__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


LET’S BE


|

1994

1996

1 9 97

1998

|

|

|

| Tomasz Ciąpała str. 14–15

| Jacek Błoński str. 10–11

| Xinpei Deng str. 20–21

| Jarosław Grzegorzek str. 40–41

| Aleksandra Kawecka str. 50–51

| Justyna (Malczyk) Marcinczak str. 58–59

| Paweł Konzal str. 56–57

|

| Marek Gibiec str. 30–31

| Marta Godzisz str. 36–37

| Krzysztof Kochan str. 52–53

|

| Janusz Garbarz str. 28–29

| Tomasz Kasprowicz str. 48–49

|

| Wojciech Gibiec str. 32–33

| Aniela Hejnowska str. 44–45

|

| Bogusława Fudala str. 26–27

| Tomasz Godzisz str. 34–35

| Igor Karliński str. 46–47

| Piotr Friedberg str. 22–23

| Tadeusz Fuchs str. 24–25

| Agnieszka Gajewska-Cygan str. 18–19

| Paweł Cygan str. 16–17

|

| Przemysław Berendt str. 8–9

| Kamil Bańkowski str. 6–7

| Robert Kołodziejczyk str. 54–55

| Joanna Hejmej str. 42–43

| Joanna Chmura str. 12–13

1999

2000

2001

2002 |

2003

|

2004

|

2005

|

2006

|

2 0 07

|

2008

|

2009

|

2010

| Katarzyna Górska str. 38–39

1995

|

2011


| Marta Olszowska str. 66–67

| Kinga Ogonowska str. 64–65

| Monika Zuchniak-Pazdan str. 120–121

| Karol Wisłocki str. 108–109

| Michał Wilczek str. 106–107

| Krystian Wojtarowicz str. 114–115

| Barbara Wieczorek str. 104–105

| Jan Tokarski str. 100–101

| Agnieszka (Kiedos) Tokarska str. 98–99

| Grzegorz Wydmański str. 118–119

| Marta Serówka (Jabłońska) str. 86–87

| Marta Stefańczyk str. 92–93

| Ania (Grygorczyk) Semrau str. 80–81

| Krzysztof Wnęk str. 112–113

| Michał Semrau str. 82–83

| Agata (Głąbik) Wydmańska str. 116–117

| Anna Ujwary-Gil str. 102–103

| Dariusz Serówka str. 84–85

| Paweł Sobków str. 90–91

| Bartłomiej Osieka str. 02 str. 68–69

| Dominik Sarna str. 78–79

| Łukasz Skalski str. 88–89

| Maciej Szczepaniak str. 94–95

| Victor-Andreas März str. 60–61

| Przemysław Remi str. 74–75

| Cezary Raczyński str. 72–73

| Agata Rzepka str. 76–77

| Anna (Kubit) Raczyńska str. 70–71

| Anna Szymanik str. 96–97

| Wojciech Melanowski str. 62–63

| Adam Wnęk str. 110–111

THE BEST


Prezentuję Państwu niezwykły Album – wizytówkę Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu i to wizytówkę szczególną – wyjątkowe sylwetki naszych absolwentów z lat 1994–2011. DR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI rektor


Uczelni nie trzeba już przedstawiać. Od chwili powstania w 1991/1992 roku wpisujemy się mocno w krajobraz polskiego szkolnictwa wyższego. Byliśmy pierwszą polską uczelnią powstałą poza dużymi ośrodkami uniwersyteckimi, jedyną , która oparła się na programach nauczania i kulturze organizacyjnej amerykańskiego uniwersytetu partnerskiego. Szybko, bo po pięciu latach zaczęliśmy wygrywać rankingi polskich uczelni biznesowych. Stopniowo rozszerzamy swoją ofertę programową. Obok studiów biznesowych będących wciąż najbardziej znaną częścią naszej oferty prowadzimy też studia informatyczne, politologiczne i psychologiczne. Coraz mocniej rozwijamy także badania naukowe osiągając w tym obszarze liczne sukcesy. Bardzo mocno wchodzimy w obszar aplikacji – tu naszym sztandarowym projektem jest projekt Miasteczka Multimedialnego w ramach którego funkcjonuje m. in. Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych a od września 2012 funkcjonować będzie Park Technologiczny MMC Brainville. Jednak wciąż główną misją WSB-NLU jest i będzie kształcenie studentów. I to w jak najpełniejszym wymiarze. Wspólnie ze studentami stworzyliśmy atmosferę uczelni nachylonej w ich stronę, uczelni ułatwiającej rozwijanie indywidualnych talentów, dostrzegającej w każdym studencie to, co w nim najlepsze. Atmosfera życia studenckiego, relacje z kadrą dydaktyczną i przywiązanie Absolwentów do uczelni stało się istotnym wyróżnikiem WSB-NLU. Tradycyjne uniwersytety przedstawiają się poprzez sylwetki swoich uczonych i dorobek naukowy. My również mamy czym pochwalić się w tym zakresie – dysponujemy znakomitą i zaangażowaną kadrą dydaktyczną i naukową. Jednak w centrum zainteresowania naszej Uczelni od zawsze był i pozostaje student, dlatego wolimy przedstawiać się poprzez sylwetki naszych absolwentów.

„reprezentacyjną drużynę”. Ponieważ tego rodzaju publikacja rządzi się swoimi prawami musieliśmy pominąć wiele niezwykle wartościowych osób. O jednych i o drugich można śmiało powiedzieć, że w swoich działaniach kierowali się zasadą Let’s be the best. To sprawdziło się podczas studiów i nadal sprawdza się w życiu zawodowym i prywatnym. W albumie przedstawiamy 58 sylwetek naszych absolwentów, którzy zwrócili na siebie uwagę już w czasie studiów efektami studiowania czy dodatkową aktywnością w organizacjach studenckich i kołach naukowych lub artystycznych. Co więcej, potrafili to potem przełożyć na swoje sukcesy zawodowe. Przedstawieni Absolwenci WSB-NLU to wciąż bardzo młodzi ludzie, na progu prawdziwie wielkich karier. Jesteśmy pewni, że usłyszymy o nich jeszcze nie jeden raz. Przedstawiony Państwu Album Absolwentów jest swoistym manifestem, deklaracją ideową ­W SB-NLU. Pokazuje, co dla nas jest najważniejsze – kształtowanie nowej elity, która przejmie od nas zadanie uczynienia Polski i świata lepszym.

7

Niezwykle trudno było z liczącej już ponad 11 tysięcy grupy Absolwentów wybrać tak małą ,


O jego sukcesie zdecydowały głównie marzenia i konsekwentne dążenie do ich spełniania. Większość zdjęć powstaje najpierw w mojej głowie. Fotografując krajobrazy

KAMIL BAŃKOWSKI krajobrazy światła

i znając dane miejsce, marzę o jakimś konkretnym ujęciu, ciekawym świetle, chmurach lub mgłach. I jeździ w wybrane miejsce tyle razy, aż jego wizja się spełni. Czasami udaje się to za pierwszym razem, czasami trwa kilka lat. Jednak Kamil zawsze dopina swego. Nieustannie, cierpliwie poszukuje nowych miejsc i unikatowych ujęć. Z tego powodu biblioteka Kamila pełna jest przewodników i map. Uważa, że kluczem do satysfakcji jest samozapar-

„Nie można spóźnić się nawet o ułamek sekundy. Żaden

cie. Samozaparcie pozwalające wstać o drugiej w nocy

moment nigdy się już nie powtórzy”.

i iść w góry, żeby złapać pierwsze promienie słońca. Albo jechać gdzieś z namiotem lub spać w samym śpiworze

Okienko zakrystii w starym kościółku w Męcinie. Poniżej

w oczekiwaniu na spektakl, który tylko natura potrafi

Panorama z Łomnickiego Szczytu osadzona w kłębia-

stworzyć. To jest również uniwersalny klucz do szczęśli-

stych chmurach. Nieco powyżej niesamowity widok

wych chwil w moim życiu.

na tatrzańskie szczyty ogniście pomalowane wstającym słońcem. Tak wygląda strona Kamila, który nawet dobrze

Jest autorem m.in. fantastycznych zdjęć polsko-słowac-

znane miejsca potrafi pokazać w inny, nietradycyjny spo-

kiego pogranicza, prezentowanych w ramach projektu

sób. Na jego zdjęciach dominują krajobrazy przetykane

Piękno wspólnej krainy. Południowa Małopolska i północna

światłem, wschody i zachody słońca, mgły i promienie.

Słowacja w fotografii. Wystawy fotograficzne i wernisaże stara się uatrakcyjnić w taki sposób, żeby ludzie

W moim przypadku miejsce pochodzenia miało kluczowy

zapamiętali je nie jako krótkie spotkania z artystą , lecz

wpływ na karierę. Wiedziałem, że chcę zostać w Nowym

jako ciekawą podróż do nieznanych miejsc, które czasami

Sączu, gdyż od zawsze czułem przywiązanie do tej ziemi

są bardzo blisko. W tym roku planowane jest wydanie

– ziemi z dużymi możliwościami. Dla osoby czynnie spędza-

jego drugiego albumu. Pierwszy, z 2008 roku, był sporym

jącej czas to naprawdę raj: góry, jeziora, niekończące się

sukcesem. Kamil fotografował wtedy dopiero od dwóch

trasy rowerowe, do tego piękne krajobrazy i ciekawa archi-

lat. Drugi album będzie bardziej przemyślanym i różnorod-

tektura. Pasja do mojego regionu i fotografii krajobrazowej

nym tematycznie wydawnictwem. Bardzo się cieszę, że

przełożyła się na osobiste spojrzenie i na rozpoznawalny

będzie dostępny dla szerszego grona odbiorców. Z nowym

styl fotograficzny.

albumem będą wiązały się kolejne wernisaże.

WSB-NLU dała mu jedną z najcenniejszych rzeczy –

Dalszych planów mam sporo… kilka podróży autostopem,

odpowiednie podejście do świata. Nauczyła go korzystać

kolejne plany wydawnicze i nowe miejsca do sfotografo-

z możliwości i wielopoziomowo patrzeć na problemy i ich

wania… Marzenia za szybko mi się spełniają i co chwilę

rozwiązywanie. Szukać różnych dróg i próbować nimi iść,

muszę szukać nowych…

nawet jeśli będzie to wiązało się z ryzykiem. Starać się pozostać sobą i poszukiwać własnych, oryginalnych po-

Określenia, które są mu bliskie: samozaparcie,

mysłów. Niedługo po skończeniu Uczelni Kamil postanowił

otwartość, poszukiwanie możliwości, uduchowienie,

założyć własną firmę związaną z jego hobby – fotografią.

realizm, romantyzm.

Udało się mi połączyć pasję z zarabianiem na życie i to jedno z moich największych osiągnięć – przyznaje.

www.irart.pl


krajobrazy światła

WIATŁ A

9

RAJ O B R A Z Y


TY NAJTRUDNIEJSZE WYZWANIA

LKO


Przebiegł maraton w Genewie, uprawia kitesurfing i snowboard, a w przyszłości chciałby sprawdzić się w najtrudniejszym triatlonie świata – „IronMan”. Planuje też ukończyć dodatkowe studia na jednej z uczelni „Ivy League”. Jeszcze w trzeciej klasie liceum myślał, że zostanie muzyką , fortepianem i saksofonem tenorowym górę

z islandzką firmą Betware – produkującą oprogramowanie

wzięła jego druga pasja – informatyka, w której widział

dla loterii i kasyn, dla której to firmy otworzyłem oddział

większe możliwości odniesienia sukcesu. Wybrał Informa-

tworzący oprogramowanie w Warszawie. Była to dosko-

tykę w WSB-NLU, bo była to jedyna wówczas możliwość

nała szkoła prowadzenia biznesu i budowania organizacji.

kontynuowania studiów rozpoczętych dwa lata wcześniej

Na mnie, 27-letnim wówczas prezesie zarządu polskiego

w USA. Na zawodowe wyżyny zaczął wspinać się już

oddziału, spoczywała odpowiedzialność za całe spektrum

na drugim roku studiów. Podjął wtedy karkołomną – zda-

operacyjnej działalności spółki. Z czasem powierzono

wałoby się – decyzję, aby studia dzienne w Nowym Sączu

mi także odpowiedzialność za budowanie strategicznych

łączyć z pracą na pełen etat w warszawskim dziale IT

partnerstw z innymi firmami w branży.

firmy Procter & Gamble. Cztery dni w tygodniu spędzałem w pracy, a w piątek wsiadałem w pociąg do Nowego Sącza

Luxoft, międzynarodowy dostawca najwyższej jakości

i na trzy dni jechałem na Uczelnię. Dzięki sporemu wysiłko-

usług IT, postawił przed Przemkiem kolejne duże

wi i życzliwości Uczelni skończyłem jednak studia dzienne

wyzwanie – stworzenie od podstaw oddziału w Polsce,

– wspomina Przemek. W ten sam sposób ukończył studia

który docelowo ma zatrudniać kilkaset osób. Wyzwanie

magisterskie i uzyskał dyplom DePaul University.

to było spójne z moimi wcześniejszymi doświadczeniami, jednak skala przedsięwzięcia znacząco wykraczała poza moją „strefę komfortu”. Udało się. W ciągu półtora roku

a następnie jako system manager, realizując szereg

zbudowałem od podstaw oddział w Krakowie, zatrudnia-

projektów z pogranicza IT i biznesu. Ze zbudowanej przez

jący ponad 150 osób i obsługujący kilku klientów z listy

niego platformy internetowej korzystało 40 000 pracow-

Fortune 500 – w tym znany bank inwestycyjny. Dziś jestem

ników P&G na całym świecie. Współtworzyłem narzędzie,

wiceprezesem grupy Luxoft, która zatrudnia ponad 5300

które pomagało podejmować decyzje biznesowe mena-

osób w jedenastu krajach, odpowiedzialnym za globalną

dżerom firmy, wprowadzającym nowe produkty na rynek

strategię marketingową grupy.

11

W Procter & Gamble pracował jako analityk systemów,

tylko najtrudniejsze wyzwania

muzykiem jazzowym. Jednak nad wielką fascynacją

w 40 krajach regionu CEEMEA. Praca w P&G była fascynująca, jednak Przemek nie chciał

PRZEMYSŁAW BERENDT

ograniczać swoich kompetencji tylko do IT. Wrodzona

tylko najtrudniejsze wyzwania

skłonność do przełamywania barier i podążania pod prąd kazała mu szukać doświadczenia, które w przyszłości pozwoliłoby poprowadzić własny biznes. Już wtedy po-

Ulubionym zajęciem „po godzinach” jest spędzanie czasu

stawił sobie ambitny cel: w ciągu maksimum siedmiu lat

z żoną i córkami. To ze względu na nie planuje „emery-

zamierzał osiągnąć poziom general managera, będącego

turę” po czterdziestce. Pozwoli mi ona na uruchomienie

w stanie samodzielnie pokierować średniej wielkości

własnych przedsięwzięć i umożliwi dzielenie się wiedzą

firmą. Jednak na tym etapie nie posiadałem ani kapitału,

i doświadczeniem z innymi. Mam nadzieję, że znajdę

ani dobrego pomysłu. Postanowiłem więc zorganizować

wówczas czas na rozwijanie swoich pasji, w tym na powrót

start-up dla kogoś innego. I tak zaczęła się moja przygoda

do fortepianu i saksofonu.


“An idealist is a person who helps other people to be

and Partners zapewniło mu udział w wielu projektach

prosperous” Henry Ford

doradczych dla największych firm działających w Polsce. Uzyskał w ten sposób cenną i niezwykle praktyczną

Jest pierwszym Polakiem i pierwszym przedstawicielem

wiedzę w obszarze bankowości, energetyki, mediów oraz

Europy Środkowo-Wschodniej na stanowisku Wiceprezy-

ochrony zdrowia.

denta European Business Angels Network (EBAN) – europejskiej organizacji Aniołów Biznesu z siedzibą w Brukseli.

Gdy pojawiła się szansa wejścia w rynek Aniołów Bizne-

EBAN jest organizacją non-profit, która pracuje na rzecz

su, nie wahał się. Wiedział, że jest to strzał w dziesiątkę

odpowiedniego kształtu polityki Komisji Europejskiej

i że tu będzie mógł wykorzystać całe dotychczasowe

wobec interesów sieci Aniołów Biznesu. Propaguje dobre

doświadczenie. Praca zapewniała kontakt z ciekawymi

praktyki oraz współpracę i umiędzynarodowienie działań

ludźmi biznesu i przegląd najbardziej innowacyjnych

poszczególnych sieci w Europie.

projektów na rynku. Od 2007 r. jest szefem Lewiatan Business Angels – największej i najbardziej aktywnej sieci inwestorów indywidualnych funkcjonującej przy Polskiej

JACEK BŁOŃSKI

Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

anioł biznesu Jacek Błoński, polska twarz Aniołów Biznesu, jest często zapraszany jako ekspert na krajowe i międzynarodowe Jacek od samego początku wysoko zawiesił sobie

konferencje dotyczące inwestycji Business Angels oraz

poprzeczkę, wybierając najlepsze placówki edukacyj-

Venture Capital. Odpowiada za pozyskiwanie projektów

ne w kraju i poza granicami. Najpierw starannie wybrał

inwestycyjnych oraz inwestorów, ustalanie warunków

najlepszą w okolicy szkołę średnią , później zapewniającą

transakcji oraz doradztwo w rozwoju firm będących

świetne wykształcenie biznesowe WSB-NLU. Z dyplomem

na wczesnych etapach rozwoju. „Wyłapuje” i wspiera

BA uzyskanym w Nowym Sączu sięgnął po wykształcenie

ciekawych ludzi z potencjałem, nierzadko naukowców,

na Singularity University w NASA Ames Research Park

których niebanalne pomysły mają szansę zaistnieć nie

w Mountain View (Kalifornia, USA) oraz po dyplom jednej

tylko na polskim, ale i na światowym rynku. To najlep-

z najbardziej prestiżowych szkół na świecie – IESE Busi-

sza praca na świecie – mówi z przekonaniem – misja

ness School w Barcelonie.

społeczna, ponieważ poprzez analizę konkretnych planów, uruchomienie sieci kontaktów, a następnie wsparcie

Szefem polityki cenowej BMW Group w Polsce został

finansowe, ludzie realizują pasje swojego życia, jednocze-

mianowany jeszcze przed obroną pracy dyplomowej

śnie wpływając na wzrost gospodarczy kraju i tworzenie

w WSB-NLU. Aby to osiągnąć, musiał z sukcesem przejść

nowych miejsc pracy.

przez drakońską rekrutację z szeregiem testów, liczne szkolenia oraz ukończyć prestiżowy program BMW Drive

Sam jest inwestorem w wielu firmach krajowych i zagra-

Training dla młodych menadżerów koncernu. W zamian

nicznych, ale nie poprzestaje na tym – jeszcze w tym roku

za to, mając niespełna 24 lata, kreował politykę produk-

wraz ze swoimi partnerami z Włoch będzie uruchamiał

tową i cenową BMW i MINI – testując wraz z kierowcami

i kierował funduszem Venture Capital, dedykowanym

rajdowymi wszelkie możliwe samochody z gamy BMW

innowacyjnym start-upom z różnych branż i sektorów

oraz marek konkurencyjnych.

gospodarki z potencjałem internacjonalizacji. Stara się również o stworzenie mechanizmów na szczeblu rządo-

Głodny dalszych sukcesów po kilku latach zmienił branżę

wym, które stymulowałyby rozwój rynku finansowania

i został analitykiem w Enterprise Investors Corpora-

firm, będących na wczesnych etapach rozwoju w Polsce.

tion, gdzie odpowiadał głównie za części procesu due

Kontakt z Jackiem możecie uzyskać, pisząc pod adres:

diligence i analizy finansowe. Przejście do Simon Kucher

jacek.blonski@yahoo.com


BIZ NESU 13

NIOL anioł biznesu


Aby rodzinnej tradycji stało się zadość, powinna zostać

Obecnie pracuje jako ekonomista dla innej francuskiej

lekarzem. Nie była jednak przekonana do studiowania

firmy Vallourec, dla której rynkiem finalnym jest przemysł

medycyny, zrezygnowała też z ubiegania się o ­indeks

naftowy, wiertniczy i energetyczny. Ze strony operacyj-

na prawie. W zasadzie dość przypadkowo trafiła

nej, jak to było w Arcelor, przeszła na stronę związaną

do WSB-NLU, gdzie – jak się szybko okazało – mogła nie

ze strategią firmy, jej przyszłością i rozwojem. Bierze

tylko rozwinąć zdolności językowe, ale też odkryć pre-

udział w kluczowych projektach firmy, związanych

dyspozycje do działań o charakterze strategicznym. Dziś

z energetyką. W konsekwencji poznaje od podszewki

Joanna pracuje w globalnej firmie, podróżuje po świecie,

nie tylko problematykę energetyczną , ale też bardzo

na co dzień posługuje się pięcioma językami, a jej współ-

wielu interesujących ludzi ze świata przemysłu i polityki,

pracownicy to ludzie z różnych krajów i kontynentów.

naukowców, dyplomatów, pisarzy, dziennikarzy. To zupełnie inna praca niż moje pierwsze dziesięć lat – deklaruje

Wszystko zaczęło się tuż po studiach, gdy Joanna

Joanna – bardzo ją sobie cenię. Mniej stresu niż w pracy

podjęła pracę w polskim przedstawicielstwie światowego

operacyjnej, dużo więcej nauki, przyswajania wiedzy,

giganta branży hutniczej, firmie Arcelor. Szefowie dość

analizowania danych i później nadawanie wizji i kierunku

szybko zaproponowali jej przeniesienie się z Krakowa

rozwoju, bezpośredni kontakt z zarządem (tutaj stres jest

do Francji. Joanna wspomina niesamowite uczucie, jakie

duży ). Przede wszystkim jest to bardzo interesujące zaję-

towarzyszyło jej, kiedy zaraz po przyjeździe do Paryża

cie, a świat energii i problematyka przyszłości energetyki

spacerowała po dzielnicy biznesu i korporacji La Défense.

to dla ludzkości ogromne wyzwanie.

Przypomniała sobie o podobnym spacerze wiele lat wcześniej, podczas licealnej wycieczki – z żalem pomyślała

Joanna jest osobą zorientowaną na rezultat, bardzo

wtedy, że ten świat jest nieosiągalny, niedostępny. Teraz

wiele od siebie wymaga, dąży do perfekcji. Doceniają

okazało się, że może go zdobyć, może realizować marze-

to jej szefowie, którzy wiedzą , że projekty, które prowadzi

nia i właśnie to robi.

lub nadzoruje, są solidnie przygotowane. To dzięki żelaznej konsekwencji i uporowi udowodniła, że w branży

W Arcelor na początku powierzono jej sprzedaż rur

zdominowanej przez mężczyzn kobieta też może sobie

stalowych na rynki Azji, Ameryki Północnej, Europy

świetnie poradzić.

Południowej i Wschodniej oraz Afryki. To m.in. ze sprzedanych przez nią rur zbudowane zostały ogromne wieże

Praca dla Vallourec, spokojniejsza i koncepcyjna,

oświetleniowe największego na świecie portu cargo

pozwoliła jej zbalansować życie zawodowe i prywatne,

w Hong Kongu. Później była odpowiedzialna za badania

umożliwiła znalezienie czasu na delektowanie się urokami

rynku, strategie sprzedaży i rozwój kilku specyficznych

życia. Mieszka z mężem w starym, 200-letnim domu pod

produktów firmy dla przemysłu samochodowego.

Paryżem. Kocham naszą wioskę, mamy wspaniałych sąsiadów, z którymi spędzamy dużo czasu, każdy jest taki, jaki jest – nie musi nikogo udawać. Sąsiad naprzeciwko to fizyk kwantowy, obok mieszka kobieta-kierowca

JOANNA CHMURA kobieta ze stali

taksówki, rzeźbiarz i prezenterka telewizyjna. Wolne chwile Joanna spędza zajmując się ogrodem, psami i czytając książki, które „pochłania” w kilku językach – uśmiecha się, że bibliotekę ma nawet w toalecie! Jedną z moich pasji, od kiedy mieszkam we Francji, są wina – opowiada. – Skończyłam kursy enologii w Ecole de Vin w Paryżu. Marzy o założeniu winnicy gdzieś nad Atlantykiem, może połączonej z własną restauracją.


ZE S T A L I

kobieta ze stali 15

K OB I E TA


mojej pracy były szybko widoczne – opowiada. Firma szyła 120 tys. garniturów rocznie i zatrudniała 200 osób. Prawie 80% produkcji wysyłana była na eksport, głównie na ryPierwsze doświadczenia w zarządzaniu zdobył jeszcze

nek francuski, na którym firma z Łańcuta uzyskała jedno

w amerykańskim liceum, uczestnicząc w konkursie Pen-

z czołowych miejsc w swojej kategorii. Francuski sukces

sylwania Business Week. To była praktyczna symulacja

zachęcał do kolejnej „ucieczki do przodu” i zdobycia czo-

zarządzania firmą. Moja produkowała rolki – opowiada.

łowych pozycji również w innych krajach. Udało się. Firma

Po maturze wróciłem do kraju, bo studia w USA były wtedy

rodzinna, którą restrukturyzowałem, jest aktualnie liderem

za drogie. Pobyt w Ameryce utwierdził go jednak w prze-

na kilku rynkach w Europie jako dostawca najwyższej jako-

konaniu, że chce studiować biznes. Tak trafił do WSB-NLU.

ści klasycznej odzieży męskiej. Wówczas była to Francja, teraz są to dodatkowo Niemcy, Holandia, Belgia, Rosja,

Gdy Tomek opowiada o czasach spędzonych na Uczelni,

Wielka Brytania i Skandynawia. To była moja pierwsza

szeroko się uśmiecha. Wspólnie z Martą Stefańczyk oraz

praca, wysoce stresująca i pod presją czasu, ale na chwilę

Maksem Imiałkiem wystartowali w konkursie organizowa-

obecną stwierdzam, iż była to super szkoła biznesu.

nym przez firmę L’Oreal. Musieli stworzyć nowy produkt i jego strategię. Nic o tym projekcie nie powiedzieliśmy

Rok 2007 to uruchomienie kolejnego ambitnego przedsię-

w szkole. Uznaliśmy, że jeśli nie wygramy, to nie ma tematu

wzięcia, pozwalającego na wybicie się, nowy, ostry start.

– opowiada. Gdy po miesiącach pracy pokonali 164 dru-

Wraz z partnerami stworzył spółkę Lancerto SA i w ciągu

żyny, uzyskując pierwsze miejsce w Polsce, zadzwonili

4 lat otworzył w Polsce 25 sklepów z modą męską marki

najpierw do Rektora i zaprosili go, by towarzyszył im

Lancerto, oferującą najwyższej jakości garnitury, mary-

w Paryżu. Finału światowego wprawdzie nie wygrali, ale

narki, koszule i akcesoria ubraniowe, łączące tradycyjną

zrozumieli, że nie zawsze chodzi o treść, ale o to, kto zrobi

elegancję z odrobiną luzu i swobody. W rankingu Gazele

większy show.

Biznesu 2011 spółka zajęła 105 miejsce w Polsce na 3800 firm zgłoszonych, jeśli chodzi o dynamikę przychodów

Sukces w konkursie sprawił, że jak z rękawa posypały się

w latach 2008 – 2010. Firma uzyskała też nagrodę „Od-

oferty pracy. Odrzuciłem wszystkie propozycje, bo chcia-

krycie Roku 2010” w branży handlowej. Spółka zatrudnia

łem się uczyć – mówi. Na trzecim roku studiów, w ramach

ponad 100 osób. Jest to aktualnie jedna z największych

programu Sokrates, wyjechał na stypendium do Francji.

firm w tym segmencie w Polsce pod względem przycho-

Choć stypendium było półroczne, został w Grenoble cały

dów i ilości sklepów.

rok i uzyskał tam tytuł magistra. Pytany o plany na przyszłość Tomek deklaruje, że chce O tym, że chce pracować z ojcem, zdecydował podczas

rozwijać stworzone już spółki i inwestować w nowe, cie-

ich spotkania w Genewie. Tata właśnie sprzedał swoją

kawe projekty biznesowe. Fascynuje go rynek kapitałowy

pierwszą firmę, a że lubi wyzwania, z miejsca kupił upadłe

oraz lotnictwo. Bardzo lubię podróżować. Są to zazwyczaj

łańcuckie zakłady produkcji garniturów, bo chciał dać

krótkie, intensywne wyjazdy. Wspólnie z żoną zwiedziliśmy

ludziom pracę. Widziałem potrzebę wsparcia tej firmy swoją

już spory kawałek świata. Uwielbiam latać samolotem,

wiedzą i zaangażowaniem. W zamian dostałem dużą swo-

nasza córka Kaja już w pierwszym roku życia odbyła z nami

bodę działania i jeszcze większą odpowiedzialność. Efekty

20 lotów.

TOMASZ CIĄPAŁA fast take-off


fast take-off

TAKE OFF 17

FAST


PAWEŁ CYGAN gry zespołowe

Najlepszą dla niego motywacją jest zadowolenie współpracowników i osiąganie przez nich zawodowych celów. W szkole zamierzał konstruować marzenia innych jako architekt. Uwielbiał rysunek techniczny, nauki ścisłe i budowanie różnych obiektów. Los chciał, że przed maturą opuścił na rok rodzinne strony i skończył szkołę średnią po drugiej stronie Atlantyku, a to doświadczenie przyniosło nowe wyobrażenia o tym, kim mógłby być w przyszłości. Przyniosło potrzebę współpracy z ludźmi. Po powrocie do Polski Paweł szukał podobnego do amerykańskiego stylu nauczania. WSB-NLU była jedną z nielicznych uczelni akredytowanych w USA. Studia dały mi możliwość sprawdzenia wiedzy w praktyce – opowiada – np. poprzez udział w konkursie Global Marketplace Competition, w zespole prowadzonym przez pana Wilka. Uczelnia pozwoliła mi na poznanie wielu wartościowych ludzi, w tym przyjaciół, z którymi do dziś utrzymuję kontakty. Bardzo często są to kontakty biznesowe. Pierwsza praca Pawła to tak naprawdę praktyki w KPMG (międzynarodowa firma audytorska oraz doradcza), które potwierdziły, że czuje się dobrze w tym, co robi. Naturalnym krokiem po zakończeniu studiów był więc start w życie zawodowe z przedsiębiorstwem doradczym

przyjrzeć się różnym kulturom organizacyjnym, a przede

Arthur Andresen, które w pewnym momencie połączyło

wszystkim otworzyć się szerzej na pracę z ludźmi.

się w Polsce z Ernst & Young. Paweł miał okazję współpracować z wieloma ekspertami w zakresie finansów

Ostatni etap, który trwa do dziś – relacjonuje Paweł –

i zarządzania. Pracował dla dużej liczby przedsiębiorstw

to Grupa Tauron, gdzie mam przyjemność współpracować

z sektora samochodowego, energetycznego oraz innych.

ze świetnym zespołem. Wspólnie jesteśmy w stanie

Zajmowanie się wieloma projektami, a także różnorod-

„przenosić góry”. Współzarządzam Tauron Dystrybucja,

ność tematyki i zagadnień pozwalało na duże tempo

w której mogę realizować i rozwijać się jako menadżer,

rozwoju zawodowego. Sprzyjało to również zawiązy-

a zarazem lider.

waniu kontaktów biznesowych. W ślad za jednym z nich Paweł zdecydował się na zmianę branży na energety-

Paweł, stateczny mężczyzna, a dałby się pokroić za nar-

kę, która zainteresowała go dzięki wykorzystywanej

ty, latem nie pogardzi windsurfingowym szaleństwem

technologii, technice oraz potencjałom rozwojowym. Pod

i wypadami na squasha z przyjaciółmi. Ma wspaniałą

koniec 2004 r. Paweł rozpoczął współpracę z Vattenfall

żonę Gaję oraz syna Piotrusia, obecnie oczekuje narodzin

w międzynarodowych zespołach. Tu miał sposobność

kolejnego męskiego potomka.


gry zespołowe 19

ZE S OŁ W P O  E


S U KC E

S

GALOPUJĄCY


Po studiach, z dyplomem licencjata i MBA w ręku,

AGNIESZKA GAJEWSKA CYGAN

rozpoczęła pracę w jednym z koncernów doradczych.

galopujący sukces

Szybko jednak okazało się, że to nie jej żywioł. Rola trybika w wielkiej maszynie zupełnie jej nie odpowiada.

