Page 111

KAROL WISŁOCKI

Ze studiami miał kłopot: nie potrafił wybrać pomiędzy

epikurejczyk w służbie państwa

fizjoterapią , filologią angielską , a naukami politycznymi. W końcu ostatecznie wybrał politologię na WSB-NLU w Nowym Sączu. Powód? Uczelnia oferowała mi jedno-

mnie ogromne przeżycie – po maturze nawet nie marzyłem,

cześnie naukę języka angielskiego na bardzo wysokim

że kiedyś znajdę się w takim miejscu.

poziomie, zajęcia z tematyki międzynarodowej prowadzone przez cenione osoby polskiego życia publicznego oraz

Po trzech miesiącach praktyk zaoferowano mu staż

świetne zaplecze do realizacji pasji sportowych. Intere-

w Kancelarii Premiera. Pracując w takim miejscu trzeba

sowały mnie sprawy międzynarodowe, choć na świat

wykazać się bardzo szybkim i skutecznym działaniem

polskiej polityki wewnętrznej patrzyłem z dystansem i zde-

oraz koncentracją , by nie popełnić nawet najmniejszego

cydowanie nie miałem wówczas jasno sprecyzowanych

błędu. To było dla niego niezwykle pasjonujące doświad-

poglądów politycznych. Miałem za to – w mojej opinii – coś

czenie, choć na okres stażu przypadły wydarzenia

znacznie cenniejszego, czyli wartości – opowiada Karol.

związane z katastrofą smoleńską – przede wszystkim ciężka, trudna i wzruszająca uroczystość – wyznaje Karol.

żył swój pierwszy studencki kryzys, gdy zapoznał się

Czas spędzony w KPRM był dla niego doskonałą lekcją

z wymaganiami wykładowców, ale po jakimś czasie

protokołu dyplomatycznego, wiedzy z zakresu spraw

nauka, kolokwia i egzaminy stały się przyjemnym wy-

międzynarodowych, wykonywania zadań organizator-

zwaniem. Karol uważa, że największym atutem WSB-NLU

skich i współpracy w zespole.

jest odmienny sposób kształcenia – zamiast nauki na pamięć, przygotowuje do samodzielnego myślenia

Pod koniec 2010 roku przeniósł się do Biura Edukacji

i krytycznej analizy.

Publicznej IPN-u, gdzie zajmuje się w głównej mierze tworzeniem i wdrażaniem narzędzi służących edukacji

Jego prace dyplomowe: licencjacka i magisterska, które

historycznej młodzieży. Jest to zadanie wymagające

nazywa „przygodą w nieznane”, dotyczyły systemu po-

dużego nakładu pracy, twórczego myślenia i często

litycznego Wenezueli, a w zasadzie Hugo Cháveza i jego

nowatorskiego działania. Najistotniejszym przedsię-

rewolucji boliwariańskiej.

wzięciem, za którego przygotowanie był odpowiedzialny,

epikurejczyk w służbie państwa

pogrzeb pary prezydenckiej. Była to dla mnie bardzo Na pierwszym roku był po prostu przerażony – prze-

naukowej Echa Katynia oraz konkursu ogólnopolskiego

analitycznego myślenia i syntezy informacji pochodzą-

dotyczącego zbrodni katyńskiej, w którym nagrodą był

cych z różnych źródeł, wiarę w zrealizowanie stawianych

wyjazd edukacyjny na Ukrainę dla 100 osób. Przygotowu-

przed nim zadań, pewność siebie, sprawność w pisaniu,

jąc się do przeglądu filmowego, Karol nawiązał współpra-

a długie i wyczerpujące sesje nauczyły go odporności

cę z reżyserem amerykańskiego filmu na temat zbrodni

na stres.

w Katyniu – wnukiem oficera zamordowanego w Miednoje.

Jestem dopiero dwa lata po studiach i z pewnością

Nie chciałbym pisać o osobistym sukcesie zawodowym,

to nie ten okres, kiedy mógłbym pochwalić się istotnymi

gdyż swoją pracę traktuję nie przez pryzmat osiągnięć

osiągnięciami czy wysokim stanowiskiem – mówi. –

życiowych – twierdzi – lecz nieco idealistycznie, jako

Mogę jednak przyznać, że moją dotychczasową pracę

służbę dla kraju.

w sektorze publicznym wykonuję z wielką przyjemnością i dużym zaangażowaniem. W sierpniu 2009 roku udałem

Kancelaria Premiera, jak i BEP IPN-u to miejsca wprost

się na praktykę studencką do Departamentu Spraw Zagra-

wymarzone dla kogoś ambitnego, odpowiedzialnego

nicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Było to dla

i perfekcyjnego, dla kogoś, kto nie lubi monotonii.

111

to zorganizowanie przeglądu filmowego i konferencji Co zatem dały mu studia? Między innymi umiejętność

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement