Page 1

15

ส ร ้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น เ ด็ ก ฉบั บ ที ่ 1 5 ป ระ จ� ำ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 2 5 5 8

ภายในเล่ ม นั กวิ จั ย ชี้ นั ก ม วยเด็ ก เสี่ ย งสมองทึ บ ไอคิ ว ต�่ ำ อั น ต รา ย! ! น อ น เป ิ ด แ อร ์ ในร ถ ถึ ง ตายได้ ที่ นี่ มี เ ด็ ก ต า ยจ า ก ..ม อ เ ตอร ์ ไซ ค ์ ม อ เ ต อร ์ ไ ซ ค ์ ม ร ณะ ภั ยส� ำ หรั บ เด็ ก ๆ ภาพ Bank rama

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่มที่15  

ภายในเล่ม - นักวิจัยชี้นักมวยเด็ก เสี่ยงสมองทึบ ไอคิวต่ำ - อันตราย!! นอนเปิดแอร์ในรถ ถึงตายได้ - ที่นี่มีเด็กตายจาก..มอเตอร์ไซค์ - มอเตอร์ไซ...

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่มที่15  

ภายในเล่ม - นักวิจัยชี้นักมวยเด็ก เสี่ยงสมองทึบ ไอคิวต่ำ - อันตราย!! นอนเปิดแอร์ในรถ ถึงตายได้ - ที่นี่มีเด็กตายจาก..มอเตอร์ไซค์ - มอเตอร์ไซ...

Advertisement