203A;žä&#x2C6;ˇß&#x2013;⎹á&#x2019;&#x17E; â?´ČĄáą&#x2122;á&#x2026;łá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;Î&#x152;ᰜΚॎ̭ä&#x2DC;&#x2022;ă&#x153;&#x2014;Ď ÜłäĽ&#x2026;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;ŹĎ ॎâ&#x20AC;ŤÜłÚ&#x161;â&#x20AC;Ź äĽ&#x2026;̺㠜⎹â´&#x161;â?´ŕŁ°ă&#x153;´ä&#x203A;žă­ťâĄťâ´&#x161;â?´ă&#x20AC;Łä&#x2C6;Şĺ&#x2013;&#x2018;â&#x20AC;ŤÍ&#x161;ÚŁâ&#x20AC;ŹÎ&#x160;ä&#x2DC;&#x2022;â´&#x161; â?´Î&#x152;á­&#x153;Í&#x192;⊚äť&#x192;á­?â?´ČĄČŤ ࣰă&#x153;´ä&#x203A;žă­ťâĄťă&#x20AC;Łä&#x2C6;ŞâŽąŕ¤ąŕ°¸áŤ?ä&#x; á&#x201E;ťâ&#x2018; ă&#x2021;Ťä&#x; â°&#x17D;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018; á°śă˝&#x17E;ŕš&#x2021;Ńşâ°&#x203A;â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;Źŕ°¸äŻ&#x2C6;â´&#x2019;ऺ⎹á&#x201E;ťâ&#x2018; ä&#x2DC;Şá­&#x153;ŕą&#x2022;ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚá&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A; á&#x160;ąäą&#x;äľ&#x161;ăťżĺ&#x2013;&#x2018;ŕš&#x201D;ኍâ&#x20AC;ŤŮśâ&#x20AC;Źă&#x17E;żâŽąČĄ

ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;ă&#x2C6;­ä ąâ?´â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źä޸äŻ&#x17E;㍟⎹â&#x201A;¤ŕ¤&#x; áą&#x2122;á&#x2026;łĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­ä&#x2013;ąá&#x201E;´áŠŤá­?Í&#x161;ŕ°¸ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;á&#x192;Ł ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;⎹ă&#x2C6;­ä ąâ?´ČĄ ŕš&#x2021;á?şŕš&#x2021;ăŹ&#x160;⎹ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;á&#x192;Łă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;á?­ă¸ŞŇ&#x2030;⎹Í&#x161;ŕ°¸ă&#x2C6;­ä ą â?´ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;´ă &#x2122;á&#x2026;łĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­ČŞäŻ&#x17E;㍟⎹â&#x201A;¤ŕ¤&#x;ČŤ ⎹ͨ侚ŕŤ&#x203A;Ů°Í&#x161;ኍá­?ČĄä&#x2022;&#x2020;Ď&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;â?´á¤&#x161;äą&#x;â&#x20AC;ŤÍ&#x161;ܧâ&#x20AC;Źŕ°¸âšŤá°°ăˇ&#x2DC; äŻ&#x17E;㍟ä&#x160;¤ŇłâŽąă˝&#x17E;ŕš&#x2021;ፌä˛?ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x201E; ຯä&#x2021;&#x201D;ŕ°?ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x2122;˝áŞ&#x201E;á?&#x192;ᯥ኏ȥ á&#x201E;´Đ&#x2018;á&#x2019;&#x17E;ä&#x201D;¤ŕš&#x201D;á&#x2122;&#x152;äž&#x2021;ŕš´ČĄ ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­á&#x201E;´ŕą&#x2022;ČŞäŻ&#x17E;㍟⎹â&#x201A;¤ŕ¤&#x;ČŤä&#x2022;&#x2020; Ě­ŕŤ&#x203A;Ů°Í&#x161;á&#x2020;&#x201A;â&#x20AC;ŤÍ&#x161;ܧâ&#x20AC;Źŕ°¸ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;á&#x192;Łă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;⎹ŕš&#x2021;᪼Ň&#x2030;ৎĺ&#x2013;&#x;â&#x20AC;ŤÚ&#x161;â&#x20AC;Ź ä&#x2DC;&#x2022;Đ&#x192;ă&#x153;&#x2014;â˝&#x17E;â&#x2014;§Ä&#x201E;⚍ᰰă&#x2C6;­ä ąâ?´Ä&#x2026;⎹䪤â?´ŕŚšŕ°&#x2C6;ä&#x2DC;&#x2022;ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;ă&#x2C6;­ ä ąâ?´ČĄă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;á?­Ň&#x2030;⎹ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;á&#x2019;&#x17E;â?´ŕŚšĐ&#x192;⎹⚍ᰰă&#x2C6;­ä ąâ?´ ͸äŤ&#x20AC;ᰜॎܳäś&#x153;ăŚ&#x201E;⎹á&#x152;&#x203A;âŞ?ČĄĐ&#x192;ŕą&#x2022;ă&#x2C6;­ä ąâ?´ă¸&#x17D;á°śá­Żá­&#x153;Đ&#x2019; ⾠➣ă˝&#x2026;ă&#x201D;˛âŽąä?&#x2DC;Ъ⤍ä?&#x2DC;ፊáŠ&#x160;á&#x2019;&#x17E;áž&#x152;â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;á°śá­Żâ&#x20AC;ŤÝ´â&#x20AC;ŹäŻ&#x17E;ŕą&#x2022;á&#x17D;&#x201A; á&#x2019;šČĄ ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;á­&#x153;Í&#x161;ŕ°¸ăŚ&#x201E;ऺ⎹ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;á&#x192;ŁÎ&#x152;á­&#x153;ϧâ&#x20AC;ˇĺ &#x2019;ŕ¸&#x2DC;ĺ&#x2013;&#x2018; Đ&#x192;ፊŕ°&#x2C6;á°ľŕą&#x2022;ࣨäť&#x2020;â?&#x153;⎹ä&#x152;&#x153;̡ăˇ&#x2DC;Í&#x161;స⪣á&#x2026;­á&#x17E;?á&#x;Šĺ&#x2013;&#x2018;ä°´ŕ &#x201A; ŕ°¸äŻ&#x2C6;ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x152;ŕą&#x2022;Í&#x161;ŕ°¸ă&#x2039;&#x;â&#x201E;žÍ&#x161;á&#x2018;&#x201A;⎊á&#x2018;¤â&#x2014;ľá&#x;&#x201E;ä&#x201A;?ČĄă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;â&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;Ź á&#x2DC;źâ&#x2122;&#x17D;âż&#x203A;ĺ&#x2013;&#x2018;ăŽ&#x152;ŕ¤&#x2122;ß&#x2C6;á??â&#x2C6;&#x2C6;ČĄĐ&#x192;⎹â&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;Źá&#x2DC;źÍ¸Ě­ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2026;&#x17E;á­&#x153;âŠ&#x2022;ă&#x2C6;­ ä ąâ?´ă&#x2039;&#x161;â&#x20AC;ˇĺ&#x2013;&#x2018;â˝&#x17E;á&#x201C;&#x201E;̡á­&#x153;Í&#x161;ŕ°¸â˘&#x2022;⿸ă&#x2C6;­ä ąâ?´ä&#x2022;¸ŕ &#x201A;⎹Đ?ăś&#x2022; ϧâ&#x17E;&#x2013;ČĄ ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;â&#x201E; ä?°á°śá&#x2019;&#x17E;ä´Źß&#x2C6;⎹ă&#x2C6;­ä ąâ?´Üłâ&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;Źá­&#x153;ĺ&#x2013;&#x; ̭ȠȨ̜ă&#x;&#x17E;ČŠĺ&#x2013;&#x;ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;ŕą&#x2022;ŕš&#x2013;â&#x2030;&#x2019;Ƞ̡â&#x160;¤Č â&#x2020;&#x152; ㏴Ƞâ&#x2021; ŕĄ&#x201E;Č á??á&#x152;&#x2039;ă śŕą?ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x;şáŠ&#x160;γ̭ä&#x2DC;&#x2022;á&#x201A;šáŞĄĎ¸ă&#x2030;ŚäŹ&#x2030;ፊ ä&#x2021;&#x20AC;⎹ä&#x2021;Źá­&#x20AC;âŠ?áş&#x161;䣾⎹ă&#x2C6;­ä ąâ?´Č¨Ěśă&#x;&#x17E;ČŠČĄä&#x192;&#x20AC;ä&#x2022;&#x2020;Ô¸á&#x17D; á­Ż ĺ&#x192;&#x203A;â&#x2014;§Ď§â´&#x2019;⎹âŠ?áş&#x161;á&#x201C;Śá?&#x201A;á°&#x160;â&#x20AC;ŤŮśâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x20AC;ϧԞá&#x201C;&#x2039;ă­˝á&#x2019;˛ŕ &#x201A;â&#x17E;&#x2013;⎹

Č?ŕ°&#x2C6;ॎ̭á&#x2026;łĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;䪸á&#x17D;&#x201A;â?´ČŞĚśŕĄŽâ&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;ŹÔ¸ä śĎ§ČŤŢ´â&#x161;&#x201D;

ĺ?žáŻ&#x201E;ä˛?ࣺá&#x2022;&#x160;ä&#x2022;&#x2020;Ը⚍ᰰ⎹᪴Ꮭ⎊á&#x2020;&#x201A;⟸á?&#x201C;ČĄ ÎšČ Č¨Ě­Ô¸á&#x201A;&#x2018;â&#x20AC;ŤâŽąŘ¨â&#x20AC;ŹĎ§ČŠĺ&#x2013;&#x;á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;ĺ&#x2013;&#x2018; ŕĄ&#x201E;Ď&#x2122;äążá&#x17D;ĄášˇŇ ŕ°?â&#x2014;§Ěşâ?Źä&#x201A;&#x201C;á&#x201E;&#x152;ŕ´¤â&#x2C6;&#x201A;ă&#x2021;&#x201E;ᯥĺ&#x2013;&#x2018;Í á&#x;&#x201A;㽥â&#x2122;&#x17D; 䪭ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x2022;Żá Žâ&#x20AC;ŤÜ­â&#x20AC;ŹäŹ&#x192;â&#x20AC;Ťâ&#x160;¤ĚˇÚ&#x2019;â&#x20AC;Źá&#x152;Żâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źá&#x201A;śá&#x2026;­äŤ&#x2026;ŕĄ&#x201E;Üłá&#x2026;­ŕš&#x201D;á˝&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x2018;Ě­ ä&#x152;&#x153;â´şâ&#x192;§ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x2022;?á&#x153;˝ăž&#x;Üłá&#x2026;­ä&#x201A;&#x201C;ŕ¨&#x17D;â&#x201A;¨â&#x20AC;Ť×¤â&#x20AC;ŹČĄÎ¸ĐŁá&#x2018;&#x201A;ä&#x160;¤â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Ź ŕ°¸ä&#x2019;&#x152;ŕ &#x201A;ĺ&#x2013;&#x2018;ᚡҠăˇ&#x2DC;á&#x2019;ľŕš&#x2021;ă&#x2039;&#x;â&#x201E;žăť&#x192;â&#x2014;§ă &#x17E;䯹ȥă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;á&#x152;&#x2019;Ň&#x2030; á&#x192;&#x2018;Đ&#x2019;â&#x20AC;ŤÚ&#x2013;â&#x20AC;Źá&#x17D;ĄâŽąá­ŻäŤ&#x20AC;ä&#x201D;Şä&#x17D;&#x2018;áľľá&#x2014;˛ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x;şáŠ&#x160;á&#x153;˝Č¨Ě­Ô¸á&#x201A;&#x2018;â&#x20AC;ŤâŽąŘ¨â&#x20AC;Ź ϧȊĺ&#x2013;&#x2018;ă˝&#x2026;䠹ᚡҠ⎹ኲθȥ ̜ȠȨă&#x2019;ťŕşŞâŠ&#x152;â&#x2030;¨ČŠĺ&#x2013;&#x;̡â&#x160;¤ă&#x2039;&#x161;â&#x20AC;ˇĎ§ŕ¸&#x2DC;äť&#x203A;â&#x201A;?ă­ť á&#x17D;Ąá°ľá&#x201C;&#x2039;áŹ&#x2019;áą&#x2122;ŕ°&#x2039;స⎹᭯Ő&#x2020;ăˇ&#x2DC;á&#x;żă&#x160;&#x201A;â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;Źŕś°ĺ&#x2013;&#x2018;ፊá­&#x153; á&#x2020;&#x201A;䪸γäś&#x2039;ъȨă?&#x2014;ă&#x20AC;&#x2020;á&#x2014;˛ă&#x152;?ČŠÍ&#x161;⎹á&#x2014;˛ă&#x192;­Ě­ă?&#x2122;⎹á&#x;&#x201E;â?&#x161;ăľš ŕ &#x201A;ČĄĐ&#x192;á&#x;żă&#x160;&#x201A;ä&#x2022;&#x;â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹáŹ&#x2019;áą&#x2122;ŕś°â&#x20AC;ŤÚ&#x201D;â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x2022;áŹ&#x2019;áą&#x2122;á&#x153;˝âŠ?áž&#x152;ྥă &#x2122;Ě­ ă?&#x2014;ă&#x20AC;&#x2020;â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;Źŕś°ŕš&#x201D;á? âŠ&#x152;â&#x2030;¨ÎłĚśÔ¸ŕš&#x2021;á°ľĺ&#x2013;&#x2018;Í&#x201C;ä&#x201D;źä&#x2022;ťáŁ&#x2022;â&#x17E;ŚâŽŠá&#x152;° â&#x160;ľá&#x2013;&#x153;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2018;&#x201A;ä&#x160;¤Í&#x192;⩹྿ĺ&#x20AC; হÍ&#x161;ŕ°¸ă&#x2039;&#x;â&#x201E;žâŽąäŹ&#x2030;â&#x2C6;&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x2030;ŻáŤŠŕą&#x2022; á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;â˘&#x;Űłŕ°&#x2039;సȥă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;হĐ&#x192;⎹ß&#x2013;á?¸Üł â&#x20AC;Ťŕą&#x2022;Ý&#x2019;â&#x20AC;Źá&#x17D;Ąá°ľâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá&#x17D;Ąá°ľá?&#x201A;Ěśâ &#x17D;á&#x201C;&#x2039;ŕĄ&#x201E;Ď&#x2122;ä¸&#x2C6;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź áŹ&#x2019;áą&#x2122;á&#x153;˝âŠ?áž&#x152;ྥáŁ&#x17D;ă˝&#x2014;äť&#x203A;â&#x201A;?ă­ťĺ&#x2013;&#x2018;Đ&#x2019;Ȩă&#x2019;ťŕşŞâŠ&#x152;â&#x2030;¨ČŠä&#x2022;&#x2020;ä&#x2DC;&#x2022; ă˝&#x2026;ä ąâ?´ŕľ&#x17E;á&#x201E;ťĐ&#x192;ŕą&#x2022;áž&#x152;ྥä&#x2022;&#x2021;ä&#x2013;&#x20AC;⎹âŠ&#x152;â&#x2030;¨ŕŚšŕ°&#x2039;á&#x192;ŁâŽąáŞĄÔ¸ä&#x2022;ť ⟸ȥ

ŕ°&#x2C6;Č Ȩă&#x201D;ŽŕżŞä?ąă&#x;&#x17E;ČŠĺ&#x2013;&#x;â&#x2020;Łá&#x152;&#x160;ŕą?䰴͸á&#x2019;šáŻĄäą&#x;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Ź ä&#x2026;łă&#x2122;˝â??á&#x152;&#x2019;⼸⮱੼䵹ĺ&#x2013;&#x2018;⽺Ả㿏á´&#x2019;â&#x201A;&#x2018;੼䵹⮱ŕ°&#x2C6;á&#x152;&#x160;ă&#x2039;&#x161;â&#x20AC;ˇ ϧŕ¸&#x2DC;ä&#x201A;&#x2021;Ň&#x2030;ϧăˇ&#x2DC;á˘&#x201A;ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;á&#x203A;śä&#x201A;&#x2021;Ň&#x2030;ϧ⎹á&#x2019;¸á?&#x2DC;͸ä&#x2013;­ŕŁ¨ ä&#x203A;şá&#x161;Łâ&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źá?&#x161;Ň&#x2030;ä śĺ&#x2013;&#x2018;Ńłá­&#x153;â&#x20AC;ŤĚ­Ýşâ&#x20AC;Źŕš&#x2013;ŕš&#x2030;ă¸&#x17D;ăˇ&#x2DC;ä&#x201A;&#x201C;ፌâ&#x192;łá&#x17E;&#x20AC;Í&#x201C;â´&#x161; áą&#x152;á &#x2026;⺎ȥă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;࣡â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Źá&#x152;&#x2019;Ň&#x2030;ă&#x2030;ąâŠ&#x2022;áŠ&#x160;á&#x2019;&#x17E;áž&#x152;䠹̸γâ&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źä&#x2DC;&#x2022; ä&#x2022;ťâź¸ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x20AC;ŤÜłŮ˛â&#x20AC;ŹáŻĄäą&#x;Îłŕą?ፌതâ&#x2C6;&#x201A;áž&#x152;äŹ&#x2030;⎹â&#x2030;Žâ&#x2026;&#x20AC;ŕĄ&#x192;á&#x152;&#x2019;Ň&#x2030;Ň&#x2030; äˇ&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;হ㵨̺ä &#x2C6;⤳⎹୥ă&#x203A;śĺ&#x2013;&#x2018;च᭯Î&#x152;༾⤍γă&#x2039;&#x161;â&#x20AC;ˇĎ§ŕ¸&#x2DC; ຯŇ&#x201A;á¨&#x2021;⤳ß&#x2C6;â?&#x161;⎹ä&#x2022;ťâź¸ČĄ ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;⎹ă&#x2C6;­ä ąâ?´á&#x201E;´ŕą&#x2022;ă &#x2122;ŕ°&#x2C6;ॎ̭á&#x2026;łĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6; ä°¨á&#x2019;&#x17E;ă&#x192;­Ěˇá­?ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;´á&#x2020;&#x201A;â&#x20AC;Ťŕ ˛Ü§â&#x20AC;Źá &#x2122;ă&#x20AC;&#x2019;ăž&#x17E; 'BJSZUBMF Č ä˛&#x2039;á?Ľ ä&#x2013;§á&#x203A;Ť 4P TPSSZ 㠜ॎä&#x2DC;&#x2022;ă&#x2C6;­ä ąâ?´ČĄâ&#x20AC;ŤÍ&#x161;ÚŁâ&#x20AC;ŹČ¨ă&#x20AC;&#x2019;ăž&#x17E;ČŠă˝&#x2026; 䠹γĐ&#x192;ŕą&#x2022;á&#x17D;ĄŕŁ°ß?â ˝â&#x2030;&#x;á°­á&#x192;šâ&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;ŹáŤ?á&#x2DC;źă&#x201C;&#x2013;Č Ď á&#x17D;Ą ă&#x153;śä&#x201C;&#x201C;Ě­â &#x17D;⎹ă &#x2122;ॎΚá&#x2026;łŕ˘&#x17D;ŕś&#x2039;â?ŤáŞ´â˘¨á&#x2020;&#x201A;̡á&#x2020;&#x201A;â&#x20AC;ŤâŽąÜ§â&#x20AC;ŹČ¨ă&#x20AC;&#x2019; ăž&#x17E;ČŠä´˛â°&#x203A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;ä&#x2013;­ăż¸ÎłŃşá&#x17D;Ąĺ&#x2019;&#x17D;হă&#x2014;šáŽ&#x153;ह âŞ?⎹Í&#x161;సϧâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá&#x201C;¤ŕ°¸ä&#x2022;&#x;ăľšŕš&#x2013;Ä&#x201E;ă&#x20AC;&#x2019;ăž&#x17E;Ä&#x2026;ĺ&#x20AC; äž&#x201E;ȥȨă&#x20AC;&#x2019; ăž&#x17E;ČŠăˇ&#x2DC;ăž&#x201A;â&#x2014;§ă &#x2122;ॎΚá&#x2026;łáŞ´â˘¨á&#x2020;&#x201A;á°­á&#x2122;&#x152;ϧ⎹Ň&#x2030;ৎȥ á¨&#x2021;ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ŕŤ&#x203A;Ńşăś&#x2022;⚧ ă&#x17E;Ťáą&#x2014;áą&#x2014;á&#x201E;´Ěşá°° â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źá?&#x161;ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚŕ°¸äŻ&#x2C6;á&#x2019;&#x17E;á&#x2020;&#x201A;ŃłĐ&#x192;⎹ă&#x2C6;­ä ąâ?´á&#x201E;´ä&#x192;&#x20AC;á??ŕš&#x201D;⎹á&#x2019;&#x17E; á&#x2020;&#x201A;á&#x2019;&#x17E;ä&#x201D;¤â°¸â&#x20AC;ŤĚ­ĚşÝ?â&#x20AC;Źá˝?ĺ&#x2013;&#x2018;Ńłá­&#x153;ä˛&#x2039;á?Ľâą&#x152;á&#x201E;&#x201C;⎹Í&#x161;సȥ

Rotterdam announces full line-up Tiger Awards Competitions

Č? (Tiger Awards Competition film) Return to Burma

The International Film Festival Rotterdam, one of the Netherlandsâ&#x20AC;&#x2122; largest cultural events, is not only a must for ďŹ lm fans, but also for adventurous culture lovers. The festival opts for young ďŹ lm talent, for ďŹ lm auteurs with an independent, innovative style and for ďŹ lmmakers or artists who explore boundaries and transgress these in novel ways. The festival programme consists entirely of ďŹ lms that have never before been screened in the Netherlands. The Hubert Bals Fund, which supports ďŹ lmmakers from developing countries, and CineMart, the worldâ&#x20AC;&#x2122;s largest co-producersâ&#x20AC;&#x2122; market for ďŹ lm projects for small to mediumsized budgets, are also part of the IFFRâ&#x20AC;&#x2122;s activities. Furthermore, the IFFR has an educational programme, its own DVD label â&#x20AC;&#x2DC;Tiger Releasesâ&#x20AC;&#x2122; and a YouTube channel. In 2011, the festival attracted 340,000 visitors. Fifteen ďŹ lms have been selected for IFFRâ&#x20AC;&#x2122;s Tiger Awards Competition 2012. The complete lineup, comprising ďŹ rst or second feature ďŹ lms concurring for three equal Hivos Tiger Awards of each 15,000 euro, includes eight world premieres. Five competing ďŹ lms have received support from Rotterdamâ&#x20AC;&#x2122;s Hubert Bals Fund.

The Rotterdam Tiger Awards Competition for Short Films 2012 comprises twenty-one ďŹ lms, ranging in length from ďŹ ve to ďŹ fty-six minutes. Nine short ďŹ lms in competition will see their world premieres in Rotterdam. The IFFRâ&#x20AC;&#x2122;s festival program consists of three main sections: Bright Future - idiosyncratic and adventurous new work by novice makers, including the Tiger Awards Competitions -, Spectrum - new and recent work by experienced ďŹ lm makers and artists who provide, in the opinion of the IFFR, an essential contribution to international ďŹ lm culture -, and Signals, a series of thematic programs and retrospectives oďŹ&#x20AC;ering insight in topical as well as timeless ideas within cinema. The 41st IFFR will take place from 25 January â&#x20AC;&#x201C; 5 February 2012 in Rotterdam and it will draw ample attention to the festival visitors and various international medium.

Chinese non-fiction and work by Ai Weiwei to be screened at Film Festival Rotterdam Recent ďŹ lms by Chinese documentary makers and ďŹ lms by versatile artist Ai Weiwei will be screened during the 41st edition of the International Film Festival Rotterdam. The ďŹ lms highlight hidden aspects of Chinese society in an intimate and surprising way. These ďŹ lms and Aiâ&#x20AC;&#x2122;s work will be shown in Hidden Histories, a themed program of the IFFR main Signals section. Signals: Hidden Histories What the ďŹ lms in Hidden Histories have in common is that their makers focus on hidden aspects of Chinese society such as for example poverty, corruption or misrule. The â&#x20AC;&#x2DC;hiddenâ&#x20AC;&#x2122; aspect also applies to the ďŹ lms themselves: screenings and distribution are often thwarted. In spite of this, Č?Ai weiweiâ&#x20AC;&#x2122;s documentary: Fairytale

the makers have managed to create convincing, substantively strong and visually impressive work on minimal budgets.As part of Hidden Histories, the festival will also be showing works of Chinese artist Ai Weiwei: six long ďŹ lms which he refers himself to as â&#x20AC;&#x2DC;social documentariesâ&#x20AC;&#x2122; and four documentary art videos. There is a remarkable difference between Aiâ&#x20AC;&#x2122;s sometimes highly conceptual art videos and his social documentaries. For the latter, he acts â&#x20AC;&#x201C; before and behind the camera - as a committed research journalist, persistent to bring injustice in the open. Hidden Histories is being compiled by IFFR programmers Gertjan Zuilhof and Gerwin Tamsma. Documentaries in Hidden Histories Hidden Histories will include the ďŹ lm APUDA by He Yuan. This ďŹ lm won the main prize at Yunfest in China and its only other prior screening was during the Vancouver ďŹ lm festival in Canada. APUDA provides a sober portrayal of the daily life of a carpenter and his dying father. Hidden Histories will also be showing BACHELOR MOUNTAIN, the new documentary by Yu Guangyi and the sequel to his SURVIVAL SONG, which was screened at IFFR 2009. In BACHELOR MOUNTAIN, Yu returns to the barren north of China and provides an intimate portrait of the uneasy friendship between a lumberjack and the women he has taken a shine to. The documentary SHATTERED is ďŹ lmmaker Xu Tongâ&#x20AC;&#x2122;s third work. In 2010 and 2011, the IFFR screened his ďŹ lms WHEAT HARVEST and FORTUNE TELLER. In SHATTERED, socially committed Xu once again ďŹ lms the daily lives of those on societyâ&#x20AC;&#x2122;s margins in a very straightforward manner. This time around he follows with his camera a retired railway worker and the formerâ&#x20AC;&#x2122;s daughter, who is also active in the underworld. The complete line up of Hidden Histories will be available online at www.ďŹ lmfestivalrotterdam. com as of Thursday 19 January 2012.


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日


8 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

荷蘭新聞┃LOCAL NEWS

㋍㞟㘪⎽䊷ҳ䊷ᮛࣷ ᨇ䰨߈‫נ‬䔮‫ڙ‬थ5FOOFUᆙ̸ͨノ ㋍㞟㘪⎽⮨㽅⮱䘕䪭%PDUFS $FSUJ2 ⮱᪥ႄ喑䊷ҳ䊷็უᏚ⩕ᝣহ‫ڙ‬थҬ ⩕㋍㞟㘪⎽ȡᎡ⮩ᩫ⮱㋍㞟㘪⎽ 䁶ᰥ෋ߍγ 喑ៅव◧㥙Ը⩕ ᝣȡ ⩞᫩⩕ᝣ̺⌲ẇ㘪⎽⮱ҳ⎽喑᝭ В䰭㺮҉‫⮨ܧ‬㽅হ⮩ᩫ䁶ᰥȡౕ 㥙Ը䁶ᰥ͚喑⩌➖㘪⎽ᰶ㥙Ը喑 ䷕߈㘪⎽㥙Ըȡ ⩞᫩ӈ䕻᫩Ⅿ喑㢤㭚䖱䰭㺮䕟ऐ ㋍㞟㘪⎽喑➦‫ݒ‬᭜ҳ㜗ᡗ༮⮱Ⅱ߈㘪 ⎽ȡ

 Ꭱᰵᬒ す᱌

ɆӤ‫ܓ‬ᠿ‫ݾ‬ᕜɇϛᕖ၅ᓼ Ɇϛ࢑੿‫ࣦݾ‬ቅ੿ȉɇ ౕ‫ڣ‬㋟〆̷⮩㶕㖟ᬻ喑ᄺ൞」ᰶ䬉‫ڣ‬Ą฀ ើᗲᙌą⮱ᠴ䇙ა⽞Ą䰐В䓕㾺ą喑Όह ᭯₎䓻㿬ᴒ喑ጹ᱈㊓‫̭ܧ‬Ըₐⷧ⮱ᒏ䆎ȡ ̺䕻喑็Ըहᕔᜭ౅倁䘪ឦ㾂㾟ᾌỸ ᝭᣽‫⮱ܧ‬䕆⽛Ą⇨⭯ąȡ %JGGFSFOU䮑γ᣽ӈ⺋㖤䬉ᜤ喑ᨇ⽞ ΌĄఋめᰶ䬉ᕔ䏘Ъ⮱᣽੼ą喑᣽ӈᤡߖȡ

㢤㭚֒Ꮴ䘕䪤4DIJQQFST㶕⹧喑̺㘪 ा㺮Ⅿ҉Ąहᕔᜭ⇨⭯ą⮱ധⲐ᪆ᒿ҉‫ܧ‬ 㸉ٌ喑ᄺ᳽ψ䶅ᘼ㸉ٌ⮱Ԋ䯗‫ڙ‬थ喑䕆⽛ և∂ᓲ䴵仙̷։₏ȡ ᨇ൞」൞䖀喑̭Ը֒Ꮴ᰺ࠆᾌỸ %JGGFSFOU᣽ӈ᝭䀯⮱Ąहᕔᜭ⇨⭯ą᰺ ࠆ喑ᄺ䆎᭜ധⲐ᪆ᒿ͚⮱हᕔᜭ㔲喑ጹ᱈ ฀ើ‫ڣ‬हᕔᜭ⮱ᗲᙌःाȡౕധⲐ᪆͚喑 हᕔᜭ㷘㾺◧̺㘪ᣒऄ⮱㵹◧ȡ సᰰ๔็᪥ࣺᄺ䕆⽛㸉ٌ喑֒Ꮴ䘕䪤 䈷हసᰰ⮱⿸ൡ喑຦㾺◧喑䕆ὐ⮱㸉ٌᰶ 䖂䛘⭯Ԋ䯗∂⮱࣌‫ݴ‬喑఍◧हᕔᜭ̺᭜⫫ ⫲ȡ ֒ᏤⲐᄌაѵᄴᄺ᣽ӈ䕆⽛⇨⭯⮱ᾌ Ỹ%JGGFSFOUᆂ䪸㿬ᴒȡ䛘⩌㉱㎁,/.(Ό ᄺₑ㶕⹧䬉∕喑఍◧䕆⽛᝭䀯⮱Ą⇨⭯ą ᭜ᰶრ⮱喑Ό↿ᰶ䁶ᨇ䁶ᬻᰶ᩵ȡ㾟䛘⩌ ㉱㎁঩㆟უᏚ䛘⩌̺㺮व҉ȡ %JGGFSFOU᣽ӈ䕆⽛᰺ࠆ⮱⊵ᖜ喑㋀൞ 」Ȩ5SPVXȩ៘䱟ᑂ䊤⛞䂝喑㾟ᾌỸ䯕ࢠ

&JTFONBOO㿗喑⡣๗⹫㓑㊓ε⪝ᕔᜭহह ᕔᜭहぶⰸᒲ喑ᄺ‫℁៶ޜ‬ĄВ㢤㭚䏘Ъ‫ݝ‬ 㒻సㅪ㒟㾟㖟ᬻᙌ‫ݝ‬๞᱈ąȡ 䕆Ъ㖟ᬻࣨᎡᰵ‫ܧ‬झ喑ᨇ⽞⩞ ऺĄ᜽ߌౝ‫ٸ‬᰺γहᕔᜭ‫׫‬ाą⮱ϧธᨙ Ⴧ喑ᓄ‫̭ݝ‬ψ⡣๗Ⴅ㔲⮱ᩜᠮȡⰛ‫ݺ‬ㅪ㒟 㔲䊲䕻ϧȡ ȋहᕔᜭ⩤䱿Ꭱ‫ܧ‬῰Ꭱ咎᣽‫ݺ‬

ȋ㢤⡣๗Ⴅ㔲⽞हᕔᜭ᭜ज⇨⭯⮱⫫⫲ 䭬໳᫜➦ͦ⡣๗⹫౅⮱‫℁៶ޜ‬ 喍SBCCJKO喎"SZFI 3BMCBHㅪ㒟γ̭Ъౕ 㒻సᨙჇ⮱ऺ◧Ą5PSBI %FDMBSBUJPOą⮱ 㖟ᬻ喑㾟㖟ᬻ⽞हᕔᜭ᭜̭⽛⫲ᙸ喑♣㔹 ࢨ᭜जВ⇨⭯⮱ȡ䕆ᑂ䊤ឦ㾂ȡ 䭬໳᫜➦ͦ⡣๗⹫౅⮱䇍䇙ϧ㾺◧喑 䕆ग᭜Ѓ"SZFI 3BMCBHԸϧ⮱ᘼ㺸喑͓̺ А㶕⡣๗⹫࡭⮱ⰸ∂喠㢤㭚हᕔᜭ䬉∕౅ 倁$0$Όᠮहὐ㻭吋ȡ 䭬 ໳ ᫜ ➦ ͦ ⡣ ๗ ⹫ ౅ 䇍 䇙 ϧ 3 P O O J F

ᵦᨇ㢤㭚ᕔ⫲ⵁ⾣ᾌỸ40"হ 3VUHFST 81'ᄺऺ䱿Ꭱ⮱㿬ᴒ喑ह ᕔᜭ⩤䱿Ꭱ‫ܧ‬῰᭯䫀䐰Ꭱ‫ݺ‬᣽ᬖγ̭Ꭱ喑 ᪏᫩‫ڙ‬䪸㜗ጞૉ₎⩤ϧ⮱⩤䱿Ꭱ喑Ⱋ‫ݺ‬Ꭰ ౴Ꭱ咎᭜₟喑㔹Ꭱ◧₟ȡ ຠहᕔᜭ㔲‫ܧ‬῰Ꭱ咎↿ᰶ䂷ࠂȡ 㿬ᴒ⮩⤫喑⹫ᰰᄺ⩤हᕔᜭ⮱ᣒऄӊ ♣䐰ຠहᕔᜭఝ䰐喑఍ₑ喑㶕⹧᪏᫩ౕ๔ 㶄̷‫ڙ‬䪸㻗२⮱⩤हᕔᜭ㔲⮱℁⢴喑㺮ѻ ᫩ຠहᕔᜭ㔲ȡ

 Ꭱ➆䛘䇨⩕๔፲̷ࡴ喍̷喎

ោ䂝᪆ፘ㿟᭯∂Ҹ͚Ⴅ᪆ፘ㒤㿟

喍ᔍ㿍Ԋ䯗ẚࠆ‫ڙ‬थӈ⽬喎 㜗Ꭱ䊤喑➆䛘ࣷ➆呿ⴜₐ䇨⩕ज㘪 ᄴ๔፲෋ߍ喑Ꭰ౴䇨⩕̷ࡴγ㜠ȡ 㶈⩌䘕䪤&EJUI 4DIJQQFSTጹ᱈䕇䕻➆ 䛘㜗㵹Ⴧ‫⮱ئ‬᫦ᐼҳ᣽倅➆䛘Ԋ֒⮱䈗䛼喑 ज䇍ᨁᕔВࣷ᫦ӬᕔȡԊ䯗‫ڙ‬थВࣷ➆⻾ᗐ 㔲ᄺₑ㶕⹧䬉∕喑͓䴽㼵Ꭱ⮱➆䛘䇨⩕ ᄴ๔፲̷ࡴȡᒵ็Ԋ䯗‫ڙ‬थ❟γᣔ‫ݣ‬䛘⭯᰺ ࠆ⮱‫ئ‬ᵩ喑ጟ㋀ധ᫩䈗䛼হ‫ئ‬ᵩぶ఍㉍喑㜴 ➆䛘ࣷ➆呿ⴜₐፘㅪ㼯व㈱ȡ఍ₑ喑ऄԊϧ ᛶ㾟㖜ӯ㜗ጞ⮱Ԋ䯗‫ڙ‬थВⳚ㼐ㅪ㈱䛘⭯ᾌ Ỹ⮱㼷ᖜȡຯ᳉Ҭ⩕व҉⮱䛘⭯ᾌỸ喑䗐只 䰭ᩜЅ⮱䇨⩕जВ‫ݷ‬⍈ȡౕᣒऄ⇨⭯‫ݺ‬喑ऄ ԊϧΌᛶ㾟ा➆䛘㾏੼‫ئ‬ᵩ͓⮩䔮㊓Ԋ䯗‫ڙ‬ थ喑В⢟ःٌ㼷ᖜ喑䖬‫ٺ‬θᒹ䲏㜕ᘼ᫆͸ ใ⮱倅䵺䇨⩕ȡ

᪆㗟ጒᰰ"0#აѵ喑๔㈱უ͚ Ⴅ̭‫ڞ‬᪥ࡰऺ᪆ፘ喑㼵ްᰵᬒ㒤㿟 ̭๖喑͓‫߿➦◼ݝ‬ᩜᰰᆂ͚ᓰ䯳ᰰ喑ោ 䂝᪆㗟䘕䪤.BSKB WBO #JKTUFSWFMEU‫ݣ‬ Ⴧ⮱᫝⮱᪆ፘጒ҉᭯䫀∂Ҹ喑‫ڕ‬స უ͚Ⴅ⮱ह㵹喑ᄴВ̺ह᫦ᐼ䴬ᛶȡ 䮑γᄺ᫝⮱㿟᭯∂Ҹ̺␬喑᪆ፘԾ Όោ䂝ᩬᏉ⮱᪆㗟ロⰮᩬゃহ‫㉽ۺ‬᪆ፘ 㫗䛾⮱ᣗ᫪ȡ ♎䀃͚Ⴅ⮱᪆ፘ䖱᭜Ⴅ⩌喑ᄺ᫝⮱ 㿟᭯∂Ҹ౴̺␬喑ࣨᎡᎡᏂ䪸໸喑ᅞ䮥 ㎹ᰶ䯳ᰰោ䂝㵹ࠂȡ

ȋ䱿ᄾᎡ➆呿Ԋ֒喍ኄВ̸喎

Ꭱ喑Ԋ䯗‫ڙ‬थ◧ኄВ̸⮱䱿ᄾ Ꭱ‫ڕ‬䵺Ԋ䟤➆䛘㽧᝭㺼Ⴧ⮱‫ئ‬ᵩ喑࠲᠙̭ܴ ፥㺼㽧䇨Вࣷ➆⻾᝸㶀ࢁߖȡ➆呿ⴜₐ喑Җ ᝡ➆‫ۍ‬喑ధჇ䘕ܳ㓖呿ВࣷḺ呿⮱䇨⩕䰭⩞ 䭱ߍԊ䯗ឬԊȡ ȋ᜽Ꭱϧ➆呿Ԋ֒喍⩞ኄ䊤喎 ധ᱙֒ᏤԊ䯗ᄺ⩞ኄ䊤⮱᜽Ꭱϧ⮱ ๔䘕ܳऐ㚁᝸㶀⇨⭯䴲ⰛឬԊ喑ധ᱙֒ᏤԊ 䯗䖱ᄴ൞䟤‫ڕ‬ຄ㓖呿⮱䇨⩕喍ຯ᳉䈩 䇤γ䭱ߍԊ䯗喑ᰶज㘪ᰰ‫ڕ‬䵺ឬԊ喎喑Ⴖ㸊 ➆‫ڕ⮱ۍ‬䘕䇨⩕喍⃼Ꭱᰶ⁽⮱Ըϧឬᨁ 䇨⩕喎喑Вࣷ‫ڕ‬ຄ㓖呿⮱ԛ᪡䇨⩕ȡΌᅞ᭜ 㿗喑ຯ᳉↿ᰶ䭱ߍԊ䯗喑๔䘕ܳ➆⻾⇨⭯䴲 Ⱋ̺㷘ឬԊȡ  喍᱗Ⴙᒲ㎹喎

ᰡ็㢤㭚ࢠ᭯⊵ᖜহ᫝㖋喑㿸⮨̷᱙൞㋟〆喟XXXDIJOBUJNFTOM

Ϝ੖ਢၾ ዦ௒!஠ཿ!टЗ!ၗ߭

༄̀ਝ۩ )ͽ˭ਝ঱;2ІҖՂĂ2࣎͡‫*ܔـ‬

Δִ!€575

˯ঔ!€615

)ͽ˭ਝ঱;3ІҖՂ-2ѐ‫ܔـ‬-Һ෱Լഇ*

Δִ!€637 ࢶപ!€745

˯ঔ!€733

)Ն๫੓ࢳĂ!ӣᇇ઼ဩ̰ͫ֘ை*

Δִ0˯ঔ0ᇃэ!!!!€540 ࢶപ!€583

ᇃэ!€758 ā!!˯ঔ!€614 ࢶപ!€600 ā!!‫!ִݑ‬€674 )2ІҖՂĂ4࣎͡‫*ܔـ‬

Δִ!€635

‫ܠ‬ᓑࢤਝ۩ )‫ؒܠ‬੓ࢳ*!

႔௻ਝ۩

)ͽ˭ਝ঱;!3ІҖՂĂ4࣎͡‫*ܔـ‬

)‫ؒܠ‬੓ࢳ*

າΐ‫!؂‬€585

‫܆‬ᜋਝ۩ )ͽ˭ਝ঱д3͡2̝͟‫ޢ‬΍൴*

Δִ!€448

ࢶപ!€480 ˯ঔ!€478

)3ІҖՂĂ4࣎͡‫*ܔـ‬

Δִ!€615

઼঍ਝ۩ )ͽ˭ਝ঱;3࣎͡‫ܔـ‬-31̳͝ҖՂ*

Δִ!€576 јౌ!€576 ࢶപ!€675

ᾌ⺕䴽Ⴧ͚ᓰ;PFUFSNFFS 䰨㾞喟  ‫ⱌנ‬喟 䰨䘢喟 DOMIPMMBOE!IPUNBJMDPN .4/ DOMIPMMBOE!IPUNBJMDPN 22 

‫ډ‬э!€576 ˯ঔ!€576 ງ‫!ܝ‬€576

๸гӀਝ۩ Δִ!€616

)3ІҖՂĂ2ѐ‫*ܔـ‬ ĞҺ෱Լഇ*

Δִ!€532

)2ІҖՂĂ4࣎͡‫*ܔـ‬

‫͞ݑ‬ਝ۩ )ͽ˭ਝ঱;2ІҖՂ-2࣎͡‫ܔـ‬-BNTۡࢳ*

ঔ‫ݑ‬ਝ۩ )೩݈:1͇ࢎை-୶‫؞‬ᆊॾοጆ๫Ⴌۡࢳ-઼̰ிк‫ݱ‬ξҺ෱ᓑ඀*

Δִ!€581

໢э!€627

ҋӄߤྙშ৭WWW.flying86.com ͞‫ܮ‬ԣଥĂՀкᏴፄ

ఈᜋਝ۩ )ͽ˭ਝ঱;ͧӀॡщপ኎೼ͫ֘΍൴-BNTۡࢳ* )2࣎͡‫*ܔـ‬

Δִ!€531 ˯ঔ!€466

ࢶപ!€534 ᇃэ!€559

ᅙҖ‫ܫ‬ि!!!͗Щ;CNL International B.V. !!!!ኮ͗;67.99.94.122!!!ฟ͗Җ;!ING Bank

Δִ!€613

ᇃэ!€663

઼̚‫͞ڌ‬ਝ۩ )ͽ˭ਝ঱;3ІҖՂ-5࣎͡‫ܔـ‬-BNTۡࢳ*

Δִ0ᇃэ!€626 ˯ঔ!€597 ፟ை‫פ‬ঐܲᐍĂྎଐኛֽ࿪‫ྙݗ‬


LOCAL NEWS┃荷蘭新聞

ᬒ す᱌Ꭱᰵ

ཏτւដᕪ෭ᎉೊ៍ၾࡋณ৺ ۸ ԇ ೊ ΢ ᗀ ख़ စ ᐤ

ȍ⍥㝦‫֡׫‬ ᘼ๔‫ݖ‬$PTUB $PODPSEJB 㮌⍥䑗ᰵ ᬒᮇ㼥⸮‫֡׫‬喑‫ݝ‬ᬒᬖ̷◧₏喑ₐᐼ ₨ώϧ᪥̷ࡴ‫ݝ‬ϧ喑䖱ᰶϧ๞䎑ȡᨇస 䯈᩾ᕒ͚ᓰ൞ॷ喑㝦̷⮱ऺ㢤㭚䕷჏‫ڕ‬ 䘕Ⴖ♣♎ᖆȡ ᨇ൞䖀喑䕆ऺ㢤㭚䕷჏᭜䕇䕻Ը ᫲㵹⹫൞ऺࣰߍ᱙⁎᫲㵹⮱喑̺䕻喑㢤㭚 ใϑ䘕⽞喑̺㘪ᢿ䮑ᰶ㢤㭚ϧ㜗ጞВԸϧ ऺ㓖Ⴖᢿ䕆⁎᫲䕷ȡ ᰶ䬉᫲㵹⹫ឬ䀫ⰎᔘႶᢿ䕷჏䔁㢤喑 仃ឦ⢟᩾㢤㭚ϧ΅჏ጟ᫩ᬒᮇ̷ᓋㆠ㭚 ΅ᾌ䔁㢤ȡ 䔁㢤᫲჏ౕᾌൡহ㻗ϧ㺸䲏喑䘪䶜ᓄ ࡮ܳ⓭ࠂȡ

⣨⦰⨣កⶻ⮱㖟䴠হϧԾ侇ᘣ⮱ᅃघ㖟ȡ ᣒ㦄ᅞ᭜ᄸឫ᩾⩌ጒ‫⮱ڤ‬㵹ࠂ喑ϧԾ ᣕ᥎㦄喑็స㿋㼭घ௤㦄喑Ꭰ᭯ສ‫׼‬㽀㌡ ᰶ㉍喑ѳ᭜θ‫ݝ‬㜕䵚̭ܴ͓䲋≮ᯏ䕸҉ȡ 㝦䯨᧋‫ⴠ⸮ݝ‬։̸ҳ喑๔უぶՆ㦄喑 ᰶϧ䰭㺮ϧጒ঩॥喑ᰶϧ̺։Ⅿߖ喑ក㖪 ह㝦㻗ࣸ⮱̸㥪ȡᒵۤ喑↿ᰶ丌ⅡȡᎥສ ᎫԸ䥅䵚͸ᒹ喑᩾ᤡ䮷к២䖁喑᝺ᄴ㷘఺ ఝౕ㝦䯨͚⮱᫲჏㼐᩾‫ܧ‬ҳȡ +VTUJOF 1FMNFMBZ䈷ᤇγ㝦਎⮱↶㦄 ۤ䲉ȡ⪣㽅㔲੼຦ᰶ↿ᰶⰸ䕻Ȩ5JUBOJDȩ 䕆䘕䰨ᒞ⮱᭯Ն喑຦㿗↿ᰶ喑ѳ᭜մຯⰸ γ䰨ᒞ喑ज㘪ᰶߖ⊵䮑䕆⁎ᕽᕃ㋀₤፣ҳ ⮱ᓰ⤳ᕽᜩȡ

ȋᎥႅ㔲䔝㿗‫⓭ݧ‬㋀₤

中荷

9

ነ᢯‫෉࢒ޠ‬Κፚ௷၍ነ᢯ ᵦᨇ㠞స̭Ѻᓰ⤳Ⴅუ"SOBMM $MJGG⮱ ⰸ∂喑᫝Ꭱ䕻ᒹ⮱す̶Ըᭌ᱌̭᭜ᰭ็ϧ ᙌ‫ݝ‬ᗟ㻭হᚯ偞⮱ᬒၽ喑఍ₑ喑ౕ㺬᫦ᰶ ᝭䀯Ąᚯ偞⮱ᭌ᱌̭ą喍#MVF .POEBZ喎 ⮱㿗∂喑ϷᎡ⮱䕆Ըᭌ᱌̭㥪ౕᰵᬒȡ ᨇܳᲽ喑す̶Ըᭌ᱌̭͸᝭В➦‫ݒ‬Б ϧᗟ㻭হᚯ偞喑仃‫ٵ‬᭜䪤մ᱌‫ވވ‬䕻ࣨ喑 ᭌ᱌๖Ό䕻γ喑᫝⮱մ᱌䖱㺮ぶՆⰥ⪣䪤 ̭⃢᭯䫀ȡ‫⁎ڣ‬喑᭜ロᬒិ䡏㟞‫ٶ‬γ喑㔹 す̶Ըᭌ᱌̭䖱㺮ぶՆ㫗䛾⮱‫ݝ‬᝸ȡ 㢤㭚Ԋ䯗‫ڙ‬थ7(;⮱̭䴲㿬ᴒ䶜 ⹧喑㢤㭚ϧᰶ䕻ᗟ㻭⮱ᙌ㻧喑‫⮱͚ڣ‬ ᭜఍◧䇎ࠆ䛾䡏੼䵹喑᭜๞ࣨ㻗 ϧᦜᙈ喑᭜ധ᫩䏘倁֒Ꮴ⮱࣌఍ȡᰶ 㢤㭚ϧឬ㾺㜗ጞᰶᚯ偞⫴喑⩇㜠㻧 ᓄ㜗ጞ᭜Ą௡䛺ᚯ偞ąȡ 㿬ᴒ䖱⮩⤫喑ຠᕔᗟ㻭হᚯ偞⮱ᗲ⇮ 䐰⩤ᕔ௡䛺喑䕍᜽ᗟ㻭হᚯ偞⮱఍㉍Όᰶ ᝭̺हȡᎡ咎Ό᭜ᒞ䴬ᚯ偞⮱఍㉍喑͚Ꭱ ϧᰭ็䶔᚛喑㔹㔮ᎡϧহᎡ䑂ϧⰥᄺⰸᓄ 䪸ᝃ㔲㿗Ἧ㻭̭吋ȡ

ȋຯ҂᝝ࠊᚯ偞喤 ̺ᄾ㢤㭚ϧౕ⩌≨ᄓ䌽͚䘪㍪㉽γ̭ ψ‫ٸ‬᰺ᗟ㻭হ᝝ࠊᚯ偞⮱㋀侄喑㊓㜗ጞႶ ᢿᰡ็⮱᭯䫀Ƞ็ใ‫ࠂ≨ܧ‬Ƞ䕟㵹̭⁎ᰶ ᘼᕊ⮱㿴㾞ȠສສоᖜВࣷᓋθ倁㗟≨ࠂ ぶ喑䘪᭜ᰶ᩵᳉⮱և∂ȡ ຠᕔ‫ݴ‬ᰡߍἯ᫩Вև̭ψᰶ䋐⮱θ ᗲȠ⦉Ѫ㽀㌡Ƞ䕈㶄䈩➖ҳ‫ٸ‬᰺ᗟ㻭হᚯ 偞喠⩤ᕔ็և䕸ࠂহ૊̷̭Ნ䖁‫⮱Ⱋݝ‬ȡ

ߢҀ՚ୣ୅ٚԞຳ஡ϸτϊ 䭬໳᫜➦ͦ㺬࡭ᩬᏉᣎःᣗ᫪喑В⍈ ᄾᬒ⯷෋ߍ⮱։䏷฀߈ȡᵦᨇᰭ᫝‫ڙ‬ѵ⮱ Ꭱ㜠Ꭱ⮱։䏷‫׆‬ᔅ䠱喑๔ಸ䏷 䑈⮱։䏷ᩣ䇨ᄴ倅᫩ᄼಸ䏷䑈ȡ ᝭䀯↪䏷๔㜴ᄼ喑ᵦᨇ䪤Ꮣҳ㼵ツ喑 ๔ಸ↪䏷⮱։䏷䇨ज㘪᭜ᄼಸ↪䏷⮱‫ږ‬

Ժȡ

ₑใ喑࡭ᩬᏉ⮱㼵ް䖱࠲᠙呀ౕࠢ "⧝䌜։䏷喑ᣗ᫪࠲᠙ԛᐧ։䏷ൡ喑։ ᩫ↪䏷Ƞ㜗㵹䏷⩇㜠‫ڙ‬थ⩕䏷喑В⍈ᄾѼ Ⴒ࡭։䏷᪥Ⱋ喑Ό◧γౕੳᏄ✌ẚ᱌䫀喑 ㊓㜗㵹䏷佝‫ܧ‬ᰡ็⮱։䏷Ѻ㒛ȡ

ήϸϟΡೊ΢ᔤӓ८࿲‫ښ‬Җңᛗфྮ߇

㢤㭚̭ऺ⁹ਫ਼უ+VTUJOF 1FMNFMBZᆙ ᫩΅౽㾟⍥䑗⮱᫲჏͸̭喑຦হѡӣ㋀₤ ̭⪗⑘䪤⮱⁽≟⍥喑ₐౕ䔁ఋ㢤㭚ȡౕ㝦 䯨㼥⸮‫֡׫‬͸‫ݺ‬喑຦䖱ౕ⍥㝦⮱޴ൡ͚◧ ᫲჏Ծ⢨ਫ਼ȡ ຦ᄺ㽅㔲㿗喑ₐౕ⑁ਫ਼͸䯈喑⾮♣ᙌ ‫ݝ‬㚠Ꮒ̺ᄸ፥ౝៃࠂ喑ᣒ㦄喑ⰸ㺸޴ൡ⮱ ᎂጰ‫׫‬᫉γ喑̭䑈䑗Ḳᓋ䏘᫮⏾䕻喑຦ᘼ 䂅‫ܧݝ‬θγȡᣒ㦄喑⛵‫ٶ‬Ό⏲γ喑ग㖪‫ݝ‬

䓚㜷䓻᫝͸ϑ⛰ᩫ⚆㟞✳Є̭Ⱑ᭜㢤 㭚ϧ⮱⛞㶤喑ѳ᭜⃼Ꭱ‫⮱⤫ܧ‬θᩲࣵБ䕆 ⽛≨ࠂ̺᫤᜽◧❚䂝⮱㾞䵹ȡ̭䴲ऄ㋍㞟 ጓ吕̭ψ䂝਎༁㽄喑⩞㿬ᴒᾌỸ/P 5JFT ᝭҉⮱ᰭ᫝㿬ᴒ䶜⹧喑ᰶ⮱㢤㭚ϧ䈷ह ‫ڕ‬䲏⺮‫ݣ‬ℾ⩕✳Є⚆㟞喑䕆ᘼঠ㦄ᬒᒹጯ

ℾ̺जВౕ᫝㜷͸ϑᩫ✳Єߖ㜵喑ग㘪⩞ ᄵẚ䮷к㉱㎁♝▘ᮇᰰȡ 㿬ᴒ䖱⮩⤫喑हὐ℁⢴⮱㷘㽗㔲㾺◧ ⛰ᩫ⚆㟞✳Є፣ҳ⏸ᨫȡ 䖱ᰶℾⱫ㾺◧喑̺໕‫ݣ‬Ⴧ᷊Ҹ喑㮂㒝 䖂Ҹ㔲ȡ

ατᏱႲऌϜᏱӼ!਍‫ژ‬Н᏶౴ཿ޲Ў 㢤㭚͚๛㊞㼵ᅭ⮱᪥ႄ䶜⹧喑䊷ҳ䊷 ็ᄾᎡϧౕᄼႥ⪏ẚ͸ᒹᅞ൞䂭㘪ํⰡᣒ 㔰๔Ⴅ⮱)BWPᝃ㔲780䕆̭䶋͚Ⴅ喑ѳ ᭜᜽ߌ⪏ẚᠬ‫ݝ‬᪴ᚾ㔲ࢨ⍈ᄾγȡ ౕᎡ㜠ᎡႥᎡᏓ̷䔝‫ږ‬䶋 ͚Ⴅ‫ڞ‬ᰶႥ⩌ϧ᪥ϧ喑䐰Ꭱ‫ݺ‬ȠΌ ᅞ᭜Ꭱ㜠ᎡႥᎡᏓ෋ߍγ ϧ喑ѳ᭜Ꭱ㜠ᎡႥᎡᏓ⪏ẚᠬ‫ݝ‬

ȍᇥ̷㻗ࣸ♓ᕒぶՆ

商報

China Times

www.ChinaTimes.nll

ȍᇥ̷㻗ࣸ♓ᕒぶՆ

᪴ᚾ⮱780Ⴅ⩌℁⢴᭜喑)BWPႥ⩌ ᭜喑౴℁Ꭱ‫ݺ‬⍈ᄾγԸ⮫ܳ吋ȡ ᪥ႄ䖱䶜⹧喑䲋㺬᫦ใ‫׾‬㗹ᮜ⮱Ⴅ ⩌喑㔰㾓᜽ߌ⢴ᰡߍѻ᫩̭㝙ⅡᎠȡ ⩞᫩Ꭱ㜠ᎡႥᎡᏓ᣽倅γ ͚Ⴅ㔰㾓⮱㺮Ⅿ喑ѝ㼵᫝⮱ႥᎡᏓࣷᵩ⢴ ᰡѻȡ

ᰡ็㢤㭚ࢠ᭯⊵ᖜহ᫝㖋喑㿸⮨̷᱙൞㋟〆喟XXXDIJOBUJNFTOM

ృ◧㢤㭚Ⅵଶह䘶ᰰす‫ژ‬ᅳᰰ䪤↍̭≟ ाすΊᅳ᫝Ш⤳θᰰᰰ䪤ᱞḛ᳄ϑᣒᰰ࢝


10 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

荷華天地┃CHINESE COMMUNITY

 Ꭱᰵᬒ す᱌

鹿特丹華福會暫停基本服務

市 政 府 資 助 終 止 ᱙൞㽅㔲

ȍ͚స份㢤๔Ҭ乕‫ࣰݺ‬䈷ᑢ๔㜵Ƞ䵅θ䘕ͨШ≗㈲㽗੼㤜⺼ᰰ͓ा㤜⺼ᰰృᰥ乕䈵ᰥȡ ᱙൞す᱌ᰫ㋀ᰶ൞䖀喑厬➦ͦౝ࡭㤜ϧℾⱫ ็ϧ喑ᰵᬒ̸ࡵౕ厬➦ͦ㤜㸁㔮ϧѼႲଶ ⺼ὀ‫ݺ‬㖇䯳喑䕷㵹‫ݝ‬ጯᩬᏉ๔ὀ喑͓́ाͨノ㲺‫⹫ڒ‬ ᰰθࠆ⮱ጯᩬჅ,PSSJF -PVXFTॵϑγ᪥⮫ᄮㅪऺ㿸 䶅Ԏȡ䕆᭜̭⁎厬➦ͦ㤜ϧℾⱫ喑➦‫ݒ‬᭜䪤㔲㜗⮩⮱ 㵹ࠂȡ ⪣᭯ᰶ㿸䶅㔲ा᱙൞㽅㔲㶕⹧喑ౕ㤜⺼ᰰ͚㽚 ᰶృᰥ乕喑ΌჇ᱌㜶䓓㢤㿋㿟⼸喑ϸ㉦㢤㭚⹫ᰰ⮱䇴 㼷喑᎘ߖ᫝⼨ℾ㲺‫⹫ڒ‬ᰰ喑㊓̭ψ㤜㸁㔮ϧ᣽ӈऱ⽛ ЃԾ᝭䰭⮱᎘ߖ喑Ҹຯ㔨䂜᰺ࠆȠ඘ᄘ㢤㿋㶕ᵩぶ ぶ喑Ό◧⏊䕇㤜ϧ᫝㔮‫ږ‬АϧВࣷ㤜ϧহ‫ڣ‬Ѓ᫼㸁ᅲ ℾ⮱䬉ӯ喑㖜㊎ᙌᗲ᣽ӈγ≨ࠂൡ᝭喑‫ڤ‬ᰶ࡮ܳ䛺㺮 ⮱Ӱ䕟㤜ϧ㲺‫⹫≮ͨڒ‬ᰰ⮱҉⩕ȡ ᨇ᱙൞㽅㔲᝭ⴒ喑㤜⺼ᰰᰰ౭᝭ౕౝ⮱⻛യ喑Ό ፥፥᭜‫⩹׾‬Ƞ‫౅׾‬Ƞ͚᪴Ⴅᵎ≨ࠂൡ᝭喑⩇㜠᭜ᣒᒲ ҳ㜗͚⍜झ౅倁㽗੼⮱ౝ吋ȡ 厬➦ͦጯᩬჅ,PSSJF -PVXFT⪣๖ᣒ㺸㿸䶅㤜 ϧ喑͓́ᣒऄγ㤜ϧА㶕ॵϑ⮱᪥⮫Ъ㿸䶅Ԏ喑㖪ः γ㤜ϧ⮱㽡Ⅿȡ̺䕻喑຦㶕⹧ロⰮ͓䲋䜊ᄺ᳽Ը㓑 倁喑㔹ຯ҂ᄺᒲ㤜ϧ㽡Ⅿ喑䰭㺮ⵁ⾣㿸䶅Ԏ͸ᒹ᝺҉

ȍ㤜⺼ᰰ䪸ᆂ⮱ⲓ䙝≨ࠂ

ౕ᱙ᅳᩬᏉ๔፲ロⰮ⮱ᩬゃ͸̸喑̺ᄾ⹫ᰰ౅倁 ᄴ̺‫ں‬⢟ᓄҳ㜗ᩬᏉ᫦䲏⮱䇴ߖ喑̺‫ײ‬㢤㭚ͨ≮⹫ ᰰ⮱౅倁喑㤜ϧ౅倁ᰡऄ‫ݝ‬ᒞ䴬喑‫͚ڣ‬喑᜽⿸Ꭱ ⮱厬➦ͦ㤜ϧ⺼‫ݖ‬Ӱ䕟ᰰ喍ㅎ⽞Ą㤜⺼ᰰą喎ᅞ᭜ ᱗㘪㎩㎹⢟ᓄౝ᫦ᩬᏉ≒䇩⮱㤜ϧ౅倁͸̭喑㾟ᰰ ‫ͨޜ‬ፚ↗Ⅵ‫ڕ‬㶕⹧喑㾟ᰰ⮱᰺ࠆᄴᯘ։ȡ

‫ܧ‬めᓖȡ ᰶࣰߍ≨ࠂ㔲㶕⹧喑⩞᫩㋀┌̺ᮜ喑㢤㭚ᩬᏉ䰭㺮 ๔፲ロⰮ喑᝭В㵹ࠂज㘪ग᭜̭⁎㶕䖁ᓰ㖟⮱㵹◧喑ѝ 㼵ጯᩬᏉ̺ᰰᩦ䂷݊㶤ȡ ᨇ↗Ⅵ‫ڕ‬ϸ㉦喑ᎡᰵЪጯᩬᏉጟ㋀ङ䯳࠲᠙ 㤜⺼ᰰౕ‫⮱ڔ‬ᣒऄጯᩬᏉ䇴ߖ⮱㉱㎁হ౅倁ᾌỸ㶕⹧喑 ‫⮱ݺٵ‬ᄖឦ὆⏃̺䖖⩕喑᝭ᰶ૛ѺᾌỸᓲ䴵ᵦᨇ᫝⮱὆ ⏃᣽‫⩠ܧ‬㿸ȡ㤜⺼ᰰᰫ㋀҉‫߈ߗܧ‬喑᣽‫ܧ‬᫝⮱≒䇩⩠㿸 ᰥ喑ѳ᭜‫ݝ‬ᰵጯᩬᏉఋᓖ㿗喑ᓋᎡ䪸໸喑։₏䇴 ߖĄ૛̭᪴ࡃąᕔ䈗⮱হ᣽ӈĄす̭㌇᰺ࠆą⮱㉱㎁⮱ ≒䇩喑㤜⺼ᰰᅞ᭜ᆙ᫩䕆ὐ⮱㉱㎁ȡ䕆ὐ喑㤜⺼ᰰ๞ࣨ ጯᩬᏉ≒䇩喑̺㘪㎩㎹㋚ᠮ࣌ᰶ⮱᰺ࠆ喑ጟ᜽Ⴧᅭȡ ౕ᫝⮱ᗲ⇮̸喑㤜⺼ᰰ♎∂㎩㎹⼌⩕࣌ᰶ⮱ὀႴ૛ Ѻ喑㖅⩕ϧ਎᣽ӈ࣌ᰶ⮱᰺ࠆȡ ↗Ⅵ‫ڕ‬㶕⹧喑ᓋϷᎡᰵᬒ䪸໸喑⹫ጒ䘕ः⊵喑ѳ ᭜Ϻ♣㎩㎹ᄸⅯ㋚ᠮ᳽ψ᰺ࠆ⮱ज㘪ᕔ喑࠲᠙㽚∂㋚ᠮ 䪸ᩫృᰥ乕喑̺Ⴧ᱌‫❵ܧ‬㤜⺼ᰰᄵ䴮ぶȡ

㤜⺼ᰰ᜽⿸᫩Ꭱ喑⻶ឬγ࣌㢤㭚㤜ϧ౅倁Ą͚ 㤜οߖᰰą⮱Ąⷧ㾺䏘Ъ喑❚ः‷⯷ą⮱Ⴤᬕ喑ౕ◧厬➦ ͦጯ㤜ϧ᣽ӈ⹫ᰰ⺼‫ݖ‬᰺ࠆ喑㜴㢤㭚⹫ᰰ౅倁व҉ᆂ䪸≨ ࠂ喑Ӱ䕟㤜ϧ㲺‫⹫ڒ‬ᰰ喑Ӱ䕟͚㺬᪴ࡃϑ≮᫦䲏ևγᒵ็ ᄓ䯈ጒ҉喑㤜⺼ᰰ䖭㿸㢤㭚ϧȠ厬➦ͦ‫ޜݺ‬ጯ䪤㠰ᓤ᫜‫ٸ‬ ᨁШͨፚ喑Ό᭜㤜ϧ‫ޢ⮱͚౅׾‬㜶ȡ झ▐份㢤㭚А㶕㮂হ͚స份㢤๔Ҭ乕喑䘪ᰫा㤜⺼ᰰ ృᰥ乕䈵䔮䕻ᰥㅺȡ

ȍ㤜ϧℾⱫ厬➦ͦ⹧༮㿸䶅

多 個 大 城 市 舉 辦 慶 祝 龍 年 活 動 主 流 社 會 投 入 與 華 人 共 慶 同 歡 ᵦᨇᰭ᫝⊵ᖜ喑㢤㭚ᄴᰶ็Ը๔೻ጯ㜶䓓ᚣ⺊͚స咺 Ꭱ⮱≨ࠂ喑̭ψ≨ࠂ⩞㤜ϧ౅倁㉱㎁喑̭ψ≨ࠂ᭜ౝ᫦ᩬᏉ হ㤜ϧव䓓喑̭ψ≨ࠂ⩇㜠᭜ͨ≮⹫ᰰᩬᏉᝃ㔲౅倁ᾌỸͨ 䓓喑䖭㿸㤜ϧ҉◧ଶ䈀ࣰߍȡ ౕ"NFSTGPPSU喑⅐ߌႥᵎ$IJLPOH⮱᪆㌡$IJSJT (SJ KOTহ⪣ౝ̭უጒᐍ%F 0VEF 7JMUGBCSJFLव҉喑ጟ㋀᫩ᰵ ᬒ㜶䓓γᚣ⺊͚స咺Ꭱ⮱≨ࠂȡࣰߍ≨ࠂ㔲㻭ⰸγ⅐ߌ 㶕⑁喑৮ୄγ͚㤜㒻丌ȡ ౕ◼➦߿ᩜ喑็ٰ᪴ࡃᾌỸ,PTNPQPMJTࣨᎡጟ㋀হ㤜 ϧ౅倁व҉喑㉱㎁γᚣ⺊͚స᫝Ꭱ⮱≨ࠂȡϷᎡᚣ⺊≨ࠂ Ⴧ᫩ᰵᬒ㜶䓓喑⪣๖ₐթ咺Ꭱ䮑โȡ≨ࠂ᫩̸ࡵౕ᭯ +BDPCTLFSLIPG䪸໸喑ౕ⛰ᩫ✳Є͸ᒹᰶ㝋⡲㶕⑁ȡ᭯ₐ ౕ3"4"޴ൡᰶ᪴㬊ロⰛ㶕⑁喑ࣰߍ㶕⑁⮱ᰶҳ㜗㢤㭚Ƞ͚ స๔䮥⮱㬊㶀უহ◼➦߿ᩜ͚᪴Ⴅᵎ⮱Ⴅ⩌ぶ喠̭ψᎡ䑂⮱

㢤㭚㤜ϧ㬊㶀უᄴౕₑᆂ‫ܧ‬຦Ծ⮱҉৮ȡ ⪣ౝ⮱$㶄࡭᭜㤜ϧ⮨䮥㢤㭚ҳ‫߿➦◼ݝ‬ᩜ͸ᒹᰭᬖ⮱ Ⴧᅲ͸᝭ȡ ᰵᬒ̸ࡵ᭯喑◼➦߿ᩜ䖱ᰶᚣ⺊᫝Ꭱ≨ࠂȡ ౕᵩ㒲ᄔᵦ喑㜡߈ᣕᐐ͚సₓ㶀᪴ࡃ⮱倁㗟͚ᓰ#BP 5SJFVᄴ᫩ᰵᬒౕ䰨ᒞ䮏1BUIF⮱๔ᐠ͚㜶䓓ᚣ⺊͚స ᫝Ꭱ≨ࠂȡ /PPSE#SBCBOUⰮ᭜͚స↌㬴⮱ࣸສⰮЪ喑᪥Ꭱ‫ݺ‬䪸 ໸喑⃼Ꭱ䑗≮ౕ㾟Ⱞᆙ̸⮱๔೻ጯ㜶䓓ᚣ͚స᫝Ꭱ⮱≨ࠂ喑 ϷᎡ䑗‫ݝ‬3PPTFOEBBMȡ ᰵᬒ喑Όᅞ᭜͚స๔Ꭱ݊ι喑3PPTFOEBBMጯᩬᏉ ᄴౕ⪣ౝ޴ൡ%F,SJOH 㜶䓓ᚣ⺊咺Ꭱ᫝᭒⮱≨ࠂ喑͚స⮱↌㬴ⰮΌ≫‫ܧ‬γ厪 ೻⁹㝋౅喑‫ݺ‬ҳ◧䕆Ը㢤㭚ౝ᫦ᩬᏉ㉱㎁⮱䓻᭒≨ࠂߖ㜵ȡ

厬➦ͦ᫦䲏⮱ᚣ⺊≨ࠂႶᢿౕᰵᬒ㜶㵹ȡ͚ࡵ ᭯ܳ䪸໸喑਽ϧ㶄⮱8JKLQBSLᄴ㜶䓓≨ࠂ喑ᣒ㦄喑⡲ၽ 䮷ᄴ‫ݺ‬ᒭ8FTU,SVJTLBEFऱԸੳᝣᣎ䱿喑፣ࣨ᫝̭Ꭱ⮱श ⺒ຯᘼȡ ᰵᬒᮇ̷喑ౕ厬➦ͦ%F %PFMFO䴠Ἧᐠ䖱ᰶҳ㜗 ͚స⮱㬊㶀უ⮱㇫ᒖ㶕⑁ȡ ౕ䭬໳᫜➦ͦ喑㤜ϧ⃼Ꭱᚣ⺊‫⁎ږ‬᫝Ꭱ喑̭⁎᭜㺬᯳ ᫝Ꭱ喑̭⁎᭜͚స䓟₤᫝ᎡȡϷᎡᚣ⺊䓟₤᫝Ꭱ≨ࠂჇ᫩ ᰵᬒ̸ࡵౕ᭯਽ϧ㶄䭱䓾⮱᫝ᐐൡ㜶㵹喑ᨇ⽞ϷᎡͨ㺮 ᆂ⹧ऱ⽛ϋ≟㒻喑㜶㵹᪴㬊㶕⑁喑㝋咺㝋⡲ȡ ౕ)BBSMFNぶ೻ጯ喑Όᰶ̺ह㺼὎⮱ᚣ⺊咺Ꭱ≨ࠂȡ ‫ڣ‬Ѓ㤜ϧᚣ⺊᫝Ꭱ⮱≨ࠂ⊵ᖜ喑㿸ࣰⰸ㢤㤜๖ౝओ̭ ❵⮱̭㻪㶕ȡ

荷蘭鑽石珠寶商Diamond Point 攜手中荷商報讀者共迎中國龍年 㢤㭚ⴒऺ䦪ⴠ⤍ᄣੳ%JBNPOE 1PJOU喑ౕ‫ڕ‬㢤უ #JKFOLPSG⮫䇕‫ڙ‬थ͚౴᧮ᰶܳ䟤吋ȡ❟γᚣ⺊͚స咺Ꭱ⮱ ‫ݝ‬ҳ喑%JBNPOE 1PJOUᄴ㖜᝸͚㢤ੳ൞喑◧䂭㔲≫䔮‫ئ‬թ ⁽ٰ⮱А䛾ࢎȡ Ą%JBNPOE 1PJOUጹ᱈㜴䂭㔲‫ڞ‬ᚣ͚స䓟᯳᫝ Ꭱ喑ą%JBNPOE 1PJOU㍪㷮.JTDIB WBO (FMEFS㶕 ⹧喑Ą఍ₑ᜾Ծ↧Ⴧౕ᱙ᰵ◧͚㢤ੳ൞⮱䂭㔲⢕უ䔮‫ܧ‬

А䛾ࢎ喑जВ⩕᫩䈩䇤᜾Ծ᫝ᣕ‫⮱ܧ‬श⺒㈨݄ȡą %JBNPOE1PJOU◧䓻ᣒ͚స᫝Ꭱ喑➦‫◧ݒ‬㤜ϧ㽚㼵γ ̭㈨݄ᄀᘼश⺒⮱Ă咺㜴哉ă,䛾䦟䦪仃丫喑͓ᄴ≫䔮 ‫ܧ‬ᑢА䛾ࢎ㊓᱙൞䂭㔲ȡ‫ڤ‬倁䵅ः᫦ᐼ喑ࣰ㺸᱙൞‫ڔ‬ ⮱%JBNPOE1PJOUᐐॷ❵ȡ


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

☚◵⺊䉧

㘎䧮⣜‫⩌ٵ‬㢐Ш 㢤‫ڝ‬⍖ጋहΎч すΊᅷ⤳θчч䪬

⺊ᅞ㕹‫⹩ڥ‬ళ␎᜽ߌ ⢸ᔘ㘉叱̭ь㓮≒ࡻ ҂ҝ㘉‫ڠ‬᩵ࡻᑍۙᬚ ᖚ䉧


12

商報

China Times

中荷

www.ChinaTimes.nl

僑鄉網訊┃WEB NEWS

 Ꭱᰵᬒ す᱌

Κ࡚ೞ೾ጡ‫ݔ‬ડᢥ!!ᕖᒶ੪ֱ؇ឪᖃМਫ 來源:綜合報道

因徵地風波而引發騷亂的廣東汕尾 烏坎村事件繼續朝理性方向發展,該村 重組村支部,經省決定,提升為村黨總 支部,而一度因風波而被通緝的村民臨 時代表理事會會長林祖鑾,經配選後當 選為村黨總支書記,並領導村委會重新 選舉的籌備工作。 ◼౻᱾࣌ᩜ䘕ᰥ㽅㫈ᬹₐᣒऄ㿬ᴒ喑 吕ᩜ䘕䵅ᄻᆑ♎∂ឬᨁ䇙Ш喑ᕒ䴵ᩦ䖥ȡ ౕᰵᬒ㜶㵹⮱◼౻᱾吕਎๔ᰰ̷喑ᐐ ᲞⰮጒ҉㉱᱾༁ᤈᅳ䖥㜶੼䵹ᄼ㉱㉱䪤⢸ 㥶᩼ᠴ‫ܧ‬喑㾟᱾ϧ็ጒ҉䛺喑͓ᰶऺ吕 ਎喑᪥䛼こव͚‫ڞ‬吕」͚㺼Ⴧ喑܎ϧВ

̷ࢠज᜽⿸吕㍪ᩜ䘕⮱㺮Ⅿ喑ᩲᄴ࣌吕ᩜ 䘕ᩦ㉱◧吕㍪ᩜ䘕ȡ ᨇ᫝㤜⹫൞䖀喑㍪ᩜ䘕᜽⿸㋀䕻᱾‫ڔ‬ ℾͨᣕ㫓Ƞ㿴㾞ᣕ㫓হ㔰ᄌȠ吕㉱㎁䛃䛭 㼻䀃喑ⷧԊА㶕ᰶᐐ∈ℾᘼധ⸻喑ᰭᒹ⩞ 䮥䅽ጯᲞ⊤䣛吕༁ᵦᨇ吕」↧ჇШপ Ꭱ‫ڒ‬吕⮱᳄⺃䦫◧㍪ᩜᰥ㽅ࣷ᱾༁ᰰ䛺䖥 ㅹ‫׆‬ᄼ㉱㉱䪤ȡ ᨇ㖜वᬖ൞⮱൞䖀喑䕆䴲Шপ喑䶜⹧ ᐐᲞⰮ倅ᆑឬ㾺γ᱾ℾ㜗䖥䵅㷃⮱व∂ౝ Ѻ喑Вࣷᄴ㓑Ⱬ䵅㷃㈺‫Ⱛⴈڒ‬㼐↧౅䮷㜴 㼐↧᫦ᵵ⮱㿍ᘼȡ ҳ㜗⪣ౝ⮱⊵ᖜ䶜⹧喑᫝ⷧჇ⮱◼౻ ᱾᫝吕㍪ᩜ䘕᜽਎ऺ૛喑᭜ౕⰮጒ҉㉱ߗ ߈̸喑᱾ℾ㜴䘕ܳ࣌吕ᩜ䘕᜽਎㋀䕻็ ๖⮱㿴‫ݑ‬喑᝺䖁᜽γऱ᫦ᣒऄ⮱ࢁ䂝ȡ ◼౻᱾᱾ℾ̺␬᱾Ꭶ䘕ౕᓢౝ੼䵹䇗

㙽喑ౕࣨᎡΊᰵ㜠࡮̭ᰵ็⁎⹧༮䕷 㵹喑Ң⮩⩌佤ί㶊⾮喑㉱㎁᱾ℾ䕷㵹⮱ ₟᱾ℾ᳄⺃䦫఍ₑ̭Ꮣ㷘䕇㌊ȡθУ ᑂ䊤స‫ڔ‬ใ䬉∕ᒹ喑ⰮᩬᏉ᜽⿸ጒ҉㉱ 㮂⤳喑ឬ㾺ᓢౝႅౕ੼䵹喑̺ࣵ䔪⾣᱾ ℾ⮱䕻⓭㵹◧喑θУᓄВহᎠ㼐↧ȡ ⢸㥶᩼ϸ㉦Ⱞጒ҉㉱⮱ጒ҉䕟ᆂ ᭯ᠴ‫ܧ‬喑ጟᴒᄓ䘕ܳ⊶࿹䲋∂䑶䃀ౌౝ Ҭ⩕‷⮱੼䵹喑䕇䕻㿬ᴒ䓓ᵵ䑀ఋ⮱㋀ ┌᤺๞喑ᄴ䔭ఋ㊓◼౻᱾༁ᰰȡѳЃ᱗ ᰶϑА᱾ℾ㺮Ⅿ₥䖱ౌౝ⮱㺮Ⅿ喑ग᭜ ᑤ㿬喑ౌౝȠ䇎ࠆぶ੼䵹⮱㼐↧᫦ᵵᓲ 䴵ౕᓢⅯ᫝䖥‫⮱ܧ‬᱾༁ᰰहᘼᒹ᫦जᄓ ᫪ȡ

ȍ᫝Ш◼౻᱾吕ᩜ㍪ᰥ᳄⺃䦫

α੖஡።ᐍ඾೾‫ܙ‬ዀྦ ϲ ᕘ Κ ৉ ‫ ܙ‬ϛ ົ 4 4 1 ࿳ 來源:中新網 ͚᫝㋟̷⊤ᰵᬒ䰨 㽅㔲 䮠 䲉 ̷⊤ጯ༁‫ޜ‬ᰥ㽅Ƞጯ䪤䴀ₐᬒ㶕 ⹧喑Ꭱ̷⊤ᝬౝ⩏ጯൡ㿬ᣔ߈Ꮣ̺ ⍈Ƞᩬゃ̺䂷ȡ 䴀ₐ᭜ౕ⪣๖̷⊤ጯ࡮̶ᅳϧ๔ρ⁎ ᰰ䂝䪶ᎂᒹ㜶㵹⮱㽅㔲᠈ᒲᰰ̷҉ຯ᭜㶕 ⹧⮱ȡЃ㿗喑̷⊤ϷᎡᄴ㿬᪡ᮛ䕇ੳ৮ᝬ ᝬ‫ئ‬὆⏃喑‫⧝ڔ‬㌇В‫⃼ڔ‬ຄ㥙ٰϧℾ

᎐В̸喑‫ڔ‬ใ⧝͸䫀⃼ຄ㥙ٰВ̸喑 ใ⧝Вใ⃼ຄ㥙ٰВ̸ȡ 䴀ₐᠴ‫ܧ‬喑̷⊤ᄴߍ๔߈Ꮣᣕ䕟Ԋ䯉 ᝬᐧ㽚喑͓䕟̭ₒ䭺ѻԊ䯉ᝬ⩠䵅὆⏃喑 Ҭᰡ็ጒ㫗䮻ᆑহ䱿Ꭱϧऄ⯷ȡ 䕆Ѻጯ䪤ಓ㼭喑̷⊤ᝬౝ⩏ጯൡѼ Ⴒ‫ئ‬ᵩ๗倅喑̺‫ײ‬ᒞ䴬γℾⱫহᐐ๔⊵䇨 㔲‫⯷ݖ‬喑Ό㗹䰏γᝬౝ⩏ጯൡजᠮ㎹⮩ᆂ হĄВᅲѼ◧ͨą⮱࣌‫ݴ‬喑఍ₑ̷⊤䖱㺮 䕟̭ₒ㿬ᣔᝬౝ⩏ጯൡȡ

෭ၦᄥଞक଩Гኈખྟ! ‫ܝ‬ຆቌੀኹໂ‫ڎ‬Ԛ

๽ Ⴭ ‫ ې‬স ᖓ ӫ ණ ਱ Ⴭ໑ߨҥᑫ‫׾‬ҀණЁಌҖ‫ם‬ຬ 來源:中新網 ౕ‫ވވ‬䪶ᎂ⮱⊆↌Ⱞᩬࢁ࡮ᅳρ⁎ᰰ 䂝̷喑ऺ⊆↌䱿⩝ㅺ⍜ⓠ‫➦׾‬䖭༁਎㖜 ऺ䕟㼭䱿⩝᧑㍐ᩦጯ⮱᣽䂝ᑂ䊤䬉∕ȡ ⊆↌Ⱞᩬࢁ፥༁喑∂ᆙౚϋ䗐↌⊆␙ 㤜‫׾‬㖜वᰰͨፚ䘚ࠊ㤜₟䰏䪸უ䘶䱿⩝ ‫ܧ‬స‫ޢ‬ẚ喑Ѓ㿗喑ጹ᱈䱿⩝᧑㍐ᩦጯ᭜Ѓ হᎫѺ䱿⩝㤜‫׾‬༁਎‫ڞ‬ह㼻䀃⮱㉽᳉喑Ⴐ 倁⤫γ̓⩹ऱౝᎫ࡮㥙䱿⩝㤜‫׾‬ᓰ㈨უ䘶 ⮱ᗲ㉽喑Ό㘪ᰡສᣕࠂ䱿⩝㜴స䯈䫀⮱व ҉⮩ᆂȡ ⊆↌䱿⩝㍐᭜͚స㦄ऺ⮱‫׾‬䘶喑 ㍐‫ڔ‬㍪ϧऐ㥙喑㤜‫׾‬ϧऐ㥙喑 䕺ጰ̓⩹ρ๔≟็Ըసუহౝ ࡭ȡ㿗‫ݝ‬ᣕࠂస䯈व҉喑हὐ᭜䱿⩝ ㅺ㤜‫׾‬༁਎⮱႐ᔄ⊤ॷ㽡㽅㔲喑ጯহ ㍐⮱࡭‫ݒ‬䖱㺮㖜㎘‫ݝ‬㿋㼭᪴ࡃ⮱ᄼጛ ⪝ȡ ႐ᔄ⊤㿗喑᜾Ծ̭Ը㍐ᓋₐᐼ㔨 䂜䕻ҳ⮱㾞 ग㘪᭜ສ‫׼‬᭜̭Ը ౕస ใ᭜ᙌ㻧‫ݝ‬ᅞ᭜Ը᱾䣛䗐叩సใ⮱䣛 В̷⮱૛Ѻএ̭㝙䘪घጯ䗐叩᜾Ծএ ສ‫׼‬ᄺጒ҉᫦䲏এᰶ吋̺๔ᄺぶ̺๔ ᄺぶౕ䪸ᆂጒ҉⮱᭯Նএ℁䐰ᰰ䕍᜽

̭ψ⮱㿑ᰰহఝ䰐 ҉◧ᘼ๔‫ݖ‬₤ट̷す̭Ѻใస⼨ℾࣰ ᩬА㶕喑႐ᔄ⊤ౕᨁШᘼ๔‫ݖ‬㞫ㆠ‫ݖ‬ϋ๔ ࡭ᑄ‫ݖ‬ጯ⮱ใㅺ䂝਎᱌䫀喑㜡߈᫩ᣕ䕟⊆ ↌Ⱞ㜴ᘼ๔‫็ݖ‬Ը㵹ᩬ๔࡭ᩬᏉࣷ䂝ᰰᐧ ⿸γࣸສ㋀䇬Ƞ᪴ࡃᒭҳ䬉ӯȡ ౕ䕆ὐ⮱㋀₤̸喑ЃΌ̭Ⱑᰶᘼ᎘ߖ უ䘶䱿⩝㘪ౕᄺใϑ≮̷ᰶ᝭⾮ⵡ喑䕆‫ڣ‬ ͚喑᣽倅䱿⩝ౕใసϧⱩ͚⮱㵹ᩬᒏ䆎᭜ Ѓ⮱̭Ըᓰ䶅ȡ

ྤ ԏ ୧ ཽ Κ ӵ Р ཽ ߞ ᒳϵࡊӥᓂ๜ᛲՍయٙκ 來源:浙江在線 ᰵᬒᮇ̷喑⏘ጋጯ࡭⮫䛹䌜̭๔ Ᏽὀ⮩⩌̺Ꭵ⮱̭ᎂ喑̭⩤ၽౕ䓓‫ڙ‬ბ㒦 䰐ȡ₨㔲㷘䁶ᄓ᭜⎃ࢄᇠ䮪ጯ⏘ጋੳᰰᰰ䪤 ⮪≗‫ٶ‬ȡᨇ䂓᫦䔼䱟喑Ⱋ‫ݺ‬ጟᢿ䮑γЃ⃧⮱ ज㘪ȡ ᨇⴒᗲ㔲ϸ㉦喑‫ݺ‬๖ᮇ̷᭯ጓठ喑⮪ ≗‫ౕٶ‬㾟๔Ᏽ̭უ‫ڙ‬थ⮱䓓‫ڙ‬ბ䛹㷘Ѓϧ⮩ ⤫喑⪣᭯Ѓ㷘䠩㊟㎖ष㦄喑ጟ㋀䏘ώȡ䂓᫦ ݊ₒ‫ݑ‬᫤㈨㜗⃧ȡ ᨇⳚ㼐喑ᇠ䮪ጯ⏘ጋੳᰰ᫩Ꭱ ᰵ᜽⿸喑⮪≗‫ٶ‬Шᰰ䪤ȡ ᰶ䬉䇴᫆䶜⹧喑⮪≗‫⤫ٶ‬Ꭱ₟喑⨹ ⊤ϧȡЃ᭜ᇠ䮪̭უᝬౝ⩏‫ڙ‬थ㦐θ䪤喑䖱 ᭜⍖ጋጯ̭უᝬౝ⩏‫ڙ‬थ⮱㗎Პȡȟ

ȍ㜗ᱭ⮱ᇠ䭠⍖ੳ⮪≗‫ٶ‬ȡ

ȍऺ䙿៶㤟 來源:第一財經日報 作者: 林向

Ꭱ͚⻸ロᒹ喑స‫៶ڔ‬㤟‫ئ‬ᵩ ᯡ䋹ȡ㦄ऺ⢕⿸䙿㾂ϧᱞ⿸䓟ᄺȨす̭ 䇎㋀ᬒ൞ȩ㽅㔲㿗喑ࣨᎡ̸ࡷᎡ喑̭マ ᎡЪ⮱៶㤟喑ౕ㬴ჹ℁៺䈐㵹⮱៺ 䈐‫ئ‬ጟᓋᰭ倅็㥙䭺㜠็㥙ٰȡ ⏘ጋࢎ㖣倅‫ڙ‬थ‫ࢎ⊤̷ک‬㖣倅‫ڙ‬थ 㦐θ䪤䮠᳼咺᭜స‫ڔ‬㦄ऺ㦎㤱䙿ੳϧȡ Ѓᄺ᱙൞㶕⹧喑‫ئ‬ᵩ๔ᡘ喑̭Ը䛺㺮࣌ ఍᭜մ៶㤟๗็ȡ ̺䕻喑ₑ䑗ᯡ䋹喑䮑մ䇕ᾘ㵹ใ喑 ᰡ㜴Ⴜ㻭㿬ᣔ̸⮱⏘ጋℾ䫀Ԏ䇥࢞ᾌȠ ᝬౝ⩏ẚ䖚䕴ჿۙᰶ䬉ȡ䕻̭ࣨ⃢᭯ 䫀喑䇴᱙ᄺऺ㢷䙿⮱▿҉̭Ꮣ⬸⟯ȡ䕻 ࣨᎡ喑៶㤟㈲䙿‫ئ‬ᵩ⑟፲䊲䕻ȡ 䮠᳼咺㶕⹧喑ₑ‫ݺ‬喑ᒵ็ᝬౝ⩏䪸 ⮩ੳ̭Ⱑૉ₎ᠬ៶㤟ს㿸Ⴥ਎喑ѳᝬౝ ⩏ẚ㿬ᣔᒹ喑⩕៶㤟㿸჏ᄾγ喑䰭Ⅿ๔ ⍈ȡ ‫ڣ‬Ѓ㵹ẚ⮱ϧΌ䶋ѩ喑ᅑ‫ڣ‬᭜⏘ ጋĄ㔮倅Ծą ᩫ倅‫ݖ‬䇥㔲Ԅ⽞ 喑ЃԾ ౕ⪣ౝ៶㤟‫ئ‬ᵩ䊤㥪͚ល⑁γ䬉䢢㻿 㞟ȡ 䮠᳼咺㿗喑䘕ܳĄ㔮倅ąВ‫ݺ‬㋀፥ 䕇䕻૊៶㤟Ƞ䪸䆗䏷ᆂ⤫Ꮒ⅐㜴ᄓ߈喑 ສ䃀ϧᄴ䡏ႅЃ䗐‫ٿ‬ȡ ⤫ౕᒵ็ϧ̺๔૊γȡ ࣨᎡᰵ喑ĄⱩ䤎๔⢸ą㘎⺼᳄‫ܧ‬ 䊝ᒹ喑⏘ጋℾ䫀Ռ䇥Ą俕❹᩵ᛶą䶜 ⤫喑ែ䇴䔭⒛喑៶㤟䙿‫ئ‬䪸໸∏ࠂȡ㒻 సᭌᏔ㦎㤱䙿͚స࡭㍪㋀⤳฼П䗓㿗喑 Ԏ䇥࢞ᾌ̭‫⤫ܧ‬喑䰭Ⅿສ‫׼‬Ą⾮♣̸̭ ↿ᰶγąȡ ȋ▿҉䕻Ꮣ 䮠᳼咺ѝ㼵喑᪡Ը⏘ጋౝ࡭喑㜠ᄾ ᰶ‫ٰر‬䇴䛾▿҉ऺ㢷䙿ȡ ̭Ѻ⁽≟ⴒऺ๔ಸ䙿ੳ͚స࡭倅ᆑ ᄺ᱙൞㿗喑Ⱋ‫ݺ‬Ą⼺ᓛᰶψ䕻⛞ąȡస ‫ڔ‬ᰭ๔㦎㤱䙿䕐䣃䟤ਜ਼Юẚऺ৮̓უ㍪ 㷮䛾♿‫ݴ‬ᰶψⰡ⮪喑‫Ͳ̺ݺ‬喑Ѓ‫ڙ‬䪸㶕 ⹧喑ᄺऺ㢷䙿⮱䔪ᢔጟ‫ݝ‬Ą䲋፥䰏䂉⮱ ධౝąȡ

䮠᳼咺䔼䱟喑⩞᫩ऺ㢷䙿‫ئ‬ᵩ̸ ᡘ喑䛺䛾ែ䇴⮱‫ږ‬Ը᰸ࣸĄ⤫ౕᒵऄ ‫פ‬ąȡЃ㿗喑⏘ጋᎫԸᄵ䪭㋀✌ऺ㢷䙿 ⮱๔㋀䟤ੳ喑䘕ܳ䇴䛾ҳ㜗倅‫ݖ‬䇥喑䕆 ⽛ᗲ⇮̸喑ग㘪៸ਜ਼ऺ㢷䙿ఋᩣ⤫䛾ȡ ȋ㖝ᬻ⮱͚సੳϧ ̺㺮В◧⩌ᘼ↿ᓄևγ喑఍◧∂స ऺ䙿⤫ౕᒵӊ䈡͚సϧȡᬒၽ̺ສ䕻喑 ᰡӊ䈡ȡ 䮠᳼咺䔼䱟喑ᰭ䓾Ꭻ๖喑㽞็∂స ⴒऺ䙿㢷㢷ͨᝃ㍪Аҳ⏘ጋ喑ⵁ⾣ ᎡĄ‫ݝ‬Ꮒ㾟ᔻ叩䓓ą喑ጹ᱈㘪็䕟吋Ѓ Ծ⮱䙿ȡ䮠⮱‫ڙ‬थΌౕ㜴∂స∏❫็ⴒ ऺ䙿㢷๔ᄣ㢷व҉喑⩇㜠ᄵ䪭䜊ᄺ͚స ጯൡ⊶ࣷγĄ͚స咺ą‫❹ޜ‬䙿὆ȡ 䮠⮱ओ̭䏘Ъ᭜⏘ጋጯ䙿䶋㵹ẚࢁ ᰰᰰ䪤喑㋀፥ᣒ‫ڣݝ‬Ѓ䙿ੳ䰨㾞喑ጹ᱈ 㘪‫ܧ‬䲏᎘ߖϸ㉦喑ᓋ̭Ѻ⏘ጋែ䇴㔲᝸ ͚䇤Ꭻマ䙿ȡ ఍◧喑◧䓻व͚సጯൡ➦₷䰭Ⅿ喑 ̭ψ䙿ੳᣕ‫ܧ‬Ą͚సᐼHSBOETDSVTຄ 㸊ą ࢠ䯳呷⨣Ꭱ݄㉇ऺ㢷䙿 ȡ Ⱋ‫ݺ‬䕆⽛Ą͚స➦㞟ą⮱ຄ㸊ጟ᜽倅䇡 ⻛৮ȡ 䮠᳼咺䔼䱟喑ᣎ⩕ᄴ䙿㢷Ꮨႅ‫⌲ڕ‬ ᢶȠᓋ∏❫็䙿ੳ㮂ᡕუᡕᝣ䈩䇤ぶ᫦ ᐼ喑̷䔝⏘ጋែ䇴㔲Ꭻͻ‫ڕ‬䇤᫤Ը݄ ㉇䙿㢷͚̭Ը䙿㢷⤫ႅ⮱᝭ᰶᎡᎡ Ъ䙿喑䕆ᘼঠ㦄喑䕆⩏৮‫ئ‬ᵩᄴᣒ䓾 㔨Ժȡ㺮ᘠ䙺呷̷䔝͚సHSBOETDSVT ຄ㸊喑‫⤰ڕ‬䙿ੳग㘪ᓋ⏘ጋែ䇴㔲᝸㸎 䇤喑‫ئ‬ᵩ㜗♣ᢹᤎౕ͚సϧ᝸㸎ȡ ጹ᱈ౕ䕟ऐ㦎㤱䙿ጯൡ̷̭ܳᲜ 㓦⮱ⱌ̺ᄾȡ䙿䶋✌䟤ᄵუᱞ⢶෋㿗喑 ϷᎡ⤍̶㻿ᄼੳ৮Ƞ᰺㸊ẚ‫ܧ‬ऐ๔̺ຯ ‫ݺ‬喑̺ᄾੳϧᄴ䇴䛾䑶‫ݝ‬䕟ऐ䙿Ƞ䕟ऐ 丌৮䵅ഌȡ 㜠᫩៶㤟ᒹጯ‫ئ‬ᵩ喑ẚ⩹Ϻᒵ䁦 ᙻȡ䮠᳼咺ѝ㼵喑‫ڔ‬ౝ㋀┌Ⴙ‫ڕ‬ఋࡴ䖱 䰭̭Ꭱ็喑៶㤟ぶऺ䙿‫ئ‬ᵩᓖ㬴䖱䰭᭯ ᬒȡ


中荷商報 廣告版 156期

新春“家”节, 心意来不及表达

用西联汇款 发汇到中国, 可直接收取

欧元

2012年1月20日

团圆年夜, 祝福安心到家

*

*过年了!纵使相隔千山万水,也要把对家人的祝福送回家!从荷兰西联汇款网点发汇 至中国,可在中国大陆地区31个省,市,自治区的中国邮政储蓄银行,中国农业银行 指定网点直接提取欧元。具体视网点欧元储备情况而定。原有支付币种不变。 汇款金额 € 0,00 € 1 000,01 € 1 500,01 € 3 000,01 € 4 000,01

— — — — —

汇费* 1 000,00 — 1 500,00 — 3 000,00 — 4 000,00 — 5 000,00 —

€ 20,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 60,00

荷兰合作伙伴 中国合作伙伴

荷兰中文服务热线 0800 022 1864 2 (8621)6866 4610(收 费) 中国客服热线 800 820 8668 ( 不适用于手机 仅限于中国国内免付费 )

www.westernunion.cn

1.基于特定交易条件,可能造成汇款延迟或服务不可用,包括汇款金额、收汇国、货币供应、法规及外币兑换事宜、要求收款人完成的步骤、身份证明文件要求。视乎各合作网点营业时间、当地时差及延迟选项选择。其它限制适用。请参考“发汇表格”。 2. 受限于可适用的电话服务供应商的费用(如有)。 © 2011 Western Union Holdings, Inc. 版权所有。


14 中荷商報 China Times

人在荷蘭┃LIFE IN NL

www.ChinaTimes.nl

 Ꭱᰵᬒ す᱌


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

ౝ౭喟(BHFMEJKL "+653&$)5  .BBSTTFO

࿪̄ฎІJOGP!NBMMFKBOOM ㋟౭XXXNBMMFKBOOM ⩢䄊 эⱌ

ᒉຽॡมĈ Տ͇!16:00 Ҍ!22:30

䕻 䡜 ज ̺ ⮱

ঠ 㒻 ᓰ 䪸

㭻⯛ᅃḿ

䛺Ꮃ䓐ၽ华

⣈ͪយ⼅‫ݣ‬䚞仆俕

䱿⨉៹䶧䷻

◊៹䅳㙽͊

⣈ͪយ⼅‫ݣ‬㈜ㆠ博

͉ࡄᅃḿ᎟䅳㙽

ᅃḿ⛅㗒㗍

䴖ప䓐㤉▿Ꭱ㈂

ዉϯ0Ρ )Ⴑॏ࣏‫໊!*ٹ‬ΙՍ໊Ѳ

ዉϯ0Ρ )Ⴑॏ࣏‫໊!*ٹ‬ϤՍ໊Р

80,%&."--&+"/

Ɣ䭽䕞̭㜠䕞ఈ᱌䫀ᤈः

Ɣ䕞ρ㜠䕞ᬒࣷロմᬒ̺जᤈ䵅ࣷҬ⩕TEGOEDBONА䛾‫ݥ‬ ‫ٹ‬ᤈ≨ࠂ᝗₏㜠Ꭱᰵᬒ


16 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

臺灣大選┃TAIWAN ELECTION

 Ꭱᰵᬒ す᱌

଼ऽΟȈԚѓഀӉ࢑ѯᢋ΢Җ‫ޠ‬ാւ

଼ऽΟഀӉѯᢋӵୣስᏳ΢ झ▐ౝ࡭䵅ᄻϧ䖥㜶ែ⺕ᬒ̸ ࡵ᭯㉽᲌ȡ䪸⺕㉽᳉䶜⹧喑͚ససℾ 吕Ն䖥ϧ仙㠞ΊȠॠ᪓㓖⢟ࠊ喑ᓄ⺕ ᑢ喑ᓄ⺕⢴◧ȡ ࣰౕ䖥झ▐ౝ࡭䵅ᄻϧ䖥㜶๞‫ݖ‬ ᒹ喑ℾ䕟吕ͨፚ㩎㠞᪴ᬒᮇङ䪸㽅 㔲ᰰაѵ喑䓚ࣨℾ䕟吕ͨፚ㖤ࠆȡ ȟȟ ȋసℾ吕⢟ፚ䊲ࡷ᪥ ओ‫ږ‬㉱Ն䖥ϧ͚喑ℾ䕟吕Ն䖥ϧ 㩎㠞᪴Ƞ㬴ଶ‫ڕ‬ᓄ⺕

ᑢ喑ᓄ⺕⢴◧喠㻗ℾ吕Ն䖥ϧ Ⴘẇ⦉Ƞ᳄⦋䯱ᓄ⺕ᑢ喑ᓄ⺕ ⢴◧ȡ 㜴ₑह᭯㜶㵹⮱झ▐ౝ࡭ℾᘼ А㶕䖥㜶喑㉽᳉Ό᫩ᮇ̷ᤚ᯶ȡౕ㍪ ‫ڞ‬Ըፚ⁎͚喑͚ససℾ吕⢟ᓄ ፚ喑ℾ䕟吕⢟ᓄፚ喑㻗ℾ吕ፚ喑 झ㖜吕ፚ喑Ą♎吕౅㉽㖜Ⰼą⢟ᓄ ፚ喑♎吕ㅺࣷ᱗㋀ᩬ吕ᣕ㫓㔲⢟ᓄ ፚȡ

ᰵᬒᮇ‫ژ‬᭯㽞喑झࡄ⾮♣̸䊤๔ 䰕喑ѳ仙ॠ〣䖥䓓‫ڙ‬ბ‫ݺ‬ᩜᠮ㔲⮱⛞ᗲ᱗ ⍈ȡౕĄ仙㠞Ί᜾ᙈҍą䰴㕠 㖫⮱঩㖟 ͚喑仙㠞Ί‫ڿ‬䰕⮨झ喑⢴‫ٵ‬㜗㵹აѵ⪣䖥ȡ 仙㠞Ί㶕⹧喑䕆̺᭜ЃԸϧ⮱ࠊ‫ݖ‬喑㔹 ᭜झ▐ϧℾ⮱ࠊ‫ݖ‬喑᭜䔪Ⅿ⌲᏶Ƞ㍮ớȠহ Ꭰ⮱䌜㌇⮱ࠊ‫ݖ‬ȡ䕆⁎⮱䖥㜶喑झ▐ϧℾ㊓ γЃ̭Ըᬻⷧ⮱Ԏᖜ喑ᅞ᭜⇬㦄⌲᏶㍮ớহ Ꭰ⮱䖀䌜䊝̸ࣨȡझ▐ϧℾΌ㊓γЃ̭ԸҬ প喑ᅞ᭜‫ޢ‬䕍झ▐᫝᯳ट⮱Шࠆȡ 仙㠞Ί㿗喑䕆̭⁎͸᝭В㘪ํ䕐Ш喑᭜

Ϝѯᒳ୾ѯᒳึّ΢ ൸ᒶᖟ๗‫ݏ‬ፚၘӓН ͚झ䓓సझ䓓⮩㼭ϧᅞ䖥㜶㉽᳉ࣾ㶕γ㿴 㾞喑‫ڕ‬᪴ຯ̸喟 ᜾Ծ∕ᘼ‫ݝ‬झ▐ౝ࡭䵅ᄻϧহℾᘼА㶕 䖥㜶㉽᳉ጟ㋀ᤚ᯶ȡ䓾ఈᎡҳ⮱θᄓ̭‫ں‬㶕 ᬻ喑‫ږ‬ᇥ䬉ӯহᎠ⮩ᆂ᭜̭᷊ₐⷧ⮱䖀䌜喑 ᓄ‫ݝ‬ᐐ๔झ▐ह㘋⮱ᩜᠮȡ᜾Ծⱌ㿍ጹ᱈झ ▐⹫ᰰႶჇȠϧℾ⩌≨Ꭵ⺼ȡ᜾Ծ䶅ᘼ㎩㎹ ౕࣺᄺĄझ⢕ąȠലᠮĄΊι‫ڞ‬䂅ą⮱‫ڞ‬ह ധ⸻̷喑㜴झ▐ऱ⩹ᩉ᝸ߗ߈喑ឬ‫઀ݺ‬ᒹ喑 ㎩ᒭ䪸ҳ喑䕟̭ₒ䪸‫ږޢ‬ᇥ䬉ӯহᎠ⮩ᆂ ⮱᫝ᅭ䲏喑‫ڞ‬ह㜡߈᫩͚㤜ℾ᫼⮱ն๔ᓖ 㜵ȡ

఍◧ϧℾ㗜Ⴧ 䪸ᩫ倳㊮喑ᡜ㜵㋀┌⮱ߗ߈ 喠 ᨞㒛❚䂝喑❚ः‫ږ‬ᇥহᎠ喑ិ࢞ᾌ䑶⼨᜽ੳ ᾌ⮱ᾌᰰ喠ᣎःₐⷧȠₐ≫喑ᰶᎼ≨ ㊎⮱ Ąใϑąȡ仙㠞Ί͓ឬ䀫喑䕐Ш͸ᒹᄴᰰ㎩ ㎹䛺㻃⩌ᙸԊ䂤喑䛺㻃䓟␮ẚ⮱⮩ᆂ喑䛺㻃 ϧℾᄺ᫩᫪ᩬ⮱ᙌऄȡᄺ᫩ౕ䖥㜶䕻⼸͚喑 ҳ㜗᫩ℾ䕟吕হ㻗ℾ吕ᄺ᫩㜗ጞത ᩬ㑧๞⮱ 䘕ܳ喑䕟㵹Ё㉝⮱῏㼻ȡ◧झ▐⹫ᰰ䇔ჹጛ 䌊㍛ᄼ喑㋀┌㉽Ỹ⮱ᩦ䂷䕟㵹 ๔‫ܭ‬䫷᫔⮱ᩦ 䲖ȡ̺䖁Ⱋ὆喑㊂ᄺ̺㉯₏ȡ 仙㠞Ί㶕⹧喑〣䖥䕻⼸͚喑㩎㠞᪴হႸ ẇ⦉ᄺЃ᣽‫ܧ‬ᒵ็ឦ㾂㜴ᐧ䂝喑ĄЃԾ⮱ᘼ 㺸䘪䲋፥ᄣ䇡喑᜾ᙌ䁊ЃԾ喑Όᰰᙻ䛺㾂ѝ ⵁ⾣喑ग㺮᭜ᄺझ▐ϧℾᰶ‫⮱ݖ‬喑᜾̭Ⴧᰰ ᣎ㈺ą喠Ѓឬ䀫䕐Шᒹ㜠ᄾ⃼ࡷᎡᰰ䖭㿸ౕ 䛻吕䵅㷃Ą‫ڞ‬ੳస᭜ą喑ឫ‫ܧ‬ᄺझ▐ౝ࡭ϧ ℾᰶ‫⮱ݖ‬ᩬゃȡ ᄺ‫ږ‬ᇥ䬉ӯ喑仙㠞Ί㿗喑Ą̺ᕒ㦄㼻 䀃ᩬ⇨੼䵹喑⤫ౕ᭯ᾌ↿᜽⛌ą喠‫ږ‬ᇥ䬉ӯ ӊⰛ‫ݺ‬䕌Ꮣ⮩ᆂ᭜ᰭສ⮱喑ᄺ‫ږ‬ᇥϧℾȠ࡭ ഌ⾖Ⴧ㜴̓⩹হᎠ䘪ᰶ᎘ߖ喑Ą̺ᓲᔆ㦄⿸ ‫ݨ‬䪸઀ᩬ⇨ᕔࢁੳ喑ₑ᭯Ό̺̭Ⴧ᭜ᰭສ䖥 ᧴ąȡ 仙㠞Ίह᭯ᙌ䁊᝭ᰶᩜᠮЃ⮱䖥ℾ喑 Вࣷ㜴Ѓ̭हកᠩ⮱సℾ吕हϮȡ仙㠞Ί䖱 ᙌ䁊γ㜗ጞ⮱უϧ喑ᅑ‫ڣ‬ᙌ䁊〆ౕ̭᫮⮱ক 㒻䱿ȡᰭᒹ喑仙㠞Ί㜴झ̷䀥ѺहϮ➪᝸喑 ाझ̸ᩜᠮ㔲ևγ᪡᪡࡮⻿䥅⮱ĄΊ࡮Ꮣ䳍 䏙ąȡ

Ҫয়ᖑ݃ણິ଼ऽΟ࿌ᒶ 㒻స⮪მౕ䖥㜶㉽᳉‫ڙ‬ѵᒹ⮩㶕㖟ᬻ喑 ᄺ仙㠞Ί㶕⹧⺊䇭喑䖱⽞‫ږ‬ᇥ⮱হᎠ⾖Ⴧᄺ 㒻స‫ڤ‬ᰶ⌞䖍⮱䛺㺮ᕔȡ 㖟ᬻ㿗喟Ą᜾Ծ⺊䇭仙㠞Ί⮱‫⪣⁎ں‬ 䖥喑⺊䇭झ▐ϧℾ᜽ߌ㜶㵹γ㍪㊞ࣷ⿸༁䖥 㜶ȡą⮪მౕ㖟ᬻ͚⽞喑Ą䕇䕻䕻ࣨ᪥࡮Ꭱ ℾⱫ⮱䓈ࠑጒ҉ࣷ㋀┌㜴ᩬ⇨⮱⮩ᆂ喑झ▐ ጟ㷘䁶ᬻ᭜ϋ≟ն๔᜽ߌᩲθ͚⮱̭Ըȡą 㖟ᬻ䖱⽞喟Ą⊤ሪ‫ږ‬ᇥহᎠȠ⾖Ⴧহᬒ ⑥ᩦ઱⮱䬉ӯᄺ㒻స‫ڤ‬ᰶ⌞䖍⮱䛺㺮ᕔȡ᜾ Ծጹ᱈‫ږ‬ᇥ䓾ψᎡᣎः⮱Ƞᐧ⿸⊤ሪ‫ږ‬ᇥ䬉 ӯ⮱ࢀ䊷ߗ߈जВᠮ㎹ȡą

ᰡ็㢤㭚ࢠ᭯⊵ᖜহ᫝㖋喑㿸⮨̷᱙൞㋟〆喟XXXDIJOBUJNFTOM


商報

China Times

www.ChinaTimes.nll

TAIWAN ELECTION┃臺灣大選

す᱌Ꭱᰵ ᬒ

΢ҖᆪȈ ଼ऽΟഀӉᡞ౫৭ϲҖཏ ͚స྿倁Ąϧℾ㋟ąᅞझ▐㍪㊞䖥㜶 ㉽᳉⮩㶕㾂䀃㿗喑仙㠞Ί䕐Ш倁⤫γझ▐ ⮱ͨ≮ℾᘼȡ

中荷

17 7

㾂䀃㿗喑䕆̭㉽᳉㶕ᬻझ▐ϧᮛ䕺 ĄⅯহᎠȠⅯ⮩ᆂȠⅯ⾖Ⴧąȡ 㾂䀃⽞仙㠞Ί䕐Шᄴ◧‫ږ‬ᇥ㋀䇬হহ Ꭰ⮱䕟̭ₒ⮩ᆂ‫ޢ‬䕍᷊Уȡ 㾂䀃⩇㜠᣽‫ܧ‬喑᱙⁎䖥㜶ᒹ喑๔䮥ज 㘪ᰰౕझ▐ࣰ㜴స䯈≨ࠂ᫦䲏Ą҉‫ܧ‬वᗲ व⤳⮱Ⴖᢿąȡ

ѯ൭ȈҖໍឪ‫ۭڎ‬ၰጤτ៞፤༗Ӷᜳռ 䕆⁎๔䖥喑ℾ䕟吕Ą㍪㊞ąՆ䖥ϧ㩎 㠞᪴ല↧॓ჇĄΊι‫ڞ‬䂅ą喑ࢨᑂҳЮẚ๔ 㔮䫳Ⱕ㎩㶕ᙸ߈ᡧĄΊι‫ڞ‬䂅ą喑ᄺℾ䕟吕 䖥ᗲ䓻䵚⬈᧷喠‫ږ‬ᇥ䂝䵹᜽◧Ꭱͨ᝝ ൡ喑Ąझ▐‫ڞ‬䂅ąᰭ㉯̺᪢ĄΊι‫ڞ‬䂅ą喑 䃀㩎㠞᪴᪄䖥ᒹಓ㼭‫ږ‬ᇥᩬゃᓲ䴵䛺᫝῏ 㼻喑೸̸吕‫ڔ‬䌜㌇❚䀃ȡ झ▐㖜व᫝㖋㋟ᰵᬒ㾂䀃ᠴ‫ܧ‬喑झ ▐䕆⁎Ą㍪㊞ą䖥㜶⪝፥⓭◵喑䖥᝝ᒹ᱌ ĄΊι‫ڞ‬䂅ą᜽◧䰆㠞ͨ᝝ൡ喑䰃♣䲏㜕 ∈㫺ܳ㷯⮱௡䚤㔰侄喑ѳ仙㠞ΊϺࠊ‫ܧ‬喑ぶ ᫩ĄΊι‫ڞ‬䂅⮱‫ڙ‬ែ䕻䬉ąȡ झ▐㖜व൞൞䖀喑◧γ⌎ࡃ‫ږ‬ᇥᄺោ⅐ ⅈ喑㩎㠞᪴䖥‫נ⁎็ݺ‬䔮হ㼐㼷ᖜ喑̺ѳౕ ∈㋍㿴㾞ᕔロⰛ㶕ᙸ̺ᢿ䮑㽗੼๔䮥喑຦Ό ⮩㶕Ą䛾䪭㿴㾞ą喑㫶⩞Ąᄼ̶䕇ą㋀侄喑 ाࡄϙ䖋‫ܧ‬হᎠ⮱ά⁃᳊ȡ 㩎㠞͓᪴‫ٮ‬䀫喑⪣䖥ᒹㅹ㉱Ą‫ږ‬ᇥᄺ㾞 ጒ҉ᄼ㉱ą喑຦Όᄴᐣ㎹‫ݺ‬᱊ᩬゃ喑̺ᰰᐏ 䮑&$'"喑ᅞツℾ䕟吕തᩬ喑๔䮥㻭‫ٶ‬჏䖱 ᭜ᰰҳझ▐ȡ

̺䕻喑㩎㠞᪴ല↧॓ჇĄΊι‫ڞ‬䂅ą⮱ ⿸ൡ喑◧ℾ䕟吕䖥ᗲ⪆̸̭Ը㊮᝸㊮㚠⮱๔ 䰐䵹喠ࢠҬ㩎㠞᪴᣽‫ܧ‬Ą̺ᢿ䮑㊞̭Ƞ̺ᢿ 䮑⢕⿸ą⮱झ▐‫ڞ‬䂅喑ѳᓋ䖥᝝㉽᳉ҳⰸ喑 ↿ᰶ‫ڤ‬倁‫ڔ‬ღহ᳣Ỹ⮱Ąझ▐‫ڞ‬䂅ą喑䶜♣ ♎∂䈼ᓄ䖥ℾ⮱‫ڞ‬䂅喑ࣺ㔹᜽◧ᄺ᝸ᩨ᧷⮱ ペ䲣ȡ 仙㠞Ί⢴‫ٵ‬䈗⪾झ▐‫ڞ‬䂅᭜̭ᑢĄ⾧ ⮪ᩜ⺕ą喑ᑢớ⮩Ƞ䘚झ䟅ȠაᬻᮧȠ⢸䰗 ㈲ぶЮẚ⩹๔㔮䫳Όᣒ䕐㶕ᙸ߈ᡧĄΊι‫ڞ‬ 䂅ą喑సℾ吕䈗⪾㩎㠞᪴䕍᜽‫ږ‬ᇥ̺ႶჇ喑 Юẚ⩹ᚯ᚛䔽⑥⮩䚢喑ិℾ䕟吕‫ں‬Ꮣ㷘䇩 ̷Ąࣺੳą὆㆑ȡ ९⻭㨛̺䀞㼭喑䕐झ▐仃ჹ⢸䰗㈲䘪‫ڙ‬ 䪸ᩜᠮĄΊι‫ڞ‬䂅ą喑⢸䰗㈲‫ܧ‬䲏㶊ᢶ㩎㠞 ᪴⮱ຠᕔ䖥⺕喑͚䫀䖥ℾΌऄ‫ݝ‬ᒞ䴬ȡ 㩎㠞᪴䌜㌇᪄䮐ᒹ喑Ąझ⢕≫ąᄴᰡല ᠮĄ̭䖷̭సąȠ‫ږ‬ᇥ≫ͨᑢĄ㺬䕟๔䮥ą喑 ㋍✌ጓठܳₔ⮱䌜㌇͸❚ᰶᒲ⸕व喑吕‫ڔ‬᫝⩌ АᕽᕂΌᰰ㺮Ⅿ㜶䓓‫ږ‬ᇥ䌜㌇๔䓜䀃喑䕆ൡ䀃 ᝝喑ᕽᕂࠏౕ䰐‫ٺ‬ȡ

෬൭Ҕ८଼ࣽऽΟഀӉ 仆⍜ऱ͚㠞᪴൞」ᰵᬒ䘪ౕ䵚❵൞ ᄻγ仙㠞Ί䕐Ш⮱⊵ᖜ喑́䘪᭜ᓋₐ䲏ⰸᒲ ‫ڣ‬䕐Шȡ 䟤䛼ᰭ๔⮱ȨᲞ᫦ᬒ൞ȩ㾺◧䕆⁎仙 㠞Ί䯨᭜䯗ࠊ喑఍ₑౕ䵚❵ͨ὆䵹Ҭ⩕Ą䯗 ࠊąιႄ喑⁎὆䵹᭜Ą仙㠞Ίᓄ⺕ѻ䕻̷ ᅳąȡ ‫ڣ‬Ѓ൞」ౕ䵚❵Ҭ⩕⮱὆䵹Ό‫ܥ‬䶜ႰԾ ᄺ仙Ą㍪㊞ą䕐Ш⮱ⰸ∂ȡ ᭌሣᬒ൞⮱ͨ὆䵹᭜Ȩᄼ仙䕐Шȩ喑⁎ ὆䵹᭜Ąझ▐䖱ⰸ㫺๖ą喠๔‫ڙ‬൞᭜Ȩ仙㠞 Ί๔ࠊ喑‫ږ‬ᇥ䷕ₐ̭ጳᜥȩ喠᪴ᒆ൞⮱ͨ὆ 䵹᭜Ȩझሣ㎹㫺๖ȩ喑⁎὆䵹᭜Ą⾖‫ږ‬ᇥ喑 ᓄℾᓰ喑仙䈼㥙⺕䊲䴽᱌ą喠ࢄ㤜ᬖ൞᭜ Ȩ仙㠞Ί䈼ᓄᎡШ᱌ȩ喠ᬻ൞‫ݴ‬᭜Ȩ仙㠞

Ί䈼γȩȡ 仆⍜Ȩ๔‫ڙ‬൞ȩ⹫㾂ᠴ‫ܧ‬喑ౕझ▐҂ ࣨ҂ᓋ⮱䬉䢢᭯‫ݨ‬喑䖥ℾ⩕᝸͚⮱䖥⺕◧㜗 ጞ⮱᱗ҳ҉‫ܧ‬γ㢷௡㺼ް喟झ▐㺮হᎠȠ⾖ ჇȠ⮩ᆂ喑̺㺮ᄺ⿸Ƞࠂ㪖হԿ䔭ȡ 仆⍜Ȩ᜽൞ȩ䵹◧Ȩᣕࠂ‫ږ‬ᇥহᎠ⮩ᆂ ጟ᜽झ▐ͨ≮ℾᘼȩ⮱⹫㾂㾺◧喑仙㠞Ίത ᩬఈᎡҳ喑ࠆᄓᣕࠂ‫ږ‬ᇥ䬉ӯ⮩ᆂ喑ⰥԎ䕆 ᭜ЃःᓄℾᓰȠ䈼ᓄ䖥⺕⮱ᰡ䛺㺮࣌఍ȡ̺ 䀃᭜సℾ吕തᩬ喑䖱᭜ℾ䕟吕തᩬ喑䘪ᓲ䴵 㾺ⱌ㮂⤳‫ږ‬ᇥ䬉ӯ喑఍◧‫ږ‬ᇥ䬉ӯ᭜‫ږ‬ᇥϧ ℾহⲓⰥ㮂Ƞ‫ڞ‬ह⮩ᆂ⮱๔੼䵹喑㿝ᩜᠮ‫ږ‬ ᇥহⲓⰥ㮂Ƞव҉⮩ᆂ喑ϧℾӬᩜᠮ㿝ȡ 仆⍜Ȩᬻ൞ȩ⹫㾂㾺◧喑仙㠞Ί䕆⁎ࠊ 䖥喑䮑γ⌲᏶ᩬᏉᓄ‫ݝ‬㗜Ⴧ喑‫ږ‬ᇥᩬゃ䊤‫ݝ‬

᭜ϭ叩⃼Ꭱ

ᬒᮇ䫀吋ܳ喑㩎㠞᪴‫ٵ‬㜶 㵹స䯈㽅㔲ᰰឬ㾺᪄䖥喑აѵ̭㗖ᨁ 䊤᪄䖥䇙Ш喑䓚ࣨ吕ͨፚ㖤ࠆ喑ᣒ㦄 ‫ݝ‬㍪䘕ใ䲏⮱㝋झ喑ाౕ๔䰕⪣͚喑 䖟䖟̺㗜䰏ࣨ⮱㓑Ⱬ⮩㶕㿴㾞喑㽞็ ᩜᠮ㔲ஆ㦄⌇Ⅱ喑⾬㦄䰕㶐喑‫ڿ‬㦄๔ 䰕〆ౕ㝋झ‫ݺ‬ȡ ⪣㩎㠞ౕ᪴झ̷ॷ㽡㓑Ⱬ喑ᄴᰰ 䓚ࣨ吕ͨፚ㖤ࠆ喑ጹ᱈ᩜᠮ㔲̺㺮‫פ‬ ᓰ喑झ̸⮱㓑Ⱬ‫ں‬Όᓺ̺Ѽ喑Ⱪ⌇ທ Ᵽ㔹‫ܧ‬喑ౕ๔䰕͚๔ 㖟ਚષĄ⪆̸ҳȠ⪆ ̸ҳą喑㺮㩎㠞̺᪴ 㺮䊝喑㎩㎹፣䵅ℾ䕟 吕ȡ ⰸ‫ݝ‬ᩜᠮ㔲⮱ ⛞ᗲ喑㩎㠞᪴⑁Ᵽ∈ ㈲喑፣㦄Ą‫ޜ‬㍪㊞ą Ն䖥ϧ㬴ଶ‫ڕ‬হ䑁䖥 Ꭶ䘕喑᪥ᏓВ䳍䏙⮱᫦ ᐼᙌ䁊䖥ℾᩜᠮȡ

㩎㠞᪴ఋめస䯈྿倁᣽੼᭯ಓ 㼭喑䕆⁎↿ᰶ᜽ߌ⮱఍㉍ᰶᒵ็喑ℾ 䕟吕ᓲ䴵ᄺ‫ږ‬ᇥᩬゃ‫ں‬ສສᕊ㔰喑♣ 㔹喑‫ږ‬ᇥ੼䵹䲋፥㸴䰉喑̺㘪‫׼‬సℾ 吕ౕ䕆⁎๔䖥ຯₑ૛㉁ࡃⰸᒲȡझ▐ ౕ‫ږ‬ᇥ੼䵹̷ᓲ䴵ᰶస‫ڞڔ‬䂅喑॓‫ݴ‬ ‫ږ‬ᇥ੼䵹ᰰᠮ㎹䂷᜽झ▐⮱ܳ㷯㜴ᄺ ⿸ҳ⎽ȡ

ȋ㩎㠞᪴喟 ᪄䖥㺮῏㼻‫ږ‬ᇥᩬゃ

䬉䢢҉⩕ȡ仙㠞Ί⮱‫ږ‬ᇥᩬゃВĄΊι ‫ڞ‬䂅ą◧ͨ䐥喑ᨇₑ㜴ࡄϙοࠂ喑Ҭ‫ږ‬ ᇥ䬉ӯᓄВᎠ⾖⮩ᆂ喑㋀┌̷&$'"⮱ ㅪ㒟Ƞ๔䮥䕷჏‫ݝ‬झ᫲䕷⊵䇨ぶ喑᣽ᡜ γझ▐㋀┌ȡౕ‫⤰ڕ‬㋀┌ѻ䔤͸䯈喑झ ▐㋀┌䲍㦄Ą๔䮥఍㉍ą喑ധ᱙̷Ԋᠮ ̷ࡴᙸࠏ喑䕆ψ䘪᭜⧝㎋ĄΊι‫ڞ‬䂅ą ⮱㉽᳉ȡ Ȩⓠ䪭ᬒ൞ȩ䵹◧ȨĄΊι‫ڞ‬䂅ą

O F E V P I L (4.CPF ‫ئ‬ ⊤ใႥ⩌䔭➦ ⼲ ग䰭č ඘⼲㶕⩠㿸 ᐇፘ ⮱ ҉ ጒ 㢤 ҳ

ጿऽНࡈո᜞лৱ

ౕझ▐⮱ࠊ‫ݖ‬ȩ⹫䀃喑⽞Ą仙㠞Ί᜽ߌ 䕐Ш喑䈼⮱᭜‫ږ‬ᇥᩬゃ喑᭜‫ږ‬ᇥ䬉ӯহ Ꭰ⮩ᆂ⌞‫ڒ‬ϧᓰ喑᭜Ίι‫ڞ‬䂅 ౕझ▐⮱ ࠊ‫ݖ‬ȡą⹫䀃㿗喑ౕझ▐喑㾺हĄΊι ‫ڞ‬䂅ą⮱ϧᰰ䊷ҳ䊷็ȡझ▐Ϸ๖হ᱗ ҳ⮱⮩ᆂ喑‫ږ‬ᇥ䬉ӯ䲋፥䛺㺮ȡᰶ⾖Ⴧ ⮱‫ږ‬ᇥ䬉ӯ喑᝺㘪Ӱ䕟‫ږ‬ᇥ㋀┌ο‫ڞݖ‬ 䈼喑झ▐᝺㘪ํⅥ㎹⮩ᆂȡ

ᰡ็㢤㭚ࢠ᭯⊵ᖜহ᫝㖋喑㿸⮨̷᱙൞㋟〆喟XXXDIJOBUJNFTOM

‫ܡ‬䌍ϟ䕑˖䰓ྚᮃ ᮃ⡍Ѝ Ѝᴎഎ എ$SS

ҍग䰭 ⩕ᮧ㘪 ិ䏘Ъ䁶ᬻ হ ⮩㜠䕆 ᝸ᾌGS M៺⚔ ጒ䇴૛ Ը䰨䘢 U maa ᜾ԾᅞजВ᎘ᗕᝃᢰ᣼喑 k ඘

e-mati een foto ⼲㶕 lt naa CPFL r喟 en IP

(TN

VEFO !HN ᜾Йज BJMO M В ᎘ ⼲ ᗕ 䔭 㮂 # 㿸 ⩠ 5 ⤳ຯ 8 ඘⼻㶕 䔭⼲喑 +BB ෋թ⼲൞ ̸ẚࠆ喟 㿸 ⩠ ♎ Ꭱ 㶕 S ຯ "B SFLFOJO ᜽ߌᵵҸ H O  -P HJGUF⩠൞ 䇎ࠆ൞㶕 㜠č P 㶕 ज䔭ఋč ጒ䇴 OBENJOJT U ൞ SBUJF ҉ 㶕 ຯ䙺֣♎ጒ 䘕ܳ⼲ ఋ हὐज䔭

www.schiphol.mobi

 ⤫ᣕᐐٗᘍ‫ئ‬ 䇨 ᩣ ̺ ߌ ̺᜽

⼲ࠆᄵუࣟ⟱⡈ GSMboekhouden Contactpersoon gsmboekhouden@gmail.nl mr. D.M. Li Tel: 06-41810864(㢤㿋)

ᙼৃҹ䱣ᯊᬊࠄଚકӬᚴ੠ᴎഎᣛफㄝⳌֵ݇ᙃ


18

商報 荷人荷事┃STORIES

China Times

www.ChinaTimes.nl

中荷

 Ꭱᰵᬒ す᱌

大鳥王國傳奇 連載之ʽ֓ɼ

῏ᄌჅ⪏「ᰶ῏ᄌჅ⮱䷕Ꮣ喑຦̺⤳ᰰᏚ̷ ⮱ৱ㖟হ〾㖟喑㎩㎹㿗喟Ą‫ڣ‬ᄓ喑๔划䯳౅হ⼲ ࠆᅭ⮩⩌㶊⾮͓䲋す̭⁎喑̷∂Ꮪϑ䟿᭜䖟ᬖ⮱ θȡᬖౕᎡ喑⼲ࠆᅭᅞ⮩‫ܧ‬䂓ॷ喑㿗๔划 ⮱䈙Ⱋ⌤ί喑᪥ႄᰶ੼䵹喑⪣᭯⼲ࠆᅭ䖱‫ײײ‬᭜ 䂓ॷ喑㺮Ⅿ҉‫ܧ‬ᩦ઱㔹ጟ喑๔划Ό็⁎ឬ䀫ᩦ䕟 ᩦ䕟喑जᘉ喑Ꭻ࡮Ꭱ䕻ࣨγ喑Ⱑ‫ౕ⤫ݝ‬喑⩇叩䘪 ↿ᰶ⮩⩌喑㊟℘ⰸ̺‫ܧ‬ᰶᩦ䕟⮱䌎䆎ȡą ᨇ䕆Ѻຠ῏ᄌჅౕ∂Ꮪ̷᣽‫⮱ܧ‬ѝ㼵᪥ႄ喑 ๔划䯳౅‫⃼ڔ‬უ䙿Ꮔ⊶ࣷ⼲ࠆ̺⌲হ䕍մ⮱᪥䵺 ౕ᪥࡮㥙㢤Ⱛ喑㔹⃼უ丽ᐠ倅䖁᪥⮫㥙ȡ ౕ᣽‫ܾܧ‬㒝㺮Ⅿ͸‫ݺ‬喑῏ᄌჅ㿗γᎫऒ䪭䲏

甘 棠

尚君編著

㾞喑ិ๔划喑ͨ㺮᭜๔划ܳ䘕⮱ຠᕔᢹ䪭ϧԾ 䈷ᤇγ̭⪗ȡ຦㿗喟Ą๔划᭜უ̭Ⱑ̺։䓈ࠑ‫ݨ‬ 㠓ጒ҉⮱უ᫼‫ڙ‬थ喑ጹ᱈ᄴҳΌ㘪ํԊᠮ䕆⽛҉ ䷕喑ᅞₑ̭吋喑जВౕ䛼ܾ᭯ՆߍВ㔰᚛ȡ᜾➦ ‫⁐ݒ‬䈋ຠᕔ喑຦Ծ፥፥̵ౕ๘ใ‫ڙౕ̺ܧ‬थ⮱᭯ Ն喑㘪ํ㎩㎹㋚ᠮЮẚ⮱䕸҉ສ̭⃢᭯䫀喑䕆̭ 吋̷຦Ծ᭜թᓄԎ䈡⮱̭㓑喑Ό఍◧䕆̭吋喑 ఍◧຦Ծ᭜ᰶ႖ၽ⮱࿪࿪喑ౕ䛼ܾ͚ΌᰰεВ 㔰᚛喑⍈䑂ܾ㒝喑᝭В喑᜾गᰰ᣽‫ܧ‬㌖ܾ⮱㺮 Ⅿȡą ຦㾺◧喑䌌⼲ࠆᅭ‫⮱ݺٵ‬㺮ⅯⰥ℁䐰喑҉◧ ῏ᄌჅ᣽‫ܾ⮱ܧ‬㒝㺮Ⅿ喑ጟ㋀᭜ᰶ᝭⍈䑂⮱γȡ

生於安樂 死於安樂

䑗̺‫ݝ‬᜾ҳϧξϓξȡ᜾ҳ㔨䂜̭ヴ㢤㭚ϧ ᄘ⮱䬉᫩͚సႶἯ₨⮱᪴」喑ⰸⰸЃԾ᭜ຯ ̷䲏ϸ㉦γ⁽≟ͨ㺮సუ⮱ႶἯ₨ᗲ⇮喑 ҂㾺䂅হ⤳㼐⮱ȡ Ꭱ ᰵ喑㢤㭚྿倁ܷ⮨γ̭ヴ᪴ 䲋∂⮱喑व∂⮱喑ϸ᫩‫ږ‬㔲͸䫀⮱ȡ ᰭᒹ喑䖱㺮᣽̸̭͚స⮱ႶἯ₨喑̺᭜ 」喑䵹Ⱋ᭜喟ȨႶἯ₨ౕ͚స喟䪤䌜⑘⑘ȩȡ ϸ㉦Ⴐ⮱ᗲ⇮喑㋟̷䇴᫆㍮䰉喑㻭吋Ⱬ็喑 ᪴」仃‫ٵ‬ϸ㉦γ͚సᄔ฼ႶἯ₨ຠ႖ᱻ✂⮱ ⁽≟ͨ㺮సუ⮱ႶἯ₨

ౕ䪸Ꮪ͸‫ݺ‬喑̭Ⱑᰶ⊵ᖜ‫נ‬㿗喑⼲ ࠆᅭ㺮Ⅿ㒝হ㸉⼲‫رڞ‬㢤Ⱛ喑㔹๔ 划᫦䲏䖱‫ئ‬᭜‫ر‬ȡ̺䕻喑䕆Ἦ⊵ᖜ䰆᫦ 䘪҉‫॓ܧ‬㾺ȡ ຠ῏ᄌჅএ喤ᄺͨ㺮⪾⟜䭬䛹喑ᨇ ⽞䥿᫩‫ڣ‬Ꭱθ䵄倅喑‫ײײ‬㺮ⅯⰐ⺮Ը ᰵ喑㌖ܾԸᰵ喑ओใ㒝㥙㢤Ⱛȡ ̶ऺ⩤ᕔ⪾⟜喑ᅞ᭜䭬䛹⮱‫ږ‬Ը‫ٿ‬ ၽহ̭Ըұၽ喑㺮ⅯⰐ⺮Ըᰵ喑‫͚ڣ‬ Ըᰵ㌖ܾ喑ओใ⃼ϧܳ‫ݒ‬㒝㥙㢤 Ⱛȡ ̶Ըᒹ⩌⮱๗๗⮱ⷧग᭜ܳ‫ݑݒ‬㮂 Ըᰵ‫ݝ‬Ըᰵ⮱Ⱀ⺮喑‫ڕ‬䘕㌖ܾ㮂⤳ȡ 䕆ὐ⮱䛼ܾ⮱ⷧ䌌‫נݺٵ‬㿗⮱㺮 䑂喑̺䕻喑҉◧㷘ॷ⮱䓜䂤ᒸፘ喑㍪ 㺮ϛ‫ܧ‬吋◧⪣θϧ䀭ः‫⮱⯷ݖ‬㵹ࠂহ᱙ θȡ䓜䂤ᒸፘ-4QJHU̺हᘼ῏ᄌჅ᣽‫ܧ‬ ⮱ܾ㒝喑Կ̺᭜ᓋܾ㒝⮱䑂䛺‫ڒ‬᝸喑㔹 ᭜㾺◧‫ײײ‬䜊ᄺ䕆ऺ⪣θϧ᭜̺‫ڙ‬ₐ ⮱喑ᤈ㼭͸喑ጹ᱈ᓋ᪡Ը㽡㽌⮱㻿Ꮣᣕ 㔨࣌ॷȡ 䓜䂤ᒸፘ㿗喟Ą๔划䯳౅ᰶ็უܳ

ᗟᚅᩲθȡ䬉᫩຦⮱‫ڤ‬倁ᗲ⇮喑㿸̷㋟ᴒ㾏喑 Ё㉝䫞䂭喑ᄘ‫ܧ‬ᙌᘠ喑⽺Ả䌌ፃȡ᪴」ᣒ㦄 ᄘ䖀喑䕻ࣨᎫᎡ喑⃼Ꭱ䘪ᰶϧा‫ڕ‬సϧ๔᣽ ϑႶἯ₨䂝ᵵ喑ѳ᭜喑ᓋҳ↿ᰶ㉽᳉ȡ‫נ‬㊞ ⮱ᨁᓰ䭨⹆γႶἯ₨⮱व∂ࡃ䖀䌜喑ࣺᄺ㔲 䂓ॷ喑͚స⮱㋀┌Ƞ䛘⭯হ∂ᒸ䖱̺᜽⛌喑 ̺䖖वႶἯ₨ȡ ႁ๘ၽͨ㓖喑䕆̭͚స‫נ‬㊞̷ᰭ䛺㺮⮱ ‫ئ‬թ㻭喑䖚䕴γႶἯ₨ȡ‫ؿ‬უ㾺◧喑ϧ⮱⩌ পҳ㜗❣⃺হ̷๖喑̭᫦䲏喑ЃԾᓲ䴵ᄺ㜗 ጞ⮱⩌প䇍䇙喠ओ̭᫦䲏喑ᄺ᫩̷๖Ⴖᢿ⮱ ̭ܴ喑ᓲ䴵ᣒऄȡ㠓䰐㜴⩌Ԟҳ喑ϧ̺㘪㉽ ᲌㜗ጞ⮱⩌প喑䔰䖬㠓䰐ȡओใ喑҈უᕊᘠ ⌞⌞᝻ᵦ᫩ϧԾ㻭ᔢ⪣͚ȡ҈᪆ᒿ㾺◧喑ϧ ₨ᒹᕊᘠϺ♣ႅౕ喑఍◧̺㘪ᓺऄ⬈㠓㔹䕇

