Page 1

ส ร ้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น เ ด็ ก ฉบั บ ที ่ 0 7 ป ระ จ� ำ เ ดื อ น มก ร า ค ม 2 5 5 8

07

ภายในเล่ ม วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ ต�่ ำกว่า15ปี ไม่ขี่ มอเตอร์ ไซค์ โรงเรียนวัดแ หลมฉบัง บริจา คหมวกนิรภัั ยจักรยาน เด็กไทยแบกกระเป๋าหนักเ ท่าลูกควาย ภาพ Bank rama


คุ ย กั บ บ.ก. ..... . .สวั ส ดี ค รั บ ท่ า น ผู้ อ่ า น ที ่ คิ ด ถึ งสุ ด ๆ

บ้ า น เร า. . . ทุ ก ๆ ปี จ ะ มี ค น ตา ย บ น ท้ อ งถ นนก ว่ า 1 ห มื ่น ห้ า พั น ค น เ กิ ด จา ก ก า ร ถู ก รถ ชน ( ร ถชนคน)ถึ ง 6 0 % ก ว่ า 1 ,0 0 0 เป็ นเ ด็ ก ที ่อ า ยุ น้ อ ย ก ว่ า 1 5 ปี จา ก ก า ร ศึ ก ษาวิ จ ั ย ขอ ง ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เพื ่อ ค ว า มป ลอดภั ย ใน เด็ ก ฯ ( ร พ. ร า ม า ธิ บ ดี ) พบว่ า มี เ ด็ ก ที ่ถู ก ร ถชน ใน ข ณะ ที ่เ ดิ น ข้ า ม ถ นน1 3 % เ หตุ จา ก ค ว า ม ปร ะม า ท ขอ งผู้ ข ั บ ขี ่ รถ ยนต์ การ ขา ดทั ก ษ ะ ใน กา ร ข้ า มถ นนขอ งเ ด็ ก เ อ ง ที ่พ บบ่ อ ย ก็ ค ื อ ก า ร ข้ า มถ นน ทั น ที เ มื ่อ ร ถคั น หนึ ่ ง จ อด ให้ ข้ า ม โ ดย ไ ม่ ไ ด้ ดู ว่ า ยั ง มี อี ก คั น ที ่ว ิ ่ง ต า ม ม า แ ล้ ว ไ ม่ ห ยุ ด หรื อ หยุ ด ไ ม่ ท ั น จึ ง พุ่ ง ช น เด็ ก ที ่ก� ำ ลั ง เ ดิ น ผ่ า นห น้ า ร ถ คั น ที ่ห ยุ ด อ ยู่ เ ด็ ก ๆ. . . หากโดน ร ถช น โ อก า ส ที ่จ ะ เสี ย ชี ว ิ ต จะม า ก ก ว่ า ค นที ่ข ั บ ร ถ ถึ ง 2 2 0 เ ท่ า มี เ ด็ ก ตาย เพร าะ โ ดน ร ถช น ข ณะ ที ่ก� ำ ลั ง นั ง่ เ ล่ น , เ ดิ น เ ล่ น อ ยู่ ที ่ห น้ า บ้ า น หรื อ แ ถ วๆ ละแวกบ้ า น 15% เด็ ก เล็ ก ก่ อน จ ะ ถู ก ร ถ ชน ก็ ม ั ก จะมี ผู้ ใ ห ญ่ ค อ ย ดู อ ยู่ แ ต่ เ ผ อ เ รอ จน คลา ดสาย ตาจา กเด็ ก ไป เพี ย ง ชั ว่ ข ณะ มี เ ด็ ก ที ่ถู ก ร ถชน ข ณะ ก� ำ ลั ง เดิ น อยู่ บ นท า งเ ท้ า หรื อ เ ดิ น ต า ม ขอ บถ นน3 3 % มั ก เกิ ด จากคว าม ป ร ะ มา ท ข อง ผู้ ที ่ข ั บ ขี ร่ ถ มี ท า งเ ท้ า อั น คั บ แ ค บ หรื อ หล า ย ๆ แ ห่ ง ก็ ไ ม่ ม ี ทาง เท้ า ใ ห้ ค นเดิ น เ กิ ด จ า ก จู่ ๆ เ ด็ ก ก็ วิ ่ ง จู๊ ด อ อ ก ไ ป สู่ ท้ อ ง ถ น น อ ย่ า ง ก ะ ทั น หั น 4 0 % ร ถ ที ่ แ ล่ น ม า ด้ ว ย ควา มเร็ ว เบ ร กไ ม่ ท ั น แม้ มี ผู้ ใ ห ญ่ ยื น อ ยู่ ใ ก ล้ ๆ แ ต่ อ า จไ ม่ ไ ด้ จ ั บ จู ง เ ด็ ก ไ ว้

