Page 103

Nie należał do tych młodych ludzi, którzy już przed maturą wiedzą , co będą robić w wieku lat 30, 40, 50. Takie przedwczesne dojrzewanie zawsze wydawało mu się podejrzane. Trzeba przemyśleć, co się chce robić w życiu – mówi. A co można przemyśleć przed 20-tką? Wybierając Alma Mater nie miał więc konkretnego „pomysłu na siebie”. Moja decyzja była osobliwą miksturą niedojrzałości

Nie wierzy w sukces. To fałszywa kategoria. Kiedy patrzę

W dość nietypowy zresztą sposób. To się nie stało na żad-

na tzw. „ludzi sukcesu”, przypomina mi się powiedzenie,

nych zajęciach, ani pod wpływem jakiegoś profesora.

mówiące, że dobre samopoczucie to połowa sukcesu,

Znaczenie miała raczej panująca w Szkole atmosfera.

a bardzo dobre samopoczucie właściwie wystarcza

Jan zaczął pochłaniać książki. Odkryłem wolność, jaka

za wszystko. Lubi stawać przed nowymi wyzwaniami.

płynie z czytania, które poza samym sobą nie ma żadnego

To najbardziej motywuje go do pracy. Kiedy natykam się

innego celu. W czasie studiów zafascynowała go polityka

na problem, który nie ma łatwego rozwiązania i próbuję

międzynarodowa. Wybrał więc uzupełniające studia

się z nim uporać – mówi Jan – bawię się najlepiej. Jak

magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe

powietrza potrzebuję również pewnej swobody, możliwości

i Dyplomacja.

niezależnego działania. Nie mógłbym pracować w środowisku, w którym szefowie stosują tzw. micromanagement.

Z czasem jego zainteresowania ewoluowały coraz mocniej w stronę tzw. historii idei. Udało mu się – dzięki

JAN TOKARSKI

wsparciu uczelni – opublikować poszerzoną wersję pracy

nie rozbawiać Pana Boga

magisterskiej. Następnie napisał rozprawę doktorską w Instytucie Historii PAN-u. Pracę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym

Jan działa również na polu szeroko rozumianej historii

holenderskiego ABN AMRO. W firmie udało się wykorzystać

idei. Współpracuje z kilkoma ważnymi w polskim życiu in-

niektóre moje mocne strony – relacjonuje Jan Tokarski

telektualnym periodykami, w których publikuje i tłumaczy

– zdolność logicznego myślenia, analizę przyczyn pojawia-

teksty. Potrafi skutecznie balansować między dwiema

jących się problemów, etc. Z czasem zacząłem pracować

z pozoru sprzecznymi dziedzinami: biznesem i humani-

w charakterze menadżera zespołu zajmującego się kontro-

styką. Zawdzięcza to kilku cechom: pracowitości, dobrej

lą i poprawą jakości. Następnie (już po przejęciu ABN AMRO

organizacji czasu, konsekwencji w dążeniu do celu oraz

przez RBS) skoncentrowałem się na pracy projektowej.

zdolności do kompromisu.

Obecnie Jan jest odpowiedzialny za kierowanie szerokim wachlarzem projektów biznesowych: od migracji proce-

Czym Jan Tokarski będzie zajmował się za rok, kilka lat?

sów z innych krajów, przez transformacje przy użyciu me-

Odpowiada: Dobrze wiem, czego chcę. Ale życie nauczyło

todologii Lean, a skończywszy na wdrożeniach rozwiązań

mnie też pewnej pokory. Woody Allen miał powiedzieć

z obszaru BPM (Business Process Management).

kiedyś: „Chcesz rozbawić Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach”.

103

To w WSB-NLU odkrył, czym chciałby się zajmować.

nie rozbawiać Pana Boga

i pragmatyzmu – wspomina.

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement