Page 1

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

DESIGN DEVELOPMENT LOCATION: อ.สารภี จ.เชียงใหม่ CLIENT: คุณสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วิเคราะห์ที่ต


ลมประจำฤดู (ตุลาคม - มกราคม) 19.50 m. ทางเชื่อมตอกับบานไมเกา ใตถุนบานไมเกา

สวนบริการ หองประชุม

ทางสาธารณะ

28.10 m.

พื้นที่ทำงาน สวนหยอม

ทิศทางแดด

29.30 m.

ทางเขา (รอง)

พื้นที่จอดรถ

ถนนสาธารณะ

19.50 m.

ทางเขา (หลัก)

ลมประจำฤดู (พฤษภาคม - ตุลาคม)

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V SITE ANALYSISวิเคราะห์ที่ต


พื้นที่ทำ�งานท่ามกลางธรรมชาติและชุมชน

วิถีชิวิตการทำ�งานสมัยใหม่และบรรยากาศที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับพื้นที่ทำ�งาน เป็นโจทย์สำ�คัญ ของโครงการ เราจึงมองว่าพืนที่ทำ�งานไม่จำ�เป็นต้องถูกจำ�กัดด้วยความเป็น “ห้อง” แต่เปิดขยาย ขอบเขตให้ผู้คนได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ สามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวข้างเคียงได้ มีชาน ระเบียงต้องรับให้ความรู้สึกกันเองคล้ายกับบ้าน ขณะเดียวกันมีความเชื่อมโยงกับบ้านไม้เก่าขาง เคียง เพื่อการเชื่อมต่อในอนาคต

อาคารสูงชั้นเดียว แต่เป็นโถงสูง ที่มีความโปร่ง โล่ง ไม่รบกวนทัศนวิสัยชุมชนโดยรอบ

บ้านไม้เก่า

สวนหย่อม (ฝั่งบ้านไม้เก่า)

เป็นพื้นที่สีเขียวทางทิศเหนือที่เปิดรับ กับพื้นที่ทำ�งาน สร้างบรรยากาศการ ทำ�งานแบบกึ่งภายในกึ่งภายนอก

ระเบียงต้อนรับ

ถนนสาธารณะ

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

ARRIVAL APPROACH

วิเคราะห์ที่ต


Translucent Opaque 6.50

4.90

ใต้ถุนบ้านไม้เก่า

ลานกรวด (+0.00)

ห้องพัก

ห้องประชุม ครัว

ห้องน้ำ�

8.85

Transparent Translucent Opaque

พื้นที่ทำ�งาน (+0.50)

3.00

PRINTER SERVER

3.80

โถงล็อคเกอร์

9.40

3.00

ส่วนบริการ (เช่น งานระบบ / ขยะ)

ระเบียงต้อนรับ (+0.40)

ลานจอดรถจักรยานยนตร์ (12 คัน)

7.95

Transparent

ROOM & AREA USAGE INDOOR พื้นที่ทำ�งาน ห้องประชุม ห้องน้ำ� ห้องพัก ครัว เซิร์ฟเวอร์ & เครื่องพิมพ์ โถงทางเดิน ล็อคเกอร์ OUTDOOR ระเบียงต้อนรับ

สวนหย่อม

AREA (sq.m.) 68 21 19 13 2 1.5 15 3

7.90

3.50

ลานจอดรถยนตร์ (4 คัน)

AREA (sq.m.) 24

ถนนสาธารณะ

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

SCALE 1:150 0

2

5

10

FLOOR PLAN

วิเคราะห์ที่ต


เลื อ นไปกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สถาปัตยกรรมพยายามทำ�ตัวเลือนไปกับธรรมชาติ ใช้ เส้นตั้งของโครงสร้างและระแนงต่างๆ ล้อไปกับเส้นตั้ง ของลำ�ต้นไม้ ส่วนที่ต้องการเปิดโล่งก็มีระยะเส้นตั้งที่ ห่างออกจากกัน ส่วนที่เป็นส่วนตัวก็มีระยะที่ถี่ขึ้น

COVERING (หลังคา)

