Page 1

Fleringen schetsontwerp dorpsentree 28 augustus 2018

Werkgroep Herinrichting Entree Fleringen (HEF) Chiel Lansink - stedenbouwkundig ontwerper


Fleringen, dorp onder de eiken Fleringen is een klein dorp in de Twentse gemeente Tubbergen gelegen aan de rand van de de Fleringer es. Bekend in de regio om haar Kroezeboom en het landgoed Herinckhave. In vergelijking met andere dorpen kent Fleringen een vrij jonge historie. Pas na de bouw van de kerk in 1959 kwam een beperkte bebouwingsconcentratie op gang. Hiervoor kenmerkte Fleringen zich door Herinckhave en de solitaire boerderijen rondom in het landschap. Vanuit Fleringen zijn nog veel zichtlijnen verbonden met het omringende landschap en het dorp kan dan ook niet los worden gezien van zijn historische landschappelijke karakter. Vanuit het gemeentelijk beleid rondom Mijn Dorp 2030 is in Fleringen een werkgroep ontstaan die zich in samenspraak met bewoners bezig houdt met de toekomst van Fleringen. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat veel inwoners de entree van Fleringen rommelig vinden en dat naar de toekomst toe de Oldenzaalsestraat onder handen genomen zou moeten worden. Hiervoor is de werkgroep Herinrichting Entree Fleringen(HEF) opgericht. Deze heeft mij als ontwerper gevraagd om een schetsontwerp op te stellen in samenspraak met en voor en door Fleringen. Opgegroeid in de regio ken ik Fleringen, Herinckhave en de Kroezeboom al van jongs af aan. Maar wat me heeft verrast is de onderlinge verhouding tussen de drie. Waar Herinckhave en de Kroezeboom in volle glorie in het landschap staan is er in het dorpshart volop ruimte voor verbetering. Wie over de Oldenzaalseweg loopt waant zich niet echt in een karakteristiek landelijk dorpshart en als toerist een fijne openbare uitrustplek vinden blijkt moeilijk. Maar wie omhoog kijkt ontdekt in enkele historische eiken toch een zeldzame pracht in een dorpskern. Of door een inwoner tijdens de huiskamergesprekken beter verwoord; “Fleringen is voor mij het dorp onder de eiken�. Voor mij is dit een landschappelijke basis geweest om op verder te bouwen. Als ontwerper heb ik naast alle functionele aspecten geprobeerd om de landschappelijke kwaliteiten de kern in te trekken en tegelijkertijd de relatie tussen kern en buitengebied te versterken. Chiel Lansink


01 Opgave

Herinrichting Entree Fleringen

02 Identiteit

Herinckhave, Kroezeboom en Pachterspad

03 Proces

Huiskamergesprekken en conclusies

04 Ontwerpprincipes eiken, clusters en zichtlijnen

05 Schetsontwerp fleringen onder de eiken

06 Materialisatie

robuust natuurlijk of traditioneel landelijk

07 Impressies & 360

sfeerbeelden en 360 panorama’s


01 Opgave

Herinrichting Entree Fleringen


Herinrichting Entree Fleringen (HEF) In juni 2018 heeft de werkgroep Herinrichting Entree Fleringen (HEF) in de personen van Gerard aan de Stegge, Theo Elshuis en Mark Osinga mij als ontwerper aangesteld om mee te denken in het proces rondom de herinrichting van de Oldenzaalseweg. Hiervoor wordt in samenspraak met omwonenden, belanghebbenden en Fleringers een schetsontwerp opgesteld om te presenteren in september 2018 richting de Gemeente Tubbergen in het kader van Mijn Dorp 2030. Dit schetsontwerp met bijbehorende ontwerpprincipes moet fungeren als als leidraad voor de gemeente om de wensen van Fleringen en haar inwoners te kunnen meenemen in toekomstige ontwerpen. In het verleden zijn er al meerdere plannen rondom de Oldenzaalseweg gemaakt door bewoners/betrokkenen bij de werkgroep. Daarnaast zijn er meerdere bijeenkomsten in het dorp geweest omtrent de leefbaarheid in het dorp waaruit is gebleken dat veel mensen niet tevreden zijn over de entree van Fleringen vanaf De Oale Kroes, deze wordt als rommelig ervaren. Daarnaast voldoet het kerkplein niet meer aan de eisen van de tijd en is besloten om ook de entree van Fleringen vanaf de Fleringer Es mee te nemen in het schetsontwerp.