อุ บั ติ เ หตุ ทั ้ง หม ด ที ่ก ล่ า ว มา นี้ ดู เ ห มื อ นจะเ ป็ นเ หตุ สุ ด วิ ส ั ย แ ต่ ไ ม่ ค ว ร จะปล่ อ ย ไ ปต าม บุ ญ ตามกร ร ม ห ลา ย ท่ า น อา จ "รู้ ๆกั น อ ยู่ " แ ต่ ก็ ไ ด้ แ ต่ ร อ . . . ร อ แ ล ะร อ โด ย ได้ แ ต่ หวั ง ลมๆ แ ล้ ง ๆ ว่ า กา ร แก้ ป ัญ ห า อย่ า ง จริ ง จั ง เ พื ่อ ค ว า ม ปล อ ด ภั ย ขอ งเ ด็ ก ๆ . . ช าติ น้ี มั น อาจเป็ นคว ามจ ริ ง ป ร ะ จ วบ ผลิ ต ผล กา รพิ มพ์


ภาพ Bank rama


สารบัญ วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ ..... หน้า 06 ต�่ ำกว่า 15 ปี ไม่ขี่ มอเตอร์ ไซค์ โรงเรียนวัดแ หลมฉบัง ........ หน้า 24

ภาพ Bank rama


บริจาคหมวกนิรภัั ยจักรยาน ..... หน้า 36 เด็กไทยแบกกระเป๋าหนัก เ ท่าลูกควาย... หน้า 42

05


วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่

International Walk to School Day


ภาพ Bank rama

07


วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ 08


ภาพ Bank rama

ข้ อ มู ล ก า ร ส� ำ ร ว จ ข อ ง ศู น ย์ วิ จั ย เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ร บ า ด เจ็ บ ในเด็ ก (CSIP) ระบุ ว่ า . . . . . . มี เ ด็ ก เ ฉลี่ ย มาก กว่ า

1 , 0 0 0 ร า ย ต้ อ ง เ สี ย ชี วิ ต จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ บ น ท้ อ ง ถ น น เ ป็ น ป ร ะ จ� ำ ทุ ก ปี แ ล ะ มี แ น ว โ น้ ม สู ง ขึ้ น จ า ก ส ภ า พ ค ว า ม เ ป็ น เ มื อ ง แ ล ะ ค ว า ม เ จ ริ ญ ท า งเ ศร ษ ฐ กิ จ

วั น เ ด็ ก เ ดิ น เ ท้ า เ ป็ น ใ หญ่

International Walk to School Day

เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม รณ รง ค์ ค ว า ม ป ลอด ภั ย ในก ารเ ดิ น เ ท้ า ข องเ ด็ ก มี ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใน 4 0 ก ว่ า ประเ ทศ ทั ว่ โลก และเ มื่ อ วั น ที่ 29 ม . ค. ที่ ผ่ า น ม า เ ฟด เ อ็ ก ซ์ เ อ็ ก ซ์ เ พรส และมู ล นิ ธิ เ ซ ฟ คิ ด ส์ ประเ ท ศไ ท ย ไ ด้ ร่ ว ม กั น จั ด กิ จ ก รรม นี้ ขึ้ น เ ป็ นปี ที่ 2 .. ที่ ล า น ด้ า น ห น้ า ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ยก ป ทุ ม วั น


ภาพ Bank rama

คุ ณ เ ดวิ ด คาร์ เ ด็ น

กรรมการผู้ จ ั ด การ บริ ษั ท เ ฟ ด เ อ็ ก ซ์ เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ อิ น โดจี น ก ล่ า วว่ า กิ จ กร ร มนี้

เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก เ รื่ อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ด็ ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ บ น ท้ อ ง ถ น น ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ เ ด็ ก ๆ ในกา ร เ ดิ น ทาง ไป -ก ลั บ โร ง เ รี ย นทุ ก ๆวั น เช่ น ไม่ ม ี ท างเท้ า , ท า ง ข้ า มที่ ป ลอดภั ย , ขาดแ คลน อุ ป ก ร ณ์ อ� ำ น ว ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส� ำ หรั บ ผู้ เ ดิ น เท้ า

วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่


ร วม ไ ป ถึ ง คว า ม เ สี่ ย ง อั น ตราย จาก บุ ค ค ล เ ช่ น ค นเ ม าย า เมา เหล้ า ซึ่ ง กิ จ กรรม ดั ง กล่ า ว ต้ อ งก ารรณ รงค์ เ พื่ อ ก ระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ค รู ผู้ ป ก ครอ ง ผู้ ใ ช้ ร ถ ใช้ ถ นนและหน่ ว ย งานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งของ รั ฐ เห็ น ค ว า ม ส� ำ คั ญ เ รื่ อ งค ว ามปลอด ภั ย ข องเ ด็ ก เ ป็ นส� ำ คั ญ ต้ อ ง ก าร อ ย า กให้ ห น่ ว ย งานภาค รั ฐ โด ย เ ฉพาะ ก ทม . ที่ ม ี ส่ ว น เกี่ ย วข้ อ ง โ ดย ต รง ส นั บ สนุ นกิ จ ก รรม และด� ำ เ นิ นโค รงกา ร ต่ าง ๆที่ เ กี่ ย ว กั บ กา รเ พิ่ ม ค ว ามปลอด ภั ย ต าม เ ส้ น ทางให้ แ ก่ เด็ ก ที่ ใ ช้ ท า ง เ ท้ า ระห ว่ า งโรงเ รี ย นและบ้ า น อย าก ใ ห้ ทุ ก ภ า คส่ ว น มี ส่ ว นร่ ว ม กั น ช่ ว ย ท� ำ ให้ ท้ อ งถ นนหรื อ ทาง เท้ า ใน ประเ ท ศไ ท ย มี ค ว ามปลอด ภั ย ส� ำ หรั บ เ ด็ ก ๆ โ ด ย ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ เ ด็ ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ท้ า อย่ า ง ป ล อ ดภั ย รณ รงค์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ร ถ ใช้ ถ นนมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในกา ร ช่ ว ย กั น ขั บ ขี่ ป ลอ ดภั ย เพื่ อลดอุ บ ั ติ เหตุ ใ ห้ น้ อยลง

11


ภาพ Bank rama

คุ ณ ต รี ดาว อ ภั ย ว งศ์

โฆษก กทม.กล่ า วว่ า ข้ อ มู ล จา ก อ งค์ ก าร อน า มั ย โลก ร ะบุ ว่ า ทุ ก ปี มี เ ด็ ก เ สี ย ชี ว ิ ต จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ป ระ ม า ณ 1 3 3 , 0 00 คนห รื อ ในทุ ก 3น า ที จะมี เ ด็ ก 1คน ต า ย จ ากอุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถน น .. ขณะที่ อุ บั ติ เ ห ตุ จ ร า จ ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี เ ด็ ก เ สี ย ชี วิ ต จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ จ ราจ ร ใน 1 2 ปี ที่ ผ่ า น มา 7 ,8 3 6 ราย ห รื อ 6 1 4 ร า ย ต่ อปี

วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่


เด็ ก ใ นวั ย เ รี ย น ถื อ เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ เ สี่ ย งสู ง ม าก ที่ สุ ด พบก าร เสี ย ชี ว ิ ต 100 กว่ า รา ย ต่ อ ปี โ ด ย เ ฉพาะเ ด็ ก ในชุ ม ช นจะ “เ ดิ น เท้ า ” ไป โ ร ง เรี ย น จึ ง มี ค ว า ม เ สี่ ย งจาก สภาพถ นน ทางเ ท้ า ฯลฯ ซึ่ ง ก ทม . ห่ ว งใย คว า ม ปลอ ดภั ย ข องเ ด็ ก ๆ จึ ง ไ ด้ ผ ลั ก ดั น โ ครงกา รต่ า งๆ อาทิ ติ ด ตั ้ง ก ล้ อ ง C C TV ไ ฟฟ้ า ส่ อ ง แ สง ส ว่ า ง, ปรั บ ปรุ ง ทางเ ท้ า ให้ ไ ด้ ม าต รฐ าน, ติ ด ตั ้ง ป้ า ย บ อก ทาง ใ ห้ ใ ห ญ่ ขึ้ น รว ม ทั ้ง จั ด ก ารรณ รงค์ ผู้ ข ั บ รถ ในด้ า นวิ นั ย จ ร าจ ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย บ น ท้ อ ง ถ น น ทุ ก วั น นี้ มี น้ อ ย ม า ก เ พ ร า ะ ส่ ว น ใ หญ่ ผู้ ข ั บ ขี่ จ ะขั บ รถ ด้ ว ย คว าม เ ร็ ว สู ง ไ ม่ ร ะวั ง ค นเ ดิ น เ ท้ า และ ไม่ ม ี ว ิ นั ย กา รขั บ ขี่ จึ ง อ ย าก ให้ เ พิ่ ม สิ่ ง อ� ำ นว ย ค ว ามปลอดภั ย บ ริ เ วณ หน้ า โ รง เ รี ย น เ ช่ น สะพานลอย ค นข้ า ม ทางม้ า ลาย