Oprócz pracy Agnieszka ma inne pasje. Najważniejsza

Potrzebowała „galopować po własnej łące” i „ujeżdżać

to dwóch urwisów – Piotrek i Jędrek – i coraz bardziej

sukces”. Złożyła wymówienie i wspólnie z przyjaciółką

świadome ich wychowywanie, które zaczyna się od tego,

z liceum stworzyły firmę konsultingową „Grupa Tempo”.

co wpada do małych brzuszków, a kończy na tym,

Zaczynały z kapitałem zaledwie 5 tysięcy złotych. Dziś

co sprawia im radość. Codziennie „odkrywane” coraz

Agnieszka zarządza jedną z najprężniej działających

zdrowsze potrawy (bo przecież jesteśmy tym, co jemy),

firm doradztwa personalnego na Śląsku. Nie wahamy się

ograniczanie chemicznych dodatków „do życia” dopro-

określać mianem Grupy do zadań specjalnych – dekla-

wadzają do takich „odkryć”, jak wielorazowe pieluchy

ruje. Ciągle szukamy nowych wyzwań, a rozwiązywania

czy orzechy piorące. To wszystko sprawia Agnieszce –

spraw, które są niewykonalne dla innych, podejmujemy się

kobiecie biznesu – niezwykłą radość i zaczyna wprawiać

w pierwszej kolejności.

w zadumę nad rodziną i środowiskiem. Cotygodniowe

do pasji, o której Agnieszka prawie zapomniała. W ferwo-

przeciągałyśmy zaproszenie reprezentanta Rabena

rze pracy, dwóch ciąż, odkrywania zdrowej kuchni, jazda

na wizytę w naszej pierwszej siedzibie – było tam zimno,

konna, niegdysiejsza wielka radość odeszła w zapo-

ciemno i obskurnie. Mimo tych obaw współpracowały-

mnienie. Teraz wraca ze zdwojoną siłą , bo i Agnieszka,

śmy z nimi 2 lata. W tej chwili „Grupa Tempo” obsługuje

i czteroletni synek, i mąż znów odwiedzają stadninę. Zimą

klientów z całej Polski, głównie z sektora średnich

każdy weekend spędzają w górach.

i dużych organizacji w zakresie kompleksowej rekrutacji kadry menadżerskiej wysokiego szczebla, przez oceny

Kiedy wspomina o mężu, uśmiecha się. W zasadzie

okresowe, system MBO, po szkolenia zamknięte i wy-

wszystkie opisane doświadczenia przeżyłam z Pawłem.

jazdy integracyjne często łączone z analizą potencjału

Śmiejemy się, że Rektor jest przybranym dziadkiem na-

pracowniczego (autorska metodologia „Grupy Tempo”

szych dzieci, ponieważ to WSB-NLU nas połączyło. Ten fakt

). Przy okazji świadczenia tej ostatniej usługi właści-

wzięli pod uwagę, planując ślub. Szukając odpowiedniego

cielki włączają też własne zainteresowania: Agnieszka

miejsca mieli przed oczami pejzaże Beskidu Sądeckiego,

jazdę konną oraz narciarstwo, jej wspólniczka trekking.

które towarzyszyły im przez pięć pierwszych lat ich

Wspólnie z zastępem GOPR-owców układają ekstremalne

związku. Wybór padł na szczyt Równicy w Ustroniu, gdzie

scenariusze wypraw outdoorowych.

w lipcowy wieczór pod gołym niebem, na ołtarzu zbitym z drewnianych bali przyrzekli sobie miłość.

„Grupa Tempo” dwa lata temu wygrała konkurs na przyszłościowe firmy doradcze i została certyfikowanym

W tej chwili najważniejszym celem Agnieszki jest

partnerem jednego z najbardziej kreatywnych laborato-

osiągnięcie równowagi życiowej. Po urlopie macierzyń-

riów badawczo-rozwojowych. Otrzymanie takiego tytułu

skim chce wrócić do pracy i zostać coachem bizneso-

zaowocowało rozpoczęciem współpracy z jednym z naj-

wym, równocześnie co dzień patrzeć na uśmiechnięte

bardziej znanych autorytetów w dziedzinie zarządzania

buzie małych „żuczków”, jak zwykła nazywać synków,

poprzez cele, które na stałe weszło w portfel usług

mieć czas na swoje pasje i spotkania z przyjaciół-

„Grupy Tempo”. Firma z doradztwa personalnego przeszła

mi. W planach ma też trzecie dziecko, o którym mąż

na wspieranie kompleksowego rozwoju organizacyjnego

na razie jeszcze nie wie. Może tym razem będzie to mała

swoich klientów.

różowa dziewczynka…?

21

potrzebują kreatywnej stymulacji, owocują powrotem

jego polskiego partnera w działaniach HR. Bardzo długo

galopujący sukces

wyprawy z małymi odkrywcami, którzy nieustannie Pierwszy Klient (grupa Raben) wybrał ich firmę na swo-


przekonuje Xinpei – by móc sobie później powiedzieć, że Xinpei należała do bardzo lubianych w WSB-NLU studen-

zrobiłam wszystko, aby moje życie stało się bogate i war-

tów z Chin. Chińczycy często zapraszani są na świę-

tościowe. Obecnie mieszkam w Pekinie, mieście zupełnie

ta do rodzinnych domów studentów, a czasami też

innym niż to, z którego pochodzę. Co będzie dalej? Dowiecie

pracowników; wspólnie bawią się na licznych imprezach

się. W Pekinie znalazła zatrudnienie w tydzień po przyjeź-

uczelnianych.

dzie – pracuje z dyrektorem zarządzającym azjatyckiej filii pewnej firmy europejskiej, która dostarcza oprogramo-

XINPEI DENG znaczy kwitnąca

wanie oraz usługi video. Zaledwie miesiąc po rozpoczęciu pracy otrzymała zadanie zorganizowania spotkania w Singapurze dla dyrektorów firmy z całego świata. Bez względu na przeszkody, jakie stwarza życie, trzeba

Po ukończeniu liceum Xinpei chciała wyjechać z Zhan-

być silnym i zdeterminowanym. Gdy pojawi się przed tobą

jiang w prowincji Guangdong na południu Chin, skąd

szansa, nie wolno się wahać ani chwili. Należy spełniać

pochodzi. Marzyła o dostaniu się na Chiński Uniwersytet

swe marzenia i żyć z pasją. Tak, pasja jest głównym moto-

Komunikacji, dzięki czemu mogłaby stać się osobistością

rem napędowym mojego życia. Moje imię Xinpei oznacza

w chińskiej telewizji. Czytała wiadomości po chińsku

“energiczna” i “kwitnąca”, zupełnie jak kwiaty, które

i angielsku w szkolnej rozgłośni radiowej. Trafiła jednak

rozkwitają na wiosnę i odradzają się po zimie. Największą

do Nowego Sącza. Studia na WSB-NLU wiele mi dały,

satysfakcję z pracy czerpię, gdy wiem, że jest ona właści-

a ja w Nowym Sączu zostawiłam cząstkę siebie. Przy-

wym wyborem, ma dobry wpływ na ludzi i daje mi szansę

puszczalnie osiągnęła wszystko, co student z Chin może

ciągłego rozwoju.

osiągnąć za granicą. Należała do studenckiego koła naukowego Asian Global Players. Pisała artykuły dla wyda-

Xinpei zamierza rozwijać w sobie umiejętności przywód-

wanego przez szkołę czasopisma „Ampersand”. W imieniu

cze, gdyż w Chinach kobiety rzadko zajmują kierow-

Urzędu Miasta oraz rektora Krzysztofa Pawłowskiego

nicze stanowiska. Myśli o założeniu tutaj organizacji

pomagała lokalnemu samorządowi oraz Uczelni podczas

charytatywnej, która zajmowałaby się opieką zdrowotną

wizyt delegacji polityków i biznesmenów z Chin. Stanęła

i edukacją. Zadanie to nie będzie łatwe do realizacji, ale

na czele grupy chińskich studentów przygotowujących

chciałaby pomagać potrzebującym. Traktuje życie jako

tradycyjne potrawy na Międzynarodowy Dzień Gotowa-

niekończący się proces zdobywania wiedzy, tak więc pra-

nia. Laureatka prestiżowego programu stypendialnego

gnie zwiększyć umiejętności zawodowe, uzyskując dy-

dla liderów GE Foundation Scholar-Leaders Program.

plom MBA na którymś z czołowych uniwersytetów świata.

W roku 2011, chcąc wyrazić swoją wdzięczność dla WSBNLU oraz miasta, zorganizowała przy pomocy ambasady

Uwielbiam śpiewać, gdyż dzięki muzyce mogę wyra-

Chiński Festiwal, dzięki któremu mogła przedstawić

zić swoje emocje. Moją pasją są podróże, gdyż chcę

kulturę Państwa Środka.

dowiedzieć się jak najwięcej o świecie. Kocham spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, gdyż ich towarzystwo

Po trzech latach studiowania za granicą zdecydowała się

dodaje mi otuchy. Lubię być sama, ponieważ samotność

na powrót do ojczyzny, ale jej podróż z całą pewnością

daje mi możliwość kontemplacji. Przepadam za jogą,

tutaj się nie skończy. To dopiero początek. Świat jest taki

dzięki której mogę odnaleźć balans między życiem

wielki, a ja taka mała. Chcę doświadczyć jak najwięcej –

zawodowym a osobistym.


znaczy kwitnąca

KWITN

23

A N Z CZY

ĄCA


E S F YN EK E R GI T I


Jako licealista chciał zajmować się muzyką , założyć własną kapelę rockową , nagrać płytę. Jednak wiedział, że nie jest to skuteczny sposób na zarabianie pieniędzy. Postanowił więc zająć się biznesem. Dziś jest współwła-

PIOTR FRIEDBERG

ścicielem i dyrektorem zarządzającym w agencji Pride-

efekt synergii

&Glory Interactive oraz Grow App, firmie produkującej gry i mobilne aplikacje rozrywkowe. Fascynacja wirtualnym światem, który dla Piotra jest

(Media&Marketing Polska), srebro KTR (polski odpowied-

zarówno miejscem pracy, jak i wypoczynku, rozpoczęła

nik Cannes Lions), cztery statuetki Złotych Orłów, Grand

się jeszcze w WSB-NLU. Podczas studiów zrozumiał, że

Prix Webstar Creative. Jedna z jej kampanii wirusowych (

szczególnie pociąga go raczkujący wówczas e-biznes.

„Natanek Batmanek” dla Tesco) przyniosła ponad milion

Po licencjacie wyjechałem na rok do Niemiec na uczel-

wyświetleń w zaledwie trzy dni! Był to spektakularny

nię Multimedia Campus Kiel – wspomina. – Tam szerzej

dowód skutecznego marketingu wirusowego.

znajomy z niemieckiej uczelni zaproponował mi pracę

Piotr, pytany o klucz do osiągnięcia satysfakcji zawodo-

w warszawskiej agencji McCann Erickson. W ten sposób

wej, odpowiada: Trzeba kochać to, co się robi i praco-

rozpoczęła się moja przygoda z reklamą w Internecie.

wać z ludźmi, którzy myślą podobnie. Kiedy zakładałem swoją agencję, szukaliśmy inwestora. Zdecydowaliśmy

Po kilku latach Piotr otrzymał propozycję objęcia posady

się na tego, który oferował najsłabsze warunki finanso-

Interactive Communications Managera w Maspex i po-

we, za największe udziały :-) ale za to nie traktował tej

wrócił do Krakowa. W tej pracy zajmowałem się rzeczami

inwestycji czysto finansowo: włożyć kasę, zarobić, wyjść

absolutnie pionierskimi, tzn. marketingiem interaktywnym.

z inwestycji. Mieliśmy podobną wizję stworzenia silnej

Byłem też odpowiedzialny za zaistnienie w Internecie

grupy reklamowej oraz pomysł na synergię naszych firm.

większości marek wadowickiej firmy. To wspaniałe uczucie

I to się sprawdziło!

efekt synergii

zetknąłem się z e-commerce i reklamą w sieci. Po studiach

Po pracy grywał razem z zespołem w krakowskich

Agencja dobrze się rozwija (50 osób, a zatrudnienie

klubach oraz jeździł na rolkach. To ostatnie hobby szybko

wciąż rośnie), poszerza ofertę o nowe usługi wokół core

przeniósł do wirtualnego świata, tworząc własny, bardzo

biznesu, inwestuje w gry i aplikacje mobilne. Piotr pytany

popularny portal www.narolkach.pl.

o plany na przyszłość mówi o nowych perspektywach rysujących się przed jego firmą. Równocześnie jednak

Rozpoczynając pracę w swojej pierwszej agencji inte-

snuje wizję czegoś zupełnie nowego. Moja żona jest archi-

raktywnej wiedział, że kiedyś będzie miał własny biznes.

tektem, więc z tym większym zaciekawieniem obserwuję

Udało się po pięciu latach i to udało się znakomicie. Agen-

tę branżę, chętnie słucham o jej projektach, o tym co robi

cja Pride&Glory Interactive to miejsce, gdzie zderzają

na co dzień. Chyba znaleźliśmy fajny pomysł na stworzenie

się sztuka, marketing i technologia. W ciągu pierwszych

czegoś wspólnymi siłami. Ma nadzieję, że za jakiś czas

trzech lat istnienia Pride&Glory Interactive zdobyła kilka-

będzie mógł pokazać efekty tych przemyśleń. Wraca

naście branżowych nagród, w tym tytuł Agencji Roku 2011

też myślami do muzyki i projektu nagrania płyty. Sam

(IAB Mixx Awards), tytuł Grupy Interaktywnej Roku 2011

już pewnie niczego nie nagram, ale może wypromuję kogoś z talentem?

25

robić coś absolutnie nowatorskiego – nie ukrywa radości.


Podczas odbierania nagrody „REKIN roku 2009” w ka-

Następna firma to WebService i etat w charakterze

tegorii Team Leader Roku usłyszał słowa: „prawdziwy

Kierownika Projektów Webowych. Tadeusz pracował m.in.

góral grający fair”. Tadeusz urodził się w Zakopanem i jak

dla takich marek jak Kubuś Maspex, Fortis Bank, Statoil,

to góral, jest dumny ze swojego pochodzenia.

Michelin, Purmo, Soraya, Pramerica. Nowa praca, nowe otoczenie i nowe wymagania. Znacznie więcej samodziel-

Po maturze, mając wybór między państwowymi uczelnia-

ności i kreatywności oraz odpowiedzialności za podejmo-

mi, które w latach 90. borykały się z problemem przerzu-

wane decyzje.

cenia się na nowe tryby, a WSB-NLU zdecydował się na tę drugą opcję z kilku powodów: trymestry, nastawienie

W tej chwili Tadeusz pracuje w Infovide-Matrix SA. Jestem

na języki, dobra kadra oraz prestiż szkoły.

tu już prawie sześć lat. Dużo jak na mnie – przyznaje z uśmiechem. – Niemniej mam to, czego do tej pory szuka-

Już w trakcie studiów przestawił się ze ścieżki marke-

łem. Duuuużo swobody, kompetentny zespół, organizację

tingowej na branżę IT, o której zaczął myśleć jako o do-

nastawioną na klienta i realizację projektów (filozofia

celowej przystani. Tadeusza zafascynowały możliwości

Focus on Customer Value). Oczywiście firma się rozrasta

wykorzystania IT w biznesie. Wtedy też, zarażony entu-

(a ja z nią) i coraz więcej „malowania” trawy na zielono, ale

zjazmem kadry profesorskiej, poznał smak powiedzenia:

generalnie jest bardzo w porządku.

„adekwatnie kreatywni”. Tadeusz pracuje na stanowisku menadżera odpowiedzialnego za realizację portfela projektowego związane-

TADEUSZ FUCHS

go z tematyką Business Intelligence dla Telekomunikacji

góral adekwatnie kreatywny

Polskiej/Orange/Polsat Cyfrowy. Wielkość zespołu, zbudowanego od podstaw, to około 20 osób. Zaangażowanie, jakie mi towarzyszy w pracy to również dług wdzięczności

Rola związana z prowadzeniem projektów to było coś

wobec wszystkich tych, którzy mi zaufali i są ze mną –

w sam raz dla mnie – relacjonuje. Trafiłem idealnie w uru-

mówi Tadeusz – bo tak naprawdę silny jestem swoim ze-

chamiany wtedy w ramach SUM (studia magisterskie

społem. Na chwilę obecną mój zespół idzie jak taran, reali-

po licencjacie) kierunek Techniki Informatyczno-Sieciowe

zując potrzeby naszych klientów w szybko zmieniającym

w Zarządzaniu. Nie przywiązuję się do technologii, softwa-

się otoczeniu. Tadeusz w organizacji nie gra pierwszych

re’u, hardware’u itp. – to zmienia się za szybko. Ważne, aby

skrzypiec, nie afiszuje się, po prostu robi swoje.

w życiu zawodowym czerpać z obecnych możliwości technologicznych. Był pierwszym studentem, który obronił

Odskocznia od dnia codziennego? Roczny Bruno,

magisterkę na wyżej wspomnianym kierunku.

„upalanie” Triumpha, narciarstwo alpejskie w wykonaniu gigantowym oraz odkrywanie uroku muzyki dawnej

Rozpoczął pracę od wdrażania systemu INCA dla firmy kurierskiej Servisco. System INCA był wtedy pionierskim projektem i zakładał, że każdy kurier zamiast listów przewozowych będzie pracował na handheldzie i całą jego pracę papierkową obsłuży komputer. Możliwość obserwowania firmy od wewnątrz dużo nauczyła Tadeusza – zwraca baczną uwagę na to, jak jego decyzje wpływają na innych.

w wykonaniu Jordiego Savalla.


KREATYWNY

ADEKWATNIE 27

g贸ral adekwatnie kreatywny


BOGUSŁAWA FUDALA łatwiej nie znaczy lepiej

Odbyła praktyki w Ministerstwie Kultury w Biurze Dyrektora Generalnego. Wyniesione stąd doświadczenie z pewnością zaprocentowało w jej pierwszej pracy w Programie Trzecim Polskiego Radia w redakcji „Aktualności”. NastępLaureatka Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy, re-

nie Bogusława znalazła zatrudnienie w Urzędzie Gminy

daktorka Trójki w Polskim Radiu. Jej zainteresowania to:

Poronin, w Spółce Skarbu Państwa, a od jakiegoś czasu

marketing polityczny, polityka regionalna, zarządzanie

pracuje na własny rachunek. Jest to branża consultingo-

zasobami ludzkimi, psychologia, podróże, wędrówki gór-

wa związana z pozyskiwaniem, zarządzaniem i rozlicza-

skie, rower i ostatnio wspinaczka. Bez wątpienia płynie

niem projektów. Wymaga różnorodnych umiejętności

w niej góralska krew.

i indywidualnego podejścia. Bogusławie właśnie taki typ pracy najbardziej odpowiada. Ocenia projekty meryto-

Do wyboru studiów na WSB-NLU skłoniły ją: renoma

rycznie oraz prowadzi wykłady i szkolenia między innymi

szkoły, nowatorskie podejście do nauki oraz indywidu-

dla urzędników. Może pochwalić się bardzo wysokimi

alne podejście do studenta. Uczelnia dała jej poczucie,

kompetencjami związanymi z pozyskiwaniem pieniędzy

że ciężka praca nigdy nie idzie na marne i ugruntowała

z UE oraz prowadzeniem i rozliczaniem projektów. Dzięki

przekonanie, że nigdy nie wolno się poddawać. Studiom

dofinansowaniu wspiera lokalne społeczności, co jest

zawdzięcza też fantastycznych przyjaciół. Nie zapomnę

niesłychanie ważne dla „małych ojczyzn”.

– mówi Bogusława – jak dziekan zapytał: łatwiejszy temat pracy licencjackiej czy trudniejszy – bez zastanowienia

Nakręca ją świadomość aktywnego udziału w zmienianiu

powiedziałam: trudniejszy. I to chyba był początek – dodaje

rzeczywistości, na przykład poprzez budowanie infra-

z uśmiechem. Została laureatką II nagrody w IV konkursie

struktury, tworzenie projektów miękkich, zaangażowanie

Samorządu Terytorialnego na najlepsze rozprawy dok-

w pomoc młodzieży.

torskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji.

Jest odważna, kontaktowa, zdecydowana, kreatywna,

Tytuł jej pracy magisterskiej brzmiał: Wzmocnienie sku-

odpowiedzialna i bierze życie pełnymi garściami. Klucz

teczności polityki regionalnej w wyniku zmiany systemu

do satysfakcji: nigdy nie stać w miejscu, wyznaczać

wdrażania funduszy pomocowych UE na przykładzie

nowe cele i je realizować. Ciągle ma poczucie, że za mało

województwa małopolskiego.

robi i jeszcze wszystko przed nią. Pełni funkcję eksperta w Komisji Oceny Projektów w Euroregionie Tatry w Programie Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja. Pewnie dlatego, że jej pasją są góry, w których czuje się naprawdę wolna.


L NIE ZNACZY

E P 29

IE J

I EJ

łatwiej nie znaczy lepiej

Ł A T W


Wtedy pojawił się problem, gdyż posiadałem duże doświadczenie, ale brakowało mi wiedzy z ekonomii i zarządzania, która jest nieodzowna do dalszego rozwoju firmy, a plany na przyszłość miałem ambitne. Po długich poszukiwaniach i wielu konsultacjach Janusz wybrał Wyższą Szkołę Biznesu w Tarnowie. Miałem trochę szczęścia i udało mi się trafić na szkołę, która spełniła moje oczekiwania w zakresie poziomu nauczania, sprzętu dydaktycznego i co najważniejsze, wspaniałej kadry. Do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu nikt mnie nie Od 20 lat jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego,

musiał zachęcać.

w którym zajmuje wysokie funkcje, m.in. jest członkiem Naczelnej Komisji Strzeleckiej w Warszawie. Został odzna-

Wkrótce wraz ze wspólnikiem założył jeszcze jedną firmę

czony medalem Zasłużonych dla Okręgu Tarnowskiego

GL i zakupił obiekt handlowy, a następnie wybudował

oraz medalem srebrnym i brązowym Zasługi Łowieckiej

stację paliw pod Partnerstwem BP wraz z myjnią samo-

nadanym przez Naczelne Władze PZŁ w Warszawie.

chodową i restauracją. Pięć lat temu powstał budynek,

W technikum w czasie stanu wojennego prowadził

w którym mieści się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,

„działalność wywrotową”, w czasie transformacji polskiej

serwis samochodowy, a także sklep z częściami motory-

gospodarki prowadził własną działalność gospodarczą.

zacyjnymi. Obecnie jest realizowana inwestycja budynku

Po Pomaturalnym Studium Budowlanym w Krakowie

Handlowego pod wynajem dla firmy TESCO, umowa

zaczął pracę jako kierownik budowy. Nie poprzestał ani

dzierżawy już została podpisana, oddanie inwestycji

na tych stanowiskach, ani na dotychczasowym etapie

przewidziano na połowę 2012 roku.

wykształcenia. Motywuje mnie do pracy chęć dalszego rozwoju i możliwość realizowania pomysłów biznesowych. Kluczem

JANUSZ GARBARZ program kapitał ludzki

do sukcesu oraz osiągnięcia satysfakcji zawodowej jest upór w dążeniu do celu, rzetelność i konsekwentna, ciężka praca.

W 1990 roku rozpoczął działalność na własny rachunek:

Po obronie na ocenę „bardzo dobry” pracy magisterskiej

handel obwoźny artykułami przemysłowymi, głownie

na WSB-NLU w Nowym Sączu przyszedł czas samorealiza-

elektronicznymi. Rynek był wówczas bardzo chłonny,

cji. Doszedłem do wniosku, że wiedza ekonomiczna bardzo

ale Janusz borykał się z brakiem kapitału. Rok później

pomaga mi w prowadzeniu firmy, kadra pedagogiczna

wraz z żoną Stefanią wynajęli lokum, które przeznaczyli

WSB-NLU zaszczepiła we mnie chęć dalszej nauki. Ukoń-

na sklep RTV w centrum Dąbrowy Tarnowskiej i założyli

czyłem studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekono-

firmę pod nazwą INTERSAT. Firma INTERSAT zakupiła dwie

micznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, jestem

kamienice w centrum Dąbrowy Tarnowskiej, które po re-

w trakcie pisania pracy doktorskiej z ekonomii.

moncie i modernizacji zostały przeznaczone do działalności gospodarczej. Następnym krokiem było przystąpienie

Zawsze moim marzeniem było budować obiekty, stwarzać

do spółki, która wygrała przetarg i zakupiła duży Dom

miejsca pracy, aby zostawić po sobie coś pozytywnego.

Handlowy Centrum.

Uważam, że z wszystkich zasobów, jakie posiada firma, największym dobrem jest człowiek.


Z K I

program kapitał ludzki

L U D

K A P I T A Ĺ

31

P R O G R A M


S PEE

-

D

-

-

-

ZAWROTNA P R Ę D KO Ś Ć


Być może do jego fascynacji Ameryką przyczyniły się

rozpoczął kilka miesięcy później w Chicago na DePaul

barwne opowieści taty, który pracując w młodości

University, na jednym z największych wydziałów infor-

na statkach, zwiedził prawie cały świat. Liceum skończył

matyki w Stanach Zjednoczonych w ramach stypendium

w Norwalk w stanie Ohio. WSB-NLU będąca szkołą

Pawłowski-Minogue. Wśród studentów z całych Stanów

polsko-amerykańską idealnie wpasowała się w jego sła-

Zjednoczonych, a także Chin czy Indii sądeckie wykształ-

bość do wszystkiego, co po drugiej stronie Atlantyku.

cenie stawiało go w ścisłej czołówce.

Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego i choć wyemigrował do Stanów pochodzenie, wiara, luterańska etyka i lokalna historia są dla niego wciąż powodem do dumy

MAREK GIBIEC speed – zawrotna prędkość

Podjął pracę na uczelni jeszcze studiując, jako progra-

torował mu drogę i we wszystkim wspierał. Bycie „bratem

mista i asystent przy badaniach naukowych z inżynierii

Wojtka” prześladowało mnie od czasów szkoły podstawo-

wymagań. W ciągu niecałych trzech lat jako zespół on

wej – mówi Marek – ale nasze dobre kontakty, wzajemna

i jego koledzy opublikowali i zaprezentowali kilka prac

pomoc i zrozumienie sprawiało, że fakt ten byl dla mnie

na konferencjach m.in. w Antwerpii, Kapsztadzie w RPA

motywujacy. Brat wysoko stawiał poprzeczkę, co sprawia-

i Waikiki na Hawajach, otrzymując trzy prestiżowe nagro-

ło, że zamierzałem osiągać więcej i szybciej.

dy za najlepsze publikacje naukowe – ICSE Distinguished Paper Awards. Był to zdecydowanie najbardziej kreatywny

Studia dały mu swobodę działania i samodzielność

i barwny okres mojej dotychczasowej zawodowej kariery.

w podejmowaniu decyzji oraz kształtowaniu swojej przyszłości. Na pierwszym roku szeroki wachlarz moż-

W tym czasie, Marek zafascynowany rozwojem technolo-

liwości prawie uderzył mi do głowy – przyznaje. Przez

gii mobilnej, podjął drugą pracę jako programista aplikacji

kilka pierwszych miesięcy każdy dzień miał szczelnie

mobilnych na platformie Android. Mój niespokojny duch,

wypełniony: Rada Uczelniana, AEGEE, Toastmasters,

wrodzona potrzeba ciągłych zmian i biegu do przodu

InBlanco, Podwieczorki z Rektorem, zespól muzyczny

skłoniły mnie do poszukiwania nowych wyzwań i spróbo-

Dark Side of the Spoon – DSotS oraz angielskojęzyczny

wania czegoś nowego. W krótkim czasie przyjął ofertę

magazyn „Ampersand”, który wymyślił i współtworzył

firmy Deloitte&Touche, proponującej mu stanowisko

z grupą znajomych: Markiem Swaimem, lektorem języka

konsultanta w dziale zarządzania ryzykiem technologii.

angielskiego oraz Martą Balbous, studentką politologii.

Spróbował i szybko zorientował się, że ta firma i ta praca

Praca w organizacjach studenckich oraz współpraca

mu odpowiada: gros czasu spędza w podroży, co kilka

z administracją szkoły i sądecką społecznością dały mu

miesięcy inny projekt, inne miasto. Zrezygnował z kariery

przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Po pierw-

programisty. Dlaczego? Ponieważ to coś nowego, coś,

szym roku podjął pracę jako Project Manager i Analityk

czego jeszcze nie robiłem. To co nowe i nieznane pociąga

w polsko-amerykańskiej firmie prowadzonej przez kolegę

mnie najbardziej. Najlepiej pracuję w stresie i pod presją

z WSB-NLU, Tomka Dzido. Później chciał spróbować sił

czasu. Powtarzalność mnie demotywuje.

w korporacji i udało mu się odbyć praktykę w dziale Quality Management dużej firmy Procter&Gamble. W kor-

Jego pasją jest gra na pianinie i tę umiejętność ceni sobie

poracji poczuł się jak ryba w wodzie.

na równi z dyplomami i uniwersyteckim wykształceniem. Klawiatura fortepianu jest dla Marka rodzajem odskoczni.

Studiowałem informatykę. Trudno nie wspomnieć, że

Grając, choć na chwilę może się zatracić i zapomnieć

studia dały mi świetne wykształcenie. Licencjat informa-

o świecie. Taką odskocznią jest również inne hobby – bie-

tyki z WSB-NLU ukończony z bardzo dobrym wynikiem

ganie. Przebiegł już dwa półmaratony w Chicago, a w tym

to naprawdę solidna legitymacja. Studia magisterskie

roku przymierza się do startu w maratonie.

33

starszemu bratu, Wojtkowi – studentowi WSB-NLU, który

speed – zawrotna prędkość

oraz źródłem inspiracji i siły. Marek wiele zawdzięcza


Z CIE Y SAMO-X- PISZE S C E N A R I U S Z ...


Wojtek – starszy brat Marka – jako pierwszy z rodzeństwa pokazał na Uczelni, że GIBIEC to świetna marka. Bardzo aktywny w Radzie Uczelnianej, organizującej w tym czasie całą masę imprez studenckich. Członek dwóch zwycięskich zespołów w prestiżowych konkursach: w „Konkursie Przedsiębiorczości Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości” z Łodzi oraz w międzynarodowym konkursie „Global Internet MarketPlace Competition” Uniwersytetu Tennessee z USA. Wspólnie z Magdą

WOJCIECH GIBIEC

Kułakowską i Andrzejem Szymczakiem zainicjowali cykl

życie samo pisze scenariusz…

spotkań „Podwieczorki z Rektorem” dla studentów rozpo-

Chciał zostać architektem, podobało mu się tworzenie

O swojej pracy mówi z nieskrywaną pasją. Bezpośredni

i projektowanie w CAD – przelewanie pomysłów i rozwią-

kontakt z produktami, jakie spożywamy i wytwarzamy,

zań na plik czy kartkę papieru. Życie potoczyło się ina-

czynią pracę w FMCG ciekawą i dynamiczną. Lubię prze-

czej. W liceum przy okazji konkursu „Informatyka i biznes”

glądać produkty i nowości na półkach sklepowych, ana-

poznał WSB-NLU: budynek, ludzi, zaplecze. Spodobało mu

lizować strategie wejścia, ceny i konkurencję. Od ponad

się, że studenci mają możliwość pracy na Uczelni, choćby

sześciu lat związany jest z polskimi firmami spożyw-

w Centrum Komputerowym, laboratoriach czy Centrum

czymi, które postawiły na eksport. Nie obce mu częste

Technologii Informatycznych, dzięki czemu mieli szansę

wyjazdy i „życie hotelowe”. Zaczynał jeszcze na studiach

samodzielnego opłacania czesnego. Wojtek pracował

w Firmie Roleski, w której stawiał swoje pierwsze kroki

na rzecz międzynarodowego biura wymiany studentów,

w międzynarodowym biznesie, opiekował się projektami,

tworząc między innymi strony internetowe, co łącznie

wdrożeniami, poznawał aukcje internetowe międzynaro-

ze stypendiami dało mu przepustkę do samodzielnego

dowych sieci handlowych. Następnie kierował sprzedażą

sfinansowania całej edukacji.

produktów „brandowych” na wybranych rynkach,

życie samo pisze scenariusz…

czynających naukę na Uczelni.

opiekując się markami FoodCare w Europie. Dziś kieruje Po szóstym semestrze szkoła przychyliła się do in-

sprzedażą piw w ponad dziesięciu krajach europejskich,

dywidualnego toku studiów Wojtka, co umożliwiło mu

pracując z produktami wytwarzanymi w pięciu browarach

pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie FMCG bez

w Polsce, należących do grupy kapitałowej VanPur.