Ꮔ喑᪡Ը䯳౅⩞็ϧ䇍䇙喑఍ₑ喑‫ײײ‬ 䜊ᄺ䕆ऺ⪣θϧ᭜̺‫ڙ‬ₐ⮱喑ិЃԾ䔮 ̷∂ᏚΌ᭜ᒵ䯕ᘼ⮱ȡ㋀┌㒗ᵵ㿬ᴒᾌ ỸВࣷ⼲ࠆᅭ⮱Ⱋ⮱喑᭜㺮ᜟ᜿᪡Ը๔ 划䯳౅喑ग᭜ധ᫩ឭ㶀হᄓ䯈᧺҉⮱⤳ ⩞喑᝺‫̶ិײײ‬ԸܳᏄ⮱̭‫ڞ‬ϧᠾ䖥‫ܧ‬ ҳȡą Ѓ⩕Ꭰ䲉㔹䟠‫⮱ݖ‬㿋⅐㿗喑῏ᄌ䘕 ౕ֢ᴒ䕆Ը⊶ࣷ๔䛼⼲ࠆ䕍մ⮱ᵵၽ⮱ ᭯Ն↿ᰶߗ߈ጒ҉喑䕆ὐ⮱ᒹ᳉ᄴ㊓⼲ ࠆᅭ⍈ᄾγᩣ‫ڒ‬喑ᰭ็ज㘪⢟ᓄ᪥࡮㥙 㢤Ⱛ⮱㸉⼲ȡЃ䖱㶕⹧喑῏ᄌჅ᣽‫ܧ‬ 䕆ὐ⮱ܾ㒝㺮Ⅿ喑͓̺‫ͻܧ‬ᘼ᫆喑Ą⪣ ῏ᄌ䘕ᓄ‫⮱ܳٲݝ‬䁶ᨇ⮱᭯Ն喑ᓋᄵẚ ⮱㻿Ꮣⰸ䕆᭜䴽᫆ᓄ‫⮱ݝ‬ȡ̺䕻喑Ⱋ‫ݺ‬ ⰸҳ喑῏ᄌ䘕⮱ⷧᓋ䐰䑂⮱ܾ㒝㻿Ꮣ‫ڒ‬ ᝸ȡą ᒸፘͨ㺮ᑤ㿬⮱᭜喟ᄴ‫⪣ऺڣ‬θϧ ᤗ̷∂Ꮪ喑᭜̺‫ڙ‬ₐ⮱㵹◧ȡ

䕻ႶἯ₨⮱ϧ喑㇫⺋̷Ϻᄴ䖚ऄ⬈㠓ȡ ₑใ喑͚స⮱∂ᒸ倁㈨䖱̺֒‫ڕ‬喑Вࣷ ̺᫤⏸⩌⮱㙽᪄喑ҬᓄႶἯ₨व∂ࡃ䲋፥ఝ 䰐ȡϧԾᎫͻ↿ᰶ䛘⭯Ԋ䯗喑䛘䮏䕇䕻⚔䶔 ⫲ϧ䈼‫ݖ‬ȡ⫲ϧ̺ग᭜ឬऄ䰐Вᓺऄ⮱䏘倁 ⬈㠓喑䖱ᰰᙌ‫ݝ‬᜽◧უϧহ⹫ᰰ⮱䇍ᨁȡ◧ γ䖬‫ٺ‬ᬯ䇡⮱䛘⭯䇨⩕喑ႶἯ₨ज㘪ᰰ㷘⫲ ϧহუᆙ㿑⩕ȡ᪴」ᣒ㦄ϸ㉦γ͚సᎫ䊤Ⴖ Ἧ₨⮱∂ᒸᵵУ喑̺̭̭㔨䂜ȡ 䙚䛺㖟ᬻ喑̷䔝‫ڔ‬ღ䂜㜗㢤㭚ϧ᪴」喑 ⱌᄓࣷₐⷧ㜴॓喑᱙ϧ♎∂‫ݑ‬᫤ȡ㠒ᰶШ҂ 䡜㿑喑䇙Ш‫҉ౕڕ‬㔲喑᱙ϧắ̺䇍䇙ȡ

ೊ៍ඍЎЏਮ ᅑ᱄喍+PSBO WBO EFS 4MPPU喎㉯᫩㾺㒗 γ喑Ꭱᰵᬒౕ⼅傜∂Ꮪ̷喑䕆Ѻᩗࠂγ㢤 㭚Ƞ㒻స⩇㜠̓⩹㽅㔲Ⱪ⤰䪤䖁Ꭱ喑Ό᜽◧㢤㭚 㶄㿴ጤ䂝ϧ➖⮱㢤㭚䱿Ꭱ喑㉯᫩ឬ㾺㜗ጞ⃧რγ⼅ 傜ᄾຠ᫜㦯㟙໛喍4UFQIBOZ 'MPSFT喎喑ౕ͓́∂ Ꮪ̷㶕⹧ᒹᗁȡЃ㷘∂Ꮪ‫⺮Ⱀ↧ݑ‬Ꭱȡѳ᭜喑ϧ Ծहౕ᭯੼喑Ꭱᰵᬒౕ䭬傜ጡ⊤▅๞䎑⮱ 㒻సᄾຠཉඁ㢶喍/BUBMFF)PMMPXBZ喎喑᭜॓ᅇౕ ϧ̓喑ຯ᳉めᵵ॓Ⴧ⮱喑䗐叩᭜॓ᅞຯ‫Ⱑ̭ݺٵ‬ᜤ ⪾ᅑ᱄ᅞ᭜⃧ϧ‫ٴ‬᝸এ喤 䕆Ꭱҳ喑఺㎋㦄ᅑ᱄⑁‫ܧ‬γ̭ᎂ̭ࣵᎂ⮱ᗟ ૉ޴喑⩏⩌γ̭Ⴤ̭ࣵჄᎫजВ䌌ᬻᭌ㟞䖷Ⱕ䶋⮱ ᫝㖋喑䋠ํ䃀㽅㔲ࣷ‫ڣ‬䂭㔲䔪ᄸ̸ࣨ喑䃀ϧԾຯ䔪 䔽䰨㻃䕐㎹޴̭ὐぶᒲ㦄๔㉽ᅭȡ ȋཉඁ㢶๞䎑θУ ᅑ᱄᭜Ը‫࡮ژ‬ᒹ喑Ꭱ‫ౕ⩌ܧ‬㢤㭚⮱䭬㈺ ໳喍"SOIFN喎喑̺䕻喑̶₟᭯Ն䮼❣⃺⼨ᅲ䭬傜 ጡ喑Ѓ❣㻗᭜Ը∂ᒸጒ҉㔲ȡᨇ㿗ౕస䯈Ⴅᵎ䂭ᰥ ᭯Ն⮱ᅑ᱄㶕⤫̺䡜喑㷘㾂◧ٗ⻭Ⴅ⩌喑⩇㜠㷘ᠴ Ⴧ◧倁㗟㔮ፘ⮱ߖ᝸ȡ̺䕻喑఍◧₟᭯Ն⮱す ̭⁎๞ᜭ喑ᅑ᱄䂷䛻γ喑䔤ᜭ้⩌≨喑◧ₑ⩇㜠䰏 უใ‫ܧ‬ᅲѼ喑䏟䖬❣⃺⮱Ⱀノȡ Ꭱ⮱ᰵᬒ喑䌌䯕Ⴅᵎ᫲㵹౅‫ݝ‬䭬傜 ጡҳᏓմ⮱㒻స₟ຠ⩌ཉඁ㢶๞䎑喑ᰶϧⰸ㺸 ཉඁ㢶ᰭᒹ᭜হ⪣Ꭱ₟⮱ᅑ᱄В̭ࣷᄺ㬴䛹ࢄ ‫ٱ‬ᑌౕ̭䊤⮱ȡᅑ᱄হ‫ڣ‬ₐౕᣒऄ∂Ⴥദ㽀⮱❣㻗 䘪఍ऄ‫ݝ‬ᜤ⪾̭Ꮣ㷘ថ៩ȡ ‫م‬ノ㒻స᫦䲏Ό≫䖐䮷к‫ݺ‬ҳ᥉ᄸ喑ѳ᭜㜠 Ϸཉඁ㢶⩌̺㺸ϧ₨̺㺸ᅺ喑ᰭ䓾ₐᐼაѵγ຦⮱ ₨ώȡ 䰃♣ᅑ᱄ᒹҳ⢟䛸喑ѳ̭Ⱑ㷘ᜤ⪾᭜䕍᜽ཉ ඁ㢶๞䎑⮱ͨ㻿ȡ̺䕻喑Ѓ᱙ϧᄺₑԿ᭜ⴏऐ॓ 㾺ȡ ȋ㦄ऺ㽅㔲֢ᣏ⮱ϸ‫ڒ‬

㢤㭚㦄ऺ⮱㽅㔲֢ᣏᒩᓄ喍1FUFS 3 EF 7SJFT喎̭Ⱑ㾺Ⴧᅑ᱄ᅞ᭜⃧რཉඁ㢶⮱‫ٴ‬ ᝸喑Ꭱ݊喑Ѓহᅑ᱄Вࣷᅑ᱄❣⃺‫ܧ‬ፚ⌲㿴 ロⰛ1BVX FO 8JUUFNBO喑ౕ䕟㵹γ̭⪗㼭㿋ϑ䟿 ͸ᒹ喑ᅑ᱄ិ̭Ნ㈲䙿⑾ౕᒩᓄ㛶̷喑᜽◧䰐ᓄ⮱ 䤎䵚ȡ ౕₑ͸‫ݺ‬喑ᒩᓄጟ㋀ᰫ㋀㽚ᅭ喑䃀ϧᣒ䓾 ᅑ᱄喑ᅑ᱄ౕ॥⃿⮱ᗲ⇮̸ࡷⱌࡷմౝឬ㾺㜗ጞ 䌌ཉඁ㢶⮱๞䎑ᰶ䬉喑䯞㫼㦄⮱䠱ᒞᾌ៺̸γᅑ ᱄⮱㿴㾞喑ᒩᓄВₑ◧ധ⸻㸪҉γ䰨㻃ロⰛ喑᫩ ᎡᎡౕ݊㢤㭚4#4䰨㻃झ᧚‫ܧ‬ȡ䰃♣䕆ᑂ 䊤γ䒌ࠂ喑፣ҳγज㻭⮱ᩣ㻃⢴喑ᒩᓄ᱙ϧΌऺ ‫ݖ‬䰆ᩣ喑㷘䖭㿸‫ݝ‬㒻స‫ܧ‬ፚ็Ը䰨㻃⻭喑ѳ᭜喑 ᓋ∂ᒸ⮱㻿Ꮣӊ♣䰐Вⷧ㾺ᅑ᱄᭜⃧ϧ‫ٴ‬᝸喑 ᓋ㔹ᄴ‫ڣ‬䕛ᢂ₥ᵵȡᅑ᱄ᄴ㜗ጞᰫ㋀ᰶ䕻⮱ឬ㾺 ⃧რཉඁ㢶ᝃহཉඁ㢶๞䎑ᰶ䬉⮱㼭㿋喑䘪Ⴧ㓖 ◧Ą偔㦄⣖⮱䀷㾞ąȡ ᅑ᱄⮱㵹㫼㎩㎹᜽◧ᒩᓄ⮱ロⰛ㉍ᱽ喑हᎡ ᰵ喑ᒩᓄ‫៺֤ܧ᧚⁎ں‬͸ᒹ㌕䑜⮱ᰶ䬉ᅑ᱄⮱ ロⰛ喑䕆⁎᭜ౕ∝స喑ᅑ᱄㷘⮩⤫Ąࣰ㜴ྒྷຠ䇖 䈐ąȡ ᅑ᱄⮱ⷧΌ↿ᰶ䪿㦄喑Ꭱᰫ㋀㜴Ѓϧव ҉喑‫❵ܧ‬ᰶ䬉ཉඁ㢶๞䎑θУ⮱᫝ᰥ喑ᰥ͚Ѓ᣼䔝 㜗ጞ᭜ԸĄ⫲ᙸ⮱ᦿ䀷㔲ą喑ᄼ᭯Նᅞ䰭㺮ᣒऄ㇫ ⺋⫲䛘⩌⮱⇨⭯ȡ Ꭱᰵౕ̭⁎ᨇ⽞Ҭ⩕γ⍙䀷க⮱35- 䰨㻃ᣎ㽗͚喑ᅑ᱄㿗喑ཉඁ㢶᭜॥⃿͸ᒹౕ䮪झ䌠 㝋喑๞䋠̸෉䏘ώ⮱喑ᅺ倁䋹‫͚⊤ڒ‬ȡ̺䕻喑䭬傜 ጡ᫦䲏㋀䕻᥉ᴒ喑㾺◧䕆ࣵ᭜̭⃢䀷㼭ȡ◧4#4 䰨㻃झ᰺ࠆ⮱ᒩᓄ‫ݴ‬㿗喑䕆᭜̭⃢䮠㜷⮱䠱ᒞ喑ᅑ ᱄䰭㺮䡏喑㔹҉◧〣❚ᄺ᝸⮱䰨㻃झ35-䰭㺮ᩣ 㻃⢴ȡ

Joran van der Sloot ◧᫜㦯㟙໛ౕᝬ䫀͚֤ⰸγ‫ڣ‬᝸᣽䰨㚓喑㔹 㸎䲏ᰶ䬉᫩ཉඁ㢶๞䎑⮱䇴᫆ȡ ᰶܳᲽ㿗喑ᅑ᱄㾺㒗喑᭜ᄴ㧱ᘼ䀭⃧䂷 ◧๞᝸⃧ϧ喑䕆ὐ喑जВ䭺ѻܾ㒝ȡѳ᭜喑 ⼅傜᫦䲏䖱᭜В㧱ᘼ⃧ϧহᥣߘ䊤㽡ᅑ᱄喑 ͓ᄴ‫ڣ‬䑶䔮䛺ᵵ⪾⟜Ⱀ⡱ȡ 䕆ൡ㽡㽌ౕϷᎡ⮱ᰵᬒ㉽᲌喑ᅑ᱄ 㷘‫⺮Ⱀݑ‬Ꭱ喑͓㺮䈍ٌ₨㔲უᏚ㈱㥙⁽ ٰȡ ̺䕻喑ᅑ᱄㺮Ⅿ⃭⏲‫ݑ‬㾋喑ጹ᱈⍈䑂ܾ 㒝ȡຯₑⰸ喑‫ٶ‬᭜᫜㦯㟙໛̭ᵵ喑䖱䖍᱗㉽ ᲌ȡ ₑใ喑਒՘℁ϋ᫦䲏喑Όᜤ⪾Ꭱ

ȋ⃧რ⼅傜ຠ⩌ ᅑ᱄⮱❣㻗ᎡᰵЪౕក㋟⤰⮱᭯Նᓰ 㜌⫲⮩ࣨ̓喑ᅑ᱄ᰡߍ᜽◧㙘㎛䛻仙喑Ѓౕసใ≮ ⿱喑ᨇ⽞ᒵ็᭯Ն⌤䌎䈚ൡȡ ‫ݝ‬ᰵᬒ喑⼅傜᫦䲏‫⊵ܧנ‬ᖜ喑̭ऺ⼅傜ຠ Ⴅ⩌᫜㦯㟙໛㷘⮩⤫Կ℆ౕ.JSBGMPSFT⮱̭უ䙿Ꮔ ᝬ䫀͚喑㔹㾟ᝬ䫀᭜⩕ᅑ᱄⮱ऺ㓖㼯⮱ȡ㋀䕻侄ᅺ 䁶ᄓ᫜㦯㟙໛₨᫩ᰵᬒ喑㔹ᰵᬒᅑ᱄ጟ㋀ 䰏䪸⼅傜‫ݺ‬ᒭᮧ‫ݖ‬喑̭᭯͸䫀䟤㖟࡬䌎ȡ ᑂϧ∕Ⱋ⮱᭜喑᫜㦯㟙໛₨ώ⮱ᬒၽ喑ᅞ᭜ ⪣Ꭱཉඁ㢶๞䎑⮱ᬒၽȡ ⼅傜᫦䲏仙̷⮩‫ܧ‬స䯈䕇㌊Б喑‫ݝ‬ᰵᬒ喑 ᅑ᱄㉯᫩ౕᮧ‫̭ݖ‬䑈‫⼌ܧ‬䏷͚㷘ថ៩喑⁎ᬒ㷘䖐䔮 ⼅傜ȡ ㋀䕻̭⪗ᄖ㼷হ㿬ᴒ喑ᅑ᱄ᒵᔘឬ㾺᭜㜗ጞ ๞᝸ក₨γ᫜㦯㟙໛ȡᰶ⊵ᖜ⽞喑ᅑ᱄䊤⃧ᾌ᭜఍

ȍ͑ऺጟ㏼₨ώ⮱ຠ⩌喍ጓȠठృ喎

ᏂᰵЪ‫ऺږ‬ᄾຠ⮱๞䎑喑䌌ᅑ᱄ᰶ䬉ȡ ౕᅑ᱄㷘䬉៩ౕ⼅傜᱌䫀喑Ό‫ܧנ‬ᒵ็ ᫝㖋喑ҸຯЃᩣ‫⩹̓ݝ‬ऱౝ̺ᄾຠᕔㆶ㊟⮱ ҳԎ喑‫̺͚ڣ‬ᄾ㶕⹧ᙈᚂ喠ᰶᄾຠ⩇㜠‫ݺ‬ᒭ ᣏⰐ喑ጹ᱈㘪ํ◧ᅑ᱄ᜤ̷̭Ը႖ၽ喠ᰶ㒻 సჹཱི㊓ᅑ᱄䔮䡏䔮㬒৮হ⩌≨⩕৮喑͓᣽ ӈԊ䛸䛾ぶぶȡჹཱི䔮䡏᎘ߖᅑ᱄ឫᒸፘ̭ θᓄ‫ݝ‬γ䁶ᄓȡ ⰸᲒ䔆͗䏘Ҁ֒ป⮱㢤‫ڝ‬ᖣᄾᄺຠϧ䖱 ⱌᰶ吋॥ᑂ߈ȡմຯЃ‫ܧ‬⡱喑㿗̺Ⴧ㘪ํᨭ ̷Ըჹཱིȡ


ĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą

China Times

www.ChinaTimes.nll

TAIWAN COMMUNITYâ&#x201D;&#x192; ŕ¤?â&#x20AC;ŤâšŤ×žâ&#x20AC;ŹáŤ?ă&#x2013;&#x2039;

ă &#x2122;áą&#x152;á&#x17D;Ąá°ľ áŹ&#x2019;

ŃŻá˘&#x2039;ŕť&#x2018;á&#x2019;&#x2019;á&#x2013;&#x201C;á?&#x2DC;ཽ஡á&#x2013;&#x;á&#x2019;ł ŕ˘?ŕżžá&#x2020;şá&#x201C;˘Đ&#x2020;ŃŻá˘&#x2039;Ň&#x2013;á&#x2026;&#x2030;ರá?­ŕŁ ŕ­&#x17E; ŕ¤?â&#x2013;?ä&#x2DC;śăť&#x2014;ă&#x2013;&#x153;㿊ᰰá&#x201E;´áŤŠá°ľáŹ&#x2019;ŕą&#x2022;â&#x2014;źâ&#x17E;ŚÝ&#x201E;áŠ&#x153;ă&#x153;ś ä&#x201C;&#x201C;á­&#x2019;ă&#x192;­ă&#x2013;&#x2021;丽ĺ&#x2013;&#x2018;ŕą?ĺ?&#x2039;ŕą&#x2022;8PL EF.BMMFKB 6USFDIU

ĎŻŕ§&#x;ཱིŕ˘&#x152;Ď&#x192;á&#x192;ŚŕĄś Ň&#x2022;á&#x2026;&#x2C6;Ńźŕ˘&#x2018;â&#x20AC;ŤÚ&#x2014;â&#x20AC;Źŕł&#x2030;á&#x;&#x152; Taiwan Lantern Festival & Classical Folk Song Concert

á&#x2020;&#x2018; á&#x2014;&#x153;á?&#x153; Jowjubujpo

ŕš&#x201D;⹍丽á? ĺ&#x2013;&#x2018;⪣ŕš&#x2013;áŽ&#x2021;̡ĺ?&#x2039;Î&#x152;ä&#x2013;­ăż¸â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źŕ¤?â&#x2013;?â&#x201E;žâ š ᪴ŕĄ&#x192;ă˝&#x2014;੼ŕą&#x2026;â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;ŹŇłŇ&#x2030;ă&#x2021;Ťá&#x2019;&#x2013;â&#x2018; â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;á­&#x2019;ă&#x192;­ă&#x2013;&#x2021;丽࣡᪴ŕĄ&#x192; â&#x2018; â&#x20AC;ŤâŠ&#x17E;ŕ &#x201A;â&#x2030;¨Ü§â&#x20AC;Źŕ¤?â&#x2013;?ä&#x2DC;śăť&#x2014;ᰰ࣡â&#x20AC;Ť×žâ&#x20AC;Źŕź ᰰͨä&#x201C;&#x201C;ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x20AC;&#x161; ăż?â&#x201A;&#x17D;ä&#x201C;ťâ&#x20AC;ŤâŠš×žâ&#x20AC;ŹĎ§ŕ¸&#x2DC;â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;ŹŇłâ&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źá?&#x201C;áŤ?á­&#x2019;ČĄ Č&#x2039;ŕ¤?â&#x2013;?â&#x201E;žâ šáŞ´ŕĄ&#x192;á­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2018; â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Ź áŹ&#x2019;áą&#x152;á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019; ŕą?ĺ?&#x2039;8PLEF.BMMFKBO 6USFDIUŕš&#x201D;⹍丽á?  ŕą?ŕą­(BHFMEJKL "+ 6USFDIU â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹŕľĄä&#x2021;¨ â&#x192;źŃş⠽ٰ ŕĽ&#x2DC;ă&#x153;&#x2014;ß&#x2013;áŽ&#x2021;丽

ă&#x153; â&#x201A;&#x;â&#x192;źŃş⠽ٰ â&#x201A;&#x;Đ&#x2019;̸â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨ 㿸Đ&#x2019;ä°¨ä&#x2DC;˘ăźŻŃşŕľ&#x17E;ऺ UBJXBOTIJBODIJO!HNBJMDPN

中�

19

ŃŻá˘&#x2039;୧ཽུŕ˘?á&#x192;§ŕĄˇ Ď&#x2018;ܟϰУÎ?ĐĄŕ°?ÓśCsfebá&#x2039;Śá?&#x201E;á&#x2013;&#x;Ő&#x2DC; âŠ&#x17E;ŕ¤?â&#x2013;?ੳᰰá?­Í¨ä&#x201C;&#x201C;⎹áŤ?á­&#x2019;ŕą&#x2026;á &#x2030;丽ᰰá&#x152;&#x;ፊٰ᰾ Ě°áŹ&#x2019;áŽ&#x2021;̡ŕą&#x2022;#SFEBă&#x153;śăľšČĄä¸˝á°°âŠ&#x17E;ŕ¤?â&#x2013;?ੳᰰă &#x2122;ॎâ&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;Ź á&#x2026;łá°°äޤĺ?°ŕ°¸Ů°Í¨á Žĺ&#x2013;&#x2018;䝽㢤ޜĐ?ăś&#x2022;㲺হ⢴हŕš&#x2021;ŃşĐ? ăś&#x2022;ăŽ&#x201A;á&#x192;&#x2026;ŕ¨&#x17D;Î&#x152;á&#x203A;śä&#x2013;­â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;ŹŇłă&#x153;´ŕ¤?ੳâ&#x201A;&#x17D;á?&#x201C;Ň ă&#x192;­ČĄáŤ?á­&#x2019;ŕą&#x2026;á &#x2030; 丽ᰰŕą&#x2022;â&#x203A;&#x17E;ĺ &#x201D;⎹⎊ă&#x2C6;˛ŕ ˛Č ä &#x2C6;जâş&#x2019;ăž&#x17E;࣡ă&#x2013;&#x2021;丽⎹â&#x201A;&#x17D;៯â&#x2026;? â&#x2026;&#x2C6;Í&#x161;â&#x203A;&#x17E;â&#x2014;ľŕą?ä&#x2022;&#x;㾚ȥá&#x17D; á­ŻÜłäť˝ŕ¤ąŕą?⎹ŕ¤?ੳÎ&#x152;ă&#x153;&#x2014;ŕ°&#x2C6;ä˛? â&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;ŹáŤŚä&#x2039;&#x201A;Ňłĺ&#x2018;ˇă&#x2013;&#x2021;Ě­ŕ´ŻČĄ

ŕ¤?â&#x2013;?ੳᰰá­&#x153;㢤ă­&#x161;ŕ¤?â&#x20AC;ŤâšŤ×žâ&#x20AC;Źä&#x203A;şăşŽâšŤŕą&#x2026;͸̭ȡੳ á°°á°°ŕ¨&#x17D;ĐŽáş&#x161;ᰥ̺͟ă&#x2026;şă&#x2026;şá°śŕ¤şâŽąŕ¤?â&#x2013;?ŕš&#x201D;ĐŽáş&#x161;ĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x2022;ă?&#x2014; ➧áş&#x161;á°śă¤&#x153;ă?&#x2014;Č äŞ¤áť&#x203A;ă?&#x2014;➧â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x2022;â&#x160;¤ä&#x2022;¸áş&#x161;ᰜ䎪Ꮭâ&#x160;¤ ä&#x2022;¸Č äޤáť&#x203A;â&#x160;¤ä&#x2022;¸ĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x2022;ă&#x153;&#x2014;ăľšä?ˇáş&#x161;á°śá&#x152;&#x2022;ŕš&#x201D;áž&#x152;áˇ? ᢤá&#x201A;śâ&#x17E;Ś

Č ŕą&#x2022;ä&#x17E;­ăľšáş&#x161;á°śâ&#x20AC;ŤŮłâ&#x20AC;Źä&#x2026;˝ä&#x17E;­ăľšĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x2022;ä°¨ă&#x161;&#x201C;ä°¨áž&#x152;䰨㟡áş&#x161;á°śĺ&#x2030;¨ â&#x160;¤äŻłŕą&#x2026;Č ă¤&#x153;âˇ&#x2013;ä°¨ă&#x161;&#x201C;Č ă¤&#x153;᧝❞á&#x17E;­ ŕ¤?ä&#x2013; 䰨Ƞ๴ă&#x2019;ťä°¨ á ˝Č á˛&#x17E;Ů°ä°¨áž&#x152; Í&#x161;ă¤&#x153;ä°¨Ô&#x17D;ă śŕš&#x2021;á&#x192;ŁĐŽáş&#x161;ČĄâ&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹĐ&#x192;á°Ąŕš&#x2021; ŕ¤?ੳÎ&#x152;ŕą&#x2022;âťžá&#x17E;­ä¸&#x152;ৎȠ፲ä&#x2022;ˇŕŁˇáŞ´â&#x20AC;ŤâŠ?ޢâ&#x20AC;Źáş&#x161;̡ह᧲â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;Ź ྥȥŕ¤?ੳᰰă˝&#x17E;ŕš&#x2021;Ńşá°°ŕ¨&#x17D;Î&#x152;च᭯á­&#x153;ŕš&#x2021;Ô¸ŕ¤?â&#x20AC;ŤÍ¨âŽąâšŤ×žâ&#x20AC;Ź 㺎á&#x17D;Śä&#x2DC;&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;ŕš&#x2021;á&#x17D;ĄŇłŕą&#x2022;â&#x20AC;Ť×žâ&#x20AC;Źá&#x2026;˛ŕą?ß&#x2014;ß&#x2C6;ă&#x2022;&#x201A;ă&#x2022;&#x2026;ĺ&#x2013;&#x2018;⽺ẢáŁ&#x2022;á??ŕ¤? â&#x2013;?⎹âŠ?৮হ᪴ŕĄ&#x192;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x201D;&#x161;â&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;ŹŇ ă?ŤČĄ ٰ᰾̰áŹ&#x2019;⎹áŤ?á­&#x2019;丽ᰰŕą&#x2022;㲺â&#x2030;ŞâŽąâ&#x2026;?â&#x2026;&#x2C6;Í&#x161;ä&#x2022;&#x;㾚ȥ ŕš&#x2021;Ńşŕ¤?ੳá?­áŁ˝Ó&#x2C6;⎹⥝ৎᰥä&#x2022;?á&#x153;˝áŽ&#x2021;á&#x192;Ąá°­á&#x2019;šâŽąáŚĽâĄťĺ&#x20AC;&#x2026; â&#x2019;&#x203A;ČĄŕ¤?ੳᰰă &#x2122;ॎâ&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x2026;łá°°äޤĺ?°ŕ°¸Ů°á&#x201E;şá°°ŕ¨&#x17D;⎹ä?Ąä&#x17D;şáŠ&#x153; á Žăś&#x2022;⚧á&#x2122;&#x152;ä &#x160;ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x152;âş&#x160;âşźá?­á°śŕ¤?ੳᰰŕ¨&#x17D;ŕą&#x2022;áŤ?⎹̭á&#x17D;Ąä&#x2DC;Ş ă&#x2DC;Şá&#x201C;°á&#x2DC; Î¸á&#x153;˝Č ĺ&#x2030;¨ŕą&#x192;ŕš&#x201D;á&#x2020;&#x201A;ČĄ

â&#x2014;&#x201E;ă &#x2122;ॎâ&#x20AC;ŤÚ&#x2DC;â&#x20AC;Źá&#x2026;łŕ¤?ੳᰰᰰ䪤ĺ?°ŕ°¸Ů°Í¨á ŽáŤ?á­&#x2019;ŕą&#x2026;á &#x2030;丽ᰰ

ŕť?á&#x2019;&#x2018;ཟĎ&#x17D;հΡষཱá&#x2014;&#x153;

2012 ĎŻŕ§&#x;ŕ˘&#x152;ŕż˝á&#x160;&#x160;ઢŕŁ&#x20AC;ŕ­?

碧č?ˇć&#x2013;&#x2021;ĺ&#x152;&#x2013;é&#x2021;&#x2021;風 Kom naar de Chinese nieuwjaarsviering op de Bibliotheek Barendrecht! Op woensdag 15 februari om 14:00 uur organiseert de Biblioá&#x2020;&#x2021;ŕł&#x160;ŕŽ&#x2020;ß?ཽȜŕ˘?Ď&#x;á&#x;Žŕ§&#x17E;Č&#x201A;á&#x201C;šÔ&#x2019;ß&#x2022;ŕ˘?ȡŕ˘?࿞࣠ŕ­&#x17E; theek Barendrecht in samenwerking met Stichting Groene Lotus !

!

!

஡ӶCbsfoesfdiuŇ&#x20AC;Ň´á&#x192;¨ŕ¨Ťá&#x201C;ŁŕążĎ&#x201E;á&#x2013;&#x;Ő&#x2DC;

â&#x2014;§ä&#x201C;ťáŁ&#x2019;áŤ?á­&#x2019;ĺ&#x2013;&#x2018;㢤ă­&#x161;âˇ&#x201D;㢤ധä&#x203A;žá°°á&#x201E;´áŤŠä&#x201C;&#x;᯳ă&#x192;­áą&#x152;äŤ&#x20AC;ă&#x153;´#BSFOESFDIUâ&#x20AC;ŤÚ&#x2013;â&#x20AC;Źá&#x192;Ł á&#x152;Żâż¸ŕą&#x192;á°Ľäš&#x2022;ाä&#x201C;&#x201C;ČŞá­&#x2019;͸äş&#x201E;á&#x192;Ąĺ&#x2013;&#x2018;ĺ&#x2019;şá&#x17D;Ąä&#x201C;ťá­&#x2019;ČŤá­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2030;¨ŕ &#x201A;ČĄ âˇ&#x201D;㢤ധä&#x203A;žá°°ă&#x153;&#x2014;á&#x17D;Ąä&#x160;¤â&#x192;źá&#x17D;Ąá­&#x2019;ă&#x192;­ŕą´ŕą&#x2022;#BSFOESFDIUá&#x152;Żä&#x201C;&#x201C;⤳á­&#x2019;ă&#x192;­áŞ´ŕĄ&#x192; â&#x2030;¨ŕ &#x201A;ຯ̸ á&#x17D;Ąá°ľŕą&#x2022;5SJOPPNá&#x201E;źá&#x201A;Ľă&#x153;śä&#x201C;&#x201C;ČŞĺ&#x2018;?á&#x17D;Ąä&#x201C;ťá­&#x2019;á­&#x2019;ă&#x192;­ČŤâ&#x2030;¨ŕ &#x201A; á&#x17D;Ąá°ľŕą&#x2022;8BUFSQPPSUă&#x153;śä&#x201C;&#x201C;ČŞâ&#x17E;&#x2C6;á&#x17D;Ąä&#x201C;ťá­&#x2019;ČŤá­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2030;¨ŕ &#x201A; á&#x17D;Ąá°ľŕą&#x2022;8BUFSQPPSU࣡á&#x152;Żâż¸ŕą&#x192;á°Ľäš&#x2022;ă&#x153;śăľšČŞă­ťá&#x17D;Ąä&#x201C;ťá­&#x2019;ČŤá­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2030;¨ŕ &#x201A; á&#x17D;Ąá°ľŕą&#x2022;%BMUPOÍ&#x161;á&#x201A;Ľă&#x153;śăľšČŞâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá&#x17D;Ąä&#x201C;ťá­&#x2019;ČŤá­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2030;¨ŕ &#x201A; ă&#x153; á&#x17D;Ąâˇ&#x201D;㢤̭â&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źă&#x153;śăľšŕ°&#x2C6;á&#x2026;łá­&#x2019;ă&#x192;­áŞ´ŕĄ&#x192;â&#x2030;¨ŕ &#x201A;ĺ&#x2013;&#x2018;༼á&#x2018;&#x201A;â&#x2122;&#x17D;᪼㢤ă­&#x161;á&#x152;Ż

â&#x201E;žŕŁˇă˘¤ă­&#x161;á&#x201A;Ľă&#x20AC;&#x2019;ࣰă&#x153;´ĺ&#x2013;&#x2018;äŽ&#x2018;Îłá??â&#x2014;§á&#x192;?á¤&#x2021;ŕ¤?â&#x2013;?⎹Í&#x161;ă¤&#x153;᪴ŕĄ&#x192;ĺ&#x2022;­ä&#x2022;&#x;ă&#x201D;šă&#x2030;˝ŕ¤ľ ŕ¤?â&#x2013;?፲á&#x2026;˛ă˘¤ă­&#x161;͸â&#x20AC;Ť×žâ&#x20AC;Źâ&#x201E;žâ&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źŕ¤šă&#x153;Ąß&#x2C6;ŕ¤?㢤ä°&#x2020;ፌ᪴ŕĄ&#x192;Ď&#x2018;â&#x2030;Žŕš&#x192;ĺ&#x2022;­Î&#x152;áŁ&#x2022;ŕ &#x201A;Îł ŕ¤?㢤ä°&#x2020;ፌᰥŕš&#x2021;⎹᪴ŕĄ&#x192;Ď&#x2018;â&#x2030;Žŕ¤ľŇ&#x2030;ĺ&#x2022;­á&#x201C;&#x2039;ă&#x201D;šä&#x201D;˝â&#x2018;ĽâŠ&#x17E;ĺ?&#x2039;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źä˛?ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;´ŕ¤?â&#x2013;?᪴ ŕĄ&#x192;࣡â&#x201E;žÔ&#x201E;â&#x2030;¨ŕ &#x201A;ä&#x201D;˝â&#x2018;ĽáŁ&#x2022;á??â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źă˘¤ă­&#x161;हŕą?ČĄ á&#x17D;Ąá­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2030;¨ŕ &#x201A;á&#x201E;´áŤŠÎšá°ľŕĄŽĎ áŹ&#x2019;̸ॾâ&#x20AC;ŤÚ&#x2013;â&#x20AC;Źĺ?&#x2039;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źŕ°&#x2C6;ĺ?&#x2039;ŕą&#x2022;#BS FOESFDIUá&#x152;Żâż¸ŕą&#x192;á°Ľäš&#x2022;ă&#x153;śăľšČĄäŽ&#x2018;Îłá&#x201E;´ă˝&#x161;á°śŕš&#x2021;Ը᪴ŕĄ&#x192;ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;á&#x152;&#x2019;Ň&#x2030;๡Ó&#x2C6; Ňłă˝&#x2014;⎹á&#x192;ŁäŞ¤ŕŁˇá&#x201E;źá°¸ŕŁ¸á&#x201A;Ľă&#x201C;żŕŁˇă¸ŞŇ&#x2030;â&#x20AC;ŤÚ¤â&#x20AC;Źá°śÍ&#x161;ă¤&#x153;᪴ŕĄ&#x192;â&#x17E;Śă&#x17E;&#x;⎹á?¸á&#x152;&#x2019;ăŹ&#x160;࣡ â&#x203A;ľă&#x2020;?͸ŕš&#x192;ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x152;á&#x201E;´ä&#x2013;­ăż¸á°Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x192;Łâ¤ŤŕľĄá¤&#x203A;â&#x201E;&#x2DC;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x20AC;㢤ă­&#x161;â&#x201E;žâąŤâŞŁŕľĄă&#x2022;łä&#x2C6;&#x2039;á°Ľ â&#x2C6;&#x201A;ăŹ&#x160;ăś&#x20AC;͸ă&#x2019;ťČĄ â&#x201A;&#x2018;â&#x201A;&#x2018;á­&#x2019;ă&#x192;­â&#x2030;¨ŕ &#x201A;á°­ŕš&#x201D;⎹â&#x17E;Śă&#x17E;&#x;á­&#x153;㢤ă­&#x161;á&#x152;Żâż¸ŕą&#x192;á°Ľäš&#x2022;äť&#x192;á?&#x201C;ࣰă&#x153;´á­&#x2019;ă&#x192;­ ᪴ŕĄ&#x192;â&#x2030;¨ŕ &#x201A;⎹ă˝&#x161;㟾࣡㺟âŞ&#x2DC;ČĄâˇ&#x201D;㢤ധä&#x203A;žá°°äŽ&#x2018;ä&#x2021;?ä&#x2021;&#x2122;á?­á°śáŞ´ŕĄ&#x192;â&#x2030;¨ŕ &#x201A;⎹ă&#x2026;š âŞ&#x2DC;࣡ത㾚ŕš&#x192;ĺ&#x2013;&#x2018;Í&#x201C;á&#x201E;´ŕ˘ ß&#x2013;á ´á&#x201E;ťŕŁˇă˝&#x20AC;ă&#x152;Ąăž&#x;á&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201E;źá&#x201A;Ľá&#x201A;ĽâŠ&#x152;ă?&#x2039;ä?ľŕŁˇá­Żă¸&#x160; ăś&#x2022;â&#x2018; ă&#x192;­â°&#x203A;ČĄâ&#x2030;¨ŕ &#x201A;⪣ŕš&#x2013;âˇ&#x201D;㢤ധä&#x203A;žá°°Ď&#x201C;á&#x201E;´Đ&#x2019;ŕš&#x2021;ٰ⎹Í&#x161;ă¤&#x153;᪴ŕĄ&#x192;á&#x2020;&#x201A;áŠ&#x2018;༾ ⤍á­&#x2019;ă&#x192;­â&#x201E;žÔ&#x201E;᪴ŕĄ&#x192;⎹â&#x17E;Śă&#x17E;&#x;ČĄ

de viering van het Chinees Nieuwjaar 2012. Maak kennis met het verre Oosten en leer en deel mee aan allerlei verschillende activiteiten! Je kan aan allerlei workshops deelnemen, bijvoorbeeld je naam in het Chinees schrijven op een lampion. Geniet van heerlijke Chinese lekkernijen en drankjes terwijl u geniet van de vele culturele aktivititeiten. Er komt ook een tentoonstelling in de bibliotheek van â&#x20AC;&#x153; Chinezen kunst en CalligraďŹ eâ&#x20AC;?. Het evenement is met name bedoeld voor de leerlingen van de basisscholen in Barendrecht. Het is natuurlijk leuk om te komen als gezellig uitje en om kennis en cultuur op te snuiven! Dus voor een leuk dagje uit, kom dan naar de Chinese Nieuwjaarsviering op de Bibliotheek in Barendrecht. Datum: 15 februri 2012 Tijd: vanaf 14 u Gratis toegang

ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚá&#x152;ŻáŠŹá?&#x2030;â&#x2014;§ă¤&#x153;ϧ䪸á&#x2020;&#x201A;Î&#x2020;Č Í&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťáż?â?&#x2122;ăľšŕ &#x201A;

4DSFFOJOHPQIFQBUJUJT#FO$CJK$IJOF[FOTUBSUJO"NTUFSEBN ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚá&#x152;ŻáŠŹá?&#x2030;á&#x201E;´áŤŠá°ľáŹ&#x2019;ŕą&#x2022;ä­Ź á&#x152;Żă&#x201D;ŽĎ§ŕ¤šáźŻá°°á°°ŕą­ĺ&#x2013;&#x2018;䪸໸â&#x2014;§á&#x2026;˛ŃźáŤŠä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;Ś ͌⎹ă¤&#x153;ϧ䪸á&#x2020;&#x201A; Ä&#x201E;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;áŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚâ?&#x2122;ăž&#x201C;ă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťăľš ŕ &#x201A;Ä&#x2026;ČĄä­Źá&#x152;Żá&#x152;ŻáŠŹá?&#x2030;ፊá°ľáŹ&#x2019;áŽ&#x2021;äť&#x192;â&#x20AC;Ťŕą&#x2022;Ůľâ&#x20AC;Źä­Źŕťł áŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚÍ&#x161;丽äš&#x2022;â&#x160;¤ĚˇâŽ´á&#x192;&#x203A;ă&#x153;śä&#x201C;&#x201C;γ̭â &#x17D;Ô&#x17D;á&#x2013;&#x153;áŽ&#x203A;࣡ á°°ä&#x201A;?ĺ&#x2013;&#x2018;ञă¤&#x153;ϧ⚍७⎹ä&#x203A;şăşŽĐ?ăś&#x2022;ϸă&#x2030;ŚÎłáą&#x2122;â &#x17D;ăľš ŕ &#x201A;⎹â°&#x203A;⎹ĺ&#x2013;&#x2018;Đ&#x2019;࣡Î&#x2020;ಸহÍ&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťáż?â?&#x2122;⎹ä&#x203A;şăşŽ á&#x2022;&#x201D;ČĄáą&#x2122;â &#x17D;ăľšŕ &#x201A;âŠ&#x17E;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚăś&#x2C6;âŠ&#x152;á&#x2026;­Í¨ä&#x201C;&#x201C;ĺ&#x2013;&#x2018;㢤 ă­&#x161;ŕ°¸á&#x192;Łă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâľ ➣Í&#x161;á&#x201C;°ŕŚšä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚă¤&#x153;ϧ⚍ŕą&#x2026; â&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źŕ¤šŕŁ°ă&#x153;´ŕ˘ ä&#x201C;&#x201C;ČĄ Ä&#x201E;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚâ?&#x2122;ăž&#x201C;ă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťăľšŕ &#x201A;Ä&#x2026;á&#x201E;´â&#x2014;§ă¤&#x153;ϧ áŽ&#x203A;࣡Î&#x2020;ಸȠÍ&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâŤ˛á&#x2014;˛âŽąâ°ĽäŹ&#x2030;ŕ§&#x2022;㟡ĺ&#x2013;&#x2018;Í&#x201C;ŕą&#x2022; ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚá&#x152;Żŕš&#x2021;Ô¸ŕą?ĺ?&#x2039;â&#x2014;§ă¤&#x153;ϧâ&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨áŁ˝Ó&#x2C6;ăľ­â&#x2039;&#x; áż?â?&#x2122;á°şŕ &#x2020;ČĄä&#x2022;&#x2021;ä&#x2022;ťăľ­â&#x2039;&#x;áż?â?&#x2122;ĺ&#x2013;&#x2018;ŕ¤&#x153;Đ&#x2019;á´&#x2019;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źăˇ&#x2DC;â?&#x2122;ăž&#x201C; ă&#x201D;˛á­&#x153;ŕĽ&#x201C;áŠ&#x2030;á?ŁÎ&#x2020;ಸȠÍ&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâŤ˛â&#x192;żČĄ á&#x152;&#x;á&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;Î&#x2020;ಸȠÍ&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâŤ˛â&#x192;żá&#x2014;?ă&#x201D;˛ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;´ăˇ&#x2DC; ä&#x2018;śĎ¸ă&#x153; á&#x192;Łá?&#x161;ä&#x203A;&#x2DC;âŠ&#x152;ăŽ&#x201A;ȥຯᰜá&#x201C;˛ăşŽĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2014;?ă&#x201D;˛á&#x201E;´ăˇ&#x2DC;ä&#x2018;ś ϸă&#x153; ä&#x203A;&#x2DC;äŽ?á&#x201E;ľá&#x192;ŁăŽ&#x201A;ČĄ ࣡᭯â&#x2021;¨â­Ż Ä&#x201E;ă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťÄ&#x2026;á­&#x153;ă&#x2014;&#x160;ă&#x153;&#x152;⎹⎊â&#x2013;ťâŤ˛âŤ´âŽąâ&#x20AC;Ťâ˝&#x17E;Ý&#x2019;â&#x20AC;ŹČĄá&#x2018;&#x201A; ⎊ă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâŽąâŤ˛â&#x192;żá°śŕš&#x2021;â˝&#x203A;ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x20AC;Ťŕ ˛Í&#x161;ÚŁâ&#x20AC;Źá &#x2122;Î&#x2020;ಸ࣡Í&#x2020;ಸ ă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâŤ˛â&#x192;żČĄă&#x153;´áŠ&#x2030;á?ŁâŤ˛â&#x192;żăľ­â&#x2039;&#x;⎹ⰥáŁ&#x2019;áŁ&#x2019;㟼ŕ¤&#x153;á&#x201E;ť ă&#x153;Ąá&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x2018;ຯܳŕ˝&#x2013;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x2018;Ľăľ­ĺ&#x2013;&#x2018;á?¸ăś&#x20AC;á?&#x192;ŇŹâŠ&#x2022;ă&#x153;ˇä&#x153;&#x160;äľ&#x161; ă śá&#x2014;˛â&#x2021;Žä&#x2DC;Şŕ¤&#x153;ă&#x2DC;Şá&#x201E;ťă&#x153;Ąá&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;ČĄ ŕ¤&#x201C;ŕš&#x192;ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťĐ&#x2019;࣡᳽Ď&#x2C6;â&#x17E;Śâ&#x201A;ˇá&#x2014;˛â&#x2021;ŽĚ¸âŽą Í&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x152;ŕ¤&#x153;ă&#x2DC;Şä&#x2022;&#x2021;ä&#x2022;ťĚşá&#x201A;śâ&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źá&#x2022;&#x201D;ăľšâ?&#x;â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źá´&#x20AC;ČĄ ŕš&#x201D;ä&#x2DC;&#x2022;Üłá&#x2014;˛â&#x2021;ŽĚ¸ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x2020;ಸȠÍ&#x2020;ಸă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťá&#x2014;?ă&#x201D;˛Ěş á°°á&#x2122;&#x152;ŕ¤&#x201E;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;ŹĐ¨Ň&#x201A;⍴â&#x;­ČĄŃłäޤáą&#x152;áŠ&#x2030;á?ŁâŤ˛â&#x192;żă&#x201D;˛ŕ¤&#x153;ă&#x2DC;Ş á°°á&#x2014;?⍲ĺ&#x2013;&#x2018;âŠ&#x2021;ă&#x153; á°­ă&#x2030;Żá&#x201E;ťă&#x153;Ąă&#x2014;&#x160;⭚ȥă&#x201D;šŕŁˇá­ŻâŽąâ&#x2021;¨â­Ż ä&#x2022;&#x2021;á?Ľŕ¤&#x153;Đ&#x2019;ä&#x2013;Źâ&#x20AC;ŤâŤ˛Ůşâ&#x20AC;Źá&#x2014;˛á&#x2DC;&#x17D;ŕĄ&#x192;ČĄ â&#x20AC;Ťâ¤°Ú&#x2022;â&#x20AC;Źá&#x2022;&#x201D;⎹Ö&#x2019;á?¤ŕŠźäľš â&#x20AC;Ťâ¤°Ú&#x2022;â&#x20AC;Źă&#x192;ąŕ°şâ&#x20AC;ŤÚ˛â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x2C6;ąá°śâ&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;ŹÎ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żäޤáą&#x152; áŠ&#x2030;á?Łă&#x201D;˛ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x20AC;ŤÍ&#x2020;Řąâ&#x20AC;Źă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żäޤáą&#x152;áŠ&#x2030;á?Łă&#x201D;˛ČĄ â&#x192;źá&#x17D;Ąâ&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źá°śă&#x2C6;ąĚ´á&#x2014;?ă&#x201D;˛â&#x201A;¨ÎťÎ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żá?­ă&#x153;ĄâŤ˛ ⍴ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x2C6;ą̴ϧâ&#x201A;¨ÎťÍ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żá?­ă&#x153;ĄâŤ˛âŤ´ČĄÎ&#x2020; ă&#x2014;&#x160;Č Í&#x2020;ă&#x2014;&#x160;ŕą&#x2022;Í&#x161;స࣡á˛&#x17E;ŕ˘&#x201E;Ď&#x2039;ŕą?७๴᝸á&#x153;˝Îłá&#x152;&#x2022;ŕš&#x201D; ⎹Ö&#x2019;á?¤ŕŠźäľšČĄŕą&#x2022;ăž&#x;ŕą?७ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x153; ⎹ϧŕ¤? áŠ&#x2030;á?ŁÎ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żĺ&#x2013;&#x2018;⎹ϧŕ¤?áŠ&#x2030;á?ŁÍ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żČĄ ŕą&#x2022;㢤ă­&#x161;ĺ&#x2013;&#x2018;Î&#x2020;ă&#x2014;&#x160;࣡Í&#x2020;ă&#x2014;&#x160;ιҸÍ&#x201C;Ěşá­&#x153;á&#x2019;ľŕš&#x2021;ĺ&#x2013;&#x2018; ŕ°?â&#x201A;&#x2018;ŕ¤&#x2014;ᰜ⪣ϧԞ⡧á&#x192;&#x2021;á°śŕ¤&#x201E;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;⎹äˇ&#x2022;äŻ&#x2014;á­Żĺ&#x2013;&#x2018; á?şá°°ŕŁ¨Ö&#x2021;ăľ­â&#x2039;&#x;áż?â?&#x2122;ȥ㢤ă­&#x161;ă¤&#x153;ϧŕ¤&#x201E;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;⎹á&#x17D;Ť ⢴ⰼá&#x201E;şä?°ŕš&#x201D;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;â&#x17D;˝ä&#x2022;&#x2021;á?Ľâ&#x2014;§â&#x192;şá ?â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źá´&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x2018;á?&#x192;ŕ°&#x2039; ŕ°¸áŁ?ăť&#x2014;᭯⎹㾭â&#x2039;&#x;áŁ&#x2019;㟼â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źá´&#x20AC;ČĄ â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨ăľ­â&#x2039;&#x;áż?â?&#x2122;

㢤ă­&#x161;ŕ°¸á&#x192;Łă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťÍ&#x161;á&#x201C;°á&#x152;&#x;ă&#x2039;&#x20AC;ፊ á&#x17D;Ąĺ&#x2013;&#x2018;á&#x17D;Ąŕą&#x2022;ĺ&#x17D;Źâ&#x17E;ŚÍŚČ â&#x160;¤â&#x17E;&#x2020;Č â&#x2014;źâ&#x17E;ŚßżáŠ&#x153;á&#x152;Żă&#x153;´ ⪣ŕą?áž&#x152;Ỹহ⹫࡭Đ?ăś&#x2022;â&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źŕ¤šá&#x2020;&#x201A;䪸γⰼäŹ&#x2030;ă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâŽą áŽ&#x203A;ࣷহáż?â?&#x2122;ăľšŕ &#x201A;ČĄŕš&#x2021;ऺă¤&#x153;ϧáŁ&#x2019;ŕ¤&#x201E;Îłáż? â?&#x2122;ČĄŕš&#x2021;ፊϧăˇ&#x2DC;á´&#x2019;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źá&#x2122;&#x152;á´&#x20AC;ÎłÎ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żČĄ ऺŕ¤&#x201E;áż?ă&#x201D;˛ä&#x2013;ąă&#x17D;Šă&#x201D;šáŁ&#x2019;ŕ¤&#x201E;ÎłÍ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;áż?â?&#x2122;ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x20AC;Ťŕ¤şÚ&#x2013;â&#x20AC;Źŕ¤&#x201E;áż? ă&#x201D;˛ăˇ&#x2DC;á´&#x2019;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹáŠ&#x2030;á?ŁÍ&#x2020;ă&#x2014;&#x160;⍲â&#x192;żČĄ ⤍ŕą&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚá&#x152;ŻÎ&#x152;䪸໸γă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťáż?â?&#x2122; ăľšŕ &#x201A;ĺ&#x2013;&#x2018;áą&#x2122;á°ľá&#x201E;´â&#x2014;§ă¤&#x153;ϧ᣽Ó&#x2C6;ă &#x2122;Ě­ä&#x2018;&#x2014;â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨ăľ­â&#x2039;&#x;áż? â?&#x2122;á°şŕ &#x2020;ČĄ á´&#x2019;ăž?á°Ąŕš&#x2021;á°śäŹ&#x2030;ăľšŕ &#x201A;⎹ധáą&#x2122;ä&#x2021;´áŤ&#x2020;ŕ¤&#x153;Đ&#x2019;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź XXX[FHOFFUFHFOIFQBUJUJTCOMâ&#x201D;źăťŞČĄ ä&#x153;&#x160;á&#x201E;şâ&#x201A;&#x2018;䴲㾚ŕ &#x201A;á&#x152;&#x;ă&#x2039;&#x20AC;䪸ŕŞ&#x20AC;Îłâ°ĽäŹ&#x2030;â&#x203A;&#x17E;ă&#x2039;&#x2DC;ä°¨ ăž&#x17E;ČĄ ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚăś&#x2C6;âŠ&#x152;á&#x2026;­ ((% ĺ&#x2013;&#x; 㢤ă­&#x161;ŕ°¸á&#x192;Łă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâľ ➣Í&#x161;á&#x201C;°ĺ&#x2013;&#x; áą&#x2122;ăľšŕ &#x201A;á­&#x153;âŠ&#x17E;Đ&#x2019;̸ŕŤ&#x203A;Ńşä&#x2021;´ß&#x2013;হࢠä&#x201C;&#x201C;ĺ&#x2013;&#x;;PO.Xĺ&#x2013;&#x2018;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚăś&#x2C6;âŠ&#x152;á&#x2026;­ĺ&#x2013;&#x2018;㢤ă­&#x161;ŕ°¸ á&#x192;Łă&#x2014;&#x160;â&#x2013;ťâľ ➣Í&#x161;á&#x201C;°ĺ&#x2013;&#x2018;ä­Źá&#x152;Żă&#x201D;ŽĎ§ŕ¤šáźŻâšŤĺ&#x2013;&#x2018;ă¤&#x153;ŕ ˘Í&#x161; á&#x201C;°ĺ&#x2013;&#x2018;፲㢤ă¤&#x153;ϧă&#x2013;&#x153;㿊ᰰȥ

Op 20 januari start bij de Chinese Ouderen Vereniging Tung Lok de informatie- en screenings campagne betreďŹ&#x20AC;ende hepatitis B en C voor Chinese inwoners van Amsterdam, genaamd â&#x20AC;&#x2DC;China aan de Amstelâ&#x20AC;&#x2122;. Hiervoor was op dinsdag 10 januari in restaurant Sea Palace in Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Belangrijke Chinese vertegenwoordigers uit de Amsterdamse Chinese gemeenschap werden geĂŻnformeerd over het doel van de campagne en het belang van screenen op hepatitis B en C. De campagne is een initiatief van GGD Amsterdam en het Nationaal Hepatitis Centrum in samenwerking met Chinese verenigingen in Amsterdam. Tijdens de campagne â&#x20AC;&#x2DC;China aan de Amstelâ&#x20AC;&#x2122; wordt de Chinese bevolking in Amsterdam geĂŻnformeerd over de ziekten hepatitis B en C. Ook worden er tijdens de campagneperiode op verschillende Chinese locaties in Amsterdam gratis bloedtesten aangeboden. Via een bloedtest kan namelijk worden vastgesteld of iemand het hepatitis B en/of C virus bij zich draagt. De mensen die geĂŻnfecteerd blijken te zijn met deze virussen worden naar de huisarts verwezen. Deze zal de persoon indien nodig doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Tijdig behandelen â&#x20AC;&#x2DC;Hepatitisâ&#x20AC;&#x2122; is een ander woord voor een ontsteking van de lever. Er bestaan verschillende virussen die leiden tot hepatitis, waaronder het hepatitis B virus en het hepatitis C virus. Hepatitis B en C kun je oplopen door direct contact met besmet bloed. Dit kan bijvoorbeeld zijn van moeder op kind tijdens de geboorte, bij een bloedtransfusie, een operatie, of door het gebruik van vuile naalden. Daarnaast kan het hepatitis B virus, en in uitzonderlijke gevallen ook het hepatitis C virus, worden opgelopen door onveilig seksueel contact. Meestal geeft de hepatitis B en/of C infectie geen klachten, maar als een hepatitis virus lange tijd in het lichaam aanwezig is, kunnen mensen ziek worden en kan er zelfs leverkanker ontstaan. Een goede en tijdige behandeling kan dit in veel gevallen voorkomen.

äŹ&#x2030;ፊâ&#x201A;&#x2018;â&#x2030;¨ŕ &#x201A;⎹㞠ă&#x2030;?Ô&#x17D;á&#x2013;&#x153; 㿸á´&#x2019;â°¸áą&#x2122;ŕľ&#x17E;ă &#x2122;ä´Ž

Wereldwijd gezondheidsprobleem Wereldwijd zijn 350 miljoen mensen chronisch geĂŻnfecteerd met het hepatitis B virus, 130 tot 170 miljoen mensen zijn geĂŻnfecteerd met het hepatitis C virus. Elk jaar sterven ongeveer 600 000 mensen

aan de gevolgen van de hepatitis B infectie, meer dan 350 000 mensen sterven aan de gevolgen van een hepatitis C infectie. Hepatitis B en C zijn een groot gezondheidsprobleem in China en in andere delen van Zuidoost-AziĂŤ. In dit gebied is ongeveer 8 tot 10 procent van de bevolking geĂŻnfecteerd met het hepatitis B virus en is ongeveer 3,2 procent in aanraking gekomen met het hepatitis C virus. In Nederland komen hepatitis B en C niet zo veel voor. Mensen worden daarom alleen getest als zij een bepaald risico hebben gelopen. De kans dat Chinese Nederlanders geĂŻnfecteerd zijn met het hepatitis B en/of C virus is relatief groot door een besmetting van moeder op kind of door bloedcontact met besmet bloed tijdens een familiebezoek of vakantie in China. Gratis bloedtesten In 2009 en 2010 werden in Rotterdam, Den Haag en Utrecht door het Nationaal Hepatitis Centrum in samenwerking met lokale instellingen en vertegenwoordigers van de doelgroep vergelijkbare hepatitis informatie- en screeningscampagnes georganiseerd: â&#x20AC;&#x2DC;China aan de Maasâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;China aan de Noordzeeâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;China onder de Domâ&#x20AC;&#x2122;. Meer dan 3000 Chinezen zich lieten testen. Ruim 200 van deze geteste personen bleken geĂŻnfecteerd met het hepatitis B virus. Daarnaast werden 613 van de 3000 Chinezen getest op hepatitis C. Twee personen bleken geĂŻnfecteerd met het hepatitis C virus. Nu gaat de campagne â&#x20AC;&#x2DC;China aan de Amstelâ&#x20AC;&#x2122; in Amsterdam van start. Deze maand worden de eerste gratis bloedtesten aangeboden aan de Chinese bevolking. Informatie Meer informatie over deze testdagen en over hepatitis B en C in het algemeen staat op de website www.zegneetegenhepatitisb.nl Voor dit project zijn verschillende informatielijnen geopend. GGD Amsterdam: 020-555 5532 Nationaal Hepatitis Centrum: 033-422 09 88 Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw,de GGD Amsterdam, het Nationaal Hepatitis Centrum, de Dragon Business club, het Inspraak Orgaan Chinezen in Nederland (IOC) en een aantal Chinese verenigingen in Amsterdam zoals Tung Lok, Wa Lai, Fa-Yin.


