Page 68

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy

jak choćby nieśmiałość. Ponadto praca na uczelni daje

doskonałość”. Michał Anioł

możliwość prowadzenia badań naukowych. Jednym z projektów, w których brała udział, było tworzenie bazy

Dostała się na wymarzone studia prawnicze, po czym...

danych dotyczącej funkcjonowania administracji publicz-

zrezygnowała z nich dla politologii w WSB-NLU. Głównym

nej w państwie. Kolejnym jest projekt dotyczący Nowego

czynnikiem, jaki przekonał ją do tej nieco szalonej decyzji,

Sącza w latach 90. XX wieku. Ponieważ lubi analizować,

był program stypendialny, dzięki któremu mogła za darmo

tworzenie baz danych sprawia jej dużą przyjemność.

studiować przez pierwszy rok, a jak się potem okazało i kolejne lata.

Jej głównym celem w najbliższej przyszłości jest napisanie doktoratu, najprawdopodobniej na temat zachowań

Dzięki studiom zaczęłam rozumieć otaczający mnie

wyborczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

świat i procesy w nim zachodzące. Odkryłam to, co mnie interesuje i co lubię robić – mówi Marta. – Co więcej, okres studiów był dla mnie skarbnicą różnorakich doświadczeń – od działalności w wolontariacie na uczelni, przez krótki epizod w Radzie Uczelnianej i Radzie Wydziału, aż do zaangażowania w projekty organizowane przez Wydział. Skorzystała również z możliwości wyjazdu na studia na Łotwę, do Rygi, w ramach programu Sokrates-Erasmus. Dzięki półrocznemu okresowi za granicą mogła sprawdzić się w zupełnie innych warunkach i innym systemie kształcenia. Było to jedno z najważniejszych doświadczeń w okresie jej nauki. Jest asystentem na Wydziale Studiów Politycznych w WSB-NLU, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu współczesnych systemów politycznych, myśli politycznej oraz geografii politycznej. Mimo że to jej pierwsza praca, świetnie sprostała zadaniu, ucząc np. na studiach niestacjonarnych ludzi znacznie starszych od siebie i z dużym

Słowa określające ją jako człowieka to: tolerancja, empa-

doświadczeniem w administracji publicznej.

tia i perfekcjonizm. Właśnie perfekcjonizm i pracowitość rodzą różne anegdoty związane z osobą Marty. Oto opinia

Jestem osobą, która cały czas chce się rozwijać – przy-

kogoś z Wydziału Studiów Politycznych: Na studiach

znaje. – Prowadzenie różnych przedmiotów dla studentów

licencjackich Marta zbadała zachowania wyborcze

wymaga ode mnie stałego poszerzania i uaktualniania

wszystkich gmin okręgu nowosądeckiego we wszystkich

mojej wiedzy. Jestem osobą otwartą na ludzi i tolerancyj-

demokratycznych wyborach. Zbiór danych źródłowych

ną – pomaga mi to w prowadzeniu dyskusji ze studentami,

to 10 tysięcy rekordów! Apetyt rośnie w miarę jedzenia

wysłuchiwaniu ich racji oraz argumentów. Dzięki pracy

– praca magisterska dotyczyła wyborców postkomuni-

wykładowcy mogę przełamywać swoje ograniczenia,

stycznych w kilku krajach dawnego bloku wschodniego. Dziś pracuje nad doktoratem o głosowaniu wyborców z wszystkich miast w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

MARTA OLSZOWSKA dokładniejsza od excela

Gdy zabierze się do habilitacji – Microsoft będzie musiał popracować nad Excelem!

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement