Page 1

E-BOOK

มู ล นิ ธิ ส ร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ในเด็ ก ประจ� ำ เดื อ นกรกฎาคม 2557

เรื อ่ งเด่ น ภายในเล่ ม ฝนตกครัง้ ใด อย่ า ลื ม ใส่ ใ จ...ภั ย ในบ้ า น หน้ าฝนระวัง ไฟช๊ อ ต ไฟดู ด พ่ อ ซื้ อสระว่ า ยน�้ ำมาแล้ ว ถู ก ท้ ิ งให้ ต ายในรถ

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่ม02  

เรื่องเด่นภายในเล่ม -ฝนตกครั้งใดอย่าลืมใส่ใจ ภายในบ้าน -หน้าฝนระวัง ไฟช๊อต ไฟดูด -พ่อซื้อสระว่ายน้ำมาแล้ว -ถูกทิ้งให้ตายในรถ

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่ม02  

เรื่องเด่นภายในเล่ม -ฝนตกครั้งใดอย่าลืมใส่ใจ ภายในบ้าน -หน้าฝนระวัง ไฟช๊อต ไฟดูด -พ่อซื้อสระว่ายน้ำมาแล้ว -ถูกทิ้งให้ตายในรถ

Advertisement