02 Identiteit

Herinckhave, Kroezeboom en Fleringen


Herinckhave, Kroezeboom en Pachterspad Fleringen dankt haar ontstaansgeschiedenis aan het landgoed Herinckhave en haar omliggende boerenerven. Via een systeem van erfpacht onderhield Herinckhave de omliggende boerderijen. Pas rond 1950 kwam met het bouwen van de kerk en een aantal huizen aan de Oldenzaalseweg de bebouwingskern van het dorp Fleringen op gang. De historie van Herinckhave en de eeuwenoude Kroezeboom vormen belangrijke dragers van de identiteit van Fleringen, maar liggen buiten Fleringen. Daarom is het belangrijk dat in Fleringen deze drieeenheid een prominentere rol krijgt. Deze drie-eenheid is momenteel het beste terug te vinden wanneer men het pachterspad loopt. Deze route gaat langs Herinckhave, De Kroezeboom en de historische pachterven behorende bij Herinckhave en verbindt Fleringen met haar omgeving. Daarnaast vertelt het de geschiedenis van Fleringen in een korte wandeling. Deze connectie tussen Fleringen en het buitengebied is bij de inwoners veelal bekend maar kent geen ruimtelijke expressie in het dorp zelf. Voor het schetsontwerp ligt hier een kans om het pachterspad en bijbehorende erven een prominentere rol te geven in de kern van Fleringen.


03 Proces

Huiskamergesprekken en conclusies


Huiskamergesprekken Om tot een schetsontwerp te komen zijn er meerdere huiskamergesprekken gevoerd met directe betrokkenen, omwonenden en aangrenzende bedrijven. Vanuit deze gesprekken hebben we als werkgroep een goed beeld kunnen vormen van wat er speelt rondom de Oldenzaalseweg. Hieruit komen een aantal algemene thema’s naar voren waar rekening mee dien te worden gehouden in het schetsontwerp. Hieronder een uiteenzetting van met wie huiskamergesprekken zijn gevoerd. Huiskamergesprekken 11 juni 2018 - Huiskamergesprek 1 Oldenzaalseweg 81 Oldenzaalseweg 83 Oldenzaalseweg 86 De Spil - Mark Boer Oldenzaalseweg 87 Oldenzaalseweg 90 Heilig Hart School - Rene Weijers aanwezig HEF Mark Osinga + Theo Elshuis 18 juni 2018 - Huiskamergesprek 2 Oldenzaalseweg 79 Oldenzaalseweg 89 Oldenzaalseweg 95 Oldenzaalsweg 98 Kerkbestuur Oldenzaalseweg 100 aanwezig HEF Mark Osinga 25 juni 2018 - Huiskamergesprek 3 Oldenzaalseweg 77 Oldenzaalseweg 99 Loohuis communicatie & beveiliging Oldenzaalseweg 101 Oldenzaalseweg 105 Tasche Staalbouw Oldenzaalseweg 107 Loohuis installatietechniek aanwezig HEF Gerard aan de Stegge 23 juni 2018 - Huiskamergesprek 4 Oldenzaalseweg De Oale Kroes - Bart en Karin Algemeen Gerard Schepers aanwezig HEF Gerard aan de Stegge + Theo Elshuis 2 juli 2018 - Huiskamergesprek 5 Oldenzaalseweg 125 Evenementenweide - Christiaan Lenferink Gemeente tubbergen Infra Mart Mensink aanwezig HEF Gerard aan de Stegge + Theo Elshuis Conclusies huiskamergesprekken Tijdens de huiskamergesprekken viel het op dat er enkele centrale thema’s waren die in elk gesprek terugkwamen. Daarnaast waren er locatie specifieke opmerkingen. Door deze thema’s en locaties samen te voegen ontstaat een breed palet aan wensen die door zijn vertaald in samenvattende conclusies voor de ontwerpuitgangspunten.


