Page 66

Chciała zostać artystką i ubierać wszystko w kolory.

Najbardziej jestem dumna z tego – przyznaje – że wraz

Stwarzać szczęśliwszy świat niż ten, który ją otaczał.

z Tomaszem Oćwieją i grupą przyjaciół zorganizowaliśmy

Później pojawiło się pragnienie, aby idee przelewać nie

pierwszy w WSB-NLU Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, dzięki

na papier czy płótno, lecz wdrażać w życie, by rzeczywi-

któremu już kilku wolontariuszy uratowało życie chorym lu-

stość stawała się piękniejsza.

dziom. To zdarzenie było dla mnie wyjątkowo ważne, ponieważ było najbliższe mojemu pragnieniu ulepszenia świata.

Urodziłam się i wychowałam na Sądecczyźnie. Z okien domu dziadków widać campus WSB. Jako dziecko zapy-

Imię po dobrodziejce Ziemi Sądeckiej św. Kindze daje jej

tałam dziadka: „Co jest w tym wysokim budynku?” i usły-

siłę, wytrwałość i odwagę w walce o realizację marzeń.

szałam, że tam uczą się ludzie biznesu. Pomyślałam, że jak urosnę, to chciałabym zostać kobietą biznesu i pracować

Zaraz po studiach miała szczęście i zaszczyt zostać

w drapaczach chmur.

stypendystką Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi

W klasie maturalnej trafiła na informację na stronie

i za jej pośrednictwem znalazła się najpierw w Biurze

WSB-NLU o pilotażowym programie stypendialnym Wasie

Strategii i Projektów PZU, a niedługo potem u zagranicz-

Foundation. Fundacja zamierzała sponsorować kilku

nego konkurenta tej firmy. Po sześciu miesiącach stażu

osobom studia na WSB oraz roczny pobyt na partnerskiej

w Londynie w globalnej firmie ubezpieczeniowej MetLife

uczelni National-Louis University w Chicago. Kindze udało

awansowała na stanowisko International Marketing

się pozyskać stypendium, co uznała za znak od losu.

Executive, a po kolejnych siedmiu została doradcą/ specjalistą do spraw regionu Europy, Bliskiego Wschodu

KINGA OGONOWSKA

i Afryki. Z okien szklanego wieżowca roztacza się widok na Tamizę i Londyńskie City.

z walecznego rodu Najcenniejszą lekcją od opuszczenia uczelni – mówi Kinga – było to, że życia nie da się zaplanować. Fakt, że pracuję Szkoła stworzyła jej warunki do działania, wykształ-

w instytucji finansowej, która sprzedaje ubezpieczenia

ciła umiejętności liderskie i zaszczepiła głód wyzwań,

życiowe, a więc „zabezpieczenie na przyszłość” i „spokój

a profesorowie zainspirowali różnorakimi ideami.

umysłu” wydaje się ironiczny sam w sobie, ponieważ

Od samego początku Kinga angażowała się w życie

uważam się za osobę skłonną do ryzykowania. Posiadam

organizacji studenckich i podejmowała się realizacji

marzenia wielkie jak świat i naiwną wiarę, że los budzi

szalonych przedsięwzięć. Na pierwszym roku w okresie

w nas tylko te pragnienia, które są możliwe do spełnienia.

świątecznym przekształciła hol budynku C w baśniową

W życiu prywatnym i zawodowym najwięcej satysfakcji

krainę, angażując w proces produkcji ozdób całą rodzinę,

przynosi mi kwestionowanie status quo, udowadnianie,

zmieniając domowy salon w halę produkcyjną. Była

że jednak się da!

organizatorką Festiwalu Filmów Bardzo Krótkich. Działała w Radzie Uczelnianej, Akademickim Inkubatorze Przed-

A co w przyszłości? Może uzyskanie dyplomu MBA

siębiorczości „Internder” oraz magazynie angielskoję-

na jednej z czołowych uczelni biznesowych świata?

zycznym „Ampersand”.

Czas pokaże, czy uda się jej przekształcić to marzenie w rzeczywistość.

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement