Page 1

ส ร ้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น เ ด็ ก ฉบั บ ที ่ 1 0 ป ระ จ� ำ เ ดื อ น พ ฤษ ภ า ค ม 2 5 5 8

10 ภาพ Bank rama

ภายในเล่ ม บ่อขยะแพรกษา เด็กปลอดภัยจากภัยถนน เปิดเ ทอมแล้วสอนลูกอย่างไร? ให้ปลอดภัย ในยามที่ เดินถนน


จะ มี ใค ร ท ร า บมั ้ย ค รั บ ว่ า “ซากขยะ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ”

หรื อ ขย ะ ป ร ะ เภทที่ ม ี ส า ร เค มี ต ก ค้ า ง ... ท� ำ อั น ต ร า ย ทั ้ง ต่ อ สุ ข ภ า พขอ งสิ่ ง ที่ ม ี ชี ว ิ ต และ ท� ำ ล าย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มอย่ า ง ร้ า ย แร ง แต่ ท่ี น่ ากั ง ว ลอย่ า ง ยิ่ ง ก็ ค ื อ ใน บ้ า น เร า นั ้ น ขา ด ค ว า ม ชั ด เ จน แ ล ะจริ ง จั ง ใ นการ ก� ำ จั ด ซากข ย ะอิ เ ล็ ก ท ร อนิ กส์ ซึ่ ง น่ า จะมี เ ข้ า ม า ทุ ก วั น ๆ ถั ง ข ยะ ขอ งก ทม . ที่ ห น้ า ถั ง ร ะ บุ ไ ว้ ว่ า ส� ำ ห รั บ ทิ้ ง ข ย ะ ดั ง ก ล่ า ว โด ย เ ฉ พา ะ บั ด นี้ ก ลั บ ก ล า ย เ ป็ นขอ งห า ยาก มากไ ป แล้ ว ก็ เ ห มื อ น กั บ ห น่ ว ย ง า นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ ค ย ร ณ ร งค์ ใ นเ รื่ อ งนี้ อ ย่ า งคึ ก คั ก ก็ ก ลั บ แผ่ ว ป ลา ย และ เงี ย บ ห า ย ดั ง เช่ น แ บ ตเ ตอรี่ ม ื อ ถื อ ทุ ก วั น นี้ แทบทุ ก ยี่ ห้ อ ไ ด้ เ ป ลี่ ย นจา ก นิ ก เ กิ ล ไ ฮ ด ร า ย ม า เป็ น ลิ เ ธี ย ม -ไ อออน ซึ่ ง มี คุ ณ สม บั ติ พ ิ เ ศ ษ คื อ มี น้� ำ ห นั ก เ บา แ ถ ม ส ะส ม พลั ง งา นไ ด้ ม า ก ก ว่ า แ บต เ ตอรี่ ช นิ ดอื่ น ๆ แ ต่ ก า ร ที่ แ บ ตเตอรี่ ลิ เ ธี ย ม - ไ อ อ น มี ส่ ว นผ ส ม ขอ ง “ โค บอ ล ต์ อ อ ก ไ ซด์ “ ท� ำ ใ ห้ เ มื่ อ โดน ค ว า มร้ อ น สู ง ขึ้ น ถึ ง ร ะ ดั บ ห นึ่ ง จะเ กิ ด ป ฏิ กิ ร ิ ย า เ ร่ ง ค ว า ม ร้ อ นสู ง ยิ่ ง ขึ้ น ไ ป อี ก และ มี โ อกา ส เสี่ ย ง ที่ แ บ ตเ ต อ รี่ จ ะบว ม ไ ห ม้ หรื อ อ า จร ะเ บิ ด ไ ด้ แต่ นั น่ ก็ ย ั ง ขึ้ น กั บ ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ชิ้ น ส่ ว นภ า ย ใ นร ะบบชา ร์ จ ไ ฟ ขอ งทั ้ง แบตเตอรี่ และ ข อง มื อ ถื อ นั ้ น ๆ ด้ ว ย ว่ า มี ม า ต ร ฐ า นค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ ย่ า งไ ร หรื อ ไม่ ร ว มทั ้ง ขั ้น ตอน ก า ร ผลิ ต ที่ บ กพร่ อ ง โด ย อ า จเ ริ่ ม ม า ตั ้ง แ ต่ ใ นโร งงา นผ ลิ ต กั น เลยที เ ดี ย ว วิ ธี ท่ี ป ลอดภั ย ก็ ค ื อ ร ว บ ร ว มข ยะป ร ะเ ภ ทนี้ แ ล้ ว ใ ส่ ล งถุ งด� ำ จา ก นั ้ น ก็ เ ขี ย น สติ๊ ก เกอร์ ว่ า ข ย ะ พิ ษ แล้ ว แป ะ ติ ด ที่ ห น้ า ถุ ง เ พื่ อ พนั ก งา นเ ก็ บ ขย ะจะไ ด้ น� ำถุ ง ขย ะ พิ ษ ไ ป แย กทิ้ ง ลง ช่ อ ง รั บ ข ย ะ พิ ษ ( อ ยู่ ท่ี ท้ า ย ร ถ เ ก็ บ ขย ะ) เ มื่ อ ไ ป ถึ ง โร งก� ำจั ด ขย ะ เหล่ า ข ย ะ พิ ษ ก็ จ ะ ผ่ า น ขั ้น ตอน บ� ำ บั ด ท า งเ ค มี ก่ อ นฝ ัง ก ล บต่ อ ไ ป ป ร ะ จ วบ ผลิ ต ผล กา ร พิ มพ์


คุ ย กั บ บ.ก .

ป ร ะจ วบ ผลิ ต ผล กา ร พิ มพ์ ภาพ Bank rama


สารบัญ บ่อขยะแพรกษา .... .................. หน้า 06 เด็กปลอดภัยจากภัยถนน .......... หน้า 30 เปิ ด เ ทอมแล้วสอนลูกอย่างไร? ให้ปลอดภัย ในยามที่ เดินถนน ... ................... หน้า 41


ภาพ Bank rama

05


บ่ อ ขยะแพรกษา ภาพถ่ า ยทางอาก าศโดย Bank rama

07


บ ่ อขยะ แพรก ษา ไฟไหม้!!บ่ อ ขยะแพรกษา

เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไ ฟ ไ ห ม้ ค รั ้ ง รุ น แ ร ง ที่ สุ ด ข อ ง ไ ท ย . . ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง สั ง คม และ กลา ย เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ใ ห้ ค ณ ะรั ก ษา ค ว า ม ส งบแ ห่ ง ชาติ (คสช.) ก� ำ ห น ด ให้ ก า ร แก้ ไ ขป ัญ ห า ขย ะ แ ล ะน�้ ำ เ สี ย เ ป็ นว า ร ะแ ห่ ง ชาติ บ่ อ ข ย ะ แ พรก ษ า มี พ้ื น ที่ ก ว่ า 1 0 0 ไ ร่ อ ยู่ ใ นซอ ย แ พร ก ษา 8 ห มู่ 4 ต� ำ บล แ พร ก ษา อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร า ก า ร เ หตุ กา ร ณ์ ไ ฟไ หม้ เ มื่ อ วั น ที่ 1 6 - 2 2 มี น าค ม 2557 เป็ นเห ตุ เพ ลิ ง ไห ม้ บ่ อ ข ย ะ ที่ รุ น แ ร ง แ ล ะส่ ง ผ ล ก ร ะท บเ ป็ นว งก ว้ า ง ใ ช้ เว ล ากว่ า 1 สั ป ดา ห์ ไฟ ถึ ง จ ะ มอ ด ดั บ ส่ ว นค วั น พิ ษ จา ก ไ ฟป ก ค ลุ ม พื้ น ที่ โ ด ย รอบ ซึ่ ง เป็ นเ ข ตชุ ม ช น ห มู่ บ้ า น จั ด ส ร ร แ ล ะแ พร่ ก ร ะจา ย อ อ ก ไ ป ยั ง พื้ น ที่ อ่ื น ๆ จ นต้ อ งอพยพ ป ร ะ ช า ช น ออก จ า กพื้ น ที่ แ ล ะป ร ะก า ศ เ ป็ นพื้ น ที่ ภ ั ย พิ บ ั ติ ฉุ ก เ ฉิ น ทั ้ง นี้ ผลตรวจ ส อ บ คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ โด ย ก ร ม ค ว บคุ ม ม ล พิ ษ ( ค พ. ) . . . . . ในช่ ว งที่ เ กิ ด เห ตุ เพ ลิ ง ไห ม้ พ บ ว่ า ใ นชุ ม ชนรั ศ มี 1 กิ โ ล เ ม ต ร ร อ บบ่ อ ขย ะ มี สารซั ล เ ฟอ ร์ ไ ดอ อ ก ไซด์ เกิ น ค่ า ม า ต ร ฐ า น 2 0 - 3 0 เ ท่ า แ ล ะพบฝุ่ น ขนา ด เล็ ก มาก ปริ ม า ณถึ ง 3 5 0 ไมโ ค ร ก รั ม ต่ อ ลู ก บา ศ ก์ เ ม ต ร ซึ่ ง สู ง ก ว่ า ม า ต ร ฐ า น 30 เท่ า โดยค พ .ร ะ บุ ว่ า อยู่ ใ น ขั ้น วิ ก ฤ ติ แ ล ะค ว ร อ พย พป ร ะชา ชน ที่ อ า ศั ย อยู่ ในรั ศ มี 1. 5 กิ โ ลเมตร ร อบ บ่ อ ข ย ะอ อ ก จา ก พื้ น ที่ เหตุ การ ณ์ ดั ง กล่ า ว ได้ ส่ ง ผลกร ะทบต่ อ ป ร ะชา ชนหล า ย พั น ค น ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ชุ ม ชนโดย ร อบ ทั ้ง ด้ า น สุ ข ภา พ อนา มั ย สุ ข ภ า พจิ ต ร ว ม ถึ ง ก่ อ ค ว า ม เ สี ย หา ย ท างเศร ษฐกิ จ จ น เกิ ด ก า ร ร ว มตั ว ขอ งป ร ะชา ชนจ� ำ นว นก ว่ า 2 , 0 0 0 ค น ร่ ว ม กั น ฟ้ องด� ำ เนิ น ค ดี ทั ้ง ท า ง แพ่ ง แ ล ะท า งป ก ค ร อ งแ ก่ หน่ ว ย งา นรั ฐ แ ล ะเ อ ก ชน ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง และ เรี ย กร้ อ ง ให้ ม ี ก า ร ปิ ด บ่ อ ขย ะแ ห่ ง นี้ ต ล อ ด จนเ ร่ ง ฟื้ นฟู ส ภ า พ แว ดล้ อ ม ใ ห้ ส า มา ร ถอา ศั ย อยู่ ต่ อไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย


น อ ก จ า กนี้ ปร ะเ ท ศ ไ ท ย

ยั ง มี ปั ญหาขยะอื ่น ๆอี ก เช่ น บ่ อ ขยะส่ ง กลิ ่ น เหม็ น รบกวนชุ ม ชน น�้ ำจากบ่ อ ขย ะ ไหลลงแหล่ งน�้ ำสาธารณะ การลอบท้ ิ ง ข ย ะ ทั ้ ง ข ย ะ ทั ว่ ไ ป แ ล ะ ก า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม ในที ่ ดิ นสาธารณะและที ่ ดิ นส่ วนตั ว ฯลฯ ซึ ่ ง กลายเป็ นข่ าวให้ เห็ น อยู่ เป็ นประจ� ำ

09


บ่ อ ขยะแพรกษา

10


ภ า พ ถ่ า ย ท า งอ า ก าศ พื้ น ที่ บ่ อ ข ย ะ แ พ ร กษ า ส มุ ท ร ป ร าการ 0 5 .0 9 .5 7 รั บ ช มค ลิ ป ไ ด้ ที่ > > h t t p: / / ur l l . u s / K D w M VZ

ภาพ Bank rama


บ่ อ ขยะแพรกษา


เ มื่ อ วั น ที่ 3 เ ม .ย .2 5 5 7 ที ม งา นศู น ย์ ว ิ จ ั ย เ พื่ อ ส ร้ า งเ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น เด็ ก เข้ า ส� ำ รวจพื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนใกล้ บ ริ เ วณบ่ อ ขยะแพรกษา จ.สมุ ท รปราการ หลั ง เ กิ ด เห ตุ เพ ลิ ง ไห ม้ บ่ อ ขย ะม า แ ล้ ว ตั ้ง แ ต่ วั น ที่ 1 6 มี . ค . 2 5 5 7 จากก า ร ลง ส� ำ ร ว จ และ ส อบ ถ า ม ผู้ น� ำ ชุ ม ชน , ก ลุ่ ม อ ส ม . ใ นพื้ น ที่ แ พรก ษา เกี่ ย วกั บ ป ัญ ห า สุ ข ภา พ ทั ้ง ใ นเ ด็ ก แ ล ะผู้ ใ ห ญ่ ซึ่ ง ไ ด้ ร ั บ ค� ำ ตอบ จ า ก ช า ว บ้ า นใ นบริ เ ว ณ นั ้ น ว่ า ยั ง กั ง ว ล เ รื่ อ งค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ นพื้ น ที่ บ่ อ ข ย ะ ทั ้ง ส ภา พ อ า ก า ศ ฝุ่ น ล ะอ อ ง แ ล ะพื ช ผั ก ผ ล ไ ม้ ไ ด้ ร ั บ ผล กร ะ ทบ จ า กส า ร เค มี ท่ี ล อย ม า ทา งอ า ก า ศ ภาพ Bank rama


บ่ อ ขยะแพรกษา


ภาพ Bank rama

ป้ า แ ข ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว อ า ศั ย ใ กล้ บ่ อ ข ย ะ แ พ ร กษ า เ ป็ นเ ว ล า น า นหล ายปี

15


รั บ ชมค ลิ ป ได้ ที่ >> h ttp ://u r l l . u s / A O 9 g y h ภาพ Bank rama


บ่ อ ขยะแพรกษา

17


บ่ อ ขยะแพรกษา

รั บ ฟั งปั ญห า แล ะ ห าแ น ว ท าง การ แ ก้ ไ ข รั บ ช ม คลิ ป ได้ ที่ >> h t t p: / / ur l l . u s / 6 x p f T7


ภาพ Bank rama

19


เมื ่อ วั น ที ่ 1 2 พ . ค . 2 5 5 8

เจาะเลื อดหาสารตะกั ว่ ในเด็ ก ใน พื้ น ที่ ชุ ม ชน ใกล้ บ่ อ ข ย ะ แพ ร ก ษ า จ. ส มุ ท ร ป ร า ก า ร การลงพื้ น ที่ เ จาะ เลื อ ด ห า ส า ร ตะ กั ว่ ในเ ด็ ก ค รั ้ง นี้ น� ำโ ดย ร ศ. นพ.อดิ ศ ั ก ดิ ์ ผลิ ต ผลกา ร พิ ม พ์ ผ อ.ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ฯ และ อ.พ ญ .รั ช นี ว ร ร ณ สิ นิ ท ธ์ กุ ล หน่ ว ย เว ชศาสต ร์ ผู้ ป่ ว ย น อก เด็ ก และ วั ย รุ่ น ภ าควิ ช ากุ ม าร เ ว ช ศ า ส ตร์ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี ซึ่ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร วิ จ ั ย ใ น โ ค ร ง ก า ร ภั ย สิ ่ง แว ดล้ อ ม ที ่ส่ ง ผลกร ะ ท บ ต่ อเด็ ก ซึ่ ง มี ผู้ ป ก ค ร อ งน� ำ บุ ต รห ลานตั ้ง แ ต่ แร ก เกิ ด ถึ ง 6 เดื อ น ม า รั บ ก า ร ต ร ว จหา สารตะ กั ว่ เป็ นจ� ำ น ว น มา ก


บ่ อ ขยะแพรกษา ภาพ Bank rama

21


โ ดย มี ก าร ล งท ะ เบี ย น ชั ง่ น�้ ำ ห นั ก วั ด ส่ ว นสู ง ก ารตรวจ หา สา ร ต ะ กั ว่ นั ้ น จ ะ มี ก า ร เ จา ะเ ลื อ ด ที่ ป ล า ย นิ้ ว เพื่ อ ดู ผ ลภา ว ะ ซี ด จ า กพิ ษ ตะ กั ว่ ซึ่ ง จะรู้ ผ ล ภ า ย ใ น 3 น าที น อกจากเจาะ ที่ น้ิ ว แล้ ว ก็ ย ั ง ต้ อ ง เ จา ะเ ลื อ ด ที่ เ ส้ น เ ลื อ ด เ พื่ อ น� ำเลื อ ดส่ ง ตร ว จ ใน แลป เพื่ อ หา ค่ า ส า ร ต ะกั ว่ แ ล ะ โ ลห ะ หนั ก

ส� ำ หรั บ ผลตรงนี้ จะทราบภายใน 3 สั ป ดาห์


ภาพ Bank rama

23


ภาพ Bank rama

การวั ด ระดั บ เชาว์ ปั ญญา หรือ ไอคิ ว ของเด็ ก


ห า ก ค่ า ข อ ง ต ะ กั ว่ ที ่ พ บ มี ค่ า ตั ้ง แ ต่ 5 - 4 5 ไ ม โค ร ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร จ ะต้ อ งเ ข้ า สู่ ร ะบบป รั บ เ ป ลี่ ย นพฤ ติ ก ร ร ม โ ด ย เจ้ า ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งติ ด ต า ม ร า ย นั ้ น ๆ เ พื่ อ หา ส า เ หตุ ว่ า ตะ กั ว่ เข้ า สู่ ร่ า งก า ย เ ด็ ก ไ ด้ อ ย่ า งไ ร เ พื่ อ น� ำ ไ ป สู่ ก ร ะบวน ป รั บ เป ลี่ ย นพฤ ติ ก ร ร ม ห า กพ บ ค่ า ต ะกั ว่ ตั ้ง แ ต่ 4 5 ไ ม โค ร ก รั ม ต่ อ เ ด ซิ ลิ ต ร ขึ้ น ไ ป จ ะ ต้ อ ง เข้ า สู่ ก า ร รั ก ษา ต้ อ ง ใ ห้ ยา ขั บ พิ ษ ต ะกั ว่ และ กา ร ติ ด ต า ม ว่ า เ ด็ ก ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะท บอ ย่ า งไ ร บ้ า ง เพ ราะ ตะ กั ว่ นั ้ น นั บ เ ป็ นส า ร ที่ ร้ า ย แ ร งที่ ม ี ผ ล ต่ อ ส ม อ งขอ งเ ด็ ก ซึ่ ง ใน ป ร ะ เ ทศ ไ ทย ไ ด้ ก� ำ ห นด ว่ า ค่ า ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ ข อ งป ริ ม าณ ส า ร ตะ กั ว่ ใ นเ ลื อ ด เ ด็ ก ไ ทย อ ยู่ ท่ี 1 0 ไ ม โค ร ก รั ม ต่ อ เ ดซิ ลิ ต ร ถื อ ว่ า สู ง เป็ น 2 เ ท่ า เ มื่ อ เ ที ย บกั บ ค่ า ที่ อ งค์ ก า ร อ นา มั ย โลก ก� ำ ห น ดว่ า หา ก มี ต ะกั ว่ ใ นเ ลื อ ด 5 ไ ม โค ร ก รั ม ต่ อ เ ด ซิ ลิ ต ร ก็ จ ะ ส่ ง ผล ก ร ะทบต่ อ ร ะดั บ เ ชา ว์ ป ัญ ญ า ห รื อ ไ อ คิ ว ของ เด็ ก ๆ และ ค ว า ม จริ ง แ ล้ ว ใ นร่ า งก า ย ขอ งค นเ ร า ก็ ไ ม่ ค วรที่ จ ะ มี ส า ร ตะกั ว่ อ ยู่ เ ล ย

25


รั บ ชมค ลิ ปได้ ที ่ >> h ttp ://u rll.u s/ Zv K T D r


ภาพ Bank rama

27


เจาะเลื อดหาสารตะกั ว่ ในเด็ ก ชุ ม ชนใกล้ บ่ อ ขยะแพรกษา รั บ ชมคลิ ป ได้ ที่ >> h ttp :/ / u r l l . u s / 3 bpB D V


ภาพ Bank rama

29


เ ด็ ก ป ลอ ด ภั ย จ า ก ภั ย ถ นน

Global Road Safety Week 2015

# Sa ve K id s L iv e s

รั บ ช ม คลิ ป ได้ ที่ >> ht t p: / / ur l l . u s / p dWf k w


ภาพ Bank rama

เ นื้ อ ห า ข่ า ว จา ก w w w . t h a n ne w s . t h . c o m

31


Sa v e Kid s L iv e s #

บริ ษั ท เ ฟด เ อ็ ก ซ์ เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส น� ำ โด ย ม ร . เ ด วิ ด ค า ร์ เ ด น ก ร ร ม ก า ร ผู้ จ ั ด ก า รบ ริ ษั ท เ ฟ ดเอ็ ก ซ์ เอ็ ก ซ์ เ พ ร ส ป ร ะ เท ศ ไท ยแ ล ะอิ น โด จี น ( ก ล า ง) , นา ย อ นุ ส ร ณ์ แ ก้ ว กั ง วาล รอ ง อธิ บ ดี ก ร มป้ อง กั น และ บ ร ร เท า ส าธ า ร ณ ภั ย ใ นนา ม ศู น ย์ อ� ำ นว ย ก า ร ค ว า ม ป ล อด ภั ย ทาง ท้ อ งถนน (ซ้ า ย ) และ น ส .พิ น ก แ ก้ ว วิ ม ล อ า ส า ส มั ค ร จา ก เ ฟด เ อ็ ก ซ์ ( ขว า) ร่ ว ม ถ่ า ยภาพกั บ “เซฟ ฟี่ ส์ ” พ ร้ อ มป ร ะ ก า ศ เ จต นา ร ม ณ์ ร ณ ร งค์ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย บนท้ อ ง ถนน ที่ ง าน Sav e K id s L iv e s จั ด โ ด ย เ ฟด เ อ็ ก ซ์ แ ล ะเ ซฟคิ ด ส์ ป ร ะเ ท ศ ไ ท ย ณ โร ง เรี ย น สั น ติ ร าษฎร์ ว ิ ท ยา ลั ย เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ คณะนั ก เรี ย นแ ละ ค รู ก ว่ า 1 0 0 ค น ร่ ว ม กั บ เ ฟด เ อ็ ก ซ์ เ อ็ ก ซ์ เ พร ส มู ล นิ ธิ เ ซ ฟ คิ ด ส์ ป ระเทศไ ทย แ ละ ห น่ ว ย ง า น ร ณร ง ค์ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย บนท้ อ งถ นน เ ดิ น ห น้ า ร ณ รง ค์ ส่ ง เ สริ ม คว ามป ลอดภั ย บ น ท้ อ ง ถน น ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก ๆ ใ นโอ ก า ส ต้ อ นรั บ เ ปิ ด ภ า ค ก า รศึ ก ษา ให ม่ ใ นงาน “ Sa v e Kid s L iv e s ” โ ด ย ไ ฮ ไ ล ท์ ใ นงา นคื อ ก า ร ล งนา ม ใ นป ฏิ ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ควา มป ลอดภั ย ท า ง ถน น เพื่ อ ร ะ บุ กา ร ก ร ะท� ำ ที่ ม ี ค ว า ม ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ใ ห้ ถ นนมี ค วาม ป ลอดภั ย ม ากขึ้ น ส� ำ ห รั บ เด็ ก ๆ