algemene thematiek verkeersveiligheid wateroverlast bestrating parkeren

landelijk groen karakter

straatmeubilair duurzaamheid

specifieke locaties

dorpsentree DOK

DOK

Rabo gebouw

Kerkplein

School & Spil

Dorpsentree Fleringer Es


Verkeersveiligheid • Landbouwverkeer ontmoedigen in de kern • Rechte baan oldenzaalseweg onderbreken om snelheid terug te dringen • Drempels zorgen voor veel geluid(overlast) wanneer landbouwverkeer door het dorp gaat • Shared space interessant mits veilig in combinatie met landbouwverkeer. Geen hoogteverschillen in straatprofiel behoort tot de mogelijkheden mits duidelijke belijning van straat zodat automobilisten en voetgangers weten welke ruimte voor hun gereserveerd zijn. • Landbouwverkeer en shared space gaan moelijk samen in de openbare ruimte • Staat van de stoep is slecht en er is niet overal stoep aanwezig • Veilige oversteek voor kinderen naar school & spil • Ouderen en kinderen hebben hehoefte aan veilige ruimte/stoep • Flamentstraat mogelijk eenrichtingsweg

Wateroverlast • wateroverlast op meerder plekken rondom Oldenzaalseweg bij regenpieken. vooral bij t-splitsingen voor spil en kerkplein. door huidige bestratingsprofiel kan het water niet weg. Wel moet worden opgemerkt dat dit momenteel incidenteel is. Maar met oog op toekomst meenemen in ontwerp. • mogelijkheid tot infiltratieriool dat afwatert op bestaande sloten onderzoeken voor herinrichting • schetsontwerp gaat uit van situatie met natuurlijk hoogteverloop van bestrating richting groene perken en aangrenzende sloten om zo wateroverlast te verminderen. in verdere uitwerking ontwerp mogelijk combineren met infiltratieriool

Parkeren • carpoolplek bij DOK kan naar parkeerplaats DOK • huidige langsparkeerzones conflicteren met de inritten van woningen, hierdoor zijn er feitelijk minder parkeerplekken dan in eerste instantie lijkt. • Het totaal aantal parkeerplekken moet minimaal gelijk blijven aan de huidige situatie • Meer parkeerplekken bij Loohuis Communicatie & IT aan voorzijde en zijkant van het pand. voorzijde niet langsparkeren maar in diepte.

• • • • • • • • • •

• •

Bestrating • gebakken klinkers gebruiken voor het versterken van dorps en landschappelijk karakter over gehele oldenzaalse straat. • overgrote deel van betrokkenen stemt in met gebruik van gebakken materialen voor herinrichting. • accentueren eiken dmv bestrating • veiligheidsmaatregelen door verbijzonderingen in bestratingspatroon voor afremming snelheid verkeer, zie bestrating in andere dorpen in gemeente zoals vasse/reutum.

• • • • • • • •

Landelijk groen karakter grote eiken zorgen voor landelijke uitstraling ruimte vormt zicht naar grote bomen vanaf es aanplant bomen langs spil zodat landschappelijk karakter wordt versterkt. In huidige situatie is de spil te veel zichtbaar vanaf es. geen uniforme uitstraling in het huidige groen bomen op het kerkplein passen niet bij het landelijk karakter bomen zorgen voor schaduw in zomer en beschutting van wind in herfst/winter nieuwe beplanting toevoegen die van voorjaar tot najaar bloeit, meerdere seizoenen rhododendrons en landhekken van Herinckhave als landelijk element gebruiken leilindes en beukenhagen als landelijk element gebruiken, al op meerdere plekken in privetuinen aanwezig extra centrale bladkorf voor blad eiken nodig

Dorpsentree DOK horizonvervuiling / verrommeling door verkeersborden carpoolplek kan naar parkeerplek DOK zodat entree groener wordt informatie voor toeristen is onvoldoende, hier of op kerkplein toevoegen terras DOK vormt aanzicht van fleringen, integreren in nieuw groenplan toevoegen van rhododendrons als link naar Herinckhave groenplan bij DOK moet rekening houden met windbescherming voor terras openbare verlichting is vrij donker ‘s avonds. aanlichten van boom bij DOK mogelijkheid voor sfeervolle verlichting voor dorpsentree voorziening voor fietsparkeren maken zodat verrommeling door fietsen wordt tegengegaan rekening houden met kabels en leidingen onder provinciegrond voor oale kroes, mochten beplantingsvlakken niet kunnen dan potten. in toekomst mogelijke doorbraak bij woningen naast DOK vanuit Loohuis. Statig representatief pand passend in huidige bebouwing Oldenzaalseweg.


