Page 1

จุดตัดเก้าช่อง การวางตำ�เเหน่งในจุดตัดเก้าช่อง เป็นการวางตำ�เเหน่งจุดสนใจภาพ บริเวณ เส้นที่ตัดกัน 4 จุด ซึ่งเป็นจุดที่วางภาพ โดยทั่วไปไม่ค่อยนิมยมวางตำ�เเหน่งไว้กลางภาพ เพราะจพทำ�ให้ภาพดูนิ่งไป นอกกจากนี้การวางตำ�เเหน่งที่จุดตัดทำ�ให้เราได้เห็นราย ละเอียดของภาพได้มากขึ้น บอกความหมายของภาพได้มากขึ้น

ส่วนใหญ่เราจะวางภาพในจุดใดจุดหนึ่งในสี่จุดตัด รวมทั้งใช้ พื้นที่เล่าเรื่อง บอกเรื่องราว หรือสร้างความสมดุลให้เเก่ภาพ


ภาพตัวอย่างเป็นภาพเเนวนอน เเบ่งสัดส่วนความสำ�คัญให้อยู่ใน ช่องใดช่องหนึ่ง


จุดตัดเก้าช่อง การวางตำ�เเหน่งในจุดตัดเก้าช่อง เป็นการวางตำ�เเหน่งจุดสนใจภาพ บริเวณ เส้นที่ตัดกัน 4 จุด ซึ่งเป็นจุดที่วางภาพ โดยทั่วไปไม่ค่อยนิมยมวางตำ�เเหน่งไว้กลางภาพ เพราะจพทำ�ให้ภาพดูนิ่งไป นอกกจากนี้การวางตำ�เเหน่งที่จุดตัดทำ�ให้เราได้เห็นราย ละเอียดของภาพได้มากขึ้น บอกความหมายของภาพได้มากขึ้น

ส่วนใหญ่เราจะวางภาพในจุดใดจุดหนึ่งในสี่จุดตัด รวมทั้งใช้ พื้นที่เล่าเรื่อง บอกเรื่องราว หรือสร้างความสมดุลให้เเก่ภาพ

2สามช่องเก้าช่อง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you