35

uszczerbku dla dziennych studiów. Udało mu się ukończyć cztery semestry w przeciągu roku i szybko podjąć

Od dzieciństwa kibicuję Barcelonie, pamiętam czasy, kiedy

satysfakcjonującą pracę.

na początku lat dziewięćdziesiątych gwiazdą był dzisiejszy trener Josep Guardiola. W wolnych chwilach uprawiam

Uczelnia zawsze wspierała osoby zaangażowane i chętne

sport: narciarstwo i turystykę rowerową. Współorganizuję

do podejmowania wyzwań, wyrażała zgodę na nieszablo-

wyjazdy narciarskie do Włoch i Austrii. Moją ostatnią pasją

nowe rozwiązania – podkreśla Wojtek. – Dziękuję Prorek-

pochłaniającą wolne chwile jest nauka języka hiszpań-

torowi Gwiżdż i Rektorowi Pawłowskiemu za umożliwienie

skiego. W niedalekiej przyszłości mam zamiar w Hiszpanii

równoległej pracy zawodowej i kontynuacji studiów dzien-

nawiązać nowe znajomości i koniecznie odwiedzić Camp

nych według indywidualnego programu nauczania.

Nou w Barcelonie.


Co się może stać, kiedy muzyk po klasie fortepianowej

Na zajęcia ze studentami Tomek dojeżdżał ponad 600 km.

zacznie studia w szkole biznesu? Odkąd poznałem tajniki

Na co dzień był wtedy dyrektorem marketingu w Firmie

zarządzania i marketingu, wiem, jak zacięcie artystyczne

Gzella – dużej firmie FMCG, operatorze największej sieci

połączyć z twardymi regułami świata biznesu – mówi To-

własnych delikatesów w swojej branży w Polsce. Przez

mek. Ta umiejętność pozwoliła mu pokonać niejeden mur,

te kilka lat pracy przy maksymalnym zaangażowaniu

wyrwać się z niejednych sztywnych ram.

otworzyłem ponad 100 sklepów, zorganizowałem obchody 25-lecia firmy dla 10 tysięcy osób – korzystając także z do-

Gra na fortepianie, odkąd pamięta. W liceum założył

świadczeń z czasów studiów, gdzie m.in. organizowałem

zespół rockowy, później kolejny grający pop. Na studiach

juwenalia YOUVE 2000 :).

w Nowym Sączu także nie mogło zabraknąć muzyki. Zakładając Studencką Grupę Przyjaciół Sztuki miał już plan

Obecnie Tomek pracuje jako dyrektor wydawniczy w luk-

– zdecydował się wystawić musical. Rektor Krzysztof

susowym magazynie „HIGH LIVING”, adresowanym do naj-

Pawłowski do dziś wspomina spotkanie, na którym Tomek

bogatszych Polaków. Tytuł inspirowany magazynem

wraz z Martą (obecnie jego żoną) przedstawili ideę pro-

„How to spend it – Financial Times” jest dystrybuowany

jektu. Rektorowi pomysł się spodobał, bo – jak stwierdził

w dedykowanej, zamkniętej wysyłce i dociera do kilku

– „lubi wariatów”.

tysięcy osób dysponujących majątkiem powyżej 5 mln USD. Tomasz pilnuje, aby prace redakcji, produkcji oraz

Musical Cudowne Marzenia okazał się nie tylko szalonym

dział sprzedaży realizowały spójne cele, a wszystko do-

marzeniem, ale w rezultacie także największym przed-

mykało się biznesowo. Praca w mediach była zresztą jego

sięwzięciem artystycznym w historii uczelni. Tomek sam

marzeniem i pasją jeszcze w latach licealnych. Uważnie

napisał muzykę, libretto i wyreżyserował sztukę, przy

przyglądał się, jak ojciec prowadzi własną gazetę „Kurier

produkcji której pracowało ponad 100 osób. W ciągu tego

Dębicki”. Potem przyszła kolej na stację radiową RADIO

czasu z grupy studentów-amatorów udało się stworzyć

WOW, założoną od podstaw przez Tomka oraz grupę

profesjonalny zespół grający na żywo półtoragodzinne

przyjaciół; gazety studenckie „Zielona 27” i „InBlanco”,

show. Okazało się, że Cudowne Marzenia są hitem. Sztukę

„Alumni Magazine” oraz własną firmę zajmującą się

zagrano jeszcze 14 razy – w Nowym Sączu, Krynicy oraz

m.in. projektowaniem oraz składem gazet i magazynów.

Wrocławiu. Po musicalu przyszedł czas na koncerty z cy-

Z mediami Tomek wiąże również swoją przyszłość: Chcę

klu WSB JAZZ CAFE – Tomek dobierał do nich repertuar,

pozostać w mediach, pracując w którejś z największych

szkolił studentów-artystów i przygotowywał aranżacje.

grup medialnych lub prowadząc własną firmę na pograni-

Na koncerty za każdym razem przychodziło kilkaset osób.

czu mediów i show-businessu. Nowe horyzonty w dystry-

Musical był ukoronowaniem czasów studenckich.

bucji treści otwiera szybki rozwój technologii mobilnych.

Po skończeniu nauki Tomek nie rozstał się ze szko-

Dodatkowo jako muzyk planuję nagrać kolejną płytę oraz

łą. Do dziś w WSB-NLU wykłada zarządzanie i kursy

wystawić mój projekt w jednym z warszawskich teatrów.

o mediach. Zajęcia z młodymi ludźmi pozwalają spojrzeć na świat z innej strony, przy okazji zapomnieć na chwilę

W wolnym czasie jeździ na desce, gra w tenisa, a ostatnio

o „poważnych” problemach – przyznaje Tomek. – Szczerze

jest pasjonatem kitesurfingu. Zdecydowanie popiera tzw.

mówiąc, po prostu odmładzają! Wielu kolegów z kręgu

life balanse, co w jego przypadku przekłada się na szczę-

biznesu mi tego zazdrości.

śliwe życie rodzinne. Wspólnie z Martą i ich dwójką dzieci – Alanem i Sarą – mają nie tylko cudowne wspomnienia i plany, ale też liczne przeprowadzki – od malutkiego miasteczka w Borach Tucholskich aż po Warszawę obecnie.

TOMASZ GODZISZ m 3 - muzyka, marzenia, media

Oboje z żoną stwierdziliśmy, że następnym przystankiem może być tylko Nowy Jork :).


37

UZYKA ARZENIA EDIA m 3 - muzyka, marzenia, media


Marta od najmłodszych lat wiedziała, że chciałaby w życiu robić coś, co nie jest szablonowe, wyznaczane przez sztywne reguły i sztuczne prawa. Marzyła

i wielka przygoda, której wyszła naprzeciw i osiągnęła

o pisaniu, radiu, pracy w mediach. Dlatego zrezygno-

sukces. Spędziłam prawie pięć lat w Borach Tucholskich,

wała ze studiów na Akademii Ekonomicznej. Nie można

wyjątkowym miejscu pełnym zieleni i pięknych jezior –

żyć i cieszyć się życiem, jeśli człowiek dusi się w jakimś

wspomina. Gdy jednak poczułam, że zrobiłam już swoje,

miejscu – mówi. Studia w Nowym Sączu dały mi wiarę

chciałam spróbować czegoś nowego. Pragnęłam nowych

w siebie, odwagę w realizacji marzeń, wykreśliły słowo

wyzwań, nowych miejsc, spotkań z nowymi osobami.

„nie” z mojego słownika. Wówczas wszystko było możliwe. Wystarczyły tylko chęci i ciężka praca. Tam chciało się żyć,

I tak cała rodzina (wtedy już cztery osoby) trafiła do War-

działać, realizować. Tam kreatywność była na najwyższym

szawy. Większe możliwości zawodowe, wiele inicjatyw,

poziomie. Rektor Pawłowski umacniał w nas przekonanie,

energia, puls, możliwości rozwoju dla dzieci. Marta

że szlifuje diamenty, że daje nam skrzydła, że jesteśmy

obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym w Drimagine,

wartościowi, jedyni i niepowtarzalni. A my w to wierzyliśmy

pierwszej w Polsce profesjonalnej Akademii Animacji 3D.

i wierzymy do dzisiaj.

Akademia kształci na światowym poziomie specjalistów w dziedzinie grafiki 3D oraz efektów specjalnych. Takich

MARTA GODZISZ wypisane marzenia

ludzi potrzebuje obecnie świat filmowy i reklamowy. Unikalny w skali kraju charakter przedsięwzięcia to wspaniałe miejsce do puszczenia wodzy fantazji, eksperymentowania, szukania nietuzinkowych rozwiązań.

W trakcie studiów poznała swojego przyszłego męża,

Artystyczny świat ma jeszcze jeden ogromny plus – mówi.

Tomka. Już wtedy wiedzieli, że chcą razem pracować,

Wyzwala we mnie kreatywność i zapał do realizacji

wspólnie tworzyć i realizować marzenia. Jedno z jej wielu

tego, co jest największą moją pasją – pisania. Marzenie

spełnionych marzeń ziściło się jeszcze na drugim roku

o pisaniu spełnia się w życiu Marty niemal na co dzień.

studiów. Wzięła odpowiedzialność za organizację i mar-

Raz w tygodniu publikuje w internecie jeden odcinek swo-

keting gigantycznego przedsięwzięcia, jakim był musical

jej noweli. Każdy z nich ma kilkuset czytelników, z czego

Cudowne Marzenia oraz kreowanie jednej z głównych

jestem dumna. Kończę też pisać książkę, tworzę bajki dla

postaci. Dzień premiery to jeden z najpiękniejszych dni

dzieci na indywidualne zamówienia. Może kiedyś przyjdzie

jej życia. Razem zrobiliśmy musical „Cudowne marzenia” –

też czas na scenariusz filmowy?

największe wydarzenie w historii WSB-NLU, potem gazetę studencką „InBlanco”, magazyn absolwentów, konferencje

Wyniesioną z domu odwagę w realizacji swoich planów

i koncerty. Żyliśmy szkołą, a szkoła żyła nami. Integrowa-

i marzeń Marta stara się przekazać swoim dzieciom –

liśmy artystów – pisarzy, muzyków, wokalistów – w stwo-

Alanowi i Sarze. To rodzina jest siłą motoryczną – mówi

rzonym na Uczelni Studenckim Stowarzyszeniu Przyjaciół

– tu wszystko się zaczyna i tu wszystko się kończy. Gdyby

Sztuki. 16 maja 2012 roku minęło 10 lat od premiery musica-

nie Tomek i Maluchy nie byłabym w tym miejscu, w którym

lu! To był cudowny, niesamowity czas!

jestem dzisiaj. Stworzyliśmy swoje miejsce na ziemi, miejsce, gdzie nasze dzieci mają bezpieczny i radosny świat,

Działalność na Uczelni zaowocowała praktykami w dzia-

w którym mogą wzrastać w miłości i z odwagą spoglądać

łach marketingu dużych firm medialnych, a po skończe-

w przyszłość. Możliwość bycia matką jest wyjątkowym

niu szkoły pracą w jednej z największych firm sektora

prezentem od losu. Nic nie może się równać ze szczęściem,

FMCG na północy kraju. Tam Marta odpowiedzialna była

jakie daje uśmiech dziecka, które małymi rączkami oplata

za stworzenie działu PR. To było nie tylko wyzwanie, ale

ci szyję i mówi „Kocham Cię”.


MARZENIA

wypisane marzenia

Y

PISA NE

39

XXX XX X

XXXX XXX XX X


proces wejścia na giełdę, mnóstwo negocjacji i rozmów handlowych. Blachy transformatorowe Stalproduktu są

KATARZYNA GÓRSKA skoncentrować się na tym, co ważne

eksportowane na cały świat. W pracy Katarzyna sporo podróżuje – organizuje imprezy targowe głównie w Europie, ale również w Kairze, Casablance, Bombaju i Montrealu. Chętnie wyjeżdżam, każdy wyjazd poszerza horyzonty, stanowi odskocznię od codzienności. – przyznaje Kasia.

Nigdy nie marzyła o karierze bizneswoman. Wygrywała

Są miejsca, które z różnych powodów szczególnie zapadły

olimpiady biologiczne; fascynował ją organizm ludzki

mi w pamięć jak Bruksela, Göteborg, Amman czy Tel

i świat kaktusów. Już wtedy, w liceum, przejawiała ta-

Awiw, jednak po każdej podróży lubię wracać do Bochni,

lenty organizatorskie i… była właścicielką dość trudnego

do mojego domu. Tu jestem u siebie, tu jest moje miejsce

charakteru. Myślała o medycynie albo rehabilitacji, ale

na ziemi. Bochnia, Kraków, Krynica, Nowy Sącz, Wiedeń,

pomimo zdanych egzaminów nie dostała się na wybrane

Budapeszt, Beskid Sądecki, Tatry Polskie i... może bardziej

studia. W tym czasie dr Pawłowski tworzył w Nowym

Słowackie, Beskid Niski, Pieniny czy Alpy – całe piękno

Sączu szkołę biznesu i Kasia powodowana ciekawością

tego regionu jest jej bardzo bliskie i nie wyobraża sobie

– amerykańska szkoła – znalazła się na studiach licen-

życia gdzie indziej.

cjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Studia stanowiły dla niej bazę – bardzo dobra znajomość języków

Siłę daje mi współpraca z ludźmi, satysfakcja z dobrze

obcych była na początku lat 90. furtką do otrzymania

wykonanej pracy – od zawsze byłam i jestem typem „task

dobrej pracy. Języki to nie wszystko – byliśmy po szkole

oriented”. Mogę powiedzieć, że moje szkolne plany ziściły

przygotowani do pracy w przedsiębiorstwie, w czasie

się w pewnym sensie – siła organizacji tkwi przede wszyst-

studiów pracowałam np. jako tłumaczka na kursach dla

kim w ludziach, w ich ogromnym potencjale, kreatywności,

sekretarek oraz dla żołnierzy odchodzących do rezer-

ciągłości pracy.

wy – bardzo ciekawe doświadczenie :), pracowałam w bibliotece, dystrybuowałam książki. Ze szkoły wyszliśmy

Gdyby dwa lata temu miała mówić o planach na przy-

naładowani energią i wiarą we własne możliwości – duża

szłość, wymieniłaby: budowę domu czy podróż po Amery-

w tym zasługa rektora Pawłowskiego.

ce. Jednak życie czasem samo pisze scenariusze. Dzisiaj mój horyzont planowania znacząco się zawęził. Nie planuję

Po trzecim roku studiów zdobyłam stypendium na Aka-

zbyt daleko, uczę się układać w głowie hierarchię ważno-

demii Ekonomicznej w Wiedniu, które było dla mnie

ści rzeczy na nowo. W styczniu zeszłego roku zdiagnozo-

fantastycznym doświadczeniem – uczyłam się w jednej

wano u mnie nowotwór złośliwy. Guz rozwijał się bardzo

grupie z ludźmi z kilkunastu krajów, z niektórymi utrzymuję

szybko. Prawie cały ostatni rok był dla mnie walką o życie.

kontakty do dnia dzisiejszego! Po powrocie skorzystała

Kasia kocha chodzić po górach – dwa lata temu zrobienie

z oferty pracy otrzymanej od prezesa Piotra Janeczka,

ponad 2 tys. przewyższenia w Alpach w ciągu jednego

w ówczesnym Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego

dnia nie stanowiło większego problemu, a dzisiaj nawet

Stalprodukt SA. Katarzyna od osiemnastu lat pracuje

300 m jest dla niej wyzwaniem. Trzeba się koncentrować

w tej samej firmie – jednak na różnych stanowiskach

na tym, co można zrobić, a nie na tym, co jest poza naszym

i w różnych działach – od sprzedaży i marketingu

zasięgiem. Zawsze marzyłam o domu i chociaż jestem

po rozwój produktu i strategię. Obecnie jest kierownikiem

sama, nie chcę z tego marzenia zrezygnować – kupiłam

działu marketingu. Jej doświadczenie zawodowe rosło

stary dom i remontuję go z wielką pomocą moich przyja-

razem z firmą.

ciół. Mieszkam praktycznie na budowie i etap po etapie, powoli, realizuję to moje marzenie. Jestem z krwi i kości

Można śmiało powiedzieć, że rozpoczynałam pracę

i idę swoją drogą. Mam w życiu dużo szczęścia – spotykam

w innym przedsiębiorstwie. Przeszłam z tą firmą cały

na tej drodze tych właściwych ludzi!


W C O WA Ż N E

skoncentrować się na tym, co ważne

SIĘ NA TYM

41

S KO N C E N T R O WA Ć


CHIŃSKA

S

M I PAWŁOWSKIEGO

A


JAROSŁAW GRZEGORZEK

Ma dwadzieścia pięć lat. Jego mieszkanie w Pekinie

chińska miska Pawłowskiego

położone jest na terenie cesarskich ogrodów dynastii Qing, na kampusie Tsinghua University, który jest jednym z najpiękniejszych miasteczek uniwersyteckich świata. Dorastał w malutkiej wiosce pod Nowym Sączem i jako chłopak spoza wielkiego miasta musiał pracować dwa

tytuł Najlepszego Studenta WSB-NLU 2010 i Studenckiego

razy ciężej, żeby móc zrealizować swoje marzenia. Po-

Nobla z Ekonomii. Uczestniczył również w najbardziej

przeczkę zawiesił sobie bardzo wysoko.

selektywnych programach dla liderów w Europie Środkowo-Wschodniej.

urlop dziekański, aby móc polecieć do Szanghaju na kurs

Listy polecające od rektora Pawłowskiego otwierają każde

języka chińskiego. Przed wylotem – wspomina – rektor

drzwi – opowiada Jarosław – to on rekomendował mnie

Krzysztof Pawłowski powiedział mi słowa, które pamiętam

na studia do Tsinghua University w Pekinie, jednej z pięć-

do dziś. „Po jednej stronie stołu siedzi student, a na drugim

dziesięciu najbardziej prestiżowych i wpływowych uczelni

krańcu stołu znajduje się wypełniona po brzegi miska.

świata. Na Tsinghua University studiowałem na kierunku

Trzeba tylko chcieć po nią sięgnąć”. Z perspektywy czasu

Global Business Journalism. Jednocześnie w instytucie

okazało się, że była to czara sukcesu.

Public Relations i komunikacji strategicznej oraz instytucie dziennikarstwa prowadzę projekty badawcze dotyczące

W 2006 r. Jarosław został laureatem programu stypen-

komunikacji kryzysowej chińskich firm w Europie i wizerun-

dialnego Najlepsi nie płacą WSB-NLU. Na prestiżowych

ku Chin w Polsce.

światowych uniwersytetach najzdolniejsi studenci mają nieograniczone budżety badawcze. Pieniądze to najmniej-

Grzegorzek publikuje artykuły i komentarze o relacjach

szy problem – przekonuje Jarosław – na Uczelni w Nowym

polsko-chińskich w polskich i światowych mediach.

Sączu oferowane są darmowe studia. To jest właśnie

Jest współautorem tekstu w języku chińskim w związku

miska Pawłowskiego.

z wizytą prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego

chińska miska Pawłowskiego

Po skończeniu pierwszego roku studiów w WSB-NLU wziął

Oprócz wykształcenia Grzegorzek zawdzięcza studiom

chińskich polityków i biznesmenów podkreśla wagę

coś jeszcze – tutaj poznał absolwentkę zarządzania

dialogu kulturowego dla rozwoju relacji polsko-chińskich.

Xinpei, swoją drugą połówkę pochodzącą z Kantonu

W Polsko-Chińskiej Izbie Gospodarczej i organizacji

w Chinach. Mimo iż była to miłość od pierwszego wejrzenia,

przedsiębiorców Business Centre Club doradza w zrozu-

przy pierwszym spotkaniu na uczelnianej imprezie nie

mieniu chińskiej specyfiki biznesu, przekonując polskich

doszło między nimi do rozmowy. Jarosław pod wpływem

przedsiębiorców, że w Państwie Środka interesy robi się

emocji zapomniał, jak zapytać po chińsku: „Czy chciałabyś

z przyjaciółmi i członkami rodziny, a nie z tym, kto zaofe-

ze mną zatańczyć?”. Na szczęście Xinpei rozpoznała go

ruje najniższą cenę. Współpracował również przy książce

później na uczelnianych korytarzach, bo jak stwierdziła,

Chińska ruletka. Olimpiada i co dalej? wydanej z okazji

jest podobny do Billa Gatesa:). Są pierwszą polsko-chiń-

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

ską parą absolwentów WSB-NLU. Pociągają go tylko prawdziwe wyzwania – obecnie myśli Przez sześć lat studiów licencjackich i magisterskich

o doktoracie na Harvardzie, nie istnieją bowiem rzeczy

Grzegorzek zdobył kilkanaście razy stypendia i nagrody,

niemożliwe. A coś z kwestii bardziej odprężających? Aby

w tym pięciokrotnie od rządów Polski i Chin; osobiste

poznać Państwo Środka od środka, planuję objechać

gratulacje z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA;

Chiny wzdłuż i wszerz.

43

w Chinach, w grudniu 2011. Raport dla najwyższych rangą


Jedna z koncepcji psychologicznych stan uskrzydlenia, całkowitego zaangażowania się w życie, któremu towarzyszy uczucie głębokiej radości oraz autentyczna twórczość określa jako flow. Joanna w rodzinny projekt zaangażowana jest bez

zarówno na wybór uczelni, jak i drogi zawodowej. Co Jo-

reszty, praca wyzwala w niej pozytywną energię.

annie dały studia w WSB-NLU? Poczucie wartości – dzięki

Po latach spędzonych w korporacjach spełnia marzenie:

niewielkiej liczbie studentów w pierwszych latach byli

zbudowania od podstaw czegoś własnego, niezależnego

traktowani indywidualnie, czuli się ważni, współtworząc

i wartościowego. Swoją przyszłość wiąże z rozwojem

nową uczelnię w Polsce. Poczucie niezależności – już

firmy ELIPS Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka,

na pierwszym roku Joasia zaczęła zarabiać pieniądze,

którą założyła wspólnie z mężem. Firma specjalizuje się

udzielając lekcji języka angielskiego. Poczucie samodziel-

w neurologicznej diagnostyce i wczesnorozwojowym

ności – co wakacje wyjeżdżała na praktyki zawodowe

usprawnianiu niemowląt. W ramach świadczonych usług

do Warszawy, które przekonały ją do pracy w biznesie.

proponuje rozszerzony zakres różnorodnych terapii dla

Na koniec: zajęcia z amerykańskimi wykładowcami

dzieci od pierwszego do piętnastego roku życia. Zatrud-

ekonomii i marketingu dawały szansę spojrzenia szerzej,

nienie ponad dwudziestoosobowego zespołu interdyscy-

szukania niestandardowych rozwiązań.

możliwość otoczenia małych pacjentów kompleksową

Dzięki praktyce w PAIZ Joanna zdobyła wiedzę na temat

opieką, co również przekłada się na osiąganie ponadprze-

inwestorów zagranicznych wchodzących na polskie rynki

ciętnych rezultatów pracy. Zdobyte doświadczenie oraz

i po ukończeniu studiów jej wybór padł na Pepsi – ame-

wyrobiona marka pozwalają firmie na ekspansję na rynku

rykańską korporację. Przeszła tu fantastyczną szkołę

lokalnym. Zainteresowanie pacjentów naszymi usługami,

menadżerską , sprzedażową oraz rynkową. W później-

mierzone stałym wzrostem zapisów oraz „ruchem” na stro-

szych latach zbierała również doświadczenia w innych

nie internetowej, daje podstawy do myślenia o rozwoju

branżach i sektorach: w bankowości i dekoracji wnętrz.

biznesu poprzez otwarcie nowych placówek.

Po to, aby po latach wrócić do koncernu Pepsi na stano-

przepływ

plinarnych specjalistów – zapewnia Joanna – stwarza

wisko zarządcze, a następnie jako niezależny przedJako dziecko Joasia miała to szczęście, że spotka-

siębiorca rozwinąć jeszcze szerzej skrzydła i otworzyć

ła na swej drodze Krzysztofa Pawłowskiego, który

własną firmę – ELIPS.

dzieci obozy językowe. Co wakacje wyjeżdżali wspólnie

Jestem człowiekiem czynu i to najbardziej mnie nakręca.

z „wujkiem” Krzyśkiem do Kamionki, Ochotnicy czy innych

Lubię zmiany i nigdy się nie poddaję. Czuję, że robiąc

miejscowości po to, aby uczyć się języka, rozwijać chęć

rzeczy o wymiernych efektach, społecznie wartościowe,

poznawania świata i chłonąć wartości. Do dziś jestem peł-

wypełniam swoje życie sensem.

na podziwu za chęci, determinację i bezinteresowną pracę, jaką pan Pawłowski włożył w rozwój młodzieży w tamtych trudnych czasach, w których nawet dostęp do produktów

JOANNA HEJMEJ

żywnościowych był ograniczony, a „wujek” potrafił wycza-

przepływ

rować odrobinę luksusu, jak chociażby Twixa na dobranoc. Gdy Joanna dowiedziała się, że pan Pawłowski otwiera

Tylko wtedy można doświadczyć flow, gdy czuje się pełną

szkołę biznesu, było dla niej oczywiste, że będzie w niej

kontrolę nad swymi działaniami, sterując swym losem.

studiować. Wiara i zaufanie w człowieka, który udowodnił,

Zawsze jednak do szczęścia, do uczucia flow, potrzebne

że jeżeli się w coś wierzy, można tego dokonać, wpłynęła

są cele. One nadają znaczenie życiu.

45

w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej organizował dla


i w ten sposób została na polskich studiach dziennych, które dały jej oprócz wykształcenia bardzo zgraną „Żeby być szczęśliwym, trzeba być wolnym, żeby być

grupę przyjaciół. Na Uczelni założyłam Antenę AEGEE,

wolnym, trzeba mieć odwagę”.

czyli Europejskie Forum Studentów, bo jak się chciało coś mieć w Nowym Sączu, to trzeba to sobie było zorgani-

Styczeń 2008 – Polska, maj 2008 – Madera, wrzesień

zować. W 2000 roku zorganizowała więc konferencję

2008 – Japonia, listopad 2008 – Lazurowe Wybrzeże

Moja przyszłość – Unia Europejska, na której gościli m.in.

– to przykładowe kartki z kalendarza Anieli i jej męża,

Jan Kułakowski, Donal Tusk i Radek Sikorski. Otrzymała

Sebastiana. Odwiedzili kilkadziesiąt krajów – głownie jako

stypendium Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

„backpackerzy”, nie wydając pokaźnych sum na po-

w Grenoble, które przerodziło się w całoroczną przygodę

dróże. W wędrówki po świecie zabierają córkę, Różę;

na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie.

narodziny drugiej córeczki nie będą przeszkodą w ich rodzinnej pasji.

Po studiach zamierzała zostać dziennikarką zajmującą się ekonomią i sprawami społecznymi. Dostałam pracę

Dziecięce marzenie Anieli, żeby jako prawnik bronić nie-

w „Warsaw Business Journal” – opowiada – ale szybko

winnie oskarżonych, nie rozwiało się bez echa. Obecnie

zorientowałam się: żeby mieć realny wpływ na gospodarkę

aktywnie uczestniczy w projektach „pro publico bono” –

trzeba w niej być, a nie o niej pisać. Więc zaczęłam szukać

inspiracją do zaangażowania się w tego typu działalność

pracy w biznesie. Dostała się na stanowisko Specja-

był projekt mentoringowy dla polskich kobiet przedsię-

listy ds. Retencji w Tele2, potem zarządzała działem

biorczych Vital Voices.

Sprzedaży i Retencji. Zaczęła od szwedzkiego operatora alternatywnego i została wierna branży telekomunikacyjnej. Po czteroletniej pracy w T2 przeniosła się do Netii,

ANIELA HEJNOWSKA wisienka na torcie

w której prowadziła duży projekt restrukturyzacyjny „Profit”, polegający na optymalizacji kosztów – dostarczył on 130 mln oszczędności rocznie. Następnie zarządzała rynkiem Soho/Sme (małych i średnich przedsiębiorstw),

Anielka jako ośmioletnia dziewczynka przeniosła się

który w rok zrestrukturyzowała i zwiększyła bazę klienc-

z rodzicami do Dubaju, stolicy Zjednoczonych Emiratów

ką o 30%, co spowodowało, że jest to najbardziej dyna-

Arabskich. Szybko musiała odnaleźć się w nowej kultu-

micznie rozwijający się rynek w Netii. Od roku zarządza

rze, języku, środowisku – co zrodziło w niej umiejętności

rynkiem Klientów Indywidualnych, stanowiącym ponad

rozumienia innych, dobrej adaptacji i komunikacji. Mój

50% przychodów spółki.

kręgosłup moralny zbudowała przynależność do Klubu Inteligencji Katolickiej i młodzieżowe obozy Przymierza Ro-

Kręci mnie możliwość wdrażania i sprawdzania własnych

dzin – przyznaje Aniela. Wiarę w to, że cokolwiek się sta-

pomysłów, łamanie stereotypów, wprowadzanie zmian,

nie, poradzi sobie, dała jej praca w Dubaju, gdzie w każde

osiąganie celów, wreszcie tworzenie efektywnego

wakacje pracowała po 14–16 godzin dziennie, odkładając

zespołu. Genialnym sposobem na osiągnięcie równowagi

pieniądze na cały rok nauki i życia w Polsce.

wewnętrznej jest joga, którą ćwiczę od 15 lat.

WSB-NLU wybrała ze względu na studia licencjackie

Na Uczelni z sympatią spoglądają na sukcesy zawodowe

po angielsku. Ale… jak już przyjechała i zapisała się, oka-

Anielki, wśród których jak wisienka na torcie lśni tytuł

zało się, że jest za mało chętnych na tryb anglojęzyczny

Bizneswoman Roku 2010 – Nagroda Publiczności.


NA

47

wisienka na torcie

TORCIE


NIE

S / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

L ///////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ECIMY

PIMY


IGOR KARLIŃSKI lecimy, nie śpimy

„Lecimy, nie śpimy!” Tak Igor Karliński w wolnym tłuma-

Po pięciu intensywnych latach w Emalii przyszedł czas

czeniu interpretuje słowa jednego z najsłynniejszych

na kolejną zmianę. Igor podjął pracę we wrocławskiej

menadżerów na świecie, który stworzył potęgę General

firmie notowanej na giełdzie KOELNER SA, gdzie objął

Electric. Zresztą Igor – podobnie jak Jack Welch – dzięki

stanowisko Prezesa Zarządu spółki-córki w Czechach –

intuicji i niekonwencjonalnym metodom zarządzania po-

KOELNER CZ – jednej z 15 spółek zagranicznych KOELNER

mnaża wskaźniki i wartość sprzedawanych przez siebie

SA. Kondycja spółki była mizerna. Po dwóch latach firma

produktów.

została zrestrukturyzowana, zmieniono kanały dystrybu-

przygoda Igora znalazła swoją kontynuację w słowackiej

w Chicago na DePaul University. Dzięki współpracy

Žilinie. Obecnie Zarząd KOELNER SA zaakceptował reko-

WSB-NLU z DePaul studiował za darmo, a dodatkowo

mendowany przeze mnie projekt utworzenia kolejnej spółki

otrzymał stypendium z Fundacji Kościuszkowskiej

zagranicznej, KOELNER SLOVAKIA – ekscytuje się nowym

z Nowego Jorku. Po zdanych egzaminach przez kolejne

wyzwaniem. – Spółka została zarejestrowana z końcem

sześć miesięcy pracował w jednej z największych firm

2011 i dopiero rozpoczyna swoją działalność. Również

logistycznych – C.H. Robinson. Kiedy wrócił do kraju, zo-

tu objąłem stanowisko Prezesa Zarządu – aktualnie zajmu-

stał menadżerem do spraw eksportu w Ceramice Paradyż

ję się rekrutacjami, kreuję strategię handlową, prowadzę

i szybko rozwinął sprzedaż. Dynamika sprzedaży za gra-

pierwsze rozmowy z potencjalnymi klientami. Zasada J.

nicę była naprawdę ogromna. W dwa lata udało nam się

Welcha: „Zmień się, zanim będziesz musiał”, z pewnością

podnieść poziom eksportu o kilkaset procent – wspomina.

również tutaj znajdzie zastosowanie.