• • • • • •

• •

DOK (De Oale Kroes) sociale factor van cafe/restaurant is cruciaal voor leefbaarheid fleringen en breed gedragen onder inwoners. daarnaast ook belangrijk voor toerisme grootschalig onderhoud danwel nieuwbouw op langere termijn noodzakelijk, scenario grootschalig onderhoud is niet aannemelijk business case voor horeca is alleen haalbaar als restaurant/cafe. Alleen cafe is niet voldoende als sluitende businesscase huurders vertrekken op termijn, toekomst onzeker schetsontwerp gaat uit van huidige toestand als horecaonderneming riool naar DOK in slechte staat

Rabo gebouw Rabo-gebouw moet plaatsmaken voor herstellen zichtlijn kerkplein met landelijke omgeving Functies die gebruik maken van rabo-gebouw integreren in nieuwbouw bij spil voor school.

• • • •

• • • •

• • • • • • •

• • • • • •

Kerkplein kerkplein moet weer de centrale plek in het dorp worden. De huidige uitstraling voldoet hier niet aan. kerkplein moet voor toeristen functioneren als dorpshart en informatiepunt. Verwijzing naar Kroezeboom en Herinckhave erg belangrijk huidige beplanting/bomen komt niet overeen met identiteit en lokaal karakter Fleringen kerkplein is niet uniform in aankleiding kerkplein kan meer bloemperken gebruiken kerkplein wordt onderhouden door vrijwilligers. kerkbestuur geeft aan graag onderhoudsarme beplanting te willen zien met een lokale landelijke sfeer en lokale forla en fauna. beplantingsplan moet rekening houden met voorjaar/najaar cyclus herstellen kavelgrens familie Thoni, aanplant beukenhaag als afscherming tussen kavel en plein. hierdoor onstaat een pleinwand en beschutting. lokale beukenhagen kunnen fungeren als verbindend element over de gehele oldenzaalsestraat ledverlichting voor aanlichten van kerk geeft sfeer en bevordert veiligheid tijdens avonden en kenmerkt centrale functie van kerk/kerkplein zichtlijn westendorpstraat richting kerk behouden glasbak/container ondergronds of uit het zicht nabij de bushalte

• •

De Spil & Basisschool school en spil zullen op termijn worden samengevoegd. schetsplan gaat vooralsnog uit van huidige situatie. (verkeers)veiligheid van kinderen rondom locaties school en spil is zeer belangrijk. huidige locatie schoolgebouw in toekomst mogelijk zorgcomplex of locatie voor woningbouw. meeste kinderen komen lopend dan wel met fiets. van parkeerproblemen / onveilige situaties met auto’s voor wegbrengen ophalen kinderen is geen sprake geen specifieke behoefte aan kiss and ride zone vanuit school grote eikenboom bij Spil zorgt voor onoverzichtelijke uitrit lantaarnpaal bij Spil werkt niet goed in toekomst mogelijke koppelkansen tussen speelplekken jong nederland, basisschool en peuters.

Dorpsentree Fleringer Es snelheidsremming vanaf es moet beter door toevoegen middenberm ongeveer 50m voor bebouwde kom landschappelijke entree versterken door toevoegen van bloembakken wandelpad langs de weg richting es onderzoeken

Straatmeubilair • lantaarnpalen voldoen niet aan landelijk karakter en niet alle lantaarnpalen werken • straatmeubilair uniform uitvoeren in toekomstig schetsontwerp • twee stijl-uitwerkingen natuurlijk robuust en landelijk traditioneel

Duurzaamheid • kansen voor duurzaamheid liggen in materiaalgebruik, straatmeubilair en gebruik van natuurlijke principes voor afwatering • hergebruik gekapt hout voor maken bankjes • hergebruik ondergrond bestaand wegdek • hergebruik van materialen rabo gebouw • keuze voor led verlichting • natuurlijk verloop voor afwatering en opname van water door groen en eiken


Locaties en hoofdthematiek Vanuit de huiskamergesprekken kan worden geconcludeerd dat er 4 gebieden om aandacht vragen binnen Fleringen. Naast de 3 reeds vooraf bepaalde focusgebieden is ook de oversteek bij de School/Spil een belangrijk onderwerp van gesprek in Fleringen.