20

商報

China Times

中荷

荷蘭萬花筒┃COLORFUL

ьЈԤьЈ‫ݲޖ‬ ‫ݓ‬Уᆓ౩೎ಢᙑьР؏෬ 㥋㰁Ҏᰃϔᑈࠄ丁䛑೼ᛇ䕺⊩ᡒῖᄤⱘϔ 㕸ˈ‫ހ‬ᄷ⌏ࢩ㞾✊ҸҎᛇࠄⱘᰃ⒥䲾ǃ⑰‫ބ‬П 串ˈ䙘᳝߹ⱘ஢˛⭊✊ˈ‫ܗڣ‬ᮺϟ∈ህ䍞՚䍞⌕ 㸠њDŽ䙘᳝ਸ਼ʽ ໣᮹ℹ␌⌏ࢩ೼㥋㰁Ꮖ㍧ᰃᕜ᳝咲ৡ⇷ⱘˈ ᛇϡࠄ‫ހ‬໽г᳝‫ހ‬᮹ℹ␌ˈ㗠Ϩϔ㠀ᰃ೼㌤‫ⱘބ‬ ᮹ᄤDŽϡ䘢Ҟᑈᰃᱪ‫ⳟˈހ‬՚‫ބ‬໽䲾ഄⱘ᮹ᄤ᱿ ᰖϡ᳗ࠄ՚ˈᵫ᳼ㅵ⧚㰩Ꮖ㍧䖿ϡঞᕙˈ೼ܼ೟ ‫ן‬ഄᮍ㌘㐨њ‫ހ‬᮹ℹ␌⌏ࢩDŽ ℹ␌ˈህᰃ䍄䏃ˈ᳔䭋ⱘϔ↉㽕䍄݀䞠DŽ ໽ᆦഄ‫ޡ‬ህ䗭咐ࠄ໪䴶䍄ϔ೜˛᪮䁾ˈ᳔໻ⱘῖ 䍷ህᰃЁ䗨⚸⚸咉ࣙˈୱϞϔ⹫ⓒ➭➅䕷ⱘ䈠䈚 ⑃DŽ⭊✊ˈӥᙃⱘᰖ‫ˈ׭‬䙘᳗᳝ᔋ࢕ⱘ䷇ῖDŽ೼ ᖡফಈᆦ੠䲭㝓ᑒТ咏᳼П䱯ѿফϔ⬾ˈህㅫᰃ ᑇᐌⱘϔพ咉ࣙϔ⹫⑃ˈг⡍߹᳝⒟ੇˈ᳈ࡴᛳ 㾎ࠄᆊЁⱘ⑿ᱪDŽ䗭г䀅ᰃ‫ހ‬᮹ℹ␌ᐊ㌺Ҏ‫ⱘץ‬ Ҏ⫳૆⧚৻ʽ

ᇌ७քদࡻᅁ҈ք ‫ڪ‬୫ᓢࡊ㖭ณϚଢ଼ 呓⡍Ѝ੪ଵ仼+HW+DOYH0DDWMHᰃᆊ‫݌‬ൟⱘ㥋㰁 㸫ഞᇣᑫˈ䗭໽ᰮϞˈᅶҎ‫ץ‬জ೼䗭㺵㘮᳗㘞໽ˈさ ✊䮪䘆ϔৡϡ䗳ПᅶˈҪ㩭㨫䴶ˈϔ᠟ᧂ㟲ᾡ⢔⠽ˈ ϔ᠟ᣓ㨫ϔ‫ן‬ষ㹟ˈⳈ༨䜦৻ᬊ䡔㰩ˈ㙆々ᠧࡿˈ㋶ প䣶䉵DŽ ⭊ᰖ੪ଵ仼ܻक໮Ҏˈॏ㢹⛵݊џഄത㨫ˈད‫ڣ‬ 㾎ᕫᠧࡿ㗙೼᧲ュDŽ ϔ‫ן‬ᅶҎ⫮㟇Ⴀࡿࣾ䰏᪟њҪ䴴䖥䜦৻ⱘ䏃ˈಋ 㨫Ā‫ܝ׳ܝ׳‬āˈᡞࡿࣾ᥼ࠄϔᮕDŽ ⤼㸠ⱘࡿࣾⳟࠄ䗭‫ן‬䰷ࢶˈ᳝咲ᡞᣕϡԣˈᜠᖭ ᕔ໪䗔DŽ 䗭ᰖ‫ˈ׭‬ᅶҎॏ≦᳝ᬒ䘢Ҫˈᑒԡ⬋຿䷬丁ˈ㸱 ߎ仼ᄤDŽ䲪✊ࡿࣾᣐੑ䗗䎥ˈԚᰃᅶҎЁ᳝ϔৡᰃ侀 ᢝᵒ催᠟ˈ㌤ᵰˈ೼仼ᄤܽ݀䞠䭟໪ⱘഄᮍˈࡿࣾ㹿 䍩Ϟˈ݊ҪҎг䱌㑠䍩՚ˈࡿࣾϞ⇷ϡ᥹ϟ⇷ˈⳟࠄ 㹿ࣙೡњˈЪЪህ㆘ˈ᳔㌖㹿䗕䘆䄺ሔDŽ ੪ଵ仼ⱘֱᅝ䣘ᕅᢡϟњᭈ‫ן‬ᅸܻⱘ䘢⿟ˈᵅЏ 䁾ˈ㙑ࠄℸҎ䁾Āᠧࡿāⱘᰖ‫ˈ׭‬㞾Ꮕгϡ೼Тˈ᜶ ᜶ᳱᇡᮍ䍄এˈĀԚᰃ៥ⱐ⧒Ҫ೼ચ஺ˈᕜ䙆⭥ⱘῷ ᄤˈᖗᛇˈҪྟ㌖᳗㞾Ꮕⓒ㲟ⱘDŽā ⭊✊ˈ᳔ᕠⱐ⧒ˈ䗭ৡࡿࣾ᠟Ёⱘᾡᰃ‫؛‬䉼DŽ ℸ↉䣘ᕅ㹿呓⡍Ѝഄᮍ䳏㽪ৄᬒϞ㎆キDŽ

Ѷᡅ൐ٙIJĸԑࡣ‫ސ‬ᘪনк 'UHQWKHⳕⱘ.OD]LHQDYHHQ䄺ᮍ᳜᮹ᇡ ໪々ˈϔ䓯ᑈࠡฅ༅ⱘཇᓣ㞾㸠䒞᮹ࠡ೼⭊ ഄϔ‫ן‬ᎹὁऔЁ㹿ⱐ⧒ˈ㍧䘢ᶹᡒ⁨Ḝˈⱐ⧒ ஂ䒞ᰃᑈ㹿Ⲱⱘˈ䒞Џ⭊ᑈг᳒ฅ༅DŽ 䄺ᮍ䁾ˈᕜᖿᡒࠄ䒞Џˈ䗮ⶹཌྷৃҹࠡ՚ ䷬প䗭䓯ஂ䒞DŽ ϡ䘢ˈ䗭䓯ஂ䒞⢔⊕བԩॏ≦᳝ฅਞˈབ ᵰᏆ㍧ϡ෾Փ⫼ˈ䒞Џ䙘ᕫ䀁⊩ᠨᥝˈ䗭೼㥋 㰁ৃϡᰃ㟝᠟Пࢲଞʽ

ሙԣ೼ᵅ䚼ජᏖ&RHYRUGHQⱘϔৡⅆ ⬋ᄤˈ᮹ࠡ㹿䄺ᮍҹً䒞ଣ㔾ˈϺϨ㹿≦ᬊ њ侩侯෋✻DŽ 䗭໽ˈ䁆⬋࠯࠯ᇛ݊≑䒞ߎ᠟ˈ᠟Ϟ᳝ њৃ㾔ⱘϔㄚˈᮐᰃࠡᕔ䰘䖥ⱘ੪ଵ仼仆䜦 ⍜䘷ˈୱᕫ᳝咲䝝䞎䞎ⱘDŽ ߎ䭔ПᕠˈҪ㾎ᕫད‫ڣ‬㔎ᇥ咲⫮咐ˈᠡ 䝦ᙳࠄ㞾Ꮕⱘ≑䒞Ꮖ㍧䊷ᥝњDŽᑌད᠟Ё䙘 ᳝ϔᡞ‫⫼٭‬䒞࣭ˈᮐᰃ䍄ࠄᮄ䒞Џ‫ذ‬ᬒ≑䒞 ⱘഄᮍˈ䓩㗠ᯧ㟝ህᇛ≑䒞䭟䍄њDŽ 䄺ᮍ᳔߱াᰃⱐ⧒ℸҎ䭟ⱘ䒞᧪᧪ᰗᰗ ⱘˈᮐᰃᇛ݊៾‫ذ‬DŽ᳔ᕠⱐ⧒ˈҪϡ‫ڙ‬䜦ᕠ 侩侯ˈ䭟ⱘ䙘ᰃً՚ⱘ≑䒞ˈ㗠䗭䓯≑䒞ˈ ϔ໽Пࠡॏ䙘ᰃҪᴀҎⱘDŽ

օধ཮ћчѸ ឍস໡ᅂϛ৾ ࣫㥋㰁ⳕ+RRIGGRUS䄺ᮍ᳜᮹ᅷ々ˈ䁆 䘅᳿ᰮϞ೼⭊ഄԡᮐ7XLQZHJⱘϔᆊ㗕㰢″จ ⱐ⫳ࡿḜˈ⏅໰᥹䖥䳊ᰖᰖߚˈܽৡᣕẄࡿࣾ ᨊࡿПᕠ䲶䭟䋁จˈ䄺ᮍ㘲㿞䍩ࠄˈⱐ⧒ܽ Ҏˈ侀Ϟሩ䭟ࣙೡˈϺੑҸ݊㑇Ẅᡩ䰡ˈԚܽ ҎϺ⛵ডឝDŽ 䄺વ䘖䭟ᾡᇛϔৡࡿࣾ᪞‫ˈצ‬᳔㌖ᇛܽҎ ᠷᢐDŽ ফ‫ࣾࡿⱘڋ‬г㹿䗕ᕔ䝿䰶᥹ফ⊏ⰖˈԚ㟇 ⱐ〓ᰖ‫ࢶڋˈ׭‬ϡ䁇DŽ

дࡉԙষɆೝᇦᡝɇ τдഅ೤఼ઍԋᔜᓞϒၗᚠϚᘞȁ 㥋㰁ཇ⥟%HDWUL[೼᳜᮹೼ᇡ䰓㙃䜟䘆㸠೟ џ㿾ଣᳳ䭧ˈឝ䙔䘆ܹ⭊ഄ⏙ⳳᇎ6KHLNK =D\HGগ 㾔ˈཌྷ੠ৠ㸠ⱘ‫܆‬བྷ侀‫ܟ‬㽓⨾˄0D[LPD˅䛑Խ᠈њ Ӟᮃ㰁ཇᗻⱘ丁Ꮢˈ೼㥋㰁ᓩ䍋乼⊶DŽ ϔ৥ᇡӞᮃ㰁ᣕᔋ⚜ᡍ䀩ᜟᑺⱘ㞾⬅咼咼儕 :LOGHUV䁾ˈ丁ᏒĀ䈵ᖉњӞᮃ㰁࣪ˈ䈵ᖉᇡཇᗻⱘ ວ䖿੠℻㽪āˈ㗠ཇ⥟བℸこ᠈ˈĀ咬䀅њᇡཇᗻ ⱘວ䖿āDŽ 㥋㰁໪Ѹ䚼䭋㕙Ểศ⠒ࠛ㾷䞟䁾ˈཇ⥟Խ᠈ њ丁ᏒˈᰃߎᮐᇡӞᮃ㰁ⱘ乼֫ǃ‫ڇ‬㍅੠᜷՟ⱘᇞ 䞡DŽ 䚼䭋䙘䁾ˈĀᢰ㿾ϔ‫ן‬ᅫᬭจ᠔ˈ⛵䂪ᰃ⤊໾ ᬭූǃ෎ⴷᬭූ䙘ᰃ⏙ⳳᇎˈ䛑㽕䙉ᕾ䙷‫ן‬ᅫᬭⱘ ‫ڇ‬㍅㖦᜷DŽā

ȏ⥟ᅸ៤વĀ㹿㻌储ā 䲪✊ཇ⥟᠈丁Ꮢ᳝ᬓ⬠Ҏ຿㎁䅋㨫ˈԚᰃ᜷ᮐ ᚵ᧲ⱘ㥋㰁ၦ储ॏϡᬒ䘢䗭ϔ♦԰ⱘ″᳗DŽ 㥋㰁݀݅䳏㽪㄀ϝৄϔ‫ן‬咗䞥ᰖ↉ⱘ㍰ড়㆔Ⳃ 'H:HUHOG'UDDLW'RRU㌤ᴳⱘᰖ‫ˈ׭‬䗮ᐌ᳗᳝ϔ‫ן‬ ᭌक⾦䧬ⱘ᧲ュ㽪丏/XFN\ 79ˈ᳜᮹ᰮϞⱘ䗭↉ 㽪丏ᓩ䍋᥼⡍Ϟⱘষ∈໻᠄ˈ䗭↉㽪丏㎼䗴䁾ˈ㥋 㰁⥟ᅸ䗴㿾њᏈᏗѲᮄᑒܻѲˈ㗠ཇ⥟ǃ⥟ᄤ੠‫܆‬ བྷ䛑ᰃϔࡃ䌸䑿䴆储ⱘᔶ䈵DŽ 䗭‫᧲ן‬ュ㆔Ⳃҹཇ⥟੠‫܆‬བྷ䗴㿾⏙ⳳᇎ䛑᠈Ϟ Ӟᮃ㰁ཇᄤⱘ丁Ꮢ⚎ࡉ԰䴜ᛳDŽ㆔Ⳃ䁾ˈ᮶✊ᬓᑰ ᮍ䴶㾷䞟䁾ˈཇ⥟੠‫܆‬བྷ᠈丁ᏒᰃĀܹ䛝䱼֫āˈ 䙷咐㿾ଣᏈᏗѲᮄᑒܻѲ䗭ῷⱘ೟ᆊⱘᰖ‫ˈ׭‬гឝ 䁆੠⭊ഄሙ⇥ϔῷˈ䌸䑿䴆储DŽ

਄τฒᆒ‫ڍ‬ԩ᠛ᔞឌ‫׋‬ๅИ

᎖ᅕ୐ٖতю୵‫ؽޟ‬ড়ٙ

www.ChinaTimes.nl

 Ꭱᰵᬒ す᱌

ϔৡ⧒ᑈᠡⅆⱘ(UPHORᇥཇˈ᮹ࠡ㹿䄺ሔᠷ⬭ˈॳ ಴ᰃܽ⃵⫼⷇พᡩ৥䄺ሔⱘに᠊DŽ 䗭໽ϟजˈԡᮐ+DQHQJHZHLⱘ䄺ሔЁҎ㙑㽟に᠊ⱐߎ ⟚㺖П㙆ˈⱐ⧒に᠊Ꮖ㍧㹿ϔพഄ⺮ᭆ⹢DŽ᳝䄺વ侀Ϟߎ 䭔ˈⳟ㽟ϔৡᇥཇ೼ⱐ䎇⢖༨DŽ ᇥཇ䎥ϡ䘢䄺વˈ᳔㌖㹿៾ԣњDŽ䄺વг䁡ߎˈϞϔ ‫ן‬䘅᳿䄺ሔに᠊䘛㽆ˈгᰃ䗭ԡᇥཇ᠔⚎DŽ 㟇ᮐ䗭ৡᇥཇ⚎⫮咐ᣓ䄺ᆳሔⱘに᠊ߎ⇷ˈॏᰃϡ⫮ ᯢⶁDŽ

ࢳ೯Нөឌষ୕୵ ϔৡⅆⱘ↦કĀᢚᆊā᮹ࠡⱘϔ‫ן‬ᰮϞ೼Ḑ㕙ᆻḍ㸫 䘧+RHNVWUDDWϞܰ⫳ᛣˈⳟ㽟ܽৡ⬋ᄤ䘢՚ˈህ䍄Ϟࠡএˈ 㞾々᳝ৃव಴ߎଂˈ‫ۍ‬䣶݀䘧DŽ䗭ܽৡ݊ᆺᰃ֓㸷䄺વˈৃ 㛑䙘᳝݊Ҫӏࢭˈ⭊ᰖাᰃ㸼⼎≦᳝㟜䍷ˈ֓㽕䲶䭟DŽ Ԛᰃ䁆ᢚᆊϡ⫬ᖗˈ⅏㑣⟯ᠧˈ䗭ৃᡞܽৡ䄺ᆳ໻હᛍ ☿њˈ҂ߎ䄝ӊˈᇛ݊ᐊ䖨䄺ሔDŽ ϡ䘢ˈг䀅䎳㥋㰁ᇀᆍⱘ↦કᬓㄪ᳝䮰ˈ䗭ৡ↦䉽᳔໻ ⱘ᧡༅াᰃ䉼ક㹿≦ᬊˈ䄺ᮍᇛџӊ㿬䣘೼Ḝᄬᑩˈгህᇛ ݊䞟ᬒњDŽ

㆔Ⳃ᪁ߎПᕠˈ䱼ेᓩ䍋᥼⡍Ϟⱘষ∈໻᠄ˈ 䋞ৠ੠ডᇡ៪㗙ϡҹ⚎✊㗙ⱚ᳝ПDŽ ᬓᑰⱘᮄ㘲ⱐ㿔Ҏϡ԰ᆺ䊾ᗻⱘಲឝˈ㗠᪁ ߎ㆔Ⳃⱘᒷ᪁䳏㽪㌘㐨9$5$г䓩ᦣ⎵ᆿϔ⬾ˈ䁡⚎ 䲪✊㻑԰㗙ᠧњ᪺䙞⧗ˈৃ㛑ᠧ亯њˈгৃ㛑ᠧЁ њˈ⛵䂪བԩ䃋ࠎ⥟ᅸ䛑ᰃᬣᛳⱘˈԚᰃĀ≦᳝ᖙ 㽕㽕∖Ҫ䞡ᮄ㻑԰ϔ‫ן‬/XFN\㆔ⳂāDŽ 䗭↉Āཇ⥟੠⥟ᄤ㹿࠱‫ܝ‬䉀ā㽪丏ϔᑺ㹿ᬒϞ <RX 7XEHˈԚᰃᑒ‫ן‬ᇣᰖПᕠˈ䁆㽪丏㎆キߎ⧒བ ℸᄫⴐ˖䗭䚼ᕅ⠛಴䘩ডњ<RX 7XEH䞱ᇡ㻌䴆៪ᚙ 㡆ܻᆍ᠔ࠊᅮⱘᬓㄪˈᏆ䙁ࠄ⿏䰸DŽ ϡ䘢ˈ᳝ၦ储Ꮖ㍧ᢡϟ✻⠛ˈ䅧䅔㗙㾔ⴒϔⵍ 㻌储ཇ⥟ǃ⥟ᄤ੠⥟བྷⱘ῵ῷDŽ

ȏཇ⥟‫ڣ‬0RRLZHHUWMH ϔ⊶᳾ᑇϔ⊶জ䍋DŽ ཇ⥟᠈Ϟ丁ᏒПᕠⱘᔶ䈵ˈ᳝Ҏⱐ⧒䎳ᑈ ᢡ᫱ⱘ䖾຿ሐࢩ⬿䳏ᕅ'RRUURRVMHЁⱘᇣཇЏҎ݀ 0RRLZHHUWMHᕜⳌԐˈᮐᰃˈজ᳝དџ㗙ᇛܽҎⱘ✻ ⠛ᇡ↨ϔ⬾ˈⱘ⺎᳝咲ⳌԐDŽ

೉៌ശσ‫ޟ‬УᎮѶᡅ ᳼䵟ৃҹ䁾ᰃ㥋㰁ⱘ⡍⫶Пϔˈϡ‫ڙ‬ϡᇥᮙ 䘞㋔ᗉકଚᑫߎଂ৘ℒ᳼䵟ˈϔѯഄᮍ䙘೼㸫丁 ᓎ䗴њ᳼䵟ⱘ῵ൟDŽ ᳔໻ⱘ᳼䵟᪮䁾ߎ⧒೼ᵅ䚼ᇣ䦂(QWHUˈ䁆 ᇣ䦂໻㸫'RUSVWUDDWᫎᬒ㨫ϔ䲏᳼䵟ˈ䭋㉇ˈ ᇀ㉇ˈ෾々㥋㰁᳔໻DŽ Ԛᰃˈ᳜᮹䗭໽ˈሙ✊ϡ㗐㗠亯ˈ᱿ᰖ≦ ᳝ϟ㨑DŽ ᨀ䘟䗭া᳼䵟䳔㽕ϔ䓯໻䉼䒞ˈϨϔ㠀ᇣً ً䍄䗭ῷⱘ᳼䵟ˈ᳝⫮咐⫼㰩ਸ਼˛ ϡ䘢ˈᇣ䦂ሙ⇥䁾ˈ䗭াᎼ໻᳼䵟Ꮖ㍧ϡᰃ ㄀ϔ⃵༅ゞˈᭌकᑈࠡˈϔ‫)ן‬ULHVODQGⳕⱘሙ ⇥㟜䍷೬储ˈህ᳒㍧ᇛ䗭া᳼䵟ًًᨀ䘟ࠄ࣫䚼 ഄऔDŽᇣ䦂ሙ⇥ᛇˈ䗭ಲৃ㛑জᰃા‫ן‬䭦ᕫᜠⱘ ೬储៪㗙‫ן‬Ҏˈ㢅䣶㢅࡯⇷䭟ϔ⃵⥽ュ৻DŽ


環宇萬花筒┃COLORFUL

す᱌Ꭱᰵ ᬒ

ᙸྃᛱષᘞນġτυဣЫӭ‫ۉ‬ၬҡᗙ ϔৡᑈ䓩㚠ࣙᅶ೼ᣥ᠄Ὁ䰤ᰖⱐ⫳ᛣ ໪џᬙˈ䐺Ὁ㐽㋶೼䞡࡯ࡴ䗳ᑺⱘᢝᡃϟ ᮋ㺖ˈཇᄤ㨑ܹ剋儮ᰖᐌߎ≦ⱘᗹ⌕Ёˈ Ԛコ༛䎵㠀⫳䙘DŽ 䗭ৡ՚㞾▇໻߽Ѳⱘཇᄤৡি(ULQ /DQJZRUWK\ ጫDŽ䐺Ὁഄ咲䀁೼⋹ᏈᏗ 䶟੠䋞↨Ѳ䙞๗㰩ⱘ㎁໮߽Ѳ◥Ꮧ‟ϞDŽ ೼ཌྷ㄀ϔ⃵ϟ䰡䘢⿟Ёˈ㐽㋶ফࠄ䞡 ࡯ࡴ䗳ᑺⱘᢝᡃˈさ✊ᮋ㺖ˈཇᄤ䲭㝇㹿 ㍕㨫㨑ܹ∈ЁDŽԚཌྷᥭᠢ㨫␌ࠄኌ䙞DŽ

商報

China Times

www.ChinaTimes.nll

Ā៥ⴐࠡϔ咥ˈᛳ㾎ܼ䑿䛑㹿ᢡᠧњ ϔ⬾DŽ៥ᖙ䷜೼䲭㝇㹿㍕ԣⱘᚙ⊕ϟˈ␌ ࠄ⋹ᏈᏗ䶟ⱘ⊇ኌ䙞DŽ䗭䘢⿟гᕜᘤᗪˈ ಴⠆᳝ᑒ⃵ˈ㐽ᄤ㹿व೼њች⷇ϞDŽ៥া 㛑┯∈ϟএϺᡞ㐽ᄤᢝߎ՚ˈ✊ᕠ‫ݡ‬⍂ߎ ∈䴶DŽā ៤ࡳ䗗⫳ৢˈཌྷ೼䝿䰶ԣњϔ‫ן‬໮ ⾂ᢰDŽ᥹ফၦ储᥵㿾ᰖˈཌྷ㸼⼎ˈᇡཌྷ՚ 䁾ˈ䗭⺎ᆺᰃϔ⃵༛䎵ᗻⱘ⫳䙘DŽ

࿅‫ڐ‬τυᒸѶஔ‫ק‬ġIJķԑӭ१౪ᡎጿΰ Ā༅㗠ᕽᕫā䗭。џϔ৥ҹ՚⚎ϔ໻ῖDŽ㗠䗭༅㗠ᕽᕫⱘᮍ ᓣॏᰃग༛ⱒᗾˈ⛵༛ϡ᳝DŽ᮹ࠡϔৡ⨲‫݌‬ཇᄤ༅㗠ᕽᕫⱘ㍧ ⅋֓䅧Ҏ⵴Ⳃ㌤㟠üüཌྷ೼㞾Ꮕ㢅೦。ỡⱘ㚵㰓㫨Ϟˈⱐ⧒њ ᑈࠡ䙎༅ⱘ㌤ီ៦ᣛDŽ 䗭ৡཇᄤৡি/HQD3DDKOVVRQˈᑈ㘪䁩ᳳ䭧ˈཌྷ೼ৠཇ ‫ץܦ‬ϔ䍋⑪‫⚸٭‬㲟㊩ᰖˈ㛿ϟњ㞾Ꮕⱘⱑ䞥㌤ီ៦ᣛˈԚџᕠ៦ ᣛॏᕲᒮ᠓⍜༅њ䐸ᕅDŽ ㍧䘢ϔ⬾Ҩ㌄ᇟ㽧ˈ⫮㟇ᡞഄᵓ䛑㗏њ䭟ˈ៦ᣛ䙘ᰃ⛵䎵ৃ ᕾDŽ䗭‫ן‬ԣ೼⨲‫࣫݌‬䚼ⱘᆊᒁˈ᳔㌖ϡ‫ݡ‬ᢅӏԩᏠᳯDŽ ԚҞᑈ᳜ˈཌྷ೼ᢨ㞾ᆊ。ỡⱘ㰓㫨ᰖˈ倮୰ഄⱐ⧒㞾Ꮕ䙷 䙎༅ᏆЙⱘ៦ᣛህ༫೼݊Ёϔḍ㰓㫨ϞDŽ ཌྷⱘᆊҎ᥼␀ˈ䗭ᵮ៦ᣛ໻ὖᰃᥝܹњ∈∴ˈϺϨ੠ೳ䈚Ⲃ ㄝϔ䍋㹿㻑៤њේ㙹ˈ ៪㗙ୖ㌺њ㕞DŽ㗠Ҫ‫ץ‬ 㢅೦ⱘೳህᰃ՚㞾ේ㙹 ੠㎓㕞㊲֓DŽ 䲪✊៦ᣛᡒಲ՚ њˈԚ໻ᇣᏆ㍧ϡ‫ݡ‬䘽 ড়3DDKOVVRQњˈཌྷ಴ℸ ≎ᅮ㽕ᇛᅗ᫈໻ˈϺ‫ݡ‬ ⃵Խ᠈䍋䗭ᵮ༅㗠ᕽᕫ ⱘ៦ᣛDŽ

ϛ୽୦Ρᆎᕕΰ้଩П оᅪᒥᕶ߯‫ິ݁ڙ‬Ӫ૯ ϔৡЁ೟ଚҎ䖥᮹៤њ䁅丠Ҏ⠽ˈҪ㙆々㞾Ꮕ ⱐ⧒њ෍ỡϪ⬠Ϟ᳔Ϟㄝ᳔ᯖ䊈ⱘ㤊㨝ⱘ䜡ᮍüü ❞䉧㊲֓DŽ Ҫ᮹ࠡᕲಯᎱⳕϔᆊ❞䉧෍㚆Ёᖗ㰩䋐䊋њ ౌⱘ❞䉧㊲֓ˈ⫼ҹ㙹᭭Ϻ೼ቅЁ෍ỡ㤊԰⠽DŽ 䗭ԡଚҎ᳒㍧ᰃϔৡ᳌⊩ᬭ᏿DŽҪ㸼⼎ˈҞᑈ ಯ᳜ᇛ᳗ᬊࡆࠄ㄀ϔᡍ㤊㨝ˈ㗠䗭ѯ㤊㨝ᇛ᳗៤⠆ Ϫ⬠Ϟ᳔ৡ䊈ⱘ㤊㨝ક。ˈ↣݀᭸‫ؐۍ‬㋘⚎ϛ‫ܗ‬ Ҏ⇥ᐷDŽ Ё೟ક㤊㗙䗮ᐌ䁡⠆ᮽ᯹ᰖ㆔ᬊࡆⱘ㄀ϔᡍ㤊 㨝ᰃક䊾᳔‫ⱘ۾‬㤊㨝DŽ㗠Пᕠⱘᑒᡍˈᇛ⚎⃵ㄝ㤊 㨝ˈ‫ۍ‬Ḑᇛ᳗⬹ᖂ䰡ԢDŽ 䗭ৡጫⱘଚҎࡉゟњϔ䭧ৡ⚎Ā❞䉧㤊āⱘ ݀ৌˈϺ䖁এњ೼ಯᎱ໻ᅌⱘᎹ԰ˈܼ䑿ᖗᡩܹ䗭 ⬾ᮄџὁDŽ ⠆њᅷ‫⫶ڇ‬કˈҪ䙘⡍߹こϞњ❞䉧᳡ˈҹ䜡 ড়ᢡᅷ‫✻ڇ‬DŽ

૞ުϴѧᐽ‫ݶ‬າᓍॸࡊҁ֯ᡝ१ΰЀ ᥂▇Ꮂ㟾ぎ݀ৌࠡ㐑㺕7RQ\ :HEEHU㸼⼎ˈ储䞡催ᮐᑇ ഛ储䞡Ϟ䰤ⱘЬᅶˈឝ䁆↨㢫ṱⱘЬᅶҬߎ両໪ⱘ″⼼䊏 ⫼DŽ 7RQ\ :HEEHU䗣䴆ˈ⬅ᮐҎষᑇഛ储䞡ⱘϞछˈ㟾ぎ݀ ৌ⧒೼ϡᕫϡᬃҬ᳈催ᯖⱘ➗⊍䊏⫼DŽ↣ᶊ㟾⧁᠔䳔ⱘ両 ໪➗⊍䊏㋘⚎㕢‫ˈܗ‬಴ℸˈЬᅶབᵰ䘢䞡ˈ᳗ᕅ䷓ࠄ㟾 ぎ݀ৌⱘ߽ⲞDŽ Ā䗭াᰃϔ‫ן‬џᆺDŽᆺ䱯Ϟˈ㟾ぎ݀ৌ೼≎ᅮࡴ໮ᇥ ➗᭭ⱘᰖ‫ˈ׭‬䛑᳗㗗ᝂࠄ䗭ѯā ៪䀅᳝ѯҎ㽕ᢅᗼ䗭。≎ㄪᰃ᳝℻㽪ᗻⱘˈԚ:HEEHU ॏ⠁䂪䁾ˈĀབᵰ಴⠆᳝ѯ储䞡䘢䞡ⱘЬᅶՓ➗⊍䊏⫼๲ ࡴˈ㗠储䞡䓩ⱘЬᅶᕫϔ䍋⠆ℸ䊋ஂˈ䗭ᠡᰃ℻㽪DŽā :HEEHUᓎ䅄ˈ㟾ぎ݀ৌឝ䁆᥵পϔ。ᮄⱘԧࠊˈ储䞡 䍙䘢ϔᅮϞ䰤ⱘЬᅶˈ䳔㽕⚎᠔䍙ߎⱘ↣݀᭸໮ᬃҬ両໪ ⱘ䊏⫼DŽৠᰖ储䞡䓩ⱘЬᅶˈгৃҹ೼Ԣᮐϔᅮϟ䰤ⱘᚙ ⊕ϟˈᇥᬃҬ䚼ߚ䊏⫼DŽ ⭊✊⧒೼䙘≦᳝ӏԩ㟾ぎ݀ৌ᥵প串Ԑ᥾ᮑˈ㗠:HE EHUᔋ࡯ᦤ‫׵‬৘݀ৌ䁡ⳳ㗗ᝂ䗭咲DŽ ϡ䘢Ⳃࠡᇮ᳾ᯢ⺎䗭。᥾ᮑឝ䁆བԩᆺᮑˈ䲷䘧䊋⼼ ᰖˈ储䞡г៤њᖙ฿ֵᙃ˛ϺϨᅝ⁶㰩䙘ᕫᬒϔ‫ן‬储䞡々 ᠡ㛑⺎ֱⳳᆺᗻњ৻DŽ

ຊനሚ՗քদ ᇲ஠Йᅁሎ๝᷸ষ

ࠒߨτυ࣏ω‫ޔ‬໠೩࿊ը፞แ ϔৡ՚㞾फ䴲ⱘཇᄤ᳔䖥೼ 佭␃䭟䀁њϔ䭔⡍⅞ⱘ䂆⿟ˈ䂆 ⿟ⱘগ㟛㗙ϡ‫ڙ‬ᰃ᱂䗮Ҏ串ˈ঺ ໪䙘᳝Ҫ‫ⱘץ‬ᇉ⠽⢫DŽ 䗭ৡफ䴲ཇᄤৡি6X]HWWH $FNHUPDQQˈ㗠䂆⿟г᳝‫ןן‬ᗻ ࣪ⱘৡ々ĀGRJDāฅৡⱘᅌવ 䛑ᰃᏠᳯ侈࣪㞾Ꮕᆊᇉ⠽⢫ⱘЏ ҎDŽ 䂛 ࠄ 㞾 Ꮕ ⱘ ᮄ 䂆 ⿟ ᰖˈ6X]HWWH㸼⼎Ā៥Ꮖ㍧䭟䕺њ៤Ҏ⨰ԑ䂆⿟ˈ঺໪䙘 ᳝↡ᄤ݅ৠগ㟛ⱘ䂆⿟ˈ᠔ҹˈ៥㾎ᕫ⚎ЏҎ੠ᇣ⢫䭟䕺 ϔ‫ן‬䂆⿟ឝ䁆гϡ᳗᳝໾໻ⱘऔ߹DŽџᆺ䄝ᯢˈ⺎ᆺ≦Ҕ 咑ϡৠⱘDŽā ϔԡৡি%DOHURV +DUW\ⱘᅌવฅৡগࡴњᇣ⢫⨰ԑ 䂆⿟ˈ䂆ৢⓓᛣഄ䀩䂪䘧ˈĀ䗭䭔⨰ԑ䂆䅧Ҏकߚᬒ僚DŽ 䘢⿟ЁˈԴৠԴⱘᇣ⢫೼䗤┌ᓎゟ᳈⏅ⱘ㙃֖ˈᇣ⢫֓᳈ ᳡ᕲԴⱘੑҸњDŽ೼៥‫݅ץ‬ৠ䘆㸠⨰ԑ㙃֖ⱘ䘢⿟Ёˈᅗ ᳗↨ᑇᰖ᳈ࡴ㙑䁅DŽā

㣅೟䄺ᮍℷ೼䗮㎱ϔԡᨊࡿᰖᖗϡ೼⛝ⱘ䡔㸠 ࡿࣾˈҪϔϡ⬭⼲ᇛ᠟Ёⱘᾡ䘲㌺њ䡔㸠ᶰવDŽ ⭊໽ˈ䗭ৡ㉫ᖗⱘࡿࣾ䮪䘆њ‫׿‬ᬺᏖⱘϔᆊ䡔 㸠ˈϺҹᾡᬃ࿕㛙⭊ؐᶰવˈ㽕∖݊Ѹߎϛ㣅䥞 ⱘ⧒䞥DŽ Ԛ೼ᦤߎ㽕∖ৢˈϡⶹ䗭ৡ㩭䴶ࡿࣾાḍㄟϡ ᇡˈコ儐Փ⼲Ꮒഄᇛ㞾Ꮕ᠟㺣ⱘ᠟ᾡ䘲㌺њᶰવˈ 㗠ϡᰃҪџ‫٭⑪ܜ‬ད⫼՚㺱䋧ℒⱘ㹟ᄤDŽ ⭊ᰖˈ䡔㸠ᶰવгϔᰖ‫ڏ‬њⴐˈ䗭ᰖˈࡿࣾさ ✊㾎ᙳˈϡ‫ڙ‬倮ᜠ䍋՚ˈᡧ䍋㞾Ꮕⱘ᠟ᾡህ䗗ߎњ 䭔໪DŽ 䡔㸠㙋વゟेᣝϟ䄺ฅˈԚࡿࣾ䷚ࢶًњϔ䓯 㙋વⱘ㞾㸠䒞ˈ㨑㤦㗠䗗DŽ ϔৡ䄺વ䀩䂪䘧ˈĀ䗭‫ٶ‬ӭϺϡᗢ咑″䴜ˈ ҪԄ㿜कߚ㔎У㍧倫ˈ಴ℸ೼᥹䖥ᶰવৢˈϔᰖ倮 ᜠˈ㗠䨘៤໻䤃DŽā

中荷

21

ᐬࢸτυՌড়ࡊᢈϛ ี౪ᢦധ ▇⌆⫳ᜟ⪄๗‫۾‬䍞ˈ⫳⌏Ёߎ⧒䞢⫳ࢩ⠽ⱘ џгϺϡ⿔༛DŽԚབᵰ೼ᆊЁⱐ⧒ϔা剋儮ˈ䙘 ᰃⳌ⭊倮᙮ⱘ㍧⅋DŽϔৡሙԣ೼ᇣ䦂'DUZLQⱘ▇ ⌆ཇᄤᶤ໽ञ໰䍋՚֓೼㞾ᏅᆊⱘᅶᓇЁⱐ⧒њ ϔাઌ∈剋儮DŽ 䗭ԡጫⱘཇᄤৡি-R 'RGGⱘཇᄤञ໰㹿 ⢫ি㙆ਉ䝦ˈ䍋՚ᇟᶹॳ಴ˈॏᛣ໪ഄⱐ⧒㞾Ꮕ ᆊ㺣䮪ܹњϔৡϡ䗳Пᅶüüϔṱ䭋ሎᇌⱘ剋 儮DŽ Ā⭊ᰖˈ៥‫ⱘץ‬⢫೼㞹ᅸ䭔໪⢖িDŽ៥֓䍋 ՚ᠧ䭟њ䭔ˈ㗠䙷া剋儮ህ೼䭔໪DŽⳟࠄ䗭ᚙ ᱃ˈ៥䛑ᖿ㹿౛⅏њDŽā'RGG㸼⼎DŽ ཌྷゟे୮䝦њϜ໿DŽϜ໿ᣓ䍋㞾Ꮕⱘঢ়Ҫ䰆 䑿ˈ䙞ًً᣾ࠄњ䳏䁅䙞DŽҪ᩹ᠧњ⭊ഄ剋儮ㅵ ⧚″ᾟⱘ䳏䁅ˈ䱼 ᕠˈϔৡཇᗻ剋儮 ᤩ᠟՚ࠄњ'RGGⱘ ԣ᠔ˈϺࠊ᳡њ剋 儮ˈᇛᅗᤚ㍕њ䍋 ՚DŽ ᥂ฅ䘧ˈ剋儮 ᕜৃ㛑ᰃᕲ䰘䖥ⱘ 剋儮䖆จ䗗ߎ՚ ⱘDŽ

़୽ᆧࡨዥ㋘ĺĺĺ ᓜᖅ௥ᕕྤጋؑօ ᥂㣅೟ၦ储ฅ䘧ˈ㣅೟㎞ᗹ➅㍿㍧ᐌ᥹ ࠄϔѯ‫ݙ‬ᆍ⒥】ⱘ∖ࡽ՚䳏DŽ᳝ѯҎԐТ䘢⏵ ձ䋈䗭੐Пे՚ⱘ⽣߽ˈгᅠܼϡ⏙ἮҔ咑ᰖ ‫׭‬ᠡឝ䁆᩹ᠧ㎞ᗹ➅㍿DŽ ᥂ฅ䘧ˈᬥ䅋Ҏવ᳒㍧᥹⥆ϔ䗮䳏䁅ˈ㽕 ∖नࡽҪᡞ᠟ᣛϞⱘ㌤ီ៦ᣛপϟ՚ˈ䗭ῷҪ ህৃҹᠨ৥㞾Ꮕⱘ㗕ယњDŽ 䙘᳝ϔѯ䳏䁅ᰃ㽕∖ᨁ䒞ಲᆊˈᐿࡽ᦯䳏 ➜⊵៪㗙नࡽᇟᡒ䙎༅ⱘ䳏㽪䘭᥻఼DŽ ᳒㍧᳝ϔԡᬥ䅋Ҏવ☿ᗹ☿➢ഄ䍩ࠄњϔ ৡ໮ጫⱘ⮙ҎᆊЁˈ᳔ᕠॏা㹿㽕∖䘲䘢՚ ϔⲦ佭✭DŽ ϔৡጫⱘᬥ䅋Ҏવᢅᗼ䘧ˈĀҎ‫⧒ץ‬೼ ϡ丬ᛣ⤼ゟ㾷≎ଣ丠ˈҪ‫ץ‬ҹ⠆ϡ䂪Ҕ咑џ䛑 ৃҹ᩹ᠧ㾷≎DŽā ϔѯᗹᬥЁᖗⱐ㸠њᅷ‫ڇ‬ᕅ⠛՚৥Ҏ‫ץ‬᱂ ঞԩᰖᠡឝ᩹ᠧⱘⶹ䄬DŽ䙘᳝ⱘᗹᬥЁᖗ ⱐԜњϔѯ⒥】ⱘ∖ࡽֵᙃˈ↨བ᳝ৡ⬋ᄤ㽕 ∖೼㘪䁩໰ⱘᰖ‫׭‬ᐿࡽҪ䗮ᒕ᠔DŽ ݊Ҫϔѯ䴲㎞ᗹ∖ࡽ䙘ࣙᣀˈϔৡཇᄤϡ ᜢᇛẝ㈑丁⬭೼њ㘇ᴉ㺣পϡߎ՚ˈ䙘᳝ϔৡ ⬋ᄤᢅᗼ⠭⮐ˈҹঞ঺ϔৡ⬋ᄤᢅᗼⴐ⴯ⰶ ⰶDŽ

ปυᚩόՀ୐᠛ၻൟ ϔৡ՚㞾Ё೟ⱘ䖆⇥䖥᮹ৃ㹿ϔԡĀ俢຿āᛍᕫ ᗦ⇷ϡᇣDŽ俢຿俢ⱘϡᰃ俓侀ˈ㗠ᰃቅ㕞ˈ㗠䗭ৡ俢 ຿г䴲ϔ㠀ĀҎāㄝˈコ✊ᰃϔা⤈ᄤDŽ 䗭ৡ䖆⇥㨝‫⫳ܜ‬՚㞾ᒷᵅᵅ㥲ˈҪᢅᗼ㞾Ꮕⱘ䖆 จ᳔䖥ϔⳈ㹿ϔা俢㨫ቅ㕞ⱘ⤈ᄤ։㽆ˈܽাࢩ⠽䙘 ًৗҪⱘ㬀㦰ˈϺ᧡າњᕜ໮݊ᅗ԰⠽DŽ 䖆⇥䁾ˈ䗭ܽাࢩ⠽ᰃቀᮐ䰘䖥ϔ‫ן‬侀᠆೬ ⱘˈĀ㞾ᕲ侀᠆೬䙋⿏ࠄ䗭‫ܦ‬Пᕠˈ䗭਼ܽ՚ˈ៥ⱘ 䖆จህϔⳈ㹿։㽆DŽā ᥂䖆⇥㾔ᆳˈ䗭া⤈ᄤकߚ″䴜ˈᅗ‫ܜ‬キ೼ቅ㕞 㚠Ϟˈࢬᆳᚙ⊕ˈ⺎ᅮᅝܼПᕠˈᠡⱐ䍋䘆ᬏDŽ Āབᵰ⤈ᄤⳟ㽟㦰ഄ㺣≦᳝Ҏˈᅗህ俢㨫ቅ㕞 䘆՚ˈ✊ᕠҪ‫ץ‬ህ䭟ྟًৗ㬀㦰ˈ䗴៤њϡᇣⱘ咏 ✽DŽā 侀᠆೬ⱐ㿔Ҏᡓ䁡೬㺣⺎ᆺ≦᳝Ҏ೼㸼ⓨぎ䱭ⳟ ᅜ㨫䗭ѯࢩ⠽DŽĀ៥‫ץ‬Ꮖ㍧㺰۳㨝‫⫳ܜ‬њˈ៥‫ץ‬г⚎ ៥‫⭣ⱘץ‬ᗑᛳࠄकߚᢅℝDŽā侀᠆೬೬䭋㸼⼎ˈ䖥ᳳ ᳗䲛‫ځ‬᳈໮ⳟᅜˈҹ䰆ࢩ⠽‫ࠄݡץ‬㰩Ā㟜乼԰⌾āDŽ


22 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

中荷商報聯手御足堂 醫療保健養生專欄

Ꭱᰵᬒ す᱌

‫ڕ‬䲏֒Ꮴ႓䮏᫝᪆႓ẩ㥪᜽ Ꭱᰵᬒ喍কᬒ喎喑‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏⮱᫝᪆Ⴅὀౕ 8FJEFIFL"4喑#SFEB㥪᜽ȡ ็Ꭱҳ‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏䪸㽚⮱㿟⼸হ䁈Ꮤ䕺ࣷ‫ڕ‬㢤㭚ऱౝȡ ⤫ౕ喑ЃԾౕ#SFEBᵦᨇ㜗䏘⮱⤳ᔢ喑ᐧ᜽γす̭Ꮤ㜗ጞ⮱᪆ Ⴅὀȡ ‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏᣽ӈ๖♣㬒➖⮱ദ㽀ȡЃԾ᣽ӈγ䀥ຯ㖤ẚ 䋠Ꮒᠶᦖ喑嘐$IJOMJ͚సᠶᦖぶധ⸻䛘Ⴅⴒ䂅হ倅ぶ㖤ẚദ㽀 ऱ䶋㾺䁶ദ㽀ȡₑใ喑ЃԾ䖱䪸㽚ᒵ็ౕ㖤ദ㽀䁈㓿⤚ȡ♎䀃 ᭜ദ㽀喑䖱᭜䁈Ꮤᰰౕ㢤㭚ऱౝ䕟㵹ȡ◧γ㜗䏘ᐧ㽚喑‫ޢ‬ᐧ̭ ≮⮱᰺ࠆ喑ЃԾౕ#SFEBᐧ㽚Ⴅᵎ㍪䘕ȡႥᵎ⮱䓓‫ڙ‬ბহ᪆ბ 䘪ᄴ㽚⿸ౕ#SFEBȡ ‫ٺ‬䇨ᠶᦖ 㥪᜽‫ح‬ᐼ᭜̭Ըૉᚣ⮱ᬒၽȡЃԾᄴ◧䗐ψⱌₐ䰭㺮ᙌऄ ᠶᦖ⮱ϧธႶᢿ‫ڕ‬๖⮱‫ٺ‬䇨ᠶᦖ喑᪆‫ڕ‬䲏֒Ꮴ⮱‫߈ౕڔ‬䛼⮱҉ ⩕喑͓◧ࣰ㻭㔲হႥ⩌᣽ӈ倁侄হႥ㓿ȡ

⤳ᔢ 㾟ᐧヶ⮱㽚㼵⤳ᔢ᭜‫ڕ‬䲏֒Ꮴ⮱⤳ᔢȡ‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏໸㉯ А㶕ᓋ‫ݝڔ‬ใ喑䏘倁Ƞᗲᙌࣷ㇫⺋ᆑ䲏⮱֒Ꮴহ㒻叄ȡЃԾ⮱ ⴒ䂅হἯ䋐呷䵚͓䕟ȡЃԾ⮱Шࠆ᭜ౕ͚సȠ㺬䛘হ㜗♣ਟႥ ͸䫀ᐧ⿸䊤̭㈨݄⮱व҉হ㊞̭ȡЃԾ᝭ᰶ⮱ദ㽀হ䁈Ꮤ౴ҳ 㜗᫩͚స㜴㺬᫦喑㜗♣䛘Ⴅ㜴ਟႥ喑⤳䀃㜴ᄓ䌽ȡЃԾ㽀㌡䋠 ⭯⮱᫦∂᭜‫ڕ‬㢤㭚⢕̭♎ι⮱ȡႥ⩌Ծ̭᫦䲏ᣒऄ͚సऑА‫נ‬ ឬᎡ⮱ᠶᦖឭ㶀喑ओ̭᫦䲏ᣒऄ㺬᫦㜗⩞Ƞ⤫А⮱ᠶᦖ ឭ㶀হਟႥȡЃԾҬ⩕⮱᪆ᱽ౴᭜㋀䕻͚సᩬᏉ᪆㗟ᾌỸ㾺䁶 ⮱ȡₑใ喑ЃԾⰎज㘪ᄴ‫נ‬㊞䛘㬒হ⻾Ⴅⵁ⾣Ⱕ㉽वȡ 㾟ᐧヶ‫ڤ‬ᰶ᭯ᅇȠ⤫АȠᬻϛぶ➦吋喑ॵ⤫‫ܧ‬Პ᫦হ͚స ᪴ࡃȡ㾟ᐧヶ倁⤫ҳ㜗̺हౝ᫦⮱᪴ࡃ喑䆎ᒮ㦄व҉হ౅㉽ȡ ๔ᐠ㷼ᨧᩫγጕ๔⮱҈‫׼‬হ͚సᰥ∂喑䖱ᣈγ̭ψ䬉᫩ᔘἯ喑 ᮧᚔࣷ㍮ớ⮱❹࡫ȡ఍ₑ喑䕆Ըᐧヶᄴ᫝㜴㜷喑Პ᫦㜴㺬᫦喑 ⤫А㜴㜿䖖⮱ᰶᾌౝ㉽वౕ̭䊤ȡ

䖖वႥ⩌ ᫝᪆Ⴅὀ㊓Ⴅ⩌Ծ̭Ըᘶᔘ⮱Ⴅ㓿⧝ධȡ‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏໸ ㉯㾺◧㊓Ⴅ⩌̭Ը䖖व⮱⧝ධ᭜䲋፥䛺㺮⮱ȡႥ㓿হᢹᤎ᫝⮱ ⴒ䂅喑㊓Ⴅ⩌Ծ፣ҳγᘶᔘহ‫ٲ‬ᄓȡ‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏᣽ӈऱ⽛᫦ ᐼҳᩜᠮႥ⩌Ծ⮱Ⴅ㓿ȡЃԾᰶ̭Ը䀃෴喑‫࠲͚ڣ‬᠙Ⴅ㓿ࣷ䵺 ใ⮱䑁ߖᱽ᫆ȠԸϧ⮱Ⴅ㓿ႶᢿȡЃԾ◧⪏ẚ⩌᣽ӈγ̭Ը‫ٺ‬ 䇨⮱㋟䴮᥉㉏喑ВӬ჏ᝣ䕇䕻‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏⮱㋟〆喑䓲䕌Ƞᰶ ᩵ౝౕ䭱䓾ឫ‫ݝ‬व䖖⮱ᠶᦖፘȡЃԾ㜴̭Ը͚స⮱๔ಸ⤳⭯ᾌ ỸĄᓎ䋠യąㅪ㒟γव҉ࢁ䂝喑⪏ẚ⩌जౕᓎ䋠യጒ҉ȡ ㍪͸喑ౕ‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏Ⴅ㓿ᄴᓄ‫ڕݝ‬䲏⮱Ԋ䁶䈗䛼হᘶ ᖲȡ ₎䓻ᰶ㜵䋐ϧธౕᎡᰵᬒ喍কᬒ喎吋₎䓻ҳ ‫ݝ‬8FJEFIFL"4#SFEBȡXXXUPUBMIFBMUIFV 喍喎

23(1,1*1,(8:3$1'727$/+($/7+ Breda als het kantoor zijn hierin ondergebracht. Gratis massages 'HRSHQGDJLVHHQIHHVWHOLMNHDDQJHOHJHQKHLG'HKHOHGDJ GRRUZRUGHQHUJUDWLVPDVVDJHVJHJHYHQ]RGDWLHGHUHHQGLH ZHQVW NDQ YRHOHQ ZDW KHW HIIHFW LV YDQ ZHUNHOLMNH VDPHQ ZHUNLQJHHQKHLGHQLQQHUOLMNHNUDFKWYDQGHPDVVDJHVGLH Total Health doceert. Een prettige ervaring voor bezoekers HQHHQOHHU]DPHHUYDULQJYRRUVWXGHQWHQ )LORVR¿H

Zondag 12 februari 2012 opent Total Health in Breda, Weidehek 34 – 4824 AS, een nieuw pand. Total Health verzorgt al jaren op verschillende gehuurde locaties in heel Nederland hun opleidingen en workshops. In Breda hebben ze in overeenstemming met hun bijzondere ¿ORVR¿HQXKXQHHUVWHHLJHQJHERXZ Total Health is een natuurgeneeskundig opleidingsinstituut. Ze verzorgt verschillende erkende HBO beroepsopleidingen ]RDOV ]RDOV 9RHWUHÀH[3OXVŒ &KLQOLŠ &KLQHVH /LFKDDPV PDVVDJHHQGHRSOHLGLQJ0HGLVFKH%DVLVNHQQLV'DDUQDDVW JHYHQ]HOHJLRELMHQQDVFKROLQJVZRUNVKRSV=RZHOGHEH URHSVRSOHLGLQJHQDOVZRUNVKRSVZRUGHQRSGLYHUVHSODDWVHQ LQ 1HGHUODQG JHJHYHQ 2PGDW LQ %UHGD RRN KHW KRRIGNDQ WRRU]LWZDVKHWKHHOKDQGLJHQSUDNWLVFKRPGDDUKXQHHUVWH HLJHQJHERXZWHFUHsUHQ=RZHOGHOHVUXLPWHYRRUGHORFDWLH

+HWSDQGLVRQWZRUSHQYROJHQVGH¿ORVR¿HYDQ7RWDO+HDOWK 7RWDO+HDOWKVWDDWYRRUJH]RQGKHLGHQVFKRRQKHLGYDQELQ QHQ HQ YDQ EXLWHQ JH]RQGKHLG RS ]RZHO OLFKDPHOLMN HPR tioneel als spiritueel niveau. Kennis en plezier gaan bij hun KDQGLQKDQG+XQPLVVLHLVKHWFUHsUHQYDQVDPHQZHUNLQJ HQ HHQKHLG YRRUDO WXVVHQ GH &KLQHVH :HVWHUVH HQ 1DWX XUJHQHHVNXQGLJH ¿ORVR¿H HQ SUDNWLMN $O KXQ RSOHLGLQJHQ HQ ZRUNVKRSV ZRUGHQ JHJHYHQ YDQXLW ]RZHO GH &KLQHVH :HVWHUVH DOV 1DWXXUJHQHHVNXQGLJH ¿ORVR¿H WKHRULH HQ SUDNWLMN +XQ RSOHLGLQJ 9RHWUHÀH[3OXVŒ LV XQLHN LQ 1HGHU ODQG 6WXGHQWHQ ZRUGHQ RSJHOHLG LQ ]RZHO GH RULJLQHOH DX WKHQWLHNH MDDU RXGH &KLQHVH DOV LQ GH YULM PRGHUQH :HVWHUVH PDVVDJHWHFKQLHNHQ HQ ¿ORVR¿HsQ =H JHEUXLNHQ KLHUYRRUKHWOHVPDWHULDDOYDQHHQGRRUGH&KLQHVHRYHUKHLG erkend opleidingsinstituut in Beijing. 9HUGHUZHUNHQ]HGDDUZDDUPRJHOLMNVDPHQPHWGHUHJXOL HUHJHQHHVNXQGHHQGRHQPHHDDQZHWHQVFKDSSHOLMNRQGHU zoek. +HWJHERXZLV:HVWHUVVWUDNPRGHUQKHOGHUOLFKWHQUXLP JHERXZG %LQQHQ ]LMQ GH LQYORHGHQ YDQ GH 2RVWHUVH HQ

䛘⭯Ԋ֒丷⩌ᄵ‱ 㚝㖹ߠᢌ ̭⫴⟣ ᬍᬻ᭫⮱㚝䘕㖹㖶喑へ㛉Ƞ䴔ፓ ぶ䒜㏱㏴⮱ᚏᕔᢌё喑⩞λ㚝䘕㖹 㖶喑俣ḅ㖹䒰䪬喑́㏼፥ឬऄ䛺߈喑 ߍ̷㚝㖹⮱䊤◦౴ͧ㖹㚞ᕔ㏱㏴喑ᑦ ᕔࣷ㵭⋟ᓗ⣜౴䒰ጛ喑ღᭀࣾ⩌ߠᢌ ‫ܧ‬⣝㚝⬈⫴⟣ȡ䄒⫲ౕᚏᕔ㚝⬈͚ࢍ ᰶⰥᒀ๔⮱℁Ҹ喑ᚏᕔ㚝㖹ߠᢌ̻㕹 ͇ጒ҉⣜ධᰶ̭Ⴧ⮱‫ڠ‬㈨ȡ‫◦➦ڣ‬᭜ 㑀ᚏࣾ⫲喑㚝䘕䚥⬈喑⫲⼸㑍㐢喑㠒 䭡䰕๖⅁ᝃ๖⅁अۤ喑᱊⎬䚥⬈ߍ䛺 ι⫲఍ 㚝䘕ᕒᕔរёऻ⇎ᰶᓄ‫ࣷݝ‬ᬣ ₐ⶛⮱⇨⫄ᝃ⇨⫄̺ᒨᏂ喑Ҭᢌё⮱ ㏱㏴᱗ᓄ‫ٲݝ‬Ъ⮱ԛฺ䓮ᐣᬒͲ᝭ 㜡ȡ

Prettig voor studenten +HW QLHXZH JHERXZ LV YRRUDO EHGRHOG RP VWXGHQWHQ HHQ DDQJHQDPH SUHWWLJH OHHURPJHYLQJ WH JHYHQ 7RWDO +HDOWK YLQGWKHWEHODQJULMNRP]LMQVWXGHQWHQJRHGHQDGHTXDDWWH RQGHUVWHXQHQ 6WXGHUHQ HQ NHQQLV YHUJDUHQ PRHW YRRUDO SUHWWLJ HQ YHUULMNHQG ]LMQ YLQGHQ ]H 7RWDO +HDOWK RQGHUVWH XQW]LMQVWXGHQWHQRSGLYHUVHPDQLHUHQ=RKHEEHQ]HHHQ VWXGLHFHQWUXP ZDDURS HHQ IRUXP H[WUD RQGHUVWHXQHQG OHVPDWHULDDO JUDWLV (OHDUQLQJ HQ HHQ SHUVRRQOLMN URRVWHU VWDDW$IJHVWXGHHUGHWKHUDSHXWHQNULMJHQHHQJUDWLVZHESD JLQDDDQJHERGHQ]RGDWFOLsQWHQYLDHHQ]RHNV\VWHHPRSGH ZHEVLWH YDQ7RWDO +HDOWK VQHO HQ JHULFKW HHQ WKHUDSHXW ELM KXQLQGHEXXUWYLQGHQ2RNKHEEHQ]HHHQVDPHQZHUNLQJV RYHUHHQNRPVW PHW HHQ JURWH &KLQHVH NOLQLHN ³<X =X7DQJ´ JHWHNHQG $IJHVWXGHHUGH WKHUDSHXWHQ NXQQHQ GDDU HYHQ WXHHOJDDQZHUNHQ .RUWRPVWXGHUHQELM7RWDO+HDOWKVWDDWJDUDQWYRRUNZDOLWHLW en plezier. Welkom :HLGHKHN ± $6 %UHGD *HwQWHUHVVHHUGHQ ]LMQ ZHONRP RS ]RQGDJ IHEUXDUL YDQDI X ZZZWRWDO KHDOWKHX±

㢤㭚ᓎ䋠യᑍ‫ٸ‬䭠₥㈺㍪㉽

㚝㖹⮱ᚏᕔ⼜㉜ᢌё喑ຯጒ҉༬ ̺߬㞜喑䪬᱌ᑜ㚝ᝃధჇλ᳽⻺༬߬䉌 䛺ߠߕ喑㚝䘕㖹㖶喑へ㛉喑䴔ፓ㏱㏴䪬 ᬣ䬡ัλ㉔ᑍ⟣ᔮ喑๖䪬ᬒͲᒏ᜽ᚏᕔ ߠᢌᅭ䘕㏱㏴Ⅱ㗬喑㑧㵭喑㏑㐡ᕔ෋ࣇ ᝃ⫶ᡈぶȡ ౕ‫ߕ≨◵ޔ‬ᝃߠߕऻ᱗ࣷᬣᰡᢏ ↄ⎬⮱㶐᰺喑ᝃ⿸ࢠ०⾧䄰ۤ䷻ȡۤⅡ ۟≄喑䷻ჿ⎬Ӣ㷚喑ᱧҀҬ㏼㐉䭨␋⅁ 㵭䓽㵹̺⩲喑͒䛺ౝᒞ৺㚝䘕㖹へ㏱㏴ ⮱㥒‫̻ڨ‬Аᩫ䅏䪬᱌ᅭ䘕㥒‫ڨ‬䯉ⶺ喑Ҭ 㖹へࣾ⩌㏑㐡अᕔ㔹ᄩ㜡ᚏᕔ㚝⬈ȡ 㚝俣ḻ⮱‫ٵ‬๖⪥ᒏᝃ㗏⪥ᒏぶȡ ຯ䮽ᕔ俣ḻ㷯ᝃḻाᄼ‫ڠ‬㞯͑Ӕ̺ᄦ ⼝喑Ҭ㚝䘕͑喑Ӕ≨ߕ̺̭㜡㔹䄞ࣾ㚝 ⬈ȡ ̶‫ڤ‬Ҁ᧺҉᝸∂

&KLQHVH FXOWXXU GXLGHOLMN DDQZH]LJ HQ YRHOEDDU 'H LQULFK WLQJ GLH XLW YHUVFKLOOHQGH FXOWXUHQ NRPW V\PEROLVHHUW VD PHQZHUNLQJ HQ HHQKHLG ,Q GH KDO VWDDW ELMYRRUEHHOG HHQ KHOHJURWH%RHGGKDHQKDQJHQHU&KLQHVHNDOOLJUD¿HsQPHW WHNHQV YRRU JHOXN ZLMVKHLG HQ YRRUVSRHG =R ]LMQ RXG HQ QLHXZ2RVWHUVHQ:HVWHUVPRGHUQHQNQXVWRWHHQHHQKHLG YHUZHYHQ

ᗐ㔲Ԝ࢔ऻ喑᧺҉㔲⿸λ̭Ӕ喑 ⩕ࣹ᝸ᢹ㜗㗹䘕͑Ӕ㜗̷ा̸ܳᣕᝃࣹ ᝸ᢹϑࣶᄦ᣶㘷ᴞ͑Ӕᔭ㚝䘕喑Ꭳहᬣ ᄦᡑ㗹㚝䘕喑ฺࣺ᧺҉ܳ䧌喑Ҭ㗹 㚝䘕ࣾ☚ͧ₏ȡ ⩕㗅䘕㖹㖶͝␎䘕Ѻ๔䲏⼜᣶㗹 㚝䘕喑⩕㗅ᠶࢸ㚭㘞㏼‫ڲ‬Ӕ㏬̷⮱␎ ⾡喑㜗̷㔹̸ฺࣺ᧺҉ܳ䧌喑Ҭ㚭 㘞㏼ᩫᲫȡ ᧺҉㔲Ӕᢹ᣶㗹㚝䘕͑Ӕ᪝䕺喑 ࣹᢹⰥថᰶ㞯ᒸ⮱ថក㚝䘕᪝䕺喑♣ऻ ࣹ᝸Ⱕថ䛺ऍౕ㚝䘕䭠ᕔ䒙㞯ั㜗ጓा ठ喑㜗ठाጓᣕᠶᝃᣕᠶܳ᠁ܳ䧌 ࣹ᝸៴ᠴ̻็ᠴⰥᄦ᣽ᠬ㚝䘕͑ Ӕ⮱๔㗍ԋ⾡喑ౕ᣽⮱हᬣᔘ䕌᣽᠁喑 䶾⢴㺮ᔘ ࢂᢹᔘ䕌᥀ᨓ㚝㗹䘕͑Ӕ㚭㘞 ㏼喑ὗ᥀ᨓ㚝俣䘕౴В㜗♣ᙌ⌞䔼ࣾ☚

ᰭҠ 䛺◦ᠶ᣶‫⓭ݧ‬㚝㗹̸ࣷ㗏䘕⮱㗊 ԋ⾡喑㗫ԋ喑๔㗍ԋ喑‫ٰڠ‬ԋ喑⼖䓦喑 ⣜䌠喑༁͚ぶȡ ᗐ㔲Н࢔ऻ喑̸ࣹ㗏ᅵᰟ喑᧺҉ 㔲᝸ចࣹ㛊̸᫦喑ओ̭᝸ចࣹ䋠䌌䘕喑 ࡼ䄰⮱Ҭᗐ㔲㜗ጓाठ喑‫ں‬㜗ठाጓ᫸ 䒙㚝䘕᪝䕺喑ᰭऻᅪ߈Ҭᅵ㛊喑俸‫ܳٲ‬ ≨ߕࣷҬᆂ㚝䘕 ᗐ㔲Ԝ࢔ᩫᲫ喑᧺҉⩕≨㐉⇦ౕ 㗹㚝䘕⊯࠭ȡ⩕ࣹᢹܳᣕ㗹㚝䘕͑Ӕ㚭 㘞㏼喑⩕➈㻿‫⬔ݛ‬Წ‫ݛ‬㗹㚝䘕͑Ӕ㚭㘞 ㏼ȡ⩕▘㑽Ⴧ᠁喑͑Ӕԋ⾡喑㗊ԋ喑㗫 ԋ喑๔㗍ԋ喑‫ٰڠ‬ԋぶȡ喍ᰭສౕᣕᠬ す̭䘕ᬣౕ㚝䘕ᩫ͑࠲㢜᳂Ҭ㚝䘕‫ܳٲ‬ ᘕ䔼ᩫᲫȡ喎


商報

China Times

www.ChinaTimes.nl

中荷商報聯手御足堂 醫療保健養生專欄

す᱌Ꭱᰵᬒ

中荷

23

ൊଊ 喆 ֣ ‫݌‬  တ ི ఘ ۩ ౗ ጜ଴૧Ӄ≨ࠂ᭯䫀喟ᎡᰵᬒÿᎡᰵᬒ

䕞Ꭱᚣ≨ࠂ̭喟 Ƞ⃼ѺҳᏄ⊵䇨⮱჏ϧ喑౴ज⢟ᓄ⻓䋠യ䪸ẚকᎡ㈭ᔢ৮喠 Ƞ⃼ѺҳᏄ⊵䇨⮱჏ϧ喑㜠‫ݺ‬㜧඘ᄘⰥ䬉㶕ᵩ喑ࢠᰶᾌᰰ䈼ᓄ̭ Ը‫ٺ‬䇨⮱ᣕ⇦䴲Ⱋ喠

ၗဓऽϘ

䕞Ꭱᚣ≨ࠂι喟 ͚䛘Ԋ֒丷⩌䁈Ꮤ喍$IJOFTFIFBMUIDBSFBOEXFMMOFTTXPSLTIPQ喎 Ƞ᭯䫀喟⃼ক̶喍ᰵᬒȠᬒȠᬒȠᰵᬒ喎 喟喟喑⃼⁎䁈Ꮤ᭯䫀◧ᄼ᭯喠ౝ吋喟⊤➆ᓎ䋠യ ദ㽀͚ᓰ Ƞϧ᪥喟⃼⁎䁈Ꮤ䭽Ⴧ◧ϧ喑‫ٵݝٵ‬ᓄ喑൞␬ࢠ₏喠 Ƞ䇨⩕喟ᰰ਎‫ٺ‬䇨喑䲋ᰰ਎൞ऺ䇨⁽ٰ喠 Ƞ‫ڔ‬ღ喟͚䛘ധ⸻ⴒ䂅Ƞ‫נ‬㊞䮝䮪⤳䀃Ƞ䜊▥⾡Ѻ㜴㋀㊎Ƞຯ҂ ౕუ㜗᜾Ԋ֒ぶ喠 Ƞ൞ऺ喟㿸㜠⊤➆ᓎ䋠യ‫ݺ‬㜧൞ऺ喑ᝃ㔲䕇䕻ᓎ䋠യ㋟〆䴽㼯⩹ 䲏䕟㵹䴽㼯喠 Ƞ⊤➆ᓎ䋠യ᣽ӈ䁈Ꮤ⤫ൡ㡣Ⅱぶ᰺ࠆ喠

ƒࣺᄱ⭯∂ፘጒ҉ౝ吋#VOTDIPUFO4QBLFOCVSH 䬉᫩ቄѺ⮱‫ڤ‬倁᣼䔝হ㺮Ⅿ喑㿸⮨䮥᜾Ծ⮱Ⴥ᫦㋟〆喟 XXXZV[VUBOHOMᝃXXXXFSLOM ᰶᘼ㔲喑㿸ᄴԸϧㅎ₤䰨ၽ䘢У‫ݝ‬IS!ZV[VUBOHOMȡ 喍㽨喟⩞᫩ᛶ㖅ϧ᪥Ⱬ็喑↿ᰶែჱԸϧㅎ₤⮱ᛶ㖅㔲᜾Ծ̭ắ̺ε㔰 ᚛喑̺㜴ᣒᒲ喑᪙㿸㿿㼐ȡ喎

ຯ̺こव᠈㖅᷊Уѳᰶ㾹᫩ࣺᄱ⭯∂㵹ẚ⮱ϧ਎喑₎䓻ࣰߍᓎ䋠യ হ㢤㭚‫ڕ‬䲏֒ᏤႥ䮏व҉⮱ࣺᄱ⭯∂ፘ᪆㗟ദ㽀䴲Ⱋȡ

‫؂‬Ԃ‫ޠ‬ୋஷ!‫؂‬Ԃ‫ޠ‬Ңࣁ ౝ౭喟"NTUFSEBNTF7FFSLBEF "+%FO)BBH ࣌㢤㭚⊤➆ౝ࡭ࠋࠂ᰺ࠆ͚ᓰ$8*䓓‫ڙ‬ὀ喎

&NBJMJOGP!ZV[VUBOHOM

 γ㼐ᰡ็૛䴲⩏৮Ƞ⩏৮ຄ㸊

₎䓻‫ڒ‬Ꮔ‫ڔ‬৕㾏 www.yuzutang.nl

⮫व㨛㬂ᢿ俕⎜ 䖖व⏸䮝⒑㗧Ƞ㸉㵭丷䵼喑⯛㛇Ϋ✒Ƞ 㛶㞟㧩⮪Ƞᓰᙹ๞ⱍ ᱽ᫆喟 ᢿ俕‫ٸ‬Ƞ僛㨛㬂‫ٸ‬Ƞ⮫व‫ٸ‬Ƞ ㈲Ḅ᪥ㆿȠ༉᪥❴Ƞ厪䖖䛼 և∂喟 Ƞᄴᢿ俕ౕ⇥Ⅱ͚⚛̸̭ࣨ㚒ঠহ㵭Ⅱ喑ᦵ䊤‫⩕׆‬ȡ Ƞ⮫वВ⛞Ⅱ⚛̸̭ ⚛ᒹ⎜̺ᰰ፣ᰶ䚥ঠ 喑ᦵ䊤‫⩕׆‬ȡ Ƞ㨛㬂ࣨ⯛≄۵ܴ❴喑㈲Ḅࣨᵥȡ Ƞ䡸͚ߍⷄⅡ喑ᩫ‫ڒ‬᝭ᰶᱽ᫆⚟ᄼ᭯喑̸厪㿬ঠȡ ∕ᘼ喟⩌㬂Ⅾ‫ڤ‬ᰶ⊵⬭⌲⛞喑䮑⚖㼐⍡喑₏周㵭Ƞᅬ㵭ȠӬ㵭喠 ࡃ⬝喑⇨㗧Ƞ㚥▻ぶ䀥⫴ȡѳ䕐㬂㋀䕻⚛⛌Вᒹ喑ᕔ⩞⋩䂷⏘喑 䂷◧ᄺ㙫㗰ᰶ⯷喑ᰶ丷㗰⏸䮝⒑㗧喑⯷㵭⮱ߌ᩵ȡ

⮫व㨛㬂ᢿ俕⎜⇨⭯ऐ㚁⒝⬺᩵᳉̺䡜 ᰡ็㬒㛠丷⩌₎䓻⪆ᘼ͚㢤ੳ൞


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

發行單位:國際佛光會荷蘭協會 Stg. Buddha's Light International Holland

地址:Zeedijk 106-118 , 1012 BB , Amsterdam, The Netherlands Tel : 020-4202357 Fax: 020-4204100

Buddha’s Light Newsletter

各 位護 法、朋友 們 ,吉祥! 人生四季,氣象遷流,走過辛亥百年、國 家百歲,邁入八十六歲的我,歷經戰爭流離失 所,飽受飢荒、朝不保夕的時日,對於現有的 安和樂利,備覺不易與珍惜。今年,我以「龍 天護佑」,摯誠向佛菩薩暨諸天護法祈願,願 人 民 慈悲,世 界 和平。 過去這一年,最值得慶賀的美事,就屬佛 陀紀念館的落成啟用了。回想一九九八年四 月,由貢噶多傑仁波切贈送的佛陀真身舍利, 從印度經泰國恭迎到了台灣,這真是屬於全人 類的榮耀與福報。我們從最初覓地到興建,至 今已十三年。期間,幾經選址的奔波、人事的 周折、多次的工程會議,以及配合政府種種的 法令規章,感謝佛光的加被,十方善緣的成 就,所幸都能一一克服困難,佛陀紀念館在眾 人 的 企盼與 祝福 下 ,終於正 式 與大眾見 面 了 。 在落成系列活動中有:國際三壇大戒、佛 光大佛開光、佛陀舍利安座典禮、菩提眷屬祝 福禮、佛化婚禮、三好人家表揚大會、百年萬 佛戒會、國際佛光青年大會師,以及萬眾祈福 法會等等,一時海會雲集,真是猗歟盛哉;讓 台灣在國際舞台上發光,讓全世界界看見「千 家寺院百萬人士」以無私無我的精神,共同建 設了清淨 的 人間佛國 。 有人問:「為什麼要建佛陀紀念館?」其 實,這和建設捷運、高鐵一樣具有劃時代的意 義。不同的是,捷運和高鐵是硬體的建設,佛 館則是歷史的、人心的、教育的、文化的建 設。為了佛館的啟用,我特地於半年前集合出 家、在家二眾,舉辦服務人員的培訓班,希望 讓所有來到這裡的人,都能與佛接心,身心得 到 淨 化,人格獲 得 昇華。 佛陀紀念館南倚靈山,北鄰祇園,禮敬大 廳、八塔提供各項服務,本館裡面有三座殿 堂、八處展覽廳外,還有大覺堂可容二千人集 會。另有佛光大佛一尊,通高一百零八米,庇 佑大眾一切吉祥如意。菩提廣場上的八宗祖 師、十八羅漢慈眉垂目,尤其十八羅漢像中, 立有三尊女性比丘尼,實踐佛陀闡述「人人皆 有佛性」的真理,倡導男女平等,突破過去寺 廟只設男眾羅漢像的往例。四周長廊有「佛陀 行化本事」、「禪畫禪話」、「護生圖」等, 都可以作為各級學校生命教育的戶外教學教 材。未來不收門票,凡入山門者,皆以平安粥 結緣。 佛館之美名揚四海,為此,天下文化高希 均教授特別帶領團隊,由潘萱小姐執筆,出版 《人間佛國》一書,來闡述佛陀的慈悲智慧、 無私平等,讓大家明白,來到佛館,就是到了 佛國,佛陀 就 在我們的 心 中。 在佛館即將竣工之餘,我應國史館之邀, 完成了《百年佛緣》一書,約有七十萬字,敘 述我與佛教及各界的結緣,希望能提供這一百 年來 佛教歷史 的 痕跡。 去年,陸續也有許多書籍的發行,如:有 鹿出版社繼前年《心經》、《金剛經》之後, 又發行了《人海慈航:怎樣知道有觀世音菩 薩》;另外,鳳凰出版社等發行了《合掌人 生》、《覺悟的生活》五十餘種書。感謝大陸 政府在文化發展上,能讓我的書發行於神州,