I wtedy zadzwonił kolega ze studiów, Dominik Kopera,

Podczas rozmów z klientami przydaje się wiedza wynie-

którego ojciec kupił od Skarbu Państwa upadającą

siona ze szkoły, dotycząca różnic kulturowych. Przydaje

olkuską Emalię – firmę produkującą emaliowane naczynia

się także nauka języków – podkreśla. Ze szkoły pozostały

kuchenne. Zakład był, delikatnie mówiąc, w nie najlepszej

również przyjaźnie. Do dziś Igor grywa w piłkę nożną

kondycji. Lata 90. to zmierzch zainteresowania tego typu

ze Stanisławem Kwietniem. Zimą odwiedza przyjaciół

produktami. Zaczęła je wypierać stal nierdzewna. Wspólnie

z Nowego Sącza, z którymi weekendy spędza na snow-

uznaliśmy, że dużą szansą firmy jest eksport. W ten

boardzie. Z Wojtkiem Gieńcem, Przemkiem Jaworskim

sposób Igor ponownie został menadżerem, a następnie

i Tomkiem Worobiowem szalejemy wtedy na maksa!

dyrektorem eksportu. Firmie sprzyjała nastająca na Za-

Za dnia na stokach, wieczorami wspominamy studenckie

chodzie moda na zdrową żywność. Emaliowane garnki

czasy przy piwie. Inne sposoby na relaks albo porcję ad-

były świetnym produktem wpisującym się w ten trend.

renaliny to jazda crossowa na rowerze, rejsy po Adriatyku

Zacząłem szukać klientów na nasze wyroby. Oferowałem

i Karaibach czy wspinaczka na Kilimandżaro. W planach

je na różnych targach i spotkaniach w Turcji, Danii, Finlan-

wejście na Mont Blanc i rejs transatlantycki. A wszystko

dii, USA, Niemczech i we Francji. Klientów szukałem także

w myśl zasady: „Lecimy, nie śpimy!”.

na Bliskim Wschodzie. I tak upadający państwowy zakład zamienił się w rentowną , prywatną firmę.

49

czego spółka osiągnęła drugi wynik w grupie. Czeska

do USA. Przez pół roku uczył się zarządzania biznesem

lecimy, nie śpimy

cji, wymieniono cały personel działu sprzedaży, w wyniku W nagrodę za osiągnięcia w WSB-NLU pojechał na studia


D

N USZA

AUKOWCA


Pracę rozpoczął od wykładania na uczelni i pomaganiu w rodzinnej firmie. Po roku wyjechał do Stanów, by robić Zajmuje się modelowaniem finansowym, ekonometrią ,

doktorat. Jeszcze przed ukończeniem doktoratu wrócił

sztuczną inteligencją , a także integrowaniem syste-

do Polski i podjął pracę w Warszawie, w firmie dorad-

mów IT. Pochodzi z rodziny przedsiębiorców i ten fakt

czej McKinsey, gdzie zajmował się stroną finansową

zapewne zdecydował, że ceni sobie niezależność i gotów

dużych projektów, głównie w zakresie przekształceń

jest zarabiać mniej, ale żyć w sposób bardziej dla nie-

zawodowych. Po roku zdecydował się odejść, by za-

go odpowiedni. Czyli prowadząc własną działalność.

łożyć własną firmę IT, którą prowadzi do dzisiaj. Mniej

WSB-NLU wybrałem z trzech względów – mówi Tomasz –

więcej w tym samym czasie doktoryzował się z zakresu

dobra uczelnia – a szkoła miała świetną reputację i bardzo

finansów na Southern Illinois University Carbondale;

wysoko stała w rankingach; w małym mieście – bo nie

oraz został redaktorem kwartalnika ResPublica Nowa.

przepadam za molochami; i przynajmniej 200 km od domu

Od tego czasu publikuje regularnie w wielu mediach

– by nauczyć się samodzielności.

papierowych i elektronicznych. Bogaty dorobek publicywww.linkedin.com/in/kasprowicz

mimo że nie była typową placówką naukową. Tomasz mógł uczęszczać na seminaria dwa razy w tygodniu,

Jak Tomasz podsumowuje swoje dotychczasowe

choć po dziś dzień na niektórych państwowych uczel-

osiągnięcia? Robię to, co lubię, w środowisku, które

niach seminaria odbywają się kilka razy do roku. Dzięki

mi odpowiada – co niewątpliwie jest dla mnie kluczową

postawieniu na kontakt z otaczającym światem nie

miarą sukcesu. Mój główny motywator to ciekawy problem

zamknął się w teoretycznych rozważaniach, tylko mógł

do rozwiązania. Ciekawość i zmysł analityczny to definiu-

rozwijać umiejętności związane z organizacją i zarzą-

jące mnie cechy na płaszczyźnie intelektualnej, dlatego

dzaniem dzięki koordynowaniu różnych imprez. Został

właśnie w tym typie zadań czuję się najlepiej. Zamiast pla-

zapamiętany jako członek drużyny WSB-NLU, która zajęła

nować, postawiłem na odnajdywanie i wykorzystywanie

III miejsce w prestiżowym Konkursie Przedsiębiorczości,

różnych opcji i szans, jakie stawia przede mną życie.

dusza naukowca

styczny Tomasza można śledzić na bieżąco na stronie: Uczelnia dawała także możliwość rozwoju naukowego,

Przedsiębiorczości. Dzięki otwartości na świat miał moż-

Mól książkowy i numizmatyk. Dziś definiowałby się jako

liwość brać udział w wymianach studenckich, w szcze-

naukowiec – mimo że tego zawodu nie wykonuje. Jednak

gólności z uczniami z USA, co niewątpliwie umożliwiło mu

definicja ta zmienia się na „ojciec”, a to zupełnie nowa

późniejsze robienie tam doktoratu.

skala wyzwań.

TOMASZ KASPROWICZ dusza naukowca

51

organizowanym corocznie przez Fundację Edukacyjną


„To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest

Radia, „Dziennika Polskiego”, Radia Galicja. Jakby nie

tak satysfakcjonujące”.

dość było tych zajęć, pracowała jako data manager w In-

Paulo Coelho

ternational Data Corporation i jako nauczycielka języka angielskiego w wielu szkołach językowych na terenie

ALEKSANDRA KAWECKA tanecznym krokiem

Pekinu. Przed nią nowy rozdział w karierze i ma nadzieję, że będzie on pełen sukcesów. Ola jest w trakcie otwierania własnej szkoły językowej. Wykształcenie zdobyte w WSB-

Magia Nowego Sącza, jego urok: góry i jeziora sprawiły,

NLU pomaga jej przy rozwijaniu biznesowych skrzydeł.

iż osiadła w nim na trzy lata. Dzięki pobytowi w WSB-NLU

Zajmuje się teraz marketingiem i pozyskiwaniem klientów

nawiązałam wspaniałe przyjaźnie, które, mam nadzieję,

dla centrum nauki języka angielskiego Fluent English

przetrwają próbę czasu – mówi Ola. – Moja ukochana

w Pekinie. Zdobyła odpowiednie certyfikaty pozwalające

Babcia pochodzi z tych okolic, więc studiując czułam jej

na wykładanie po angielsku. CELTA wydawany jest przez

obecność wokół mnie. Na Uczelni wydarzyło się wiele

Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii i uznawany

istotnych spraw, które związane były z zaangażowaniem

na całym świecie. TEFL przydatny jest w motywowa-

się Oli w życie Alma Mater. Działała w wielu organizacjach

niu studentów do nauki i zapewnia znajomość wielu

studenckich, tworzyła angielskojęzyczny „Ampersand

cennych metod nauczania. Jej szkoła będzie skiero-

Magazine”, studencki program radiowy CampusFM,

wana do studentów chcących poszerzyć znajomość

zajmowała się projektami w AIESEC oraz wykorzystała

języka angielskiego oraz do tych, którym zależy

ten cenny czas na staże i praktyki. Była stypendystką

na posługiwaniu się innymi językami, takimi jak niemiecki,

Uczelni ze względu na wysokie wyniki w nauce – ukoń-

rosyjski czy hiszpański.

czyła z wyróżnieniem studia na ścieżce angielskiej. Jednym z najważniejszych wydarzeń studenckich była

Nie lubię siedzieć w jednym miejscu i nie mieć nic

możliwość uczestniczenia w konwersatorium Przy-

na głowie – przyznaje – udowodniłam to wiele razy będąc

wództwo w Czasach Współczesnych pod kierownictwem

w Nowym Sączu, gdzie z pasją angażowałam się w nowe

prof. Krzysztofa Pawłowskiego.

projekty i przedsięwzięcia zawodowe. Nie boję się zmian, szybko aklimatyzuję się w nowym środowisku i nawiązuję

Po ukończeniu studiów w Nowym Sączu zdobyła wy-

przyjaźnie. Lubię wyzwania, dlatego też właśnie zdecy-

kształcenie w Pekinie. Chiny to wielonarodościowy tygiel –

dowałam się na przyjazd do Pekinu. W przyszłości planuję

relacjonuje – który jest przyjazny dla wielu osób. Łatwo jest

studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych. Chcę zwią-

w tym wszystkim o nawiązywanie cennych znajomości,

zać swoją przyszłość z renomowaną uczelnią, wchodzącą

które pozwolą rozwijać własny networking. Podczas stu-

w skład Ligi Bluszczowej i poszerzać wiedzę w zakresie

diów na kierunku Master of Arts in Global Business Jour-

zachowań konsumenckich, w szczególności dzieci.

nalism współpracowała z China Radio International, które nadaje w ponad 50 krajach na świecie. Cenne wskazówki

Poza tym Ola odniosła wiele sukcesów na polu tańca

i doświadczenie zdobywała w Redakcji Polskiej, w której

towarzyskiego, zdobyła wiele klas tanecznych, uczest-

była odpowiedzialna za felietony, wywiady i komentarze

niczyła w wielu turniejach i szkoleniach. Swoją pasję

do codziennych wydarzeń. Była dziennikarką i felietonist-

zabrała do Pekinu, gdzie na Uniwersytecie Tsinghua stała

ką magazynu „Wprost”, Programu Pierwszego Polskiego

się częścią grupy tanecznej jako jedyna osoba z zagranicy. To było dla niej bardzo duże wyróżnienie. Do dzisiaj wspomina wiele miłych momentów spędzonych podczas zajęć i treningów.


53

ECZNYM KROKIEM

tanecznym krokiem


G GŁĘBOKOŚCI

YŻYNY


Myślał o pracy programisty, ale „za pięć dwunasta” usły-

Brokers, a.s. – czeskiego domu maklerskiego oferującego

szany wywiad z rektorem Pawłowskim podsunął pomysł

możliwość inwestowania na rynkach walutowych (Forex),

wyboru studiów związanych z biznesem i finansami.

towarowych i indeksach giełdowych z wykorzystaniem

WSB-NLU miała dla Krzysztofa tę przewagę nad pozosta-

elektronicznej platformy transakcyjnej.

łymi uczelniami, że była w stosunku do Szczecina jednym z najbardziej oddalonych miejsc na mapie Polski. Poza tym Nowy Sącz kusił bliskością Beskidu – Krzysztof z za-

KRZYSZTOF KOCHAN

pałem skorzystał z możliwości przeżycia górskiej przygo-

głębokości i wyżyny

dy wspólnie z członkami Sądeckiego Klubu Taternictwa szkoła charakteru, a SKTJ to także dowód na to, jak wiele

Jestem daleki od nazywania dotychczasowych wydarzeń

można osiągnąć poprzez konsekwentną pracę. W czasie

sukcesem – generalnie w tego rodzaju działalności wyma-

moich studiów Klub podjął próbę eksploracji Jaskini Małej

gana jest wszechstronność i ciekawość świata. Poznanie,

w Tatrach – w owym czasie jaskinia miała głębokość

zrozumienie, realizacja i koordynacja zagadnień z wielu

5 metrów i pomysł, że te 5 metrów może prowadzić gdzieś

dziedzin jednocześnie – od samej tematyki związanej

głębiej, wydawał się dobrym żartem. Eksploracja okazała

z inwestycjami, analizą rynków finansowych i ekonomią,

się jednym z największych odkryć w historii taternictwa

przez marketing, sprzedaż, finanse, rachunkowość oraz

jaskiniowego w ostatnich kilku dziesięcioleciach – Mała

prawo i języki obce. Motywację stanowi możliwość pracy

w Mułowej ma obecnie głębokość 555 m. W jaskini byłem

z ludźmi i dla ludzi, szukania i tworzenia nowych, bardziej

tuż przed samym odkryciem jej głębokich ciągów.

efektywnych rozwiązań oraz zdobycie nowych doświadczeń. Krzysztof ma dalekosiężne plany: osiągnięcie przez

Od początku studiów Krzysztofa fascynowała giełda

HighSky Brokers, a.s. mocnej pozycji w swoim sektorze

i inwestycje. Do tego doszła praktyka w dziale ryzyka wa-

w Unii Europejskiej oraz ekspansja wpływów spółki

lutowego Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. odbyta

na inne kontynenty.

głębokości i wyżyny

Jaskiniowego. Taternictwo jaskiniowe to prawdziwa

w czasie studiów. Tam właśnie na ekranie Reutersa widziałem wydarzenia 11 września 2001 r., tam też w praktyce

Jego hobby: podróże, a w efekcie poznawanie nowych

poznałem bardziej złożone funkcjonowanie instrumentów

kultur, zaowocowało płynną znajomością kilku języków:

finansowych oraz rynek walutowy – w owym czasie w Pol-

angielskiego, rosyjskiego, czeskiego i hiszpańskiego.

w latach 2006–2009 pracował na stanowisku dyrektora ds. rozwoju rynków zagranicznych w firmie XTB. W tym okresie jako dyrektor oddziałów w Czechach i Hiszpanii kierował powstaniem i rozwojem pierwszych w historii rynku finansowego zagranicznych oddziałów polskiego domu maklerskiego. Wcześniej pełnił funkcje zarządcze w firmie X-Trade Ukraine, działającej na rynku wschodnim. Pracował w Warszawie, Kijowie, Pradze i Madrycie. Publikował codzienne komentarze i analizy rynków walutowych w najbardziej popularnych portalach finansowych, a także na łamach „Gazety Finansowej” oraz Radia PiN. Ma licencję maklera papierów wartościowych. Obecnie zasiada na stanowisku wiceprezesa spółki HighSky

55

sce w wersji detalicznej praktycznie nieobecny. Krzysztof


SUK CE SU

DOM


Wybrał WSB-NLU, bo była to jedyna wówczas uczel-

pierwszego dużego kryzysu gospodarczego III RP, war-

nia, która przygotowywała do życia i pracy w nowej

tość zleceń rosła dynamiczne. Po trzecim roku istnienia

rzeczywistości. W Nowym Sączu przyszedł mu do głowy

agencja osiągnęła obrót blisko 20 mln zł. W tym czasie

pomysł na pierwszy biznes. Jako absolwent był skazany

Robert powołał do życia trzy dodatkowe spółki zajmujące

na sukces. I rzeczywiście go osiągnął. Stworzył jedną

się outsourcingiem sił sprzedaży, usług księgowych

z najdynamiczniej rozwijających się agencji reklamowych

i rekrutacyjnych. Samodzielnie prowadząc agencję, zdo-

w Polsce. Poszukując kierunku, który zastąpiłyby plano-

bywał również prestiżowe nagrody – kilkukrotnie Golden

wany inżynierski: Organizacja i Zarządzanie na Politech-

Arrow i w 2007 roku Effie.

w Gazecie Wyborczej o WSB, uczelni z amerykańskimi

Po siedmiu latach funkcjonowania na rynku Great Open

wykładowcami, ciekawym i pragmatycznym programie

House miała w swoim portfolio klientów największe kon-

studiów. Wybrałem się na wycieczkę do Nowego Sącza,

cerny praktycznie z każdej gałęzi rynku. W tym okresie

porozmawiałem chwilę ze studentami, zamieniłem kilka

negocjacje w gronie właścicielskim pozwoliły Robertowi

zdań z wykładowcami i od razu wiedziałem, że wybór nie

przejąć agencję na własność. Kolejny niedawny rynkowy

może być inny. Chcę studiować w tej szkole – wspomina.

kryzys przyczynił się do usprawnienia działania firmy.

Jedyne czego dziś żałuje, to faktu, że mając przez kilka

W okresie, gdy konkurencyjne firmy lawinowo znikały

lat góry na wyciągnięcie ręki, tak mało czasu poświęcił

z rynku, Great Open House odświeżyła model funkcjono-

na wędrówki i szusowanie po stokach. Po przeprowadzce

wania, dostosowując go do nowych warunków i osiąga-

do Warszawy rozpoczął karierę w firmie Euro RSCG 4D

jąc zyski na poziomie tych sprzed kryzysu.

dom sukcesu

nice Łódzkiej, trafił do Nowego Sącza. Tata przeczytał

Zaczynał jako zwykły asystent w dziale obsługi klienta,

W chwili obecnej Robert pracuje nad dywersyfikacją

a po próbnych trzech miesiącach powierzono mu pierw-

działalności biznesowej, aby za pięć lat jak najmniej

szy samodzielny budżet reklamowy klienta. W trakcie

angażować się operacyjnie i znaleźć czas na realizację

pierwszego roku pracy na tyle zdobył zaufanie przełożo-

pasji. Bieżące aktywne zarządzanie firmą, poszukiwanie

nych, że powierzano mu najtrudniejsze projekty, nierzad-

kierunków rozwoju w tej branży nie sprzyja podróżowaniu

ko takie, które realizowano po raz pierwszy na polskim

po świecie, o którym od zawsze marzyłem. Czas to zmienić

rynku. Współorganizował między innymi debiut giełdowy

– uśmiecha się.

PKN-u Orlen z pierwszą prywatną transmisją telewizyjną. Po trzech latach znalazł się na stanowisku menadżera czteroosobowego zespołu obsługującego budżet klientów wynoszący 4 mln zł, co w BTL stanowi całoroczny przychód średniej wielkości agencji. W końcu uznałem, że dalsza praca dla kogoś jest nie dla mnie i z powodzeniem mogę stworzyć własną firmę. W 2002 roku założyliśmy wspólnie z kolegą agencję BTL Great Open House – opowiada. Choć zaczynali w czasie

ROBERT KOŁODZIEJCZYK dom sukcesu

57

– agencji zajmującej się marketingiem zintegrowanym.


Fakt, że pochodzi z Gliwic, miał wpływ na jego postrze-

go... i jeszcze trochę. Niesamowicie zróżnicowane grono.

ganie świata, etykę pracy i docenianie lokalnej kultury.

To co nas łączyło i łączy to zapał i wartości, które były i są

Nawet takie rzeczy jak commuting, czyli dojazdy do pracy

spoiwem naszej grupy. Te przyjaźnie pozostały do dzisiaj

– rozpowszechnione od dekad na Śląsku pokonywanie

i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które wyniosłem

po kilkadziesiąt kilometrów z „miasta” do „miasta” – nie

z Nowego Sącza. Pierwsza praca... jak to policzyć? Pierw-

były bez znaczenia.

szy raz w życiu zarobiłem pieniądze, kiedy miałem 14 lat i sprzedawałem kartki świąteczne, z których większość

Paweł przymierzał się do studiów w SGH, ale wystarczyły

dochodu szła na domy dziecka. Była to sprzedaż od drzwi

odwiedziny WSB-NLU w czasie dni otwartych, aby doznał

do drzwi, w zimie, przed Świętami Bożego Narodzenia –

olśnienia – to jest właśnie ta uczelnia! Totalna „chemia”,

bardzo wartościowe doświadczenie konieczności sprze-

super studenci, którzy nas oprowadzali po Uczelni, niesa-

dania czegoś nieznajomym i przezwyciężenia nieśmia-

mowita atmosfera, fantastyczny program, nauka języka

łości. Potem były praktyki w Polskiej Agencja Inwestycji

na najwyższym poziomie oraz możliwość pracy w USA

Zagranicznych, w czasie studiów praca w weekendy jako

dzięki amerykańskiemu bakałarzowi – wspomina Paweł. –

parkingowy, praca ze studentami mającymi trudności

No i góry, które kocham! Nadal mieszkam w górach, tylko

w nauce na DePaul University, praca na zmywaku i jako

trochę wyższych – dodaje z uśmiechem.

drugi szef w angielskiej restauracji. Od końca studiów Paweł związany jest z sektorem ropy i gazu – najpierw

Nowy Sącz to była szkoła dla tych, którzy chcieli „wyrwać”

w rządzie, potem w sektorze prywatnym, a obecnie

dla siebie jak najwięcej, a przy okazji zaoferować coś

w organizacji międzynarodowej. Pracował jako doradca

innym. To było jak otwarcie okna na świeże górskie powie-

Ministra Gospodarki, gdzie zajmował się ropą i gazem oraz

trze i oddech pełną piersią.

polityką europejską. Jeszcze później doradzał Prezesowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po czym

W czasie studiów Paweł działał jako „wolny strzelec”,

został założycielem i dyrektorem Przedstawicielstwa

bez formalnej przynależności do Samorządu Studenc-

PGNiG SA przy Unii Europejskiej w Brukseli. Obecnie,

kiego. Zorganizował konferencję na 300 osób, w której

od maja 2008, jest szefem sektora paliwowego w World

uczestniczyli byli premierzy, szefowie największych

Economic Forum – w Szwajcarii.

polskich firm oraz przedstawiciele mediów i akademii. Temat: Kto i jak będzie kształcił i kształtował przyszłe

O tym, że osiągnąłem sukces, zdecydowała między innymi

polskie elity polityczne, biznesowe i kulturalne. Nie znam

wierność wartościom. Rektor Pawłowski powiedział mi kie-

innej uczelni – przyznaje – na której ktokolwiek mógłby

dyś: „Najważniejszy moment w życiu mężczyzny, to mo-

organizować podobnej skali przedsięwzięcia, będąc

ment porannego golenia się – nie sposób nie popatrzeć

zaledwie na drugim roku studiów. WSB-NLU to przede

wtedy w lustro”. I tego się trzymam – kręgosłup moralny

wszystkim rektor Pawłowski – wizjoner i przedsiębiorca,

ma się tylko jeden.

który stworzył z niczego szkołę, ogólnopolskiego lidera, w mieście bez tradycji akademickich. I w końcu koledzy,

Paweł mieszkał dotąd w Polsce, Anglii, USA, Belgii, Szwaj-

koleżanki, przyjaciele i przyjaciółki. Ludzie z wielką energią,

carii, we Włoszech, Francji. Chciałby „zasiedlić” jeszcze

pomysłami, zaradni, przedsiębiorczy, chcący od życia

kilka krajów w ciągu następnych kilkudziesięciu lat, być

czegoś więcej niż przeciętna. Chcący od życia wszystkie-

aktywny do końca życia i choć trochę ulepszyć świat. Na Uczelni mówi się o nim jako o jednym z okrętów

PAWEŁ KONZAL okręt flagowy

flagowych WSB-NLU.


59

R T

okręt flagowy

L AG OWY


C

IEKAWOŚĆ TO PIERWSZY STOPIEŃ

DO

S

AT YSFAKCJI


JUSTYNA MARCINCZAK

Czuje się jak ryba w wodzie, kierując procesem badawczym, w który może być zaangażowanych kilka,

ciekawość to pierwszy stopień…

kilkadziesiąt albo kilka tysięcy osób. Wybrała politologię w WSB-NLU, choć w liceum miała tysiąc różnych pomysłów na siebie. Chciała studiować matematykę stosowaną , japonistykę lub historię sztuki. Jej wielkim marzeniem

książki dopiero co czytałam na studiach, to było niesamo-

był taniec w teatrze tańca. Marzenie się ziściło. Bardzo

wite doświadczenie! – podkreśla z dumą Justyna. – Albo

szybko z grupy adeptów Kieleckiego Teatru Tańca prze-

ponaglanie własnego szefa do terminowego oddawania

szła do grona tancerzy tego teatru. To, co do niedawna

tekstów. Czułam się świetnie w roli osoby spinającej pracę

podziwiałam, siedząc na widowni, teraz sama wykony-

redakcji tak, aby co tydzień mógł pojawić się kolejny

wałam na scenie. Ogarnęło mnie wspaniałe uczucie speł-

numer „Europy”.

ukończonej szkoły baletowej, do której nie dane mi było

W tym czasie Justyna skończyła studia magisterskie

uczęszczać, nie zajdę już dalej w tańcu. Dlatego zaczęłam

z socjologii i postanowiła sprawdzić się w tej dziedzinie.

rozglądać się za studiami.

Bardzo szybko znalazła pracę w agencji badawczej ARC Rynek i Opinia. Świetna praca, która łączy moją niegasną-

Zdecydowała się na WSB-NLU ze względu na unikalną

cą ciekawość świata z zarządzaniem kolejnymi projektami

możliwość uzyskania dwóch dyplomów po skończeniu

– przekonuje. – Jako badacz wciąż dostaję nowe obszary

uczelni – polskiego i amerykańskiego. Uczelnia w Nowym

do eksploracji, takie jak: poglądy polityczne wyborców,

Sączu to miejsce, w którym można realizować swoje pomy-

głęboko ukryte motywacje ludzi do dokonywania wyborów

sły, a kadra z rektorem Pawłowskim na czele entuzjastycz-

konsumenckich albo testowanie pomysłów biznesowych.

nie wspierała i wspiera swoich studentów – przekonuje

Justyna nie boi się ryzykować, bo wierzy, że każde

Justyna, która miała ogromny wpływ na życie uczelni.

doświadczenie – zarówno pozytywne, jak i negatywne

Należała do pierwszego rocznika studentów politologii.

– wzbogaca oraz uczy. Satysfakcjonująca dla niej praca

To z tymi studentami wykładowcy szukali i wspólnie wy-

to praca-wyzwanie, w której stale sięga poza to, co już

pracowywali najlepszą , najefektywniejszą formułę prze-

zna i potrafi.

ciekawość to pierwszy stopień…

nienia – opowiada Justyna. – Miałam świadomość, że bez

rozmowy z dr Matyją na ten temat – wspomina. – Nie było

W tej chwili przeżywa nową fascynującą przygodę – ma-

takiego pomysłu, który rozbiłby się o niechęć czy niemoc

cierzyństwo – spędza czas z malutką córką. Przyszłość

ze strony uczelni. Wraz z Michałem Wysockim stworzyliśmy

dopiero się wykuwa, a że Justyna jest kowalem własnego

bardzo ambitne pismo studenckie „Thema Questionis”,

losu, na pewno stworzy coś zaskakującego. Jak sama

traktujące o tak ważkich tematach jak globalizacja czy

mówi: Rzeczy naprawdę niemożliwych jest bardzo niewiele!

UE; organizowałam szkolenia, wykłady, spotkania, imprezy dla studentów, konferencje. Świetnie się czułam w roli wiceprzewodniczącej samorządu. O pierwszej pracy, jaką jej zaoferowano, nawet nie śmiała marzyć. Po drugim roku studiów zaczęła praktyki studenckie w piśmie „Europa. Tygodnik idei” – ambitny i unikalny projekt, aby publikować teksty największych umysłów Europy: filozofów, socjologów, politologów. Kiedy po studiach przeniosła się do Warszawy, zaproponowano jej objęcie stanowiska sekretarza redakcji. Wymiana e-maili czy rozmowy telefoniczne z osobami, których

61

kazywania i zdobywania wiedzy. Pamiętam niesamowite


Nocna panorama Starego Miasta w Dubrowniku? Wschód

mi Kienbaum Management Consultants oraz w firmie SAP

księżyca nad Operą w Sydney? Bajecznie podświetlony

w Walldorf, Sydney i Melbourne. W SAP pracuje już ósmy

Tower Bridge w Londynie? Victor odwiedził ponad pół set-

rok, gdzie pełni funkcję Senior Value Engineering Consul-

ki krajów, by sfotografować najciekawsze miejsca świata.

tant. Doradza klientom z Australii i Nowej Zelandii, w jaki

Swoją pasję wykorzystuje, by uzyskane z fotografii

sposób najlepiej wdrożyć rozwiązania technologiczne

pieniądze przekazywać organizacjom charytatywnym.

w biznesie, aby zmaksymalizować rentowność inwestycji

W pierwszym roku działania zebrałem na ten cel ponad

i równocześnie wdrożyć konkretne strategie biznesowe.

5000 dolarów, w latach następnych mam ambicję zebrać

Są to często kompleksowe, wieloletnie, niezmiernie kosz-

jeszcze więcej – przyznaje. – Moje zdjęcia można obejrzeć

towne programy transformacji biznesu.

na www.tinyurl.com/victormarzphotography. Doradzam, jak opracować sprawozdanie finansowe dla Stały w dążeniu do celu. „Od zawsze” jego marzeniem

właściciela potężnej inwestycji, prezesa organizacji lub

było zostanie międzynarodowym biznesmenem. W trakcie

rady nadzorczej firmy publicznej. Do dzisiejszego dnia

studiów i praktyk w różnych firmach zdecydował się

napisałem sprawozdania finansowe dla tego typu trans-

zostać konsultantem biznesu dla międzynarodowych kor-

formacji na sumę ponad półtora miliarda dolarów.

poracji, bo w tej specjalizacji widział największe zastosowanie dla swojej wiedzy i zdobytego wcześniej doświad-

Uważa, że nieprzerwana chęć rozwoju, głód edukacyj-

czenia. Wybrał określoną ścieżkę rozwoju i edukacji, aby

ny, szczerość w stosunku do siebie i innych oraz chęć

umożliwić sobie dążenie do kariery międzynarodowego

współpracy są kluczową cechą sukcesu zawodowego.

konsultanta biznesu, doradzając potężnym organizacjom

Ogromną przyjemność sprawia mu, gdy widzi wdrożony

we wdrażaniu strategii i systemów biznesowych, a także

plan, który powoduje, że organizacja staje się bardziej

rozwiązań technologicznych.

konkurencyjna, co z kolei często skutkuje polepszeniem życia pracowników firmy.

Pochodzenie ma polskie, wychował się w Niemczech, mieszkał w Stanach Zjednoczonych oraz Australii.

Od dwóch lat jestem członkiem grupy „SAP High Po-

To wszystko miało wpływ na jego wybory i rozpoczęcie

tentials”. Obecnie żyję i pracuję w Singapurze, dokąd

kariery w Melbourne.

wyjechałem ze względu na półroczny program rozwoju osobistego „SAP Fellowship” dla pracowników z „High

Tytan pracy: postanowił studiować w języku polskim,

Potentials”. Jestem odpowiedzialny za rozwój naszego biz-

choć praktycznie go nie znał i choć mógł w WSB-NLU bez

nesu z sektorem farmaceutycznym, biotechnologicznym

najmniejszego problemu zdobywać wiedzę w języku an-

i tym, zajmującym się urządzeniami medycznymi, a wszyst-

gielskim. Zamierzał jednak poznać swoje korzenie, a przy

ko to na rynku Azja-Pacyfik i Japonia. W ciągu 10–15 lat

okazji dokonać rozpoznania ważnego rynku Wschodniej

planuję zostać niezależnym, wysoko cenionym doradcą

Europy. W Nowym Sączu nawiązał znajomości i przyjaźnie

kadr zarządzających i rad nadzorczych największych firm

z wieloma osobami, z którymi do dziś utrzymuje kontakt.

i organizacji międzynarodowych.

Pracował już w wieku 13 lat. W późniejszym czasie został

W parę lat po studiach Victor dał namówić się na

konsultantem biznesowym w biurze prezesa największej

napisanie kilku artykułów pod wspólnym tytułem Live

niemieckiej firmy doradczej zarządzania zasobami ludzki-

your Dreams dla angielskojęzycznej gazety WSB-NLU „Ampersand”. Był to swego rodzaju barwny i niezwykle motywujący poradnik, jak najefektywniej wykorzystać

VICTOR ANDREAS MÄRZ live your dreams

okres studiów pod kątem przyszłej kariery zawodowej.


63

YOUR•DREAM S live your dreams


A WYSOKICH

X X X X / / / / B R O TA C H


Wszystko, co robi w życiu zawodowym i prywatnym, opiera się na pasji i bezpośrednim zaangażowaniu. Dobrym przykładem jest moje hobby, czyli sporty motocyklowe i motorowe – mówi. – Nie dość, że sam „jeżdżę na kolanie”, a swego czasu startowałem w wyścigach równoległych na jedną czwartą mili, to jeszcze mam cichą

Od zakończenia studiów MBA pracuje w europejskich

nadzieję na zaszczepienie tego bakcyla u mojego synka.

strukturach koncernu Goodyear Dunlop, najpierw w TC

Może kiedyś będę mógł go zobaczyć na podium wśród

Dębica w Polsce, a od 1999 r. zatrudniony jest w Go-

zwycięzców. Będę wówczas dumnym emerytem, ale nadal

odyear Dunlop Tires Operations w Luksemburgu. Przez

z „duszą na wysokich obrotach!”.