Conceptpresentatie Op maandagavond 30 juli heeft er een conceptpresentatie plaatsgevonden bij De Oale Kroes waarbij iedereen in Fleringen en omstreken welkom was om kennis te nemen van het plan en hierop te reageren. Op deze avond waren plusminus 50 mensen aanwezig die in 3 werkgroepen hun reacties op het plan hebben kunnen geven. Deze 3 werkgroepen werden begeleid door iemand van de werkgroep HEF. Deze begeleiders hebben uiteindelijk de resultaten teruggekoppeld zodat er nog een laatste ontwerpslag gemaakt kon worden voor het schetsontwerp. Terugkijkend op de avond kan geconcludeerd worden dat de algemene opinie van Fleringen positief is en de ontwerpprincipes breed worden gedragen. De opmerkingen waren voornamelijk praktisch/functioneel van aard en zijn waar mogelijk verwerkt in het schetsontwerp.


04 Ontwerpprincipes Eiken, clusters en zichtlijnen


01 DORP ONDER DE EIKEN

De eik als identiteitsdrager De zomereik is onlosmakelijk met Fleringen verbonden door de historische link met Herinckhave en de Kroezeboom. Omdat de Eik nu ook al een prominente plek in het straatbeeld van de Oldenzaalseweg heeft wordt in het schetsontwerp dit element versterkt als drager van identiteit. Door het aanplanten van eiken op het kerkplein ontstaat een lint van eiken. Hierdoor wordt de landschappelijke relatie met de omgeving versterkt. Naast de versterking van de groene beleving bieden de eiken schaduw in de zomer en zijn ze effectief in het bestrijden van wateroverlast. Rhododendrons en leilindes Naast de eik vormt ook de rhododendron een historische link met Herinckhave. De rhododendron vindt zijn plek bij de entree bij DOK als afscherming tegen de wind van het terras en de evenementenweide. Hierdoor ontstaat een groene entree van Fleringen met een historisch karakter. In diverse privetuinen zijn al leilindes terug te vinden. Door het mogelijke aanplanten van leilindes bij nieuwbouw wordt de uniformiteit hiervan versterkt en de leilinde past goed binnen het landschappelijke karakter van Fleringen Kruidenrijke bermen en siergrassen Bij de entree vanaf de Fleringer Es worden kruidenrijke bermen toegepast om zo de relatie met de es en het omringende agrarische landschap te versterken. Daarnaast vormen de kruidenrijke bermen een aantrekkelijk en kleurrijk schouwspel en zijn ze goed voor de biodiversiteit.

* Donker groen: waardevolle bomen, dragers van identiteit Licht groen: ondersteunende bomen, versterking groen


aanplanten 5 eiken op kerkplein ter versterking landschappelijke karakter en identiteit

“ Fleringen is voor mij het dorp onder de eiken “ inwoner Fleringen tijdens huiskamergesprek


02 VEILIGE DORPSSTRAAT

basisprofiel het basisprofiel van de weg zal 5,6m blijven zoals in de huidige situatie. Door het op gelijke hoogte brengen van de opsluitbanden zal er een visuele afscheiding zijn tussen voetgangersgebied en verkeer zodat de voetganger zich een veilige eigen ruimte kan toe-eigenen. flauwe bocht na entree door een flauwe bocht vlak na de oale kroes zal (landbouw) verkeer genoodzaakt zijn om af te remmen alvorens het dorpshart/kerkplein op te gaan. Door het toepassen van een flauwe bocht ontstaan minder gevaarlijke situaties met fietsers in de bocht t.o.v. een harde bocht. kleurtinten en lichte bolling Door gebruik te maken van bestrating met 2 verschillende tinten voor voetgangersgebied en verkeer worden automobilisten bewuster wanneer zij voetgangersgebied zoals op het kerkplein betreden. Door op de t-splitsingen een verbijzondering te maken met een lichte tint bestrating en een lichte bolling wordt de automobilist alert gemaakt op de t-splitsing en geforceerd af te remmen. zebra, zone 30 en schoolzone naast het wegprofiel en bestratingspatroon zullen er visuele tekens op de weg komen. Voor beide entrees zal zone 30 op de weg worden geplaatst. ter hoogte van het kerkplein en de basisschool en spil zullen zebrapaden terugkomen en zullen markeringen met schoolzone worden geplaatst. vluchtheuvel op fleringer es op de fleringer es ongeveer 50 meter buiten het dorp zal een vluchtheuvel worden geplaatst om verkeer komende vanaf de es vaart te laten minderen zodat ze het dorp met 30 km per uur zullen betreden.