ภาพ Bank rama

33


ภาพ Bank rama


S a v e K id s L iv e s # มี ก า ร แ ชร์ ข้ อค ว า ม

กา ร ร ณ ร งค์ เ รื่ อ งค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ผ่ า น “เ ซฟฟี่ ส์ ” โ ดย ที่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ถ่ า ย ภา พ กั บ ข้ อ ค ว า ม ร ณ ร งค์ เ รื่ อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล้ ว โพ ส ต์ ขึ้ น บนเครื อ ข่ า ย สื่ อ สั ง ค มออน ไลน์ โด ย ใ ช้ แ ฮ ชแ ท็ ก # s a f i e น อกจากนี้ ผู้ ร่ ว มร ณร ง ค์ ยั ง ได้ เ รี ย ก ร้ อ งใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข นส่ ง ใ นท้ อ งถิ่ น เ ส นอ มาตร การ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ กา ร ป รั บ ปรุ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส� ำ หรั บ เ ด็ ก ๆ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ร ณ ร ง ค์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ใ น หั ว ข้ อ “ ท ศ ว ร ร ษ แ ห่ ง ก า ร ล ง มื อ ท� ำ ” ซึ่ ง มี เ ป้ าหมาย ใ น ก า ร ลดจ� ำ น ว น ก า ร เ สี ย ชี ว ิ ต จา ก ก า ร จร า จร ทั ว่ โล ก ล ง 5 0 % ภายใ น ปี 2020 จากร า ย ง า น ผลก า ร วิ จ ั ย ขอ งส ห ป ร ะชา ชา ติ พบว่ า มี เ ด็ ก ป ร ะม า ณ 500 คนเสี ย ชี ว ิ ต จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ บ น ท้ อ ง ถ นนใ นแ ต่ ล ะวั น โด ย มี ผู้ ไ ด้ ร ั บ บา ด เ จ็ บ ม าก ก ว่ า 1 , 000 ร าย ส� ำ หรั บ ใ นปร ะ เท ศ ไท ย ผลกา ร วิ จ ั ย ที่ ด� ำ เ นิ นก า ร โด ย ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เ พื่ อ ส ร้ า งเ ส ริ ม ความ ป ลอดภั ย แ ละ ป้ อง กั น กา ร บ า ด เจ็ บ ใ นเ ด็ ก เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า มี เ ด็ ก ไ ทย ม า ก ก ว่ า 1,000 ราย ที่ เ สี ย ชี ว ิ ต จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ บ น ท้ อ งถ นนใ นแ ต่ ล ะปี ยิ่ ง ไ ป ก ว่ า นั ้ น เ ด็ ก ม าก ก ว่ า 1 00 ร าย ต้ อ ง สั ง เว ย ชี ว ิ ต จ า กอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ค นเ ดิ น เ ท้ า เ ป็ นป ร ะจ� ำ ทุ ก ปี ท้ อ งถนนใ นบ้ า น เร า ถื อ เป็ น ห นึ่ งใ นถ นนที่ อ ั น ต ร า ย ที่ สุ ด ใ นโล ก แ ล ะเ ด็ ก ๆ ของ เ ราก็ ต กอยู่ ใ น อั น ตร า ย มา ก ที่ สุ ด ทั ้ง ใ นเ ขต เ มื อ งแ ล ะชนบทต่ า งก็ ม ี ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ รุ น แร งมาก และ กา ร จั ด ง า น ใน วั น นี้ ก็ เ พื่ อ เ รี ย ก ร้ อ งใ ห้ ห น่ ว ย งา น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั ้ง หมดท� ำ งาน ให้ ห นั ก ขึ้ น และ เร็ ว ขึ้ น เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง เ รื่ อ งค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ ดี ย ิ่ ง ขึ้ น รศ . นพ. อดิ ศ ั ก ดิ ์ ผลิ ต ผลก า ร พิ ม พ์ หั ว หน้ า ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เ พื่ อ ส ร้ า งเ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อด ภั ย และ ป้ องกั น ก า ร บ า ด เจ็ บ ใน เด็ ก โ ร งพย า บา ล ร า ม า ธิ บ ดี ซึ่ ง ด� ำ เ นิ นโค ร งก า ร S afe Kids Thaila n d ก ล่ า ว

35


S a ve Ki d s L iv e s # นอก จา ก นี้

ง า น ดั ง กล่ า ว ยั ง จั ด ไ ด้ ท่ี ถู ก ที่ ถู ก เ ว ล า เ พร า ะใ นช่ ว งเ ดื อ นเ ม ษายนพ ฤ ษภาคม เป็ น ช่ ว ง เท ศ ก า ลวั น ห ยุ ด ที่ ม ี ค ว า ม เ สี่ ย งสู ง ที่ สุ ด ช่ ว งห นึ่ งขอ งป ร ะเ ทศไ ท ย “ เ ท ศกาลวั น หยุ ด ห น้ า ร้ อ น ค ว ร จ ะ เ ป็ นช่ ว งเ ว ล า ที่ เ ร า ไ ด้ ส นุ ก ส นา นเ ฮ ฮ า กั น แ ต่ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ น่ าเศ ร้ า ที่ ห ลา ย ชี ว ิ ต ร วม ถึ ง เ ด็ ก ๆ ที่ ต้ อ งม า ป ร ะส บชะต า ก ร ร ม เ ข้ า ไ ป เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ร ถย น ต์ จ า ก ก า ร เ ดิ น ท า งพั ก ผ่ อ นใ นช่ ว งวั น หยุ ด ส่ ง ผล ให้ ต้ อ งได้ ร ั บ บ า ดเจ็ บ และ ล้ ม ตา ย กั น เ ป็ นจ� ำ นว นม า ก ” เ ด วิ ด ค า ร์ เ ด น ก ร ร มก าร ผู้ จ ั ด การ บริ ษั ท เฟ ด เอ็ ก ซ์ ป ร ะ เท ศ ไ ท ย แ ล ะอิ น โด จี น ก ล่ า ว " เ ร า เ ชื่ อ ว่ า ก า รเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ� ำ นว นมา ก ส า มา ร ถป้ อง กั น ไ ด้ ถ้ า ผู้ ข ั บ ขี่ ร ถ ย นต์ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ศึ ก ษา แ ละ ต ระหนั ก ถึ ง ข้ อ มู ล เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย บนท้ อ งถ นน นั น่ เ ป็ นเ ห ตุ ผลที่ เ ฟ ดเอ็ ก ซ์ เ ข้ า ม า เป็ น ผู้ ส นั บ ส นุ น ใน ร ะย ะย า ว ขอ งมู ล นิ ธิ เ ซฟคิ ด ส์ ป ร ะเ ท ศ ไ ท ย โด ย การท� ำ งานร่ ว ม กั น ใน โ ค ร ง กา ร ที่ ร ิ เ ริ่ ม ขึ้ น เ พื่ อ ร ณ ร งค์ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ นก า ร เ ดิ น เท้ า และบนท้ อ งถนน ซึ่ ง เร า ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะล ด จ� ำ นว นก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ล ะเ สี ย ชี ว ิ ต โด ย การเป ลี่ ย นพฤติ ก ร ร มและ ท� ำ ให้ ท้ อ ง ถ นนแ ล ะชุ ม ชนมี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ม า ก ขึ้ น เปิ ด ตั ว ในป ร ะ เทศไท ย ใน เดื อ น ธั น ว า ค ม 2 0 1 1 โค ร งก า ร เ ด็ ก ป ล อ ด ภั ย ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง เด็ ก ๆ มา กกว่ า 85, 00 0 ค น ผู้ ป กค ร อง 5 ,00 0 ค นแ ล ะค รู 5 0 0 ค นทั ว่ ป ร ะเ ทศ การรณ ร งค์ “ Sav e Kid s L iv e s ” ในค รั ้ง นี้ จั ด โด ย โร งเ รี ย นสั น ติ ร า ษฎ ร์ ว ิ ท ย า ลั ย ใ น วั น ที่ 8 พฤษภา ค ม ซึ่ ง กา ร จั ด ง า น นี้ ใ นป ร ะเ ท ศ ไ ท ย ถื อ เ ป็ นหนึ่ งใ นร้ อ ย ขอ งกิ จ กรรม ควา มป ลอดภั ย บน ท้ อ ง ถน น ที่ จ ั ด ขึ้ น ทั ว่ โล ก เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ งว า ร ะค ร บร อ บปี ที่ ส าม ขอ ง การ จั ด สั ป ดา ห์ ร ณร ง ค์ ค ว า มป ลอ ด ภั ย ท า งถ นนทั ว่ โล ก โด ย ส ห ป ร ะชา ชา ติ จาก วั น ที่ 4-10 พฤษภา ค ม