E-mail : ibpsholland@gmail.com Http: // www.ibps.nl

西元 2012 年 1 月 20 日

148

讓大陸同胞也能接受佛法的甘露。除此,馬來 西亞出版漫畫版《釋迦牟尼佛傳》、美國翻譯 中心出版法文版《金剛經講話》、英文版《成 就的秘訣》,香海文化出版有聲書《佛光祈願 文》、《往事百語》,以及電視弘法委員會發 行《僧事百講》光碟等。其中,英文版《六祖 壇經講話》和《金剛經與中國文化》還入選 《Fore W o r d》 雜 誌 「 年 度 最 佳 書 籍 獎 」( Bo o k o f t he Y e a r Awa r d), 尤 其 《 佛 光 菜 根 譚 》 發 行一百萬冊以上,能夠普為大眾接受,實為一 件幸事。 回想六十餘年前,我孑然一身來到台灣, 寄身於中壢圓光寺,白日勞作苦力為常住服 務,更深夜靜時,一燈如豆,以筆耕開啟弘法 之路。而今拙作在世界各地出版,我決定以版 稅收入成立「公益信託教育基金」,以此寸 心,回報大眾對我的厚愛與盛情。三年多來, 已頒發過卓越教師獎、真善美新聞傳播獎,以 及去年首度舉辦的三好校園實踐學校評選和全 球華文文學獎等項目,對於教育、文化、媒體 有貢獻者,表揚他們的努力、風範,藉以帶動 社會善美之風氣。 而為了使公益基金長期運作,我發心寫 「一筆字」來義賣,不僅增加了善款,也讓我 廣結善緣,成就各方美事。因此,不論寒暑、 不計行程,晨光微亮時分,我無一日歇息,一 張一張的宣紙猶如貝葉,以刺血寫經的誠心寫 下一筆字,希望把佛陀的慈悲傳播出去。 多年前,我以寫字寫出了一所美國西來大 學,後來又以「百萬人興學」的理念,陸續創 辦南華、佛光及澳洲南天大學。半年前,這四 校共同宣布成立「佛光四校一體大學系統」, 由前教育部長,也是現任佛光大學校長楊朝祥 教授擔任總召集人。這是國內第一個跨國際的 大學聯合系統,「一校註冊,四校服務」,彼 此交流,共享資源,讓學生擁有多國文化的學 習 空 間 以 及培 養 對 人 類 關 懷 的 胸 襟 。 在此同時,近年來相當關心花東發展的公 益平台基金會董事長嚴長壽先生,由於彼此理 念相近,因此我力邀他擔任我們台東均一中小 學董事長,將來朝雙語教學及十二年學制發 展,以發揮學子們的各種專長。 說到青年的教育,國際佛光青年總團成立 十五週年了,去年七月,世界各地的青年聚集 在澳洲南天寺舉辦了幹部會議;緊接著八月, 來自全球四十個國家地區、四百餘所知名大 學、一千五百位碩博士生,不分種族、宗教, 再度齊聚佛光山參加「國際青年生命禪學 營」,共同體驗禪門生活。他們發願「做好 事、說好話、存好心」,透過友誼的交流,開 闊視野,擴大心胸,充滿了力量與希望。佛教 需要青年,青年需要佛教,期盼大家以耐心、 包容來接引更多的青年。 除此之外,我踏遍春花競發的南方、走過 暮冬寒露未散的北方,展開一連串與大陸各大 學結緣的行程。首先,應北京大學周其鳳校長 之邀,來到五四運動的發源地,於校長辦公樓 講述「禪文化與人生」,並且受聘為北大名譽 教授。不久,周校長也率團至佛光山、佛光大 學訪問。我對周校長說,佛教是一種教育,寺 院是四眾共有,佛教從事人心的淨化,可以建

設 和諧 善美的社 會 。 四月,廈門大學建校九十週年,我應朱崇 實校長與新聞傳播學院張銘清院長之邀,在該 校講「空有之關係」。隨之,再轉往也有百年 校齡的廣州中山大學,許寧生校長邀我在他們 的懷士堂講「人生財富知多少」。同月底,又 受澳門大學趙偉博士邀約,做一場人生與佛教 的講座。一個月之後,前往建校九十週年的江 西南昌大 學 ,接受周 文 斌 校長頒贈 名 譽教授。 九月,我在鑑真圖書館「揚州講壇」,以 「生涯的規劃」為題談自己人生的九個階段, 提供大家對生命觀的參考。翌日,前往揚州大 學與師生們「談心」,郭榮校長也頒給我佛學 研究所名 譽 所長聘書。 這麼多次的講說當中,人生與財富是大家 最關心的主題了。其實,佛教並不全然否定錢 財,反而鼓勵在家信眾,追求合理的淨財。學 佛不以窮苦為清高,心靈的歡喜、解脫、慈 悲、智慧,才是安住身心的法財;因此,在台 中、高雄、香港、台北、花蓮等地的皈依典禮 上,以及傳授五戒菩薩戒中,我都鼓勵大家用 發心、行佛為自己寫歷史,創造人生無窮無盡 的 財 富。 想起過去禪門祖師大德的風範,不禁心有 所感。禪,起源於中國,光大於江西,參禪學 道者,一雙芒鞋雲水走江湖(江西、湖南), 只為尋找生命的答案。未來應再發揚禪的精 神,這對於安定人心、自我肯定必有很大的貢 獻。 九月底,我在探訪丹頂鶴的故鄉鹽城之 後,北訪歷史文化名城──山西大同,出席 「雲岡建窟一千六百年慶典活動」。我兩去世 界上最美的雲岡石窟,也參訪華嚴寺、善化 (接下頁)


中荷商報 廣告版 156期 (接 上文)

寺、法華寺、佛光寺,就不難知道為什麼人們 要說「地下文物看陝西,地上文物看山西」 了。 這些年來,往返兩岸多次,始終不曾忘記一 九八九年首次回鄉探親時,希望復興祖庭宜興 大覺寺。這個心願,一直到二〇〇五 年才得以 實現。如今大覺寺第三期工程將於今年開始, 我也前去給予一些建設上的規劃。

常有人問我,弘法五大洲之後還有什麼願 望?其實,我真心盼望的,就是兩岸的和平, 人民的安樂,享有自由、安全、幸福的生活。 因此,我在種種活動中,不斷提倡三好、五和 的人生。 像去年三月,我應鳳凰衛視總裁劉長樂先 生之邀,在北京人民大會堂舉行的「鳳凰十五 週年慶典晚會」上講話。期間,也有因緣與國 台辦王毅主任、海協會陳雲林會長、葉小文先 生、王作安先生等見面。感念這些年來,這許 多才華洋溢的領導人他們的情義相助,重視友 誼,讓我對促進兩岸的和平盡一己之力。尤 其,陳雲林先生在大陸各地和我不只四、五次 的見面,王毅先生在我每到北京時,也會邀約 我見面或餐敘,銘感其盛意,讓我覺得對於兩 岸的和平往來,非要促進發展不可。 五月,我在國際佛光會中華總會榮譽總會 長吳伯雄先生陪同下,第三度參加在凱達格蘭 大道上舉行的慶祝國定佛誕節大會。副總統蕭 萬長先生說,佛光會連續三年在凱道舉行盛 會,讓全世界的人看到台灣的民主自由,可謂 意義深遠。同時,他也肯定了佛光山提倡三 好、五和,對社會淨化的貢獻。而在《百年中 國──迷悟之間》紀錄片中,我也表示,鴉片 戰爭之後,種種事端戰禍,都是源自於對立。 但願消除人我紛爭,以慈悲尊重相處,這才是 人民之福。 接著八月二十三日,由文建會號召,國際 佛光會承辦,在佛陀紀念館舉行「中華民國建

2012年1月20日

國一百年──愛與和平宗教祈福大會」,我與 馬英九總統、單國璽樞機主教共同點亮地球, 和現場天主教、基督教、回教、道教、一貫道 等各宗教領袖代表、信徒,以及國際反地雷組 織青年大使宋可邵小姐、倫敦西敏寺署理市長 馬歇爾博士等三萬餘人,在一片燈海中,一同 許下「人間有愛,世界和平」的心願。 隨後,應邀在首屆「馬祖國際和平論壇」 中,與單國璽樞機主教、紅十字總會陳長文會 長,就「公益與和平」的議題發表意見。我 說:「公益要有人、和平要無我,透過實踐三 好,可以達到和平。」承蒙單主教也說:「三 好運動的力量,遠比炮彈更具威力!」 這樣宗教間的交流,讓我感受人間情義的 美好。除此,去年也有許多友誼的往來,好比 世界華文作家協會趙淑俠、陳若曦、施叔青等 近二百人,在秘書長符兆祥帶領下,前來佛光 山召開會員大會。文人一直為我所尊敬,他們 用筆為人類寫下永恆美麗的篇章,他們的精神 與歷史同在,與日月同光。 此外,令人欣喜的是,弟子妙樂、妙璋、 覺元、覺居、如宏、妙勤、妙兆、覺禹、覺藏 等邀約高雄、屏東、台北、台中、員林、台 南、新竹、嘉義、苗栗等地的鄰里長,如高雄 市里長總主席林平長先生等數千位鄉親代表, 前來參觀佛陀紀念館。我一一與之交流、講 話,希望讓大家獲得佛法的受用,把歡喜平安 帶回去。 而由心定、心培、慈惠法師主持策劃的國 際三壇大戒,有五百名僧眾受戒,其間有三千 名信眾受菩薩戒,也在十一月底圓滿盛會了。 這五百名戒子,以二十二天的時間,參與「佛 祖巡境‧ 全民平安」行腳活動。在沿途每一 站信眾的護持下,用雙腳走過台灣,祈願佛陀 真身舍利護佑這片土地及所有民眾,也為全世 界獻上至誠的祝禱。平安,真是舉世眾所希 求。 確實如此,回首二〇一一年,日本東北大 地 震、 澳 洲 昆 士 蘭 水 災 、 泰 國 水 患 等 , 造 成 不

少的傷亡與損失。都監院慧傳法師、佛光會 慈容法師、覺培法師等,號召全球佛光人在 第一時間協助賑災,配合當地僧信二眾,以 實際的行動提供物資的支援,以慈悲的語言 撫慰受災的朋友。全球佛光人所在之處,真 為世間的苦海,點亮心靈的明燈。 從這些天災人禍中,讓我們深刻體會生 命就在呼吸間,彼此是同體共生的「地球 人」。不僅要重視環保,更要重視心保,消 除貪婪、瞋恨、愚癡等習氣,只要小我健 全、淨化了,推展開來,地球必能恢復青山 綠水。 回憶前塵往事,可謂有「人生一瞬」的慨 嘆。我這老朽的身軀,常覺力不從心,偶而 天光微亮,一人獨坐,慶幸佛陀的慈愛常駐 心中。想及去年點滴的弘法發展,都是匯集 眾緣才能成就,應歸功於全世界的有緣人。 像日本、歐洲、澳洲、美加,甚至遠在南半 球的南美洲、非洲等地,已有多年沒有去 了,我也很希望有重遊的機會,和一些朋 友、信徒們見面,感謝大家對佛光普照、法 水長流的貢獻;但是,為了佛館,我只有忍 住這份躍動的心情。現在佛館雖然落成啟用 了,路才正要開始,還有許多需要大家的關 照,希望善信朋友們再予護持。 文末,藉此建國百年之時,願龍天護 佑,人人發光發熱,為渺小卻又尊貴的生 命,活出無限的價值。更願人心如佛心,世 界如佛國,戰爭遠離,和平永在,災難止 息,萬世太平。 祝福大家 所求如願 自在吉祥

星云二〇一二年元旦于佛光山開山寮

荷蘭荷華寺 2012 年行事曆 國曆

農曆

星期

時間

法會/活動

22/1

十二月廿九

22:30

23/1

正月初一

00:00

初一早課(燒頭香)

23/1

正月初一

11:00

新春平安燈法會

28/1

正月初六

11:00

28~29/1

23:00

備註

除夕延生普佛

禮千佛

荷蘭中華兒童文化日

需要報名

供佛齋天

巴黎

正月初六~初七

六~日

4/2

正月十三

14:00

龍天護佑慶元宵

5/2

正月十四

10:30

光明燈上燈法會

6/2

正月十五

19:00

龍天護佑新春慈善齋宴

10:30

觀音菩薩聖誕法會

25/3

三月初四

10:30

清明法會

金剛寶懺

1/4

三月十一

14:00

生活講座

荷華寺

28/4

四月初八

10:30

佛誕節

荷華寺

六~一

佛門開放日

荷華寺

30/4

四月初十

荷蘭女皇日

山門前義賣

19/5

四月廿九

浴佛法會+園遊會

Nieuw Markt

五月初五~六

六~日

每月第二週日

10:30~12:30

慶生報恩法會

每月第三週日

10:30~12:30

禪 坐

每月第四週日

10:30~12:30

般若共修法會

2012 年國際佛光會歐洲聯誼會

每月第一週日

11:00

荷文讀書會

14:00

中文讀經班 荷文讀書會

二月十九

23~24/6

念佛共修法會

地點:荷華寺

11/3

四月初八~十

10:30~12:30

圓通寶殿

需預訂餐券

28~30/4

每月第一週日

巴黎

每月第三週日

14:00

荷華聖歌班 荷華舞蹈班

每月第四週日

14:00

中文讀書會


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

眾緣聚會,諸法升起 佛陀紀念館舉行盛大落成活動 的意義,讓我們看到佛舘時也要興起慈悲的性 格。

歷經九年興建,被譽爲世界級佛教新地標 的 「 佛 陀 紀 念 館 」 ,12月25日 上 午 在 來 自 全 球 1 0萬 信 眾 的 見 證 下 , 由 星 雲 大 師 、 台 灣 總 統 馬 英九、兩岸佛教界高僧大德及貴賓們聯合剪綵 開幕,正式落成開館。 在開幕儀式中,國際佛光會創會總會長、 佛光山開山宗長星雲大師表示佛陀紀念館是千 家寺院,百萬信徒的力量所建成,是屬於十方 大眾,他以「無我」的信念來建館。佛館是用 來彰顯佛陀慈悲智慧,具有歷史、文化、教育

佛陀紀念館坐西朝東,占地一百多公頃, 供奉佛牙舍利的本舘就有四千多坪,另有八座 代表「八正道」寶塔及四座「四聖諦」正覺 塔,並設置四十八座地宮、五十六座天宮,矗 立 本 館 上 方 的 大 佛 高 達 10 8米 , 相 當 36層 樓 高 , 光 是 基 座 就 有50公 尺 , 以1780公 噸 鋼 鐵 鑄 成,創下了世界最高坐佛像、施工期最短的 「世界之最」。佛館融合了中國和印度的文化 與建築,考量到人性化的需求,採用無障礙空 間設計,並運用節能減碳的概念讓建築更為環 保。佛館中的「三殿」和「四館」除了供奉令 人嘆為觀止的金佛及玉佛之外,還包括了運用 4D科 技 的 「 佛 陀 館 」 及 「 佛 教 節 慶 館 」 , 民 眾 可以透過互動技術感受佛陀紀念館的奧秘。星 雲大師表示佛陀紀念館將來不收門票,以便讓 更多的民衆可以來到這裡獲得心靈的淨化與昇 華,改變心情、氣質。

館 的 落 成 , 佛 光 山 從1 2月2 5日 至2 012年 元 月1日 舉辦了一系列活動,除了首天的開幕典禮之 外,更有佛陀舍利起駕安座、佛館八塔暨四聖 諦落成、佛光大佛、金佛、玉佛、四大菩薩開 光、百萬心經奉納典禮、焰口法會、三皈五 戒、一直到為佛館建設發心者的法會還有表揚 功德主、三好家庭,及令人感到溫馨感動的百 年世紀佛化婚禮等等,這一系列的活動,各具 代表意義,這是佛光山一大盛事,全球佛光人 的驕傲。 由於佛陀紀念館落成開幕典禮是千載一 時 、 難 遭 難 遇 , 因 此 荷 蘭 佛 光 協 會 共 有1 4名 代 表組團前往參加。回來之後,大家均認爲能參 加此一機緣殊勝難逢的盛會,除了内心感動與 感恩之外,更是終身難忘。

出 席 開 幕 典 禮 及 各 項 慶 祝 活 動 的 貴 賓 與十 方大眾均讚歎佛陀紀念館氣勢恢弘,讓人感 動。它除了是座硬體建設,也是歷史、人心、 教育、慈悲、智慧的軟體建設,走進佛館,感 到時間感悠長,空間感生 動,人間感細膩,是佛光山 的新氣象,也是心靈的新地 標。 爲了盛大慶祝佛陀紀念

2011國際佛光會世界總會

第 五屆第一次理事會議

參 訪佛陀紀念 館 感 言 溫戊生 有佛光山開山宗長星雲大師 的 慈 悲 弘 願 ,有 賴 全 球 (千 家 寺 院,百 萬 人 士)共 同 發 心 成 就,佛 陀 紀 念 館 工 程 前 後 經 歷 十 多 年,終 得 於順利完成。為期八天的慶祝佛 館 開 光 啟 用 系 列 活 動,在 去 年12月 25日 開 始 展 開,國 際 佛 光 會 荷 蘭 協 會 恭 逢 盛 會,兼 具 大 福 報,一 行 共 十四位成員前往參與這殊勝開光 典 禮,是 我 們 生 命 中 難 忘 感 動,法 喜充滿的歷史時刻。 來到佛館參加落成典禮活 動,看 到 來 自 全 球 各 地 不 同 宗 教 族 群 人 士 齊 聚 一 堂,內 心 裡 有 說 不 出 的 感 動 與 歡 悅,亦 非 筆 墨 文 字 所 能 形 容 , 唯 有 大 師 的 睿 智,才 能 有 辦 法興建這座莊嚴雄偉的佛館。南 有 靈 山,北 有 祇 園 等 景 緻,其 中 寶 塔 也 融 合 中 印 色 彩,是 一 個 具 有 傳 统 現 代 的 佛 教 聖 地,更 是 一 部 百 科 全 書,令 人 咋 舌 而 感 覺 到 一 種 祥 和 包涵淨化心靈的氣圍。

為 全 球 信 眾 必 到 之 處,做 到 照 顧 民 眾 之 方 式,也 許 是 落 實 人 間 佛 教的理念。若說佛館是心靈的加 油 站,那 怕 是 最 適 宜 不 過 的 了 。 走 出 禮 敬 大 廳,在 成 佛 大 道 上 見 到是八塔、天宮、萬人功德碑 牆、豐子愷先生的護生圖浮 雕,圖 文 並 茂 的 禪 畫 禪 話,講 述 佛 陀 慈 悲 度 世 的 故 事,從 中 領 略 出 佛陀的博愛平等普世的精神。接 着 看 到 的 是 萬 人 照 相 台,在 此 有 太 多 的 攝 影 題 材 可 拍 照 紀 念,留 下美麗瞬間。菩提大廣場可供萬 人 以 上 集 會,兩 側 分 別 有 十 八 羅 漢,八 宗 祖 師,繼 而 到 達 本 館,有 三 殿 四 館,象 徵 著 佛 教 基 本 教 義,苦 集 滅 道 的 意 涵,乃 至 代 表 四 大 菩 薩的悲智願行。矗立在佛館上方 的 佛 光 大 佛,右 手 比 蓮 花 指,左 手 結 接 引 印, 尊 容 圓 潤 飽 滿,面 帶 微 笑, 彷 彿 是 告 訴 人 們 佛 國 淨 土 就在於 眼 前 。

禮敬大廳是來到佛館首先映 入 眼 簾 的 建 築 ,規 劃 很 現 代 人 性 化,考 慮 到 大 眾 日 常 所 需,故 有 不 同 的 便 利 商 店 開 設,讓 佛 館 不 僅 成

大 師 ,您 老 人 家 實 在 了 不 起,可 以 說 前 無 古 人,後 無 來 者 的 偉 大 。 在 哪 裡,佛 陀 真 身 舍 利 能 夠 在 短 距 離 與 佛 祖 相 接,想 起 佛

「2 011國 際 佛 光 會 世 界 總 會 第 五 屆 第 一 次 理 事 會 議 」 於 12月 21日 至12月24日 在 高 雄 佛 光 山 舉 行,約有百多位各地區的協會會 長及代表出席,而荷蘭佛光協會 督導劉美珍、溫戊生、會長邱玲 珍 及 理 事 Amparo van Hulten也 參加了是次會議。

交流瞭解。

這 次 會 議 共 有38個 協 會 作 出 會務報告,而荷蘭佛光協會則由 新 任 會 長 邱 玲 珍 代 表 , 以power point介 紹 荷 蘭 佛 光 會 過 去 一 年 的工作進展情況。由於發言的人 數衆多,所以每位報告人只有三 分鐘的時間。國際佛光會世界總 會秘書長慈容法師要求沒機會發 言的代表可留下資料,會後可作

這次的理事會議除討論幾項重 要議題定案外,因適值佛館落成一 系 列 慶 祝 活 動 , 而 「 佛 祖 巡 境 ‧全 民平安」活動的行腳隊伍亦會在 12月 22日 在 最 後 一 站 將 高 雄 市 巡 境,因此會議的代表們更有機會跟 隨佛祖車,實際感受信眾護持的虔 誠心。很多地區代表表示能藉著參 加這次理事會議的機會趕上盛會, 可以近距離親近佛陀真身舍利,除 覺得是福報之外,内心的感動更是 沒法言喻。

綜合各分會報告,除了共通的 四大主題活動外,在近期的天災如 日本大地震、泰國半世紀來的最大 洪水,以及菲國南方的水災,佛光 人的救災工作都不落人後,深入災 區將救援物質直接送到災民手中, 並給予心靈關懷。

(左圖:在行腳托缽活動中,荷蘭 佛光會代表恭逢其盛。)

在 世 時 我 沉 淪,佛 滅 度 後 我 出 生,懺 悔 此 身 多 業 障,今 時 得 見 如 來 身,真 是 悲 喜 交 集,熱 淚 盈 眶 。 將 全 球 佛 教 徒 及 十 方 大 眾 所 抄 寫 的 心 經,在 萬 眾 的 見 証 下,正 式 奉 納 佛 身 中,那 莊 嚴 殊 勝 的 儀 式,整 齊 的 隊 伍,為 佛 教 弘 揚 留 下 一 時 千 載,千 載 一 時 的 歷 史 時 刻。

臨 別 在 即,總 是 依 依 依 不 捨,這 次 佛 國 之 旅,更 是 畢 生 的 大 福 報,法 喜 充 滿,感 恩 大 師 慈 悲,更 感 恩 無 私 奉 献 付 出 的 大 眾,成 就 一 切,感 謝 佛 祖 加 庇,龍 天 護 佑,定 將 這 份 殊 勝 喜 悅 帶 回 去,與 眾 分 享,而 日 後 不 久 將 來,再一起重臨朝聖禮拜.


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

荷蘭佛光山、荷蘭佛光會 舉辦壬辰年「龍天護佑」慈善齋宴 “ 一 元 復 始 , 萬 象 更 新 ”,又 是 一 年春來到。荷蘭佛光山與國際佛光會 荷 蘭 協 會 將 於2月6日 晚 上7時 假 座 荷 華 寺 五 觀 堂 舉 辦 2012 壬 辰 年 「 龍 天 護 佑」慈善齋宴,當天適逢正月十五元 宵 佳 節 , 是 闔 家 團 圓,人 與 人 之 間 維 繫 和諧情誼的好時節,故別具意義。 當 晚 只 筵 開1 6 席 , 為 免 向 隅 , 歡 迎 及 早 訂 座 , 餐 券 每 位50 歐 元 。 另 外 在齋宴進行時,除了穿插餘興節目和 抽獎之外,更有義賣。義賣項目包括

了星雲大師的墨寶,能將大師發人深 省的法語墨寶掛在辦公廳或家裏,定 當帶來幸福與和諧;另外更有現代琉 璃藝術家楊惠姍多件的琉璃佛像作 品,不論作爲藝術品擺設或收藏,均 具價值。當天的收益所得將全數作爲 荷蘭佛光山修寺經費,正如經云: 「佈施者有福,行善者快樂」,希望 大家積極支持,共襄盛舉。訂座電話 或查詢:020-4202357

荷蘭佛 光 協 會 第七屆理事選舉

邱 玲 珍 榮任會長 國 際 佛 光 會 荷 蘭 協 會 於12月4日 進 行2011年 會 員 大 會 , 並 同 時 進 行 第七屆理事選舉。輔導妙恆法師、 及 會 員 大 眾 近80人 出 席 參 加 盛 會 。 活動由法師、會長、督導領唱三寶 頌及會員信條揭開序幕。 

 首先溫戊生會長致詞,回顧三 年任內,很感謝會員幹部們給予的 支持,從不計較,盡心奉獻,同心 協力的推動佛光會的活動,並依佛 光山四大宗旨弘揚佛法。隨後秘書 邱 玲 珍 和 財 務 廖 桂 賢 分 別 以 P o w e r P o i n t方 式 向 會 員 們 匯 報 年 度 會務,使會員們看到每個成果都深 受感動。   之後妙恆法師、溫會長帶領討 論明年的十多條活動議案,隨著大 家的掌聲皆一一通過。再下來是緊 張的重頭戲,第七屆會長理事改 選,經秘書邱玲珍解釋如何選舉及 副會長文春生逐一介紹候選會員, 大眾正式開始投票且認真思考的填 寫。七十三張的投票完畢,三位副 會長,青年們的協助下,大家都目 不轉睛監視屏幕,在公開、公平、 公正開票、記票、唱票,選出了二 十九席,其中三 席更是本地荷蘭 人,為第七屆理事會加入新血。

  當選理事們即場退席,再以投 票方式選出邱玲珍為新一屆荷蘭協 會會長,同時當選的副會長有劉惠 芬、溫戊生、陳長雅三位。新一屆 會長邱玲珍致詞,她說今日當選會 長,雖是任重道遠,皆能稟承星雲 大師「為了佛教」的信念,擔負起 佛教靠我的使命,與會員共同努力 推動人間佛教的弘揚,讓每個人都 能蒙受佛光法水的滋潤,因而人心 淨化 、 進 而 促 進 世 界 和 平 。   最後輔導妙恆法師期許這次選 出的佛光會新團隊,要把握身為佛 光人的因緣,護持新任會長,要有 大胸襟,以大事為原則,去除個人 的見解與看法。以「無我」的服務 奉獻,融入大團體中要互相尊重與 包容。落實大師提倡的「三好」、 「四給」、「五和」的理念,並在 會長的引領下,依世界總會的方 向、政策同心協力,發揮集體創作 的力量,福利大眾。同時勉勵各佛 光會員要有靈巧慧心、 道念悲心、 大志願心、愧意慚心、精進恆心及 忠誠信心來期許自己發此六心, 將 佛光會弘法利生的大業,發揚光 大, 會 務 務 蒸 蒸 日 上 , 更 加 圓 滿 。 【人間社記者賀瀾 報導】

(上圖:新選出理事團與法師合照)

荷華寺舉行佛學會考 中荷人士同來應考 荷 蘭 荷 華 寺 於 1月 8 日 舉 行 「 佛 學 會 考」。「佛學會考」是為了推動大眾研讀 佛學,藉著考試的機緣,對佛法能有更進 一步的理解,培養正知正見,進而提昇信 眾信仰層次,充實生活內涵,用佛法的義 理實踐生活修行,讓我們身心安頓、淨化 社會。 當天下午二時,應考者齊集玉佛殿, 監寺妙恆法師在派發試卷之後向大衆闡述 考試注意事項,並鼓勵大家要放鬆心情, 以平常心、歡喜心對待,毋須太緊張。此 時殿內一片寂靜,人人屏氣凝神,也有搔 頭沈思、也有咬著筆桿認真思考,埋首專 注在考卷上。三十位應考者抱著對佛法理 解的自我檢視及提升之心,分別參加不同

組 別 的 考 試 。 中 文 初 級 組: 是 非 題 、 選 擇 題 ; 中 級 組:選 擇 、 填 充 題 , 問 答 題 、 故 事 寓意申論題;及英文初、中級組等。參加 者 有 佛 光 青 年 及 中 荷 信 眾 , 年 齡 從2 1歲 乃 至70歲以上。 試畢,參加初級組的應考者異口同聲 地表示:「題目簡單,很容易作答!」除 了有成就感之外,更認爲在試前的溫習有 助對佛法概念的瞭解,並感謝常住在兩個 多月前已提供「模擬試題」作參巧,讓他 們對考試倍增信心。同時也說考試的壓力 也是促進進步的原動力。 【人間社記者心耐荷蘭報導】


28

China Times 中�

ĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą ĺ&#x2C6;&#x2020;éĄ&#x17E;ĺ°?坣ĺ&#x2018;&#x160; Gevraagd

2012ĺš´1ć&#x153;&#x2C6;20ć&#x2014;Ľ 珏156ć&#x153;&#x; Restaurant Chengdu te Amsterdam

sous-chef/allround kok M/V voor 38 uur per week Р䝤߹ă&#x2018;ťŕĽźá?&#x153;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;á?&#x153;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;â&#x2020;Łŕ¨ź Sous-chef/allround kok met koksdiploma niveau 3( of gelijkwaardig niveau) met minimaal 2 jaar werker varing. Voor het bereiden en klaarmaken van Sauzen, Het kunnen ver vangen van alle functies in de keuken.Uitvoeren van de bereidingen, bewaken/controleren van de kwaliteit, gaarheid, smaak, kleur, vloeibaarheid e.d. en het uitvoeren van bijstellingen/bijdoseringen.De kok heeft een goede kennis van Sichuan keuken. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 5.Werktijden: 13:00-21:00 of in overleg ă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;ă&#x2018;ťá&#x;Şŕ§ ă&#x201E;?ă&#x2018;ťŇšĎ&#x17E;

༟á?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;ă&#x;&#x2021;á&#x2021;ĽĎ¸á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;á&#x17D;šÔ°ă&#x2019;Łĺ áŞ&#x2122;ä­&#x201C; ŕ§&#x2DC;á&#x201C;Łâ&#x203A;?äźžâ&#x153;˘â&#x2122;Śâ&#x203A;?â&#x161;&#x152;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;á&#x17D;ąăŚ° â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;âśšä&#x2020;&#x161;঺໪äł&#x201D;ă˝&#x2022;áł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;㌰ŕŞ&#x2022;ä&#x2020;&#x2019;ä&#x2026;ľ ŕŚ&#x17E;ä&#x2039;źä&#x17E;Łă&#x2026;ľâ§&#x161;áĄ&#x201D;ă&#x203A;&#x2018;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;Đ&#x17D;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;䝤ä˝&#x201A;णӎ &$2ă&#x201E;?ă&#x2018;ťá&#x17D;šÔ°áŻ&#x160;äŻ&#x2C6; á&#x;Ş ŕŹ&#x161;ä&#x2020;&#x201A;áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;

ă&#x2DC;¨ă&#x2039;?áŽ?á&#x201C;Ł De heer Xiang âŹ&#x2030;ä&#x2020;ą (+31)020-4198588

Bogor tuin 2,1019PG Amsterdam

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153;

Ń&#x17D;᥹

â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;Źá?&#x153;á&#x;Ąâ&#x20AC;ŤÝ&#x2013;â&#x20AC;Źá?śŕ§ąŕ´Ż

ä&#x201C;žDen Haag,Rotterdam á &#x2C6;㿸â&#x203A;&#x152;á?¸á°śá&#x2026;˛âŞ&#x2020; Ĺ&#x201D;ŜŴŊŪĥŢŧŊŢŢŭĥ á &#x2C6;㿸ᰜá&#x2026;˛âŞ&#x2020;ă&#x201D;Žă­ť 伢᲏á?&#x2DC;ֲ̭ऺ -FJEFOá&#x152;ŻÍ&#x161;á&#x201C;° äľ&#x161;̭ऺ á°śá&#x2DC;źăż¸ä°¨ ŕą?ĺ?&#x2039;â&#x160;¤â&#x17E;&#x2020;DenHaag á°śá&#x2DC;źăż¸ä°¨   Dagzaak Te koop Rest. Snack 5 â&#x20AC;ŤÜŁâ&#x20AC;ŹÄĄá?&#x153; Cafetaria is gevestigd op A1-lokatie in een stad in Zuid-Holland. Gelegen nabij winkelcentrum en grote woonwijk met voldoende gratis parkeergelegenheid. Oppervlakte 150 m2, terras 30 m2. Goede omzet (openingstijden ma t/m zo 12.00- 21:00). Huur â&#x201A;Ź2.500,- per maand. Vanwege gezondheidsredenen nu ter overname aangeboden. Vraagprijs â&#x201A;Ź300.000,-. Graag alleen serieuze reacties op tel.

Mini-Advertentie

ˡ á&#x2DC;¸ Ë&#x2030; á&#x2020;&#x201E; Ň&#x2122; Í? ŕ´´ â&#x20AC;ŤŰ&#x2019;â&#x20AC;Ź ि! ŕŻ&#x2030; á&#x203A;&#x152;

(Te koop/ Te huur/ Personeel Gevraagd / Overige)Ostadestraat 5 te Haarlem ᢯ä&#x2021;&#x2039;Ď&#x201D;ÔĄâ?łá &#x;â&#x160;?äŤ&#x2122;༟á?&#x153;

á°śá&#x2026;˛âŞ&#x2020;ŕš&#x201D;á?&#x2021;̭ऺ ŃźA'dam,Utrechtâ&#x2014;§ Ň ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x2122;&#x17D;Ńźá&#x192;ŹČĄ á°śá&#x2DC;źă&#x201D;˛ăż¸ä°¨ĺ&#x2013;&#x;

Restaurant Motto 3xBasiskok/Frituurkok voor 38 uur per week 3xР䝤߹ă&#x2018;ťŕĽźá?&#x153;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;á?&#x153;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;â&#x2020;Łŕ¨ź Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werker varing. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg Р䝤߹ă&#x2018;ťŕĽźá?&#x153;â&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;á?&#x153;ă˝&#x2022;â&#x2C6;&#x2013;â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;ă&#x2018;ťá&#x;Ş ŕ§ ă&#x201E;?ă&#x2018;ťŇšĎ&#x17E;༟á?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;Ë&#x2C6;ă&#x;&#x2021;á&#x2021;ĽĎ&#x201D;á&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;á&#x17D;š Ô°ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E;áŞ&#x2122;ä­&#x201C;ŕ§&#x2DC;á&#x201C;Łâ&#x203A;?äźžË&#x2C6;â&#x153;˘â&#x2122;Śâ&#x203A;?â&#x161;&#x152;Ç&#x201E; â&#x20AC;ŤÝ&#x2039;â&#x20AC;Źáł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;Đ á&#x201C;Łâ&#x203A;?ä&#x2021;&#x2014;âśšä&#x2020;&#x161;Ë&#x2C6;঺໪äł&#x201D;ă˝&#x2022; áł?ăĄ&#x192;ŕ˝&#x2018;âą&#x2DC;㌰ŕŞ&#x2022;ä&#x2020;&#x2019;ä&#x2026;ľŕŚ&#x17E;ä&#x2039;źä&#x17E;Łă&#x2026;ľâ§&#x161;áĄ&#x201D;ă&#x203A;&#x2018;Ç&#x201E; á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;Đ&#x17D;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;䝤ä˝&#x201A;णӎ&$2ă&#x201E;?ă&#x2018;ťÇ&#x201E;á&#x17D;šÔ° áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;Ë&#x2013;á&#x;ŞŕŹ&#x161;ä&#x2020;&#x201A;áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;

Đ?ă˝&#x2022;ä&#x2039;łä&#x2039;ˇË&#x2013;â&#x161;ťË&#x2C6;â&#x161;¸Ë&#x2C6; ă&#x2DC;¨ă&#x2039;?áŽ?á&#x201C;Ł De Heer Wu âŹ&#x2030;ä&#x2020;ą (+31) 072-7504290 â&#x161;&#x152;âą&#x2DC;ŕ Ąáłłâ&#x20AC;ŤŢ&#x161;â&#x20AC;Źŕť&#x203A;੠令ᳳ â?&#x2122;â&#x2039;&#x2022;á&#x17D;šÔ°Ç&#x201E;áł?Ď&#x201D;á&#x2018;&#x2C6;Ňš Houttil 4-6,1811 JM Alkmaar Ď&#x17E;Р䝤ä˝&#x161;á&#x17D;šÔ°ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E; Trendy Designers 132 áŁ&#x2022;áł?áł?áŹ&#x153;âą&#x2DC;Đ ă&#x2018;ťË&#x201E;ಯ Zeedijk 132 te Amsterdam ă&#x2018;ťË&#x2026;༟á?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;Ç&#x201E;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;á¸? ᢯ä&#x2021;&#x2039;ă&#x2022;˘á&#x2020;?ă&#x2022;˘ŕŚĽá?&#x153;৥ áĽ&#x201A;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;㸠ώ&$2á&#x17D;šÔ° ä&#x2039;łä&#x2039;ˇĐ&#x17D;á&#x2026;śŇ&#x17D;â&#x2039;Ťŕ žŕ¨?Ë&#x2C6;䍨â&#x160;?Ë&#x2C6;â&#x161;żŕŚĽË&#x2C6;ᶧথ áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;ਟ ŕŚ&#x17E;᥸â§&#x161;Ç&#x201E;ă&#x2022;˘á&#x2020;?ă&#x2022;˘ŕŚĽá?&#x153;Đ ă&#x2018;ťä&#x2020;&#x2022;Đşá&#x;Şá&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E; áł?á&#x203A;Łă&#x2014;&#x2122;ä&#x2021;&#x2039;âŹ&#x2030;Ë&#x2013; âł&#x152;Ý&#x2021;á&#x17D;šÔ°ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;áŁ?â&#x153;ťâ§&#x161;থá&#x2018;Ťă¸ ĎŽ&$2áłł/Plaatsingen áłł/Plaatsingen

HEERHUGOWAARD á°śÍ&#x161;᪴⤳ä&#x20AC;&#x192;áŞ&#x2020;ᱽহă&#x152;Ąă&#x201C;żäľšâ&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹŕŠ&#x203A;ĺ&#x2013;&#x2018;̡䪭ᢾăż&#x;ĺ&#x2013;&#x2018;ŕą&#x192;â?´ăź?ä&#x203A;¸ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x192;Ś á­&#x20AC;Ꮭ⎪ äŻ&#x2022;Îłăź?Ď&#x2018;ä&#x2022;&#x2021;ăşźâ&#x20AC;ŤÝ´â&#x20AC;ŹÍ¸ŕš&#x192;হă&#x201D;°ăž&#x201C;ă&#x2039;&#x20AC;á?Ľă&#x201D;°â&#x20AC;ŤŕŠźâŽąÝ?â&#x20AC;Źäľšß?Đ&#x2019; ܳᲽ á°śá&#x2DC;źá&#x201A;Ľă&#x201C;żă&#x201D;˛ĺ&#x2013;&#x2018;㿸ҳ䰨ĺ&#x2013;&#x;á&#x2013;&#x161;ŕŤ&#x2030;Đ&#x2019;̸हचá&#x201A;Ľă&#x201D;°â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;ŹČ¨â¤łä&#x20AC;&#x192;ä śá°ĽČŠŕŚš á°ś Ȩäź&#x201A;â&#x161;&#x201D;ČŠĺ&#x2013;&#x; Alkmaar:âŚ&#x2039;ĺ&#x2019;şAlmere:á&#x201E;žäążČ á&#x201A;&#x2DC;ă¤&#x153;Amersfoort:Őśâ&#x2122;´Č ä&#x203A;žŕ°¸Č á&#x201E;źá­&#x2019; Amsterdam:ä&#x203A;žá&#x153;˝Óˇ á°ś Č á&#x201A;Ľâ&#x20AC;Ť Ůśâ&#x20AC;Źá°ś Č âť&#x203A;â&#x2019; á°ś Ƞ᪴᪚Ƞá&#x192;ŁáŹšČ áąť ă&#x2C6;˛Č á&#x2018;˘áŹťČ á&#x2122;&#x2C6;ä°&#x2020; Arnhem:ă&#x2019;˛â&#x20AC;ŤÖžâ&#x20AC;ŹČ â&#x160;&#x2013;â&#x17D;˝ Barchem:ä&#x203A;žá­&#x2019; DenBosch:áł&#x201E;ß´ á°ś ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;&#x201D;ä˛&#x2030;Č Í&#x192;á&#x2018;¤ Denhelder:á&#x2019;&#x2013;ä°&#x; á°ś Enkhuizen:á?§ĺ&#x201A;&#x153; á°ś Haarlem: Ď&#x201A;⢜㤺 á°ś Č ă&#x2C6;˛äť&#x2020; Harlingen:áł&#x201E;â&#x201A;&#x17D; Hilversum:á&#x201A;&#x2026;Í&#x161;Č ä&#x;żä˛&#x2030; Hoofddorp: Ď&#x2039;ä&#x2026;˝Hoorn:ä­Źâ&#x2C6;? á°ś Č ä­Źâ&#x201A;? á°ś Ijselstein:áł&#x201E;á­° á°ś Leeuwarden:áł&#x201E;â&#x152;˛ á°ś Č ä&#x2021;&#x2039;â&#x20AC;Ť Ůżâ&#x20AC;ŹLelystad:ŕ¸&#x2DC;ä&#x17E;­ á°ś Č ä&#x201D;&#x2014;ĺ?&#x201E;ß&#x2014;â?Ť á°ś Č âŠ?ŕş ŕ¸&#x2DC; Naarden: ᚡä&#x160;˛ á°ś Noordwijk:á&#x201E;źĺ&#x2019;ş á°ś Oos:ă&#x2C6;˛âŁ&#x; Uitgeest:á&#x2013;&#x2013;ă&#x201C;&#x2013; Utrecht:᪴ Vianen:âť&#x203A;⼸ ă&#x153;ľ á°ś Č á&#x2122;&#x2C6;⣺Ƞ⢜â&#x152;˛Č áŹšâ&#x20AC;ŤŮśâ&#x20AC;ŹČ á&#x161;Łá&#x201D;?Č +FOOZČ â&#x2039;žâŁ&#x; Wezep:8BOHWorkum:áŽ&#x2022;ä ?Wormerveen:਽ä˛&#x2030; ŕą&#x2022;â&#x201A;&#x2018;á&#x2122;&#x152;ä &#x160;#VTTVNȨ䪤ä&#x2026;˝ČŠäź&#x201A;äź&#x2C6;á&#x201A;Ľáľ&#x17D;হ"Ä&#x192;%".Ȩ.0&4ČŠ äź&#x201A;äź&#x2C6;á&#x201A;Ľáľ&#x17D;⎹Ô&#x17D;Шĺ&#x2013;&#x2018;á&#x17E;ˇá&#x201A;ĽâŠ&#x152;ϸă&#x2030;Śă&#x160;&#x201C;á&#x153;žá˘ľăż&#x;ČĄ

The Rising Dragon B.V. Wagenstraat 127 te â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenhage ᢯ä&#x2021;&#x2039;â?łá &#x;Ѡ༟༟á?&#x153;

Đ?ă˝&#x2022;ä&#x2039;łä&#x2039;ˇË&#x2013;ä&#x2021;&#x2014;á­­ä&#x153;Ąă&#x2022;&#x201A;á&#x2018;&#x160;ŕ§&#x192;áł&#x201C;ҡ༟á &#x201C;á &#x201D;áł?ă&#x2DC;  ÔĄÇ&#x201E;áł?ϸá&#x2018;&#x2C6;ŇšĎ&#x17E;Р䝤ä˝&#x161;á&#x17D;šÔ°ă&#x2019;Łĺ  Ç&#x201E;áŁ&#x2022;áł?áł?áŹ&#x153; âą&#x2DC;Ď?ă&#x2018;ťŕĽźá?&#x153;ä&#x2020;&#x2022;Ç&#x201E;á&#x17D;šä&#x152;&#x2DC;á¸?áĽ&#x201A;ăĽ&#x2039;Ý&#x201E;㸠ώ&$2á&#x17D;šÔ° áˇ&#x203A;â&#x20AC;ŤŢ&#x161;â&#x20AC;Źá&#x17D;šÔ°áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;ਟÇ&#x201E;áł?á&#x203A;Łă&#x2014;&#x2122;ä&#x2021;&#x2039;âŹ&#x2030;Ë&#x2013; áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;á&#x2021;ŁáŻ&#x160;ਟáł?á&#x203A;Łă&#x2014;&#x2122;ä&#x2021;&#x2039;âŹ&#x2030;Ë&#x2013;

Ъˡá&#x2DC;¸á&#x2020;&#x201E;Ň&#x2122;á&#x2026;&#x2039;िË?Ҥŕľ&#x201A;!prijzen zijn incl.19% B.T.W. áłł/Plaatsing

á&#x2026;&#x2013;Ý&#x192;â&#x20AC;ŤŘ˘â&#x20AC;ŹŮ&#x161;๪á?¤

�/Vakje

�/Vakjes �/Vakjes �/Vakjes �/Vakjes

Ćśâ&#x201A;Ź25 Ćśâ&#x201A;Ź45 Ćśâ&#x201A;Ź65

Ćśâ&#x201A;Ź45 Ćśâ&#x201A;Ź65 Ćśâ&#x201A;Ź75 Ćśâ&#x201A;Ź100 Ćśâ&#x201A;Ź75 Ćśâ&#x201A;Ź100 Ćśâ&#x201A;Ź120 Ćśâ&#x201A;Ź165 Ćśâ&#x201A;Ź105 Ćśâ&#x201A;Ź140 Ćśâ&#x201A;Ź170 Ćśâ&#x201A;Ź225

ß&#x161;串á&#x2019;ˇŕ¨&#x17E;äĄ&#x201D;㸠áĽ&#x153;â&#x192;&#x17E;㸟MachtigingFormulier â&#x20AC;Ť!!!!×&#x2014;â&#x20AC;ŹĎŞ;!```````````!!!ྫ!!!!ŕ˝&#x2014;;!````````````````` Ď´!!!!Ň­;!````````````````````````````````````````` !!!!!!!!!!!ŕŤ&#x152;á&#x201E;ŻŕĄ&#x152;á&#x2020;&#x201E;Ň&#x2122;Í?ŕ´´ĎľŕŽ&#x2018;``````````````````````ŕł&#x2C6; á´&#x20AC;Ň&#x17D;áĽ&#x153;â&#x192;&#x17E;á&#x;Ľâą&#x2DC;äĄ&#x201D;㸠ä&#x201E;?á&#x2021;&#x203A;â&#x201E;¸â&#x192;ľá&#x2019;ˇŕ¨&#x17E;ä&#x160;?ä&#x2DC;˘á &#x160;ă&#x;&#x2021;SNC Media Ik verleen hierbij eenmalige machtiging aan SNC Media om het verschuldige bedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

á´&#x20AC;Ň&#x17D;äĄ&#x201D;㸠ä&#x2039;&#x20AC;ă°łBankrekening

ƜƜƜƜƜƜƜƜƜ â&#x201A;Ź _____,___

ä&#x17E;Ľä¸ĄBedrag 

á´&#x20AC;Ň&#x17D;äĄ&#x201D;㸠ाĎ&#x17E;âą?㿬ྦྷৡ Naam van bank rekeninghouder ___________________ äĄ&#x201D;㸠á &#x201D;೼ජá?&#x2013; Plaats Bank ________________________________________

٧;2ŕ˘?िÍ&#x;Ěžâ&#x20AC;ŤŘšâ&#x20AC;Ź3ŕ˘?ŕ źĚ&#x153;Đ&#x2026;â&#x20AC;ŤŘ&#x2013;â&#x20AC;Ź3á&#x2020;ľĐ&#x2026;-â&#x20AC;ŤŘ&#x2013;â&#x20AC;Ź2ŕ˘?á&#x2020;żá&#x201D;&#x2C6;

Ó§â&#x20AC;ŤÜ&#x2021;â&#x20AC;ŹŐľŃ¸ŕ°&#x2DC;

â&#x17E;&#x2C6;âŻ&#x203A;âŽ?⎹ä&#x201C;&#x2013;ä&#x192;ŽĚťâ&#x2021;¨âŤ&#x201E;

â Żâ˛&#x201A;â°ˇá°&#x192;Ď&#x201D;➥á&#x153;śá&#x2014;ťâą&#x2DC;â˛&#x201A;ă&#x2122;¸âŽ&#x2122;Ë&#x2C6;â Żâ˛&#x201A;â°ˇĎ&#x201D;âł&#x2C6; ŕł&#x201E;áĄ&#x201E;â´&#x201D;á&#x2022;&#x153;໮Ň&#x17D;Ë&#x2C6;಴Đ&#x17D;ŇŞĎĄŇ&#x2122;ă&#x2019;­á&#x2122;ˇă&#x2014;&#x2122;âą&#x2DC;á&#x201D;śä&#x2C6;ľá?şá´š á&#x2022;&#x153;ŕťťâą&#x2DC;ᤳá&#x2020;&#x2021;Ë&#x2C6;Đ&#x2122;ă&#x2014; Đ&#x2122;Đ&#x;á&#x2022;&#x201D;á&#x2022;&#x201D;ä&#x2026;˝á&#x2122;ˇă&#x2014;&#x2122; á&#x2021;?⍳â&#x152;?ŕź&#x2026;ŕŚ?Öľá&#x2013;&#x2014;Ë&#x2C6;á&#x2021;?á&#x17D;šÔ°ŕŠ âŤłâ&#x152;?ä&#x203A;&#x2018;áł?á&#x2022;&#x153;ŕťť âż&#x;á&#x2018;şâą&#x2DC;á&#x2022;&#x2026;થÇ&#x201E;Ď&#x17E;á?&#x2020;áłłá&#x;ĽÓ&#x20AC;á&#x2021;?â Żâ˛&#x201A;â°ˇáł?Ń&#x161;ßąâ&#x201E;šâą&#x2DC; ä&#x2026;¸ä&#x2020;&#x161;Ë&#x2C6;â Żâ˛&#x201A;â°ˇâą&#x2DC;Đ&#x2C6;á&#x2018;&#x17E;㸟âŚ&#x201E;áł?໮⾡Ë&#x2C6;ă˝&#x2022;á&#x2022;?á&#x2018;Šâ&#x160;?â­Ť á&#x2C6;&#x2026;ă˝&#x2022;äĄ&#x2C6;ßżä&#x2020;&#x17E;ᎠË&#x2013; á&#x153;śá&#x2014;ťâ&#x2018;&#x201C;âŽ&#x201A;Ë&#x2013;á?&#x152;âŹ&#x2026;á&#x2014;šâŽ&#x201A;á&#x2014;ťâ&#x2018;&#x201C;Ë&#x2C6;ŃŽá&#x2014;šâŽ&#x201A;á&#x2014;ť â&#x2018;&#x201C;â&#x201C;¨ŕŚŹă&#x2014; á´šË&#x2C6;ᎴĎ&#x201D;á&#x2026;Žŕ˝&#x2018;থä&#x161;źÔĄË&#x2C6;ăą&#x2018;áł?㢨㎧á¸&#x2039;ব Ô&#x161;ŇĄáł?ᥧ⎊Ë&#x2C6;ăĄ&#x2020;ă&#x2039;´ă&#x153;&#x2026;ŕź&#x2026;á­ĽË&#x2C6;㸟䴜áł?ŕťťä&#x17E;Łĺ&#x2019;&#x2DC;ăĄ&#x2020;âŽ&#x2013; â˛&#x201A;Ë&#x2C6;Ř&#x2019;ৼâ&#x2018;&#x201C;â?şâ&#x160;?á&#x2026;°Ç&#x201E; ⎌亢Ë&#x2013;â&#x20AC;Ťŕ§˘âŽŚâŻ­Ü&#x153;â&#x20AC;Źä?&#x2039;âŽ?Ë&#x2C6;᮴ॳথá&#x2014;ťâ˛&#x201A;âŽ?Ç&#x201E; â˛&#x201A;âŽ?Đ?ă˝&#x2022;Đ&#x17D;ᥧ⎊Ë&#x2C6;ă¸&#x201D;âŽ&#x2013;Ë&#x2C6;ă&#x153;&#x2026;á&#x2C6;ĽŕŚ&#x17E;㢨㮧বá¸&#x2039;Ç&#x201E; ॳথá&#x2014;ťâ˛&#x201A;ă&#x2122;¸â&#x17D;&#x201D;ă&#x2030;?á¸&#x2039;বË&#x2013;â˛&#x201A;âŽ?Đ&#x17D;ĺ&#x201A;Źă&#x160;&#x2026;ŕťťá&#x2021;Ł âą&#x2DC;ŕł&#x161;äš&#x160;ĎŹâŽ?Ë&#x2C6;ă&#x2039;żăť¤ăĄ&#x2020;Ë&#x2C6;ä&#x2039;źŕ´&#x201E;âš&#x20AC;Ë&#x2C6;á&#x2020;&#x161;ä˛&#x161;á&#x;¤â &#x203A;Ë&#x2C6;㞌

Ę&#x2018;⡪Ň&#x2122;ŕ¤&#x2022;ẤĹ&#x160;á˛&#x2014;â?&#x2039;૾Ấ

࣪ă&#x2030;Ťă&#x160;­Ë&#x2C6;໮থ⫳೼ă&#x161; ä&#x161;źŕŠ á&#x2021;Łă&#x203A;ŽÔ&#x152;ŐťÇ&#x201E;

ă&#x20AC;?ä&#x201C;&#x2013;ä&#x192;Žä&#x192;§â&#x2021;¨â&#x20AC;ŤÚ˛â&#x20AC;Źá°şÍ&#x161;ă˘&#x153;ă&#x20AC;&#x2018;

Ë&#x2026;䡝â&#x17D;ŹăŞ?â&#x2DC;&#x161;ä&#x192;Ž â&#x160;?á&#x2026;°â­Łäş˘â?&#x2122;â&#x203A; ß˝â&#x2018;&#x201C;Ç&#x201E;áŽ?ŕ˝&#x2013;âą&#x2018;㎧â˛&#x201A;âą&#x2018;ăŞ&#x17D; ㎰໣áś&#x192;ă¤?ŕłłă¤&#x192;㢧ä&#x17E;ĽäŤ&#x160;ă˘&#x2026;ă´?㳊⍳ ŕ´&#x201E;ŕťťä´Śŕ§&#x160;ă&#x2039;żă¤?⍳⍏ă¤?Đ ášśă˛&#x203A;ऊԥ â&#x20AC;ŤÜ&#x;â&#x20AC;ŹĎ&#x17E;áŽ?äł&#x201D;乣âŽ&#x203A;ॴâ&#x20AC;ŤŢŁâ&#x20AC;ŹÇ&#x201E; Ë&#x2026;ăľ­ăŽ&#x2021;䡝â&#x153;&#x2019;ä&#x192;Ž â&#x160;?á&#x2026;°â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źă¸&#x201D;⟯亢â?şâ&#x17E;šÇ&#x201E;áŽ?ŕ˝&#x2013;â&#x2122;­ä˝ŞĐ ĺ?ľă¸&#x201D; â&#x2019;Šá&#x201D;§á&#x201D;Śä&#x2018;żä°&#x2020;Đ&#x201E;âĽ&#x2DC;ŕŚ&#x2013;ä&#x2039;ąâ&#x2020;Ąâą&#x2018;ă˘&#x2026;ă˛&#x203A; ă&#x; ă¤?⍳ĺ&#x2019;&#x2DC;㥞ä&#x2013;˛ŕ§&#x20AC;ä&#x17E;˘ăŚ&#x17E;ă˘&#x2026;ŕ´&#x201E;ă&#x2122;¸á&#x201E;¤ Đ?â˛&#x201A;ऊԥâ&#x20AC;ŤÜ&#x;â&#x20AC;ŹĎ&#x17E;áŽ?äł&#x201D;乣âŽ&#x203A;ॴâ&#x20AC;ŤŢŁâ&#x20AC;ŹÇ&#x201E; á´&#x20AC;âŽ&#x2122;á°&#x192;Ď&#x201D;➥á&#x153;śá&#x2014;ťâ˛&#x201A;ă&#x2122;¸âŽ&#x2122;â&#x160;?â­Ťäł&#x201D;ă˝&#x2022;áł?ă&#x2014;¤á&#x2013;&#x2014; Ď&#x201D;ă &#x20AC;᳥ăĽ&#x192;Ď&#x201D;ਟă&#x;&#x2021;ѠਟáŽ?ŕ§&#x192;ăž&#x2022;ä&#x2022;&#x2014;Ń Ďžáł&#x153;Đ&#x17D;Ď&#x201D;Ďž â­Ťâż&#x;âĄ?â&#x2026;&#x17E;âŽ&#x2122;Ő&#x;᳥ăĽ&#x192;áŻ&#x160;äŻ&#x2C6;äł&#x201D;áł&#x2C6;ä­&#x201C;Ç&#x201E;

Tel : 010-4369187!! â&#x20AC;Ť×&#x2021;â&#x20AC;Źŕˇ˘ŕžŤŕ˝&#x2014;Ä&#x2C6;0681486963

á&#x2026;śá &#x160;ă&#x2C6;&#x2018;৥HandtekeningBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ᎚ᳳDatumBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ä&#x2014;&#x;á&#x201A;&#x201D;á&#x153;ž ŕ¤?⍳կă&#x20AC;&#x201C;

ŕ°&#x2C6;á&#x153;&#x2039;Ě&#x161;á&#x2014; á&#x2DC;˝ ŕą&#x2013;㢼ă­&#x203A;ăľşä&#x203A;&#x2122;κ९á&#x17D;˘ ŕŤ&#x17E;ŕş˝â&#x20AC;ŤŕŁśŕşťŕşť×?â&#x20AC;Ź Ď&#x201A;Đ&#x2018;झÍ&#x203A;ä&#x203A;&#x2122;Í&#x201E;á&#x192;¤ â&#x17D;&#x201E;ŕ˘&#x2026;ä&#x203A;&#x2122;âťżŕš&#x2022;á&#x201A;Śŕ˘&#x2C6;ŕ¸&#x2122;âľ&#x201A;➤âŠ?

Ó&#x152; Чá&#x2122;ˇĚ°ÎłÄ&#x192;ŕŤ&#x17D;â&#x20AC;ŤŕĄ&#x160;×&#x160;â&#x20AC;ŹÄ&#x201A;á&#x201A;ˇá&#x2122;ąá&#x2014;&#x201D;াÄ&#x201A;Í?á&#x152;˝â&#x20AC;ŤÚźÜ&#x153;â&#x20AC;Źá&#x2019;&#x161;Ä&#x2C6;Чá&#x2122;ˇá&#x2019;&#x2026;ŕ§&#x192;Ä&#x201A;͹ϊ á?&#x201C;-㊎ĺ?¨âŤŚÄ&#x201A;ĎŠá&#x2030;˛â¨&#x2030;á&#x161;§Ä&#x201A;ŕż&#x2026;ŕ­&#x201A;ŕś&#x2C6;Чá&#x192;&#x152;ĎŠá&#x2030;˛ŕżąŕŚźÄ&#x201A;Ď&#x17D;á&#x2014; ŕ¤&#x203A;ଳϡŕ¤&#x203A; ŕ ? ŕš&#x2021;৪Í&#x17E;Ä&#x201A;Ě°â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;ŹÎłá&#x2021;łÎ&#x17E;Ń&#x153;â&#x20AC;Ť×&#x2013;â&#x20AC;ŹĎ˛ŕĄ?Ö?á&#x2021;&#x2020;Ű&#x17E;Î&#x2018;ŕĽ&#x153;Ä&#x201A;ŕś&#x2014;â&#x20AC;ŤÖ?Ě&#x201A;ܧâ&#x20AC;Źŕ´ĄË Ä&#x160; Ó¨á&#x2020;?ฮ੿Č&#x2C6;Ô&#x192;ϹѴ༳á&#x2022;&#x2020;଼ฮČ&#x201A;á&#x201A;˛â&#x20AC;Ťŕ­&#x2018;Ü&#x2019;Úžâ&#x20AC;Źá&#x201C;&#x17E;ฎČ&#x201A;ÄĄ ġġġġġġġġġġġġġġġġ଼ֲડá&#x20AC;&#x201E;ฎČ&#x201A;á&#x20AC;&#x2013;á&#x2021;&#x20AC;ฎČ&#x201A;á&#x201C;&#x203A;ŕˇ&#x153;ฎČ&#x201A;Đ&#x2122;Ů&#x2014;ŕ´Źâ&#x17E;&#x2013;Č&#x201A;ÄĄ ĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥĥ޸â&#x20AC;Ťŕš&#x2030;Ţ&#x2021;Úşâ&#x20AC;ŹÓ¨á&#x153;¸á&#x2026;¸á&#x153;˛á&#x161;&#x2022;੿Č&#x201A;ÖŻÔ¤á?żŕŠŤâ&#x20AC;ŤŢ&#x;â&#x20AC;Źá&#x2022;&#x203A;ŕ¨?ÄŻ

ŕ´&#x201E;ŕ´&#x201D;Ë&#x2013;West Kruiskade 50,3014 AT Rotterdam ăĽ&#x2039;ă° ĺ&#x2018;&#x201C;âĄ?Đ?૤Ň&#x17D;㸍ä­&#x2039;â&#x2C6;łă¸ á&#x2021;Ąä´śË&#x2C6;Đ á&#x2013;&#x2014;â&#x2DC;żä&#x2019;&#x17E;ă&#x201A;­â&#x201E;šă¸ Ë?ß&#x161;䧏

á?&#x153;੼ŕ˝&#x17D;

á&#x2014; á&#x2019;&#x161;ࡹϥÎ&#x17E;ŕŹ&#x201A; ܲá??̳ΌŕŠ&#x153;Đ°


Mini Business Advertentie

ீՔ୧ཿϊኅ֚

ᓸԑཱི੉ຫ ଒ડĢ ၯၯߔ

ıĸıĮĹĹĹġĹĹġĶĹġİġıķġĮĴijijĹġĴijijķġİġıķġĮĴijijĹġĴijijĺ ‡ .RelLnJ ‡ $LrFRnGLtLRnLnJ

‡ 9erwDrPLnJ ‡ 9entLlDtLe

஠ཿᆱঔІԋ၇Ȉ

σωॳ‫ܘ‬Ȃ‫ॳܪ‬ᐠȂު੉ᑢ ᔮแԒȂ೽ॳ‫ف‬ಛȂླྀᝥȂ ླྀ੉ᐠȂվ੉ᐠȂվᙠ೩ര ЅӨ᜸ᓡ໽ཾႫᏢ้Ȅ

ႫၗĻıķĵĺĮijĺķIJĺĹġ

࿪;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ዑ

᫲乕喑丽乕喑䓓‫ڙ‬ὀ რ㴟䭟⇨হノ⤳ ⊵⏲㔮呍 㳾㲯 㧩㴲喑

中天电子科技公司 Ⴋυಁ

商用电子系统

代办政府补贴!

0OHFEJFSUFCFTUSJKEJOH

ཱིᖒՈ᜸౰ࠢ໌юο୦ġġġ

す̭⏲㴟᰺ࠆ‫ڙ‬थ

F

)"$$1

摄像监控-报警系统 ★连锁店/专卖店电脑管理系统 㑶໪໰㾚ࡼᗕᔩᕅ 䖰ᮍ䘹᥻ⲥ㾚᠟ᴎ ᅲᯊᶹⳟৃᇚ⦄എ ✻⠛থ䗕ࠄ᠟ᴎϞ៪ 䚂ㆅDŽᑓ⊯⫼Ѣ䰆 ⲫ䰆ࡿ䰆☿䰆ৃ ➗⇨ԧЁ↦DŽϔ⃵ᗻ 䌁㕂ᅝ㺙ˈ≵᳝᳜⾳ 䌍ˈᰃӴ㒳᡹䄺㋏㒳 ⱘ᳈ᮄᤶҷѻકDŽ 现场勘察,专案设计 安装, 调试, 培训 一条龙服务

剬ၽ 㳋㴨 䌠㯑ぶぶ ⌲⒁ౝℜ

䖯䋻䫔ଂᑧᄬϔⳂњ✊ሑ೼ᥠᦵЁ

www.hunternews.nl

★网络集团电话系统 ★公司专用电脑网络系统 ★店铺门禁控制,收款系统

ᩬᏉ㾺ज

<㢤㭚ᄵẚ㴟რᣔ‫ݣ‬ノ⤳᪴ᚾ>

ᑢ‫ٶ‬

ᐐᲞ㾞ᮛ䕇㾞჏უ㾞㢤㿋㠞㿋 Allard Piersonlaan 76,2522 MR,Den Haag

家用电子系统

Fine Brand (Zevenhuizen ZH)

ːኘ֨!! ᖘш!!

