Page 1

แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย หนวยการเรียนรู เรื่อง ของแข็ง ของเหลว กาซ ; กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร; ; ; ชื่อผูสอน นางสาวอาภาภรณ ปานมี; ;

; ;     ; ; ; ;

วิชา เคมีเพิ่มเติม 2   รหัสวิชา ว 32222 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5    ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

1. มาตรฐาน/ผลการเรียนรู ; มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวาง อนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรูไปใชประโยชน L L ผลการเรียนรู L 1. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได L 2. อธิบายเหตุผลที่ทำใหธาตุบางชนิดปรากฏเปนรูปตาง ๆ ได L 3. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได L 4. อธิบายความสัมพันธระหวางความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได L 5. ใชทฤษฎีจลนของแกสอธิบายสมบัติบางประการของแกสได L 6. อธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแกสได L 7. ใชกฎตาง ๆ ของแกสคำนวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมลหรือมวลของ แกสได L 8. อธิบายความสัมพันธระหวางการแพรของแกสกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ อัตราการแพรและอัตราการแพรผานของแกสได 2. สาระสำคัญ ; ผูเรียนจะไดศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึกการ เปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะหสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวความสัมพันธระหวางความดันไอของของเหลวตาง ชนิด และผลของอุณหภูมิตอความดันไอ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแกส ทฤษฎีจลนของแกส ศึกษาและทดลอง เกี่ยวกับความสัมพันธของความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแกส และคำนวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแกสโดย ใชกฎของบอยล กฎของชารล กฎรวมแกส ศึกษาและคำนวณความดัน ปริมาตร จำนวนโมล มวล และอุณหภูมิของแกสตาม กฎแกสสมบูรณ ศึกษาทดลองการแพรและอัตราการแพรของแกส การคำนวณเกี่ยวกับกฎการแพรผานของเกรแฮม ศึกษา เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส L เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส และการคำนวณเกี่ยวกับผลผลิตของ ปฏิกิริยาเคมี โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรูการสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความ รูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห ขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหา มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสมL 3. สาระการเรียนรู ; 1. ความรู ; - สารในสถานะของแข็งมีรูปรางและปริมาตรคงที่เนื่องจากอนุภาคของของแข็งอยูชิดกันมากและจัดเรียง อยูในตําแหนงที่แนนอน L - การจัดเรียงอนุภาคที่แตกตางกันของของแข็ง เปนผลใหของแข็งปรากฏไดหลายรูปและมีสมบัติบางประการแตก ตางกัน


L - สารที่อยูในสถานะของเหลวมีแรงยึดเหนี่ยว ระหวางอนุภาคนอยกวาของแข็ง อนุภาคของของเหลวจึงมีอิสระใน การเคลื่อนที่มากกวา ของแข็งทําใหของเหลวมีรูปรางไมแนนอน เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุแตยังคงมี ปริมาตรคงที่ L - การระเหยของของเหลวเกิดขึ้นตลอดเวลา ถาบรรจุของเหลวในภาชนะปด โมเลกุลของไอเหนือผิวหนาของเหลวจะ เกิดการชนกันเอง หรือชนกับผนังภาชนะ ทําใหเกิดความดันไอของของเหลว L - ความดันไอมีความสัมพันธกับจุดเดือดของของเหลว ของเหลวที่มีความดันไอสูงจะมีจุดเดือดต่ํา สวนของเหลวที่มี ความดันไอต่ําจะมีจุดเดือดสูง L - แกสมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยกวาของเหลวและของแข็ง อนุภาคของแกสจึงอยูหางกันมาก ทําใหมีรูป รางและปริมาตรไมแนนอนและเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ L - การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันจะทําใหปริมาตรของแกสเปลี่ยนแปลง L - เมื่อมวลคงที่ ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแกสมีความสัมพันธกันเปนไปตามกฎรวมแกส L - ความดันปริมาตร จํานวนโมล หรือมวล และอุณหภูมิมีความสัมพันธกันตามสมการสถานะของแกส หรือเรียกวา กฎแกสอุดมคติ L - การแพรของแกสเกิดจากโมเลกุลของแกส เคลื่อนที่ไดอยางอิสระ การแพรของแกสจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับมวล โมเลกุลของแกส L - สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส สามารถนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน การทําน้ําแข็งแหง การสกัดสาร โดยใชคารบอนไดออกไซดในรูปของไหลและการทําไนโตรเจนเหลว ; 2.ทักษะ / กระบวนการ/ กระบวนการคิด ;  ทักษะทั่วไป L L -  ทักษะการจัดระบบความคิด L L -  ทักษะการคำนวณ L   ทักษะเฉพาะทาง L L -  ทักษะการจำแนก L L -  ทักษะการเปรียบเทียบ L L -  ทักษะการคิดวิเคราะห L L -  ทักษะการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการสืบคน L 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค ; ; - ใฝเรียนรู L L - มุงมั่นในการทำงาน คำถามสำคัญสำหรับการเรียนรู 1. การจัดเรียงอนุภาคในของแข็งตางชนิดกันแตกตางกันหรือไม อยางไร 2. ถาใชแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคภายในผลึกของของแข็งเปนเกณฑ จะแบงของแข็งในรูปผลึกไดกี่ชนิด แตละชนิด แตกตางกันอยางไร 3. ผลึกโมเลกุลและผลึกโคเวเลนตรางตาขายแตกตางกันอยางไร 4. เพราะเหตุใดผลึกไอออนิกเมื่ออยูในสถานะของแข็งจึงไมนำไฟฟา แตเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำจึงนำไฟฟาได ของแข็งทุกชนิดจะมีรูปผลึกหรือไมอยางไร 5. ของแข็งทุกชนิดจะมีรูปผลึกหรือไม อยางไร 6. สารในสถานะของแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสถานะอื่นไดอีกหรือไม จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางไร 7. อุณหภูมิมีผลตอความตึงผิวของน้ำอยางไร 8. ปจจัยใดบางที่มีผลตอการระเหยของของเหลว 9. การระเหยของของเหลวในภาชนะเปดกับภาชนะปด สังเกตการเปลี่ยนแปลงไดเหมือนกันหรือแตกตางกอยางไร 10. น้ำแข็งแหงแตกตางจากน้ำแข็งทั่วไปอยางไร