ภาพ Bank rama


37


รั บ ชมคลิ ป ได้ ที่ >> h ttp : / / ur l l . u s / me j C G h


ภาพ Bank rama

39


ภาพ Bank rama

เป ิ ด เ ทอมแล้ว

สอน ลู ก อย่ า งไ ร? ให ้ ป ลอดภั ย

ใน ย า ม ที่ เ ดิ น ถ น น บ ท ค วาม โ ด ย

ประจวบ ผลิ ตผลการพิ มพ์


41


ทราบมั ้ย ครั บ ว่ า ...

ใ นบ้ า นเ ร า นั ้ น ทุ ก ๆ ปี จะมี ค นต า ย บนท้ อ งถ น น ปี ล ะ กว่ า 1 ห มื่ น ห้ า พั น ค น ! โ ดย เ ป็ นเ ด็ ก ที่ อ า ยุ น้ อ ย ก ว่ า 1 5 ปี ถึ ง ก ว่ า 1 , 0 00 คน แ ละ การ เสี ย ชี ว ิ ต นั ้ น เกิ ด จ า กก า ร ถู ก ร ถ ชน ( ร ถ ชนค น) ถึ ง 6 0 % … ค นเ ดิ น ถ นน โดย เฉ พ า ะ เด็ ก ๆห า ก โ ด น ร ถ ชน โอ ก า ส ที่ จ ะเ สี ย ชี ว ิ ต จะม า ก ก ว่ า ค นที่ ข ั บ รถถึ ง 220 เท่ า จากการ ศึ ก ษา วิ จ ั ย ข อง ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เ พื่ อ ส ร้ า งเ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะป้ อ งกั น การ บ าดเจ็ บ ใ นเด็ ก (ร พ .ร า มา ธิ บ ดี ) พ บว่ า ข้ อ 1) 15% คื อ เด็ ก ที่ โ ดน ร ถชนจนถึ ง แ ก่ ชี ว ิ ต นั ้ น เ กิ ด ขึ้ น ใ นขณ ะที่ ก� ำ ลั ง นั ง่ เ ล่ น , เดิ น เล่ น อยู่ ท่ี ห น้ า บ้ า น ห รื อ แถ ว ๆ ล ะแ ว ก บ้ า น ส่ ว นเ ด็ ก เ ล็ ก ก่ อ นจะถู ก ร ถ ช น ก็ ม ั ก จะ มี ผู้ ใ ห ญ่ ค อย ดู อ ยู่ แต่ ผู้ ดู แ ล ใ นขณ ะนั ้ น เ ผ อ เ ร อ จนค ล า ด ส า ย ต า จา ก เ ด็ ก ไปชั ว่ ข ณ ะ ข้ อ 2) 33% คื อ เด็ ก ที่ ถู ก ร ถช น ข ณ ะก� ำ ลั ง เ ดิ น อ ยู่ บ นทา งเ ท้ า ห รื อ เ ดิ น ต า ม ขอ บ ถ นน กร ณี น้ี มั ก เกิ ด จ า กค ว า มป ร ะม า ท ขอ งผู้ ท่ี ข ั บ ขี่ ร ถ แ ล ะเ ป็ นค ว า ม บก พร่ อ ง ของการ ก่ อ ส ร้ า ง ใน ชุ ม ช น แห่ ง นั ้ น ที่ ม ี ท า งเ ท้ า อั น คั บ แ ค บ ห รื อ ห ล า ย ๆ แ ห่ ง ก็ ไม่ ม ี ท างเท้ า ใ ห้ ค น เดิ น ข้ อ 3) 40% คื อ เกิ ด จ า กเด็ ก ที่ ว ิ่ ง จู๊ ด อ อ ก ไ ป สู่ ท้ อ งถ นนอ ย่ า งก ะทั น หั น รถที่ แ ล่ น ม า ด้ ว ย ค ว า มเร็ ว เบ ร ก ไม่ ท ั น แ ม้ แ ต่ เ ด็ ก ค นนั ้ น มี ผู้ ใ ห ญ่ ยื น อ ยู่ ใ ก ล้ ๆ ก็ ต าม แ ต่ อ าจ ไม่ ไ ด้ จ ั บ จู ง เด็ ก ไว้ ข้ อ 4) 13% คื อ จ� ำ น ว น เด็ ก ที่ ถู ก ร ถ ชน ใ นขณ ะที่ เ ดิ น ข้ า ม ถ นน ซึ่ ง ส า เ หตุ ม า จากทั ้ง การ ข า ดทั ก ษ ะ ใน กา ร ข้ า มถ นนขอ งเ ด็ ก เ อ ง แ ล ะม า จา ก ค ว า ม ป ร ะม าท ของผู้ ข ั บ ขี่ ร ถ ย น ต์ ที่ พ บ บ่ อ ย ก็ ค ื อ ก า ร ข้ า ม ถ นนทั น ที เ มื่ อ ร ถ คั น ห นึ่ งจอ ด ใ ห้ ข้ า ม โ ดย ไ ม่ ไ ด้ ดู ว่ า ยั ง มี อี ก คั น ที่ ว ิ่ ง ตา มม า แ ล้ ว ไ ม่ ห ยุ ด หรื อ หยุ ด ไ ม่ ท ั น จึ ง พุ่ ง ชนเ ด็ ก ที่ ก� ำ ลั ง เดิ น ผ่ า น ห น้ า ร ถคั น ที่ ห ยุ ด อ ยู่ อุ บ ั ติ เ หตุ ท ั ้ง 4 ข้ อ นี้ ดู เ ห มื อ นจ ะเ ป็ น เ หตุ สุ ด วิ สั ย แ ต่ ไ ม่ ค ว ร จ ะป ล่ อ ยไ ป ตามบุ ญ ตามก ร ร ม เ พ ร า ะ จ ริ งๆ แ ล้ วป้ อ ง กั น ไ ด้ ค รั บ โ ด ย กา ร แ บ่ ง เ ป้ น ก าร ป้ อ งกั น ระดั บ ชุ ม ช น -สั ง คม แล ะ ร ะดั บ ค ร อ บ ค รั ว