Tel:010 - 4550507 ᅋ Ꮐ ˴ ཾ

Fax: 010-4568191 www.finebrandchicken.com Wollefoppenweg 67, 2761 DJ Zevenhuizen (ZH)

★中文卫星电视接收系统 ★网络电视接收机 ★电子围栏,智能报警 ★千里眼-可视电话机

ϢҪеⱘ᳟҆དট䴶ᇍ䴶䗮䆱DŽ ᳝њᅗˈⳌ䱨‫ݡ‬䖰ˈг㛑䱣ᯊ Ⳍˈ໽⎃㢹↨䚏ʽ

Tel. 06-104 234 31 Fax: 084-726 7761

www.zteke.com

䇨⩕ज㋀ Ԋ䯗‫ڙ‬थ䔭ఋ

Ads: Dedemsvaart 436, 2545 AN Den Haag 䕞̭㜠ρ  䕞‫ښ‬ ‫ڙ‬㵳մᬒоᖜ

%FO)BBH

Little Aisa

ᄼϋ≟ ᖚ䇭㤜ϧ㤜‫׾‬

SonjoWong Holland Florist ⢸ℼ㢤‫ڝ‬㟞㞧 ઐཅѕ੮

Wijngaardplein 11, 5632MC Eindhoven

⮫⺼㜕䪭፥ᰶ久喑 ᏸࡴᅃ჆ ᏸ਻Ⴀড ⺒䰟⦋⅐㖇咺Ꭱ喆

%FO)BBH

ᖚ䇭๔უ

ᓸቃ֕ಈ ᓸԑσӡ

䱿ᇈ䓈䔗ߍప䭲㏼≻ឭᱜव҉ᰶ䭽‫ڙ‬थ ፥Ꭱ᣽ӈऱㆨࣕጵ ƒ͚丽ࣕጵ 冮ȠጊȠ㇑Ƞ⎅ぶ‫ژ‬๔㤉㈨

ƒᬒ丽ࣕጵ ຯᄬथȠ䧮Წ☔ぶ

ᬶӠͷࣱፂᰍƒ䲏◦ጵ ຯ៶䲏ࣕጵ喑◦ᓰጵֲぶ

̠տϱ‫ܫ‬᬴ԑƒ丽ࢲ᰺ߎঅȠ፛ࣕȠ⌲∮ጒぶ ƒВࣷ‫ڣ‬Ѓऱㆨឭጒ ຯ⩢☷ጒぶ

͚పᩬᏉឦ۳᜽⿸⮱ ͇̀⊶ใߠߎ‫ڙ‬थ

㑾౭喟www.syndicate.cn ⩢䄊喟0086-532-82038955/6/8/9 ࡄϙᬣ䬡

˖‫ڍ‬Ԙ࣍۲‫ڠ‬

䱿ᇈ䓈䔗ߍప䭲㏼≻ឭᱜव҉ᰶ䭽‫ڙ‬थःᓄపუ㏼㥒䉱䉕喑᭜ϻθᄦใ ߠߎव҉⮱͇̀‫ڙ‬थȡ࡮ιᎡᲒ喑‫ڙ‬थ๶㵹Ąͧ䯴ͨ䉌䉐喑ͧߠߎϧঅ䉌 䉐ą㏼㥒݆࣌喑हపใহప‫⮱ڲ‬ф็‫ڙ‬थᐧ⿸γ⽠ధ⮱व҉‫ڠ‬㈨喑‫ڞ‬ा̓⩹ ऱప≫䖐ऱㆨࣕጵȠឭጒȠ⊤অȠ᰺ߎϧঅ҆ϧȡ ᜾Йज᣽ӈ⩠䄤ϧキࢳࣷឭᱜᆂ⹧㻳䶾喑Ⴖᢿ ⩢䄊ᝃ㑾㐉㻳䶾䲏䄂喠᜾Йᰶ㜗ጞ̀䬕⮱ឭ㘪ദ䃚 ႓ᵎ喑䃫᫪命‫ڕ‬喑जӈ䯴ͨ⣝౧㔰䄂ȡ

IUUQVZPVLVDPNVTFS@WJEFPJE@6.[2X/%&052IUNM

᝸ᱧ喟0086-13687669833 ݅ᄼ໽0086-15053298070 偼ᄼ໽喎 ᄼᬣ

Țឭᱜ㇫⎈ Țϧ৮᪓ࣇ Ț࠲ߋ̭ܴ᝸㐚

䗛マ喟 hellenliu@syndicate.cn

qdsyndicate@gmail.com


30

商報

China Times

中荷

www.ChinaTimes.nl

四海龍吟┃OVERSEAS

Ꭱᰵᬒす᱌

੖ѵ๽΢ႇࢍ࿾Ȉ Рԓ຺‫຺ٿ‬Ӽኻ!࿳٩ᒒ௒ᆨࣻഀ ҳ⎽喟ϧℾᬒ൞⊤ใ❵ Ąఋ͚స䕻Ꭱૻ喤ą͚స᭒ロᔘ‫ݝ‬ γ喑‫׾‬ᅲߍᠬ๔็Ꭱ⮱ᱻਟ‫⩌ٵ‬㍪᭜㷘͚ ใ᰸ࣸ䕆ὐ੼䖀ȡᱻ‫⩌ٵ‬ᢽᠴツツ喑ጟ㋀ ᰶᎡ↿ᰶఋసह❣⃺̭൷䕻Ꭱγ喑㜗ጞ Όᒵጹ᱈㘪ํ፣໨ၽহ‫ٿ‬ၽఋసह❣⃺౅ 㖇喑ѳࢨ̭Ⱑ↿ᰶ᜽㵹ȡĄᬻᎡ‫ں‬ఋࣨ ॔喆ą㿴ࣷₑ喑ᱻ‫⩌ٵ‬䲏䱟䰐㞟ȡ ఋუ䕻Ꭱ喑᭜͚సϧ⮱‫נ‬㊞䷕Ԅ㓿 ᚐȡ♣㔹喑ᕊᔢᰶ็䪤喑ఋუ䕻Ꭱ⮱䌜ᅞ ᰶ็䪤ȡᄺ᫩䏘ౕ⪝䘶Ѓస⮱⊤ใ㤜‫׾‬㤜 ϧҳ䁈喑䕻Ꭱఋუ喑㦄ᄓ̺᭜̭Уღᭀ⮱ θᗲȡ̺䕻喑Ԏᖜឭ㶀⮱⮩ᆂ喑㊓ЃԾ፣ ҳγ็ὐࡃ⮱䕻Ꭱ᫦ᐼȡ ȟȟ ȋԎᖜ᭯А喑᠉Ꭱᰡ᫦Ӭ ȟȟ ຯϷ⮱᭯А喑㊓స‫⮱ڔ‬㻗ࣸក䰨㾞᠉ Ꭱ喑ጟ㋀᜽◧ᒵ็㤜ϧ䕻Ꭱ⮱ᓲ‫׆‬䴲Ⱋȡ ᒵ็䕇Ԏ‫ڙ‬थΌⰸ۳ੳᾌ喑ᣕ‫ܧ‬γᒵ็䜊 ᄺ㤜ϧ⮱ٗᘍᣗ᫪ȡ䊷∸䰨㾞⮱㾞䇨‫ں‬Ό ̺䗐叩倅̺जᨭȡ ο㖜㋟⮱⮩ᆂহᮛࣷ喑ᰡ᭜㊓⊤ใ 㤜ϧ፣ҳγᰡ᫦ӬȠᰡᄓᘍ⮱ϑ≮᫦ᐼȡ 䕇䕻ౕ㌇㻃䵨䕇㾞喑Ͳ䖂⮱უϧ̺‫ײ‬㘪ํ 㖪‫ݝ‬ᒩₑ⮱㖟䴠喑㔹́䖱㘪ํĄⰸ‫ݝ‬ąᄺ ᫦ȡ䕆䃀ᒵ็̷γᎡ㈭⮱ϧΌᄺₑ㦄䔤ȡ ⩞᫩㻃䵨䕇㾞䇨⩕ѻ喑Ҭ⩕᫦Ӭ喑఍ₑᬒ 䋕≮㵹䊤ҳȡ ⢸ᑤ‫⩌ٵ‬᭜̭Ѻౕᬒ᱙ᅲѼ็Ꭱ⮱ 㤜‫׾‬ȡ⩞᫩ጒ҉ᔆⶹ喑ጟ㋀ᒵ็Ꭱ↿ᰶఋ

సह❣⃺̭䊤䕻᭒ロγȡЃ㿗喑Ꭱ̶࡮ᮇ ̷䕇䕻ο㖜㋟हస‫ڔ‬㻗ࣸ䕟㵹㻃䵨㖜㎘喑 㖪❣⃺㿗㿗᭒ロᮇᰰ⮱ロⰛ‫ڔ‬ღȠᎡ̶࡮ ⮱丰ၽ乎Ƞ䊝㻗㽗ࣸ⮱㼵ް喑ࢠҬ↿ᰶఋ უ喑Όᙌऄ‫⮱⓰⓰ݝ‬Ꭱঠȡ ₑใ喑ᒏᙸऱ⪝⮱䰨ၽ䇭ࢎΌᬒ⑥ऄ ‫₎ݝ‬䓻ȡ䕆⽛䰨ၽ䇭ࢎᰰࣷ᭯ౝ‫נ‬䔮‫ݝ‬㻗 ࣸ⮱䘢マ͚喑㇫㒻⮱ࠂ⪘㽚㼵ᒵສౝ㶕䖁 γᄺ㻗ࣸ⮱⺊⺼ȡ㽞็㤜ϧҬ⩕䕆⽛᫦ᐼ ㊓㻗ࣸ᠉Ꭱ喑⺊⺼᫝᭒ȡ ȋ䕻Ꭱ᫦ᐼ喑䊷ҳ䊷็ὐ ȟȟ ຯϷ喑⊤ใ㤜‫׾‬㤜ϧᚣ⺊᭒ロ⮱᫦ᐼ Ό᭜ᬒ䋕็ὐࡃȡ䮑γ‫נ‬㊞ᘼ㓖̷⮱࠲丰 ၽȠरᎡ้东Ƞ㝋⡲㝋咺͸ใ喑̭ψ᫝⒛ ⮱䕻Ꭱ᫦ᐼₐ䔽⑥㷘䊷ҳ䊷็⮱ϧԾ᝭ᣒ ऄȡ ㋟㊎⮱ᮛࣷ喑Ҭᓄ㋟̷䕻Ꭱ⑥᜽᭯ ᅇȡᒵ็㋟〆㔰᚛‫⊤ݝ‬ใ㤜ϧ̺㘪ఋస䕻 Ꭱ⮱ᄓ䯈喑ᣕ‫ܧ‬γ䅽ჹ็ᒖ⮱㋟̷䕻Ꭱ≨ ࠂȡౕᓤసᅲѼ็Ꭱ⮱䋆⥡ຠธ喑ጟ㋀䕐 ㎹ສᎫᎡౕ㋟̷Ą䕻᭒ロąγȡౕ㋟㊎ ̷喑䋆ຠธ̺‫ײ‬जВ⁐䈋‫ݝ‬ऱ⽛ૉ⅐∸∸ ⮱᭒㖜হᎡ⪘喑䖱㘪ํĄୄą‫ݝ‬䰨ၽⅡ 丰Ƞ䰨ၽ☑剕ぶ㒻ঠҠ乇喑ࣰߍ㋟̷䕈ᐌ ᰰȠ㋟̷࠲丰ၽȠ㋟̷⡉䀻ぶ≨ࠂȡ䕆䃀 ♎∂ఋస䕻Ꭱ⮱䋆ຠธౕ⪝సЃ䘶䕻γ̭ ិ᭒ロ⮛ȡ ѡ䯕㦄᭒ロ⮱䔽⑥స䯈ࡃ喑̭ψౝ ᫦ጟ㋀‫ٮ‬㽞㤜ϧౕ‫ڙ‬䪸ൡव⛰ᩫ䳚◛ȡ̺ 䕻喑ᒵ็㤜ϧᩫ䳚◛䖱᭜ᒵ̺᫦Ӭȡ᫲ᅲ

仙ҳ㺬ϋ⮱㔮㤜‫׾‬䙚స∝‫◧̺͓⩌ٵ‬ₑ⮩ ᘮȡЃ⮩⤫γ̭Ը‫ܧݒ‬ᓰ㷮⮱㋟〆ȡ䕆უ ㋟〆ᣕ‫ܧ‬γ㋟̷Ąᩫ䳚◛ą䴲Ⱋ喑ग㺮䑂 吋呍὆喑̺‫ײ‬जВౕ䰨㚓ᅼᎂ̷ⰸ‫⛰ݝ‬ᩫ 䳚◛⮱ᗲᮜ喑㔹́䖱जВ㖪‫ݝ‬ऱ⽛䳚◛⮱ 䴬㖟喑吋̺ह⮱䳚◛जВᩣ‫̺ݝ‬ह⮱⺊ ⺼ȡₑใ喑䖱ᰶ‫̭ڤݒ‬ᵩ⮱㋟̷吋⛵ㆍ喑 ⃼吋ϛ̭Ըᅞᰰ䔮‫̭ܧ‬ऒĄश‫ݖ‬㾞ąȡ䙚 ‫⩌ٵ‬᭜Ἧₑ̺⫟ȡ ᄺ᫩䕆⽛็ὐࡃ⮱䕻Ꭱ᫦ᐼ喑ᒵ็ 㤜ϧ㶕⹧γᩜᠮȡ̭Ѻ㤜ϧᅞౕ㋟̷⪆㼭 㿗喑㋟̷䕻Ꭱ䃀Ѓ䰐ᔅȡᕺᘇ͚喑㜗ጞສ ‫⮱ⱌ׼‬ఋ‫ݝ‬γ૛㉁㔹ᔘἯ⮱ᄾᎡ᭯А喑ౕ 䰗ౝ㸎হᄼ᰸ࣸԾ̭䊤ᩫ䳚◛Ƞⰸ♝▘喑 ℘♎䶔ᓹȡ ȟȟ ȋĄఋუⰸⰸą喑᭜ᰭ๔䶅᱈ ȟȟ ᐐ๔㤜‫׾‬㤜ϧ䰃䏘㮂⪝సЃ䘶喑ᄺ⺃ ㅺ సȠᄺუ䘶⮱ᕊᔢࢨ㊟℘̺⍈喑ࣺ㔹 ᘵߍ⓰◵ȡ‫م‬ノຯϷ䕻Ꭱ⮱᫦ᐼᬒ⑥็ὐ ࡃ喑ѳᒵ็㤜‫׾‬㤜ϧ䖱᭜㻧ᓄౕ‫ڔ‬ᓰ⌞㮂 ᄾγψ⩇叩ȡ ‫ڣ‬ᄓ喑ⱌₐ㑧ᄾ⮱喑ₐ᭜⺃ ㅺ సহ უ⮱⏘ᯃ喆̭უߍᠬ๔㤜᪴྿倁ᅞ䁈䔝䕻 ̭Ѻ⃺㻗⮱៞ᕕ喑Ą䕻Ꭱ̺㘪౅㖇喑䕆घ ⩇叩θ喤ą䕆Ѻ⃺㻗⮱ຠ‫ౕٿ‬సใጒ҉喑 ᒵ็Ꭱ↿ᰶఋ͚సγȡ䰃♣䰨㾞Ƞ㋟㊎㖜 ㎘̺᫤喑ѳ⃺㻗䖱᭜ጹ᱈㘪ํहຠ‫ౕ̭ٿ‬ 䊤䕻̭Ը౅౅ీీ⮱᭒ロȡ ᒵ็㤜‫׾‬㤜ϧ‫ڣ‬ᄓΌ᭜ᒵᘠఋ͚స 䕻Ꭱ⮱喑ѳ䖍䯁䛺∸喑ᒭ䔁̭⁎䰭㕄᭯䵄

Ͳ喑ߍ͸ౕᒵ็ౝ᫦喑᭒ロ̺᭜∂Ⴧմ ᬒ喑䕆Ҭᓄᒵ็㤜‫׾‬㤜ϧࢠҬᘠఋ͚స䕻 Ꭱ喑Όग㘪᭜̭⽛ຏ᱈ȡ̭Ѻౕ⁽≟ጒ҉ ⮱㤜ϧ޶ᐧసॷ㽡び㔲喑䕻Ꭱ᭯⃼⁎हౕ ͚స⮱❣⃺កႹ䰨㾞喑Ѓ䘪ᰰᄺ໨ၽຠ‫ٿ‬ აѵ喑ĄᬻᎡ᜾Ծ̭Ⴧఋ͚స䕻᭒ロą喑 ጟ㋀䕐㿗γ̺ⴒ็ᄾ⁎ȡजᘉ⩞᫩⽛⽛࣌ ఍喑䕆Ը䶅᱈̭Ⱑ↿ᰶ㘪ํᄓ⤫ȡ ȟȟ᭒ロᄴ㜠喑਽ϧ㶄㝋⡲㝋咺⮱呀 㖟‫⁎ں‬᪟䊤喑㈲⛵ㆍ㋨ᩫ㦄ロᬒ⮱⓰䛺㜴 ⛞◵喑រ⼔⁹⮱䮷к㝋ࠂ㦄₎Ἧ㜴ૉᚣ喑 Ͳ䖂⮱⁹㖟䷱‫⊤ڒ‬ใ䕷ၽ⮱㕠᫮ȡౕ䕆⽛ ѩᰫⰥ䂅⮱⛞偔͚喑Ą፥ఋუⰸⰸą⮱㖟 䴠̺᫤ౝ᧒ࠂ㦄⊤ใ䕷ၽ⮱ᓰᑓȡび㔲㾺 䂅⮱ᒵ็㤜‫׾‬㤜ϧ㶕⹧喑ЃԾᰭᘠ⮱喑䖱 ᭜㘪ఋ͚స䕻̭⁎Ꭱ喑ీ̭Ը౅ీ⮱๏ȡ 喍㖣‫⌲נ‬㶮ⓑᚣ喎

੖ѵࢍ࿾ٗя๽΢୽ᡘɆ୾ርጓɇ ҳ⎽喟ϧℾᬒ൞⊤ใ❵ ᭒ロ喑̭Ը࣌᱙࡭ഌᕔ⮱ロᬒ喑ຯϷ 䊷ҳ䊷ᰶĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喑ₐౕᓋĄ࡭ഌᕔ ロᬒąाĄ̓⩹ᕔロᬒą䖮䕟ȡ ȟȟ ȋ᭒ロĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喟 䊝‫࡭ܧ‬ഌ喑᧮៞̓⩹ ȟȟ ᭒ロ⮱Ąస䯈ヱ‫ٿ‬ą倁⤫ౕ喟 ຯϷ喑Ⴐ̺‫ౕ͚ײײ‬స᭜∂Ⴧմᬒ喑 ౕऄ͚㤜᪴ࡃᒞ䴬⮱䴀సВࣷ䊷ࢄȠ 㤟ᒸ䈀Ƞ᫝ߍಎȠ仙ҳ㺬ϋȠ࢝Ꮣᅩ 㺬ϋぶᲞࢄϋసუ喑᭒ロ䘪㷘݄◧∂Ⴧ մᬒȡ̓⩹̷⮱̭ψౝ࡭喑ຯ㈽㈱ጟ㋀ ិ䓟₤᭒ロ҉◧‫ڞڙ‬մᬒᄘ‫∂ڒ‬㺼ȡ ह᭯喑᭒ロ⮱Ąస䯈ヱ‫ٿ‬ąϓ倁 ⤫ౕ喟ႰΌ̺‫ౕײײ‬㷘݄‫∂ڒ‬Ⴧロմ ᬒ⮱సუহౝ࡭㷘ϧԾᚣ⺊喑ᰡᰶ 䊝ा̓⩹喑Ą❳䛹䪸㟞❳ใ仆ą⮱䋕 ࠏȡ䛾倛ⷔⱩ⮱ใసϧ喑ᜤ៞᫝๴⮱ ᓰᗲ喑ౕ㜴Ą᭒ロą⮱䖯䔲͸ᒹ喑㜗ጞ Ό䪸໸ૉ₎喑͓́䪸໸䱿ⲋ䕆Ըロᬒȡ ౕ⁽≟喑䕻ĄᎡąₐ҉◧̭⽛Ą᫝᭯ ᅇąᖱ♣㜵䊤ȡౕ∂స喑ⴒऺ䊲ጯຯუἯ ⺼ぶ喑◧γ䓻वロᬒ᱌䫀ϧԾᄺ͚స‫נ‬㊞ 丟丌⮱䰭Ⅿ喑ᰰᄵ䪭䪸㽚ᄵ῰喑‫ܧ‬ਜ਼͚స

丌৮喑㔹ᒵ็∂సϧ‫ݴ‬ᒵૉ₎ౕ͚丽乕䕻 ̭Ը⛞⛞偔偔⮱Ą๔Ꭱ̶࡮ąȡౕ㠞స喑 ᭒ロ⮱๔㶄̷ᰰ෋ߍᒵ็䬉᫩$IJOFTF /FX :FBS⮱Პ㺬喑Ꭱᰵᬒ喑ᰡ ᰶ㈱㥙㠞సϧ㖇䯳ౕ՘᪓ጯ͚ᓰ⮱➦៶ ∂❫ߍᐐൡ̷喑‫ڞ‬हᚣ⺊ ‫ځ‬Ꭱ᭒ロȡ ౕ㒻≟喑㜗 Ꭱ䊤喑ߍᠬ๔ᰰౕ⃼ Ꭱ᭒ロ⮩㵹⩌㗃䘢⺕ȡ ౕ㈽㈱喑䓟₤᫝Ꭱ⮱‫ݝ‬ ҳ䘪ᰰౕ㈽㈱὆㾹ᕔᐧ ヶÿÿᰩ৵䵀ፊస๔Ᏽ̷ 僛ᬻౝ倁⤫‫ܧ‬ҳ喑̷䲏⮱ गᒖ⛵ᰰ̭ᩦᎠᬒ 䛹㒻సᭌ᷊ᬄ⮱㈲Ƞ⮪Ƞ 㫺䵼㞟喑ϛ䊤ૉᚣ⮱㈲ 㞟হ䛾㞟喑ᓋ㔹㶕⹧ᄺ 䓟₤᫝Ꭱ‫ݝ‬ҳ⮱⺊⺼ȡ ౕጡ㺬喑ϧԾᰰ䇤Ą⺼ą ႄ喑͓́Կ㦄䇩喑ВⅯౕ᫝ Ꭱ䛹Ą⺼‫ݝ‬γąᰶສ䕸⅐ȡ ౕⓠ๔‫ݖ‬ϋ෕❫᱙喑็ ऺ֒ผ⮱ⓠ๔‫ݖ‬ϋϧহ㤜 ϧ喑ឈ㦄ᰶ็Ꭱ₤ट ⮱Ą̓⩹ᰭ䪤⮱ጕ咺ą喑䊝 㶄͟ጤ䇭᫝᭒ȡ

जВⰸ‫ݝ‬喑᭒ロౕ̓⩹ヱ఺‫ڔ‬喑ጟ㋀ ᓋ̭ԸĄᄾ᪥ℾ᫼ロᬒą䮻⃢喑㋀₤γ份 ใᾌỸ⮱ᣕᐐ⮱Ąᐐॷロᬒą喑⤫ౕₐ䊝 ा᜽◧స䯈Ą᭯ᅇロᬒą䮻⃢ȡ᫩᭜喑᭒ ロΌऄ‫ݝ‬ऱస䵅ᄻϧ⮱䛺㻃ȡ⃼䕏᭒ロ喑 ᓋ㖜वస⼅ᰥ䪤‫ݝ‬ऱస仃㚓হᩬ㺮喑䘪ᰰ ⮩㶕᭒ロ䇭㾋喑ाᚣ⺊᫝᭒⮱ϧԾ᠉Ꭱȡ ȟȟ ȋ᭒ロĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喟 Ꮒ㬡⌞ࣇ喑ϑ≮⌞‫ڒ‬ ȟȟ ᭒ロ䊷ҳ䊷‫ڤ‬ᰶĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喑仃 ‫ౕٵ‬᫩䕆̭ロᬒ㜗䏘㬡क़⮱䅽ჹ⮱₤टᏂ 㬡㜴᪴ࡃ‫⋢ڔ‬ȡ᭒ロ䊤⎽᫩͚స⮱䖍ऑ᭯ ᱌喑⽺ⓞγ᪥ࡰᎡ᪴ࡃ⮱ℾ᫼⅐䈗喑⓰㍛ 㦄᪴ᬻ⮱䅽ჹ‫⋢ڔ‬喑᜽◧ใసϧⳚ㼐হ 㾺䂅͚స䕆̭ऑ㔮হ⺋⼅సᏓ⮱ロ吋ȡह ᭯喑᭒ロ҉◧͚㤜ℾ᫼ᰭ䮳䛺Ƞᰭჹᰶ➦ 㞟⮱‫נ‬㊞ロᬒ喑̺‫ײײ‬᭜̭Ըロᚣ⮱こ 㮌喑ᰡ‫㉽܊‬㦄͚㤜ℾ᫼⮱⩌পᘼ䂅Ƞᄖ㒻 ᗲ䋐㜴՘⤳ᗲᙌȡᰡ䛺㺮⮱᭜喑᭒ロ᝭倁 ⤫⮱䕆⽛‫ئౕڔ‬թ喑㶕䖁γϧԾ‫ڞ‬ह⮱‫ئ‬ թ䔪Ⅿ喑఍㔹ऄ‫ݝ‬ϧԾ⮱ᣕሴȡȟȟ

᭒ロ䊷ҳ䊷‫ڤ‬ᰶĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喑ᒵ๔ ⼸Ꮣ₥ߌ᫩͚సస䯈ౝѺ㜴స䯈ᒞ䴬߈⮱ ᣽倅ȡ఍㔹喑Ą᭒ロ⛞ąₐ᭜Ą͚స⛞ą ⮱̭Ը㍛ᒞȡȟȟ ᭒ロ䊷ҳ䊷‫ڤ‬ᰶĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喑ϓ㺮 ₥ߌ᫩䕺ጰ᫩‫⮱⩹̓ڕ‬㤜‫׾‬㤜ϧȡ఍◧Ѓ Ծ᭜‫͚᧚נ‬స᭒ロ᪴ࡃ喑⪣͸♎ᙔ⮱ὸᶮ 㜴㈽፣ȡ⩌≨ౕ⪝సЃ䘶⮱㤜‫׾‬㤜ϧ喑͓ ↿ᰶ఍◧ౝ⤳⮱䌊䰏喑㔹䭨䯁ЃԾ㜴⺃‫ٵ‬ ᩲౌ⮱ᓰ䱵䌊䰏ȡ᭒ロ喑ᰡ᭜ЃԾᓰ͚ᰭ ➏ధ⮱ᗲ㉽͸̭ȡ᫩᭜喑ЃԾᓰᜤᘓᔢ喑 ౕ⊤ใϓ⻶ឬ㦄ᄺ᭒ロ⮱ലႵȡ䕆ὐ喑↿ ᰶ‫ݝ‬䕻͚స⮱ใసϧ喑᝺⢟ᓄγ䬉᫩Ą᭒ ロąᙌჅ̷⮱ắᔢȡ䇩᭒㖜Ƞᩫ䳚◛Ƞर 丰ၽȠ㈲⛵ㆍćć̭ὐ䘪̺㘪ᄾȡह᭯喑 ऱ⽛㤜‫׾‬㤜ϧ㉱㎁㜴ᾌỸౕロᬒ᱌䫀㉱㎁ ऱ⽛ऱὐ⮱≨ࠂ喑䕟̭ₒᄓ⤫γ᭒ロౕ⊤ ใ⮱ᣕᐐȡ ᭒ロ䊷ҳ䊷‫ڤ‬ᰶĄస䯈ヱ‫ٿ‬ą喑䖱ᰶ ̭Ը̺जᔪ㻃⮱࣌఍喑䗐ᅞ᭜ౕ‫ࡃ⤰ڕ‬㗹 ᮜ̸喑ऱసᄺ็ٰ᪴ࡃ⮱ₐ㻃㜴࠲ღȡԎ ᖜϑ≮⮱ᨡ๔㜴స䯈䫀ϧ਎οࠂ⮱෋ᑤ喑 Ҭᓄऱస⮱᪴ࡃϑ≮ᬒ⯷ߍ⌞ȡȟȟ

Ɇѳ੖Ӥࢍɇ᛻೛ყ ஡॔ϥτࢹ47ঐ࠳ҀኒჍ೥ᅌ ᰵᬒ喑సࠆ䮏‫׾‬䓓‫ͨޜ‬Ш䋆䮪ౕ సࠆ䮏‫׾‬䓓㜶䓓⮱᫝㖋⮩ѵᰰ̷აѵ Ą᪴ ࡃ͚సeఈ⊤ह᭒ąᎡ᭒ロ᚝‫׾‬㽗⑁ 㬊㶀౅ᄴ᫩㜅ᰵᬒ઀⼸喑ܳ䊡ࡄ㒻Ƞࢄ 㒻Ƞ⁽≟Ƞ๔∸≟ȠᲞࢄϋぶ㤜‫׾‬㤜ϧ㖇 ᅲ⮱Ըసუࣷ⍜ⓠౝ࡭‫ڞ‬Ը೻ጯ䕟 㵹᚝‫׾‬㽗⑁喑䴽㼵⑁‫ܧ‬ൡȡ Ѓϸ㉦㿗喑㜴ࣨᎡⰥ℁喑ϷᎡ⮱Ą᪴ ࡃ͚సeఈ⊤ह᭒ą᚝‫׾‬㽗⑁≨ࠂᰶ‫ږ‬Ը ϛ吋喟 ̭᭜సࠆ䮏‫׾‬䓓䕟̭ₒև๔ևᑤĄ᪴ ࡃ͚సeఈ⊤ह᭒ą৮❹喑≫‫ܧ‬Ը㬊㶀౅ ㉱喑‫͚ڣ‬Ը㬊㶀౅⩞సࠆ䮏‫׾‬䓓䵅ᄻ㻗 㜗፣䮷ȡႸ⺃㠞Ƞ䫨㋚᪴Ƞ㦐᪴㤜Ƞṷ≗ ധȠ㩎సᚣȠ९㎩ႼȠ޶㋚㋚Ƞ᫩偮ᮧȠ ᱻࠊ㉍Ƞ᜽᫦ీȠ䘚㧶Ƞ台䅳䅳Ƞᱻ⢶‫ވ‬

ぶ̭ឦ㦄ऺ⑁਎হᐐጋ䏺࡭᝝ธ䰉ឭ౅Ƞ ͚๛ℾ᫼⁹㝋౅Ƞ⎃ࡄ⁹㝋౅Ƞᬳᬻℾ᫼ ⁹㝋޴䮏ぶٗ⻭㬊㶀䮏౅⮱็Ѻ⑁㖤 ϧ਎ᄴߍⰌ⑁‫ܧ‬喑◧⊤ใ‫׾‬㘋হస䯈ࣸϧ 䔮̭ࣨझझ㇫ᒖ㉈ॵ⮱㬊㶀Ⰸსȡ ι᭜◧␬䋠ᐐ๔⊤ใ‫׾‬㘋็ὐࡃȠ ็ᆑ⁎⮱᪴ࡃ䰭Ⅿ喑సࠆ䮏‫׾‬䓓㜴͚స͚ ๛䰨㻃झव҉喑仃⁎ᣕ‫ܧ‬γĄ᪴ࡃ͚సe ఈ⊤ह᭒ÿÿ‫⤰ڕ‬㤜‫׾‬㤜ϧ᫝᭒ᮇ ᰰąȡᮇᰰ‫ܳٲ‬倁⤫Ą᚝‫׾‬ąͨ䵹喑В₤ ᎡĄ᪴ࡃ͚సeఈ⊤ह᭒ą㬊㶀౅⮱㇫ᒖ ロⰛ◧ͨ喑ロⰛ⋢㧸㖟ἯȠ㝋䍵ȠகἯȠ 䰉ឭȠ᝟ᰟȠ傁㶀ぶ็⽛㬊㶀ᒏᐼȡ㾟झ ᮇᰰጟ᫩ᰵᬒ䠱‫ݣ‬Ⴙ᜽喑ᄴౕ᭒ロ᱌ 䫀䕇䕻͚๛䰨㻃झぶᎠझ䲏ा‫ܧ᧚⤰ڕ‬喑 ◧‫⤰ڕ‬㤜‫׾‬㤜ϧ䔮ࣨ᫝᭒⺊⺼ȡ


www.ChinaTimes.nll

ᬒ す᱌Ꭱᰵ

ড়৳Ԓငᕊഺཾ‫ॶޱ‬ᒵ۹᎜

商報

China Times

宏業專版

中荷

31


中č?ˇĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą 坣ĺ&#x2018;&#x160;ç&#x2030;&#x2C6; 156ć&#x153;&#x;

-PDBUJFTFOUJKEFOWBOEFCMPFEUFTUFOJO"NTUFSEBN

Datum 20-01-2012

Tijd 10:00 â&#x20AC;&#x201C; 14:00

30-01-2012

10:00 â&#x20AC;&#x201C; 13:30

02-03-2012 10-03-2012

14:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 12:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:30

Adres Tung Lok(Chinese Ouderen Vereniging), 3e Oosterparkstraat 77-hs Wa Lai(Chinees Centrum), Karel Du Jardinstraat 70 Fa-Yin(Chinese Vereniging), Rechtboomsloot 5 Fa-Yin(Chinese Vereniging), Rechtboomsloot 5

áŹ&#x2019;áą&#x152;

á­ŻäŤ&#x20AC;

ŕą?ĺ?&#x2039;

á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;

10:00 â&#x20AC;&#x201C; 14:00 10:00 â&#x20AC;&#x201C; 13:30 14:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00 12:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:30

ä­Źá&#x152;Żă&#x201D;ŽĎ§ŕ¤šáźŻâšŤĺ&#x2013;&#x;F0PTUFSQBSLTUSBBUIT

á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019; á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019; á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019;

ă¤&#x153;ŕ ˘Í&#x161;á&#x201C;°ĺ&#x2013;&#x;,BSFM%V+BSEJOTUSBBU ፲㢤ă¤&#x153;ϧă&#x2013;&#x153;㿊ᰰĺ&#x2013;&#x;3FDIUCPPNTMPPU ፲㢤ă¤&#x153;ϧă&#x2013;&#x153;㿊ᰰĺ&#x2013;&#x;3FDIUCPPNTMPPU

www.zegneetegenhepatitisb.nl

2012ĺš´1ć&#x153;&#x2C6;20ć&#x2014;Ľ


第156期 期 2012年 年1月 月20日 日

-

www.ChinaTimes.nl

Gevraagd 分類小廣告

* 本頁所有職位均在荷蘭境內

Restaurant Fong Sho te Assen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Qiu 电话: (+31) 0592-342403 Groningerstraat 91 9402LA Assen

Restaurant Wok To Go te Maastricht 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Wong 电话: (+31) 043-3110198 Markt 59 6211CL Maastricht

Restaurant Golden Wok Paleis te Smilde 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 0597-415355 Rijksweg 35 9422CC Smilde

Restaurant Wok Wapen van Rosmalen te Rosmalen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Xie 电话: (+31) 073-5222238 Graafsebaan 52 5242JN Rosmalen

Restaurant China Garden te Bergeijk 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 0497-572164 Broekstraat 51 5571KJ Bergeijk

Restaurant Xiang Man te Doesburg 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Yao 电话: (+31) 0313-475811 Meipoortstraat 54 6981DL Doesburg

Restaurant Oriental Delight te Emmen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Zhou 电话: (+31) 0591-642340 Boslaan 138 7822EP Emmen

Restaurant Plaza Het Trefpunt te Eefde 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Huang 电话: (+31) 0575-541274 Zutphenseweg 190 7211EK Eefde

Restaurant Nieuw China te Marum 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Chi 电话: (+31) 0594-641552 Wendtsteinweg 19 9363AK Marum

Restaurant Yakitori & The Sushis te Eindhoven 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Lin 电话: (+31) 040-2432700 Grote Berg 30 5611KK Eindhoven

Restaurant Ichi te Zeist 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Hu 电话: (+31) 030-6913137 Slotlaan 269 3701GG Zeist

Restaurant Chef Chen te Rijen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Chen 电话: (+31) 0161-223785 Hoofdstraat 19 5121JA Rijen

Restaurant Annam te Tiel 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Ming 电话: (+31) 0344-621433 Plein 5 4001LG Tiel

Restaurant Royal Palace te Tilburg 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Zhang 电话: (+31) 013-5704445 Huibevendreef 20 5043EW Tilburg

Restaurant Sakana te Den Bosch 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 073-6106888 Havensingel 7 5211TX Den Bosch

Restaurant Nieuw China te Leiden 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Wu 电话: (+31) 071-5124088 Breestraat 177 2311CP Leiden

Restaurant Lei Ping te Nieuwleusen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 0529-485447 Burg. Backxlaan 370 7711AL Nieuwleusen

Restaurant Hu Bin te Harderwijk 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 0341-419109 Strandboulevard Oost 14 3841AB Harderwijk

33

Restaurant De Chinese Muur te Drunen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Qu 电话: (+31) 0416-372129 Grotestraat 266, 5151 BS, Drunen

Restaurant Ni Hao te Leeuwarden 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Tsang 电话: (+31) 058-2159763 Groningerstraatweg 22 -24 8921TP Leeuwarden

Restaurant Fons te Borne 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar dig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Cheng 电话: (+31) 074-2663621 Grotestraat 258 7622GW Borne

商報

中荷

Restaurant Wok Inn te Ermelo 中餐中级厨师/烹调师38小时每周,要求 具备3级或同等级以上厨师证,至少二 年以上工作经验。擅长各式烹饪,煎炒 烹炸,并可胜任厨房内任何职位。具有 良好的中式烹调知识及良好的菜品设计 及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协会 CAO等级5。工作时间:13.00-21.00, 或 商议时间 Souschefs M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 3 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 2 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gerechten. Het kunnen vervangen van alle functies in de keuken. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 5. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Ruan 电话: (+31) 0341-559604 Palmbosweg 20 B 3853LB Ermelo

Restaurant Full Moon te Den Haag 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Kwok 电话: (+31) 070-3653889 Gedempte Burgwal 24 -26 2512BV Den Haag

Restaurant Wok Inn te Ermelo 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐 初级厨师/烹调师要求具备4级或同等级 以上厨师证,至少一年以上工作经验。 擅长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的 中式烹调知识,另外需要有良好的菜品 设计及质量管理技能。工资为荷兰餐 饮协会CAO等级4。工作时间:13.0021.00, 或商议时间 Souschefs M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 3 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 2 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gerechten. Het kunnen vervangen van alle functies in de keuken. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 5. Werktijden: 13:00 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Ruan 电话: (+31) 0341-559604 Palmbosweg 20 B 3853LB Ermelo

China Times


34

商報 China Times

中荷

* 本頁所有職位均在荷蘭境內

Restaurant Sahimi te Venlo 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Li 电话: (+31) 077-1212121 Vleesstraat 4 5911JE Venlo

Restaurant Jin Poo te Hulsberg 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Hu 电话: (+31) 045-4053108 Raadhuisstraat 118 6336VN Hulsberg

Restaurant Jumbo te Barendrecht 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 0180-611857 ‘t Vlak 2 A 2991EP Barendrecht

Gevraagd 分類小廣告

第1 www.ChinaTimes.nl 2012年1月20日 第156期 Restaurant Little Rose te Middelharnis 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Mok 电话: (+31) 0187-480104 Zandpad 60 3241GX Middelharnis

Restaurant Hu’s Garden te Enschede 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Hu 电话: (+31) 053-4333678 Oldenzaalsestraat 266 7523AG Enschede

Restaurant Woknieuwkuijk te Nieuwkuijk 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Lin 电话: (+31) 073-5115528 Nieuwkuijksestraat 75 5253AD Nieuwkuijk

Restaurant Asia Dam te Amsterdam 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Wu 电话: (+31) 020-6222702 Damstraat 1a 1012JL Amsterdam

Restaurant Ume te Breda 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Chen 电话: (+31) 076-5222004 Markendaalseweg 64 4811KC Breda

Restaurant De Blauwe Lotus te Groningen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Chen 电话: (+31) 050-3143366 Nieuwe Ebbingestraat 111 9712NJ Groningen

Restaurant De Chinese Muur te Harlingen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Xie 电话: (+31) 0517-415767 Voorstraat 22 8861BK Harlingen

Restaurant China te Epe 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Jin 电话: (+31) 0578-615278 Hoofdstraat 132 -134 8162AP Epe

Restaurant Peking te Schagen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 0224-214688 Gedempte Gracht 2 1741GC Schagen

Restaurant Nieuw A Pien te Rotterdam 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:mevrouw Wang 电话:(+31) 010-4361828 1e Middellandstraat 8 3014BD Rotterdam

Restaurant Antiek China te Schoorl 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:mevrouw Wang 电话:(+31) 072-5092928 Heereweg 30 B 1871EJ Schoorl

Restaurant Sizzling Wok te Amsterdam Zuidoost 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Kuan 电话: (+31) 020-4529290 Tafelbergweg 2 A 1105BN Amsterdam Zuidoost

Restaurant Happy Garden te Terneuzen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Cheung 电话: (+31) 0115-697045 Zuidlandstraat 28 4532CG Terneuzen

Restaurant Izumi te Zandvoort 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: Mevrouw Huang 电话: (+31) 023-5735552 Zandvoortselaan 187 2042XL Zandvoort

Restaurant Shanghai Garden te Delft 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Hu 电话: (+31) 06-33662388 Kleveringweg 11 2616LZ Delft

Restaurant Wokeiland te Valkenswaard 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Yang 电话: (+31) 040-2230300 Frans van Beststraat 17 5554EA Valkenswaard

Restaurant Kings Wok te Hengelo Ov 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式: De heer Chen 电话: (+31) 074-2596259 Haaksbergerstraat 166 7554PB Hengelo Ov

Restaurant Asian Boulevard te Tilburg 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Chan 电话:(+31) 06-33662388 Curlingstraat 1 t/m 11 5022DZ Tilburg

Restaurant De Schagenaar te Schagen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Hu 电话:(+31) 0224-216130 Nieuwe Laagzijde 69 1741GG Schagen

Restaurant Charlie Shanghai te Stadskanaal 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:Mevrouw Chen 电话:(+31) 0599-613894 Ceresstraat 35 9502EB Stadskanaal

Restaurant Po On te Ouddorp 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar dig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Zheng 电话:(+31) 072-5113096 Herenweg 81 A 1829AC Ouddorp


第156期 期 2012年 年1月 月20日 日

www.ChinaTimes.nl

Restaurant Hong Kong City te KaatsheuRestaurant Mandarin te Nieuwkoop 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 vel 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar- voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok dig niveau) met minimaal 1 jaar werker- met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaarvaring. Voor het bereiden en klaarmaken dig niveau) met minimaal 1 jaar werkervan gebakken, gefrituurde en geroosterde varing. Voor het bereiden en klaarmaken gerechten. De kok heeft een goede kennis van gebakken, gefrituurde en geroosterde van Oosterse gerechten. Verder moet de gerechten. De kok heeft een goede kennis kok bereidingen uitvoeren, bewaken en van Oosterse gerechten. Verder moet de controleren op kwaliteit. Salaris is conform kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktide Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg jden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:De heer San 联系方式:mevrouw Qu 电话:(+31) 0172-574218 电话:(+31) 0416-281830 Dorpsstraat 117 2421AX Nieuwkoop Gasthuisstraat 24 5171GG Kaatsheuvel

Restaurant Sake te Tilburg 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Jin 电话:(+31) 013-5705458 Campenhoefdreef 11 B 5045NZ Tilburg

Restaurant Canton te Koog aan de Zaan 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Pan 电话:(+31) 075-6156736 Molenwerf 4 1541WR Koog aan de Zaan

Restaurant Friends House te Rotterdam 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Yeung 电话:(+31) 010-4333139 Binnenrotte 140 3011HC Rotterdam

Restaurant Oriental te Kerkrade

Restaurant Nieuw Peking te Rosmalen 中餐初

Gevraagd 分類小廣告

Restaurant Meijhorst te Nijmegen 初 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg Mevrouw Wang (+31) 024-3660168 Meijhorst 7015 6537EN Nijmegen

Restaurant Easy Wok & Go te Eindhoven 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:de heer Huang 电话:(+31) 040-2960025 Vestdijk 3 5611CA Eindhoven

* 本頁所有職位均在荷蘭境內

中荷

商報

35

Restaurant Boss te Zuidoostbeemster Restaurant Kam Yin te Amsterdam Restaurant De Chinese Muur te Erp 中餐 师 周中餐初 中餐 每周中餐初 师 周中餐初 中餐初级厨师 调 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协

上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协

上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协

Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg Mevrouw Zhou (+31) 06-33662388 Purmerenderweg 167 1461DJ Zuidoostbeemster

Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg Mevrouw Li (+31) 0413-213268 Kerkstraat 2 5469BN Erp

Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg De heer Tam (+31) 020-6253115 Warmoesstraat 6 1012JD Amsterdam

Restaurant Sing Sheng te De Lutte Restaurant Wok Palace te Kessel Lb 师 周中餐初 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 中餐 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, Basiskoks/Frituurkoks M/ V 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar- met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werker- dig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken varing. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktide Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg jden: 13:00 - 21:00 of in overleg Mevrouw Jin 联系方式:De heer Chen (+31) 0541-552388 电话:(+31) 077-4621620 Bentheimerstraat 42 7587NH De Lutte Rijksweg 49 5995NT Kessel Lb

Restaurant Dinges Hu te Ijmuiden 初 中餐初级厨师 调 每周中餐初 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, Basiskoks/Frituurkoks M/ V 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar- met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar- met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkerdig niveau) met minimaal 1 jaar werkerdig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken varing. Voor het bereiden en klaarmaken varing. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde van gebakken, gefrituurde en geroosterde van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis gerechten. De kok heeft een goede kennis gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de van Oosterse gerechten. Verder moet de van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en kok bereidingen uitvoeren, bewaken en kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform controleren op kwaliteit. Salaris is conform controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktide Horeca CAO functiegroep 4. Werktide Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg jden: 13:00 - 21:00 of in overleg jden: 13:00 - 21:00 of in overleg Mevrouw Li 联系方式:De heer Wong Mevrouw Hu (+31) 06-33662388 电话:(+31) 020-4974089 (+31) 0255-515704 Hoofdstraat 59 6461CN Kerkrade Dennenlaan 127 -129 1161CM ZwanenKennemerlaan 24 1972EN Ijmuiden burg

Restaurant De Lange Muur te Holten Restaurant Golden City te Borne 每周中餐初 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 中餐初级厨师 调师 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, Basiskoks/Frituurkoks M/ V 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaarmet koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaar- met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkerdig niveau) met minimaal 1 jaar werker- dig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken varing. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde varing. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de van Oosterse gerechten. Verder moet de van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktide Horeca CAO functiegroep 4. Werktide Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg jden: 13:00 - 21:00 of in overleg jden: 13:00 21:00 of in overleg De heer Lu 联系方式:Mevrouw Lei De heer Hu (+31) 073-6416829 电话:(+31) 0548-364849 (+31) 074-2665482 Pastoor van Thiellaan 30 -32 5246BS Deventerweg 61 7451BX Holten Marktplein 20 7622CL Borne Rosmalen

China Times

Restaurant Garden of Asia te Leeuwarden 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:Mevrouw Shao 电话:(+31) 058-2126527 Voorstreek 51 8911JJ Leeuwarden

Restaurant De Wok van Herpen te Herpen 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:Mevrouw Lin 电话:(+31) 0486-411326 Rogstraat 30 5373AV Herpen

Restaurant Wan Fat te Den Haag 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:De heer Chen 电话:(+31) 070-3838994 Ln van Nieuw Oost-Indie 279 2593BS Den Haag

Restaurant Kota Radja te IJmuiden 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:Mevrouw Yeh 电话:(+31) 0255-513636 Lange Nieuwstraat 425 1971GD IJmuiden

Restaurant Yoe Yi te Hellevoetsluis 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:Mevrouw Zhang 电话:(+31) 0181-312500 Moriaanseweg West 60 3222AD Hellevoetsluis

Restaurant China te Epe 中餐初级厨师/烹调师38小时每周中餐初 级厨师/烹调师要求具备4级或同等级以 上厨师证,至少一年以上工作经验。擅 长各式烹饪,煎炒烹炸。具有良好的中 式烹调知识,另外需要有良好的菜品设 计及质量管理技能。工资为荷兰餐饮协 会CAO等级4。工作时间:13.00-21.00, 或商议时间 Basiskoks/Frituurkoks M/ V voor 38 uur per week. Basiskok/frituurkok met koksdiploma niveau 4 (of gelijkwaardig niveau) met minimaal 1 jaar werkervaring. Voor het bereiden en klaarmaken van gebakken, gefrituurde en geroosterde gerechten. De kok heeft een goede kennis van Oosterse gerechten. Verder moet de kok bereidingen uitvoeren, bewaken en controleren op kwaliteit. Salaris is conform de Horeca CAO functiegroep 4. Werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg 联系方式:De heer Jin 电话:(+31) 0578-615278 Hoofdstraat 132 -134 8162AP Epe


36 中č?ˇĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą č?ˇč&#x2DC;­č?Żäşşĺ?&#x192;č­°ćŠ&#x;ć§&#x2039;â&#x201D;&#x192; IOC China Times

www.ChinaTimes.nl

 á&#x17D;Ąá°ľáŹ&#x2019; ă &#x2122;áą&#x152;

Verslag bezoek Tweede Kamer De Stichting Perspectief Chinezen in Nederland heeft op 14 december 2011 met haar achterban de Tweede Kamer bezocht. Tijdens dit bezoek hebben ze met Kamerlid mw. Kathleen Ferrier een gesprek gevoerd in de vergaderzaal van het CDA. Door deze dialoog weten de Chinezen nu meer over de structuur van de Staat, het Parlement, de Tweede Kamer en de diverse partijen. Uiteindelijk hebben ze ook een debat bijgewoond in de Plenaire zaal. Dit is weer een stap voor de Chinezen om zich verder te laten integreren in de Nederlandse samenleving.

㜤á&#x201C;°á&#x2122;&#x152;ä&#x2026;?ĺ&#x2013;&#x2020; *0$â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;ŹŇ&#x20AC;⤳θŃ&#x2021;á&#x153;˝ŕŚ&#x2026;࣡á&#x152;&#x2019;Ň&#x2030;ϧŕŚ&#x2026;ŕą&#x2022;â&#x201A;&#x2018;㜤 á&#x201C;°á&#x2122;&#x152;ä&#x2026;?á&#x2018;?á&#x161;&#x201D;㥌ຠŕ¸&#x2DC;ŕą&#x2022;â&#x20AC;ŤÚ&#x161;â&#x20AC;Źá&#x17D;ĄâŽąĐ¨áą&#x152;ä&#x203A;šÍ§ *0$ĺ&#x2013;&#x2018;ͧ㢤â&#x20AC;ŤŕĄťÚ?â&#x20AC;ŹĎ§âšŤŃ&#x2021;á?­Ň&#x2030;â&#x20AC;Ťß&#x2C6;ß&#x2014;⎹ܧâ&#x20AC;ŹČĄ á&#x2018;?á&#x161;&#x201D;㥌ຠŕ¸&#x2DC;⎹⤳θШáą&#x152;á&#x2026;ˇâ?&#x17D;ĺ&#x2013;&#x2018;Îťá&#x17D;Ą á°ľáŹ&#x2019;â&#x201A;?á?źŕ˘ĽĐ¨ČĄâş&#x160;á&#x2122;Źá&#x2018;?á&#x161;&#x201D;㥌ຠŕ¸&#x2DC;ŕą&#x2022;áą&#x2014; á˛&#x2019;áŹ&#x2019;á ˝ä&#x203A;šá&#x152;&#x2019;Ň&#x2030;䜧â&#x20AC;ŤÝ&#x2013;â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;ă?&#x201D;ă?&#x161;ŕą&#x2022;ढ़ϧ⚍Ń&#x2021;â&#x20AC;ŤÚ˛â&#x20AC;Ź ࣞâ&#x20AC;Ťâ&#x2DC;&#x161;ٜࣞâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2020;

ढ़ϧ࣯㝯ä&#x192;ŹäŹ&#x203A;㢤â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źŕ°ŞŃ&#x2021;ă &#x2122;Κä&#x192;&#x203A;äŽ? Í&#x161;㢤á&#x2020;&#x201A;áą&#x2C6;ŕ´§ä&#x203A;žŃ&#x2021;Îťá°ľáŹ&#x2019;ă?ąă?´ŕĄťĎ§ŕŁŻăťŻä&#x192;ŹäŹ&#x203A;㢤â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źŕ°ŞŃ&#x2021;ă &#x2122; Κä&#x192;&#x203A;äŽ? Ěťä&#x201E;&#x2019;ä&#x192;&#x203A;äŽ?ä&#x192;&#x203A;ŕŚ&#x2026;Č ŕ´§â˛?áŞ&#x2020;â&#x201E;žÍ¨â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;Źĺ&#x2013;?$%"ĺ&#x2013;&#x17D;â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;Źŕ°?ä&#x2030;&#x152;ä&#x2030;?ϧ,BUI MFFO'FSSJFSŕş ŕ¸&#x2DC;ŕą&#x2022;$%"â&#x20AC;Ťŕą&#x2022;Ú&#x2021;â&#x20AC;Źŕ°ŞŃ&#x2021;⎹Ń&#x2021;ä&#x192;&#x203A;ࢲä&#x201D;&#x2C6;㾚γ̭á&#x201E;źáŹŁâŽąŃ&#x2021;ä&#x201E;ľČĄ ŕ´§ä&#x203A;žŃ&#x2021;ͨá?&#x161;ă&#x2DC;&#x17D;á&#x201A;śŕ˝&#x2030;ͧŕš&#x201D;á&#x192;ŁâŁ?๧ă&#x201D;¨ä&#x192;žČĄä&#x2022;&#x2021;ä&#x201C;´â°ĄáŁ&#x2019;⎹ä&#x201E;ľä&#x201E;&#x160;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x2013;á&#x153;žĐ&#x2122;Ěś ॎŕš&#x2021;ऺढ़ϧγăź?â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;ŹáŠŹá?&#x2030;हä&#x2DC;&#x2022;äŹ&#x2022;⎹ä&#x201C;˝Ň&#x2030;ĺ&#x2013;&#x2018;㢤â&#x20AC;ŤâŽąÚ?â&#x20AC;ŹáŠŹâ&#x2021;¨Ň&#x20AC;â&#x20AC;ŤÝŁâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x203A;äŽ?⎹ ß&#x152;ă&#x2DC;Şĺ&#x2013;&#x2018;â&#x192;źÍ&#x2014;â&#x20AC;ŤÚ&#x2021;â&#x20AC;Źŕ°?⎹ाŇ&#x2030;㠜㠜ȥáŞ?Ѻढ़ϧä&#x201D;&#x2026;ञ'FSSJFSä&#x192;&#x203A;ŕŚ&#x2026;᣽â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹÎłĚş च⎹äŹ&#x203A;äˇ&#x2026;á&#x17D;Łá&#x201C;&#x201E;â&#x20AC;Ťâ?&#x17D;Ý?â&#x20AC;Źá&#x2DC;źâŽąă&#x201A; ฺȥŕš&#x201D;á&#x192;Łä&#x201D;&#x2026;࣯㝯γపŃ&#x2021;áś?ι亳ȠáŹ&#x201D;â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;ŹŃ&#x2021;

Č?De leden van de stichting SPCN en Kamer lid mw. Kathleen Ferrier 中č?ˇĺą&#x2022;ć&#x153;&#x203A;ĺ&#x;şé&#x2021;&#x2018;äź&#x161;ć&#x2C6;?ĺ&#x2018;&#x2DC;ä¸&#x17D;ĺ&#x203A;˝äź&#x161;莎ĺ&#x2018;&#x2DC;Ferrier弳壍ĺ&#x153;¨äź&#x161;č°&#x2C6;中ă&#x20AC;&#x201A;

ŕ˘˛Č ŕ°Şá&#x192;Łäť&#x192;ă&#x2DC;žă&#x2014;&#x192;â&#x20AC;Ťŕ˘˛×źâ&#x20AC;ŹČ â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;ŹŃ&#x2021;ࢲ㠜పŃ&#x2021;ä&#x2DC;&#x2022;äŹ&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x17D;ŁáŤŽŕĽ&#x2122;Îłá&#x2019;&#x20AC;ŕš&#x2013;⎹పŃ&#x2021;ä&#x201C;&#x2013; ä&#x192;§ČĄŕ´§ä&#x203A;žŃ&#x2021;ă?ąă?´âŽąâ&#x2030;¨ß&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;ͧß?á&#x201D;&#x2DC;ढ़ϧ㲺â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;Źă˘¤â&#x20AC;ŤâšŤÚ?â&#x20AC;ŹŃ&#x2021;⎹â&#x201A;&#x2019;Đ˝ĺ&#x2013;&#x2018;᣽ĺ&#x20AC;&#x2026;ढ़ ϧ⚍Ń&#x2021;â&#x2030;¨ß&#x2022;⎹࣯̝á&#x2DC;źä&#x192;łä&#x160;¤â&#x20AC;Ťâź&#x153;Ý?â&#x20AC;Źá˛ŽâŽąŇ&#x2030;âŠ&#x2022;ČĄ

Geslaagde discussieavond over vooroordelen, stereotypering en identiteit Op donderdag 15 december jl. vond in Amsterdam een discussiebijeenkomst plaats onder de titel iChinese. De avond werd georganiseerd door de Stichting 100 jaar Chinezen in Nederland, het CPIPF en het IOC. Centrale vragen tijdens deze discussieavond waren: hoe kijken anderen tegen de Chinese migrantengroep in Nederland, is er sprake van vooroordelen of zelfs van discriminatie? En hoe is het gesteld met de identiteit van Chinese Nederlanders? Fleur Poot, werkzaam bij Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDRA), gaf een korte schets van de maatschappelijke positie van de Chinezen in Nederland. Zij stelde vast, dat er, vergeleken met andere migrantengroepen, niet zoveel meldingen van Chinezen binnenkwamen over discriminatie. De beeldvorming is in het algemeen dat Chinezen hard werken en succesvol zijn. Nog steeds bestaat het beeld, dat de Chinese gemeenschap erg gesloten is. Na deze inleiding ging de zaal in discussie met een panel van drie deskundigen: voormalig PvdA-Eerste Kamerlid Ing Yoe Tan, de Chinees Nederlandse personeelsfunctionaris Jenny

Ho, en Luc Hoffmans, directeur van bureau discriminatiezaken Noord-Holland-Noord. Aan de hand van enkele stellingen die telkens werden ingeleid door aansprekende sketches vond vaak een levendige discussie plaats. Begrippen als mondigheid, assertiviteit, voor jezelf durven opkomen en je eigen identiteit niet verloochenen, voerden daarbij dikwijls de boventoon. Aan het eind van de avond werd vast gesteld, dat het voor veel mensen van allochtone afkomst in de huidige samenleving vaak lastig is om sociaal geaccepteerd te worden. Dat neemt niet weg, dat migranten er zelf door een juiste instelling veel aan kunnen doen om een goede postitie te verwerven in de maatschappij. De Chinese bevolkingsgroep kan daarbij een belangrijke rol spelen. Zij worden in Nederland immers beschouwd als een modelminderheid, die het in maatschappelijk opzicht prima doet. Tegen die achtergrond zou het ook een goede zaak zijn om als groep meer naar buiten te treden en nog zichtbaarder te worden voor de omgeving. (zie ook: www.ioc-ch.nl )

Met haar maximale bestuurstermijn en dito inzet de afgelopen 6 jaren, heeft het IOC afscheid genomen van mevrouw W. Cheung. Bij deze wil het huidige bestuur haar bedanken voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren. Het Bestuur

Nieuw bestuurslid IOC

Mw. Xiaoping Li is sinds 1-1-2012 toegetreden tot het bestuur van het IOC. Het huidige bestuur bestaat nu uit 9 personen, dhr. Di Yung Li (voorzitter), dhr. Yuen Keong Ng (secretaris), dhr. Kwok Kei To (penningmeester), mw. Vera Ho, mw. Anna Hu, mw. Weichia Tseng, mw. Linxia Wu, mw. Vanessa Liem en mw. Xiao Ping Li.

â&#x2DC;&#x161;â&#x2014;ľâ ?ä&#x201C;ť*0$áŤ?⤳θṝáŽ&#x20AC;㤺ຠŕ¸&#x2DC; ß?â&#x20AC;Ťâ¤łÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹÎ¸Ń&#x2021; *0$⤳θŃ&#x2021;â ?ä&#x201C;ťáąťáŽ&#x20AC;㤺ຠŕ¸&#x2DC;Ďťá&#x17D;Ą á°ľáŹ&#x2019;ä&#x160;¤ß?â&#x20AC;Ťâ¤łÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹÎ¸Ń&#x2021;ČĄă&#x153; â&#x201A;&#x2018;ĺ&#x2013;&#x2018;âŁ?á&#x2026;ˇâ¤łÎ¸ Ń&#x2021;á&#x153;˝ŕŚ&#x2026;â&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źá°śÎ&#x160;Ńşá&#x153;˝ŕŚ&#x2026;ČĄ Đ&#x192;Đ&#x2122;Üłâ&#x20AC;ŤÝ&#x2DC;â&#x20AC;Źá­&#x153;ĺ&#x2013;?ᢿऺ̺ܳâ&#x20AC;Ťŕ¤ťŮľâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x17D;ĺ&#x2013;&#x; ࢜â&#x;ąß´â&#x20AC;ŤâŠ&#x152;Ůľâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;?á?Ľß&#x17D;⤳θŃ&#x2021;ͨá?&#x161;ĺ&#x2013;&#x17D; ༥ä&#x201D;&#x2030;á&#x2018;§â&#x20AC;ŤâŠ&#x152;Ůľâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;?âź&#x2026;Î&#x201C;䪏ĺ&#x2013;&#x17D; âź&#x2026;Î&#x201C;䪏ĺ&#x2013;&#x17D; ़á?&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x17D; á˛&#x2030;ŕ°Şŕ´§â&#x20AC;ŤâŠ&#x152;Ůľâ&#x20AC;Źĺ&#x2013;?़á?&#x20AC;ĺ&#x2013;&#x17D; Ň&#x201A;ŕ¤&#x153;ϧຠŕ¸&#x2DC; ă&#x2DC;&#x17D;á&#x201A;śŕ˝&#x2030;ŕş ŕ¸&#x2DC; á°ŤŕŠ&#x153;Ň ŕş ŕ¸&#x2DC; -JOYJB8Vŕş ŕ¸&#x2DC; ŕ¸&#x2DC; FNŕş ŕ¸&#x2DC; 7BOFTTB-JFNŕş ŕ¸&#x2DC; áąťáŽ&#x20AC;㤺ຠŕ¸&#x2DC;

á&#x201E;źä&#x192;?J$IJOFTFढ़ϧä&#x201C;&#x2013;ä&#x192;§Í¸ŕš&#x2030;ĺ&#x2013;&#x; â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÎťá&#x153;˝ăťŽČ â&#x201A;&#x201D;ăťłĐ&#x2019;࣡ă&#x153;&#x2014;á&#x153;žä?&#x2DC;ĐŞ âŠ&#x17E;㢤â&#x20AC;ŤâŽŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x17D;ĄŕĄťĎ§á&#x201D;&#x201E;á&#x17D;łŕ´§ä&#x203A;žŃ&#x2021;Č *0$ढ़ϧ࣯ä&#x192;&#x203A;ṧᲹĐ&#x2019;࣡㢤â&#x20AC;ŤŕĄťÚ?â&#x20AC;Ź ϧ࣯኏ധä&#x203A;žŃ&#x2021;ă&#x2013; ाͨß&#x2039;⎹J$IJOFTFढ़ϧä&#x201C;&#x2013;ä&#x192;§Í¸ŕš&#x2030;Îťá&#x17D;Ąá°ľ áŹ&#x2019;ŕą&#x2022;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚá&#x153;˝ß&#x152;͍㾚ȥä&#x201C;&#x2013;ä&#x192;§Ń&#x2021;̡⎹ä&#x201C;&#x2013;ä&#x192;§Í¨äˇ&#x2026;á°śâ&#x20AC;ŤÍ&#x2014;Ü?â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x;â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹĐ&#x192; ϧá­&#x153;ຯŇ&#x201A;â°¸á&#x2019;˛ŕĄťĎ§âŽąĺ&#x2013;¤Đ&#x192;Đ&#x2122;⎹㝯â&#x2014;Śâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá?&#x201A;á­&#x153;՟㝎ä&#x201D;&#x2026;á­&#x153;â&#x201A;&#x201D;ăťłĺ&#x2013;¤ŕĄťĎ§ă&#x153;&#x2014; á&#x152;&#x17E;á­&#x153;á&#x201D;ťáľ¤á&#x192;&#x2021;Ńşă&#x153;&#x2014;á&#x152;&#x17E;⎹ä?&#x2DC;Ъ⎹ĺ&#x2013;¤'MFVS 1PPUŕş ŕ¸&#x2DC;ĺ&#x2013;&#x2018;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚŕŁşâ&#x201A;&#x201D; ăťłâ&#x2DC;&#x161;ă?Źä&#x2DC;&#x2022;äŹ&#x2022;⎹Đ?ăś&#x2022;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2026;&#x17E;áŹ&#x2019;á?ĽáŁ&#x2019;â&#x20AC;ŤâŽąÝ?â&#x20AC;Źá&#x;&#x201A;ä&#x192;śáľľŇ¸á&#x201E;ŚŕĄťĎ§âŽąâšŤŃ&#x2021;ŕą?ŃşŇ&#x2030; Îłă&#x201A;­ŕ˘&#x201A;ắä&#x201D;?ȥຌă&#x2014;&#x153;á&#x192;&#x2021;⎹ᠴâ&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2018;̝㢤â&#x20AC;ŤÚŁâŽąÚ?â&#x20AC;ŹĐ&#x192;ŕš&#x192;Ó&#x2022;ă&#x201C;&#x2018;Ň&#x20AC;â°Ľâ&#x201E; ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x2019;°á&#x201E;ž áŁ&#x2019;â&#x20AC;ŤŕĄťÝ?â&#x20AC;ŹĎ§ŕ¤&#x201E;â&#x201A;&#x201D;㝳⎹á&#x;&#x201A;ä&#x192;śČĄä&#x201D;&#x2020;ͨ㺎á­&#x153;ŕ°?ͧढ़ϧ̭ञξϧß&#x2014;ß&#x2C6;á&#x152;&#x2019;Ň&#x2030;হ 㣤á&#x201C;&#x201E;á&#x153;˝ß&#x152;⎹â&#x201A;?ä˛?ŕ˘?ä&#x2020;&#x17D;ȥѳϺâ&#x2122;Łá°śĚşá&#x201E;žĎ§á­&#x153;ä&#x192;&#x2018;ͧढ़ϧ⚍ă&#x201C;&#x2018;ä˛&#x2039;á?Ľá&#x201E;ŽäŹ&#x161; ⎹ȥ

Bedankt!

Č?Dhr. Wah Kun Yeung en mw. Thecla Li (midden) samen met enkele leden van het organisatieteam ć?¨ĺ?&#x17D;ć šĺ&#x2026;&#x2C6;ç&#x201D;&#x;ă&#x20AC; ć?&#x17D;ćˇ&#x2018;ç?źĺĽłĺŁŤä¸&#x17D;çť&#x201E;çť&#x2021;ĺ&#x203A;˘é&#x2DC;&#x;ç&#x161;&#x201E;ĺ&#x2026;śä¸­ĺ&#x2021; ä˝?ć&#x2C6;?ĺ&#x2018;&#x2DC;ĺ&#x153;¨ć´ťĺ&#x160;¨ä¸&#x160;ĺ?&#x2C6;ç&#x2026;§ç&#x2022;&#x2122;ĺżľă&#x20AC;&#x201A;

͸झá­&#x153;âŠ&#x17E;̜Ѻ⚍Ń&#x2021;Í&#x20AC;á&#x192;Łĺ&#x2013;&#x2018;á&#x2019;&#x20AC;Í&#x161;ŕ ˛á &#x2122;â&#x20AC;ŤÝşâ&#x20AC;Źŕ°ŞŃ&#x2021;Ě­äŽ?⎹ä&#x192;&#x203A;ŕŚ&#x2026;*OH :PF5BOŕş ŕ¸&#x2DC;ĺ&#x2013;&#x2018;㢤â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹĐŽÍ&#x2021;⎹ϧθä&#x2DC;&#x2022;ͨă&#x192;&#x17D;+FOOZ)Pŕş ŕ¸&#x2DC;Đ&#x2019;࣡ŕĄ&#x201E;㢤â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Ź Ⰾࣺâ&#x201A;&#x201D;ăťłß&#x2039;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źá&#x192;&#x2018;ͨШ-VD )PGGNBOTâ&#x20AC;ŤĚťâŠ&#x152;Ůľâ&#x20AC;ŹâŁ?๧㝯Ń&#x201E;ä&#x201D;&#x2C6;㾚γâ&#x2DC;&#x161;â&#x2014;ľâŽą ä&#x192;&#x2022;ä&#x192;§ČĄä&#x192;&#x2022;ä&#x192;§âŽąÍ¨äˇ&#x2026;ŕ°Ąă?&#x201A;Ě­Ď&#x2C6;ϧĐ&#x2122;á?­â&#x20AC;ŤâŽąâ&#x2C6;&#x2022;Ú â&#x20AC;ŹäŹ&#x203A;äˇ&#x2026;ĺ&#x2013;&#x2018;ҸຯáŞ?Îťăś&#x2022;ä&#x201C;Ťă&#x153;&#x2014; â&#x20AC;ŤâšŤÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹŃ&#x2021;á­&#x153;Ö&#x2021;Ěşâ&#x20AC;ŤâŽąÝ?â&#x20AC;ŹÎ¸á&#x2014;˛ČĄâ°ĽŕŁşĺ&#x2013;&#x2018;ŕš&#x192;Ó&#x2022;ŕ¤&#x153;Đ&#x2019;ä&#x2022;&#x2021;ä&#x201C;´ŕš&#x2021;ፌä˛?⎹ß&#x2014;ß&#x2C6;ĺ&#x2013;&#x2018;᣽ĺ&#x20AC;&#x2026; ă&#x153;&#x2014;á&#x152;&#x17E;⎹⚍Ń&#x2021;ŕą?Ńşĺ&#x2013;&#x2018;âą&#x152;â&#x201A;?Ö&#x2021;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źă˛şâ&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;Źă˘¤â&#x20AC;ŤâšŤÚ?â&#x20AC;ŹŃ&#x2021;ȥढ़ϧ⚍ă&#x201C;&#x2018;Î&#x152;á­&#x153;̭ᾤȥŕą&#x2022; á&#x152;&#x17E;⎹á&#x2DC; â&#x2C6;&#x201A;ĺ&#x2013;&#x2018;áŞ?Îťá&#x201E;ŚĚşá&#x17D; Î¸áŁ˝â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;Źá&#x;&#x201E;ä&#x192;&#x203A;ĺ&#x2013;&#x2018;áŁ&#x2019;ŕ¤&#x201E;ă&#x153;&#x2014;á&#x153;žä?&#x2DC;Ъ㠜㠜ȥ 㢤â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źâ&#x201E;žŃ&#x201E;á&#x201C;°â°&#x203A;Í&#x161;ĺ&#x2013;&#x2018;ढ़ϧ⚍ă&#x201C;&#x2018;á­&#x153;ŕš&#x192;Ó&#x2022;⎹â&#x20AC;ŤÚĽâ&#x20AC;Źă °ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;ŚÓ°ä&#x201D;&#x2C6;হä&#x201E;˝âšŤŃ&#x2021;হపá&#x192;Ł á&#x2022;¨ă?&#x20AC;ä&#x192;&#x2022;ä&#x192;§âŽąă?&#x20AC;áł&#x2030;Ꮳĺ&#x2013;&#x2018;ŕš&#x201D;á&#x192;Łä&#x2DC;Şŕ¤šá&#x2DC;źĺ&#x2013;&#x2018;á&#x201E;ŚÎťŕš&#x201D;ŕš&#x2021;áŞ?ŕš&#x192;Ó&#x2022;á˛&#x2019;ä&#x201E;Ąĺ&#x2013;&#x2018;㣤 ⎹ࣞá&#x2020;&#x201A;Ň&#x2030;â&#x20AC;ŤÜ§â&#x20AC;ŹÎłä˛&#x2039;á?Ľŕš&#x201D;⎹ä&#x2030;&#x17D;âĄ&#x203A;ȥढ़ϧ⚍ă&#x201C;&#x2018;䰭㺎ᰥâź&#x153;᲎ŕą?Ěťŕš&#x192;⊚ä&#x201D;&#x2C6;ăľšâ&#x2021;&#x152; á&#x201C;&#x201E;⚍Ń&#x2021;áŁ&#x2019;ă? ĺ&#x2013;&#x2018;âą&#x152;â&#x201A;?㲺â&#x20AC;ŤâšŤÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹŃ&#x2021;ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x17D;ŁĚşá&#x192;Śá­&#x20AC;ČĄŃłá­&#x153;ĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x201D;&#x2020;á&#x17D;ŁĚşá­&#x153;ä&#x201E;Ąĺ&#x2013;&#x2018;㲺 ä&#x2022;&#x2021;Ď&#x2018;â&#x2030;Žĺ&#x2013;&#x2018;ä&#x192;&#x2013;ŕš&#x192;⊚⚍Ń&#x2021;á°Ąâ&#x152;&#x17E;â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;ŹÎłăź?ă&#x153;&#x2014;á&#x152;&#x17E;ČĄ

Aankondiging voorlichtingsbijeenkomst over wijzigingsvoorstellen in de Remigratiewet â&#x20AC;ŤŕĽˇÚ&#x2122;â&#x20AC;Źĺ&#x2013;&#x2020;*0$ÍŤß&#x2039;⎹ŕ°&#x2039;á&#x2018;żâ&#x2C6;&#x201A;áŤ?Ҹŕ§&#x2022;ä&#x201E;?ä&#x192;&#x;á?&#x201D;á&#x201E;łŕą&#x2022;ϡá&#x17D;Ą᰾͍㾚 Zoals eerder is bericht heeft minister Donner eind 2011 een voorstel tot wijziging van de Remigratiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bestuur van het IOC zal in samenwerking met het Nederlands Migratie Instituut (NMI) in februari a.s. een voorlichtingsbijeenkomst organiseren over dit onderwerp. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Amsterdam.