14 lat udało mu się utrzymać wysokie tempo rozwoju, z sukcesywnymi awansami mniej więcej co 2 lata. Dzięki

Wojciech pochodzi ze znanej krakowskiej rodziny lekar-

temu miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę o branży

skiej, więc nic dziwnego, że chciał zostać chirurgiem. Za-

oponiarskiej, pracując nie tylko na stanowiskach finanso-

wsze fascynowało go funkcjonowanie skomplikowanych

wych, ale również kierując strategicznymi działami IT, jak

struktur, takich jak organizm ludzki lub... rynki i firmy.

chociażby SAP Center of Excellence na Europę. Branża oponiarska to bardzo trudny biznes – wysoki

atmosferę uczelni, zadbał o otwarcie jej na świat i tchnął

poziom konkurencji, wysoki poziom technologii rzadko

w studentów ducha niewyczerpanego apetytu na sukces

doceniany przez użytkowników, stosunkowo niskie marże

i poprawianie samych siebie – wspomina.

i ogromna ilość tanich substytutów z azjatyckich źródeł. To twarda szkoła dla lubiących wyzwania pasjonatów, czy-

Czas w Nowym Sączu nauczył go przede wszystkim

li coś wprost stworzonego dla mnie – opowiada o swojej

szacunku dla pracy zespołowej. Można być najlepszym

pracy. – Ogromną satysfakcję zawodową sprawia mi też

fachowcem w swojej dziedzinie, ale do udanego zreali-

rozwój ludzi: stworzyłem kilka udanych zespołów, w tym

zowania skomplikowanych przedsięwzięć potrzebni są

jeden od podstaw w polskim oddziale naszego koncernu,

również partnerzy. Studia uświadomiły mu również, jak

a wielu z moich pracowników oraz osób, których jestem

ważne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii

mentorem, ma na swoim koncie nagrody prezesa regionu

do wspomagania procesów biznesowych, co stało się

EMEA. Ale największą satysfakcję zawsze sprawia mi osią-

jednym z kluczowych motorów jego rozwoju zawodowego

ganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a pry-

i pomogło zdobyć wiedzę nie tylko w domenie finansowej,

watnym. Pojawienie się w naszej rodzinie pierworodnego

ale również w innych obszarach, jak sprzedaż, logistyka,

synka Alexandra na zawsze zmieniło moje postrzeganie

produkcja i zakupy. Bardzo często kluczem do innowa-

świata. Po pierwszej nocy spędzonej na opiekowaniu

cyjności i usprawnień jest zrozumienie procesów, jakie

się niemowlęciem stwierdziłem, że nie ma biznesowych

zachodzą w firmie „za kulisami”, a te informacje najłatwiej

wyzwań, które byłyby trudniejsze od roli taty.

i najszybciej wydobyć można właśnie z systemów informatycznych. Studia dały Wojtkowi również obraz tego, jak działają najlepsze światowe przedsiębiorstwa, a to dzięki ogromnemu naciskowi na studia przypadków oraz dostępowi do unikatowej wtedy biblioteki elektronicznej z wiodącymi fachowymi czasopismami.

WOJCIECH MELANOWSKI na w ysokich obrotach

65

Rektor Pawłowski stworzył unikatową na owe czasy

na w ysokich obrotach

Dlatego zdecydował się rozpocząć studia biznesowe.


Chciała zostać artystką i ubierać wszystko w kolory.

Najbardziej jestem dumna z tego – przyznaje – że wraz

Stwarzać szczęśliwszy świat niż ten, który ją otaczał.

z Tomaszem Oćwieją i grupą przyjaciół zorganizowaliśmy

Później pojawiło się pragnienie, aby idee przelewać nie

pierwszy w WSB-NLU Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, dzięki

na papier czy płótno, lecz wdrażać w życie, by rzeczywi-

któremu już kilku wolontariuszy uratowało życie chorym lu-

stość stawała się piękniejsza.

dziom. To zdarzenie było dla mnie wyjątkowo ważne, ponieważ było najbliższe mojemu pragnieniu ulepszenia świata.

Urodziłam się i wychowałam na Sądecczyźnie. Z okien domu dziadków widać campus WSB. Jako dziecko zapy-

Imię po dobrodziejce Ziemi Sądeckiej św. Kindze daje jej

tałam dziadka: „Co jest w tym wysokim budynku?” i usły-

siłę, wytrwałość i odwagę w walce o realizację marzeń.

szałam, że tam uczą się ludzie biznesu. Pomyślałam, że jak urosnę, to chciałabym zostać kobietą biznesu i pracować

Zaraz po studiach miała szczęście i zaszczyt zostać

w drapaczach chmur.

stypendystką Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi

W klasie maturalnej trafiła na informację na stronie

i za jej pośrednictwem znalazła się najpierw w Biurze

WSB-NLU o pilotażowym programie stypendialnym Wasie

Strategii i Projektów PZU, a niedługo potem u zagranicz-

Foundation. Fundacja zamierzała sponsorować kilku

nego konkurenta tej firmy. Po sześciu miesiącach stażu

osobom studia na WSB oraz roczny pobyt na partnerskiej

w Londynie w globalnej firmie ubezpieczeniowej MetLife

uczelni National-Louis University w Chicago. Kindze udało

awansowała na stanowisko International Marketing

się pozyskać stypendium, co uznała za znak od losu.

Executive, a po kolejnych siedmiu została doradcą/ specjalistą do spraw regionu Europy, Bliskiego Wschodu

KINGA OGONOWSKA

i Afryki. Z okien szklanego wieżowca roztacza się widok na Tamizę i Londyńskie City.

z walecznego rodu Najcenniejszą lekcją od opuszczenia uczelni – mówi Kinga – było to, że życia nie da się zaplanować. Fakt, że pracuję Szkoła stworzyła jej warunki do działania, wykształ-

w instytucji finansowej, która sprzedaje ubezpieczenia

ciła umiejętności liderskie i zaszczepiła głód wyzwań,

życiowe, a więc „zabezpieczenie na przyszłość” i „spokój

a profesorowie zainspirowali różnorakimi ideami.

umysłu” wydaje się ironiczny sam w sobie, ponieważ

Od samego początku Kinga angażowała się w życie

uważam się za osobę skłonną do ryzykowania. Posiadam

organizacji studenckich i podejmowała się realizacji

marzenia wielkie jak świat i naiwną wiarę, że los budzi

szalonych przedsięwzięć. Na pierwszym roku w okresie

w nas tylko te pragnienia, które są możliwe do spełnienia.

świątecznym przekształciła hol budynku C w baśniową

W życiu prywatnym i zawodowym najwięcej satysfakcji

krainę, angażując w proces produkcji ozdób całą rodzinę,

przynosi mi kwestionowanie status quo, udowadnianie,

zmieniając domowy salon w halę produkcyjną. Była

że jednak się da!

organizatorką Festiwalu Filmów Bardzo Krótkich. Działała w Radzie Uczelnianej, Akademickim Inkubatorze Przed-

A co w przyszłości? Może uzyskanie dyplomu MBA

siębiorczości „Internder” oraz magazynie angielskoję-

na jednej z czołowych uczelni biznesowych świata?

zycznym „Ampersand”.

Czas pokaże, czy uda się jej przekształcić to marzenie w rzeczywistość.


A

IMIĘ

KING ZNACZY

67

z walecznego rodu

,,Z WALECZNEGO RODU”


„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy

jak choćby nieśmiałość. Ponadto praca na uczelni daje

doskonałość”. Michał Anioł

możliwość prowadzenia badań naukowych. Jednym z projektów, w których brała udział, było tworzenie bazy

Dostała się na wymarzone studia prawnicze, po czym...

danych dotyczącej funkcjonowania administracji publicz-

zrezygnowała z nich dla politologii w WSB-NLU. Głównym

nej w państwie. Kolejnym jest projekt dotyczący Nowego

czynnikiem, jaki przekonał ją do tej nieco szalonej decyzji,

Sącza w latach 90. XX wieku. Ponieważ lubi analizować,

był program stypendialny, dzięki któremu mogła za darmo

tworzenie baz danych sprawia jej dużą przyjemność.

studiować przez pierwszy rok, a jak się potem okazało i kolejne lata.

Jej głównym celem w najbliższej przyszłości jest napisanie doktoratu, najprawdopodobniej na temat zachowań

Dzięki studiom zaczęłam rozumieć otaczający mnie

wyborczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

świat i procesy w nim zachodzące. Odkryłam to, co mnie interesuje i co lubię robić – mówi Marta. – Co więcej, okres studiów był dla mnie skarbnicą różnorakich doświadczeń – od działalności w wolontariacie na uczelni, przez krótki epizod w Radzie Uczelnianej i Radzie Wydziału, aż do zaangażowania w projekty organizowane przez Wydział. Skorzystała również z możliwości wyjazdu na studia na Łotwę, do Rygi, w ramach programu Sokrates-Erasmus. Dzięki półrocznemu okresowi za granicą mogła sprawdzić się w zupełnie innych warunkach i innym systemie kształcenia. Było to jedno z najważniejszych doświadczeń w okresie jej nauki. Jest asystentem na Wydziale Studiów Politycznych w WSB-NLU, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu współczesnych systemów politycznych, myśli politycznej oraz geografii politycznej. Mimo że to jej pierwsza praca, świetnie sprostała zadaniu, ucząc np. na studiach niestacjonarnych ludzi znacznie starszych od siebie i z dużym

Słowa określające ją jako człowieka to: tolerancja, empa-

doświadczeniem w administracji publicznej.

tia i perfekcjonizm. Właśnie perfekcjonizm i pracowitość rodzą różne anegdoty związane z osobą Marty. Oto opinia

Jestem osobą, która cały czas chce się rozwijać – przy-

kogoś z Wydziału Studiów Politycznych: Na studiach

znaje. – Prowadzenie różnych przedmiotów dla studentów

licencjackich Marta zbadała zachowania wyborcze

wymaga ode mnie stałego poszerzania i uaktualniania

wszystkich gmin okręgu nowosądeckiego we wszystkich

mojej wiedzy. Jestem osobą otwartą na ludzi i tolerancyj-

demokratycznych wyborach. Zbiór danych źródłowych

ną – pomaga mi to w prowadzeniu dyskusji ze studentami,

to 10 tysięcy rekordów! Apetyt rośnie w miarę jedzenia

wysłuchiwaniu ich racji oraz argumentów. Dzięki pracy

– praca magisterska dotyczyła wyborców postkomuni-

wykładowcy mogę przełamywać swoje ograniczenia,

stycznych w kilku krajach dawnego bloku wschodniego. Dziś pracuje nad doktoratem o głosowaniu wyborców z wszystkich miast w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

MARTA OLSZOWSKA dokładniejsza od excela

Gdy zabierze się do habilitacji – Microsoft będzie musiał popracować nad Excelem!


D O K

OD

Albo historia związana z pracą licencjacką. Perfekcjonizm i zamiłowanie do porządku sprawiły, że Marta wolała opracowywać tysiące danych dotyczących wyników wyborczych „własnoręcznie”, przepisując je z Internetu do zeszytu, zamiast wprowadzać je do arkusza kalkulacyjnego typu Excel. Działanie takie było

EX

oczywiście niezwykle czasochłonne i zapewne dość nużące, umożliwiało jednak całkowitą kontrolę nad zebranymi danymi poprzez ich podkreślanie, zaznaczanie odpowiednimi kolorami itd. Wniosek: Marta bardziej ufała swoim starannie przygotowanym zestawieniom w zeszycie niż programowi komputerowemu. Jednak po pewnym czasie przekonała się do Excela i od tej pory stał się jej najlepszym przyjacielem.

LA

69

dokładniejsza od excela

ŁAD NI EJ SZA

CE


D

=== CEL === PODRÓŻY, === LICZY SIĘ === SAMA

NIE === LICZY === SIĘ ===

ROGA


Po ponad sześciu latach zaangażowania w program Sprawne Państwo, Bartek zmienił „barwy” na pracę w Na-

Studia nauczyły go, że nie ma rzeczy nieosiągalnych, a im

Jednym z głównych elementów motywujących mnie do

człowiek ma mniej pieniędzy na realizację pomysłów, tym

pracy jest wiara w słuszność wykonywanych zadań. Po-

większa szansa, że osiągnie cel. Bartek zapoczątkował

nadto uważam, że satysfakcja zawodowa jest niemożliwa

w WSB-NLU działalność międzynarodowej organizacji

do osiągnięcia bez realizacji w sferze osobistej. W moim

studenckiej AEGEE. Wspólnie z nią oraz szwedzkim

przypadku wymierne efekty pracy zawodowej pozwalają

Dalarna University organizował szkoły letnie dla studen-

mi na realizowanie „dużych” marzeń, tych związanych

tów z Europy The Summer University Program. Zdobyte

z rodziną, oraz mniejszych, dotyczących podróży motocy-

doświadczenie przy realizacji międzynarodowych

klowych. Motto moich wyjazdów mówi, że nie liczy się cel

projektów przekonało go, że dystans pomiędzy nami,

podróży, a przyjemność podróżowania. Moim marzeniem

a światową czołówką jest znacznie mniejszy niż mogłoby

są podróże na wschód – najpierw do Gruzji przez Turcję,

się wydawać.

a w przyszłości chciałbym dotrzeć drogą lądową do Indii.

nie liczy się cel, liczy się droga

rodowym Banku Polskim.

Oczywiście za pozwoleniem rodziny – dodaje z uśmiechem. Pierwszą umowę o pracę podpisał z jedną z najlepszych profesjonalnych firm doradczych. Miał uczestniczyć w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym

71

procesu stanowienia prawa w Polsce. Była to oferta przewidziana na kilka miesięcy pracy nad ciekawym zagadnieniem. Projekt przerodził się w jedną z dwóch największych inicjatyw Ernst & Young w Polsce. Po dwóch latach prac badawczych Bartek mianowany został menadżerem programu Ernst & Young Sprawne Państwo, którego celem jest inicjowanie i wspieranie działań na

BARTŁOMIEJ OSIEKA

rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych.

nie liczy się cel, liczy się droga


RADOS

N A

ENERGIA


Współwłaścicielka firmy Vitaceuticals s.c., która impor-

biznesie były dla niej wzorem do naśladowania, a citiban-

tuje ze Stanów Zjednoczonych kosmeceutyki, czyli wy-

kowe stowarzyszenie kobiet Citiwomen zaoferowało dużo

sokiej jakości kosmetyki o bogatym składzie, na granicy

szkoleń, wymianę doświadczeń i wsparcie, z którego

leków. W Polsce współpracuje z gabinetami medycyny

chętnie korzystała. Gdy pojawiła się konkurencyjna ofer-

estetycznej, dermatologami, chirurgami plastykami oraz

ta z innego banku, zgłosiła się i po pozytywnym przejściu

najlepszymi spa. Anna ma wielką satysfakcję z tego, że

sita rekrutacji spakowała dziecko, nianię, wynegocjowała

sprowadza niszowy produkt dla Polek.

cotygodniowe przeloty dla męża i wyjechała do Szkocji siedziby banku w Edynburgu. Miała szczęście pracować

wania świata – ciekawości i otwartości na przygodę.

przy innowacyjnym projekcie, który potem został uznany

Anna zawsze lubiła pływać, została jednym z najmłod-

za najbardziej innowacyjne rozwiązanie w bankowości

szych ratowników w Polsce, a z racji tego, że w mieście

tego roku – tworzyli pełną bankowość dla Polaków prze-

podkarpackim nie można było rozwijać swoich pasji,

bywających na emigracji w Wielkiej Brytanii. Gdy projekt

starała się o rejs żaglowcem Chopin dookoła świata.

został wprowadzony w życie, Anna zdecydowała się

Było to niestety przedsięwzięcie zbyt kosztowne dla

wrócić do kraju i urodzić drugie dziecko.

jej rodziców. Rodzice zgodzili się jednak na jej samotny wyjazd na rok do liceum w Teksasie. Była to dla Ani przepustka do zupełnie nowego świata, otwartego myślenia

ANNA RACZYŃSKA

i samodzielności. Zachłannie zapisywała się na wszelkie

radosna energia

możliwe zajęcia dodatkowe, zaczynała dzień w szkole

radosna energia

na kontrakt do The Royal Bank of Scotland, światowej Wszystko zaczęło się od niepohamowanej chęci pozna-

nych, a kończyła wieczorem treningiem pływackim.

Ponieważ największą dla niej wartością jest rodzina,

Powoli nabierała pewności siebie, swobody językowej

zdecydowała się na stałe odejść z korporacji i założyć

i poszanowania dla ciężkiej pracy. Dzięki temu odwa-

własną firmę po to, by móc spełniać swoje pasje, mieć

żyła się po powrocie do Polski aplikować do najlepszej

czas dla dzieci i wspierać je w rozwijaniu zachłanności

wówczas prywatnej szkoły biznesu – WSB-NLU, a potem

na życie. Intensywnie pracuje i intensywnie odpoczywa

ukończyć studia MBA. Prosto po studiach wyjechała

– codziennie trenuje pływanie i jogę, poza tym zawsze

do Warszawy, gdzie udało jej się zdobyć doskonałe

znajduje czas na snowboard i windsurfing. Zawodowo

doświadczenie w międzynarodowej agencji reklamowej

poznaje zupełnie nową branżę – medyczną , pomaga swo-

Saatchi&Saatchi. W tej sieciowej agencji reklamowej

im klientom – lekarzom z własnymi biznesami – rozwijać

poznała smak prawdziwej pracy, była odpowiedzial-

ich przedsięwzięcia i cieszy się każdym dniem, w którym

na za obsługę kluczowych klientów, doświadczyła

nauczyła się czegoś nowego. Firma, którą prowadzi z naj-

ekstremalnych przeżyć oraz poznała mechanizmy, które

bliższą przyjaciółką , zdobyła już wyróżnienie za najlep-

pomogły jej w późniejszej pracy.

szy produkt roku wg magazynu InStyle. Anna ma jeszcze dużo marzeń, a najważniejsze jest to, by stale dokonywać

Kolejne wydarzenia dały jej nowe pole do działania w nie-

właściwych wyborów między byciem spełnioną bizne-

spodziewanej dla niej dziedzinie, bankowości – w zespole

swoman a spełnioną mamą ; być po prostu szczęśliwą.

kart kredytowych najważniejszego pionu biznesu Citibanku w Polsce. Tutaj miała dwie wspaniałe przełożone, mocne kobiety, które w zdominowanym przez mężczyzn

73

o siódmej rano na zajęciach teatralnych i humanistycz-


KARTKA

K

O

TABLICY

GŁOSZEŃ


Zaraz po maturze wsiadł w autobus i pojechał na rok do Londynu. Pracował w barach kanapkowych i restau-

CEZARY RACZYŃSKI kartka z tablicy ogłoszeń

racjach, zdobywając pierwsze doświadczenie zawodowe

O WSB-NLU usłyszał od kogoś w Wielkiej Brytanii i po po-

Cezary od 13 lat związany jest z sektorem bankowości

wrocie do kraju zdał egzaminy. Nie trafił do wymuskanego

korporacyjnej. Pierwsza praca w HypoVereinsbank

i gotowego kampusu, ale raczej na plac budowy, gdzie

była efektem właśnie wyjazdów do Fachhochschule

część zajęć odbywała się w dawnym biurowcu, a inne

Hof. Następnie Cezary został zatrudniony w Banku BPH,

w halach produkcyjnych. Miał poczucie, że ducha szkoły

w którym przeszedł wiele szczebli w obszarze sprzedaży.

dopiero „powołują do życia”. W Nowym Sączu panowała

W rezultacie zajął się wdrażaniem rozwiązań z zakresu

atmosfera wspólnoty studentów i wykładowców, którzy

CRM-u dla obsługi klientów bankowości korporacyjnej.

mieli dużo entuzjazmu i przekonania, że konstytuują nie-

Tę działalność kontynuował między innymi także po fuzji

typową Uczelnię. Można było liczyć na ogólną życzliwość

BPH z Bankiem Pekao SA. Od momentu rozpoczęcia pracy

(nawet pani z kawiarni na parterze budynku A czasem

w ramach grupy BRE zarządza Departamentem Controllin-

pozwalała przesunąć płatność za kawę :D ).

gu i Analiz Bankowości Korporacyjnej. Ponadto w ramach

kartka z tablicy ogłoszeń

i udowadniając, że poradzi sobie zaczynając od zera.

pełnionych obowiązków jest członkiem rady nadzorczej Kiedyś z kolegą na tydzień przed sesją znaleźliśmy

spółki leasingowej BRE Leasing oraz BRE Faktoring.

na tablicy odręcznie napisaną kartkę o możliwości

W kwietniu 2012 Cezary ukończył Advanced Management

uczestnictwa w wyjeździe do Niemiec, aby nawiązać

Programme w IESE University of Navarra w Barcelonie.

Zastanawialiśmy się może pół godziny, po czym poprzekła-

Bardzo lubię biegać, choć ostatnio trapią mnie kontuzje –

daliśmy egzaminy i ruszyliśmy w małej grupie z pierwszą

przyznaje Cezary – ukończyłem nawet kilka maratonów.

wizytą. Wizyt było jeszcze wiele, w obie strony. Szkoła

Bieganie mnie wycisza i uspokaja po stresującym dniu.

otrzymała w rezultacie wsparcie finansowe na budowę

W tym sporcie podoba mi się to, że bez dobrego przygo-

akademików, a my nawiązaliśmy wiele przyjaźni (w czasie

towania nie da się improwizować, liczy się systematycz-

tych wyjazdów poznałem moją żonę) i zdobyliśmy pierwszą

ność, konsekwencja i determinacja. Długi bieg odsłania

pracę. Nic nie wskazywało, że ta odręcznie napisana kart-

wszystkie braki w przygotowaniu. Trzeba się nauczyć

ka przyczepiona w prawym dolnym rogu tablicy ogłoszeń

odpowiednio rozkładać siły, ale i tak może nas zaskoczyć

budynku A tak bardzo wpłynie na nasz los.

niespodziewane: deszcz, śnieg lub burza.

75

relacje partnerskie z Fachhochschule Hof – mówi Cezary. –


IDEALNE

B

RZMIENIE


Choć w szkole muzycznej uczył się grać na wiolonczeli,

nauka podejmowania szybkich decyzji była na porządku

a na amerykańskim uniwersytecie był podporą orkiestry

dziennym. Jednym słowem mieliśmy szanse zdobycia

symfonicznej, to w dorosłym życiu zajął się głównie grą

najistotniejszych kwalifikacji współczesnego menadżera.

biznesową. W biznesie jednak tak jak w orkiestrze gra toczy się o to samo: osiągnięcie harmonii i idealnego

Po studiach przez dwa lata pracował jako koordynator

brzmienia.

marketingu w jednej z poznańskich firm. Zdecydował się jednak wyjechać do USA, gdzie związał się z firmą Indiana

Doświadczenia ze szkoły muzycznej okazały się zresztą

Botanic Garden, produkującą suplementy diety. Odpowia-

nieocenione zarówno podczas studiów, jak i w pracy

dał w niej za stworzenie nowego systemu sprzedaży pro-

zawodowej. Musiałem polubić częste wyjazdy, bo sporo

duktów przez Internet. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

koncertowaliśmy, musiałem oswoić się z tremą, bo wy-

udało nam się zwiększyć sprzedaż o 70%. W krótkim cza-

stępowaliśmy przed szeroką publicznością – opowiada.

sie objął stanowisko dyrektora ds. współpracy między-

Teraz te doświadczenia procentują. Grając, nauczyłem

narodowej i otrzymał zadanie zalegalizowania i rejestracji

się jeszcze dwóch, tylko pozornie sprzecznych rzeczy:

amerykańskich produktów na rynkach zagranicznych.

rywalizacji i współpracy.

W efekcie udało się rozpocząć dystrybucję w Ameryce

jednym z najmłodszych menadżerów w firmie.

programów pomocowych i entuzjazmu związanego z likwidacją żelaznej kurtyny. I choć decyzja o rozłące

Obowiązki zawodowe sprawiały, że miał wówczas mobilny

z rodziną nie była łatwa, to doskonale współbrzmiała

dom. Część roku spędzał w Polsce, a część w Stanach

z wyniesionym z domu przekonaniem, że sukces wymaga

Zjednoczonych. Jednak według Seneki cała harmonia

wyrzeczeń, ambicji i odwagi w podejmowaniu ryzyka, wy-

świata składa się z elementów sprzecznych. Okazało się,

maga też znajomości języków. W tamtejszej szkole śred-

że to właśnie ten wysiłek i pieniądze zarobione w Indiana

niej jest taki przedmiot jak ekonomia – zainteresowałem

Botanic Garden pozwoliły Przemkowi kolejny raz uzyskać

się tą dziedziną – wspomina. I choć początki nie były łatwe,

idealne brzmienie: Od zakończenia studiów moim marze-

to wyjątkowa serdeczność i pomoc rodziny Hansenów

niem było zarządzanie własną firmą. Marzenia urzeczy-

pozwalała mi przełamać trudne momenty. Z sentymentem

wistniły się w momencie przejęcia wraz z ojcem większości

wspominam wspaniałe chwile, gdy razem z moim amery-

udziałów w spółce akcyjnej SILVAPOL S.A, która jest

kańskim bratem Wesem surfowaliśmy po falach Pacyfiku,

liderem w Polsce w zakresie zaopatrzenia branży leśnej.

zwiedzaliśmy Los Angeles czy Hawaje. Znakomite noty

Jako prezes zarządu spółki stworzył największe centrum

uzyskane w High School sprawiły, że rozpoczął studia

hobbystyczne, którego motto brzmi „Dla ludzi kochają-

na University of California w Irvine. Już po pierwszym

cych przyrodę”. Centrum o powierzchni 1200 m 2 , oprócz

roku zdecydował się jednak zamienić deskę surfingową

sprzedaży artykułów myśliwskich, wędkarskich i że-

na snowboard, a Irvine na Nowy Sącz.

glarskich, pełni również rolę edukacyjną. Teraz w jednym mocnym akordzie rozbrzmiewać może praca zawodowa,

Do klimatu panującego w WSB-NLU dostroił się idealnie.

myśliwskie i wędkarskie hobby oraz intensywne życie

Ta szkoła niesamowicie wciągała. Z domu wychodziło się

rodzinne z żoną Olą i dwójką dzieci: Zosią i Kubusiem.

rano, a wracało późnym wieczorem. Cały czas wypełniały zajęcia i różne działania studenckie. Otwieraliśmy kolejne koła naukowe, uczestniczyliśmy w konkursach i organizowaliśmy sympozja naukowe, połączone z wyjazdem na narty. Wpajano nam sposoby prowadzenia negocjacji, uczono przygotowywania profesjonalnych prezentacji,

PRZEMYSŁAW REMI idealne brzmienie

77

córkę w Polsce. Gdy to osiągnął, miał zaledwie 29 lat i był

w trakcie nauki w amerykańskim liceum. Trafił tam na fali

idealne brzmienie

Południowej, Afryce, Azji i Europie oraz otworzyć spółkę Z muzyki na rzecz biznesu Przemek zrezygnował jeszcze


Dla Alfreda Hitchcocka film to życie, z którego wymazano

wówczas nie odebrała telefonu, po raz drugi nie zadzwo-

plamy nudy. Taka jest właśnie historia Agaty – historia,

niłaby. Następnego dnia już o 4 rano Agata siedziała

przecząca typowej fabule polskiego filmu snutej w Rejsie

w samochodzie, żeby zdążyć na plan. W ten sposób

przez inżyniera Mamonia.

weszła do branży filmowej. Pracowała jako koordynator produkcji, organizowała castingi, wyjeżdżała na szkole-

Od zawsze wiedziała, co chce robić w życiu. Już kiedy

nia i warsztaty za granicę, aby jak najwięcej się nauczyć.

miałam pięć lat na pytania, kim będę, gdy dorosnę, odpo-

Studia MBA z Zarządzania mediami skończyła na presti-

wiadałam, że będę robić filmy – opowiada. W domu rodzin-

żowym Metropolitan College of New York.

nym panował kult nauki i otaczały ją umysły ścisłe. Agata zamiast liczyć, wolała czytać. Nie miałam problemów

Jej życie to gonitwa. Z lotniska na lotnisko, z miasta

z matematyką, ale przyjemniejsze było czytanie historii

do miasta, z planu na plan. Jak mówi o sobie, fascynuje ją

życia Einsteina niż uczenie się na pamięć wymyślonych

ciągła zmiana, adrenalina, a przede wszystkim możliwość

przez Niego wzorów. Prawdopodobnie stąd wzięła się

patrzenia z satysfakcją na swoje zakończone projekty.

miłość do filmu i opowiadania historii ludzi, mówienia o ich

Agata uznaje, że nie ma rzeczy niemożliwych – kiedyś

pasjach i namiętnościach. Chciałam zdawać do łódzkiej fil-

zmusiła linie lotnicze Emiratów Arabskich, aby samolot

mówki na reżyserię – wspomina – jednak nie byłam pewna,

z Johannesburga do Brukseli zabrał dodatkowo kilka ton

czy to właściwa szkoła dla mnie. Przez przypadek dowie-

sprzętu niezbędnego filmowcom i zatrzymał się na mię-

działa się o kierunku zarządzanie mediami w WSB-NLU.

dzylądowanie w Tunezji. Mimo że według planu był to lot

Na Uczelni uzyskała tytuły licencjata z zarządzania me-

bezpośredni. A wszystko po to, żeby na czas dowieźć

diami oraz zarządzania w biznesie. Otrzymała możliwość

sprzęt niezbędny do dalszej pracy w Tunezji. Ambasador

połączenia sztuki z biznesem, czyli to, co powinien umieć

Polski w Emiratach Arabskich powiedział mi, abym już nie

każdy producent.

dzwoniła do prezesa Saudi Arabian Airlines, bo ten się mnie boi – wspomina. W ten sposób premiera W Pustyni i w puszczy odbyła się w wyznaczonym terminie.

AGATA RZEPKA mój film, moje życie

Praca Agaty przypomina dobrze skonstruowany scenariusz: początki zdobywania doświadczenia przy międzynarodowych produkcjach, które były swoistą szkołą

Jednak jej przygoda z filmem nie rozpoczęła się na-

filmową (oprócz wcześniej wymienionych The Foreigner

tychmiast po ukończeniu WSB-NLU. Pierwszy „klaps”

i Out of Reach ze Stevenem Seagalem czy Nina’s Jour-

to koszmar pracy biurowej. – Zajęcie to było na tyle nudne,

ney); własna firma i realizacja różnych projektów;

że nie chciało mi się rano wstawać, żeby o 9 być w biurze.

udział w najważniejszych międzynarodowych festiwa-

Współlokator chwytał się wszystkich sposobów, żeby

lach Berlinare Film Festival i Cannes Film Festival, gdzie

mnie obudzić. Polewał nawet wodą – wspomina. W końcu

przedstawiła światu filmowemu wizję swojej drogi.

postanowiła rzucić pracę i poszukać czegoś w branży, o której marzyła. Dwa tygodnie później zadzwoniła

Jeden z jej ostatnio wyprodukowanych filmów – doku-

do mnie pani z TVP i zaproponowała pomoc przy kręceniu

ment 10 lat do Nashville zdobył już 5 nagród filmowych.

serialu „Anna Karenina” dla Channel 4. Po latach ta osoba przyznała, że po moje CV sięgnęła przypadkiem. Gdybym

Zawsze mnie pytają – mówi Woody Allen – czy nie boję się, że pewnego dnia stwierdzę, że nie mam już żadnego pomysłu na film. Boję się czegoś zupełnie innego – że nie zdążę zrealizować wszystkich swoich pomysłów. Agata też odczuwa tę niecierpliwość. Ma marzenie: chce wyprodukować film, który dostanie Oskara.