เ ป ิ ด เทอมแล ้ว

สอน ลู ก อย ่ างไ ร? ให ้ ป ลอดภั ย

ใน ย า ม ที่ เ ดิ น ถ น น บท ค ว าม โ ด ย

ประจวบ ผลิ ตผลการพิ มพ์

43


การ ป้ อ ง กั น ใ น ระ ดั บ ชุ ม ช น- สั ง ค ม ข้ อ 1 . . . ใ นหมู่ บ้ า น ห รื อ ชุ ม ช น ข อง ห ล า ย ป ร ะเ ท ศ ( ที่ พ ั ฒ นา แ ล้ ว ) เ ขา มั ก ยึ ด หลั ก ก าร แยกเด็ ก ออกจากถน น ห มา ย ถึ ง เด็ ก ๆ ไ ม่ ต้ อ งเ ดิ น บนถ นนที่ ม ี ร ถ วิ่ ง แ ต่ จั ด ใ ห้ ม ี ถ นน ส� ำ หรั บ ใ ห้ ค นเดิ น โ ดย เฉพ า ะ ส่ ว น ในหมู่ บ้ า นจั ด ส ร ร เ ขา มั ก จะมี พ้ื น ที่ พ ั ก ผ่ อ นเ พื่ อ ใ ห้ ทั ้ง ผู้ ใ หญ่ แ ละ เด็ ก ๆได้ ม า เดิ น มา วิ่ ง เล่ น ไ ด้ อ ย่ า งป ล อ ด ภั ย จา ก ร ถ ย นต์ ทุ ก ชนิ ด ข้ อ 2 . . . การ จ� ำ กั ด ค ว า มเร็ ว ข อง ร ถเมื่ อ แ ล่ น เ ข้ า ม า ใ นชุ ม ชนนั ้ น เ พร า ะก า ร ล ด ค ว า ม เร็ ว ขอ ง ร ถย นต์ นั ้ น มี ผ ลต่ อก า ร ลดอั น ตรา ย จา ก อุ บั ติ เ หตุ เ ช่ น รถย น ต์ ที ่ ล ดคว า ม เ ร็ ว ล ง เ หลื อ 3 0 กิ โ ล เ ม ต ร ต่ อ ชั ว่ โ ม ง นั ้ น

อุ บ ั ติ เหตุ จ ะลดลง 24% การบาดเจ็ บ จากคนเดิ นถนนลดลง 45% ก า ร ล ด ค วา ม เ ร็ ว ด้ ว ย สั น ชะลอ ค วาม เ ร็ ว (ที ่ บ า งคน เ รี ย ก มั น ว่ า “ กั บ ร ะเ บิ ด ! ” ) ค วา ม สู ง ข อ ง มั น ทุ ก ๆ 1 ซ.ม . ช่ ว ย ล ดคว า ม เ ร็ ว ล ง ไ ด้ 1 ก. ม . ต่ อ ชั ว่ โ ม ง

หรือลดความเร็ ว ได้ 40% กา ร ท� ำ ใ ห้ ถนนแค บ ลง

จ ะ ล ดคว า ม เ ร็ ว ไ ด้ ทุ ก 5 ก. ม . ต่ อ ชั ว่ โ ม ง

ก า รส ร้ า ง ป ร ะตู เ ข้ าออก(ด่ าน)ใ นพื้ นที ่ ต่ างๆ

จะช่ วยลดความเร็ ว ลงได้ 23%


ภาพ Bank rama

45


การป้ องกั น ระดั บ ครอบครั ว ข้ อ 1 . . . คว ามป ลอด ภั ย ค ว ร ให้ เ ริ่ ม มี ก ั น ตั ้ง แ ต่ ที่ บ้ า น บ้ า น จะต้ อ งเ ป็ น พื้ น ที่ ป ล อ ด ภั ย ส� ำ หรั บ ทุ ก คนใ น ค ร อบ ค รั ว เช่ น ไม่ ว่ า จะจอ ด ร ถ ไ ว้ ใ นบ้ า น หรื อ จอ ด ร ถ ไ ว้ ห น้ า บ้ า น ทุ ก ครั ้ง ที่ จ ะ ออก ร ถ ไม่ ว่ า จ ะ เดิ น ห น้ า ห รื อ ถ อ ย หลั ง ก็ จ ะต้ อ งร ะมั ด ร ะวั ง ไ ว้ ใ ห้ ม า ก นะ ครั บ โดย จะ ต้ อ ง ไม่ ร ี บ ร้ อ น ห รื อ พ ร ว ด พร า ด อ อ ก ร ถ ไ ป เ ล ย โด ย ไ ม่ ม อ งใ ห้ ร อ บด้ า น แล้ ว ก็ อ ย่ า ลื ม นะ ค รั บ ว่ า เด็ ก ๆนั ้ น ย่ อ ม จะตั ว เ ตี้ ย ก ว่ า ผู้ ใ ห ญ่ ม า ก แ ม้ แ ต่ ก า ร ม อง ที่ กระจกมองหลั ง ห รื อ กร ะ จ ก มอง ข้ า ง ก็ อ า จไ ม่ เ ห็ น เ ด็ ก ที่ อ า จยื น ห รื อ นั ง่ เ ล่ น อ ยู่ ห ลั ง รถ หรื อ ใ กล้ ๆ กั น นั ้ น และ ที่ เ กิ ด เป็ น ข่ า ว อ ยู่ เ รื่ อ ย ๆ ก็ ค ื อ ค ว า ม ป ร ะม า ท ห รื อ ค วาม ไม่ ช� ำ นาญ ท� ำ ให้ แ ท น ที่ จ ะ ขั บ ร ถเดิ น ห น้ า ก็ ก ลั บ เ ข้ า เ กี ย ร์ ถ อ ย หลั ง ร ถ จึ ง ถ อ ย พรื ด ไปชนลู ก ที่ ย ื น อ ยู่ ด้ า น ห ลั ง ร ถ ข้ อ 2 . . . ลู ก ที่ อ ยู่ ใ น วั ย น้ อย กว่ า 1 0 ข วบนั ้ น พั ฒ นา ก า ร ด้ า นต่ อ ไ ป นี้ ยั ง ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ ก าร มอ ง การ กะ ร ะ ย ะ กา ร รั บ รู้ ใ น สิ่ ง ที่ เ ค ลื่ อ นไ หว หรื อ แ ม้ แ ต่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ จึ ง ไ ม่ เ ห ม าะ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะ สอ น ให้ เ ด็ ก น้ อย วั ย นี้ ข้ า ม ถ นน ดั ง นั ้ น ทุ ก ค รั ้ง ที่ ต้ อ งข้ า ม ถ นนผู้ ใ หญ่ จะ ต้ อ ง อยู่ ใ กล้ ชิ ด ด้ ว ย เส มอ พ ร้ อ มกั บ ส อ นว่ า ก า ร ข้ า ม ถ นนทุ ก ค รั ้ง ต้ อ งข้ า ม ทา งม้ า ลาย หรื อ หากมี ใ ห้ เ ลื อ ก ก็ ค ว ร ข้ า มส ะ พ านล อ ย เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ยิ่ ง ก ว่ า ถ้ า ส ะพ าน ลอ ยนั ้ น ไ ม่ ช� ำ รุ ด ท รุ ด โ ท ร ม ห รื อ เป็ น แ หล่ ง ร ว ม ขอ งเ ห ล่ า ขอ ท า น ห รื อ พว ก มิ จ ฉ าชี พ ข้ อ 3 . . . ลู ก ที่ ม ี อ า ยุ ต ั ้ง แต่ 1 0 ปี ขึ้ น ไป ก็ ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว ล่ ะ ค รั บ ที่ จ ะต้ อ งส อ นเ ขา ว่ า การข้ า ม ถนนทุ ก ค รั ้ง จ ะ ต้ อ ง ห ยุ ด อยู่ ท่ี ข อ บถ นนก่ อ น แ ล้ ว เ มื่ อ จะข้ า ม ก็ ใ ห้ ย ก มื อ ขวา ขึ้ น เป็ นการ ส่ ง สั ญ ญ า ณว่ า ก� ำ ลั ง จ ะ ข้ า ม ถ นน เ พื่ อ ใ ห้ ค นที่ ข ั บ ขี่ ร ถ ม า จะไ ด้ ม อ ง เห็ น และรั บ รู้ จากนั ้ น ก็ ม อง ซ้ า ย และ มองขว า ( โป ร ด สั ง เ ก ต ว่ า ม อ งซ้ า ย แ ล ะ ม อ งขวา ไม่ ใ ช่ มองซ้ า ย ห รื อ มอง ข ว า ) ว่ า มี ร ถ ก� ำ ลั ง จะแ ล่ น ผ่ า นม า ห รื อ ไ ม่ ห า ก ไ ม่ ม ี ก็ ใ ห้ มอ ง ข ว าอี ก ครั ้ง แล้ ว จึ ง ค่ อ ย ข้ า มถน นไ ป แ ล้ ว ก็ อ ย่ า ลื ม ส อ นลู ก ๆ ด้ ว ย นะค รั บ ว่ า สิ่ ง นี้ ต้ อ ง ปฏิ บ ั ติ ทุ ก ค รั ้ง ใน ย า มที่ จ ะ ข้ า มถนน ข้ อ 4 . . . แม้ ร ถจะ แล่ น มา แล้ ว จ อด นิ่ ง เ พื่ อ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ ข้ า ม แ ต่ จ� ำ เ ป็ นอ ย่ า งยิ่ ง ที่ เ ราจะ ต้ อ ง ชะ เง้ อ ม องซ ะ ก่ อน ว่ า จ ะ ไม่ ม ี ร ถ ( โด ย เ ฉ พา ะม อ เ ต อ ร์ ไ ซด์ ) วิ่ ง ฉิ ว ม า ด้ า นขวา ขอ ง ร ถที่ จ อดร ออยู่ นั ้ น เพ ร า ะ มั น อา จจะบั ง ส า ย ต า เ ร า ก็ ไ ด้ แ ม้ แ ต่ ร ถ ที่ แ ล่ น ม า ก็ อ าจ นึ กไม่ ถึ ง เช่ น กั น ว่ า จู่ ๆ จ ะ มี ค น โ ผล่ พ รว ด เ ข้ า ม า