13


ภาพ Bank rama

วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ 14


SafeKidsThailand

ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เ พื ่อ ส ร้ า งเ ส ริ ม ค ว า ม ปล อ ด ภั ย และ ป้ องกั น ก า ร บ า ด เจ็ บ ใน เด็ ก ค ณ ะแ พทย ศ า ส ต ร์ โ ร งพย า บา ล ร า ม า ธิ บ ดี ร่ ว ม มื อ กั บ กรุ ง เท พ มห า น ค ร , ห อศิ ล ปวั ฒ นธ ร ร ม แ ห่ ง ก รุ ง เ ท พม หา นค ร แ ล ะภาคี เครื อ ข่ า ย ส นั บ ส นุ น โ ด ย Sa fe Ki d s Wo r l d w i d e แ ล ะ F e d Ex E x p r e s s จั ด ง าน Int ernat iona l W a lk to Sc h o o l D a y “ วั น เ ด็ ก เ ดิ นเ ท้ า เ ป็ นใ ห ญ่ ” วั น ที ่ 2 9 มกร าคม 25 5 8 เว ลา 1 5 .0 0 – 1 8 . 0 0 น. ณ ล า นด้ า นห น้ า ห อ ศิ ล ปวั ฒ นธ รรม แห่ ง กรุ ง เทพ มห า น ค ร เ พื ่ อ จุ ด ก ร ะ แ ส ร ณ ร ง ค์ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ข อ ง สั ง ค ม เ ห็ น ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ด็ ก เ ดิ น เ ท้ า แ ล ะ มุ่ ง ห วั ง ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ผู้ ใ ห ญ่ ใ จ ดี ทุ ก ภาคส่ ว น โด ย เฉพ า ะ ใน ส่ ว น ข อง ก รุ ง เ ทพม ห า นค ร มี น โย บา ย ปรั บ ปรุ ง ส ร้ า งสิ ่ง แว ดล้ อ ม เช่ น ท า ง เท้ า ท า ง ข้ า ม ที ่ป ล อ ด ภั ย ส� ำ หรั บ เ ด็ ก ๆ โด ย มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กว่ า 200 คน จา ก โ ร ง เรี ย น ชุ ม ช น ห น่ ว ย งา นภ า ค รั ฐ เ อ ก ชน N G O s สื ่อ ม ว ล ชน แ ละ ปร ะ ชาชนทั ว่ ไป


กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ น ง า น

ป ระกอ บด้ ว ย กา รก ล่ า ว สุ น ทร พ จ น์ มุ ม คว า ม รู้ การละ เ ล่ น เก ม ต่ า ง ๆ จ า กภ าคี ใ จดี ไ ด้ แ ก่ ส� ำ นั ก ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ข น ส่ ง , ส ม า ค ม วิ จั ย วิ ท ย า ก า ร ข น ส่ ง แ ห่ ง เ อ เ ชี ย , ช ม ร ม จั ก ร ย า น เ พื ่ อ สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ป ร ะ เทศ ไ ท ย , ส� ำ นั ก งา นเ ค รื อ ข่ า ยล ด อุ บั ติ เ ห ตุ , บริ ษั ท ก ลาง คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ร ถ จ� ำ กั ด , ศู น ย์ ว ิ ช า กา รเ พื ่อ ค ว าม ปล อด ภั ย ท า ง ถ น น , Sa ve t h e Childr en ประเ ท ศไ ท ย , ส� ำ นั ก ก าร ศึ ก ษา ฯ ลฯ


ภาพ Bank rama

วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ 17


ภาพ Bank rama

รั บ ช ม ค ลิ ป ไ ด้ ที ่ h t t p: / / ur l l . u s / Z 983r6

วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ 19


ภาพ Bank rama

วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่


21


วัน เด็กเดิน เ ท้าเป็นใหญ่ 22


ภาพ Bank rama

แ ม้ โ ค ร ง ก า ร นี้ . . จ ะ ไ ม่ ใ ช่

เรื ่อ งง่ าย แต่ ห า ก เ ร า ไม่ ท� ำ อ ะ ไร เลย . . . เ ด็ ก ๆ ก็ จ ะ ต ก อ ยู่ ใน คว า ม เ สี ่ ย ง เ พ ร า ะ ค ง ไ ม่ มี พ่ อ แ ม่ ค น ไ ห น อ ย า ก เ ห็ น ลู ก ตั ว เ อ ง ต้ อ ง

ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ถู ก รถชน


ต�่ ำ กว่ า

15 ปี

ไ ม่ ขี่ ม อเตอร ์ ไซค์

โรงเรียนวัดแ หลมฉบัง


ภาพ Bank rama

25


ภ าพขอ งเ ยาวชน.. อ า ยุ ต� ำ่ ก ว่ า 1 5 ปี

ขี ่ม อเตอร์ ไ ซค์ ส ั ญ จรไปมา ร ว ม ทั ้ ง ขี ่ ไ ป โ ร ง เ รี ย น อ า จ จ ะ เ ป็ น ภ าพ ชิ น ตาไป แล้ ว ... โ ดย เฉพ า ะ ใน ต่ า ง จั ง หวั ด ซึ ่ง ส่ ว น ให ญ่ ผู้ ป กค ร อง รั บ ท ร า บ แ ล ะ เ ป็ น ผู้ อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ด็ ก ขี ่ มอ เ ต อร์ ไ ซค์ เ องด้ ว ย ซ�้ ำ

แต่สถิ ติ ที ่น่ าตกใจคื อ ปี 2556 มี เ ด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง 10-14 ปี เสี ย ชี ว ิ ต 1,149 คน สาเหตุ จาก

การ ขี ่ม อ เ ต อร์ ไ ซ ค์


ภาพ Bank rama

ต�่ ำ กว่ า 15 ปี ไม่ ขี่ มอ เ ต อ ร์ ไ ซ ค ์ 27


ภาพ Bank rama

ต�่ ำ กว่ า 15 ปี ไม่ ขี่ มอ เ ต อ ร์ ไซ ค ์


นายเดโชชั ย จตุ ร งค์

นั ก เ รี ย นชั ้น มั ธ ย ม ปี ที ่ 3

โรงเรี ย นวั ด แหลมฉบั ง อ.ศรี ร าชา จ.ชลบุรี

ป ัน่ จั ก ร ย านม า เรี ย น ทุ ก เช้ า

ร ะย ะท า ง กว่ า 1 กิ โ ลเ ม ตร เ ป็ น เ ว ล า น า น เ กื อ บ 2 ปี แ ล้ ว

เพร าะ ก่ อน ห น้ า นี้ ..น า ย เด โ ช ชั ย ขั บ ขี ร่ ถมอเตอร์ ไ ซ ค์ ม า โ ร ง เรี ย น แ ต่ ป ระ สบ อุ บั ติ เ หตุ ท� ำ ให้ พ่ อ แม่ เ ป็ น ห่ ว ง เ รื ่อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย จึ ง ไ ด้ เ ป ลี ่ ย น ม า ใช้ ร ถจั ก ร ย าน แท น 29


ล า นจอด รถ ขอ ง โร งเ รี ย น วั ด แห ล ม ฉ บั ง

เป ลี ่ย นจ าก ที ่จ อ ดรถ จั ก รย านย นต์ มาเ ป็ นลานจอด รถ จั ก ร ยา น ตลอด ทั ้ง แ น ว ซึ ่ง เ ป็ น ผ ล ม าจาก ก ารด� ำ เ นิ นโค รงก าร " ก่ อ น 15 ปี ไ ม่ ขั บ ขี ่ม อเ ตอร์ ไ ซค์ " เ พื ่อ ป้ องกั น อุ บั ติ เ หตุ ให้ ก ั บ เด็ ก วั ย นี้ . . . ห ลั ง พ บว่ า เ ด็ ก อ ายุ 1 0 -1 4 ปี ขั บ ขี ร่ ถ จั ก รย านย นต์ ไ ด้

เพราะผู้ ป กครองเป็ นคนสอน ภาพ Bank rama

ต�่ ำก ว่ า 1 5 ปี ไม่ ขี่ มอ เ ต อ ร์ ไซค์ 30


รั บ ช ม ค ลิ ป ไ ด้ ที ่ h t t p: / / ur l l . u s / 3 nI m o F


ภาพ Bank rama

ต�่ ำ กว่ า 15 ปี ไม่ ขี่ มอ เ ต อ ร์ ไซ ค ์


ข้ อ มู ล ข อ ง ศู น ย์ วิ จั ย เ พื ่ อ ส ร้ า ง เสริ ม คว ามป ลอดภั ย และ ป้ อง กั น การ บ าดเจ็ บ ใน เด็ ก โ ร ง พ ย า บ า ล ร าม าธิ บ ดี ส� ำ รวจ คว า ม ป ล อ ดภั ย ใน เ ด็ ก

