Page 51

Pracę rozpoczął od wykładania na uczelni i pomaganiu w rodzinnej firmie. Po roku wyjechał do Stanów, by robić Zajmuje się modelowaniem finansowym, ekonometrią ,

doktorat. Jeszcze przed ukończeniem doktoratu wrócił

sztuczną inteligencją , a także integrowaniem syste-

do Polski i podjął pracę w Warszawie, w firmie dorad-

mów IT. Pochodzi z rodziny przedsiębiorców i ten fakt

czej McKinsey, gdzie zajmował się stroną finansową

zapewne zdecydował, że ceni sobie niezależność i gotów

dużych projektów, głównie w zakresie przekształceń

jest zarabiać mniej, ale żyć w sposób bardziej dla nie-

zawodowych. Po roku zdecydował się odejść, by za-

go odpowiedni. Czyli prowadząc własną działalność.

łożyć własną firmę IT, którą prowadzi do dzisiaj. Mniej

WSB-NLU wybrałem z trzech względów – mówi Tomasz –

więcej w tym samym czasie doktoryzował się z zakresu

dobra uczelnia – a szkoła miała świetną reputację i bardzo

finansów na Southern Illinois University Carbondale;

wysoko stała w rankingach; w małym mieście – bo nie

oraz został redaktorem kwartalnika ResPublica Nowa.

przepadam za molochami; i przynajmniej 200 km od domu

Od tego czasu publikuje regularnie w wielu mediach

– by nauczyć się samodzielności.

papierowych i elektronicznych. Bogaty dorobek publicywww.linkedin.com/in/kasprowicz

mimo że nie była typową placówką naukową. Tomasz mógł uczęszczać na seminaria dwa razy w tygodniu,

Jak Tomasz podsumowuje swoje dotychczasowe

choć po dziś dzień na niektórych państwowych uczel-

osiągnięcia? Robię to, co lubię, w środowisku, które

niach seminaria odbywają się kilka razy do roku. Dzięki

mi odpowiada – co niewątpliwie jest dla mnie kluczową

postawieniu na kontakt z otaczającym światem nie

miarą sukcesu. Mój główny motywator to ciekawy problem

zamknął się w teoretycznych rozważaniach, tylko mógł

do rozwiązania. Ciekawość i zmysł analityczny to definiu-

rozwijać umiejętności związane z organizacją i zarzą-

jące mnie cechy na płaszczyźnie intelektualnej, dlatego

dzaniem dzięki koordynowaniu różnych imprez. Został

właśnie w tym typie zadań czuję się najlepiej. Zamiast pla-

zapamiętany jako członek drużyny WSB-NLU, która zajęła

nować, postawiłem na odnajdywanie i wykorzystywanie

III miejsce w prestiżowym Konkursie Przedsiębiorczości,

różnych opcji i szans, jakie stawia przede mną życie.

dusza naukowca

styczny Tomasza można śledzić na bieżąco na stronie: Uczelnia dawała także możliwość rozwoju naukowego,

Przedsiębiorczości. Dzięki otwartości na świat miał moż-

Mól książkowy i numizmatyk. Dziś definiowałby się jako

liwość brać udział w wymianach studenckich, w szcze-

naukowiec – mimo że tego zawodu nie wykonuje. Jednak

gólności z uczniami z USA, co niewątpliwie umożliwiło mu

definicja ta zmienia się na „ojciec”, a to zupełnie nowa

późniejsze robienie tam doktoratu.

skala wyzwań.

TOMASZ KASPROWICZ dusza naukowca

51

organizowanym corocznie przez Fundację Edukacyjną

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement