Page 1

ส ร ้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น เ ด็ ก ฉบั บ ที ่ 1 1 ป ระ จ� ำ เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 2 5 5 8

เตือน!!

11

" น�้ ำล า ย เ อ เลี่ ย น " ของเล่น มี ส ารพิ ษ ....

ภายในเล่ ม เวทีเสวนา เ ห็นหัวหนูมั๊ ย สีปลอดสารตะกั่ วใกล้เป็นจริง เตือนน�้ ำลายเอเลี่ ยนมีสารอันตราย ควันบุหรี่ มือสอง ไม่กลัวไม่ ได้แล้ว

สร้างเสริมความปลอดภัย เล่ม11  

ภายในเล่ม -เวทีเสวนา เห็นหัวหนูมั๊ย -สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง -เตือนน้ำลายเอเลี่ยนมีสารอันตราย -ควันบุหรี่มือสอง ไม่กลัวไม่ได้แล้ว ....

สร้างเสริมความปลอดภัย เล่ม11  

ภายในเล่ม -เวทีเสวนา เห็นหัวหนูมั๊ย -สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง -เตือนน้ำลายเอเลี่ยนมีสารอันตราย -ควันบุหรี่มือสอง ไม่กลัวไม่ได้แล้ว ....

Advertisement