พื้ น ที ่ 9 จั ง หวั ด ปี 2556 พบว่ า นั ก เรี ย น ชั ้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 6 มี พ ฤติ ก รรมการ ขั บ ขี ก่ ่อนวั ย อั น ควร ถึ ง ร้ อ ยละ 57.6 แม้ กฎหมายจราจร จะห้ า มไม่ ใ ห้ เ ด็ ก อายุ ต� ่ ำ กว่ า 15 ปี ขั บ ขี ร่ ถมอเตอร์ ไ ซค์ แ ละ พบว่ า การบาดเจ็ บ ของเด็ ก อายุ ต� ่ ำ กว่ า 15ปี จากการขั บ ขี ่ และโดยสารยาน พาหนะต่างๆ ในปี 2556 มี สู ง ถึ ง 8,071 คน ขณะที ่ก ารตายอยู่ ที ่ ร้ อ ยละ 85.26 หรื อ 242 คน

33


ภาพ Bank rama

รั บ ช ม คลิ ป ไ ด้ ที ่ h t t p: / / ur l l . u s / 3 T4 Y b V

ต�่ ำก ว่ า 1 5 ปี ไม่ ขี่ มอ เ ต อ ร์ ไซค์ 34


รศ . นพ. อ ดิ ศั ก ดิ ์ ผ ลิ ต ผ ล ก า ร พิ มพ์

ผู้ อ� ำ น ว ย ก า ร ศู น ย์ วิ จั ย เ พื ่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก าร บ าด เจ็ บ ใน เ ด็ ก โ รง พย าบาลรามาธิ บ ดี จึ ง เ สนอให้ ม ี ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย อ ย่ า ง เ ข้ ม ง ว ด แ ล ะ ค ว ร มี ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี ่ เฉ พ าะ ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก อ า ยุ ร ะหว่ า ง 1 5 -1 7 ปี ข ณ ะนี้ ก รมก ารขน ส่ ง ท า ง บ ก ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต . . โ ด ย ค� ำ นึ ง ถึ ง ค วาม ป ล อ ดภั ย คว บคู่ ก ั บ การปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก ก ารเ ป็ นนั ก ขั บ ขี ท่ ี ่ ดี ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เ พื ่อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว ามปลอด ภั ย ฯ ยั ง ประเ มิ น ด้ ว ยว่ า หา ก ผู้ ป ก ค รอ ง ต ระห นั ก ถึ ง ค ว ามเ สี ่ย ง และภาค รั ฐ เ อาจริ ง เอา จั ง จ ะ ช่ ว ย ลดอั ต รา กา รต าย ในเ ด็ ก อายุ 1 0 -1 4 ปี จาก ก ารขั บ ขี ่ มอเต อร์ ไ ซ ค์ ไ ด้ ถึ ง ประม า ณ 4 0 0 ค นต่ อ ปี


บริจาค

หมวกนิรภัั ยจักรยาน


ภาพ Bank rama

เพื่ อสร้างเสริม ความปลอดภัยใน เด็ก


ภาพ Bank rama


บ ริจาค ห ม ว ก นิ ร ภัั ยจั ก ร ย าน

เมื ่อ วั น ที ่ 1 0 ก. พ . 2 5 5 8

ที ม งานศู น ย์ ว ิ จ ั ย เพื ่อ สร้ า งเสริ ม ความ ปลอดภั ย ในเด็ ก รพ.รามาธิ บ ดี

น� ำโดย อ.ปรี ช า ชู ท รั พ ย์ และคณะ ไ ด้ บ ริ จ า ค ห ม ว ก นิ ร ภั ย จั ก ร ย า น แ ก่ เด็ ก ๆ ในพื้ น ที ่เ ทศบาลตลาดเกรี ย บ จ.อยุ ธ ยา โดยมี ท่ า นนายก วิ ช ั ย ไวยทิ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี เ ท ศ บ า ล ต� ำ บ ล ต ล า ด เกรี ย บ เป็ นผู้ ร ั บ มอบ เพื ่อ ให้ เ ด็ ก ๆได้

ขั บ ขี ่จ ั ก รยานปลอดภั ย 39


ภาพ Bank rama


บริจาค ห ม ว ก นิ ร ภัั ยจั ก ร ยาน

41


เ ด็ ก ไ ท ย แ บ ก

ก ร ะ เ ป ๋ า ห นั ก เ ท ่ า ลู กค ว า ย

42


ภาพ Bank rama


ภาพ Bank rama

เด็ ก ไ ท ยแ บ ก กร ะเป๋ า หนั ก เ ท ่ า ลู ก คว าย


ข้ อ มู ล วิ จั ย ท า ง ก า ร แ พ ท ย์

ร ะ บุ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ส ะ พ า ย ก ร ะ เ ป๋ า ที ่ ห นั ก ทุ ก วั น เสี ่ย งต่ อป ัญ หา โ ร คก ร ะดู ก แ ล ะก า ร ป วด ห ลั ง เ รื้ อ รั ง บ า ง ค รั ้ ง อ า จ ท� ำ ใ ห้ โ ค ร ง ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง เปลี ่ย นรู ป ร่ า งอ ย่ า งผิ ด ป ก ติ แ ล ะไ ม่ เ พี ย ง ก ร ะท บ ต่ อ ร่ า ง กาย แ ต่ ข้ อ มู ล ยั ง ร ะบุ ว่ า ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ส ม า ธิ ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก จ ะ ล ด ล ง ก่ อ น ห น้ า นี้ เ ค ย มี ข้ อ มู ล ก า ร ศึ ก ษ า น�้ ำ ห นั ก กระเป๋ า โ ดยหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฝึ ก ป ฏิ บ ั ติ " ห อ ข่ า ว" . . . มห าวิ ท ยาลั ย หอก าร ค้ า ไ ท ย ร ะบุ ว่ า โ ร ง เ รี ย น 4 แห่ ง ใ น จ.กรุ ง เทพม ห า น ค ร พ บ ค่ า เ ฉ ลี ่ย ข อ ง น�้ ำ ห นั ก กระ เป๋ า อยู่ ที ่ 6 กิ โ ลก รั ม จ า ก ค่ า เ ฉ ลี ่ย ข อ ง น�้ ำ ห นั ก ตั ว เด็ ก ป ร ะ มาณ 3 0 กิ โ ล ก รั ม

ซึ ่ ง ขั ด กั บ ค่ า ม า ต ร ฐ า น น�้ ำ ห นั ก ก ร ะ เ ป๋ า ที ่ ศู น ย์ วิ จั ย เ พื ่ อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ร บ า ด เ จ็ บ ใ น เ ด็ ก โ ร ง พยาบา ล รา ม า ธิ บ ดี ก� ำ หน ด ไว้ ที ่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ 10 ของน�้ ำห นั ก ตั ว เด็ ก ห รื อ ปร ะ มา ณ ไม่ เ กิ น 3 กิ โลกรั ม

45


ภาพ Bank rama

เด็ ก ไ ท ยแ บ ก กร ะเป๋ า หนั ก เ ท ่ า ลู ก คว าย


ข้ อ มู ล วิ จั ย ทางการ แพทย์ ศู น ย์ วิ จั ย เ พื ่ อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ร บาด เจ็ บ ใน เ ด็ ก มี ค� ำ แ น ะน� ำให้ เ ลื อ ก ใช้ กระ เป๋ ามี ล้ อเ ข็ น ที ่น้ � ำ หนั ก ต้ อ งไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 2 0 ข องน�้ ำหนั ก ตั ว เ ด็ ก แต่ ห า ก จ� ำ เป็ นต้ อ งใช้ ก ระเ ป๋ า แ บ ก หลั ง ต้ อ งเ ลื อ ก ข นาด ให้ เ หมา ะ สม สา ย ส ะพ า ย ไ หล่ ค ว รมี ค วาม กว้ างกว่ า 6 เซนติ เม ตร จ ะ ไ ม่ ก ด ทั บ ต่ อ กล้ า ม เ นื้ อ และเ ส้ น ประสาทหั ว ไหล่ , ก ารจั ด ส่ ง ค วร ก ระจ า ย น�้ ำ ห นั ก ให้ ท ั ว่ ก ระเ ป๋ า

จากนั ้ น ปรั บ สายสะพาย เพื ่อ ให้ ก ระเป๋ าแนบ หลั ง และสะพายให้ ค รบทั ้ง 2 ข้ า ง โดยสั ง เกต ให้ ก้ น กระเป๋ า ต้ อ งไม่ ต� ่ ำ กว่ า บั ้น เอว และเด็ ก สามารถเดิ น ตั ว ตรง ไม่ โ น้ มเอนตั ว ไปข้ า งหน้ า เ พี ย ง เ ท่ า นี้ . . . ก็ จ ะ ล ด ค ว า ม เ สี ่ ย ง ใ น ก า ร ป ว ด ต้ น คอ ไหล่ และหลั ง ได้ เพราะน�้ ำหนั ก ถ่วงที ่ไ ม่ สมดุ ล