*0$㢤â&#x20AC;ŤŕĄťÚ?â&#x20AC;ŹĎ§ŕŁŻä&#x192;&#x203A;ṧᲹá&#x201E;łŕą&#x2022;ϡá&#x17D;Ą᰾̝ /.*㢤â&#x20AC;Ťâź¨Ú?â&#x20AC;Źâ&#x201E;žâľ ➣á?­ă&#x2013; ाŕą&#x2022;ä­ŹŕťłáŤ&#x153;â&#x17E;ŚÍŚ ÍŤß&#x2039;̭๧ŕ°&#x2039;á&#x2018;żâ&#x2C6;&#x201A;áŤ?á˛&#x17D;Ҹ⎹ŕ§&#x2022;ä&#x201E;?ä&#x192;&#x;á?&#x201D;ČĄ

ŕ¸&#x2122; ä&#x201C;? á&#x17D;Ą


‫ץ‬዆ᅖᇮ ┃CHINESE EDUCATION

ᬒ す᱌Ꭱᰵ

͹➦߿ᩜ͚᪴႓ᵎᲒ⽬ ᜾⃼๖ᬖ̷喟๔უ䘪䊤Გ䋾 ₒ喑ౕ䗐घĄ᠉ᆞ⺋䖀ą̷䋾喑‫ࣾܧ‬ᬣ 䌜᭜̷ಎ喑䉦߈ᲮγȡजఋᲒࣵ᭜̭͗ ̸ಎ喑᥋ᓄҍ̺ᔘ䋾䘪̺㵹ȡ⩕ጵֲ⮱ 䄊䄡喟̷ಎ㏰㚬⮱㔽߈䛼喑̸ಎ㏰㚬⮱ ✳ࣾ߈ȡࡷ͗ᄼᬣ䋾Ⴙγ喑ᅞ㏰΍ក ᶖ喑ࢸ㚬ȡٰহ㻯᭜⠙̭ᬍι⮱ౝ㏰ₓ ౐ౝ喑ᐧλᬻ᱊喑∝᫄ᑍ̶ࣷ͝эឬϧ ⪆̸ↄⅡ౐ౝ喑㜠Ϸ᱗ᄦ⍥჏ᐭᩫ喑ग ᣽ӈ㐆᜾Й႓অ䲆ᓰ㏰ߌȡす̭๖̷ࡵ Გγᒵ็ใప⍥჏喑ጵֲ㶕⑁γ䒨ߌᨭ ᇖȠₓᒀᠠȠ哆ࡻᠠȡ৴喑ⰸ⮱᜾Ⱑ৪ ऐⅡȡ⃼๖̸ࡵ䔅㺮ౕ䖀უэᘼ⃬യٰ হᏆ㏰ߌȡᮇ̷ᅞ᭜㜗⩞≨ߕ喑ѳ᭜ᒵ

厬➦ͦ࡭͚᪴ႥᵎᲒ⽬

商報

China Times

www.ChinaTimes.nll

ₓᒀᆞ͸㵹喍ι喎

中荷

37 7

ᑍ᪴ᆞ

็ϧ䔅ౕ㏰΍䍏㚬喑〆ᶖȡ 䄡䄡र亚॔喑र亚‫ݺ‬㺮०ਕ喑᝭ᰶϧख़‫ݝ‬ਕฝ喑䘪䋾 ࣨ丌യ喑〆Ɑᢿ喑̭͗ᡕ̭͗䶳亚喑ࣨᮇγᅞ⇎ᰶ㤉रȡर 亚䘪⩕㑥ၽ喑亚㤉䘪ౕ䛹䲏ȡ䔅ᰶᰡ̺΍ᘜ⮱喑ᅞ᭜⇎ᰶ㖶 रȡ㤉᭜᫝凉⮱喑जВ⇎ᰶ̭◦㖶७喑ጵֲノ᜾Й̺᭜ᒵ ͒喑᜾Й፥፥̸ᆞࣨ䗐ੜ̭⮱䊲ጯΝ博㚬喑博㙃喑▘㚬र喑 Გ෋ߍĄ㥒‫ڨ‬Ąȡ᜾Й㜗ጞ≄㶐᰺喑⩕ౝ̸䲏ក‫ܧ‬Გ⮱Ⅱ ≄ȡ ㏰ₓ͸҆喑䔅㺮ⰸⰸ䷻ᮜ喑᜾Ѽ⮱ᝬၽকడ䘪᭜ᶁၽ ᴾ喑䔅ᰶ㤉ౝহ͚㢜చȡጵֲፓ᜾Й❙ᆞ喑⮨̷䛾䶣喑䗐๖ ᰶᏓ☚喑᜾Й䊝γ‫็͗ښ‬ᄼᬣ喑㉜₨γ喑㶐᰺⎬ᓄ̺᜽ ᵤȡ❙γ̭͗倅ᆞ喑ࣵᰶ̭͗倅ᆞ喑䛾䶣ᰶ็㒻७喆ⰸఫ⮱ ᙌऄ̺हλ䏘͡‫ڣ‬ධ喑ᰶᱧч䔅᭜ࣨ䗐᫲⍥̭䋌喑䊲թ喆 ⃼๖㏰΍〆ᶖ喑ក౽喑ጵֲ䄡᭜䄰ᖜ喑ϻღ⍖হ喑ᢿ䮑

ᱯᔢ喑ᓰ㘥䅮䓫喑ͽ㻯ᘶᔘ喑‫ٸ‬᰺♓㭾Ƞ‫ۼ‬䒨ᓰ߈⫟ߠȡҍ Йัౕ䔳ࣺ䱿᭒᱌⮱ఝ䯫͸͚喑̺ຯᲒহ᜾Й̭䊤㏰ₓ֒䏘 ‫ڨ‬ᓰȡ 䔆⁎ₓᒀ͸㵹喑᜾ᄦ䭡䭠喑ρ㵹͸䄡Ҁ侹⌞็γ喑ѳ䔅 ᘠ็⮱γ㼐ₓᒀ⮱⺋⼅喑ᰶສ็ Γⰸ̺ᛯ喑ᰶສ็ႄग䃑喑̺ 䃳ȡ႓ₓᱜ̺ग᭜႓̭᠈̭ᐼ喑 㺮႓Ⴐ⮱ߌ๘㇫倀喑̺ϲ㺮㠓㏰ 䔅㺮ߍ̷ᗌᕔȡᰶᬣ䬡䔅㺮ఋ͚ ᪴႓ᵎ̷䄫喑ጹ᱈ҍЙៀ㉔ສᬣ 䬡喑⩌প᭜⩕ᬣ䬡Გ㏱᜽⮱喑ສ ສ‫͇҉ۆ‬喑̷䄫̺䃟䄊喑㺮႓⮱ ͉㺬๗็γȡጹ᱈Вऻᰶᱧч㘪 হ๔უ‫็็ں‬ᣏ䃕॔ȡ

厬➦ͦ࡭͚᪴ႥᵎΊѺ㔮ፘࣰߍ㤷䵀๔ႥÿႁၽႥ䮏ͨ䓓

Ă㢤㭚᱙ౌ⑏㿋᪆ፘദ㽀ă⢟ᓄす̭᱌䁶ᰥ ι

䮠᪴㔮ፘ

ౕ㣞䶬๔႓ͫ㵹⮱ᐭ⤚Зᐼ̷喑͚᫦䮏䪬কუཌ᪆ᢵ仃 ‫ٵ‬ϸ㏺γⅶߋ䓾Ꭱᣕ‫⻺็⮱ܧ‬ⅶ䄚᪆ᱽȠ᪆႓䉱⎽喑Вࣷႁၽ ႓䮏⮱ϑοᐼ㑾㐉⹫ࡧᎠझ喑Ꭳ呀ߞౕ㢤‫ڝ‬ᒀౝ⮱Ꭼ๔͚᪴㔮 ጵ㘪⼜Ხౝ࣯̻䔈ࣨȡ 㐆᜾⪆̸࢝䆎ᰭ⌞‫⮱ݨ‬Ӭ᭜͑ѺᎡ䒨⮱๔႓䁈ፘ」఍͸ 㔮ጵহᱻᬷ๖㔮ጵ⮱᪆ᵵ䃫䃎䄫⼸喑ЃЙ㐀व㜗䏘⮱᪆႓㏼侹 ⩕⌞‫⮱ܧ≲ڒ‬䄚㼭হ᪆႓჋Ҹ喑䃟㼐γຯ҂䦵ᄦ̺ह⮱᪆႓ᄦ 䆎喑᧝‫ۆ‬व䔯⮱᪆ᵵ喑Вࣷ䓽⩕᣽ӈ⮱᪆႓䉱⎽喑̻႓⩌䔈㵹 οߕ᪆႓ȡ ఈ๖⮱ദ䃚喑ᬣ䬡㮪ⴚ喑ѳᩣ㣤̺ᄼ喑⃼̭Ѻ͚᪴㔮ጵ 䘪㣤ᖶγ๔䛼⮱Ԏᖜহⴒ䃳喑䔆ᄦλ᱗Გ⮱ⅶ䄚᪆႓ᒵᰶ፛ ߖȡₑദ䃚̺ϲ᣽ӈγ᜾Й̻ദ䃚㔮ጵ͸䬡ϑ≮⮱Ꭰझ喑Ό෋ 䔈γ㢤‫ڝ‬ᒀౝ͚᪴㔮ጵ͸䬡⮱ϑ≮ȡ

ᒽ⥠㔮ፘ

҉̭ͧऺᎡ䒨͚᪴᪆ጵ喑᜾ౕ᪆႓䓴⼸͚䕴‫⨣ݝ‬䶵喑ᙌ ‫ݝ‬ᬍ᝭䔯ϻȡ࣯ߍ䔆᱌ദ䃚ᅞຯहͧ᜾កᐭγ̭᝴⿄喑᠕ξ㻮 ᬒ喑‫܍‬ক⮱႓΍䃖᜾ᰶγᒵ๔⮱ᩣ㣤ȡ ദ䃚⮱‫ڲ‬ღ࡮ܳ͝ჹ喑⤳䃧̷࠲᠙ႁၽ႓䮏ক䮏䪬ϸ㏺ ⮱ᰭ‫⮱⇬ݺ‬ప‫ڲ‬ใⅶ䄚᪆႓䉱⎽Вࣷຯ҂ᵦᢛ᱙ౌ᪆႓➦㞟হ

ᢵ䄫ᄦ䆎䔶᠖व䔯⮱᪆ᱽₑใᆞ͉๔႓⮱⢸ᒓ᪆ᢵͧ๔უ䃟 㼐γ᪆ᱽࣷ᪆႓᫦∂⮱Ҭ⩕হⵁ⾣ȡ䄫യ̷͑Ѻ㔮ጵ䋐ঠᕔ⮱ 䄊䄚ຯह⋀⋀≮Ⅱ≮⋹Ɑ喑᜾㷘⌞⌞ౝ॥ᑂγȡ఍͚ͧ㺬᫦ࢳ ट⮱↶⋭喑᪴ࡃ⮱ጛᐯহᕊ㐡᫦ᐼ⮱̺ह喑ຯ҂䔶᠖व䔯⮱᪆ ᱽ᜽ͧ⊤ใ͚᪴᪆㗟⮱̭͗ᮛ䕺䯫䷅喑䕇䓴䔆䘕ܳ⮱႓΍㐆γ ᜾̭͗䲋፥͇̀⮱⤳䃧ᠴᄩࣨ䔶᠖䔯⩕᪆ᱽȡ ჋䌢̷ᰶ᪆႓㏼侹͝ჹ⮱」఍͸㔮ጵহᎡ䒨‫⮱߈≨␎ٲ‬ ᱻᬷ๖㔮ጵ㐆႓অЙ䔈㵹γ̭͗͗⩌ߕᰶ䋐⮱᪆႓ᵵҸܳᲽ喑 ࣺ᭍γ㔮ጵЙ䓴⶙⮱͇̀᱙䶳ȡ䃖᜾࢝䆎⌞‫⮱ݨ‬᭜͑Ѻ㔮ጵ⮱ 㼭䄵͸͚ᬍᬣᬍ‫ౕ̺ݨ‬᣽䚿Ɑ๔უ喟͚᪴᪆႓᭜В႓⩌ͧ᱙喑 ᪆ጵ᭜᪆႓䃫䃎⮱ͨҀ喑઱⩕็྿Ҁ▢≨䙺व喑ѳ᭜̺ͧ‫ڣ‬᝭ 䭽‫ݣ‬ȡ ₑใ喑㣞䶬๔႓⮱थ侙㓻᪆ᢵͧ᜾Й̷γ̭യᒵᰶᘼᕊ ⮱͚᪴䄫喑В㢤‫ڝ‬ϧ႓΍͚᪴⮱㻳㻿ᕨ㐀γⅶ䄚̻㢤‫ڝ‬䄚͸䬡 ‫ڞ‬䕇͸ัȡᗕज㘪чສ๴喟͚̻᪴㢤‫ڝ‬䄚ᰶⰥह⮱ౝ᫦ॄ喤В ᑂࣾ᱙ౌ႓⩌⮱‫ڡ‬䋐ͧ᪆႓⮱ܴ‫◦ڒ‬喑䔆ₐ᭜᜾Й㺮႓΍⮱䛺 ◦͸̭ȡ ⤳䃧̻჋䌢Ⱕ㐀व喑㏰‫ڢ‬䔆͵Ͳ喑䄒᭜ᷭ侹᜽᳉⮱ᬣՆ γȡ๔უ㷘̺ܳͧहᄼ㏱ȡ᜾ౕ᜽ϧ㏱喑㏱䪬᭜হ㩩जϟ⮱Ვ ‫ͽٳ‬㔮ጵ喑Ѓ⼜Ხౝፓ䶳᜾Й䔈㵹ᄼ㏱䃕䃧喑ͧγႹ᜽ᄼ㏱҉ ͇ͧᠴჇ䄫᪴և᪆ᵵ喑๔უ䯳ᕊᎬ⯷喑㓑ゃ㓑߈ȡ㔮ጵЙ ̺ϲ጖ధγ䄫യ̷႓΍⮱ⴒ䃳Όߍ⌞γᄦᒩₑ⮱γ㼐喑‫ͽڣ‬

㲺㲺ȡ 䔆⁎ദ䃚ᬣ䬡㉔喑Шߎ䛺喑ᒵ็㔮ጵ䘪᭜ౕ㉔ᑍ⮱ᬒ፥ ጒ҉͸҆Გ࣯ߍ䄫⼸⮱ȡദ䃚㐀᲌ऻ喑䃖᜾ᰶ̭⻺ᘼ⟦᱗ᅪ⮱ ᙌ㻶喑ᕨᙌ‫ݝ‬䔅ᰶᒵ็䰭㺮႓΍⮱ౝ᫦ȡ⶛჋喑҉̭ͧऺ䱿Ꭱ ᪆ጵ喑㺮႓΍⮱ౝ᫦๗็γ喑̺䓴᜾ᰶԎᓰ䕇䓴̺ᛵߗ߈喑ч ̺᫚᣽倅Ⴙ઱㜗ጞ⮱᪆႓ⅡᎠȡౕ䔆䛹ⱌᡇᙌ䅏㣞䶬๔႓ႁၽ ႓䮏হ͚᪴᪆㗟ࡼч᣽ӈ⮱䔆⁎䔈ԛᱧч喑ͧᎬ๔͚᪴᪆ጵЙ ᐧ⿸䊤̭͗ⅶ䄚᪆႓⮱ϑ≮Ꭰझȡ


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

Mobiele telefoons

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S Plus0,-

每月

€39,95

19,97

需簽二年T-Mobile

0,-

每月

೻ ͚ 㜠 ⒛

䈵䔮#FBUT㕠ᾌ

*頭9個月特價

Apple iPhone 4S 16GB 6GB Opslag 5 Megapixelcamera egapixelcamera HD Retina Display*

需簽二年T-Mobile

FaceTime aceTime & HD Video

䵚Ըᰵៅ

Smart Plus 300

€39,95

0,-

19,97

需簽二年T-Mobile Smart Plus 170 + Blackberry service

170分鐘/短訊+互聯網(19,97每月)*

每月

42,50 每月

27,50

12,50 ⃼ᰵ

15.6” HD Display met LED

15.6” HD Display met LED

‫ٺ‬䇨 䈵䔮

320GB harde schijf 2GB Werkgeheugen

22,50

10,每月

䖥᧴ҍ⮱ᥚ䙺 Samsung Galaxy Ace 5 Megapixelcamera

27,50

12,50

3.5 Gorilla Glass Display

每月

320GB harde schijf 2GB Werkgeheugen Intel CPU & HD Graphics

需簽二年Tele2 Voordeelbundel 300

300 分鐘(12,50每月)

*頭9個月特價,原價 27,50每月

Sony Ericsson Xperia Ray

37,50

17,50 每月

8 Megapixelcamera

Nokia Lumia 800 8MP Full HD Camera

Reality Display

16GB OpslagTouchWiz UI

HD-video

3.7 ClearBlack Display

3G, Wi-Fi & GPS

Facebook inside

Windows Phone 7.5

䵚Ըᰵ➦‫ئ‬

䵚Ըᰵ➦‫ئ‬

䵚Ըᰵ➦‫ئ‬

0,-

0,-

0,-

需簽二年Tele2 Voordeelbundel 200

300分鐘/短訊+互聯網(10,-每月)* *頭9個月特價

海牙 Den Haag Centrum Wagenstraat 37-39 Tel: 070 - 888 88 88

需簽二年T-mobile iSmart 300

+ Samsung E1170

+

179,-

Compaq CQ 57

䙺 ⃼ᄺᥚ ᭜

+ Samsung E1170

ோ ໣ ᡝ ᡛྃ ഀ ᆩ ๜ 300分鐘/無限條短訊+互聯網 (€42,-每月)

*頭6個月特價

Samsung 32” LCD TV

Intel CPU & HD Graphics

需簽二年T-Mobile Smart Plus 300 + Blackberry Service

300分鐘/短訊+互聯網(24,97每月)*

5 Megapixelcamera QWERTY Keyboard 3G, Wi-Fi & GPS Blackberry OS 7

䵚Ըᰵៅ

每月

5 Megapixelcamera 8GB Opslag

39,-

Smart Plus 300

Blackberry 9360 Curve

19,97

Blackberry Bold Touch 9900

*頭9個月特價

HTC Sensation XE

€39,95

Energie需簽二年T-Mobile

*頭6個月特價

*頭9個月特價

Sim Only

䵚Ըᰵៅ

300分鐘/短訊+互聯網(19,97每月)*

100分鐘/短訊+互聯網(12,47每月)*

Navigatie systemen

2.8 Touchscreen HD Video

䵚Ըᰵៅ

Smart Plus 100

50,-

每月

1.2GHz Dual-core Processor

䵚Ըᰵៅ

12,47

24,971.4GHz processor 4 Super AMOLED Display

€24,95

€47,95

8 MP Full HD Camera 16GB Opslag 4.3 Super AMOLED Plus

5 Megapixelcamera 8GB Opslag

Internet

海牙 Den Haag Leyweg Leyweg 918C Tel: 070 - 309 80 80

需簽二年Tele2 Voordeelbundel 300

300分鐘/短訊+互聯網(12,50每月)* *頭9個月特價

德雷赫特 Dordrecht Oldenbarneveltplein 29 Tel: 078 - 618 68 00

需簽二年Tele2 Voordeelbundel 500

500分鐘/短訊+互聯網(17,50每月)* *頭9個月特價

埃德 Ede Vendelstraat 11 Tel: 0318 - 756 704

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad en actie strekt. OP=OP. Afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.


中č?ˇĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą 坣ĺ&#x2018;&#x160;ç&#x2030;&#x2C6; 156ć&#x153;&#x;

2012ĺš´1ć&#x153;&#x2C6;20ć&#x2014;Ľ

Mobiele telefoons

HP Compaq CQ 57 + USB Modem

â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2030;Ś

â&#x17E;ŚĐ¤

+ Blackberry Playbook

á&#x;&#x2026;

Navigatie systemen

Sim Only

+

42,50

21,25 ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

â&#x201A;? ࢠá&#x201A;š ŕŠ&#x203A; 16GB Opslag

35,-

17,50

7â&#x20AC;? HD Display

â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2030;Ś

ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;ĄVodafone Mobiel Breedband Basis 35 â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źă˘¤ă­&#x161;ĺ&#x20AC; äž&#x201E;ä&#x160;˛ă&#x2030;&#x2021;ă&#x2039;&#x;ä&#x2022;&#x152; â&#x2030;Žä&#x203A;źŕ¤&#x153;ä&#x2013; (#

*é ­6ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;šďź&#x152;ĺ&#x17D;&#x;ĺ&#x192;š35,50ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

Full HD & HDMI

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;ĄVodafone Bel+Sms+Web Smart 100

Üłä§&#x152; â´&#x161;Ô&#x17D; ä&#x160;˛á&#x201D;&#x2DC;ă&#x2039;&#x;ä&#x2022;&#x152; â&#x192;źá°ľ

*é ­8ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;šďź&#x152;ĺ&#x17D;&#x;ĺ&#x192;š 42,50ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

Samsung Galaxy Tab 10.1

Apple iPad 2

äľ&#x161;Ը᰾

3G + Wi-Fi 16GB Opslag

3G + Wi-Fi

9.7 HD Display met LED

Full HD Playback Snelle Dual-Core processor

16GB Opslag

Front- & Backcamera

äľ&#x161;Ը᰾

á&#x;&#x2026;

55,-

27,50

á&#x;&#x2026;

79,- ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;ĄVodafone

40,-

ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

ŕš&#x201D;ä&#x160;?ä&#x201D;ŽMobiel Breedband Basis 55 â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źă˘¤ă­&#x161;ĺ&#x20AC; äž&#x201E;ä&#x160;˛ă&#x2030;&#x2021;ă&#x2039;&#x;ä&#x2022;&#x152; â&#x2030;Žä&#x203A;źŕ¤&#x153;ä&#x2013; (#

ä°­ă&#x2026;ŞÎšá&#x17D;ĄVodafone Mobiel Breedband Basis 40

Apple iPhone 4

21,25 ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

27,50 ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

Samsung Galaxy SII

42,50

21,25 ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

5 Megapixelcamera

8 MP Full HD Camera

8GB Opslag 3.5 Retina Display

16GB Opslag 4.3 Super AMOLED Plus

HD Video & iOS 5

1.2GHz Dual-core Processor

äľ&#x161;Ը᰾

äľ&#x161;Ը᰾

*

,

95

0,-

é&#x153;&#x20AC;ç°˝äş&#x152;ĺš´Vodafone

Bel+Sms+Web Smart 100

100ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­č¨&#x160;+äş&#x2019;č Żçś˛(21,25ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;)*

3,â&#x192;źÔ¸á°ľ

300 ÜłäĽ&#x2026;

7,â&#x192;źÔ¸á°ľ

14,â&#x192;źÔ¸á°ľ

éšżç&#x2030;šä¸š Rotterdam Centrum West-Kruiskade 8 Tel: 010 - 478 88 88

é&#x153;&#x20AC;ç°˝äş&#x152;ĺš´Vodafone Bel+Sms+Web 300

300ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­č¨&#x160;+äş&#x2019;č Żçś˛(19,97ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;)* *é ­6ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;š

5.PCJMF4JN0OMZ 150 min + 100 sms 110 min / sms 300 min + 100 sms

500 ÜłäĽ&#x2026;

0,-

iPhone Smart 200 *é ­4ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;š

SIM ONLY wow,ສӏá&#x192;&#x2030;_

700 ÜłäĽ&#x2026;

22,â&#x192;źÔ¸á°ľ

8,75 p/mnd éŤ&#x201D;éŠ&#x2014;漾é&#x20AC;&#x;眲羥 ⤍ŕą&#x2022;ŕ¤&#x2014;ä°­

10,- ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

12,95 p/mnd

6,25 â&#x192;źá°ľ 9,95 â&#x192;źá°ľ 10,45 â&#x192;źá°ľ

330 min / sms

éŤ&#x201D;éŠ&#x2014;漾é&#x20AC;&#x;眲羥 ⤍ŕą&#x2022;ŕ¤&#x2014;ä°­

19,95 â&#x192;źá°ľ

440 min / sms

éŤ&#x201D;éŠ&#x2014;漾é&#x20AC;&#x;眲羥 ⤍ŕą&#x2022;ŕ¤&#x2014;ä°­

24,95 â&#x192;źá°ľ

éšżç&#x2030;šä¸š Rotterdam Hoogstraat Hoogstraat 117A Tel: 088 - 888 88 11

7,50ćŻ?ć&#x153;&#x2C6; 5,- ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

éšżç&#x2030;šä¸š Rotterdam Noord Zwart Janstraat 69A Tel: 010 - 465 65 94

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad en actie strekt. OP=OP. Afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

â&#x20AC;ŤŮşâ&#x20AC;Źä&#x2021;¨

*

á&#x;&#x2026;

é&#x153;&#x20AC;ç°˝äş&#x152;ĺš´Vodafone

100ĺ&#x2C6;&#x2020;é?&#x2DC;/ç&#x;­č¨&#x160;+äş&#x2019;č Żçś˛(27,50ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;)*

*é ­8ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;š

100 ÜłäĽ&#x2026;

äľ&#x161;Ը᰾

á&#x;&#x2026;

 á&#x;&#x2026; 39

çž&#x2026;棎é &#x201D;ç&#x2C6;ž Roosendaal Roselaarplein 29 Tel: 0165 - 75 14 18

ćŻ?ć&#x153;&#x2C6;

*é ­3ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;š

Apple iPhone 4S

55,-

20,-

â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źă˘¤ă­&#x161;ĺ&#x20AC; äž&#x201E;ä&#x160;˛ă&#x2030;&#x2021;ă&#x2039;&#x;ä&#x2022;&#x152; â&#x2030;Žä&#x203A;źŕ¤&#x153;ä&#x2013; (#

*é ­3ĺ&#x20AC;&#x2039;ć&#x153;&#x2C6;ç&#x2030;šĺ&#x192;š

42,50

Energie

äľ&#x161;Ը᰾

Blackberry Curve 8520

äľ&#x161;Ը᰾

+

Internet


40 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

博文類聚┃BLOG

編者的話

 Ꭱᰵᬒ す᱌

這個名為“博文類聚”的版面名不符實,因為所刊登的,雖有博客上的文章,但並非全是;雖大體短小精幹,但也有 長篇連載。不過,有一點可以肯定,這是一個充滿文化氣息版面,也許可以說是先前曾經出現的“舞文弄墨”版的改頭 換面吧! 在某種層面上平面媒體難以望電子傳媒之項背,之所以取名“博文類聚”,似乎在不忘祖訓的同時學學趕時髦。 感謝那些不計報酬向本報提供“博文”的作者,他們令本報在“商”的功利以外增添幾分“文”之優雅,令讀者在經 濟、政治、社會和僑訊之外,有機會能以輕鬆的心情品味幾款精神快餐。 我們的 博文 作者隊伍也將不斷擴大 我們的“博文”作者隊伍也將不斷擴大。

中國人熱衷於移居海外的十大原因(節選) ҳ⎽喟͚᫝㋟҉㔲̮ᓢႴ ϧ᝺ౕ⊤ใᅑ‫⮩ౕڣ‬䖁సუ喑ᒭᒭ㘪ᓄ‫ݝ‬ᄷ 䛺喑ᰡ㘪ᓄ‫ݝ‬᫪ᆂ᝺㤜⮱ᾌᰰȡ

๗࣌⤳ጒ๔Ⴅౕ‫ڣ‬Ⴥ㋟̷䇩‫ॷڙܧ‬喑䪸 䮑㾟ᵎऺ᪆ፘ‫ڙ‬㖤ȡ㾟๔Ⴅϧθ㮂ϸ ㉦喑ϧ‫ڕ‬䘕◧‫ܧ≫ڙ‬సᝃ㋀Ⴅᵎहᘼ‫ܧ‬ స⪆Ⴅϧ਎喑ѳౕ‫ܧ‬సᒹ喑̭Ⱑ␜⪆సใ喑 䕫᱌᱗₥喑ᰶψϧጟ‫ܧ‬స࡮ᎫᎡ喑็◧Ą倅 〜ϧ᝺ąȡ ‫ڣ‬ᄓ喑ᄺ᫩͚సϧૉ₎⼨ℾ⊤ใ喑ᅑ‫ڣ‬᭜ 䗐叩᝭䀯⮱Ą倅〜ϧ᝺ąহ᜽ߌϧธ喑ጟ㋀ ̺ツ᭜᫝㖋γ喑఍◧ౕ䰨㻃̷जВⰸ‫ݝ‬喑䗐 ψ᜽ߌ⮱ऺ≮喑䰃♣㖟⽞㜗ጞ᭜͚సϧ喑㿗 ⮱᭜͚స㾞喑ᣆ⮱᭜͚స䡏喑ѳ̭੼ЃԾ⮱ సㅺ喑๔็᪥ϧ䘪᭜ोोऽऽ喑఍◧ЃԾ‫ڣ‬ ᄓጟ̺ツ͚సϧγ喑ጟ㋀᭜Ѓసϧγȡѳ‫׼‬ ๗࣌⤳ጒ๔Ⴅ̭⁎䪸䮑ऺ᪆ፘ‫ڙ‬㖤喑㔹 ́࣌఍गᰶ̭Ը喑䗐ᅞ᭜␜⪆సใ喑䕫᱌᱗ ₥喑䕆ᛶ㾟ツ᭜̭Ըᒵ๔⮱᫝㖋γȡ

ιȠసใᅑ‫ڣ‬᭜⮩䖁సუጯൡ㋀┌᜽⛌喑 㘪ํᓄ‫ڙݝ‬Ꭰ⮱ᄺᒲȡ⮩䖁సუᄓ㵹ጯൡ㋀ ┌็Ꭱ喑ጯൡᾌ‫ܳ࡮ݣ‬᜽⛌喑♎䀃᭜កጒ 㔲喑䖱᭜ੳϧ喑䲍⮱᭜Ꭰぶ⮱〣❚喑᝭В喑 䆎૙ጰ᫜䕆ὐ⮱កጒ㔲हὐ㘪ํ⢟ᓄ᜽ߌ喑 䆎⊤❫䕆ὐ⮱ℾ䫀Юẚౕ⊤ใहὐ㘪ํ⢟ᓄ ⮩ᆂȡࣺ㻭͚స喑ጯൡ㋀┌䖱̺᭜ᒵ᜽⛌喑 Юẚ᜽ߌᒭᒭ䲍⮱̺᭜ጯൡ〣❚ᾌ‫ݣ‬喑㔹᭜ 䲍ᩬゃȠ䲍ϧ਎䬉ӯȠ䲍㜴ᩬ⩹ϧธᅑ‫ڣ‬᭜ ऱ㉇䵅ᄻ⮱䬉ӯ喑᝭В喑͚స᜽ߌ⮱Юẚᒭ ᒭ㜴ᩬゃჳ̺जܳ喑ᒭᒭ㜴⪣ౝ䵅ᄻ⮱䬉ӯ ჳ̺जܳ喑ᒭᒭ㜴֤⼲␼⼲ჳ̺जܳ喑ᨇ͚ ๛吕ᵎ̭ऺ᪆ᢵ䁈喑͚స⮱Юẚ᜽䲍֤⼲␼ ⼲᝺ᓄጟ⩌ႅ喑㔹́喑᜾ԾΌजВⰸ‫ݝ‬喑̭ ԸЮẚუ⮱Կझ喑‫ڣ‬㗹ᒹᒭᒭᰶ吕ᩬ䵅ᄻϧ Կझ喑ຯᏵ䪭⮱䖍㤜θУᰡ᭜̭Ը‫ڥ‬ಸȡओ ใ喑ᄺ᫩ᮛ䕇Ⅿ㖤ϧ਎ҳ㿗喑ౕ͚సᒭᒭ䰐 Вᓄ‫ڙݝ‬Ꭰ⮱ᄺᒲহᎠぶ⮱〣❚ȡ

䗐叩喑͚సϧ◧⩇叩ຯₑ⛞㶤᫩⼨ᅲ⊤ใ এ喤 ̭᭜సใᅑ‫ڣ‬᭜⮩䖁సუᄷ䛺ϧ᝺喑ϧ ᝺㘪ํᓄ‫⮱ܳٲݝ‬ᆂ⤫ȡ็Ꭱҳ喑͚సദ丷 ⮱Ą倅〜ϧ᝺ąՌ‫⪆≫ڙ‬Ⴅᝃ䁈ႥᝃႥ㶀ϑ ≮⮱ᾌᰰ喑ᓋₑ␜⪆⊤ใ喑䕫᱌᱗₥⮱ᵦ᱙ ࣌఍᭜䕆ψ⮩䖁సუ➦‫ݒ‬ᄷ䛺ϧ᝺喑㔹́ϧ ᝺㘪ํᓄ‫ڙݝ‬Ꭰ⮱〣❚㔹ᰶᆂ⹧⮱ᾌᰰ喑ᰡ ᰶ᜽ऺ᜽ߌ⮱ᾌᰰȡࣺ㻭͚స喑䰃♣ᩬᏉ็ ⁎䁈㺮䛺㻃ϧ᝺喑ѳⱌₐᄓ㵹䊤ҳࢨ̺᭜䗐 叩̭ఋθ喑఍◧͚స䁈⮱᭜‷߈喑䁈⮱᭜䛾 䡏喑᭜‷߈হ䛾䡏㜠̷⮱సუ喑̭Ըϧ᜽ߌ ⮱὆㾹᭜ևγ็๔⮱Ⴥ喑ᣆγ็ᄾ䡏喑᝭ В喑͚సദ丷ϧ᝺็Ꭱ喑ᬏ↿ᰶᚸ‫̭ܧ‬Ը 䡏Ⴅḛ喑Ό↿ᰶ‫̭⤫ܧ‬Ը૙ጰ᫜ȡ㔹͚స⮱

̶Ƞసใᅑ‫ڣ‬᭜⮩䖁సუ⮱⺼‫ݖ‬Ԋ䯉‫ݣ‬ ᏓⰥ⪣֒‫ڕ‬ȡౕ⮩䖁సუ喑̭Ը‫ڥ‬ಸ⮱὆㾹 ᅞ᭜⺼‫ݖ‬Ԋ䯉‫ݣ‬Ꮣ࡮ܳ֒‫ڕ‬喑ЃԾᄓ㵹γᓋ ᥃ㅰ‫ݝ‬෠ව⮱⺼‫ݖ‬Ԋ䯉‫ݣ‬Ꮣ喑㜠ᄾ䃀⩌≨♎ ᚯ喑㔹͚స䰃♣䓾ᎫᎡΌౕ᥋‫ڕ‬ℾ⺼‫ݣݖ‬ Ꮣ喑ѳ䖱䖍䖍̺ํ喑㽞็უᏚᒭᒭ᭜఍◧̭ ԸუᏚ᜽਎⩌⫲ᓋᄼᏤⅡᎠԿ䔭‫ݝ‬㼐ᩫ‫ݺ‬喑 ᅑ‫ڣ‬᭜͚స⮱ऱ⽛⺼‫ݣݖ‬Ꮣ䰃♣䘪ౕ᥋喑ѳ

䘪᭜ᲜⅡ䏷㫗ȡ ȟȟ ఈȠసใᅑ‫ڣ‬᭜⮩䖁సუ∂‫ڕ֒ݣ‬喑 ́և‫ݝ‬γᰶ∂ᓲӊȡ⮩䖁సუ⮱∂‫ܳ࡮ݣ‬ ֒‫ڕ‬喑᭜὆⏃⮱∂‫ݣ‬సუ喑ധ᱙և‫ݝ‬γ∂ ᒸ䲏‫ݺ‬ϧϧᎠぶ喑㔹ࣺ㻭͚స喑∂ᒸ‫ݣ‬Ⴧ γ̺ᄾ喑Ό㜗⽞᭜∂‫ݣ‬సუ喑๖๖ષĄ∂ ᒸ䲏‫ݺ‬ϧϧᎠぶą喑Ąᰶ∂जӊ喑ᰶ∂ᓲ ӊ喑ത∂ᓲӊ喑䖂∂ᓲ⾣ą喑ѳ᭜喑͚స Ⱋ‫ݺ‬ധ᱙̷䖱᭜ϧ⇨◧ͨ喑ത㵹∂ᒸᒭᒭ ᭜̷䲏䵅ᄻ̭㖟ષ̸䲏᝺ത㵹喑᝭䀯⮱௡ ក䕸ࠂ‫ڣ‬ᄓᅞ᭜Ả̺ₐ፥⮱̭⽛ϧ⇨ȡ ȟȟ ρȠ᳽ψ䇗Ⴥ⮱䖬䰐ൡ᝭ȡ͚సჅ ൡᰶ䕆ὐ̭䶋ϧ喑㔮ཱིহၽຠ䘪ጟ⼨ℾ సใ喑㔹㜗ጞౕ͚స⪣Ⴥ喑㷘ϧԾ᝟ ⽞◧Ą⺩Ⴥą喑䕆䶋ϧ਎ᅞ᭜‫ڥ‬ಸ⮱䇗 Ⴥ喑ѳ䕆ψ䇗Ⴥⴒ䖀㜗ጞ㒗Ⴊ⌞䛺喑⩌ ᕂᰶ̭๖Პ⿄θ⮩喑᝭В喑ᬖᬖ҉ສ⏃ ‫׆‬喑ᄴუᏚϧ਎হ䇎⩏䑶⼨‫ݝ‬సใ喑㜗 ጞ㎩㎹๔ᦵ̭ិ喑ຯ᳉䕸⅐ສᦵ‫ݝ‬䔭 о喑♣ᒹࣨ⊤ใ㜴უᏚ౅ీ喑ຯ᳉㖋‫ݝ‬ ䷕०㡶ࠂ喑仙̷䊝ϧ喑䃀ҍៀ̺‫ݝ‬ȡ ȟȟ ‫ښ‬Ƞ᳽ψऺ≮⮱䖬⼲ൡ᝭ȡ䕆ψϧͨ 㺮䯳͚᫩ੳϧহ⑁਎喑䕆ψऺ≮ᒭᒭ᭜֤ ⼲␼⼲⮱倅᝸喑ѳहὐრᕂ㷘ៀ喑ᝃ‫⩕ݖ‬ స‫ڔ‬సใ⼲⢴⮱ጛ⪝喑և‫ݝ‬᜽ߌ䔰⼲喑᝭ В喑͚స⮱䕆ψऺ≮ᒭᒭ᭜ౕస‫ڔ‬ᣆ䡏喑 ౕసใႅ䡏喑ౕసใ㟞䡏ȡ ȟȟ ̰Ƞ᫦Ӭ㋀ੳȡ͚సᓋ‫࡮ژ‬ᎡАᩦ䲖 䪸ᩫВҳ喑᠈ੳᑂ䇴᭜͚స⮱̭๔ധ᱙స ゃ喑㔹᠈ੳᑂ䇴⮱ͨ㺮᫦∂᭜⍈⼲Ƞ‫⼲ٺ‬ হᩬゃٗᘍ喑᝭В喑ᰶψϧᅞⰸ‫ݝ‬γ䕆̭ ੳᾌ喑ᄴ㜗ጞᝃ㜗ጞ⮱ၽຠ⼨ℾసใ喑♣ ᒹ᥃䏘̭䂷喑᜽◧ใసϧ喑ఋసែ䇴喑㘪 ํϘऄऱ⽛ᩬゃহ⼲ᩣ᫦䲏⮱ٗᘍȡ

হ䇴䛾喑᝭В喑䕆ψϧᅑ‫ڣ‬᭜䗐ψ䵚䵚䘪 ⼨ℾసใ喑ຯ䖁䈡Ƞᱻ≗ᔄȠ⢸ͦぶϧ喑 ᜽◧㺬᫦సუ⮱Ꮤ̷䈀ȡ ȟȟ ΊȠᄸឫᾌ䕴ȡᰶψϧ͓̺᭜ᘠ㺮⼨ ℾసใ喑ѳ⩞᫩⩌≨᝭䔘喑ᘠࣨసใ䬃 䬃喑ᄸឫੳᾌ喑䕆䶋ϧ็ВᏂᆑ㔮⮫ༀ◧ ็喑ຯ䗐ψసใࠋࠆ⩕ጒᝃ᳽ψᄼ㋀✌Ը 倁ᝣ͸䶋⮱喑Ąὦᡗ₨喑ϧᡗ≨ą喑䗐᭜ ЃԾ⮱ϧ⩌Ԏ᷊喑̭ᬓౕసใ᜽ߌ喑ЃԾ ᒭᒭ䖥᧴Ⴧᅲసใȡ ȟȟ ࡮Ƞ㮈ớᓰ҉ᕗȡ͚సϧሴ∸࿇ใ᭜ ‫ܧ‬γऺ⮱喑Ąసใ⮱ᰵϛ䘪℁͚సీą喑 㔹́θᄓ᭜喑ใసϧҳ‫͚ݝ‬సϧ喑ᝃ͚స ϧᰶ⊤ใ䬉ӯ䘪ᰰ㷘㻃҉̭⽛ớ㔭喑䕆ψ ใసϧҳ‫͚ݝ‬స喑ऱ㉇ౝ᫦ᩬᏉ䵅ᄻ㍪᭜ ⛞ᗲᣒᒲ喑㔹́㍪᭜᫝㖋⮱䛺㺮Წ൷喑ᰡ ߍ⓭䊤γ᳽ψ͚సϧ⮱㮈ớᓰ喑᝭В喑ᰶ ψϧ㜗ጞ䕆̭А᜽̺γใసϧ喑Ό㺮ᘠ᫦ 㽚∂䃀㜗ጞ⮱ၽຠ᜽◧ใసϧ喑⩇㜠‫ڿ‬㦄 ⩌প࢞䯗䘪㺮ࣨసใ⩌⩏ȡ

‫ژ‬Ƞᩬ⇨䖬䰐ȡ͚స⮱ᩬ⇨⧝ධౕస 䯈̷℁䐰ጛ喑ᅑ‫ڣ‬᭜̭ψ㺬᫦సუ̭Ⱑϴ 㻃͚స喑जВ㿗᭜ώ᜾͚స͸ᓰ̺₨喑ᘠ ࡰ᫦⮫㼵⮱ⵡซ͚స⮱ᐧ㽚喑̭ψᰶᩬ⇨ Юృᝃ㜴͚సᩬ㺸̺व⮱̭ψϧ喑ᒭᒭऄ ‫ݝ‬㺬᫦సუ⮱₎䓻喑͓́㊓ЃԾ᣽ӈൡ᝭

蔡英文早被馬英九一句話點中了死穴! ҳ⎽喟删‫ࢇܝ‬൞҉㔲喟ჯᄋဓདྷ㜿ᐐ㷃 ᰵᬒ᭯ܳ喑ౕ仙㠞Ί᫩〣䖥 ㍪䘕აѵࠊ䖥ᒹ喑㩎㠞᪴Ӭౕ‫ڣ‬᫝ࡄጯᲬ ὸ〣䖥㍪䘕ឬ㾺᪄䖥喑Ą‫̺פ‬䊤ą⮱㩎㠞 ᪴ह᭯䖱აѵ䓚ࣨℾ䕟吕ͨፚ㖤ࠆȡ ᄺ᫩㩎㠞᪴হℾ䕟吕⮱᪄䖥喑䗐ψ

ౕ⋿䷕ۤ䰕͚吜♣⺋‫⮱פ‬ᩜᠮ㔲喑ᓋℾ䕟 吕㊓ε⮱ᕊ㋚᫦ᐼ‫⮩ܧ‬喑ᝃ㽞䖱↿ᰶឫ‫ݝ‬ ࣌఍喑ѳ᭜喑ᓋ̭Ը᫮㻭㔲ⰸҳ喑᜾Ծ̺ 䰐⤳㼐䕆⽛㉽ᅭ喑ຯ᳉㺮䃀᜾㊓‫̭ܧ‬Ը࣌ ఍喑䗐ᅞ᭜А㶕ℾ䕟吕ࣰ䖥⮱㩎㠞᪴ᬖጟ 㷘仙㠞Ί̭ऒ㾞吋͚γ₨⾡喆 㩎㠞᪴⮱₨⾡᭜⩇叩喤ౕ๔็᪥ϧⰸ ҳ喑䗐ᅞ᭜ຯ仙㠞Ί᝭ᠴ⮱䗐ὐ喑̺᪏ឬ 㾺Ą̺⢕ąȡౕᎡᰵ݊仃ൡ䰨㻃 䓜䀃͚喑仙㠞ΊⰡ੼㩎㠞᪴᪏̺᪏㿗Ą̶ ̺ą喤ᅑ‫ڣ‬᭜Ą̺⢕ą䕆̭䴲ȡ㩎㠞᪴↿ ᰶఋめȡ‫ڣ‬ᄓ喑ᓋ䗐̭‫ݨ‬䊤喑㩎㠞᪴Ӭ㷘 㖝ᬻ⮱仙㠞Ί‫׼‬ₓ᳄倅᝸䕻᠈ѩ⮱喑吋Ѽ γĄ₨⾡ą喑Ⱑ㜠䖥ᒹ䘪↿㘪㼐䪸ȡ ㍞㻭‫ږ‬ᇥ䬉ӯ᪥Ꭱҳ⮱⮩ᆂ⑁䂷喑 ⢕㜴̺⢕໸㉯᭜̭ԸĄ₨㉽ąȡ䮠Ⅱᝮ᭯ ᱌喑⩞᫩ലᠮγझ⢕䌜㌇喑‫ږ‬ᇥ䬉ӯ⮱ͨ 㿬Ӭ᭜㋷ᑢ喑‫ږ‬ᇥϧℾ໸㉯⩌≨ౕ̺ⷧ ჇȠ̺⾖Ⴧহᄺោ⪣͚喑ౕ޺᠁ᑖᑢ⮱๔ 㗹ᮜ̸喑झ▐㋀┌⟭⇮㜗̺⩕㿗ȡ仙㠞Ί തᩬВҳ喑ࠆᄓᣕࠂ‫ږ‬ᇥ䬉ӯ喑ВĄΊι ‫ڞ‬䂅ą◧ͨ䐥㜴ࡄϙοࠂ喑Ҭ‫ږ‬ᇥ䬉ӯᓄ ВᎠ⾖⮩ᆂȡ䕻ࣨ喘Ꭱ็᭯䫀䛹喑⊤ࢁȠ ⊤ധ‫ږ‬ᰰᐧ⿸γ‫ݣ‬Ꮣᕔࢁੳ喑ౕ‫ږ‬ᇥ⮱‫ڞ‬ हߗ߈̸喑‫ږ‬ᇥⰡ㝗Ƞ䮥჏ҳझࣷ‫ږ‬ᇥㅪ

㒟喪喨喫喦喍‫ږ‬ᇥ㋀┌व҉ᵳ᳣ࢁ䂝喎᣽ ᡜγझ▐㋀┌喑ౕ‫⤰ڕ‬㋀┌ѻ䔤͸䯈喑झ ▐㋀┌䲍㦄Ą๔䮥఍㉍ą喑ധ᱙̷Ԋᠮ̷ ࡴᙸࠏ喑‫ږ‬ᇥ䬉ӯₒ‫ڒ‬व҉‫ڞ‬䈼⮱㞜ᕔᓗ ⧝ȡ䕆̭吋喑ᓋ䖥‫ݺ‬剨⊤䯳౅㦐θ䪤䘚झ 䟅Ƞझ▐ຠ仃ჹႼ䖁䰨㦐θ䪤⢸䰗㈲Ƞ䖍 Პ䯳౅㦐θ䪤ᒽᬚᲞぶझ▐ੳ⩹๔ϕ⽺Ả ែ⺕喑㶕⹧ᩜᠮĄΊι‫ڞ‬䂅ą喑ጹ᱈仙㠞 Ί䕐Ш᜽ߌ౴ज㺸̭᪾ȡजВ㿗喑झ▐Ϸ ๖হ᱗ҳ⮱⮩ᆂ喑‫ږ‬ᇥ䬉ӯ䲋፥䛺㺮ȡ ᓋₑ⁎䖥᝝͚㩎㠞᪴⮱ᙸᏓ䂷ࡃ͚Ό जВⰸ‫ܧ‬喑♎䀃᭜ᓋ吕≫‫⯷ݖ‬䖱᭜ᓋ䖥㜶 䰭㺮‫⮩ܧ‬喑຦᭜䶅ᘼĄ㜴๔䮥ࢁੳą⮱喑Ό ᭜䲋፥⌲ẇ‫ږ‬ᇥᩬゃᄺ᫩䖥㜶⮱㜠䬉䛺㺮ᕔ ⮱ȡѳ᭜喑⩞᫩㑧ͼ๔ᮧᚔহ㷘ℾ䕟吕⮱झ ⢕䌜㌇㊮Ⴧ喑⩞᫩仙㠞Ί吋⮱Ą̺⢕ą₨⾡ ↿㘪㼐䪸喑᝭В喑ౕ‫ږ‬ᇥᩬゃ̷㑧ͼᑵᕔ ⮱㩎㠞̺᪴ᓄ̺ലᠮγ㜗ጞ⾧≋⮱Ąझ▐ ‫ڞ‬䂅ą喑౽ౕℾ䕟吕ͨፚ䕆ិϑḲ̷⮱㩎㠞 ᪴ᠶ⚔Ąᅮ㗎↧Ⴧ㚓㶸ą⮱⤳䀃喑̺ᓄ̺㎩ ㎹॓㾺ĄΊι‫ڞ‬䂅ą喑В㜠᫩䕍᜽झ▐๔ ЮẚუȠ䘕ܳ⌧㋍ϧธ㉈㉈ᷱ຦㔹ࣨ喑Ⱑ㜠 ᰭᒹ喑↿㘪ఋめ仙㠞ΊĄ̺⢕ą᣽੼⮱㩎㠞 ᪴喑‫م‬ノҬ‫ܧ‬⍫䏘㼐᪥喑Ϻ♣̺㘪䃀झ▐ϧ ℾᩫᓰ‫ڣ‬തᩬᒹ᭜॓䖱ᰰ㎩㎹Ԋᠮझ▐⮱⮩

ᆂ⾖Ⴧ喑ᰭ㉯᪄̸䮐ҳȡ ຯ⁹㾋Ą‫ں‬Ό̺㘪䕆ὐ≨喑‫ں‬Ό̺㘪 䗐ὐ䕻ą ᝭ਫ਼⮱̭ὐ喑᪄䖥ᒹ⮱㩎㠞᪴㉯ ᫩ᬻ⮪䕻ҳ喑̭ऒ㺮Ąℾ䕟吕ᓲ䴵㺮‫ں‬ᄺ ‫ږ‬ᇥᩬゃ᪡倁ສສࣺⰮą⮱㾞喑䁈‫ܧ‬γ຦ ᓰ㖟喑Ό䖀‫ܧ‬γℾ䕟吕๞᪄⮱ᵦ⎽ȡ


中č?ˇĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą 坣ĺ&#x2018;&#x160;ç&#x2030;&#x2C6; 156ć&#x153;&#x;

2012⪟ă&#x192;&#x20AC;ă&#x192;&#x20AC;⪟ ŕ¤&#x192;

2012ĺš´1ć&#x153;&#x2C6;20ć&#x2014;Ľ

â˛&#x2030;ă&#x2022;ťŕąş

ள௢˧áŹ&#x201E; ཤའá?šá?&#x;Ő&#x201C;ŕŠ?ŕ°Ľá&#x201E;&#x2030;ளá?¤ŕ &#x2020;ŕŠ&#x2122;રࣹŕ§&#x160;á&#x2021;śÜˇŕ &#x2018;

ᢜʹϤŕ¤&#x2022; á ˇŕ¨&#x201C;УᏠá´?ࣲܸŐ? NIEUWJAARS AANBIEDING!á&#x2030;¤ŕ¸¤ŕ łá&#x2C6;ž GARNALEN GERECHTEN

170 171 172 173 174 175 176 177 178

Geserveerd met witte rijst Grote gebakken garnalen Garnalen met kerrysaus Garnalen met zwarte bonensaus Garnalen met pikante saus Garnalen met Asham saus Garnalen met chili saus Garnalen met lychees Garnalen met champignons Garnalen met Chinese champignons

SPECIALITEITEN

â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80 â&#x201A;Ź 13,80

VIS GERECHTEN

(vervolg)

La Zhi gerechten (met groenten en een licht pittige saus) 220 La Zhi Varkenshaas * â&#x201A;Ź 11,90 221 La Zhi Kipfilet * â&#x201A;Ź 11,90 222 La Zhi Ossenhaas * â&#x201A;Ź 14,00 223 Chinese Koe Loe Yuk â&#x201A;Ź 11,90

EES

224 Ha Lok ĂĄ la Canton * (Gepelde garnalen met een licht pittige, zoete Cantonese saus)

225 San Siang

(Garnalen, varkenshaas AFEL en kipfilet) 226 Chinese Koe Loe00 RIJSTT 30, Kai SE â&#x201A;Źkipfilet (Gepaneerde in speciale saus) gangzoetzure CHINE Gon sonen Â&#x2021;Babi Pan(met enhaas n oss Gon Bao saus) 2 per Bao gerechten voor227 Gon Bao Varkenshaas Yu Sha ***

â&#x201A;Ź 9,00 CHTE 0 â&#x201A;Ź 10,0 GERE ap saus KIP 0 GEROOSTERDE / ketj 10,0 ons PEKINGEEND â&#x201A;ŹGERECHTEN

"*

â&#x201A;Ź 14,90

�

â&#x201A;Ź 14,00 â&#x201A;Ź 11,90

â&#x201A;Ź 12,30 Â&#x2021; Kai â&#x201A;Ź 12,80 ***Loe â&#x201A;Ź 12,30 p228 Gon s) Bao Kipfilet Â&#x2021;Koe â&#x201A;Ź 12,80 atensoeeng 229(4 stuk Gon Bao Ossenhaas *** â&#x201A;Ź 14,00 â&#x201A;Ź 12,80 Â&#x2021;Tom â&#x201A;Ź 15,00 gsit gor 230 Gon Bao Garnalen *** â&#x201A;Ź 9,00 â&#x201A;Ź 12,80 Â&#x2021;Pan (4 stokjes) Hui Kuo gerechten (met Hui Kuo saus) (1) Â&#x2021;SatĂŠ ** â&#x201A;Ź 12,30 epoek 231 Hui Kuo VarkenshaasEL Â&#x2021;Kro 232 Hui Kuo Kipfilet **AF â&#x201A;Ź 12,30 RIJSTT 30, ign nte 0 233 Hui Kuo Ossenhaas ** 00 â&#x201A;Ź 14,00 g amp 190 Pekingeend met ananas â&#x201A;Ź 14,20 t pika â&#x201A;Ź 10,0 ISCHEGarnalen s pikante saus en â&#x201A;Ź ** i Pangan nas /ch sau 0 kip me 234IND Hui Kuoson â&#x201A;Ź 15,00 191 Pekingeend met â&#x201A;Ź 14,20 per gerechten Â&#x2021;Bab Gado â&#x201A;Ź 10,0 raden kip met ana/ pikante 2Siang r o (met Yu Siang saus) Yu 0 Geb 192 Pekingeend met oestersaus â&#x201A;Ź 14,20 ons voo 96. Â&#x2021;Gad â&#x201A;Ź 10,0 raden tomaten champignmet lychees en kip 235 or Yu Siang Varkenshaas * â&#x201A;Ź 12,30 â&#x201A;Ź 14,20 0 / 97. Gebfilet met 193y Pekingeend â&#x201A;Ź 10,0 apsaus Smo Yu Siang Kipfilet * Â&#x2021;SatĂŠ gelei â&#x201A;Ź 12,30 kerr ing236 saus) / ketj aus djak Spie 98. Kip filet met Dag zure Â&#x2021; nas Â&#x2021; Roe 237 Yu Siang Ossenhaas * â&#x201A;Ź 14,00 ana aâ&#x20AC;&#x2122;s ing en zoet bonens ignons RIJSTTAFELS 99. Kip filet met eng Â&#x2021;Pind Â&#x2021;Dag 238 â&#x201A;Ź 15,00 mp vruchten zwarte * epoek Kip ng Gor Yu Siang Garnalen * CHINESE RIJSTTAFEL â&#x201A;Ź 14,00 p.p. s met e cha lokje met200 0 100. N Â&#x2021;Kro nes Â&#x2021;Pisa filet 13,5 TE Chi â&#x201A;Ź kipb t Kip er Kippenof Tomatensoep, kroepoek, Babi Pangang, Foe Yong Hai, CH rde me 0 101. anee Â&#x2021;Sajo GERE ) Tjap â&#x201A;Ź 13,5 (gep Kipfilet Kai Koe Loe Yuk, geb. garnalen, Tjoy en SatĂŠ r *** = Extra pittig ** = Pittig SOO*N= Mild 0 102. Â&#x2021;Atja enhaas gerecht (La Zhi Kai) â&#x201A;Ź 13,5 0 Koe Loe Vanaf 4 personen urken PER saus S (oss een extra 1 Aug 103. nte EE Â&#x2021; OR â&#x201A;Ź 13,5 NDVL aten / pika / oestersaus 0 IJD VO 7,50 RU 201 INDISCHE RIJSTTAFEL aus â&#x201A;Ź 15,40 p.p. â&#x201A;Ź 13,5 â&#x201A;Ź (geflambeerd) MA ALTGERECHTEN met tom mpignonsrte bonens ETIPAN hts aas Kroepoek, Daging Roedjak, Daging Smoor, Babi Pangang, Ajam Geserveerd met witte rijst cha slec LET t r / zwa de OssenhPangang, voo nas COMPTipan Yuk aas me tSajor, Sambal Telor, Gado Goreng en 240 (varkenshaas) â&#x201A;Ź 12,10 104. en sala ons Gado, Atjar, Pisang me ana ccoli satĂŠ en salade OssenhSatĂŠ * 241 Tipan Kai ,(kipfilet) â&#x201A;Ź 12,40 0 mpign 105. N re ribs enhaas met bro de cha 14,0 satĂŠ e TE â&#x201A;Ź Spa Oss 242 Â&#x2021;TipanoNgau â&#x201A;Ź 15,40 CHYong Hai) Vanaf (Foe aas 4 personen 0 en sala de Gado,(ossenhaas) 106. Chines een extra gerecht RE satĂŠPingâ&#x20AC;? â&#x201A;Ź 14,0 Gad â&#x20AC;&#x153;Nieuw Ossenh aas met 243 Â&#x2021;Tipan Wu â&#x201A;Ź 15,90 en salade EN GE 0 107. saus Loe Kai, g,kipfilet satĂŠ en ossenhaas) â&#x201A;Ź 14,0 (met RNAL kerrysaus tom Koevarkenshaas, Ossenh 202 CHIN. IND.GA (v.a.aten 4 pers.) â&#x201A;Ź 15,50 p.p. Â&#x2021; gan en sala de 0 108. SE RIJSTTAFEL i Pan nte / ensDaging aus / Smoor, â&#x201A;Ź 14,0 Hai, satĂŠ en sala de KippenTomatensoep, Â&#x2021;Bab t pika kroepoek, CHofINE Yong kip, satĂŠ n me rte bon Daging Roedjak, Sajor,zwa Sambal Telor, Gado Gado, en sala salade Â&#x2021;Foe VEGETARISCHE s Atjar, SatĂŠ, garnale nBabi satĂŠ met GERECHTEN akken met en rijst ccoliLa kru Pisang Zhiiden Kai, sau Foe Yong Hai, Tjap Tjoy nese Goreng, piaâ&#x20AC;&#x2122;s, salade de Â&#x2021;Geb loemGeserveerd satĂŠ witteen nale mePangang, Chi t bro me t aan, i 0 e gar * 109. ennes satĂŠ n zwartenbonensaus 250 TaugĂŠ â&#x201A;Ź 7,50 varkenshaas en sala de Â&#x2021;Min â&#x201A;Ź 13,5 nalemet en ban iesaus, nale Chi akkFoe TEN 0 e gar 251 Vegetarische Yong â&#x201A;Ź 8,30 110. kerrHai saus, satĂŠ en sala te gar CH t Geb 13,5 nes Â&#x2021; gro â&#x201A;Ź me RE Chi RIJSTTAFEL nte satĂŠ filetTjap Tjoy 252 Vegetarische â&#x201A;Ź 8,30 urde 111. 203 ritu â&#x20AC;&#x153;NIEUWND WUGE PINGâ&#x20AC;? (v.a. 2 pers.) â&#x201A;Ź 17,00 p.p. 0 t pika ignons, Â&#x2021;Kip EE Pisang Goreng, SatĂŠ, King To Kai, â&#x201A;Ź 13,5 0 Gef mp (met div.me soorten champignons) â&#x201A;Ź 9,00 253 Tau FoeKip filet 112.Soep van het huis, kroepoek, ING Â&#x2021; â&#x201A;Ź 13,5 eerd â&#x201A;Ź 9,00 saus met cha saus PEKLoe e s 254 Vegetarische Mihoen erv nte Babi Pangang, Koe Yuk, garnalen met Gon Bao saus filet tzur saus ges tie sau Â&#x2021;Kip Pekingeend in zoe (ossenhaas bina 255 Vegetarische â&#x201A;Ź 9,00 n zijn met pika iden in com Vanaf 4 personen extra met zwarte nas gerecht eend een , altijde t ana d met kru ns 256 Vegetarische Nasi â&#x201A;Ź 4,50 bonensaus) te rijst en ma Peking eend me ra. mpigno 113. ing een 257 Vegetarischerijst Bami tafels i of wit 0 ext â&#x201A;Ź 4,50 â&#x201A;Ź 4,50 Peking urde Pek Chinese cha bam * i â&#x201A;Ź3,0 Alle Loempia 114. 258 Vegetarische â&#x201A;Ź 3,30 nasi, bam â&#x201A;Ź 4,50 met Gefritu eend met SPECIALITEITEN ENUâ&#x20AC;&#x2122;S nese 115. King RM Chi 4,50 ing To gerechten (speciale Chinese zoetzure saus) of DE â&#x201A;Ź Pek I.p.v. oen witte rijst wat 116. King To VarkenshaasKIN 210 â&#x201A;Ź 11,90 â&#x201A;Ź 4,50 t Mihof Bami â&#x201A;Ź 0,80 toeslag UXE of iets meNasi L feest 211 King To Kipfilet â&#x201A;Ź 11,90 DE I Mihoen of Chin. BamiHA â&#x201A;Ź 2,50 toeslag soneels bestellen! kip H 212 King To me Garnalen â&#x201A;Ź 14,90 t 1/4 jes satĂŠ i ANG iliefeest, perhai Deluxeâ&#x20AC;? personen. HA stok SH spiegelei (ger. varkensvlees) â&#x201A;Ź 11,90 213 117King Tot Tja Siew . Pata 20 met 2 adel en ag, fam â&#x20AC;&#x153;Shang * â&#x201A;Ź 13,90 vanaf k doen. PATAT â&#x201A;Ź 7,50 214 King TotTongfilet Pata spiegele t frik tafel verjaardt bij ons de 118. TEN t me ket en 260 Patat 2,10 CH (gekruid met peper zout) Chiu Yim gerechten â&#x201A;Ź 9,00 lde rijst al hetâ&#x201A;Źwer is een . Pata REen ker! 0 met kro u thu dan kun engeste laat ons fees 261 Frikandel â&#x201A;Ź telij 1,70 l erbij 215 119 Chiu. Pata YimtVarkenshaas * â&#x201A;Ź 11,90 â&#x201A;Ź 11,0 HE GE sam Heeft rop lijkt, en ten â&#x201A;Ź 4,90 0 120 Yim Kipfilet * INDISC e tafe u zelf 262 Gebraden SatĂŠ en patat jk 216 Chiu â&#x201A;Ź 11,90 daa Kip met â&#x201A;Ź 11,0 door het makkeli maakt fees oudend ! 0 een met 263 Babi Pangang patat â&#x201A;Ź 4,90 ) â&#x201A;Ź 14,00 mh ai 217 Chiu Yim Ossenhaas * lf en saus den â&#x201A;Ź 11,0 Dit is kt uze en satĂŠ â&#x201A;Ź 14,00 Shangh ciale war m te hou 264 Foe Yong Hai patat â&#x201A;Ź 4,20 218 Chiu Yim Tongfilet Maamet rant spe l (kip Gado * Rames war o tau ciaa ,00 een er Res 219 Chiu Yim Garnalen *i â&#x201A;Ź 14,90 . Gad Spe ook lekk â&#x201A;Ź 200 121 of Bam i Rames orgd. telling t bij ons Nasi vanaf t tis bez 122. ai! of Bam djak U krijg om uw bes alleen te rijs Nasi den gra Shangh Roe ing is 123. i of wit gen wor taurant Daging Smoor bestell i, bam 124. bestellin langs Res Deze t nas Daging n, de * Me 125. of kom bestelle tijdig rmatie, bel S.v.p. info meer Voor 180 Tongfilet met kerrysaus 181 Tongfilet met Asham saus 182 Tongfilet met lychees * saus 183 Tongfilet met pikante N

ANT AUR RESTMEENEEM PRIJSLIJST SCH INDI Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

/() 4)" ŕš&#x2DC; CHIN

(Gepaneerde varkenshaas in speciale zoetzure saus)

Ö&#x153; ÍŚ

Nieuw Wu Ping

á&#x2020;§

Tongelresestraat 321 | 5642 NB Eindhoven

040 28 12 562

Fax: 040 25 69 968 | Mob: 06 -1 34201391 8

AT 16 STRA JEN PJES openingstijden: STRI OM

BO 84 AB (behalve Maandag91 gesloten op feestdagen) 74 32 67416:00 Di. t/m vr. : 078â&#x20AC;&#x201C; 21:00 uur n L. : lote JDEN â&#x20AC;&#x201C; 21:00 ges Za. TE uur 21.30 uur STI15:00 00uur ENING 12:00 â&#x20AC;&#x201C; 21:00 PEN Zo. en feestdagen uur OP O 21.30 van 16. n)

00stdage van 12. op fee halve agen ag (be ensdag en feestd maand g t/m wo dag zon Catering service dinsda dag t/m donderWij bezorgen catering aan huis of bedrijf

NU

MEu gerust voor meer informatieEK kunt n n WEE W rsone gerechte contact met ons opnemen. de or 2 pe vo

len

aan!!

rschil

ek ve Bezorging binnen straal van 10 km weeen snacks nde â&#x201A;Ź10) Iedere (bezorging alleen ille â&#x201A;Ź1,80 bezorgkosten vanaf versch gratis. epoek Bestelling vanaf â&#x201A;Ź50 nogbezorging tis kro len! bieden 17:00 â&#x20AC;&#x201C; 20:00) We(van ,00 gra bestel f â&#x201A;Ź 25 nisch Vana ook telefo nt 12 U ku ARI JANU

20

ÂŽ

Í&#x2014;ƢÂ&#x192;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2DC;ǤÂ&#x192;Ǥâ&#x201A;Ź 385,-

Í&#x2014;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013; Â&#x2DC;ǤÂ&#x192;Ǥâ&#x201A;Ź 150,-

A5 Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;

Oplage ć&#x2022;¸é&#x2021;?: 5000 stuks. Papier ç´&#x2122;ĺźľ: 135 grams MC incl. rillen en vouwen ĺ&#x152;&#x2026;ĺ?Ťĺž&#x152;ć&#x153;&#x;ć&#x160;&#x2DC;ç&#x2013;&#x160;貝ç&#x201D;¨

Oplage ć&#x2022;¸é&#x2021;?: 50 stuks. Papier ç´&#x2122;ĺźľ: 300 grams MC incl. rillen en vouwen ĺ&#x152;&#x2026;ĺ?Ťĺž&#x152;ć&#x153;&#x;ć&#x160;&#x2DC;ç&#x2013;&#x160;貝ç&#x201D;¨

Oplage ć&#x2022;¸é&#x2021;?: 1000 stuks. Papier ç´&#x2122;ĺźľ: 135 grams MC Afwerking: schoon gesneden

Đ&#x2018;á &#x; DTP â&#x201A;Ź0,KOST ŕš? â&#x20AC;Ť Ű&#x2C6;â&#x20AC;Źŕż¸ ŕŹ?

&+,1((6,1',6&+$)+ $$/((7+8,6 )+$$/((7+8,6 &+,1((6,1',6&+$

DAMPLEIN 26(wijk dubbeldam) am) +&ȧ'25'5(& N 26(wijk dubbeld +7ȧ7(/ DAMPLEI (&+7ȧ7(/ +&ȧ'25'5

Â&#x2DC;ǤÂ&#x192;Ǥâ&#x201A;Ź 79,-

Bij bestellingen boven de 250 euro, krijgt u 250 stuks visitekaarten GRATIS van ons! ŕż­ŕ ľŕ°śá&#x20AC;źá&#x2020;ŻË&#x2022;Ü°ËžÓ&#x17D;ॎŕŞ&#x2020;ŃĄŕś&#x2DC;á&#x2014;¸ŕ¨&#x20AC;થĎ?Ě&#x2013;

äż&#x192;é&#x160;ˇć´ťĺ&#x2039;&#x2022;ć&#x2C6;Şć­˘ć&#x2014;Ľć&#x153;&#x; Geldigheidsperiode van deze aktie is tot: 29-02-2012

ཤའá?šá?&#x;ŕ¨&#x2022;á&#x;&#x2DC;ŕ§ĽÓ ŕŁąĘśâ&#x20AC;ŤÝ&#x;â&#x20AC;ŹŕŻ&#x201E;ŕĽ&#x203A;ŕ ŞŕŠ&#x2021;Í&#x201A;á&#x201E;&#x2030;ŕž&#x2022;ŕŠ&#x2DC;Ö&#x2013;ŕŽ&#x201A;ŕŤ&#x2020; ŕŠ&#x2021;Í&#x201A;ŕ ąá?&#x2DC;á??Ë&#x20AC;͞ʜ᥸á&#x201E;°áŹŁ

ŕľ&#x2013;á&#x17D;? ཱི֭

ŕłśá&#x201C;ŽŕŻ?ŕ ´Đ˛ϡĚ&#x2C6;Ě&#x2020;ŕ°źá&#x2030;śŕš&#x2122;Ň&#x201C;гÎ Vanaf 1 februari 2012 verhuizen wij naar een nieuwe locatie:

Kiotoweg 701, 3047 BG Rotterdam

T. +31 (0) 10 262 23 42 | M. +31 (0) 62 500 21 91 | F. +31 (0)10 262 23 59 | www.ecstudio.nl | info@ecstudio.nl


42 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

漫步中國┃WALKING IN CHINA

 Ꭱᰵᬒ す᱌

Taiwan leader Ma Ying-jeou wins second term

Migrant workers purchase ଼ ऽΟទ ூ τ ᒶ ! ! ഀ Ӊ ᇄ ᢋ ስ Ᏻ ΢ second hand car to go home ҉ϏఋᜳᗋЭٚಊ!!ຶΡКٚ໡Ӳঢ়ႇԒ Recently, the second hand car sellers sold 30% more cars than last year. The most popular ones are the cars that are fully checked and insured, according to the sellers. Most of the people who want to purchase this kind of cars are migrant workers. They are eager to go home but the train tickets are really difficult to buy. Purchasing a secondhand car would be a better idea than fighting for a ticket. People from the same city could ride together and share the money. If the car is big enough to hold more people, the cost could be even cheaper than train tickets. During the past three months, 60% of the sold cars are little vans which worth only 10,000-20,000 RMB. 80% of the buy-

The result of the election of the Taiwan leader is out on 14th January. Ma Ying-jeou wins his second term handily with an advantage of about 800,000 votes. About the result of the election, spokesman for Taiwan Affairs Office of the State Council PRC pointed out: the reality in the past four years shows that the peaceful development of the cross-strait relations is a right route, which has the support from Taiwanese citizens. The voting session ended around 4pm. The progress of the counting released by Taiwanese media drew extensive attention from the public. A huge number of Taiwanese citizens voluntarily gathered around the headquarters of the candidates who they support and were waiting for the final result together. Around 7 o’clock, the victory of Ma Yingjeuo, president of Kuomintang of Taiwan, has already been determined. At 20:13, Ma Ying-jeou stepped on the stage in front of the headquarters of their election campaign in Taipei and announced to his supporters who have been waiting in the rain for hours, “Congratulations to all! We have won!” Hundreds of thousands of supporters burst into cheers. Ma Ying-jeou made his speech of victory afterwards. He indicated that it was the victory of the pursuit of honesty, prosperity and peace. People in Taiwan approved our efforts to stop controversy and pursue peaceful cross-strait relations and transform crisis into business opportunities. Taiwanese people want him to follow this route and he will not disappoint them. On the day of the election, the weather was nice. Voters brought their ID documents, stamps and election notification came to the voting points near their homes. Everything went smoothly in a good order. They got the tickets, chose the candidates and left them in

the box. From 8am to 4pm, the election were going on peacefully and successful by all the voting locations.

Merchant with tens of million property stealing chicken

Hsu Wun-pin is a famous attorney in Taiwan. He finished the voting with his family in the early morning and was waiting in front of the TV for the report. After the victory of Ma Yingjeou is confirmed, he said that the voters of Taiwan, especially people from South Taiwan, are becoming more and more rational now in this election, which proves that they have already felt the actual benefits from the crossstrait communication and cooperation in the past three years, especially the ECFA. He also expressed his expectation that Ma Yingjeou will have even more achievements in his second term to continue the agreement between the two coasts and make more Taiwanese people realize that the cross-strait relation should develop into a peaceful and cooperative relation and therefore, they could benefit from it. During the election, the representatives from Kuomintang received 51.6% of all votes, representatives from the Democratic Progressive Party including Tsai Ing-wen received 45.6% of the votes and People First Party including Soong Chu-yul received 2.8%. Tsai Ing-wen, the major opponent of Ma Yingjeou, admitted her defeat in the election and announced that she will quit the position of president of the Democratic Progressive Party.

䇴⩏ࡰ㥙㔮䫳䪸ᄠ仙֤ౌ䰋 A merchant from Jiangxi province who has a property around tens of million was caught of stealing chicken from farmer’s yard. It was not intended. But when he was driving through a village in his BMW, he noticed that there were many fat chickens in a yard of farmers. He thought that it was really difficult to buy really good chickens even when you have enough money. Therefore, he got out of his car and planned to catch

ᄼႥ⩌♎ᰥ 䲏 ჿ մ ҉ ẚ ग 䰭 ⃼ ๖ ᚏ 䋾 ܳ 䥅 Winter vacation homework has already been a big burden for students. Many students were trying to finish their homework only in a couple of days right before the start of the new semester. But recently an elementary school followed the guideline to reduce the burden for pupils and assigned social practice and exercise as vacation homework, which including one hour of exercise per day and a report. Parents would be the ones who supervise their children to finish the tasks and sign on a paper everyday.

China studying flexible retirement system; The All-China Women’s federation (ACWF) and Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) are doing research on the possibility of the implementation of Flexible Retirement System in China. Comparing to the previous proposal of postponing the retirement age of women, what is the major difference about the new possibility? Will it eliminate gender discrimination and take care of the interests of more groups? Tan Lin, the head of Women’s Studies Institute of China affiliated to ACWF, introduced the so-called Flexible Retirement System as that a system which gives both men and women a right to choose their retirement age in a determined range. “For example, there will be a same minimum age for both genders, 50 or 55 years old; at the same time, there will be a same maximum age, for instance, 60 years old. Both men and women are allowed to decide

when they want to retire during these years between the range.” This possibility seems to give both men and women the same right. However, according to Zhang Yi, researcher from Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, female cadres can benefit most from this system. A number of people proposed that professional talents, highly skilled workers or knowledge talents like doctors and science researchers should postpone their retirement age because it takes more time and efforts to accumulate their expertise and experiences. Nowadays, there have been many professional talents returning to positions through reemployment or entering the market and continuing to make their contribution. Therefore, if the policy is going to be modified, it must follow the principle of taking care of the majority. According to Zhang Yi, the retirement age should be gradually postponed along with the

one chicken. He hided behind a pole and was observing which chicken was closest to him. When he was trying to catch the chicken, they got panic and running everything. The owner came and caught the man who was trying to steal his chicken. After the police officer realized the situation, he gave the man strong criticism and a security warning.

Winter vacation homework for pupils: jogging for 3 mins per day

The voting for the representatives of public opinion was held at the same time. The result was released on the same night. Among the total 113 seats, Kuomintang has 64 seats, and DPP has 40 seats. Media comments, in both elections, Kuomintang received the support of the majority, which should be considered as a complete victory for them.

Female cadres benefit most

ers are migrant workers who wanted to go home. For them, this is an easier and more economic way to return home during the spring peak time of railway travelling.

In this case, the pupils could say goodbye to the vacation homework in other forms forever.

Ϝ ୾ ‫ ܗ‬я ᇄ ኇ ‫ ܓ‬ଞ Ӆ ‫!࡚ ښ‬ υ ཇ ഌ ࣐ ഷ τ ‫ ڨ‬ઊ ΢

improvement of people’s aging process. When developing countries move towards developed countries, the interests of the majority should be the priority to be considered in making any regulations. If the law is made only in consideration of the interests of the minority, it will bring damage on the base of the majority interests. Tan Lin indicates, when making or changing future policy concerning retirement, fairness, justice and flexibility should be the major concerns. She says, the situations of different groups have to be considered. Even the people of the same group but in different status should also be seen in order to make improvement for everyone. The Flexible Retirement System is still in a phase of research and analysis. There has been no concrete time schedule for the implementation. Related

departments of China still need to consider the factors of population, social security and employment in general.


商報

China Times

www.ChinaTimes.nll

漫步中國┃WALKING IN CHINA

ᬒ す᱌Ꭱᰵ

中荷

43

Sales of iPhone 4S in China paused due to scalpers

Hospital ambulance used for carrying gifts

༂гឪ ౣ ያ j Qipof5Tี ഛϜ୾ॷСೞय़ϜЦ᎜୶

ᚃଲࡩఀٚೞңၽଛᙅࠣ੬౱

When there is a huge demand, there will always be scalpers. When iPhone 4s is finally ready for one of its biggest markets – China, all the fans who have a craze for apple products swarmed to the apple stores in order to get the product that they have been waiting eagerly for a long time. However, due to a group of “scalpers” who have been organized to purchase iPhone4S in large amount, the situation became out of control on the very first day of sale. Apple Inc. announced that they will have to pause the selling of iPhone4S in the Apple stores in China. Scalpers went so crazy. Whose fault is it? According to expert, the superficial reason why scalpers interrupted the sale of iPhone4S might be that they are longing for big profits. However, the root of the problem is that the marketing policy of Apple in the Chinese market and the irrational purchasing behavior of Chinese consumers. On the first day, scalpers gathered at all Apple stores in China to purchase iPhone4S. On the night before, there have already been a long queue in front of the Apple store in Sanlitun. From time to time, physical confrontations happened, which disrupted the order. When the sales started, the situation got out of control. In the afternoon, Apple announced that they had to pause the sales of iPhone4S in consideration of the safety of their customers and staff.

At the same time, there have already been a number of scalpers selling iPhone4S which they have purchased a while ago in Apple Store. “16G for 5500 yuan. No bargains!” One of the scalpers said proudly that “we have as many iPhone4S as you want.” When Apple fans feel difficult to buy one iPhone4S, scalpers are still trying to buy them in large amount. Many people expressed their complaints on the internet. One Apple fan said, he had been waiting from the evening before the selling day in front of the store at Sanlitun just to buy one iPhone 4S, however, he got nothing in the end due to the disruption of the scalpers. According to a staff at the Apple Store at Joy City at Xidan, they have implemented a measure that people who want to purchase an iPhone have to show their ID documents and there is also restriction on how many iPhone one person could purchase. However, scalpers employ other people to buy the products now, which is difficult to prevent. According to the head of the China Consumers’ Association Qiu Baochang, if the scalpers does damage the normal order of the market and the right of the consumers, they should take certain legal responsibility for their behavior. The related department should carry out restrictions and rules to regulate the market.

DRAGON-teapots for exhibition in Shanghai

ೊ ៍ ᛻ ೛ ঢ়࣐ α ੖ ᇨ ձ ᓹԒ૰൨ Dutch artist and teapotmaker Tineke van Gils is invited to create dragon teapots for the international exhibition: "The Teapot of the Year" in China. In the year of the pig the Shanghai Arts & Crafts Association started a yearly exhibition on the theme of the Chinese Zodiac and invited Tineke every year. Now the exhibition already counts over 50 famous teapotmakers from different countries all over the world. The teapot exhibition is held in the Noble Seafood Restaurant in Shanghai. In the Year of the Tiger Tineke’s tiger-teapot was chosen for publication in the China Eastern Airline Magazine. Tineke hopes to be in the show until the total Zodiac will be completed, in 2018. In her gallery/ atelier in Schipluiden, Midden-Delfland a series of dragon teapots is on view. More information: www.tinekevangils.com.

A journalist came to check the reported spot and noticed that there was a white car with a red cross on its body and an alarm light on the top. However, having waited until 10 o’clock in the evening, no one showed up to drive the ambulance. Next morning, two middle-aged men came and opened the back door. Each of them took away 5 gifts and put them into another black car. There were still more than 20 left in the ambulance.

ambulance rejected the interview and powered his phone off. But the hospital staff on duty admitted that this ambulance did belong to the hospital and now is heading for Zhengzhou with the Chief.

After being contacted by journalist, the chief of the hospital which owns this

1% Internet users of the world visited train ticket website of China

ӓ౩2&ᆪҖ೥ୱЭٚॐಊᆪ

If you ask which website is the most popular one recently, the answer is probably www.12306.com, the webstie for reservation of rail tickets in China. During several days, 1% internet users of the world have visited the website, although only a few people booked the tickets successfully as

they wish. During the spring peak time for railway travelling, China Railway started to implement Real-name system for ticket purchasing via Internet, phone or selling points at stations. However, the performance of the new website 12306.com is far from satisfying, which generates lots of doubts on the construction of the system. According to authority, “they did not expect that there was such a huge demand on the website. Therefore, when the trades exceed the designed maximum capability of the system, the performance dropped.” To change the situation, the related department are trying their best to maintain the system for a best performance.

Executive President of National Association of Students caught cheating in exam

ӓ୾ᏱᖓᎺཽஉ՘лৱձᄓೞ‫׻‬ Sun, the executive president of National Association of Students, the president of the student union of Guangxi University was caught of cheating in an exam. According to the university leader, the university will not treat him differently in any consideration of his special identity and they

are in the process of dealing with this matter. Sun started to cheat nearly at the end of the exam. However, unexpectly, he was caught immediately. According to another student, Sun was not very sure about this exam which might be due to his work for student association.

Single man posts photo of friend holding money for marriage ad

૛䏘⩤⮩‫ݒ‬ϧ៞䡏⚔ᓢ྇

Teacher writing notes to encourage students; 270,000 words in 20 years

᪆ ፘ Ꭱ ᄘ ̴ ႄ ᄼ ㉆᷊呀㝋Ⴅ⩌ Yu Hao, a teacher in Kunshan, has a special way to communicate with her students – writing letters and short notes. In the 20 years since she started to work as a teacher, she has written approximately 270,000 words in the notes to her students in order to motivate them. She was given the name “the poetic dream-pursuer” and was selected as one of the Top 10 figures in Education in Suzhou.

A resident reported to media that he saw an ambulance which was loaded with gifts and local specialties parking along the street.

Yu’s words have encouraged many students. For example, there was one time that one of her students had a really remote relationship with his mother. Yu wrote a letter to him and explained the difficulty of being a mother. Then the boy suddenly understood and called his mother. After that, they have maintained a very close relationship.

A post of marriage ad became extremely popular online. The one who posted it said that he has two apartments and his parents are civil servants. Following the information, there was also a photo of a guy holding a lot of cash in a car. Many people commented that the man was not intending to find a partner but just to show off his wealth. When the man was contacted and interviewed by journalist, he admitted that it was indeed he who posted the marriage and the information in the post is basically true. He has his own store in Xuancheng and his family is wealthy. But the man in the photo is not him but a friend of his. He said he was trying to catch much attention but

he felt sorry that he was not very sincere to post other people`s photo there.


中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

11 China Times

ӯᓈ"‫ڎ‬Яࢸ‫ڀ‬ᮻᛡ௑҉᛫ 㝗㏬

㝗⤚त

㝗⤚ᬣ‫ݨ‬喍ᒀౝᬣ䬡喎 䊤下ᬣ䬡

‫ݝ‬䓫ᬣ䬡

$;

$;

ࡄϙ̷⊤

ᎡᰵᬒᎡᰵᬒ $;

̷⊤ࡄϙ

ᎡᰵᬒᎡᰵᬒ $;

ࡄϙᎬጋ Ꭼጋࡄϙ

㝗⤚ᬒ᱌

ࢠᬒ䊤Ꭱᰵᬒ

75008 Paris-France

䳏䛉˖ www.csair.com


China Times

龍馬精神 魚躍龍門

Ԓᇴᓹ!!

᱙൞㽅㔲⼸ⴠ

Ϸࣵ咺Ꭱȡ 咺喑᭜㮈ᨙ⮱ࠂ➖喑᭜⺋㾞͚⮱ႅ ౕ喑఍㔹Ą㿗咺ąΌ᭜Ըᒵ⌞ດᒵ䱵≨⮱ 㾞䵹喑᭜ᒵ㘪䃀Ш҂ϧധ᫩㜗ጞ⮱⿸ൡ䯕 ᘼ⮩ᤛ⮱㾞䵹喑᭜Ըᒵթᓄ๔ᰥ➦ᰥΌጟ ㋀ᰶϧ๔ᰥ➦ᰥ⮱㾞䵹ȡ̺ᄾВ⯀仃⿛㋀ 㤜ϧ䘪ૉ₎㜗⽞᭜Ą咺⮱‫נ‬ϧą喑఍ ₑ喑ౕ㤜ϧవၽ͚喑㿗咺◧Ἧ喑В咺◧ớȡ ѳ᭜喑̺㺮В◧ҍౕ㺬᫦ϧ㿗䊤咺喑ЃԾᰰ হҍ̭ὐ㖲♣䊤᪙喑఍◧喑ౕ㺬᫦᳽ψ᪴ ࡃ͚喑ЃԾᓰⰛ͚⮱咺᭜傁偩喑᭜䗗ᘎ⮱ࡃ 䏘喑᭜㺮佲䮑⮱ໃႪȡ ᜾䓾ᬒ㺸䁶γ‫ږ‬Уᄓ➖ȡ̭᭜̭Ը ➆䰂喑᭜㖃⃺⦗‫ݖ‬ϋ៞㦄ᄼ㕣⽹⮱䕍‫׼‬喑 㚠̸ᅲ♣᭜䲏ႁ⡆⢝⮱咺ȡι᭜̭൷㢤㭚 ⮱ᥗ⨤⸇喑⪘䲏᭜‫ږ‬Ը᝸ᠮ䪤ⴈ⮱ϧౕ ᧙ࠂ̭᷊ጕ咺喑ጕ咺䵚䘕ᰶ㈺㇦こ㮌喑䖱 ᰶĄ7&3;&5ą喍២ោ喎⮱᪴ႄȡ̸䲏ᰶ ̭㵹᪴ႄ喟%FO 7BEFSMBOE HFUSPVXF喑 ‫̸ڣ‬᭜ Ąąȡᒵᬻ䶜喑䕆᭜⪣ Ꭱ㢤㭚ϧࣺោ㈺㇦ᓤ䏺⮱㈭ᔢ৮ȡ ᫩᭜᜾㔨䫞γ䇴᫆喑Ⴅ‫ݝ‬ᒵ็ȡ ҉◧‫נ‬ϧ⮱᜾Ծ喑᝭‫ޢ‬䕍⮱咺᱙᭜᜾ Ծ᪴ࡃ͚➦ᰶ⮱Პ㺬喑᭜श⺒⮱こ㮌ȡѳ ᭜喑‫׼‬ᒵ็‫ڤ‬ᰶ➦䈗⮱᪴ࡃ⩏➖̭ὐ喑䕇䕻

⪣͚స䂷ᓄᑤ๔喑㋀┌ᄓ߈䊷ҳ䊷䯱 ࣇ⮱᭯Ն喑⪣ऐ㶸䛹๔ិ䝁⺕⮱͚సϧ̺‫ײ‬ ౕᾌൡ‫⼲ٺ‬Ꮔ䯕ᘼᤛ╾喑ౕ៺䈐㵹͚倅㖟 घ‫ئ‬喑䖱䊝䕟㺬᫦⮱Юẚ䕟㵹ᩣ䈩㿴‫⮱ݑ‬ ᭯Ն喑᜾Ծ䕆ψВ᜾Ծ᪴ࡃ͚⮱咺㜗䆗⮱̭ 㓑喑ज㘪ᰰ㷘᳽ψ㺬᫦ϧᰶᘼ♎ᘼౝ䌌ЃԾ Ⱪ͚⮱㺬᫦咺Ⱕ᣽͓䀃ȡᰡᰶ㜗В◧᭜㖃૙ ⇨㔲喑‫⪣ٲ‬䊤ᆍ咺⮱㻿㞟喑ࢨិ䪤ⴈᄺ⏃γ 䌌㷘㖃૙⇨ᆍ⃧⮱咺↿ᰶ䬉ӯ⮱͚స咺ȡ ᄺϷᎡ⮱͚స咺⺕㿗ऒᄓ㾞喑び㔲Ό㾺 ◧̺㒻喑⩇㜠㻧ᓄ㽚㼵㔲হ⩇叩㾂༁Ծ⮱㼐 䛸ᒵ➪ᑤ喑び㔲⩇㜠ⲻᘠ喑ज㘪◧γ䃀咺⺕ ‫ڤ‬ᰶᰡ๔⮱෋թ⾧䫀喑᝺䕍‫ܧ‬䕆叩̭᷊Ąᰶ

◧Ἧ䋐⮱ᄵუႥ㔲喑ጟ㋀䔪ᵦ⏜⎽䇏⢨γ 㽞็喑ѳ᭜Ϻ♣ᰶἯ᫩㜗ጞ‫ޢ‬䕍ᝃ㔲㌕䕍 ₤ट⮱ऄⱫ喑᜾㵹᜾㉍喑咺ᓋጞ‫ܧ‬喑В咺 㿗θȡ̭᳇咺Ꭱ䘢⺕喑ᑂ‫ܧ‬㽞็⮱㼭䀃喑 ᅞ᭜̭Ҹȡ䕆᱗ୄ̺᭜ສθ喑ग㺮⿸̸̭ Ըᕊ㋚⮱ധ⸻喟ҍजВ㿗咺喑᜾ΌजВ㿗 咺喑䗐ᅞजВγ喑♎䴵㷘⩇叩ऺࢇ⩇叩๔ უ⮱ऺയழ‫ݝ‬ȡ

ओใ⮱㿋㼭㶕䖁喑ᅞ‫⤫ܧ‬ռጛȡ㺬᫦ϧᄴ᜾ Ծ⮱咺喑ᵦᨇ‫ڣ‬ใ㶕➦ᓢ喑ः‫ڣ‬䓾ѩ喑㔨䂜 ᜽%SBHPO喍ESBBL喎喑䕆ᅞ‫੼ܧ‬䵹γȡ㺬 ᫦ϧ⮱ESBHPO䰃♣Ό᭜᳽ψ㺬᫦ℾ᫼⮱䆎 ᓢ喑ѳ᭜喑ᓋധⲐ᪆᭯А䪸໸喑ESBHPOᅞ 䌌㯴̭ὐ喑‫ڤ‬ᰶ䇍䲏⮱ᘼ㓖喑᭜傁偩喑᭜ᦿ ᬓ喑᭜䗗ᘎ⮱ᒏ䆎ࡃ䏘ȡ᝭В喑जВ⤳㼐◧ ⩇叩㺮⦗‫ݖ‬ϋ㺮䏟䖬ESBHPO喑◧⩇叩㈺㇦ ᓤ䏺㷘ൾ䕍᜽̭᷊ESBHPOȡ ᰶ䇴᫆㿗喑ᰶ͚సႥ㔲᣽‫ܧ‬喑ិ Ą͚స咺ą⮱㠞᪴㔨䂜ᩦ◧⮩䴠㜴⑏㿋ᣒ䓾 ⮱ĄMPOHĄ喑ѳⰛ‫ݺ‬ᅇ᱗ᓄ‫ݝ‬ᐐ∈㾺जȡ ̺䕻喑̭ψ㺬᫦Ⴅ㔲Όጟ㋀ᄴ͚స咺‫ڤ‬倁⽞ ◧Ą$IJOFTF ESBHPOą喑В䌌ധⲐ᪆᪴ࡃ ͚⮱ᕽᕃ㒗ᘎ⮱ĄESBHPOą࡭‫ݒ‬䪸ҳȡ 䃀㺬᫦ϧₐⷧ㾺䂅Ą͚స咺ą喑ज᭜ ̭Ը᪴ࡃᩦ䕍হᐧ㽚⮱䕻⼸喑㔹䕆Ը䕻⼸‫ݴ‬ 䰭㺮᭯䫀喑ᰡ䰭㺮᪴ࡃ͸䫀ᰡ็⮱ϑ≮Ƞ⸕ वȠ⤳㼐হ㲺࡜ȡ

❚䂝⮱咺ąȡѳ᭜喑ᓋ㿗咺‫ݝ‬㿗θ䀃ᩬ喑ᄴ 咺⺕䌌͚స⮱⩇叩⩇叩ᣈ̷䜻喑㜗҉㖝ᬻౝ 㼐䂭̭⪗喑Όᅞᄼ䵹๔և喑ᅲᓰढ⍙γȡѳ ᭜䕆ψढ⍙⮱ᅲᓰࢨ᭜⮫ܳ⮫ႅౕ喑ᰶ∸偩 ၽ⮱喑Όᰶմ∸偩ၽ⮱ȡ ⪣♣喑᜾ԾΌ⁐ૉౝⰸ‫ݝ‬喑㺬᫦̓⩹ 䊷ҳ䊷็ᰶ䂅͸ธ㾺䂅͚స咺喑厬➦ͦస䯈 ⊤⍜ロ‫↌ౕ⤫ܧ‬䲏⮱͚సጕ咺喑ጎ䕷‫ࡄݝ‬䘕 ೻ጯ"TTFO喑ऄ‫ݝ‬γ⛞◵₎䓻喠᜾Ծ⮱㔮᰸ ࣸȠ㢤㭚䮣㬊უ5JOFLFWBO(JMTᛶ䖭◧͚స ऺ◧ĄᎡᏓ㡣วą⮱స䯈ᆂ㻪㸪҉γ咺Ꭱ㡣 ว喑̷䲏⮱咺ₐ᭜≨⑾⮱͚స咺ȡ

͚స咺⮱ᒏ䆎Ό᭜䅽ჹ็༬⮱喑 ᰶ༮‷⮱咺喑ᰶ㵹઱⮱咺喑ᰶౕⅡ̭ ᫦⽞䱥⮱咺喑Όᰶ㘪㷘̭Ըᄼ႖ၽᒮ ᰺⮱咺ȡᓋᄼᅞⰸ䕻Ȩᴠ⃲‫נ‬ᰥȩ喑 㜠Ϸ㸎䲏⮱ਫ਼㾋䖱᱄᱄̷ऐ喟Ą㋀ጟ ‫ڞ‬ҍह䀔͓㦯㨛喑㧆ҍⰥ㻗Ⱕᙈᓖ Ⱕᚽ喑䟅ᙌ䗻ᗲ喑ຯ㱉⩉喑᱈ैҍ о࿹喑᜾᭜Ը咺䶋䂷ȡąᒹҳᰡߍⴒ 䖀喑ᩲθ࣌᱙‫ܧ‬㜗傜䓲Όᒵᣕሴ⮱਽ ϧᱻ᱊༮⮱‫נ‬๴ᄼ㿗Ȩᴠ⃲‫נ‬ȩ͚ȡ 䗐㸎䲏⮱咺喑ㅎⰡϧᕔࡃ‫ݝ‬Ả吋喟ẇ ẇࠂϧᴁᑞ็ᗲ⮱≋Ꮪ咺̶‫ͨڙ‬喑䷕ ≮ᓄᕔۤᙌ⮱⊴Ⅱ咺⢸๗ၽȠ㵹θ䁦 ᙻ⮱咺⢸≋Ꮪै喑Ⱪ㸎᣶̸̺̭䵳⇆ ၽ㔹ࣵ䛺ᗲ䛺㓖⮱咺⢸䡏අैȡ䕆᭜ 咺ૻ喤䕆᭜ϧ喆 ͚స份㢤๔Ҭᑢ䏺ౕϷᎡ⮱䓻 ᭒᠈ᒲᰰ̷㿗喟Ą⤫ౕస䯈̷ᄺ͚స ᰶ̺⤳㼐⮱⩇㜠䈗⪾⮱㖟䴠喑ᄺ᫩స 䯈̷̺⤳㼐হ䈗⪾喑⃼Ը㤜‫׾‬㤜ϧᰶ 䇙Шᰶ㓖ࠆ⩕吋吋␡␡⮱㵹ࠂ҉‫ܧ‬ఋ め喑⩕㵹ࠂॷ㽡̓⩹喑͚స᭜ᙈສহ Ꭰ⮱సუ喑᭜ሴᅇহ䀔⮱సუ喑᭜䛺 㻃ο‫ݖ‬হव҉⮱సუ喑͚సϧℾ᭜䪸 ᬻȠ䕟ₒȠा̷হࣸ઱⮱ϧℾȡą ិ咺㿗⌲ẇ喑Όᅞ᭜吋吋␡␡͚

ౕ͚స᪴ࡃ͚喑咺᭜⦋⢥喑᭜໸ ⺃⮱ࡃ䏘喑᭜‫ٵ‬ϧ㛉᠉⮱⺋䱵喠᪙๶ 咺喑ᄴБ䷕㿬䰕䴳Ƞρ⽭䅽⮨喑ౕ̭ Ը䓟ẚ๔స喑咺㜴㔮⮫ༀ⮱㶐丌ᖜᖜ Ⱕ䬉ȡ咺䑶◧⮴‷ै‷⮱䆎ᓢ‫ݴ‬᭜ᒹ ҳ⮱θȡ 㺬᫦⮱咺‫ڣ‬倁⤫⮱᪴ࡃक़㓖‫ڣ‬ᄓ Όᒵ䅽ჹ喑ౕऑ೰ࣷȠऑጡ℁՘হऑ ጹ㜅᪴ࡃ͚喑̺ͼᄺ咺⮱㗜Ⴧ喑㔹༮ ❫᫜⮱సᬄ喑⩇㜠᭜̭䵚㺬᫦⮱㈲咺 ⮱ᒏ䆎ȡग᭜ౕധⲐ᪆᪴ࡃҁͨᄻౝ Ѻ⮱᭯А喑఍◧ᰶγ㖃૙⇨⮱ᆍ咺喑 ᝺ᄴ㺬᫦⮱咺ധ᱙Ⴧᵩౕ‫ܣ‬ᖺȠ䇗 ྗȠ䗗ᘎহᩨ᧷ᕔᑤ䕆叩⮱̭ψᒏ䆎 ͚ȡ

⮱吋␡ȡ䃀ᰡ็㺬᫦ϧិЃԾ‫נ‬㊞᪴ ࡃ͚⮱咺হ҉◧͚㤜⦋⢥⮱咺࡭‫ݒ‬䪸 ҳ喑䃀㺬᫦ϧ䊷Გ䊷⤳㼐͚స咺喑䕆 䰭㺮᜾Ծ⮱ߗ߈喑㔹᜾Ծ⮱ߗ߈ጟ㋀ ःᓄγ̭Ⴧ⮱᜽᳉Όᄴᰰःᓄᰡ๔⮱ ᜽᳉ȡ ҉◧̭Ը㤜ϧ喑ౕ䕆㸎ा᝭ᰶ⮱ ᰸ࣸ喑̺ノ᭜⩇叩㛇㞟喑㿗̷̭ऒ喟 咺Ꭱश⺒喆

Ꭱ͚㢤

ੳ្䛺๔⾮

䘢ჱ5/5͚ᬒ丽乕Ƞ‫ڙ‬थȠ‫౅׾‬ВࣷԸϧ჏ᝣ喑䊲䕻喆

ࢄ᫦㝗⾧⃼๖丈ᒭࡄϙȠᐐጋ㝗⤚ੜ̭⮱㤜᪴൞㉆ ̭⮱㤜᪴൞ ൞㉆

㢤㭚ੜ̭⃼ᰵ‫ږ❵ܧ‬᱌⮱㤜᪴൞㉆喑෋ߍγ㠞㿋❵喆

ः൞吋䕺ѵ‫ڕ‬㢤㭚๔ᄼ㤜ϧ䊲ጯȠ丽乕喑Вࣷ℁‫ݖ‬᭯Ƞᓤస㤜ϧ㖇䯳࡭


2 中荷商報 China Times

www.ChinaTimes.nl

荷華天地┃CHINESE COMMUNITY

Ꭱᰵᬒ す᱌

中國駐荷大使館舉辦迎春招待會

辭舊迎新 歡慶龍年 ᱙൞㽅㔲⩠ӊ ͚స份㢤๔Ҭ乕᫩ᰵᬒౕҬ乕๔ᐠ‫ڔ‬㜶 㵹γᎡ㤜‫׾‬㤜ϧȠస䯈㖤਎Ƞ͚䇴ᾌỸȠ⪆ Ⴅ⩌᭒ロ᠈ᒲᰰ喑ᑢ䏺๔Ҭহ๘ϧ⩝叄⽻㜴ҳ㜗 ᫲㢤‫⩹׾‬ぶऱ᫦А㶕㈱ϧ₎㖇̭യ喑‫ڞ‬ᚣ咺 Ꭱȡ ⪣๖喑Ҭ乕๔ᐠ‫ڔ‬ᑢ⛵㉽ᒖ喑ૉ⅐∸∸喑 ᭒ᘼ㲺㲺ȡ̺ᄾ㜴ᰰ㤜‫׾‬㤜ϧ㺸䲏οⰥ㜡В᫝᭒ ⮱੼Ն喑ᑢ䏺๔Ҭহ๘ϧΌౕ᠈ᒲᰰₐᐼ䪸໸͸ ‫ݺ‬喑হ็Ѻ‫⩹׾‬䇍䇙ϧᯏ㿴ȡ ᠈ᒲᰰ䪸໸喑ᑢ䏺๔Ҭ䊝̷䁈झ喑В䑂倳⮱ ऐ⅐㜡䓚喑ᙌ䁊ᯃۙ㊓᜾Ծ᣽ᬖ䔮ҳγ僛㟞ȡЃ ा㢤㭚㤜‫׾‬㤜ϧ፣ҳ᫝᭒⮱੼Ն喑͓⩕㇢㿋㊓㜴 ᰰϧธᖚ⺊̭ऒĄᖚૉ⮩䇎ą喑ᑂ䊤γ⛞◵⮱ᢹ 㖟ȡ ᑢ䏺๔Ҭౕ⮩㼭͚喑仃‫ٵ‬ϸ㉦γ͚స⮱⮩ ᆂ䕟ₒহ̺᫤⌞ࡃ⮩ᆂ⮱͚㢤䬉ӯȡЃ㿗喑͚స ⮱⮩ᆂ䕟ₒᰡߍ⌞‫ڒ‬ౝᣕࠂ‫ږ‬సᩬ⇨οԎ喑‫ږ‬ స⮱ϧ਎ϑᒭᰡ䵨㍮喑‫ږ‬స䬉ӯ⮱ℾᘼധ⸻ᰡ᝻ ᄓȡᎡ喑‫ڕ‬సᩬࢁͨፚ䇵ᚣ᳄᜽ߌ㽗੼㢤 㭚喑‫ږ‬సౕ͚๛Ƞ䘕䪭হౝ᫦ぶᆑ䲏䘪Ԋᠮ㦄ჳ ܴ⮱ᒭҳ⏊䕇喑◧䰆᫦෋䕟⤳㼐Ƞ⌞ࡃव҉✌䕍 γᰶ‫⮱ݖ‬ⅈ఺ȡ Ѓ䖱㿗喑जВ㗜Ⴧ喑䯕㦄͚స⻾Ⴅ⮩ᆂ䕟⼸ ⮱䕟̭ₒᣕ䕟喑➦‫ݒ‬᭜Ą࡮ιρą㺼ް⮱ᄓ᫪হ ⮩ᆂ᫦ᐼ⮱䕟̭ₒ䑶䂷喑䰆᫦व҉⮱⒈㘪ᄴ䕟̭ ₒ䛸ᩫ‫ܧ‬ҳ喑‫ݺ‬ᮜᰰᰡߍᐐ䫷ȡ ȋ‫ࠂ≨⩹׾‬ᰶ㖟ᰶ㞟 ᑢ䏺๔Ҭ➦‫ݒ‬䈷ᤇγ㢤㭚‫⩹׾‬Ꭱ౅㉽ ࢁ҉Ƞປ⮩ᰶ◧喑Ⱕ㎩㉱㎁γ᫝᭒ᚣ⺊Ƞ㈭ᔢ 㤜ϧ⮨䮥㢤㭚䕞Ꭱȡ厬➦ͦ̓⩹⍜ऐᬒ≨ࠂ হ㈭ᔢ䓈ϒ䲖প䕞Ꭱぶ̭㈨݄‫ڔ‬ღ᫝Ƞ㺼὎ ๔Ƞᒞ䴬ສ⮱‫ࠂ≨⩹׾‬喑◧ὦ⿸㤜‫׾‬㤜ϧ㞜ສᒏ 䆎Ƞᣕࠂ㢤㭚㋀┌⹫ᰰ⮩ᆂȠᑅᤇ͚㤜᪴ࡃぶ᫦ 䲏և‫ܧ‬γ䛺㺮䇏⢨ȡ Ѓ呀ࠢ㤜ϧ㤜‫׾‬ϧϧ᜽◧Ą๔Ҭą喑̭吋 ̭␡ౝाͨ≮⹫ᰰϸ㉦͚స⮱⮩ᆂ喑ᣕᐐ͚㤜᪴ ࡃ喑ᐧ⿸㤜ϧ⮱᫝ᒏ䆎ȡ ᑢ䏺๔Ҭ⮱䁈㾞➦‫ݒ‬吋ऺ㗜Ⴧγ㢤㭚‫⽺⩹׾‬ Ảែ䏘͚స⮩ᆂᐧ㽚হ᪆㗟হᙵ઱ぶ‫⯷ڙ‬θẚ喑 ౕᣕࠂ㤜᪴᪆㗟Ƞ‫נ‬ឬ͚㤜᪴ࡃぶ᫦䲏ःᓄγ̺ Ԅ᜽㍫ȡЃ㿗喑࠲᠙⦋Ⴖ᪆㗟ധ䛾ᰰȠ‫׾‬ᙈധ䛾 ᰰౕ‫⮱ڔ‬ऱ‫⽺౅׾‬Ảᩜᠮ͚స䇔ఝౝ࡭ᐧ㽚হ᪆ 㗟‫⯷ڙ‬θẚ喑ᓄ‫ݝ‬γᐐ∈䈷䂪喑ऄ‫ݝ‬స‫ڔ‬ᰶ䬉䘕 䪭⮱倅Ꮣ䈷ᤇহ㾺ज喑స‫ڔ‬ᰶ䬉ႥᵎΌ䑶ҳγᄺ ‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ⮱ᙌ䁊Ԏȡ ᑢ䏺䖱㿗喑ᬒ⯷⮩ᆂ⮱͚సΌा㤜‫׾‬㤜ϧ‫׫‬ ∕γᰡ็ᓰ߈ȡᎡ喑㢤㭚ͦ㤜᪴ࡃ᪆㗟͚ ᓰ㷘స‫׾‬䓓ᢵεすιឦĄ㤜᪴᪆㗟⹧ヱႥᵎą⽞ 㮌喑⏘స䜄ぶѺ䪤᱌ᓋθ㤜᪴᪆㗟θẚ⮱͚᪴ ᪆ፘΌऄ‫ݝ‬γ㶕ᒝȡ

08

᠈ᒲᰰ̷喑ᑢ䏺হ๘ϧ⩝叄⽻ܳ‫ݒ‬ा⁽≟‫׾‬ ᙈധ䛾ᰰȠͦ㤜᪴ࡃ᪆㗟͚ᓰВࣷѺ㤜᪴᪆ፘ 䴿⮩γᙌ䁊ԎȠ❹࡫হ䁶ᰥȡ ‫ڕ‬㢤㤜ϧ⹫౅㖜वᰰͨፚ⢸޺‫ٶ‬Ƞ⺮ࡃₓ㉱ ㎁ใ㖜थथ䪤⢸䝋Ƞ͚䇴Юẚࢁᰰͨፚ喍͚῏䯳 ౅⁽≟ᰶ䭽‫ڙ‬थ㍪㋀⤳喎ᱻ᩼✂Ƞ‫ڕ‬㢤Ⴅ㖜㍪ᰰ ͨፚ̮ᄔܳ‫ݒ‬А㶕᫲㢤‫⩹׾‬Ƞౕ㢤స䯈㖤਎Ƞ͚ 䇴ᾌỸȠ⪆Ⴅϧ਎⮩㼭喑㶕䖁γ⊤ใ͚㤜‫ٿ‬ຠ᱌ Ⱙ⺃喍ㅺ喎సౕ᫝⮱̭Ꭱ㍮ớჹᑤȠϧℾᎥ⺼Ⴖ Ꮴ⮱㞜ສ䶅᱈ȡ ‫ڕ‬㢤㤜ϧ⹫౅㖜वᰰͨፚ⢸޺‫ٶ‬ᙌ䁊๔Ҭ㊓ ε‫⮱⩹׾‬倅Ꮣ㾂‫ئ‬ȡЃ㿗喑Ⱋ‫ݺ‬㢤㭚‫⁐⁐⩹׾‬ा ớȠ౅㉽व҉⮱ᅭ䲏䌌Ҭ乕‫ڕ‬倁ϧ਎̭ⰡВҳ⮱ ᩜᠮ᭜̺ܳ䪸⮱ȡ ȋ㈭ᔢ͚㢤ᐧϑϧϧҳ⪣Ą๔Ҭą ᑢ䏺⮱䁈㾞䖱➦‫ݒ‬᣽ࣷᎡᄴ䪸ᆂ⮱㈭ ᔢ͚㢤ᐧϑ䕞Ꭱ⮱≨ࠂȡ Ѓ㿗喑͚స⮱⮩ᆂ䕟ₒᰡߍ⌞‫ڒ‬ౝᣕࠂ͚㢤 ‫ږ‬స⮱ᩬ⇨οԎহϧ਎ᒭҳ喑ᰡߍᰶ߈ౝᣕࠂ͚ 㢤͸䫀⮱ࠆᄓव҉喑ᰡߍ⌞‫ݨ‬ౝᒞ䴬᫲㢤㤜‫׾‬㤜 ϧ喑◧⊤ใ㤜‫׾‬㤜ϧ౅㉽व҉Ƞ‫ڞ‬䀭⮩ᆂ᣽ӈγ ᫝⮱₤टᾌ䕴ȡᎡ᭜͚㢤ᐧϑ䕞Ꭱ喑䰆 ᫦ᄴВₑ◧᫝䊤吋喑㦄Ⱪ䪤䖍হᄴҳ喑ᰡສౝ㺼 ް‫ږ‬స䬉ӯ㫺ృ喑‫ٲ‬ᄓ‫ږ‬సव҉‫⋢ڔ‬喑ᣕࠂ‫ږ‬స 䬉ӯౕᰡ倅ⅡᎠ̷ᄓ⤫᫝⮱⾮ⵡȡ Ѓ㿗喑҉◧᫲㢤㤜‫׾‬㤜ϧȠస䯈㖤਎Ƞ͚ 䇴ᾌỸহ⪆ႥႥ⩌А㶕喑᭜ᣕࠂ͚㢤ऱԸ䵅ഌव ҉⮱䛺㺮߈䛼喑᭜ᣕࠂ͚సϧℾহ̓⩹ऱసϧℾ ࣸສᒭҳⰥο⤳㼐⮱Ҭ㔲喑⃼ϧ䵚̷䘪ᛶ㾟ᰶ̭ 䴯Ą๔Ҭą⮱፪ၽ喑Όह᭯᭜͚సᒏ䆎⮱А㶕ȡ ᄺ᫩స䯈̷̺⤳㼐হ䈗⪾喑⃼Ըϧᰶ䇙Шᰶ㓖ࠆ ⩕吋吋␡␡⮱㵹ࠂᄺ䈗⪾҉‫ܧ‬ఋめ喑⩕㵹ࠂॷ㽡 ̓⩹喑͚స᭜ᙈສহᎠ⮱సუ喑᭜ሴᅇহ䀔⮱స უ喑᭜䛺㻃ο‫ݖ‬হव҉⮱సუ喑͚సϧℾ᭜䪸 ᬻȠ䕟ₒȠा̷হࣸ઱⮱ϧℾȡ ‫ڕ‬㢤㤜ϧ⹫౅㖜वᰰͨፚ⢸޺‫ॷٶ‬㽡㽅 㔲喑Ꭱ‫⩹׾‬ᄴិ㈭ᔢ͚㢤ᐧϑ䕞Ꭱ҉◧ 䛺吋ጒ҉͸̭喑㔹ᰵᬒᮇ̷⮱㢤㭚㤜ϧ᭒ ᮇ喑ᅞ᭜䕆䴲≨ࠂ⮱す̭Ը⧝ロȡ ᑢ䏺๔Ҭౕ⮩㼭͚➦‫ݒ‬㗜Ⴧγ‫ܧ‬ፚ≨ࠂ⮱͚ 䛘ፘ᳄᪹ᄘ҉ᬕౕ⊵䮑㺬᫦ϧᄺ͚䛘͚㬒㿑㼐⮱ 㦄҉⮱㵹ࠂ喑͓ᄴᄘ҉᣽倅‫ݝ‬ᑅᤇ͚㤜᪴ࡃ⮱倅 Ꮣ喑ᄺₑ喑᳄᪹㶕⹧⌞ऄ呀㝋ȡ ⁽≟‫׾‬ᙈധ䛾ᰰͨፚ㘎㒻㭚喑ᄺᑢ䏺๔Ҭᄺ ຦Ծ䕆Ը᫝᜽⿸̺Ͳ⮱ྒྷຠ‫⮱౅׾‬㗜Ⴧহᩜᠮ⌞ ऄᙌࠂ喑͓㶕⹧喑ϷᎡᄴ㉱㎁ᰡ็ᙈసᙈ䘶⮱≨ ࠂȡᨇᖶ喑‫׾‬ᙈധ䛾ᰰᄴࢁߖҬ乕㜶䓓᠈ᒲใస ࣸϧ⮱᫝᭒᠈ᒲᰰȡ ᠈ᒲᰰ̷喑㜴ᰰ㔲䖱➦‫ݒ‬र̷̭䵀Ҭ乕ጒ҉ ϧ਎࠲⮱丰ၽ喑̺ᄾҳ䈀㿗喑丰ၽ̷̭ҳ喑๔უ ̭൷र喑ᅞᰶγ䕻Ꭱ⮱ᙌ㻧γȡ ᣒ̸ҳࡷԸ็ᰵ᭯䫀喑‫⩹׾‬䓻᭒≨ࠂ̺᫤ȡ

07

●ᰵᬒ 㢤㭚⦋Ⴖ᪆㗟ധ䛾ᰰ䓻᭒ᮇᰰ ౝ吋喟厬➦ͦĄ⊤∸Ἧిą ᭯䫀喟ᮇ̷᭯‫ڒ‬ፚ 㖜㎘ϧ喟⢸ᔄ᜽

●ᰵᬒ ⏘ጋह䘶ᰰ䓻᭒ᯕ᫝⤳θᅞ㖤ᮇᰰ ౝ吋喟厬➦ͦĄ⊤∸Ἧిą ᭯䫀喟ᮇ̷᭯‫ڒ‬ፚ 㖜㎘ϧ喟㘎䥢⧝

●ᰵᬒ 3PPTFOEBBMጯ䓻᭒≨ࠂ ౝ吋喟3PPTFOEBBM޴ൡ%F,SJOH ᭯䫀喟̸ࡵ᭯ܳ䪸໸ 㖜㎘᫦ᐼ喟⮨‫ڒ‬3PPTFOEBBMጯᩬᏉ ㋟〆⮨㽅

●ᰵᬒ ‫ڕ‬㢤㤜‫׾‬㤜ϧᚣ⺊咺Ꭱ๔ಸ≨ࠂ ౝ吋喟⊤➆ጯᩬᐠ喑4QVJ ᭯䫀喟᭯䪸໸ 㖜㎘ϧ喟䘚᪴᫝

●ᰵᬒ 㢤㭚᪴᜽ह䘶ᰰ䓻᭒ᮇᰰ ౝ吋喟厬➦ͦĄ⊤∸Ἧిą ᭯䫀喟ᮇ̷᭯‫ڒ‬ፚ 㖜㎘ϧ喟㘎႐ᮛ

●ᰵᬒᒚℼჄ㻗ᰰ᭒ロ㖇丽 ౝ吋喟厬➦ͦૉ㜕䪭䙿ὀ ᭯䫀喟ᮇ̷吋ࡷ 㖜ӯϧ喟ᒚజ∝

01

02

03

04

05

06 ●ᰵᬒ ⊤❫՘㤜ϧࢁᰰ咺Ꭱ᭒ロ㖜₎ᮇᰰ ౝ吋喟ą%F#PSFOCVSHą 'VSFOUIFMB7PFSFOEBBM ᭯䫀喟ᮇ̷吋 ●ᰵᬒ㢤㭚䱿⩝ह䘶ᰰ䓻᭒ᯕ᫝ 㖜ӯϧ喟台㋚͚ ⤳θᰰᅞ㖤ᮇᰰ ●ᰵᬒ ౝ吋喟厬➦ͦĄ⊤∸Ἧిą 㢤㭚झ▐Ⱕ䘶㻗ᰰٰტ᫝᭒౅᠉ ᭯䫀喟ᮇ̷᭯䪸໸ ౝ吋喟6USFDIU䭱䓾๔Ⱬ㒻丌㍪࡜ 㖜㎘ϧ喟䘚᪴᫝ 8PLEF.BMMFKBO ●ᰵᬒĄఈ⊤ह᭒ąÿÿ‫ڕ‬㢤㤜 ᭯䫀喟̸ࡵ᭯䪸໸ 㖜㎘ϧ喟ᑢᔄ‫ٶ‬ ϧ᫝᭒ᮇᰰ ౝ吋喟厬➦ͦ%F%PFMFO䴠Ἧ๔ᐠ ᭯䫀喟ᮇ̷᭯䪸໸喑‫ٺ‬䇨‫ڒ‬ൡ 㖜㎘ϧ喟䮠‫ٶ‬Ꭰ ●ᰵᬒ๔劙ह䘶ᰰ᫝Ꭱ㖜₎ᮇᰰ ౝ吋喟⊤➆䪤ớ๔䙿ὀ ᭯䫀喟ᮇ̷᭯ᖚՆ吋ܳ‫ڒ‬ፚ 㖜ӯϧ喟䮠๖Ⴘ

喟ᑢ䏺๔Ҭౕ᠈ᒲᰰ̷㜡䓚 喟⢸޺‫ٶ‬ 喟⢸䝋 喟ᱻ᩼✂ 喟̮ᄔ 喟⦋Ⴖ᪆㗟ധ䛾ᰰহ ‫׾‬ᙈധ䛾ᰰ俕Ꭶহ๔Ҭж٤व⚔ 喟ऄ㶕ᒝ㤜᪴᪆ፘ হ๔Ҭж٤व⚔ 喟ͦ㤜᪴ࡃ᪆㗟͚ᓰ䘕ܳ ᵎ㦐ࣷ䇍䇙ϧহ๔Ҭж٤व⚔

●ᰵᬒ ᳄ൎ㤜‫׾‬㍪ᰰ᭒ロ㖜₎ᮇს ౝ吋喟8PLQBSBEJKT%F,SPPO 3JKLTXFH "%.BSHSBUFO ᭯䫀喟ᮇ̷᭯ᖚՆ喑᭯䪸໸ 㖜ӯ䰨㾞喟 ●ᰵᬒ ⁽≟㢤℁Ⱄሴₐ㍪ᰰ䓻᭒ᮇს ౝ吋喟⊤➆䛾咺䏿๔䙿ὀ 8BHFOTUSBBU㮌 ᭯䫀喟ᮇ̷᭯‫ڒ‬ፚ 㖜㎘ϧ喟҂ᄣ⧷


3

中č?ˇĺ&#x2022;&#x2020;ĺ ą 坣ĺ&#x2018;&#x160;ç&#x2030;&#x2C6; 156ć&#x153;&#x;

2012ĺš´1ć&#x153;&#x2C6;20ć&#x2014;Ľ

ऽ ৥ Đ&#x2018; ŕ°&#x2C6; ŕśť Ë á?ˇ Ń? Ň&#x2013; Ě&#x201A; ŕžť! ŕźą Ö° ŕ˛&#x2C6; á&#x201C;&#x153; â&#x20AC;ŤÜ?â&#x20AC;Ź

á°ľáŹ&#x2019;ĺ&#x2013;?ŕš&#x201D;á&#x17D;ĄÝ&#x160;Ěśĺ&#x2013;&#x17D;̸ॾĺ&#x2013;&#x;ĺ&#x2013;&#x;

ä&#x161;żâĄ˛ä&#x2021;­áŤ?á­&#x2019;ăś&#x2022;â&#x2018; ŕŤ&#x2030;ă&#x153;&#x2022;䪭á&#x2013;&#x161;Ő&#x2020;ŕš&#x201D;á&#x192;Łâ&#x20AC;ŤŮśâ&#x20AC;Źă&#x153;&#x2022;

੧á&#x2C6; â&#x201A;&#x17D;ä&#x201C;ťä&#x2022;&#x;â&#x20AC;ŤÚ&#x2019;â&#x20AC;Źá?&#x201E;â&#x20AC;ŤŕŁ°Ú˛â&#x20AC;Źăť­ á&#x192;Ąá°°ä&#x2122;şŕş&#x201E;ä&#x2122;żá?&#x201E;ŕş&#x201E;á?Ź welcome to visit the facilities

Wonderful Hotel-style wedding With hotel suite service â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Źä&#x2122;żá˝&#x20AC; á?&#x161; â&#x20AC;ŤÚ&#x17E;â&#x20AC;Źă&#x201A;˘ä޸ T MF UBC M U JOUP B


4

中荷商報 廣告版 156期

೉៌๼Ρᖂོ ԧ୉ാོߝ ឹ!Ӓᡝ౩‫৾ٱ‬ຳ ࣕᖐᓸᓸཱིԑ‫ڗ‬ ؏؏ଽЀԁ኉Ӑ

2012年1月20日


5

中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

ႎ! ౎! ၅! َ ࠁጁࢁનࣀටെԇ!޴઻ၕൕ

‫ؾ‬বᇊ੺!ୄ౎৊օ ‫ڕ‬㢤ࡻϧ⹫ఏ㖁वч‫ڕ‬Ҁ⤳θ᪙䉧


6

中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

Қ⒎ⓧЮ ᙹ

2012

┋⩽ሩᅘ

ᔊᓼՊ

ᲀᧁጳ

Ṟ㕻‫׾‬ᬟ

ᅘᆨ๸ṗ

Ӓ೉๼჌๼Ρᓸԑཱིࢌσ࠮ኊઢࣀଢ଼

Р෈ȈijıIJijᑧፅ፸ijĹ፶ĩ៧ᴞፈĪ ӴᘈȈᦫᎇᏕ៝ᙐłŵųŪŶŮጙ⟞ġŔűŶŪġĸıĭġŅŦůġʼnŢŢŨ ਢ໢Ȉ⊲ᡒጄᐬὓᐂᜨ

੕бᓸԑཱིࢌࣀଢ଼࿽Ҭߒ

Den Haag

IJIJĻııȗIJijĻııġ ௥࡟ოᇽЅѴᇽȂӵѿࢇ‫ۺ‬σዂ௥࡟ ġ ġ σᢈ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ŐůŵŷŢůŨŴŵġŷŢůġŨŦůŰťŪŨťŦůġŪůġťŦġŇŰźŦųġŷŢůġ ġ

ġġġġġġġġġġġġġġġ ũŦŵġŴŵŢťũŶŪŴ

IJIJĻııȗIJIJĻĵĶġ ཱིࢌၽ՗Ȃᇆ྾ȃᇆᓸ໥Ѕ჌ღП໥ ġ ġ ࠉ‫܁‬বΡທ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ŐűŵŰŤũŵġťŰŰųġńũŪůŢŵŰŸůġŮŦŵġťųŢŬŦůĭġŭŦŦŶŸŦůġ

IJIJĻĶıȗIJijĻııġ ၽ՗໥ӂӱ‫ڗ‬ѿࢇσᢈϱ

ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ ŐűŵŰŤũŵŨųŰŦűġŵŦųŶŨġůŢŢųġũŦŵġŴŵŢťũŶŪŴ

IJijĻIJĶĮIJijĻĶĶġġ ໠ᄍԒȂӵѿࢇ‫ۺ‬σዂϱᔞჂȃᇆᓸ ġ ġ ᇆ྾ȇᘈ࿘ቈԒȇოᇽमຠ ġ ġ

ġġġġġġġġġġġġġġġ ŐűŦůŪůŨŴŤŦųŦŮŰůŪŦġŮŦŵġŵųŢťŪŵŪŰůŦŭŦġŅųŢŬŦůĮġ ġġġġġġġġġġġġġġġ ŦůġōŦŦŶŸŦůťŢůŴ

IJĴįııĮIJĵįĴıġġġ ᆠிМ᛺ߒᅋȂҥ‫پ‬Ռϛ୽୽୛଱჌ᒲ ġ ġġġġġġġġġġġġɆѲ੕ӣࢌɇġடཾ᛺೚ღߒᅋ ġ

ġġġġġġġġġġġġ ňŦŷŢųŪŦŦųťġŰűŵųŦťŦůġťŰŰųġŢųŵŪŦŴŵŦůġŶŪŵġŃŦŪūůŨ

IJĵįĴıĮIJķįĴıġġġġġ ᢎಀџ᝷៉‫ݠ‬፬ᆠிМ᛺ߒᅋ ġ

ġġġġġġġġġġġġ ňŦŷŢųŪŦŦųťġŰűŵųŦťŦůġŪůġũŦŵġłŵųŪŶŮ

IJIJįııĮIJķįĴıġġġġġ ѿࢇσᢈϱΙ୏Ȃᢎಀџᢎ፬ϛ୽М ġ ġ Ͻ৤Ұ ġ

ġġġġġġġġġġġġġ ńŶŭŵŶųŦŭŦġŮŢųŬŵġŪůġũŦŵġŴŵŢťũŶŪŴ

IJĵįĴıĮIJķįııġġġġġ ‫ڧ‬ᗜოᇽᏵᗜ፜‫ڒ‬юৰϿঢ় ġ

ġġġġġġġġġġġġ ŏŪŦŶŸūŢŢųŴţŶŧŧŦŵġŪůġťŦġŇŰźŦųġŷŢůġũŦŵġłŵųŪŶŮ

ጱ᫓ᆛ፲ፓጱ᫓ᅛᏈᦫᐹ

๿Ӫ᛺೚ড়

ೣਿ

྆ࢹஅ

‫ں‬ġġġ‫ٵ‬ ྆ᑖ஼

ီМ๼

3123ᑧ ᐨ ᰟ ᷒ • ᷒ ዷ ጱ ᫓ ⑎ ᑧ


7

中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

ⓧː

ṗᙙՒ

Պ⎮

߈ᙹ‫׺‬ᆨ

Ӓ೉๼჌๼ΡᓸԑཱིࢌМ᛺ఏོЅߧҤӣ໐ོ൷ᙛኊ‫ڐ‬ Р෈ȈijıIJijᑧፅ፸ĴIJ፶ĩ៧ᴞዶĪ Ӵᘈİਢ໢Ȉ᳍▱⇠ᗦᅝᦫ᠍∛ẀŐŤŦŢůġőŢųŢťŪŴŦġġ᭥ጆፈ᥸ᏩḶᘬ ġġġġġġġġġġġġġġġ፲♐᭥ỒᅝŅŦġŅŰŦŭŦůᣇ∛ጙ⟞ġġġġġġġġġġ᭥ጆጀ᥸ᏩḶᘬġġġġġġġġġġġ

㓉᧚ʘ

പ੫ϝᓸԑཱིࢌࣀଢ଼

ఏོ࿽Ҭᆠிᙴ൲Ȃཱ፜჌फᒩ៚ᢎ፬ġĢ ᖒᛮΡȈങӎҁġġıķĮĴIJijĹĹĹĹĹġġġġġġങᓸġġıķĮĵĸĺķĹĴIJĹ

ᙍῒጙ ∿!∿᝸◊ᝪ" ĩ‫ܪ‬ዩ‫ڔ‬џܻ࿋ЈӵσஆϱᗊີȄĪ

੫ዩȈቋ঄€ġķıııġġIJպ‫ܜ‬ᢣ‫ק‬ ĹġŹġ‫ߕ܁‬೉៌ϛ୽ᐠಉġ ġġġġġġijġŹġōŗӪถЙೡ IJġŹġŎŢŤġłŪųġគ‫ݎ‬ЙඪႫသġġġġġġijġŹġ€ġĶııᢣүᙄ‫ڔ‬ ĴġŹġŊőŢťġijġ ġ ġġġġġġघġĹġŹġ€ġĶııᙄ‫ڔ‬ ijġŹġŊőũŰůŦġĵŴġ ġ ġġġġġӻࡌġ€ġijııġĮġ€ġĶııཱིԑऔѓ ĴġŹġŊőŰťġŕŰŶŤũġ ġ ġġġġġӻ஻ନዂᙄ‫ڔ‬ ĴġŹġĹĹġŮŰţŪŭŦ೽ၗњ೿ŔŢŮŴŶůŨЙᐠ

∿᝸ⓛᑑጰᨬ⃔␙ᅗ⍶ጰᎵᏌᅘፎᰙ␕῜!"

ᐹ២ᆜ♐ᰰ‼⃶ᬕ₞ℜ₡Ꭴ

ড়ġီМ๼ġġ྆ࢹஅġġጾ୽ኊġġġሴሠ

Ĵıӻ՝ᅋষӣѮᝦ᛺

ଽġġġġଲৠ஼ġġġġೣ዁σ

ቓᐳ‫އ‬

ጾ୽ኊ

θ޿

ᑧỉ២⇠᧸᠖᪳⛆ᘥỒ!ệ᭘

дኊౝ

Rotterdam

ၖᗜӨ՝჌फջາ୤ёఏོȂծሯᏵಉΣൟȄӨ჌ღ ོষ፜‫ܚڗ‬឴‫ڞ‬ᒲ‫ޥ‬ღሴ‫ڥ‬Σൟ‫ڔ‬Ȃߨ჌ღΡρџܻ ໠ൟࠉ‫ڗ‬ቑ଱ߞࠉሴ‫ڥ‬Σൟ‫ڔ‬Ȅ


8

中荷商報 廣告版 156期

೉៌ϛኁ‫ོڞ‬

नಝོ݂ߝ ឹ!Ӓᡝ౩‫৾ٱ‬ຳ

2012年1月20日


9

中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日


10

中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日


11

中荷商報 廣告版 156期

2012年1月20日

Benelux Tsung-Tsin Vereniging

₎䓻ऱᰰ਎ࣷऱ‫׾‬㘋ᩉⱤᩉࣸ‫ڞ‬⍎Ҡロ Ꭳ㿍䖭ऱࣸສ⹫౅ࣰߍ喆 ៪⡻⧝ロᰶ๔䛼ऺ䇡⡻৮喑࠲᠙喟 ᱙ᰰ䔮‫ܧ‬ᾌ⺕⤫䛾А⩕‫ݥ‬Ƞ๔ឦუᏚ䰨கȠᄓ⩕⻛৮Ƞ 咺㤜≄㶐‫ڙ‬थȠ‫ݖ‬䅽㵹ࣷ‫ڣ‬Ⴐੳ㮌䔮‫ऺܧ‬䇡⻛৮ ჹ叄㤜մ᱌䔮‫ܧ‬ 䆗㤜䕷䑗⤫䛾А⩕‫ࣷݥ‬ጡธ᫲䕷ాऺ䵺ロⰛ䅽ჹ喟

჏უᆞ⁹喑傁㶀㶕⑁喑ऺᰟ⢨ਫ਼ ⁹㝋䕐ൡ

䅽ჹ㒻丌㤉૛喟 

 咺佝₎䂹 ‫ژ‬ᄣ⦣ᴞ㓦䱟ぺ▿̶凉⯽♄℁‫ݖ‬᭯䰋 ⑏হ๔ᠩ⯳᎟♻๔㮫ⶹ⥒⣭㱉Ⅾ➈ᴠ 㵁㣴᝿⊤ࣰ⌲㧥๔僴傇㧉㡥͚㟒㭚㠄 Ꭵ⺼▿东ᔘẪ▿叢㒻ঠ⩉৮᭯БⅡ᳉ᴒ㾏ࣷ൞ऺ喟 

 

䘚‫ ڕ‬䙚๖䔮 ᳄剨‫ ٶ‬䥅双ᰥ

ᝃ㜡䰨⼅ᰥ᳄䰕㤜 ҂ᄣ⥩ ᝃ䰨䘢

UTVOHUTJO!HNBJMDPN


Ҭ⩕᝸ᾌ᧒កస䯈䪤䕁 ᭜ᗕाუϧ㻗ࣸ᠉Ꭱ⮱仃䖥

%FCFTUFQSFQBJEWPPSCFMMFO OBBSGBNJMJFFOWSJFOEFO UJKEFOT$IJOFFT/JFVXKBBS

❟ᚣ⺊͚స咺Ꭱ ⮩⮩ࢎᄴᰰ䔮㊓ᗕ ̭Ъ䇭Ꭱ⻛৮ ϧϧᰶЪ 㥙θຯᘼ ȑᰵᬒ 䕞̶ 厬➦ͦ਽ϧ㶄᫝᭒ᚣ⺊≨ࠂ ȑᰵᬒ 䕞‫➆⊤ ښ‬਽ϧ㶄᫝᭒ᚣ⺊≨ࠂ ᝸ᾌbiel

mo

min

 ܳ䥅

⮩⮩ࢎ 88mobile) Lebara Ortel Lyca

‫ئ‬ᵩᄺ℁㶕7FSHFMJKLJOH ೉៌ -PDBM

€0,23 € 0,97 € 0,87 € 0,46

ᇭॱ߬጑ 7PJDF.BJM

€0,23 € 0,97 € 0,69 € -

ӣᆩ๜

)POHLPOH

5BJXBO

‫୽ݲ‬

'SBODF

ཎσց ՙੲб

4BNF/FUXPSL

$IJOB

ϛ୽

ॷ෫

ᇃᢊ

*UBMZ

4QBJO

€0,23 € 0,29 € 0,24 € 0,24

€0,23 € 0,46 € 0,51 € 0,40

€0,23 € 0,46 € 0,60 € 0,46

€0,50 € 1,06 € 0,84 € 0,76

€0,71 € 1,42 € 1,29 € 1,33

€0,80 € 1,42 € 1,41 € 1,36

€0,77 € 1,42 € 1,29 € 1,33

 В̷ᄺ℁㶕‫ئ‬ᵩ᭜ᠶܳ䥅᧒ក᝸ᾌ䕇㾞䇨 ࣌‫ئ‬ᵩक़⼲ 喑䕐䊤ₒ䇨㼵ツ喍‫ئ‬ᵩࣰ㔰ᬒ᱌喟Ꭱᰵᬒ喎

%F[FUBSJFGWFSHFMJKLJOHJTPQCBTJTWBOSFHVMJFSFUBSJFWFOWPPSNJOVUFOCFMMFOOBBSNPCJFMOVNNFSJODMTUBSUUBSJFGFO#58 QFJMEBUVN 

*Prijswijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden

7PPSNFFSJOGPSNBUJF

ᝃ㜡䰨 PGCFM

/FEFSMBOET&OHFMT$IJOFFT

ChinaTimes 156中荷商報  
ChinaTimes 156中荷商報  

China Times 156 Chinese New Year Special

Advertisement