zone 30 markering

licht hellend verbijzondering in kleu


licht hellend verbijzondering in kleurtint

urtint zebra

schoolzone

licht hellend verbijzondering in kleurtint

zebra zebra

schoolzone

licht hellend verbijzondering in kleurtint

zone 30 markering


03 ZICHTLIJNEN LANDSCHAP BEHOUDEN / VERSTERKEN

Zichtlijnen met omringende landschap Bijzonder aan de bebouwing rondom de Oldenzaalseweg is de zichtrelatie met het omliggende landschap. Vanaf de Noordzijde van de Oldenzaalseweg, waar de meeste woningbouw is gevestigd is een waardevolle zichtrelatie met het landschap aanwezig. Zowel bij DOK als bij de Fleringer Es kan vanaf de Oldenzaalseweg het omliggende landschap worden ervaren. Het schetsontwerp probeert deze zichtlijnen zoveel mogelijk intact te houden danwel te versterken.

nieuwe zichtlijn op landschap vanaf kerkplein door slopen voormalig rabo-gebouw

Sloop voormalig Rabo-gebouw In het schetsontwerp wordt deze zichtrelatie met het omliggende landschap ook op het kerkplein versterkt door het weghalen van het Rabo-gebouw zodat ook vanaf het kerkplein een relatie met het landschap ontstaat. Ook de omliggende woningen / bedrijven aan het kerkplein krijgen zo zicht op het landschap. Lage beplanting vanuit menselijk ooghoogte kan onder de bomen door het landschap in worden gekeken. Om deze relatie in stand te houden is het cruciaal om deze zichtlijn open te houden. In het ontwerp betekent dit dat op de locaties van zichtlijnen lage beplanting wordt toegepast danwel de zichtlijn compleet open wordt gehouden.

zicht over evenementenweide op landschap


zicht op landschap en fleringer es


04 GROENCLUSTERS MET HISTORISCH KARAKTER

Historische verwijzing naar erven Herinckhave De Groenstructuur in fleringen kent geen uniform karakter en is vooral op het kerkplein onderdanig aan de functie als parkeerplek. Door het vormen van nieuwe clusters van groen wordt een verwijzing gemaakt naar de historische clusters van erven in het landschap. Deze zijn op meerdere manieren in te vullen met beplanting. In het soberste geval volstaat gras, maar in meer onderhoudsintensieve beplantingsplannen kan worden gekozen voor siergrassen die door de seizoenen een divers pallet aan planten en kleuren herbergen. De Oale Kroes door het aanleggen van groenperken met rhododendrons voor de Oale Kroes ontstaat een natuurlijke entree met een historische verwijzing naar Herinckhave. Daarnaast helpen de rhododendrons om het terras te beschermen tegen de wind. Kerkplein Door het parkeren aan de zijkanten te situeren ontstaat in het midden van het kerkplein ruimte voor groenperken waarin eiken de ruimte krijgen om te groeien. De eiken zorgen voor beschutting en fijne zitplekken. De zaaier krijgt een prominente plek voor de kerk en zal als routekompas fungeren voor toeristen voor het Pachterspad, Herinckhave en de Kroezeboom. Door het aanplanten van groen voor de kerk wordt de ruimtelijke entree richting kerk versterkt. Richting Fleringer Es Door de clusters en bermen richting de Fleringer es met kruidenrijk gras in te zaaien ontstaat een natuurlijke relatie met de es en wordt de overgang tussen platteland en dorp versterkt. Waterberging Door een natuurlijk verloop te realiseren en de opsluitbanden op gelijke hoogte te plaatsen kan water natuurlijk richting de groene clusters lopen. Deze fungeren als buffer voor hevige stortbuien.

groenperken voor oale kroes met rhododendrons ter vergroening van dorpsentree en bescherming terras tegen wind. Daarnaast accentueert het groencluster de bestaande eik.

bestaande bomen en gras behouden ter bescherming zichtlijn op landschap vanaf kerkplein en oldenzaalseweg


groenclusters als verwijzing naar historische erven van pachterspad die als clusters in het landschap lagen

groencluster voor kerk ter versterking ruimtelijke entree kerk. in het midden zal de zaaier een centrale plek krijgen. versterken groene entree richting kerkhof

huidige beplanting vervangen voor kruidenrijke bermen ter versterking relatie met fleringer es