ภาพ Bank rama

เ ปิ ด เทอมแล ้ว

สอน ลู ก อย ่ างไ ร?ให ้ ป ลอดภั ย

ใน ย า ม ที่ เ ดิ น ถ น น บ ท ค ว าม โ ด ย

ประจวบ ผลิ ตผลการพิ มพ์

47


ภาพ Bank rama


ข้ อ 5. . . จงมี ส ติ แ ละ ส มา ธิ เ ส มอ ใ นเ ว ล า ที่ ข้ า ม ถ นน ดั ง นั ้ น ลู ก ๆ จะต้ อ งไ ม่ เ หม่ อ ใ จลอย , ไม่ ล้ ว ง แค ะ แกะ เกา ใดๆทั ้ง สิ้ น ห รื อ ไ ม่ ก้ ม ล งเ ก็ บ ขอ งใ ด ๆ ทั ้ง สิ้ น , ไ ม่ ห ยุ ด พู ด คุ ย กั บ ใ คร ก ลา ง ถน น และ เร า จ ะ ไ ม่ ต ะโก นเ รี ย ก ใ ค ร ขณ ะที่ อี ก ฝ่ า ย ก� ำ ลั ง ข้ า ม ถนน ข้ อ 6. . . ทางข้ า มถน น ใน บ า ง ที่ นั ้ น จะบอ ก สั ญ ญ า ณ ด้ ว ย ไ ฟจร า จร ดั ง นั ้ น จะต้ อ ง ปฏิ บ ั ติ ตามสั ญ ญาณ ไฟ ให้ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ขอ งต นเ อ ง จึ ง ค ว ร ท บท ว นให้ ลู ก ใ ห้ เ ข้ า ใ จและ จ� ำ ได้ ใ น เรื่ อ ง ข อง ไฟ จ ร า จร เ ช่ น แ ด ง ห ม า ย ถึ ง หยุ ด เ ห ลื อ ง คื อ เต รี ย ม ตั ว และ เขี ย ว ห มา ย ถึ ง ไป ได้ แต่ ที่ ส� ำ คั ญ ก็ ค ื อ ต้ อ งบอ ก ลู ก ด้ ว ย ว่ า ไ ฟสั ญ ญ าณ ใ น การ ข้ า มถนน นั ้ น จ ะ ตั ้ง อยู่ ข้ า ง หน้ า ค นข้ า ม แ ล ะใ นไ ฟสั ญ ญ า ณ จะมี รู ป ค น ยื น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แม้ ว่ า จ ะ มี ท า ง ม้ า ลา ย แ ล ะไ ฟจร า จร อ ยู่ ต ร งห น้ า ก็ อ ย่ า ลื ม บอ กลู ก ด้ ว ย นะ ครั บ ว่ า ยั ง ไง ๆก็ ต้ อ ง มอง ข ว า ม อ งซ้ า ย ว่ า ไ ม่ ม ี ร ถ วิ่ ง ใ ก ล้ แ น่ ๆ จึ ง ค่ อ ย ข้ า มถนน ข้ อ 7. . . การ ห ยุ ด ยื น เพื่ อ ร อจ ะ ข้ า มถ นนนั ้ น ใ ห้ ย ื น บนฟุ ต บา ทหรื อ เ ก า ะก ล า งถ นน เ ราจะ ไม่ ย ื น ร อบ น ริ ม ฟุ ตบ า ท ห รื อ ก ล า งถ นน ข้ อ 8. . . การ เดิ น ก็ เ ช่ น กั น ให้ เ ดิ น บ นฟุ ต บา ท เ ส ม อ ห้ า ม เ ดิ น บนริ ม ฟุ ต บา ท เ นื่ อง จาก เ สี่ ย งเหลื อ เ กิ น ที่ จ ะ โ ด น ร ถเฉี่ ย ว ช น ยิ่ ง ลู ก เ ป็ นเ ด็ ก โต เ ร า ต้ อ งอ ย่ า ลื ม เ ตื อ นลู ก ใ ห้ ป ฏิ บ ั ติ ต าม ด้ ว ย ค รั บ ที่ พ บ บ่ อ ย ม า ก ก็ ค ื อ บร ร ด า เ ด็ ก ๆ ที่ พ า กั น เ ดิ น เ ป็ นก ลุ่ ม ไ ม่ ว่ า ก� ำ ลั ง จะ เดิ น ไป โ ร ง เรี ย น ห รื อ ก� ำ ลั ง จะเ ดิ น ก ลั บ บ้ า น มั ก จะชอ บเ ดิ น เ รี ย ง หน้ า กร ะ ดานเรี ย ง 2 ห รื อ แม้ แ ต่ เรี ย ง 4 โด ย เ ดิ น บนฟุ ต บา ท ส่ ว นอี ก 2 เ ดิ น บ นถนน หน� ำซ�้ ำบางค รั ้ง ยั ง ห ย อกล้ อ ตี ก ั น ผ ลั ก กั น ไ ป ม า ลองคิ ด ดู ส ิ ค รั บ ว่ า จ ะ เป็ น อย่ า ง ไรหา ก เ กิ ด เ ซห รื อ ล้ ม ล งบนถ นน ขณ ะที่ ร ถ ก� ำลั ง แ ล่ น มา และ เกิ ด เบ ร กไม่ ท ั น ห รื อ เด็ ก นั ก เ รี ย นเ ดิ น บนท า งเ ท้ า มื อ ก็ ถื อ ไ ม้ ปิ งปอง แ ล้ ว ก็ เ ดาะ ลู ก ปิ ง ป อง ไป ด้ ว ย ห รื อ เด็ ก นั ก เ รี ย นค นพี่ จู ง มื อ เ ด็ ก ค นน้ อ ง แ ล้ ว พา กั น วิ่ ง จู๊ ด ข้ า มถนน ทั ้ง ๆที่ . ..เห นื อศี ร ษ ะ ข อ งเ ขา ทั ้ง คู่ มี ส ะพา นล อ ย ส ว ย ๆ ใ หม่ ๆ พา ด อยู่ อ ย่ า ง ..โดดเด่ น เป็ น ส ง่ า ห า กเจ อเห ตุ ก า ร ณ์ ท� ำ นอ งนี้ ก็ โ ป ร ด ชี้ ใ ห้ ลู ก ดู แ ล้ ว บอ ก ว่ า