Z I L

M O J E

• Y C I

mój film, moje życie

ó

E 79

M J

F


ID EAS ARE

E X EC U T I O N I S

I N T E R ES T I N G

EV

E RY T H I N G


zostały z powodzeniem wdrożone w Uczelni i rozwijane później przez kolejne osoby. Są do dziś wykorzystywane. Ponieważ zdaniem Dominika „kluczowa jest implemen-

Celujące wyniki w nauce zostały potwierdzone szeregiem

tacja”, został zdeterminowanym wyznawcą dyscypliny,

stypendiów, w tym od Carlsberg-Okocim, Fundacji Edu-

największego sojusznika implementacji. Odzwierciedla się

kacyjnej Przedsiębiorczości czy Fundacji Kościuszkow-

to także w życiu prywatnym, np. w korzystaniu z siłowni

skiej. Tym najważniejszym było stypendium całkowicie

– zawsze dwa razy w tygodniu, bez względu na samopo-

pokrywające studia magisterskie z zakresu informatyki

czucie czy obowiązki.

na DePaul University w Chicago. DePaul Univ to dla Dominika nie tylko czas nauki, lecz także i praktyki. Dla

Jest pierwszym stypendystą Pawłowski-Minogue –

tej uczelni również pracował jako programista, zarazem

programu stypendialnego, wynikającego ze współpracy

świetnie się ucząc.

WSB-NLU z DePaul University z Chicago, adresowanego do najlepszych studentów informatyki. O studiach w no-

DOMINIK SARNA

wosądeckiej uczelni myślał już w szkole podstawowej. była szkoła, która sprostałaby temu zadaniu. W 1999 r. poziom edukacji publicznej był nieadekwatny do moich potrzeb – wspomina Dominik – rozwiązaniem był wybór

Okres studiów na WSB-NLU zaszczepił we mnie pre-

najlepszej uczelni prywatnej. Gdy zdecydowałem się

ferencje pozostawania w pobliżu sfery finansów oraz

na nowosądecką szkołę, pozostał problem przekonania

przedsiębiorczości – mówi. – Pierwszą pracę po studiach

rodziny do podjęcia wyrzeczeń związanych z posłaniem

podjąłem w OptionsXpress, firmie brokerskiej online, lidera

mnie na studia. Pomogło otrzymanie dyplomu i stypendium

rynku opcji, a później futures. Co ważne dla mnie, firmie

„Najlepszy Uczeń Szkoły Średniej” od premiera RP Jerzego

także technologicznej, notowanej na NASDAQ. Z powo-

Buzka. Droga do WSB-NLU była teraz dla mnie otwarta.

dzeniem zrealizował projekty w szerokiej domenie firmy.

execution is everything

execution is everything

Otaczający go świat zmieniał się szybko, więc potrzebna

platforma brokerska online, nazwany przez czołową

ferę eksperymentu, która panowała na uczelni w czasie

gazetę branżową Barron’s: „Modelem dla branży” oraz

jej powstania. Czuł się częścią tego eksperymentu. Wraz

„Najlepszą innowacyjnością”. Ten projekt był dla Dominika

z WSB-NLU uczyłem się otwartości na zmianę, odnajdywa-

także otwarciem etapu budowania i kierowania zespołem,

nia w niej siebie oraz szans na swój własny rozwój.

zaufania w jakość wykonanych przez zespół elementów projektu oraz sztuki łączenia tychże w działającą całość.

Rozpoczynając drugi rok studiów dziennych, podjął na uczelni etat programisty. Przez przeszło dwa kolejne

W przyszłości chce nadal rozwijać swoją pasję implemen-

lata tworzył oprogramowanie, jednocześnie utrzymując

towania. Jego celem jest przyjęcie roli lidera technologii

najwyższą na roku średnią ocen. Zrozumiał, że tym,

w zespole zdolnym do implementacji pomysłu, wpisują-

co lubi robić i w czym jest dobry, to implementacja pro-

cego się w trend wszechobecności technologii w życiu

duktu. Tutaj znalazłem także idealne środowisko do two-

społecznym. Fascynujące w branży IT jest to, że z każdym

rzenia relacji z innymi studentami, relacji zarówno w sferze

rokiem odkrywa ona nowe, niezbadane terytoria. Ostatni

zawodowej (networking), jak i prywatnej. Tu poznałem

rok to dla Dominika również okres wspierania swych

swoich najbliższych przyjaciół, jak i swoją przyszłą żonę.

przyjaciół przy tworzeniu udanego, technologicznego

Pomysły, przedstawione w jego pracy dyplomowej Harmo

startupa. Kolejny krok? Najlepiej spróbować własnych sił

– program wspomagający układanie harmonogramu

– podsumowuje.

81

Najważniejszym dotychczas był All-In-One Trade Ticket, Zdaniem Dominika w WSB-NLU udało się utrwalić atmos-


Ania o Michale

To był najlepszy prezent, jaki mogli sobie sprawić. Decyzja

Mój mąż i najlepszy przyjaciel. Bez niego prawdopodobnie

życia. Niezapomniana przygoda. Czasami, kiedy przypo-

nie doszłoby do podróży. Przez ponad dwa lata, prak-

mnimy sobie niektóre sytuacje – opowiadają – nam samym

tycznie codziennie, bez słowa pomagał mi w zakładaniu

trudno uwierzyć, że to wszystko zrobiliśmy i przeżyliśmy.

ciężkiego plecaka. Zawsze uśmiechnięty. Bezproblemowy.

Głos muezina o wschodzie słońca, który budził nas, kiedy

Maksymalnie pozytywny człowiek. Mistrz mapy i orientacji

spaliśmy na dachach w Iranie, rządowa toyota, która

w terenie. Bez niego zginęłabym w Tokio, Delhi czy dżungli

zabrała nas na stopa w Pakistanie i wiozła przez 14 godzin

w Vanuatu. Fan gór, wspinaczki i – w przeciwieństwie

Karakoram Highway, nurkowanie na wyspie Mabul koło

do mnie – trekkingu.

Borneo i na karaibskiej wyspie Roatan, kupno pierwszego

Żeby nie było tak pięknie… :)

samochodu i podróż nim dookoła Australii, wędrówka przez

Chaotyczny – z organizacją u niego nie najlepiej. Bez żony

dżunglę na wyspie Pentecost na archipelagu w Vanuatu.

generalnie byłoby ciężko... No i straszna skarpeta. Kończył

I wiele, wiele innych...

finanse na WSB... :) Ania z Michałem poznali się na studiach w WSB-NLU. Przyjaźń przerodziła się we wspaniałą miłość i cudowne partnerstwo, które trwa do dzisiaj. Wspólnie realizują cele i marzenia. Właśnie urodził im się synek. Już planują kolej-

ANNA SEMRAU

ną podróż, tym razem we trójkę. Z pewnością będzie ona

na krańcach świata

perfekcyjnie przygotowana, co nie wyklucza mnóstwa niespodzianek i przygód, jakie przytrafią się im na drugim krańcu świata. Ania miała być prawnikiem i na szczęście nim nie została, bo nie spotkałaby Michała. Po studiach marketingowych pracowała m.in. w Kompanii Piwowarskiej, gdzie zarządzała marką Lech. Spędziła tam prawie pięć lat, a dzięki pracy w korporacji bardzo dużo się nauczyła. Zasady marketingu najlepiej poznawać na „żywym organizmie”, a jeśli jest to firma z ciekawym portfelem marek, można nauczyć się naprawdę wiele. Niemniej w którymś momencie Ania stwierdziła, że nie jest to zajęcie, któremu chce poświęcić całe życie. Zostawiła za sobą wygodne, stabilne życie i rzuciła pracę. Nie bała się zrezygnować z do-

W trakcie dwuletniej podróży przekroczyli około 30

brze zapowiadającej się kariery korporacyjnej i zacząć

granic. A zaczęło się niewinnie – podczas niedzielne-

wszystkiego od początku. Wiele osób pukało się w głowę,

go spaceru w Wilanowie Michał spytał żonę, czy nie

gdy mówiliśmy, że zostawiamy nasze ciepłe, dobrze płatne

pojechaliby w podróż dookoła świata. Przez rok zbierali

posadki i bezpieczne warszawskie życie i jedziemy nie

pieniądze. Potem zwolnili się z firm, wynajęli mieszkanie,

wiadomo gdzie, i nie wiadomo na ile. A my dzięki tej podró-

sprzedali, co dało się sprzedać, a do rodziców wywieźli

ży wiemy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdych

tylko kartony z książkami. Ubrania i buty rozdali.

warunkach i zawsze możemy na siebie liczyć.


SWIA

N

83

na krancach świata

A


K

RAN CACH

ATA


Jest coś magicznego w przekraczaniu granicy na piechotę. Pamiętam granicę Turcji z Gruzją, którą przekraczaliśmy latem 2008. Po stronie tureckiej otwierają specjalnie dla nas wielką metalową bramę. Celnik kręci korbą, brama powoli przesuwa się, odsłaniając cieniutki pas ziemi niczyjej. Niewiele osób przekracza granicę w tym miejscu, jeszcze mniej na piechotę. W tym samym czasie zaczynają kręcić podobną korbą po stronie gruzińskiej. Powoli otwiera się kolejna metalowa brama. Robimy krok przez ziemię niczyją, a za nami huk zatrzaśniętej bramy do Turcji. Za chwilę zasuwają z łoskotem bramę gruzińską. Zgrzyt i szczęk zardzewiałego żelaza. Koniec, nie ma odwrotu. Jesteśmy w Gruzji. W naprędce skleconej z drewnianych klepek budce siedzi wielki, gruziński celnik – w koszulce na ramiączkach, z przewieszonym niedbale karabinem. Oprócz ogląda uważnie, sroga mina. Potem pyta: „A wy iz kuda?”. Odpowiadamy: „Iz Polszy”. „Aaa, Paliaki...!”. Twarz celnika rozświetla szeroki uśmiech, podnoszą się wąsy. „Haraszo, wiza nie nużna” i wbija pieczątkę. W Gruzji znaleźli kwaterę u przemiłej babci – łóżko na takich sprężynach, że można

MICHAŁ SEMRAU

skakać prawie pod sufit. Woda będzie rano :) Jest klimat

na krańcach świata

:) – pisze Ania na stronie www.tourtheglobe.com.pl.

na krańcach świata

niego nie ma tu nikogo – cisza i pustka. Bierze paszporty,

Powrót Po ponad dwóch latach lądują z powrotem w Europie. Żeby było śmieszniej – w Niemczech, w Düsseldorfie, skąd tu cicho, czysto, jaki tu dobrobyt, dostatek. Ile jedzenia.

Michał o Ani

Półki i lady uginają się pod naporem kanapek, słodyczy,

Zawsze dwa kroki do przodu nie tylko przed mną, ale przed

przekąsek, napojów. Czują się nieswojo w wielkich, trek-

całym światem, więc czasem zastanawiam się, kto pędzi

kingowych butach i zużytych ubraniach, które już dawno

bardziej: ona czy ten świat. Najlepszy współtowarzysz

straciły kolor.

podróży dookoła świata, jakiego można sobie wyobrazić – jestem przekonany, że bez niej zrobiłbym o 30%, jeśli

I już tęsknią

nie 40% mniej w tej podróży. Zawsze pełna optymizmu

W Polsce Ania z Michałem osiedlili się z dala od zgiełku

i wiaryw to, że się nam uda, nawet kiedy nic nie jedzie,

wielkiego miasta – od ponad roku prowadzą stylowy

a my od dwóch godzin próbujemy złapać stopa.

pensjonat i restaurację Samotnia nad Wdą , w Borach

Żeby było jeszcze piękniej :) Mega zorganizowana i poukła-

Tucholskich (www.samotnia.eu). Pensjonat, odre-

dana. Wiedziała, co chce robić w danym mieście na dwa

staurowany stuletni budynek, jest położony w uroczej

dni przed przyjazdem! Mnie pozostawało więc ogarnięcie

miejscowości Tleń. Oboje są również pilotami wycieczek

tego na mapie i dodanie drobnych korekt.

i regularnie wyjeżdżają na zlecenia biur podróży w różne

W dodatku zawsze piękna i zmysłowa. Czego

zakątki świata.

chcieć więcej?!

85

polecą jeszcze do Barcelony. Nie mogą się nadziwić jak


Co łączyło młodego Darka Serówkę ze starożytnymi

przez studentów. Widać to było m.in. w bardzo wysokich

uczonymi Babilonii, Egiptu, Chin i Grecji, a w szczególno-

ocenach podczas anonimowej ewaluacji.

ści z Archimedesem? Wspólna fascynacja niewymierną liczbą π. Na lekcjach matematyki w liceum wpatrywał się

To właśnie na WSB-NLU spotkałem moją przyszłą żonę.

w 34. miejsce po przecinku oszacowanej wartości liczby

Trzy lata później, podczas pobytu naukowego w Waszyng-

π zawieszonej kolorowymi cyframi nad tablicą i marzył

tonie, Marta dostała propozycję pracy w Brukseli. Ja wró-

o odkryciu jej dokładnej wartości.

ciłem na Uczelnię, ale ten rok związku „na odległość” utwierdził mnie w przekonaniu, że nie chcę żyć bez Marty.

DARIUSZ SERÓWKA człowiek, który nie będzie czwartkiem

I to za nią – bo musiałem zobaczyć, czy miłość do niej jest ważniejsza od miłości do uczenia – przyjechałem do stolicy Belgii, gdzie dziś pracuję, cały czas nie tracąc nadziei na powrót. Jestem dziś najszczęśliwszym facetem, mając najwspanialszą pod słońcem żonę.

Po maturze trafił na renomowaną wówczas WSB-NLU. Choć studia licencjackie dały mu solidne wykształcenie,

O tym, co robię zawodowo zdecydował los, traf, przypadek

dopiero magisterka otworzyła drzwi do nowej rzeczywi-

lub – tak ja to odczytuję – plan boży.

stości. Kierunek Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja – wspomina – był wypadkową wybitnego programu na-

Najpierw udało mu się dostać na staż do biura prof. Rosz-

uczania i najbardziej wyjątkowej kadry dydaktycznej, jaką

kowskiego, który był wtedy posłem w Parlamencie Euro-

kiedykolwiek zgromadzono w ramach jednej specjalizacji.

pejskim, a którego chciał namówić, by został promotorem

Studia magisterskie był to okres dwuletniego, ciągłego

jego pracy doktorskiej. Jakoś nie wyszło, ale w tym czasie

przecierania oczu ze zdziwienia – głównie z powodu roz-

byłem już pochłonięty tłumaczeniem na język angielski

miaru własnej niewiedzy i ignorancji; fascynacji oraz chęci

dokumentów nt. Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach

poszukiwania prawdy.

1932-33. Zbiór ten wyszedł nakładem IPN-u w listopadzie 2009 r. Równolegle, mając dobre referencje, podjął

Studia dały Darkowi przekonanie o tym, że rzeczywistość

pracę u prof. Buzka, a gdy ten został Przewodniczącym

jest bardzo rzadko taka, jaka się nam wydaje. Odsłoniły

Parlamentu Europejskiego, przeszedł do jego Gabinetu.

kurtynę medialnej papki, by pokazać prawidła funkcjono-

Dziś Darek nadal pracuje w PE i wciąż zajmuje się polityką

wania rzeczywistości politycznej. W Nowym Sączu dane

rozwojową , a geograficznie odpowiada za południowy

mi było też spotkać wspaniałego duszpasterza o. Jacka

wymiar polityki sąsiedztwa UE oraz relacje z państwami

Siepsiaka i odnaleźć ufność w Boga.

Afryki i Bliskiego Wschodu.

Oczarowany studiami SMiD, które skończył z wyróżnie-

Nie lubię clubbingu, nie uprawiam „kite’a”.

niem, postanowił nie opuszczać Nowego Sącza. Został

Uwielbiam czytać.

asystentem i w 2004 roku poprowadził swoje pierwsze zajęcia: ćwiczenia z Historii Powszechnej XX wieku,

Plany na przyszłość?

do wykładów wspaniałego prof. Nowaka.

Zawodowe – być użytecznym w służbie ludziom. Osobiste

Pedagog z powołania. Jako asystent na Wydziale

– być jak najlepszym mężem i w przyszłości – niedalekiej

Studiów Politycznych Darek całkowicie oddawał się

ma nadzieję – ojcem.

pracy: zawsze miał czas dla swoich uczniów, zachęcał do dyskusji, prowokował do myślenia i samodzielnych

Na bazie swojej pracy magisterskiej napisał książkę:

poszukiwań; był bardzo lubiany, ale też bardzo ceniony

Wielka Piaskownica. Rola Stanów Zjednoczonych w Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obronności.


człowiek, który nie będzie czwartkiem

ŁE OK W I 87

KTÓRY NI E BĘ DZI E

W AR T KIE M


duszę” i tak rozpoczęła się jej ponad dwuletnia przygoda jako wolontariuszki, a następnie pracownika MTO. Pani Derkowska, pełna zapału i chęci do pomagania innym,

MARTA SERÓWKA światy alternatywne

zaszczepiła w Marcie przeświadczenie, że jeśli się w coś wierzy, to można przenosić góry. W MTO Marta początkowo zajmowała się komunikacją , aby później samodzielnie koordynować projekty edukacyjne na Bałkanach, Ukrainie i w Mołdawii.

Z czasów studiów utkwiło jej w pamięci seminarium, które współorganizowała, na temat polskiej pomocy rozwo-

Wysłana aplikacja sprawiła, że Marta trafiła na staż

jowej „Polska jest Rajem”. Uczestniczyła w nim Janina

do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie,

Ochojska. Wystąpienie tak znamienitej postaci było dla

a następnie wyjechała do Brukseli, do pracy w przedsta-

nas sporym sukcesem, a mnie dodatkowo jeszcze bardziej

wicielstwie jednego z polskich regionów. Następnie krótki

zainspirowało do zainteresowania się sprawami krajów

epizod w Radzie Unii Europejskiej i praca w charakterze

rozwijających się.

łącznika pomiędzy krajami członkowskim UE, a cywilnymi misjami UE w Afganistanie i Iraku.

Profesorom WSB-NLU Marta zawdzięcza odkrycie, że nie ma w życiu jednej prawdy objawionej. Zaszczepienie genu

To ostatnie doświadczenie pomogło Marcie przypomnieć

krytycznej analizy otaczającego nas świata oraz uwraż-

sobie to, co stanowiło kiedyś jej prawdziwą pasję: chęć

liwienie podczas poszukiwania prawdy otworzyło przede

niesienia pomocy krajom rozwijającym się. Doświadczenie

mną wielość innych, równie ciekawych rzeczywistości.

zdobyte w Radzie UE zmobilizowało mnie do rozpoczęcia

Na studiach poznałam też swojego przyszłego męża. Darek

studiów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, na kie-

od razu zwrócił moją uwagę, gdyż takich mężczyzn trudno

runku „Cultures and Development”. Te studia to okres

już dzisiaj spotkać. Honorowy, opiekuńczy, z kręgosłupem

nieustającego analizowania kwestii: jak najlepiej (i czy

moralnym, no i do tego zabójczo przystojny.

w ogóle) można rozpoznać potrzeby mieszkańców krajów rozwijających. Jak sprawić, by o pomocy rozwojowej nie

Na trzecim roku studiów wyjechała na seminarium do Ma-

decydowała polityka, układy i dostępne środki, a faktycz-

cedonii. Dziesięć lat po zakończeniu wojny w Jugosławii

ne potrzeby prawdziwych ludzi. To świetne uzupełnienie

oraz cztery lata po wojnie i interwencji wojsk NATO w Ko-

doświadczenia zdobytego w MTO.

sowie spotkała się z osobami, które w tych wydarzeniach brały bezpośredni udział. To zrobiło na niej piorunujące

Choć niedawno Marta rozpoczęła ponownie pracę w Ko-

wrażenie i dlatego postanowiła dowiedzieć się więcej

misji Europejskiej, wciąż myśli o zajęciu, które pozwoli

na temat sytuacji na Bałkanach. Kto, dlaczego i po co?

realizować jej pasję, zmieniać rzeczywistość. Chce wykorzystywać swoje umiejętności z zakresu komunikacji

Znów odwiedziła Bałkany, tym razem również Priszti-

i połączyć je z doświadczeniem zdobytym na studiach

nę, stolicę Kosowa. Fascynacja pozostała. Jej praca

w ramach pomocy krajom rozwijającym się. Chciałaby

magisterska dotyczyła wtedy jeszcze nieokreślonego,

wrócić do pracy w organizacji pozarządowej, gdzie liczy

przyszłego statusu Kosowa i polegała na przedstawieniu

się inicjatywa, pomysłowość i chęć zmieniania świata

serbskiego i albańskiego punktu widzenia.

na lepszy. Od dawna już jestem w kontakcie z lokalną organizacją w Południowym Sudanie. Moja druga praca

Zainteresowana Bałkanami, wyszukała polskie orga-

magisterska dotyczyć będzie roli lokalnych społeczności

nizacje pozarządowe, działające na tamtym obszarze.

w budowaniu pokoju i stabilizacji w tym najmłodszym kraju

Pani Alicja Derkowska, prezes Małopolskiego Towarzy-

świata. Marzy mi się również wyjazd do Afganistanu –

stwa Oświatowego od razu wyczuła w Marcie „bratnią

a kiedy już tam będę, wędrówka po górach Hindukusz.


ALT ER

NA WNE M I Ę DZ Y PA S JĄ

światy alternatywne

TY

A KARIERĄ 89

Ś W I AT Y


ŁUKASZ SKALSKI lubię być numerem jeden

rocznie (2011). Zajmuje się przygotowywaniem i realizacją publikacji na zamówienie w postaci magazynów, gazet, serwisów www, portali internetowych dla największych

Będąc nastolatkiem jak każdy nowotarżanin chciał

firm – ich zleceniodawcy to m.in. Cyfrowy Polsat, Komfort,

zostać gwiazdą hokeja, najlepiej oczywiście w wydaniu

Inter Ikea, OBI, US Pharmacia, Hyundai, Iveco, Volvo,

północnoamerykańskim. Nieco później, gdy Łukasz był

ING. W ramach firmy funkcjonują osobne sub-brandy,

już człowiekiem, jak mu się zdawało, w pełni ukształ-

np. dedykowany projektom interaktywnym Concept Inte-

towanym, m.in. przez takie kultowe filmy jak Pracująca

ractive www.conceptinteractive.pl czy sprzedaży reklam

kobieta z Melanie Griffith, zainteresował się historią

Concept Partner www.conceptpartner.pl. Firma Łukasza

i ekonomią. Miałem szczęście dorastać pośród osób,

zdobyła w 2011 r. prestiżową nagrodę Pearl Award przy-

które coś zmieniały, coś znaczyły. Mama, pochodząca

znawaną przez amerykańską organizację Customer Con-

z rodziny o bardzo długiej historii i tradycji, wpoiła we mnie

tent Council w Nowym Jorku w kategorii najlepszy projekt

chęć wyrastania ponad przeciętność. Tata, współzało-

zagraniczny, a w 2012 r. dwie nagrody: jedną w kategorii

życiel Solidarności, poseł, działacz opozycyjny i spo-

projekt zagraniczny, drugą w kategorii strategia. Concept

łeczny, uczył mnie perfekcjonizmu oraz samodzielności

Publishing Polska została uhonorowana aż cztery razy

i odpowiedzialności. To właśnie ojciec Łukasza, przyjaciel

nagrodą CHIMERA w konkursie projektowania prasowego.

rektora Pawłowskiego (wspólnie zasiadali w parlamencie

Rok temu została pierwszym i jak dotąd jedynym polskim

po pierwszych wolnych wyborach), spowodował, że syn

członkiem prestiżowej brytyjskiej organizacji APA (Asso-

zamiast na Akademii Ekonomicznej znalazł się w Nowym

tiation of Publishing Agencies), jest również członkiem

Sączu. Studia zaszczepiły w nim umiejętność nauki, chęć

brytyjsko-polskiej izby handlowej.

rywalizacji i wygrywania. Gdy po pierwszym roku dorabiał sobie w USA na budowie, nabrał przekonania, że lepiej się

Łukasz jest wiceprezesem i właścicielem połowy udzia-

uczyć niż pracować fizycznie.

łów w spółce Concept Publishing Polska, odpowiada za tzw. obszar Business development i New business –

Kończąc studia zdecydowanie nakreśliłem (pod wpływem

jest zaangażowany w rozwój obecnych jednostek bizne-

lektur amerykańskich liderów) zarys swojej ścieżki zawo-

sowych, a także pozyskiwanie nowych klientów.

dowej – otóż chciałem „terminować” za czyjeś pieniądze przez okres kilku lat, a później założyć własny biznes. Czas

Cały czas snuję plany, wyznaję (znaną) zasadę, że nie

pokazał, że udało się ten plan zrealizować w stu procen-

same plany są istotne, lecz istotne jest planowanie –

tach – mówi z uśmiechem Łukasz. – Pierwsza poważna

zatem w myśl tego cały czas planuję i w życiu prywatnym,

praca rozpoczęła się w marketingu US Pharmacia, liderze

i zawodowym, ponieważ w gruncie rzeczy jestem cha-

polskiej branży OTC, firmy znanej z tego, że zatrudnia

otyczny. Nie chcę być zbytnio patetyczny, lecz niedawno

najlepszych i płaci najlepiej. Po raz pierwszy poczułem

rozpocząłem chyba najważniejszy projekt, jakkolwiek

wówczas kompleks, kompleks dużo bardziej doświad-

w myśl zasad Project Managementu nie jest to klasyczny

czonych kolegów – niemniej po raz kolejny (i nie ostatni)

projekt, bo nie ma określonej perspektywy czasowej:), a ra-

pomógł „WSB spirit”, dzięki któremu mogłem odnaleźć się

czej przedsięwzięcie w życiu (czując, że jestem już przygo-

w bardzo konkurencyjnym środowisku.

towany mentalnie i „logistycznie” ), tj. małżeństwo i myślę, że w tym obszarze będę teraz istotnie zaangażowany.

Po blisko czterech latach, z bagażem doświadczenia korporacyjnego, razem ze wspólnikiem podjęliśmy decyzję o założeniu własnej firmy. Firma Concept Publishing Polska www.cppolska.com.pl jest obecnie liderem polskiej branży custom publishing i content marketingu – ponad 80 projektów wydawniczych dla kilkunastu branż, ponad 50 klientów, blisko 30 milionów złotych obrotu

Planuję też maraton :)


1

BYĆ

„Nie stając się lepszym,

stajesz się gorszym”.

lubię być numerem jeden

NUMEREM

91

LUBIĘ


Po studiach trafił na praktyki do PAIZ. Po tygodniu otrzymał propozycję pracy i przez kolejne trzy lata z sukcesem zabiegał o inwestycje zagraniczne, m.in. w branży motoryzacyjnej. Zaczynałem jako specjalista ds. badań, a zakończyłem jako Project Manager. Prowadziłem naprawdę duże projekty. Wartość niektórych z nich to kilkaset milionów euro – opowiada. Jego sukcesy zauważyli prywatni przedsiębiorcy. Otrzymał propozycję pracy Po uczelni krążyła opinia, że na świat przyszedł

w Firmie Roleski. W krótkim czasie sprawił, że musztardy,

w garniturze. Zawsze elegancki, nienagannie ubrany

sosy i ketchupy spod Tarnowa usadowiły się na pólkach

i kulturalny posiadał też wszystkie inne cechy niezbędne,

supermarketów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

aby przewodzić, inspirować i zachęcać swoich współ-

Łatwo wyobrazić sobie radość, że udało się to również

pracowników do gigantycznego wysiłku. Na Uczelni

we Włoszech, czyli w kraju, w którym sos pomidorowy

zostawił po sobie wciąż żywe wspomnienia fantastycz-

jest esencją narodowej kuchni. W konsekwencji Paweł

nych imprez studenckich i tzw. dyskotekownię, która

trzykrotnie otrzymał statuetkę Lidera Eksportu i został

była ich świadkiem.

wiceprezesem firmy.

Za zasługi i osiągnięte sukcesy Prezydent RP odznaczył

W firmie RUCH SA wraz z kolegami z zarządu dokonał

go Brązowym Krzyżem Zasługi. Jak twierdzi Paweł,

kolejnej rzeczy niemożliwej – w ciągu dziewięciu miesięcy

to efekt nauki w WSB-NLU. Rozmów ze środowiskiem

zrestrukturyzowali jedną z największych spółek w Polsce

biznesowym nauczyłem się właśnie w szkole. Tam też

i wprowadzili ją na giełdę. Normalnie przygotowanie takiej

otrzymałem pierwszą lekcję praktycznego biznesu. Trzeba

operacji zajmuje minimum dwa lata. Potem przyszedł

było zdobywać środki na realizację pomysłów Samorządu

czas na opracowanie strategii spółki oraz przygotowanie

Studenckiego, a ponieważ na Uczelni wszystko dopiero się

i przeprowadzenie zmian organizacyjnych. W ramach IPO

tworzyło, osoby aktywne miały pole do popisu.

Ruch SA pozyskał z rynku 249 mln zł. Jako Prezes MOGO doprowadził do połączenia tej spółki z Bakalland SA, a następnie jako prezes spółki AMC Business Consulting

PAWEŁ SOBKÓW mission impossible

zorganizował finansowanie i prowadził zagraniczne projekty o wartości kilkuset milionów złotych m.in. na terenie Węgier, Rosji i Tajlandii. Obecnie swoje kompetencje menadżerskie wykorzystuje jako Prezes IZNS SA w trakcie łączenia z ZPM Henryk Kania, a bogate doświadczenie w nadzorze właścicielskim realizuje jako członek wielu rad nadzorczych. Choć w pracy spędza nawet szesnaście godzin dziennie, znalazł czas na obronę pracy doktorskiej oraz na prowadzenie wykładów w nowosądeckiej i tarnowskiej WSB-NLU. Pytany o klucz do osiągnięcia satysfakcji zawodowej bez wahania twierdzi, że najważniejsza jest pracowitość i nastawienie na osiąganie założonych celów – nic tak dobrze nie motywuje do ciężkiej pracy jak kolejny cel, który udało się osiągnąć i kolejny, który już czeka na horyzoncie.


93

mission impossible

M I SSION MPOSSIBLE


P POMYSŁ

NA

MIARĘ


Prada, Armani, Lacroix, Cafardini – wszystkie te luksusowe marki stworzyli i wykreowali ludzie nieposiadający wykształcenia krawieckiego czy projektanckiego. Cafardini zostało założone przez Martę w 2005 r. i z sukcesem buduje silną , polską markę w tym segmencie. Już w tej chwili jej szyte na miarę ubrania są noszone

MARTA STEFAŃCZYK pomysł na miarę

przez klientów w Europie. Marta uwielbia tworzyć, projektować i zmieniać. Pasjonuje ją globalny trend

Zawsze chciałam zostać prawnikiem. Lubiłam bawić się

Do pracy w tej branży zaprosił Martę teść. Po kilku mie-

na podwórku z innymi dziećmi w sąd i zazwyczaj byłam

siącach udanej współpracy poczuła, że przyszedł dobry

prokuratorem – opowiada. Zgodnie z planem rozpoczęła

czas na polską markę oferującą męskie garnitury szyte

studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jedynie mój tato

na miarę i adresowane do wymagających klientów. W ten

(prawnik) od samego początku sceptycznie podchodził

sposób powstało Cafardini. Na spotkanie z klientem uma-

do tego pomysłu. Mówił, że to nie jest praca jak w filmie.

wia się profesjonalny doradca, który nie tylko pobiera

Zawsze, kiedy dzwoniłam do domu, pytał z nadzieją

miarę, ale przede wszystkim wspiera w procesie projekto-

w głosie, czy już zrezygnowałam z prawa. I pewnego dnia

wania. Szlachetne tkaniny, perfekcja w każdym, najdrob-

scenariusz życia został zmieniony, przestało mnie to inte-

niejszym detalu, a wreszcie kunszt krawiecki to dla firmy

resować. To nie były studia dla mnie – przyznaje. Szukając

podstawa tworzenia niepowtarzalnych kreacji.

pomysł na miarę

mass customization.

czegoś „na miarę”, Marta trafiła do WSB-NLU. Marta. – Z premedytacją uwalniamy mężczyzn od sztyw-

sięgnęła po główną nagrodę w krajowym finale prestiżo-

nego i nudnego garnituru sklepowego, oferując produkt

wego konkursu marketingowego L’Oreal Marketing Award

stworzony dla każdego indywidualnie. Wraz z naszymi

i reprezentowała Polskę w finale światowym w Paryżu.

klientami wyznaczamy trendy i tworzymy grupę ludzi, która

W ślad za tym posypały się oferty pracy. Marta wolała

myśli inaczej, sięga po lepsze rozwiązania, tworzy własną

jednak kontynuować naukę w Grenoble Ecole de Manage-

rzeczywistość. Wymagający klienci to nasi klienci, dlatego

ment – Grenoble Graduate School of Business, gdzie uzy-

też ubieramy tylko tych, którzy wiedzą, czego chcą

skała tytuł magistra i gdzie powoli dojrzewała w niej myśl

i wiedzą, co możemy im dać. Możliwości w tej dziedzinie

o kierowaniu własną firmą i krawiectwie haute couture.

jest mnóstwo i wciąż pojawiają się nowe, a nic tak nie

Od zawsze podziwiałam świetnie ubranych mężczyzn, ale

motywuje do dalszych wysiłków jak zadowolony klient.

w Polsce jest ich garstka. Większość chodzi w za dużych

Jednocześnie fakt, że tworzymy coś, czego nikt wcześniej

garniturach i smokingach. Ulice moich ulubionych Włoch,

w Polsce nie zrobił, dodaje nam energii.