05 PACHTERSPAD EN KERKEPAD Herintroductie kerkepad en pachterspad Door het pachterspad en het kerkepad nieuw leven in te blazen wordt de kern van de identiteit van Fleringen versterkt voor bewoners zelf maar vooral ook voor toeristen. Waar het pachterspad en het kerkepad nu niet ruimtelijk zichtbaar is in de kern krijgen ze in het schetsontwerp een prominente plek door de zaaier als kompas voor het pachterspad te gebruiken en de ambitie neer te leggen het historisch kerkepad te herstellen wanneer de locatie van de school vrijkomt. het pachterspad zijn twee wandelroutes van 8 en 12 km door de buurtschap Fleringen, langs 32 van de 35 boerenerven die 100 jaar geleden deel uitmaakten van het landgoed Herinckhave en in 1916 zijn verkocht aan de pachtboeren. Onderweg bij de boerenerven langs de route staat wetenswaardige informatie op borden over de geschiedenis van de voormalige pachtboerderijen, die allen deel uitmaakten van het omvangrijke bezit van de familie Von Bรถnninghausen van Herinckhave.

De Oale Kroes vormt het pauzemoment danwel start/ eindplek voor het pachterspad. Van hieruit vertrekken mensen richting de zaaier om hun weg te vervolgen.


historisch kerkepad met laanstructuur van bomen is nog steeds terug te zien. ambitie voor Fleringen om dit pad en de directe verbinding met Herinckhave terug te laten komen in toekomst.

De zaaier zal worden omzoomd door kruidenrijk gras en een betonnen opsluitband waarin de windrichtingen en namen van de erven behorende bij het pachterspad worden gefreest.


06 DE ZAAIER ALS TOERISTISCH KOMPAS

Windrichtingen fresen in beton Door de windrichtingen van de erven van het pachterspad in het beton rondom de zaaier te fresen vormt de zaaier het middelpunt van de pachtersroute voor toeristen. Hierdoor wordt het kerkplein een bestemming voor toeristen om hun reis te vervolgen over het pachterspad.


DE ZAAIER


05 Schetsontwerp Fleringen onder de eiken


FLERINGEN ONDER DE EIKEN


financiĂŤle doorrekening 5500 m2 x 85,- m2 = 465.000,voor rekening gemeente


ENTREE DOK


KERKPLEIN


ENTREE FLERINGER ES


06 Materialisatie & beplanting Robuust natuurlijk of traditioneel modern


Leilindes

Gebakken klinkers waalformaat

Rhododendrons

Kruidenrijk gras

Siergrassen

Zomereik


Gebakken klinkers waalformaat

massieve houten bank landschappelijk robuust -

lantaarn landschappelijk robuust


07 Sfeerbeelden & 360 sfeerbeelden & 360 panorama’s


ENTREE OALE KROES


DOORKIJK VOORMALIGE RABO


Wens van aantal bewoners om deze strook breder te maken voor veiliger fietsverkeer.


KERKPLEIN


Aanpassen in cirkelvormige verbijzondering en helling zoals in plattegrond schetsontwerp.

Stoep eventueel dichter bij Loohuis op kavel van Loohuis in overleg met Gemeente, zoals in plattegrond schetsontwerp te zien is. Loohuis is reeds akkoord (tijdens werkgroep op conceptpresentatie).


ZICHT OP DE FLERINGER ES

Betonnen opsluitbanden (in dit beeld niet aanwezig) richting es niet noodzakelijk voor een landelijkere overgang richting es. Meningen waren hierover verdeeld tijdens de conceptpresentatie.


360 PANORAMA’S CONCEPTPRESENTATIE ONLINE TE BEZICHTIGEN De onderstaande links zijn te bezichtigen via laptop of smartphone in 360 of VR. Voor het bekijken van de 360’s is geen extra software nodig. 360 Entree Oale Kroes http://panorama.enscape3d.com/view/gnvokx1u/ 360 Bocht nabij te slopen Rabo gebouw http://panorama.enscape3d.com/view/kniksrmv/ 360 Entree kerkplein http://panorama.enscape3d.com/view/cowsslvm/ 360 Kerkplein nabij zebrapad http://panorama.enscape3d.com/view/ywdndrws/ 360 Zichtlijn op kerk http://panorama.enscape3d.com/view/ysri3qau/ 360 Zicht op Fleringer es http://panorama.enscape3d.com/view/p8qgfndb/


Fleringen Schetsontwerp  
Fleringen Schetsontwerp  
Advertisement