ชิ้นงาน/ภาระงาน ; - รายงานการทดลอง L - แบบฝกหัด สื่อ/แหลงการเรียนรู สื่อ - หนังสือเรียนรายวิชาเคมี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ สสวท. - อินเตอรเน็ตเว็บไซตตางๆ - แผนภาพ - ใบความรู - ใบงาน แหลงการเรียนรู ; - หองปฏิบัติการเคมี L -  หองสมุดประจำโรงเรียน L -  อื่นๆ การประเมินผล ; ; 1. ประเมินพฤติกรรมขณะเขารวมกิจกรรม L L 2. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลอง L L 3. ประเมินรายงานการทดลอง L L 4. ประเมินแบบฝกหัด L L 5. ประเมินการสืบคน L L 6. ประเมินความรูจากการทดสอบยอยหลังเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณเรียนรู 1. สมบัติของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ชนิดของผลึก และการเปลี่ยนสถานะของของแข็ง(3 ชั่วโมง) ; แบงกลุมนักเรียน ทบทวนความรูเกี่ยวกับระหวางจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของ สาร แลวรวมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของแข็ง ของเหลว และแกส จากนั้นครูอธิบายวิธีการ ทดลองแลวใหนักเรียนทำการทดลองเพื่อศึกษารูปของผลึกกำมะถัน ชนิดของผลึก แลวอภิปรายลงขอสรุป จากนั้นศึกษาการ ระเหิดของของแข็งโดยการหลอมเหลวและการระเหิด จากนั้นใหนักเรียนอภิปรายสรุปรวมกันภายในกลุมและทำรายงานผล การทดลองแลวนำเสนอหนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนทั้งหองรวมกันแสดงความคิดเห็นและลงขอสรุป ครูทำการประเมิน พฤติกรรมขณะเขารวมกิจกรรมกลุม ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลองและใหนักเรียนทดสอบยอยหลังเรียน 2. สมบัติของของเหลว ความตึงผิวและการระเหย ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว (6 ชั่วโมง) ; ครูใหนักเรียนศึกษาวีดีทัศนเกี่ยวกับความตึงผิวและการระเหย จากนั้นรวมกันอภิปรายภายในกลุมเกี่ยวกับความ หมายของแรงตึงผิว ความตึงผิวของของเหลว แรงเชื่อมแนน แรงยึดติด และการระเหย ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ วัน พรอมอธิบาย จากนั้นรวมกันอภิปรายเปรียบเทียบการระเหยของของเหลวในระบบเปดและระบบปด และแบงกลุม นักเรียน ทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความดันไอของของเหลวแลวนำเสนอหนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนทั้งหองรวมกัน แสดงความคิดเห็นและลงขอสรุป และครูทำการประเมินพฤติกรรมขณะเขารวมกิจกรรมกลุมและใหนักเรียนทดสอบยอยหลัง เรียน 3. สมบัติของแกส  (9 ชั่วโมง) ; ความสัมพันธของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแกส และกฎของบอยล กฎของชารล กฎรวมแกส และกฎ แกสอุดมคติ ( 6 ชั่วโมง);


; ทบทวนความรูเกี่ยวกับทฤษฎีจลนของแกส ศึกษาและอภิปรายปจจัยที่มีผลตอปริมาตรของแกส แลวทำการทดลอง เรื่อง ผลของความดันและอุณหภูมิตอปริมาตรของแกส เพื่อนำไปปสูกฎของบอยล และอธิบายยกตัวอยางการคำนวณ ครูนำ นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับกฎของชารล กฎรวมแกส และการคำนวณโดยใชกฎทั้งสอง จากนั้นศึกษากฎแกสอุดมคติโดย พิจารณาจากความสัมพันธของกฎของบอยล กฎของชารล และกฎรวมแกส ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดโดยอภิปรายสรุปรวมกัน ภายในกลุม แลวนำเสนอหนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนทั้งหองรวมกันแสดงความคิดเห็นและลงขอสรุป ครูทำการประเมิน พฤติกรรมขณะเขารวมกิจกรรมกลุม ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลองและใหนักเรียนทดสอบยอยหลังเรียน L เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส ( 3 ชั่วโมง) L แบงกลุมนักเรียนแลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแกส ทฤษฎีจลนของแกส รวมทั้งยกตัวอยาง การแพรของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส แลวศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแพรของแกส จากนั้นสาธิตการทดลอง เรื่อง การแพรของแกสแอมโมเนียและแกสไฮโดรเจนคลอไรด อภิปรายและลงขอสรุปรวมกัน และใหศึกษาคนควาและทำ รายงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกสในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยของแข็ง ของเหลว แก๊ส  
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยของแข็ง ของเหลว แก๊ส  
Advertisement