นี ่ คื อตั ว อย่ างที ่ ไ ม่ดี นะลู ก นะ... เลี ยนแบบอย่ างเด็ ด ขาด

แล้ วก็ . ..ห้ าม 49


ข้ อ 9 . . . โดย ทั ว่ ไป เมื่ อ เดิ น ไป ไห น ผู้ ใ หญ่ ก็ ม ั ก จะจู ง มื อ เ ด็ ก เ ล็ ก แ ต่ ห า ก สั ง เ ก ต จะ พ บว่ า ผู้ ใ หญ่ บ า ง ท่ า น ก ลั บ ให้ เ ด็ ก เป็ นฝ่ า ย จู ง มื อ ผู้ ใ ห ญ่ ซะเ อ ง ซึ่ ง เ สี่ ย งเ กิ น ไ ปครั บ หากว่ า เป็ นการ เดิ น ไป บ น ถน น ร ถร า แ ล่ น กั น ขวั ก ไ ขว่ เ พร า ะเ ด็ ก มั ก จะป ล่ อ ยมื อ และวิ่ ง แ จ้ น ออก ไป ได้ เ ส มอ ไม่ ว่ า เพ รา ะจะพบสิ่ ง ที่ ต นส นใ จ อ ย า ก ไ ด้ หรื อ ต ก ใ จ ผู้ ใ ห ญ่ จึ ง ต้ อ ง เ ป็ น ฝ่ า ย จั บ แ ล ะ จู ง มื อ เ ด็ ก ไ ว้ เ ส ม อ แ ล ะ เ ร า เ อ ง ก็ จ ะ ต้ อ ง เ ดิ น อ ยู่ ใ น ด้ า น ที่ รถวิ่ ง ทุ ก ครั ้ง ข้ อ 1 0. . . ทุ ก ครั ้ง ก่ อน ที่ จ ะ ลง จ า ก ร ถ ต้ อ งร อ ใ ห้ ร ถ จอ ด ส นิ ท แ ล ะจอ ด ชิ ด ฟุ ต บา ทซะ ก่ อ น แ ล้ ว ก็ ช ะ เ ง้ อ มอง ไป ที่ ด้ า น ห ลั ง ร ถ ใ ห้ แ น่ ใ จก่ อ นว่ า ไ ม่ ม ี ร ถ ( โด ย เ ฉ พา ะมอเต อร์ ไ ซด์ ) หรื อ จั ก ร ย า น วิ่ ง ส ว น มา ห รื อ ไ ม่ ม ี ใ ค ร เ ดิ น ม า ใ ก ล้ ร ถ จา ก นั ้ น จึ ง ค่ อ ย ๆ เปิ ด ป ระตู แ ละ ก้ า ว ลง ไป บ น ฟุ ตบ า ท โ ด ย เ ร า ไ ม่ ล งจา ก ร ถ ด้ า นขว า ที่ ติ ด กั บ ถ นนร ถวิ่ ง ดั ง นั ้ น จะ ต้ อ งจ� ำ ไว้ เ ส มอว่ า เร า จ ะ ต้ อ งล งร ถ ทา งด้ า นซ้ า ย ที่ ติ ด กั บ ฟุ ต บา ท เ ส ม อ ข้ อ 1 1. . . . . พื้ น ถ น น ที่ เ ปี ย ก น�้ ำ ห รื อ ชื้ น แ ฉ ะนั ้ น มั ก จะลื่ น ซึ่ ง เ สี่ ย งต่ อ ก า ร ลื่ น ไ ถ ล แ ละ หกล้ ม ข องคนเดิ น และ กา ร เบ ร กไม่ อ ยู่ ข อ งร ถ ย นต์ ท่ี ว ิ่ ง เ ข้ า ม า จึ ง ค ว ร หลี ก เ ลี่ ย ง ใน การ ข้ า ม ถนนที่ ม ี ส ภา พ เช่ น นั ้ น แต่ หา ก หลี ก เ ลี่ ย งไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ ก็ จ ะต้ อ งเ พิ่ ม ค วาม ระมั ด ร ะ วั ง ใ ห้ ม า ก เป็ น พิ เ ศ ษ ข้ อ 1 2. . . . ถนนห ลา ย แห่ ง ใน เมื อ ง เต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม อึ ก ทึ ก คึ ก คั ก โด ย เ ฉ พา ะใ นคราว ที่ เ ขาจะ จั ด เทศ ก า ล ห รื อ มห ก ร ร มต่ า งๆ ก็ ม ั ก จะล ะล า นต า ไ ป ด้ ว ย ขอ งขา ย - ขอ งใ ช้ ขอ ง โชว์ ส าร พั ด ส า ร พั น ซ�้ ำ ยั ง เปิ ดเพล งดั ง ส นั น่ หวั น่ ไ ห ว หา ก เ จอ บร ร ย า ก า ศ เ ช่ น นี้ ก็ จ ะต้ อ งบอกลู ก ให้ ต ั ้ง อยู่ ใ น ส ติ และส ม า ธิ ดี ๆ ขอ ใ ห้ ใ ช้ ค ว า ม ร ะมั ด ร ะวั ง ใ นก า ร ข้ า ม ถ น น ใ ห้ ม ากขึ้ น อย่ า ได้ ว อก แว่ ก ไป กั บ สิ่ ง เ ร้ า ห รื อ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ร อ บตั ว

จะเ ห็ น ไ ด้ ว่ า แ ม้ แ ต่ กา ร ข้ าม ถนน ที ่ แ ท บ จ ะ เ ป็ นเ รื ่อ งกิ จ วั ต ร ประ จ� ำ วั น ก็ เ ป็ น สิ ่ ง จ� ำ เ ป็ น ที ่ คุ ณ พ่ อคุ ณ แม่ จ ะ ต้ องศึ ก ษา เรี ย น รู้ ก็ เ พื ่อ ค ว า ม ป ล อด ภั ย ของค รอบ ค รั ว อั น เ ป็ นที ่ ร ั ก ยิ ่ ง ขอ ง ทุ ก ค น น่ ะ ค รั บ ป ระ จ วบ ผลิ ต ผลการพิ มพ์


ภาพ Bank rama

51


ภาพ Bank rama

จัด ท� ำ โดย มู ล นิ ธิ สร้ า งเสริ มความปลอดภั ย ในเด็ ก คณะผู้ จ ัด ท� ำ

ประจวบ ผลิ ตผลการพิ มพ์ กรวิ การ์ บุ ญ ตานนท์ BankRama

ที ่ป รึ ก ษา

รศ.นพ.อดิ ศั ก ดิ ์ ผลิ ตผลการพิ มพ์

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่ม 10  

- บ่อขยะแพรกษา - เด็กปลอดภัยจากภัยถนน - เปิดเทอมแล้วสอนลูกอย่างไร? ให้ปลอดภัยในยามที่เดินถนน

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่ม 10  

- บ่อขยะแพรกษา - เด็กปลอดภัยจากภัยถนน - เปิดเทอมแล้วสอนลูกอย่างไร? ให้ปลอดภัยในยามที่เดินถนน

Advertisement