CONCEPTUAL DIAGRAM

STRUCTURE (โครงสร้างหลังคา)

NATURAL SCREEN

ARCHITECTURAL SCREEN

USAGE OF ARCHITECTURAL SCREEN THAT MIMICS TRANSPARENCY OF TREES

VERTICAL LINES FROM NATURE

VERTICAL SUPPORT (โครงสร้างแนวตั้ง)

โปร่ง โล่ง เบา

อ า ค า รใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ห ล็ ก ก ล่ อ ง สู ง 4 เมตร เพื่อทำ�ให้โปร่งโล่ง ธรรมชาติเชื่อม โยงสู่ในอาคารได้มากที่สุด บ้านไม้เก่า

ENVELOPE

ระเบียง

BASE (ฐาน)

3.00 m.

พื้นที่ทำ�งาน

8.85 m.

ห้องประชุม

3.80 m.

ลานกรวด

4.00 m.

(ผิวผนังหนัง)

3.00 m.

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

DIAGRAM&SECTION

วิเคราะห์ที่ต


โครงสร้างเหล็กโปร่งเบา และเรียบง่าย ช่วยสร้างจังหวะ ของพื้นที่ภายในอาคารในระดับฝ้า ล้อไปกับความเป็นเส้น ของอาคารโดยรวม

ส ว น เ พื่ อ น บ้ า น ท า ง ทิ ศใ ต้ สามารถมองเห็นได้จากภายใน

ส่วนบริการสำ�นักงาน ทั้งเครื่อง SERVER และ PRINTER ยาวขนาน ไปกับแนวทางเดิน เข้าถึงง่ายจาด โต๊ะทำ�งาน พื้นที่นั่งพักผ่อนภายใน

ระเบียงต้อนรับด้านหน้า

ผังแบบเปิดโล่ง ช่วยให้พนักงานมองเห็นกัน ปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันโต๊ะ ทำ�งานก็สามารถขยับปรับเปลี่ยนได้

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

INTERIOR PERSPECTIVE

วิเคราะห์ที่ต


โครงสร้างเหล็กโปร่งเบา และเรียบง่าย ช่วยสร้างจังหวะของพื้นที่ภายใน อาคารในระดับฝ้า ล้อไปกับความเป็นเส้นของอาคารโดยรวม

ห้องทำ�งานที่โปร่งโล่ง สัญจรได้โดยรอบ การวางโต๊ะเอื้อให้มองเห็นธรรมชาติภาย อกด้านข้างสายตาในแนวเหนือ - ใต้

ชานระเบียงต้อนรับ

สวนหย่อมทางทิศเหนือ

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

INTERIOR PERSPECTIVE

วิเคราะห์ที่ต


ลานกรวดใต้หลังคาที่ยื่นมาทางทิศตะวันออกใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ เช่น การผักผ่อน ตั้งโต๊ะสนาม กินข้าวร่วมกันได้ เป็นพื้นที่ที่อาจเชื่อมต่อ กับใต้ถุนบ้านไม้เก่าในอนาคต

ห้องประชุมที่มีความโปร่งแสง กว่าส่วนพื้นที่ทำ�งาน

ใต้ถุนบ้านอาจใช้ประโยชน์เป็นพื่นที่ผักผ่อน หรือสันทนาการร่วมกับ บ้านไม้เก่าได้ในอนาคต หากปรับให้เป็นบ้านผัก

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

EXTERIOR PERSPECTIVE

วิเคราะห์ที่ต


Estimated budget Estimated total cost of architectural construction = 2,377,500 - Indoor 142.5 sq.m. ( x 15,000 THB/sq.m.) = 2,137,000 - Outdoor 24 sq.m. ( x 10,000 THB/sq.m.) = 240,000 Professional design fee (10% of estimated cost of architecture) = 237,750 Grand estimated cost of project

THB THB THB THB

= 2,615,250 THB

*Note: This estimated cost is not included interior cost, furniture, and electronic appliances

LIFEWORKHOUSE SPACEIN THE V

ESTIMATED

BUDGET

วิเคราะห์ที่ต

Work sample 1  
Work sample 1  
Advertisement