Page 1

มู ล นิ ธิ สร้างเสริม ความปลอดภั ย ในเด็ ก ฉบั บ ที ่ 0 6 ป ระ จ� ำ เ ดื อ น ธั น วา ค ม 2 5 5 7

No.006

ภายในเล่ ม แน ะ อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ติ ด ที่ นั่ ง นิ ร ภั ย เด็ ก w a l k S m a r t เด็ ก เดิ น เ ท้ า ป ลอดภั ย เ พ รา ะผู ้ ใ ห ญ่ ใ จ ดี ขั้ น ต อ น ก า ร ส อ น w a lk Smart โ รค SID S ภั ยเงี ยบ เด็ ก วั ย 0 - 1 ป ี

ภาพ Bank rama

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่ม06  

ภายในเล่ม -แนะออกกฎหมาย ติดที่นั่งนิรภัยเด็ก -walk Smart เด็กเดินเท้าปลอดภัย เพราะผู้ใหญ่ใจดี -ขั้นตอนการสอน walk Smart -โรค SIDS ภัยเงียบ...

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เล่ม06  

ภายในเล่ม -แนะออกกฎหมาย ติดที่นั่งนิรภัยเด็ก -walk Smart เด็กเดินเท้าปลอดภัย เพราะผู้ใหญ่ใจดี -ขั้นตอนการสอน walk Smart -โรค SIDS ภัยเงียบ...

Advertisement