Francji czy Anglii są pełne ludzi, którzy mają pewien szyk i są tego świadomi. Nawet kiedy zakładają zwykły szary

Marta uwielbia podróżować, a w samolocie mogłaby

garnitur, mają na tyle fantazji, aby dobrać do niego koloro-

praktycznie mieszkać. To miejsce, w którym czuję się

wy szal lub poszetkę.

doskonale i wpadam na najlepsze pomysły.

95

Dziś Cafardini to zdecydowanie męski świat – mówi z pasją Jeszcze podczas studiów wraz z dwójką przyjaciół


MACIEJ SZCZEPANIAK sport jak biznes

Sport zawsze był ważną częścią jego życia. Przed egzaminami na studia został powołany przez Janusza Wójcika do narodowej kadry do lat 18. – Z piłki nożnej zrezygnowałem jednak dla WSB-NLU – opowiada. Wybór studiów był prosty. Po dłuższych wakacjach w Londynie zrozumiał, że kierunki biznesowe mają przyszłość. Pochodzę z Nowego Sącza, więc nie miałem problemu z wyborem uczelni. Po latach już wiem, że była to słuszna decyzja, bo to szkoła dla ludzi z otwartymi głowami – mówi. Na studiach znalazł nową pasję. Jeden z kolegów był

Od czternastu lat bezustannie związany jest z profesjo-

kierowcą rajdowym. Kiedyś wybrał się kibicować mu pod-

nalnym sportem. W chwili obecnej Maciek jest najbardziej

czas rajdu Cieszyńska Barbórka. I wtedy zrozumiał, że ten

utytułowanym pilotem rajdowym w historii polskich spor-

sport go pociąga. Natychmiast zacząłem się dowiadywać,

tów samochodowych. Ma na swoim koncie wielokrotne

jakie są wymagania uzyskania licencji rajdowej – wspomi-

tytuły Mistrza Polski 2004-2006, jak i Wicemistrza Świata

na. Jeszcze podczas studiów zaczął startować w zespole

2009-2011. Doświadczenia zdobyte na trasach łączę z wie-

Polsat Rally. Jak przyznaje, rajdy czasem wygrywały

dzą wyniesioną z WSB. Prowadząc szkolenia, doradzam

z zajęciami na Uczelni. Kiedy zdawałem ostatnie egzaminy,

zarówno zawodnikom, jak i menadżerom. Wbrew pozorom

prof. Kozina przyznał, że z moim odejściem kończy się

sport ma wiele wspólnego z biznesem. W trakcie moich

pewien etap historii WSB-NLU.

szkoleń uczę, jak działać pod presją czasu i jak optymalnie realizować założone cele. Jestem pewny, że dzięki umiejętnościom nabytym podczas studiów w Nowym Sączu jestem lepszy w tym, co robię, choć wydawać by się mogło, że nauka i sport to dwa odmienne światy.


PORT

sport jak biznes

S

97

JA K

B

I Z N ES


ANNA SZYMANIK optymistka w oku cyklonu

Branża telekomunikacyjna ze względu na to, że jest

Pociąga ją proces twórczy, a nie odtwórcze adaptowanie

poddana wyjątkowo silnej presji pogoni za nowością

reklam międzynarodowych. Tylko w sektorze telekomuni-

i innowacyjnością , bywa określana mianem cyklonu.

kacyjnym – wyznaje Anna – mam możliwość realizowania

W samym jego centrum pracuje Anna Szymanik jako

swoich planów i rozwijania kariery zawodowej. Motywują

kierownik sekcji komunikacji Heyah i MVNO, tworząc

mnie widzialne, mierzalne efekty pracy, a także kontakty

kampanie reklamowe.

z ciekawymi ludźmi, reżyserami, fotografami, producentami z Polski i ze świata.

Kiedy była nastolatką , widziała siebie jako obywatelkę świata, dla której nie istnieją granice – dlatego zdecydo-

Anna dąży do perfekcji w sferze zawodowej, a przy

wała się na wybór WSB-NLU. Tylko ta uczelnia oferowała

jej cechach charakteru: kreatywności, konsekwencji

w Polsce międzynarodowe dyplomy (licencjat i MBA),

w działaniu i optymizmie często osiąga zamierzony cel:

najlepszą międzynarodową kadrę nauczycielską oraz

tworzenie kampanii zauważalnych, ciekawych i efektyw-

otwarcie na świat.

nych. Przyświeca jej zasada: „sukces to praca, która jest hobby”. Stara się zawsze pozytywnie patrzeć na świat.

Pierwsze zajęcia z reklamy już na początku studiów uświadomiły mi – mówi Anna – że jest to kierunek, w jakim chcę

Takie podejście do życia niewątpliwie pomaga jej też

się rozwijać w przyszłości i z którym wiążę swoją karierę

w zrealizowaniu osobistych marzeń – jej pasją są

zawodową. Bardzo ciekawe osobowości, które spotkałam

podróże, które sama planuje i organizuje, nie korzysta-

na Uczelni, miały znaczący wpływ na mój dalszy zawodo-

jąc z usług biur podróży. Proces planowania (często

wy rozwój.

kilkumiesięczny) dostarcza jej dużo radości. Podczas wyjazdów szuka miejsc niekomercyjnych i dzikich, aby

Rozpoczęła pracę od firmy rodzinnej Bosz, w której uczyła się pierwszych kroków w marketingu. Następnie spędziła dwa lata w firmie Minolta Polska, gdzie intensywnie rozwijała umiejętności marketingowe. Ponieważ jednak aspirowała do pracy w reklamie, a jej pasją było tworzenie wielokanałowych kampanii reklamowych, wiedziała, że takie możliwości daje tylko działalność w branży telekomunikacyjnej. Zdecydowała się na pracę w Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie tworzyła kampanie reklamowe dla marek Era, Tak Tak, Era Biznes, Blue Connect, a od roku zajmuje się komunikacją marki Heyah.

jak najbardziej poczuć lokalny klimat.


optymistka w oku cyklonu

CY K L O N U

99

OPTY MISTKA

KU

W


W firmie Accenture, jako starszy (doświadczeniem, nie wiekiem) konsultant, Agnieszka zajmuje się głównie wdrażaniem systemów informatycznych w obszarze finansów i controllingu. Specyfika jej pracy powoduje, że często musi zmieniać środowisko. Nie jest typem osoby, która mogłaby wykonywać powtarzającą się czynność przez dłuższy czas. Czerpie więc sporą radość zarówno z coraz to nowych wyzwań, jakie się przed nią pojawiają , Miała studiować na SGH, ale nie udało się – na egzaminie

jak i z możliwości poznawania ciekawych ludzi.

zabrakło jej jednego punktu. Wybrała więc WSB i szybko przekonała się, że decyzja ta otworzyła przed nią

Na pytanie: Co Panią motywuje do pracy? odpowia-

perspektywy kto wie czy nie szersze, aniżeli ta pierw-

da: W języku angielskim istnieje określenie, które nie

sza, „wymarzona” uczelnia. W Nowym Sączu Agnieszka

ma w polskim dobrego odpowiednika, a świetnie wyraża

znalazła bowiem miejsce, w którym to, ile się osiągnie,

to, o co mi chodzi. Mam na myśli słowo „drive” – czyli coś

zależało od wiedzy, umiejętności i ciężkiej pracy. Z dzi-

w rodzaju energii, pędu, coś, co pcha nas do osiągania

siejszej perspektywy cieszy się, że tak właśnie potoczyły

zamierzonego celu, nawet wbrew przeciwnościom losu

się jej losy.

czy doświadczeniom z przeszłości. Największą satysfakcję sprawia mi, gdy na końcu projektu zarówno ja, jak

AGNIESZKA KIEDOS TOKARSKA z pszczołami nigdy nic nie wiadomo

i osoby pracujące po stronie klienta żałują, że to już koniec. Ponieważ Agnieszka lubi rozwiązywać trudne sytuacje, uważa, że największą wadą pracy w wielkiej korporacji jest to, że wiele osób „łyka” niczym ciepłe kluski wygładzoną , pozbawioną ostrych krawędzi nowomowę. Ona

Studia skończyła z wyróżnieniem i zdecydowała się apli-

nie jest w stanie. Zdaniem Agnieszki problemy są po to,

kować do prestiżowej firmy konsultingowej Accenture.

żeby je chwycić za rogi i zmierzyć się z nimi, a nie omijać

Nie przerażało jej, że pracę dostawało w niej wówczas

szerokim łukiem na paluszkach w nadziei, że „jakoś to bę-

zaledwie jeden procent aplikujących. Powody? Studia

dzie”. Rzeczy nie zawsze układają się tak, jak byśmy sobie

dały Agnieszce solidne podstawy do wykonywanego

tego życzyli – mówi. – Ale jeśli się w coś wierzy, warto nie

zawodu – zarówno „twarde” (wiedza z obszaru IT), jak

poddawać się okolicznościom, tylko działać. Jak trzeba,

i miękkie (umiejętności pracy w zespole i komunika-

to i pod prąd.

cji). Duże znaczenie miało też niewątpliwie uzyskanie dyplomu w zakresie informatyki renomowanej uczelni

Plany na przyszłość? Nie musieć niczego nikomu – ani

amerykańskiej DePaul University. Szkoła stwarzała

innym, ani sobie – udowadniać.

szerokie możliwości rozwoju tym, którzy chcieli z nich skorzystać – opowiada Agnieszka. Pamiętam, że pasja, z jaką

Dodaje jeszcze, że jako nastolatka marzyła o wyjazdach,

wielu wykładowców prowadziło swoje zajęcia, była bardzo

odkrywaniu nowych miejsc. Jednak w życiu pod wpły-

„zaraźliwa”. Kiedy o tym mówię, przed oczami mam doktora

wem nowych wydarzeń nieraz zmieniają się priorytety.

Ślusarka, rozpisującego na wielkiej tablicy skomplikowany

Agnieszka urodziła córeczkę, dzięki której – w bardzo

algorytm z radością naukowca, który właśnie – na oczach

pozytywnym sensie – dokonała pewnych przewartościo-

słuchaczy – dokonał genialnego odkrycia.

wań. Okazało się, że wspólna lektura z małą Zosią Kubusia Puchatka może przynieść więcej radości niż podróż dookoła świata. Z życiem jest więc tak, jak z pszczołami zdaniem Puchatka – nigdy nic nie wiadomo…


Z

ZZ

-------------------

Z

--- PSZCZOŁAMI ---------------------------

NIGDY NIC

NIE

WIADOMO

z pszczołami nigdy nic nie wiadomo

Z

101

Z Z


PANA

NIE ROZBAWIAĆ

BOGA


Nie należał do tych młodych ludzi, którzy już przed maturą wiedzą , co będą robić w wieku lat 30, 40, 50. Takie przedwczesne dojrzewanie zawsze wydawało mu się podejrzane. Trzeba przemyśleć, co się chce robić w życiu – mówi. A co można przemyśleć przed 20-tką? Wybierając Alma Mater nie miał więc konkretnego „pomysłu na siebie”. Moja decyzja była osobliwą miksturą niedojrzałości

Nie wierzy w sukces. To fałszywa kategoria. Kiedy patrzę

W dość nietypowy zresztą sposób. To się nie stało na żad-

na tzw. „ludzi sukcesu”, przypomina mi się powiedzenie,

nych zajęciach, ani pod wpływem jakiegoś profesora.

mówiące, że dobre samopoczucie to połowa sukcesu,

Znaczenie miała raczej panująca w Szkole atmosfera.

a bardzo dobre samopoczucie właściwie wystarcza

Jan zaczął pochłaniać książki. Odkryłem wolność, jaka

za wszystko. Lubi stawać przed nowymi wyzwaniami.

płynie z czytania, które poza samym sobą nie ma żadnego

To najbardziej motywuje go do pracy. Kiedy natykam się

innego celu. W czasie studiów zafascynowała go polityka

na problem, który nie ma łatwego rozwiązania i próbuję

międzynarodowa. Wybrał więc uzupełniające studia

się z nim uporać – mówi Jan – bawię się najlepiej. Jak

magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe

powietrza potrzebuję również pewnej swobody, możliwości

i Dyplomacja.

niezależnego działania. Nie mógłbym pracować w środowisku, w którym szefowie stosują tzw. micromanagement.

Z czasem jego zainteresowania ewoluowały coraz mocniej w stronę tzw. historii idei. Udało mu się – dzięki

JAN TOKARSKI

wsparciu uczelni – opublikować poszerzoną wersję pracy

nie rozbawiać Pana Boga

magisterskiej. Następnie napisał rozprawę doktorską w Instytucie Historii PAN-u. Pracę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym

Jan działa również na polu szeroko rozumianej historii

holenderskiego ABN AMRO. W firmie udało się wykorzystać

idei. Współpracuje z kilkoma ważnymi w polskim życiu in-

niektóre moje mocne strony – relacjonuje Jan Tokarski

telektualnym periodykami, w których publikuje i tłumaczy

– zdolność logicznego myślenia, analizę przyczyn pojawia-

teksty. Potrafi skutecznie balansować między dwiema

jących się problemów, etc. Z czasem zacząłem pracować

z pozoru sprzecznymi dziedzinami: biznesem i humani-

w charakterze menadżera zespołu zajmującego się kontro-

styką. Zawdzięcza to kilku cechom: pracowitości, dobrej

lą i poprawą jakości. Następnie (już po przejęciu ABN AMRO

organizacji czasu, konsekwencji w dążeniu do celu oraz

przez RBS) skoncentrowałem się na pracy projektowej.

zdolności do kompromisu.

Obecnie Jan jest odpowiedzialny za kierowanie szerokim wachlarzem projektów biznesowych: od migracji proce-

Czym Jan Tokarski będzie zajmował się za rok, kilka lat?

sów z innych krajów, przez transformacje przy użyciu me-

Odpowiada: Dobrze wiem, czego chcę. Ale życie nauczyło

todologii Lean, a skończywszy na wdrożeniach rozwiązań

mnie też pewnej pokory. Woody Allen miał powiedzieć

z obszaru BPM (Business Process Management).

kiedyś: „Chcesz rozbawić Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach”.

103

To w WSB-NLU odkrył, czym chciałby się zajmować.

nie rozbawiać Pana Boga

i pragmatyzmu – wspomina.


Jestem góralką z krwi i kości, urodziłam się w Zakopanem.

monografii z zakresu zarządzania. Wysyłając tę pracę

Nie na darmo górale postrzegani są jako osoby uparte

dała sobie szansę i…wygrała! Potem wyjazd do Singapu-

i zawzięte. Od dziecka byłam osobą niezależną i samo-

ru na wymarzone warsztaty z zakresu audytu wiedzy.

dzielną. Tę moją niezależność i wolność cenię sobie ponad

Po drodze organizacja cykli wyjazdowych ogólnopolskich

wszystko. Przez lata zawodowego życia udało mi się kru-

konferencji naukowych, które odbywają się każdego roku

szyć różne mury, które stały na mojej drodze i dziś z całą

w czerwcu, a których efektem jest wydawana rokrocznie

stanowczością mogę powiedzieć: wszystkie mury, które

recenzowana monografia. W 2011 roku odbyło się już

miałam skruszyć – skruszyłam!

dziesiąte jubileuszowe spotkanie.

Decydującym czynnikiem wyboru uczelni w Nowym

Nic bardziej mnie nie mobilizuje do pracy jak napięte ter-

Sączu okazało się zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu

miny. Wszystko lubię planować: pierwsze dziecko, budowa

zarządzania i marketingu. Okres studiów to przede

domu, doktorat… wydarzyły się w jednym czasie i… w życiu

wszystkim nauka i spotkania z przyjaciółmi: Piotrem

nie byłam tak zorganizowana jak wtedy. Marysia urodziła

­S oleckim, Gosią Trojan, Mirkiem Trzópkiem, Emilią Świer-

się w kwietniu 2006 roku, przewód doktorski otworzyłam

czek (Lupą) i Gosią Baranowską. Wszystko zmieniło się

na SGH w marcu 2006, budowa domu ruszyła w lipcu

w 1998 roku, gdy ukończyłam licencjat z wyróżnioną pracą

2006, a biorąc pod uwagę fakt, że lubię mieć wszyst-

dyplomową i podjęłam pierwszą swoją pracę w Katedrze

ko pod kontrolą, było to nie lada wyzwanie. Czułam się

Zarządzania WSB-NLU na stanowisku asystenta. Z rozmo-

wtedy wspaniale!

wy kwalifikacyjnej pamięta tylko jedno pytanie: „Czy poradzi sobie Pani, prowadząc zajęcia z kolegami z ławki?”.

Nie ma dla mnie nic cenniejszego niż pozytywne słowa

Okazało się, że miała uczyć kolegów, którzy zdecydowali

i opinie studentów, którzy dostrzegają moje zaangażo-

się kontynuować studia magisterskie w WSB-NLU. Po-

wanie, profesjonalizm i pasję w tym, co robię. Największą

czątki były szalenie trudne i po latach Anna wciąż czuje,

wartością w życiu zawodowym jest dla mnie wolność

że było to dla niej największe wyzwanie. Obecnie jest

i niezależność, którą moja praca gwarantuje mi w nadmia-

adiunktem w Zakładzie Zarządzania. Za nią trzynaście

rze. Kocham swoją pracę!

lat stażu. Pracuje nad habilitacją. Uśmiecha się na myśl, że często „porusza niebo i ziemię”, aby doprowadzić

Marzeniem Anny jest publikacja artykułów naukowych

do końca to, czego się podejmuje. We wstępie do swojej

na tzw. liście filadelfijskiej, wydanie kolejnych książek,

Inwentyki w 2004 roku napisała: „…dwa lata poświęciłam

zorganizowanie jeszcze wielu konferencji i doczekanie

na walkę o sens istnienia inwentyki, którą mam nadzieję

30-lecia pracy jako pani profesor wychowująca kolejne

wygrałam – i będę wygrywać na nowo!”.

pokolenia młodych naukowców. Ponadto myśli o wyjeździe z rodziną na stypendium Fulbrighta do USA. Od końca 2011 jest redaktorem naczelnym czasopisma nauko-

ANNA UJWARY GIL poruszy niebo i ziemię

wego „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (www.jemi.edu.pl), któremu zamierza nadać liczącą się w Polsce i na świecie pozycję. W trakcie oceny jest międzynarodowy projekt konsorcjum badawczego

Osoby, które mnie znają, wiedzą, że jeśli wychodzę drzwia-

pięciu państw pod kierownictwem Reykjavik University

mi z niczym, to wracam oknem, by spróbować jeszcze raz.

w Islandii, którego Anna jest członkiem. W planach jest

Zawsze sobie myślę, że jeśli czegoś nie spróbuję, to nigdy

też uruchomienie tzw. platformy WiP, która ma być jedną

się nie przekonam, czy było warto. Tak było w przypadku

z najlepszych platform tego typu na świecie, a potem…

wysłania książki Kapitał intelektualny a wartość rynkowa

to już tylko poznawanie świata!

przedsiębiorstwa na konkurs PAN-u dla najlepszych


105

PO RUSZY

IEMIĘ poruszy niebo i ziemię

IEBO


P

ROSYJSKIE PRZYPADKI

W MIEŚCIE

PAPIESKIM


Schiller mawiał: „przypadków nie ma; to co jawi się nam

Bez wątpienia w całej tej przygodzie bardzo ważny był

jako ślepy traf, pochodzi właśnie z najgłębszych źródeł”.

przystanek, jakim okazała się WSB-NLU w Nowym Sączu.

Ja do tych źródeł jeszcze nie dotarłam, ale bez wątpienia

Studia MBA, oprócz konkretnej merytorycznej wiedzy

przypadek jest czynnikiem kształtującym los człowieka,

i ciekawych osobowości uczelnianych, pokazały też inne

a już na pewno mój.

techniki nabywania wiedzy. Ta Uczelnia żyje nie tylko podczas zajęć, ale również po ich zakończeniu. Czas spę-

W moim życiu przypadek po raz pierwszy pojawił się

dzony w WSB-NLU Basia wspomina z sympatią też dzięki

jako kategoria gramatyczna, przez którą odmieniają się

fantastycznej grupie koleżanek i kolegów, z którymi jest

rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i inne części mowy,

w kontakcie do dziś, a z wieloma z nich ma przyjemność

związany ze specjalizacją językoznawczą, którą obrałam

pracować.

na studiach filologii rosyjskiej. dróżowaniem, a to sprawiało mi radość od dziecięcych lat.

gisterskiej, planując rozpoczęcie studiów doktoranckich,

Moje podróżowanie, oczywiście nie na tak szeroką skalę

dowiedziałam się, że prężnie rozwijająca się firma z Wa-

geograficzną, jak ma to miejsce obecnie, rozpoczęło się

dowic, niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, poszukuje

we wczesnych latach szkolnych, kiedy to z zespołem mu-

osoby na stanowisko Pracownika Działu Eksportu z bardzo

zycznym Piccolo jeździliśmy po Polsce z koncertami. Wtedy

dobrą znajomością języka rosyjskiego. I w tym papieskim

było ono całkowicie beztroskie, jedyne o czym nie mogłam

mieście z Grupą Maspex Wadowice (GMW) wszystko

zapomnieć to flet, na którym grałam i tekst solówek, jakie

się zaczęło.

mi przydzielono. Jak trafiłam na przesłuchanie do zespołu i czy był to przypadek – już nie pamiętam, ale na pewno

Ta przygoda rozpoczęta kilkanaście lat temu w GMW trwa

to początki mojej pracy w zespole, nowych kontaktów

po dzisiejszy dzień i Basia musi przyznać, że wciągnęła

z dziećmi i młodzieżą z innych województw, dziecięcej

ją całkowicie. Rozpoczęła ją od stanowiska Pracowni-

rywalizacji, które w biznesie przerodziły się w zdobywanie

ka Działu Eksportu, ucząc się wszystkiego z wielkim

kontaktów handlowych i rywalizację na szczeblach mię-

zaangażowaniem, przechodziła szybko kolejne szczeble

dzynarodowych o pozycję rynkową naszej firmy.

awansu, docierając do miejsca, w którym powierzono jej zarządzanie całym zespołem eksportu. To właśnie jej ze-

Na mapie świata jest jeszcze sporo miejsc, do któ-

spół w głównej mierze motywuje ją do pracy, również nad

rych koliberek z logo GMW nie dotarł, ale to może się

sobą , a osiągane z nim wyniki napędzają do działania.

wkrótce zmienić…

107

A to działanie zakrojone jest na szeroką skalę. Konsumenci z prawie 50 krajów znają takie marki jak Kubuś, Tymbark, La Festa, Coffeeta, Brumi i inne z bogatego portfolio GMW. Każdy nowy kraj, który Basia może zaznaczyć na eksportowej mapie GMW, daje jej niesamowitą satysfakcję, podobnie jak pomyślnie zakończone negocjacje czy wypracowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. Cieszy ją , że może rozwijać się w firmie, której Prezes odebrał nagrodę główną – Przedsiębiorca Roku 2011 w polskiej edycji największego biznesowego konkursu na świecie Ernst&Young.

rosyjskie przypadki w papieskim mieście

Jak łatwo się domyślić, moja praca wiąże się również z poKolejny raz dał o sobie znać, gdy tuż po obronie pracy ma-

BARBARA WIECZOREK rosyjskie przypadki w papieskim mieście


W renomowanym dwumiesięczniku „Malemen” zamiesz-

z montażu, ciemni, edycji i kreatywnego myślenia, które

czony został artykuł Trzydziestu przed trzydziestką z pod-

dały mu podstawy do jego dzisiejszej pracy. Zdał maturę

tytułem Oni będą rządzić, w którym redakcja umieściła

w USA i wrócił do Polski. Tutaj na horyzoncie pojawiła się

sylwetki trzydziestu wyjątkowo utalentowanych młodych

WSB-NLU, która oferowała świetną bazę dydaktyczną ,

mężczyzn, którzy zmienią świat. Wśród nich znalazł się

ścieżkę angielską i... góry. Szkole zawdzięcza wspania-

Michał Wilczek, laureat Europejskiej Nagrody Obywateli

łych przyjaciół oraz możliwość stworzenia organizacji

dla wsparcia Milenijnych Celów Rozwoju ONZ w ramach

studenckiej SFP, zajmującej się filmami, zdjęciami oraz

„Sukuma Millennium Award”. Na podstawie scenariusza

akcjami charytatywnymi. Wśród osiągnięć studenckich,

Michała i pod jego okiem nakręcono film, który opowiada

które warto wymienić – relacjonuje Michał – jest stypen-

o pracy robotników i o różnicach w wynagrodzeniu

dium Youth Society, praca w dziale marketingu Przemka

w dwóch różnych „światach”: w Europie i Indiach.

Remiego, praca w Miasteczku Multimedialnym, stypendium rektorskie, stypendium MEN-u, liczne produkcje filmowe

MICHAŁ WILCZEK

dla Uczelni i Miasteczka Multimedialnego, wreszcie charytatywny kalendarz studentek WSB-NLU.

jeden z trzydziestu Był kelnerem w kafeterii Giełdy Chicagowskiej i nauczycielem języka angielskiego w Chinach. Od 2008 r. pracuje W tym roku Michał wygrał prestiżowy konkurs fotogra-

w firmie Symetria – agencji kreatywnej na stanowisku

ficzny „Rolls Royce – Rankin Spirit of Ecstasy”. Zadaniem

dyrektora produkcji i postprodukcji filmowej i fotogra-

uczestników, fotografów z całego świata, było zinterpre-

ficznej. Hobby Michała przerodziło się w pracę dzięki

towanie legendarnego symbolu Rolls-Royce’a. Interpreta-

pomysłom Sebastiana Młodzińskiego, z którym wspólnie

cja Michała, odnosząca się do „łaskawej małej bogini”, zo-

prowadzili studio filmowo-fotograficzne w Nowym Sączu.

stała wybrana przez światowej sławy fotografa, Rankina.

Rok temu przenieśli firmę do Krakowa. W zespole Symetrii pracuje również dwoje absolwentów WSB-NLU: kolega

W domu Michała od zawsze gościł film i fotografia. Taśmy

Michała z roku, Piotr Gawiński, oraz jego druga połowa –

VHS z „Gwiezdnymi wojnami” i „Indiana Jones” oglądałem

Ewa Hałabura.

po kilkadziesiąt razy, do momentu aż przestała pracować głowica w magnetowidzie – wspomina Michał. – Wykształ-

Motywuje mnie wiara w dobro – przyznaje – oraz ludzie

cenie i zamiłowanie mamy do teatru pozwoliło mi na do-

pozytywnie nastawieni do życia, którzy tworzą niepowta-

stęp do ciekawostek ze świata filmu i teatru. Dodatkowym

rzalne rzeczy i inspirują innych do działania. Fascynująca

atutem bliskiego kontaktu z rodzicami była praca taty,

jest myśl, że każdego ranka mam szansę tworzyć projekty,

który we wczesnych latach 90. prowadził małe studio

które mogą również sprawić radość innym.

fotograficzne. Od najmłodszych lat fascynowała mnie możliwość rejestrowania tego, co robi moja rodzina i znajomi.

Choć woli termin teraźniejszość, myśli o swoim pierw-

Przy nielicznych okazjach wyciągałem po kryjomu, od taty,

szym pełnometrażowym filmie fabularnym, o podróżach

jego taśmową kamerę Hi8 Sony i nagrywałem wygłupy

z przyjaciółmi z czasów studiów, posadzeniu drzewa,

kolegów w szkole.

zbudowaniu domu... o szczęściu. Każdy dzień daje inspirację do tworzenia czegoś nowego, więc nigdy nie

W czasie nauki w liceum trafił na program stypendialny

wiadomo, co przyjdzie mi do głowy. Świat komiksu i gry

Rotary International i w 2003 roku znalazł się w Space

komputerowe uruchamiają moją wyobraźnię i sprawiają,

Center Houston. Tu miał okazję na liczne szaleństwa

że wieczorami mogę zdobyć skarb, odwiedzić nieznane

i wygłupy, ale też na nauczenie się podstaw kreowania

ziemie czy też ocalić świat – a jeśli mi się nie uda, zawszę

obrazu za pomocą kliszy filmowej: skończył roczne kursy

mogę ponowić próbę.


109

jeden z trzydziestu

z

0 3


W klasie maturalnej chętniej wyznawał zasadę carpe diem aniżeli memento mori. Uwielbiał język angielski, intrygowały go światowe konflikty polityczne oraz kochał sport: grał w koszykówkę i z sukcesami uczestniczył w zawodach pływackich. Ma drugi stopień Ratownika Wodnego.

EPIKUREJCZYK

SŁUŻBIE PANSTWA


KAROL WISŁOCKI

Ze studiami miał kłopot: nie potrafił wybrać pomiędzy

epikurejczyk w służbie państwa

fizjoterapią , filologią angielską , a naukami politycznymi. W końcu ostatecznie wybrał politologię na WSB-NLU w Nowym Sączu. Powód? Uczelnia oferowała mi jedno-

mnie ogromne przeżycie – po maturze nawet nie marzyłem,

cześnie naukę języka angielskiego na bardzo wysokim

że kiedyś znajdę się w takim miejscu.

poziomie, zajęcia z tematyki międzynarodowej prowadzone przez cenione osoby polskiego życia publicznego oraz

Po trzech miesiącach praktyk zaoferowano mu staż

świetne zaplecze do realizacji pasji sportowych. Intere-

w Kancelarii Premiera. Pracując w takim miejscu trzeba

sowały mnie sprawy międzynarodowe, choć na świat

wykazać się bardzo szybkim i skutecznym działaniem

polskiej polityki wewnętrznej patrzyłem z dystansem i zde-

oraz koncentracją , by nie popełnić nawet najmniejszego

cydowanie nie miałem wówczas jasno sprecyzowanych

błędu. To było dla niego niezwykle pasjonujące doświad-

poglądów politycznych. Miałem za to – w mojej opinii – coś

czenie, choć na okres stażu przypadły wydarzenia

znacznie cenniejszego, czyli wartości – opowiada Karol.

związane z katastrofą smoleńską – przede wszystkim ciężka, trudna i wzruszająca uroczystość – wyznaje Karol.

żył swój pierwszy studencki kryzys, gdy zapoznał się

Czas spędzony w KPRM był dla niego doskonałą lekcją

z wymaganiami wykładowców, ale po jakimś czasie

protokołu dyplomatycznego, wiedzy z zakresu spraw

nauka, kolokwia i egzaminy stały się przyjemnym wy-

międzynarodowych, wykonywania zadań organizator-

zwaniem. Karol uważa, że największym atutem WSB-NLU

skich i współpracy w zespole.

jest odmienny sposób kształcenia – zamiast nauki na pamięć, przygotowuje do samodzielnego myślenia

Pod koniec 2010 roku przeniósł się do Biura Edukacji

i krytycznej analizy.

Publicznej IPN-u, gdzie zajmuje się w głównej mierze tworzeniem i wdrażaniem narzędzi służących edukacji

Jego prace dyplomowe: licencjacka i magisterska, które

historycznej młodzieży. Jest to zadanie wymagające

nazywa „przygodą w nieznane”, dotyczyły systemu po-

dużego nakładu pracy, twórczego myślenia i często

litycznego Wenezueli, a w zasadzie Hugo Cháveza i jego

nowatorskiego działania. Najistotniejszym przedsię-

rewolucji boliwariańskiej.

wzięciem, za którego przygotowanie był odpowiedzialny,

epikurejczyk w służbie państwa

pogrzeb pary prezydenckiej. Była to dla mnie bardzo Na pierwszym roku był po prostu przerażony – prze-

naukowej Echa Katynia oraz konkursu ogólnopolskiego

analitycznego myślenia i syntezy informacji pochodzą-

dotyczącego zbrodni katyńskiej, w którym nagrodą był

cych z różnych źródeł, wiarę w zrealizowanie stawianych

wyjazd edukacyjny na Ukrainę dla 100 osób. Przygotowu-

przed nim zadań, pewność siebie, sprawność w pisaniu,

jąc się do przeglądu filmowego, Karol nawiązał współpra-

a długie i wyczerpujące sesje nauczyły go odporności

cę z reżyserem amerykańskiego filmu na temat zbrodni

na stres.

w Katyniu – wnukiem oficera zamordowanego w Miednoje.