47


ภาพ Bank rama

รั บ ช ม ค ลิ ป ไ ด้ ที ่ ht t p: / / ur l l . u s / D Ej T s B

เด็ ก ไ ท ยแ บ ก กร ะเป๋ า หนั ก เ ท ่ า ลู ก คว าย


เด็ ก ไท ย แ บก ก ระ เ ป๋ า ห นั ก

เท่า

ลู ก ควา ย 49


ภาพ Bank rama

เด็ ก ไ ท ยแ บ ก กร ะเป๋ า หนั ก เ ท ่ า ลู ก คว าย


กร ะเป๋ า นั ก เ รี ย นขอ งลู ก

หนั ก แค่ ไหน ดี

โ ด ย M om y pedia

พ่ อ แม่ อ ยากให้ ลู ก เรี ย นเก่ ง

อ่ า น ห นั ง สื อ เ ย อ ะ ๆ . . . เ ล ย เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ตั ้ ง แ ต่ ก ร ะ เ ป๋ า นั ก เ รี ย น ด้ ว ย ก า ร . . ใ ส่ ทั ้ ง ห นั ง สื อ ใส่ ท ั ้ง อุ ปกรณ์ การเรี ย น ซะแน่ นเอี๊ ย ดเลย แบบ นี้ ก็ พ ร้ อ มดี อ ยู่ ห รอกค่ ะ แต่คิ ด ว่ า ร่ า งกายลู ก จะ พร้ อ มแบกรั บ น�้ ำหนั ก ของกระเป๋ านั ก เรี ย น หรื อ เป้ หนั ง สื อ ได้ ม ากแค่ ไ หนกั น เชี ย วค่ ะ เรามาดู ก ั น ค่ ะ ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว กระเป๋ านั ก เรี ย นของลู ก เรา ควร มี น้ � ำหนั ก แค่ ไ หน ถึ ง จะดี ต่อสุ ข ภาพ และการหอบ หิ้ ว ของลู ก โดยตรง

51


ก ร ะเป๋ านั กเ รี ยนห นั ก ไป จะ เกิ ดอะไรขึ้ น - ลู ก แ บ ก กั น ห ลั ง แอ่ น ตั ว เ อี ย ง - เ กิ ด อาก า ร ปว ดห ลั ง ปว ดไ หล่ ปว ด ข้ อ มื อ - เ กิ ด ค วาม รู้ ส ึ ก ไ ม่ อ ย า กเ รี ย นหนั ง สื อ เพราะต้ อ งแบกหนั ง สื อ เยอะๆ ทุ ก วั น - เกิ ด ความขี้ เ กี ย จ ไม่ อ ยากจั ด กระเป๋ า เรี ย น ไ ม่ อ ย า กตื ่น ไ ปโ รงเ รี ย น - ทั ้ ง ห ม ด นี้ อ า จ น� ำ ไ ป สู่ ก า ร ดื้ อ , ดื้ อ เงี ย บ ง อแงไ ด้ เด็ ก ไ ท ยแ บ ก กร ะเป๋ า หนั ก เ ท ่ า ลู ก คว าย


กร ะเป๋ า นั ก เ รี ย นขอ งลู ก

หนั ก แค่ ไหน ดี ก ร ะ เ ป๋ า นั ก เ รี ย น ไ ม่ ค ว ร ห นั ก เ กิ น กว่ า 10-15 %ของน�้ ำหนั กตั ว ลู ก เช่ น ถ้ าลู ก น�้ ำหนั ก 20 กิ โลกรั ม กระเป๋ านั กเรี ยน ก็ ค วรจะหนั ก ไม่เกิ น 2-3 กิ โลกรั ม และจะดี ยิ ่ ง ขึ้ น ไ ป อี ก ห า ก เ ป็ น ก ร ะ เ ป๋ า แ บ บ เ ป้ สะพายหลั ง เป้ หนั กเรี ยนมี ส าย รั ด รอบเอว เพื ่อ กระจายน�้ ำหนั ก ไ ม่ ใ ห้ ห ลั ง รั บ น�้ ำ ห นั ก เ กิ น พิ กั ด

จ ะ ช่ ว ย ให้ เ ด็ ก ท ร ม า น น้ อย ล ง ถ้ าหาได้ แบบนี้

ภาพ Bank rama

53


ภาพ Bank rama

จัด ท� ำ โดย มู ล นิ ธิ สร้ า งเสริ มความปลอดภั ย ในเด็ ก คณะผู้ จ ัด ท� ำ

ประจวบ ผลิ ตผลการพิ มพ์ กรวิ การ์ บุ ญ ตานนท์ BankRama

ที ่ป รึ ก ษา

รศ.นพ.อดิ ศั ก ดิ ์ ผลิ ตผลการพิ มพ์

สร้างเสริมความปลอดภัย เล่ม07  

ภายในเล่ม -วันเด็กเดินเท้าเป็นใหญ่ -ต่ำกว่า15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ -บริจาคหมวกนิรภัยจักรยาน -เด็กไทยแบกกระเป๋าหนัก เท่าลูกควาย

สร้างเสริมความปลอดภัย เล่ม07  

ภายในเล่ม -วันเด็กเดินเท้าเป็นใหญ่ -ต่ำกว่า15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ -บริจาคหมวกนิรภัยจักรยาน -เด็กไทยแบกกระเป๋าหนัก เท่าลูกควาย

Advertisement