Jestem dopiero dwa lata po studiach i z pewnością

Nie chciałbym pisać o osobistym sukcesie zawodowym,

to nie ten okres, kiedy mógłbym pochwalić się istotnymi

gdyż swoją pracę traktuję nie przez pryzmat osiągnięć

osiągnięciami czy wysokim stanowiskiem – mówi. –

życiowych – twierdzi – lecz nieco idealistycznie, jako

Mogę jednak przyznać, że moją dotychczasową pracę

służbę dla kraju.

w sektorze publicznym wykonuję z wielką przyjemnością i dużym zaangażowaniem. W sierpniu 2009 roku udałem

Kancelaria Premiera, jak i BEP IPN-u to miejsca wprost

się na praktykę studencką do Departamentu Spraw Zagra-

wymarzone dla kogoś ambitnego, odpowiedzialnego

nicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Było to dla

i perfekcyjnego, dla kogoś, kto nie lubi monotonii.

111

to zorganizowanie przeglądu filmowego i konferencji Co zatem dały mu studia? Między innymi umiejętność


Ścieżki przeznaczenia są nieodgadnione i dlatego trudno

w Kazachstanie, a swe pierwsze lekcje golfa pobierał

dociec, kim dziś byłby Adam, gdyby na początku lat

od klienta w Dublinie. Praca w PwC dostarczała mu rów-

90. uparł się studiować wymarzoną filologię angielską

nież wrażeń innego rodzaju. Dużym przeżyciem był pobyt

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na szczęście za radą

w Belgradzie, dokąd Adam udał się tuż po zakończeniu

ojca zdecydował się przystąpić do egzaminu w nowo-

konfliktu w Kosowie. W mieście pełnym zrujnowanych

powstającej WSB-NLU. Uczelnia – uśmiecha się Adam

nalotami NATO budynków otrzymał zadanie odbudowania

– była blisko Muszyny i na weekendy mogłem wracać

zespołu obsługującego instytucje finansowe. Między

do domu rowerem, więc decyzja o zmianie na kierunek

innymi dzięki wsparciu lokalnych przyjaciół, którzy pomi-

ekonomiczny miała pragmatyczne podłoże: studiując

mo – a może na skutek – ponurych przeżyć ostatnich lat

na początku polskiej transformacji ekonomicznej w biz-

żyli w myśl zasady carpe diem, zdołał stworzyć zespół,

nesowej uczelni tanim kosztem można było dać sobie

stanowiący o sile jednego z najbardziej dynamicznie

szansę na to, żeby zostać bogatym człowiekiem. Szybko

rozwijających się oddziałów PwC w tej części Europy.

okazało się, że była to jedna z najszczęśliwszych decyzji w jego życiu.

Dziś Adam nie przestaje podejmować nowych wyzwań. Wieloletnie doświadczenie umożliwiło mu pokierowanie

ADAM WNĘK księgowość z polotem

zespołem zajmującym się zapewnianiem jakości procesów biznesowych i informatycznych klientów sektora finansowego. Projekty, realizowane dla czołowych instytucji finansowych w Polsce i regionie, dostarczają mu ogromnej satysfakcji. Lubię ludzi i pracę projektową

Szczęście zresztą nie opuszczało go ani na chwilę. Jako

– wyznaje Adam. – Kreci mnie podejmowanie się rzeczy

świeżo upieczony absolwent WSB-NLU z dumą dzierżył

niemożliwych, dodawanie zespołom wiary w siebie,

dyplom z numerem 13. Jak sam wspomina, Uczelnia

a potem przyglądanie się, jak pracownicy sami radzą sobie

wyposażyła go w otwarcie na świat i absolutną wiarę,

z rzeczami, które na początku uważali za przerastające

że wszystko może się zdarzyć. Moja praktyka w USA

ich możliwości. Bo na co dzień staram się im wpajać, że

pozwoliła mi poznać inną cywilizację, opartą na kulcie

to nie marki korporacji czynią z nas osobowości, tylko

pracy i patriotyzmie. Dodatkowo to, że uczelnia przetrwała

nasze osobowości tworzą marki korporacji. Być może

pierwsze trzy lata, stało się dla mnie namacalnym dowo-

kiedyś ta pasja do inspirowania ludzi będzie się również

dem, że wiara i determinacja człowieka czynią cuda nie

realizowała w miejscu, z którym jestem bardzo związany –

tylko w Ewangeliach.

dodaje tajemniczo.

Po krótkim epizodzie pracy na stanowisku wiceszefa

Zapytany o hobby wskazuje na rodzinę i gotowanie. Be-

działu sprzedaży w Fabryce Ceramiki Budowlanej Wacław

ata, Kaśka i Piotrek to paliwo do mojej rakiety. A że paliwo

Jopek, zatrudnił się jako konsultant w dziale audytu

bywa łatwopalne, to również ta mieszanka lubi zaiskrzyć

w PwC. Nowe obowiązki sprowadzały się nierzadko

i zadymić! Ale bez tego wszystkiego jaki byłby sens

do żmudnej, księgowej dłubaniny. Uparcie jednak parł

wszystkich innych rzeczy spisanych na tej kartce?

do przodu, a gdy obejmował stanowisko wicedyrektora, był już przekonany, że utożsamianie pracy księgowego z permanentną nudą to błędny stereotyp. W ramach swojej pracy Adam wiele podróżuje, poznając bardzo ciekawych i inspirujących ludzi. Zdarzyło się, że w ramach pracy szkolił pracowników pływając po Dunaju, ślizgał się na łyżwach w resorcie olimpijskim Medeu


SIĘGOWOŚĆ

OLOTEM 113

Z księgowość z polotem


WYKŁY CHŁOPAK

Z

ALICJI


Krzysztof stoi na czele Miasteczka Multimedialnego

Z perspektywy lat widzę – opowiada Krzysztof – że

w Nowym Sączu jako Prezes Zarządu i Dyrektor projektu.

„małomiasteczkowa poczciwość”, którą wyniosłem z domu

W szkole podstawowej marzył o czymś zupełnie innym –

i szkół w Muszynie, pozwoliła zachować to, co dzisiaj

podobała mu się praca kierowcy ciężarówki, bo zajęcie

uważam za najważniejsze, czyli wartości. Choć zdarzało

to kojarzyło mu się z możliwością swobodnego podró-

się, że w korporacyjnym życiu miałem czasami poczucie

żowania po Europie. Jednak dorastając, zmienił pogląd

przegranej z tego powodu – ponieważ karierowiczostwo

na atrakcyjność tego zawodu, w liceum wybrał klasę

kłóciło się z moimi wartościami – w długoterminowej per-

o profilu informatyczno-językowym, a następnie studia

spektywie „przegrana” okazała się być inwestycją, która

w WSB-NLU na kierunku zarządzanie i marketing. Spe-

zwielokrotniła korzyści. Zdałem sobie sprawę, że szefa

cjalność: „Zarządzanie w Mediach” – unikatowy wówczas

też sobie trzeba wybierać w oparciu o wartości, które on

program w Polsce. Studia pozwoliły mu odkryć, że istnieje

reprezentuje i wtedy cały zespół pracuje w jednej kulturze.

się, że projekty dostarczają wiele pozytywnych emocji,

Optymista cechujący się inteligencją emocjonalną. Wie-

bo dotyczą rzeczy nowych, niepowtarzalnych i zazwy-

rzy w siłę sprawczą pozytywnych emocji oraz w pomoc

czaj bardzo złożonych.

Boga przy robieniu rzeczy, które mają się przyczyniać do pomnażania dobra.

Zawsze starał się aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni, co stwarzało różnego rodzaju szanse. W związku z wyjaz-

Moją pasja jest rodzina – przyznaje z uśmiechem – to naj-

dem promocyjnym szkoły nawiązał kontakt z przed-

lepiej zainwestowany czas w życiu, z nieograniczonym

stawicielami niemieckiego banku HypoVereinsbank,

zwrotem. Poza tym bardzo lubię narty i kolarstwo górskie

w którym chciał odbyć staż. Nieoczekiwanie po trzecim

– zazwyczaj rodzinnie.

zwykły chłopak z Galicji

coś takiego jak zarządzanie projektami. Szybko przekonał

roku studiów otrzymał atrakcyjną ofertę pracy w polskim oddziale tego banku w Warszawie i rozpoczął swoją

Krąży o nim anegdotka: w miesiąc po tym, jak podjął

karierę zawodową.

decyzję o zakończeniu pracy w bankowości, upadł bank Lehman Brothers, który zapoczątkował dwuletni kryzys

Przez następne osiem lat zajmował się zarządzaniem

w bankowości – niektórzy twierdzą , że to nie przypadek…

projektami zarówno w pionie bankowości korporacyjnej,

115

jak i pionie zarządzania ryzykiem. Po kolejnej fuzji z bankiem Pekao zakończył pracę w bankowości transakcją sprzedaży „złych kredytów” o wartości 1,5 miliarda PLN, co najprawdopodobniej do dzisiaj jest największą transakcją tego typu w Polsce. W maju 2007 roku WSB-NLU powołała jako podmiot typu spin-off spółkę Miasteczko Multimedialne. Krzysztof porzucił bankowość, żeby wrócić do Nowego Sączą i realizować projekt budowy Parku Technologicznego MMC Brainville – złożony, ambitny (niektórzy twierdzą , że nierealny), ale za to pasjonujący projekt.

KRZYSZTOF WNĘK zwykły chłopak z Galicji


„Ach, umieć rozrzucić swoje klepki mózgu i umieć

recytacji podczas programów WSB Jazz Cafe czy WSB

je w każdej chwili zebrać, i domki z nich stawiać jak

Love Cafe. Programy te łączyły muzykę, taniec, śpiew i re-

z kart”. Juliusz Osterwa

cytację. Koledzy pamiętają też jego niezwykłe skupienie podczas wykładów prof. Miłowita Kunińskiego. Krystian tak był pochłonięty filozoficznymi rozmyślaniami, że

KRYSTIAN WOJTAROWICZ gubienie i odnajdywanie sensu

nawet nie drgnął, gdy przypadkiem uderzyły go rzucone przez kogoś klucze. Zarządzanie i Politologia? Krystian czuł, że ta rola nie zo-

Był w liceum ekonomicznym, ale pociągała go sztuka:

stała napisana dla niego. Chociaż studia sprawiały mi sa-

występował w grupie teatralno-kabaretowej i z powo-

tysfakcję, czułem wewnętrzny niepokój – mówi. – Zapewne

dzeniem brał udział w niezliczonej ilości konkursów re-

presja tęsknoty za niezrealizowanym marzeniem kazała

cytatorskich. Po maturze złożył papiery na Wydział Nauk

mi szukać innej drogi rozwoju. Przekonanie, że za tęsknotą

Ekonomicznych UW i… do PWST w Krakowie. I wówczas

trzeba podążać, doprowadziło do obecnego stanu rzeczy.

przypomniał sobie o pewnej rozmowie ze studentem SGH.

Kończę PWST im. L. Solskiego w Krakowie, złożyłem pracę

Chłopak zdziwił się, po co przyjechałem do Warszawy, sko-

magisterską (o prawdzie scenicznej) i czekam na termin

ro „pod nosem” mam znakomitą uczelnię. Tak, mieszkając

obrony. Przedstawienie dyplomowe, w którym brał udział

dwadzieścia kilometrów od WSB-NLU, w stolicy dowiedzia-

Babel 2 w reżyserii Mai Kleczewskiej, otrzymało nagrodę

łem się o walorach mojej przyszłej Uczelni.

specjalną jury dla najlepszego spektaklu na XXIX Festiwalu Szkół Aktorskich w Łodzi. Spektakl wystawiany był

Studia w WSB-NLU kojarzą się Krystianowi ze znakomity-

też podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych, Festi-

mi relacjami między profesorami a studentami. Atmosfera

walu Debiutów Teatralnych „Pierwszy Kontakt” w Toruniu

serdeczności inspirowała do ciągłych poszukiwań

oraz na międzynarodowym festiwalu teatralnym „Boska

odpowiedzi, rozwijając osobowość i umiejętności życiowe

Komedia” w Krakowie.

oraz zawodowe. Kiedy utworzono Wydział Studiów Politycznych, Krystian został pierwszą osobą , która stu-

Pierwszy krok w stronę teatralnych marzeń

diowała dziennie dwa kierunki: zarządzanie i politologię.

został wykonany.

Raz zdarzyła się sesja, podczas której musiał przystąpić do dziewiętnastu egzaminów!

Do sukcesu zawodowego jeszcze mi daleko – dodaje skromnie Krystian – ale dążenie do uzależnienia szczęścia

Na Uczelni znany jest ze spektakli realizowanych przez

od własnych decyzji wyznacza kierunek dokonywanych

Studencką Grupę Przyjaciół Sztuki, Grupę Teatralno-

wyborów. Moja pasja i hobby to nauka aktorstwa oraz

Kabaretową „Spleen”, a szczególnie z mistrzowskich

próby odczytywania relacji międzyludzkich i formowania ich w sceniczne symbole. Obecnie ma dwa cele: podziękować ukochanej i najbliższym za cierpliwość oraz wyrozumiałość, no i… grać dla najlepszych reżyserów.


GUBIENIE XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

CIĄGŁE X X X X X X X X POSZUKIWANIE XXXXXXXXXXXXXXXX

U

117

SEN

S

gubienie i odnajdywanie sensu

I ODNAJDYWANIE


Marzyła o studiach lekarskich, lecz przypadek sprawił,

stawcy rozwiązań z zakresu logistyki kontraktowej. Jest

że zainteresowała się WSB-NLU – mającą indywidualne

zafascynowana rozwojem społecznej odpowiedzialności

podejście do studenta, realizującą program w oparciu

biznesu – cieszy ją , że firmy przywiązują coraz większą

o program amerykańskiej uczelni. To mnie zafascynowało

wagę do jednostki, społeczności, pracownika, ekologii.

i uświadomiłam sobie, że jeśli studia, to tylko w Nowym Sączu! – mówi Agata. Do tej pory pamięta swoje pierwsze

Agata mówi o sobie, że jest zodiakalnym Strzelcem, czyli

zajęcia z public relations – oczarowana wykładami zrozu-

pełną energii optymistką. Ma dużo zapału i chęci do pra-

miała, że musi pracować w tej dziedzinie.

cy, głowę pełną pomysłów. Nie boi się nowych wyzwań. Zawsze chciała robić to, co kocha i cieszy się, że to jej się

Niezwykłą osobą, która sprawiła, że umocniłam się

udało. Jej największym sukcesem jest połączenie życia

w swojej decyzji dotyczącej mojego życia zawodowego,

zawodowego z życiem prywatnym. Praca zawodowa

która nauczyła mnie pewności siebie, jest rektor Krzysztof

sprawia mi ogromną przyjemność – jednak to prywatne ży-

Pawłowski – przekonuje. – Zawsze powtarzał, żebyśmy

cie i balans pomiędzy nim, a życiem zawodowym sprawia,

pamiętali, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi i że cały świat

że jestem szczęśliwą i spełnioną osobą. Moje życie pry-

czeka na nas otworem. Myślę, że był on motorem dla wielu

watne również jest od dawna związane z Uczelnią – to tutaj

moich koleżanek i kolegów ze studiów i część sukcesów

spotkałam swojego męża. Bez jego, miłości, pomocy,

każdego z nas jest jego sukcesem.

uśmiechu na co dzień i wsparcia nie byłabym tą osobą, którą jestem. Jestem szczęśliwą mamą trzech dziewczy-

Jej pierwsza praca również związana jest z Uczelnią.

nek, które nadają mojemu życiu sens. Chociaż posiadanie

Agata wygrała konkurs organizowany przez agencję

dzieci to nie tylko radość, ale także troski i zmartwienia, ich

reklamową wśród studentów i w nagrodę zaoferowano jej

śmiech wypełniający dom sprawia mi największą przyjem-

praktyki. Okazało się, że agencja potrzebuje pracownika

ność w życiu. Nieustannie kradnę chwile na czytanie, je-

i tak zaczęła swoją pierwszą pracę jako Account Exe-

stem niepoprawnym czytaczem i pewnie byłabym miernym

cutive Assistant w Schulz PR. Następnie pełniła funkcję

krytykiem, ponieważ mało jest książek, których czytanie

Public Relations Managera w Multimedia Vision, a w 2006

nie sprawia mi przyjemności – przyznaje. – Kocham podró-

roku na jej drodze po raz kolejny stanęła WSB-NLU – tutaj

że: uwielbiam wymykać się z mężem na parę dni i zwiedzać

podjęła pracę jako Public Relations Manager.

europejskie stolice, delektując się czasem spędzonym tylko we dwoje. Uwielbiam równie mocno nasze wspólne eskapady z dziewczynkami i ich dziecięcy zachwyt nad

AGATA WYDMAŃSKA

miejscami, które oglądają.

strzelec Jej motto życiowe: “Twenty years from now you will be more disappointed Od 2010 roku pracuje w FIEGE, firmie logistycznej.

by the things that you didn’t do than by the ones you

Najpierw na stanowisku Public Relations Manager,

did do. So throw off the bowlines. Sail away from the

obecnie odpowiada za marketing i komunikację w regionie

safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore.

wschodniej Europy w strukturze FIEGE. Do jej najważniej-

Dream. Discover”. Mark Twain

szych zadań należy opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji w regionie EE grupy FIEGE i wzmacnianie wizerunku Fiege jako rzetelnego, godnego zaufania do-


119

strzelec


Po technikum elektronicznym kolejną szkołą miała

mać. Potem rozmawiałem z Shellem (opieka nad projektem

być AWF. Siatkówka to moja pasja. Grałem w Płomieniu

lojalnościowym Smart). Miałem już zaczynać pracę, gdy

Milowice – jedynej polskiej drużynie, która zdobyła Puchar

nagle zadzwonili i powiedzieli, że znaleźli kogoś innego

Europy. Jednak zmieniłem zdanie i wybrałem ekono-

– opowiada. Chcąc coś zrobić z wolnym czasem, zaczął

mię – opowiada. Najpierw chciał zdawać na katowicką

chodzić na siatkówkę. Trafił do na wpół amatorskiej

Akademię Ekonomiczną , potem krakowską AGH. I wtedy

drużyny Citibanku.

wpadł mi w ręce tygodnik „Wprost”. W rankingu szkół ekonomicznych WSB-NLU była na pierwszym miejscu –

Po którymś meczu kolega z drużyny zapytał mnie, gdzie

wspomina. Natychmiast zabrał z AGH swoje świadectwo

pracuję. Rozmawialiśmy też o studiach, które kończyłem.

maturalne i jeszcze tego samego dnia zawiózł papiery

Powiedział, żeby natychmiast zadzwonić do jego znajo-

do Nowego Sącza. Najważniejszą lekcję, która przydała

mego, bo on akurat szuka kogoś z moim wykształceniem

się na całe życie dostał jeszcze przed rozpoczęciem

– opowiada.

studiów. Wówczas, w zależności od stopnia znajomości języka, zmieniał się nieco program studiów. Angielskiego

I tak z boiska trafił do bankowości, gdzie spędził jede-

uczyłem się tylko pół roku, ale zaryzykowałem i udało się.

naście lat. Przełomową z punktu widzenia kariery była

Koledzy, którzy znali angielski lepiej, bali się tego egzaminu

zmiana pracy z Citi na HSBC. Tutaj przez trzy lata nauczył

i w konsekwencji zdobyłem licencjat szybciej niż oni.

się kilka razy więcej niż przez poprzednie siedem lat

Nauczyłem się, że warto podjąć ryzyko, bo można tylko

pracy. To był najbardziej dynamiczny okres w moim zawo-

zyskać – uśmiecha się.

dowym życiu – przyznaje – poznałem wielu wspaniałych menadżerów z wieloletnim doświadczaniem. Gdy w Polsce

GRZEGORZ WYDMAŃSKI start z boiska

zamknięto bankowość detaliczną grupy HSBC, stanął na rozdrożu – co teraz? Przez kolejny przypadek otrzymał zaproszenie na spotkanie w małej, czarterowej linii lotniczej. I stało się: branża lotnicza wciągnęła go na całego. Od kilku dni codziennie uczę się wszystkiego od początku

W czasie studiów, po zajęciach, zajmował się praktyczną

– mówi. – Już wiem, jak bardzo fascynujące jest latanie.

nauką biznesu. Wspólnie z kolegą , Marcinem Łaskawskim,

Czy aż tak, żeby spędzić w tej branży kolejne dziesięć lat?

założył kawiarenkę zwaną „Barem u Bolka i Lolka” (Bol-

Czas pokaże. Tutaj zetknąłem się z wieloma fascynującymi

kiem nazywano Grzegorza, z racji wzrostu, jego wspólnik

ludźmi, pełnymi pasji i otwartości. Dlatego wolę mniejszą

miał cechy upodabniające go do drugiego z bohaterów

firmę od korporacji.

popularnej kreskówki). Jako zapalony siatkarz wygrał wiele: w trakcie meczu Nie zaniedbywał ukochanej siatkówki. A rezultaty

dostał zaproszenie na rozmowę o pracę, w drużynie

uprawiania sportu przeszły jego najśmielsze oczekiwa-

siatkarskiej poznał swoją żonę. Siatkówka towarzyszy

nia. Podczas któregoś meczu kolega zapytał, czy może

również jego rodzinie: cztery córki wychowują się wśród

przyprowadzić znajomą, studentkę z naszej szkoły. I tak

wszechobecnych w domu piłek, latem w ogrodzie rozgry-

poznałem Agatę, moją żonę – opowiada. Na parkiecie zdo-

wane są rodzinne mecze. Najstarsza córka, piętnasto-

był także pracę. Po studiach przeniosłem się do Warszawy

letnia Nadia, jest jedną z najlepszych siatkarek w swoim

i tam dostałem dwie poważne oferty pracy. Z pierwszej

roczniku w Polsce, a dziesięcioletnia Julka robi już teraz

(asystenta prezesa zarządu PKN-u Orlen) zrezygnowałem,

duże postępy. Mam nadzieję, że młodsze córki, Maja i Ma-

bo za oferowane wynagrodzenie nie mógłbym się utrzy-

rysia, pokochają ten sport tak jak ja.


121

start z boiska

STAR T Z BOISKA


Zawodowe życie Moniki zaczęło się od pracy w biurze parlamentarnym w charakterze asystentki posła. Cztery lata tam spędzone definitywnie wyleczyły ją z pomysłu angażowania się w politykę. Potem była praktyka studencka w Kancelarii Premiera, po odbyciu której zaproponowano jej stałą pracę. Potraktowałam to jako

MONIKA ZUCHNIAK PAZDAN licencja na dyplomację

wyzwanie – mówi Monika – bo miałam przed sobą ostatni rok studiów, pisanie pracy dyplomowej, nie byłam więc pewna, czy to wszystko uda się jakoś pogodzić ale… udało się. Po KPRM-ie było Ministerstwo Kultury, potem Instytut Dziedzictwa Narodowego, powrót do Nowego Sącza i pra-

Miała być czarna wełniana toga z fioletowym żabotem. Są

ca na Wydziale Studiów Politycznych WSB-NLU, i znowu

dobrze skrojone, eleganckie kostiumy, których stosow-

Warszawa. Tym razem Kancelaria Sejmu i wreszcie MSZ.

ność określają podręczniki protokołu dyplomatycznego.

Pracę na placówkach zaczęła od piastowania stanowiska

Monika, odkąd pamięta, chciała być prawnikiem, sędzią

Konsula Generalnego w Warnie. Z tego okresu na zawsze

sądu rodzinnego, została Konsulem Rzeczpospolitej

w pamięci zostanie jej jedna sprawa – zwycięska walka

Polskiej.

o wywiezienie z domu dziecka polskiej dziewczynki, porzuconej przez matkę zaraz po porodzie.

Nie zamierzała studiować w Nowym Sączu. Jak większość młodych ludzi po maturze chciała wyrwać się

Gdy zlikwidowano placówkę w Bułgarii, pani konsul wy-

z domu, uczyć się poza miejscem zamieszkania. Nie była

brała propozycję wyjazdu do Ottawy. Miejsce to ucieszyło

zainteresowana biznesem, ekonomią , ani tym bardziej

ją ze względu na mieszkającą w USA rodzinę. Po dwóch

marketingiem, a jedynie z tym kojarzył jej się WSB-NLU.

latach spędzonych w Kanadzie Monikę na jej własną

Dlatego też wybrała prawo na Uniwersytecie Jagielloń-

prośbę przeniesiono do Ambasady RP w Tallinie w Estonii,

skim. Sytuacja rodzinna zmusiła ją jednak do przerwania

gdzie w stopniu Pierwszego Radca Ambasady, pełni

studiów i powrotu do Nowego Sącza. Tutejsza uczenia

funkcję konsula RP.

stała się więc naturalnym wyborem. Z perspektywy czasu uważa, że nie mogło się lepiej stać.

Czym na co dzień zajmuje się pani konsul? Jej praca różni się w zależności od specyfiki kraju i polega nie tylko

Studia licencjackie na wydziale marketingu i zarządzania

na wydawaniu paszportów czy wiz, ale i na udzielaniu

były dla niej drogą przez mękę. Wszystko się zmieniło

ślubów, opiece nad więźniami, a nawet ewakuacji obywa-

po uruchomieniu specjalizacji magisterskiej: stosunki

teli z zagrożonych terenów.

międzynarodowe i dyplomacja. To było jej wybawienie. Tworzyli niewielką grupę studentów, mających do dys-

Na pytanie, co w jej przypadku jest kluczem do osiągnię-

pozycji wielu wspaniałych wykładowców i maksimum

cia satysfakcji zawodowej, cytuje Konfucjusza: „Jeśli ko-

ich zaangażowania. Dla niej zajęcia prowadzone przez

chasz to, co robisz, to nie jest to praca”. I tak jest właśnie

prof. Janusza Ekesa były niezwykłym doświadczeniem,

w moim przypadku, ja po prostu uwielbiam to, co robię.

odkrywaniem nieznanego, tajemniczego i jakże fascynu-

Monika potrafi czerpać radość z życia, z każdej jego

jącego świata.

chwili. Pasjonują ją narty i gra w golfa, którą zaraziła się w Kanadzie. Uwielbia film, ale gdyby miała wziąć ze sobą na bezludną wyspę jedną jedyną rzecz, z pewnością byłaby to książka.


NA DYP LOM

licencja na dyplomację

CJ EA 123

L ICE N


B

40

Grzegorzek Jarosław

6

Bańkowski Kamil

H

8

Berendt Przemysław

42

Hejmej Joanna

10

Błoński Jacek

44

Hejnowska Aniela

C

K

12

Chmura Joanna

46

Karliński Igor

14

Ciąpała Tomasz

48

Kasprowicz Tomasz

16

Cygan Paweł

50

Kawecka Aleksandra

18

Cygan (Gajewska) Agnieszka

52

Kochan Krzysztof

54

Kołodziejczyk Robert

56

Konzal Paweł

D 20

Deng Xinpei

F

M

22

Friedberg Piotr

58

Marcinczak (Malczyk) Justyna

24

Fuchs Tadeusz

60

März Victor-Andreas

26

Fudala Bogusława

62

Melanowski Wojciech

G

O

28

Garbarz Janusz

64

Ogonowska Kinga

30

Gibiec Marek

66

Olszowska Marta

32

Gibiec Wojciech

68

Osieka Bartłomiej

34

Godzisz Tomasz

R

36

Godzisz (Rogacz) Marta

70

Raczyńska (Kubit) Anna

38

Górska Katarzyna

72

Raczyński Cezary


74

Remi Przemysław

110

Wnęk Adam

76

Rzepka Agata

112

Wnęk Krzysztof

114

Wojtarowicz Krystian

S 78

Sarna Dominik

116

Wydmańska (Głąbik) Agata

80

Semrau (Grygorczyk) Ania

118

Wydmański Grzegorz

82

Semrau Michał

Z

84

Serówka Dariusz

86

Serówka (Jabłońska) Marta

88

Skalski Łukasz

90

Sobków Paweł

92

Stefańczyk Marta

94

Szczepaniak Maciej

96

Szymanik Anna

120

Zuchniak-Pazdan Monika

98

Tokarska (Kiedos) Agnieszka

100

Tokarski Jan

U 102

Ujwary-Gil Anna

W 104

Wieczorek Barbara

106

Wilczek Michał

108

Wisłocki Karol

125

T


AUTORZY

MARCIN MORAWICKI FOTO

ANNA BAJOREK FOTO

Kończy studia w Instytucie Twórczej Fotografii

Filozof z wykształcenia, obecnie kończy studia w Insty-

w Opawie i na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

tucie Twórczej Fotografii w czeskiej Opawie. Wsółpra-

Pracuje i mieszka w Warszawie. Współpracował z Polską

cowała z tygodnikiem Przekrój jako fotoedytor, fotograf

edycją magazynu Forbes, wydawnictwem Bauer,

oraz autor multimediów. Publikowała w Przekroju, Lampie,

magazynem Sukces, Przegląd i Elle.

Press. Autorka filmów video, artykułów o tematyce foto-

Pracował w Pinupstudio w Warszawie.

graficznej, wystaw. Członek grupy artystycznej Another

Członek grupy artystycznej Another Photographer.

Photographer. Od 2007 mieszka i pracuje w Warszawie.

Autor filmów video, od 2003 roku prowadzi bloga.

ZOFIA STANISZEWSKA TEKSTY

TOMASZ SZURKOWSKI TYPO

Pisarka i poetka. Autorka dwóch powieści dla dorosłych

Założyciel agencji kreatywnej CHIGO. Absolwent Wydziału

Czarownicy z Radosnej i Mojej les; humorystycznej książki

Grafiki Użytkowej i Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki

o savoir-vivrze dla dzieci Ale plama, czyli dobre maniery

Stosowanej Schola Posnaniansis w Poznaniu. Niepopraw-

i domowe afery oraz bajek terapeutycznych. Jej tomik

ny optymista z zacięciem do ulepszania świata. Dyrektor

wierszy Jak to było z Zofią i gwiazdą wydało Stowa-

kreatywny z doświadczeniem w pracy dla najważniej-

rzyszenie Liberum Arbitrium jako nagrodę za zdobycie

szych komercyjnych marek. Laureat wielu nagród, w tym

pierwszego miejsca w Międzynarodowym Konkursie

nagrody Kreatura. Członek Stowarzyszenia Twórców

Poetyckim O Miecz i Złote Klucze Tuchowa. Współpracuje

Grafiki Użytkowej [STGU].

z pismem dla dzieci Świerszczyk, w którym ukazują się jej bajki z cyklu Wielkie Czytanie. Sztuce teatralnej Urodziłaś

STRONY: 8, 18, 21, 30, 32, 37, 39, 40, 46, 52, 58, 62, 65,

się prostytutką przyznano w 2009 r. główną nagrodę na

68, 70, 72, 74, 78, 87, 88, 92, 95, 99, 100, 103, 104, 115, 119

WINDOWISKU – Gdańskim Festiwalu Teatralnym.

BARTOSZ WĄGROWSKI TYPO Projektant. Stara się kierować zasadą: „rób coś na całość, albo nie zaczynaj”. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej [STGU]. STRONY: okładka, 7, 11, 13, 15, 17, 22, 25, 27, 29, 35, 42, 45, 48, 51, 55, 57, 61, 67, 77, 81, 82, 85, 91, 97, 107, 109, 111, 113, 117, 121


AUTORZY PIERWSZEJ EDYCJI:

AUTOR TEKSTÓW Jan Osiecki STRONY: 8, 12, 14, 18, 22, 35, 36, 46, 54, 58, 74, 76, 90, 92, 94, 98, 110, 118

FOTOGRAFIE, KONCEPCJA FOTOGRAFICZNA Jacek Jur STRONY: STRONY: 8, 12, 14, 18, 35, 36, 46, 54, 58, 74, 76, 90, 92, 98, 110 GSM 0501 429 028 / jjfoto@post.pl

PROJEKT I PRODUKCJA: CHIGO DESIGN - www.chigodesign.com

KOORDYNACJA PROJEKTU: Elżbieta Matyja

KOREKTA: Kamila Michałowska

PODZIĘKOWANIA DLA: Firmy Stalprodukt S.A. / www.stalprodukt.com.pl Grupy Maspex Wadowice / www.maspex.com

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA: Pawła Cygana Album wydrukowany na papierze: ANTALIS OLIN REGULAR WHITE Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved


MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

WWW.TYMBARK.COM


THE END


131


Profile for Chigo Design

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded